De groeiende kloof tussen Europa en de VS

In zijn veertiendaagse nieuwsbrief "Journaal" (die enkel op papier verschijnt, de auteur is zelfs niet bereikbaar per e-mail) had Mark Grammens het op 11 november jongstleden over de groeiende kloof tussen Europa en de VS. Naast de inmiddels overbekende verschillen in visie op de internationale politiek, citeerde Grammens ook enkele cijfers die betrekking hebben op economie en demografie. De cijfers komen naar verluidt uit diverse bronnen, o.a. een artikel dat op 15 september jongstleden in The Financial Times verscheen.

- In de VS genieten de rijkste tien procent van de beroepsbevolking een inkomen dat 5,6 maal zoveel bedraagt als dat van de laagste 10 procent, en de kloof neemt elk jaar toe; in de Europese Unie is dit cijfer 3,5 keer zoveel, en het heeft de neiging om af te nemen.
- In de VS behoort 17 procent van de bevolkong tot de sociologische categorie van de "armen"; werkend met identieke aanknopingspunten haalt men in Europa slechts 9 procent.
- Twee miljoen mensen zitten in de VS in de gevangenis, tegen minder dan de helft hiervan in de Europese Unie, waarvan de bevolking 100 miljoen mensen méér telt dan die van de VS.
- Van elke 100 mensen tussen 15 en 64 jaar is in de VS 75 man aan het werk, in Europa 66; als Europa de arbeidsparticipatie van Amerika wil bereiken, moet het 17 miljoen peersonen méér aan werk helpen.
- Gemiddeld klopt een Amerikaanse werknemer 211 uren per jaar méér dan de gemiddelde Europeaan, maar de productiviteit ligt in Amerika per tewerkgestelde 23 procent hoger dan in Europa en 10 procent hoger per effectief gewerkt uur.
- Het inkomen per hoofd van de bevolking ligt in de VS 30 procent hoger dan in de Europese Unie.
- In Europa brengt een vrouw gemiddeld 1,3 kinderen voort (zodat de bevolking afneemt), in de VS is dat 2,05.
- De gemiddelde leeftijd van de bevolking bedraagt in Europa 39 jaar en in de VS 35 jaar, in de komende generatie stijgend naar respectievelijk 49 en 41 jaar.
- De afhankelijkheidsgraad, het percentage dat de 65-plussers vormen op het geheel van de arbeidende bevolking van minder dan 65 jaar, bedraagt in Europa 26 procent, in de VS 22 procent. Over twintig jaar zouden deze cijfers respectievelijk 52 en 37 procent bedragen.

Enkele bedenkingen bij deze interessante vergelijking:

- In tegenstelling tot wat de studiedienst van het ACV ons wil laten geloven, vormt de "vergrijzing" wel degelijk een enorme uitdaging voor onze verzorgingsstaat. Het is al langer mijn mening dat een gecontroleerde immigratie, waarbij men zich niet langer focust op de moeilijk integreerbare en vaak marginale "asielzoekers", maar waarbij een quota-systeem naar Amerikaans model, dat rekening houdt met de economische inzetbaarheid van de kandidaat-immigrant, hier kan bijdragen tot een oplossing. Dit alleen zal echter niet volstaan. De politiek moet voor die vrouwen die kinderen willen krijgen, maar de realisatie van die wens om financiële redenen of om beroepsredenen uitstellen of opzijschuiven, ruimte scheppen. Of dat moet gebeuren door een verhoging van het kindergeld, het voorzien van een opvoedingsverlof naast een zwangerschapsverlof, of via andere maatregelen, is mij op dit ogenblik niet duidelijk. Het debat hierover werd de voorbije jaren echter al te vaak geridiculiseerd door schamper te verwijzen naar hen die "de vrouw terug aan de haard willen". Het wordt tijd er een ernstig maatschappelijk debat wordt gevoerd over de dalende nataliteit.

- Dat er in de VS meer materiële ongelijkheid bestaat dan in Europa, zal wel niemand ontkennen, ook een VS-fan als ikzelf niet. Wel ben ik ervan overtuigd dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen enerzijds die ongelijkheid, en anderzijds de betere scores van de VS inzake gemiddeld inkomen, economische groei (hierboven niet vermeld) en participatiegraad. De samenleving kan keuzes maken: als groep sneller gaan lopen, maar met het risico dat sommige leden achternahinken en moeten afhaken, of als groep wat trager gaan lopen (zodat iedereen meekan) en wat energie steken in het begeleiden en oppeppen van de achterblijvers. Beide keuzes hebben hun voor- en nadelen.

- Ook al betwist ik het feit niet dat er in de VS meer "armen" zijn dan in Europa, toch moet men omzichtig omspringen met de definitie van het begrip "armoede". Wie benadrukt dat we naast het Bruto Nationaal Product ook nood hebben aan een indicator voor het Bruto Nationaal Geluk, moet ook toegeven dat "armoede" niet louter afhangt van kwantificeerbare cijfers, maar ook van het "welzijn" van de betrokkenen, een subjectief gevoel van welbehagen. Uit een studie van de Harvard-universiteit over het verband tussen ongelijkheid en geluk, bleek dat in Europa vooral de armen zich ongelukkig voelen door ongelijkheid, terwijl in de VS vooral het geluk van de rijken negatief beïnvloed wordt door ongelijkheid. De studie geeft ook een verklaring: in de VS is er meer geloof in sociale mobiliteit. Daardoor geloven de armen dat zij ooit rijk kunnen worden (dit geloof, of het nu terecht is of niet, is de essentie van wat "The American Dream" genoemd wordt), terwijl de rijken vrezen dat hun rijkdom vergankelijk is en dat zij op een dag veel minder rijk zullen zijn. In Europa daarentegen leeft minstens de perceptie van een kleinere sociale mobiliteit. "Eens arm, altijd arm", en de kansarmen hebben het gevoel dat ze vast zitten in hun uitzichtloze positie. De studie citeert ook de World Values Survey waaruit blijkt dat slechts 30% van de Amerikanen gelooft dat armoede een blijvende toestand is, terwijl 60% van de Europeanen dit wel geloven.

- Wat betreft de waarde van vergelijkende internationale armoede-onderzoeken kan ik het artikel dat Paul Belien eerder dit jaar schreef over het Belgische Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) en zijn directeur Bea Cantillon ten zeerste aanbevelen.

P.S. De vlag die bovenaan dit artikel wordt afgebeeld, en die enigszins provocerend bedoeld is als een fusie tussen de Amerikaanse vlag en de vlag van de Europese Unie, is in werkelijkheid een niet-officiële vlag die effectief gebruikt werd gedurende de eerste jaren van het bestaan van de Verenigde Staten. De vlag wordt ook wel de "Betsy Ross Flag" genoemd, naar de naaister die ze zou gemaakt hebben.

Reacties

#3100

palmer doubel in Waregem

 

Europa heeft nu een zeer sterke euro,

Europa blijft het grootste handelsblok ter wereld,

de integratie van steeds meer beleidsdomeinen in een echt europees rechtskader is een historisch unicum.

Wzat wel gelijkenissen vertoont van europa met amerika zijn de financiele schandalen : europa heeft zijn Parmalat,zijn Ahold enz. en amerika zijn Enron,zijn worldcom,zijn grootste verzekeringsmaatschappij die de regels heeft overtreden enz.

Beide contineten hebben hun dotcomcrisis gekend.

Amerika kent het Iraakse debacle.

Amerika kent zijn twin deficit,overheidsschuld en handelsdeficit.

In amerika is de macht van de religieuze secten groter dan in Europa.

Inzake geweld op de TV en inzake toename van de drugs is er geen amerikaanse droom.

Het feit dat aan het morele gehalte van de zaak Lewinsky zo zwaar werd getild in Amerika zegt ook veel.

Een paradox is ook dat Bush won met nadruk op de religieuze tema's en verwonderd is dat de politieke leiders in de moslimwereld zo vaak uit de uiterst conservatieve clerus stammen.

Is Amerika nog wel een verlicht land?

Amerika is de eerste echte democratie uit de geschiedenis en was een product van de waarden van de verlichting.,namelijk

een kritisch vermogen,

tolerantie,

respect voor de wetenschappelijke bewijsvoering en

$scheiding tussen kerk en staat.

In die tijd was dat toen zeer modern.

Het amerika van Bush I was in de laatste vier jaar ook de meest vervuilende periode in de amerikaanse geschiedenis,hij wilde zelfs het Kyotoverdrag niet tekenen,

en er werden in deze periode ook veel meer zinloze olieboringen gedaan in Amerika.

Hijwil nu 2,3 miljard dollar besparen in de sociale uitgaven.

Onder zijn beleid daalde de economische groei ook van 4,8 procent in het begin van zijn beleid tot 3,3 procent in november 2004.

Wat betreft artmoedecijfers had ik begrepen dat seze daald in deze vier jaar van 13,7 procent naar 12,5 procent.

#3104

VisualHugo

 

Een belangrijk punt vergeet je. De VS-groei wordt gefinancierd door een massale subsidiëring van het begrotings-deficit door andere landen, en door een extreem lage dollar. 1.34 USD voor 1 Euro al. Volgens De Grauwe zal de ECB ingrijpen als de score tussen 1.35 en 1.40 ligt. Vanaf 1.35 ga ik massaal converteren.

Verbazend in dit verband is dat de Belgische economische groei met al deze handicaps toch tegen de 3% loopt. Je kan alleen maar natte dromen hebben van een Vlaamse economische groei zonder overgewaardeerde dollar en zonder Waals doodgewicht.

Hierbij aansluitend, de productiviteit van een (Vlaamse) werknemer ligt stukken hoger dan die van die van een Amerikaanse. Voor een deel komt dit door natuurlijke selectie : de survivors in onze markt zijn lean and mean geworden in ons verstikkend belastingssklimaat. Voor een deel heeft dat ook te maken met het elemineren van hamburger-jobs. Inpakjongens in de supermarkt zijn bij ons onbestaand. Zelf inpakken is echt niet het eind van de wereld.

Verder zijn je observaties natuurlijk interessant, vooral waar je het over het bruto nationaal geluk hebt. Het is heel wat leuker arm te zijn in de VS in het Zuidwesten bvb., dan in het door smog, files, grauwe mist en verstedelijking en regulitis geplaagde Vlaanderen.

In de Filippijnen heb je nog grotere inkomensverschillen en schrijnender "armoede" maar Filipino's zijn door de band heel gelukkig. Met een tropisch strand vlakbij, een fles Tanduay aan 30 frank, en een pakje sigaretten aan 6 frank ben je al een heel eind.

#3109

Outlaw Mike

 

Ik ben blij dat er eindelijk iemand die toch met een half (kwart?) been in de politiek staat het thema van de nataliteit aansnijdt. Het is inderdaad een drama. Ik heb ergens gelezen dat indien het huidige Belgische geboortecijfer onveranderd blijft, er binnen twintig jaar 500.000 autochtone Belgen minder zullen zijn.

Wat betreft maatregelen om het tij te keren vrees ik dat om te beginnen de staat inderdaad serieus met geld zal moeten gaan smijten, hoezeer me dat ook tegen de borst stoot.

In de Time Europe van 29 november was er een interessant artikel over (het drama van) de Europese nataliteit. ("We need more babies!"). Er staat o.a. een voorbeeld in over een Zweeds koppel met één kind en een kinderwens van 4 stuks.

*De moeder (Therese), een bibliothecaresse, nam 15 maanden betaalde congé met behoud van 80% van haar wedde

*De vader, Christian, blijft één dag per week thuis om te helpen met het huishouden. Voor die ene dag ontvangt hij 80% van het loon van een volwaardige werkdag

*Als het kind (ernstig) ziek is, kunnen moeder of vader tot 120 dagen per jaar thuisblijven om het bij te staan, en het llonverlies wordt bijbetaald door de staat

*de kinderbijslag in Zweden is royaal, van 105 euro per maand voor het eerste kind tot 190 euro per maand voor het vierde

*de job van de moeder blijft gegarandeerd tot zij terugkeert in het beroepsleven

Volgens Time Europe hebben die dure maatregelen het Zweedse (autochtone) geboortecijfer op vier jaar tijd opgekrikt van 1,5 per koppel in 1999 tot 1,71 in 2003.

Persoonlijk vind ik het een beetje triestig dat de staat zover moet gaan om ocharme 0,21 kind meer per koppel te bereiken. Ik denk dat er in het gamma van maatregelen ook wel een grote sensibileringscampagne vereist is. Een mentaliteitswijziging bij jonge koppels is een must. In het Zweedse voorbeeld vind ik die dure initiatieven om vader ook een dag per week toe ste staan thuis te blijven nogal overdreven. Het potentieel van grootouders die weer zoals vroeger een deel van de last van opgroeiede kinderen voor zich nemen wordt m.i. niet voldoende benut. We beginnen nu toch met een stilaan zeer grote pool van gezonde relatief jonge bruggepensioneerden te zitten; die kunnen zich best wat meer met de klein gasten bezighouden zodat papa voltijds kan blijven "fakken".

#3110

Outlaw Mike

 

Palmer Doubel: "Amerika kent het Iraakse debacle"

Palmer jongen, kijk om de liefde Gods eens naar iets anders dan TV1 en lees eens wat anders dan De "Standaard".

Ik zal niet ontkennen dat het er in een geografisch klein gedeelte van Irak hard aan toe gaat tussen terroristen en Amerikanen/Iraakse troepen. Maar: de terroristen, tegenwoordig ook wel Anti-Iraakse Krachten genoemd (AIF, Anti-Iraqi Forces) krijgen ONDER HUN KLOTEN dat het een lieve lust is. Ik betreur ten zeerste dat 71 Marines en 7 Iraakse soldaten het leven hebben gelaten bij de bevrijding van Fallujah maar het is eigenlijk ongelooflijk hoe de terroristen op zo'n korte tijd uit een stad ter grootte van Gent zijn buitengestampt door een in wezen kleine invasiemacht van ca. 10.000 man.

W.O. II toont ons dat straatgevechten MOORDEND kunnen zijn voor reguliere infanterie-eenheden, zelfs tegen een tegenstander die numeriek en qua bewapening ver in de minderheid is (zie de zware verliezen van het Duitse 6de Leger, met divisies op volle sterkte (zo'n 12000 man elk) in Stalingrad tegen het verzwakte Sovjet 62ste leger, waarvan vele divisies typisch nog maar een paar honderd man telden.)

Palmer, doe me een plezier en neem eens een kijkje op deze site (Good News from Iraq - PART 15): http://chrenkoff.blogspot.c...

Die zgn. catastrofe in Irak is een mythe.

#3111

Pieter Cleppe

 

@luc en michael: De staat mag helemaal niet met geld beginnen smijten om de nataliteit op te krikken! Integendeel moet er net bespaard worden op de volledige sociale sector, inclusief op uitkeringen voor zwangerschap.

Dit is levensnoodzakelijk om de belastingen te kunnen verlagen, en dat is nodig om ons huidige welvaartsniveau

te behouden. Hoe zullen er anders immers jobs bijkomen om de weggevallen industrie te compenseren?

De vergrijzing is immers enkel een probleem in een repartitiesysteem dat geld van de 'actieven' naar de 'grijzen' sluist, en geconfronteerd wordt met een verhoging van het aantal 'grijzen'.

In een liberaal systeem is vergrijzing helemaal geen probleem, aangezien iedereen voor zichzelf verantwoordelijk is.

Hierover trouwens mijn tekst: Red onze welvaart, hervorm de welvaartstaat.

http://forum.politics.be/sh...

Bemerk trouwens in verband met de Bettsy Rose-vlag, dat deze geen twaalf maar dertien sterren telt, naar de dertien oorspronkelijke Amerikaanse kolonies.

#3112

Outlaw Mike

 

@pieter: ik zal uw tekst morgen lezen (heb hem trouwens gesaved als Word bestand), moet nu echt gaan maffen! 1.32 's morgens en nog op, 't is echt te gek.

Nog een klein opmerkingske over die gigantische kloof tussen arm en rijk in de VS: dat is allemaal maar relatief. Als ik mijn rekeningen kan betalen en goed kan leven kan het mij niet bommen hoeveel miljard dollar Bill Gates heeft. De redenering schijnt precies te zijn dat omdat 1% van de VS-bevolking schandalig rijk is, er automatisch een grote laag van de bevolking straatarm moet zijn. Dat is een dom argument. Welvaartsverdeling werkt niet zoals communicerende vaten.

#3115

LVB

 

@Pieter: Jouw oplossing werkt voor de gevolgen van de vergrijzing op de sociale zekerheid.

Maar de vergrijzing (of correcter: de daling van het bevolkingsaantal) schept ook problemen op andere vlakken: daling van de binnenlandse consumptie, instorting van de vastgoedmarkt wegens overaanbod. Tenslotte zijn er de psychologische gevolgen: hoe evolueert de mentaliteit binnen een "gemeenschap" indien deze gemeenschap niet continu aangevuld wordt met jonge elementen. Kan een gemeenschap zich nog positief en dynamisch opstellen indien zij weet dat zij zal uitsterven?

Ik weet dat liberalen de gemeenschap vaak zien als de loutere som van individuen, maar wat doe je met gemeenschappelijke waarden zoals cultureel erfgoed? Is het niet normaal dat een gemeenschap maatregelen treft opdat zij in de tijd zou kunnen overleven, net zoals het individu een enorm sterke overlevingsdrang heeft? En is het inderdaad niet zo dat het concept "gemeenschap" niet louter slaat op wie op een bepaald territorium leeft, maar dat dit ook te maken heeft met een aantal gemeenschappelijke, gedeelde waarden?

Of men nu fier is op een aantal Westerse, Europese, Belgische, Vlaamse ... waarden en cultuurelementen, het maakt niet uit. Het lijkt mij toch normaal dat men ernaar streeft om aan die zaken een historische continuïteit te geven. Om het cru te stellen: als wij door enkele doordachte beleidsmaatregelen vandaag het verschil kunnen maken tussen een wereld anno 2200 mét of een wereld anno 2200 zonder Westerse/Europese/Vlaamse elementen, waarom zouden we niet kiezen voor historische continuïteit in plaats van voor een doodlopend straatje?

Moeten wij in deze zaak ook niet "toekomstgericht denken" en uitgaan van een "voorzorgsprincipe"? Of geldt dan werkelijk "après nous le déluge"?

#3129

palmer doubel in Waregem

 

Het geloof in eigen kunnen,het besef dat men met hard werken goed zijn brood kanverdienen,ambitie gekoppeld aan werklust : ziedaar de amerikaanse droom.

We willen vasthouden aan die droom die ook de waarden zijn die onze vlaamlse samenleving heeft gemaakt wat ze vandaag is een welvaartsstaat.

De vraag die in dit kleine webforum naar voor wordt gebracht is : doet Europa het op een aantal fronten beter?

Deze vraag is door een ongekend kritisch amerikaans denker beantwoord ,nl.door Jeremy Rifkin in zijn werk Ther European dream.How Europe's vision of the future is quiet eclipsing the american dream.Uigegeven door Penguin Books.

Hij betoogt in dit boek dat de kwaliteit van heyt leven in Europa beter is.Wij in Europa hebben een betere en eerlijkere gezondheidszorg,

leven langer en gezonder,

zijn op belangrijke gebieden innovatiever dan de amerikanen,

zoals in de mobiele communicatie en het werken metr computernetwerken,

gebruiken gemoiddeld een derde minder energie,en doen het ook op economisch gebied beter.

Nochtans zeggen sommigen dat de amerikanen rijker zijn dan de europeanen.

Rifkin geeft aan dat de berekeningen misleidend zijn.Hij zegt: houd rekening met bestedingen die eerder negatieve dan positieve waarde hebben,zoals de enorme defensie-uitgaven (de oorlog in Irak kost 5,2 miljard dollar per maand,en ik ben geen De standaard-lezer, en het defensiebudget bedraagt voor 2OO5 de som van 417 miljard dollar,namelijk achtmaal het buget van Frankrijk,

in Amerika zitten 653 mensen op de 100000 in de gevangenis tegen 87 in Europa,

het gebrek aan vrije tijd (Amerikanen moeten in tegenstelling met Europeanen keihard werken voor hun rijkdom,vergeet in Amerika de betaalde feestdagen,de verlengde weekends,enzovoort),

de gigantische schulden aan het buitenland die met één miljard dollar per dag toeneemt, en zegt Rifkins,

de balans slaat door in het voordeel van Europa.

Hoewel Rifkin zichricht tot de Amerikanen heeft hij een duidelijke boodschap aan Europeanen : Open lullie ogen en zie wat jullie hebben.

#3131

palmer doubel in Waregem

 

Wat de problematiek van de vergrijzing betreft : dedreigende crisis van het pensioenstelsel is exclusief er een van een crisis van het oimslag -of repartitiestelsel en dus niet van de veroudering van de bevolking.Deze conclusie is te lezen in het interessante artikel van Dr. Martin De Vlieghere,nl. De crisis van de pensioenen is geen demografisch probleem. en verschenen op de website van het Libertarisch centrum Nederland.Hij haalt er,kort gezegd drie argumenten voor aan .

Ten eerste Sparen is investeren?ZOnder sparen is productie niet mogelijk.

Met zijn allen langer werken is de voorlopige redding van het etatistische bedrog van het pesioenpiramidespel.De overheid spart voor u via het Zilverfonds.In de mat dat die illusie werkt,sparen de mensen minder en neemt het pensioendeficit jaarliijks toe,zelfs zonder vergrijzing.

Ten tweede met zijn allen langer werken is economisch conservatief.

Minder moeten werken is rijkdom.

Langer moeten werken is -al het overige gelijkblijvend- inleveren.De huidige werknemer moet vandaag op korte tijd veel verdienen en de pensioenrechten opbouwen wanneer men nog long is.

Ten derde het doel van de mensen langer te doen werken,trekt liberalen over de streep van disciplinerende maatregelen zoals het straffen van vervroegd gepensioneerden,door hen te beletten nog te werken of nog iets bij te verdienen.Dit soort van maatregelen tast de zelfredzaamheid van de mensen aan.

Het wettelijk pensioenstelsel is autoritair en bureaucratisch omdat het de mensen afhankelijk maakt van de overheid

Wat is dan de oplossing.

Een geleidelijke overgang van het omslagstelsel naar een kapitalisatiestelsel.

De extra middelen moeten komen van besparingen op overheidsuitgaven die onvoldoende reeele waarde scheppen voor de burger.Dr.Martin De Vlieghere geeft een resem voorbeelden hiervan.

#3135

palmer doubel in Waregem

 

@micael cosyns : beste michael;

dankzij uw tip heb ik de chrenkoff blogspot gelezen en inderdsaad het wek dat momenteel door de amerikanen in Irak wordt verricht is volgens dit lezenswaardig rapport ronduit merkwaardig.Op alle gebieden,gezondheidszorg,onderwijs,landbouw,industrie,hervorming rechtbanken,democratizering van de openbare diensrten :worden er resultaten geboekt.

Op 27 januari 2OO6 zijn er verkiezingen en zullen er ongeveer 15 miljoenb van de 25 miljoen Irakezen kunnen gaan stemmen.Er zijn ook nog drie miljoen Irakezen die in het buitenland wonen en ook aan de verkiezingen deelnemen.Dankzij de Amerikanen is Irak op weg naar een vrije en democratische staat.

Bovendien lees ik dat Duitsland en Rusland bereid zijn een deel van de 12O miljard dollar buitenlandse schul van Irak kwijt te scelden.

Allemaaal dus goed nieuws.

Ik trek dus mijn uitspraak van het debacle in Irak dus volledig terug en dank u voor de informatie van chrenkoff.blogspot die ik trouwens regelmatig zal trachten te volgen.

Ik ben geen lezer van de standaard en kijk wel naar buitenlandse zenders van allerlei slag maar bovenstaande info is wel een hart onder de riem van alle rechtgeaarde demùocraten en wereldburgers.

#3136

palmer doubel in Waregem

 

nog een opmerking,beste michael : ik baseerde mijn informatie op het interview dit weekend van het NRC Handelsblad bladzijde 34 en 35 van hun journalist Robert van de Roer met de speciaal adviseur van de VN-chef Kofi Annan,Lakhdar Brahimi die hierin ten persoonliujke titel spreekt..De titel luidt Ik kom de bad guys spreken.Was het een moeilijke missie vraagt de Nederlandse journalist? De veiligheidssituatie is alleen maar verslechterd,zegt Brahimi.En verder : U heeft gezegd dat de invasie in Irak meer problemen heeft veroorzaakt dan opogelost? Ik ben bang dat dat zo is.Het heeft het land verdeeld. En verder : Is er niet een time-out en een neutrale partij nodig als de VNZoals het nu gaat,werkt het gewoon niet.Het is een puinhoop in Irak.Als je de situatie laat rotten wordt het nog gevaarlijker.

Enzovoort.Het is een redelijk uitgebreid gesprek.Brahimi werkt er nu lmet 35 VNmensen om de verkiezingen voor te bereiden.Zijn grootste probleeml is de beveiliging.Niemand wil soldaten leveren voor een troepenmacht om de VN te beschermen.Zelfs Nederland niet.Men vraagt hem : zijn de verkiezingen mogelijk nu?Hij antwoordt : Als de omstandigheden zo blijven,niet,vind ik persoonlijk.

Ik denk,beste Michael,dat dit toch een onverdachte bron is die met één been staat in de Arabische wereld en met een ander in de Westerse wereld.Hij zegt ook dat er geen botsing der beschavingen is.

Het islamfundamentalisme gebruikt meer geweld tegen moslims zelf dan tegen westerlingen.En hij kan het weten want hij is van Algerije.

Fundamentalisten hebben in Nedrland een man vermoord.

Maar ze hebben in tien jaar tijd in de burgeroorlog in Algerije honderdduizend moslims vermoord.

#3139

LVB

 

@Palmer: een laag aantal gevangenen zegt op zich niet veel. Het kan betekenen dat de criminaliteit lager ligt; het kan betekenen dat er relatief meer criminelen vrij rondlopen, omdat men er niet in slaagt ze te vatten; het kan betekenen dat de duur van de gevangenisstraffen lager ligt.

#3141

palmer doubel in Waregem

 

nog onlangs een reportage gezien op de BBC over de amerikaanse gevangenissen : er zijn er zelfs die op debeurs genoteers staan,goede winsten boeken,perfect georganizeerd zijn,

en die er zelf belang bij hebben dat ze beter fuctioneren dan de staatsgevangenissen.

Op internet moeten er zeker jaarverslagen te vinden zijn van deze beursgenoteerde gevangenissen die compleet draaien op prive management,zelfs met een ISO kwaliteitscertifgicaat werken.

Wat opviel was het grote aantal drugverslaafden dat er in zaten.

#3160

palmer doubel in Waregem

 

nog een bevestiging dat een Europees land als Vlaanderen trots mag zijn over zijn onderwijsprestaties zijn de resultaten van de zeer recente Pisa-studie van de OESO :gisterenavond gepubliceerd.Vergelijken we de Vlaamse testscores met deze van Amerika dan zien we :

Wiskunde : VL aan de top en USA op nummer 31,nl.resp. 553 punten en 483.

Wetenschappen : VL op nummer 5 en USA op nr. 24 metresp. 529 en 491 punten.

Probleemoplossen : Vl op nummer 4 en USA op nr. 32 met resp. 547 en 477 punten.

Leesvaardigheid ; VLaanderen op nummer 3 en USA op nummer 2O met resp. 53O en 495 punten.

Een ander klein Europees land Finland scoort ook overal uitstekend ,resp. opnummer 3, nr. 1,NR 3 en nummer één.

#3161

palmer doubel in Waregem

 

nog een bevestiging dat een Europees land als Vlaanderen trots mag zijn over zijn onderwijsprestaties zijn de resultaten van de zeer recente Pisa-studie van de OESO :gisterenavond gepubliceerd.Vergelijken we de Vlaamse testscores met deze van Amerika dan zien we :

Wiskunde : VL aan de top en USA op nummer 31,nl.resp. 553 punten en 483.

Wetenschappen : VL op nummer 5 en USA op nr. 24 metresp. 529 en 491 punten.

Probleemoplossen : Vl op nummer 4 en USA op nr. 32 met resp. 547 en 477 punten.

Leesvaardigheid ; VLaanderen op nummer 3 en USA op nummer 2O met resp. 53O en 495 punten.

Een ander klein Europees land Finland scoort ook overal uitstekend ,resp. opnummer 3, nr. 1,NR 3 en nummer één.

#3189

B.Libbrecht

 

@Veelwoordenspuiter: "Het amerika van Bush I ... hij wilde zelfs het Kyotoverdrag niet tekenen" ** Nogal wiedes als je de pretentie bekijkt waarmee Europeanen stonden te sneren naar Amerika, en met een verdrag dat vooral de Amerikaanse vervuiling deed uitblinken en zwijgt over zaken waarin Europe en bijv. ook China megavervuilers zijn.

..."en er werden in deze periode ook veel meer zinloze olieboringen gedaan in Amerika" ** Zinloze olieboringen... De facto zijn olieboringen zinloos tot op het moment dat bepaalde verwachtingen uitkomen... Wat is dat nu toch allemaal voor kritiek?

Snel ff naar een volgende pagina surfen, ik wil wat serieus lezen.

#3190

Outlaw Mike

 

Beste Palmer Doubel: ik heb het interview met Brahimi ook gelezen want het stond NRC-copyrighted in De "Standaard". Ah, ik denk dat Brahimi nog altijd serieus op zijn tenen getrapt is dat Paul Bremer hem indertijd de pas heeft afgesneden bij de vorming van de Iraakse interimregering. Brahimi heeft in die periode Bremer trouwens "een dictator" genoemd. Ik denk dat de Irakezen Allah op hun blote knieën mogen danken als in Januari een leider verkozen wordt met 30% van Bremers capaciteiten.

Je brengt daar een interessant punt aan. Inderdaad, Islamitisch extremisme heeft in het voorbije decennium in Algerije tienduizenden doden veroorzaakt. Alhoewel ik steeds een getal van 50.000 dodelijke slachtoffers ben tegengekomen en niet de honderdduizend waar jij van spreekt. Het zou, helaas, echter wel mogelijk kunnen zijn.

Maar hier wringt voor mij het schoentje.

Waar waren de protesten van de linkerzijde over de Algerijnse slachtingen het voorbije decennium??? En waarom protesteren ze dan wel als de (m.i. dubieuze) Iraq Body Count op 15.000 staat?

Waarom wereldwijde verontwaardiging over een paar perversiteiten in Abu Ghraib, waarvan de feiten overigens door de AMERIKAANSE GENERAAL-MAJOOR TAGUBA aan de kaak werden gesteld? Op 22 april van dit jaar vuurden terroristen mortiergranaten af op diezelfde Abu Ghraib gevangenis. Onder de gevangenen waren 22 DODEN EN 92 GEWONDEN! Waarom krijgt een stomme kip als Susan Sontag 4 volle bladzijden in De "Standaard" om te klagen over o.a. een knul die met blinddoek en NIET-AANGESLOTEN elektriciteitskabels op een doos staat en waarom is er voor die 22 doden hoogstens drie lijntjes op pagina 37 voorzien?

Waarom wordt Bush voor een Nazi uitgescholden als drie dagen voor de presidentsverkiezingen een uiterst dubieuze studie van The Lancet verschijnt waarin wordt gesteld dat 100.000 Irakezen stierven a.g.v. de bevrijding? En waarom kon Madeleine Albright quasi ongestraft zeggen dat 500.000 dode Iraakse kindertjes a.g.v. UN-sancties "een prijs was waard om te betalen"?

#3192

Outlaw Mike

 

Bah. Ik ben afgeweken.

Kijk, er woedt in Irak dus inderdaad in bepaalde gebieden een hevige strijd tussen coalitie- en Iraakse troepen enerzijds, en terroristen anderzijds. Wel, hier is goed niews: http://www.defendamerica.mi...

En als het rustig genoeg is om die verkiezingen zodanig te laten doorgaan dat de uitslag voldoende legitimiteit biedt aan de verkozenen, kunnen we ergens in de zomer van volgend jaar in Irak een soortgelijk tafereel als dit verwachten: http://edition.cnn.com/2004...

#3193

Outlaw Mike

 

Hier zie: tweeëntwintig doden en tweeënnegentig gewonden onder de gevangenen van Abu Ghraib op 22 april 2004 door een mortieraanval van terroristen. En er waren meerdere aanvallen met dodelijke slachtoffers! http://www.usatoday.com/new...

Heb jij Martine Tanghe of Sigrid Spruyt of Rudi Vranckx met een smoelwerk op half zeven hierover horen berichten? Ik niet!

Nog een linkje, over de 1ste Gemechaniseerde Brigade van het Nieuwe Iraakse Leger, die in Januari 2005 operationeel moet zijn: http://www.defendamerica.mi...

Curieuze bezetting hee, als de bezetter het leger van de onderdrukten weer opbouwt?

#3223

palmer doubel in Waregem

 

We hopen dat de verkiezingern volgend jaar perfect verlopen en dat er niet meer doden vallenaan beide kanten.

We hopen dat het deficit van 348 miljard dollar die door de oorlog enorm is geworden,niet verder oploopt,dat de beloofde belastingsvelagingen erdoor komen ten belope van één triljoen dollat tot 2O14 en dat de buitenlandse leningenaan de VS die nu al 24 procent van het BNP belopen verder blijven toestromen,waaraan de Chinezen en Japanners veel kunnen doen.

Kortom de laatse vier jaar van Bush als president zijn cruciaal voor Amerika en de ganse wereld inclusief Europa.

Er is alvast grond voor deze hoop : een grondige herschikking van zijn ministerteam en de geruchte doen de ronde dat de vorige Texas senator Phil Gramm,nu vice president van UBS Investment bank de job van Treasury Chief zou overnemen van John Snow,die er niet veel van gebakken heeft.

Het is diezelfde Gramm die in I985 de Gramm-Rudman-Hollings Act mee heeft ontworpen,en die dus forse besparingen in de overheidsdiensten heeft doorgedrukt.

#5653

slaap

 

veel te lang om te lezen....