CGKR verhindert integratie

Het CGKR en het Vlaams Belang zijn eigenlijk objectieve bondgenoten. Terwijl het VB mensen wil uitsluiten, zorgt het CGKR ervoor dat diezelfde mensen niet worden ingesloten. Het CGKR staat met zijn standpunten een harmonieuze integratie in de weg. Zo verzet het CGKR zich tegen het verplichten van cursussen Nederlands aan nieuwkomers. De taal kennen is echter de sleutel tot tewerkstelling in Vlaanderen en een essentiële vereiste tot integratie. Voor mij kan het niet dat mensen werkloos zijn omdat ze de taal niet kennen.

Volgens mij heeft het CGKR absoluut niet bijgedragen tot de integratie, het is er zelfs een hindernis voor. Het is helemaal geen uitgesproken pleitbezorger van bijvoorbeeld de aanvaarding van onze waarden, de scheiding van godsdienst en staat, de neutraliteit van de ambtenarij en de gelijkheid van man en vrouw. Bovendien bevestigt het CGKR door zijn houding de traditionele machtsstructuren binnen de islam en zo belet het de integratie. (...)

Om de problemen aan te pakken moet men niet werken met dergelijke bureaucratische mastodontinstituten en met juridische en strafrechtelijke sancties. De morele opvoeding van de jeugd is belangrijk. En dat kan zo'n bureaucratie niet doen. Dat moet veel kleinschaliger op een lager niveau gebeuren, bijvoorbeeld op het niveau van de steden waar de middelen doelgericht kunnen worden aangewend. Zo'n politiek is veel efficiënter dan de publicatie van brochures en opiniestukken door de directie van het CGKR.

André Gantman, geïnterviewd door John De Wit in Gazet van Antwerpen, 7 oktober 2013

Reacties

#119130

Marc Huybrechts

 

In de bijbel wordt de idee verkondigd dat er meer vreugde zou zijn in de hemel voor de bekering (tot inzicht komen) van 1 zondaar dan voor het inzicht van talrijke vromen of niet-zondaars. Men mag zich dus verheugen in deze bekering van de heer Gantman. Beter laat dan nooit. Maar, hij heeft nog een heel eind verder te gaan alvorens we van een echte bekering kunnen spreken. En, als het waar zou zijn dat hij vroeger zelfs aan het bestuur van een monstrositeit als het CGKR deelnam, dan zou een lange boeteweg voor hem wel gepast zijn.

Hij vertelt hier 2 belangrijke 'waarheden': (a) het CGKR hindert de integratie van vele immigranten, en (b) echte waarden kan men enkel promoten via "de morele opvoeding van de jeugd" (en van anderen ook) en niet door bureaucratische instellingen noch door juridische en strafrechtelijke sancties.

Maar Gantman zit nog steeds gedeeltelijk gevangen in een verkeerd wereldbeeld., en zijn 'uitval' tegen het VB (een politieke concurrent) is kleinzielig in deze context. Bijna elke maatregel, genomen door een individu, een bedrijf, of een overheid, zal sommige mensen "uitsluiten" en andere mensen niet. Het is dan ook belachelijk van het VB te willen verwijten dat het mensen zou willen "uitsluiten". De essentie van moraliteit zit precies in noodzakelijk 'discrimineren', en morele opvoeding betekent juist het ontwikkelen van een moreel discriminatievermogen. Het echte debat zou moeten gaan over gepaste gronden voor noodzakelijk 'discrimineren', en dat is iets heel anders dan etiketten (gelijk mensen "uitsluiten") plakken op politieke concurrenten. En zijn bewering dat het CGKR mensen zou willen "insluiten" is ook al bedenkelijk....

We staan dus nog ver van een echte bekering. Gantman en de culturele/ politieke elite in Belgique beseffen nog steeds niet dat oppervlakkige termen gelijk "anti-racisme" en "anti-discriminatie" doorgaans geen echte morele waarden vertegenwoordigen, maar wel gemakkelijke etiketten zijn om subjectieve oordelen te kunnen vellen op arbitraire wijze of gronden. De echte waarde die ze zouden moeten propageren dat is degene die vervat zit in het juridische principe van de gelijkheid -voor-de-wet voor alle burgers (wat een overheidsbeperking inhoudt). Het vermoeden blijft groot dat Gantman evenzeer de beslissingsvrijheid van vermeend-vrije burgers wil controleren of 'omschrijven' als de intoleranten en vrijheidsbeknotters van het CGKR dat doen. Hij wil blijkbaar alleen maar andere methodes gebruiken.

#119133

Questing Beast

 

Sta moslims toe te leven binnen de traditionele islamitische machtsstructuren. Sta autochtonen toe moslims hierom te discrimineren. Verwijder het dwangmatig in stand gehouden vangnet door de sociale zekerheid te privatiseren.

Dit vormt een veel grotere incentive om vrijwillig te integreren dan al die dure, compleet inefficiente overheidsmaatregelen op welk bestuurlijk niveau dan ook. Bovendien zijn alle burgers, autochtone en allochtone, dan werkelijk vrij om te leven volgens hun eigen, hoe dan ook relatieve, morele code. Ik vrees alleen dat die paradigmashift voor de meesten teveel gevraagd zal zijn.

#119134

Marc Huybrechts

 

@ QB

Het tolereren van "traditionele islamitische machtstructuren" ligt direct overhoop met een grondprincipe van echte democratie, i.e. het gelijk-voor-de-wet principe. Op termijn gaat het onvermijdelijk leiden tot een balkanisatie van de maatschappij, autoritarisme, en mogelijks zelfs tot burgeroorlog. Een rondblik rond de moslemwereld en vooral landen met een grote moslem minoriteit en/of moslem meerderheid zou duidelijk genoeg moeten zijn om dat te illustreren.

Uw tweede voorstel, i.e. een privatiseren van de sociale zekerheid is meer wenselijk om verschillende redenen. Het zou inderdaad en ondermeer kunnen bijdragen tot een betere integratie van verdienstelijke immigranten. Maar, zoals u zelf schrijft een dergelijke paradigmeshift is vandaag politiek nog niet haalbaar in de meeste Westerse landen. De situatie gaat eerst nog veel slechter moeten worden vooraleer de meeste geesten daarvoor rijp zullen kunnen worden.

#119135

Neverbeendead Religion

 

Ik heb mijn geen belastingen site ondertussen eens op een wordpress blog gezet waar nu elk segment een eigen pagina heeft.

En daar zal je kunnen lezen dat de sociale zekerheid op termijn best gratis is voor iedereen want being sick is a waste of time and time is money for everybody.

Op die site zal je ook kunnen lezen dat er zoiets als positieve immigratie kan bestaan.