De Witte en de Wet

Jozef De Witte
Kent Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR), de Belgische wetgeving? Dat valt te betwijfelen, na het lezen van zijn uitspraken in een interview met Mathias Danneels en Helena Wilmet in Het Nieuwsblad van 25 februari 2006. Zegt De Witte over Pascal Feryn, de ondernemer die geen allochtone werknemers naar zijn klanten wil sturen:
We hebben hem enkel gevraagd om de grondwet na te leven. Niemand, maar dan ook niemand kan en mag discrimineren op basis van cultuur, huidskleur of religie.

Oink? Grondwet? Staat er in de Belgische Grondwet een verbod op discriminatie? Nee, tenzij dat de overheid zijn (Belgische) burgers niet mag discrimineren, omdat alle Belgen gelijk zijn voor de wet:
Artikel 10: Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld. De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.
Artikel 11: Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.

De rest van de antidiscriminatiewetgeving is vastgelegd in gewone wetten. Het CGKR heeft Feryn gevraagd de antidiscriminatiewetgeving na te leven, niet de Grondwet. Bedoelde De Witte met "grondwet" niet de Belgische Grondwet, maar de basiswet van zijn antidiscriminatiebusiness? Is "grondwet" in deze context een soort intern jargon van de antidiscriminatiewerkers, waarme ze eigenlijk de wet van 25 februari 2003 bedoelen? In dat geval gebruikt De Witte een terminologie die op zijn minst misleidend is voor de buitenwereld.


Maar daar houdt het niet op. Wat verderop in het interview:
Wat is dat voor flauwekul dat de klant koning is en dus een Marokkaan van zijn erf mag ranselen? Komaan, ernstig blijven. (opgewonden) Wonen we in België of niet? Zijn er wetten of niet?

Dat "afranselen" is een dichterlijke vrijheid die De Witte zich permitteert en die we door de vingers zien omdat ze niet de kern van de zaak uitmaakt. Feryn had gezegd dat sommige van zijn klanten niet willen dat allochtonen de Feryn-kantelpoorten aan huis komen installeren. Een klant die geen allochtoon over de vloer wil, dat is nog iets anders dan een klant die een allochtoon van zijn erf afranselt. Maar het gaat hierom: de antidiscriminatiewetgeving verbiedt directe discriminatie (een verschil in behandeling dat niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd) en indirecte discriminatie (een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die als dusdanig een schadelijke weerslag heeft op personen [...], tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd), maar enkel bij de volgende activiteiten:
  • het leveren of het ter beschikking stellen van goederen en diensten aan het publiek;
  • de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst tot onbetaalde arbeid of als zelfstandige, met inbegrip van de selectie- en aanstellingscriteria, ongeacht de tak van activiteit en op alle niveaus van de beroepshiërarchie, met inbegrip van de bevorderingskansen, alsook de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en bezoldiging, zowel in de privé-sector als in de overheidssector;
  • de benoeming of de bevordering van een ambtenaar of de aanwijzing van een ambtenaar voor een dienst;
  • de vermelding in een officieel stuk of in een proces-verbaal;
  • de toegang tot en de deelname aan, alsook elke andere uitoefening van een economische, sociale, culturele of politieke activiteit toegankelijk voor het publiek.
Er staan er nog een paar andere in de wet, maar het CGKR vond het niet nodig om die op zijn website te plaatsen, dus zullen die wel niet zo belangrijk zijn. Als een klant niet wil dat bedrijf Feryn een allochtone werknemer op hem af stuurt, dan is dat een vorm van discriminatie, die evenwel niet onder één van de hierboven opgesomde categorieën valt, en die dus niet strafbaar is. Het gaat mijns inziens niet om de toegang tot arbeid als zelfstandige: de klant neemt een product (de kantelpoort) en een dienst (de installatie van de kantelpoort) af, en selecteert daarbij de leverancier op basis van criteria waarvoor hij geen verantwoording moet afleggen. Maar De Witte mag natuurlijk altijd proberen om die klanten van Feryn voor de rechtbank te dagen. Want dat is wat hij in het interview beweerde, vanuit een maximalistische interpretatie van zijn eigen "grondwet": dat die klanten de wet overtreden.

In het bewuste interview roepen de uitspraken van De Witte bij de aandachtige lezer meer vragen op dan ze beantwoorden. Laat er geen twijfel over bestaan: ik vind racisme moreel verwerpelijk; discrimineren op allerlei gronden (bijvoorbeeld: ik vind juffrouw A sympathieker dan juffrouw B) doen we daarentegen in de privé-sfeer allemaal. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat het bestaan en de activiteiten van het CGKR ons leiden naar een samenleving met meer wantrouwen, meer verzuring, en minder verdraagzaamheid. Een overheid die de gedachten en de gedragingen van haar burgers wil sturen door middel van staatsdwang, verliest het respect van die burgers.

Reacties

#18155

Leo Norekens

 

Dat hij met "grondwet" eigenlijk de "basiswet" bedoelde, dat zou toch wel een érg vriendelijke -zeg maar apologetische- veronderstelling zijn... :-)

#18157

publius

 

Volgens mij zijn onze politici en traditionele media al lang het gezond verstand voorbij en dat voorval met Ferreyn illustreert dan enkel maar. De linkse politiek correcte kaste maakt en past wetten aan op (hun)maat, verkracht die dan zelf nog eens zoals het hun goed uitkomt en intimideren en als ze kunnen broodroven ze dan nog eens wie het daar echt niet mee eens is of daartegen zelfs maar zondigt. Denk maar aan die leraar die ontslagen is door tussenkomst van de kleinzielig "groot"meester van het Belgische "groot"oosten, Jacky Gooris. (OK, die man ging over de schreef, maar hem daarom stante pede broodroven is buiten alle proporties). Van twee maten en gewichten gesproken.

Eigenlijk worden nu vooral discussies over het geslacht der engelen gevoerd, ook in die cartoonkwestie, terwijl eigenlijk de concepten van onze samenleving onderuit gehaald worden. De linkse kaste ondermijnt de basis die hun eigen voorgangers zelf ooit met veel moeite en strijd gelegd hebben. Ik wil zelfs niet meer in debat gaan, maar alle partijen kunnen zichzelf de moeite besparen verkiezingscampagnes te voeren, op welk niveau dan ook. Het gaat hier om de basis van onze samenleving en daarin gaat het over de grote lijnen. De agenda's zijn ondertussen duidelijk, van alle partijen zowel in positieve als negatieve zin (misschien is CD&V nog het enige twijfelgeval).

#18164

Outlaw Mike

 

Hoe zit het met die cartoons van de AEL-website, je weet wel, die met Adolf in bed met Anne Frank waarbij hij zegt (na de daad): "Write that one in you diary, Anne"? Heeft Jozef de Marxist al stappen genomen tegen de AEL?

#18167

Thoß

 

Wat is nu feitelijk het verschil tussen het CVGK en een of ander totalitair staatsapparaat? Beiden knuppelen elke tegenstand neer en duwen hun lelijke totalitaire onzin door de strot van iedereen, tegen de rechten van het individu in. Ik eet geen couscous en ook geen pita, moet ik nu "diversiteitscursusses" (lees: naar Siberië gaan) volgen?

#18170

Publius

 

Om eerlijk te zijn vind ik voor één keer dat JahJah gelijk heeft met die cartoons, niet inhoudelijk bedoel ik, maar wel dat hij ze post op zijn site. Ook dat moet kunnen. Eigenlijk is het beter dat men toelaat gedachten te communiceren. Zo weet men ten minste met wie men te maken heeft en kan je als kiezer langs democratische weg uiting geven aan je keuzes. Doch de politiek correcte kaste grijpt in wat die keuzes, of toch de uitwerking van de keuzes betreft en daarenboven tracht ze zelf de vrije uiting van gedachten te regelen, zowel beïnvloedend via media als intimiderend en repressief via wetten en regels.
Die gasten krijgen echter bijna maandelijks een nieuw koekje van eigen deeg, das het "leuk" ervan (maar we zitter er wel mee terwijl ons politiekers liever een land naar de knoppen helpen dan de hand ook maar eventjes in eigen boezem te stoppen).
Weet je, ik kan ivm die cartoons met de twee richtingen leven, maar dan moeten de consequenties doorgetrokken worden: ofwel kunnen die cartoons wel degelijk en is de vrijheid van meningsuiting absoluut en dient dat ook de moslims heel duidelijk gemaakt te worden en is van excuses geen spraken, integendeel. Ofwel erkennen we inderdaad zoiets als hun eigenheid en respecteren wij dat zij andere regels hanteren maar dan wil ik niet dat wij onze levensruimte delen met die gasten. Dan kan van multikul geen sprake zijn: elk in eigen gebied en naleving van elkaars regels als je de ander zijn gebied ingaat. Voor alle duidelijkheid: hun gebied ligt dan niet in België, zelfs geen vierkante meter!

#18171

Benny Marcelo

 

Zie ik nu dat De Witte een sigaret vastheeft? Alleen dat zou hem al tot crimineel moeten bombarderen binnen de eigen correcte kringen. Tenzij het wiet is natuurlijk!

#18175

dof

 

"dat JahJah gelijk heeft met die cartoons"

Natuurlijk heeft ie gelijk, maar zolang hij niet vervolgd wordt, en anderen wel, hebben we het recht om te wijzen op de hypocrisie van DW.

#18178

Willem

 

@Bema: we hebben we het nog niet over hun namen gehad: De Witte en Leman. En dan maar klagen dat discrimineren niet mag! ;-)

#18179

Benny Marcelo

 

Iemand die bang is van de vijand, omdat die hard terugslaat, maar wel zijn eigen mensen een mes in de rug draait omdat die niks terug doen; hoe noemen ze zo iemand?
Kunnen we voortaan beter spreken over laffe Jef i.p.v. Jozef de Rooie... sorry De Witte.

#18182

Benny Marcelo

 

Zo had ik het nog niet bezien Willem, maar je hebt gelijk: het centrum werd en wordt geleid door een sexcist en een rascist. Bestaat er dan geen centrum om het centrum een proces aan te doen?

#18186

Rudi

 

Het zal misschien moeilijk vallen voor DW om Abou Jahjah en de AEL te vervolgen.

Zij waren indertijd bij dezelfde gedachtenpolizei actief als de beste maatjes zoals te zien op deze lijst met 11.11.11 van de "oude" DW op kop:
http://www.palestinaplatfor...

Vooral toen ze opriepen voor deze betoging:
http://www.gva.be/dossiers/...

Zou iemand nu een klacht durven neerleggen bij het Centrum voor wat daar tien gebeurd is, dan zou DW zichzelf moeten vervolgen?

Het is nu aan DW om waar te maken wat hier te vinden is:
http://www.minorites.org/ar...
en de AEL aanklagen!

#18193

Eric Jans

 

@ Luc:
ik vind juffrouw A sympathieker dan juffrouw B

... en ik vind (religieuze) overtuiging A sympathieker dan overtuiging B.
Ik heb liever pastoors dan imams, liever Boedhistische dan islamitische medewerkers.

Moet de staat zich daarin moeien?

Dat de Belgische staat eens aan een schadevergoeding vanwege Het Paleis/Le Palais/Der Palast denkt voor al die afgehakte negerhandjes van weleer.
Dát zou de antidiscriminatie pas bevorderen! Op wereldschaal!

Maar... sssst!

#18194

Bruno

 

Ach jongens, de Deense cartoons legden de ware intentie van een grootte groep binnen de islam bloot, en het inquisitiecentrum vreesde te moeten inbinden omdat de publieke opinie er wel eens een andere mening zou kunnen overhouden na dit voorval. Het was dus tijd voor een mediastunt en wat machtsvertoon,... 'Opgepast! waan u geen wereldburger' is de boodschap, 'u bent Belg en u wordt vervolgd!' (leuke bumperstickertekst). Dat men hierdoor de economische belangen van Vlaamse bedrijven schendt zal hun worst wezen. Nu, zoals men de Deense producten koopt uit solidariteit kunnen we nu misschien allemaal een kantelpoort bij Feryn bestellen. Maar dit is geen alleenstaand gebeuren, plots zijn de 'sans papier' ook terug van weggeweest. Op dit eigenste moment kijk ik naar de beelden van de betoging tegen het racisme (volgens mij moet er evenwel een onderscheid gemaakt worden tussen racisme en antisemitisme, beiden verachtelijk maar het laatste erger) in Frankrijk nav de moord op een Joodse jongen. Ik vraag me af waar al de moslims van enkele weken terug zijn ?

En die sigaret.. Als je eindelijk de ziekelijk tolerante maatschappij hebt bereikt, welja , dan kunnen we weer allemaal, waar we ons ook bevinden, een sigaretje opsteken. En wie niet wenst passief mee te roken en protesteert is onverdraagzaam, en zal moeten worden vervolgd...logisch toch ?

#18197

koen

 

ik denk dat ik er niet veraf zit wanneer ik stel dat het Centrum geboren is onder bescherming en/of op initiatief van de Loge ...

zou datzelfde centrum niet gebruikt kunnen worden om de Loge te veroordelen wegens bvb ... sexisme (zij laten geen vrouwen toe) ...

... kwestie van eens terug te slaan ...

in een reportage op VRT zag ik ooit dat de Loge gebouwen heeft, er moeten dus ook structuren achter zitten of personen die verantwoordelijk kunnen gesteld worden, vermoed ik ...

juristen in huis die dit ideetje kunnen evalueren ?

#18201

Willy

 

Wie veel zapt komt vanalles tegen en kan dus vergelijken. Het betreffende vraaggesprek in de krant, deze tekst ook In Flanders Fields, maar wat mij vooral opviel was het commentaar dat Mathias Danneels er nog gratis voor niets bijleverde. In zijn krant natuurlijk. Bewoordingen als "medelander", waarmede hij de marokkaanse belg bedoelde, voordat die naar zijn thuisland terugkeert. Of nog : uitbuitende patroons die geen winst mogen maken of er wordt gestaakt. Totdaar het commentaarstuk.
Over De Witte zelf kan reeds een boekenreeks geschreven worden, maar dan moet je wel voldoende rugdekking krijgen van meerdere advocaten. Zijn werk voor "goede doelen", zijn hechte relatie met Yasser Arafat, zijn haat tegenover al wat radicaal-vlaams is. Maar eigenlijk kan dit alles worden samengevat : Hij doet waarvoor hij betaald wordt. Hij levert waar voor zijn geld, en zal ongetwijfeld later daarvoor nog rijkelijk beloond worden. Er zal nog wel opnieuw een "pro memorie" voor de pers volgen, via de gebruikelijke kanalen. Niet vergeten : Dat heet persvrijheid.

#18202

LVB

 

@Koen: "dat het Centrum geboren is onder bescherming en/of op initiatief van de Loge"

Het idee om het CGKR op te richten kwam van Paula Dhondt (CVP), de eerste voogdijminister van het CGKR was Wilfried Martens (CVP), daarna Jean-Luc Dehaene (CVP). De eerste directeur was een pater.

En jij komt mij nu vertellen dat de loge, icoon bij uitstek (althans in België en Frankrijk) van de georganiseerde vrijzinnigheid, het initiatief nam?

#18203

LVB

 

Je moet trouwens deze tekst eens lezen: http://users.cdenv.be/sdebe... waarin Sabine De Bethune (CD&V) het CGKR en Leman bejubelt, en de regering Verhofstadt I verwijt van het CGKR "gekortwiekt" te hebben.

#18205

koen

 

@luc,
je schijnt gelijk te hebben, ik heb blijkbaar onbewust 'de logerechters van Gent',cordon en vervolging CGKR' op één hoop gesmeten ... (of dat onterecht is zal nog moeten blijken)

blijft de vaststelling dat de Loge voor z'n duidelijk sexisme buiten schot blijft ... terwijl de eerste de beste Gym club zich moet verantwoorde wanneer ze een afdeling 'women only' oprichten (naast unisex toegankelijke afdelingen!) ... ze kregen toen Vandenbremt op hun dak ...

blijft dus : kan het CGKR ingeschakeld worden om de Loge aan te pakken ?

#18207

Govaert Jan

 

Eens aan De Witte vragen
wat hij denkt van BHV.
Die wet staat al 40 jaar te wachten
op uitvoering in de échte grondwet
en niet zijn nepwet.
Maar misschien is dit wel de reden
waarom zijn schertswet er zo opeens gekomen is.
Wie weet?

#18222

Nicolas Raemdonck

 

Luc, ik zal je moeten teleurstellen, de grondwet bevat wel degelijk een non-discriminatiebeginsel, namelijk artikel 11. Wat Dewit wel niet volledig juist weet, denk ik, is dat het beginsel geen horizontale werking heeft, met andere woorden niet tussen particulieren geldt maar wel tegenover de overheid. (verticaal)

#18223

Nicolas Raemdonck

 

Art 10 is geen non-discriminatie beginsel zoals je stelt in je artikel. Art 11 is wel een expliciet non-discriminatiebeginsel. Het is te juridisch om dit in één post verder uit te leggen. Maar je algemeen punt klopt wel.

#18224

LVB

 

OK, artikel 11 toegevoegd aan het citaat.

#18226

Eric Jans

 

België vecht voor haar overleven.
@ Luc: België is opgericht als logeland. De Belgische aartsbisschop heeft daarbij héél vaak, als het er op aankwam (en zéker in Vlaamse aangelegenheden en inzake Vlaamse ontvoogding) de kaart getrokken van zowel Francofonie als Vrijzinnigheid.

België is begonnen als product van de gram die de Franse revolutionairen wilden halen op hun nederlaag in 1815.

België is derhalve in mijn ogen bij uitstek een land van 'schijnbare' tegenstellingen. Die kerk heeft wel een aantal pogingen tot algehele vernietiging moeten ondergaan: de twee schoolstrijden van resp. 1890 en 1950. Zij heeft zich weten te handhaven door haar cliënten en haar cliëntelisme.

Echter: het is niet omdat omdat Paula Dhondt van de cv&p het CGKR gesticht heeft, dat het daarom geen loge-wens 'zou kunnen' zijn geweest.

Wie Belgische politiek goed wil verstaan kijke over de taalgrens naar de Waalse politiek, want daar alleen wordt Belgische politiek gemaakt. (Vlaamse politici lopen er grotendeels maar wat bij: Flamands de service)

En wat zien wij over de taalgrens m.b.t. de christen-democratie? Zij nóemt zich zelfs niet langer 'christelijk'. Zij noemt zich CDH, 'Humaniste', dus.
En de timing? Die operatie werd ingezet ná de oprichting van het CGKR.

Ik hoor vooraanstaande vrijzinnigen al eens beweren dat zij het niet beter konden doen dan Danneels.
Danneels 'hangt' natuurlijk eenbeetje tussen twee stoelen: haar Pauselijke 'stoel' in Rome enerzijds en die van de vrijzinnig Frans-revolutionaire uitwas die het Belgisch establishment uiteindelijk toch altijd geweest is.

Beweren dat het CGKR noodzakelijk géén product van de vrijzinnigheid zou kunnen zijn omdat het is gestischt door een cv&p-ster... daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur.

Mechelen krijgt het (al 175 jaar!) te makkelijk met Rome aan de styok in ethische kwesties. Het moet soms wel stug reageren. Maar datzelfde Mechelen moet zich in België ook handhaven. Het deed en doet dat door binnenlands te betalen
met Vlaamse munt: de Vlaamse belangen moe(s)ten eraan geloven.
'Les Flamands, c'est un peuple à obéir'

Een ouwe koe, misschien, ja... maar wel illustratief!
Zo stapte de bisschop van Antwerpen ook mee op in die asielbetoging in Antwerpen.
Het Belgische establishment ter wille zijn, dát is het motief daarachter. Nochtans richtte die betoging zich feitelijk tegen de politiek van Dewael, maar filosofisch (dus op langere termijn) tegen die van het Vlaams Belang.

België is een schijndemocratie met - op alle gebieden - een schijndiscussie.
De vakbonden zetelen in de diractie van het spoor en organiseren stakingen tegen zichzelf. Schijndebat.
De zgn. Vlaamse partijen wringen zich in alle bochten om over de splitsing van BHV - een democratisch verworven recht! - tóch nog te kunnen gaan onderhandelen. Schijndebat.
De cd&v keurt homo-huwelijk goed op het moment dat haar stemmen nodig zijn in het parlement (vóór 2003), mits (profilering) er geen adoptie wordt toegelaten.

Ná 2003, twee jaar later, komt de homo-adoptie ter sprake. In eerste instantie wil cd&v (stemintentie) die Homo-adoptie goedkeuren, er komt wat gemor en protest van onder uit, de cd&v merkt dat haar stemmen niet nodig zijn voor de wet en zij draait 180 graden haar stemmen contra die adoptie.
Geen enkelingen maar zowat de hele fractie! Los van de inhoudelijke visies of voorkeuren: hoe kan dat? Er is maar één antwoord mogelijk: dit land voert een schijndebat.
enz. enz. ...
Zo kan ik nog wel even doorgaan, hoor.

Het spijt me maar... ik geloof geen woord meer van dit land. Geen letter. Ik geloof de oprechtheid van het publieke debat gewoon niet langer.

Dat CGKR en die discriminatie vormen daarbij het allergrootste schijndebat sinds WOII!

#18229

Briggs

 

Art10 is gelijkheid van alle Belgen tav/d wet.
Art11 is idd non-discriminatiebeginsel, hangt samen met 11b waardoor positieve discriminatie in zekere mate mogelijk is.
BTW: Interview op Brussels Journal over EUSSR...moet maar es gaan lezen & horen.

#18231

Publius

 

Graag een toch iets genuanceerdere hantering van het begrip "loge". "De loge" bestaat niet as such. In België is dat landschap verdeeld in twee "kampen": regulier en niet regulier. De reguliere familie is de kleinste in BE, maar wereldwijd te grootste. Zij houdt zich aan een aantal basisprincipes zoals daar zijn de erkenning van een opperwezen (en is daardoor in sé niet atheïstisch) en zich uit politiek en godsdienst houden. Er zijn dan ook nauwelijks politici lid van deze enige "authentieke" vrijmetselaarstraditie. Hun leden zullen eerder een centrum to rechts profiel hebben en zijn meestal geen papenvreters, noch blind voor wat echt leeft in de maatschappij. Het andere uiterste, het Grootoosten hanteert de vrijmetselarij als een schaamlapje (no pun intended) maar veronderstelt (eerder links) politiek en maatschappelijk engagement. Heel veel politici van linkse signatuur zijn daar lid van. Het krioelt daar van mensen uit het onderwijs! Enkele jaren terug in een interview beweerde hun grootmeester dat de strijd tegen het VB een van hun voornaamste doelstelling was, maar dat zoiets niet politiek getint was en politiek oversteeg. Nu ja, we kennen ondertussen de linkse hypocriete houding. Ik wou dat toch rechtzetten, ook al betreft het in BE een minderheid die hun loges op correcte wijze bevolken.

#18234

Nicolas Raemdonck

 

Je moet die loges nu ook niet gaan overschatten. Als er geen loges waren dan waren er ook wel pipo's geweest die zich een strijd hadden eigen gemaakt tegen het VB. Is Geert Lambert eigenlijk een logelid?

#18260

tiberius

 

Allemaal goed gezien!

#40742

Peter Van de Ven

 

Voor wie het interesseert: "CGKR gaat boekje te buiten".

http://actuabelgica.blogspo...