De Vlaamse overheid deelt officieel mee: "Koen Godderis heeft geen enkele band met Vlaams Belang!"

Met een aangetekende brief van 1 december 2007 dient de heer Koen GODDERIS (...) een klacht in tegen de openbare televisieomroep NV VRT (...). De klacht heeft betrekking op het programma ‘Ongehoorde Meningen’, uitgezonden op Radio 1 op 1 december 2007, meer bepaald de rubriek over de hoofddoekenkwestie in Gent. Klager voert aan dat tijdens dit programma door de VRT-medewerker Bernard VAN DE POPULIERE is gezegd “dat het voorstel tot verbod op de hoofddoeken kwam van een racistische partij”. Volgens klager komt dit neer op een “demonisering” van de politieke partij Vlaams Belang, waardoor meteen ook alle kiezers van deze partij als “plegers van strafbare feiten” worden gestigmatiseerd. Klager zegt “gechoqueerd te zijn door deze onaanvaardbare politiek beledigende uitspraak”. Als “Vlaams belastingbetaler” wenst hij niet dat de VRT als “overheidsinstantie dergelijke subjectieve, opruiende en lasterlijke taal verspreidt die bij decreet verboden is”. Volgens klager is de bewuste uitspraak in strijd is met “de decreten betrekking houdend op de politieke neutraliteit van de VRT” en is dit een inbreuk op de “politieke objectiviteit waar de VRT zich dient naar te schikken”. (...)

De klager geeft toelichting bij zijn klacht, inzonderheid hoe hij zich als belastingsbetaler, en “dus ook als aandeelhouder van VRT”, zwaar beledigd voelt door de gewraakte passage in het VRT-programma. De hierboven vermelde uitspraak acht hij lasterlijk ten aanzien van de kiezers van het Vlaams Belang en van alle mensen die staan voor het Vlaams-nationalistisch gedachtegoed, waartoe hij zichzelf rekent. (...)

De hierboven vermelde uitspraak in het VRT-programma ‘Ongehoorde Meningen’ heeft, zoals klager overigens zelf aanvoert, betrekking op de partij Vlaams Belang en niet op het Vlaams-nationalistisch gedachtegoed. De klager voert evenwel zelf aan geen enkele band met de partij Vlaams Belang te hebben. Bijgevolg is niet voldaan aan het rechtens vereiste belang en toont klager ten opzichte van de gewraakte uitspraak ook geen benadeling in zijne hoofde aan. (...) Het al dan niet betalen van belastingen of de hoedanigheid van “Vlaamse belastingbetaler” is een irrelevant gegeven met betrekking tot het aanvoeren van een belang of benadeling in de zin van artikel 170, § 3, van het Mediadecreet.

OM DEZE REDENEN, DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA verklaart de klacht van de heer Koen GODDERIS onontvankelijk.

Beslissing van de Vlaamse Regulator voor de Media, 22 januari 2008 [PDF]


Reacties

#59686

LVB

 

Ik lach wel eens met Koen Godderis als hij zichzelf "partijloos" en "ongebonden" noemt, omdat zijn opgeblazen en demagogische retoriek zo uit een VB-partijblaadje lijkt te komen.

Maar ik moet toegeven dat hij het hier toch maar weer gepresteerd heeft. In plaats van in een nieuwsgroep, op zijn blog of in een commentaar op mijn blog te beweren dat hij geen VB-lid is (waarbij het nog maar de vraag is wie hem dan gelooft), heeft hij hier officieel door de Vlaamse Overheid laten akteren dat hij geen enkele band met het VB heeft, en laat hij deze mededeling verspreiden door een officiële website van een Vlaams overheidsorgaan.

Dat daar een klacht tegen de VRT voor nodig was waarvan iedereen op voorhand wist dat die toch kansloos was, dat zal wel bijzaak geweest zijn, zeker?

#59693

A.Rouet

 

@ 'toch maar weer gepresteerd heeft'

Nu hoor ik het in Keulen donderen luc, geen idee wat je daarmee bedoelt.

#59694

Rudyard Kipling

 

Heb ik dat goed gelezen?
"opgeblazen en demagogische retoriek zo uit een VB-partijblaadje"
Beweert LVB hier vlakaf dat de Vlaams Belang publikaties vol staan van opgeblazen en demagogische retoriek ?
Meer nog dan de oVLD publikaties ?
tsssss...

#59695

Koen Godderis

 

Laten we beginnen bij het begin. Mijn klacht was "gegrond". In die zin dat bij het natrekken van de klacht de gebeurtenissen perfect overeenkwamen met mijn pleidooi. Stel dat je voor de lol een klacht bij de VRM indient tegen pakweg de VRT die tijdens een programma "alle Chinezen als criminelen" heeft gebrandmerkt dan gaat men al gauw merken dat je klacht niet met de werkelijkheid strookt, en verdwijnt je klacht per direct en logischerwijs in de vuilbak. Bij de VRM hebben ze geen tijd voor onnozelaars, en gelijk hebben ze.

Laat ik ook meteen zeggen dat de VRM, Vlaamse Regulator voor de Media, bestaat uit 2 rechtbanken of "kamers" zoals dat dan heet. Enerzijds een "algemene kamer", en anderzijds een "kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen". Laatst genoemde kamer houdt zich bezig met "onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen", de eerste "algemene kamer" met alle andere ontwikkelingen die met media in Vlaanderen te maken hebben. Het grote verschil in rechtsvorm tussen de 2 kamers zit er hem in dat de algemene kamer ambtshalve (vanuit zichzelf dus) kan optreden, terwijl de kamer voor onpartijdigheid en minderjarigen dat niet kan.

Het is dus belangrijk om weten dat mijn klacht "gegrond" was ter behandeling, maart door een bepaald decreet (mediadecreet artikel 170, § 3) het als "onontvankelijk" werd uitgesproken wegens mijn gebrek aan belang. De klacht zelf werd om die reden dus ten gronde "niet behandeld". Terwijl een dergelijke klacht bij de algemene kamer van de VRM wél ambtshalve wordt behandeld, ook al is je klacht onontvankelijk wegens gebrek aan belang. Een bijzondere tekortkoming dus bij de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen. Had desbetreffende kamer van rechtswege ambtshalve kunnen optreden, dan had zij de klacht als "onontvankelijk" kunnen beschouwen wegens gebrek aan belang, maar "gegrond" en de VRT ambtshalve kunnen sanctioneren. Iemand die dus zegt dat ik in het "ongelijk" werd gesteld door de VRM die heeft het verkeerd, want de VRM heeft jammer genoeg zich niet over de grond van de zaak uitgesproken. Hetgeen bijzonder jammer is, want we zullen nooit weten wat de uitspraak ten gronde van de VRM zou zijn geweest.

Dat het zou afhangen van de interpretatie van de VRM zelf of ik belang had of niet dat wist ik al op voorhand. Mijn pleidooi bestond er in dat wanneer men het Vlaams Belang bij de VRT racistisch noemt omwille van de hoofddoekenkwestie je dan ook alle ideologische soortgenoten beledigt. En vanuit dat standpunt kwam mijn klacht. Ik voelde mij aangesproken omdat naast het Vlaams Belang ook alle ideologische soortgenoten werden geviseerd bij de VRT. Die piste heeft men bij de VRM niet willen volgen, omdat men de uitspraken "eng" en "sec" uitsluitend naar de partij Vlaams Belang heeft geïnterpreteerd. Vandaar dat ze continu er daar op gehamerd hebben of ik VB-lid was, en of ik geen banden had met het VB, en dergelijke. Ik had me nochtans voordat ik naar de VRM trok goed gewassen. Kwestie dat men bij een lijfelijk onderzoek niets zou gevonden hebben wat ook maar enigszins verband hield met het VB, haha ... (grapje) Nu ja, stel dat ik een lidkaart had gehad van het VB, en die daar op tafel had gelegd, dan zou dit mogelijks een gevolg kunnen hebben gehad voor het persoonlijke "belang" van de klacht. En zou men dus een uitspraak hebben kunnen doen ten gronde. Maar ik ben eerlijk geweest, en gezegd dat ik inzake de werking van de politieke partij VB geen enkele band heb. En overigens geldt dit voor alle partijen. Ben 4 jaar lid geweest van de VLD, maar toen Verhofstadt zijn eigen burgermanifesten geweld begon aan te doen (en is tot op vandaag nooit meer gestopt), verdwenen die lidkaarten al gauw in de open haard.

Wat mezelf betreft, speelde de uitspraak van de VRM geen rol. Aan de éne kant kan je er niet om heen dat de uitspraak bij de VRT door het hele gebeuren werd geaccentueerd en dit sowieso steeds een effect heeft op de werking van de VRT. Aan de andere kant dient de uitspraak voor een ruimere klacht bij de Europese Commissie mededinging. En dan zitten we weer op een gebied waar het er voor mij wél echt toe doet, en waar het er voor mij inzake Europese uitspraak er op of er onder zal worden. Ik ben al jaren bezig met een klacht aan het voorbereiden tegen de Vlaamse regering en hun daaruit vloeiende mediabeleid. Deze is concurrentieel onaanvaardbaar gezien de monopoliesituatie van VRT-Corelio en Persgroep-Roularta. Marktgewijs vertaalde zich dat jaren lang naar een duopolie van VRT(-Corelio) en VMMa (Pergroep-Roularta), maar aangezien recentelijk Corelio een landelijke radiozender heeft gekregen (ook alweer op een geheel onwettige manier) kunnen we nu spreken over een triopolie van VRT-VMMa(Persgroep-Roularta)-Corelio. Deze 3 partijen worden van oudsher politiek beschermd, en dat uiteraard ten nadele van andere (nieuwe) spelers in de markt. Ondertussen zijn de enige 2 landelijke radiozenders in handen van de VMMa, wat het zaakje allemaal nog meer accentueert, of moet ik zeggen: doet stinken!

De VMMa heeft enkele jaren geleden een klacht neergelegd bij de Europese Commissie wegens de (terechte) concurrentievervalsing van de VRT. Maar dat is gewoon de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet, want de VMMa is zelf een onaanvaardbaar monopolistisch blok binnen het Vlaamse medialandschap. De klacht van de VMMa bij de Europese Commissie zal dan ook minder indruk maken dan mijn klacht als geheel politiek onafhankelijke en opzettelijk uit de markt gehouden nieuwe speler.

20 juli 2006
Klacht VMMa tegen de VRT,
Europese Commissie:
http://europa.eu/rapid/pres...
Mijn klacht tegen de VRT bij de VRM (en dat geldt voor meedere klachten van anderen bij de VRT) is slechts een klein onderdeel van een ruimere ruime klacht bij de Europese Commissie. Ik wil namelijk aantonen dat de VRT als mediaspeler straffeloos de markt kan bespelen. Wanneer zij een boete krijgen dan heeft dat geen enkel gevolg voor en effect op de VRT. Al geeft men de VRT nog een boete van 1 miljoen euro dan gaat de VRT gaan klagen bij de mediaminister en krijgen ze 5 miljoen euro aan dotatie (belastingsgeld) terug. Zo gaat dat dus tussen de VRT, de mediaminister en Vlaamse regering. In geval de VRM de VRT bestraft via een andere sanctie, zoals het uitzenden van een eventuele uitspraak in het nieuws, wordt dit aan de Reyerslaan hoogstens onthaald als een "ambetantigheid" zonder verder gevolg. Hoe kan je nu van een eerlijke competitie spreken, wanneer er 1 speler tussen zit die zich niet hoeft te houden aan de regels daar zij toch "straffeloos" is? Andere klachten tegen de mediaspeler VRT tonen aan dat ze ook niet politiek neutraal is. Met andere woorden, bij de VRT zijn er 2 grote problemen: deze van de schade die zij nu al jaren toebrengt aan het concurrentiële mediagebeuren (incl. de sector van de evenenementen), en de politieke neutraliteit die zij continu met de voeten treedt.

Het is godgeklaagd dat een staatszender in de Europese Unie nog steeds over 80% van de FM-bandbreedte mag beschikken, en dat zij zelfs alle frequenties voor de middengolf mag bezetten. Geheel tegen de Europese richtlijnen. De Europese Commissie stelt dat dubbel gebruik van FM en AM uit den boze is. Vandaar dat je in Nederland ziet dat je geen stations met zelfde programmatie tegelijk zult ontvangen op AM en FM. Maar hier in Vlaanderen moet dat weeral anders, want men beschermt hier al jaren actief vanuit de politiek hun bevriende mediaspelers. Het huidige triopolie dus. Ook beschikt de VRT nog steeds als monopolist over het netwerk aan zendmasten, terwijl dat een vergelijkbare situatie is met Belgacom die via haar netwerk de andere telefoonoperators en adsl-aanbieders oneerlijk beconcurreert.

Natuurlijk doet de Overheid niets aan die schandelige concurrentieel onaanvaardbare situatie bij Belgacom. Ze is voor de helft aandeelhouder. En alles wat men teveel van de consument kan afnemen, vloeit terug naar de Overheid. Je hebt dus de directe belastingen, indirecte en zoals met Belgacom de slinkse belastingen. Belgacom dient dus als melkkoe voor de Overheid om op een slinkse manier de burger te belasten. Iemand die zich nu nog afvraagt waarom de tarieven van ADSL in ons land veel hoger liggen dan in het buitenland? Het verschil is gewoon een slinkse belasting die de Overheid int. Als één van de meest belaste landen ter wereld doet onze "belastingsgeldverkwistende overheid" haar naam alle eer aan.

Wat is mijn belang bij een klacht bij de Europese Commissie "als mediaspeler" zal een mens zich ondertussen afvragen? Awel, een paar jaar geleden heb ik een aanvraag ingediend voor een radiolicentie. Ik was toen gedekt via een Amerikaanse mediagigant. Door een non-disclosure contract kan ik niet zeggen om wie het gaat, maar het is wel een grote mediaspeler die je ongeveer kan vergelijken met de 2 grootste van Europa Pro7Sat1 en RTL. Vele malen groter als Vlaamse mediabedrijven zoals Persgroep, Roularta, Corelio, Concentra, etc ... Of dat de zwaarte van de speler achter mijn dossier een rol heeft gespeeld om mij "uit te schakelen" weet ik niet, maar ik sluit zeker niet uit dat men actief die speler heeft willen buiten houden ter bescherming van de eerder opgenoemde bevriende mediaspelers.

Naast de Amerikaanse mediagigant was ik ook al bezig geweest met potentiële commerciële contacten die het station hadden kunnen ondersteunen, en wat uiteindelijk zeker dik voor elkaar zou zijn gekomen. Maar een bijzonder nefast gevolg zou hebben gehad op de Vlaamse mediamarkt. Want sinds 2004 zou er opeens een politiek onafhankelijk succesvol station met buitenlands megakapitaal in de lucht zijn geweest en dat kon men sowieso niet hebben bij de Vlaamse regering. Overigens heb ik de support achter mijn dossier niet zelf opgezocht, maar zij hebben mij opgezocht voor alle duidelijkheid. Het was structureel een goed radioproject en wist zeker dat het commercieel zou scoren. Daar waren andere mensen in de mediasector het dus ook over eens.

Een andere reden voor het niet toekennen van de licentie m.b.t. mijn radiodossier is het politieke gesjoemel bij de uitreikingen achter de schermen. Van toen de landeljke radiolicenties werden uitgereikt in 2001 tot nu is de politieke corruptie bij de uitreikingen nooit opgehouden. Het was duidelijk dat Q-music en 4FM er zijn gekomen op basis van politieke fraude. Daar heb ik een heel pak bewijzen van en getuigenissen, zowel mollen binnen het gerecht als vanuit de mediasector die dat bevestigen. Een aantal nog steeds actieve ministers van de VLD waren toen actief bij die fraude betrokken (gefoefel à la Fientje Moerman is wel degelijk al jaren schering en inslag bij de VLD). En dat is me ook bevestigd geweest door een heel aantal figuren. Het was een tegelijk eenvoudig frauduleus systeem, maar aan de andere kant een moeilijk te bewijzen systeem dat er corruptie was geweest. In Nederland heeft men dergelijke potentiële politieke corruptie van rechtswege uitgesloten door er een "veiling" van te maken in plaats van een "beauty contest". Wie meest biedt heeft de licentie. Daar kan je voor of tegen zijn, maar after all de meest eerlijke oplossing. En sluit politieke corruptie uit.

Bij de landelijke licenties was ik geen belanghebbende partij, maar de miserie is dus pas begonnen bij de provinciale, regionale en lokale licenties in 2003. Ik ben met mijn dossier VZW Radio 1FM (roepnaam radio 936 - http://www.radio936.com) geklopt geweest door een op en top frauduleus dossier. De toenmalige mediaminister Marino Keulen was hiervan via het parlement en interpellatie bij monde van Carl Decaluwé op de hoogte, maar deed alsof zijn neus bloedde. Vele maanden later heeft de VRM bevestigd dat diegene die de licentie had gekregen, ten nadele van mijn dossier, dit op basis van een frauduleus dossier was gebeurd. Hetgeen Keulen dus maar al te goed wist nog voor het aanvangen van de uitzendingen op 27 mei 2004 werd bevestigd door de VRM. Het station moest als straf 2 maanden de uitzendingen staken en moest zich na die 2 maanden logischerwijs houden aan de beloftes in haar dossier. Overigens stonden er mensen in dat frauduleus dossier vermeld die in mijn dossier staken, geheel zonder toestemming dus. Daarvan heb ik de verklaringen nog liggen. Je moet maar durven!

Als je dacht dat we het laatste hadden gezien van de Vlaamse regering dan denk je maar beter iets anders. Toen bleek dat de speler met frauduleus dossier zich niet in orde had gesteld, heeft de Vlaamse overheid alle frauduleuze dossiers geregulariseerd door een aanpassing van de mediadecreten (iets wat ze in feite niet mocht doen, maar je kunt niet blijven procederen tegen de Vlaamse regering). Resultaat? De VRM werd buiten spel gezet, en moest net als ik met lede ogen aanzien dat al die licenties verkregen op basis van frauduleuze dossieraanvragen werden geregulariseerd en zij niet meer kon optreden hiertegen.

Toen is dat akefietje er gekomen met Marino Keulen en het domein marinokeulen.be. Keulen wist dat er de komende jaren voor hem nog wel één en ander zou zwaaien (hetgeen dus nog moet gebeuren via de Europese Commissie) en had een gigantische stok gevonden via de domeinskwestie om mee te slaan. Pech, want ik ben helemaal niet KO, integendeeel, de moed om dat manneke en zijn corrupte partijgenoten op een geheel faire manier eens aan te pakken is er alleen maar groter door geworden. Ik doe het wel op een correcte manier via de Europese Commissie wat niet van Marino Keulen kan gezegd worden. Via belastingsgeld (de Vlaamse Overheid) een domeinnaam opeisen, getuigt alleen maar een gebrek aan fairheid. Ik had overigens niets met dat domein aangevangen wat ook maar betrekking had op de figuur Keulen. Laat staan dat ik dat ooit zou doen, maar dat domein was nog vrij en heb het geregistreerd. Uiteindelijk werd dat via de rechtbank met groot geweld (de duurste advocaten van 't land) door Marino Keulen, en gedekt door de Vlaamse regering, opgeëist. Terwijl een domeinnaam een private aangelegenheid betreft en de Vlamse overheid hierin nooit belanghebbende partij kan zijn. Het domein ministermarinokeulen.be is iets heel anders. Dat is wél je reinste domeinkaping en een aangelegenheid van de overheid. De rest niet.

Om af te ronden.

De klacht bij de VRM vormt dus een klein onderdeeltje van de klacht bij de Europese Commissie. Het wordt tijd dat de Euroepese Commissie met de grove borstel door het gepolitiseerde Vlaamse medialandschap gaat. En daar heb ik alle vertrouwen in. Ik sluit een autobiografisch boek niet uit waarin alle namen en details zullen worden vermeld. Ik heb in mijn jonge leven al heel wat meegemaakt in dit apenland, zoals een valselijke beschulding door een ex-partner (waarmee ik een bijzonder korte relatie had) die door een rechtbank als "waarheidsgetrouw" werd beschouwd, dat ik wel niet verder kan dan mijn naam te zuiveren via het vroeg of laat publiceren van een boek.

Dat wij leven in een land met een scheiding der machten is al even erg als negationisme. Wie dat beweert heeft zonder meer zelf baat bij het in stand houden van deze grove leugen, want wij leven helemaal niet in een staat met een scheiding der machten. Wanneer bepaalde zaken politiek belangrijk worden, of er moet afgerekend worden met tegenstanders, dan zijn rechters enkel de spreekbuis van de uitvoerende macht. De macht waar zij door benoemd worden, en zij zich niet alleen wettelijk maar ook (via loges) "vriendschappelijk" naar dienen te schikken.

België is niet alleen een apenland, maar het is meer, het is een totalitair ondemocratisch land. En daar zal ik als burger iets proberen aan te doen.

#59697

ivan janssens

 

"@rudyard: Heb ik dat goed gelezen?
"opgeblazen en demagogische retoriek zo uit een VB-partijblaadje"
Beweert LVB hier vlakaf dat de Vlaams Belang publikaties vol staan van opgeblazen en demagogische retoriek ?
Meer nog dan de oVLD publikaties ?
tsssss..."

Wat een flauwe kul mijnheer Kipling.

"België is niet alleen een apenland, maar het is meer, het is een totalitair ondemocratisch land."

Wat is dit anders dan "opgeblazen en demagogische retoriek"? Er is veel mis met België maar het is geen apenland en al helemaal geen totalitair land. Dergelijke retoriek lees je inderdaad alleen maar in blaadjes van Vlaams Belang.

En wat oVLD hier komt doen is me een raadsel: Luc heeft niet veel meer met oVLD te maken dacht ik zo. Ik weet niet waarom je hem nog op dit vlak probeert te "pakken". Je zou iemand als mij kunnen pakken: ik werk voor Open VLD. In tegenstelling tot Koen Godderis ben ik dus wel verbonden met een partij. Alleen, een paar maanden terug heb ik een zekere Peter VDV nog tot wanhoop gedreven omdat hij bijna niets van mijn commentaar hier kon terugvinden in de Open VLD partijblaadjes.

#59698

Koen Godderis

 

Open VLD beweert "de partij van de burger" te zijn. Hoe verklaar je dan de spectaculaire stijging aan invloed van het overheidsapparaat op onze samenleving en individu?

Zeg maar de spectaculaire stijging aan overheidsbetutteling en macht op de vrijheid van het individu.

De open VLD is verworden tot een pure fascistische machtspartij geleid door 3 führers Dewael-Degucht-Verhofstadt en een hielenlikker in de figuur van Somers. Remember de staatsgreep van enkele weken geleden. Een akkoordje tussen Berre en Guyke de Leugenaar. Maar half gelukt, want het kartel Cd&V-NVA is niet uit elkaar gespeeld.

Open VLD heeft niets maar dan ook niets van doen met de vrijheid van individu. Ja, een stelletje ordinaire leugenaars die Guytje de Leugenaar naäpen. Dat zijn het. Daaruit bestaat de VLD nog tegenwoordig. De totale neergang van de VLD is ingezet, en zal niet meer stoppen de komende jaren. Die partij heeft voor mij compleet afgedaan, en zal wel niet de enige zijn.

De luchtbel rond Guyke de Leugenaar zijn burgermanifesten is daarvoor ondertussen iets teveel uiteen gespat. En de mensen zijn de laatste jaren door middel van internet beter geïnformeerd geworden om zichzelf een betere en betrouwbare opinie te kunnen vormen. Mede ook door een krachtigere oppositie en mondiger samenleving.

Het afdoen van "België als totalitaire ondemocratische staat" als typische Vlaams Belang prietpraat en populisme, is je reinste larie. En toont alleen maar aan dat de staatsmacht en dus ook de open VLD zich aangevallen voelt. En dat is eigen aan regimes waar fascisme de norm is, en totalitarisme in het algemeen.

Mocht de open VLD echt de partij zijn van de burger had ze de voorbije jaren de macht van de overheid drastisch afgebouwd. Wat we in werkelijkheid zien is het tegendeel. Een grotere politisering van de (propaganda)media, een groter staatsapparaat en meer van die nieuw gecreëerde overheidsinstelling ter bevordering van de verkwanseling van belastingsgeld.

Kortom, de linkse koers van de open VLD ... een vergroting aan invloed van de overheid op het individu. Terwijl een rechtse koers een vermindering van invloed van de overheid inhoudt. Uit die linkse koersen zijn doorheen de geschiedenis logischerwijs totalitaire regimes ontstaan. Mao, Castro, Hitler, etc ... Nooit vanuit rechtse regimes, omdat die de macht leggen bij de burger.

Doe maar rustig verder met de minachting van die "partijblaadjes". Oppositiepartijen zoals Vlaams Belang wonnen de verkiezingen al 14 keer op rij. Uw partij gaat dezelfde weg op, maar dan in omgekeerde richting. Wie was het ook alweer die zijn succes ging meten aan de achteruitgang van het VB? Juist, uw grote "democratische" voorbeeld. Maar dan eerder democratie in de betekenis van Deutsche Demokratische Republik (DDR). Dat waren ook zo'n zelfverklaarde "democraten".

#59699

Koen Godderis

 

@Ivan Janssens

Echt een partij om trots op te zijn:
http://www.gva.be/nieuws/Po...

"Met Fientje verdient elk (al dan niet corrupt) blauwe vriendje".
14/02/2008

Terugkeer Fientje Moerman tackelt tandarts Hilde Dierickx

In plaats van in het Vlaams Parlement te zetelen, stond Hilde Dierickx (52, Open Vld) gisteren vullingen te vervangen in haar tandartsenpraktijk in Dendermonde. Normaal zou ze woensdag de eed hebben afgelegd als opvolgster van partijgenoot Marc Cordeel, maar Fientje Moerman sneed haar onverwacht de pas af. De tandarts die Dierickx al had aangeworven om haar te vervangen, mag blijven werken.

Zelfs een dag na het incident kan Hilde Dierickx haar ontgoocheling over de gang van zaken moeilijk verbergen. Op 10 oktober moest Moerman ontslag nemen als minister omdat de ombudsman haar onbehoorlijk bestuur verweet bij het toewijzen van overheidsopdrachten.
Vier maanden lang leek ze van de aardbol verdwenen, tot ze deze week opdook als bestuurder bij havenbedrijf Sea Invest. Woensdag legde ze plots, tegen alle afspraken in, de eed af in het Vlaams Parlement, als opvolgster van de 61- jarige Marc Cordeel, die vrijwillig ontslag nam.

Tot dinsdagavond ging de hele Open Vld-fractie ervan uit dat Hilde Dierickx hem zou opvolgen. Dierickx begon zelfs al sport- en gezondheidsdossiers op te volgen. ”Moerman stond in theorie voor mij, maar zij had formeel gezegd dat ze aan haar zitje zou verzaken. Maar dinsdagavond kreeg ik een telefoontje om te zeggen dat ik niet hoefde te komen”, vertelt Hilde Dierickx.”

Dierickx had zich al maanden voorbereid op haar werk in het parlement. ”Ik leid sinds 1979 een eigen tandartsenpraktijk in het centrum van Dendermonde. Bij mijn vorig federaal mandaat als volksvertegenwoordiger, tussen 2003 en 2007, ben ik anderhalve dag in de week blijven doorwerken, om mijn voeling met de stiel niet te verliezen. Toen ik in juni niet herverkozen raakte, ging ik weer fulltime aan de slag. Er staan twee tandartsstoelen in mijn praktijk en we werken er met meerdere tandartsen. Speciaal voor mijn parlementair werk had ik nu een extra fulltime-tandarts aangeworven, die woensdag aan de slag is gegaan."

“Terwijl Fientje Moerman de eed aflegde, beleefde ik heel rare momenten. Ik kon niet werken in mijn eigen praktijk want mijn beide tandartsstoelen waren bezet, maar ik kon ook niet naar het parlement”, zegt de gewezen Belgisch recordhoudster 4x400 meter.
”Gelukkig kreeg ik veel steuntelefoontjes.”

Omdat ze genoeg patiënten heeft en er tandartsen te kort zijn, hoeft ze de vervanger die ze in dienst nam niet te ontslaan.
”Ik houd mijn woord. Mijn praktijk is geen duiventil. We gaan gewoon met een tandarts extra werken. De patiënten zullen nog sneller gesteld raken. Maar het smaakt heel wrang.”

Gisterenmiddag had Hilde Dierickx nog altijd niets van Fientje Moerman gehoord. Geen woordje uitleg, geen verontschuldiging voor het ongemak.
”Ik heb haar woensdagavond een mailtje gestuurd om haar te feliciteren. Ze heeft teruggemaild dat ze hard zal werken. That’s it. Maar een telefoontje heb ik niet gekregen. Ik ben enorm ontgoocheld dat ik geen parlementslid ben en ik ben al even ontgoocheld dat Moerman me niet op voorhand heeft verwittigd. Maar ik kan toch appreciatie voor haar opbrengen. Het getuigt van durf om in haar situatie terug te keren naar de politiek.”

Hilde Dierickx weet niet of ze volgend jaar met de Vlaamse verkiezingen nog opkomt. ”Ik ben een beetje gedegouteerd van politiek. Ik moet daar eens goed over nadenken. Ondertussen blijf ik wel voor de Open Vld zetelen in de gemeenteraad van Dendermonde, waar we in de oppositie zitten. Ik ben helemaal geen postjesjager. Ik ben in de politiek gegaan om te ijveren voor betere gezondheidszorg en meer sportbeleving in Vlaanderen. Die zal ik weer vanachter mijn tandartsstoel waarmaken.”

Of ze opnieuw kandidaat is als Fientje Moerman doorschuift naar een andere functie? ”Het moet nog de moeite blijven, volgend jaar zijn er al nieuwe verkiezingen.”

#59700

LVB

 

"Beweert LVB hier vlakaf dat de Vlaams Belang publikaties vol staan van opgeblazen en demagogische retoriek ? "

Er is nog één zaak meer opgeblazen en demagogisch dan de retoriek van de VB-foldertjes, en dat is de retoriek van de VB-aanhangers.

Ach kom, iedereen weet toch dat het 'sterke' punt van het VB, het demagogische karakter van haar reclame en van haar woordvoerders waardoor die partij veel stemmen wint bij bevolkingsgroepen die sterk vatbaar zijn voor demagogie, tegelijk haar zwakke punt is, omdat deze demagogie contraproductief en afstotend werkt bij iedereen die een ietwat meer intellectueel onderbouwd discours verwacht.

#59701

Briggs

 

LVB: Ah, lees je dan VB publikaties? ;p

Het lijkt mij erger dat de Vlaamse regulator er zich zo gemakkelijk kan van losschudden. Blijkbaar moet men banden hebben met het VB om een geldige klacht te mogen indienen over de [vermeende] subjectiviteit van de openbare media.

#59702

traveller

 

@ luc

Wat verwacht je eigenlijk van een volk dat al 170 jaar wordt uitgebuit door hun eigen "intelligentia".
Als het niet klaar en duidelijk in krachtige termen wordt uitgelegd, zelfs overdreven, komt het niet meer over.
De bestaande partijen hebben allen meegewerkt aan het verdommen en afbouwen van het onderwijs met directe aanvallen op de Vlaamsheid van de bevolking tot meerdere eer en glorie van het belgische potverteren.
De permanente leugens van vakbonden, politici van alle kleuren en steeds geruggesteund door "verbot"wetten om de politieke tegenstand te nekken heeft de bevolking totaal wantrouwig gemaakt t.o.v. de "normale" politiek.
Dat de enige Vlaamse nationalistische partij dan met klare, overdreven slogans probeert te scoren is normaal, anders wordt ze niet gehoord.
Als ze "intelligente" praat zou verkopen wordt ze onmiddellijk als bang en wezelachtig afgedaan.
Waar ik wel mee akkoord ga is dat hun dossiers beter zouden moeten verspreid worden. Ze hebben een goede studiedienst met goede dossiers, ze zouden ze moeten verspreiden op een professionele manier. Ze hebben natuurlijk wel het nadeel dat hun verspreidings- en publicatiemogelijkheden beknot worden door het "establishment".
Behandel het VB als een normale partij en ze worden ipso facto gematigd en "normaal", zonder dat de donderpreken nog noodzakelijk zijn om gehoord te worden.
Mijn bescheiden mening

#59703

Koen Godderis

 

@Ivan Janssens en Luc Van Braekel

Totalitair ondemocratisch land? Ooooh typische VB-praat, pure demagogie.

Hopla, en er kan er weer eentje inpakken en wegwezen. Frank Thevissen!

=========

http://www.vlaamsbelang.be/...

‘Berufsverbot’ voor Frank Thevissen?

15.02.2008 13.57u - Goed ingelichte bronnen melden dat de bekende politicoloog Frank Thevissen, tevens professor Communicatiewetenschappen met als specialisatie “Politieke Communicatie en Marketing” aan de VUB, op 1 maart ontslagen wordt. Frank Thevissen lag al lang onder vuur en in politieke kringen werd onverdroten gezocht naar een aanleiding en een manier om Thevissen te liquideren. De professor was de motor achter de grote politieke internetpeiling “De Stemmenkampioen”. Die peilingen voorspelden zwaar verlies voor VLD en SP.A en in de hoofdkwartieren van die partijen konden ze daar niet om lachen.

Maar er is meer, zoals Eric Rosseel – gepensioneerd docent van de VUB – schrijft (politics.be): “Thevissen spreekt met in het gelid lopende politici maar ook met ‘extremisten’ van allerlei slag, en dat is natuurlijk een eigenzinnigheid te ver. Hij durft het zelfs aan eens te lunchen met een krapuul als Jean-Marie Dedecker. Ook dat is natuurlijk een eigenzinnigheid te ver, veel te ver. Of te telefoneren, niet alleen met PvdA’ers, maar ook met een N-VA’er, of zelfs met een Vlaams Belanger: veel te eigenzinnig uiteraard! Zijn collega’s hebben geen vat op hem en Frank Thevissen is ook geen lid van loges en andere elkaar bedruipende en beschermende clubjes. Kortom, een eigenzinnig figuur waar de VUB eigenlijk fier op zou moeten zijn…”

Dat Thevissen op geregelde tijdstippen de paarse regeringspartijen, hun kopstukken en hun lakeien zoals De Morgen tegen de schenen schopt in rake opiniestukken, helpt ook niet echt. Thevissen is na de verkiezingen van 10 juni aangeschoten wild, uitgeroepen tot publieke schietschijf. In ware Stasi-stijl worden verdachtmakingen rondgestrooid die zijn professionele reputatie onderuit moeten halen. “Ongetwijfeld zal Frank Thevissen wel eens een professionele fout hebben gemaakt, wie heeft dat niet gedaan”, schrijft collega Eric Rosseel. “Is het echt de VUB die katholieker moet zijn dan de paus?”

Barbertje moet hangen. Eric Rosseel: “Naar aanleiding van een polemiek in de kranten met collega’s professoren van de Katholieke Universiteit Leuven omtrent de onderwijspolitiek van Frank Vandenbroucke en meer bepaald de wijze waarop de gelijke kansen voor allochtonen in het universitair onderwijs kunnen worden gevrijwaard, zonder een algemene nivellering en daling van het niveau, is Frank Thevissen door de Tuchtcommissie van de VUB voor de maand februari 2008 geschorst wegens ‘beschadiging van het imago van de VUB’.”

“Dat de heren van de KUL Frank Thevissen ‘racisme’ in de schoenen mochten schuiven, kreeg blijkbaar bijval op het rectoraat van de VUB, waar men natuurlijk hoopt door minister Vandenbroucke (SP.A) te vleien een paar extra centjes naar zich toe te kunnen trekken”…Volgens Eric Rosseel getuigt het ontslag van Thevissen van een erg kwalijke tendens in de maatschappij, waar eigenzinnigheid en afwijkende standpunten meer en meer worden gecriminaliseerd of gepsychiatriseerd, “net zoals kinderen die wat raar uit de hoek durven komen en wat ‘ambetant en lastig’ doen een dosis Rilatine in de mond krijgen gestopt…”

De ‘ambetante’ professor is koelbloedig ‘kalt gestellt’, uit de weg geruimd. De partijbonzen, links en het Belgische establishment kunnen weer opgelucht ademhalen. Wat leven wij toch in een leuk, ‘verdraagzaam’ en o zo ‘democratisch’ landje, toch?

============

Totalitair ondemocratisch land? Nee, echt nooit iets van gemerkt.

Volgens mij ben ik maar een ordinair koterboerke waarvan dit alles wél opvalt. En moet je intelligent zijn om dit alles niet te doorzien.

Strange. Wat hebben de heren verdedigers van vrije meningsuiting hierop te zeggen? Ach, we beelden het ons maar allemaal in.

Meer nog, we zijn gewoon gek. Zoals men dat zei in tijden van nazisme over burgers die er anders over dachten. Die zeiden: ach, die zijn gek, smijt ze in de gaskamer.

Zo zie je maar, de geschiedenis herhaalt zich ...

#59704

Benny Marcelo

 

Over opgeblazen en demagogische retoriek: JM De Decker zijn goed onderbouwde discours zijn echt wel weggelegd voor iet-of-wat-intellectueel.
De iet-of-wat-intellectueel snapt maar niet dat het voor demagogie vatbare volk precies hen afstoot. Binnen enkele decenia kunnen etymologen gaan uitzoeken hoe het komt dat intellectueel en wereldvreemd synoniemen geworden zijn :-)

JM De Decker beweerde op een uiteraard niet demagogische manier, speciaal voor de intellectueel, dat hij het VB gaat uitroken. Om dat te voorkomen heeft R. Demotte alvast een algemeen rookverbod opgelegd.
Intellectuelen: mijn botten!

#59705

Cogito

 

Ha Koen submit hier juist ook een en ander over Thevissen.

Mij lijkt opgeblazen retoriek heel wat onschuldiger dan de schandelijke mondsnoeringen zoals die met Thevissen. Mij lijken de aantijgingen aan het adres van Thevissen pas echt op opgeblazen retoriek en demagogie.

Het is misschien net iets teveel verwacht van iemand die in de verdrukking zit en zijn ongenoegen uit om nog altijd volgens alle regels van de beleefdheid met twee woorden te blijven spreken.

Alsof de argumenten van VB ongeldig worden omdat ze in een bekritiseerbare stijl worden gebracht.

#59706

joe

 

@Traveller : "Dat de enige Vlaamse nationalistische partij dan met klare, overdreven slogans probeert te scoren is normaal, anders wordt ze niet gehoord."
bij de onnozelen onder ons die gemakkelijk te vangen zijn voor dat soort nonsens en in het stemhokje hun ziel aan de duivel verkopen, bedoel je?

@Benny: "JM De Decker zijn goed onderbouwde discours zijn echt wel weggelegd voor iet-of-wat-intellectueel."
Bedoel je met "de iet-of-wat intellectueel" de gefrustreerde wel-willen-maar-niet-kunnen loser die alsmaar sakkert dat zij die het goed hebben het te danken hebben aan corruptie en vriendjespolitiek, en als compensatie aan de cafétoog graag de held, de betweter en de intellectueel uithangen? Of gefrustreerd de gaspedaal te diep indrukken, hun blikjes en sigarettepakjes uit de auto kieperen, stiekem roken, in hun koterijtuintje vuilnis stoken... allemaal omdat het niet mag? Ja ik denk dat JMDD inderdaad zo'n publiek aanspreekt...

#59708

Cogito

 

Lees dit en vertel eens wie er daar de demagoog is:
http://www.vlaamsbelang.be/...

#59711

Cogito

 

Links leert ons wel hoe we onze vijanden moeten wegzetten eens de slinger van de macht terug de andere kant opslaat. Toch hoeven ze zelf niet te vrezen wat ze nu hun vijanden aandoen.

Vertel eens, wie is er in deze thread de demagoog?
Wat heb jij vroeger allemaal gedaan dat toen niet mocht omdat het niet mocht Joe?

#59713

isaiah

 

Als de doorgaans welingelichte bron de genaamde Eric Rosseel is, dan raad ik iedereen aan om eens op diens naam te googlen.

Frank Thevissen dan: de polemiek in De Standaard was heel amusant voor de lezer, maar had tegelijk meer weg van een goedkoop rondje schelden dan van een echt dispuut onder professoren. Ik weet dat ik toen al gedacht heb dat dit toch moeilijk zonder gevolgen kon blijven, gegeven de imagoschade die Thevissen de VUB toebracht (eigenlijk vond ik dat De Standaard Thevissen tegen zichzelf had moeten beschermen en de reactie niet plaatsen). Bovendien is Thevissens academische CV nogal, hoe zeg je dat beleefd, weinig indrukwekkend. Ten slotte is het (gelukkig!!!) niet zo dat academici in België omwille van hun politieke overtuiging of engagement worden gemuilkorfd. Bouckaert, Storme, en zelfs de wat bizarre Laminne zijn nog steeds niet buiten gegooid.

Dat je je door bepaalde uitspraken niet populair maakt bij je collega's en bij de academische overheid is anderzijds volstrekt voorspelbaar. Maar dat zie je in andere landen, niet in het minst in de USA, ook.

#59714

traveller

 

@ isaiah

Dus we mogen blij zijn dat Bouckaaert en Storme nog een job hebben? Fantastisch.
Thevissen heeft wel de"Stemmenkampioen" in zijn CV, wat meer is dan 90% van de andere professoren.

#59715

Benny Marcelo

 

Denk je echt Joe dat je ziel verkopen aan de duivel erger is dan aan de politiek correcte bende hier, ik geloof er niks van!
En de onnozelen die gemakkelijk te vangen zijn: eens een avondje stappen in "A" aan het St-Jansplein of iets dergelijks. Dan heb ik het nog maar over stappen Joe, er zijn mensen die daar wonen. Toen die destijds hun beklag deden tegen het stadsbestuur kwam Bob Cools (toen burgemeester en bovenal sos) op de wereldberoemde omschrijving "vals onveiligheidsgevoel".

Oplichters Joe zijn doorgaans ook intelligent. Het zal dus wel correct zijn wat ze doen zeker. Dat er mensen vatbaar zijn voor demagogie zal wel kloppen, wat ik eerder vrees is dat een aantal iet-of-wat-intellectuelen hardnekkig vasthouden aan hun postje, daarvoor bakken demagogie over de bevolking spuien en dan de anderen van demagogie beschuldigen. Zoiets als de PS die anderen beschuldigd van corruptie en gesjoemel.

Wel beste Joe, tussen al die demagogie kies ik degene die mij best uitkomt.
Met mijn slecht karakter geef ik graag toe liever voor de duivel te stemmen dan voor valse engeltjes.

En net zoals Koen Godderis heb ik geen partykaart, met of zonder klacht bij de BRT.

#59716

Benny Marcelo

 

"Ten slotte is het (gelukkig!!!) niet zo dat academici in België omwille van hun politieke overtuiging of engagement worden gemuilkorfd."
Das waar Isaiah, hun (Bouckaert, Storme) wekelijkse uiteenzettingen op de openbare omroep staan in schril contrast met de boycot die tisten als Torfs, Vermeersch e.d. ondergaan. Als ik zoiets lees vraag ik me af of gij wel hier in belgië woont?

#59717

BC

 

@ isaiah: Eric Rosseel ben ik in het verleden hier en daar op internet al eens tegengekomen. (zijn site: http://psychiatrie.blogse.nl) Is er iets dat we over hem moeten weten?

#59718

isaiah

 

@benny:
dat de openbare omroep vooral linkse academici een forum geeft, is correct en betreurenswaardig. Maar jammer genoeg is de meerderheid der academici nu eenmaal links. Maar iemand als Paul De Grauwe mag toch af en toe wat tegengewicht geven.
@bc:
ik vind het een complotdenker, die af en toe flink uit de boct gaat

#59721

A.Rouet

 

Onbegonnen werk naturlijk om die 59700 van luc te counteren, kijk maar naar hen die het moedig proberen, maar zij die in het verleden kloegen dat ik hen 'guilty by association' vond, vind ik nu 'guilty by keeping their mouth'.

#59723

A.Rouet

 

@ Je begrijpt er andermaal niets van Nicolas, leg het hem eens uit Leo, Thomas, O.Mike, (desnoods) dendof en nog een paar anderen.

#59724

traveller

 

@ isaiah

De sociologische studie van Eric Rosseel over de Vlaamse arbeiders en bedienden en hun motivering in "The British Journal of Sociology" is anders helemaal niet slecht en verdient een grote pluim.

#59725

traveller

 

@ A.Rouet

Ik hoop nochtans dat ze hun mond nog verder mogen gebruiken, het zou anders problemen geven voor die mensen. Of bedoelde je:"keeping their mouth SHUT" meneer de taalpurist die anderen zo graag bekritiseert.

#59726

Leo Norekens

 

@Luc:
"Er is nog één zaak meer opgeblazen en demagogisch dan de retoriek van de VB-foldertjes, en dat is de retoriek van de VB-aanhangers"

Hoewel ik mij hier als VB-aanhanger (en lid) aangesproken hoor te voelen, heb ik in mijn bescheidenheid niet het gevoel dat dit schoentje past. Bovendien heeft dit alles om in een onvruchtbaar welles-nietes-spelletje te verzanden.

Ach, dat het VB nogal vaak op dezelfde nagels hamert, is logisch. Ze zullen dat, hoop ik, blijven doen tot de nagels niet meer te zien zijn.
Dat de stijl soms sloganesk is, is eigen aan oppositie voeren. (Verhofstadt klonk tijdens zijn woestijntocht ook niet altijd even glad en evenwichtig als in zijn Burgermanifesten. De man kon in interviews geen drie zinnen uitspreken zonder het woord 'gesjoemel' in de mond te nemen. Als ik me niet vergis staat het woord nu als substantief in Van Dale. Dat is zondermeer de persoonlijke verdienste van Verhofstadt.)

Is er overigens één partij die een 'intellectueel onderbouwd discours' ontwikkelt in huis-aan-huis-folders? Dat zou marketinggewijs volkomen fout zijn, dacht ik. Wie de moeite neemt om iets méér te lezen dan de kleurige partijblaadjes, en bijvoorbeeld de brochures en de boeken ter hand neemt, zal de teksten daar ook iets minder schreeuwerig vinden (zoals Traveller terecht opmerkt). Dat zal bij andere partijen ook wel zo zijn (mag ik hopen).

Ach, misschien zal de meer gereserveerde stijl van de toekomstige voorzitter wel afstralen op de 'populairste' publicaties van de partij? Wie weet, misschien zelfs op de anonieme VB-aanhangers op internetfora? Kunnen ze in de toekomst intellectueel en stilistisch tegen de anonieme Spa/Vld/LDD/CD&V/N-VA aanhangers aan gaan staan... Nee toch, even ernstig blijven. :-)

#59727

Leo Norekens

 

@A.Rouet: Als 'n mens op elke aanval op het VB moet gaan reageren wordt dat algauw een dagtaak.
Mag ik nog even zelf de baas blijven over mijn tijdsbesteding?

#59728

Leo Norekens

 

@Koen Godderis: "Dat het zou afhangen van de interpretatie van de VRM zelf of ik belang had of niet dat wist ik al op voorhand."

Waarom dan niet samen met een VB-lid die klacht ingediend? Dan moest hij van minstens één van jullie ontvankelijk verklaard worden en kon hij tenminste ten gronde behandeld worden. Nu hebben ze het wel erg gemakkelijk gehad.
En inderdaad, niemand kan zeggen dat je in het ongelijk werd gesteld (alleen dr. Lecompte beweerde dat hij 'gewonnen' had wanneer zijn vordering 'ontvankelijk' verklaard werd..), maar het tegenovergestelde zou toch leuker geweest zijn.

#59730

A.Rouet

 

@ Leo

Wat luc hierboven schrijft kan je moeilijk als zo maar een 'aanval op het VB' minimaliseren. Hé Paulus valt van zijn paard, zo dacht ik bij het lezen van 59700, je weet ik overdrijf wel eens. Maar dat het na het lezen van luc zijn statement(?) even stil werd in Sinaai, Antwerpen, Brugge, Lauwe, Brussel, Gent, de Noorderkempen, net over de Taalgrens en nog een paar plaatsen, daar ben ik zeker van.
Of doe ik sommigen teveel eer aan door hen niet als tooghanger te willen zien?

#59733

OutlawMike

 

<I>omdat zijn opgeblazen en demagogische retoriek zo uit een VB-partijblaadje lijkt te komen.</I>

Luc, jij doet hier heel denigrerend over wat je noemt 'VB-partijblaadjes'. Ik ontvang sinds ik lid werd in 2004 het VB-magazine en ik kan u zeggen dat ik er met de beste wil van de wereld geen, herhaal GEEN (dat betekent dus 'geen', hee) 'opgeblazen en demagogische rethoriek' in kan vinden. De artikels zijn actueel, bieden interessante invalshoeken en bevatten voor zover ik kan nagaan correcte informatie. Het zijn ook artikels die vaak schrijnende toestanden aanklagen. Voorts is er elke keer een historische bijlage van de hand van Marc Joris waar men nog veel van kan opsteken.

Je doet zo denigrerend over VB-partijblaadjes; kan jij me misschien een ander partijblaadje aanprijzen waarin haarfijn de Slag bij Cannae uit de doeken wordt gedaan?

Er zijn tevens de interessante boekenrecensies van Jan Lievens; steeds een aanrader.

Om kort te zijn, daar waar het imago van het VB als een partij voor lallende, bierzuipende dokwerkers met racistische trekjes, is de realiteit heel anders. Het voornaamste 'partijblaadje' is verrassend intellectueel opgevat. Wat mijn lokale magazine betreft, dat is er een flauw doorslagje van maar ook hier weer is het met een vergrootglas zoeken naar demagogie en rethoriek.

De enige suggestie die ik aan VB-magazine zou doen is hun layout door professionals onder handen laten nemen. Voor de rest niets dan lof.

Nee Luc, in deze is uw kritiek zeer beslist onterecht.

#59734

OutlawMike

 

Leo, excuus, ik lees nu pas uw bijdrage die in essentie op hetzelfde neerkomt als de mijne. Ik voelde me zodanig in mijn wiek geschoten toen ik Lucs eerste commentaar las dat ik meteen reageerde en pas achteraf de rest van de commentaren las.

#59735

Benny Marcelo

 

Gewoon hun website bezoeken Mike, als dat demagogische retoriek is, bezoek dan de websites van alle andere politieke partyen eens. Dat zal vast geen demagogie zijn, WOEAHAHAHAHA!

Er worden op de VB-site wel zaken verteld waar de anderen met een grote boog omheen lopen. Ik zou zelfs durven stellen: het systematisch verzwijgen van de problemen op de andere sites, dat is pas platte demagogie.

Het valt me toch telkens op dat de beschrijving die Luc daar geeft weer van iemand uit de westhoek komt. Eigenaardig dat er daar zo weinig allochtonen zijn in verhouding met de rest van Vlaanderen, ondanks er toch enkele welvarende regio's zijn in West-Vlaanderen.

Het is dan natuurlijk makkelijk om diegene die de kat de bel aanbindt te brandmerken, als je zelf ver van de problemen zit. Bange blanke man is ook vanuit veiliger oorden geschreven.

#59736

Benny Marcelo

 

A. Rouet, ik sta erop om door jou als tooghanger beschouwd te worden, dan sta ik op de intellectuele ladder alvast een trapke hoger dan gij.

Van Luc zijn statement werd ik helemaal niet stil, niet kwaad, niet verbaasd, helemaal niks. Maar ik weerleg zijn statement wel met het mijne.

Ik weet niet waar je woont maar het zou beter af en toe eens bij jou even stil zijn; kan je nadenken voor je onzin uitkraamt.

#59737

Benny Marcelo

 

Sorry mannen, slechte gewoonte om geen bronvermelding te doen.
Wat demografie in West-Vlaanderen betreft: http://aps.vlaanderen.be/st...

#59738

OutlawMike

 

Cogito, ik heb nog overwogen de VB-site te vermelden maar heb het dan maar gelaten om mijn post verteerbaar te maken. Maar je hebt zeker een punt. Ik heb zopas nog de VB-site bezocht en wat je daar leest doet je haren ten berge rijzen. Ik heb het o.a. over Erdogans bezoek aan Duitsland met de expliciete boodschap aan de Turken daar om zeker NIET te integreren.

Dan heeft de VB-site het ook nog over de uitlatingen van de Marokkaanse Minister voor - hou u vast - Marokkanen in het buitenland (!) die zijn 'landgenoten' ook opdraagt VOORAL NIET te assimileren.

Ondertussen leven de waanzinnige multicultigekken van spirit, Groen, SP.a en eigenlijk alle partijen exclusief het VB nog steeds in een fantastisch utopia waar cannabiswolken de breinen - voor zover aanwezig - benevelt. Terwijl onze Marokkaanse Minister, Mohammed Ameur, eist dat Marokkaanse kindertjes (nou ja) in Europa les krijgen in de arabische taal en terwijl na Frankrijk nu ook in Denemarken een intifada is losgebarsten zit Verafstoot een boek te schrijven over de zegeningen van de multiculturele maatschappij.

Allemaal te lezen op de VB-site. Demagogie? Rethoriek? Oordeel zelf: http://www.vlaamsbelang.be/...

#59739

Benny Marcelo

 

Nog aan Ivan Jansens: de uitdrukking van "dit apenland" bestaat al veel langer dan het VB zelf. Ik dacht zelfs dat ze van een CVP-er kwam, maar dat kan ik niet staven.

Zelfs de uitdrukking "er zijn geen belgen" stamt al van uit de jaren dertig en komt van een door links alom geroemde sos: Jules Destree.

#59741

Leo Norekens

 

@A.Rouet: Ik liet inderdaad nog na erop te wijzen dat je hier de namen noemt van enkele vermeende VB-aanhangers die je kennelijk NIET beschouwt als mensen "die sterk vatbaar zijn voor demagogie" (dixit Luc), en dat je daarmee de posting van Luc indirect en ongewild weerlegt.
(Je doet dit dan nog voor de volledigheid met vermelding van hun respectieve woonplaatsen... "Wat is geheugen handig in 't gebruik" zong Drs. P.)

@Luc: Het verwijt dat de VB-propaganda intellectueel niet onderbouwd is, is niet alleen erg denigrerend (zoals Outlaw opmerkt), maar bovendien een klacht die we al jaren te horen krijgen (o.m. van lieden die de kost verdienen bij zogenaamde 'kwaliteitskranten'). Alleen blijft het al die tijd wachten op een intellectueel onderbouwde *weerlegging* van die platte demagogie. Als ik er eentje lees zal ik het signaleren.
(Zelfs doctor philosophiae Geert Van Cleemput beperkt zich gemakshalve tot een persoonlijke afrekening met de partijtop.)

#59742

Leo Norekens

 

Benny: "iemand uit de westhoek"? (Waregem?)

#59743

Benny Marcelo

 

Just Leo, Waregem ligt niet bepaald in de westhoek, dan toch in West-Vlaanderen.
Wat dat betreft, klik maar eens op de link in #59737.
Blijkt dat W-V niet de helft (1.9%) vreemdelingen telt dan gemiddeld in Vlaanderen (4.8%)
Aangezien W-V nog geen 2% voor zijn rekening neemt wil dat alvast zeggen dat de andere provincies gemiddeld boven de 5% zitten, met daarbinnen nog eens uitschieters in bepaalde regio's, o.m. Antwerpen. Die grote concentraties vreemdelingen brengen grote problemen met zich mee. Daarover praten wordt vanuit veiliger oorden demagogie genoemd. Zoals eerder gezegt: ik vind erover zwijgen demagogie.
Zelfs de multiculti's blijven 's avonds (en zelfs overdag) wijselijk uit de multiculturele wijken als daar zijn Stuivenberg, den Dam e.d.

#59745

Cogito

 

Sinaai, Antwerpen, Brugge, Lauwe, Brussel, Gent, de Noorderkempen, net over de Taalgrens en nog een paar plaatsen

Is A.Rouet dan toch gelieerd met de geheime dienst?
------
"Ik dacht zelfs dat ze van een CVP-er kwam" (Benny Marcelo)

Eyskens natuurlijk, toen hij niet wou aftreden in de context van terrorisme, nl. in de zaak whalid khaled, een terrorist die zomaar een visum kreeg en gewoon in België zat (om doelwitten te bestuderen?).
Eyskens: "In ieder ander land zou ik aftreden, maar niet in dit apenland"

#59746

Benny Marcelo

 

Is A.Rouet dan toch gelieerd met de geheime dienst?
Zoals ik al eerder zei Cogito: mijn kansen op het eurosong zijn verkeken. Ik wou nog proberen onder een pseudoniem, Bernardo Marcello, maar Joe had dat direct door.

#59747

Cogito

 

als daar zijn Stuivenberg, den Dam e.d.

Om niet te vergeten Hoboken (Zwaantjes) waar ik laatst de weg wou vragen maar niemand Nederlands sprak, of enige andere taal die ik versta (Frans, Engels, Duits, een beetje Italiaans, een snuifje Spaans, enige noties van Deens, Noors en Zweeds, en zelfs een paar woorden Welsh, Tsjechisch, Russisch en Pools) . Toen ik dacht ik vraag het wel even in een winkel merkte ik dat ook in de winkels niemand Nederlands sprak of enige andere taal tussen de haakjes)

#59748

Benny Marcelo

 

Mijn vader en jongste broer wonen in de wijk "de zwaantjes" Cogito. Die kunnen straffere verhalen vertellen, maar dat zal wel demagogie zijn zeker.
Dan nog een geluk dat daar een behoorlijke wijkwerking is (met medewerking van Duvel o.m.) zodat de autochtonen nog iets hebben om op terug te vallen. En denk maar niet dat de allootjes geîntresseerd zijn in die wijkwerking.

#59749

Cogito

 

Wijkwerking voor autochtonen...
Zover is het dus gekomen.

#59750

A.Rouet

 

@ Leo
Je kon laatst je tevredenheid niet verhullen toen ik je op de extreemrechtse akker 'koren' noemde tussen het 'Godderis-kaf'. Ik blijf erbij dat jij en een aantal anderen van VB-signatuur hier, geen tooghangers zijn op wiens maat VB-foldertjes worden gesneden. Of door deductie daarmee luc zijn stelling werd weerlegd is natuurlijk andere koek.
Voor jullie ben ik trouwens veel strenger. Jullie hebben immers de capaciteiten om uit te maken dat de 'lieden die de kost verdienen bij de zogenaamde 'kwaliteitskranten'' wel degelijk kwaliteit brengen. Jij WEET dat Humo een Nederlands schrijft dat je rechts van De Standaard nergens aantreft. Jij ZIET dat deze laatste iedereen die er bij ons politiek en filosofisch toe doet aan het woord laat.(Maar als er geen rechtse schrijvers, en kunstenaars in het algemeen, in Vlaanderen zijn , kan je ze dan interviewen? En loop maar beter niet op de 'linkse directe' van mijn Boon en Claus-in-het-katholieke-Vlaanderen-van-de-jaren-50-argument). Dat die kranten niet schrijven wat een kleine minderheid (ja dat is het VB met zijn niet eens 800.000 kiezers) zo graag zou willen, daar kan ik nog beter inkomen dan dat ze evenmin schrijven wat de drie traditionele families, met hun ruime meerderheid, graag zouden willen. Heb je Manu Ruys en Jos van Eynde nog gekend, dan weet je dat het er anno 2008 in onze pers 'vrij objectief onderbouwd' aan toegaat. Of in 1968 Louis Van Geyt en Jef Turf, verkozen extreemlinks dus, aan het woord kwam in het AVV.VVK-orgaan van Albert De Smaele, ik herinner het me niet. Bruno Valkeniers heeft geen klagen, zo vind ik.
Laat ik eindigen met de titels uit de VB-Krant die ik vandaag in de bus kreeg, en vergelijk die maar eens met de weekendeditie van De Standaard (natuurlijk lees je deze laatste, een mens wil op de hoogte blijven, op een kwaliteitsvolle manier nog wel):
'Kiezersbedrog afstraffen'
'Dweilen met de kraan open'
'Absurd'
'Plat op de buik'
'Walen zijn baas'
'Turken wel, Vlamingen niet'
Dit alles wordt er 'intellectueel onderbouwd' uit de doeken gedaan natuurlijk, dat spreekt vanzelf.

En nu ga'k Dehaene 'zijn ballonnetje' in De Morgen eens bekijken.

#59751

Koen Godderis

 

Overstap van SPa naar VLD? Ach, het is van links naar links.

http://www.hln.be/hln/nl/95...

Vroeger zou iedereen moord en brand geschreeuwd hebben, maar nu? 8 jaar linkse koers en meeheulen met de PS-maffia ...

Nieuwe afrekening in 2009.

#59752

Benny Marcelo

 

dan weet je dat het er anno 2008 in onze pers 'vrij objectief onderbouwd' aan toegaat.
Als je niet verder kijkt dan je neus lang is klopt dat, dan gaat de goednieuwsshow van rood-blauw er beter in dan het rad van fortuin bij het iet-of-wat-niet-intellectuele plebs.

De media wordt enkel nog door domme regimepijpers objectief gevonden. Bij een normaal mens groeit de achterdocht tegenover de mainstream-media met de dag

#59753

Cogito

 

A.Rouet's gedrag is toch echt te schandelijk voor woorden hier. Hoe hautain kan een mens zijn? Hoezeer kan de pot de ketel verwijten dat hij zwart ziet? Hoelang kan je ernstig een ander blijven beschuldigen van wat je zelf doet? In die zin is het pot/ketel spreekwoord zelfs niet waar: enkel de pot is hier zwart en de ketel niet. Zijn onuitstaanbaar schoolmeestervingertje hier: hij doet het om zich superieur te voelen. Hij toont het hart van links: zo zijn ze.

Ze zijn geworden wat ze hebben bestreden.

#59755

joe

 

Wat mij bij A.Rouet het meest verwondert is dat hij zoveel energie steekt in tekstgetokkel om zich te manifesteren tegenover jullie. Ik doe met mijn vingers liever wat anders. Ik vraag me wel af of A.Rouet zijn fameuze hoed (waar hij zo fier op is) op heeft als hij aan de PC zit.

En Cogito, beleefd als ik ben, antwoord ik op je vraag (#59711) :
vanalles wat in je fantasie kan opkomen, zij het met (bij mijn weten) geen enkele schade aan de medemens en het milieu. en kom nu niet af dat gescheurde maagdenvliezen wel onder schade vallen.

#59756

Cogito

 

Joe, met uw getokkel kan ik af en toe nog goed lachen, en met U kunt ge sterk van mening verschillen maar toch nog plezier blijven maken denk ik, maar die A.Rouet heeft een ziekte of waan denk ik, een man met een zelfopgelegde missie of zo.

Ook ik heb nooit schade berokkend aan mens, dier en milieu, hoewel sommige milieue-extremisten dat anders zien - de plaag van onze tijd. En wat gij gedaan hebt heb ik lekker ook niet gelaten.

#59758

Leo Norekens

 

Ik merk op dat de discussie hierboven focust op VB-publicaties (i.t.t. de publicaties van andere partijen, de hedendaagse "objectieve" kwaliteitskranten, de vroegere verzuilde persorganen, de tv-blaadjes, etc.) terwijl de oorspronkelijke opmerking van Luc toch vooral een sneer was in de richting van de *aanhangers* van het VB, in concreto dan Koen Godderis.
Nu kunnen er bij de stijl van laatstgenoemde wel een paar voetnoten gemaakt worden, maar een dergelijke veralgemening is beledigend voor alle VB-sympathisanten die wel eens tijd en energie steken in dit forum, en die dus rechtstreeks en/of onrechtstreeks medeverantwoordelijk zijn voor de veelbezongen kwaliteit van de debatten alhier.
Ik neem aan dat dit ook de heftige reacties verklaart.
VB-ers kunnen wel wat hebben, ze zijn het gewoon om hun partij te verdedigen tegen loze aanvallen, maar van Luc zijn we niet gewoon dat hij een heel segment van zijn lezerspubliek schoffeert, al is het dan met de glimlach. Dat is een nieuwigheid waar blijkbaar alleen A.Rouet op zat te wachten.

@A.Rouet: "Je kon laatst je tevredenheid niet verhullen..."
Werkelijk? Bedoel je hier : "...zou mij eigenlijk moeten vleien. Maar neen, zelfs dat niet." http://lvb.net/item/5984#59451 ?? Je verwart tevredenheid met gêne.

Wat die "kwaliteitskranten" betreft, The Brussels Journal brengt vandaag een mooie illustratie. En in behoorlijk Nederlands zowaar. :-)
https://www.brusselsjournal....

--------------

En om toch nog eens terug te komen op de vraag van waar de platte demagogie komt, oordeel zelf: http://www.vlaamsbelang.be/... (En merk op: pdw schrijft in Humo. In "een Nederlands dat je rechts van De Standaard nergens aantreft". Alleen inhoudelijk rammelt het. Niemand kan het uiterste verlangen.)

#59760

Benny Marcelo

 

Cogito, die wijkwerking is niet VOOR autochtonen. Ze is wel door autochtonen (o.m. mijn vader) gesticht, met de bedoeling iedereen in de wijk te betrekken; de allochtonen voelen zich helemaal niet aangesproken en vinden boel maken een socialere bezigheid :-)

#59761

Thomas

 

@rouet

De uitspraak van Luc over het VB klopt min of meer, ze klopt voor alle Vlaamse partijen behalve CD&V en (in mindere mate) OVLD. Als politicus moet je in de kijker lopen, en dat was CD&V verloren. "De morele waarden" is echt geen thema waarmee de meeste kiezers zich bezig houden, dus zijn ze nu ook wat meer sloganesk geworden door zich bij de NVA aan te sluiten. En hop : extra kiezers ! Maar toegegeven, de proza van VB, PVDA, GROEN, SPA en Spirit zijn zaaaalige lectuur, ik kan er niet uitblijven als die pulp in mijn bus terecht komt. Het is een beetje zoals reality tv : onvoorstelbaar plat niveau, maar toch blijf je ernaar kijken !

Wat je zegt over humo & co klopt ook : rechts komt wel degelijk aan het woord, zij het in mindere mate en dat zal je ook wel weten veronderstel ik. En effectief, de extremere rechtsen en linksen kunnen erg verbolgen reageren als ze de media op een negatieve manier halen. Zie ook naar je eigen reacties als het over Cuba gaat.

Deze week heb ik nog een paar opvallende uitspraken onthouden, niveau demagogische retoriek :
- een vakbondsman die doodleuk kwam beweren dat "de bedrijven 25% belasting betalen" (hij bedoelt het verlaagd tarief voor micro-zelfstandigen, en probeerde zo de argeloze kijker wijs te maken dat de vennootschapsbelasting 25% bedraagt tov "meer dan 33%" voor de werknemers. Van roerende voorheffing had ie nog nooit gehoord, laat staan van iets anders)
- een politieagent uit het Antwerpse, een brave huisvader die amper wist wat het internet was, maar hij zei iets erg verontrustends : na de videoopname van een motordiefstal door enkele minderjarige marokanen te hebben bekeken samen met de benadeelde, was zijn reactie : "ze moesten ze allemaal tegen de muur zetten". Zijn collega's knikten instemmend.
- ik ving een zinnetje op, heel kort maar, over "tienduizend doden" die te maken hadden met fijn stof. Een groot getal, dus je veronderstelt dan dat je iemand kent die ooit met dat probleem te kampen heeft gehad. Maar hoe ik ook zoek, ik nergens niemand te vinden ;-)).
- ...

Rouet, ik vind dat je tegen een stoot moet kunnen, je bent even gekleurd in de linkse richting als anderen hier in de rechtse, leer gewoon eens met mekaar klappen ipv overal samenzweringen achter te zoeken. Uw familieleven, uw vakanties, uw tuin, uw huis, uw auto, uw lectuur, uw tv-programma's, kortom uw hele leven verschil in heel weinig van de rechtsen rond u. Al dat politiek gezwets, ge moet er u niet zo over opwinden, het is een leuk tijdverdrijf maar ook niet meer dan dat !

#59762

raf

 

@A.Rouet:

"vrij objectief onderbouwd"

Tom Naegels doet vandaag in DS met 'Arme Yves' zijn uiterste best om aan deze kwalificatie een diepere inhoud te geven. Hij begint uitstekend:

"Was het nu maar Bart De Wever geweest, die met een maagbloeding was opgenomen in het ziekenhuis. Niet dat ik het hem toewens, verre van, maar mezelf wel. De VRT zou dan afgezakt zijn naar 'De Wevers eigen Berchem', zijn 'thuisbasis', waar 'de mensen met ontzetting en ongeloof reageren op het nieuws'. "

Hij vervolgt en komt langzaam in de stemming van een Antwerpenaar die het heeft over 'het diepe Vlaanderen':

"'Ik kan het niet geloven, maar 't is best meuglijk hee', zei een man, zichzelf daarmee feestelijk tegensprekend. Hij had Leterme de dag tevoren nog gezien! Op tv! Als Ieperiet heb je dat voorrecht: zet je je tv op, en làp, allez zeg, gewoon Yves Leterme die daar zit. Gelijk dat het de normaalste zaak van de wereld is. Nondedzju toch."

Het luchtig begonnen stuk ontspoort dan in snel tempo. Naegels bewijst met een aantal quotes dat de politieke stiel moordend is. Alleen, er is geen quote van Leterme bij, maar geen nood, hij gooit 'ze' allemaal op één hoop: "En dan klagen dat je instort".

Met zijn laatste zin bevestigt Naegels op een kwaliteitsvolle manier een uitspraak van Louis Tobback over Leterme:

"Enkele maanden geleden zei Louis Tobback over Leterme: 'Die man is in zes maanden tijd tien jaar ouder geworden. En het is zijn eigen schuld. Hij was de hoofdverantwoordelijke voor het communautaire opbod van CD&V en is er nu het eerste slachtoffer van.' (Het Laatste Nieuws, 10 november 2007)

Zo is het maar net. Leterme is geen slachtoffer van de politiek, maar van zijn eigen manier van politiek bedrijven."

Wel mooi, deze filosofie van de dikke bult. Je zou haast heimwee krijgen naar de tijd van Manu Ruys.

#59763

Cogito

 

De wens om voor fatsoenlijk door te gaan is bijzonder menselijk. Bij mij bijvoorbeeld. Ik kan de gedachte niet verdragen dat ik met mijn gedachtengoed "onfatsoenlijk " zou gevonden worden. Daarom wil ik dat mijn gedachtengoed mainstream is en leg ik me er niet gewoon bij neer dat dat niet zo is.

Ik denk niet dat Luc in een ander land met normale politiek zo van leer zou trekken tegen "Opgeblazen en demagogische VB-retoriek."

Zou je je als Amerikaan bijvoorbeeld aan de "retoriek" van plaatselijke Vlaams Belangers Jack Wheeler en Ann Coulter storen, Luc?
Een kritiek die hen toch om de haverklap te beurt valt.

#59764

Benny Marcelo

 

Wat ik ook graag zou hebben is dat iemand eens duidelijk definiëerd wat partypropaganda is en wat demagogie.

Dat een party zijn standpunt verkoopt vind ik normaal, van elke party, zelfs van de Groen! Van elke party kan ik dingen aanhalen die demagogisch zijn, zeker en vooral van de tsjeven, de sossen en de blauwtjes. Toevallig alledrie machtspartyen.

Het synoniem voor demagogie is volksmisleiding (zie den dikke), kan je dus gerust stellen dat elke vorm van reklame dat ook is. Geen enkel bedrijf gaat beweren dat de produkten van de concurent beter zijn, terwijl dat in praktijk wel zo kan zijn.

Reklame is dus commerciële demagogie. En dat terwijl boze tongen beweren dat kwaliteit zichzelf verkoopt. Zelf geloof ik daar geen fluit van: ook kwaliteit moet aangeprezen worden.

Anders zitten hopen drukkers zonder werk :-)

#59765

Benny Marcelo

 

Cogito, mijn gedachtengoed moet helemaal niet mainstream zijn. Daarom hoeft het toch niet onfatsoenlijk te zijn. Als je dat wilt Cogito, wil je enkel politiek correct zijn en verval jezelf in wat je nu zo ergerlijk vind.

Zelfrelativering Cogito; zeer belangrijk! heb ik van ons moeke geleerd. Om eens bijbels te zijn: vrees degene die zichzelf niet kan relativeren. Vers 28.05.54 uit de bijbel die ik nog moet schrijven.

#59766

Olav

 

Wat ik zo leuk vind bij Rouet is dat hij het enerzijds heeft over de kleine minderheid van het VB (volgens de cijfers de derde grootste partij van belgië en zeker een grotere minderheid dan SPa, Groen, enz...) en anderzijds over de ruime meerderheid van de 'traditionele' partijen (alsof al die kiezers hetzelfde gedachtengoed delen... waarom kiezen ze dan niet allemaal voor dezelfde partij ?). En de rest maar verwijten dat ze een demagogische retoriek gebruiken...

En wat 'opgeblazen en demagogische retoriek' betreft : het VB zou beter in de leer gaan bij sommige vakbondsafgevaardigden...

#59769

LVB

 

Merkwaardig hoe een achteloos geplaatst zinnetje over demagogische en opgeblazen VB-retoriek in korte tijd zoveel reacties teweegbrengt.

Ook al is Koen Godderis een VB'er (maar volgens mijn analyse wel een VB-sympathizant), de inhoud en de stijl van zijn commentaren en postings zijn wel typerend voor een bepaald segment van de VB-aanhang. Ik denk aan een Ginghis Khan in nieuwsgroep be.politics en ook aan die-hard VB-bloggers als 'Angeltjes'. Zij schrijven voor eigen kerk, maar hun schrijfsels stoten andersdenkenden af, eerder dan andersdenkenden te overtuigen.

Het partijblad van het VB ken ik niet, maar ik lees wel hun nieuwsbrief 'sociaal-economische berichten' die wel van hoog niveau is. Hun gratis huis-aan-huis folders zijn wel zeer sloganmatig. Maar ik doelde dus vooral op de stijl van een bepaalde VB-aanhang. Denkt men nu werkelijk dat die "Waalse ratten, rolt uw matten"-stijl iets uithaalt, behalve bemoedigend jageknik bij de eigen achterban?

Aan A.Rouet die een 'Paulus valt van zijn paard'-moment meent te zien: zo'n tien jaar geleden gaf ik in nieuwsgroep be.politics méér en hardere kritiek op het VB en op het 70-puntenprogramma dan ik momenteel op mijn blog doe. Waarom? Ten eerste omdat het bestrijden van het VB al enige tijd bij wijze van spreken officiële staatsideologie is geworden, waarbij ook de rechterlijke macht en het CGKR zijn ingezet, allemaal afkeurenswaardige ontwikkelingen waaraan ik op geen enkele manier medeplichtig wil zijn. Ten tweede omdat bepaalde haatzaaiers bij Blokwatch mij, mijn blog en bepaalde van mijn initiatieven zoals VRTwatch.be viseren en in een VB-hoekje proberen te drummen (gisteren nog een zekere 'Renaat Spagaat' in de commentaren op de blog van Jurgen Verstrepen). Iedereen die mij kent weet dat ik in dergelijke gevallen nooit toegeef en integendeel zelfs vermijd om stappen te zetten die zouden kunnen uitgelegd worden als een toegeving aan externe druk. Met azijn vangt men bij LVB geen vliegen. Meteen ook een weerlegging van de denkpiste van Cogito, aan wie ik nog meegeef dat ik Jack Wheeler niet demagogisch vind.

#59770

joe

 

@Luc "Denkt men nu werkelijk dat die "Waalse ratten, rolt uw matten"-stijl iets uithaalt, behalve bemoedigend jageknik bij de eigen achterban?"

Misschien. Maar door zo een en andere slogans is die partij toch sowieso gecatalogeerd? Vergelijk het met bijvb: Sergio is op TV en op het podium een toffe peer, maar zijn hand zit dikwijls ongevraagd in de broek van mijn nichtje.
Ja, dan weet ik het wel hoor.

#59771

Koen Godderis

 

Wat is er nu mis met sloganesk taalgebruik als deze keer geheel correct is?

"Waalse ratten, rol jullie matten" is een beetje de slogan geweld aandoen, want het gaat verder, de slogan luidt in werkelijkheid "Rode ratten, rol jullie matten". Waarmee niet alleen de Waalse Parti Scandaleux, zeg maar de PS-maffia, wordt bedoeld, en dus ook PS-staat Wallonië, maar ook al die linkse ratten in Vlaanderen en Wallonië die de belastingbetaler elk jaar een fortuin kosten. Met als treffend voorbeeld het Kremlin aan de Reyerslaan. Bolwerk van allerhande totalitaire desinformatie, haatzaaierij en propaganda. Radio Télévision Libre des Mille Collines verbleekt erbij.

Er is nog veel werk aan de winkel in dit land als het gaat over democratisering. 8 jaar Verhofstadt heeft daar geen bijdrage toe geleverd, wel integendeel. Deze smerige verkrachter van zijn eigen burgermanifesten betreft after all een 32 karaats oplichter. Je moet het maar doen, iedereen een rad voor de ogen draaien door te zeggen dat je liberaal bent, maar uiteindelijk een anti-liberaal blijkt. Of hoe verklaar je de spectaculaire stijging aan invloed van de Overheid op het individu o.l.v. 8 jaar Verafstoot? De helft van zijn gecreëerde jobs zijn nep. Het zijn gewoon door de Overheid betaalde jobs. Ja, zo kan ik het ook!!! pOen VLD is gewoon een linkse partij die dit land naar de afgrond heeft geleid. En daar op 10 juni al eens een 1ste keertje de prijs voor heeft betaald.

België is er helemaal klaar voor om opgedoekt te worden. Dat is dan weer wel de verdienste van Verhofstadt. Hij heeft samen met zijn blauwe kwakzalvers de grootte van de mesthoop alleen maar in korte tijd aanzienlijk vergroot.

Splits België NU! Weg met de koninlijke poppenkast van Laken en aanverwante hielenlikkers. Berreke en zijn gevolg zo snel mogelijk het land uitzetten, en pak al die Belgicisten ook maar mee. Genoeg Vlaanderen schade berokkend. Het is tijd voor een onafhankelijk Vlaanderen, tijd voor de republiek Vlaanderen NU!

#59772

Koen Godderis

 

Correctie:

Wat is er nu mis met sloganesk taalgebruik als deze "keer op keer" geheel correct is?

#59773

Leo Norekens

 

...Als daar nu eens gewoon "de retoriek van BEPAALde VB-aanhangers" gestaan had... :-)

En dan nog blijkt het eerder een bepaalde stijl te zijn die ergernis wekt, dan de inhoud (of het gebrek daaraan)...

Hierboven geeft een welwillende Koen Godderis een mooie illustratie (PS-maffia, linkse ratten, Kremlin aan de Reyerslaan, totalitaire desinformatie, smerige verkrachter etc., 32-karaats oplichter, pOen Vld (tiens, die kende ik nog niet), blauwe kwakzalvers, mesthoop, poppenkast, hielenlikkers...).

Maar kan iemand zeggen dat hij ongelijk heeft?
(...De PS heeft zich nooit schuldig gemaakt aan maffiose praktijken, de Vlaamse socialisten dragen daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid, Verhofstadt is in alle omstandigheden een integer politicus, hij en zijn partij zijn immer trouw gebleven aan hun principes, de monarchie is van onschatbare waarde voor Vlaanderen, dat alle baat heeft bij het voortbestaan van België...????)

#59774

raf

 

@luc:

Ben gaan kijken naar VRTwatch.be. Er is een intoxicatie gebeurd via de reacties. Pesterij?

#59775

joe

 

jij geeft hier een mooi staaltje van gepolariseerd zwart-wit denken, Leo.

#59776

chris impens

 

@ luc:
die reacties zijn niet "merkwaardig", als men bedenkt dat (a) VB al twintig jaar op intellectueel oneerlijke wijze, waaronder (naast veel ergere middelen) platte demagogie, bestreden wordt (b) VB-aanhangers dagelijks in extreme termen gediaboliseerd worden, en het enige segment van de Belgische maatschappij zijn waarvoor dat blijkbaar straffeloos mag. Men zou voor minder sympathie opvatten voor een (under)dog die zo geslagen wordt. Het zou onder de lvb-lezers dus om een "ook gij, mijn zoon" kunnen gaan.

#59777

A.Rouet

 

@ Leo
Ik vrees dat INDIEN K.Godderis lid zou WILLEN worden van het VB, hij van Valkeniers , na het lezen van 59771, niet eens lid ZOU MOGEN worden. Over zoveel politieke correctheid beschikt zelfs jouw partij.
Stel je immers voor dat Radio 1, de VB-voorzitter confronteert met het jargon van concurrent-radiomaker én ergo VB-lid KG. Dan heeft de partij iemand als jij nodig om uit te leggen dat het EIGENLIJK wel klopt dat 'Radio Télévision Libre des Mille Colinnes verbleekt' bij de haatzaaierij van de Reyerslaan. Conform 59773 kan je dan misschien voor je rekwisitoor naar het verbeten gezicht van Maurice De Wilde verwijzen, als de inhoudelijke vlag die de lading stijlfouten dekt en goedkeurt.

Tiens, waarom IS Koen Godderis geen lid van het Vlaams Belang?

#59778

joe

 

@chris impens : ik denk dat er later een paar van die arme (under)dogs zalig... wat zeg ik... heilig verklaard gaan worden. met de juiste paus moet dat lukken.

#59780

Leo Norekens

 

@Joe "een mooi staaltje van gepolariseerd zwart-wit denken". Uiteraard. Dat is ook de bedoeling. Als we het erover eens zijn dat het tweede deel van mijn schetsje *onnatuurlijk wit* is, ben ik tevreden.
Nochtans, dat zul je wel toegeven, zijn dergelijke standpunten niet uitzonderlijk bij opinieventers, die daarom helemaal niet als extremisten gemeden en verketterd worden, maar integendeel, als toonbeelden van wijsheid en gematigdheid gelden.

@A.Rouet: Bedoel je dat politieke partijen elk kandidaat-lid aan een ideologieproef en een stijlexamen moeten onderwerpen, om te vermijden dat hij/zij de partij in verlegenheid zou brengen?

#59781

OutlawMike

 

Rouet, dat van die Radio Mille Collines is er over - niet dat de VRT geen haatzaaiend, desinformerend en ondemocratisch rood rattennest zou zijn, dat is her wel degelijk - maar tot nader order hebben ze nog niet opgeroepen VB-leden te vermoorden.

Afgezien daarvan kun je Koen Godderis eigenlijk niet op onwaarheden betrappen. Weliswaar blijf ik er persoonlijk van overtuigd dat we nog altijd beter af zijn met dan zonder de Walen. Een slitsing zou een ramp worden in de trant van een bevende EHBO-helper die een harttransplantatie moet uitvoeren - als je niet gedecideerd en met kennis van zaken kunt ingrijpen, blijf er dan af.

Maar nog eens, de essentie van Godderis' betoog is correct. Verafstoot is een Macchiavellist die zijn aanhangers en de bevolking bedrogen heeft. En de onthullingen van deze week - de geheime onderhandelingen met Dua's roodgroene bastaarden aan het begin van vorige zomer - zijn slechts een case in point. Het zoveelste.

Ha! Ik kan bijna niet wachten op de spin waarmee Verhofstadts aanblijven na 24 maart zal uitgelegd worden!

#59782

Thomas

 

@Mike

Ik zou niet zeggen macchiavellist, maar wel uitzonderlijk intelligent politicus.

Leterme's standvastigheid was erg bewonderenswaardig (hoewel voor sommigen nog niet genoeg), maar de verrijzenis van VHSTD vond ik toch een niveau hoger. Ik heb daar echt bewondering voor, je kan spreken over sluwheid, valsheid, verraad enz., maar zoals hij dat gedaan heeft, daar sta ik nu eens echt van te kijken zie. En nu helpt het lot hem nog een beetje (ziekte van Leterme).

Voor Leterme heb ik zeer veel sympathie, maar voor VHSTD pure bewondering. Ik hoop wel dat Leterme ooit premier wordt, die man is uit een goed hout gesneden, degelijker kan haast niet.

#59783

A.Rouet

 

@ Leo

Op vraag 59780 : Neen.

Maar als morgen Godderis lid wordt van jouw partij, en aansluitend meldt iemand op http://www.criminaliteit.org om eens met 'Dat is alvast nen sossies minder' te Googlen, dan denk ik niet dat Valkeniers en co zo'n lid in hun rangen willen (kunnen) behouden.
Om Woody Allen en G.Marx te parafraseren: Wil jij lid zijn van een club die een dergelijk iemand als lid zou aanvaarden?

#59784

traveller

 

@ Thomas

Met die maatstaven gemeten moet je dan nog veel meer bewondering hebben voor Stalin, Hitler, Mao enz. enz. Die waren nog veel straffer in het Machiavellisme.
Vhftd is gewoon de dood van Vlaanderen en daar heb ik alleen maar minachting voor.

#59785

Benny Marcelo

 

Hopelijk wordt vrhsdt de dood van België. Spijtig dat het de vlamingen zoveel geld moet kosten.

#59786

OutlawMike

 

Thomas, Verafstoot is in mijn ogen ook bijzonder intelligent, wat ik niet kan verteren is hoe hij verraad gepleegd heeft tegenover zijn beginselen zoals vastgelegd in de Burgermanifesten. Wat hem al helemaal ongenietbaar maakt is zijn kruiperige houding ten tijde van de cartooncrisis in 2005 - als er ooit een moment was om op de bres te staan voor vrije meningsuiting was het toen, de lafbek hield zich op de vlakte - en het feit dat hij een der voornaamste pleitbezorgers was om onder geen beding zelfs maar een verwijzing naar Europa's joods-christelijke wortels in de Europese grondwet op te nemen.
Ooit had ik een grenzeloze bewondering voor Verafstoot. Waar is de man die het bijkans in zijn eentje opnam tegen de drukkingsgroepen en hun ondemocratische greep op de samenleving, waar is de man die twintig jaar geleden - toen al! - de kanker van de islam als een 'clear and present danger' voor het westen wist aan te duiden?

Heden ten dage voel ik slechts grenzeloze walging en minachting voor de man.

'En nu helpt het lot hem nog een beetje (ziekte van Leterme).'

Nou Thomas, die inwendige bloedingen heeft Leterme voor geen klein beetje aan Verafstoot te danken. Leterme weet dat de klok tikt en dat er geen deugdelijke communautaire agenda zal zijn op 24 maart. De man is bezweken aan de spanning. Als alles een sof wordt - en dat zal het naar alle waarschijnlijkheid, ook in CDV worden de messen geslepen om in Letermes rug te ploffen - zou het me niet verwonderen als we post 24 maart Leterme zien wegdeemsteren. In het beste geval. In het slechtste geval pleegt de man zelfmoord, Ward Beysen achterna.

#59787

Cogito

 

Thomas, klopt het dat U te jong bent om de PVV te hebben gekend, en daarmee de Thatcheriaanse, Reaganiaanse, Hayekiaanse Verhofstadt? Natuurlijk was en is hij een uitzonderlijk politicus, daarom heb ik 15 jaar voor hem gestemd, doch enkel om hem in een roodgroenblauwe coalitie te zien stappen.
Wat ik bedoel is: begrijp je zijn verraad eigenlijk wel?

#59788

Cogito

 

Zeg Joe, doe nu niet alsof je denkt dat "Tu Quoque, fili mi" van een Paus kwam en dat je niet weet dat dat Julius Caesar's laatste woorden waren toen hij zag dat zijn Peegzoon Brutus bij de overvallers zat die hem met vijftig messteken ombrachten?
Grappige cultuurblunder anders.
Ik vind het betrekken van dat citaat van Caesar in deze discussie overigens een van de hoogtepunten in deze threat.

#59790

joe

 

Cogito: ik laat je afleidingen mooi voor jou :-)

#59791

J.R.

 

Als Rouet al eens zegt dat Koen Godderis absoluut geen lid mag worden van Vlaams Belang, dan moet het wel iemand zijn die ze van linkse kant bijzonder vrezen. Dus moet hij juist wel lid worden van Vlaams Belang. :-)

#59792

Leo Norekens

 

@Cogito: "...het betrekken van dat citaat van Caesar in deze discussie overigens een van de hoogtepunten in deze threat."

Het bestempelen van deze draad als een 'dreigement' levert anders ook een mooi moment op. ;-)

#59793

joe

 

jaja J.R., je schiet weer met scherp vandaag.

#59795

joe

 

wat dacht je dat ik bedoelde, Nicolas? ;-)

#59796

Thomas

 

@traveller, mike & cogito

Ik ken de PVV van vroeger, vond VHSTD idd een politicus met mooie idealen, vroeger. En inderdaad, van zijn burgermanifesten is niets waargemaakt. Maar wat had je dan verwacht ? Dat je met nog geen kwart van de Vlaamse kiezers, in coalitie met linkser-dan-links waar je ook kijkt, die burgermanifesten kan verwezenlijken ? Geen enkele Waalse of vlaamse partij zou ooit akkoord zijn gegaan met ook maar 1 hoofdstukje uit zijn schrijfsels. Als de Vlaamse minimale eisen van de huidige CD&V-NVA al niet door de strot geraken, wat dan met de veel extremere voorstellen van VHSTD in den tijd ?

Idealisme is leuk maar je bereikt er niets mee. En dat wist hij al lang, hij wilde niet zijn hele leven lang in de oppositie zitten (en af en toe een coalitie moeten redden a la spirit of zo). En toen hij merkte dat die dioxinecrisis hem eindelijk boven de 20% drempel kon heffen, heeft hij zijn enige kans genomen. Want face the facts : in België is er geen plaats voor liberalen. Noch de oude adel, noch de vrije beroepers, noch de werkende bevolking en zelfs de nationalisten en heel wat ondernemers moeten er niets van hebben. Het zal altijd een derderangspartij blijven.

En als je dan ziet dat die man, een liberaal, door iedereen verafstoot door het liberale cordon sanitair (minder dan het VB nu maar het was heel gelijkaardig), dat die man het presteert om via één kleine opportuniteit (dioxinecrisis) premier te worden, 8 jaar samen te werken met zijn gezworen vijanden en nu na de zoveelste verkiezingsnederlaag toch weer premier is, wel die man is gewoon geniaal. En dat zijn idealen verraden zijn : die zouden toch nooit zijn uitgevoerd, wees blij dat de VLD in de regering heeft gezeten de voorbije jaren, of het was nog een pak erger geweest.

Ik zie het altijd zo : de VLD in de regering zal zorgen voor de minste belastingverhoging. Want het overheidsapparaat blijft ongenadig doorgroeien, met een extra impuls vanuit de EU EN de regionaliseringen, en zonder VLD'ers zou het nog rapper gaan. Zie je 1 vakbondsman van gelijk welke pluimage eisen dat de personenbelasting naar beneden gaat ? Nee hoor, ze willen dat de vennootschapsbelasting naar boven gaat ! Ik geloof er nu eens echt geen knijt van dat het met CD&V of zelfs VB beter zou gaan. Pas op, ik heb dat wel even gedacht met Leterme en je weet het natuurlijk nooit, maar het gros van de CD&V'ers (en ook NVA'ers, spiritisten, VB'ers en andere zogezegd rechtsen) zijn etatisten van het puurste gehalte.

#59797

A.Rouet

 

@ Leo
59792 is een leuke.

#59798

Questing Beast

 

Een zeer correcte analyse Thomas. In de praktijk kun je hierop op verschillende manieren reageren: kiezen tussen de pest en de cholera (iets wat jij blijkbaar doet door de keuze van het minste kwaad te nemen) of kiezen voor een "idealistische" splinterpartij in de hoop dat deze groeit en toch ergens kan gaan wegen op het beleid (iets wat ik doe). Ik moet helaas toegeven dat mijn eigen keuze haast per definitie gedoemd is tot mislukking te leiden. Ofwel groeit de splinterpartij helemaal niet en gaat roemloos ten onder, ofwel groeit ze om de verkeerde redenen en verwatert het oorspronkelijke gedachtengoed of zal dit genegeerd worden eens de partij groot genoeg is "om verantwoordelijkheid te dragen" zoals dat dan zo mooi heet (de weg die LDD zal bewandelen, vrees ik). Want gelijk heb je: in België (en ja, beste nationalisten, ook in Vlaanderen) is er geen plaats voor liberalen. Het land van de kerktorenkabouters, weet je wel, met een kolonieorganismenbrein. Jammer maar helaas, zoals de toekomst ongetwijfeld zal uitwijzen.

#59799

Marco

 

@ Thomas, "...maar het gros van de CD&V'ers (en ook NVA'ers, spiritisten, VB'ers en andere zogezegd rechtsen) zijn etatisten van het puurste gehalte."

Graag een klein beetje onderbouwen van zulke uitspraken, of wou je een voorbeeld van demogogie ten beste geven ?

#59800

A.Rouet

 

@ Thomas
Eén van ons twee ( of is het beiden?) mag zich beginnen zorgen maken, want ik ben het eigenlijk volledig eens met jouw 59796.
Donkerblauw, evenzo donkerrood, krijgt in Vlaanderen (België) de steun van de kiezer niet. Idealisme is mooi, maar in de politiek ook dom als het op je dertigste niet de baan ruimt voor pragmatisme. 'Fundi-Verhofstadt' werd dan ook 'realo-Verhofstadt', een normaal proces.
En als dat 'de fout' van de kiezer is (die van geen 'donker-' wil weten), dan kan men dat betreuren (wat niet weinigen hier doen), maar dan blijf ik dat 'de democratie die werkt' noemen. Wie zoiets als 'de dictatuur van de democratie en de meerderheid' omschrijft (van jouw hand las ik dat niet), is een slechte verliezer.

#59801

traveller

 

@ Thomas

Of een Vlaamse kinderhand is gauw gevuld.
Je zegt zelf dat in het belgische "systeem" van vandaag niets kan veranderen, dus besluit je op een typisch Vlaamse manier om dan maar verder te laten betijen.
Zoals ik al zo dikwijls heb geschreven: trek toch eens je logische conclusies en kies nationalistisch. Anders blijven we tot in het oneindige betalen en zeuren hoe dat nu toch komt???

@ jou en QB

Het verhaaltje dat de Vlaamse dorpskabouters het toch niet gaan veranderen is zeer goedkoop. Die kabouters hebben nog nooit de kans gekregen. België heeft al 170 jaar de kans en bewijst elke dag sinds 170 jaar hoe het NIET moet.
Die kabouters zouden je wel eens kunnen verrassen, "De Warande" bestaat uit kabouters, Antwerpen is gebouwd door kabouters, Brussel, Brugge en Gent idem ditto.
Als je natuurlijk besluit dat de belgische "grote meneren" het gaan veranderen dan behoren jullie tot de dromers, en niet de pro-kabouter beweging die misschien gelijk heeft.

#59804

Questing Beast

 

@Marco: Wanneer één van die partijen in een regering zetelt en de grootte van het staatsapparaat afneemt, dan mag je Thomas ongelijk geven. Tot die dag aanbreekt heeft hij gelijk.

@A. Rouet: inderdaad: de dictatuur van de democratie en het aloude verhaal van twee wolven en een schaap. Helaas kan ik zo direct geen alternatief bedenken (al kan er aan de organisatorische details nog heel wat gesleuteld worden natuurlijk). Ik moet me dus wel aansluiten bij Churchill: democratie is het slechtste systeem, op alle andere na.

@Traveller: idem: als jij denkt dat de Vlaamse "grote meneren" het gaan veranderen, dan vrees ik ten zeerste dat jij tot de dromers behoort. De geschiedenis zal ons leren wie er gelijk krijgt, maar ik denk dat we in beide gevallen in de aap gelogeerd zijn. Dat "De Warande" enkel uit kabouters bestaat betwijfel ik en heb ik ook nooit beweerd. Dat de meerderheid der Vlamingen uit kabouters bestaat, daar ben ik echter van overtuigd. Antwerpen, Gent, Brussel, etc. zijn overigens niet door kabouters gebouwd, maar door de reuzen die hun voorouders waren. Dat gebeurde in de tijd voor de socialistisch geïnspireerde pamperstaat hen op 90 graden waste en de krimp werd ingezet.

#59805

Thomas

 

@Rouet

Allé waar gaan we dat schrijven, we zijn het eens ;-).

@traveller

Betalen tot in het oneindige zal ik altijd moeten doen, of het nu in een onafhankelijk Vlaanderen is of elders. De case "Vlaanderen onafhankelijk = lagere belastingen" is wat mij betreft nog lang niet bewezen. De Vlaamse partijen hebben nu de kans om er iets uit te halen door samen op federaal niveau op tafel te kloppen; ik steun dat volledig maar ik zie helemaal niks gebeuren. VB+NVA+CD&V+Spirit+LDD : da's toch al een pak "nationalistische" stemmen. Maar ze bereiken helemaal niks, zoveel stemmen en er zo weinig mee kunnen doen, zielig gewoon. En het gaat hier om de Vlaamse partijen alleen he, de Walen hebben daar helemaal niets mee te maken.

#59807

Cogito

 

"in België (en ja, beste nationalisten, ook in Vlaanderen) is er geen plaats voor liberalen." zegt QB.

Ik vrees dat je hiermee gelijk hebt QB. Wat wel te bestrijden valt zijn multicultiralisme en ecomanie. Dat maakt de zaak toch ook al leefbaarder.

#59814

fcal

 

Democratie zonder volkomen onvervreemdbare en onaantastbare mensenrechten is de dictatuur der meerderheid. Het voorbeeld van de twee wolven en het ene schaap, die bij meerderheid beslissen, dat het schaap een voedzaam en erg lekker ontbijt uitmaakt en het vervolgens verslinden, illustreert de noodzaak aan deze rechten.
Het absolute eigendomsrecht op het eigen leven kan niet in vraag gesteld worden, wat de toevallige meerderheid ook mag beslissen. Alle andere essentiële mensenrechten zijn hiervan afgeleid, zoals o.a. ook de vrije meningsuiting of het principe van iedereen gelijk voor de wet.

En als we een politicus als Verhofstadt beoordelen en dit zeker in het particratische Belgische pseudo-federalisme (zonder duidelijke en democratische verantwoordelijkheid voor de deelstaten en federatie) heeft men er alle begrip voor dat gegeven de context alleen een coalitieregering de enige mogelijkheid biedt tot bewindsvorming. Het is dan ook duidelijk dat compromissen noodzakelijk zijn en van de gepubliceerde partijprogramma’s en doelstellingen kan afgeweken worden.

Alleen, wat zeker voor een liberaal politicus de absolute ondergrens van het compromis zou moeten zijn namelijk het beschermen en in stand houden van de in de grondwet verankerde mensenrechten, werd door Verhofstadt en zijn partij totaal niet gerespecteerd.
Integendeel deze rechten werden in een walgelijke koehandel reeds in 1998 opgeofferd voor de eigenlijk onnodige toezegging, dat de socialisten, mits de verkiezingsuitslag de mogelijkheid bood, een coalitie met de VLD in overweging zouden nemen.

Uiteindelijk was deze coalitie in 1999 enkel mogelijk door fundamentalistische linkse paters en nonnen van Agalev/Ecolo er bij te betrekken, hetgeen van de aanvankelijke andere politieke doelstellingen van de liberale partij praktisch niets meer deed overblijven.

Verder werd door dit oorspronkelijk zwaktebod de flank geboden aan voortdurende chantage door voornamelijk de Waalse partijen (PS zowel als MR) zoals o.a. tijdens de discussie over het vreemdelingenstemrecht en de snel Belg wet. Hierbij zij aangemerkt, dat zowel aan Franstalige (nipt) als aan Nederlandstalige (ruim) kant de opiniepeilingen een meerderheid aan tegenstanders opleverde. Hier werd noch van de ene noch van de andere zijde mee rekening gehouden. Het Franstalige electorale partijbelang zegevierde.

Zo kan er nog een tijdje doorgegaan worden. Wanneer de regeergeilheid een zodanige omvang aanneemt, dat de energiebevoorrading van de gehele bevolking op termijn onmogelijk wordt door bijvoorbeeld het sluiten van de kerncentrales, dan kan men allerminst spreken van een rationeel beleid.

Uiteindelijk werden in de twee regeerperiodes van Verhofstadt de mensenrechten verder afgebouwd, vooral op vraag van de Franstalige partijen en dit via ettelijke grondwetswijzigingen. Aldus bieden deze laatste in het raam van een aangepaste ‘Stasi’-wet (?) nu de mogelijkheid zelfs politieke partijen te vervolgen voor bepaalde al dan niet onfrisse meningsuitingen zelfs uit een grijs verleden en de zogenaamde partijsubsidie te ontnemen en aldus de partijwerking onmogelijk te maken na vroeger, naar aanleiding van de PS & SP Agusta-omkoperij, de privé-ondersteuning verboden te hebben.
Verder kan de recent opnieuw uitgebreide politiek-correcte discriminatie-wet zelfs de gewone burger en ondernemer treffen en ruïneren om allerlei schijnheilige pseudo-redenen (zie Storme).
Mooi palmares.

#59815

Ucke

 

@Thomas 59782
@Thomas 59796

Citaat: En toen hij merkte dat die dioxinecrisis hem eindelijk boven de 20% drempel kon heffen, heeft hij zijn enige kans genomen. . . . dat die man het presteert om via één kleine opportuniteit (dioxinecrisis) premier te worden,

Hoe zat dat ook weer met die dioxinecrisis?
Ofwel was Verhofstadt zeker dat de volksgezondheid in gevaar was en dan had hij zoals elke burger met verantwoordelijkheidsgevoel , onmiddellijk de instanties moeten inlichten, ( op staande voet, dus nog voor het weekend ). Ofwel was er geen gevaar voor de volksgezondheid en dan had hij in het parlement geen alarm mogen slagen. Verhofstadt heeft Dehaene doen vallen door risico's te nemen met de volksgezondheid.
Dat noemt Thomas een uitzonderlijk intelligent politicus, waarvan hij nu eens echt staat van te kijken. Ik persoonlijk vind zo iemand niet betrouwbaar genoeg om kaart mee te spelen.

#59816

Thomas

 

@Ucke

Ofwel heeft ie het heel goed gespeeld, juist zoals met de huidige crisis. Hij is daar gewoon erg goed in, veel beter dan zijn concurrenten die allemaal hetzelfde willen bereiken. Uiteindelijk zullen ze allemaal water bij de wijn doen, "verraad" plegen of "onbetrouwbaar" zijn als je wil, maar hij is wel premier. Als hij nu nog een paar zaken gedaan krijgt is het helemaal goed natuurlijk ;-).

Ik begrijp uw frustratie met de VLD volledig en ze is ook terecht, maar als je 100% verwacht (of zelfs 10%) dan moet je niet gaan stemmen, dat lukt nooit. Of het nu VHSTD is of Bush of Sarkozy; of Chirac of Jospin of Blair of Clinton; of laat ons maar zeggen elke politicus die ooit aan het roer heeft gestaan in gelijk welke democratie : ze moeten allemaal veel en vaak zelfs alle verkiezingsbeloftes inslikken.

Ik had persoonlijk ook meer verwacht van VHSTD maar gezien de omstandigheden zat er niet veel meer in. Nu wel, met de MR in de meerderheid in Wallonië en VHSTD als redder van België, en Leterme die een nieuwe wind in de CD&V doet waaien. Daarom heb ik er nu meer vertrouwen in dan 8 jaar geleden. Maar ik verwacht er niet te veel van; het zou al mooi zijn als de globale belastingdruk niet stijgt, want de "koopkrachtmaatregelen" en andere belastinggeldvreters staan al in de stijgers...

#59818

Benny Marcelo

 

"gezien de omstandigheden zat er niet veel meer in."
Welke die omstandigheden zijn daar moeten we naar raden zeker?
Verhofstadt heeft van al zijn beloften niks, maar dan ook niks waargemaakt. Hij heeft inderdaad, zoals Ucke zegt, gewacht om zich zorgen te maken over de volksgezondheid tot het hem goed uitkwam. Dat maakt hem al niet beter dan den dikke van Vilvoorde. Hij heeft 8 jaar lang het knechtje gespeeld van Di Rupo om zijn post te kunnen houden en dat vindt gij intelligent?
Dan kunt ge dat van Stevaert ook zeggen.
Het enige dat ik van dat soort mensen kan zeggen is dat ze eigenvolk eerst zonder scrupules toepassen: ikke eerst!
Maar dat zal wel retorische slogantaal zijn zeker!

#59828

Questing Beast

 

@Benny: Het punt is, en ik denk dat het ook dat is wat Thomas bedoelt, dat vele commentatoren op deze blog politici nog altijd ergens blijken te zien als "dienaars van het algemeen belang". Niets is minder waar natuurlijk. Voor Verhofstadt WAS de kern van de zaak zijn post te kunnen houden. Hij heeft dat gedaan door 8 jaar lang het knechtje te spelen van Di Rupo en hij is dus in zijn opzet geslaagd. Dat is inderdaad bijzonder intelligent vanuit zijn standpunt en grotesk verraad van het liberale gedachtengoed vanuit het standpunt van "het nut van 't algemeen". Dat laatste zal Verhofstadt echter worst wezen natuurlijk (inzoverre het zijn persoonlijke plannen niet doorkruist). Uiteraard denkt hij "ikke eerst", net zoals 99% van de mensheid trouwens. Dat fenomeen is overigens ook de reden waarom collectieve systemen in werkelijkheid slechts gedeeltelijk collectief zijn: de lasten zijn collectief, de baten nagenoeg zonder uitzondering individueel. Een voordeel voor "het algemeen belang" is hoogstens slechts een bijproduct. Aanhangers van het collectivisme (zoals A. Rouet, de overgrote meerderheid) vinden dat bijproduct voldoende, tegenstanders (zoals ikzelf, een haast verwaarloosbare minderheid) vinden dat bijproduct een te mager beestje om de torenhoge prijs ervoor (in belastingen en verlies van vrijheid) te verantwoorden.

#59831

Thomas

 

Inderdaad, VHSTD heeft nu een hefboom waarmee hij meer gedaan zal krijgen dan voordien.

Leterme komt misschien eerst terug op het toneel, ik ben benieuwd hoe ver hij zal geraken. Ik zie niet in waarom de Walen plotseling zouden toegeven, en Leterme zal ook het cordon sanitaire niet doorbreken, noch de NVA lossen dus het blijft een deadlock, met nog steeds als enige voor iedereen aanvaardbare alternatief VHSTD en een bonte coalitie rond hem. En aangezien hij geen vragende partij is, kan hij dit keer zijn eisen stellen, niet omgekeerd zoals 8 jaar geleden.

(ik hoop echt dat ik mij volledig vergis en dat Leterme er een stevige staatshervorming doorkrijgt met steun van alle Vlaamse partijen, chapeau als hij dat gedaan krijgt maar ik zie echt niet in hoe).

#59837

Benny Marcelo

 

Als vrhst (en anderen) zich aan de kiezers aandient question beast, om het land te dienen mag die daarop toch afgerekend worden?

#59842

fcal

 

@Thomas

"Ik zie niet in waarom de Walen plotseling zouden toegeven..."

Uiteraard niet, in de situatie waarbij Verhofstadt net als vroeger hun dienstvaardige marionet is en de Vlamingen 'collectief' de nodige centen ophoesten zouden ze wel gek moeten zijn dit te doen.

Het probleem is dat Leterme of liever gezegd het nieuwe kartel op basis van de verkiezingsuitslag maar ten dele ook de Open-VLD, deze gang van zaken niet meer aanvaardt en van zodra de Franstaligen merken, dat Verhofstadt niet meer nuttig is daar er, so wie so, een aanpassing komt van hun privileges zullen ze hem laten vallen. Alleen de Europese situatie (grondwet) en het vorstenhuis hebben Verhofstadt kunnen behoeden voor het definitieve en electoraal gewettigde afscheid.

Welke politieke medespeler wenst afgeperst en gemanipuleerd te worden zoals Verhofstadt tijdens zijn regeerperiode? Ze zijn niet allen masochist of zelfmoordenaars van de eigen politieke vereniging.

Als het kartel het intelligent speelt, inclusief de dreiging het door de Franstaligen opgelegde ‘cordon sanitaire’ op te blazen, dan zijn er vele mogelijkheden om de onredelijke en ondemocratische staatstructuur van België aan te passen: bijvoorbeeld in de richting van een ‘Zwitsers’ confederalisme.

Gebeurt dit om allerlei redenen niet of gaat men niet ver genoeg en blijft een soort halfbakken ondoorzichtige situatie bestaan à la Martens/Dehaene, dan dreigt het kartel te barsten en zullen de volgende verkiezingen (reeds in 2009) de betrokken leugenaars afstraffen.

Voor Verhofstadt als ‘Handige Harry’ is er geen plaats in het toekomstige verloop, zelfs niet als door het kartel verraad gepleegd wordt.

#59844

Thomas

 

@fcal

Het probleem is dat het kartel het niet intelligent wil of kan spelen : hun enige optie is immers het opblazen van het cordon sanitaire. Waarom zou de VLD of SPA of Groen etc. dreigen België op te blazen, zij hebben nooit verkondigd dat ze dat wilden doen en ze winnen er niet 1 kiezer mee. Dat is een programmapunt van de CD&V-NVA en VB, niet eens gesteund door de meerderheid van de CD&V kiezers.

Als de CD&V echt een grote staatshervorming wilde hadden ze het veel harder gespeeld, want dat kon perfect met hun verkiezingsresultaat. En ze doen dat niet, omdat ze ZELF niet willen, niet omdat de VLD of een andere partij niet mee wil. Serieus, hun houding tegenover het VB zegt toch alles ? Dat kan je niet misverstaan als Franstalige : de CD&V zal plooien, en zal van de NVA willen afgeraken, zoals vandaag trouwens al de facto gebeurd is. Ik vind het dus nogal een zwaktebod om de Vlaamse partijen die niet meewillen te beschuldigen van lafheid : waarom zouden zij meewerken om kiezers aan een andere partij te bezorgen ? De CD&V moet maar zelf haar conclusies trekken : ofwel hard spelen met de kans hard tegen de grond te gaan, ofwel doorpruttelen onder VHSTD, en dat tweede zullen ze kiezen, daar is de afgang het minste !

#59847

Questing Beast

 

@Benny: "Als vrhst (en anderen) zich aan de kiezers aandient question beast, om het land te dienen mag die daarop toch afgerekend worden?" Natuurlijk wel, maar als hij het ganse systeem (en genoeg kiezers) zo handig weet te manipuleren dat hij in het zadel kan blijven, kun je hem er moeilijk van beschuldigen niet intelligent te zijn. Ik keur zijn handelswijze (en die van zijn collega's) niet goed en ik blijf Verhofstadt een verrader van het liberale gedachtengoed vinden, maar ik begrijp hetgeen hij deed en doet wel. Tegelijk blijf ik er verwonderd over staan dat het collectivistische gedachtengoed in al zijn verschijningsvormen zoveel steun blijft genieten. Het idee "het zijn de anderen die betalen, ik word er alleen maar beter van" moet diep zijn ingebed in de menselijke hersenen. Zolang de meerderheid niet doorkrijgt dat ze subtiel wordt geplunderd zullen we Verhofstadt en consoorten moeten blijven tolereren, vrees ik.

#59854

traveller

 

@ QB

Je verwart het belgicistische vastgebetonneerde zuilensysteem met zijn parasitaire profito-cratie en het Vlaamse onafhankelijke volk dat opeens zal beseffen dat het nu ook iets te zeggen heeft ipv alles dictatoriaal opgelegd te krijgen. Of dacht je dat het Vlaamse volk geen hersens heeft? Ze zijn de eeuwige vreemde dictatuur moedeloos aan het ondergaan, "het brengt toch niets op om te protesteren", maar laat ze eens voelen dat ze vrij zijn en zelf kunnen beslissen!!!

#59856

Thomas

 

@traveller

Ik wacht in volle spanning op de reactie van het Vlaamse volk. Al sinds juni vorig jaar, maar de Vlaamste Vlamingen mogen niet eens mee doen. Raar volkje, die Vlamingen.

#59859

traveller

 

@ Thomas

De Vlamingen van vandaag zien vooral dat het weer eens van hetzelfde wordt, waarom moeten ze zich dus opwinden. ACV'er Leterme had weer eens Vlaams beloofd en zal belgisch incasseren, wat is er dus veranderd? Als intelligente individuen zoals jezelf en velen hier op het blog zelfs niet inzien dat het steeds weer het Vlaamse volk is dat het gelag betaalt, wat verwijt je dat volk dan als het apathisch wordt bij zoveel verraad en Macchiavellisme.
Je kunt nog zoveel bewondering hebben voor sluwheid, het blijft volksverraad en dat volk weet dat het steeds weer bedrogen wordt. Wacht nog een paar jaar tot de portemonnee totaal leeg is, dan zal het geween zijn en tandengeknars: "wie kon dat voorspellen?"

#59875

Thomas

 

@traveller

Het is niet de schuld van de Walen of VLD of gelijk welke buitenstaander dat de Vlaamse partijen niet samenwerken. Dat is hun eigen schuld, of beter : dat is de schuld van de CD&V en OOK van de NVA, die denken dat ze met hun onnozel kartel genoeg gewicht hebben om een serieuze staatshervorming te realiseren. Ze geloven er niet eens zelf in laat staat dat ik het zou geloven.

#59897

fcal

 

@Thomas

U spreekt in termen van opblazen van het politieke cordon sanitaire en opblazen van België. Dit is het uitgangspunt van nagenoeg de ganse Franstalige politieke klasse. Bij mijn weten zijn zij de enigen, die bij de onderhandelingen betrokken zijn, die zulke taal gebruiken.

Voor zover ik heb kunnen vaststellen is het doel, dat nagestreefd wordt door het kartel en volgens de verklaringen afgelegd en gestemd door schier de complete Vlaamse volksvertegenwoordiging, dat België verder blijft bestaan, zij het voorzien van een systeem van verantwoordelijk democratisch confederalisme. Dus een systeem op zijn Zwitsers. Potje koken, potje betalen. Gedaan met de reusachtige onbeheersbare transfers eigen aan een ontspoorde verzorgingsstaat, die het land naar het bankroet voeren.

En wie verzet zich tegen de dringende financiële sanering en nodige politieke democratisering en dreigt België op te blazen? Onze Franstalige landgenoten.
Maar de insinuatie luidt wel, dat schuld hiervoor alleen bij de Vlaamse partijen moet gezocht worden. Vooral het kartel moet het ontgelden en meer speciaal de NVA.

Steeds dezelfde tactiek: die partijen isoleren, demoniseren en uitsluiten, die de eigen Franstalige privileges op termijn in het gedrang kunnen brengen. Er wordt dan ook reeds gesproken van een grotere schutkring, die niet alleen het VB, maar ook de NVA en de LDD zou omvatten.

En nu zou u willen, dat de CD&V hieraan meehelpt en dat onder de politiek afgestrafte Verhofstadt. Wat een waanidee.
Ten eerste zonder de NVA ontsnapt hen de leiding van de nieuwe regering met alles, wat daaraan verbonden is.
Bovendien betekent dit de politieke afgang in 2009, want een nieuw ander kartel NVA-LDD zou wel eens zo’n succes kunnen behalen, dat niet alleen de Open-VLD van de kaart geveegd wordt, maar ook de CD&V tot maximaal het niveau van de SP.A teruggebracht wordt. Het VB zie ik nog een kleine winst boeken.
Dan kan er zelfs een situatie ontstaan, dat de partijen LDD-NVA-VB samen een dusdanige omvang krijgen, dat de Franstaligen geen solide partner-collaborateur meer vinden. Zij hebben in dien hoofde er dan ook alle belang bij om toe te geven, zij het zo min mogelijk, wat niet erg intelligent is, want een echte confederale oplossing zou een grote economische en politieke dynamiek teweeg brengen in Wallonië.
Het is een win-win situatie, voor zij die kunnen zien.

Nogmaals lukt het niet België te “moderniseren”, dan zullen de gevolgen catastrofaal zijn en dan is de scheiding onvermijdelijk.
Ik blijf benieuwd.

#59937

Thomas

 

@fcal

Ik weet echt niet hoe de CD&V-NVA iets kan bereiken zonder het VB. Uiteindelijk is het kartel CD&V-NVA een VB-light. Zonder het VB hebben ze niet genoeg gewicht om ook maar de miniemste staatshervorming te realiseren, want het hele Franstatlige blok alleen al is veel sterker dan hen (op het gebied van staatshervorming trekken ze echt allemaal aan dezelfe kar), en de VLD en SPA e.a. hebben geen enkele reden om de CD&V-NVA te hulp te snellen : zij hebben andere programma's.

Als ze dan toch die staatshervorming willen zonder het VB, kunnen ze nu niet meestappen in de regering; en dan hopen dat ze bij de volgende verkiezingen groter worden door die blijk van betrouwbaarheid (en oppositie voeren tegen de "niet verkozen" VLD en SPA die maar doorregeren). Dat kan wel lukken om een beetje te groeien, en kan op lange termijn misschien wel werken (hoewel, die ACV'ers staan niet te springen voor fiscale responsabilisering). Maar heeft de CD&V zin om nog wat oppositie te voeren ?

Een andere mogelijkheid is dus het cordon sanitaire doorbreken maar ze roepen nu al jaren dat ze daarmee absoluut niet willen samenwerken.

Maar zoals je ziet : ze gaan wel in de regering. Om wat te bereiken vraag ik mij af...

#67931

Amedee

 

Altijd grappig om te lezen hoe er mensen zijn die het verschil niet kennen tussen ACV en ACW. Zouden we dat kunnen beschouwen als een politieke shibboleth?

#67934

Benny Marcelo

 

@Thomas het ACV is de christelijke vakbond. Het ACW is het overkoepelend politiek orgaan van ACV, CM, KWB, KAV en KBG. De machtigste zuil daarbinnen zou de CM (mutualiteit) zijn. Het ACW is één van de zuilen binnen de CD&V, naast de boerenbond en de middenstanders en de grootste tegenstander van de staatshervorming of de splitsing van België. J.L. Dehaene, Miet Smet, Inge Vervotte zijn enkele bekende ACW-ers.

#70448

Koen Godderis

 

Pfff ... Heb de voorbije maanden moeten constateren dat het vechten is tegen windmolens.

De linkse ratten, rollen helemaal niet hun matten. De sloop van het Kremlin aan de Reyerslaan is er nog steeds niet. De pOen VLD blijft lustig verder sjoemelen (Dewael vs politietop). De PS-maffia zit alweer in de federale regering (federale regering met een Vlaamse minderheid godverdomme!!!). De totalitaire Belgische mesthoop verdwijnt niet, want er is nog steeds evenveel overheidsbetutteling-dictatuur-censuur. En de poppenkast van Laken mag nog steeds verder doen van royalistische hielenlikkertjes als Leterme.

Komt nooit meer goed met Vlaanderen. Tenzij de Vlaamse bevolking in opstand komt.

PS. Ben absoluut nog steeds geen lid van een politieke partij. Van de eerste tot de laatste zijn het een stelletje schaamteloze zakkenvullers. Ik pleit er daarom voor om alle politiekers naar de maan te lanceren, enkel ticketje heen. Het komt er steeds op neer om aan ons belastingsgeld te zitten. De dag dat er een politieker de knip in de overheidsuitgaven zet (dat ze maar al beginnen met het slopen van het kremlin aan de reyerslaan, goed voor 100 jaar rood verderf), krijgt die mijn stem.