Klimaatverandering door foute statistiek?

Natuurwetenschap en Techniek
"Kyoto is dood", schreven sommigen zowat een jaar geleden. Rusland leek op dat ogenblik niet geneigd het verdrag te ratificeren, en daardoor waren er onvoldoende landen om het verdrag effectief in werking te laten treden. Ik was geneigd dat te geloven, maar het bleek wishful thinking. We hadden het fout: Rusland ratificeerde wél, Kyoto is springlevend en het verdrag treedt op 16 februari aanstaande in werking.

"Om dat te vieren organiseren we op school een dikketruiendag", vertelt mijn zus Linda enthousiast. Ze is leerkracht biologie.

Als de verwarming werkt, stoten de Vlaamse basis- en de secundaire scholen per dag 4.025 ton CO2 uit voor verwarming. De verwarming één graad lager zetten bespaart 7% brandstof en we nemen aan dat dit ook de CO2-uitstoot met 7% doet dalen. De verwarming één graad lager zetten bespaart 282 ton CO2 per dag. Omdat 16 februari een woensdag is en we aannemen dat er de woensdagnamiddag niet verwarmd wordt, besparen we de helft: 141 ton CO2.

Herman Boel doet er nog een schepje bovenop en roept op tot een internationale economische boycot tegen de Verenigde Staten:
Nog tien jaar te gaan. Binnen een luttele tien jaar is het zover: de opwarming van de aarde bereikt dan het point of no return [...]. We zullen dan een langere periode zien van droogtes, mislukte oogsten en waterterkort. [...] Bush zal dan ook internationaal de geschiedenis ingaan als de hoofdverantwoordelijke voor de ecologische ondergang van onze planeet. Het is dan ook aan de andere landen om de Verenigde Staten met alle mogelijke economische middelen te dwingen actie te ondernemen.

Eén van de meest overtuigende aanwijzingen voor de opwarming van de aarde was tot nu toe het onderzoek van Michael Mann, Raymond Bradley en Malcolm Hughes. Zij reconstrueerden het klimaat op het noordelijk halfrond tijdens de voorbije 1000 jaar aan de hand van jaarringen in boomkernen en ijskernen verzameld op de noordpool. Oude temperatuur- en neerslaggegevens van de voorbije honderd jaar werden gebruikt om de verzamelde gegevens te calibreren. De temperatuursgrafiek waar Mann op uitkomt, vertoont een opvallende "hockeystick": een stijging van de temperatuur sinds 1900, die spectaculair werd vanaf 1990, terwijl de temperatuur in de eeuwen daarvoor lichtjes daalde.

Twee Canadese onderzoekers hebben nu de aanval ingezet op de resultaten van Mann. Ross McKitrick, hoogleraar economie, en Stephen McIntyre, mijnbouw-consultant. "Alleen al door hun functies zijn ze niet geloofwaardig en is er een potentieel belangenconflict", stellen hun tegenstanders. Wat hebben de twee sceptici ondernomen? Heel eenvoudig, ze hebben geprobeerd om het onderzoek van Mann na te doen door zijn methode te volgen. Daarbij ontdekten ze heel wat fouten. Hun voornaamste kritiek richt zich vooral op de methode die Mann gebruikte om uit gegevens met veel "ruis" een trend te kunnen ontdekken. Deze techniek van de "principal component analysis" werd door Mann op een slordige en excentrieke manier toegepast, aldus de Canadese onderzoekers. "De hockeystick is een statistisch verzinsel", aldus McIntyre en McKitrick in een artikel dat vandaag in Geophysical Research Letters verschijnt (pre-publicatie versie).Deze polemiek wordt gedetailleerd uit de doeken gedaan in een artikel van Marcel Crok in het februarinummer van "Natuurwetenschap & Techniek" (vroeger bekend als "Natuur & Techniek"), dat vanaf zaterdag in de boekhandel en krantenkiosk verkrijgbaar is. Crok trekt meteen politieke conclusies:
Ook gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften erkennen nu blijkbaar dat er een fors probleem is met de gangbare klimaatreconstructies, dus indirect ook met het bewijs dat de aarde juist door menselijke activiteit de laatste decennia dramatisch opwarmt. Voor wie dat wil vertalen in politiek beleid, zet dat ook het Kyoto-protocol op de tocht, waarin wereldwijd afspraken zijn gemaakt over de verminderde uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.


Rob van Dorland van het Nederlandse KNMI, aan Natuurwetenschap en Techniek:
We weten nog lang niet precies hoe natuurlijke klimaatfactoren zoals vulkaanuitbarstingen en de activiteit van de zon doorwerken in de temperatuur. Het Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) heeft bovendien de fout gemaakt om in de Summary for Policy Makers alleen de reconstructie van Mann op te nemen, en niet die van enkele andere onderzoekers. [...] Voorlopig beschouw ik het nog als een incident, maar het is heel dubieus dat de klimaatreconstructie van Mann beide peer review-ronden van de IPCC zelf is gepasseerd zonder dat iemand die echt heeft gecontroleerd. Ik denk dat dit op de volgende IPCC-bijeenkomst in mei in Beijing op de agenda zal staan.


Marcel Crok spreek van een "ontmaskering van Mann en het zichtbaar worden van een zwakke plek in het IPCC":
De corrumperende invloed van een gebrek aan onafhankelijke controle is maar al te duidelijk geworden bij affaires als Enron, Ahold, maar ook in de farmaceutische industrie, die onwelgevallige informatie over antidepressiva verdonkeremaande. Op dat laatste speelveld is er tenminste nog een waakhond als de FDA, de Food and Drug Administration, die de pillendraaiers nu dwingt om al hun data en trials openbaar te maken. overheden baseren vérstrekkend beleid, met enorme consequenties voor de economie, op de conclusies van het IPCC. Het wordt daarom hoog tijd dat er een onafhankelijke Klimaatrekenkamer komt die het IPCC controleert. Er staat namelijk te veel op het spel.


McIntyre besluit het artikel in Natuurwetenschap & Techniek:
Ons onderzoek zegt niet dat het [klimaat] momenteel niet opwarmt. Hoe extreem die opwarming echter is, afgezet tegen de laatste duizend jaar, is nu net zo onzeker als voor de publicatie van Mann in 1998.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) organiseert binnenkort een congres over klimaatverandering. Mann en McIntyre zullen daar rechtstreeks met elkaar in debat treden.

Reacties

#4493

Pascal Van Hecke

 

Dit soort onderzoek is een complexe affaire en beide partijen luisteren heel selectief naar de wetenschapslui die hun belang dient...

Vandaag overigens een nieuw alarmerender onderzoek (in de zin dat klimaatverandering nog sneller kan, maar daarom niet hoeft), zie:

http://news.bbc.c...

#4494

bernard

 

Hou je toch eens bezig met ernstig onderzoek, dus niet met dit soort geknikker.

#4495

Herman

 

Het is tegenwoordig bon ton geworden om alle studies en cijfers die ooit worden gemaakt maar in twijfel te trekken - zie maar als voorbeeld dat over de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië. Iedereen weet dat ze bestaan, maar over de mate wordt volop gediscussieerd.

Dat de aarde opwarmt, daar kan en mag niemand aan twijfelen. Is het niet al te toevallig dat die opwarming met een verklaarbare kleine vertraging begint met de industriële ontwikkeling van de mens?

Het is uiteraard een discussie zonder einde omdat ons klimaat nu eenmaal zo ontzettend ingewikkeld in mekaar zit en voor een deel zelfs nog onbekend is, dat je altijd alle kanten uit kan.

Laat ons ons daarom vastpinnen op de feiten. Die zijn, mij dunkt, alarmerend genoeg, ongeacht of een studie nu wordt geloofd/gevolgd of niet.

#4496

haedesch

 

Hopelijk kom ik nooit in een wereld terecht waar wetenschappers stoppen met elkaars cijfers te betwisten. Want dan zou de wetenschap, die het van nature van peer review moet hebben, ophouden te bestaan.

@Herman, in je tweede paragraaf zeg je "dat de arde opwarmt, daar mag niemand aan twijfelen", en in de derde zet je dat de werking van het klimaat ons nog gedeeltelijk onbekend is... Vind je dat niet een beetje tegenstrijdig?

#4497

Bart Servaes

 

Zie ook: http://envirotrut...

#4502

El Hombre

 

Zoals je zegt, McKitrick is professor economie (aan een universiteit in Ontario) en McIntyre consulent mijnbouw.

Terwijl Mann, Bradley etc geofysici zijn met een <a href=http://holocene.e...> track record</a> aan peer-reviewed wetenschappelijke publicaties (en niet alleen over global warming) in Nature, Science etc. Dit wil niet zeggen dat ze gelijk hebben, maar tenzij er een samenzwering aan de gang is (genre Marc Peeters misschien?) of de reviewers van betreffende tijdschriften incompetent waren of op andere wijze tekort schoten, lijkt het mij nogal onwaarschijnlijk dat Mann's data zo fundamenteel fout zou zitten (wat niet wegneemt dat er minder fundamentele fouten in kunnen zitten).

Deze discussie (gebekvecht zo je wil) tussen Mann en McKitrick startte overigens al jaren terug (zie <a href=http://www.climat...>link</a>).

#4508

de andere kijk

 

Twijfelen is toegestaan

Lees bvb. de tweede post op volgende blog (en begin niet direct te schieten op de boodschapper aub)

http://diplomadic...

#4511

Bart Noppen

 

Enkele maanden geleden werd op Canvas (een uitzending van Lichtpunt denk ik) een documentaire vertoond waarin aangetoond werd dat de 'hockeystick' grafiek er gigantisch naast zat om verscheidenen redenen. Om 1 voorbeeld te geven, temperatuursmetingen worden beïnvloed door de steeds groter wordende oppervlakte die geasfalteerd/gebetonneerd is. Asfalt en beton absorberen het zonlicht en zo ook de warmte op een andere manier dan gewone aarde. Doordat een groot deel van de weerstations, waar de metingen gedaan worden, zich in de rand rond grote steden (met veel asfalt/beton) bevinden, zijn de metingen hoger dan dat ze zouden mogen zijn. De documentaire kaartte nog vele andere inconsistenties aan maar het is net iets te lang geleden dat ik ze gezien heb om er nog andere voorbeelden uit te halen.

#4513

Wim

 

Het zou trouwens kunnen dat de opwarming van de aarde helemaal niet door mensen wordt veroorzaakt. Zie ook de vroegere opwarmingen en afkoelingen die er reeds zijn geweest, én het feit dat er vroeger (en dan spreek ik natuurlijk niet over tien jaar geleden) ook al es een gat in de ozonlaag is geweest.

Ik ben geen bioloog, klimatoloog of whatever, maar het lijkt me de beste mogelijkheid om wetenschappers onafhankelijk van elkaar onderzoek te laten voeren tot er écht een aantal zekerheden zijn. Want stel je nu voor dat de opwarming van de aarde niét door mensen (of slechts voor een klein deel) zou veroorzaakt worden: welke gevolgen zou dat niet hebben voor onze maatschappij en onze maatschappelijke systemen?

In ieder geval genoeg stof tot nadenken en boeiende discussies. :-)

#4515

Koenraad

 

Ik geloof zoveel van de opwarming als de theorie dat alles ontstaan is vanuit een stip.

Ze kunnen nog geen aardbeving voorspellen, daarentegen maken ze wel mooie documentaires over 100 meter hoge tsunami's. Doch die in Azië hebben ze dan weer niet kunnen zien aankomen.

Dat ze zich bezighouden met de echte problemen van de wereld, en dat ze daar een oplossing voor zoeken.

Mij maken ze in ieder geval niet bang.

#4516

Huug

 

Kyoto ? Laat me niet lachen… Met wat zijn we bezig ? De natuur steekt zelf wel een middelvinger op naar de mensheid en doet het véél beter. In Japan is er een vulkaan en die stoot sinds jaren langdurig en gigantisch veel SO2 uit. In december 2000 werd een maximale SO2-uitstoot bereikt; die bedroeg (gemiddeld over de maand) 54 miljoen kg per dag. Dat staat gelijk aan tweemaal de SO2-uitstoot van alle andere werkende vulkanen op aarde samen; per vijf dagen werd ook meer uitgestoten dan door Nederland in een heel jaar (260 miljoen kg, waarvan ca. 75 miljoen kg door raffinaderijen, 73 miljoen kg door elektriciteitscentrales en 65 miljoen kg door de overige industrieën samen). Daarna volgde een afname tot 7 miljoen kg per dag eind 2002; daarin is sindsdien nauwelijks verandering opgetreden. Bij elkaar was de uitstoot van de vulkaan inmiddels zo’n 18 miljard kg SO2. Stem Groen, die zullen alle vulkanen sluiten. Emissies bij de productie van energie (zwaveldioxide) Om de emissie van zwaveldioxide (SO2) te verlagen, heeft de Europese Gemeenschap verscheidene maatregelen getroffen, waarvan de richtlijn inzake grote stookinstallaties (88/609), laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 94/96, de belangrijkste is. Met als referentiepunt het jaar 1980 moeten de jaarlijkse SO2-emissies uit deze installaties voor het jaar 2000 met 73% worden verlaagd. In de EG-richtlijn over grenswaarden voor SO2-emissies is vastgelegd dat het emissieniveau tot het jaar 2005 met 57% ten opzichte van 1980 moet worden verlaagd (van 14,4 tot 6,2 miljoen ton)."Blah blah blah. Wat ik graag zou willen zien is dat al die commisies en parlementen en milieuactivisten eens stoppen met hun geneuzel over emmisies en ozongaten en regeltjes en kopen van schone lucht in Rusland en andere onzin en eindelijk eens werk maken naar het actief aanwenden van alternatieven voor de energievoorziening.Want waar heeft dat jarenlange gepalaver tot hiertoe geleid ? Tot NIETS ! Ik werkte op de luchthaven van Berlijn toen daar eens een milieutop werd gehouden; je moest eens zien hoeveel volk daarop af kwam om een paar dagen te zitten neuzelen over normen en richtlijnen om uiteindelijk geen consensus te bereiken. De top was mislukt. En allemaal kwamen ze met het vliegtuig, de hele meute (met de pers er dan nog eens bij, zeker 1000 man. En allemaal met de taxi naar hun hotel). Van milieubewustzijn gesproken, amehoela.Het is een wanstaltig circus dat een rad voor onze ogen onze draait en er alle baat bij heeft om zichzelf in stand te houden. Een paar maand later streek dat hele boeltje duur betaalde wetenschappers en politici neer in Brazilië om er een top te houden. Die is ook mislukt. Het gaat zo maar door. Iedereen vindt dat normaal. Doen we nog eens een milieutopje erbij en iedereen gaat dan alweer braaf aan het werk. Schitterend is zo een vulkaan, want weet je wat die zegt ? Een hele dikke f*ck you, milieutoppers, humanity.

#4557

Eric Jans

 

Een beetje warmer mag het hier best wel worden... daar heb ik niets op tegen. Vooral in de winter.

#4598

Lucen co

 

Dank Huub, volhouden.

De vrije meningsuiting is in gevaar, wie vandaag twijfelt aan het broeikaseffect wordt gebrandmerkt, belachelijk gemaakt. Er zijn nog zo'n theorieën waar een zwaar taboe op rust.

Een taboe opgelegd door groene linkse krachten, of ook door progressieve mensen die andere mensen het zwijgen opleggen, met dictaten.

Zo erg is het zelfs in het verleden nooit geweest.

De politiek houdt die doemdenkers kunstmatig in leven. Bewijs mij dat de aarde opwarmt en je krijgt nog meer geld om nog meer (onzin) te zoeken.

Zou de opwarming plots stoppen dan verliezen die wetenschappers plots hun geld.

Zelfs nu midden europa in een koude golf gevangen zit(min record in Italië). Ondertussen vriezen de grote meren dicht in Canada, nooit door een levend mens meegemaakt??

Bewijzen die progrssieve wetenschappers dat de aarde drastisch opwarmt.

De aarde moet dringend opwarmen, om meer opbrengsten te leveren, betere besproeiing van de gewassen(meer verdamping). Om de woestijnen terug te dringen, etc

Greanpeace trekt daarin de kop, ze komt ons nog altijd vertellen dat het amozongebied meer de zuurstoflong van de aarde. Onzin natuurlijk het is andersom. Het regenwoud mag niet verdwijnen, als biotoop is dat te belangrijk, maar het is wel slecht voor de CO uitstoot.

Nog even een citaat:

Voor schattingen van toekomstige klimaatveranderingen is het werken op termijnen van tienduizenden jaren nauwelijks interessant, erkent Henry Hooghiemstra, geoloog aan de Universiteit van Amsterdam.

http://www.nrc.nl...

#4600

lucen co

 

Boomringen,

Omstreeks het jaar duizend groeiden er loofbomen in Groenland.

Het was zo'n 10 graden warmer dan nu, en in de klimaattabellen is daar niks van te vinden. Het is wel het moment dat onze streken tot grote ontwikkeling kwamen, omdat mensen zelfs buiten konden slapen volgens kronieken.

Aan de hand van boomringen meten hoe de temperatuur verloopt is zinloos. (Wetenschap?)

Dikke ringen duiden op natte jaren en dunne ringen op droge jaren.

Je moet in de eerste plaats zoeken naar soort en aantal. In het land der blinden is éénoog koning.

Hier is dat ook nog altijd zo.

#4699

wervelwind

 

evenzeer kan me de ontkenners vervloeken, er wordt heen en weer gesmeten met wetenschappelijk materiaal. Zelfs elke simpele leek merkt dat er iets aan de hand is, extremere weersomstandigheden, overstromingen, bosbranden. De frequentie ligt veel te hoog. Je mag me niet beschimpen als iemand die groen is, integendeel, ik ben ultra liberaal, de klimaatsverandering is nog meer een economisch dan een ecologisch thema. Met onze dikke BMW's en 4*4 weten we niet meer dat de eerste vereiste om welstand en welvaart op te bouwen onze voeding is.

We willen er niets aan doen, we zullen pas iets willen doen als het niet meer kan. Het ontkennen van de klimaatsverandering is erger dan de ontkenning van de holocaust. Die wou een bevolkinggroep uitroeien, de gevolgen van de klimaatsverandering kan hetzelfde doen, maar dan op een grotere schaal, nl. met de mensheid.

De Morgen zal gelijk krijgen, de tjoenami was klein bier met wat ons te wachten staat.

#4704

FD

 

Je bent wel voorspelbaar Luc. Dus niet zoals het klimaat <grin>

Ik weet het echt niet, behalve dit:

Maar als je binnen 50 jaar daar in Waregem met je voeten in het water staat zal ik vanop mijn Bellegems eilandje eens diep zuchten.

#4711

Andre

 

Ik ben ook geen wetenschapper maar ik was vroeger ook een verontwaardigde wereldverbeteraar op de bres voor het milieu, weg met global warming.

Niettemin vond ik het nodig om de feiten op een rijtje te zetten net op het moment dat de hockeystick uitkwam. Nu had ik ook van de middeleeeuse warme periode en de kleine ijstijd gehoord en ik vond eigenlijk de hockeystick wel een belediging voor bestaande bewijsvoering ervan. Nog bevreemdender was de noodgang waarmee het IPCC de hockeystick to figuur één van de "summary for policy makers" promoveerde.

Wat was er aan de hand. Na zo'n kleine vijf jaar studie ben ik er wel ongeveer achter.

Voor de hockeystick was de laatste ijstijd (het zgn Pleistoceen) de belangrijkste bewijsvoering van global warming. Maar steeds meer bleek hoeveel gaten er konden worden geschoten in de relatie van kooldioxide en hypergevoelig broeikas effect. Daarom was de hockeystick zo belangrijk. Hierdoor kon de problematiek van de ijstijden worden vermeden.

Nu zijn we weer terug bij af en zijn we gedwongen om de ijstijden opnieuw te bestuderen. Ik heb dat al gedaan en ik denk een eind te zijn. Wat we daar zien lijkt absoluut niet op het hypergevoeligheid van het klimaat voor kooldioxide. Het is een heel ander verhaal zij het buitengewoon ingewikkeld.

#4712

lucen co

 

Het fabeltje met water.

Er is water genoeg op aarde, en de aarde is geen emmer die kan overlopen. Probeer het volgende. Vul een glas met een grote brok ijs. Nu vul je dit glas verder met cola of water tot de rand bol staat. U zult zien dat het ijs boven de rand uitsteekt. Laat het ijs rustig smelten, en je zult zien dat het glas niet overloopt. Water zet uit als het vervriest.

Als de noordpool smelt zal de zee spiegel niet stijgen.

Ondertussen haalt de noordpool een nieuw rekord: -85 °C.

In het zuidelijk halfrond heeft er zelfs een natuur ramp plaats. Koraalriffen sterven uit om dat de zee spiegel daalt.

En betrouw niet op de Morgen, Het zijn de eerste niet die komen zeggen dat het einde van de wereld in zicht is.

groeten

#4713

Karolien

 

@Lucen co: En wat doe je met het ijs dat op een continent ligt? Zoals het verwaarloosbare ijsvolume op Antarctica?

#4731

wervelwind

 

de eventuele stijging vd zeespiegel is nog het minste van onze zorgen. Het klimaat heeft een zekere constante nodig ( het klimaat is zelden constant maar er moet wel een regelmaat inzitten.) Er gaat geen week voorbij of het komt wel een bericht in het nieuws in de trend van "het eerste keer dat er sneeuw valt in .., grote overstroming daar, extreme droogtes, zeven meter sneeuw in Japan, nooit gezien. De landbouw is zeer gevoelig aan het klimaat. Ik heb een maat die bioboer, een gewezen hevige ontkenner vd klimaatsverandering, hij geeft nu volmondig toe dat er iets niet pluis is, vorig jaar door een zeer hevige storm hebben zijn courgetten zichzelf gewurd door te draaien rond hun as. Dit is maar een voorbeeld. Een boer weet als geen ander hoe hij het klimaat moet waarnemen.

Welk belang hebben we erbij om te blijven ontkennen dat er kwalijke veranderingen aan het gebeuren zijn. Heeft dat te maken met het gevoel dat de westerse samenleving ongenaakbaar is, dat generlei onheil ons ooit kan treffen ?

Dat het smelten vd polen geen enkel effect zal hebben, dat dat slechts een niet waard om vernoemen verschijnsel is, met evenveel nieuwswaarde dat ik zeggen dat ik deze ochtend geen koffie gemaakt heb ?

#4732

Eric Verhulst

 

Voor een genuanceerder debat raad ik aan de 'The skeptical environmentalist' van Bjorn Lomberg eens te lezen. Dergelijke metingen zijn uiterst moeilijk (eerste probleem: wat meet je juist) en nog veel moelijker is de causaliteit vast te stellen. Een correlatie is nog geen causaliteit, alleen een verband. En wetenschappers zijn ook niet altijd zo neutraal en wetenschappelijk als men ons wil doen geloven (langs beide kanten). Persoonlijk denk ik dat de zon op zichzelf een veel waarschijnlijker oorzaak is van de klimaatwijzigingen. De energie uitstoot van de zon is niet constant en is enorm, zeker als je dat vergelijkt met het mogelijk effect van atmosferische gassen.

Dit alles belet niet dat het voorzichtigheidsprincipe dient gehanteerd. Er zijn trouwens veel belangerijker redenen om de uitstoot van o.a. verbrandingsgassen terug te dringen. Vooreerst is de voorraad aan natuurlijke koolwaterstoffen beperkt. Zonde van die grondstof te verbranden. En ten tweede is er wel een gezondsheidsprobleem. De verbranding van koolwaterstoffen heeft al veel meer kankerdoden en dergelijke op zijn geweten dan alle kerncentrales samen. Die grafieken zijn wel niet betwistbaar maar dat horen de Groenen niet graag.

#4738

tim

 

Dit is een discussie die online al geruime tijd wordt gevoerd. De geloofwaardigheid van McKitrick wordt niet hoog aangeslagen, oa. door Deltoid: http://cgi.cse.un...

#4740

lucen co

 

Vooral voor Karolien nog dit, een groot gedeelte van de zuidpool is land, en het is er zo koud dat al het ijs verdampt is. Niet al het ijs kan naar de zee vloeien.Het is trouwens ook geen ijsberg.

Dan zijn er nog de vele woestijnen en gebieden die 100 en meer meter onder de zeespiegel liggen en die al dat ijs kunnen opvangen.

U moet ook weten dat er momenteel recordtemperaturen worden gemeten aan de noordpool van -85 C. Zo vlug zal die niet ontdooien.

De opwarming of broeikasteffect zou veroozaakt worden door CO2 gassen. Nochtans is de invloed van H2O gassen veel groter op het klimaat. En dan is met de aanwezige hoeveelheid CO2 niet te vermelden waard.

Het is voor de aarde een zegen indien ze zou opwarmen met 10 C, omwille van betere opbrengsten.

Tijdens de tijden van de dino's was de temperatuur in onze steken gemiddeld 30 C.

De uitstoot van CO2 en SO2 in de natuur door de mens is kleiner dan door de natuurlijke uitstoot van de jungle, bosbranden en vulkanen.

Als het warmer wordt is er meer verdamping, het goedkoopste middel om water te transporteren naar drogere gebieden.

Er zijn veel studiecentra's die vooral veel geld krijgen van de overheid om te bewijzen dat de aarde zal opwarmen.Indien ze het tegendeel zouden bewijzen, zouden ze veel geld moeten derven.

Men kan de mensen alles wijsmaken, als het maar mooi verpakt is.

Ik lig niet wakker van de opwarming,(de grote meren vriezen momenteel dicht) ik ben slechts een toeschouwer van onze wondere wereld. Ik lig er wel van wakker als men daarom weerom een reden heeft om belasting te heffen.Want dan weet ik dat ze ons willen bedriegen.

#6170

De BLeecker Petrus

 

In Europa en zeker in onze streken, kunnen we best een

klimaatverwarming gebruiken. Ik doe zoals veel landgenoten,

myn vakantie in het zuiden, om myn frustratie tegen dit

koude en vochtig klimaat af te reageren. Trouwens een mens

is niet gemaakt om in dit soort klimaat te leven. Wy zyn

het best aangepast om in tropisch en subtropisch klimaat

te leven. Daarin hebben de Afrikanen een groot voordeel op

ons. Het humeur verbeterd ook als ik in lichte kledy een ganse dag buiten kan zyn, zonder my om het weer te moeten

bekommeren. Klimaatopwarming.. indien het al waar zou zyn,

is het veel te weinig. Zeespiegel die stygt.. 2 milimeter

per jaar.. dus binnen 100 jaar = 20 cm.. wat is dat waard.

Van welke banaliteit liggen de groenen van wakker.

De natuur lacht met dat alles.

Wat als er een echt grote aardbeving of vulkaanuitbarsting komt, of een grote meteoriet op aarde valt.

Ik ben tegen luchtvervuiling om gans ander reden: dieselroet

veroorzaakt kanker (ik heb hierdoor chronische bronchitis opgedaan, die later kanker kan worden, trouwens myn beide

ouders zyn gestorven aan longkanker, en geen van beiden

was een roker). In Bangkok , de stad met meeste dieselroet,

heeft het hoogst aantal longkankers.

#12831

J Keller

 

Wat een kletskoek allemaal.

Overheden hebben verzonnen dat wij met onze CO2 de aarde opwarmen.

Het is puur lulkoek...!!

Alle wetenschappers die zo doemdenken worden betaalt door de overheden.

Denken jullie nu écht dat het beetje CO2 die wij veroorzaken een opwarming tot gevolg heeft....??? Nee dus.

Wij komen uit een ijstijd....en zonder onze ,auto en industrie zou de aarde net zo snel opwarmen als nu.

De kans is zelfs groot dat na een paar duizend jaar wij weer afzakken naar een nieuwe ijstijd.

Al die milieu apen kletsen de overheden maar na, en die lachen zich rot want dan kan men weer extra belasing heffen..!!

#13702

jan

 

paniek!!!! paniek!!!!

#13716

Briggs - Smokey Bear

 

ach klimaat veranderd continue.
Ons Klimaat van vandaag verschilt van het klimaat tijdens de middeleeuwen. Ik wil vooral af van die olie.

#15067

Ester

 

Rond het jaar 1200 groeiden er druiven op Groenland, hoezo opwarming? => the fact that Newfoundland was once called "Vinland."

#15071

Rick

 

'k Ga nog een schep kolen bijgieten en maximaal céotweekes door de schouw jagen, kwestie van de aankomende ijstijd zo lang mogelijk uit te stellen. Da's tenminste voorzien op de lange termijn!

Bescherm de komende generaties: weg met Kyoto!!!

#15077

Nickonomics

 

Steve Davies, prof aan Manchester University, legde eens uit waarom het komt dat iedere maand de wetenschappers afkomen met "de warmste maand sinds de metingen..." en dit als bewijs van de opwarming gebruiken.

Ooit is er een kleine ijstijd geweest die ging van het einde van de Middeleeuwen tot ergens eind 18e eeuw. De negentiende en de twintigste eeuw waren dan een eeuwen waarin de temperatuur langzaam steeg, terug naar het niveau van de kleine ijstijd. We bereiken dus terug de temperatuur van rond de vroege Middeleeuwen. De metingen zijn pas begonnen einde 19de eeuw en meten dus een stijgende temperatuur, die echter te wijten is aan het verdwijnen van de kleine ijstijd. De natuur herstelt zich weer.

#16163

7888

 

klote:(

#50549

Cas

 

En maar alles geloven, ik verbaas me nog steeds over de meeste plebs. Dat het broeikaseffect tot een taboe maakt. Het grootste deel van de mensen en met name die van de linkse kant wil maar niet snappen hoe de aarde in elkaar zit en denkt alle wijsheid in pacht te hebben. Met al hun doem senarios en nul kennis van de aarde zoals die al miljoenen jaren is. Walgelijk je mag geen kritiek meer uiten op onderzoek als het gaat om het millieu. Dat is uiterst jammer want zo krijg je dat mensen nog gereserveerder tegenover wetenschap komen te staan. Dus bedankt lieden als femke halsema en de nog minder begaafde millieu freaks. Echt heel jammer is dat want ik ken heel veel mensen die dat geblaad klakkeloos aannemen en geen enkel puntje van kritiek op dat groenlinks heeft. Ontkennen van de grote effecten van de mens op het broeikaseffect is een taboe!! Hoop dat er snel een geneesmiddel tegen naiefiteit komt

#50556

johan vandepopuliere

 

Ja dat geblaad in de dag- en weekbladen ... Om van het gehuil van de wolfen noch te zwijgen. Snel hier die naiefix, of wil je ortografenol?

Afgezien daarvan, schermen met de omhullende van het klimaat is al even pachterig ten opzichte van de wijsheid.

#57913

Mike Emmessen

 

Het belangrijkste argument TEGEN het 'klimaatbeleid' blijft voor mij de causaliteit tussen de opwarming van de Aarde en het CO2 gehalte in de atmospheer. Uit historsich klimatologisch onderzoek (o.a. het meten van het CO2 gehalte in de ijskappen, hetzelfde onderzoek dat Al Gore gebruikte als argumantatie vóór klimaatbeleid) blijkt namelijk dat de causaliteit precies andersom is dan die wordt voorgesteld.

Met andere woorden: De opwarming van de Aarde (door de zon) heeft als GEVOLG dat er meer CO2 in de atmospheer vrijkomt. Dit proces werkt al miljoenen jaren zo. Het verhoogde CO2 gehalte in de atmospheer is een teken dat het leven op Aarde positief reageert op de klimaatverandering.

Meer CO2 betekent dat de plantjes beter groeien, en de dieren (en mensen) dus meer kunnen eten. Zou Al Gore dat misschien juist willen voorkomen?

#73822

Bernard Verhaegen

 

De opwarming van de aarde is zoiets geworden als een gsm of een digitaal fototoestelletje, je moet het hebben. Of in dit geval, er achter staan. Hebben wij de laatste jaren extreme weersomstandigheden gekend? Niet dat ik weet. Er is een tsunami gebeurt, ja maar heeft dat iets met het klimaat te maken, nee!! Een ondergrondse aardbeving verdorie. Het blijkt dat de meeste mensen zoals geweten kuddebeesten zijn en de mensen die hiermee akkoord gaan wetenschappelijk onderlegd zijn en afkomen met van die onzin van "de laatste jaren is het toch niet echt koud geweest". Wat een korte termijnvisie. Wel willen we nu echt de uitstoot van CO2 verminderen, kap dan alle bomen en planten om, dat zal al helpen. Of weten de mensen dan niet dat grotendeels de natuur zelf verantwoordelijk is voor de CO2 uitstoot...

#78165

peter klein

 

laat de politici toch gewoon zeggen dat ze energie onafhankelijk willen zijn, en zo min mogelijk smerigheid in de lucht willen hebben.
Prima.
Maar dat hoeft toh niet met al die bangmakerij van klimaatverandering ( voorheen: ´globale opwarming`)
we worden gewoon besodemieterd, er zit een politieke agenda achter en of het nou klopt wat de wetenschap zegt, doet er niet toe, hele kuddes lopen achter het ipcc aan, en verwensen ieder die het er niet mee eens is.
zie http://extra.volkskrant.nl/... voor het schelden en zie http://www.volkskrantblog.n... dat waarheid er niet toe doet...
zie ook http://www.natutech.nl/00/n... om te zien hoe wetenschappers zich meer ermee bemoeien om de ander verdacht te maken/door het slijk te halen, dan om in te gaan op zakelijke vragen