Geen bronnenbescherming voor Belgische bloggers

Op de weblog van De Standaard vraagt men zich al een tijdje af: "Is een blogger, en bij uitbreiding iemand die online publiceert, een journalist?" Deze keer gaat het niet over het linken naar illegale inhoud, maar over het recht op bescherming of geheimhouding van informatiebronnen tegenover het gerecht.

De Standaard heeft het daarbij vooral over de situatie in de VS, waar een lagere rechtbank heeft beslist dat bloggers niet van dezelfde bescherming kunnen genieten als beroepsjournalisten. Na een uurtje zoeken op de websites van Kamer en Senaat, kan ik melden dat er ook voor de Belgische bloggers slecht nieuws is. De nieuwe wet op de bronnenbescherming zal enkel voor professionele journalisten gelden (in hoofdberoep of in bijberoep), voor professionele redactiemedewerkers en voor organisaties met rechtspersoonlijkheid. Wie onbezoldigd publiceert, zal zich niet kunnen beroepen op het bronnengeheim. De Raad van State adviseert overigens het gebruik van 'bronnenbescherming' als correcte term, in plaats van 'bronnengeheim'.

Aanvankelijk zag het er nochtans goed uit voor de Belgische bloggers. Het oorspronkelijke wetsvoorstel werd in juni 2003 ingediend door Geert Bourgeois, toen nog kamerlid, maar intussen Vlaams minister van media. De federale regering schaarde zich na een aantal aanpassingen achter het wetsvoorstel, dat daardoor een wetsontwerp werd. In de versie van 6 mei 2004, die vanuit de Kamer naar de Senaat werd gestuurd, stond er in artikel 2:

Voor de toepassing van deze wet dient onder 'journalist' te worden verstaan eenieder die informatie verwerkt in de vorm van geregelde communicatie aan het publiek.De Senaat heeft dit artikel evenwel grondig gewijzigd. In de versie van 28 januari 2005 staat er:
De bescherming van de bronnen als bepaald in artikel 3, genieten de volgende personen:
  1. journalisten, dus eenieder die als zelfstandige of loontrekkende werkzaam is, alsook iedere rechtspersoon, en die regelmatig een rechtstreekse bijdrage levert tot het verzamelen, redigeren, produceren of verspreiden van informatie voor het publiek via een medium;

  2. redactiemedewerkers, dus eenieder die door de uitoefening van zijn functie ertoe gebracht wordt kennis te nemen van informatie die tot de onthulling van een bron kan leiden, ongeacht of dat verloopt via het verzamelen, de redactionele verwerking, de productie of de verspreiding van die informatie.

Men moet zijn journalistieke activiteit dus als loontrekkende of als zelfstandige, met andere woorden binnen het kader van een beroepsactiviteit (in hoofdberoep of in bijberoep) verrichten, of men moet een redactiemedewerker zijn die vanuit de uitoefening van een functie binnen een redactie werkt. Bloggers die individueel en louter als hobby teksten publiceren, vallen hier duidelijk niet onder. Wie niet beroepsmatig met journalistiek bezig is, zou volgens deze omschrijving wel een VZW of een andere rechtspersoon kunnen oprichten om aanspraak te kunnen maken op het bronnengeheim. De aanpassing zorgt er in ieder geval voor dat de drempel hoger komt te liggen.

Op een hoorzitting in de senaat hadden diverse specialisten hun mening gegeven over de vraag wie er zou moeten kunnen genieten van het bronnengeheim. Dirk Voorhoof, hoogleraar mediarecht aan de Gentse Universiteit, had aanbovelen om de volgende formulering te gebruiken:
Voor de toepassing van deze wet dient onder 'journalist' te worden verstaan eenieder die informatie verwerkt met het oog op de openbaarmaking aan het publiek.

Koen Lemmens, professor mediarecht aan de VUB, zei:
Hoewel artikel 2 inderdaad eigenaardig is geformuleerd, meen ik dat de definitie van journalist ook niet al te restrictief mag zijn. Gezien de bescherming van het bronnengeheim is gestoeld op artikel 10 EVRM, komt dit recht aan eenieder toe die publiceert of mededelingen doet in de media. Een beperking van het begrip journalist tot de beroepsjournalisten bijvoorbeeld zou in strijd zijn met artikel 10 en met de rechtspraak van het Europese Hof.

Maar Alain Strowel, hoogleraar aan de Facultés Universitaires Saint-Louis te Brussel, adviseerde een veel striktere definitie van het begrip "journalist":
Alain Strowel
Alain Strowel
De definitie van 'journalist' lijkt echter ook te ruim. Ik vraag mij in het bijzonder af wat er met de nieuwe media, en vooral met internet, zal gebeuren. Voor de andere media, de audiovisuele media of de geschreven pers, beschikt men immers over voldoende waarborgen om ontsporingen te vermijden. Op het internet echter ontpopt iedereen zich als het ware als een professionele informatieverstrekker, wat een veel groter risico op ontsporingen met zich mee brengt. De ontwerpdefinitie zou van toepassing kunnen zijn op eenieder die via het internet informatie verspreidt die derden betreft. Zou men daarom niet beter uit de definitie alles weren wat betrekking heeft op publicaties op het internet, en eventueel deze zaak later regelen, behalve in het geval waarin de online-publicatie toegevoegd is aan een publicatie op een andere drager of deze publicatie aanvult?

Philippe Mahoux
Philippe Mahoux
PS-senator Philippe Mahoux diende daarop een amendement in dat het toepassingsdomein van de wet beperkt. Nathalie de 't Serclaes (MR), Staf Nimmegeers (SP.A) en Luc Willems (VLD) schaarden zich eveneens uitdrukkelijk achter deze beperking van het toepassingsgebied. Bijkomende amendementen verfijnden de beperking nog verder naar zowel loontrekkende als zelfstandige journalisten.

Pol Deltour vertolkte in de senaatscommissie het standpunt van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België:
Voor de beroepsvereniging zou de gemakkelijkste oplossing zijn dat de wet enkel van toepassing is op beroepsjournalisten. Toch kan de beroepsvereniging zich vinden in een ruimere omschrijving van het begrip journalist, namelijk iedereen die meewerkt aan het nieuwsverwerkingsproces. Bij de beroepsvereniging zijn er 4.500 Belgische beroepsjournalisten aangesloten (mensen die professioneel actief zijn bij wijze van hoofdberoep in algemene nieuwswereld). Daarnaast zijn er een vijfhonderdtal journalisten van beroep (zie koninklijk besluit van 1965 - mensen die professioneel actief zijn in het nieuwsproces maar in gespecialiseerde media, zoals testaankoop, enz.). Deze beide categorieën zouden duidelijk onder het toepassingsgebied vallen. Daarnaast zijn er heel wat mensen die journalistiek actief zijn in bijberoep (bijvoorbeeld enkel in het weekend sportverslaggeving, of het opvolgen van gemeenteraadszittingen). Het is moeilijk hier een precies aantal op te plakken. Ik meen dat ook die personen onder het toepassingsgebied van de wet vallen. De vraag rijst of deze personen niet ontsnappen aan een deontologische controle. Het deontologische verhaal heeft veel te maken met de journalist persoonlijk, maar ook met het medium waarvoor hij werkt. In de Raad voor de journalistiek zijn op basis van pariteit de journalistenverenigingen betrokken, maar ook de nieuwsmedia. Deze nieuwsmedia verbinden alle medewerkers die voor hen werken. Wanneer zich een probleem stelt in de grijze zone, moet men vertrouwen hebben in justitie die geval per geval zal bekijken of de betrokken persoon in aanmerking komt om aanspraak te maken op het brongeheim.

Patrick De Groote
Patrick De Groote
Kamerlid Patrick De Groote (N-VA) had nog met twee amendementen geprobeerd om tegemoet komen aan de bezwaren van de Vlaamse Journalisten Vereniging, die naast journalisten in bijberoep nogal wat onbezoldigde vrijwilligers-journalisten onder haar leden heeft. Als zijn amendement was aanvaard, had artikel 2 van de wet er als volgt uitgezien:
De bescherming van de bronnen als bepaald in artikel 3, genieten de volgende personen:
  1. journalisten, dus eenieder die als zelfstandige of loontrekkende werkzaam is, of elke onbezoldigde persoon, alsook iedere rechtspersoon, en die regelmatig een rechtstreekse bijdrage levert tot het verzamelen, redigeren, produceren of verspreiden van informatie voor het publiek via een medium;

  2. redactiemedewerkers, dus eenieder die door de uitoefening van zijn bezoldigde of onbezoldigde functie ertoe gebracht wordt kennis te nemen van informatie die tot de onthulling van een bron kan leiden, ongeacht of dat verloopt via het verzamelen, de redactionele verwerking, de productie of de verspreiding van die informatie.

Maar het heeft niet mogen zijn. Op vraag van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België (AVBB) heeft De Groote zijn amendementen weer ingetrokken, zodat de versie die in de Senaat werd goedgekeurd, ook door de Kamercommissie definitief werd aangenomen. Op de website van de AVBB wordt triomfantelijk gemeld: "Enkel wie vergoed wordt voor zijn journalistieke werk - ook al is dat in bijberoep - valt dus onder de bescherming".

De belangen van de gevestigde drukkingsgroepen, in dit geval de lobby van de beroepsjournalisten, werden dus eens te meer goed verzorgd door de politiek. Daarbij ging de wetgever voorbij aan de realiteit van de nieuwe media, die het publiceren in ieders bereik brengen, waardoor media meer en meer losgekoppeld worden van een journalistieke beroepsactiviteit. Bloggers die niet akkoord gaan met deze schending van het gelijkheidsbeginsel (artikel 25 van de Grondwet), kunnen hun ongenoegen uiten door te mailen naar de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die over een tweetal weken in de plenaire vergadering zullen moeten stemmen over dit wetsontwerp.

Reacties

#5960

Drieu

 

LUC : Remarquable "papier", à mon avis, qui prouve s'il en était besoin qu'on n'a pas besoin d'être un "professionnel" du journalisme (i.e. un membre de la corporation) pour faire du journalisme !

#5962

Thierry

 

Lorsqu'on sait que la Belgique est l'un des seuls pays au monde où les journalistes doivent être en possession d'une carte de presse fournie par le Ministère de l'Intérieur (renouvelée tous les 5 ans!), on comprend mieux que nos élus ne souhaitent pas étendre un droit important à une catégorie de personnes (les bloggeurs) qui ne tombent pas sous son pouvoir d'influence.

Mais les journalistes "officiels" soumis au contrôle de l'Etat ont une petite consolation: le transport gratuit sur les trains et les bus belges, une réduction de 50% sur les billets Virgin Airlines et le parking gratuit à Zaventem !...

http://www.agjpb....

http://www.agjpb....

#5964

Librarian

 

Ik kan mij vinden in de definitie van de Senaat die uiteindelijk ook door de Kamercommissie werd overgenomen.

Het kan m.i. niet zijn dat elke blogger en iedereen die on line informatie publiceert zich kan beroepen op de bescherming die een journalist (volgens de gegeven definitie) geniet.

Dit zou namelijk betekenen dat de facto iedereen zich 'journalist' zou kunnen noemen en dat derhalve het recht op bescherming of geheimhouding van informatiebronnen tegenover het gerecht voor iedereen geldt.

En waarom zou men dan overigens de term 'journalist' beperken tot diegenen die on line informatie publiceren?

De eerst voorgestelde definitie (versie 6 mei 20004) spreekt over "eenieder die informatie verwerkt in de vorm van geregelde communicatie aan het publiek." Die definitie is niet beperkt tot het on line publiceren. Dat zou ook moeilijk kunnen, want dit zou een zekere discriminatie inhouden (papieren wereld tegen over on-linewereld).

Ook de definitie van prof. Voorhoof acht ik te ruim: "eenieder die informatie verwerkt met het oog op de openbaarmaking aan het publiek." Volgens die definitie is een copywriter die een reclameblaadje voor een warenhuisketen vult dus een journalist.

Ik denk niet dat het ooit de intentie van de oorspronkelijke wet is geweest om zo ver te gaan. De grens moet ergens worden getrokken. Anders kan iedereen zich op een bepaald moment wel 'journalist' noemen en een beroep doen op de 'bronnenbescherming'. Bij een gebeurlijk gerechtelijk onderzoek zal de overheid dan moeten aantonen dat iemand geen journalist is vooraleer over te kunnen gaan tot bijvoorbeeld het in beslag nemen van bronnenmateriaal.

Dat lijkt mij de omgekeerde wereld omdat daarbij het onderzoek niet alleen bemoeilijkt wordt, maar het bovendien ook nog trager zal verlopen dan nu al vaak het geval is. En bovendien lijkt het mij evident dat de bescherming van de staat (de maatschappij) voorrang dient te krijgen op de rechten van het individu.

#5968

NN.

 

Bronnenbescherming of niet ? Wel als LVB journalist is, volstaat het dat hij het op zijn site vermeldt. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat hij een lidkaart heeft. Dan is zijn blog dus een e-versie van de papieren krant.

De volgende vraag is dan :"Zijn de burgers die anoniem - of niet - reageren op de blog dan beschermd door het bronnengeheim ?"

Mi niet want de journalist publiceert dat niet, het is degene die de reactie schrijft. De posting van LVB zou dan wel onder het bronnengeheim kunnen vallen.

"Wie onbezoldigd publiceert, zal zich niet kunnen beroepen op het bronnengeheim." Is het onderscheid maken dus bezoldigd en onbezoldigd geen 'discriminatie' ?

Beeld je in dat een nieuwe politieke beweging een E-krant wil opstarten en vrijwilligers wil gebruiken ?

Mi moet het volstaan dat de publicist duidelijk geïdentificeerd is en erkend is als journalist. De bezoldiging of niet is een brug te ver.

#5969

dof

 

In de praktijk maakt het allemaal niet zo veel uit, aangezien je nog altijd kan zeggen dat je bron zich enkel als "Deep Throat" identificeerde en de dokumenten overhandigde in een parkeergarage. Zijn echte identiteit is je natuurlijk onbekend.

#5970

LVB

 

@NN: Ik ben lid van de Vlaamse Journalisten Vereniging ( http://www.vjv.info - een vereniging van niet-beroepsjournalisten - de VJV-perskaarten dragen niet de handtekening van de minister van binnenlandse zaken). Het bloggen is voor mij geen bezoldigde beroepsactiviteit, en ik doe het als natuurlijk persoon en niet vanuit een rechtspersoon, dus geniet ik niet van bronnenbescherming. Dat betekent concreet dat ik verplicht ben om in geval van gerechtelijk onderzoek de identiteit (of gegevens die tot de identificatie kunnen leiden) van mijn bronnen aan het gerecht bekend te maken.

Een reactie op deze blog, kan in sommige gevallen wellicht ook als een 'bron' worden aanzien. Denk bijvoorbeeld aan de reactie van die Amerikaanse veiligheidsagent.

@Librarian: De huidige regeling bevordert allerminst de onafhankelijkheid van de journalistiek ten opzichte van de overheid en de politiek. De erkenningsprocedure van de AVBB is vrij streng voor wat betreft mogelijke belangenvermenging tussen de journalist en zijn eventuele commerciële of beroepsmatige nevenactiviteiten. Dat is op zich niet noodzakelijk slecht. Dat het uitgeversbedrijf waar die journalist werkt, wel continu een afweging moet maken tussen commerciële en journalistieke belangen, is zeker, en doet het belang en het nut van die erkenningsprocedure eigenlijk in het niets verzinken.

Stel dat jij een bron bent die wereldschokkende informatie wil onthullen. Met de nieuwe wet zal jouw identiteit wel beschermd zijn als je deze informatie meedeelt aan een journalist van een medium dat in de praktijk financiële en persoonlijke banden heeft met respectievelijk de overheid en de politiek. Als je het nieuws meedeelt aan een onafhankelijke blogger, zal jouw identiteit niet beschermd zijn. Het resultaat is overduidelijk dat deze wettelijke regeling de onafhankelijkheid van de berichtgeving niet ten goede komt, maar integendeel het corporatistisch oligopolie van de MSM (main stream media) versterkt.

Wie niet tot de MSM behoort kan zich hiertegen wapenen, bijvoorbeeld door zich te structureren in een VZW-structuur, zoals Indymedia dat bijvoorbeeld doet. Er valt dus wel een mouw aan te passen, maar feit blijft dat de wetgever een intentie heeft uitgedrukt die blijk geeft van onderdanigheid aan een lobbygroep en van een zeker misprijzen (of onbegrip) voor de nieuwe media.

Anderzijds onthou ik ook dat mensen als Voorhoof, Lemmens, Bourgeois en De Groote wél open staan voor deze nieuwe evolutie. Het gaat daarbij allerminst over de vraag wie er al dan niet recht heeft op het etiket 'journalist' (dat is uiteindelijk maar een onbelangrijk etiket), het gaat wél over de vraag of iedereen die iets publiceert recht heeft op gelijke behandeling en gelijke bescherming door de wet.

#5971

Librarian

 

@ Luc: als ik beschik over "wereldschokkende informatie" die van maatschappelijk of staatsbelang is, of die kan leiden tot bepaalde gerechtelijke vervolgingen, dan zal ik die niet via de krant of een blog of eender welk ander medium bekend laten maken. Met die informatie ga ik dan rechtstreeks naar de gerechtelijke instanties.

Of iedereen die iets publiceert recht heeft op gelijke behandeling wat betreft de "bronnenbescherming"? Persoonlijk vind ik van niet en de wet heeft ook nooit die intentie gehad.

Ik ken deze wetgeving onvoldoende goed (eigenlijk alleen door wat ik er de laatste tijd over lees), maar ik denk dat de wet destijds is ontstaan om de bezoldigde beroepsjournalisten van broodroof te vrijwaren. Zij waren (en zijn) beschermd omdat ze anders hun taak als journalist niet meer onafhankelijk konden uitvoeren. Wie zal immers gevoelige informatie aan een journalist meedelen als hij niet de zekerheid heeft dat de journalist het recht heeft om zijn bron niet bekend te maken? Anderzijds wil de journalist ook de zekerheid dat hij zijn job kan blijven uitoefenen en dat hij niet zelf het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek zou kunnen worden omdat hij van bepaalde bronnen informatie heeft ontvangen.

Ik zeg niet dat de onafhankelijkheid van de journalist niet bevorderd moet worden en ik vind ook dat men van het 'corporatisme' van de main stream media af moet. De uitdrukking 'de vierde macht' zegt in dit verband veel.

Maar het staat toch iedereen vrij om zelfstandig journalist te worden en een blog (of website) als medium te gebruiken. Dat men daarvoor aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, lijkt me normaal. Ook een bakker en een kok hebben tegenwoordig diploma's e.d. nodig.

Als men geen beperkingen en voorwaarden stelt, dan is straks iedereen die iets publiceert een journalist. Dat kan niet de bedoeling zijn, want hiermee komt onze rechtsstaat en de werking van het gerechtelijk apparaat op de helling te staan.

Als ik als 'gewone burger' (geen beroepsjournalist dus) bijvoorbeeld beschik over informatie i.v.m. een moord, dan ga ik met die informatie naar de politie. Als ik die informatie op mijn blog wil publiceren, dan moet ik niet verbaasd zijn dat 's anderendaags de gerechtelijke politie aan mijn deur komt kloppen en me verzoekt mijn bronnen kenbaar te maken en aan het onderzoek mee te werken. Dat lijkt mij heel logisch en normaal.

Als elke blogger de status van 'journalist' wil krijgen dan getuigt dat m.i. van erg veel pretentie. Bloggers zijn - in juridische zin - auteurs (met zekere rechten) en daar houdt het meestal op.

#5976

dof

 

@librarian

Je spreekt jezelf tegen. Enerzijds zeg je dat iedereen zelfstandig journalist kan worden, maar het mogen het wel niet teveel zijn, anders komt de werking van het gerecht in het gedrang.

#5978

Librarian

 

@ dof: Ik spreek mezelf helemaal niet tegen.

Ik heb niet gezegd dat iedereen zelfstandig journalist *kan* worden, maar wel dat het iedereen vrijstaat om het te worden. Daaronder te verstaan: als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zoals iedereen het beroep van arts, bibliothecaris, kok, leraar... (al dan niet als zelfstandige) mag en kan uitoefenen als hij of zij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dat lijkt me volkomen normaal.

En over aantallen ('te veel') heb ik al helemaal niet gesproken. Ik heb alleen gezegd dat de werking van het gerechtelijk apparaat in het gedrang kan komen als iedereen die iets publiceert zich plots op het statuut van journalist zou gaan beroepen om zijn bronnen te beschermen.

Ik vind het vreemd dat mensen toch altijd zo slecht lezen. Ik schrijf nochtans gewoon Nederlands (soms wat archaïsch en bombastisch, maar dat zijn nu eenmaal stijlfiguren die ik graag hanteer).

#5979

NN.

 

@ Luc.

Dus kom je eigenlijk tot de conclusie dat de democratie niet gediend is met het aspect 'bezoldigd'. En anderzijds lijkt het toch niet aanvaardbaar dat op elke blog men de 'waarheid' mag 'verkopen' terwijl je alle moeite hebt om te achterhalen wie die waarheid schrijft of publiceert of wat het waarheidsgehalte is van het geschreven stuk (ik heb dat toch al eens aangehaald ... ). Met een 'bezoldigd' journalist bestaat altijd het gevaar dat de werkgever die bezoldiging zal intrekken en dus de publicist op die wijze kan beïnvloeden of onder druk zetten.

Natuurlijk kan je aan de wet een mouw aanpassen, maar dan is men weeral bezig met regelneverij. Want wie sluit er uit dat men nadat je een vzw opgericht hebt, je toch niet zal verplichten om een sociale zekerheidsbijdrage te betalen, of een andere fiscale bepaling zal opleggen om je het leven (="onafhankelijk schrijven") onmogelijk te maken, of een zekere registratieplicht zal opleggen ... ?

De discussie is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het anoniem reageren of niet. Het is niet omdat je anoniem (of 'naamloos' of zonder naam) kunt reageren dat je daardoor het recht krijgt om te schelden of te beledigen. Ik beschouw het als een voorrecht voor degene die zich niet publiekelijk mag uitdrukken, maar het eist dan ook de moed om extra beleefd te schrijven, want anders misbruik je het middel dat je aangeboden wordt.

Voor de modale blogger gaat hetzelfde op. Wil hij enkel zijn persoonlijke mening ventileren en commentaar schrijven op wat hij dagdagelijks ervaart, ja dan bestaat er weinig risico dat hij daarvoor vervolgd zou worden. Maar indien jij één of ander wereldschokkend nieuws zou publiceren, bestaat het risico wel dat 'men' je probeert te treffen en ontbreekt op dat moment misschien je 'journalistieke' bescherming (ten minste voor wat het dan waard zal zijn).

Eigenlijk (om het een beetje over een andere boeg te gooien) is het begrijpelijk dat de AVBB 'gevraagd' heeft om de amendementen van De Groote in te trekken.

Beeld je in, een dertigtal bloggers die elk afzonderlijk over een specifiek thema (bvb. het dagelijkse binnenlandse poitieke nieuws) publiceren, en zet die allemaal met een link naar hun item op één webpagina. En bouw dan een website op met een tiental pagina's elk over één onderwerp ... En je hebt een alternatieve gratis krant ... dus op die manier bedreig je gewoon de kranten in hun voortbestaan.

Of verzamel vijftig bloggers die publiceren over economie en de FET wordt in haar voortbestaan bedreigd. En ik laat dan nog in het midden of het competente schrijvers zijn of gewoon mensen die krantenartikels gewoon herschrijven ...

Alvast meen ik dat het een ontwikkeling is die niet te stoppen valt. En vanuit die invalshoek zou ik eerder voorstander zijn om een bepaalde vorm van erkenning te officialiseren (voor de andere dan de modale blogger) zonder daaraan teveel voorwaarden te stellen en dit voornamelijk in het belang van de democratie.

Maar wederom, de rechten die daaruit voortspruiten geven natuurlijk ook plichten.

#5981

dof

 

@librarian

Als morgen alle 10 miloen belgen geaccrediteerd worden als journalist, is ons gerechtelijk apparaat nog functioneel ja of neen?

#5984

VisualHugo

 

@Librarian & @Luc: in feite kan ik in die wet wel inkomen. An opinion is like an asshole; everyone has one. Skynetblogs stevent op 50,000 weblogs af. Iedereen zijn weblog binnenkort, over mijn poes is krols en mijn lief heeft me laten zitten. Allemaal bronnengeheim dan maar?

Als je m.a.w. voorrechten voor webloggers claimt, dan moeten daar verplichtingen tegenover staan @NN). Zoals het nu lijkt zijn ze zeker te streng, vooral dan wat het beroepsinkomen betreft. Ik veronderstel dat ook jij (luc) niet van Googleads kan leven.

Of dit via een soort "examen" (Librarian) of "vestigingswet" moet, wel, weer een nieuw regeltje bij.

Maar op zijn minst zouden de de meer ernstige webloggers een soort deontologische commissie moeten oprichten, en een vorm van accreditatie (bvb. met peer review). Cfr. mijn bericht van van enkele weken geleden.

#5985

Librarian

 

@ VisualHugo: Wat betreft een deontologische commissie en een peer review voor bloggers die de status van journalist willen krijgen, daar kan ik mij in vinden. Maar ik geef je op een briefje dat er dan heel wat van de 'bloggers met naam' die de status van journalist ambiëren, zullen afvallen. En zo hoort het ook. De journalistiek is een beroepssfeer als een ander. Niet iedereen wordt zomaar dokter of apotheker en niet iedereen wordt zomaar journalist.

#5986

Librarian

 

@ dof: Je zegt: "Als morgen alle 10 miloen belgen geaccrediteerd worden als journalist, is ons gerechtelijk apparaat nog functioneel ja of neen?"

Je baselt, want wat je zegt zal in de praktijk nooit gebeuren. Maar *stel* dat morgen alle belgen de status en dus de bescherming krijgen die een bezoldigde journalist geniet, wel ja, dan komt de werking van het gerechtelijk apparaat daardoor in het gedrang (en daarmee dus de rechtsstaat). Men kan dan niemand meer als getuige oproepen zonder dat deze zich zal beroepen op de 'bescherming van zijn bronnen'.

#5993

VisualHugo

 

@DOF @Librarian: ik vrees dat ik hier totaal de kaart trek van Librarian. En laat het ons concreet houden. Stel er mailt ons iemand privé. Mr Vanhoucke, mr Maes (mijn naam en adres staan voluit op het Net o.a. als registrar van http://www.belgia...), mr Poedel Van Vlaenderen, (of zelfs mr Van Braekel). "Ik ben de briefschrijver naar dhr. Remmery, en dit is hoe en waarom ik het doe". Quid?

Begrijp me wel, dat is een moreel probleem waar beroepsjournalisten waarschijnlijk veel vaker mee te maken krijgen.

In mijn geval zou dat duidelijk zijn. Ik zou het gerecht onmiddellijk en discreet op de hoogte brengen, en een tactiek afspreken waarbij de dader eventueel kan gesnapt worden. Misschien zou ik vriendelijk vragen of ik wat foto's mag nemen in de marge, of een voetje voor zou hebben bij het verkrijgen van info die het onderzoek opportuun acht om openbaar te maken. Maar in dergelijk onwaarschijnlijk geval zou ik alleszins op de toppen van mijn tenen lopen om me aan de pure feiten te houden en zeker niet uit mijn nek te kletsen.

Eventueel zou ik te rade gaan bij een beroepsjournalist. Laat ons ons vooral *niet* overschatten. Wij zijn amateurs. Wij lezen (hoop ik) en commentarieren. Wat dat waard is, ik weet het niet. Laat je vooral niet overdonderen door hits op het Net. Ramptoeristen, denk ik dan. Misschien niet zo erg verschillend van een beroepsjournalist, maar diens broodwinning hangt er wel van af.

#5997

NN.

 

@ VH. Je mag het ook niet te extreem zien, die modale reporter van een krant heeft ook niet zoveel bagage ... zelfs die modale politieman ook niet ...

#6009

dof

 

Mijn punt is dat ik niet bereid ben om speciale privileges te verschaffen aan "journalisten" als daar inherent de conditie aanhangt dat het clubje journalisten beperkt moet blijven opdat deze privileges de normale rechtsgang niet zouden verstoren.

Vandaar mijn lastige vragen aan het adres van de librarian waarin ik vraag of de huidige wetgeving "schaalbaar" is. Ik denk van niet. Wat de librarian denkt is niet duidelijk: hij antwoordt niet op mijn vragen, en zegt dat het aantal journalisten wel "vanzelf" beperkt zal blijven.

Ik echter zie helemaal geen reden daartoe. Als morgen een ander EU land heel wat liberaler is met het uitdelen van perskaarten, waarom zouden bloggers die dan niet en-masse aanvragen?

#6014

Librarian

 

@ dof:

Waar het mij om gaat, is de oorsprong van de 'bronnenbescherming'. In feite is de bescherming van journalisten een uitzonderingsmaatregel.

Hoofdgedachte is, dat bij een gerechtelijk onderzoek *iedereen* verantwoording moet afleggen over de informatie waarover hij beschikt, dat *iedereen* als getuige opgeroepen moet kunnen worden enz.

Op dit algemene basisprincipe is destijds (toen de journalistiek als 'beroep' erkend werd, veronderstel ik; de juiste geschiedenis ken ik ook niet) een uitzondering gemaakt voor de journalisten om hen van broodroof te vrijwaren en hen een zekere onafhankelijkheid te garanderen.

Ik ken de wet onvoldoende goed, maar ik veronderstel dat zelfs deze uitzonderingsmaatregel ten aanzien van journalisten zo zijn grenzen heeft. Wat bijvoorbeeld als het voortbestaan van de natie in het gedrang dreigt te komen? Kan een journalist dan nog steeds een beroep doen op zijn 'bronnenbescherming' om bepaalde cruciale informatie achter te houden? Ik hoop van niet, want nogmaals: het belang van de staat (de maatschappij) heeft voorrang op dat van het individu.

Wat sommigen nu schijnen te vragen, is dat deze uitzonderingsmaatregel een algemeen recht wordt dat iedereen die iets publiceert kan inroepen. Dat is de omgekeerde wereld. De uitzondering wordt dan de regel.

Is dit een duidelijk antwoord op uw vraag? Zo niet, gelieve de vraag dan te verduidelijken

#6030

bernard

 

Laat ons even dit soort commentaar opzij schuiven.

Blogium?

- Hoe liberaal is dit, hoe ver reikt de meerwaarde?

- Lijkt wel the central scrutinizer.

In katholieke termen : " God is watching you".

In liberale termen : onder nul.

Luc, jongen, je raakt nooit verder dan - in het beste geval- een plaats in het VLD bureau, elke maandagmoregen van 11 tot 11.15. Woordje placeren, achteloos beluisterd.

Zoals het er nu uitziet ben je op weg om mogelijks, mits aanhoudende inspanning,doorzettingsvermogen en nog zoveel meer,ooit een voetnoot te worden.

Ik dacht eerder : die LVB is een doorduwer,maakt zich een weg, groeit uit tot " a footprint".

Nezen, hij ambieeert ultiem a footnote.

#6039

Spartacus

 

1. Aan al diegenen die menen dat journalisten moeten voldoen aan een bepaald examen of diploma... je wordt (beroeps)journalist enkel en alleen omdat er een werkgever (uitgever) is die jou wenst tewerk te stellen... dit heeft hoegenaamd niets te maken met enige kwaliteitscontrole... (waarbij ik niet beweer dat er geen goede journalisten zouden zijn, alleen dat hun kwaliteit enkel maar door de lezer kan beoordeeld worden en door niemand anders, zo geldt dit ook voor bloggers)

2. Wat weerhoudt de bloggersgemeenschap ervan om één enkele VZW op te richten per taalgemeenschap waarvan iedere blogger voor 1,- ¤ lid van worden om zo toch onder deze wet te vallen ? Belgen die onderworpen wensen te worden ad. wet ipv. ze te omzeilen.. voor alle is een eerste keer !

#6053

VH

 

@Spartacus: daar komt mijn voorstel op neer. En het is niet eens een wetsomzeiling. Elke (beroeps)groep met gelijklopende belangen kan zich organiseren.

#6054

LVB

 

@VH: Beroepsgroepen die zich moeten organiseren, daar bestaat een naam voor: corporatisme. Jij vindt het blijkbaar niet erg dat individuele rechten en individualisme gefnuikt worden. Ik wel: ik heb namelijk een diep respect voor egotrippers, egokikkers en einzelgangers. Een overheidsoptreden dat ertoe leidt dat individuen zich _moeten_ verenigen in een soort 'middenveld' om nog iets te kunnen doen, is slecht. Stond dat niet zo in de Burgermanifesten?

#6056

Frans Caleeuw

 

Het bronnengeheim beoogde in de eerste plaats een bescherming voor de nieuwsgaarder en -verspreider m.b.t. informatie o.a. op politiek, cultureel en geestelijk gebied. In bepaalde randgevallen, waarbij sprake kon zijn van het kennen van de oorsprong of aanleiding tot misdrijven werd de mantel der juridische liefde gespreid. De vrije meninguiting werd als vrijheid belangrijker geacht dan een vervolging van een klokkenluider. Men had ook reden ervan uit te gaan, dat aan ernstige misdaden door het politionele apparaat en de justitie paal en perk kon gesteld worden.

Nu er strenge zogenaamde 'anti-racismewetten', 'geschiedeniswetten' en 'anti-discriminatiewetten' ingevoerd zijn wordt de toepassing van het bronnengeheim net als de vrijheid van meningsuiting, waarvan het eigenlijk een verlenging vormt, steeds meer bedreigd zoniet opgeheven. De burger wordt nu bovendien geconfronteerd met een toename van allerlei pietluttige regels, die bij overtreding onherroepelijk zware financiële en juridische gevolgen kunnen hebben. De nieuwe wet zal de willekeur en onzekerheid nog eens versterken en een verklikkerscultuur in het leven roepen.

Het gaat steeds slechter met de democratie in België.

#6058

Ferney

 

@lvb: Als ik het als egokikker goed heb, bestaat er in dit land dankzij de erg liberale grondwet van 1830 (1831?) nog altijd het recht op vereniging, en dat geldt ook voor beroepsgroepen, waar dat ook naar mag ruiken. Overigens 'ruiken': lijkt me geen woord dat verwijst naar rede en redelijkheid. Meer een woord dat het moet hebben van impressies, perceptie, gevoelsmatigheid.

Ik kan me voorstellen dat individuën af en toe voordeel hebben van een situatie waarin ze grotere verbanden vormen, en waarom zouden ze dat dan niet mogen? Omdat dat niet in het blauwe boekje staat? Mogen grotere verbanden alleen als de markt die creëert door de spontane vorming ervan dankzij prikkels van buitenaf? En wat doen politieke partijen anders dan grotere verbanden vormen (ook die van jou)? Het zijn op de keper beschouwd trouwens ook beroepsgroepen, want ze bevatten in de kern zo goed als uitsluitend beroepspolitici. Ze sluiten zelfs leden uit, op de manier dat'corporatistische' verenigingen als die van dokters en advocaten af en toe evenzeer doen.

De verwijzing naar 'Burgermanifesten' lijkt me ook een gezagsargument. Komt niet erg 'verlicht' over.

#6061

LVB

 

@Ferney: natuurlijk MOGEN mensen zich verenigen. Als verenigen echter NOODZAKELIJK wordt om bepaalde rechten te verkrijgen, dan zijn die rechten niet op de goede manier gewaarborgd, want ze gelden enkel voor groepen en niet voor individuen.

#6065

koen

 

luc,

ik ken niks van judo, maar volgens mij was dat een Ipon, nu nog de reactie van Jean-Marie afwachten

groet,

Koen

#6127

cauwenbergh

 

Gisteren is in de VS een vonnis geveld dat zowel journlisten als 'gewone' bloggers ertoe noopt hun bron te vermelden als ze een bericht verspreiden. Dit gebeurde op verzoek van Apple ivm een gelekt bericht over een nieuwe iPod

#6627

len

 

http://www.zdnet....

bloggers verdienen journalistieke bescherming zegt deze amerikaanse volksvertegenwoordiger

nu, als het gaat om serieuse blogs die over serieuse onderwerpen gaan en die eventueel zoals in de states ook kunnen geaccrediteerd worden om evenementen zoals partijcongressen te verslaan is dit normaal

maar het wordt wel moeilijker als het om soldaten of werknemers gaat omdat daar ook bedrijfspolitiek, geheimhouding en andere zaken bij spelen

en trouwens wat het is verschil tussen netties en een blog of een goede nieuwsgroep, nieuwsbrief en waar trek je de lijn

zullen die rechtse zotten die zogenaamde schandaaldossiers over belgische politici publiceren die op allerhande kwakkels en nonsens gebaseerd zijn, dan ook een bronbescherming krijgen ?

indien de bronnen echt te heet worden om ze te publiceren, dan doe je dan best maar niet op je blog, dan doe je het elders en het zal zijn weg wel vinden op het internet en dan gebruik je de zoekmachines om het op je blog te zetten

ekz.skynetblogs.be