Meerwaarden op aandelen belastbaar

[De fiscus] maakt (...) gebruik van de op stapel staande programmawet om een nieuwe passage in te lassen in artikel 90, 9° van het wetboek van inkomstenbelastingen.

Alle meerwaarden op aandelen verwezenlijkt naar aanleiding van een overdracht onder bezwarende titel, zoals een verkoop, worden voortaan belast, behalve de normale verrichtingen van beheer van privévermogen. De belastingheffing op alle meerwaarden wordt dus de regel, de vrijstelling de uitzondering. Gaat het om een 'abnormale' -lees: van het normaal beheer afwijkende- verrichting, dan is niet alleen het abnormale gedeelte van de meerwaarde belastbaar, maar de volledige meerwaarde.

Alhoewel de memorie van toelichting bij het ontwerp van de programmawet beweert dat de wet niets belastbaar stelt wat in het verleden niet belastbaar was, lijkt het ons toch dat een inkomen dat volgens het Hof van Cassatie niet belastbaar is, toch getaxeerd zal worden. De klap op de vuurpijl is dat deze 'wijziging die er geen is' ook nog eens in werking treedt vanaf 1 januari 2007. Als u uw aangifte voor 2007 al ingediend heeft, kan ze dus post factum nog verkeerd blijken te zijn. Benieuwd welke parlementsleden dat zullen goedkeuren.

Luc Vanheeswijck in De Standaard, 19 juni 2008

Reacties

#64955

Cogito

 

Deze wet is nog niet gestemd he.
Dat krjgen ze er niet door, er zijn teveel politiekers met aandelen.

#64974

Karl

 

En de verliezen op de beurs a rato van het belastingstarief TERUGVORDERBAAR van de staat?

Let op: terugvorderbaar, niet zomaar een aftrekpost op je aangifte. Want als je als rentenier een slecht beleggingsjaar hebt en zwaar verloren hebt, ben je geen belasting verschuldigd en kan je dus niks aftrekken.

Dat wordt leuk voor de begroting in een jaar van een beurscrash.

Dat opent ook perspectieven voor de farizeërs die op eigen houtje de meerwaarden van familiale vennootschappen gaan aanvetten bij overdracht.

Nu, tak 23 wordt ook afgezaagd... alle takken totdat de boom helemaal kaal is. Realistische beeldspraak.

#64975

LVB

 

De gewone belegger zal mijns inziens niet belast worden op de meerwaarde op aandelen, vermits dit valt onder het 'normale beheer van privé-vermogen' (aka 'beheer als goede huisvader').

Twijfelachtiger wordt het voor wie bijvoorbeeld de aandelen van zijn eigen bedrijf of het bedrijf waarvan hij mede-oprichter is, verkoopt in het kader van een overname. Probeer dan maar eens aan te tonen dat de verkoop van die aandelen onder het 'normale beheer van het privé-vermogen' valt. Zoals het artikel stelt was dit in het verleden niet belastbaar (behalve bij verkoop aan buitenlandse overnemers).

#64977

Nicolas -(uitgelogd)

 

Dat laatste (van die buitenlandse ondernemers) was mijn inziens zelf strijdig met het Europese verbod op discriminatie, maar soit, dat terzijde.

#64979

Cogito

 

Om welke specifieke reden wil men dit dan stemmen?

#64980

Steerse

 

Men viseert de interne meerwaarden, bv. de situatie waarbij een ondernemer de aandelen van zijn eigen vennootschap verkoopt aan een holding die hij zelf opricht.
In een extreem geval gaat het als volgt: de holding gaat een lening aan bij de bank die ze afbetaalt met de dividenden die ze trekt uit de exploiatievennootschap. Het resultaat is dat de ondernemer direct belastingvrij een berg cash incasseert. (indien hij de winst rechtstreeks als dividend uit zijn vennootschap haalt, betaalt hij 25% roerende voorheffing)

Meestal is het niet zo zwart-wit: de ondernemer kan zijn aandelen ook inbrengen in natura in een holding (dan casht hij niet direct, maar creëert hij fiscaal kapitaal), het opzetten van een holdingstructuur is niet altijd fiscaal geïnspireerd: je kunt ook om economische redenen ervoor opteren om verschillende afdelingen van een onderneming in afzonderlijke juridische entiteiten te steken onder één centrale holding (het fiscale voordeel is dan een handig meegenomen toeval)

De problematiek van de interne meerwaarden is al lang een hot item onder fiscalisten. Wie de fiscale actualiteit volgt, vreesde al langer dat men de omzetting van de fusierichtlijn zou aanwenden om een rem te zetten op de interne meerwaarden. Daarom zijn er in 2007 nogal wat holdings opgericht in het Vlaamse KMO-landschap. Dat verklaart ook (niet rechtvaardigt) waarom de fiscus de retro-acatief wil doen.

Onder paars lag naar verluidt onder druk van de socialisten een veel verregaander voorontwerp van wet op de regeringstafel, maar de liberalen zouden dat toen geblokkeerd hebben.

@Nicolas: de belastbaarheid van belangrijke participaties aan niet-Belgen, is inderdaad strijdig met het Europees recht. De fiscus heeft dit erkend, maar de verkoop van belangrijke participaties aan personen die inwoner zijn van een land gelegen buiten de E.E.R. blijven belastbaar.

#64981

LVB

 

@Steerse: dank voor je uitleg, zeer ad rem en duidelijker dan de column van Vanheeswijck in DS.

#64985

Cogito

 

Is men dan, als particuliere belegger in aandelen, afhankelijk van de goodwill van het rechtsapparaat om zich aan die interpretatie te houden, zoals Steerse beschrijft, doch loopt men immer het gevaar dat, wanneer men naar de letter wil interpreteren, men ook als particuliere belegger belasting zal moeten betalen op beurswinst?
maw is beurswinst nu naar de letter van de wet belastbaar, maar blijft men nog even buiten schot "dankzij" een vandaag geldende visie bij de fiscus? Kan de fiscus van vandaag op morgen van gedacht veranderen en zonder wetsaanpassing gewoon alle beurswinst gaan belasten, evt. met terugwerkende kracht tot 2007?

#64987

traveller

 

@ Cogito

Nu de papieren aandelen aan toonder gedaan zijn, aaandelen door banken beheerd worden enz., zijn belgische aandelen, belgische beurs enz. voor mij gestorven.
De staat zal elke winst op die aandelen belasten tot het zelfs de inflatie niet meer zal dekken. Verlies zal al helemaal niet meer in acht worden genomen.

#65046

Steerse

 

Oh ja, ik was nog een klein stukje duiding vergeten.
Er verandert op het eerste zicht weinig concreet aan de wetgeving. (winsten die voortspruiten uit abnormale of speculatieve verrichtingen zijn nu ook al belastbaar)

Ware het niet dat het Hof van Cassatie (arrest van 30 november 2006) geoordeeld heeft dat bij een abnormale verrichting (bv. zuiver fiscaal geïnspireerde verkoop aan de eigen holding zonder verdere economische motivering), niet de volledige meerwaarde op aandelen belastbaar is, doch enkel het abnormaal gedeelte van de winst dat voortspruit uit die verrichting.
Het wetsontwerp maakt die rechtspraak ongedaan en dat maakt fiscalisten zo kwaad.

Vele malen erger dan de hoge belastingdruk in dit land zijn de onhebbelijke gewoontes om:
- wetswijzigingen door te voeren indien de belastingplichtige rechtszaken wint tegen de fiscus
- telkens er een nieuwe regeringscoalitie is fundamentele wijzigingen aan te brengen aan het fiscaal recht

Een ondernemer kan leven met een hoge belastingdruk. Als hij zijn netto-rendement op een investering kan berekenen, is hij vrij om te beslissen te investeren of niet te investeren.
Als hij een beslissing moet nemen om een bepaalde investering te doen, niet wetende in welke mate zijn winst afgeroomd zal worden door wetswijzigingen in de toekomst, is het een stuk lastiger om te beslissen of hij die investering nu doet of niet.

#65052

traveller

 

@ Steerse

Het is helemaal niet lastig, gewoon stoppen met investeren in België.