Schuldig verzuim

Art. 422bis.
Met gevangenisstraf van acht dagen tot (een jaar) en met geldboete van vijftig frank tot vijfhonderd frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen. Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen. Heeft de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de hulpbehoevende verkeerde, dan kan hij niet worden gestraft, indien hij op grond van de omstandigheden waarin hij werd verzocht te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig was of dat er gevaar aan verbonden was. (De straf bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar gebracht indien de persoon die in groot gevaar verkeert, minderjarig is.)


Art. 422ter.
Met de straffen in het vorige artikel bepaald wordt gestraft hij die, hoewel hij in staat is het te doen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen, weigert of nalaat aan iemand die in gevaar verkeert, de hulp te bieden waartoe hij wettelijk wordt opgevorderd; hij die, hoewel daartoe in staat, weigert of nalaat het werk of de dienst te doen of de hulp te verlenen waartoe hij wordt opgevorderd bij ongeval, beroering, schipbreuk, overstroming, brand of andere rampen, evenals in geval van roverij, plundering, ontdekking op heterdaad, vervolging door het openbaar geroep of van gerechtelijke tenuitvoerlegging.

Art. 422quater.
In de gevallen bepaald in de artikelen 422bis en 422ter kan het minimum van de bij die artikelen bepaalde correctionele straffen worden verdubbeld, wanneer een van de drijfveren van de misdaad of het wanbedrijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn geslacht, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap.

Strafwetboek

Reacties

#19752

Eric Jans

 

Ik tel hier de 9 wetten van Laurette:

...wegens diens
1. zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming,
2. zijn geslacht,
3. zijn seksuele geaardheid,
4. zijn burgerlijke staat (homo-huwelijk?),
5. zijn geboorte (kunstm. ins.?),
6. zijn leeftijd,
7. zijn fortuin,
8. zijn geloof of levensbeschouwing,
9. zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap.

Welwelwel.

LVB... ben je gehuwd?

STUK ONBENUL!!!

Ben ik nu strafbaar?

Om te weten: mijn buurman kocht vorige maand een zogenaamde Afghaanse Windhond, waarop mijn overbuur zich prompt een zogenaamde Deense Dog heeft aangeschaft!
Ik verwacht hier binnen de kortste keren een zogenaamde burenruzie in mijn straat.
Dat eindigt nog eens voor een zogenaamde rechtbank.

#19764

Willy

 

De vermeende dader van die bokspartij in Zellik werd onverwijld terug in vrijheid gesteld. Het vermeende slachtoffer was niet werkonbekwaam, dus kunnen de vermeende getuigen niet voor schuldig verzuim worden vervolgd. Ze mogen zelfs van geluk spreken dat ze niet zijn tussengekomen.
Immers, een tik tegen de vermeende dader zou volstaan om hem slaggelings achterover te zien tuimelen waar de weekeindse voetbaltaferelen bij verbleken. Gevolg : beschuldiging van vrijwillige slagen en verwondingen. Wedden dat die vermeende dader wèl werkonbekwaam zou geweest zijn ?
Neen hoor, zolang er in dit democratisch koninkrijk B soortgelijke wetten bestaan, zal de hulpvaardigheid van "de mensen" te wensen overlaten.
Er zijn trouwens heel wat burgers die niet goed zien, slecht horen, en lijden aan een fobie, genaamd BBB. = Bange Blanke Broekschijters.

#19770

LVB

 

Enkele details en bedenkingen die uiteraard totaal irrelevant zijn en van generlei betekenis:

- De dader van de knokpartij in Zellik was een Turk, het slachtoffer een zwarte. Het gaat hier ongetwijfeld weer om een voorbeeld van blank racisme.

- Zoals bovenstaand citaat aantoont (422 quater), wordt de straf voor schuldig verzuim verdubbeld indien racisme aan de basis ligt van het verzuim. Al de omstaanders en voorbijgangers die niet tussenkwamen om de knokpartij te verhinderen, bleven ongetwijfeld passief omwille van hun racistische ingesteldheid, ze waren immers blank. Zij zijn ongetwijfeld de ware schuldigen.

Dit was uiteraard allemaal satirisch bedoeld.

#19777

Jöe

 

Eric: zit je 's nachts om 00:38 aan de absint, mescal, velpon-lijm of een rokende pantoffel?

#19786

Edward

 

dude,

sinds wanneer is 0:38 's nachts ???

#19795

Leo Norekens

 

"Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen."

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit natuurlijk wel DE sleutelzin is.

En wat de toevoeging van 422quater betreft: tja... eentje in de reeks PC-blunders...

#19802

Nicolas Raemdonck

 

Toch een kleine opmerking. De publicatie van dit artikel is niet zomaar PC of wat dan ook. Als jurist neem ik het recht toch nog serieus en dit afdoen als een staaltje van PC is totaal ridicuul.

Ten eerste is dit artikel totstand gekomen omwille van de vaststelling dat bij auto-ongevallen steeds minder mensen hulpvaardig waren en de slachtoffers niet hielpen. De wetgever wilde hierin ingrijpen.

Ten tweede: als je goed leest en weet is dat er rechtvaardigingsgronden zijn om niet in te grijpen, namelijk het risico om zelf gedood te worden. Dat kan je misschien argumenteren in bepaalde gevallen.

#19810

Jöe

 

@Edward:

"sinds wanneer is 0:38 's nachts ???'

eh even denken... sinds de bouw van de Zimmertoren?

#19811

Leo Norekens

 

@Nicolas: Het zal U -als jurist- wel niet onbekend zijn dat art.422bis en 422ter gestemd werden in 1961, zoals U (ietwat simplificerend) zegt omdat men vaststelde dat mensen bij verkeersongevallen nogal afzijdig bleven...

Uiteraard weet U ook dat art.422quater pas in 2003 ingevoegd werd (Wet 25.02.2003), dat is *tweeënveertig* (42) jaar na de eerste twee artikelen. Plots vindt iemand het dan nodig de straffen te verdubbelen wanneer de "verzuimer" door discriminatoire motieven bewogen wordt.
"Dit afdoen als een staaltje van PC is totaal ridicuul". Ah ja????

#19812

Leo Norekens

 

@Nicolas: U mag het recht dan wel serieus nemen, de wetgever doet dat niet altijd. Art.422quater Sw. is daar maar één staaltje van.

#19814

Cogito

 

Al wie hier op deze site over Absinth spreekt heeft dat ongetwijfeld leren kennen van het maandenlange reklameke op brusselsjournal.com. Ik heb naar aanleiding van dat reklameke een witte Absinth geprobeerd. 1/3 glas Absinth aangelengd met 1/3 heldere rietsuikerstroop en 1/3 water geeft een lekker drinkbaar grijsgroen opaak anijsdrankje met een heftige tik erin. Kan je op een drankje copyright nemen - een "lachende aap" bvb? Maar verwacht niets van de cannabinoiden, je bent allang zat voor je daar iets van voelt.

#19815

LVB

 

Ik zag eergisteren een debat in Morgen Beter waarin gesteld werd dat tussenkomen in die vechtpartij in Zellik (tussen die Turk en die zwarte) eigenlijk een plicht was voor elke burger, "tenzij ge een oud kreupel vrouwtje zijt dat daartoe fysiek niet meer in staat is".

Er ligt mijns inziens wel een hele afstand tussen "hulp bieden aan verkeersslachtoffers" (dat staat niet in de wet) en uzelf in een vechtpartij storten om twee vechtenden uit elkaar te houden. De weldenkenden vinden dus dat wij ons vrijwillig in vechtpartijen moeten mengen...

Het is gewoon een bijkomende manier om de brave burgers te culpabiliseren. En een manier voor de staat om zijn falen inzake ordehandhaving op die burger af te schuiven.

Was het bedoeld voor verkeersslachtoffers? Het is wel zo ruim verwoord ("ernstig" gevaar, wat is dat? Gevaar dat ge dood gaat? Of is gevaar op verwondingen ook al ernstig genoeg?) dat de brave burger in bijna alle gevallen de schuld kan krijgen.

Het zijn juist dergelijke wetten (en zeker de uitleg die er achteraf door de weldenkenden aan gegeven wordt) die de burger het respect voor de overheid doen verliezen.

Als twee drughandelaars mekaar met messen te lijf gaan, dan moet de burger tussenkomen (die drughandelaars verkeren immers in groot gevaar!), zoniet pleegt hij schuldig verzuim en wordt hij veroordeeld (was één van de vechtenden een allochtoon, dan verdubbelt de straf voor de brave burger, want dan is aangetoond dat hij racistisch is). Tenzij die burger een oud kreupel vrouwtje is, dan wordt zij waarschijnlijk alsnog vrijgesproken. Zo ver zijn we gekomen. En nee, ik vind deze kritiek absoluut niet ridicuul.

#19816

Cogito

 

Nicolas Raemdonck: Wat een spijtige zaak te moeten lezen dat zo'n welkome verdediger van echt rechts niet eens het politiek correcte creatuur bij uitstek, nl. zogenaamd 'racisme' en zogenaamd 'antiracisme' en bijbehorende discriminatie- en antidiscriminatie-opvattingen als dusdanig (nl. politiek correct creatuur) herkent wanneer hij het ziet.

Foei :-) , was de twee vingers waarmee je typt met loog, laat alles vallen en lees eerst Storme voor je verder leeft:
http://www.storme.be/
http://www.storme.be/vrijhe...
http://www.storme.be/gelijk...

#19817

Leo Norekens

 

Art.422 quater werd ingevoegd bij zelfde wet die het Centrum voor VB-bestrijding oprichtte.

Need I say more?

#19818

Nicolas Raemdonck

 

Pfff, ik bepaal mijn leven toch wel zelf zeker. Mijn pleidooi ging over 422bis dat vooral bedoeld is voor artsen. 422quater werd ingevoerd onder impuls van de PS.

Dus zomaar dit alles gaan afbreken, is onjuist. Dat je kritiek hebt op die van racisme kan ik begrijpen maar niet die 422bis, want dat moet toch wat genuanceerd worden. NUANCES!! Je moet het kind niet met het badwater weggooien.

Bovendien: RECHTS is niet gelijk aan wat ik vind dat rechts is en als ik vind dat je ongelijk hebt, ben je niet rechts. Dat is toch werkelijk een vreemde redenering.

#19829

Eric Jans

 

@ Jöe:

"Eric: zit je 's nachts om 00:38 aan de absint, mescal, velpon-lijm of een rokende pantoffel?"

Ik heb gewoon de 9 discriminaties volgens madame Laurette er even uitgehaald. Rokende pantoffel? Vraag het haar eens, hé?!
Het zijn háár progressismen, niet de mijne, hé.

Tip: je overjaars puberale schrijfstijl is optimaal om eens bij Humo aan te kloppen. Die nemen je meteen in dienst!
Beetje schamper doen over alles wat de centrum-rechtse Vlaamse meerderheid belangrijk vindt en tegelijk de extreemlinkse thematiek tot ongekende proporties opblazen.
Bij gebrek aan zinvolle argumenten: gewoon de man en niet de bal spelen. Jaja... zó werkt het al decennia!
Echt... er zit veel potentieel in je! Denk er eens over: leuke bijverdienste!

#19830

Leo Norekens

 

Schuldig verzuim is in die zin een buitenbeentje in het Strafwetboek, dat men niets hoeft te doen om schuldig te zijn, integendeel, het NIETS DOEN op zich is strafbaar. De artikelen 422 bis en ter worden al vier decennia tot ieders voldoening toegepast, meestal op beroepsmensen (geneesheren, verpleegkundigen...) die hulp weigeren, om welke reden dan ook (nachtelijk uur, dronkenschap van slachtoffer, ...), en achteraf overlijdt het slachtoffer. Ook in de context van kindermishandeling is schuldig verzuim perfect te plaatsen. Ik ben het dus niet eens met LVB waar hij zegt dat dergelijke wetten "de burger het respect voor de overheid doen verliezen".

Maar het art.422quater geeft zo’n mooie voorzet aan politiek correcte rechters, dat de weg breed open ligt voor misbruik. De rechter wordt al veel langer verondersteld zich in de persoon van de dader te kunnen verplaatsen, met name bij de beoordeling van diens persoonlijkheid, de kans op “betering”, enz., met het oog op de straftoemeting. Maar dit artikel moet de rechter ook nog de “gevoelens” gaan beoordelen die aan het stafbaar (NIET-)gedrag ten grondslag liggen, en zijn straf desgevallend verdubbelen... Hoe de rechter dat voor mekaar moet krijgen (en motiveren!), dat is blijkbaar niet de zorg van de wetgever.

NIETS DOEN is dus (al lang) strafbaar. Niets doen omwille van FOUTE GEVOELENS is nu dubbel strafbaar. Dat gaat dus nog véél, en véél verder dan het hebben van een MENING en het uiten van die mening.

Nog iets: als art.422 bis & ter een antwoord waren op het gebrek aan enthousiasme om verkeersslachtoffers te helpen, waarop is art.422quater dan een antwoord? Wordt er op grote schaal hulp geweigerd aan “zogenaamde” minderheden?

#19831

Eric Jans

 

@ Jöe:

Je geniepige bemerkinkjes worden dan met anti-conservatieve cartoons geïllustreerd mét respect voor de 'uiteraard progressieve' Islamitische Sharia-waarden!'
Fijn toch? Je kan dat alles dan best doorspoelen met een stevige abscint, inderdaad.
Maar het betaalt, want er is 'budget' voor bij de oh zo progressieve royalisten! Wie weet... misschien word je nog wel eens Baron geslagen door Sire de Keuning?!

#19832

dof

 

Mijn voornaamste probleem met dit artikel is dat de balans zoek is:

Iemand die het gevaar overschat en dus niet handelt riskeert straf.

Daar staat geen enkele tegenprestatie van de staat over jegens iemand die het gevaar onderschat en zelf gewond raakt tijdens het hulpverlenen.

#19835

Nicolas Raemdonck

 

Toch wel Dof. Rechters zijn geen onmensen. (de meeste toch niet)

#19836

Eric Jans

 

@ Nicolas Raemdonck:

"Toch wel Dof. Rechters zijn geen onmensen. (de meeste toch niet)"

Dat is een geloof, geen wettelijk bepaalde garantie.
Ik stel vast dat je 'gelooft' in de rechters. In de middeleeuwen waren ook mensen die daarin 'geloofden'. Alleen uit bijvoorbeeld enquêtes als de stemmenkampioen (zelfs al zou daar maar half representatief zijn!) blijkt dat er massa's Vlamingen te vinden zijn die hun 'geloof' daarin verloren zijn.
Probleempje.

Er is geen wettelijk criterium voorzien voor wie gewond geraakt bij hulpverlening.

#19840

Leo Norekens

 

@Luc: De clown die beweert dat tussenkomen in een *vechtpartij* eigenlijk een plicht is voor elke burger, "tenzij ge een oud kreupel vrouwtje zijt dat daartoe fysiek niet meer in staat is"... die kent de wet niet.
Zoals gezegd: "Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen."

Tussenkomen in een vechtpartij kan men bezwaarlijk risicoloos noemen. Het dapperste wat een verstandige burger in zo'n geval doet, is ...zijn gsm pakken de flikken bellen.

#19841

Nicolas Raemdonck

 

Aan Eric Jans: noem het geloven, ik noem het vertrouwen. Daarbij, omdat de meerderheid van de bevolking niet meer "geloofd" in de justitie, ga ik niet plots er ook niet meer in geloven.

Het wezenlijke probleem met justitie is dat onbekend maakt onbemind. Veel mensen weten niet hoe het recht werkt. Veel mensen merken schamper op van dat juristen maar hun wetboek lezen enzoverder... Het plaatsen van dit wetsartikel toont dit goed aan. Op het eerste zicht lijkt dit zeer duidelijk maar de achtergrond en al de diepere zinsneden hebben niet-juristen niet mee.

Ik pleit niet voor een elitaire justitie maar wel voor het besef dat het recht niet simpel kan herleid worden tot "simpele woorden". Zo weten mensen niet wat de Raad van State, het Arbitragehof of het Hof van Cassatie doen, en dan nog te zwijgen van de veelvuldige vermeldingen van de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Als er iets misloopt in de justitie, dan stel ik provocerend: "don't shoot the pianist" maar wel de heren in het parlement. Als die burgers al eens het vertrouwen mogen verliezen, dan wel in het parlement. Want het is de wetgever die de wetten maakt die de rechters mits enige interpretatieruimte mogen gaan toepassen.

#19842

Jöe

 

Eric: dank je voor de nuttige tip. Jijzelf zou trouwens niet misstaan als psychologisch analyst/jobadviseur bij de RVA. Je schampere geest ziet direct wat voor vlees je in de kuip hebt en steekt ze in de juiste schuif: royalist, conservatief, centrum-rechts, centrum-links, libertijn, godsvrezend, globalist, geniepig, bestiaal, etc...
Respect!

#40633

de bruyker

 

Wij wonen in een doodlopende straat in een sociale woonwijk met enorm veel kinderen. op een zaterdag stonden mijn kinderen met 4 vriendjes op mij te wachten aan mijn brievenbus.Dit omdat we klaar stonden om naar de sporttraining te vertrekken.Ik was nog binnen toen er luidkeels mijn naam geroepen werd.Hierop ging ik naar buiten.
Ik zag dat een buurvrouw uit de straat op mijn kind gereden had: ze stond met haar linkervoorwiel op de voet van mijn 10-jarige zoon. Ze wou zelfs niet achteruitrijden en is mijn kind beginnen uitschelden van :"kleine smeerlap hier moet je niet staan,..."
Ik ben nog rustig naar haar gegaan en heb geantwoord dat ik me niet ging verlagen om met haar te ruzieen. Maar dat ik eerst met mijn kind naar het spoed zou gaan.
ze heeft hulp geweigerd om ook ons maar te voeren, wetende dat ik geen auto heb.
in het ziekenhuis werd ik opgebeld door mijn dochter, die me vertelde dat de dader de politie al had gebeld, dat ze bang was omdat de daderes de gehele straat al bij elkaar getrommeld had.Mijn kind had een zwaar gekneusde voet en pijn in het rechterbeen.
achteraf staat de gehele straat nu gekant tegen ons, mogen we dan al niet meer naar het ziekenhuis gaan als bezorgde ouder. Iedereen was kwaad omdat het ongeval "niet ernstig "genoeg was. wat kan ik doen. mijn pro- deo advokaat zal niks doen, het is extra werk, en alles is ondertussen al voorbij

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.