Hoofddoek, de wereld op zijn kop

Eddy Daniels
Eddy Daniels
Zelden heb ik zulk een verzameling van drogredeneringen gelezen als in het artikel "Na 'Á bas la calotte', 'Weg met 't kapje' van Jan Hertogen, voor wie ik als persoon overigens de grootste waardering heb, maar die als ideoloog getuigt van een toenemende verdwazing. De passages uit zijn artikel staan hieronder cursief weergegeven.

Slachtoffers worden verantwoordelijk, wie uitgesloten wordt krijgt de schuld, zijn sociale omgeving de bult en wie er zich voor inzet is de peanut, het zwarte schaap. Het klassieke scenario wanneer de macht haar agenda doordrukt en ‘zelfverklaarde progressieve intellectuelen’ zich mengen in het debat en de uitsluiting legitimeren.


Dit is een gratuite bewering, waarop met een even gratuite bewering kan gereageerd worden: de hoofdstroom in de moderne samenleving is niet de uitsluiting, maar het victimisme. Wie discriminatie of uitsluiting claimt in welke omstandigheid ook, krijgt steeds een open doekje in de pers en kan zijn argumenten zeer vaak zonder wederwoord of kritische nuancering presenteren. Sinds de opkomst van het Vlaams Blok omstreeks 1987 profiteert het cultuurrelativisme daarvan.


Het is ook de geschiedenis die zich herhaalt: voor vrijzinnigen, socialisten en slechtmenend links waren het altijd de katholieken en nu de moslims die het gedaan hebben.


Vrijzinnigheid, socialisme en ‘slechtmenend links’ hebben zich in dit land – en in nagenoeg geheel Europa – ontwikkeld in confrontatie met de katholieke kerk. Ik laat in het midden wie het historische ‘gelijk’ aan zijn kant had en wanneer in welk dossier, ik stel wel vast dat er daaruit een maatschappelijk compromis is gegroeid – onder andere het Schoolpact – dat toeliet een maatschappelijke consensus op te bouwen zonder voortdurende confrontatie.

De kern van die consensus was dubbel: de scheiding van kerk en staat; en de verzuilde ontwikkeling van verschillende ideologieën, hierbij deels puttend uit eigen patrimonium maar grotendeels bouwend op een gecontroleerde en controleerbare overheidsubsidiëring. Dit heeft tot een pluriforme en pluralistische dienstverlening geleid – van peutercrèches via onderwijs, ziekenhuizen tot bejaardenzorg – die kwalitatief ongemeen hoog en ideologisch zeer sereen functioneren.

Niemand vraagt naar je geloof als je inschrijft in een school, zorg zoekt in een ziekenhuis of opvang in een bejaardentehuis, ook niet in katholieke instellingen. Geen enkel ziekenhuis heeft ooit geestelijke begeleiding door een imam verboden of zelfs maar gehinderd.

Immigrerende moslims – de overgrote meerderheid – werden liefdevol en empathisch opgevangen binnen die hen vreemde structuren die ze in eigen land in de verste verten niet kennen maar hier als een normaal gegeven zijn gaan zien. Zodat ze – op de Turkse gemeenschap met de seculiere Lucerna-school na – geen enkel initiatief hebben genomen om hun eigen structuren uit te bouwen, omdat daar – moskeeën uitgezonderd – ook geen behoefte aan bestond.

Slechts één klein voorbeeld: aan de KU Leuven bestaat zelfs een studentenmoskee, gefinancierd door de katholieke universiteit. De aanklacht van hardnekkige partijdigheid in het weren van de moslims is dus totaal zonder voorwerp.

"Á bas la calotte" wordt nu "Weg met ‘t kapje". Op deze eerste vakantiedag een round-up van de schamelijke en beschamende argumenten van Karin Heremans en Dirk Verhofstadt met hun depreciatie van de islam en godsdienstigheid en het beschamend onderuit halen van haar vertegenwoordigers.


Ik heb, uit mijn lezing in de pers, niet de indruk overgehouden dat Karin Heremans en Dirk Verhofstadt eenzelfde argumenten hanteren. Ik kreeg de indruk dat Heremans een atmosfeer zonder maatschappelijke druk in haar school wil creëren, terwijl Verhofstadt een algemeen maatschappelijke maatregel wil uitvaardigen die feitelijk overeen komt met de visie van Filip Dewinter: ‘Wie een hoofddoek draagt, tekent een terugzendcontract’.

En Kitty Roggeman van het Vrouwenoverleg Komitee en ook BOEH die in DM van 1/07/09 eventjes korte metten maakt met het “vrijzinnig fanatisme”.


Imam Nordine Taouil heeft het gedaan

Als je de enige toeverlaat bent voor mensen om met hoofddoek een secundair diploma te halen


Het is een lonende positie je de ‘enige toeverlaat’ te noemen, Anne Martens uit Gent dankt er een functie aan als arrondissementscommissaris. Zij stemde immers op CD&V-partijbevel tegen de hoofddoek achter loketten in de gemeenteraad omdat zij een verkiesbare plaats voor het Vlaamse Parlement ambieerde, met als argument dat ‘iemand hen toch (daar) moet verdedigen’ (zij dus, na ‘hen’ ‘verraden’ te hebben). Anne Martens, la Passionaria, tegen 123 racistische parlementsleden. Ze rijdt nu rond in een wagen met chauffeur want de partij zat verveeld met iemand die zichzelf zo dwaas opblaast, maar was haar vader nog één en ander verschuldigd.

De waarheid is natuurlijk dat mensen met een hoofddoek in honderden scholen – ook katholieke – een diploma kunnen behalen, ja, daar actief toe aangemoedigd worden en alle hulp bij krijgen. Het probleem duikt slechts op daar waar de hoofddoek door sociale druk opgedrongen wordt aan andere scholieren.

Iedereen weet dat de sociale druk in de Antwerpse scholen Halal-eten al verplicht heeft gemaakt voor iedereen. Wat een overtreding is van het gelijkheidsbeginsel want niet-halal toeleveranciers of kwekers van varkens mogen niet meer leveren.

Iedereen weet ook dat in het Antwerpse atheneum de sociale druk van die aard is – maar daar wordt in de pers NOOIT over geschreven – dat nagenoeg alle niet-allochtone leerlingen er weggevlucht zijn, ook de kinderen van de zogeheten ‘linkse progressieven’ waarvan velen nu jammeren over het hoofddoekenverbod.

De school die ooit een progressief vlaggenschip was van het gemeenschapsonderwijs en eminente intellectuelen afleverde zakt zo af tot een school die dreigt ten onder te gaan aan obscurantisme, omdat de islamitische normen alles doordrenken terwijl nergens ter wereld de islam in staat is geweest om modern onderwijs aan te bieden.

In het Arabisch bestaat er maar één woord voor zowel ‘ketterij’ als ‘vernieuwing’: bidah.

Atatürk heeft zijn land maar kunnen moderniseren door effectief de imams uit de scholen te jagen en de hoofddoek in de scholen te verbieden.

In vele islamitische landen – Syriê en Pakistan onder andere - wordt het betere onderwijs aangeboden in katholieke scholen, vaak van de jezuïeten of dominicanen.

De islamitische topuniversiteit in Kaïro, al-Azhar, heeft, met de verwijdering van Abu Zayd, officieel bevestigd dat historische kritiek niet mag gedoceerd worden. De rector heeft officieel afgekondigd dat westerse filosofie niet op het lessenprogramma mag.

en ze dan in de steek laten, dat is het sterk staaltje waartoe Directrice Heremans, mede onder druk van Spa-trekpaard Patrick Janssens


Ik denk niet de Patrick Janssens een SPA-trekpaard is, ik heb een sterk vermoeden dat hij een Patrick Janssens-trekpaard is, maar tot daar aan toe.

en de lobby van het Gemeenschapsonderwijs,


Ik denk dat ‘de lobby van het gemeenschapsonderwijs’, zoals Jan Hertogen dat noemt, effectief met de handen in het haar zit om te voorkomen dat het gemeenschapsonderwijs islamonderwijs wordt onder neutrale dekmantel.

heeft moeten beslissen, zo verzekerde me althans een goede bekende met deze middens. De minimale maar toch aanwezige schooldemocratie werd daarbij volledig genegeerd zo stelde hij nog: noch de Ouderraad, noch de leerlingenraad hebben kunnen, meespreken, adviseren laat staan mee beslissen in deze kwestie.


Ik ken de specifieke toestand niet in het atheneum van Antwerpen maar weet wel dat wettelijk gezien Ouderraad en Leerlingenraad slechts een adviserende functie hebben en geenszins MOGEN meebeslissen over het huishoudelijke reglement.

Ik kan me bovendien best voorstellen dat in een school die nagenoeg uitsluitend bevolkt wordt door islamleerlingen die raden samengesteld zijn uit precies die groep waaruit de sociale druk komt die de directrice wil bestrijden.

Ik kan me levendig voorstellen dat de directrice op dat niveau geen hysterische discussie heeft willen beginnen waar de uitslag bij voorbaat van vaststond, zeker niet omdat dit niet eens tot de bevoegdheden van die raden behoort.

Ook dat werd vakkundig onder de mat geveegd. De aandacht van het essentiële diende dan afgeleid. De meisjes moesten beschermd worden tegen de sociale druk alsof een school geen andere middelen heeft om daar actief op in te grijpen.


Welke?

Het is een drogreden die niet ter zake doet.


Op het moment dat op alle niveaus experts worden opgeleid en ingezet tegen pestgedrag, op school, op het werk, doet massale sociale druk onder leiding van achterlijke imams zonder fatsoenlijke vorming dus ‘niet ter zake’?

Alle pijlen werden daarbij gericht op Imam Nordin Taouil die geen kans kreeg zijn terechte en genuanceerde standpunt en bekommernis verder toe te lichten, nochtans was hij duidelijk: “In België bestaat leerplicht en geen schoolplicht, dus wij roepen de meisjes op om van school te blijven als zij geen hoofddoek meer mogen dragen. Zij zullen dan binnen de eigen omgeving zich voorbereiden op de examencommissie en zo aan hun leerplicht voldoen”.


Iedereen weet dat de voorbereiding van jongeren op de middenjury een helse karwei is, slechts haalbaar voor zeer goed gevormde en extreem toegewijde ouders. Iedereen weet ook dat het gemiddelde vormingspeil van islamitische ouders zeer laag ligt en dat bij velen de motivatie om betrokken te zijn bij het schoolwerk van hun kinderen – zeker van meisjes – onbestaande is.

Bovendien is het zo dat de wet vereist dat ouders die hiervoor opteren een ernstig dossier indienen waarin zij serieuze argumenten aanbrengen voor een goede studiebegeleiding. Het is bekend dat enkele jaren geleden de Vlaams Blok’ers Paul Belien en Alexandra Colen – die voor thuisonderwijs geopteerd hadden – een dag lang op de rooster gelegd werden door de lokale politie, en dit ondanks het feit dat zij er toen al in geslaagd waren drie van hun vijf kinderen op die manier aan de universiteit te brengen.

Thuisonderwijs wordt dus als een noodmaatregel aangezien waar niet lichtvaardig gebruik van kan gemaakt worden. De lichtzinnigheid waarmee de SP.A-imam Nordin Talhoui in deze opriep om van dit systeem gebruik te maken grenst aan het incivieke en flirt met de limieten van de vrije meningsuiting want is feitelijk een oproep tot kindermishandeling.

Helder, genuanceerd en met respect voor de wet, ook al werd hij in 2005 door de Belgische staatsveiligheid geweerd uit de moslimexecutieve omdat hij zogezegd anti-democratisch was, omdat ik ‘flamingant’ was en een Vlaamse moslimexecutieve voorstond was zijn antwoord toen. Onder druk van de goe- of zeg maar ‘slecht’gemeente, moest de Imam in de 7de dag van 28/06/09 publiekelijk terugkrabbelen, begrijpelijk wanneer iedereen hem, de moslima’s en de islamgemeenschap in de steek laat of al met vakantie vertrokken was.


SP.A’er Talhoui liet eindelijk zijn ware gezicht zien en Hertogen roept hem uit tot slachtoffer.

In het interview van Karin Heremans, directrice van het Antwerpse Atheneum in DM van 27/06/09 worden evenwel (weer) alle registers open getrokken. Dirk Verhofstadt vond dat interview dan weer een ideale gelegenheid om olie op het vuur te gooien op 29/06/09 en uiting te geven aan liberale denkbeelden die eerder aan misogynie (vrouwenhaat) dan aan waarborg voor individuele rechten doen denken.


Ik denk dat je Dirk Verhofstadt inderdaad veel ideologische verblinding kunt verwijten, en ik ben het in heel wat kwesties – waaronder het hoofddoekendebat – grondig met hem oneens, maar misogynie? Dat verwijt is ver erover. Of het misogyn is te waarschuwen voor een cultuur die zonen een dubbel erfrecht toekent dan dochters, en jongens als sjeiks laat opgroeien, terwijl hun zussen hen nederig moeten bedienen, durf ik ten zeerste betwijfelen.

Monika Van Pamel en Meyrem Almaci op 30/06/09 in DM doen ook hun en Kitty Roggeman laat een scherpe en gedegen stem horen.


Na "A bas la calotte" "Weg met het kapje"


Na het anti-kalootisme (tegen de tsjeeven, de katholieken, à bas la calotte – paaps keppeltje, kap) omwille van hun aanwezigheid in onderwijs, gezondheidszorg, vakbonden, het middenveld wat katholieken betreft nu het anti-kapjisme (tegen de hoofddoek, moslims, islam, à bas le foulard) omwille van de groeiende aanwezigheid van moslimkinderen in het onderwijs en later op de arbeidsmarkt, zonder zich evenwel, zoals de katholieken, verder ‘institutioneel’ uit te bouwen.


Dat is de kern van het probleem: als er vroeger – toen ze nog bestonden – caloten of nonnen in scholen of ziekenhuizen rondliepen, dan waren dat KATHOLIEKE instellingen of, hoogstens, godsdienstleraren in het gemeenschapsonderwijs. In alle andere vakken bestond er ideologische neutraliteit, ZELFS in de lessen zedenleer.

De moslimgemeenschap ontloopt echter haar verantwoordelijkheid, en bouwt geen eigen scholen- en zorgennet op. Zij wil haar normen opdringen in het gemeenschapsonderwijs en wil zo haar eigen net creëren zonder zich moeite te doen, door te parasiteren op instituties die haar niet toebehoren. Dàt is de kern van de kwestie.

Ik denk dat de zogeheten ‘lobby’ van het gemeenschapsonderwijs al lang voor zichzelf de keuze heeft gemaakt om van de speerpunt-concentratiescholen als het atheneum van Antwerpen af te zien en die met pijn in het hart te evacueren, liever dan zichzelf als dekmantel te laten gebruiken voor de uitbouw van fanatieke moslimscholen onder een vals neutraal vaandel.

Het hoofddeksel heeft blijkbaar al langer dan vandaag de irritatie en weerstand opgewekt. De minimale maatschappelijke aanwezigheid (moslims vormen 3,9% van de bevolking in Vlaanderen, 25,5% in Brussel en 4% in Wallonië) moet uit het onderwijs, de publieke functies en onder de korenmaat gestopt (voor wanneer het straatverbod?).


Wat een onzin, en dat voor een socioloog. Op wat baseren deze wilde beschuldigingen zich anders dan op victimistische paranoia?

In tegenstelling tot wat men van de katholieken en joden heeft moeten aanvaarden, n.l. de grondwettelijke vrijheid een eigen onderwijsnet uit te bouwen


Dit is historisch onwaar. De katholieke en joodse scholen bestonden voor het gemeenschapsonderwijs. ‘A bas la calotte’ was eerder gericht tegen het VOORTBESTAAN van dit dominante net dan tegen de uitbouw ervan. De reactie liep uit op een scholennet van de overheid NAAST het bestaande en dominant blijvende katholieke net.

De ‘vrije’ scholen hebben echter wel overheidsubsidiëring afgedwongen, zoals de kerk onderhoud van cultusplaatsen en bezoldiging van bedienaren heeft verkregen. Historisch gesproken was dit een compensatie voor de diefstal van katholieke bezittingen tijdens de Franse revolutie.

Ondanks het feit dat de kerk dus via een omweg terugkreeg wat haar was afgepakt, heeft zij zich nooit verzet tegen het feit dat andere geloven – zoals de islam, maar ook het protestantisme – die geen historische schade kunnen bewijzen maar veelal importproducten zijn, gelijkberechtigd werden op voorwaarde dat ze aan bepaalde normen konden voldoen.

Tot nu toe heeft de moslimgemeenschap niet aan die normen weten te voldoen, onder andere qua opleiding van haar bedienaren. Een seminarieopleiding tot priester omvat normaal zes jaar op universitair niveau. Hoe een imam opgeleid wordt is veelal een raadsel maar als we het niveau zien dat de toonaangevende al-Azhar aflevert, dan zitten we echt met een probleem. Meestal is de voornaamste opleiding voor een imam dat hij de Koran uit zijn hoofd kent, wat hem meestal ook in het onvermogen plaatst om nog een redenering op te bouwen, want de Koran is een afstompend boek. Velen onder hen spreken niet eens één van de landstalen.

De overheid heeft dan een moslimexecutieve opgericht met de bedoeling de islam te helpen zijn eigen zuil te ontwikkelen. Eigenlijk was dat al een stap te ver, want opnieuw nam de overheid een initiatief dat van de moslims zelf had moeten uitgaan. Het is alsof de overheid een Humanistisch Verbond oprichtte.

Die executieve is dan overduidelijk een mislukking gebleken, los van het feit of de staatsveiligheid zich met de kandidatenlijsten had mogen bemoeien. Ze had zich overigens beter bemoeid met de wijze van verkiezing: aparte stemhokjes voor mannen en vrouwen, een schandelijke schending van ons gelijkheidsbeginsel en een voorafspiegeling van wat er in het gemeenschapsonderwijs staat aan te komen.

is een eigen moslim onderwijsnet niet tot stand gekomen. De katholieken en de joden konden terugvallen op een vermogen dat doorheen de historische omwentelingen en destructies geconserveerd werd. Voor de relatief arme islammigratie is het vooralsnog niet mogelijk geweest om zonder collectief vermogen een infrastructuur op te zetten en eigen onderwijs en sociale dienstverlening uit de grond te stampen.


De afgelopen dertig jaren hebben wij de opbouw gezien van tientallen Freinet- en Steiner-scholen die ook niet over een eigen vermogen beschikten en in beperkte mate beroep deden op ouderbijdragen. We zagen ook de oprichting van de Turkse seculiere Lucerna-school.

De mogelijkheden zijn er dus, de overheidsfondsen zijn beschikbaar, zij werden opengesteld voor kleinschalige initiatieven door de katholieke minister van onderwijs wijlen Daniel Coens. Dat de moslims hier niet zouden kunnen van profiteren, gesteld dat zij over goede wil en bekwame imams zouden beschikken, is demagogische onzin.

Bovendien beschikken zij ook over een historisch patrimonium: Saudi-Arabië financiert en controleert de centrale moskee in het Jubelpark, heeft waarschijnlijk een aantal imams als vijfde colonne op zijn pay-roll en financiert jaarlijks een invasie van meer dan honderd achterlijke imams uit Egypte om hier tijdens de Ramadan obscurantische donderpreken te komen afsteken in de moskeeën. Het geld is er dus, maar Talhoui pleit al jaren om in de Belgische en/of Vlaamse kas te graaien zonder aan de voorwaarden te voldoen.

Mede daardoor heeft in aanzet het gemeenschapsonderwijs het grondwettelijk recht op beleving van religie ook op school moeten ondervangen.


Het gemeenschapsonderwijs heeft dit hoegenaamd niet MOETEN doen, het heeft gewoon de wet toegepast en het godsdienstonderwijs aangeboden van erkende religies – waaronder de islam – waar om gevraagd werd. Het bereidt zich nu voor om hetzelfde te doen met het bij ecologische intellectuelen populaire boeddhisme zodra die erkenning rond zal zijn, wat er zit aan te komen.

Dit blijkt nu een val te zijn wanneer in het gemeenschapsonderwijs de godsdienstbeleving


Er is een verschil tussen godsdienstonderwijs en godsdienstbeleving. Het laatste kan in het katholiek onderwijs, maar hoort in het gemeenschapsonderwijs niet thuis tenzij in de godsdienstles, en moet dus in eigen kring beleefd worden. Onze overheid gaat daarin zo ver dat ze slachthuizen aanmoedigt om ruimte en tijd te reserveren voor halal-slachten bij het schapenfeest om overlast te vermijden, een soort toegeving die aan katholieken nooit gedaan werd. Of zijn er soms faciliteiten voor bakkers die hosties vervaardigen?

en kledingcode verbannen wordt samen met de tekenen van andere godsdiensten die natuurlijk wel kunnen terugvallen op een eigen net. De moslims en hun vertegenwoordigers kunnen het zich terecht beklagen goedgelovig te zijn geweest te zijn


of parasitair?

in deze zogezegd pluriforme samenleving. Dat de islam, zoals reeds uitvoerig aangetoond financieel ten zeerste en actief gediscrimineerd is


omdat hij niet aan de normale normen kan voldoen?

en wordt is een belangrijke factor in dit onvermogend houden van een alsmaar groeiende bevolkingsgroep met eigen religie. Voor de komende decennia zullen zij de lessen moeten trekken en het vermogen verzamelen om hierin het verleden in te halen


Welaan dan, de mouwen opgestroopt en aan het werk. Als in mijn jeugd toen er in de kerken geld werd rond gehaald ‘Wij bouwen met de bisschop’. Niemand houdt hen tegen.

Ik durf zelfs te pleiten dat de Guimardstraat een cel voorbereidt om hen te helpen met de opbouw van een scholennet, alhoewel Freinet en Steiner dat nooit hebben nodig gehad. Maar zij konden vaak terugvallen op vrijwilligerswerk van goed gevormde ouders. Als nu die imams toch maar goed gevormd waren!

Het ter beschikking stellen van renteloze leningen voor de verwerving van een onderwijsinfrastructuur, kan hierbij een belangrijke motor zijn


Dat bestaat allemaal al, vertel toch geen onzin Jan.


Als men geen recht heeft is er onrecht


Of een hoofddoek nu om religieuze dan wel om andere redenen/betekenissen gedragen wordt is op geen enkel punt van belang. Vraag is of de samenleving een onderwijs- en arbeidsorganisatie moet aanbieden die elke burger het recht geeft in zijn gemeenschap aanvaarde kledingcodes te volgen, die in overeenstemming is met de wettelijkheid.


Natuurlijk niet. De gemeenschap biedt onderwijs aan en daarin is een kledingcode een mogelijkheid. Vroeger werden uniformen opgelegd, in een arbeidssituatie vraagt een bedrijf bijvoorbeeld van kaderleden of vertegenwoordigers dat ze een das dragen. Wat is me dat nu?

In zijn vrije tijd draagt iedereen wat hij wil, zolang het niet strijdig is met de goede zeden of de openbare veiligheid, in een instituut of organisatie legt de directie de code op. Wie een aparte kledingcode wil, keppeltjes en pijpenkrullen, bouwt - als de joden in Antwerpen - zijn eigen scholen op.

Zelfs de vraag naar de positie van de vrouw en man-vrouw verhouding is hier niet aan de orde,


Dit is een pleidooi niet voor de oprichting van een eigen school maar van autonome gemeenschappen die leiden tot ‘no go areas’ en enclaves met eigen wetgeving en aparte orderhandhaving en rechtspraak, sharia-zones dus. Met de Koran in de hand kan immers perfect bewezen worden dat men de politie niet mag roepen als een vrouw die geslagen wordt om hulp roept.

evenmin de mate waren er sociale druk uitgeoefend wordt of niet.


Dan mogen pesterijen dus?

Dit betrekken op de hoofddoekdiscussie is drogredenen zoeken of spijkers op laag water. Op al deze terreinen is de algemene wetgeving van toepassing,


Inderdaad, precies wat hier gebeurd is en waar Jan Hertogen en Nordin Talhoui zich tegen verzetten

en het toezicht waartoe de school zelf verplicht of gemachtigd is laat toe de onderlinge verhoudingen of gedrag in de school te sturen of te corrigeren. “Als er sociale druk is, waarom werden wij daar nooit van op de hoogte gesteld” vraagt de Ouderraad van het KAA zich terecht, “of dat men ons nu minstens inzage geeft in dat dossier”.


Men zou kunnen vermoeden: om niet bij de duivel te biechten te gaan


Als er eigen islamonderwijs komt om de grondwettelijke vrijheid en vrije schoolkeuze met kledijcode ook voor moslims te waarborgen dan zijn onverdeeld de eindtermen en alle onderdelen van het lesprogramma zoals opgelegd van toepassing.


Inderdaad, zoals enkele jaren geleden nog gebleken is met een joods schooltje dat de eindtermen qua seksuele opvoeding niet wilde garanderen en daardoor riskeerde zijn subsidiëring te verliezen en dus erover dacht op eigen kracht door te gaan. Ik weet niet hoe dat is afgelopen.

Daar hoeft echt niets speciaals rond te gebeuren.


Inderdaad niet, de wet moet slechts toegepast worden. Precies daar hebben Hertogen en Talhoui het moeilijk mee.

Het is evenwel op deze beide terreinen dat Heremans en Dirk Verhofstadt uitzondermaatregelen of illegale toepassingen wensen (geen hoofddoek meer om de sociale druk op te heffen, geen islam scholen want die zouden in tegenspraak komen met de eindtermen, evolutieleer enz.).


Het voornaamste pleidooi tegen islamscholen heb ik van Meyrem Almaçi van Groen! gehoord.

Wat dit ‘in tegenspraak komen met de eindtermen’ betreft, dat valt af te wachten. Indien de imams die confrontatie willen aangaan, dan kunnen zij ze krijgen.

Ik ben eens benieuwd hoeveel leerlingen ze in hun scholen zullen krijgen als ze alles zelf moeten betalen.

En ik ben eens benieuwd hoe lang hun ouders achter hen zullen staan als blijken zou dat ze onwettige getuigschriften in plaats van gehomologeerde diploma’s afleveren en dus nog een centrale examencommissie nodig hebben.

Hiermee zitten Dirk Verhofstadt, Heremans, enz. op dezelfde lijn van de verordeningen en uitzonderingsmaatregel die de nationaalsocialisten aan de joden oplegden,


Jan, hier ga je echt over de schreef. Dit is laster en eerroof, je riskeert een proces.

tot en met de beeldvorming van achterlijkheid, niet-beschaafdheid, onbetrouwbaarheid en onvermogen om de wetten van een land (of het nationaalsocialisme) te volgen.


Dit is toch geen beeldvorming, maar terechte vrees bewezen door de feitelijke praktijken in moslimlanden.

Hoeft het nog herhaald te worden dat Saudi-Arabië de grootste moskee van Europa bouwt in Rome op een steenworp van het Vaticaan, maar dat Jan Leyers met zijn leven speelde toen hij erover dacht als niet-moslim de zone rond Mekka te betreden?

Weet Jan Hertogen dan niet dat je in dat land uitgewezen kunt worden (of erger) als je in je eigen living een kruisje ophangt of in een compound vol expatriates een kerstfeestje opzet?

Deze uitzonderingsaanpak en dit uitzonderingsdenken tendeert naar racisme, dwz gericht op het uitsluiten van een groep op basis van religie, fysieke kenmerken, kledij van de in de grondwet verankerde basisprincipes die het leven in dit westerse en beschaafde land regelen.


Er is toch geen sprake van een uitzonderingsmaatregel, maar van een schoolreglement dat de vereiste en wettelijke neutraliteit onderstreept binnen een gesloten ruimte, de school. Wat die meisjes doen zodra ze de school verlaten, wordt hoegenaamd niet bepaald.

Wat die Imam zegt is misdadig, waanzinnig, walgelijk, dom

Verdeel en heers, breng de woordvoerders in diskrediet en pak ze desgevallend op (zoals met Abou Jah Jah is gebeurd) – dat is zowel de rode draag van elke actie gericht tegen het volk, een bevolkingsgroep en haar belangen. In Antwerpen heeft men z’n (historische) les goed geleerd. In haar interview in DM van 25/06/09 wordt door Karin Heremans op een frappante en stuitende manier Imam Nordine Taouil de mantel uitgeveegd. Hij is de kop van jut, als legitieme vertegenwoordiger van z’n gemeenschap, die verder geen hiërarchische structuur kent en geen ‘hoger niveau’ om de puntjes op de i te zetten, wordt hij afgemaakt. Nochtans is zijn standpunt op alle punten legitiem, conform aan de wettelijkheid en gericht op een collectief verzet dat een oplossing kan meebrengen: “ In België is er leerplicht, geen schoolplicht en wij zullen de leerplicht nakomen, desgevallend met eigen onderwijs, maar slechts als jullie de situatie van volledige uitsluiting creëren. En als op 1 september geen regeling is dan gaan de meisjes niet meer naar jullie school en zullen wij met eigen middelen de leerplicht na komen.”


Als Talhaoui dit dreigement waarmaakt – wat ik ten zeerste betwijfel – dan is dit wettelijk. Als hij dit niet waarmaakt dan is dit inciviek. Kindermishandeling, want aanzetten tot onwettelijk te kort doen van meisjes door ouders met weinig opleiding, om hun dochters dom te houden, wat vaak ook hun bedoeling is.

Hij relativeerde toen al de consequentie van z’n standpunt, “ik ben niet voor aparte moslimscholen”


Nee, Talhaoui is voor de omvorming van concentratiescholen tot moslimscholen onder het vaandel van het gemeenschapsonderwijs

– behalve als jullie met jullie onderwijssysteem ons geen andere keuze laten was in feite zijn terechte onderliggende boodschap. Maar neen, hij moest en zou de volle laag krijgen in deze georchestreerde liquidatie van het door deze school zo gekoesterde recht op het dragen van de hoofddoek, enkele dagen voor het einde van het schooljaar. Zo klonk het in het interview van DM:

“Moslims oproepen om hun dochters van school te halen, is misdadig” zo luidt de titel over een ganse blz op twee lijnen uitgesmeerd. Hiermee wordt door de redactie de klassieke truc van de veralgemening toegepast, wat Heremans zei het zo: “Dat die imam ouders oproept om hun dochters dan maar thuis te houden als ze op school geen hoofddoek meer mogen dragen is complete waanzin, is misdadig”. Na een gesprek op m’n bureau, “waarin hij zelfs begrip toonde voor mijn standpunt, komt hij op de speelplaats en begint hij iedereen op te ruien. Walgelijk”. De ‘verdwazing’ of conditionering bij Heremans is blijkbaar van die aard dat zij niet meer kan luisteren en niet meer begrijpt dat zij met deze beslissing de godsdienstbeleving in schoolverband


Godsdienstbeleving hoort dus niet thuis in het gemeenschapsonderwijs buiten de godsdienstles

en daarmee ook het grondwettelijk recht op vrije schoolkeuze, tot nu toe nog op enkele plaatsen gewaarborgd zoals in haar school, nekt. Dat hierbij de Imam begrip toont dat het KAA het ‘slachtoffer’ is van de negatieve houding van alle andere scholen is prijzenswaardig. Dat betekent niet dat hij haar beslissing moet aanvaarden en het recht verliest als aangestelde vertegenwoordiger van z’n gemeenschap in verzet te gaan. Na misdadig en waanzinnig noemt Heremans hem hierom walgelijk. En over de door haar gevormde sterke, mondige vrouwen en hun speech moet ze niet alleen haar bewondering kwijt “weliswaar tegen mij gericht, hij was zo raak, zo intelligent.”, maar ook haarpubliek geventileerde minachting: “Honderd keer intelligenter dan Imam Taouil”. Je moet maar durven, de moslima’s, gedrild door Westerse, beschaafde intelligentie uitspelen tegen de domme, achterlijke Imam.


Wat is er verkeerd aan, goed gevormde en kritische mensen afzetten tegen specialisten getraind in demagogie?

De moslimbeschaving stagneert al sinds ongeveer de twaalfde eeuw, toen al-Ghazali de itjihad of ‘interpretatie’ sloot en de ontwikkeling van de filosofie in de islam verbood, op hetzelfde moment dat de vrijheid daarvan aan de katholieke kathedraalscholen – die uitgroeiden tot universiteiten – bevochten werd (onder andere door Petrus Abelardus tegen Bernardus van Clairvaux).

Noch technologisch, noch wetenschappelijk heeft de islam sindsdien nog iets gepresteerd, en zelfs daarvoor eigenlijk niet.

De zogeheten Arabische Gouden Eeuw in Bagdad was het werk van christelijke Nestorianen, die gearabiseerd waren om hun functie in dienst van de kalief te kunnen behouden; en vrijzinnige Mutazzilieten die door alle erkende sharia-scholen als ketters (takfir) of heidens (kafir) worden beschouwd.

Het zogeheten ‘liberale’ Spanje was het werk van de joden die lang onder de vleugels stonden van de Ummayaden, een islamitische familie die door dezelfde sharia-scholen eveneens als ketters werd en wordt beschouwd en van wie de stamvader Abu Sufyan tot de inname van Mekka de hardnekkigste tegenstrever was van Mohammed.

Indien het Westen geen ingenieurs had gezonden, en nog steeds zendt, en het Oosten geen als slaven behandelde gastarbeiders had laten rekruteren, dan kon men in die Arabische beschaving niet eens de olie opgepompt krijgen waar de islampropaganda nu op vegeteert.

Alle Arabische intellectuelen die bovendien een bijdrage leveren, werden gevormd in Westerse scholen.

Waarom zouden we niet op die feiten mogen wijzen en onszelf moeten blijven bedriegen – zoals Lucas Cathérine propageert – omdat we zoveel te danken hebben aan de islam? Zelfs het algebra is niet Arabisch maar Indisch van oorsprong, en de alchemie – basis van onze chemie – werd ontwikkeld door nestoriaanse christenen.

Misdadig, waanzinnig, walgelijk en dom, dat is de depreciatie voor de heldere, consequente, correcte én wettelijk conforme uitspraken van Imam Noridine Taouil. Het was nog niet genoeg, de Imam moest nog een publieke knieval doen in de 7de dag voor de Antwerpse Hoge Heren en Dames.

Dat hierbij bisschoppen, priesters, dominees, rabbi’s de mond houden en niet reageren wanneer een van hun collega’s zo geschoffeerd wordt doet opnieuw denken aan de tijd dat de rabbi’s in de Judenräd binnen zeer strikte perken de rechten en uiteindelijk de destructie van hun eigen gemeenschap moesten regelen en uitvoeren, en uiteindelijk punt van tegenspraak en verzet werden vanuit hun eigen joodse gemeenschap zelf.


Bisschoppen, priesters, dominees en rabbi’s hebben al veel te lang zich laten verleiden tot koffie- en theekransjes met imams in een poging toch maar open en pluralistisch te zijn. Het enige wat ze terug kregen was taqiyyah, de door Mohammed toegestane leugen tegen ongelovigen.

Vrijheid van beleving van godsdienst, behalve voor moslims

Katholieken kunnen in het katholieke onderwijsInderdaad, in het katholieke onderwijs

met kruisjes, misgewaden, misdienaars, sacramenten, vormsel, pauselijke uitspraken tegen condoomgebruik en voorbehoedsmiddelen, homofobe standpunten enz…


Jan Hertogen zou toch echt eens de echt standpunten van de kerk moeten lezen, ik adviseer hem bijvoorbeeld Christianity, social tolerance, and homosexuality door John Boswell, American Council of Learned Societies


hun ‘vrij’ onderwijs volgen, en terecht. Joden kunnen met keppeltjes, kleding- en lichaamscodes in alle variaties die het jodendom rijk is kwalitatief onderwijs volgen, en terecht.

Moslims moesten zich vooralsnog behelpen, hetzij in hoger genoemde onderwijssystemen, zonder wezenlijke concessie aan hun eigen goddienstig kader, hetzij in het gemeenschapsonderwijs dat, onder invloed van het alsmaar onvrijer denken van de “vrijdenkers” meer en meer moest inbinden op de hoofddoek zodat de basis alsmaar smaller werd voor de godsdienstvrijheid en de godsdienstbeleving van moslims in scholen, en dit in tegenstelling met katholieken en joden. De rechterlijke macht neemt vooralsnog over deze godsdienstaangelegenheid een dubbele positie in en laat (meer en meer) toe dat de schoolse overheden tot religieuze exclusie overgaan. Op termijn zal een rechtsstaat die België pretendeert te zijn, langs haar rechtspraak deze ongelijkheid vaststellen en het publieke onderwijs opdragen om een religieuze kledingcode met hoofddoek toe te laten ook in het gemeenschapsonderwijs, zodat het recht op ‘vrij onderwijs’ publiekelijk gewaarborgd wordt, voorzover er geen islam onderwijsnet is uitgebouwd. Dat een school als het KAA intussen een ‘Islamschool’ zou geworden zijn, zou haar sieren,Hier komt dus de ware agenda van Jan Hertogen en Nordin Talhoui boven water: de concentratiescholen ombouwen tot apartheidsscholen van islamitische signatuur onder het vaandel van het gemeenschapsonderwijs.

en haar in pole positie brengen voor een maatschappelijke evolutie die het verleden van religieuze uitsluiting kan rechtzetten in een maatschappelijk geïntegreerd kader. Men zou als het ware de school kunnen openstellen voor een islam-medebestuur, conform aan alle verplichtingen die gelden voor het onderwijs.


Zie je ze komen?

En andere scholen kunnen het ASO-aanbod binnen het kader van het gemeenschapsonderwijs verder voor iedereen waarborgen. En dat zou constructiever zijn dan zichzelf nu volledig onderuit te halen door mee te gaan met de restrictieve en exclusieve maatschappelijke en politieke tendensen die gericht zijn op de beperking van de bewegings- en opvoedkundige vrijheid van de islamgodsdienst.


De omgekeerde denkwereld van Dirk Verhofstadt

Dan denk je dat je alles gehad heb, of Dirk Verhofstad in DM van 29/06/09 komt met zijn verhaal dat Heremans uit de wind zet op kap van de moslima’s, Boeh en de Imam. Slachtoffers worden verantwoordelijk, worden dader en schuldig. Als we evenwel het perspectief terug omkeren klinkt het zo:

“Waar zijn we mee bezig als directies van scholen de hele toekomst van talentvolle meisjes ondergeschikt maken aan hun hoofddoek”. Maar dat staat er niet, nee slachtoffers worden de schuldigen: “Waar zijn we mee bezig als talentvolle meisjes hun hele toekomst ondergeschikt maken aan hun hoofddoek”, zo stellen Heremans en Dirk Verhofstadt. Wat is voor de school van belang, de meisjes of de hoofddoek?

“Wie zich bedreigt voelt door wie de macht heeft plooit zich terug op zijn eigen identiteit”. Maar dat staat er niet, wel “Wie zich bedreigt voelt door de moslimsjongens en meisjes, plooit zich terug op zijn eigen identiteit”. Probeer daar maar eens een touw aan vast te knopen. De moslima’s moeten beschermd worden tegen zichzelf en hun eigen (achterlijke) sociale omgeving


Pardon, maar dat is conform de wet op de kinderbescherming en het gebeurt nog te weinig.

Kan Jan Hertogen, kampioen in statistieken, ons een overzicht geven van de meisjes die na een vakantie in hun oorspronkelijke vaderland niet terug op school komen wegens gehuwd?

Kan hij ons uitleggen hoe het komt dat ondanks de zeer grote drempels de moslima’s de grootste groep uitmaken in de meeste vluchthuizen voor mishandelde vrouwen?

Kan hij ons uitleggen waarom in zoveel moslimgezinnen de jongens na schooltijd op straat rondhangen terwijl de meisjes, van als dat ze de deur inkomen, moeten werken – zodat ze hun huiswerk op de tram moeten maken? En voor de jongere broertjes en zusjes moeten zorgen omdat hun moeder – die niet buiten komen mag - depressief voor tv hangt?

Weet hij dan niet dat er in Nederland zelfs een voorstel is geweest om moslimvrouwen bepaalde vitamines (ik dacht D) gratis te verstrekken die ze missen omdat ze te weinig in de zon komen?

Zou Jan Hertogen eens uit zijn platonische statistiekenwereld willen neerdalen en naar de maatschappelijke realiteit willen kijken? Als socioloog zou hem dat niet misstaan.

en zij moeten daarbij gered worden door intellectuele ontwikkeling en de macht die hen een beter (westers) bestaan kan geven,


Ja toch? Ziet Jan Hertogen een andere oplossing? Wil hij een opleiding in onze middelbare scholen op het niveau van de Arabische Koranscholen?

toch als zij zich kunnen losmaken en afzetten tegen hun eigen afkomst en milieu.


Inderdaad, dat milieu is hun grootste handicap. Dat dwingt hen hun eigen onderdrukking te interioriseren, in te slikken en weer uit te spuwen als zijnde van hen, een beetje als het Stockholmsyndroom: identificatie met de agressor.

De voorzitster van de ouderraad Mine Cheeba is op dit punt formeel: “Als vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad hebben wij helemaal geen weet van sociale druk waartegen onze dochters zogezegd tegen moeten beschermd worden. Als er daadwerkelijke klachten zijn, dan zouden wij die graag inkijken, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen” zo stelde zij op 28 juni 2009.


Dat heet dus taqiyyah, geoorloofde leugen tegen de ongelovigen. Die dame zoekt waarschijnlijk geen oplossing voor de reële problemen van vrouwenonderdrukking, maar een sofistisch woordenspelletje met begrippen als ‘democratie’ om die onderdrukking verder uit te bouwen en te legitimeren.

Schoolbeleid voeren, ‘democratie aanleren’ en dan zelf de Ouderraad en de Leerlingenraad negeren duidt op een verregaande feitelijke arrogante miskenning van de groep en haar vertegenwoordigers.


Ik vrees dat [directeur Karin] Heremans geen andere keuze had. Ze is daarbij wettelijk niet buiten haar bevoegdheden getreden maar heeft het mes op de keel gehad. Men noemt dat ‘wettige zelfverdediging’


Het misogynie(voor islamvrouwen) en het anti-feminisme van Dirk Verhofstadt

“En waar blijven onze zelfverklaarde ‘progressieve’ feministen” zo vraagt de zelfverklaarde liberale proleet zich af?


Daar geef ik hem nu eens gelijk in zie. Het modieuze feminisme draagt een verpletterende verantwoordelijkheid, vaandelvlucht, plichtsverzuim.

Niet alleen m.b.t. de hoofddoek maar volgens Dirk Verhofstadt blijven deze feministen “blind voor manifeste gevallen van onderdrukking in de vorm van huiselijk geweld, verplichte klederdracht, gedwongen huwelijken, genitale verminkingen en verstotingen die vanwege culturele en religieuze redenen schering en inslag zijn”. Daar mogen die feministen eventjes over nadenken,


Terecht

dat is straffe taal van een straffe intellectuele behoeder van de mensheid tegen culturele en religieuze achterlijkheid. Maar voor Dirk Verhofstadt kan het niet op: “Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) slaagde er zelfs in om te argumenteren dat het hoofddoekenverbod jonge meisjes emancipatiekansen zou ontnemen …zo duwen de BOEH!-fanaten diezelfde meisjes in de door orthodoxe mannen gewenste minderwaardige posities.


HEEL JUIST

Het wordt tijd om de schuldige medeplichtigheid van die zelfverklaarde ‘progressieve’ feministen aan de kaak te stellen… Met hun idolatrie voor de godsdienstvrijheid


Hij vergist zich, de feministes pleiten niet voor godsdienstvrijheid maar voor cultuurrelativisme, zoals ook Rik Pinxten vanuit allerlei antropologische theorieën dat doet vanuit het Humanistisch Verbond


banen ze de weg voor misogyne types, zoals Iman Nordine Taouil … Nog liever dom houden dan ze bloot te stellen aan die duivelse verlichte waarden zoals het recht op zelfbeschikking en de gelijkwaardigheid van man en vrouw, dat is hun redenering”. De verbeelding van Dirk Verhofstadt is blijkbaar sterker dan zijn denkkracht en rechtsgevoel. Hoofddoekverbod in onderwijs en op de werkplaats tast juist het zelfbeschikkingsrecht aan in de mogelijkheid onderwijs te volgen en volwaardig te werken.


Ach ja. En een vertegenwoordiger die een das moet dragen wordt geraakt in zijn diepste persoonlijkheid.

Wat hij over de Iman zegt is, zoals bij Heremans ongehoord en volledig misplaatst.

“Graag een debat op basis van argumenten en niet op basis van stemmingmakerij en selectieve blindheid” reageert Meyrem Almaci nog veel te vriendelijk in DM van 30/06.09. En de feministen zijn die al met vakantie? Toch niet want Kitty Roggeman heeft in DM van 01/07/09 een antwoord klaar: “Vrijzinnigen kunnen hun persoonlijke opvattingen hebben over religie, maar kunnen die niet opdringen aan gelovigen.” “Zoals voor “baas in eigen buik” beslist de vrouw,


Dat is misschien wel de feitelijke toestand maar volgens mij niet wat de abortuswet zegt. Ik heb begrepen dat die wet oorspronkelijk als bedoeling had een strafbaar feit uit de strafwet te halen, zonder de strafbaarheid zelf principieel ongedaan te maken, maar ik kan me vergissen. Alleszins denk ik niet dat abortus wettelijk kan toegestaan worden op eenvoudig verzoek.

“baas over eigen hoofd” Zelfbeschikkingsrecht, zoals ten tijde van de abortusstrijd.” Maar vooral dit sterke argument: “Ook veel moslimvrouwen willen zich emanciperen via onderwijs, werk of een eigen inkomen dat onafhankelijkheid garandeert. Ook zij willen strijd voeren tegen partnergeweld, tegen verouderde rolpatronen. Of zij dat nu al dan niet loskoppelen van hun religie is niet de kern van de zaak. Ook kristelijke vrouwen kiezen voor emancipatie zonder daarom hun geloof op te geven.”


Het afleggen van de hoofddoek binnen een gesloten milieu – wat een school feitelijk is – is niet strijdig met de islam. Binnenshuis moeten vrouwen helemaal geen hoofddoek dragen.

En dan moet ik denken aan m’n moeder die na enkele jaren bij de KAJ van Cardijn te werken, waar ze m’n vader leerde kennen, eind dertiger jaren naar de KAV is overgegaan om de Practische school mee uit te bouwen, en de “vrouw aan de haard” met groot kindertal na de oorlog haar plaats naast de man te geven. M’n tante is tot haar pensioen in 1972 boekhoudster geweest bij de KAV en heeft mee de evolutie gevolgd en aan ons doorgegeven van een beweging wiens maatschappelijke en emancipatorische kracht niet genoeg kan beklemtoond worden. Waarom aan de moslimvrouwen en hun organisaties misgunnen of miskennen wat de huidige samenleving aan positieve waarden en emancipatie heeft meegekregen van de voruwenorgansiaties in de kristelijke en socialitische organisaties.


Jezus Christus! Ik persoonlijk ben bereid om te voet naar Scherpenheuvel te gaan als er zelfs maar een schijntje hoop bestond dat moslimvrouwen een organisatie als KAV konden opbouwen of mochten opbouwen. Maar hoe doe je dat met vrouwen die zelfs niet naar de winkel mogen?

Want het is juist de minachting, waarvan zij altijd het voorwerp geweest zijn in hoofden van de altijd aanwezige verlichte (verstokte) geesten, die zich nu opnieuw reproduceert tav de moslim-vrouwen en hun bewegingen en hun eis om erkenning, respect en betrachtingen, met inbegrip van hun geloof. “Vrijzinnig fanatisme is even erg als het religieus fanatisme.


Dat is juist en in dat bedje is Dirk Verhofstadt inderdaad ziek.


Het argument dat moslims ons binnenkort hun regels zullen opleggen is lachwekkend,


Pardon, pardon, de Koran EIST dat van hen. Wij leven in dhar al-harb, dat is oorlogsgebied. Dat dient veroverd te worden en tot dhar al-islam gemaakt, waarna niet-moslims in het beste geval dhimmi’s worden die een tweederangsstatuut krijgen en in het ergste geval kafirs, en die dienen uitgeroeid te worden.

Al in 1996 signaleerde de oriëntalist Koenraad Elst in Trends een bijeenkomst in de Genkse Limburg Hal van Turkse moslims waar een Pakistaanse imam dat programma kwam verdedigen en de demografie als strategisch strijdmiddel aangaf: kweek ze in de minderheid, aangemoedigd door onze kinderbijslag. Nog te lezen op Elst’s website, vermoed ik.

want een drogreden. Het is puur paternalisme om te spreken in naam van de moslima’s en te beweren dat zij niet weten waar hun bevrijding ligt”, zo besluit Kitty Roggeman.


Waarom zouden ze weten waar hun bevrijding ligt als ze dagen aan een stuk naar Arabische zenders kijken via schotelantennes?


“Hoog tijd om hoofddoek in alle scholen toe te laten”

De opinietitel van Dirk Verhofstadt in DM van 29/06/09, werd uitgesmeerd op twee lijnen over de ganse bladbreedte: “Hoog tijd om hoofddoek in alle scholen toe te laten” staat er dus niet maar wel “Hoog tijd om hoofddoekenverbod op alle scholen toe te passen” de omkering van slachtoffer en dader, de samenleving en haar denktanken die het noorden (of zuiden) kwijt zijn, het verraad aan het belang van de arme, de onderdrukte, de onvermogende islammigratie die de middelen niet had een eigen onderwijsnet op te bouwen,


victimisme

het onvermogen ook om de maatschappelijke tegenstelling in haar juiste dimensie te zien. De katholiek met z’n kruisje in katholieke scholen, de jood met z’n keppeltje in de joodse scholen, en de moslim, miskend en zonder recht op volwaardig onderwijs in een kader dat z’n religieuze eigenheid respecteert. Het ontbreken van een islamnet breekt nu zuur op


Maar nee, laten we de opbouw ervan – tegen Dirk Verhofstadt en Meyrem Almaçi in – aanmoedigen. Binnen de kortste keren zullen de islamjongeren tegen de imams revolteren, zoals de katholieke jongeren dat tegen de pastoors hebben gedaan. In plaats van – opgehitst door de imams - tegen de maatschappij die hen eindelijk de kansen biedt die zij in hun thuisland in geen honderd jaar krijgen. Gun Nordin Talhoui toch zijn eigen Mei 68, zijn eigen jongeren zullen hem uitspuwen!

maar is meer dan ooit een noodzaak om de maatschappelijke evenwichten te behouden en de grondwettelijke (persoonlijke) vrijheden in de praktijk te respecteren.

Dat het gerecht uitsluitsel geeft: gelijk recht op godsdienstig omkaderd onderwijs

Of moeten de hoogste rechterlijke instanties beslissen om het dragen van een hoofddoek in het gemeenschapsonderwijs toe te laten, en bij uitbreiding in alle netten, want gefinancierd door de overheid, zolang er geen volwaardig alternatief ontwikkeld is onder vorm van een uitgebouwd en islam onderwijsnet. Het zou de katholieken, het Israëlisch consistorie,


Ik heb hen nog nooit enig bezwaar daartegen horen uitspreken. Slechts figuren als Verhofstadt of Almaçi verzetten zich daartegen. Waar zeurt Hertogen over?

het humanistisch verbond, de vrijdenkers sieren wanneer zij zich achter deze grondwettelijke gewaarborgde vrijheid zou scharen, die voor katholieken en joden volledig gewaarborgd is en waar de moslims meer en meer van uitgesloten zijn en worden.

Komt het licht (weer) van Marx

Waarom luistert men in deze bijvoorbeeld niet naar Marx, zoals men nu opnieuw doet wat de financieel, economische crisis betreft.


Wie luistert er eigenlijk naar Marx in verband met de crisis? Ik dacht dat men Keynes weer van stal haalde.

"De religieuze ellende is enerzijds een weergave van de werkelijke ellende en anderzijds een protest tegen de werkelijke ellende. Religie is een verzuchting van de onderdrukte, het gemoed van een harteloze wereld, het spook van een geestloze toestand. Ze is het opium van het volk. De opheffing van de godsdienst als een bedrieglijk geluk van het volk is de eis/uitdaging voor zijn werkelijke geluk: de eis om het bedrieglijke van zijn toestand op te heffen, het is de eis/uitdaging de toestand op te heffen die deze illusie nodig maakte. De kritiek op de godsdienst is evenzo in de kern een kritiek op het tranendal waarvan de godsdienst de stralenkrans is.” [bron] Marx stelt dus niet de godsdienst zelf op te heffen of terug te dringen, maar om de toestand op te heffen die ‘deze illusie’ mogelijk maakt. Religie is een verzuchting van de onderdrukte, het gemoed van een harteloze wereld… Kritiek op de godsdienst is daarom ook kritiek op het tranendal waarvan de godsdienst de stralenkrans is. Kan het poëtischer en concreter gezegd? Godsdienstige symbolen ontnemen is dan niet alleen de uitdrukking ontnemen om het leven draaglijk te maken, maar is ook een miskenning van de betekenis van de godsdienst als teken van verzet tegen onrechtvaardigheid, miskenning, en onderdrukking.


Naar moskeeën gaan en naar imams luisteren die gefinancierd worden door Saudische oliesjeiks is dus een ‘teken van verzet tegen onrechtvaardigheid, miskenning, en onderdrukking’? Hoeveel grappiger kan je worden?

Met een hoofddoekverbod zet men zich in wezen aan de kant van de onderdrukker, de economische en politieke macht en de verantwoordelijken voor de ongelijke verdeling van goederen en diensten en het verbod voor de mensheid om zich vrij te verplaatsen.


Naar Saudi-Arabië bijvoorbeeld waar men zich slechts met een slavenstatuut kan vestigen.

Heremans en Verhofstadt en al wie zij gewild of ongewild vertegenwoordigen, desolidariseren zich van de slachtoffers van uitsluiting, en zetten zich daarmee (voor de zoveelste maal) aan de verkeerde kant van de geschiedenis.

En wat is de volgende stap

Dirk Verhofstadt zet al een verdere stap door een hoofddoekverbod af te kondigen in de toekomstige islamscholen. “En wat te denken van hun dreigement om desnoods moslimscholen op te richten waardoor meisjes met hoofddoek naar school kunnen blijven gaan? … Het wordt hoog tijd om het verbod op hoofddoeken in alle scholen toe te passen” ook in de toekomstige islamscholen, die voor hem een ‘dreigement’ zijn, ook al gaat het om het om een elementair democratisch recht.


Verhofstadt gunt Talhoui duidelijk zijn Mei 68 niet.

Wanneer wordt het kinderverzorgsters en dokters verboden consultaties voor Kind en Gezin met hoofddoek te doen, of dokters die in hun wacht, dus in een publieke setting, hun hoofddoek niet meer mogen ophouden, of werknemers met hoofddoek die uit ziekenhuizen, gehandicaptenvoorzieningen, bejaardenhomes en kinderzorg geweerd worden en vakbonden en middenveldorganisaties waar loketpersoneel of medewerkers, hun hoofddoek moeten afleggen.


In verzuilde of private organisaties mag wat de zuil of organisatie via een intern reglement of feitelijk gegroeide afspraak toestaat. Maar een kinderverzorgster of dokter van Kind en Gezin hoort zich ideologisch neutraal te presenteren.

In Caritas-instellingen mogen nonnetjes met kapjes, in OCMW-ziekenhuizen heb ik er nooit één gezien.

Aan een loket van een overheidsdienst wens ik niet bediend te worden door iemand die opzichtige godsdienstige symbolen draagt.

Grappig genoeg werd in dat debat overigens beweerd dat de hoofddoek geen godsdienstig maar een cultureel symbool is, terwijl de hoofddoek in dit debat moet kunnen omdat hij dan net weer wel religieus is. Taqiyyah heet dat, pas je verhaal aan aan de dwaasheid van je gesprekspartner en leg hem zo in de luren.

Of is dit al het geval misschien? Wanneer komt het dragen van de hoofddoek op straat ter discussie,


De hoofddoek of chador op straat wordt slechts ter sprake gebracht door Filip Dewinter. De burka en hijab zijn strijdig met onze carnavalsreglementering en – in het licht van het zelfmoordterrorisme – een bedreiging van de openbare veiligheid, zoals een bivakmuts dat is. Of moet men vrouwen uit Qatar onherkenbaar de Antwerpse jodenbuurt laten binnenwandelen in weidse kledij die explosieven perfect verbergt?

de nieuwe intellectuele klasse en een bepaald soort vrijzinnigheid gaat nog veel werk hebben om de samenleving “zuiver” te houden.


Met ‘een bepaald soort vrijzinnigheid’ heb ik niets te maken, maar het werk van Jan Hertogen lijkt mij er vooral op gericht te zijn via drogredeneringen en valse argumenten de zaken op hun kop te zetten.

Eddy Daniels

Reacties

#84406

Michel Vuijlsteke

 

tl;dnr

#84410

Cogito

 

Te lang inderdaad.

#84412

OutlawMike

 

Jan Hertogen, da's toch die marxistische oetlul die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stelde dat de immigranten 'de democratie hadden gered'???

Nou, het was lang, maar wel to the point. In feite vind ik het goed dat vleesgeworden braaksel als Hertogen zo de grond in geschreven worden. Meestal laat men dit uitschot gewoon zijn zeg doen en hun mentaal vergif zindert dan op een of andere manier nog na in de geesten der mensen.

OK. Kunnen we nu die Nordine Talhaoui in een C-130 naar Afghanistan steken en hem ergens boven de Kaspische Zee ocharme verliezen?

#84424

EricJans

 

Ik stel een compromis Belge voor: doorzichtige hoofddoeken.

Kleine bedenking nog: zou Patrick Janssens zich bedreigd voelen door Bart De Wever, die kennelijk iets moeilijker achter een cordon kan worden opgesloten?
Wie is gediend met deze discussie, of beter, dus Belgischer: wie bedient er zich van?
Maar... hoed af (kap af!) voor deze onderbouwde argumentatie.

De islam-verachtering en het moslim-obscurantisme krijgen een eerste tikje op de vingers: doe die vod van je kop.
En voor de Turken: terugkeren naar het land van herkomst biedt niet eens een oplossing. Daar heeft Ata voor gezorgd.

Het wordt een woelige eerste schooldag, daar in Antwerpen. Op 1 septeber met een helm op naar school?

#84436

Willy

 

Uitgeven in boekvorm aub, maar wel erop letten bij welke uitgever, want uitgaven van sommige uitgevers zouden openbaar verbrand moeten worden. Aldus de geest van de voorzitter van de Boekenbeurs, door geen andere uitgevers tegengesproken.
De auteur van dat proza heeft gelijk. Men kan hem hoogstens tegenspreken, maar helaas tevergeeft. 'Ze'zijn hier, en ze blijven hier. Et alors ?

#84443

Benny Marcelo

 

"In Caritas-instellingen mogen nonnetjes met kapjes, in OCMW-ziekenhuizen heb ik er nooit één gezien."

Nooit een gezien maar ik weet dat er wel waren. Alleen maakten die niet zo van hunnen tater omdat ze de "vrijzinnigen" niet mochten provoceren. Het is wel duidelijk dat de linkse kerk hier van het één been op het ander staat te springen. Alle godsdienstige symbolen moesten toch uit de openbare gebouwen verdwijnen; een school is toch wel een héél openbaar gebouw, net als het parlement trouwens. Wat houdt de vlaamse parlementariërs tegen om met een groot kruisteken op hun buik de zittingen bij te wonen, of de vrijzinnigen met een fakkel op hun plastron.

Dat heel die hoofdoeken affaire zoveel stof doet opwaaien is in feite een boemarang die terugkeert naar de godsdienst-onverdraagzamen. Dat het een middel tot onderdrukken is willen ze niet geweten hebben.

#84445

Herteleer

 

Daniëls opvattingen over school gaan mij nogal kort door de bocht. Menig kind gaat absoluut niet graag naar school en zou veel efficiënter thuis kunnen studeren. De reden daarvoor kan uiteraard een of andere ridicule dresscode zijn: verplicht uniform, verbod op pet of ander hoofddeksel, etc.
Hoewel ik dresscodes van welke aard dan ook, totaal overbodig vind, blijf ik wel voorstander van het principe baas in eigen huis. Evengoed als ik op het feestje dat ik betaal iedereen kan vragen om naakt, in pijama of smoking te komen, mag een instantie die onderwijs verstrekt haar pietluttige kledingregeltjes opleggen. Wie het niet aanstaat gaat maar elders feesten of leren, naargelang.

#84484

EricJans

 

De vergelijking tussen de hoofddoek van een non en die van een moslima gaat overigens niet helemaal op.
Zélfs de vergelijking tussen een Rooms-katholieke of bvb. Grieks-Orthodoxe gesluierde vrouw en een moslima gaat niet helemaal op.

De non, de Roomse vrouw en orthodoxe vrouw drukken weliswaar een onderdanigheid uit die we discutalbel achten, maar anders dan in het geval van de moslima stimulaart deze onderdanigheid geenszins de polygamie.
Daar blijft een fundamenteel onderscheid.

Het is niet in het minst deze uitdrukking van potentieel-polygame zelfvernedering die de toets van het humanisme niet of nauwelijks kan doorstaan.
Over jodendom en polygamie hoor je nog zeer weinig, dezer dagen, maar in ieder geval werden joodse sluiers of pruiken nooit als uitdagend uithangbord van hun overtuiging gebruikt. De dingen gebeurden discreet en anders-gelovigen werden hierrond nooit met polemieken lastig gevallen.

In de islam blijkt de sluier een propagandamiddel voor een Mohammedaanse polygamie die ik als westerling 'wettelijk' als ontoelaatbaar mensonterend vind en verboden dient te blijven.
DAT is de betekenis van die chador en waarin deze verschilt van een nonnenkap.

#84486

lizzie

 

De extremistische moslims met hun immams, ayatollah's en Saudi-Arabiërs gebruiken de "taqiyyah" voor islamisatie van de Westerse beschaving. En er zo, op dezelfde manier, op kosten van die beschaving, de macht over te krijgen.

Het hoofddoekenprobleem is dus maar een symptoom en vooral een goede illustratie hoe het geheel in zijn werk gaat. Dat het tot hiertoe lukte, is door de naïvliteit en kortzichtigheid van de politieke correcte elite in Europa. En vooral van links die daar electoraal voordeel uit kon halen.

Het moet uitgerekend een gemeenschapsschool zijn waar die etterbuil openbarst. Want ze zijn ook niet zo gek van zich eerst (hun eigen onderwijs) in de vernieling te laten rijden. Ondertussen hebben de moslims hier (of beter: wie hen aan de leiband heeft) wel hun ware gezicht laten zien. Misschien zullen de poco's van hier dat ook weer (zoals de reactie van de boss van het CGKR aantoont) willen toedekken. Door eerst wat toe te geven en dan "het brede debat" voor te stellen. Alsof ze dat echt van plan zijn. Larrie en schijn natuurlijk.

Dat de reactie van Eddy Daniëls uitgebreid is, is wel terecht en goed. Hij zet heel wat gangbare leugens eindelijk eens recht. En het is een nog betere zaak dat dit hier op deze blog kenbaar wordt gemaakt, dat er veel aandacht wordt aan besteed. Want één van de belangrijke kernpunten van de vernietiging van onze Westerse beschaving en waarden, komt hier eigenlijk aan de oppervlakte.

Bij een volgende reactie zal ik eens op meer details reageren.

#84487

New Statesman

 

@Lizzie

Ik moet ook altijd lachen wanneer types als De Witte woorden als 'sereen' en 'breed maatschappelijk debat' in de mond nemen.

Dat debat wordt dan enkel gevoerd tussen gelijkgestemden, waardoor er uiteraard geen debat meer is.
Alle dissonante geluiden worden netjes achter een cordon sanitaire of mediatique gestopt. 'Sereen' is ook zoiets, wil eigenlijk zeggen dat iedereen mekaar gelijk geeft en er aan de situatie niets verandert.

De dag dat de VRT eens een echt debat zou uitzenden verslikt de helft van Vlaanderen zich in z'n croissants.

#84490

Avondlander

 

Het is overigens merkwaardig dat Hertogen in Indymedia, beiden extreem links, de "linkse intellectuelen" onder vuur neemt. Waarbij hen eigenlijk niet - zoals klassiek is - verweten wordt dat ze niet links genoeg zijn, maar boudweg dat ze het niet opnemen voor de Islam.

#84491

Avondlander

 

@ EricJans: nonnenkap geen uitstaans met polygamie? Toch allemaal "Bruidjes van de Heer" ;-)

#84495

Thomas Selis

 

Graag had ik van Eddy vernomen hoe het zit met zijn boek: "Bang zijn van Mohammed". Ik had begrepen dat de uitgever dwarsligt. Komt dit ooit nog goed?
Vriendelijke groeten,
Thomas.

#84499

OutlawMike

 

'De dag dat de VRT eens een echt debat zou uitzenden verslikt de helft van Vlaanderen zich in z'n croissants.'

Kan dat aleen maar beamen. STEL je zoiets eens voor. No limits. Vuurwerk. Vuisten op tafel. Iedereen recht voor de raap. Geen taboes. Niet de helft van Vlaanderen, maar gans Vlaanderen zal je bedoelen. En wat hebben we nu? Incestueuze theekransjes van in se gelijkgestemden, met het entertainmentgehalte van Anne Marie Lizin die een stripact opvoert. Sorry als je juist croissants gegeten hebt.

#84502

New Statesman

 

@OutlawMike

Als je De Zevende Dag bekijkt, dat is toch van een dergelijke tristesse, je houdt het niet voor mogelijk.
Je kan het zelfs geen debatten meer noemen naar geleide gesprekjes waarbij de journalist van dienst dan nog de show probeert te stelen met quasi-kritische vragen en constante onderbrekingen.

De beter ingewijden kennen uiteraard de gang van zaken op de VRT: al te kritische interviews zijn niet toegestaan op laste van een telefoontje naar de bevoegde personen.

Zoals met die herkansing van Freya Van den Bossche, in welk normaal land wordt zoiets toegestaan? Ook een Verhofstadt met zijn dreigtelefoontjes en fatwa's past in dat plaatje.
In plaats van dit blijvend aan te klagen is de Vlaamse pers blij dat ze mee aan tafel mag zitten en de kruimels van de premier oplikken.

Of zoals Jef Raedemakers het ooit uitdrukte: de Vlaamse kwaliteitspers is achterlijk, dociel en kruiperig.

http://www.nieuwsblad.be/Ar...

Ik heb hem ooit op de arty-farty Nachten in Antwerpen eens keihard en provocatief 'Eigen Volk Eerst' weten roepen na een lezing. Het was uiteraard bedoeld als conclusie maar de gezichten van de aanwezige 'progressieven' waren schitterend.

De echte rebellen zitten tegenwoordig aan de rechterkant. Links zit zo ingekapseld in het establishment dat met opgeheven vuistje tegen het kapitaal en global warming gaan protesteren nog gesponsord wordt door de staat ook.
On a side note: heeft iemand dat spotje van Friends of the Earth met Herr Seele al gezien? Leni Riefenstahl zou goedkeurend geknikt hebben.

#84507

EricJans

 

@ Avondlander:

<<Toch allemaal "Bruidjes van de Heer" ;-)>>

Haha... je hebt een punt. Alleen is die 'Heer' de 'Volmaakte' en (letterlijk) 'onaantastbare'. Laat me dan zeggen: geen intermenselijke polygamie.

In de Bijbel wordt 'de gemeente' (akklesia) al eens vergeleken met 'bruid van de Bruidegom'. In een andere vergelijking heeft de Bijbel het over 'het Lichaam' van de Christus: vele leden van één Lichaam.
Het zijn slechts denkbeelden die de eenheid en verbondenheid moeten illustreren. Nergens staat dat vrouwen daarom moeten 'trouwen met God'. Die idee is een illustratie van hie gevaarlijk het is om religieuze beelden/beeldspraak te gebruiken. Beelden gaan vaak een eigen leven leiden, zodat God op de duur zelfs miljoenvoudig wordt 'uitgehuwelijkt', inderdaad.

Maar wat ik wilde zeggen is dat de nonnenkap - anders dan de islamitische chador - nooit heeft gestaan voor de promotie van 'intermenselijke' polygamie. Hopelijk heb ik me zo beter uitgedrukt.

#84510

Cogito

 

'De dag dat de VRT eens een echt debat zou uitzenden verslikt de helft van Vlaanderen zich in z'n croissants.'

Zeer juist. We kunnen al een voorbeeld nemen aan Nederland. Daar heb je linkse journalisten die desondanks toch nog veel pittiger vragen durven stellen aan politici dan hier gebruikelijk. Journalisten zijn er minder op hun mondje gevallen en politici evenmin. Af en toe eens wat Nederlandse radio luisteren kan leerzaam zijn.

#84516

lizzie

 

@New Statesman

"De dag dat de VRT eens een echt debat zou uitzenden verslikt de helft van Vlaanderen zich in z'n croissants."

Ik zal het ook maar eens herhalen. Omdat het zo'n schitterende suggestieve formulering is! :-)

Eerlijk gezegd moest ik toch al even slikken van de tekst van Eddy Daniëls. Hoe hij het op vele punten toch bij het minutieus recht eind heeft en de subtiele leugens en verdraaiingen (ook van de linkse poco's van hier), die de onderliggende mentaliteit vergiftigen, even subtiel kan uiteenrafelen.

Extremistische (mannelijke) moslims werken ook sterk in op de moslimmeisjes om een hoofddoek te dragen en zich tegen het verbod te verzetten. Want zij weten ook perfect dat alleen gemanipuleerde vrouwen, nog verder manipuleerbaar zijn, tot hun profijt en om hun doel te bereiken, via het principe van mobocratie, zoals dat in moslimlanden gebeurt. En het is langs die veelal jonge vrouwen, die blind in hun valse argumenten trappen, dat ze verder ook de Westerse beschaving kunnen raken en kraken.

Ze doen dat op volgende manier: Wie kan er jeugd of jonge mensen niet gemakkelijk bewerken en hen overtuigen zich te rebelleren tegen de gevestigde orde (leerkrachten, directies, administraties, wetgeving, regelgeving, afspraken, politie, enz).

Een jonge moslimstudente, waar ik overigens veel sympathie voor had, ging ooit ook plots die weg op, door zich ineens niet meer aan de gemaakte afspraken te houden. Ik had met haar daarover een hard en confronterend gesprek. Zij zei letterlijk dat zij (er toe gebracht was geworden) om een hoofddoek te beginnen dragen, om te zien tot hoe ver ze kon gaan (alvorens er reactie en afkeuring zou komen). Dàt, ja dàt is de perversiteit die men moslimvrouwen (en op andere manieren moslimjongens) inlepelt. Of hoe extremistische volwassen moslim de (overigens meestal onschuldige) moslimjeugd manipuleren en in hun denkwereld en mentaliteit perverteren.

Het spreekt vanzelf dat het aangehaalde gesprek hard verder is gegaan van mijn kant uit, tot zij terug héél scherp inzag maar ook aanvoelde waarom haar gedrag vooral voor haarzelf en haar toekomst zo vrijheidsberovend en beknottend ging zijn. En hoe zij helemaal haar geloofwaardigheid zou verliezen. Het liep voor haar heel emotioneel af. Jeugd mag van mij overigens scherp en kordaat horen waarover het gaat. Tot op het ogenblik dat ze volledig keerde en zonder ik het haar vroeg meteen haar hoofddoek afnam.

Ja, op zo'n moment van mentaliteitsbijsturing, krijgt elke jonge mens van mij terug voor honderd procent krediet. In dit geval niet omdat ze haar hoofddoek afnam, maar omdat dit symbolisch stond voor terug onafhankelijk te kunnen denken en terug kritisch te kunnen en mogen zijn. En hoe ongeloofwaardig dit ook mag klinken: Hoofddoekdragende jonge moslimvrouwen hebben meestal innerlijk zo'n afhankelijkheid van denken van hun immams en zijn zo weinig kritisch, dat ze hun studiemotivatie meestal geheel laten varen. En ook dat keerde ten goede bij die vernoemde studente.

Ik geef dit incident maar als voorbeeld om te laten zien hoe verschrikkelijk vernietigend zo'n handelswijze die op die "taqiyyah" berust, op jonge mensen inwerkt. De hoofddoek is hiert niet alleen de wereld op zijn kop, maar staat symbool voor de psychologische onderwerping van jonge moslimvrouwen. Ook al roepen ze hard (en meestal nog arrogant ook) van niet. Het is trouwens daarom dat ze zich zo opstellen.

Daarom vind ik het zo cruciaal belangrijk dat het debat daarover wordt aangezwengeld. En hoe harder hoe liever en hoe dieper hoe liever. Tot op het psychologische bot.
Eddy Daniëls heeft al een goede aanzet gegeven.

@Outlaw Mike (#84499)

Een taal waarmee ik gelijkgestemd ben!
Zou het toch ook kunnen? is de vraag die mij oprijst als ik je reactie lees. Juist die paar seconden dromen. Omdat ik ook zo overtuigd ben dat daar voor vele mensen, jonge moslimvrouwen en de hele autochtone komende generatie, zoveel goeds of kwaads van afhangt.

#84571

EricJans

 

Wie heeft op radio 1 die reportage gehoord (gemaakt door een studente van de opleiding 'radio' (of zoiets?) te Antwerpen? Het was een erg pakkende reportage over een besnijdenis van een 7 of 8 jarig meisje in een islamitisch land.
Onvoorstelbaar, dat lijden, dat wantrouwen van zo'n kind t.a.v. haar eigen moeder die haar vasthield tijdens die besnijdenis. Echt wraakroepend.
Ik dacht na die reportage meteen aan de argumenten van de oude Europese kolonisatoren: er werd gekolonisseerd omdat het volk beschaving moest worden bijgebracht.
Natuurl is dat argument misbruikt voor uitbuiting en onderdrukking. Zéker. Maar niet alléén!
Op dit punt zou een kolonisatie van zo'n moslimland zondermeer humanitair te verantwoorden zijn. Ik moest bijna kotsen toen ik dat kind hoorde gillen van de pijn omdat het mesje ook nog bot was, zoals de reportagemaakster beschreef.
De-gou-tant.

#84586

EricJans

 

@ Avondlander:

Je opmerking is me blijven door het hoofd gaan, de voorbije dagen. Ik herneem ze even, je zei:

<<@ EricJans: nonnenkap geen uitstaans met polygamie? Toch allemaal "Bruidjes van de Heer" ;-)>>

Eerlijk gezegd en nu je het zegt: zij waren - vanuit hún standpunt gezien - wel degelijk 'bruidjes van de Heer', weze het in geestelijk opzicht, maar wel degelijk 'gehuwd' en bijgevolg 'polygaam' gehuwd.
Zo gezien hoeft die nonnenhoofddoek dan ook niet te verbazen, op de keper beschouwd.
Mogen we een hoofddoek - qua herkomst - dan beschouwen als een uitdrukking van vrijwillige polygame onderdanigheid van vrouwen. Is de hoofddoek te beschouwen als het symbool van vrouwelijke onderwerping die refereert naar veelwijverij?
Het ziet ernaar uit dat dat zo is, maar ik sta open voor voorbeelden van religieus opgelegde/aanbevolen hoofddoeken in een monogame maatschappelijke context.

Voor alle duidelijkheid: in de Bijbelse teksten is nergens sprake van vrouwen die (moeten) trouwen met God.

#84608

BC

 

AEL-Voorzitter Karim Hassoun over de hoofddoekenkwestie: Hoofddoekenverbod: laffe minister in een racistische samenleving: http://www.indymedia.be/en/... - "Mijn middenvinger en welgemeende fuck you gaat uit naar een lamme minister Vandenbroucke en alle directies en schoolraden die gewetensloos spelen met de toekomst van deze briljante meisjes." (ook nog: Weglopen is niet de oplossing, strijden is dat wel! | Indymedia.be - http://www.indymedia.be/en/...)

#84628

Benny Marcelo

 

Juist weer een interview met Youssouf De Witte gehoord op BRT--radio 1.
Hij is zowat de beste islamofobie verspreider die je maar kan indenken.

#87440

francis gruwez

 

ik was altijd al antiracistisch, maar ik voel mij door de islam in eigen christen-judaische maatschappij gediscrimineerd door agressieve & opdringerige rechtopeising & door favoritisme vanwege stemgeile & meestal vrijzinnige of naieve politici.

Met name de vrijzinnigen (à la Verhofstadt) zelf met christen-judaische roots verraden ons hierdoor dagelijks.

Het grootste probleem ligt bij de sociale kontrole tussen moslims. Ook niet godsdienstige turken worden in belgie door moslim-turken 'gechecked' & gediscrimineerd.

Hoogst waarschijnlijk wordt het grootste deel van de betogende vrouwen (tegen hoofddoekenverbod) onder druk gezet of doen zij dit om de gunst van islammannen te bekomen. Het is in elk geval duidelijk waar we de schuldigen aan de laffe shooloverval in Antwerpen moeten zoeken. En wat zegt mr Talhaoui op canvas 'heb respect voor de Islam'.

Stelling: 'islamofobie is zelfverdediging'

Ervaringsdeskundige,