Karel De Gucht over de Joden

Onderschat bijvoorbeeld niet de Joodse lobby op Capitol Hill, het Amerikaanse parlement. Dat is de best georganiseerde lobby die daar bestaat. Onderschat met andere woorden niet de vat die de Joodse lobby heeft op de Amerikaanse politiek. Of dat nu gaat over Republikeinen of over Democraten, dat verandert daar bijzonder weinig aan.

En onderschat ook niet wat de mening is - nog los van de lobby - van de doorsnee Jood buiten Israël. Daar is inderdaad een geloof - ik kan het moeilijk anders dan zo omschrijven - bij de meeste Joden, dat zij gelijk hebben. En geloof is iets wat je moeilijk met rationele argumenten kunt bestrijden. Het gaat ook niet over al dan niet gelovige Joden, hoor. Ook vrijzinnige Joden hebben datzelfde geloof dat zij eigenlijk gelijk hebben. Het is dus niet gemakkelijk om zelfs met een gematigde Jood een gesprek te hebben met wat zich in het Midden-Oosten ontrolt. Het is een bijzonder emotionele aangelegenheid.

Karel De Gucht, geïnterviewd door Lisbeth Imbo in De Ochtend op VRT Radio 1, 2 september 2010

Reacties

#98481

Cogito

 

Tiens, is dat niet precies hetzelfde als wat Walen over Vlamingen denken?

Het valt al mee dat hij vindt dat Joden die vinden dat ze gelijk hebben ook "gematigd" (als beste aller eigenschappen?) kunnen zijn.

#98487

Cogito

 

Antisemiet, De Gucht. Een schande dat zo iemand minister van buitenlandse zaken kan zijn geweest van een beschaafd* Westers* land*. (*schrappen wat niet past)

#98490

Lizzie

 

Ja, alle kleine beetjes helpen om het groeiend antisemitisme in Europa een duwtje in de rug te geven. Het aantal incidenten daaromtrent is dit jaar, vergeleken met vorig jaar al verdubbeld, volgens sommige bronnen.

De overtuiging van de Joden kan je moeilijk met rationele argumenten 'bestrijden', volgens Euro-commissaris De Gucht. De meesten zijn dus maw nauwelijks vatbaar voor rede.
Hoe noemt men dat, wanneer men een hele groep mensen (negatief) beoordeelt, op basis van hun 'ras'?

Deze week vernam ik nog van een jonge Franse vrouw dat haar man, die een belangrijke (Joodse) diamantair is in Antwerpen, met heel zijn (groot) bedrijf naar een ander continent trekt.
Dat ze zo maar verder doen in Europa, in Vlaanderen en Antwerpen. Zolang de massa het niet door heeft, kan de feestfacade verder gaan en er brood en spelen zijn. Onlangs nog in Antwerpen, waar ze geld te veel hebben, ondanks hun schuldenberg. De komst van de kleine reuzin en de 'duiker' zou naar het schijnt 'maar' één miljoen euro gekost hebben ...

#98492

jvn1k

 

gescheld van "antisemiet" en tante lisette gaat al over racisme beginnen... die twee van hierboven zijn weer goe bezig.

die eerste weet goed genoeg dat KDG helemaal geen antisemiet is maar eerder wat antizionistisch, die tweede, tja... zwijgen is goud.

#98493

Marc Huybrechts

 

1) Dat Karel De Gucht, moreel gesproken, een lege doos is dat heb ik al lang geleden opgemerkt en becommentarieerd. Lizzie's comment omtrent zijn racisme is pertinent, maar Karel (in tegenstelling met Van Hecke) heeft waarschijnlijk niets te vrezen van het CGKR en het Belgische Ministerie van 'Sociaal (On)Recht', want hij behoort tot de lokale politieke 'orthodoxie'. He is 'one of the boys' and girls!

2) "Onderschat niet de vat die de Arabische lobby heeft op de EU politiek" zou ik gereplikeerd hebben op zijn 'klacht'.

3) Karel De Gucht zit op een comfortabele zetel in het centrum van Brussel. Hij wordt (nog) niet omringd door 'landen' (Wallonie, Vlaanderen, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland...) die hem en zijn 'haard/rijk' van de kaart willen vegen. Ik denk dat hij moeite heeft om zijn vermeende (en onuitgesproken) "rationele argumenten" te kunnen transponeren (of toepassen) op een totaal andere 'omgeving' en realiteit dan degene waarmee hij vertrouwd is. Het is dan ook overduidelijk dat men ook zijn "geloof" moeilijk met rationele argumenten zou kunnen bestrijden.

4) Karel vindt het eigenaardig dat gematigde Joden "emotioneel" zouden kunnen zijn omtrent hun overleving als - minstens als vrije mensen - en misschien zelfs als mensen tout court. Gelukkig hebben de joden (in het algemeen) meer realiteitszin dan Karel en ook een beter historisch geheugen.

#98498

Pierre Saelen

 

"Daar is inderdaad een geloof - ik kan het moeilijk anders dan zo omschrijven - bij de meeste Joden, dat zij gelijk hebben."
Ik weet niet of dit bij sommige Joden, laat staan bij veel Joden, het geval is, maar ik heb wel de sterke indruk dat dit zeker bij Karel De Gucht zo is, namelijk een "geloof dat hij (altijd) gelijk heeft".
Enige vorm van zelfbevraging, of zelfrelativering heb ik nog niet bij hem opgemerkt.

#98508

Guido Joris

 

Het probleem is dat KDG door L.I.in het VRT-programma aangekondigd werd als Europese Commissaris van Handel en dus het officiële EU-standpunt(???) vertolkte, om vervolgens aangemoedigd door Dries Vanagt, de prins van Hamas, in een paar zinnen alle Joden ter wereld te schofferen. In het vervolg toch maar beter aankondigen als de burgemeester van Berlare. Per slot van rekening kunnen het niet allemaal grote lichten zijn in het GrootOost(en)-Vlaanderen van België.

#98526

Rudy

 

Bijna even schandalig is dat Lisbeth Imbo niet eens reageerde op die uitspraken. Maar misschien ook niet verwonderlijk sinds de VRT al sinds jaar en dag foutieve en zelfs leugenachtige informatie brengt over het Midden-oosten conflict dat ze meestal weigeren recht te zetten.

#98554

EricJans

 

Karel De Gucht lijkt niet te beseffen dat niet alle Joden (laat staan 'j'oden) zionisten waren, zijn of zullen zijn.
En sommige joods-gelovigen zijn - juist door hun geloof!!! - geen zionisten zoals anderen dat door hun geloof wél zijn.
Precies dát maakt zijn betichting - vanuit zijn EU-functie - t.a.v. zowel 'de Joden' als 'het jodendom' in zijn EU-functie zeer ergerlijk en hety zet bij mij alvast heel veel kwaad bloed tegenover deze creatuur. Ik kook van zoiets.

Als het gaat over de (wereldwijde!!) compatibiliteit van 'de islam' met de drie fundamentele beginselen van 'democratie' (de democratische drie-eenheid gelijkheid van stem/ scheiding der machten/scheiding geloofshuis en staat) dan vrees ik dat ik zééér kort kan zijn: de Joden hébben gelijk!

#98556

EricJans

 

Ter illustratie: de joden hebben gelijk als het gaat over democratie (de 3 grondbeginselen: werking van de staat) in:
- Egypte
- Jordanië
- deels Libanon
- Syrië
- Iran
- Pakistan
- Koeweit
- Yemen (n+z)
- ...

De 'J'/'j'oden zouden ongelijk hebben als ze het zouden hebben over Grieks-Cyprus, Griekenland, eventueel nog Turlije, Irak (voorlopig nog even?) en misschien Qatar (maar wat stelt dat voor?).

Aan KDG één vraag: wil je de democratie steunen of niet? Laat het eens weten.

#98557

EricJans

 

Het punt is dat Israël nauwelijks tot geen problemen heeft met een democratische staat als (enigszins buurland) Cyprus. En met Libanon evenmin in zoverre daar geen dictaturen mee aan de touwtjes trekken... want daar komen die conflicten zgn. met Libanon op neer!!
'Libanon' heeft ooit voor 'neutraliteit' gekozen. Hoe lang hebben ze dat volgehouden? En niet omdat de gematigde Libanezen dat niet wilden!

Hoe kan De Gucht zo onvoorzichtig zijn t.a.v. de 1 à 2 democratietjes (Israël en eventueel Libanon, samen niet veel groter dan Nederland!) in die regio... en hoe kan hij het bestaan om de grote dictaturen in hun onmiddelijke omgeving zó in de kaart te spelen.
Dit is écht ronduit degoutant!

#98592

Robin

 

Wanneer heeft KDG in dit interview iets gezegd wat niet klopt?
Alles wat hij verteld heeft is waar en kunnen perfect worden ondersteund door echt gebeurde feiten. Diegenen die IL kennen, die joden in het algemeen kennen en zij die objectief kunnen zijn, die kunnen alleen maar onderkennen dat KDG hier niks maar dan ook niks zegt wat niet waar is!!!

#98623

Marc Huybrechts

 

@ Robin

Het lijkt erop dat u ook een 'fundamentalist' zijt, juist gelijk die imaginaire joden waarover karel DG het heeft, want u zijt er rotsvast van overtuigd ("...niks maar dan ook niks...") van Karel's 'grote gelijk' en u laat geen enkele twijfel toe bij uw oordeel.

Wat is "waarheid"? Tja, dat stelt een zwaar filosofisch probleem dat voor u wel wat te ver gegrepen zal zijn. Laat ons gewoon beperken tot het maken van een onderscheid tussen (a) feiten (een povere proxie voor 'waarheid') en (b) opinies (of onvolmaakte pogingen om die waarheid te kunnen begrijpen).

Wat komt Karel hier allemaal vertellen? Een korte samenvatting:

1- De "Joodse lobby" op Capitol Hill zou de "best georganiseerde" zijn die er zou bestaan!
2- De "meeste joden" zouden denken dat zij "gelijk hebben".
3- Ook "vrijzinnge" en "gematigde" joden zouden een "geloof" hebben in hun eigengelijk.
4- Het zou moeilijk zijn van een gesprek met een gematigde jood te hebben want joden zouden "emotioneel" zijn.

Welnu, u denkt dus (verkeerdelijk) dat deze vier puntjes van Karel DG de volstrekte waarheid zouden bevatten. Mon Dieu, hoe kinderachtig is dat wel!

De eerste voor-de-hand-liggende vaststelling is dat Karel hier over GEEN enkel FEIT rapporteert. Wat hij wel doet dat is van enkele losse OPINIES te geven. Dat, op zich al, is een indicatie dat het hier niet om 'de waarheid' zou gaan, maar wel om een uiterst-subjectieve versie van de waarheid zoals Karel DG ze ziet.

De vraag rijst dan in hoeverre Karel's vier opinies bevestigd worden door empirische observaties. En, om die vraag te kunnen beantwoorden moet men mentaal genoeg open staan om oppervlakkig-tegenstrijdige observaties te kunnen maken. Met andere woorden, men moet open staan tot nuancering en zelfs tot mening-verandering als de observeerbare 'feiten' daartoe zouden dwingen. Dit soort van capaciteit om met 'cognitieve dissonantie' overwege te kunnen, gaat men zowel bij Karel als bij u waarschijnlijk niet kunnen bemerken.

Bekijk zijn eerste punt over de "joodse lobby op Captol Hill". Die lobby bestaat natuurlijk. Maar, wat betekent "best georganiseerde"? Meest invloedrijke of machtigste? En hoe zou men dat kunnen meten? Dat vereist vergelijkingspunten. Wie denkt u heeft meer macht (invloed op het overheidsbeleid) in hun eigen context: de joodse lobby op Capitol Hill of de vakbonden in Belgique? Het antwoord zou overduidelijk moeten wezen voor wie durft 'zien'. Wie denkt u heeft meer invloed op Obama+Pelosi+Reid: de Amerikaanse vakbonden, de joodse lobby, of de Arabische lobby? Of zou het een kwestie van geld en omkoperij zijn? Het kleine Israel (kleiner dan Vlaanderen) zou meer geld kunnen uitgeven dan de ganse moslemwereld (van meer dan een miljard mensen) die op enorme olievoorraden zit en dus ook over massale fondsen beschikt (grotendeels in handen van publieke overheden)? Kom nou, laat ons serieus wezen...en niet alles 'geloven' wat er in de Vlaamse naief-linkse media staat.

De meeste joden zouden denken dat ze "gelijk" hebben. En, de meeste moslems, of Belgen, of Chinezen, of Arabieren...zouden dat niet denken van zichzelf? Zou Karel zelf ook niet overtuigd zijn van zijn eigen grote gelijk? De antwoorden liggen voor de hand. Om een onderscheid te kunnen maken tussen die graden van "gelijk hebben" moeten we naar de empirie gaan. In welke contreien heeft men last met het vrijemeningsuitingsrecht: in Israel, in Belgique, of onder Arabieren? Het antwoord is duidelijk: in Israel bestaat er een echte democratie met vrijemeningsuitingsrecht en machtsalternatie tussen ideologieen. In de Arabische wereld bestaat dat nergens. En in Belgique zit men tussenin met het CGKR en met een wetgeving die selectief bepaalde opinies strafrechterlijk laat vervolgen (e.g. Van Hecke).

Zijn derde punt: zelfs gematigde joden zouden overtuigd zijn van hun eigengelijk. Dat is maar goed ook, want anders zouden ze niet de wilskracht kunnen opbrengen om te kunnen overleven. Dat is te moeilijk voor Karel en uzelf om te kunnen vatten, vermits jullie voorlopig nog beneficieren van de voorbije Pax Americana in West-Europa.

Vierde punt. OK, Joden zijn "emotioneel". En Arabieren zouden dat niet zijn? Of Belgen? Hebben Karel en uzelf wel ogen om te kunnen zien, of wordt het gezichtsveld beperkt door aangekweekte 'vooroordelen'?

#98626

johan vandepopuliere

 

Goed, goed, maar waar blijven nu die empirische observaties?

Ik geloof u Marc Huybrechts, als u zegt dat de Arabische lobby zeer invloedrijk is op de Amerikaanse politiek. Dat is een erg interessante invalshoek op de buitenlandse politiek van de afgelopen jaren. Het is maar een mening, maar wel een geloofwaardige mening.

Gisteren zag ik de herhaling van Leyers zijn tocht langs de door Godfried Van Bouillon betreden paden. In Mainz ontmoette hij een Duitser die er zowat in zijn eentje voor gezorgd had dat de Joodse synagoge werd heropgebouwd. Toen de Joodse dienst er in ere werd hersteld mocht de dokter-architect niet binnen voor de eerste mis, want hij was een goj, een ongelovige.

Een anekdote weliswaar, maar wel een die laat zien dat beslotenheid en fundamentalisme niet voorbehouden is aan moslims.

Overigens vond ik dit citaat van De Gucht ook intellectueel zwak en vlakaf racistisch, om redenen hierboven afdoende aangehaald.

#98631

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

U vraagt naar empirische observaties.

Wel, ik heb ze toch hierboven al gemaakt. U zult toch akkoord moeten gaan dat het verbieden (op straffe van 'den bak' of de dood) van 'slechte' meningen (dus meningen die anders zijn dan de eigene) een sterke indicatie is van absolutistisch 'geloof in het eigen grote gelijk'. Of niet, soms? In Israel bestaat er vrijemeningsuitingsrecht, in Arabia nergens, en in Belgique niet echt meer. Wanneer fundamentalistische onnozelaars gelijk Karel DG en Robin dan komen klagen over 'de joden' die zelfzeker zouden zijn van hun grote gelijk, dan moet ik automatisch denken aan de oudermoordenaar die zich voor de rechter komt beroepen op het feit dat hij nu een wees zou zijn. En men kan naturlijk eenzelfde redenering opbouwen op basis van de empirische observatie omtrent waar er regelmatig ECHTE machtsalternaties plaats grijpen (dus tussen verschillende ideologieen), en waar niet. Dat zal toch wel niet nodig zijn voor een intelligente gelijk u zeker?

Maar, het is alleszins goed dat we het tenminste eens kunnen zijn omtrent het 'racisme' van 'Karel de morele lege doos'. Ik voeg het onmiddelijk toe aan mijn eindeloze 'panoplie' van empirische observaties. U zou dat ook moeten doen. Het is de beste 'garantie' om uzelf te kunnen behoeden tegen de al-te-menselijke neiging om in fundamentalisme te vervallen.

#98661

RudyX982

 

@Marc Huybrechts. Schitterend en bedankt dat u de tijd ervoor hebt genomen!

Wanneer deze "zaak gesloten" moet de aanpak van de belgische pers in deze ook een belicht worden.