Liberales stelt tweede Manifest van Oxford op

Motivering

Zestig jaar geleden, op 14 april 1947 stichtten liberalen uit negentien landen in Wadham-College in het Britse Oxford de Liberale Internationale. De vergadering stelde een Manifest op dat de ideologische grondslag zou vormen van het naoorlogs Europees liberalisme. Het bekende 'Manifest van Oxford' is nog altijd de basis van het hedendaags liberalisme en wordt als een fundament beschouwd voor de liberale ideologie. Toen het Manifest geschreven werd, vertolkte het een sociaal en progressief liberalisme, dat zich beriep op de ideeën van Lord Beveridge en een ander geluid wilde laten horen dan het verstaatste en dirigistische socialisme. Intussen zijn we 60 jaar verder en staan we voor nieuwe uitdagingen. De kernleden van de onafhankelijke liberale denktank Liberales kwamen op 7 juli 2007 bijeen in de St. Edmund Hall in Oxford en stelden een ontwerp op van 'Het Tweede Manifest van Oxford'.

Manifest

Wij, liberalen bijeen in Oxford in een tijd van nooit gekende mogelijkheden, maar bedreigd door een heroplevend nationalisme, religieus fanatisme en de bedreiging van ons milieu;

Overtuigd dat deze bedreigingen voor de wereld grotendeels te wijten zijn aan het negeren van liberale principes;

Bevestigen onze overtuiging in deze verklaring:

I

1. De mens is eerst en vooral een wezen begiftigd met het vermogen tot onafhankelijk denken en handelen, en met het vermogen goed van kwaad te onderscheiden.
2. Respect voor de individuele mens en de plicht ten aanzien van de medemens zijn de ware hoeksteen van de samenleving.
3. De staat is slechts het instrument van de gemeenschap; de staat zal geen macht naar zich toe trekken die strijdig is met de fundamentele rechten van de burger of met de voorwaarden noodzakelijk voor een verantwoordelijk en creatief leven, namelijk:

Persoonlijke vrijheid, gegarandeerd door de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht; De vrijheid van geloof en levensbeschouwing; De vrijheid van meningsuiting en persvrijheid; De vrijheid zich te verenigen of niet te verenigen; De vrije keuze van beroep; De gelegenheid tot een volledige en gevarieerde opleiding naar gelang van talent en onafhankelijk van afkomst en middelen; Het recht op privaat bezit en het recht een eigen onderneming te beginnen; De vrije keus van consumenten en de gelegenheid het volledig resultaat te oogsten van de aarde en het werk der mensen; Bescherming tegen de gevaren van ziekte, werkloosheid, handicap en ouderdom; Gelijke rechten van man en vrouw.

4. Deze rechten en voorwaarden kunnen alleen door een echte democratie gegarandeerd worden. Echte democratie is onscheidbaar van politieke vrijheid en is gebaseerd op de gewetensvolle, vrije en verlichte wil van de meerderheid, uitgedrukt middels vrije en geheime verkiezingen, met het vereiste respect voor de meningen en vrijheden van de minderheid en van elke individuele mens.

II

1. De onderdrukking van economische vrijheid moet leiden tot het verdwijnen van politieke vrijheid. We verzetten ons tegen dergelijke onderdrukking, of die nu veroorzaakt wordt door staatseigendom of -controle of door private monopolies, trusts en kartels. We laten staatseigendom slechts toe voor die ondernemingen die buiten het bereik van de private sector zijn of waar concurrentie niet langer een rol speelt.
2. De welvaart van de samenleving moet beschermd worden tegen machtsmisbruik door deelbelangen.
3. Een continue verbetering van de arbeidsvoorwaarden, de huisvesting en de werk- en leefomgeving van de minst begoeden is noodzakelijk. De rechten, plichten en belangen van arbeid en kapitaal vullen elkaar aan; georganiseerd overleg en samenwerking tussen werkgevers en werknemers is essentieel voor het goed functioneren van de economie.

III

Verantwoordelijkheid is het noodzakelijk complement van vrijheid en elk recht brengt een corresponderende plicht met zich mee. Als vrije instellingen effectief moeten functioneren, dient iedere burger een gevoel van morele verantwoordelijkheid tegenover de medeburger te hebben en een actieve rol te spelen in zaken van de samenleving.

IV

Oorlog kan worden voorkomen en wereldvrede en economische vooruitgang kunnen bevorderd worden alleen als alle naties de volgende voorwaarden vervullen:
a) Loyale deelname aan een wereldorganisatie van alle naties, groot en klein, allen gelijk en onder dezelfde wet, en met de macht de strikte naleving van alle vrij aangegane internationale verplichtingen af te dwingen.
b) Respect voor de rechten en vrijheden van elk individu op basis van een universele seculiere moraal;
c) Respect voor de taal, het geloof, de wetten en gewoonten van minderheden op voorwaarde dat die niet in strijd zijn met de universele rechten van de mens;
d) de vrije uitwisseling van ideeën, nieuws, goederen en diensten, evenals de vrijheid te reizen in en tussen landen, ongehinderd door censuur en handelsbelemmeringen;
e) De ontwikkeling van de achtergebleven gebieden in de wereld, in samenwerking met de inwoners, in hun reëel belang en in het belang van de wereld als geheel. De afbouw van elke vorm van protectionisme en het bevorderen van de globalisering binnen een ethisch kader;
f) Een wereldwijde aanpak van de milieuproblemen ter vrijwaring van de rechten van de komende generaties;

Wij roepen alle mannen en vrouwen die zich kunnen verenigen met deze idealen en principes op samen met ons te werken aan de wereldwijde aanvaarding daarvan.

Egbert Lachaert, Mathias De Clercq, Karl Dhaene, Katrien Leinders, Elisabeth Matthys, Frederick Ongena, Jan Pille, Axel Polis, Zvi Raman, Rik Rammeloo, Andreas Tirez, Werner Vanderleen, Olivier Van Horenbeeck, Kurt Van Raemdonck, Preben Verberckt, Dirk Verhofstadt; Kernleden van Liberales; St. Edmund Hall, Oxford, 7 juli 2007 - Tekst voorgesteld in Brussel op 17 december 2007 [zie ook: Eerste Manifest van Oxford]


Reacties

#56584

melodius

 

Sinds wanneer zijn "positieve rechten", eigenlijk aanspraken op de portefeuille van de buurman, liberaal ? Sinds wanneer is een gemengde economie liberaal ? Welke ondernemingen zijn "buiten het bereik van de privé-sector" of bevinden zich "waar concurrentie geen rol meer speelt" ? Wat is in Godsnaam een "echte democratie" ? En wat heeft het pleidooi voor een wereldstaat in wording met liberalisme te maken ?

Links gezwets in een verraderlijk verleidelijk kleedje, meer is het niet.

#56588

traveller

 

@ melodius

Helemaal akkoord. Dirk Verhofstadt en Mathias De Clercq zijn socialisten in een liberaal kleedje.

#56592

dendof

 

Voor de jacht op crypto-tranzi raad ik 5.56 in GROTE hoeveelheden aan.

http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...

#56596

Publius

 

Die gasten maken zich totaal belachelijk.

"De staat zal geen macht naar zich toe trekken die strijdig is met de fundamentele rechten van de burger of met de voorwaarden noodzakelijk voor een verantwoordelijk en creatief leven,"

en

"Persoonlijke vrijheid, gegarandeerd door de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht; De vrijheid van geloof en levensbeschouwing; De vrijheid van meningsuiting en persvrijheid; De vrijheid zich te verenigen of niet te verenigen;"

Ik neem aan dat Liberales op basis van dat manifest zal ijveren voor een afschaffing van het CGKR en dat zij de VLD en meer bepaald Verhofstadt zullen ter verantwoording roepen voor hun bemoeizucht ?

Zij zullen zonder twijfel eveneens het gewelddadige optreden iov Thielemans veroordelen ?

Heel sloganesk opgesteld en het is helemaal niet duidelijk wat zij bedoelen met "nationalisme" ? het wordt in één adem genoemd religieus fanatisme. Heel vaag en politiek correct allemaal. Zeer hoog spreekwoordelijk jezuïtengehalte....
Respect voor de onafhankelijkheid van het gerecht ? Het is een klucht dat uit de mond van een telg van een advocatenfamilie te horen die zonder scrupules in rechtbanken de rechters intimideerden door er hen aan te herinneren wie hen benoemd had....

#56643

Jan Govaert

 

Respect voor de onafhankelijkheid van het gerecht ? Het is een klucht dat uit de mond van een telg van een advocatenfamilie te horen die zonder scrupules in rechtbanken de rechters intimideerden door er hen aan te herinneren wie hen benoemd had...

Publius, je zit er boenk op met uw opmerking.
Het is algemeen geweten dat de PVV/VLD een meer dan grote vinger in de rechterlijke pap had en heeft.
In de jaren zestig tot tachtig was het in heel Groot-Gent en wijde omgeving een publiek geheim om als advokaat mevrouw Farzi te consulteren om uw zaak te verdedigen vooral bij o.a. handelsconflicten enz..
omdat de indiener wist dat al de rechters naar deze dame moesten opkijken omwille van de door toedoen van haar familie en partij verkregen benoeming en carrière.
De prijs voor deze tussenkomsten en de verloning voor deze familie was dan ook navenant en mogelijk met de fiscus in de rol van enige slachtoffer.
Door de tijdsgeest en onder druk van de media speelt men daar in die familie nu de linkse troubadour. Een beetje meer eergevoel zou stilaan niet misstaan me dunkt. Wie hier in dit land in de onafhankelijkheid gelooft van de derde macht die moet zo wat simpel zijn.
Moest Robert Musil nog leven hij zou zijn levenswerk een nieuwe titel geven
“Der Mann ohne Prinzipes” en met Willy De Clercq in de hoofdrol figurerend. haha

#56645

melodius

 

Tiens, een vraag: zijn die Gentse kringen in eerste instantie politiek (PVV-VLD zeg maar) of is de pertinente uitleg de solidariteit tussen bepaalde vrijmetselaars ?

#56673

traveller

 

@ melodius

Het zijn machtsgeile vrijmetselaars die sinds lang Gent beheersen, inclusief het Gentse Justitiepaleis.

#56707

Publius

 

Alhoewel de salons van GO en in mindere mate GL of misschien al eens VGL daarvoor een forum kunnen zijn waar sommige van die gasten elkaar ontmoeten, denk ik niet dat je het zo ingewikkeld moet maken. Dat kan evengoed via de voetbal of andere clubs en evenementen.

Ik denk trouwens dat het meer van de invloed van clans afhangt dan van de politieke denominatie. (voor één keer neem ik een heel klein beetje de verdediging van VLD op. Ik ken ook heel wat deugdelijke VLD leden/mandatarissen met beroepsethiek, waarvan sommige wel vrijmetselaar zijn, maar die wel degelijk een zekere beroepseer hebben).

Het fenomeen hangt m.i. meer samen met de macht en positie van een individu of clan/familie errond dan dat je een partij kan verantwoordelijk stellen. Piet Van Eeckhout is daar trouwens ook voor gekend, zij het toch wat discreter dan Mme Declercq destijds. Declercq gooide het tijdens volle zitting in het gezicht van de rechters, meer dan eens....

Er complotten van vrijmetselarij in zoeken gaat iets te ver, toch niet aan Vlaamse zijde. Die biedt her en der en zeker in Gent wel opportuniteiten om hun zaakjes te regelen. Dat fenomeen is bijna onbestaande, of toch in veel mindere mate en discreter in loges behorende tot de Reguliere vrijmetselarij.

Dat manifest op zichzelf heeft misschien wel waarde, maar enkel en alleen als de auteurs en uitvoerders dat op een authentieke wijze en met autoriteit binnen hun kring kunnen doen. En daar knelt het . Vergelijk het met de evolutie (i.e. degeneratie) van Verhofstadt mbt zijn burgermanifesten. VLD is niet geloofwaardig meer zolang er daar geen ernstige wissel is gebeurd naar een nieuwe generatie. Dat MDC en andere telgen gepusht worden zijn een negatief teken aan de wand en verdere hypotheek op VLD. CD&V en NVA hebben dat echt wel door. Je kan Leterme veel verwijten, maar niet dat hij "een Verhofstadtje" gedaan heeft met de broek tot op de enkels. Of dat na volgende verkiezingen zo blijft valt te betwijfelen, dat wel.

#56713

LVB

 

Vooreerst: dit "Tweede Manifest" vertoont slechts kleine verschillen met het oorspronkelijke Oxford-Manifest dat de grondslag vormt voor zowat alle Europese liberale partijen. Ik heb intussen beide versies zin per zin vergeleken en publiceer binnenkort misschien de vergelijking en mijn conclusies.

Wat de familie De Clercq betreft: de commentatoren hierboven zouden beter Mathias De Clercq beoordelen op zijn eigen daden, uitspraken en geschriften, dan op de advocatenprestaties van zijn grootouders. Of gaan de commentatoren hierboven er ook mee akkoord dat we henzelf beoordelen op basis van de prestaties van hùn voorouders, in plaats van op hun eigen prestaties? Over die vermeende advocatenpraktijken weet ik niets, maar ik weet wel dat geen enkele Vlaamse liberaal meer in de praktijk verwezenlijkt heeft voor een echt volkskapitalisme als Willy De Clercq. En dan denk ik meer bepaald aan de bevrijdende roerende voorheffing, het pensioensparen en de wet Monory-DeClercq. En wat sommige liberalen daar ook mogen van denken, zelfs de devaluatie van de frank was op termijn een goede zaak voor de spaarders omwille van de verhoogde economische groei.

#56715

traveller

 

@ luc

Ik heb De Clercq en Verhofstadt er uit genomen omdat ze in hun dagelijkse politieke activiteiten elk principe dat hier boven vermeld staat met de voeten treden.
Het monddood maken van het VB is anti-liberaal.
De socialistische activiteiten van staatscontrole op alles door paars is toch nooit door die 2 tegengesproken.
De controle op de media is toch nooit door hen tegengesproken.
Controle van het rechtsapparaat(proces VB) is toch nooit door hen tegengesproken.
Het zijn vazallen van Verhofstadt en zijn politiek en die is helemaal niet liberaal, integendeel.
De ondertekening van een papiertje verandert daar niets aan.

#56741

melodius

 

Luc, het eerste manifest was inderdaad in hetzelfde bedje ziek. Maar ze hadden tenminste het excuus dat het echte liberalisme tijdens die periode op sterven na dood leek. Wat we hier hebben is sociaal-democratie uitgedrukt in een liberaal jargon.

#56742

melodius

 

Wat de vrijmetselarij betreft, en meer bepaald het GOB, is het een publiek geheim dat maçonnieke vriendschappen een grote rol spelen in het Brusselse gerecht, en gedurende een bepaalde periode voornamelijk aan de rechtbank van koophandel. Ik hoor hetzelfde voor andere steden maar ik ben er niet zeker genoeg van om het hier te gaan stellen. Let ook op de maçonnieke kantjes aan het systeem Van Cau in Charleroi, waar de pers niet te diep op is ingegaan.

Voor alle duidelijkheid, ik beweer niet dat de grote Satraap van de loge orders geeft aan de broeders (zoals dus wèl gebeurde tijdens de 19de eeuw, lees er maar gelijk welke geschiedenis van de liberale partij op na), noch dat de obediëntie zelf op die manier zou functionneren en zelfs niet dat alle loges affairistisch zijn. Maar ik zeg wel dat bepaalde loges mensen verenigen die van hun functie misbruik maken om elkaar voor te steken.

#56743

dendof

 

Sorry, Luc, maar ik stopte met lezen bij "de plicht ten aanzien van de medemens".

Ik ben niet echt een grote fan van Rand, noch de schrijver noch de ideologe, maar haar werk heeft me wel geleerd hoe crypto-sossen en crypto-tranzis te identificeren.

Een échte liberaal kent gewoon aan anderen dezelfde rechten toe die hij voor zichzelf opeist, als een LOGISCHE vanzelfsprekendheid, niet een MORELE.

Zogzegde liberalen die afkomen met woorden zoals "plichten"? Geen spek voor mijn botherham.

#56749

melodius

 

Ah, en waarom dan ?

Heb jij bijvoorbeeld niet de plicht om voorzichtig te rijden als je de auto neemnt zodat je niemand zou aanrijden ? Wat zou daar antiliberaal aan zijn ? Waarom zou "moreel" een vies woord zijn en waarom zou het "logisch" zijn om aan anderen dezelfde rechten "toe te kennen" (let op wat dàt werkelijk betekent) als aan jezelf ?

Je zit trouwens midden in een logische contradictie : moraliteit afwijzen is een morele keuze.

#56771

traveller

 

Open VLD houdt zijn congres achter gesloten deuren??? Echte democratie als het ware, de pers is niet toegelaten. NV-A van hetzelfde laken een broek. We gaan er echt op vooruit, dit is de eerste keer in de geschiedenis dat zoiets gebeurt in den bel(ziek).

#56773

melodius

 

Merk dat het Vlaamse partijen zijn.

#56780

Benny Marcelo

 

De Franstalige partyen houden geen congres, 't gevang zit al vol!

#56802

Jan Govaert

 

Luc: een bescheiden rechtzetting t.a.z. van o.m. de persoon van Willy De Clercq.
Ik reageerde in eerste instantie feitelijk op de zogezegde onafhankelijkheid der machten en ik moet toegeven dat de familie De Clercq niet de enigen zijn aan het politiek firmament die daarop kunnen aangesproken worden.
Nu de zaken die u aanhaalt ivm pensioensparen enz.. zijn correct.
Ik wens dan ook de advocatenwereld te scheiden van de politieke wereld.
De verdiensten van Willy De Clercq ivm de kracht van het liberalisme in Vlaanderen zijn onweerlegbaar.
Hij was bovendien een zeer harde werker en ik heb het altijd een spijtige zaak gevonden dat hij als lid van de Europese Commissie in 1988 de baan moest ruimen voor een Van Miert die nog niets bewezen had. Maar dat had meer te maken met een tsjevenstreek dan met wat anders.
Ik meen zelfs dat dit heeft meegespeeld in 1999 toen Verhofstadt, die weliswaar door de dioxine aan de macht kwam, om in deze legislatuur grondig revanche te nemen op de CVP door in alle beslissingen het totaal tegenovergestelde te doen van de onophoudelijke inleveringskultuur van de periode Dehaene.
Maar het is echter ook niet onwelvoeglijk te denken dat met de komst van het volkskapitalisme het kapitalisme zelf evenzeer meegeprofiteerd heeft. Zie hiervoor in de jaren ’80 de inperking van het rechterlijk statuut van de BBI. En in die jaren 1980-82 kreeg men bv. op de aandelen van Ebes tot 33 procent intrest per jaar maar dat waren allemaal preferente aandelen waartoe de gewone burger geen toegang had. Maar zonder een Willy De Clercq was er van een Verhofstadt geen sprake geweest.

Wat betreft de persoon van Mathias De Clercq. Ik heb indertijd zijn maidenspeech gelezen toen hij tot schepen werd verkozen en was niet bijzonder geporteerd door het links-liberalisme die erin werd geponeerd. Ik vind nog altijd dat dit links-liberalisme op het liberalisme past als een tang op een varken maar dat is slechts mijn persoonlijke mening.
Het kwam bij mij eerder over als een poging tot vergoelijken van de aberrate toegevingen van Verhofstadt II aan de PS van Di Rupo.
Ik wil Mathias De Clercq het voordeel geven van de twijfel gezien zijn leeftijd en ik denk dat hij door de jaren heen wijzer geworden zijnde tenslotte zal uitgroeien tot een onvervalste liberaal.
Laat ons duimen.

#56803

LVB

 

@Jan Govaert: Ideologisch ben ik waarschijnlijk een nog grotere tegenstander van het links-liberalisme van Mathias De Clercq dan u.

Met zijn uitspraak dat er "te veel libertariërs in de VLD zitten", heeft dit heerschap zijn partij mijns inziens schade berokkend.

Ik ben sinds 2007 geen lid meer van de VLD en ik wil hier duidelijk stellen dat die uitspraak van Matias De Clercq, samengevoegd met het feit dat dit heerschap door de top van zijn partij aan de borst gedrukt wordt terwijl libertariërs terzelfdertijd in diezelfde partij als ongewenst uitschot worden beschouwd, één van de belangrijkste redenen was die bijgedragen hebben tot mijn beslissing.

Ik ben geen lid meer van de VLD, en dat komt hoofdzakelijk omdat die partij minstens de indruk wekt of gewekt heeft dat ze het lidmaatschap van mensen als ik niet meer op prijs stelt.

Ik heb lang weerstaan aan die druk omdat ik ervan uitging dat, zolang ik lid was, ik mee kon stemmen op congressen, maar op een bepaald punt wordt een mens het toch wel beu.

En voor alle duidelijkheid: de verdediging door Mathias De Clercq van het hoofddoekenverbod bij de stad Gent beschouw ik niet als een gunstige evolutie. Als ik mezelf "rechts" noem dan heb ik het wel degelijk over "economisch rechts", niet over het soort rechts dat in naam van de neutraliteit van de staat de persoonlijke vrijheid van ambtenaren beknot. Het is in ieder geval niet met een paar symbolische maatregelen tegen het binnendringen van de islam in publieke instellingen dat de VLD haar vroegere imago van verdediger van economische en persoonlijke vrijheid zal kunnen terugwinnen.

Anderzijds blijf ik erbij dat men mensen niet moet aanspreken over de fouten noch over de verwezenlijkingen van hun voorouders, en dat is tevens een reden waarom ik extra kritisch sta tegenover politieke dynastieën. En men moet politici ook niet beoordelen op vermeende wanpraktijken in hun niet-politieke beroepsleven.

#56804

melodius

 

Luc, en wat als zij in hun beroepsleven mogelijkheden hebben die zij niet zouden hebben gekregen hadden zij niet aan politiek gedaan ? Denk je bv. dat Uyttendaele de advocaat zou zijn van min of meer alle openbare besturen des lands waar de PS een vinger in de pap heeft als hij niet de echtgenoot van Onkelinx was ?

#56805

A.Rouet

 

@luc

Een libertariër per definitie 'geen ploegspeler' noemen gaat misschien wat ver, maar maakt zijn individualisme (zijn "welbegrepen egoïsme") het hem niet moeilijk met andersdenkenden compromissen te sluiten?
Wie in het politieke centrum zit, mag dan wel door de zuiveren aan weerskanten "noch mossel, noch vis" genoemd worden, wat 'beginsel-onvastheid' schaadt de pragma van het samenwerken niet.Integendeel.

#56806

LVB

 

@A.Rouet: Ik heb geen enkel probleem met de aanwezigheid van figuren als Mathias De Clercq, Sven Gatz of Patrik Vankrunkelsven in de VLD. Tendensrecht is een goede zaak. Ik heb er wel een probleem mee als sommigen onder hen in de aanwezigheid van mij of anderen een probleem zien, en bijgevolg het tendensrecht willen afbouwen. Mensen als Vankrunkelsven of Gatz hebben nooit bepaalde stromingen in de VLD aangeklaagd of verketterd, De Clercq heeft dat wel gedaan. Dan weet je wel waar de intolerantie precies zit.

#56814

Nicolas

 

De techniek van een Mathias Declerq om te stellen dat "er teveel libertariërs" in de VLD zitten, was een gelijkaardige techniek van Stalin of McCartney om te zeggen dat er teveel vijanden van het volk of communisten in de partij zitten, met name om de partij uit te zuiveren van iedereen die het niet met de top eens is. Je werd duidelijk gemaakt dat je niet meer welkom bent...

Ik heb de VLD met spijt ook verlaten, maar LDD afgewezen. De partij wordt stilaan een éénmanspartij en niet zozeer in de zin van dat ze bestaat uit één man, maar wel dat het programma niet meer primeert maar wel de voordrijver. En wat te denken over al die overstappen van Sp'a-ers... en VB'ers (die vroeger afkomstig waren van SP)...

#56815

LVB

 

De verwoording van Nicolas, "ik ... ook ... MAAR" zou de indruk kunnen wekken (ook al bedoelt hij het misschien niet zo) dat ik lid zou zijn van LDD. Quod non, dus.

#56816

Nicolas

 

Geen lid maar kiezer.

#56833

Johan B

 

@Luc: "En wat sommige liberalen daar ook mogen van denken, zelfs de devaluatie van de frank was op termijn een goede zaak voor de spaarders omwille van de verhoogde economische groei."

Met dat soort redeneringen kan je ook het communisme bejubelen omdat het heeft gezorgd voor de - op termijn - verhoogde economische groei in de ex-Oostbloklanden.

#56834

Johan B

 

@Luc: "Als ik mezelf "rechts" noem dan heb ik het wel degelijk over "economisch rechts", niet over het soort rechts dat in naam van de neutraliteit van de staat de persoonlijke vrijheid van ambtenaren beknot."

Volgens Fadéla Amara zijn moslima's met hoofddoek in 3 groepen onder te brengen.

Groep 1 draagt de hoofddoek als bescherming zodat ze niet door jongens worden lastiggevallen. De hoofddoek wordt hier dus niet gedragen omwille van de persoonlijke vrijheid, maar als bescherming tegen het lastigvallen. Het niet dragen van die hoofddoek achter de balie beknot dan ook geenszins de persoonlijke vrijheid van deze ambtenaren.

Groep 2 gelooft in god en denkt nog steeds dat de hoofddoek verplicht is. Deze vrouwen zijn ongeschikt als ambtenaar, want zij zullen ook denken dat het discrimineren van ongelovigen of joden verplicht is, aangezien hun god daar op aandringt.

Groep 3 bestaat uit militante vrouwen en meisjes die lid zijn van een fundamentalistische groep. Zij gebruiken de hoofddoek als vaandel, als politiek symbool. Zij willen een islamitische staat stichten. Deze vrouwen zijn overduidelijk ongeschikt als ambtenaar.

Besluit: dat argument van de "persoonlijke vrijheid van ambtenaren" is een flutargument. De persoonlijke vrijheid van de burger die aan de andere kant van de balie staat lijkt mij veel belangrijker. Die burger heeft immers geen keuze. Een moslima die absoluut een hoofddoek wil dragen wel: zij kan kiezen om geen ambtenaar te worden.