Buitenlandse publicaties verbieden is geen censuur

[Francis Delpérée] herhaalt dat artikel 25 van de Grondwet een nationale rechtsregel is betreffende de persvrijheid binnen het Belgisch grondgebied. Het verbod om sommige vreemde publicaties in België binnen te brengen gaat niet over persvrijheid maar over het vrij verkeer van goederen en diensten. Heel wat landen hebben een met de wet van 1936 vergelijkbaar instrument om het binnenbrengen van publicaties enigszins tegen te houden en te beperken. (...)

De heer Delpérée denkt dat men verschillende zaken door elkaar haalt. Men heeft het over vreemde publicaties alsof het om Belgische publicaties ging. Artikel 25 van de Grondwet geldt voor publicaties in België. Spreker maakt de volgende vergelijking : wanneer iemand illegaal een buitenlandse werknemer op het Belgisch grondgebied brengt, kan hij het recht op arbeid niet aanvoeren. Er zijn grenscontroles. Wanneer iemand een vreemde pornografische publicatie in België wil binnenbrengen, heeft dat niets met artikel 25 van de Grondwet te maken. Eigenlijk gaat het om het grensoverschrijdend goederenverkeer. Wie dat goed in België invoert, maakt geen gebruik van de persvrijheid.

Men mag de gevallen van Belgische publicaties, buitenlandse publicaties, het internet, enz. niet door elkaar halen. Het gaat om verschillende situaties, met verschillende strafregelingen.

Overigens klopt het niet dat er in andere landen identieke beschermingssystemen bestaan zoals wij die in België kennen. Ons land is een van de laatste in Europa waar een persmisdrijf nog voor het Hof van assisen komt. De persvrijheid zoals die in België bestaat, kent een speciale regeling. De persvrijheid waarvan men bijvoorbeeld in Thailand gebruik heeft gemaakt en waarvan men het product in België wil importeren, is een ander gegeven, waarvoor een andere regeling geldt. (...)

De heer Delpérée merkt op dat de grondwettelijke vrijheden en de preventieve maatregelen ter zake, slechts gelden voor vrijheden in België. Dat is niet het geval voor vrijheden in het buitenland. (...) De heer Delpérée (...) herinnert er nogmaals aan dat censuur niet van toepassing is op buitenlandse publicaties. De wet waarvan de opheffing wordt voorgesteld, betreft een mogelijk verbod op het invoeren van sommige buitenlandse publicaties op het Belgisch grondgebied. Censuur, daarentegen, betreft het verbod om een in België opgestelde en gepubliceerde publicatie te verspreiden.

Verslag van de zitting van de Belgische Senaat van 24 juni 2008, tussenkomsten van grondwetspecialist en senator Francis Delpérée (CDH).Reacties

#65606

EricJans

 

Wat was het verwijt bij uitstek van de Belgicisten van 1830 aan het Nederlandse bewind? Juist ja: een gebrek aan persvrijheid. Zij ontleenden daaraan hun recht op 'Belgisch separatisme'.
De parallellen liggen er wérkelijk vingerdik bovenop!

#65608

traveller

 

@ luc

Heb je de tekst van artikel 25. Ik kan me niet voorstellen dat die alleen over belgische publicaties gaat.

#65610

Belgica dividenda est

 

@ traveller, ziehier:
"Art. 25. De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.
Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd."
Of in het Frans voor de heer Delpérée:
Art. 25. La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
Ik ben geen grondwetspecialist, maar ik kan Delpérée moeilijk bijtreden wanneer ik §2 lees: "Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft..."
Anderzijds maakt dit artikel deel uit van titel 2: "DE BELGEN EN HUN RECHTEN - DES BELGES ET DE LEURS DROITS."
Wat zou Delpérée zeggen over een situatie waarin een Belgisch auteur die bekend is én in België woont, maar in het buitenland zou publiceren en hij of iemand anders die publicaties in België zou willen invoeren? (Niet dat ik nu meteen Beliën bedoel.)
Let ook op het vervolg van §2 en probeer dit te rijmen met wat Frank Vanhecke onlangs overkomen is.

#65613

dendof

 

FD heeft een punt voor zover hij beweert dat, in het geval de douane een zending tegenhoudt, je min of meer gekloot bent, en jij alle moeite moet gaan doen, vorderingen in kortgeding, blah blah, terwijl de overheid op zijn lamme reet kan blijven zitten. Dit heeft weining te maken met artikel 25.

Als FD echter beweert dat, eenmaal de douane gepasseerd, de inhoud van jouw zending niet dezelfde rechten geniet als identiek dezelfde producten, met het enige verschil dat deze laatste wel in België zijn geproduceerd, dan ijlt hij. Enkel een randdebiel zou deze interpretatie aan artikel 25 van de grondwet geven.

#65620

Cogito

 

Welke buitenlandse publicaties beoogt men expliciet te boycotten door de invoer ervan te verbieden?

#65622

dendof

 

Cogito, je bent niet mee. Men wil die wet afschaffen.

Zie ook

http://lvb.net/item/5501

#65636

Benny Marcelo

 

BDE; je bedoelt P. Beliën niet, je zou ook LVB kunnen bedoelen. Als ik me niet vergis gebruikt Luc een buitenlandse provider. In feite is wat hier te lezen is dus ook geïmporteerd.

#65637

Cogito

 

Scherp, Benny.

#65638

Cogito

 

Ja, dank dof.

#65642

Publius

 

Wat hij zegt is eigenljk "positief". Dat betekent dat als een meerderheid van van de Belgen vind dat de islam een bedreiging is voor het westen dat zij kan verhinderen dat verder nog islamieten toegelaten worden tot ons grondgebied, of dat toch minstens enkel worden na een degelijke no nonsense screening om het fundamentalistische kaf van het integratiebereid koren te scheiden.

Dat heeft niets met intolerantie, xenofobie, godsdiensvrijheid of wat dan ook te maken, maar alles met grensoverschrijdend verkeer....

#65643

EricJans

 

@ Luc:

Wil men artikel 25 van de GW afschaffen? Wat is eigenlijk het voorwerp geweest van deze tussenkomst?

#65645

EricJans

 

Oh, sorry, heb intussen antwoord op mijn vraag gevonden door simpel de link te klikken... excuus:

<<II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR MEVROUW TAELMAN

De wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde publicaties te verbieden, en die de bedoeling had om de invoer en verspreiding in België van « ontuchtige publicaties » (artikel 1) te verbieden, is sinds de jaren 1970 echter volledig in onbruik geraakt.

Bovendien is deze wet strijdig met het vrij verkeer van goederen binnen de Europese Unie. De uitzondering van goede zeden op het vrij verkeer van goederen (art. 30 EG-verdrag) is immers enkel gerechtvaardigd indien men het principe van non-discriminatie tussen nationale goederen en andere EU-goederen respecteert.

Spreekster verwijst naar de in de toelichting geciteerde rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in een zaak tussen Duitsland en Groot Brittannië.

Eigenlijk gaat het hier om een voorbeeld van preventieve censuur, terwijl artikel 25, eerste lid, G.W. elke preventieve maatregel bij de uitoefening van de drukpersvrijheid verbiedt. Dit is zeer ongebruikelijk. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dan ook dat de wetgever trachtte de bevoegdheid van het assisenhof te omzeilen.

De indienster acht het dan ook aangewezen deze achterhaalde wet, die strijdig is met een aantal hogere rechtsnormen, op te heffen.>>

#65653

mrtos

 

Wat een achterhaalde mentaliteit, nieuwe grenzen optrekken in tijden van steeds verder gaande Europese integratie en globalisering ;)

#65656

EricJans

 

@ mrtos:

Steeds verder gaande Europese integratie?
Wel... daar kun je minstens over discussiëren.

#65666

Leo Norekens

 

@Belgica dividenda: Goed opgemerkt, dat van die "woonplaats in België".
Ik neem aan dat elke publicatie waarvan òf de auteur, òf de uitgever, òf de drukker, òf de verspreider (in die volgorde, de zgn. "getrapte aansprakelijkheid") ... bekend is en zijn woonplaats heeft in België ... als een Belgische publicatie moet beschouwd worden, en als dusdanig de bescherming van art. 25 G.W. geniet.

#65684

Belgica dividenda est

 

@ Leo Norekens
Ja
En het gaat hem inderdaad om een getrapte verantwoordelijkheid.
Worden als schrijver beschouwd: diegene die de tekst heeft opgesteld en diegene die rechtstreeds aan de redactie heeft meegewerkt als medeauteur. Tussen die beide is er dus geen "trap".