Open brief aan Dirk Verhofstadt

Wij hebben met grote verbazing uw laatste opiniestuk ‘Een absolute vrije markt is immoreel’ gelezen. Uw tekst is een aanval op wat u omschrijft als 'marktfundamentalisme' en 'neoliberalisme'. Wij betreuren dat u in plaats van argumenten de wapens van verdachtmakingen en onwaarheden hanteert. Het LVSV is sinds jaar en dag een omgeving waar studenten trachten de brede liberale ideologie te doorgronden. Wij begrijpen dan ook uw vijandigheid niet ten opzichte van een stroming die onmiskenbaar deel uitmaakt van de liberale traditie, een stroming die ook vertegenwoordigd is binnen het LVSV. We zien het dan ook als onze plicht om deze denkstroming te verdedigen en met deze brief willen we een bescheiden antwoord bieden op uw aantijgingen.

De inhoud van uw betoog sloeg ons meermaals met verstomming. Zo gebruikt u steevast de term 'neoliberalen' als denigrerende verzamelnaam voor de aanhangers van Milton Friedman en Friedrich Hayek. Het is niet onze bedoeling om een semantische discussie te voeren, maar het lijkt ons correcter om deze ideeën te omschrijven als klassiek-liberalisme, of libertarianism in de Angelsaksische wereld. 'Libertarisme' is dan ook een louter anglicisme dat verwijst naar de klassiek-liberale denkschool in de VS, een denkschool die van naam moest veranderen nadat hun label werd gekaapt door de sociaal-democratische aanhangers van de New Deal. De term 'neoliberalisme' wordt tegenwoordig gebruikt door mensen die het liberalisme in zijn totaliteit verwerpen, zoals de antiglobalisten en neomarxisten. Het is voor ons dan ook bevreemdend dat een medelid van de liberale beweging zoals u deze dubieuze term hanteert.

Belangrijker dan woorden zijn de beweringen die u maakt. Zo zegt u dat we het einde zien van een 'neoliberaal tijdperk' van 'meer vrije markt, lastenverlagingen, dereguleringen en privatiseringen'. De geschiedenis getuigt van een complexere werkelijkheid. Sinds de jaren ’70 hebben de ideeën van Friedman en Hayek inderdaad meer ingang gevonden in politieke middens. De concrete verwezenlijkingen zijn niet altijd éénduidig positief, maar wij zijn geneigd om te zeggen dat de liberale hervormingen in de VS en het Verenigd Koninkrijk heel wat positieve aspecten hebben gehad. Maar zelfs het economisch palmares van Thatcher en Reagan heeft niet voor een totale omslag gezorgd: hun regeerperiodes hebben de groei van de staat vertraagd, maar niet teruggeslagen. Het overheidsbeslag en de reguleringsdrift is blijven groeien. De voorbije jaren hebben westerse overheden bovendien ongelooflijk veel geld gespendeerd aan nooit geziene stimulusmaatregelen. Daarbij hebben ze hun schuldenberg tot in het oneindige laten toenemen. Wij denken dat deze ontwikkelingen niet getuigen van een 'neoliberaal tijdperk', wel integendeel. Het is de zoveelste crisis die de staat misbruikt om haar macht uit te breiden. Vergeef ons als wij ons daartegen verzetten.

Een andere aantijging die u maakt is dat Friedman en Hayek verantwoordelijk zouden zijn voor de wandaden van het Chileense regime onder Pinochet, of toch ten minste deze wandaden hebben goedgekeurd. Dit is een veelgehoorde kritiek die normaliter gepredikt wordt door linkse demagogen genre Naomi Klein. Het is correct dat Friedman en Hayek positief stonden ten opzichte van de economische hervormingen die het collectivistisch systeem van Chili hebben ontmanteld. Op lange termijn heeft Chili er de vruchten van geplukt. Nu is het namelijk één van de welvarendste landen van Zuid-Amerika en heeft het haar democratiseringsproces voltooid. Friedman schreef immers reeds jaren voordien dat politieke en economische vrijheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een toename van economische vrijheid zou leiden tot een betere levensstandaard, en uiteindelijk tot een roep om democratie. Wat Hayek betreft, vergeet u de gegeven quote te vervolledigen: “Persoonlijk prefereer ik een liberale dictator boven een democratische regering zonder liberalisme. Mijn persoonlijke indruk, en dit is van belang voor Zuid-Amerika, is dat we in Chili een overgang zullen zien van een dictatoriale overheid naar een liberale overheid.” Met andere woorden: Hayek en Friedman hebben de economische hervormingen steeds gesteund omdat ze wisten dat het de enige stabiele manier was om te komen tot meer politieke vrijheid, niet omdat ze het regime en de gruweldaden zouden hebben gesteund. Dat onderscheid wenst u blijkbaar niet te maken, maar het is nochtans essentieel. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat de glasnost en perestroijka van Gorbatsjov positieve ontwikkelingen zijn geweest. Maakt dat van ons aanhangers van het Sovjetregime en haar repressie?

U verwijt het 'neoliberalisme' ook van een utopisch denken. U citeert daarvoor Hans Achterhuis die stelt dat de vrije markt een 'bijkans goddelijke en onaantastbare status' geniet. Wij hadden hiervoor graag enig bewijs gezien dat aantoont dat de vrije marktwerking een opgelegd dogma zou zijn binnen het klassiek-liberalisme. Maar hiervoor is Achterhuis zelf zeer selectief in zijn bronnen. In zijn boek ‘De utopie van de vrije markt’ gaat hij te rade bij Ayn Rand, die hij vervolgens uitroept tot het toonbeeld van het 'neoliberalisme'. Maar iedereen die de klassiek-liberale beweging in de VS kent, weet dat Rand geenszins als hun messias kan gezien worden. Rand en haar volgelingen zijn een buitenbeentje binnen de beweging omdat ze een ander filosofisch uitgangspunt hanteren: het objectivisme. Het zou ons te ver leiden om dit uitgebreid te beschrijven, maar het blijft een feit dat Achterhuis geen brede analyse maakt van wat hij het 'neoliberalisme' noemt. In plaats daarvan selecteert hij losstaande feiten, teneinde ze aaneen te rijgen tot een halve complottheorie. Als kers op de taart haalt hij Alan Greenspan, voormalig gouverneur van de Amerikaanse centrale bank, aan als voorbeeld van een 'neoliberaal' beleid. En dat terwijl de lage rentepolitiek van Greenspan door de libertarians veelvuldig op de korrel werd genomen. De wereld op zijn kop.

Achterhuis vergist zich overigens nog op een aantal vlakken. Zo beweert hij dat de Scandinavische landen met hun hoog overheidsbeslag op de economie “tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren”. Deze analyse behoort al geruime tijd tot het verleden. De concurrentiepositie van het Noordse model verliest aan terrein, waardoor de overheden maatregelen hebben moeten nemen om de publieke sector efficiënter te maken, sommige publieke diensten te privatiseren en hun arbeidsmarkt te dereguleren. Het zijn die maatregelen die verklaren waarom de Scandinavische landen vandaag nog steeds een goede positie genieten in de internationale rankings. Een ander voorbeeld is de analyse die Achterhuis maakt betreffende de landbouwsector. De voedselconglomeraties, die de markt domineren, zouden het gevolg zijn van de 'neoliberale' politiek. Zoals u zelf aanhaalt, worden deze conglomeraten ondersteund door lobbygroepen bij de overheid. En dat, samen met de subsidiemachine van het Europees landbouwbeleid, geeft hen een machtige positie om de markt te monopoliseren. Maar deze kritiek wordt al jaren geuit door de klassiek-liberale beweging, die terecht aanhaalt dat dit overheidsprivileges zijn die niets te maken hebben met vrije marktwerking. Opnieuw is het intellectueel oneerlijk om dat fenomeen uit te roepen tot een 'neoliberale' verwezenlijking. Een laatste, foute bewering is het aloude credo dat de economische groei is afgenomen en de ongelijkheid toegenomen ten gevolge van de globalisering. Opnieuw, zonder enig bewijs. Want wie naar de realiteit kijkt, weet dat de huidige wereldeconomie geen volledige vrije markt is, maar een complex kluwen van nationale en internationale regels en instellingen. Maar het lijkt wel een constante te zijn dat elke nationale economie die zichzelf openstelt voor vrije handel er voordeel bij doet. Landen als China, India en Brazilië hebben jaren geleden hun markten geliberaliseerd. Buitenlandse investeerders, technologie en producten vonden hun weg naar de nieuwe markten en daardoor zijn miljoenen mensen uit de armoede getild. Het is dus mogelijk dat door deze evolutie de ongelijkheid in deze landen is toegenomen. Maar was het dan beter geweest dat de ganse bevolking arm was gebleven, omwille van de heilige 'gelijkheid'? Achterhuis zou een overtuigende zaak kunnen bepleiten als hij de feiten zou nagaan en een correcte weergave van het klassiek-liberalisme zou hanteren. Spijtig genoeg beperkt hij er zich toe holle, antiglobalistische slogans te herhalen.

Om tot de kern van ons antwoord te komen: wat ons het meeste verontrust is uw uitspraak dat 'neoliberalen' immorele mensen zouden zijn omdat ze 'absolute vrijheid' nastreven. Maar geen enkele liberaal kan beweren dat vrijheid absoluut is. Eenieders vrijheid is altijd beperkt door de vrijheid van anderen. Daar bevindt zich de keerzijde van de medaille: verantwoordelijkheid. Zelfs degenen die u omschrijft als 'neoliberaal' zullen dit erkennen. U heeft het verder over de kardinale deugden: wijsheid, moed, zelfbeheersing en rechtvaardigheid, en zegt: “Het zijn deugden die de neoliberalen niet kennen, en is dan ook dé reden waarom liberalen het neoliberalisme en het libertarisme met evenveel kracht moeten bestrijden als andere utopieën van links of van rechts.” Wij begrijpen niet waar u de verantwoording haalt voor deze karaktermoord op iedereen die zichzelf klassiek-liberaal noemt. We beperken ons dan ook liever tot de rationele argumenten die in deze brief staan. En we hebben daarbij niet de minste neiging om liberalen met een andere mening af te schilderen voor iets dat ze niet zijn: immorele individuen. En al helemaal willen we geen interne conflicten binnen de liberale beweging die vandaag voor veel grotere uitdagingen staat.

Onze ervaring leert ons het volgende: interne discussie zou een bron moeten zijn van verrijking, niet van uitsluiting. Het LVSV omarmt de verscheidenheid aan meningen die bestaat tussen haar leden. Binnen onze vereniging hebben we aanhangers van het links-liberalisme, het klassiek-liberalisme en zelfs het anarcho-kapitalisme. De ideologische verschillen zijn soms groot, maar dat is net onze sterkte. Door intern debat leren we van elkaars ideeën en verkrijgen we het inzicht dat de filosofische grondslagen van het liberalisme kunnen leiden tot uiteenlopende politieke, sociale en economische conclusies. U lijkt die verscheidenheid niet te aanvaarden. U probeert zelfs de school van het klassiek-liberalisme te criminaliseren en uit te stoten, in plaats van de discussie aan te gaan. Klassiek-liberalen geloven inderdaad in een gelimiteerde overheid en een grote sociale én economische vrijheid. Als u er een andere mening wilt op nahouden, dan is u dat van harte gegund, het is de kern van onze ideologie. En we hebben er geen enkel probleem mee dat u zich progressief-liberaal, sociaal-liberaal of desnoods links-liberaal wenst te noemen. Maar wat geeft u het recht om iemand de titel 'liberaal' te ontzeggen?

Franc Bogovic, Voorzitter LVSV Nationaal
Bavo De Mol, Voorzitter LVSV Antwerpen
Laurent Maes, Voorzitter LVSV Brussel
Gilbert Nijs, Voorzitter LVSV Hasselt
Nick Roskams, Voorzitter LVSV LeuvenReacties

#99713

traveller

 

@ LVSV jongens

Groot gelijk.
Dirk Verhofstadt heeft als "liberaal" geen recht van spreken meer. Hij staat naast en links van Elio als het er op aan komt.

#99714

LVB

 

@traveller: beweren dat DV als liberaal geen recht van spreken meer heeft, is dezelfde strategie toepassen als DV: het uitsluiten en demoniseren van liberaal-andersdenkenden, en het exclusief claimen van de term "liberaal" voor zichzelf.

Dat DV de liberale beweging verdeelt met zijn uitsluitings- en haatdiscours, vind ik erger dan zijn ideologische ruk naar links. In een brede liberale beweging zou er ruimte moeten zijn voor links-liberalen en rechts-liberalen, iets wat DV afwijst en onmogelijk maakt. Wie beweert dat DV als liberaal geen recht van spreken heeft, geeft eigenlijk de DV-strategie van verdeeldheid en uitsluiting gelijk, want past dezelfde strategie toe.

En daar zitten de LVSV-auteurs hierboven wel op de juiste lijn: ze pleiten voor discussie en verscheidenheid, niet voor uitsluiting.

#99715

traveller

 

@ luc

Ik ben een absoluut voorstander van de vrije meningsuiting.
Ik verwijs naar zijn moreel recht om nog als liberaal te spreken, niet naar zijn recht als burger.
DV is helemaal geen liberaal meer en als zodanig staat hij op de verkeerde preekstoel, hij moet vanop de socialistische preekstoel gaan prediken.

#99716

LVB

 

@traveller: Dir Verhofstadt wil het spreekrecht van neoliberalen en libertariërs ook niet beperken, hij vindt wel dat het geen liberalen zijn en hij vindt dat liberalen hen als ideolosche tegenstanders moeten bestrijden.

Je gebruikt dus identiek dezelfde strategie als Dirk Verhofstadt: wij zijn de echte, de anderen moeten weggaan. Je bent net als ik tegen zijn ideologische invalshoek, maar jij legitimeert wel zijn strategie van de uitsluiting want je wil ze zelf ook toepassen.

#99717

traveller

 

@ luc

Daar heb je gelijk in, maar ik ben veel agressiever op dat gebied.
De etikettenplakkerij in onze maatschappij leidt er toe dat de vlaggen de ladingen niet meer dekken.
Ik ben het moe vast te stellen dat de kameleons overal zitten en de scheidingslijnen verdoezelen en/of verleggen.
De socialisten zijn daar kampioen in en hebben zich alle maatschappelijke verschijnselen op die manier toegeëigend.
Beter een harde duidelijke aanpak dan en ze klaar zeggen waar het op staat.
Het LVSV heeft hier volledig gelijk en ik steun hun standpunt, maar ik ben niet zo beleefd en niet zo braaf als die jongens.

#99718

traveller

 

Iets dat hier niet helemaal bij past maar toch...
Als De Croo junior zo blijft voort doen zal ik hem nog sympathiek beginnen vinden, interessante mens.

#99720

johan vandepopuliere

 

A. Rouet, niemand wordt hier gebannen omwille van de inhoud van zijn bijdragen maar omwille van het gebrek daaraan en de toon waarmee. Als jij en Joe je best eens zouden doen om het inhoudelijk gehalte van de "tegenstem" op lvb te verhogen, dan zou je self fulfilling prophecy niet langer uitkomen en de tegenstem daarentegen luider klinken. Verder kunnen we uren praten over de maten en gewichten op dit forum (de enige inhoud overigens die lvb niet tolereert, dus het kan zijn dat deze verdediging ook niet overleeft) maar "meester, hij was begonnen", daar ben ik mee gestopt in het lager onderwijs.

Plus est en vous!

#99721

johan vandepopuliere

 

ok schrap maar

#99723

johan vandepopuliere

 

@traveller:

"Daar heb je gelijk in, maar ik ben veel agressiever op dat gebied."

Daar lees ik in dat, als het er op aankomt, vrij denken en vrij spreken voor jou een deugdelijk principe is als het rechts denken en rechts spreken in een door links gedomineerde media betreft.

Links denken en links spreken in een door rechts gedomineerde context daarentegen, dat moet "agressief" benaderd worden omdat de dingen dan niet duidelijk zijn. Dus Dirk V. heeft "geen recht van spreken als liberaal" want het etiket past niet meer.

Leer ze mij kennen, de voorvechters van de vrije meningsuiting binnen het Vlaams Belang en aanverwanten.

#99725

traveller

 

@ jvdp

Ik hedb al genoeg bewezen hier dat ik voor vrij denken en spreken ben, maar ik ben ziek van de leugens.
Iedereen weet hoe Verhofstadt de liberale gemeenschap op basis van zijn leugens heeft meegesleept in zijn socialistisch avontuur en het land bijna om zeep hielp.
Dat mag gezegd worden en er mag aan die mensen gevraagd worden om op de socialistische kansel te staan en daar hun leugens naar waarheid te laten waarderen.
Luc heeft gelijk dat LVSV principieel de juiste positie inneemt, maar ik neem een positie in tegen klinkklare leugens en dat is mijn recht.
Of dacht je dat DV een liberaal was met zijn geschriften van de laatste jaren?

#99726

johan vandepopuliere

 

Tja traveller, ik ken je natuurlijk al langer, maar toch vind ik ook nu weer de opwinding over "leugens" verontrustend. Meningen worden leugens, wantrouw wordt haat, verzet wordt terreur, skepsis wordt blind ongeloof ... het helpt niet om mee te gaan in de polarisering en afwijkende stemmen als leugens te bestempelen. Noem het een vergissing, een dwaasheid, of een foute invulling van het gemeenschappelijk begrip (i.c. liberalisme) maar noem het geen leugens. Dat is zo'n inquistoire term.

Het is in elk geval een erg heldere, intellectueel eerlijke en tot nadenken stemmende brief vanwege het LVSV. Langs de andere kant vraag ik me af wat Dirk V. bezielt om zich zo positief uit te laten over overheidsregulering. Intellectueel maar vooral strategisch.

#99727

traveller

 

@ jvdp

Als DV pretendeert dat wat hij nu verdedigt liberaal is dan noem ik hem een leugenaar.
Ten slotte kent hij toch de zin en de mening van zijn woorden, of niet.
Wat betreft jouw "wantrouw wordt haat", ik haat niemand daar heb ik geen tijd voor.
"Verzet wordt terreur"??? Dat mag je wel eens nader verklaren.

#99729

Cogito

 

Laat ons er een spiegeltje tussenhouden. Communisten en anarcho-communisten zijn immoreel, en zeker geen socialisten - moeten zelfs bestreden worden. "centraalgeleide-economiefundamentalisme van de neomarxisten" is utopisch. We zien het einde van een rampzalig tijdperk van staatkundig economisch beleid met minder vrije markt, lastenverhogingen en meer reguleringen, kortom een sociaaldemocratisch kerkhof. Slechts de progressiefliberaal, of sociaal-liberaal, kortom VLD-er, mag zich nog zonder gewetensproblemen socialistisch noemen. Links daarvan de sociaaldemocraat op een ouderwets spoor, en links daarvan: de immoraliteit. Laat zo'n brief door Frank Vandenbroucke aan Caroline Genez's neus gehangen worden en doe een stap achteruit om U tegen de niesbui te beschermen.

#99730

OutlawMike

 

'Leer ze mij kennen, de voorvechters van de vrije meningsuiting binnen het Vlaams Belang en aanverwanten.'

Ik. Absolute vrijheid van meningsuiting op onze stek.

#99731

Questing Beast

 

Ik kan traveller hier toch enigszins volgen hoor. Men plakt inderdaad overal etiketjes op en dat misschien nog tot daar aan toe, maar wat als iemand zich een bepaald etiket toeëigent dat gewoon niet past? Het is mooi dat het LVSV het liberalisme ziet als een huis met vele kamers, maar wat als morgen Frank Vandenbroucke zijn filosofie onder de noemer liberalisme gaat propageren? Enige intellectuele eerlijkheid is toch op zijn plaats vind ik. Dat DV, net zoals zijn broer, het liberalisme laten vallen heeft en nu overtuigd is van het linkse grote gelijk is, als vrij burger, zijn goed recht. Tegelijkertijd echter de term liberaal blijven hanteren voor het omschrijven van zijn ideeën vind ik intellectueel oneerlijk. Ik zie hier eerder een poging in de term liberaal te kapen zoals dat in de VS gebeurd is.

#99733

johan vandepopuliere

 

Ik heb de column zelf in google cache moeten lezen, want liberales was in de vooravond onbereikbaar. De grote zwakte van de column is dat het eigenlijk geen column is, maar een boekbespreking. Het is zorgvuldig zoeken naar een eigen mening tussen het citeren van Achterhuis door en zelfs dan citeert hij weer de antipoden.

De enige plek waar Dirk V. het achterste van zijn tong laat zien, is waar hij zich verbaast over Hayeks vergoelijking van de dictatuur als die garant staat voor (economisch) liberalisme en dit verkiest boven een democratie die geen economisch liberalisme kent. Een wat theoretische tegenstelling naar mijn smaak, maar ik deel Dirk V.'s verbazing over Hayeks milde oordeel.

Dirk V. heeft dus misschien nog recht van spreken als liberaal of recensent, maar niet als 'columnist'. (Grapje, traveller.)

Ik weet ook wel dat de enthousiaste parafrase het vermoeden opwekt van eensgezindheid, maar om deze escapade nu te gaan gebruiken om Dirk V. een socialist te noemen, dat gaat me wat ver. De kritiek van LVSV geldt m.i. dus ook eerder de denkbeelden van Achterhuis en de kritiekloze wijze waarmee Dirk V. ze aanhaalde.

#99734

ivan janssens

 

@Questing Beast: de term "libertariër" is overigens ook gekaapt, nadat de term liberaal gekaapt was

"Libertarian was used by left-wing Spanish anarchists during the 1930s civil war; they were no friends of private property and free trade. Going back further, the word was used by anarcho-socialists after the fall of the Paris Commune in 1871 because the word anarchist could land them in a heap of trouble. The French word Libertaire appears to be the origin of our word libertarian, and it seems to have had nothing to do with capitalism. Quite the opposite."

(http://sheldonfreeassociati...)

#99736

ivan janssens

 

@johan vandepopuliere: Hayek's milde oordeel is eigenlijk niet zo verbazingwekkend, zo lang men maar beseft dat "democratie" en "dictatuur" minder van elkaar verschillen, dan dat beide verschillen van de vrije markt. Zowel democratie als dictatuur zijn systemen gebaseerd op dwang, terwijl de vrije markt gebaseerd is op vrije keuze. Als met andere woorden een dictator de economie liberaliseert en dus meer ruimte creëert voor de vrije markt, dan is dat te verkiezen boven een democratie die geen economisch liberalisme kent. Dat neemt niet weg dat men die dictatur nog altijd kan veroordelen voor eventuele misdaden tegen de mensen- en burgerrechten. Maar ik ken ook democratieën die het niet zo nauw met burgerrechten nemen.

#99738

LVB

 

Drieu Godefridi van het Brusselse Institut Hayek kon via de Nationale Bibliotheek van Chili de originele Spaanstalige versie bemachtigen van een interview met Hayek dat in 1981 in de Chileense krant El Mercurio verscheen.

http://lvb.net/item/770

#99739

Koen robeys

 

Mooie tekst. Chapeau.

#99741

ivan janssens

 

Trouwens, wie is er immoreel?

"Les personnes de gauche et, plus généralement, les interventionnistes de tout bord, sont les premiers à revendiquer les valeurs de tolérance et de générosité. En particulier pour cette dernière valeur, le fait de vouloir utiliser l’Etat à des fins « sociales » est présenté comme gage de générosité."
(http://www.contrepoints.org...)

#99745

Karl

 

Ben ik nu de enige die vindt dat er hierboven een door DV geïnduceerde kibbelpartij ontstaan is?

We kennen de leugens ondertussen al uit het hoofd. Gewoon bij het oud papier zetten.

#99746

EricJans

 

Nadat de VLD van de Verafstoots eerst bewees dat de 'V ' van 'Vlaams' zuiver en puur electoraal bedrog was inzake 'Vlaamsgezindheid' (gemeten aan de door hun ondertekende maar verlaten '5 Vlaamse resoluties', bvb. of gemeten aan hun confederale partijprogramma)... nadat de D in VLD met bvb. de verlogen emo-speech van De Clercq en de hele nep-domcratie van Guchtje - vooral Somers en Verafstoot... wordt hierboven de werkelijke betekenis en het gewich vzn de L toegelicht.

Luister... zélf ben ik Vlaams-Nationalist en moei me liever niet teveel is de georganiseerde liberale keuken. Maar als DV zich een 'liberaal' mag noemen, dan mag je Steve Stevaert of Vandelanotte voortaan ook liberaal noemen. En Fidel Castro is ok een liberaal...
Kom zeg.
Met dit soort pseudo-semantische onnozelheden zitten die Verhofstadts de Vlaamse politiek nu al ruim 10 jaar op te zadelen... omdat ze platweg kozen voor de platte macht zonder beginselen.
Daarom moesten die beginselen verdwijnen voor hun persoonlijke voordelen: eerst de Vlaamse beginselen, toen de democratische en nu kennelijk dus ook de liberale beginselen.
Dat is wat Traveller boos maakt en mij niet minder: de intellectuele uitholling van het democratische debat tot meerdere eer en glorie van hun 'carrière, als die jaren en jaren.

En daarom: ten behoeve van de Verhofstadts: Marx was een klassiek-liberaal, Hayek was een communist en de profeet Mohammed was een hindu.
Pfff.

#99747

Outlaw Mike

 

Ivan Janssens, bedankt voor die Contrepoints link.

Zeg, misschien moeten we het toch niet te ver zoeken ivm DV. Hij is gewoon aan het (na)ijlen tov zijn broer (moge God deze vervloeken tot in het 17de nageslacht).

GV is gedevalueerd tot linkschmensch. Gezien het feit dat DV eigenlijk nooit onder de schaduw van grote broer is kunnen uitkruipen is het toch maar logisch dat wanneer die van kazak verandert, de kleine vanzelf volgt?

#99750

Benny Marcelo

 

Guy Verhofstadt is verlinkst; dat heeft hij onlangs in een interview nog zelf toegegeven.
Links zijn of worden is trouwens een noodzaak wil je de mainstreammedia op de hand hebben. Zie maar eens naar Bart DW, die profileert zich vrij rechts en heeft zelfs de vlaamse media tegen.

#99751

EricJans

 

@ Outlaw Mike:

<<(moge God deze vervloeken tot in het 17de nageslacht)>>

Mike, het bestaan Is al vervloekt... ook zónder de Verhofstadts, hé. Het loutere feit dat alles eindig is, is in zekere zin al een vloek... hoezeer je daar ook filosofisch omheen kan praten.
Als en indien er dus zoiets als een godheid bestaat en die grijpt niet in... tja... dan zijn we al vervloekt tot in de 17de generatie en daarna.
Een goddelijk ingrijpen kan dus enkel zin hebben om de vloek te veranderen in een zegen, een hel in een hemel. Zonder goddelijk ingrijpen blijft alles bij het oude: leven onder de vloek. De gewone kloterij van het bestaan met af en toe een goed glas wijn, om zo te zeggen.

#99752

Cogito

 

Ik vind dat BDW zich vrij links profileert.

#99753

Benny Marcelo

 

Cogito, verklaar dat eens even?

#99755

luk Vanhauwaert

 

Aan Benny Marcelo;

Lees bevoorbeeld het programma van NVA betreffende eigendom en woningbeleid. Vrij links mijn gedacht.

#99787

Bart Vanhauwaert

 

Sociaal-conservatief-rechts/populistisch-rechts/anti-immigratie rechts is in bijna heel West-Europa economisch relatief links. Naast het Belang is een ander goed voorbeeld Wilders : zijn economische programma staat heel wat dichter bij Groen-Links/SP dan bij de VVD of zelfs CDA.

#99789

johan vandepopuliere

 

Maar dat kan toch geen verrassing zijn? Toen ik lvb zijn keuze voor NVA destijds bekritiseerde was dat vanuit de gedachte dat de kerngedachte van het nationalisme haaks staat op het liberalisme. Je kan NVA stemmen in de hoop dat Vlaanderen liberaler zal zijn dan België, maar je stemt intussen wel op een ideologie die (volks-)nationaliteit laat voorgaan op individu. En het discours van NVA blijft volksnationalistisch veeleer dan dat het burgerschap bepleit.

Het is dus veel consequenter om liberaal te stemmen, zeker als die liberale partij (om niet het moeilijke libertarisch te gebruiken) ook een sterke verschuiving naar de deelstaten bepleit, i.c. LDD.

Ideologisch zie ik maar weinig verschil tussen NVA en VB. Het essentiële verschil is dat het VB historische amokmakers in zijn zog meesleurt tot zelfs de plak laat zwaaien en intellectualisme verfoeit, terwijl BDW koketteert met zijn Latijnse opleiding. Van geen van beiden mag enige vooruitgang worden verwacht wat betreft economische vrijheid, toch niet ideologisch, hoogstens door het contingent malcontente liberalen dat de NVA heeft aangezogen.

De obsessie voor "Vlaamse eigenheid" luidt een terugkeer of verheviging in van het volstrekt onliberale protectionisme (zie de column
http://www.liberales.be/col...). Ik had ook een anekdote klaar over een Vlaams product dat per decreet voortaan een Waals product vervangt, maar ik ben het vergeten. Alle hulp welkom.

#99798

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

1) Waarom zou nationalisme haaks moeten staan op/met liberalisme? Het kan evenzeer haaks staan met socialisme.
Nationalisme is simpel een bevestiging van 'zelfdeterminatie' van een volk. Die zelfdeterminatie kan zowel liberaal als socialistisch ingevuld worden op allerlei domeinen van economische en andere wetgeving. De juxtapositie van nationalisme is 'internationalisme', in de zin van de eigen determinatie laten varen en opgaan in een groter politiek geheel of een grotere 'polity', waar men afhankelijk wordt van de beslissingen van/door anderen.

2) Het is absurd van te beweren dat het NVA geen "burgerschap" zou bepleiten, zeker in vergelijking met andere partijen. Het probleem in Belgie is dat er geen duidelijkheid bestaat omtrent de natuur en omvang van de 'natie', of zo u wil, geen duidelijkheid omtrent welke 'natie' met aanhangt. Of zijt u echt zo naief van te debken dat de aanhankelijkheid van bijvoorbeeld Di Rupo aan 'Belgie' groter zou zijn dan die van De Wever? Waar denkt u ligt de echte aanhankelijkheid van Elio: bij de bestaande PS-staat of bij Belgie? Veronderstel dat Belgie liberaal-geinspireerd zou worden door een Vlaamse politieke meerderheid? Er zou niet veel meer overblijven van Elio's aanhankelijkheid aan Belgique!

3) Het is misschien waar dat er onmiddelijk niet veel verwacht kan worden van NVA noch VB m.b.t. "economische vrijheid". Maar, het VB beoogt het einde van Belgique en zijn archaische monarchie. Wat zou er overblijven van VB en van NVA in een onafhankelijk Vlaanderen? Weinig of niets, vermits - eens de onafhankelijkheid verworven - de Vlamingen (gelijk andere Westerlingen) onmiddelijk zich politiek zullen gaan opdelen volgens de gebruikelijke links/rechts of liberal/conservative tegenstellingen. Met andere woorden, VB en NVA zullen opbreken, want zij zijn enkel temporele politieke instrumenten om het anti-Vlaamse Belgische (vakbonden)juk te kunnen afwerpen. Het vereist niet veel gezond verstand om te kunnen voorspellen dat een Vlaame Republiek (ongeacht welke partij zou regeren in Vlaanderen) een meer 'liberaler' economisch beleid zou voeren dan eender welke toekomstige Belgische regering die men zich zou kunnen indenken.

4) Het 'onliberale protectionisme' dat is tegenwoordig al geruime tijd een EU bevoegdheid. Uw anecdote over Vlaamse en Waalse producten is dus wel echt...een anecdote, maar dan wel een anecdote die de 'big picture' helpt verdoezelen, i.e. het 'socialisme' zoals dat gepratikeerd wordt in Belgique.

#99803

ivan janssens

 

Wat mij frappeert is dat 3 jaar na het einde van paars, Dirk Verhofstadt zich nog altijd van vijand vergist. Milton Friedman en Friedrich Hayek zijn toch niet de vijanden van het liberalisme? Trouwens geen van beide stond de absolute vrije markt voor. Friedman zou nooit gezegd hebben dat greed altijd good is, maar wel dat greed een belangrijke menselijke drijfveer is die overal aanwezig is, ook bij de overheid. Om die drijfveer uit te roeien, moet je een "nieuwe mens" creëren en daarmee bereid je de weg voor het totalitarisme. Voor Hayek dan weer was het individu net een wezen behept met een beperkte rationaliteit. Markten zijn niet perfect, maar kunnen net zeer goed omgaan met die menselijke beperkingen. Het maakt van de vrije markt een bij uitstek moreel mechanisme.

En dan dat gezeur over Adam Smith. Voor mij is Smith al lang niet meer de grote liberale inspirator. Dat zijn John Locke, Thomas Paine, Thomas Jefferson, J.B. Say, Bastiat, Von Humboldt, Herbert Spencer. Dat zijn de echte klassiek liberalen. Een beperkte overheid. Overigens zou zelfs Smith verbaasd zijn over de overheid die we vandaag hebben: onderwijs, defensie, veiligheid. Veel meer moest de overheid zelfs voor Adam Smith niet doen. Is dat de overheid waar DV voor staat? Ik denk het niet. Dat hij dan gewoon zwijgt over Adam Smith.

En wat is er nu in godsnaam mis met privaat onderwijs? OOk in sociaal-democratisch Zweden bestaat er een vouchersysteem. Privaat onderwijs in Pakistan werkt veel beter dan het publiek systeem (http://economics-files.pomo...) . Hetzelfde geldt in China, India en Afrika (http://www.nextbillion.net/...).

DV is een bijzonder dogmatisch denker die nooit argumenten aanhaalt voor zijn stellingen. En dat voor een aanhanger van Popper. Shame on him!

#99804

ivan janssens

 

Nog even ter aanvulling van #99736. Een absolute democratie is geen garantie tegen het schenden van mensen- en burgerrechten. Integendeel. In een absolute democratie kan de meerderheid in absolute vrijheid beslissen om de minderheid tegen de muur te zetten en af te knallen. Het is dus net de absolute democratie die immoreel is, en niet de absolute vrije markt, omdat die tenminste uitgaat van de bescherming van ieders eigendomsrechten (waaronder het recht op leven). Een absolute vrije markt kan dus eigenlijk niet bestaan, terwijl een absolute democratie perfect mogelijk is, maar niet wenselijk.

#99808

Benny Marcelo

 

@Luc Vanhauwaert, na wat rondneuzen op de webstek van NVA heb ik niks gevonden over woningbeleid; misschien niet goed gezocht, best mogelijk!
Of de NVA nu echt een liberaal programma voeren, daar wil ik me niet over uitspreken maar mij lijkt het wel dat ze vrij ondernemingsgezind zijn.

http://www.n-va.be/standpun...

#99810

EricJans

 

Aan alle zotten hierboven:

Aangezien België 180 jaar lang voor het leeuwendeel door haantjes-de-voorste werd bestuurd, met veel haantjesgedrag ten behoeve van de Fransgezinde Lelie-stad... hebben uw beschouwingen over 'liberalisme' in al haar vormen slechts zin in de mate dat een Vlaamse mening van belang zou kunnen zijn in het kader van de bedoelingen van het regime.
Het belang van uw Vlaamse zienswijze heeft dus voor geen kwart tot de helft het gewicht van het belang en gewicht van diezelfde mening uit de mond van een gemiddelde Duitser, Fransman, Nederlander of Zuid-belg.
U leeft in een regime dat vooral tégen u regeert en uw mening (welke ook!) is maar van belang in de mate dat zij dat gegeven kan dienen... bijvoorbeeld door het te camouffleren.

Vóór u zich dus uitspreekt voor liberalisme, socialisme,... moet u eerst in een land wonen dat uw mening werkelijk wilt valideren. Dat is nu niet het geval. De n-va is daarbij een partij die dat probleem 'matig tracht te corrigeren' door dat regime van zoveel mogelijk bevoegdheden te ontdoen.
De n-va tracht de koning uit te kleden. Dat is een rechtmatige democratische eis.

Het hele punt is dus dat u zo liberaal of socialistisch kunt zijn als u wilt: eerst moet er voor Vlamingen een 'omgeving' komen waarin hun mening kan en mag worden omgezet in reëel beleid.
Best mogelijk dat een onafhankelijk of minstens een autonomer Vlaanderen liberaler zal zijn dan België... we zullen zien wat Vlamingen willen.
Ik weet één ding: we stemmen al 30 jaar en méér centrum-rechts en krijgen al even zolang een links-extreem-links beleid.
Dirk Verhofstadt en zijn broer hebben nooit iets anders gedaan dan hun ideologie aan te passen aan de uitgangspunten van het regime. Dat is wat hierboven gebeurt in zijn tekst: hij zoekt een intellectuele en zelfs morele verantwoording voor zijn platte collaboratie met een regime waarin hij slechts macht kan verwerven in de mate waarin hij aan de prerogatieven van het regime tegemoet komt. DV moet daarvoor de 'teksten' leveren. Dat is zijn opdracht. Hij moet het 'verantwoord' laten klinken terwijl zoiets niet te verantwoorden is, natuurlijk.

DV is een regimeslaaf en dat alleen is de drijfveer voor alles wat hij schrijft.

#99811

luk Vanhauwaert

 

Benny, Voor de verkiezingen is het de gewoonte, dat belangengroepen de mening peilen van de kandidaten betreffende thema's, die die belangengroepen aanbelangen.
Zo ook, bevroegen eigenaarsvereningingen, de verschillende politieke groeperingen. Toen ik de standpunten van de vertegenwoordiger van NVA las (ik weet niet meer wie ze vertolkte, moet het artikel opzoeken als ik weer eens in Vlaanderen ben) moest ik danig de wenkbrauwen fronsen.
Mischien is die woordvoerder teruggefloten, of willen de eigenaarsverenigingen verduidelijking, want Bart De Wever was onlangs gastspreker op hun jaarlijkse bijeenkomst. Ik ben benieuwd of hij daar in zijn rede, de eerdere linkse insteek van NVA op onroerend eigendom ook aanhield.

#99821

Johan B

 

@Benny Marcelo: Uit de congrestekst voor het N-VA-programma van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006:

"Er worden extra inspanningen geleverd om de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen weg te werken. Bij het bouwen of aanpassen van sociale woningen wordt rekening gehouden met de verschillende gezinsgroottes en worden er voldoende aangepaste wooneenheden ter beschikking gesteld voor personen met speciale behoeften."

http://www.n-va.be/files/de...

Lees ook de rest van het document. Je vindt er socialistische pareltjes zoals een "pamperpremie" voor jonge gezinnen met kinderen. De N-VA is een linkse pamperpartij. Wat N-VA "responsabilisering" noemt is niets anders dan Belgische betutteling vervangen door Vlaamse betutteling. Bart de Wever verwees in dit verband trouwens expliciet naar de gemeentepolitiek.

Voor de betutteling op Europese schaal, zie: http://lvb.net/item/8459#96781

#100031

Govaert Jan

 

Een late reactie

Fukuyama schreef 20 jaar geleden dat met de liberale democratie het eindpunt van de geschiedenis was bereikt. De paradox van deze conclusie zou kunnen zijn dat het liberalisme als ideologie eveneens zijn eindpunt heeft bereikt.
De liberale democratie is evenwel een dubbelbegrip .
Hierin staat democratie voor een streven naar een algemeen gelijkheidsprincipe.
Liberaal staat voor de individuele natuur van de mens om zich te verbeteren door inzet, bekwaamheid en talent wat competitie impliceert.
Er is dus een noodzakelijke spanning tussen deze twee begrippen die de vooruitgang mogelijk maakt.
Dat maakt dat de gang naar gelijkheid slechts kan bestaan door een veroorzaakte ongelijkheid volgend uit een individueel streven naar verbetering.
Liberalisme die ook nog eens links moet zijn is dus nergens voor nodig daar in een liberale democratie het linkse element reeds vertegenwoordigd is door het begrip democratie.

#101811

JV

 

Nooit groter onzin gelezen dan die van de jonge liberalen.
Zelfs dictators als Pinochet geloofde niet meer in de 'bijbel' van Friedman. De huidige crisis vooral veroorzaakt door de banken en de Chicago-boys die hun alle vrijheid gaven, is het hardste bewijs van de onzin van een Friedman.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.