Xenofobie

Wie vandaag in België tegen immigratie pleit om culturele redenen, en daarbij "eigen volk eerst!" roept, loopt veel kans om veroordeeld te worden wegens racisme. Maar wie tegen immigratie pleit om economische redenen, mag zichzelf een etiket van "sociaalvoelend mens" opplakken. Het xenofobe discours in Vlaanderen zit vandaag geconcentreerd bij twee partijen: Vlaams Belang en de SP.a. Culturele xenofobie en socio-economische xenofobie. Het eerste wordt verketterd en juridisch bestreden, over het tweede is men trots: kijk eens hoe goed we jullie jobs beschermen tegen die goedkope Poolse metselaars.


Een socialist als Peter Vanvelthoven schaamt zich helemaal niet om inzake tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten een boodschap te verkondigen die neerkomt op "eigen volk eerst". Op 25 april jongstleden verklaart hij in De Standaard dat het toch wel erg is dat bedrijven liever buitenlandse chauffeurs in dienst nemen, dan Belgische chauffeurs. Letterlijk:

Vorige week kreeg ik een brief van een jonge man van 24. Hij is werkloos. Hij heeft een opleiding tot vrachtwagenchauffeur gevolgd. Prijskaartje: 1.500 euro. Hij drukt zijn ontgoocheling uit, want hij geraakt niet aan een job omdat hij geen ervaring heeft. ,,Natuurlijk heb ik geen ervaring'', schrijft hij, ,,maar ik heb een gepast rijbewijs!'' En zo loopt het vaak. De sector investeert per jaar 4.000.000 euro in opleidingen, maar de bedrijven vertikken het om pas opgeleide mensen aan te werven. Inderdaad: een werkloze die via de VDAB een opleiding tot chauffeur krijgt, loopt een groot risico om nooit als chauffeur te kunnen werken. En dan levert de Vlaamse regering vorige week een lijst af met knelpuntberoepen, waarop verschillende functies voor chauffeur prijken. Bedrijven trekken klaarblijkelijk liever buitenlanders aan om die jobs in te vullen.

Socialistische en travaillistische middens in België zien in een dergelijke uitspraak blijkbaar helemaal geen probleem, zelfs niet als die "buitenlanders" EU-burgers zouden blijken te zijn, en ondanks het fundamentele recht van EU-burgers om in elk EU-land te werken. Persoonlijk vind ik Vanvelthovens uitspraak xenofoob, en ik meen dat ze fundamenteel in strijd is met de EU-charters.

Ik ben voorstander van meer immigratie. Van een migratiebeleid dat niet uitsluitend gebaseerd is op asielzoekers en gezinshereniging. Het zit al een paar decennia grondig fout met de Belgische immigratiepolitiek. Officieel heerst er in België al decennia lang een "immigratiestop". In de praktijk komt dit erop neer dat bedrijven niet zomaar arbeidskrachten kunnen aantrekken uit niet-EU landen, maar via een complexe procedure moeten aantonen dat ze geen equivalente kandidaten vinden in eigen land. Intussen blijven asielzoekers het land binnenstromen, omwille van internationale verplichtingen. Tegelijk blijft ook de mogelijkheid van "gezinshereniging" bestaan, waardoor migranten hun echtgenote en kinderen naar België kunnen laten overkomen. Het resultaat van dit alles is een immigratie die onze economie niet optimaal ten goede komt, maar integendeel kansarmoede importeert. Tegelijk zitten we opgescheept met een grote groep migranten die het door hun cultureel-religieuze achtergrond moeilijk hebben om zich te integreren.

Culturele xenofobie bij Vlaams Belang, economische xenofobie bij de socialisten. Ik ben niet de enige die er zo over denkt. Paul De Grauwe, in De Tijd van 6 mei 2006, over de Belgische beslissing om onze grenzen grotendeels (op een paar "knelpuntberoepen" na) dicht te houden voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten:
Dat is de hete adem van het Vlaams Belang. Het is onvoorstelbaar hoe die mannen op het beleid wegen. Bijzonder pijnlijk is de vaststelling dat ook de socialisten daarvoor buigen. En de liberalen gaan mee in die retoriek van protectionisme. Op zo'n moment ben ik beschaamd liberaal te zijn.

Dat laatste kan wat gerelativeerd worden als men weet dat de voornaamste voorvechtster van een maximale toelating van buitenlandse werkkrachten zich in de VLD bevindt. Annemie Turtelboom was zowat het enige parlementslid dat zich daadwerkelijk inzette voor de totstandkoming van een pan-Europese arbeidsmarkt. Je kan op lange termijn geen Europese eenheidsmunt, de euro, in stand houden zonder één Europese arbeidsmarkt, waarbij werknemers zich zonder drempels van het ene land naar het andere kunnen begeven. Ook de hele heisa rond de Bolkestein-richtlijn, die de toegang van dienstverleners tot de hele Europese markt wou realiseren, en die intussen behoorlijk is afgezwakt, illustreert de economische xenofobie bij de hele Belgische linkerzijde. België was trouwens het enige land dat zich onthield tijdens de goedkeuring van de afgezwakte dienstenrichtlijn, want voor de PS was de fel afgezwakte richtlijn nog veel te liberaal.

Reacties

#22977

VHfc

 

Op de keper beschouwd is in een globaal systeem waar vrijheid van verkeer van goederen en kapitaal heersen (op een boel uitzonderingen na) het verbod op vrijheid van verkeer van arbeid en mensen nogal grotesk.

Maar er is een maar, volledige open grenzen kunnen alleen werken wanneer de van staatswege opgelegde repartitie Sociale-Zekerheid wordt afgeschaft, dus meteen ook de bijstandsplicht van de staat voor armlastige immigranten. In landen met nauwelijks een SZ van staatswege (zoals ZO-Azië) zijn de immigratievereisten heel laag. Een respectabele bankrekening volstaat. Landen met een heel hoog niveau van staats-SZ (bvb. in Westeuropa) moeten wel hoge en zinloze immigratiedrempels handhaven.

Het systeem nu is zelfs nog perverser. Zelfs wie het zèlf kan betalen (bvb. rijke Chinezen) geraakt er ternauwernood in. De Dienst Vreemdelingenzaken zit te vitten over het geslacht der engelen, terwijl de armlastigen met bakken via de Kanarische Eilanden de EU binnenstromen. En zeker niet uit interesse voor de Westeuropese gothiek of het goeie weer.

#22980

LVB

 

@Vhfc: Als we immigratie beperken tot personen die een arbeidscontract kunnen voorleggen, en de verblijfsvergunning intrekken bij de beëindiging van het arbeidscontract (zoals nu in de VS het geval is voor H1-B visa), dan valt jouw bezwaar voor de sociale zekerheid toch weg?

Of om het anders uit te drukken: als een Belg van de sociale zekerheid kan genieten vanaf de eerste dag dat hij begint te werken, waarom zou een immigrant niet van onze sociale zekerheid kunnen genieten vanaf de eerste dag dat hij begint te werken met (bijvoorbeeld) een visum van tijdelijke buitenlandse arbeidskracht? Op zijn loon worden evengoed sociale bijdragen afgehouden.

#22988

Kurt

 

@luc
Dan kan de Poolse werknemer toch beter illegaal blijven? Waarom hun werk legaliseren - zodat ze mee moeten betalen aan sociale zekerheid - wanneer ze daar waarschijnlijk toch nooit wat van terug zien?

#22989

Briggs

 

In de praktijk betekent de immigratiestop noegabollen. Ik kan mij helemaal niet vinden in een losbandige immigratie.
https://www.brusselsjournal.... vat het ongeveer samen. Vanuit mijn oogpunt is het extreem belangrijk om de lokale populatie aan het werk te zetten, willen ze niet dan moet men ze maar bestraffen en laten vervangen door anderen.
Jobs die men niet kan invullen, daarvoor mag men van mijn part in den vreemde gaan zoeken achter werkers.

#22991

Dreyfus

 

Dat de transportvakbonden steigeren omwille van de invoer van buitenlandse chauffeurs (vrachtwagens en autocars) is begrijpelijk. Onze chauffeurs worden nu al onderbetaald, kloppen veel te lange dagen en met de nieuwe wet op rij- en rusttijden die per 11 april 2007 ingaat èn de nieuwe digitale tachograaf die sinds dit jaar al op nieuwe wagens werd geplaatst, wordt onze concurrentiepositie behoorlijk gehypothekeerd.

De bazen willen winst maken en zullen hun chauffeurs nog meer onder druk blijven zetten en dan staan de vakbonden in de weg. Liever dan te onderhandelen met de bonden kiest het patronaat de weg van invoer van goedkopere buitenlandse krachten. Gevolg: de socio-economische positie van Belgische chauffeurs wordt nog kritieker.

Terloops, ik werk als bediende in de toeristische sector en wij hebben dit jaar al rechtstreeks twee autocarchauffeurs recht na hun opleiding bij de VDAB aan het werk gezet. Met succes overigens. Eén van hen is een allochtoon van Marokkaanse origine en die doet het prima tot zover.

Tot slot denk ik dat we stilaan naar een situatie zullen evolueren waar werklozen zich verplicht zullen moeten omscholen naar knelpuntberoepen en de jobs zullen moeten aanvaarden waarvoor ze werden omgeschoold. Dat een haven zoals Zeebrugge geen hefvorkliftchauffeurs kan vinden ondanks 150.000 werklozen in de streek, is abnormaal. Men blijft het normaal vinden dat hooggeschoolde asielzoekers vanuit bv de voormalige Sovjet-Unie jobs aanvaarden en uitvoeren die in feite voor ongeschoolden werden bestemd, zoals poetsen, fruitpluk, serres, kippenfabrieken enz... maar het eigen werkloze volk wordt verder gepamperd tot ze in slaap vallen van verveling.

#22992

LVB

 

@Kurt: "wanneer ze daar waarschijnlijk toch nooit wat van terugzien".

Sociale zekerheid bestaat natuurlijk niet louter uit werkloosheidsuitkeringen, maar ook uit ziekteverzekering enz.

Als een werknemer met een tijdelijk visum geen recht heeft op werkloosheidsuitkering (wat mij logisch lijkt) dan lijkt het mij eveneens logisch dat hij het gedeelte van de RSZ-bijdrage dat dient ter financiering van de werkloosheidsuitkeringen, niet hoeft te betalen. Maar je zou dat deel van de bijdrage eventueel toch kunnen laten bestaan, als een soort solidariteitsbijdrage.

Waarom die werknemer dan toch legaal zou willen werken? Omdat zijn werkgever het zo wil, omdat die werkgever niet het risico wil lopen om boetes te krijgen voor zwartwerk? We spreken hier (in het toekomstscenario van hoe migratie er eigenlijk zou moeten uitzien) niet alleen over personeel in de horeca of in de bouw, maar ook over hi-tech buitenlandse werkkrachten, waarvan we er momenteel veel te weinig hebben. Bij Frituur Zulma is zwartwerk misschien schering en inslag, bij Big Boss Pharmaceuticals moeten zwartwerkers en illegalen niet aankloppen.

#22993

Neverbeendead Religion

 

Dat de culturele en economische gegevens erbij gehaald worden door mensen zonder dat ze weten wat die gegevens precies zijn in het definieren van de grote culturele en economische verschillen verwondert een minderheid niet.

Wanneer je een mens vraagt hoe hij of zij gedefinieerd zou zijn nadat hij of zij een dag zou zijn opgesloten in een volledig afgesloten glazen bokaal zonder lucht waar men niet uit kon, is het anwoord meestal niets.

Men redeneert als volgt:Je zit in een volledig afgesloten glazen bokaal, je hebt geen lucht en je kan er niet uit zodat je dan stikt en sterft en dan ben je al vrij vlug dood.
Alles wat je bent aan gewicht zit nog steeds in de bokaal maar je aanwezigheid is gestorven en niets geworden.
Een vage redenering omdat de mensen er soms aan twijfelen alhoewel die redenering 100% scherp en juist is.

Als men dan een mens vraagt in hoeverre zijn definitie van zichzelf verschilt gekeken naar de periode dat men gestorven is of afwezig geworden is en naar de periode dat men nog niet aanwezig was of men nog niet tot leven gekomen was, antwoord men dat daar geen verschil in zit omdat beide definities van zichzelf in die periodes niets zijn.

Men redeneert als volgt:Bij het sterven in die bokaal had ik de definitie van mezelf als aanwezig al met daarbij dan de definitie van mezelf als afwezig of niets waarbij ik niet zo onmiddelijk nog een andere definitie van mezelf kan geven.
En omdat ik het in die 2 enige definities van mezelf wel logisch vind dat ik niet al altijd aanwezig ben geweest, was ik dan voordat ik leefde afwezig of niets zoals bij mijn antwoord over de glazen bokaal of zoals in de assen van een gecremeerd lichaam.

Een vage definitie maar 100% scherp en juist.

Cultureel gezien weet men dan dat alle mensen een zelfde bron of zelfde definitie van zichzelf hebben zijnde het niets.
En omdat de definitie van aanwezigheid op de tijdslijn langs beide kanten grenst met een periode van afwezigheid of niets, kan men de cyclus met een variabele incalculeren.
Als je vanuit het niets komt zoals alle anderen, dan een variabele tijd leeft om dan terug het niets te worden, kan je een variabele tijd niets zijn om dan weer vanuit het niets aanwezig te worden als eender welke mens omdat ze allemaal vanuit hetzelfde niets komen.

Wie zijn cultuur kent, erkent dan ook de variabele cyclus waarin je letterlijk eender wie bent of letterlijk iedereen bent en dus letterlijk voor iedereen opkomt en dan veeg je daarbij dan ook alle vooropgestelde gedefinieerde economische verschillen van de baan.

#22994

Dreyfus

 

@lvb: "Als een werknemer met een tijdelijk visum geen recht heeft op werkloosheidsuitkering (wat mij logisch lijkt) dan lijkt het mij eveneens logisch dat hij het gedeelte van de RSZ-bijdrage dat dient ter financiering van de werkloosheidsuitkeringen, niet hoeft te betalen. Maar je zou dat deel van de bijdrage eventueel toch kunnen laten bestaan, als een soort solidariteitsbijdrage."

Dat begrijp ik niet. We evolueren helemaal naar een systeem van flexibele werktijden. Eén op 3 Belgen werkt nu al op die basis. Sommigen bijvoorbeeld 3 dagen per week waarvan de overige 2 (of 3 al naargelang het stelsel) werkloosheidsuitkering. Jij zou dan buitenlanders invoeren die in dit geval 3 dagen werken en voor het overige niks ontvangen. Vreemd. Dat moet wel fout lopen. Het gewaarborgd inkomen behouden voor eigen volk en aan de andere kant buitenlanders invoeren die (aanvankelijk) inderdaad flexibeler zullen zijn, maar de facto in de armoede worden geduwd, dat lijkt nergens op en noem ik regelrechte discriminatie op grond van origine of nationaliteit en is nieuwe problemen zoeken.

#22996

Dreyfus

 

@Neverbeendead: "Wie zijn cultuur kent, erkent dan ook de variabele cyclus waarin je letterlijk eender wie bent of letterlijk iedereen bent en dus letterlijk voor iedereen opkomt en dan veeg je daarbij dan ook alle vooropgestelde gedefinieerde economische verschillen van de baan."

Inderdaad. Trouwens, iemand die persé de vraag wil stellen "Ben je Belg?" kan er beter achterzetten "Hoe lang al?", want we zijn op geen enkele uitzondering na, allemaal migranten, als we maar ver genoeg terug gaan.

Dat gebeurt ook met cultuur. De cultuur waarin ik als Vlaming pakweg 50 jaar geleden ben opgegroeid lijkt maar half meer op wat flaminganten van nu als echte Vlaamse cultuur omschrijven. Niets is zo veranderlijk en afhankelijk van invloeden als cultuur. Pin een beleid vast op één bepaalde cultuur en in de kortste tijd ben je al verplicht om bij te stellen omdat de cultuur alweer in beweging is.

#22997

Kurt

 

@luc
Ik ben het wel met je eens. Maar ook de buitenlandse high-tech werknemers moeten maar hopen daar er tussen hun land en België een of andere sociale zekerheidsovereenkomst bestaat, zodat ze geen gat krijgen in hun pensioen als ze een jaar ofzo in België komen werken. Ik ben voor vergaande privatisering van de sociale zekerheid, ook omdat je dan tenminste voor je eigen pensioen werkt. Dat is ook beter voor migranten, omdat ze dan niet hoeven mee te betalen aan een stelsel wat hun onrecht aandoet, ze kunnen dan een deel van hun inkomen zelf investeren, ipv dat af te staan aan de overheid.

#23003

ivan

 

Overigens: Culturele xenofobie zit niet alleen bij het Belang en socio-economische xenefobie niet alleen bij de SP-A. Socio-economische xenofobie kun je evenzeer bij het Vlaams Belang terugvinden. Ook het Belang wordt daarvoor niet bestreden. Zo ver gaat de indoctrinatie.

#23004

Francis Devriendt

 

Goede discussie

Alleen knarsen mijn tanden bij uw eerste zin.
Schrijf ik binnenkort nog wel een stukje over, 't is toch bijna vakantie. Maar 't zal wel het laatste zijn. Ik ben Don Quichote niet.
Heb ik je trouwens al verteld dat ik een paar hele interessante discussies heb gevoerd met de advocaat-generaal die het advies heeft geschreven voorafgaand aan het "Vlaams Blok-arrest" ? De man is trouwens Vlaming en liberaal "pur sang".

#23005

LVB

 

@Francis: Inzake juridische veroordelingen wegens racisme is het Vlaams Blok arrest natuurlijk niet het enige juridische feit. In dat arrest stond inderdaad ook de term "op systematische wijze". Er zijn echter ook mensen veroordeeld voor uitingen van racisme die niet "op systematische wijze" gebeurden.

#23007

Eric Jans

 

@ Would-be-Dreyfus:

Je zegt: <<Niets is zo veranderlijk en afhankelijk van invloeden als cultuur. Pin een beleid vast op één bepaalde cultuur en in de kortste tijd ben je al verplicht om bij te stellen omdat de cultuur alweer in beweging is. >>

Hier ben ik het feestelijk mee oneens.
Enkele voorbeelden:

1. Er zijn in de Europese cultuur een aantal constante die al eeuwen meegaan.
Rusten doen wij 'in princiepe' op zondag, bijvoorbeeld. Dat is hier de maatschappelijke rustdag.
Wil je dat afschaffen? Veranderen? Ik ben tégen!

2. Ik haalde het eerder al aan... Europa heeft in haar geloofsleven - met uitzondering van het Jodendom - nooit een offercultuur gekend.

3. Europa is - anders dan Azië en Afrika - een product van het humanisme. Zo goed of kwaad je dat ook mag vinden.

4. Om de 'Verlichting' nog niet te noemen!

5. Europa heeft een Grieks/Romeinse basis.

6. Judeo/Christelijk/Humanistisch Europa is vanouds monogaam. In tegenstelling tot de meeste andere culturen. Hetgeen 'de vrouw' in een totaal andere positie plaatste dan in polygame culturen. Tot op vandaag een - zelfs juridische! - realiteit en een CONSTANTE. Polygamie is niet of nauwelijks erkend! (Met ook en niet in het minst 'economische consequenties', natuurlijk)

#23010

Neverbeendead Religion

 

Om het even over de grootste cultuur en economie te hebben en dan over xenofobie:
Ondertussen heb ik naar aanleiding van bush in duitsland het amerikaans-russisch nucleair manifest of het oranje boekje nog eens doorgenomen.
Dat staat op een website die ik hier niet kan vermelden en waar men niet binnen geraakt zonder de juiste non lineaire coderingen en wachtwoorden.
Maar ik kan wel de voor de hand liggende inhoud meegeven.
Het oranje boekje werd opgesteld door de toppen van de nationale veiligheidsdiensten van amerika en rusland.
Beide toppen hadden een geheime plaats waar ze samen een manifest hadden opgesteld naar aanleiding van de wetenschap dat beide grootmachten in staat geworden waren om het wereldoppervlak nucleair te vernietigen.
Het manifest ,dat al tientallen jaren oud is, opent met een paar stellingen of axiomas.

1-Naarmate de technologie zal evolueren zal ook de atoombom compacter worden en makkelijker te maken zijn en in het bereik van de burger als kamikaze komen te staan.
In dit geval een burger die er niets mee inzit een wereldoorlog te ontketenen waarin hij mee ten onder gaat zoals de japanse piloten die hun zelfmoordaanval op pearl harbour hebben uitgevoerd.
2-Daarom moet een top van een grootmacht altijd een schuilkelder hebben waarin men kan verder leven tot men sterft.
3-Vanaf het moment dat één van de twee toppen ,in diezelfde technologische evolutie, een schuilkelder heeft die op het vlak van luxe en medische behandeling voldoet aan de standaard van een menselijk leven voor de top, weerhoudt niets hem er van om de wereld te vernietigen, een radioactief wereldoppervlak achterlatend voor een maximum aantal overlevenden via strategisch geplaatste atoombommen.
4-Daarom mogen beide toppen hun afgewerkte versie niet aan elkaar tonen vooraleer ze van beide kanten vernomen hebben dat de afgewerkte versies allebei voltooid zijn.
Zo kan er geen enkele kant zeker van zijn door als eerste onaangekondigd de eigen afgewerkte versie te laten zien of onmiddelijk over te gaan tot vernietiging met afgewerkte versie, dat de andere kant nog geen afgewerkte versie had in de theorie en de praktijk van het wederzijdse wantrouwen (xenofobie) dat gerechtvaardigd is in een wereld waarin zelfs de grootste naties zich wederzijds moeten blijven beschermen en updaten om niet door de andere kant vernietigd te worden.

De eindstelling was dan dat beide toppen zullen overgaan tot de vernietiging vanaf het moment dat beide hun afgewerkte versie aan elkaar aangekondigd en laten zien hadden in de stelling dat spionnen en dubbelspionnen het succes van het wederzijdse wantrouwen garandeerden.

Als rede meldt het oranje boekje dan enerzijds dat de toppen zo hun eigen definitie waarmaken van grootmachtvernietigers zonder daar zelf individueel schade aan over te houden op eender welk vlak.
Anderzijds en bijkomend meldt het oranje boekje nog dat het nooit kwaad kan om een kamikaze burger voor te zijn indien men voor hem gereed is om tot actie over te gaan.

En dan kunnen de specialisten in commentaren op deze website eens melden hier of het oranje boekje een extreem rechts of een extreem links complot is.

Zelf ga ik eens naar divebomb djingle van dEUS luisteren nu, je weet wel...gevolgd door de orange mix van kissing the sun van the young gods, hun naamgenoten

#23017

Neverbeendead Religion

 

Ondertussen mag ik mijn amusementswaarde niet uit het oog verliezen terwijl de meeste specialisten uit mijn reactie hierboven zich liever zullen 'schuilhouden' dan hun vrijheid van persoonlijke mening te ventileren.
Want de filosofie van het compacter maken der dingen via de technologische evolutie uit het amerikaans-russisch nucleair manifest uit mijn reactie hierboven is geinspireerd door de automotoren die steeds krachtiger werden terwijl ze niet groter werden in omvang.
Yeah I'm a gasoline man and i know how to write
Stukje tekst uit de gasoline man van the young gods die dat nummer volledig op hun myspace site gezet hebben.
( http://profile.myspace.com/... )
Gonna set your road on fire Don't try to put it out The flames will just grow higher
En de trip begint eigenlijk vanaf 2 minuten 50 seconden maar dat is voor de professionals die hun young gods muziek superluid naar hun oren laten komen.

#23018

Dreyfus

 

@ Would-be-Eric Jans: "den zondagrust"

Ik heb ongeveer 25 jaar van mijn leven ook op zondag en andere christelijke hoogdagen gewerkt, en naast mij, vele anderen. Ik noem maar wat: politie, leger, ziekenhuispersoneel, lopendebandfabrieken, bakkers, chauffeurs, marktkramers enz.

Waarschijnlijk wordt jouw probleem wel opgelost door de immigranten/allochtonen die op zondag die arbeid wel zullen verrichten waar mensen zoals jij hun neus voor ophalen. Vreemd genoeg zal ook hierdoor de xenofobie blijven toenemen.

Het patronaat en de liberalen wensen flexibiliteit van de arbeiders en die zullen ze krijgen ook, kost wat kost. Net zoals in de beginjaren de Vlaamse Zaak een sociale strijd was tegen de rijke (franstalige) elite, heeft het patronaat al een vervangmiddel gevonden om haar winsten omhoog te drijven: de migranten.

Andermaal een goede zaak voor de Nieuwe Orde(het VB) die in het patronaat van oudsher altijd een goede bondgenoot heeft gevonden. Spottend werd Adolf Hitler 'de marionet van Krupp' (de Duitse staalgigant) genoemd, en het zal ook deze keer niet anders zijn: het VB zal aan de bak komen van zodra de rijken er geld in zullen zien. Dat we daar een pak xenofobie moeten bijnemen, staat ook al vast, maar welke Belg ligt daar nog wakker van?

#23022

Gonzo.Jr

 

@ Luc
"Het resultaat van dit alles is een immigratie die onze economie niet optimaal ten goede komt, maar integendeel kansarmoede importeert."

Je geeft hier impliciet toe dat dit (cultureel) soort immigranten minder kansen krijgt dan autochtonen of andere (economische) migranten...

Voor de rest heb je als het over de EU/EUROzone gaat grotendeels gelijk. Alhoewel ik de EU nog steeds te veel een economische unie vind. Evenwicht moet het streefdoel zijn.

#23023

Eric Jans

 

@ Would-be-Dreyfus:

Heel handig van je, maar zwaar ontoereikend. Ik had het over 'de zondag' als Europese wekelijkse rustdag. Jij probeert daar een (religieus-?) fanatieke karikatuur van te maken door archïsch woordgebruik ('den' zondag) en door het nepargument dat jij op zondag al vaak werkte. Olalaah! Proficiat would-be-Dreyfus... jij moet wel een héééle moderne jongen zijn! Proficiat zeg... op zondag werken!

Zelf werk ik ook al eens op zondagen maar dat neemt niet weg dat ik zondag wel degelijk als de wekelijkse rustdag kan blijven erkennen. Een dag waarop Europa 'gemeenschappelijk' rust. Het moet mensen in - daar waar nodig - vrij staan op die dag te werken. Maar dan werken zij op de voor heel Europa (en niét Azië, niét Noord-Afrika, bvb) wekelijkse 'rustdag'.

Zo kennen we de Marxisten: eerst gauw-gauw een karikatuutje schetsen van wie hen een strobreed voor de voeten legt en dan gaan ze die karikatuur bevechten. Met daaraan onvermijdelijk vastgeknoopt het 'rrrrrrracisme' en 'DÚS' de 'Nazi's' en den onvermijdelijken Dolf, natuurlijk!

Mag ik toch even in de rand fijntjes opmerken dat ik naast de zondagsrust als Europese culturele constante nog zes andere voorbeelden heb aangehaalden. Ik stel vast dat je daar zedig over zwijgt. Ook over de effectieve, feitelijke rustdag op zondag, trouwens. Overigens: dat is geen uitvinding van Hitler, als het je een troost kan zijn.

Geen inhoudelijk gestoffeerde argumenten en toch zó'n gigantische kwaak opzetten? Jij moet ofwel een Belgicist ofwel een marxist zijn. Waarschijnlijk allebei.

Zoals steeds: diep onder de indruk, natuurlijk!

#23024

Gonzo.Jr

 

@Luc
"Als we immigratie beperken tot personen die een arbeidscontract kunnen voorleggen, en de verblijfsvergunning intrekken bij de beëindiging van het arbeidscontract"

en

"Of om het anders uit te drukken: als een Belg van de sociale zekerheid kan genieten vanaf de eerste dag dat hij begint te werken, waarom zou een immigrant niet van onze sociale zekerheid kunnen genieten vanaf de eerste dag dat hij begint te werken met (bijvoorbeeld) een visum van tijdelijke buitenlandse arbeidskracht? Op zijn loon worden evengoed sociale bijdragen afgehouden."

En de werkloosheidsuitkering die deel uitmaakt van zijn sociale bijdragen die strijken wij (de werkgever of de staat) dan maar op? Ah ja want werkloos is terug buiten...

#23026

LVB

 

@Gonzo jr.: "Je geeft hier impliciet toe dat dit (cultureel) soort immigranten minder kansen krijgt dan autochtonen of andere (economische) migranten..."

Ten eerste vind ik je taalgebruik ("kansen krijgt") veelbetekenend over je gedachtengoed.

Een arme moslimfundamentalist die hier strandt heeft het inderdaad moeilijker om zich hier te integreren dan een Franse miljardair die zich hier om fiscale redenen komt vestigen, ja. En nu wil je dat ik toegeef dat het de schuld is van onze maatschappij dat beiden niet evenveel kansen krijgen om zich te integreren?

"Ah ja want werkloos is terug buiten...": zo werken de H-1B visa in de VS precies, ja. En vandaag is zelfs dat in België in theorie niet mogelijk, wij laten dergelijke gevallen in principe niet eens binnen, tenzij in uitzonderingsgevallen en na veel aandringen van de werkgever.

Ik vind jouw woordgebruik al even demagogisch en populistisch als die van Vlaams Belang. Ja, ik vind dat er bijkomende migratie moet komen waarbij geldt "ah ja want wie dan werkloos wordt, vliegt terug buiten". Als we economische migratie toelaten dan zal er onvermijdelijk een categorie migranten zijn waarvoor geldt "indien werkloos, terug buiten". Men kan daar eufemismen voor bedenken zoveel men wil, maar in talloze landen bestaat dat soort migratie. En klaag me nu maar aan bij het CGKR of steek me maar in je concentratiekamp bij de asociale liberalen die heropgevoed moeten worden.

Ik denk dat jouw probleem is dat je migratie enkel ziet als een middel om de armoede in de wereld op onze kosten een tikkeltje te verminderen, dat migratie moet dienen om arme drommels uit de derde wereld te redden door hen een rijk gastland te bieden. Alle andere functies van migratie zijn voor jou wellicht verderfelijk egoïstische motieven en dus verwerpelijk.

En het is precies jouw soort visie op migratie, en de praktische realisatie ervan die nu al decennia aan de gang is, die xenofobie doet ontstaan bij een deel van de bevolking.

#23027

LVB

 

@Gonze jr: de huidige soort migranten zijn uiteraard geen "culturele migranten".

Het is de *tegenstand* tegen migratie die een tegenstand vanuit culturele overwegingen is ("ze passen zich niet aan", "onze eigen cultuur wordt erdoor bedreigd") is, vooral bij Vlaams Belang. Zoals de tegenstand tegen migratie bij vakbonden en socialisten socio-economisch bepaald is ("ze pakken onze jobs af", "ze doen een neerwaartse druk op de lonen ontstaan").

#23028

LVB

 

@Gonzo jr: Waar ik vooral iets van krijg is niet zozeer jouw "ah ja want wie werkloos is vliegt buiten", maar het feit dat je niet eens de moeite doet om uit te leggen waarom je dat verkeerd vind. Het lijkt alsof je het vanzelfsprekend vindt dat wie een mening verkondigt die daarop neerkomt, een verwerpelijke mening verkondigt. Nochtans bestaan er tientallen landen waar een dergelijke vorm van migratie bestaat, en tot ieders tevredenheid.

Het is een vorm van migratie die ontdaan is van elk wereldverbeteraarssausje. En ze werkt beter dan ons huidig migratie'beleid'.

#23057

Eric Jans

 

@ Luc:

Dus eigenlijk behoort migratie - zoals jij die wenselijk acht - neer te komen op 'het recht van de sterkste'.

Enkel de 'meerwaardemigranten' toestaan, de andere - minstens grotendeels - weigeren.
Jij wil de schaarse beste krachten uit de ontwikkelingslanden wegzuigen.
Dan lijkt me het VB-standpunt een stuk socialer!

#23061

dries

 

ik ben het eens met lvb.
jeminee.

#23065

Leo Norekens

 

@Eric, dat heb ik hier voreger ook al eens gesteld, maar het argument dat de ingenieurs en geneesheren wellicht nuttiger kunnen zijn in hun eigen (ontwikkelings)land werd hier noch min noch meer weggelachen.
In de dorpen aldaar zouden de mensen méér hebben aan het geld dat hun hoogvliegers huiswaarts sturen, dan aan de brains zelf. Ik geloof daar niets van.

#23066

Leo Norekens

 

"VROEGER", sorry.

#23075

Koen Robeys

 

Leo: "weggelachen"? *Hier*??? Wow! Wie durfde dàt aan?

In ieder geval, er kunnen met dat idee gemakkelijk problemen aangegeven worden, zonder dat er in het minst mee gelachen wordt. In twee woorden komt het er op neer dat de kloof tussen de behoeften (en mogelijkheden) van "de dorpen aldaar" en de mogelijkheden van "dokters en ingenieurs" veel te groot is.

Neem nu dokters. Een moderne arts in het Westen kan alleen maar werken omdat hij typisch geavanceerde installaties heeft, goed onderhouden, waarbij hij kan beroep doen op gespecializeerde extra diensten, en waarbij hij eveneens beroep kan doen op zeer gespecializeerde geneesmiddelen. Als al die dingen in "de dorpen aldaar" ontbreken, dan heb je doodeenvoudig geen zeven (of meer) jaar geschoolde geneesheer nodig om te voldoen aan de zeer dringende noden die er natuurlijk wel zijn. Personeel met een basis scholing inzake hygiëne zou ook al voldoende zijn om ware mirakels te bewerkstelligen. Bovendien, waarmee zouden de inwoners van "de dorpen aldaar" die dokters en ingenieurs betalen?

Let wel, ik baseer me op Easterly, The Elusive Quest for Growth, Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics, 2001. Het staat vol dingen die neo-liberalen als ikzelf voortdurend met het hoofd doen knikken. Incentives op het niveau van de mensen zelf; geen zware overheidsprogramma's, het is allemaal uiterst politiek correct voor onze *eigen* kerk!

Natuurlijk, Easterly's argument heeft oog voor het feit dat het niet alléén een kwestie is van individuen die de vrijheid moeten hebben om zichzelf te ontwikkelen, voor ze met geld en steun iets kunnen aanvangen. Easterly kijkt wel degelijk ook naar omgevingseffecten. Een hoogespecializeerde dokter is alleen maar rendabel als de samenleving waarin hij leeft zelf iets te bieden heeft: wéér die geavanceerde apparaten, geneesmiddelen, assistentie, etcetera. Maar Easterly's besef dat de omgeving, of zelfs de samenleving; de groep; ja, de "collectiviteit" van belang is, is nog altijd iets heel anders dan een pleidooi voor een overheidsoptreden; wel integendeel.

Evenzeer is het onberispelijk liberalisme dat het geld dat die gespecializeerde mensen *hier* kunnen verdienen zeer nuttig kan zijn in "de dorpen aldaar". Géén lokale staatsapparaten die er met de helft vandoor gaan! Geen internationale staten of apparaten van donorlanden die moeten bekostigd worden! Geen ngo's die personeel sturen dat airco en fatsoenlijke hotelkamers nodig heeft, en jaren werk heeft aan studies! Alles rechtstreeks gestort op de rekening van Mama Baboela, en zo groot is het respect van de liberalen, en de economisten in het algemeen, dat ze in blok concluderen dat al die Mama Baboela's veel en veel, en nog een keer veel, beter zijn in het besteden van dat geld, dan alle overheidsprogramma's bij elkaar.

En dat soort dingen zijn de reden waarom er wel degelijk één en ander te zeggen is voor het idee dat hooggespecializeerd personeel "ginder" vaak veel minder kan bijbrengen dan "hier". En daar zijn echt veel betere redenen voor dan het tegendeel alleen maar weglachen.

Beste groeten, Koen

#23076

dof

 

Ik wou ook zoiets zeggen, maar Koen kan dat veel en veel uitgebreider.

#23091

Neverbeendead Religion

 

Wie ondertussen nog wat meer over het oranje boekje te weten wil komen uit mijn vorige reactie ( http://lvb.net/item/2667#23010 ) kan eens naar de laatste comment kijken van de volgende pagina.
( http://users.pandora.be/cro... ).

#23093

Eric Jans

 

@ Koen:

<<Alles rechtstreeks gestort op de rekening van Mama Baboela, en zo groot is het respect van de liberalen, en de economisten in het algemeen, dat ze in blok concluderen dat al die Mama Baboela's veel en veel, en nog een keer veel, beter zijn in het besteden van dat geld, dan alle overheidsprogramma's bij elkaar.>>

Je argumentatie houdt zeker steek, Koen. Alleen vertrek je van de idee dat het om dokters gaat die na 7 jaar scholing vertrekt. Ook de lokale veldverpleger vertrekt er... na 2 jaar scholing.

Ten tijde van de kolonie moesten lokale ondernemers van de Belgische staat in allerlei sociale voorzieningen voorzien omeen concessie te kunnen krijgen. Dat systeem bleek - globaal genomen - nog niet eens zo slecht te functioneren.

#23425

Steven Tijpels

 

@ Eric Jans

Als je er zo zeker van bent dat 'Grote Leiders' mensen op die plaats moeten houden waar ze het nuttigst zijn voor 'de maatschappij', lees er dan eens hetvolgende op na:

Mountford, A., 1997. Can a brain drain be good for growth in the source economy? Journal of Development Economics, 53, 287-303.
én
Beine, M., Docquier, F. & H. Rapoport, 2001. Brain drain and economic growth: theory and evidence. Journal of Development Economics, 64, 275-289.

Het eerste oppert een idee, het tweede de empirische toetsing van DIT idee. Zelf heb ik het ooit als volgt samengevat:

Mountford (1997) is als eerste de gevolgen van brain drain op groei in beide richtingen gaan bekijken. Hij ging uit van de stelling dat een brain drain een intrinsiek negatieve invloed moest hebben op groei. Onontbeerlijk geacht menselijk kapitaal verdween immers zomaar uit deze derde wereldlanden. Maar hij zag ook een positief effect van de brain drain in. Individuen kunnen door emigratie meer verdienen. Deze vaststelling kan ertoe leiden dat meer personen aan onderwijs beginnen, alzo hun kans op emigratie verhogend.
Als de kans op emigratie 1 is, zullen met zekerheid alle afgestudeerden emigreren, en is het bronland duidelijk slechter af. Als de kans op emigratie daarentegen 0 is, zullen velen die zich anders zouden inschrijven in het onderwijs dit niet doen, met minder menselijke kapitaalvorming in het bronland zelf tot gevolg.
Als deze kans marginaal stijgt is het dus theoretisch mogelijk dat een hoeveelheid mensen onderwijs aanvat, en slechts een proportie hiervan emigreert. De netto-aangroei van menselijk kapitaal (in het bronland, meestal een lage-loon- of ontwikkelingsland) is dan mogelijk positief.

Afrikaanse landen die constructief meewerken met hoogopgeleide 'onderdanen' die willen/kunnen emigreren vertonen betere groeicijfers. Groeicijfers in dergelijke landen maken vaker dan hier het verschil uit tussen leven en dood. Dit blijkt feitelijk uit cijfers. Het lijkt me racistisch om te veronderstellen dat deze 'wetmatigheid' enkel van toepassing is op 'donkergekleurden', en niet op pakweg Oosteuropeanen. Vanvelthoven is dus, met enige zin voor overdrijving, een massamoordenaar.