Racisme in de vastgoedsector

Beklaagde (...) is vastgoedmakelaar. Hij wordt vervolgd wegens het discrimineren van (...) op grond van haar etnische afkomst bij de verhuring van een woning te Borsbeek. Op grond van de inhoud van het strafdossier (...) staat vast dat beklaagde (...) wetens en willens weigerde aan mevrouw (...) een appartement te verhuren en dit louter op grond van haar Marokkaanse afkomst, terwijl voor dit directe onderscheid geen rechtvaardiging bestond. (...)

De feiten zijn ernstig. Ze getuigen in hoofde van beklaagde (...) van een gebrek aan respect voor personen van een andere etnische afkomst. Het gegeven dat beklaagde (...) in het verleden wel reeds verschillende verhuringen bemiddelde met personen van een andere etnische afkomst doet geen afbreuk aan de ernst van de feiten die thans voorliggen. (...)

De rechtbank (...) veroordeelt beklaagde (...) hoofdens het hem ten laste gelegde feit tot een autonome werkstraf van zesenveertig uren, en zegt dat het aangewezen is dat deze werkstraf wordt uitgevoerd in een setting waar beklaagde (...) contacten zal leggen en onderhouden met personen van een andere etnische afkomst dan de zijne.

Bepaalt de duur van de vervangende gevangenisstraf waardoor de autonome werkstraf vervangen kan worden, bij niet-naleving op twee maanden.

Veroordeelt beklaagde om aan (...) te betalen, als schadevergoeding, de som van 250 euro (...).

Veroordeelt beklaagde om aan [het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding] te betalen, als schadevergoeding, de som van 1 euro (...).

Vonnis van 23 juni 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te AntwerpenRecentelijk werd er in de media bericht over discriminatie van kandidaat-huurders. Wat mag er ter zake wel en niet en waarop moet u als makelaar letten? Mag u kieskeurig zijn? Kortweg: ja! Vereist is uiteraard wel dat uw redenen objectief en toelaatbaar zijn, lees: niet in strijd met de wetgeving inzake discriminatie, privacy, enz. Een kandidaat-huurder weigeren omwille van zijn afkomst, kan en mag dus duidelijk niet, maar dat neemt uiteraard niet weg dat hij wel geweigerd mag worden omdat hij bv. geen bewijs van voldoende inkomsten kan voorleggen. (...) Wees uiterst behoedzaam, vooral ook in wat u precies op papier zet, een klacht is immers snel neergelegd. (...)

Heeft de eigenaar niet het laatste woord? Ja, voor een stuk wel natuurlijk. Hij beslist nog altijd autonoom over de selectiecriteria die gevolgd moeten worden, al gelden de vereisten inzake objectiviteit en toelaatbaarheid uiteraard ook voor hem. Zo is bv. het bepalen van een maximumaantal bewoners in functie van het aantal slaapkamers geen probleem. Ook met het criterium dat enkel solvabele huurders in aanmerking komen, is op zich niets mis. (...) Een domiciliëring vragen van de huur, kan ook perfect. Alleen al de reactie op deze vraag, zegt dikwijls voldoende... (...)

Tips & Advies Vastgoed, 17 april 2010

Reacties

#96859

Cogito

 

Dit is op zich stof voor een toekomstige strafzaak ... tegen de aanklagers , de wetgevers en de rechters. Op basis van mensenrechten, het recht op vrije meningsuiting en vrijheid van associatie.

#96860

LVB

 

@Cogito: ... en het eigendomsrecht, natuurlijk.

#96861

Herteleer

 

Prof Storme schreef ooit een heel verhelderend artikel, waarin stond dat door dit discriminatieverbod de doelgroep die men poogt te beschermen, het nog veel moeilijker zal krijgen omdat verhuuraanbod onderhands in private netwerken zal gebeuren, buiten de publieke ruimte om.

Ik hoop geen auteursrechten te schenden wanneer ik citeer:

"Aan eenieder de
mogelijkheid te geven om elke handeling van een medeburger in het maatschappelijk leven in
vraag te stellen als onrechtmatig ondermijnt de bereidheid van mensen om nog openbaar te
ageren. Het maakt een "open" omgang met vreemden onleefbaar. Het bevordert
contactvermijdend gedrag, niet-openbare circuits voor meningsuitingen, goederen en diensten.
Het bedreigt de open society en versterkt de Vier-Augen-Gesellschaft21."

Zelfs het verhuurvoorbeeld komt letterlijk ter sprake:

"Als ik mijn appartement wil verhuren, en
ik laat dit publiek weten, dan riskeer ik om door iedere gefrustreerde kandidaat-huurder voor
de rechter te worden gesleept. Als ik zeg dat ik het aan iemand anders heb verhuurd omdat ik
die aardiger vond of omdat die het harder nodig heeft, dan zal ik wellicht veroordeeld worden.
Slechts als ik een zuivere winstlogica hanteer zal de rechter mij gelijk geven. Ik ga dus
vanzelfsprekend proberen te vermijden om mijn appartement publiek te huur te stellen, en het
alleen nog aanbieden aan vrienden en kennissen en hun vrienden en kennissen, binnen hun
netwerk. En daardoor verliezen de zwaksten, want zij hebben dat netwerk niet. Zonder
discriminatieverbod zullen ze misschien gediscrimineerd worden, maar zullen ze hoe dan ook
meer kansen krijgen; zij hebben het meest nood aan een open society."

Citaat uit:
http://webh01.ua.ac.be/stor...

#96862

Elhaz

 

Heel toepasselijk voorziet de rechter ook in een verplichte periode heropvoedingskamp alwaar de sociaal onaangepaste hopelijk genezen wordt van zijn onredelijk gedrag. De Orwelliaans maatschappij waar onze kinderen in gaan leven is al flink onderweg.

#96864

Karl

 

Ruik ik hier ergens een verkleinen van de huurmarkt, beperkt tot hoofdzakelijk een paar huisjesmelkers, en bijgevolg een verschraling van de huurmarkt. USSR iemand? Proficiat beleid!

#96865

Publius

 

Misschien een ideetje om de gewenste huurprijs x 3 te afficheren en wanneer een huurder je "ok" overkomt, zeg je het werkelijke bedrag.
Na een tijdje is dat "common knowledge", beetje zoals de solden die nog geen solden zijn, maar als je het vraagt en je ziet er niet uit als een inspecteur, krijg je wel de korting.

Ik stel mij de vraag naar die "criteria". Moeten wij dan in ons privéleven, met eigen eigendom dan absurd rationeel met een bulletlist van punten werken ?

Wat met de "gut-feeling", de intuïtie, die elke persoon toch heeft ?

Yep, we go underground. Dat is toch wat je ziet gebeuren in die mannen hun vzw-clubjes ? Het zijn doodgewone cafés (zonder alcohol ?), punt.

Zou men een "verhuurassociatie" kunnen oprichten, waarbinnen enkel verhuurd wordt aan aangesloten leden? In het lidmaatschap verberg je voldoende criteria om er iemand uit te houden, maar behou je de flexibiliteit voor uitzonderingen.

Er moeten zeker achterpoorten zijn in die wet. Trouwens, Weverke, decimeer dat CGKR!!!! zoals je beloofd had! of moeten we allen terug VB stemmen de volgende keer ?

#96867

pepperjack

 

Het wordt heel moeilijk als rechters gaan vaststellen in hun motivering dat iemand racist is terwijl die reeds verhuurd heeft aan andere "rassen".

En het legt inderdaad nog meer de focus op 1 soort "ras". Maar misschien moet onze zielige maatschappelijke opinie eerst diep vallen voor ze weer haar common sense vindt.

Toepasselijk voor de veroordeelde lijkt mij maatschappelijk werk in een vluchthuis. Het zwakt zijn vooroordelen af, en zet ze om in echter oordelen :-s

#96868

Marc Huybrechts

 

@ Publius

Onmiddelijk "achterpoorten" zoeken is typisch...Belgisch. En, ge hebt "allen" een fout begaan door deze keer voor NVA te stemmen. Als ge echt zelfdeterminatie wil voor Vlaanderen, waarom dan niet direct voor het 'origineel' gaan in plaats van voor de povere kopie?

P.S. Heeft "Weverke" echt beloofd van het CGKR te "decimeren" (wat betekent dat eigenlijk?), of van het af te schaffen?

#96869

LVB (niet ingelogd)

 

@Marc: zie http://lvb.net/item/4801#42056

Overigens, ook het Vlaams Parlement heeft allerlei antidiscriminatie- en antiracismewetgeving uitgevaardigd. Het is dus niet 'zelfdeterminatie voor Vlaanderen' die de overmaat aan politieke correctheid gaat oplossen.

#96870

Marc Huybrechts

 

@ Luc

Ja, ik besef wel dat de politieke correctheid, i.e. de naief-linksheid, beide taalgemeenschappen diep aantast. Dat geldt trouwens voor de ganse Westerse beschaving vandaag.

Drie relevante vragen:

- Waar gaat die verderfelijke ideologie het gemakkelijkst doorbroken kunnen worden, in Belgie of in Vlaanderen?

- Hoe heeft het VB gestemd m.b.t. die wetgeving in het Vlaams Parlement? Ik weet dat ze oorspronkelijk mee voor die wetten hebben gestemd in het federaal parlement (om niet te 'radikaal' over te komen), maar dat is al lang geleden.

- Wat zijn de recente standpunten van de verschillende partijen ten overstaan van al die muilkorfwetten? Pleit er iemand voor een (American-style) 'First Amendment', i.e. om het (op papier) vrijemeningsuitingsrecht van de Grondwet reeel te maken?

#96872

Elveebee

 

1 euro schadevergoeding voor het Spionnencentrum. Moet er eerst geen bewezen schade zijn, voor een vergoeding kan worden toegekend? Welke schade leed het Spionnencentrum door die verhuurkwestie?

#96873

Herteleer

 

De enige partij (bij mijn weten) die in haar programma klaar en duidelijk het CGKR weg wil is LDD.

Ik citeer:
"Maar aangezien LDD dat Centrum voor Gelijke Kansen liever kwijt dan rijk is,............"

http://www.lijstdedecker.co...

#96876

LVB

 

@Herteleer: u spreekt over "programma", maar u verwijst niet naar de tekst van een partijprogramma of verkiezingsprogramma. U zult ongetwijfeld gelijkaardige website-teksten, interviews enz. kunnen vinden van N-VA en VB.

#96877

johan vandepopuliere

 

Twee ervaringen:

- Bij de verhuur van mijn appartement was ik op zeker ogenblik dicht bij een overeenkomst. Toen begon de vrouw in kwestie zeer moeilijk te doen over de passage in het contract - een model van TestAankoop - waar zij en haar man voor elkaar verantwoordelijk werden gesteld. Ze wilde het contract louter op haar naam. Er volgde een lang ongeloofwaardig verhaal over ouders die haar niet zouden kunnen bezoeken. 's Anderendaags was haar man er zogezegd vandoor met een andere vrouw. Doordat ze aldus het contract niet kon tekenen, kon ik me objectief opstellen, maar veel belangrijker was dat ik al lang geen goed gevoel meer had bij deze mensen. Voorschot teruggegeven en een jong paar woont er nu, op borg van hun ouders.

- Wij zelf zijn voor de huur van het huis waar we nu wonen, uitvoerig gekeurd door de eigenaars. Die wilden een goed gevoel hebben bij de mensen die in hun huis kwamen wonen.

Hoewel een huurovereenkomst best zo zakelijk mogelijk is - je wil geen huisbaas als vriend over de vloer, en geen toffe huurder die "even cash mist" - vind ik "een goed gevoel" een héél terecht criterium bij het aangaan van een contract. Dat alleen objectiveerbare criteria worden toegelaten, is een zoveelste symptoom van een maatschappij die haar relaties laat bepalen op juridische en niet op humane gronden.

Het is ook zeer vreemd dat de maatschappij ons verplicht tot het aangaan van relaties die we niet willen. Bij een verkoopsovereenkomst ligt het anders: daar wordt geen langdurige relatie aangegaan, zoals bij een huurder of werknemer. Het is goed dat een naakte verkoop wordt ontdaan van subjectieve criteria: dat bevordert het vrij verkeer van goederen. De verkoper heeft geen last van het gedrag van de koper na het sluiten van de koop. De vrije keuze met wie we een relatie willen aangaan zou echter niet mogen worden beteugeld.

#96879

gd

 

Ik herinner mij een interview met Patrick Janssens waarin die zei dat hij bij het aanwerven van mensen, de voorkeur gaf aan kinderen van zelfstandigen - zoals hij zelf er ook één is. Die zouden namelijk zijn opgevoed als "harde werkers".
Kan PJ die gedachtegang objectiveren ? Indien niet, wat is het verschil met deze "discriminatie"-wetgeving ?

#96893

Karl

 

@gd: dat was een politieke uitspraak van Janssens.

Rechters oordelen politiek onafhankelijk.

<grote kuch met groene fluim>

#96897

EricJans

 

<<De rechtbank (...) veroordeelt beklaagde (...) tot een autonome werkstraf van zesenveertig uren, (...) in een setting waar beklaagde (...) contacten zal leggen en onderhouden met personen van een andere etnische afkomst dan de zijne.>>

Wat is een 'autonome' werkstraf'?
Is dat bvb.:

- 46 uur opdienen in een Koerdisch café in een Turkse wijk?
- 46 uur helpen bij een Berberse vzw in een Marokkaans stadsdeel?
- Als Vlaming 46 uur straatvegen in Brussel?

#96898

Elhaz

 

@Eric Jans: ik zou kiezen voor 46u cipierswerk :-) Gegarandeerd multi-cultureel en aangenaam bovendien.

#96900

Karl (niet ingelogd)

 

@EricJans: 46 uur in de verzengende hitte, volledig van textiel omzwachteld en in dikke kousen en sleffers, vermomd als oud zigeunerdametje, staan bedelen aan de afritten van de snelwegen rond Brussel. En slaag krijgen als je 's avonds niet genoeg bijeen hebt.

#96901

EricJans

 

@ Karl:

Slaag krijgen als je 's avonds niet genoeg bij hebt; of slaag krijgen van de fiscus als je niet genoeg hebt opgebracht. Wat zou erger zijn?

#96906

Bart Vanhauwaert

 

Voor al diegenen die roepen dat het in Amerika zoveel beter is omdat ze daar first amendement hebben. Ja voor vrije meningsuiting. Maar anti-discriminatie wetgevingen heb je daar net zo. En met flink wat meer tanden eraan dan in Vlaanderen. Civil rights acts e.d. bestaan daar veel langer en gaan zo mogelijk nog wat verder

#96909

Marc Huybrechts

 

@ Vanhauwaert

Geen appels met peren verwarren, alstublieft. Amerikaanse Civil rights wetgeving heeft niets met "vrijemeningsuiting" te maken. En wie het Amerikaanse gebeuren van nabij volgt die moet weten dat sommige van de meest-prominente en openlijke Amerikaanse 'racisten' behoren tot de zogenaamde 'civil rights' establishment die de advokaten industrie veel 'werk' (en dus inkomen) verschaft op kosten van anderen.

Veel van de civil rights wetgeving heeft wel sommige selectief-gekozen vormen van private 'discriminatie' vervangen door officiele discriminatie. Maar, er bestaan geen 'civil rights' wetten die gebruikt kunnen worden om OPINIES te bestraffen, enkel om echte of vermeende 'daden' te bestraffen.

#96912

Karl

 

@Ericjans: of de fiscus kort en klein slaan omdat die teveel afpakt?

#96913

LVB

 

@Marc: Het voorbeeld uit het citaat hierboven ging wel degelijk over een discriminerende daad, niet over een opinie. In dit geval lijkt Bart dus wel een punt te hebben.

Tip: in zijn tv-serie "Curb your enthusiasm" steekt de links-Democratische acteur/regisseur Larry David regelmatig de draak met politieke correctheid en anti-discriminatiewetgeving in de VS. Zo wordt hij in de serie regelmatig door de zwarte vriendin van zijn vrouw beschuldigd van racisme. Larry David en die tv-serie werden vorig jaar nog verketterd door sommige conservatieve Republikeinen omdat David in dezelfde serie een situatie creëerde waarbij een spetter urine op een afbeelding van Christus (opgesteld in een toilet) terechtkwam, en er alzo een wenend Christusbeeld ontstond, wat bij sommige personages dan een mirakel deed vermoeden.

#96914

Karl

 

@allen; misschien was dat laatste (#96912) er - letterlijk geïnterpreteerd - wel wat over.

Laat mij duidelijk zijn dat het een figuurlijk statement gaat. Het is niet nodig om de fiscus letterlijk te gaan vernielen.

#96919

Marc Huybrechts

 

@ Luc

Na reflectie, akkoord. Mijn excuses aan Bart vanhauwaert. Hij maakt inderdaad een onderscheid tussen (1) vrijmeningsuiting en (2) "anti-discriminatie wetgevingen". Deze laatsten hebben betrekking op selectief-gekozen (echte of vermeende) daden. Anderzijds heeft hij wel een beetje verwarring geschept door die schampere uitdrukking "zoveel beter" (in de VS) te verbinden met..."vrije meningsuiting", alsof dat niet primordiaal zou zijn. Het is werkelijk "zoveel beter" in de VS omdat er NOG vrijemeningsuiting heerst daar. Of dat meest-fundamentele mensenrecht ook daar uiteindelijk zal sneuvelen onder de naief-linkse mentaliteit (die ondermeer Obama-manie heeft gebracht) valt nog te bezien.

Misschien is het lvb zelf die mogelijks de verwarring heeft gezaaid in # 96869 met zijn verwijzing naar Vlaamse "antidiscriminatie en antiracisme wetgeving". Het is vooral deze laatste, i.e. "antiracisme wetgeving", die het vrijemeningsuitingsrecht beknot in B. Als ik me daarin zou vergissen, gelieve van dat uit te leggen en te 'corrigeren'.

#96931

Thomas

 

Akkoord dat die regelgeving absurd is, maar is toch bijzonder eenvoudig om te omzeilen. Je zegt gewoon dat er al een aantal anderen een optie hebben genomen. Idem met alle anti-discriminatie wetgeving rond aanwervingen etc, is echt niet moeilijk om te omzeilen met een beetje gezond verstand.

Je moet gewoon wat leren liegen, zoals in het oostblok vroeger. Los van die regelgeving is uw gedacht zeggen in groep trouwens meestal geen goed idee, al is het maar om de goede vrede te behouden. Zolang het internet min of meer anoniem is, is dat dan ook de enige plaats waar mensen wel hun gedacht kunnen zeggen ;-).