Hal-Vilvorde? Ça jamais!

De eventuele splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde blijft een heet hangijzer. Bij de vorming van de Vlaamse regering, afgelopen zomer, heette het dat dit klusje "onverwijld" zou uitgevoerd worden. Vele maanden later is het dossier op de tafel van de federale regering beland, is er een "biechtstoelprocedure" opgestart, en laten de liberale ministers Didier Reynders en Karel De Gucht verstaan dat er wellicht tijdens de huidige regeerperiode helemaal géén oplossing komt.

Derk Jan Eppink schreef vorige donderdag in De Standaard een column die her en der geprezen werd. "Als de haan kraait, gaat de leeuw liggen", aldus Eppink. Hij stelt vast dat de Vlamingen hun numerieke meerderheid in België niet kunnen benutten om hun politieke wil door te drijven.
Het is opvallend hoe vaak Franstalige politici, in het bijzonder de PS, hun zin doordrijven terwijl ze de mindere zijn. Vlaanderen heeft een demografisch overwicht. Vlaanderen zorgt voor het leeuwendeel van het Belgische BNP. Zowel Wallonië als Brussel zijn met een werkloosheid van twintig procent economisch geen levensvatbare entiteiten. Een argeloze buitenstaander zou denken dat Vlaamse politici het voor het zeggen hebben. Niet dus.

Derk-Jan Eppink
Derk-Jan Eppink
Als oorzaak van deze Vlaamse onmacht ziet Eppink zowel "Franstalige hoogmoed" als overdreven "Vlaamse wendbaarheid". Eppink geeft een aantal voorbeelden uit de praktijk, maar nergens poogt hij te peilen naar de oorzaken van de "Franstalige hoogmoed", noch naar de oorzaken van de "Vlaamse wendbaarheid". Hij heeft het over Franstaligen die handelen vanuit een "culturele superioriteit" en over Vlaamse politici zonder "politieke ruggengraat", maar dieper gaat zijn analyse naar de oorzaken niet. Daarom ontgoochelde zijn column mij wat, zeker in vergelijking met andere opiniestukken van hem. Het lijkt alsof alle communautaire problemen in België terug te brengen zijn naar de aangeboren karaktertrekken van Vlaamse en Waalse politici. De Vlamingen zijn slappelingen, en de Franstaligen zijn "hoogmoedig".

Met "hoogmoed" bedoelt Eppink eigenlijk dat de Franstalige politici zich méér aanmatigen dan waarop ze volgens hun getalsterkte en machtsbasis recht zouden hebben. Sta me toe te beweren dat dit helemaal geen aangeboren karaktertrek is van assertieve Walen. Er zijn wel degelijk objectieve oorzaken aan te wijzen voor deze houding.


Ten eerste is de federale regering paritair samengesteld. Dit was destijds een toegeving aan de Franstaligen, in ruil voor de bescherming van de Nederlandstalige minderheid in Brussel. Ten tweede vertrekken de Vlaamse politici bij communautaire onderhandelingen veelal in verspreide slagorde, en vanuit een zwakkere machtsbasis dan de Franstaligen. Nu kan de Parti Socialisme in Wallonië steunen op een machtsbasis van bijna 35% van het kiespubliek. In Vlaanderen zit de grootste regeringspartij daar meer dan tien procent onder. Het Vlaamse politieke landschap is versnipperd en zit bovendien met het 'dood gewicht' van Vlaams Belang. Wallonië kent twee grote politieke machtsblokken, de PS en de MR, met de PS als dominante factor.

Aanbevolen cursus voor Vlaamse politici
Maar de derde verklaring voor de Franstalige assertiviteit versus de Vlamingen die volgens Eppink "als een geslagen hond" aan de onderhandelingstafel verschijnen, ligt volgens mij in de onderhandelingstechniek van Vlamingen en Walen. Het essentiële werkingsmiddel bij onderhandelingen is de taal. Nu hanteren Franstaligen en Vlamingen taal op een verschillende manier. Om een beter begrip te krijgen van deze problematiek, citeer ik Leo Goovaerts, niet alleen bekend als advocaat en in ongenade gevallen ex-VLD'er, maar ook als auteur van diverse boeken over onderhandelingstechnieken en organisator van onderhandelingstrainingen. Terwijl in Noord-Europa taal voornamelijk gehanteerd wordt als drager van een boodschap, leunt het Zuid-Europese taalgebruik sterker aan bij de Oosterse praktijken, aldus Goovaerts.
Gezichtsverlies heeft veel te maken met verbaliteit en macht. Geografisch kan men de grote visies op gezichtsbehoud en gezichtsverlies verdelen in een Westerse en Oosterse cluster. Het Westen bestaat uit Noord-Amerika en Noord-Europa, het Oosten uit Zuid- en Midden-Europa, het Midden-Oosten en Azië.

In Noord-Amerika en Noord-Europa staat in de communicatie de verbaliteit centraal. De inhoudelijke boodschap primeert. Men zegt wat men denkt en wat men gaat doen. De verbale communicatie heeft op de eerste plaats een mededelingsgehalte. Dit komt omdat in deze culturen het individu een belangrijke maatstaf is. [...] Conflictbehandeling verloopt rechtstreeks en duidelijk. Wie onduidelijk is, zou wel eens bang of laf kunnen zijn. Men wordt verondersteld de dingen - ongeveer - te zeggen zoals ze zijn. De zaak volledig en zonder omwegen voorstellen is eerlijk en correct. Men draait niet rond de pot. [...]

Een voorbeeld hiervan is Sven Gatz, die enkele maanden geleden al op voorhand stelde dat de Vlamingen toegevingen zouden moeten doen in de onderhandelingen over Brussel-Halle-Vilvoorde. Als analyse correct en getuigend van een goede inschatting van de politieke haalbaarheid, maar tegelijk als publieke mededeling totaal ongepast met het oog op toekomstige onderhandelingen. Wie al bij voorbaat openlijk zegt dat er niet voor een overwinning gestreden wordt maar voor een 'eerbaar compromis', die komt inderdaad "als een geslagen hond" aan de onderhandelingstafel zitten.

Terug naar Leo Goovaerts:
Onderzoek bevestigt dat communicatie in het Oosten anders verloopt. De verbaliteit heeft er minder inhoudelijke betekenis. Men praat, maar men zegt niets. Daarna doet men wat men meent te moeten doen. Een gesprek is slechts de aankondiging van een eventualiteit.

Charles Picqué
Charles Picqué
Het is wellicht vanuit die invalshoek dat we moeten kijken en luisteren naar Charles Picqué, die vorige zondag frontaal in de aanval ging. De kern van zijn betoog: ook al zouden sommige Franstaligen geneigd zijn wat toegevingen te doen aan de Vlamingen om BHV snel van de baan te hebben en verder te kunnen werken aan de andere problemen (hij verwees hiermee in bedekte termen naar zijn partijvoorzitter Elio Di Rupo, die zich in deze zaak niet onverzoenlijk opstelt), toch mogen we niet toegeven, aldus Picqué op RTL-TVI (video: Windows Media, 5,5 megabyte, 164 seconden).
De grens tussen Halle-Vilvoorde en Brussel zal door de Vlamingen misschien ooit als staatsgrens beschouwd worden. Als we "kleine gestes" doen om de situatie te ontmijnen, dan ontnemen we onszelf toekomstperspectieven. Het zou onverantwoordelijk zijn als de Franstaligen iets zouden toegeven op het vlak van BHV, zonder er zich rekenschap van te geven dat de Franstaligen daardoor ooit Brussel kunnen kwijtspelen. Brussel is een enclave in een Vlaams territorium. Ik kan u verzekeren dat het beheren van een grondgebied dat ingesloten zit in een ander territorium, waarbij men volledig van die anderen afhankelijk is voor wegen, spoorwegen, milieu, ruimtelijke ordening, enzovoorts, een catastrofe is. BHV kan slechts deel uitmaken van een groot debat over de vraag of wij nog in België willen samenleven.

Op deze redenering van Picqué valt heel wat aan te merken, en blogger Hoegin doet dat voortreffelijk vanuit zijn Noord-Europese interpretatie van de door Picqué uitgesproken woorden. Het heeft echter weinig zin om de woorden van Picqué te analyseren alsof ze door een Vlaming zouden uitgesproken zijn. Natuurlijk weet Picqué ook dat een anschluss van Sint-Genesius-Rode als corridor tussen Brussel en Wallonië politiek niet haalbaar is. Picqué zegt de dingen niet "ongeveer zoals ze zijn". De woorden van Picqué hebben niet zozeer een inhoudelijke betekenis. Ze zijn louter een aankondiging dat de Franstaligen hun vel duur zullen verkopen. De woorden van Picqué zijn "slechts de aankondiging van een eventualiteit". De woorden van Picqué zijn te vergelijken met het openspreiden van de pauwenstaart, de baltskreet van de eland, het borstgeklop van de gorilla. Picqué weet dat de anschluss van Vlaams territorium bij Brussel politiek onhaalbaar is. Maar hij weet ook dat meer federaal (dus in hoofdzaak Vlaams) geld voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel deel kan uitmaken van de koek waarover kan onderhandeld worden.

Wat staat er aan Vlaamse kant tegenover de baltskreet, de pauwenstaart of het gorilla-borstgeklop van de Franstaligen? Om Gatz, Verhofstadt en Stevaert te parafrazeren: "Mannekes, 't zal niet gemakkelijk zijn zenne. We gaan toegevingen moeten doen! Niemand mag winnen! We hebben wel de meerderheid in het parlement, maar er bestaat ook nog zoiets als de alarmbelprocedure, en als de Franstaligen die gebruiken valt de regering!". Eppink noemt dat "Vlaamse wendbaarheid". Sorry Derk-Jan, wendbaarheid is een te mooi woord. Wendbaarheid geeft je op het slagveld een tactisch voordeel. Wat we hier zien is een Vlaams leger, dat nota bene vooreerst zelf de oorlog heeft verklaard (kiesbeloftes!), en vervolgens op het slagveld (metafoor voor "onderhandelingstafel") aankomt en zegt: "Oeioei, er ligt modder. Als we verder gaan, zullen we onze laarzen en misschien onze broek vuil maken. En als we vechten, gaat het pijn doen. We moeten niet denken dat we kunnen winnen, het zou trouwens oneerlijk zijn als één partij wint en de andere verliest. Ge weet toch ook wel dat als wij als eerste schieten, de anderen gaan terugschieten? En als de anderen terugschieten, dan gaat het pijn doen hoor! Daarom zouden we beter niet schieten. Weet ge wat, laten we ons neerleggen, dan zien de anderen dat we niet willen vechten". Wendbaarheid? Hoogmoed? Nee hoor, slechte woordkeuze. Het draait hierom: ten eerste, de wil om de machtshefbomen die men heeft, ook daadwerkelijk te gebruiken. Ten tweede, het hanteren van taal, voor en tijdens de onderhandelingen, op dezelfde manier als de tegenstrever: niet louter als communicatiemiddel of als neutrale drager van een boodschap, maar als element in een psychologische oorlogsvoering, als middel om de tegenpartij uit zijn lood te slaan. Met de pet in de hand komt men misschien door het ganse land, maar niet aan de Brusselse onderhandelingstafels. Daar heb je een flinke dosis lef en arrogantie nodig. De Vlaamse politici kunnen een voorbeeld nemen aan de assertiviteit van de Franstalige politici. Het zijn goede rolmodellen als het op communiceren en onderhandelen aankomt.

Maar dat er misschien toch een oplossing in de maak is voor BHV, blijkt uit een opiniestuk van de Waalse grondwetspecialist Marc Uyttendaele in Le Soir. "BHV is een antiek overblijfsel van het unitaire België, en het wordt dan ook best gesplitst". Uyttendaele is de echtgenoot van Laurette Onkelinx, de nummer twee in de pikorde van de federale regering.

Reacties

#4958

deekodiver

 

DE BHV-kroniek van de schande kan je vinden op :

http://www.ovv.in...

#4959

Alter Ego

 

Een zwakte is natuurlijk ook het feit dat het VB niet mee aan tafel zit ... het is uitgesproken hun programma dat aan bod komt en de "grootste partij" van Vlaanderen wel die zit er niet bij. Nochtans is het dat "racistisch BLOK" niet meer maar wel het 'Vlaams Belang'. Toch een nieuwe partij ? Of niet ? Blijkbaar niet want de strategie van de Waalse politiekers is hetzelfde gebleven en is niet aangepast door de naamsverandering. Daaruit kan je dus enkel concluderen dat er eigenlijk niks veranderd is.

Dus psychologisch zitten de Waalse vertegenwoordigers ook veel sterker, want ze beschikken virtueel over de meerderheid, ze schermen gewoon met wat dreigementen dat de opponenten moeten plooien of anders de buitenwacht aullzn krijgen.

Als je psychologisch onvoorbereid aan de onderhandelingstafel gaat zitten, en geen duidelijke afspraken gemaakt hebt, over de te volgen tactiek, als je niet kunt dreigen met andere zwaardere 'punten' die anders op tafel gelegd zullen worden, wel dan ben je gedoemd om te verliezen. Dat is dus de zwakte van de meerderheid.

De minderheid weet dat ze maar kan winnen door eendrachtig samen te werken. De meerderheid kent haar positie, maar vergeet dat ze verdeeld is.

#4967

ikke

 

Waarom maakt men niet van Vlaams en Waals Brabant een genre Brussel DC en laat men alles onderhouden en regelen door de Europese gemeenschap. Een soort land in een land, te vergelijken met Washington DC.

Dan zouden er plots wel nachtvluchten mogen, zou DHL alle mogelijkheden krijgen en zou de splitsing niet meer nodig zijn.

Alles is er: een luchthaven, een zeehaven, een universiteit, de EC,...

#4970

Spartacus

 

De baltskreet van de N-VA met de vrachtwagens vol Vlaams geld was dus eigenlijk zeer goed getimed.

Enkel bijzonder spijtig dat de andere Vlaamse partijen dit gebaar niet apprecieerden : de N-VA sloeg er immers in om de druk op de ketel te zetten bij de franstaligen en als 'kleine extreme partij' kon tijdens de BHV-onderhandelingen door de andere Vlaamse partijen altijd afstand hiervan genomen worden.

Dat de grotere partijen dit nu gedaan hebben onmiddellijk na de actie, los van BHV, was dus zeer dom en contraproductief...

#4973

nnyro

 

Er werd al meer dan eens op gealludeerd welke relevante informatie is verwoord in de uitzending bij Rondas op Klara waar Matthias Storme werd geinterviewd.

http://www.storme...

Die is ook relevant bij deze topic eerder dan het tendentieuse columnpje van DJE .Bovendien is het opiniestuk vandaag in De Tijd van de hand van de Lennikse burgemeester Willy De Waele zeer verhelderend voor wat de strategische taalbelangen betreft die de franstaligen (met hulp van de Europese grondwet - lees ook : ratificatie van het minderhedenverdrag ) aanwenden om de Vlaamse overwinning om hun taal te kunnen spreken stukje bij beetje tracht te 'heroveren' en vooral in te breken in het Vlaamse bestuur bij de faciliteitengemeenten. Aldus is men bezig met het onderuithalen van de federale staatsstructuur.

Eigenlijk hoort dat opiniestuk hier ook bij te staan ,Luc (is dat mogelijk ? ).Het inzicht in de correctheid van wat dit dossier aanbelangt kan er maar wel bij varen .

#4974

Steven

 

Ik heb de laatste maanden al ettelijke keren smakelijk gelachen met heel die BHV-historie. De tsjeeven (die gelet op de politieke geschiedenis beter een toontje lager zingen in dit dossier) en bourgeois hebben BHV misbruikt om de vorige Vlaamse verkiezingen te winnen. Nu moeten ze maar op de blaren zitten.

De paarse partijen zullen BHV wel splitsen (al is het maar omwille van dat arrest van het Arbitragehof), maar ze zullen nooit ook maar de indruk geven dat ze zich op enige wijze opgejaagd voelen door de tjeeven of de NVA. Poets wederom poets. Echt hilarisch was in dit verband de nieuwjaarstoespraak van Di Rupo. De tjeeven hadden de dag ervoor nog 1 maart vooropgesteld als absolute deadline en dan komt Elio doodleuk zeggen dat het wel gesplitst zal zijn ergens in de tweede week van maart. MOEHAHAHA! Kan je een politiek tegenstrever nog harder in zijn gezicht uitlachen?

Nu Bourgeois minister van eedformules, wielercommentatoren en Vlaamsche identiteit in het buitenland mag zijn, piept de NVA achterban een volle toonladder lager. De creatiefsten onder de NVA-bimbo's houden zich intussen bezig met kinderspelletjes als camionnetje rijden naar Wallonië of een website geen200jaar, maar geen kat die hen ernstig neemt.

#4989

rene artois

 

@ Steven : Ik vrees dat u wat naief is omtrent de paarse wil om het BHV-dossier aan te pakken. Vrhfstdt zal hoegenaamd niets doen om het voortbestaan van zijn regering in gevaar te brengen want hij weet heel goed dat hij de volgende verkiezingen behoudens een of ander mirakel zwaar gaat verliezen. Van de SP moet men ook niets verwachten want nog altijd handpop van PS. Desnoods zal paars erop gokken dat de eerstkomende federale verkiezingen nooit nietigverklaard zullen worden wegens schending arbitragehofarrest. Het enige wat we van deze 2 partijen totnogtoe gehoord hebben zijn pogingen om de vlamingen mentaal voor te bereiden op toegevingen.

Aangaande de "tjeeven" : zij hebben BHV nooit aangepakt maar de "noodzaak" om het aan te pakken is een gevolg van? Juist, de provinciale kieskringen ingevoerd door? Juist ja, paars.

Om druk op de BHV-ketel te houden is men dus aangewezen op CD&V en N-VA. En als niemand hun serieus neemt, waarom beheerst dit onderwerp dan nu al maanden de politieke agenda?

#4996

Eric Jans

 

Mijn (overigens eerste) Vlaams-belang-stem staat vast. De deadline 1 januari is gepasseerd. (gemeenteraadsverkiezingen)

Mijn tweede (federale verkiezingen '07 of eerder) VB-stem staat vast als datum 1 maart '05 niet wordt gehaald (Di Rupo of geen Di Rupo).

Halen we de datum van 1 juli 2005 niet voor de onverkorte uitvoering van BELGISCHE rechtspraak aangaande B-H/V, stem ik Vlaams Belang tot en met 2010.

Eén toegeving (van één Eurocent of meer) en ik stem VB tot aan mijn dood.

Assertief genoeg?

Succes aan alle 'onderhandelaars' gewenst.

Doe mij maar een alarmbel.

Nog kandidaten? U gelieve zich hier aan te melden.

Ik herhaal wat ik op andere plaatsen al zei: er is GÉÉN ruimte voor onderhandelingen in dit dossier. Géén!

#5003

Laurent

 

aan eric jeans: maar waarom op de excremisten van vlaams belang stemmen omdat hal vilvorde niet gesplits is? dat is toch dwaas kijk naar mij ik woon in tervueren dat is in de eentalig arrondissement louven ik kom goed overeen met iedereen ik spreek vlaams met de facteur en frans met mijn chien als iedereen tweetalig was zou dit den hemel op daarde zijn

#5005

Eric Jans

 

@ Laurent:

Als iedereen 12-talig ZOU zijn was er zo mogelijk nóg meer hemel op aarde. Als iedereen goed was en niemand stout, dan zou je zelfs de strafwetboek kunnen afschaffen!

Het is niet omdat iets ZOU kunnen zijn, dat je daar ook je politiek op moet afstellen. Politiek moeten we voeren omdat iets niet naar wens verloopt.

Ziedaar, Laurent, het verschil tussen de communicatie van Noël Slangen (de geafficheerde wensdroom) en de politiek van Guy Verhofstadt (de gebrekkige realiteit).

En sowieso: wat het 'onderhandelen' betreft: in een land met wat meer eerlijkheid en zelfrespect zou zo'n onderhandeling 'in het allerbeste geval' alleen en uitsluitend kunnen gaan over tweetaligheid van delen Waals-Brabant (Waterloo...) in ruil voor tweetaligheid van delen Vlaams-Brabant.

Alle andere voorstellen illustreren alleen maar dat zelfs de zgn. overtuigde 'Belgen' zélf geen oprechte overtuigingen of bedoelingen hebben.

Je ruilt geen 'recht' voor 'land', 'rechten' voor 'geld'. Dat is pervers, Laurent.

#5007

Eric Jans

 

@ LVB: zou je toch even - ten behoeve van de goedgelovige Belgicisten - onderaan de FDF-affiche 2 verbeteringen willen aanbrengen:

1. dat Halle-Vilvoorde niet Brussel is

en

2. dat het in het Duits 'Brüssel Flämisch' zou moeten zijn.

Dus: 'Brüssel Vlaams - ça jamais!'... je kan moeilijk van de Duitse overheid verlangen dat ze hun woordenboek aanpassen. Dat is trouwens ook geen eis van de Vlaamse Beweging.

In die zin kan ik het volmondig eens zijn met deze eis van het FDF: 'Brüssel Vlaams - ça jamais!'.

Of zouden misschien de Duitstaligen Halle-Vilvoorde willen verduitsen? Dàt zou nog eens een compromis-Belge zijn!

Zo heeft Dehaene nog ooit voorgesteld om Voeren bij Halle-Vilvoorde te voegen!

Welke journalist zou de huidige burgemeester van Vilvoorde durven gaan vragen wat hij nu denkt van zijn toenmalige voorstel?

#5009

NoName.

 

@ Eric Jans.

Ik begrijp uw redenering niet. Lees eens wat 'Alter Ego' geschreven heeft. Eigenlijk moet ik hem gelijk geven. Het VB speelt geen rol in het politieke spel (in de zeer specifieke betekenis van het "beleid voeren"), bvb inzake B-H-V, want ze zitten niet aan de onderhandelingstafel (wel in het parlement natuurlijk).

Dus als je voor het VB wil stemmen, stem je voor een partij die er een punt van maakt om niet aan de onderhandelingstafel te zitten (en in de oppositie te blijven). Dus dan stem je in werkelijkheid om de SPa in de regering te krijgen en de discussie door hen te laten voeren (of in ruimere context door 'paars'of 'links') en 'hen' de onderhandeling te laten voeren. Dus als je voor het VB stemt (en die partij is blijkbaar niet zinnens om haar politieke benadering te wijzigen) stem je dus voor Steve en Freya, en Guyke en dus duidelijk niet voor bvb. Coveliers.

Ik begrijp dan ook eigenlijk niet waarom de VB-ers zo ongelukkig zijn met de gevoerde politiek. Je kan voor de oppositie stemmen als het bvb een zweeppartij is, die poogt (van zodra mogelijk) om één bepaald strijdpunt, dat je nauw aan het hart ligt, te verwezenlijken. Binnen die context kan ik het begrijpen (denk bvb aan Groen!).

Maar in de huidige situatie ? Als je 26% van de kiezers achter je krijgt en je vertikt het om mee te onderhandelen ? Wel dan moet je toch niet ontevreden zijn ?

#5011

cauwenbergh

 

Is er nu niemand die de Franstalige politici voldoende kent om te weten dat om het even wie 'communutaire' vragen stelt AUTOMATISCH als een extremist, un flamingant raciste wordt beschouwd waarmede geen afspraken worden gemaakt of nageleefd ? Un 'bon flamand modéré' spreekt Frans en stelt GEEN ENKELE EIS. Of nog beter : hij doet een voorzet zoals Gatz die zegt dat er NATUURLIJK een 'prijs' moet worden betaald voor BHV. Impliciet betekent dat de Franstaligen ( vermits ze zogezegd 'niets vragen ' ) die prijs zo hoog kunnen zetten als ze willen : geen taalgrens meer, nationale kandidaten, veel miljarden extra voor Brussel enz. ). Laat ons dus ophouden te dromen dat een 'Vlaamse' meerderheid IETS aan het establishment zal veranderen. Dat is veel te goed geinstalleerd om zich aan een parlementaire beslissing te storen.

#5015

NoName.

 

@ Cauwenbergh.

Ja, je hebt volledig gelijk, als het VB toch niet in een regering wil / kan zitten, krijgen de andere partijen de vrije hand. Dus aangezien de SPa aanleunt bij de PS heeft ze geen behoefte om met de PS in strijd te gaan. En aangezien de VLD in de regering zit bij 'gratie van Elio' moet ze op dat vlak ook voorzichtig zijn. Dus via dat stramien zal de 'Vlaamse meerderheid' het Belgisch establishment niet veranderen.

Beeld je in dat het VB wel 'regerings-vaardig' zou geweest zijn. Wel bij het vormen van de Vlaamse regering zou je dus de twee voornaamste spelers er zonder meer in gezeten hebben (VB + Kartel) en dan was er opbod wie er als derde in zou zitten. Maar ja, het VB volgt een andere strategie, dus is er geen keus, en mag het Kartel enkel hopen ... en laat Sven Gatz voorzichtig een balonnetje op ...

Zelfs als je de benadering van 'Alter Ego' bekijkt, kan je maar dreigen met andere punten. Je zou bvb de Belgische financiering (geldstromen) kunnen op tafel leggen als men weigert B-H-V te bespreken. Maar als de Walen daardoor toegeven, en je die geldstromen niet bespreekt, betaal je dus ook een prijs, want je laat de financiering / geldstromen dan ongewijzigd voortbestaan. Dus betaal je via die weg ook een prijs en dus doe je altijd toegevingen. Je kan natuurlijk die affaire ook 'onder' tafel leggen, en beweren dat ze niet besproken zijn, en dan moet je naar het publiek toe geen toegevingen doen, terwijl iedereen weet dat je er wel doet.

Eigenlijk is het de vraag hoe hard je het wil spelen. Als de Vlaamse regering haar programma niet kan uitvoeren, zou die regering moeten kunnen vallen, en zouden er nieuwe Vlaamse verkiezingen moeten uitgeschreven worden. Met als logische gevolg dat dan misschien de Federale regering ook valt, en er ineens ook federale verkiezingen uitgeschreven worden. En dan kan de kiezer het communautaire probleem beslechten.

Het belangrijkste verkiezingspunt zou dan mi wel zijn of het VB in het vervolg blijft afhaken of niet. Want je kan wel uit principe voor het VB stemmen, programmatorisch of omdat zij dicht bij het gevoel zitten dat je zelf hebt, maar als dan blijkt dat je via die stem eigenlijk Steve de garantie geeft om in de regering te zitten, en je het uitvoeren van je eigen geloofspunten onmogelijk maakt, dan heb ik met die aanpak toch wel een probleem.

Maar ja, democratisch is het wel.

#5026

Bema

 

Het klinkt misschien wat simpel maar gewoon de wet toepassen lost het hele probleem toch op.

Als iemand nu nog niet ziet dat de walen gewoon grondgebied willen veroveren dan weet ik het ook niet meer. Dat de vlaamse partyen die daaraan meewerken bij de volgende verkiezingen de rekening wel gepresenteerd zullen krijgen staat ondertussen al zo goed als vast. Eric Jans zei eens dat Verhofstadt zich laat rondsjotten: wel ik heb de indruk dat alle vlaamse regeringspartyen zich laten rondsjotten.

Ze hebben blijkbaar allemaal schrik gekregen van Flup den Taaie. Gooi gewoon de geldkraan dicht en het is afgelopen met den belgique.

Ik zou eens willen weten of die franstaligen in Brussel en omstreken dan nog zo happig zouden zijn om bij walonië aan te sluiten. Zie maar eens naar het succes van de nederlandstalige scholen in de brusselse rand en je weet genoeg.

#5184

Eric Jans

 

@ NoName:

Je redenering klopt helemaal... als je denkt volgens de Belgische logica.

Echter: de geschiedenis van deze Franse vazallenstaat leert alle zelfbewuste politiek bewuste Vlamingen dat haast alle 'beste' Vlaamse verwezenlijkingen zijn gerealiseerd 'buiten de politiek om'.

De rol die organisatien als Vermeylenfons, Davidsfonds e.d. in het verleden speelden (toen er nog geen Vlaams Parlement bestond om mooie wetteksten en intentieverklaringen verticaal in te klasseren) is vaak fundamenteel geweest.

Een stem op het VB is dan ook geen stem voor een andere regering maar voor een ander land.

Indien in dit land 'de wet' toch niet en nooit in ons voordeel kan functioneren (hoe je het ook draait of keert)... wat moet ik dan als burger nog met zo'n land?

Er kan maar één antwoord op zijn: de leuze 'Eendracht maakt macht' vervangen door 'De laatste doet het licht uit'.

Overigens: het gaat er in dossier B-H/V niet om aan de onderhandelingstafel te zitten. Het gaat erom daar als Vlamingen juist weg te blijven. Maar die Paarse zakkenvullers kopen liever nog wat macht door te betalen met Vlaamse grondrechten. Ik word gewoon onpasselijk bij de gedachte te leven in een land waar permanent wordt geprutst aan mijn (vooral culturele) grondrechten.

Een land waar politici met onze fundamentele rechten liggen te sjacheren. Walgelijk is het.

Zo'n land kan ik alleen maar uitkotsen.

Het kan zijn dat je bij HUMO of andere beginselloze papierverkopers van Vlaanderen goed scoort door de zaken voor te stellen als zou ik 'emotioneel' reageren en DUS niet 'intelligent' (dat hoeft trouwens niet tegengesteld te zijn). Dat kan allemaal zijn.

Maar de vraag hierbij is deze: geld Vlaams recht in België ja of neen?

Het gaat hier allang niet meer alleen over de politieke 'haalbaarheid' van 'een dossier'. Ik stel mij ALS MENS ernstige vragen over de zin en onzin van de Belgische staat.

Of moet ik er maar mee leren leven dat ik nu eenmaal toevallig de pech had om als Vlaming in België geboren te zijn geweest? Want dáárop begint de communautaire politiek van België wel hard te gelijken.

Het is in mijn ogen geen zaak meer waar even een deal over gesloten zou kunnen worden, zie je?

Ik wil niet in een land leven waar politici een maand vóór de verkiezingen even 'Vlaams' gaan doen. Als België zo'n land blijkt te zijn dan 'kies' ik voor een ander land.

Als jij dat allemaal 'slechts emotioneel' wil noemen, voel je dan vrij om dat zo te noemen.

Ik weet dat die emotie ook voortkomt uit de twijfels die ik heb over de toch behoorlijk 'rationele' vraag:

'Welk voordeel hebben Vlamingen (nog) bij België? Ik ben namelijk geen massochist en ben ook niet van plan om het te worden, als je mij niet kwalijk neemt.

#5189

NoName.

 

@ Eric Jans.

"Een stem op het VB is dan ook geen stem voor een andere regering maar voor een ander land."

Iedereen mag van mijn part stemmen zoals hij wil, emotioneel of niet. Wat ik bedoel is het volgende (met een simpel rekensommetje - niet noodzakelijk de realiteit weergevend):

Als je de voorzitterverkiezing van de VLD bekijkt stel je vast dat Somers 51% behaald heeft - een nipte overwinning in de eerste ronde - (van de 20% die het kiezersaandeel van de VLD in Vlaanderen) hetzij 10.2 % van het totaal der kiezers. De Decker heeft maar 40% behaald of 8% van het totaal der Vlaamse kiezers.

Laten we bij wijze van voorbeeld (en overgesimplificeerd) aannemen dat de rechtsen (2.5% der kiezers) overgestapt zijn naar het VB (uit ongenoegen).

Waren ze in de partij gebleven dan kan je aannemen dat ze zonder uitzondering voor De Decker hadden gestemd en dan had De Decker 8% + 2.5% = 10.5 % achter zich kunnen krijgen. En dan was De Decker verkozen als partijvoorzitter en dan kan je aannemen dat Coveliers nu nog in de partij zat en zat 'hij' misschien mee aan tafel in de B-H-V aangelegenheid.

Natuurlijk, het is maar een rekensommetje, en het stemt niet noodzakelijk overeen met de werkelijkheid, laat ons zeggen dat het dus maar een "poging" is tot een rationeel antwoord, niet wat jij meent dat de anderen in hun achterhoofd houden, niet hoe het in het verleden was en dus ook in de toekomst moet (?) zijn, niet hoe je het in HUMO kunt lezen, of waarom niet in HET PALLIETERKE, of 'T SCHELDT, maar gewoon een simpel rekensommetje hoe het zou kunnen zijn.

Nu voor alle duidelijkheid, noch ik, noch jij, hebben de waarheid in pacht, we hebben allebei geen glazen bol, maar we kunnen wel een simpele rekensom maken.

"Je redenering klopt helemaal... als je denkt volgens de Belgische logica."

Wil je mij eens uitleggen welke andere logica je wel gaat toepassen ? Ook daar kan ik je niet volgen. Naar mijn mening telt er op dit moment maar één logica, de Belgische.

Zoals ik al gezegd heb heeft iedereen het recht om zijn eigen mening te vormen, mag iedereen vertrekken van die zaken die volgens hem belangrijk zijn, maar ik herhaal :

"Want je kan wel uit principe voor het VB stemmen, programmatorisch of omdat zij dicht bij het gevoel zitten dat je zelf hebt, maar als dan blijkt dat je via die stem eigenlijk Steve de garantie geeft om in de regering te zitten, en je het uitvoeren van je eigen geloofspunten onmogelijk maakt, dan heb ik met die aanpak toch wel een probleem." En dat is dus gewoon mijn persoonlijke mening.

Laat ik het vergelijken met nog een simpel voorbeeld. Als je carambole speelt is het niet belangrijk dat je op de eerste bal mikt, maar wel dat je weet waar je bal nadien uitkomt. Wel met het kiezen is het eigenlijk iets gelijkaardigs, je moet niet kiezen op iemand omdat het een 'toffen pé' is maar om wat hij na de verkiezingen zal kunnen realiseren.

#5194

de andere kijk

 

@NoName:

"Want je kan wel uit principe voor het VB stemmen, programmatorisch of omdat zij dicht bij het gevoel zitten dat je zelf hebt, maar als dan blijkt dat je via die stem eigenlijk Steve de garantie geeft om in de regering te zitten, en je het uitvoeren van je eigen geloofspunten onmogelijk maakt, dan heb ik met die aanpak toch wel een probleem."

zeg me dan eens wat zo'n principiële of sympathiserende VB-stemmer dan wel moet doen om uiting te geven aan zijn geloofspunten? zijn stem teruggeven aan cd&v, vld of n-va, partijen die hij bij de vorige verkiezingen verlaten heeft omdat ze zijn ideeën niet meer vertegenwoordigden in een regering met socialisten? opvallend hoe de opgang van het blok sinds '88 samenloopt met de regeringsdeelname van de socialisten sinds datzelfde jaar

#5202

NoName.

 

@ de andere kijk.

"opvallend hoe de opgang van het blok sinds '88 samenloopt met de regeringsdeelname van de socialisten sinds datzelfde jaar"

Je neemt mij de woorden uit de mond !

"zeg me dan eens ..."

Sorry dat is toch mijn fout niet ! Dat moet je dan aan de VB-leiding maar vragen en niet aan mij. Misschien hebben ze het boekje van Goovaerts niet gelezen.

#5204

de andere kijk

 

@NoName: ik denk dat we de causaliteit tussen beide fenomenen (socialistische regeringsdeelname en opgang VB) toch helemaal verschillend zien

Ik denk trouwens dat de verantwoordelijkheid niet (alleen) bij de VB-leiding ligt.

#5231

Eric Jans

 

@ GeenNaam:

Ik stel niet vast dat de kiezers van het Vlaams Blok/Belang helemaal niets bereikt zouden hebben of zouden bereiken. Integendeel!

Ik vind dat die kiezers zéér veel bereiken. Ze schoppen de anderen voor zich uit. Zo zeer zelfs dat Prince Philippe de Belgique paniekvoetbal begint te spelen! Neenee... de schrik zit er goed in, lijkt me.

Ik las in een interview met Charles Ferdinand Nothomb (toch een 'naam' van het regime sinds 1830) hoe deze - zonder er zelfs maar naar gevraagd te zijn geweest - verklaarde dat de koning absoluut niet wakker lag van communautaire twisten.

Wie een beetje nadenkt zou zich ook kunnen afvragen waarom deze notoire Francofone 'ouwe Belg' het nodig acht zulks te verklaren, zéker als hij er niet om gevraagd werd.

Als 'de mensen' niet echt wakker liggen van een dossiertje als B-H/V... los het dan even op tussen de soep en de patatten door. Waarvoor zijn VLD, sp.a en cd&v zo op hun hoede? Juist... voor een nóg verdere vooruitgang van VB.

Maar met cosmetica alleen zullen ze het niet redden.

Ze zullen Francofone boter bij de Vlaamse vis moeten doen of 't is binnenkort weer zwarte zondag. Dat kost zeteltjes, postjes... dat doet pijn. Er is geen speelruimte meer.

Luister aandachtig naar verklaringen van de 'gematigde' Vlaamse regeringspartijen en je hoort hen ofwel blufpoker ofwel paniekvoetbal spelen. Hun rijk is bijna uit... en ze beseffen het elke dag méér, ze wéten het!

'Après nous le déluge!', denkt de clan Verhostadt... en zo gaat het en zal het gaan.

Een VB stem is dus een stem naar een nieuwe, andere toekomst. Een voor Vlaanderen 'politiek correctere' toekomst.

#5248

bonna

 

LVB verdorie, 't probleem met ons vlamingen dat we inderdaad niet EENZIJDIG onze wensen kunnen doordrukken.

Laat die mens zijn zeg doen zonder te moeten nuanceren met die eeuwige manifestatie van politieke correctheid.

Ik vind de pointe van Eppink hiermee bewezen.

#5349

NoName.

 

@ Eric Jans. (Heb uw reactie te laat gelezen ...).

"Wie een beetje nadenkt zou zich ook kunnen afvragen waarom deze notoire Francofone 'ouwe Belg' het nodig acht zulks te verklaren, zéker als hij er niet om gevraagd werd."

Wel dat is toch wel simpel, hoe meer zetels het VB behaalt, hoe zwakker de Vlamingen en dus hoe sterker de Walen.

Want je ziet toch dat er aan Vlaamse kant niet veel bewegingsruimte meer is. Ofwel moeten de drie partijen samen gaan (Vl-Parlement) en dan moet men bij wijze water en vuur doen versmelten. En in het F-Parlement dreigt de VLD gewoon om uit het Vlaamse te stappen als er ingebroken wordt, dus dan valt ook de Vlaamse regering als de Federale zou vallen.

Dus iedereen houdt iedereen in bedwang langs Vlaamse kant, en dus hebben de Walen daar het meeste profijt bij.

#5351

Eric Jans

 

@ GeenNaam:

Hoor eens: het gaat hier niet om politieke 'voorkeuren' maar om het uitvoeren (door de 'uitvoerende' macht) van de wet (de voorbije decennia samengesteld door de 'wetgevende' macht) waarin door de 'rechterlijke' macht géén ruimte voor interpretatie meer gelaten wordt.

'Aan Vlaamse zijde' zijn geen 'Vlaamse' volksvertegenwoordigers. Het gaat om carrièristen die tegen blijkbaar ELKE prijs Vlaanderen bereid zijn uit te verkopen.

Ik ben een Vlaams-Nationalist. Jij denkt als een Belgisch-Nationalist. Dat betekent dat - hoe de verkiezingsuitslagen ook zullen zijn en wat de situatie in het land ook zal wezen - in jouw redeneringsstelsel de Vlaams-Nationalist altijd en per definitie er als 'fout' en 'oorzaak van zwakte' zal uitkomen.

Ik zie dat anders. Indien 'België' een échte democratie zou zijn, dan zouden liberalen, CD's en Socialisten de Vlaamse eisen minstens gedeeltelijk inwilligen om het VB in te dammen.

In jouw redenering geef je blijkbaar alleen blijk van het vormelijke 'machtsaspect' van democratische politiek. Niet van de inhoud. In jouw 'Belgische' redeneermethode kan Vlaanderen alleen sterk staan als niemand nog wat eist.

Het VB moet verdwijnen en de andere partijen zullen de Vlaamse eisen hard maken? Wel... wat zegt jou eigenlijk dat het VB daarvoor electoraal moet verzwakken? Wat zou de huidige regeringspartijen tegenhouden om - niet onverwijld maar 'NU/MAINTENANT' B-H/V te splitsen?

Blijkbaar is dat niet mogelijk. Zie je? En daarom is het VB er... zodat er in dat 'ZICHZELF DOELBEWUST VERZWAKKEND VLAANDEREN' tenminste een beetje druk op de ketel staat.

Je voorstelling van zaken als zou het VB 'oorzaak van Vlaamse verdeeldheid zijn' is derhalve een drogreden.

De drie partijen 'VLD, cd&v en Sp.a' hebben zelfs plechtig ondertekent dat zij de splitsing compromisloos zouden doorvoeren. Je geeft bijgevolg een valse voorstelling van zaken door VB voor te stellen als de 'verzwakkende factor' van Vlaanderen.

'De drie' hoeven het VB maar gewoon het gras voor de voeten weg te maaien door B-H/V te splitsen. Ja... desnoods mét alarmbel!

Die alarmbel werkt even nadelig voor Franstalige ministers als voor Vlaamse.

Laat het er maar eens op aan komen, hé. Als de Franstaligen denken het zonder ons te kunnen... dan is dat een conclusie waar jij en ik alleen maar respect voor kunnen hebben. Maar 't zal zonder Halle-Vilvoorde zijn.

#5393

NoName.

 

@ Jantje Erik's

"Hoor eens: het gaat hier niet om politieke 'voorkeuren' maar om het uitvoeren (door de 'uitvoerende' macht) van de wet (de voorbije decennia samengesteld door de 'wetgevende' macht) waarin door de 'rechterlijke' macht géén ruimte voor interpretatie meer gelaten wordt."

Ik dacht dat alle politieke beslissingen het gevolg waren van een politiek samenspel. Trouwens staat er niet ergens dat het maar moet voor 2007 ? Dus die wetgeving, ik zou daar niet teveel op zinspelen, want moest het echt een rol spelen, het zou toch al doorgevoerd zijn ? Anders zou het arrest van de rechtbank wet worden. En dan was het de beurt niet aan de politiekers maar aan de rechters.

"Aan Vlaamse zijde' zijn geen 'Vlaamse' volksvertegenwoordigers. Het gaat om carrièristen die tegen blijkbaar ELKE prijs Vlaanderen bereid zijn uit te verkopen."

Ik noem dat een sterke veralgemening. Dus bedoel je dat het ook zo is bij die grootste partij van Vlaanderen ? Dat verwondert mij.

"Ik ben een Vlaams-Nationalist. Jij denkt als een Belgisch-Nationalist. Dat betekent dat - hoe de verkiezingsuitslagen ook zullen zijn en wat de situatie in het land ook zal wezen - in jouw redeneringsstelsel de Vlaams-Nationalist altijd en per definitie er als 'fout' en 'oorzaak van zwakte' zal uitkomen."

Ach, nu weet jij al wat ik denk. Is dat de expressie van de "vrijheid van meningsuiting". Ik moet het zelfs niet meer formuleren. Jij weet het ... en koppelt er zelfs nog conclusies aan vast ? Zeg, overdrijf je niet een beetje ? Trouwens, ik geef je niet het recht om in mijn plaats te spreken, of was dat nog niet duidelijk ?

"In jouw redenering geef je blijkbaar alleen blijk van het vormelijke 'machtsaspect' van democratische politiek. Niet van de inhoud. In jouw 'Belgische' redeneermethode kan Vlaanderen alleen sterk staan als niemand nog wat eist."

Wederom ben je al aan het vertellen hoe ik redeneer. Zou je niet gewoon reageren op de vragen die ik herhaald heb ? Trouwens om eens op uw reactie in te pikken, ik dacht dat ik het anders geformuleerd had. Als het VB opteert als grootste partij van Vlaanderen, om in de oppositie te zitten, is dat mi gewoon een teken van zwakte, en de oorzaak dat de andere partijen op dat vlak niks meer eisen. Waarom zouden ze het programma van het VB wel uitvoeren ? Waarom zouden ze compromissen sluiten die enkel voordelen hebben voor het VB ? Als degene die de meeste kiezers heeft niks eist, dan is het toch niet belangrijk ? Waarom zou een andere partij zich er wel zorgen over moeten maken ?

"Je redenering klopt helemaal... als je denkt volgens de Belgische logica."

Steeds herhaal je dat alsof het geen feit is, de Belgische logica. Lees anders het item dat LVB hier schreef. Ging dat niet over de Belgische logica, over de taal- en machtsverhoudingen, over de verschillende visies, over het verschillend taalgebruik ? Gaat het niet over een communautair probleem ? Bestaat er geen federale regering ? Als de Belgische logica geen punt is, bestaat er ook geen communautair probleem, dus waarover zijn we dan wel bezig ?

Ik stel eigenlijk maar vast dat het VB de Belgische logica ontkent, en dus maar in de oppositie blijft. Waarom ? Geen flauw benul. Ze denkt vermoedeijk dat door het te ontkennen het zichzelf zal oplossen. Ofwel wil ze gewoon niet in die discussie treden. Ja, wel gemakkelijk om dan altijd gelijk te halen.

"Want je kan wel uit principe voor het VB stemmen, programmatorisch of omdat zij dicht bij het gevoel zitten dat je zelf hebt, maar als dan blijkt dat je via die stem eigenlijk Steve de garantie geeft om in de regering te zitten, en je het uitvoeren van je eigen geloofspunten onmogelijk maakt, dan heb ik met die aanpak toch wel een probleem."

En dat is dus gewoon mijn persoonlijke mening. Je kan mij eens proberen te overtuigen waarom ik dan niet zonder meer voor Steve zou stemmen ? Of voor een andere partij. En doet die niet wat ik vraag, wel dan stem ik er alvast de volgende keer niet opnieuw voor. Dat is alvast beter dan te stemmen voor een partij die enkel belooft er zelf niks mee te doen. Of heb ik ergens iets gemist ?

#5413

Bema

 

<<Ofwel wil ze gewoon niet in die discussie treden. Ja, wel gemakkelijk om dan altijd gelijk te halen.>>

Het is maar een vraagske: wie wil er nu met wie niet in discussie gaan? Door wie is het cordon sanitaire uitgeroepen?

(ok, twee vraagskes)

#5416

Eric Jans

 

@ Pas de Nom.

Ik zie dat ik gevoelige snaren raak.

Mijn excuses mocht je je persoonlijk beledigd voelen. Daar gaat het me niet om.

Waar het me in B-H/V om gaat is dat het inderdaad een non-event is waar nu zo nodig 'onderhandelingen' van gemaakt moeten worden.

Kijk... vraag het eens aan Hugo Coveliers. Oeps, ach ja... die is nu afgeschreven als 'ultra-rechts'. Ah ja, 'k was 't vergeten. Een mens moet zich hier houden aan de grillen van van het moment. Een goed jaar geleden was hij nog 'fractieleider', de 'eerste van de liberale fractie' in 't parlement. Geen klein bier, lijkt me.

Maar jij schrijft daar moeiteloos over:

<<Ging dat niet over de Belgische logica, over de taal- en machtsverhoudingen, over de verschillende visies, over het verschillend taalgebruik ? Gaat het niet over een communautair probleem ? Bestaat er geen federale regering ? Als de Belgische logica geen punt is, bestaat er ook geen communautair probleem, dus waarover zijn we dan wel bezig ?>>

Welnu, inderdaad: waar is DE BELGISCH POLITIEK over bezig? Alles is duidelijk: de kieskring moet gesplitst worden na 30 jaar gewik en geweeg daarover.

België IS een federaal land (of toch niet?), Halle en Vilvoorden vallen onder de Vlaamse deelstaat (of toch niet?) en ALLE Vlaamse partijen hebben plechtig ondertekend dat daarover géén discussie kán en mág bestaan (of toch niet?).

En jij gebruikt voortdurend woorden als 'communautair probleem','taal -en machtsverhoudingen, 'verschillende visies'... dat refereert naar 'onderhandelen'.

Als we één ding niet mogen doen is 'onderhandelen'. Dat zeg niet IK, dat EISEN alle Vlamingen (met hun mond), niet enkel het VB.

Overigens: het 'niet deelnemen aan de macht' kan een perfecte (en bovendien volstrekt legitieme!) politieke strategie zijn. Blijkbaar werkt die strategie: het VB wint namelijk al 15 jaar en langer alle verkiezingen. Ik weet niet of het je al opgevallen is?

In die zin is dat 'cordon' dan ook een gigantische tactische blunder. Maar doe het VB nu een plezier en ga er NIET mee akkoord.

Je kan (zoals BEMA al zei) moeilijk iemand verwijten dat hij niet mee WIL spelen als je 't bij voorbaat hebt VERBODEN.

En daarmee stuikt dan ook je hele Belgische logica in elkaar. Meer en meer... verkiezing na verkiezing. Ook dat is een realiteit.

Franstalige politici bereiden zich al voor op de komst van een Vlaamse republiek. Dat zeg niet IK, dat zeggen zij zélf.

Maar heb dank voor je repliek.

#5420

Eric Jans

 

@ NoName:

Vraagje: 'wat heeft Vlaanderen eigenlijk in ruil gekregen voor (bijvoorbeeld) de splitsing van de wapenhandel?'

Wat hebben 'de onderhandelingen' (nog geen twee jaar geleden) ons 'opgebracht'?

In '91 is daar nog een regering over gevallen!

En... hoelang heeft die 'onderhandeling volgens Belgische logica' geduurd? Langer dan een week? 10 Dagen? 2 weken?

Toch eigenaardig dat zo'n belangrijk thema op een week gepiept is, vind je niet?

[Overigens: het was zowat de eerste beleidsdaad van VRHFSTDT II en nog geen week later kwam dan B-H/V groot in het nieuws. Als boomerang?]

Ik hoop dat je antwoordt op deze vraag. Communautaire pacificatie? Ja... blijkbaar alleen als de Vlaamse carrièristen braafjes willen knikken.

Dat soort schijnvrede... draagt het ei van een volksopstand in zich.

Overigens: waarom gaan onderhandelingen altijd alleen maar over 'Vlaamse' gebieden? Vlaamse solidariteit? Waarom niet eens over Brusselse solidariteit met Zaventem Airport?

Wat is er van DIE onderhandeling? DIE solidariteit?

Niks? Nougabollen? De pot op en de bomen in?

Mooie Belgische logica!

Leve de taalhoffelijkheid! Leve het compromis! HA!

#5441

NoName.

 

@ Eric Jans.

Sorry, maar ik heb echt geen zin om hier een oeverloze discussie te voeren en altijd maar nieuwe aspecten erin te betrekken. En maak u geen zorgen ik heb een 'dik vel', trouwens je spreekt mij weer aan met 'NoName', dus jij hebt het blijkbaar snel gevat en ik heb bereikt wat ik wou.

Voor het overige, als ik alle reacties erop nalees ben jij begonnen met reclame te maken voor het VB ("Mijn (overigens eerste) Vlaams-belang-stem staat vast. De deadline 1 januari is gepasseerd. (gemeenteraadsverkiezingen)".

Ik vind dat niet passend op deze site en je hebt het misschien niet gevat maar dat was eigenlijk de fundamentele reden van mijn eerste reactie (wat ik beleefdheidshalve niet letterlijk gesteld heb).

Dus laat iedereen de vrijheid van mening, en probeer concrete reacties te geven over het onderwerp dat LVB aanhaalt ipv sloganeske taal te gebruiken. Wil je toch reageren over een politiek item (wat ik maar kan appreciëren) probeer het dan alvast afstandelijk en rationeel te doen.

Trouwens wat je naar voor schuift lijkt verdacht veel op de strategie van de VB-ers om de overstap naar het VB bij de kiezers ingang te doen vinden : ofwel zijn ze liberaal en 'outen' ze zich voor de eerste keer tot het VB, ofwel zijn ze socialist en komen ze tot dieper inzicht en 'outen' ze zich, ofwel zijn ze van een andere Vl-nationale strekking en komen ze tot de conclusie dat het een verloren stem was, en zijn ze nu ineens overtuigd dat er beter samengewerkt zou moeten worden ... Toch wel allemaal toevallig, niet ? Dus vat je daarnaast ook wel dat ik niet gelukkig ben als je mij woorden in de mond legt ("In jouw 'Belgische' redeneermethode kan Vlaanderen alleen sterk staan als niemand nog wat eist.") of dat je het onderwerp van de discussie wijzigt ?

Bvb ik sprak over 'Belgische logica' terwijl jij het verbuigt naar 'Belgische politiek', het verschil zit hem in het feit dat het eerste doelt op een systematiek, een logica in het Belgische staatkundig bestel, terwijl het tweede eerder gaat over de partijpolitieke kenmerken van het aan politiek doen, en dus snel vervalt in zwart-wit, of wij tegen de anderen, of gelijk en geen gelijk.

Jij stelt :"Een stem op het VB is dan ook geen stem voor een andere regering maar voor een ander land."

Het spijt me je erop te moeten wijzen, maar België bestaat nog altijd, en er is nog geen aanzet gegeven om het te veranderen, ik zou zelfs zeggen, "Steeds minder!".

Om terug te komen op het onderwerp : In dit geval B-H-V, gaat dat over een strijdpunt van het Vlaamse Front (= programmapunt van de Vlaamse regering en dus te voeren tegen de Federale = Belgische regering), waarvan mi het VB geen deel van uitmaakt, want ze zit niet in de Vlaamse regering. Dus de rol van het VB is in deze eigenlijk miniem en beperkt tot haar rol als oppositiepartij, waarbij ik voorzichtig tot de veronderstelling kom dat het VB heimelijk verkiest dat de discussie zou fout lopen om de onmacht van de regering maar in de verf te kunnen zetten, en dat dus ten koste van de Vlamingen, het kiespubliek van het VB.

Daarom schreef ik : "Dus als je voor het VB wil stemmen, stem je voor een partij die er een punt van maakt om niet aan de onderhandelingstafel te zitten (en in de oppositie te blijven). Dus dan stem je in werkelijkheid om de SPa in de regering te krijgen en de discussie door hen te laten voeren (of in ruimere context door 'paars'of 'links') en 'hen' de onderhandeling te laten voeren. Dus als je voor het VB stemt (en die partij is blijkbaar niet zinnens om haar politieke benadering te wijzigen) stem je dus voor Steve en Freya, en Guyke en dus duidelijk niet voor bvb. Coveliers."

Wil je het 'geval' Coveliers er in betrekken (terwijl ik het maar aanhaal als voorbeeld), wat mi niet relevant is in deze discussie, zal ik gewoon verwijzen naar de eerste zin van het LVB-artikel bij het overlijden van Ward Beysen : "Wie actief is binnen een politieke partij en niet tevreden is met de standpunten van die partij, kan beter die partij van binnenuit proberen te veranderen, of overstappen naar een andere partij."

Toch wel een doordenker van formaat ? Had je erover gelezen ? Ach, maak je geen zorgen, blijkbaar de meesten.

Over dit item ("Hal-Vilvorde? Ça jamais!") verwijs ik eenvoudig naar wat LVB noteerde als belangrijke punten in de uiteenzetting van DJE :

"Ten tweede vertrekken de Vlaamse politici bij communautaire onderhandelingen veelal in verspreide slagorde, en vanuit een zwakkere machtsbasis dan de Franstaligen."

Of als derde punt : "Het essentiële werkingsmiddel bij onderhandelingen is de taal. Nu hanteren Franstaligen en Vlamingen taal op een verschillende manier."

In een ruimere context zou je het kunnen formuleren als een gebrekkige 'psychologische' benadering van de communautaire problemen door de Vlamingen (en verwoord door DJE als 'verdeeldheid' en 'taalaspecten').

Ik noem het psychologisch - ben daarin wel niet bevoegd hoor -, want in elk veranderingsproces moet je de deelnemers tot andere inzichten bewegen en dat is per slot van rekening een psychologisch probleem of is er zeker een psychologische context aan verbonden, als het ware moet je je altijd een beeld vormen van de tegenstander, dus moet je weten wat hij belangrijk vindt, en waarmee je hem op het verkeerde been kunt zetten, of waar je zelf toegevingen kunt doen, of op welk item je moet inspelen, om zijn gemoed te bewerken of moet je inschatten wat hij wel zal aanvaarden onder druk van 'groter onheil', dus moet je nadenken hoe je hem zult kunnen overtuigen (ten minste als je hem bestempelt als je gelijke, die evenveel vrijheden heeft als jijzelf), en dat is in belangrijke mate een psychologisch probleem want je kan wel ten strijde strekken, maar dan luistert hij niet en beschouwt hij je als de 'vijand'.

En dus moet je als groep ook tot het inzicht komen, welke houding je zal aannemen als de tegenstander op uw gemoed begint te werken, of hoe je een dergelijke aanval zult pareren, dus dat is de andere kant van het 'psychologisch oorlogvoeren', je wapenen door een front te vormen en gemeenschappelijke doelen af te spreken, en een gemeenschappelijke aanpak te bedenken waarbij de medespelers elkaar beschermen ipv elkaar vliegen af te vangen.

Een belangrijk deelaspect in die psychologische benadering is het taalgebruik. En zeker in deze aangelegenheid waarbij er twee verschillende talen gebruikt worden die een totaal verschillende oorsprong hebben en dus daardoor nog een extra dimensie verbergt, de psychologie van de Latijnse taal versus de Germaanse taal, maar ook het verschil tussen het Franstalige en het Vlaamse groepsgevoel, wat resulteert in een extra moeilijke conflictbeheersing.

Naar mijn mening zijn bij die (algemene) psychologische benadering volgende aspecten zeer belangrijk (en nu ga ik het wel hebben over het VB omdat juist die partij een strategische rol speelt in de psychologische context van het communautaire 'geschil'):

a) Het VB is een uitgesproken 'Vlaamse' partij ten minste als je haar naam bekijkt en haar programma bestudeert, en juist die partij bereikt daarmee een zeer ruim deel van het ('Vlaams-thema-georiënteerde') kiezerspubliek, maar maakt er een punt van om nooit aan de onderhandelingstafel te gaan zitten, en de spreekwoordelijke 'strijd' over te laten aan de andere partijen, en dus als gevolg daarvan er toch in te slagen haar ongenoegen te blijven ventileren en haar achterban toch permanent te mobiliseren. Dit heeft voor gevolg dat de 'tegenpartij' enkel de radicale retoriek moet aanvatten om de Vlaamse kiezers te doen overlopen naar het (onschadelijke) VB en dus de regering haar slagkracht te ontnemen.

b) Het VB haalt een goede score, maar die beperkt zich tot het Vlaamse land en dus de Vlaamse kiezers, terwijl ze duidelijk nalaat de strijd aan te gaan met de Waalse politici en dus nalaat de Waalse kiezers te overtuigen. Dus resulteert dat in een stellingenoorlog waarin niemand een stap vooruit of achteruit zet. Dus eigenlijk het toppunt van politieke inefficiëntie, en naar mijn mening in de psychologische context een contradictie met het doel van het 'aan politiek doen' (de strijd voeren).

Jij stelt : "Overigens: het 'niet deelnemen aan de macht' kan een perfecte (en bovendien volstrekt legitieme!) politieke strategie zijn. Blijkbaar werkt die strategie: het VB wint namelijk al 15 jaar en langer alle verkiezingen. Ik weet niet of het je al opgevallen is?"

Sorry, ik ben niet blind, of dacht je van wel? Trouwens welke partij veel of weinig kiezers behaalt daar heb ik geen boodschap aan. De vraag is niet of het VB veel stemmen haalt, de vraag is of de kiezers van die partij er voordeel uit halen. Wat toch altijd het doel is van de 'politiek' ?

Ik kan maar vaststellen dat spijts de strijd en het ogenschijnlijk succes van het VB er op alle mogelijke manieren faciliteiten verleend worden en toegevingen gedaan worden. En dat lijkt mij het logische gevolg van het feit dat de grootste Vlaamse partij niet in een regering zit en "geen eisen stelt". En naar mijn inzicht zijn heel wat politici daarmee uitgesproken tevreden want het bestendigt de 'stellingenoorlog'.

#5692

wareber

 

Is het huidige probleem niet het gevolg van de nieuwe kieswet, die onze federale hoofdmannen Verhofstadt-Michel wilden in 2003 om hun TV-en ministerpopulariteit zo goed mogelijk te kunnen verzilveren. Uit het arrest van het Arbitragehof blijkt dat we toen eigenlijk ongrondwettelijke (of ondemocratische) federale verkiezingen hebben gehad en blijkbaar mag dat van federaal paars zo blijven. B-H-V heeft daarbij Michel aan een spectaculair aantal buitenlandse MR-FDF stemmen geholpen. Federaal hebben we geen legislatuurparlement en de verwijzing naar 2007 is dus vals. We kunnen federaal elk moment naar de stembus moeten en dan moet B-H-V zijn opgelost of beter gezegd gespitst volgens de gewestelijke grenzen. "Onverwijld" is hier dus op zijn plaats. De Francorchamps-wet, de splitsing voor de Waalse wapenleveringen aan Nepal (burgeroorlog), enz. werden niet opgelegd door het Arbitragehof, maar waren Franstalige wensen en werden dus zonder dralen direct ingewilligd door Federaal Paars. Zolang Verhofstadt zijn Europese of wereldjob niet heeft wil hij zich met Franstalig België in zijn federale ivoren toren vastbijten en als dat de grondwet moet schenden, maakt voor hem niet uit. En als we enige rede moeten zoeken bij biechtvader MR-FDF-voorzitter Reynders en zijn begrotingsminister Vandelanoote zijn we ook ver van een oplossing zoals Francorchamps-wapenleveringen Nepal, en andere niet dwingende Franstalige grillen. VB is trouwens een bondgenoot, omdat dank zij de macht van VB de Vlaamse oppositie te onmachtig is om Verhofstadt te kunnen deren. VB is hier dus ook Verhofstadt's belang.

En wat te denken met de plechtige ondertekening van akkoorden door VLD en SP-kopstukken, de TV-show met randburgemeesters errond (dus in volle openbaarheid, kan dus nergens ontkend worden), de herhaalde plechtige belofte zoals bij Vlaams regeerakkoord en onlangs nog, maar enkele dagen nadien de ommekeer, de slaafse knieval na de wenk (dictaat ?) van Verhofstadt-Reynders ??? Dat is blijkbaar de geloofwaardigheid van de Vlaamse Paarse partijen, die blijkbaar in praktijk niets meer zijn dan VB (Verhofstadt's Belang - en mede franstalig België -).

#5725

NoName.

 

@ Wareber.

Je mag naar mi niet vergeten het cruciale impact van het VB dat via het 'cordon' uit de discussie blijft en zodoende het 'alternatief' onmogelijk maakt (zie Coveliers). Was het VB een 'democratische' partij (dus die niet gehinderd was door het cordon, of het *zichzelf* opgelegd cordon - zie de uitspraken / standpunten na het arrest en de naamsverandering) dan zou die uitwijkmogelijkheid niet bestaan, die uitweg zou afgesloten zijn. En zo bestendigt het VB de stellingenoorlog, waardoor er geen positieve evolutie mogelijk wordt, voor niemand.

#5787

Go-Elio-Go

#5795

matthias storme

 

Ik zie dat nnyro verwijst naar mijn interview met Rondas op radio Klara op 2 januari. De tekst daarvan is intussen uitgetikt en staat op het net: http://www.storme...

#5809

VisualHugo

 

@Go-Elio-Go: ooit al van comment-spam gehoord? Al zal je dit vast niet lezen.

#5816

Emile Cooremans

 

De meeste Walen dragen (verfranste) Vlaams-nederlandse achtenamen. Walonie heeft eewenlang deel uitgemaakt van het Duitse rijk. Het is net als Luxenburg onder de Franse invloed komen te staan. Frankrijk is al het grrotse land van Europa. We mogen historisch Germaans gebied niet verloren laten gaan. Aangezien de meerderheid van Belgie Nederlandstalig is , mag die bepalen dat het Frans geheel afgeschaft moet woredn in Belgie. Idedereen Nederlands leren, zoals ook Willem I wilde. (En RIjssel, Kales en delen van Vlaanderen de door Frankrijk zijn bezet, moeten terug bij Vlaanderen.

#5824

Vanderspikken

 

@Emile Cooremans:

heel mooi, maar ik zou momenteel al tevreden zijn als ik in Brussel van hetzelfde taalcomfort mag genieten als de gemiddelde Franstalige. Dat ik daar bij publieke mededelingen dus niet telkens eerst iets in het Frans moet lezen voor ik aan de Nederlandse versie toe ben, als die er is. En dat ik bij mondelinge contacten met figuren met een publieke functie in het Nederlands behandeld word. Vorige week heb ik nog bullshit gehad met een privé bewaker van Group 4 in City 2 die me vier of vijf keren in het Frans is komen aanmanen daar niet mijn krant met een Nederlandstalige kop te zitten lezen. Uiteindelijk ging ie zelfs 'Polbru' bellen. Jammer genoeg verstond ik geen Frans en ben ik blijven zitten lezen en Polbru is niet komen opdagen zodat we helaas ook niet met hen tot een gedachtenwisseling zijn kunnen komen. Dat is trouwens al de tweede keer in City 2 dat zo'n privéwacht me zo benadert. Terwijl ik er toch helemaal niet uitzie als een spijbelende of in drugs doende hangjongere.

#6044

Abdul

 

Als Belgie wordt opgesplitst, dan eisen wij Marokkanen dat de wijken waarin wij in de meerderheid zijn (Schaarbeek, etc.), eem Marrokaans protectoraat worden.

#6046

koen

 

@Abdul,

gelijk hebt ge, alleen worden internationaal gezien vrijwel nooit conclaves toegestaan na een secessie, ge zoudt er dus beter aan doen Vlaming onder de Vlamingen te worden ... wat ge met uw eis tot splitsing aardig aan het doen bent me dunkt ;-)

#8760

Halfdan

 

Decision on Halle-Vilvoorde breaks equality between dutch and french languages in Belgium. In this case it must be bilingual north Wallony(french,dutch) in South Brabant,North Hainaut ,North Liege;(french,german)North east Liege,South east Luxembourg,because about 1/3 people of Wallonie is dutch(flemish) or german origin

#8761

Gudbrand

 

Splitsing Halle-Vilvoorde is genocid of flemish language,language of Rubens,van Dyck and other giants of world culture.Why flemish(dutch) language is not official in departement Nord of France,where lives many flemish people?It seems french language is upper than other,what about egalite,fraternite and other european values ?

#8762

dof

 

"Als Belgie wordt opgesplitst, dan eisen wij Marokkanen dat de wijken waarin wij in de meerderheid zijn (Schaarbeek, etc.), eem Marrokaans protectoraat worden."

Je begrijpt toch dat dat een FERME cent zal schelen in jullie uitkeringen, toch? Zo'n vaart zal het wel niet lopen :-)

#8763

Edward

 

Walloons must learn and speak flemish,if they want to live in not divided in two states Belgium

#8764

Map

 

Dongelberg,Merdorp are flemish placenames in contemporary Wallonia.You can found placename Aremberg near Valenciennes in northern France

#8779

MOUSTAFA

 

If many arabic people will come to live to Paris it will be arabic language official status in Paris?

#8780

Egalite

 

France: official language in Alsace -Lorraine-french,german;official language in Departement Nord-french,dutch;official language in Bretagne-french, breton;official language in south of France-occitan,prouvencal,basque,catalan,italian,corsician,french

#8782

Wenders Alain

 

ACTION OF FRENCHSPEAKING POLITICIANS DESTROY THE COMPOSURE OF DUTCH -FRENCH LANGUAGE.WHAT IS COMPENSATION?

#8783

Question

 

Mr.Verhofstadt, where is Your courage to fight for Your mother tongue rights? Thank You for Your answer.

#8784

Ghislain Dewaere

 

Answer: Mr.Verhofstadt lose His sense of mothertongue.

#8785

Waarom

 

Aubel,Bleyberg(Plombieres),Montzen,Gulke(Goe),Boholtz(Beho),Steinberg(Stembert)Bilstein(Bilstain),Aldegruen(Verviers)Hebbeling(Havelange)Arel(Arlon),Malmuend(Malmedy)Daalhem(Dalhem)Welkenraat(Welkenraedt),Rickheim(Rechain),Stablo (Stavelot),Arnheide(Ernonheid)

#8789

Leo Norekens

 

Wat is dat hier voor kakofonie? Ergens een gesticht waar ze pas een internetaansluiting gekregen hebben zeker?

#8796

H.T.Top

 

It Bedlam indeed: they trying to speak English but not really managing and meanwhile they not yet sure what they trying to say. Looks like they anti-French and yet sounds like French as mother tongue. Disturbing. You understands?

#8797

Louis Le Beu

 

No.

#9933

Barbarus

 

Nadat Wilhelm (de Normandier) in 1066 Engeland had veroverd was het Frans daar 2 eeuwen lang de officiele taal. Nog steeds heeft het Engels voor 40 % woorden uit het Frans ontleend.

#9934

Leo Norekens

 

Amaai Barbarus, dat gij dat allemaal weet zeg. En dat is nog van voor uwen tijd ook zekers ?

(Opdracht: zoek op in uw woordenboek: 'sarcasme')

#10827

jan

 

Wikipedia: De Frankische koningen bleven tot na Karel de Grote hun eigen Germaanse dialect spreken en zelfs van na zijn tijd zijn er bewijzen dat de adel uit de omgeving van Parijs hun zoon naar het noorden stuurde omdat daar beter Frankisch gesproken werd.

#87827

Puur Vlaams

 

We moeten een puur eenvoudig volksstemming houden in gans belgie.Alleen burgers die in belgie geboren zijn kunnen stemmen in dit.En de enkele vraag moet zijn Van wie is de gehele provincie Brabant.Met 2 keuzes 1 van vlaanderen 2 van walonie. En de uitslag mag nooit verandert worden....Oplossing en democratisch voor altijd.