Nieuw VB-politburo aangeduid, veto tegen Alexandra Colen

Enige tijd geleden stelde ik me kandidaat voor de verkiezingen van het VLD-partijbestuur. Ook al haalde ik niet genoeg stemmen om verkozen te worden, toch was dit een interessante oefening in democratie. De rechtstreekse impact van gewone leden van om het even welke regeringspartij op op het beleid mag dan al niet bijster hoog zijn, in de VLD hebben de leden wel degelijk een impact op de vorming van het basis-ideeëngoed en op het programma van de partij. Op partijcongressen moeten ministers en partijleiders soms angstige momenten doormaken wanneer de congresgangers over controversiële punten stemmen, zoals nog bleek in februari vorig jaar.

Bij Vlaams Belang wordt het partijbestuur niet verkozen door de leden, maar aangeduid door de voorzitter. Die 'aanduidingsprocedure' resulteerde afgelopen zaterdag in de totstandkoming van een nieuw partijbestuur met enkele nieuwe gezichten. Dat niet iedereen hiermee is opgezet, blijkt uit wat volgt.

VB-PARTIJBESTUUR WORDT AANGEDUID DOOR DE VOORZITTER

Frank Vanhecke
Zaterdag kreeg Vlaams Belang een nieuw partijbestuur. Dat werd niet verkozen, maar aangeduid door voorzitter Frank Vanhecke. Die maakt eigenhandig een keuze uit de personen die zich kandidaat hebben gesteld. De leden van het uittredende partijbestuur hebben daarbij een vetorecht tegen nieuwe kandidaten. Eigenlijk is het een coöptatie-systeem, zoals het destijds in het Politburo van de Sovjet-Unie ook gold. Verkozen worden in het VB-partijbestuur is dus een kwestie van op een goed blaadje staan bij de voorzitter en bij de zittende leden van het partijbestuur. Zich in het partijbestuur laten verkiezen door aanhang te verwerven bij de kaderleden of bij de gewone leden, kan niet. Vlaams Belang verantwoordt dit systeem door te stellen dat het de bedoeling is dat het partijbestuur een 'team' is, eerder dan een weergave van de stromingen binnen de partij.

VB-PARTIJBESTUUR UITGEBREID MET DRIE VROUWEN
Marie-Rose Morel
Het VB-partijbestuur, dat tot dusver uit veertien mannen en één vrouw (de boekhoudster van de partij) bestond, werd zaterdag uitgebreid met vier nieuwe leden: Johan Demol, Marijke Dillen, Anke van Dermeersch en Marie-Rose Morel. Volgens VB-voorzitter Vanhecke zorgt dit voor "nieuw bloed" en "vervrouwelijking" bij de VB-leiding. Eén kandidaat ontbreekt opvallend: Alexandra Colen, al tien jaar kamerlid voor VB en bekend om haar ethisch conservatieve en socio-economisch ultra-liberale standpunten.

VETO TEGEN ALEXANDRA COLEN
Colen is in het verleden vanuit het partijbestuur steeds op een veto gebotst. De eerste vijf jaar kwam ze veelvuldig in de media, maar daarbij heeft ze blijkbaar tegen een aantal zere schenen gestampt. In de partij die in 2004 Jurgen Verstrepen binnenhaalde omwille van de "vrije meningsuiting", heeft Colen een spreekverbod opgelegd gekregen, zowel over economische onderwerpen (Colen was "geen nationaliste maar een liberaal") als over ethische thema's (Colen was een "puriteinse kwezel"). Daarna is Colen vijf jaar "braaf" geweest, terwijl ze enkel intern haar mening verdedigde, maar zich bewust uit de media hield.


COLEN MAAKT UITSLUITING BEKEND
Alexandra Colen
Alexandra Colen
Zondag, op een diner ter viering van "25 jaar Vlaams-nationale Debatclub" in Edegem, weigerde Colen geheim te houden dat ze uitgesloten wordt. Door het feit dat er op het diner heel wat niet-VB leden aanwezig waren, zoals Matthias Storme, Bart Dewever, Mark Grammens, Leo Custers, Mark Platel, André Gantman, Herman Suijkerbuijk en pater Luc Versteylen, werd de eveneens aanwezige VB-voorzitter Frank Vanhecke in verlegenheid gebracht. Waarnemers stellen dat Alexandra Colen hiermee haar politieke doodvonnis getekend heeft. In de partij die zichzelf de kampioen van de vrije meningsuiting en de democratie noemt, is er blijkbaar alleen vrije meningsuiting en democratie voor wie zijn of haar mond houdt.

"PURITEINSE KWEZEL" VERSUS "FASCISTISCHE DICTATOR"
Filip Dewinter
Het veto tegen Colen kwam mogelijks van Filip Dewinter. Al op 10 juni 1998 verklaarde Dewinter aan Het Laatste Nieuws dat Colen een "puriteinse kwezel" was, nadat ze een wetsvoorstel had ingediend dat naakte vrouwen op affiches (zoals van Evian en Palmolive) wou verbieden. Dewinter vond dat Colen de partij hiermee belachelijk maakte. "Sandra heeft haar wetsvoorstel tegen het bloot met niemand besproken. Ik neem daar publiek afstand van en ze zal ook niet gesteund worden door de partij", zei Dewinter. Toen ik in 1998 dit bericht onder de aandacht bracht van nieuwsgroep be.politics, reageerde Philip Claeys (momenteel Europees Parlementslid, toen nog VB-stafmedewerker):
Dewinter heeft Colen nooit zo genoemd. Hij heeft wel gezegd dat het Vlaams Blok geen puriteinse kwezelpartij mag worden. De hoofdredacteur van het Laatste Nieuws heeft van zijn dichterlijke vrijheid gebruik gemaakt om het allemaal wat "in te kleden" (voor zover deze uitdrukking hier van toepassing is).

Die uithaal van Dewinter stond niet op zichzelf. Eerder had Colen ook al kritiek geleverd op Dewinter. Nadat zij op 11 mei 1998 in een interview met De Standaard haar sympathie had uitgesproken voor de Nederlandse liberale VVD, bracht ze op 19 mei 1998 in een interview met Humo kritiek uit op de banden tussen Filip Dewinter en extreem-rechtse partijen in Europa. Na het HLN-interview van Dewinter, repliceerde Colen in Humo dat Dewinter een "fascistische dictator" is. Mark Deweerdt schreef toen al, op 20 juni 1998, een stukje in De Tijd dat dit conflict situeerde binnen een tendens-strijd in het Vlaams Blok:
Het geschil, over een wetsvoorstel om blootreclame te beteugelen, is niet alleen een personenstrijd - de twee moeten hun stemmen uit dezelfde Antwerpse vijver halen - maar ook een richtingenstrijd. Het Vlaams Blok is allesbehalve een blok. De partij, opgericht na het Egmontpact (1977), was aanvankelijk het verzamelbekken van de rechtse Vlaams-nationalisten die zich niet meer thuis voelden in de Volksunie. In de jaren tachtig begon het Blok steeds meer en steeds luider te ageren tegen de aanwezigheid van niet-Europese vreemdelingen in ons land, en koppelde daar het veiligheidsthema aan. Het 'Vlaanderen eerst' werd verdrongen door het 'Eigen volk eerst'. Colen, die in 1995 kamerlid werd, legt met de verdediging van de traditioneel katholieke waarden en moraal nóg een accent. Voor een partij als het Blok, die het van simpele slogans moet hebben, wordt het moeilijk drie, vier thema's te bespelen. Vanhecke hoeft de brandslang nog niet op te bergen.

En vorig jaar nog haalde voormalig VB-ondervoorzitter Roeland Raes in het Franstalige VB-blad "Vérités Bruxelloises" scherp uit naar Alexandra Colen omwille van haar pro-Amerikaanse standpunten.

PLOOIEN LEKEN GLADGESTREKEN?
Maar tussen de partijleiding en Alexandra Colen leken de plooien sinds vorig jaar wat gladgestreken. "Filip is een goede politicus", verklaarde Colen vorig jaar aan Gazet van Antwerpen. Waarop de partij op haar webstek Alexandra wat lof toezwaaide:
Operatie tweespalt is dus mislukt. Omdat het in Vlaanderen en de politiek "allen tegen één" is, geldt nog altijd het credo van de solidariteit: "één tegen allen. [...] In haar eigen stijl rekent Alexandra af met de vooroordelen over het Vlaams Blok, met het cordon sanitaire en met het ongeloofwaardige kartel van CD&V en N-VA. Recht voor de vuist en zonder complexen. Zo kennen we haar.


HOEVEEL STREKKINGEN?
Jaap Kruithof
De linkse moraalfilosoof Jaap Kruithof verklaarde in 1997 in een interview met het progressief-nationalistische maandblad Meervoud dat hij drie strekkingen zag in de partij:
Het Vlaams Blok is een conglomeraat van drie strekkingen. In eerste instantie is er de Vlaams-nationale strekking van Annemans. Daar is niet zoveel op aan te merken. Ten tweede is er de Le Pen-strekking van Dewinter. Dat zijn fascisten. Als derde strekking is er de neo-conservatieve, katholieke moraal van Alexandra Colen. Binnen het Vlaams Blok zijn ze aan het oprukken. Colen baseert zich op de onrust van mensen en de gang naar zuiverheid. Als ik het Vlaams Blok beoordeel, dan moet ik eventjes gaan nuanceren. Het Vlaams Blok valt helemaal niet samen met Dewinter en zijn fascisme. Dat is niet correct. Hij is wel de sterkste van de drie. Maar vroeg of laat komt hij wel in botsing met de twee andere, omdat die geen fascisten zijn.

Paul Belien
Paul Belien
Die analyse dateert van 7 jaar geleden, en het is wellicht niet onjuist om te stellen dat er met nieuwkomers Van Dermeersch, Verstrepen en Morel een vierde strekking is toegevoegd aan de partij, een strekking die het vooral moet hebben van media-optredens, en die de partij een jonger, breder en hipper imago moet geven. De neo-conservatieve strekking, die Kruithof in 1998 nog zag groeien, lijkt intussen naar de achtergrond verdrongen. Paul Belien, de echtgenoot van Alexandra Colen, schreef in januari 2005 in Doorbraak, het blad van de Vlaamse Volksbeweging:
Met de nieuwe richting die de partij uitgaat, worden heel wat oude getrouwen op hun ziel getrapt. Zij zwijgen omdat het VB door tegenstanders zozeer wordt belaagd dat het overleven van de partij, die de grootste Vlaams-nationale politieke formatie is ooit, afhangt van het feit dat iedereen de rangen gesloten houdt. Traditioneel steunde het VB op drie pijlers: het streven naar Vlaamse onafhankelijkheid, het bestrijden van de "multicultuur" die onze eigen identiteit bedreigt, het verdedigen van de traditionele morele waarden. De derde pijler wordt thans in mineur gezet zodat er extra geworven kan worden bij mensen die voor de derde pijler niet gevoelig zijn maar die zich omwille van de tweede pijler door de partij aangesproken voelen. Een concreet voorbeeld zijn homoseksuelen die zich bedreigd weten door moslimfundamentalisten. Marie-Rose Morel, toekomstig VB-partijbestuurslid, stapte vorig jaar op roze zaterdag mee op achter de eisen van de homo-beweging. Ook bij de anti-religieuze secularisten, wil het VB gaan werven omdat zij de verworvenheden van de hedonistische samenleving, zoals vrije pornografie en het recht op abortus, bedreigd zien door de islam. Verstrepen moet die klus klaren.


ANNEMANS MOET VERKLARING NUANCEREN
Gerolf Annemans
Ook de recente uitspraak van Gerolf Annemans dat er "moslims op VB-lijsten" zouden komen, zorgde vrijwel onmiddellijk voor bijsturingen en nuanceringen. Annemans had aan Het Nieuwsblad verklaard dat het principieel niet kan uitgesloten worden dat er gelovige moslims op VB-lijsten zouden staan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Hij rekent daarbij op de stemmen van een deel van de migrantengemeenschap, die uit onvrede met de radicalisering van andere migranten en met de zachte aanpak daarvan door de overheid, voor het Belang zouden kunnen stemmen. "Annemans staat helemaal alleen", verklaart hardliner Filip De Man, die aankondigt dat hij "met het grofste geschut" zou schieten op dit proefballonnetje. Eén en ander brengt Nieuwsblad-journalist Mathias Danneels tot volgende scherpe analyse:
Opnieuw wordt heel erg duidelijk dat al wat zich achter de naamsverandering en de schermen aan 't voltrekken is, moeizamer verloopt dan Annemans en anderen aan de top van het Vlaams Belang hebben gehoopt. VB-voorzitter Vanhecke doet er werkelijk alles aan die breuklijnen te maskeren, maar ze zijn er natuurlijk wel. Zowel Vanhecke, Annemans en meer dan een handvol anderen beseffen zeer goed dat ze op de ene of andere wijs de beknellende band met de gespierde retoriek van het verleden moeten doorknippen. Maar ze vinden daar anderen, een vaak wat kort door de bocht gierende Dewinter ook, die vrezen dat Belang-kiezers rauwkost boven enige nuance blijven prefereren.

In november 2004 had Paul Belien in 't Pallieterke nog geschreven dat de succesformule van Vlaams Belang bestaat uit drie factoren:
Vooreerst het politieke instinct van Filip Dewinter. FDW is misschien niet de verstandigste Vlaamse politicus, maar hij is wel de meest talentvolle omdat hij tot dusver onfeilbaar wist aan te voelen waar de ergernissen van de gewone man liggen. Ten tweede zijn er de stommiteiten van de tegenstanders. Het "cordon sanitaire" was een politieke dwaasheid, evenals het proces tegen de partij, evenals de oneerlijke manier waarop het VB in de media wordt behandeld. Het VB is een partij die geen vrienden behoeft omdat ze zo'n domme vijanden heeft. Ten derde is er het feit dat VB'ers niet zozeer zeggen wat u denkt, maar wel wat zij zelf denken. In tegenstelling tot andere partijen, beseft de kiezer dat de politici van het VB een boodschap hebben waarin zij zelf geloven.

Aan de kracht van dit laatste oprechtheids-ingredient kan getwijfeld worden, nu de vrijheid van meningsuiting van de VB-mandatarissen door spreekverboden, herroepingen en nuanceringen van de partijtop danig ingeperkt is.

CONCLUSIES
Uit deze reeks anecdotes, citaten en analyses trek ik alvast twee conclusies.
  1. Ten eerste is het vooralsnog totaal onduidelijk wat de omvorming van Vlaams Blok naar Vlaams Belang nu eigenlijk opgeleverd heeft. Eind vorig jaar werden daarover in de media grote verwachtingen gewekt, niet het minst door de partij zelf. Ze zou breder, ruimer, aanvaardbaarder worden, ze zou zich klaarmaken voor deelname aan de macht. Maar vier maanden later lijkt de partij vooral in de clinch te liggen met zichzelf. Dewinter leek zich in te spannen om te laten zien dat de partij nog even harde standpunten inneemt tegenover migranten, met uitspraken als "wie een hoofddoek draagt, tekent een terugkeercontract". Vooral sinds de zaak-Remmery lijkt partijvoorzitter Vanhecke deze uitspraken sterk te relativeren en te nuanceren.

  2. Ten tweede blijkt dat het statuut van beroepspoliticus de mandatarissen afhankelijk maakt van de partijtop, omdat ze voor hun inkomen aangewezen zijn op een mandaat dat ze in de eerste plaats bij de gratie van de partijtop krijgen, en dat pas in de tweede plaats door de kiezer "bevestigd" wordt. Enkele uitzonderingen bevestigen deze regel: in 1999 werden enkel Theo Kelchtermans en Jean-Marie Dedecker effectief verkozen vanop "onverkiesbare plaatsen" op de lijst. Voor de stabiliteit van het politieke landschap kan men het eventueel een goede zaak vinden dat partijen hun verkozenen stevig aan de leiband houden. Vanuit democratisch oogpunt is dat echter niet wenselijk. Volgens de grondwet en de wet ligt de wetgevende macht bij de verkozenen, en niet bij de partijen die de lijsten samenstellen waarop ze verkozen zijn.

Reacties

#6224

Tanguy Veys

 

Voor mij is Alexandra Colen een waardevol parlementslid met veel talenten en goede ideeën. Op mijn steun en sympathie kan ze alvast rekenen !

#6225

Bart Vanhauwaert

 

Zelf heb ik gemengde gevoelens rond Alexandra Colen. Haar radikaal democratisch en liberaal profiel spreken me aan. Maar haar sociaal conservatieve kantje is inderdaad ronduit belachelijk.

#6226

Outlaw Mike

 

Tja, naarmate je als partij groeit nemen onvermijdelijk de interne tegenstellingen toe, iets wat de VLD de voorbije tien jaar in toenemende mate zelf heeft moeten ervaren. De kunst (van het partijbestuur) is een grootste gemene deler-programma te formuleren dat de diverse strekkingen op voldoen sterke wijze "aaneenlijmt".

In de VS slagen ze daar behoorlijk in. De Republikeinse Partij lijkt een blok, maar is eigenlijk een conglomeraat van "paleoconservatieven" (Dole, Buchanan), kapitalisten met nogal "liberale" ethische standpunten, de fameuze "neoconservatieven" en ik vergeet er nog een paar. Wat in de States kan zou ook hier moeten kunnen. Maar ik geef toe, die ondemocratische bestuursverkiezingen stuiten me tegen de borst.

Wat Alexandra Colen betreft: ik ben zelf nogal ethisch conservatief, christelijk ook, maar ik zou het nooit zover drijven bloot te weren uit reclame. Allez, een stel tetten nu en dan, ik vind dat wel plezant. Dat is erotiek, dat moet kunnen. Anders wordt het met campagnes zoals dat sensoa-geval. Da's pornografie. Moest Mevr. Colen daartegen van leer gaan, ze heeft zeker mijn steun.

#6227

Pieter Cleppe

 

Het VB is niet economisch liberaal, jammer genoeg. Het is het nooit geweest. Alexandra Coolen had haar positie binnen het VB dan ook aan haar ethische standpunten te danken.

Ik vind het jammer dat zij als economisch liberaal dan zo lang moest zwijgen onder partijdruk. Ze zou de moed moeten hebben uit deze partij te stappen, zodat ze weer in alle vrijheid kan spreken.

Over het ethisch conservatisme heb ik ook mijn vragen. Ik vind dit een persoonlijk keuze, en de relatie met liberalisme is mij nooit duidelijk geweest. Om niet te zeggen dat ik vind dat het evenveel met politiek te maken heeft als voetbal.

Niettemin is liberalisme een moraal en zijn er zeker interessante analyses die stellen dat het Christendom onder meer deze goede moraal heeft verspreid (naast wellicht andere minder goede).

Waar de religious right de laatste decennia een bondgenoot was van de liberalen in de V.S., moet helaas worden vastgesteld dat dit niet langer zo is. Alexandra Coolen en Paul Beliën doen er goed aan te beseffen dat voor de religious right de staat niet langer een vijand maar een bondgenoot is.

De neoconservatieve stroming, soms als bondgenoot gezien,

vind ik kryptocollectivistisch. De maakbaarheidsideologie druipt ervan af. Wat is het anders dan het aanbidden van kolonialisme en imperialisme? Ook als de Belgen in Kongo goede dingen gedaan hebben, aan welke prijs? Ook als het in Irak niet allemaal kommer en kwel is? Aan welke prijs? Wat heeft Bush niet vernietigd door zijn oorlogen? 100.000 Irakezen, tonnen belastingsgeld, burgerlijke vrijheden IN de VS (Tot dusver was de Leviathan alleen buiten de VS losgeslagen, maar het was duidelijk dat wat hij in het buitenland deed, evengoed in het binnenland wil doen).

Ook interessant in dit opzicht:

http://www.lewroc...

#6228

Kauwgum

 

Alexandra Colen en haar echtgenoot Paul Beliën zijn natuurlijk één. Zo beïnvloed Paul Beliën zeer erg de politieke denkrichting van zijn vrouw. Hij is mede-opsteller van de verhaaltjes van Verhofstad in 1992. Daar hou ik niet van ! Hoe is dit te rijmen? Een katholiek die een door de vrijmetselarij alles bepalende partij (verhofstad, De Gucht, De Clerc en heel veel anderen) teksten en denkrichtingen bezorgt en er in gevolgd wordt? Bizar!

Een beetje bloot op een affiche... Foei! Nudisme, dus o.m; ouders die naakt leven met hun kinderen, geen probleem... Wat een rariteitenkabinet.

Colen en Beliën zijn schijnnationalisten, gewoon rechts te plaatsen, dat wel. Niet sociaal bewogen. Waarom? Omdat het woord sociaal allicht op socialisme trekt? Nochtans zijn de meest sociaal bewogen denkrichtingen zeker niet de linkse. Als het koppel voor de onafhankelijkheid is van Vlaanderen is dit niet uit Vlaamse bewogenheid maar puur uit financiële belangen. Jammer. Al blijft het prettig te weten dat Beliën tot in de woonkamer van Bush de Vlaamse onafhankleijkheid kan bepleiten. Als room op de taart komen er o.m. de talrijke stomme dwazigheden van de belze solcialisten bij (zie bvb. de plassticker).

Volgens mij horen Colen en Beliën niet thuis in het Vlaams Belang omwille van de vele dubbelzinnigheden. Ik zie ze op termijn verdwijnen, allicht als medewerkers van de nieuwe formatie rond Coveliers? Ht zou een goede zaak zijn voor de drie betrokken partijen, het paar Beliën/Colen, het Vlaams Belang dat meer rust zal kennen en de groep rond Coveliers die een alternatief zal vormen voor die kiezer die nooit voor het Vlaams Belang, om welke reden dan ook, zal willen kiezen maar eventuel wel in een coalitie wil hebben. Het is immers zo dat men nu ofwel kiest voor het Vlaams Belang, de enige rechtse partij of voor de andere partijen die amper nog enig ideoligisch verschil tonen omdat ze geen ideologie meer hebben tenzij het muliculturalisme en alle gebrek aan inzicht en voeling met de bevolking door hun bijna ziekelijk geworden narcisme.

#6231

Norbert

 

Waarom is het zweepje op Morel's foto weggeretoucheerd?

#6242

Daan

 

De meest significante zin van heel het artikel is de laatste:

"Volgens de grondwet en de wet ligt de wetgevende macht bij de verkozenen, en niet bij de partijen die de lijsten samenstellen waarop ze verkozen zijn."

België is een particratie, geen democratie.

#6245

Hubert Spons

 

° POLITBUREAU is het leidend orgaan van de regering in communistische staten. Het woord past niet als synoniem van PARTIJBESTUUR. Het door u bedoelde effect gaat dus verloren.

° Ik heb veel sympathie voor de ethisch conservatieve en vooral de anti-etatistische opvattingen van Mevrouw Alexandra Colen. Ik begrijp alleen niet goed hoe zij ertoe komt te geloven dat het liberalisme die kan verwezenlijken of tenmiste bevorderen. Ooit was dat misschien mogelijk, maar de laatste decennia hebben volgens mij de PVV/VLD en, in Nederland, de VVD niet veel enthousiasme getoond om de westerse "waarden" te verdedigen en "big government" af te slanken. Dat hoeft trouwens niet te verbazen. Zijn het huidige LIBERALISME en het PROGRESSISME (socialisme, sociaal-democratie enz.)niet beide afstammelingen van de Verlichting en de Franse Revolutie? We mogen ons niet blind staren op het feit dat ze op enkele punten lichtelijk van mekaar afwijken (een ietsje meer vrijheid bij de enen, wat meer gelijkheid bij de anderen). Ze hebben de drie grote modernistische vooroordelen gemeen : het geloof in de gelijkheid van de individuen, van de geslachten en van de rassen. Ze hebben ook een gezamenlijke aartsvijand : de rechtse draak. Tegen godsdienstvrijheid, volksnationalisme, etnisch separatisme, taalvrijheid, bestrijding van anti-blank racisme, consequent anticommunisme enz., treden ze samen op, af en toe wat verdoken, maar tegenwoordig meer en meer openlijk.

De overeenkomst tussen liberalen en linksen is zo opvallend dat in de USA de radicale linksen LIBERALS worden genoemd. Dat is geen vergissing van die domme Amerikanen met hun gebrek aan taalgevoel en aan zin voor nuances. Het is gewoon de voortzetting van een oude geplogenheid: wat op mekaar lijkt, wordt onder één naam samengebracht.

° Een illustratie van wat volgens mij een misvattting van Mevr. Colen is, vind ik terug in haar illusies, een aantal jaren terug, over de immigratiepolitiek van de Nederlandse VVD en vooral haar voorman Bolkestein. Hij had het probleem ontdekt, zei hij (hij vergat Janmaat, maar ja, dat was maar een plebejer), hij zou het onverwijld aanpakken en het oplossen met alle geëigende middelen, als het moest tegen de verontwaardigde gilletjes van de verwaterde humanisten in. We weten wat er gebeurd is. De rotzooi werd alleen maar erger, zodat Nederland nu onomkeerbaar op weg is naar de Afrikanisering. De liberaal Bolkestein had ondertussen het Europese collectief vervoegd en heeft daar regeltjes ter bevordering van de vrijheid zitten schrijven.

° Het VB is ontstaan als een Vlaams-nationalistische partij ( ik vermijd opzettelijk het kwezelachtige eufemisme "Vlaams-nationale"). Later is daar een doelstellling bijgekomen die enkel een uitvloeisel is van haar nationalisme : op de strijd tegen het belgicisme moest wel de strijd tegen het exotisme volgen.

Naar mijn mening past in het VB iedereen die zich bovenal wil inzetten voor die essentiële programmapunten (ook kwezels en facisten), op voorwaarde dat ze hun eigen variante niet aan hun partij willen opdringen.

° Ik ben van oordeel dat Mevrouw Colen wegens de originaliteit van haar opvattingen (wie durft nog conservatief te zijn?), haar staat van dienst en de grootte van haar aanhang, een plaats in het partijbestuur van het VB verdient.

PS: Ik heb mij zitten verkneukelen bij de inleidende minnezang over de VLD en de "impact" die de gewone leden kunnen uitoefenen op het programma en het ideeëngoed van die partij. Ik dacht dat de trojka Verhofstadt, De Gucht en De Waele de zaak stevig in handen hadden? Werd de meerderheid van Bart Somers tijdens de voorzittersverkiezingen niet behaald met de hulp van wat moderne wiskunde?

Hubert SPONS.

#6247

haedesch

 

@ Hubert: het politbureau was ook het bestuur van de partij, niet enkel van de regering. De vergelijking gaat dus wel op.

Net als bij het Vlaams Belang werd het politburo aangesteld door de voorzitter (Stalin) en niet verkozen door de leden.

#6248

LVB

 

@Hubert Spons: zie http://en.wikiped...

<<A Politburo is the executive organization for a number of political parties, most notably for Communist Parties.>>

#6249

PieterJan

 

Wat doet een vrouw als Alexandra Colen bij het VB? Intern moet ze op haar strepen staan, wat mi een geregelde botsing suggereert. Ze voelt (voelde) verbondenheid met het liberale VVD. In Vlaanderen is de VLD net naar rechts aan het schuifelen. Leunt dit dan niet dichter aan bij Colens ideeën? Voor wat staat Alexandra Colen dus met andere woorden? Voor een conservatieve strekking die zijn gading niet vindt in andere partijen?

#6250

Pieter Cleppe

 

@Hubert Spons:

-In de sovjetunie was de Communistische partij volgens de daar heersende theorie niet de groep die de macht had in de Staat, de CP stond boven de Staat. De CP moest de Staat, en die de bevolking, leiden naar de absolute vrijheid, het derde stadium van Marx. Respect voor andermans vrijheid was daar niet nodig, want er zou overvloed zijn. Een andere vrijheid dus dan het liberale concept, dat stelt dat er steeds schaarste aan middelen zal zijn. Op weg naar dit derde stadium van absolute vrijheid in overvloed , het stadium van het Communisme, was er enkel een paar jaar het tweede stadium van absolute dictatuur nodig van het proletariaat. Dat zou alles wel realiseren. Chroetsjov voorspelde dat het stadium van het Communisme aldus zou aanbreken ergens in de jaren '80...

-Over liberalisme en progressisme (waarmee u dus het niet-revolutionarie socialisme, oftewel de sociaal-democratie bedoelt) schrijft u:

""Ze hebben de drie grote modernistische vooroordelen gemeen : het geloof in de gelijkheid van de individuen, van de geslachten en van de rassen. Ze hebben ook een gezamenlijke aartsvijand : de rechtse draak. Tegen godsdienstvrijheid, volksnationalisme, etnisch separatisme, taalvrijheid, bestrijding van anti-blank racisme, consequent anticommunisme enz., treden ze samen op, af en toe wat verdoken, maar tegenwoordig meer en meer openlijk.""

Geloof in de gelijkheid van individuen - geslachten -rassen: daar geloven liberalen in, in die zin dat elk individu dezelfde natuurlijke rechten heeft, die moeten worden gerespecteerd. Progressisme kan dit niet bieden. Zij willen zoveel mogelijk Staat, zoveel mogelijk een systeem waarin er leiders (een Staat) en volgers (onderdanen) zijn. Dit is een systeem van ongelijkheid, spijts alle retoriek.

Progressisten willen ook iedereen gelijkmaken - liefst met de grond. Liberalen zien - feitelijke - ongelijkheid als een natuurlijk gegeven, en een opportuniteit.

#6251

Briggs

 

Ik zie hier persoonlijk niets mis mee, maar krijg wel een akelig gevoel (tik op de vingers).

Ik lees graag Belien's artikels en geregeld lees ik Secessie, maar de afwezigheid van Alexandra Colen is niet het einde van de wereld. ( eentje inruilen voor 3).

Ik ben nooit verzot geweest op Alexandra Colen; ze lijkt niet volledig betrouwbaar. Some people are expendable, dat is wat gebeurde met Colen. Ze wordt wel vervangen door een resum andere vrouwen.

Een succesvolle partij zoals het Vlaams Belang heeft een direct quasi-totalitair bestuur nodig.

Het is een partij die constant onder stress staat, die voortdurend door een microscoop gehaalt wordt bij iedere uitspraak. De huidige situatie bij het VB is ook niets bijzonders noch 'negatief'.

Het is geen staat, geen natie, het is maar een organisatie.

Om voldoende efficient te zijn en te kunnen overleven tussen de bloedhonden van de echte 'fascisten' (politiek correct denkenden) heeft een zulk bestuur nodig.

Doch is het niet geheel ondemocratisch (in tegenstelling tot Stalin).

De voorzitter is democratisch verkozen, daar kan men niet omheen. Eén van zijn taken als vertegenwoordiger van de VB-leden is het aanduiden van de bestuursleden.

Als men daarmee problemen heeft, schaf dan maar ook de parlementaire democratie af.

Wij selecteren toch ook niet de parlementaire medewerkers op democratische manier ?

Wij delegeren toch ook onze macht aan de parlementariërs?

Het partijbestuur fungeert als een ondersteunend orgaan die het beleid moet meehelpen formuleren.

Het vereist mensen die voor 100% te vertrouwen zijn en die een brede aanhang hebben binnen de partij.

(Dat laatste is nodig indien men o.a. kritiek wil uitten zonder verzwolgen te worden, dat is waar bij iedere partij.)

Ik vindt het bijzonder grappig dat men de VLD aanhaalt.

Somers is niet verkozen met een absolute democratische meerderheid (50+1%), Somers kreeg maar 48% v/d stemmen.

De aanleiding voor die voorzittersverkiezing was alles behalve 'democratisch'. Daarom kreeg ik een wrang gevoel bij dit artikels. Men tracht bepaalde mensen op hun vingers te tikken maar vergeten in eigen boezem te kijken...of was dat niet de bedoeling ?

#6258

Tippo Tip

 

@Briggs: Is de voorzitter van het VB gekozen? Ik dacht dat die aangeduid was door de vorige voorzitter.

#6260

Eric Jans

 

Het probleem van Alexandra Colen is een beetje het probleem van Vlaanderen.

Vlaanderen is vanouds 'geloviger' dan Wallonië.

Het meest nationalistische deel van Vlaanderen noemde (noemt) haar belangrijkste jaarlijkse meeting 'een BEDEVAART' en houdt vast aan termen als 'godsvrede'.

Dit probleem is goed 4 eeuwen oud. Vlamingen houden vast aan hun geloof. Maar - anders dan Nederlanders! - hebben ze daar een probleem.

Want waar staan ze met hun Vlaamse katholiciteit?

Ze werden 'als katholieken' eeuwenlang aangemaand NIET de Bijbel maar de missaal te lezen, NIET te veel zélf te denken maar te laten denken.

Ze trachten ondanks alles en door alles heen vast te houden aan een Paus die liefst alleen de Nederlanders 'bedankt voor die bloeoemennn' en die het woord Vlaanderen niet in de mond wenst te nemen. Die paus heeft vanuit historisch oogpunt toch wel wat reden om 'minstens ook eens' een dankuwelletje naar Vlamingen te sturen. Het kan er daar in Rome duidelijk niet van af.

Die Vlamingen houden vast aan een clerus die zich Belgicistischer gedraagt dan het hele Koninklijk Hof samen en die dus op geen enkel moment in 175 jaar België oog heeft WILLEN hebben voor de verzuchtingen van haar toch overgrote meerderheid van VLAAMSE katholieken.

Maar Alexandra Colen verdedigt 'een conservatieve' moraal, klinkt dat dan een beettje op z'n Amerikaans.

Toch is dit niet Amerka; dit is Vlaanderen.

Een 'Vlaanderen' (Zuidelijke Nederlanden) dat duidelijk bewijsbaar verarmd en verpauperd raakte mede door zijn katholiciteit.

Ik ben een overtuigde Vlaming. Moet ik daarom naar 'een bedevaart'?

Het woord 'Bedevaart' is niet 'christelijk' maar 'exclusief ROOMS-Katholiek' te noemen.

Het volstaat niet alleen een overtuigde Vlaming te zijn. Het volstaat zelfs niet dat je dan ook nog in God gelooft, neen het moet bovendien en als het even kan ook nog eens op de ROOMS-Katholieke wijze met een 'bedevaart'.

En als kers op de taart en als bedankje krijg je van broeder Danneels op gezette tijden een trap tegen je al te Vlaamse kont.

Begrijpe wie kan?!

Alexandra Colen... wat verdedig jij eigenlijk? Ik vraag het me wérkelijk af... als Vlaming, als christen, als mens.

Toch zeg ik dit niet geheel zonder enige sympathie voor haar ethisch conservatieve discours.

Maar van dat 'Roomse' aspect aan Alexandra Colen en zovele Vlaamse Nationalisten versta ik wérkelijk geen bliksem!

Voor mij hoeft 'Gods zegen' over Vlaanderen niet weg te vallen. Neutraliteit hoeft niet te betekenen dat je het woord 'God' niet mag uitspreken. Er is immers evenveel bewijs voor het bestaan als voor het niet-bestaan van God.

Maar een 'bedevaart'? Een 'H. Mis'?

Het zijn relatief recente niet-Bijbelse termen die mogen sneuvelen onder de scheiding van kerk en staat.

Ziedaar een zeer oud maar toch weer opdagend Vlaams probleem.

Zonder (de erfenis van) het Rooms-Katholicisme zou België Vlaanderen geen dag overleefd hebben. Daar ben ik vast van overtuigd.

Maar het zij haar vergeven... op Bijbelse wijze, dus zonder penetentie, rozenhoedje en tutti quanti.

#6264

Briggs

 

@Tippo Tip:

Ja, de voorzitter werd verkozen.

Er waren 2 kandidaten:

Vanhecke (Bruggeling) en Pison (Brusseleir).

Uitslag was 76.54% & 22.22% respectievelijk; 1.23% onthoudingen.

De overwinnaar wordt dan voorgelegd a/h Kaderledencongres die met een 2/3 meerderheid het voorzitterschap moet goedkeuren.

@Eric Jans

Voor sommigen is het traditie, anderen is het gewoonte (nostalgie, de oudere generaties).

De jongeren, en ook meeste bewuste Vlamingen spelen het 'spel' mee maar liggen er niet van wakker. Een samenspel van traditie & moderniteit (trek het mij niet echt aan-mentaliteit).

------

Het probleem Katholicisme in de context van Vlaanderen-België is ietwat delicater.

Historisch gezien zijn "we" traditioneel, te veel vernieuwing zorgt voor opstand (constante doorheen de geschiedenis).

Het Protestantisme had een redelijke aanhang in deze regio's maar de Spaanse repressie initieerde niet alleen de scheiding der Nederlanden maar ook een emigratiegolf richting Protestantse gebieden.

Diegene die wegliepen zijn blijkbaar ook meestal ginds gebleven en niet terug geïmmigreerd.

De Katholieke kerk heeft zich altijd gesteund op het establishment, zelfs tot vandaag de dag.

Door de protestantse vlucht bleven er heel wat katholieken over; in samenspraak met de katholieke indoctrinatie heeft het een belangrijke impact gehad in het verleden.

Het is echter in het post-wo2 tijdperk dat het Katholicisme en de samengaande indoctrinatie terrein verliest.

Aanvankelijk zuiver Belgicist & traditioneel (Staat & Koning) naar "Progressief" (3de wereld, allochtonen, armoede, Vlaams Blok = 666).

Het hedendaagse geheel vormt een zwakker indoctrinatiekanaal dat niet kan opboksen tegen de socio-economische realiteit.

Een verloedering die versterkt door de algemene 'rechtse houding' van de gemiddelde Vlaming.

Een schildpadrevolutie/evolutie...traag maar zeker met extra bescherming.

In Vogeliaans: boemboem met veel getoeter en trippel rubber.

Ik trek mij van die situatie echter niet veel van aan.

Het is zo, het veranderd, we komen er wel. Is het nu niet, dan desnoods binnen 100 jaar.

De opeenstapeling van problemen & conflict tegenwoordig roept bij mij het beeld op over 'de Scheiding der Nederlanden'. (Machtsvacuüm, te grote tegenstellingen, radicalisering.) Wat we missen is een gebeurtenis die het vuur a/d lont brengt; iets wat de situatie doet escaleren.

Het is een gebeurtenis die wij niet mogen initiëren, het is iets dat 'natuurlijk-historisch' moet plaatsvinden.

#6267

Eric Jans

 

@ Briggs:

Allemaal goed en wel... maar Alexandra Colen lijkt mij - zoals wel vaker het geval was in Vlaanderen - naast een aantal 'christelijke' waarden ook dat 'Roomse' te willen verdedigen.

Om het met een boutade te zeggen: ze verdedigt naast 'meer huwelijkstrouw' (tot daar aan toe) ook het algemene (exclusief 'Roomse' en daarom niet 'Bijbels verantwoordbare') pauselijke condoomverbod.

Ik bedoel maar: ook en zelfs Alexandra Colen kan ook niet uitgelegd krijgen (en zéker niet vanuit de Bijbel!) waarom bijvoorbeeld een pastoor niet mag trouwen.

Die dingen... dat is een nodeloos in leven gehouden preutsheid die de werkelijk waardevolle christelijke grondwaarden al te vaak in de weg stonden.

'Preutsheid' dus.

Ik wil voorzichtig zijn, ik kan mij vergissen, maar daar lijkt het me toch wel een beetje op.

Het Vlaams Belang wil daar inderdaad zéér voorzichtig in te werk gaan.

Ik kan voor beide invalshoeken (VB én Colen) enig begrip opbrengen.

Ethis conservatisme... goed en wel. Maar in zijn Roomse gedaante?

Als actieve condoomgebruiker en overtuigd christen én Vlaming zou ik me daarom niet 'ethisch progressief' genoemd willen zien worden. Snap je?

Er is daar bij A.C. niet de minste duidelijkheid over. Het is een beetje wollig allemaal, haast zo wollig als Danneels zélf.

#6270

Publius

 

Dat Beliën en Colen één pot nat zouden zijn (no pun intended) klopt niet. Natuurlijk zijn er raakpunten, maar ik vind dat Beliën wel degelijk zijn eigen standpunten en visie heeft. Hij weet natuurlijk uit eerste hand wat er zich in het VB afspeelt.

Het is Colen haar goed recht om tegen de banalisering van het menselijk intiem leven in te gaan. Dat hoort eerder thuis in de privé-sfeer (waarbij ik mij verder niet uitspreek over morele aspecten want tussen consenting adults kan voor mijn part alles). Mijn indruk is trouwens dat Colen een heviger en geiler vrouwtje is dan bvb Morel. Misschien dat Paul dat kan beamen ;-) Over het algemeen(gebaseerd op mijn ervaring) zijn vrouwen die zich sexueel profileren preutser dan zij met een communiegezichtje.

#6273

Raoul THEEUWS

 

Inderdaad, bij de VLD verlopen de bestuursverkiezingen (sic!) VEEL, VEEL democratischer (!!!) dan bij het fascistische VB.

Nietwaar, Guy, Karel, Patrick?

(Enne...och ja.... Bartje!?)

#6274

koen

 

@Erik Jans

waar haal je dat 'Rooms-katholieke' aspect van Colen ?

als er één, de laatste jaren, het instituut Katholieke Kerk in België terecht heeft bekritiseerd, zowel op kerkelijk als onderwijsbeleid, is het wel Colen, me dunkt ...

#6276

Briggs

 

@ Eric jans

Persoonlijk heb ik niet het gevoel dat ze persé Roomse waarde strikt verdedigd ([email protected]). Een notie van preutsheid eerder ?

Vergeet ook niet dat we met een sterk verourderde bevolking zitten, die kunnen zich soms gemakkelijker verbinden met dat Rooms & preutsheid.

Het VB is een catch-all party, iemand zoals Colen is nodig.

Dat wil niet zeggen dat die persoon ook nodig is in het partijbestuur.

Ik heb het gevoel dat Colen zich te 'extreem' opstelde naar de goesting & de noden van de partij.

Er is wel ergens sprake van een conflict tussen Dewinter en Colen, daarin staat Dewinter als einzelgänger sterker dan Colen. Dat er een veto gevallen is, kan gebeuren; maar een onevenwichtig partijbestuur is niet leefbaar.

Colen ging ook anders te werk, volgens mijn persoonlijke mening. De andere politici denken 3000 keer na en doen navraag voordat ze iets lanceren...omwille van de bloedhonden. Ik denk dat Colen minder goed in zo'n systeem kan werken, anderen houden er ook een andere mening op na maar die gaan dat niet al te streng doordrukken of dusdanig uitbrengen dat er 'openbaar conflict ontstaat'.

Het is daarom dat ik zo mijn twijfels heb over de concrete vaste machtspositie van Filip De man.

Hij heeft aanhang in Brabant, maar hij heeft ook een aantal maal met scherp geschoten.

Eenmaal over de partijnaam, andermaal over Moslims op de kieslijsten (Nieuwsblad, overdreven maar toch). Ik denk dat de bloedhonden liever de visie van de Man roken dan Annemans "zijn vizie" dat het principieel mogelijk kan zijn mits voorwaarden. De Islam wordt aanzien als een gevaar, is in mijn opzicht ook een gevaar.

Er zijn echter wel ergens Moslims die niet extreem-gelovig zijn. Mensen zoals ik (maar dan langs Katholieke zijde: doop, communies gedaan maar god & co is eerder een banaliteit dan echt wichtig).

Een vorm van geseculariseerde Moslims die zich volledig geïntegreerd hebben en die natuurlijk de partijstandpunten verdedigen, moeten volgens mij (kwestie van princiepe) ook toelaatbaar zijn op VB kieslijsten. Ik raad het niet echt aan, maar principieel zou ik het niet uitsluiten (daar is niets mis mee). De Man verdedigde de stelling dat het absoluut uitgesloten is.

Deman blijkbaar wel een sterkere positie dan Colen een heeft waarschijnlijk minder hard tegen enkele schenen geschopt. Hem verwijderen is moeilijk omwille van zijn positie als lokaal stemmenkanon.

Conclusie :

Colen heeft te hard & te veel geschopt en vertegenwoordigde maar een klein segment die te veel verschilt met het eigenlijke partijbeleid (liberalere econ pol); ik plaats Deman in hetzelfde kamp als criticus maar met een sterkere positie.

@Publuis :

Meningen verschillen mogelijk, ik heb hem nog niet zien reageren :).

Persoonlijk: Morel aantrekkelijker dan Colen :).

Colen & Coveliers zou mogelijk een beter politiek huwelijk vormen.

We zitten met een interne herschikking binnen het Vlaams Belang waarbij men (mogelijk) ruimte schept voor Coveliers.

Op voorwaarde dat Coveliers de andere buit binnenhaalt, kiesvee dat principieel nooit op het VB zou stemmen maar die zich wel terugvindt op een rechtsere koers & samenwerking ziet zitten. (VLD de grond inboren ? CD&V ambeteren?).

L'union fait la force...maar dan de Vlaamse politieke interpretatie ervan.

--------

Algemeen nog een klein detail.

Ik zie Vlaanderen mogelijk anders dan de doorsnee Vlaams-Nationalist.

De doorsnee Vlaams-nationalist zie het gehele territorium als Vlaanderen.

Ik aanschouw het huidige Vlaanderen als een culturele & territoriale eenmaking van voorheen 'gescheiden' entiteiten: Graafschap Vlaanderen & Hertogdom Brabant.

Dit ondergraaft de illusie België op een accurater geschiedkundige manier...waarbij België zich vergrijpt aan de Brabantse geschiedenis en die van de "kolonisatoren" (Spanjaarden, Oostenrijkers, Fransen, het gehele zooitje).

Het Bourgondisch perspectief past daar ook in, doch was het in geen geval een "ééngemaakt" iets zoals Belgique.

Anyway slu ik moet eten en arbeiten.

#6277

Briggs

 

@Eric Jans

Begrijp het niet verkeerd, ik snap je.

Ik ben ook zogezeit Rooms-Katholiek...dat wil echter niet zeggen dat ik de Paus & AC blindelings zal volgen.

De oudere generaties zullen meer geneigd zijn (70+) AC te volgen maar de jongere generaties minder...daarmee waarschijnlijk dat Colen ribbedebie is uit het bestuur en dat haar inzichten verzwakt worden & verdeeld worden onder de andere vrouwen/leden.

#6278

COGITO

 

Er is wel degelijk een klassiek-liberaal economische component in het Vlaams Belang aanwezig. Gerolf Annemans leidt een werkgroep Financieel Economische Commentaren (FEC) en wat daarin staat is zowaar eten en drinken voor iedere rechtgeaarde liberaal.

Conservatieven zijn trouwens economisch liberaal, en sociaal gezien behoudend, met "traditionele waarden". Deze sociale "stengheid" is vooral geïnspireerd op het belang dat gehecht wordt aan een stabiele maatschappij in functie van het economisch belang).

Aangezien zeker voor klassiek-liberalen die sociale vrijheid iets minder belangrijk is dan economische vrijheid waren en zijn de conservatieven zo'n beetje de natuurlijke bondgenoot van liberalen.

Om liberalen van de VLD te kunnen wegtrekken (zoals ik) is deze Edmund Burke - geïnspireerde strekking binnen het Vlaams Belang dus primordiaal.

Het gebeuren met Alexandra Colen is daarom geen goed nieuws voor de rechtervleugelliberalen, niet voor diegenen die een proteststem willen uitbrengen op het Vlaams Belang, en ook niet voor diegenen die graag het cordon willen doorbreken en ermee samenwerken.

#6284

Eric Jans

 

@ Cogito: Je hebt daar een punt.

Alexandra Colen sluit met haar economische standpunt aan bij wat ik zou willen noemen 'de vanouds open op de hele wereld gerichte Vlaamse handelsgeest uit de tijd van de Belforten'.

AC staat voor een open Vlaamse belfort-economie.

#6285

NN.

 

Ik denk gewoon dat Colen haar tijd gehad heeft ... ze was op een bepaald moment goed om de katholieke (rechtse) burger aan te trekken, en was dus een goed middel in de strijd met de CVP of om het vertrouwen te winnen van de traditionele Vlaamse strijder die jaarlijks deelnam aan een Vlaamse bedevaart (begrijp je E.J. ?). En die strijd, waarbij die burger dacht dat de CD&V te links geworden was of waarbij de flaminganten moesten overtuigd worden, ligt blijkbaar al lang achter de rug, dus wordt ze gedumpt. De inhoud van die boodschap is niet zo belangrijk meer, want die boodschap is al achterhaald.

Beliën schreef toch dat FD een politicus was met een fijne neus voor het aantrekken van nieuwe kiezers ? Wel de nieuwe kiezer (groei) kan je maar enkel vinden rechts van het centrum, want de uiterst rechtse heeft buiten het VB toch geen alternatief (@ Pieter Cleppe).

Tenzij dat de prioriteiten nu verlegd worden naar het stabiliseren van de positie, dus een 'blijvertje' worden - ipv een 'zweeppartij'- die vanuit die positie nog meer macht kan verwerven, en dus moeten de extreme standpunten onder de mat geveegd worden, moet het programma voorzichtig aangepast of anders geïnterpreteerd worden. Dus is het logisch dat de politici met een rechts profiel van de andere partijen voorzichtig moeten geassimileerd worden.

Maar om dat te doen moet je natuurlijk eerst plaats ruimen, om voor de nodige aantrekkingskracht te zorgen, om perspectieven te bieden.

En eigenlijk is dat logisch, een partij die er in twintig jaar in geslaagd is om een kwart van de kiezers aan te trekken kan eigenlijk maar als belangrijkste stramien het aantrekken van kiezers hebben. En dat is dus juist de analyse van Beliën over de kwaliteiten van FD (de politieke instincten).

Dus is het VB een echte politieke partij geworden, waarbij alles gedaan moet worden in functie van de partij. Vanuit het profiel van FD is dat logisch te begrijpen. De partij was gesteund op drie pijlers (Kruithof). Dus die ene pijler (de rabiaat christelijke strekking van Colen) is vervangen door de meer verteerbare 'volksaard', dus via mediafiguren zoals Verstrepen en Morel, die eigenlijk bij de aanhang beter in de markt liggen, maar inhoudelijk veel zwakker zijn en dus onschadelijk voor FD.

En die andere strekking ? De Vlaamse zaak ? Wel die wordt toch langzaam vervangen door de strijd tegen de islam ? Daar zijn heel wat burgers veel gevoeliger voor dan de Vlaamse zaak. Dus vanuit politiek oogpunt is dat een veel lucratievere strijd.

Dus FD denkt :"Only one to go!".

#6286

whuy

 

Vandaag in De Standaard, Bart Brinckman:

"Colen en Belien zijn financieel volledig afhankelijk van het Belang. Colen krijgt een gage als kamerlid, Belien wordt door het Belang betaald om zijn Amerikaanse contacten aan te spreken en zo Belang-vriendelijke stukken te publiceren of te laten publiceren".

Als riooljournalistiek kan dat tellen!?

#6288

[email protected]

 

Het zinnetje ervoor niet vergeten :

"... Colen staat bekend om haar ethisch conservatieve en socio-economische ULTRALIBERALE standpunten.... "

Als we alles geloven dat in De Standaard staat : ultraliberaal, maar beide leven eigenlijk op kosten van de belastingbetaler (via dotatie aan het Belang) zoals die 25% RVA Belgen.

#6289

Eric Jans

 

@ Whuy:

Tja, bij DS kunnen ze zich niet voorstellen dat er nog mensen zijn die - hoewel niemand eeuwig gratis kan werken - er toch nog mensen zijn die keuzes maken vanuit een overtuiging.

Je schrijft wat je bent.

@ NN:

je zegt: <<Dus die ene pijler (de rabiaat christelijke strekking van Colen) is vervangen door de meer verteerbare 'volksaard', (...)>>

waarop ik zeg: zo werkt politiek altijd en overal. Maar: wat heet hier 'christelijk'?

Als FDW Colen op afstand houdt omwille van haar 'Roomse' standpunten (inzake condooms, bijvoorbeeld, of inzake het fenomeen van 'de Paus', de bisschoppen,...) dan kan ik FDW's beslissing verstaan.

Als het bij Colen gaat om haar 'Christelijke' standpunten (er staat nergens in de Bijbel: 'Gij zult geen condooms gebruiken!' maar er staat wel iets over vergeving, liefde enz. dat ook maatschappelijk waardevol is gebleken), dan heb ik het al heelwat moeilijker met FDW's keuze om die standpunten van Colen te vervangen door een zgn. 'vlotter verteerbare volksaard.

Overigens: die 'volksaard' is in Vlaanderen vanuit het verleden ook gelukkig deels christelijk en jammerlijk deels papistisch.

Er is daar een fundamenteel onderscheid. Je gooit met het woord 'christelijk' alles zowat op een hoopje en linkt dat aan oubolligheid. Fout!, zeg ik.

Er moet in Vlaamse samenleving en politiek eens een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de Europese 'Joods-Christelijk-humanistische' universele waarden en de Roomse wijwatervatjes, wierookvatjes, de preutsheid en de kwezelarij.

De vraag is dan: kiest FDW en het VB tegen het eerste (dan zijn zij zeer gevaarlijk bezig) of tegen het tweede (dan zijn zij een zeer verstandige koers aan het varen)

#6293

LVB

 

Het volledige DS-artikel kan gelezen worden via deze link:

http://www.standa...

#6295

tijl

 

Evenals Tanguy Veys vind ik A. Coolen een dame met sterke en correcte ethische standpunten. Ik vind dat zulke mensen ook thuishoren in het Vlaams Belang. Misschien is mevrouw Coolen niet de tafelspringster zoals vele anderen, maar haar moreel gezag is toch voor vele mensen in de partij het Vlaams Belang, een belangrijk gegeven. Wanneer het Vlaams Belang in haar programma laat uitschijnen de familiepartij bij uitstek te zijn, dan is dit zonder enige twijfel onder invloed van mevrouw Coolen. Niet vertegenwoordigd zijn in de partijraad zal mijns inziens haar niet beletten "haar" waarden aan bod te laten komen. Voor mij is mevrouw Coolen tot nader order nog steeds een pijler van het Vlaams Belang en vertegenwoordigt zij een belangrijk deel van de leden.

#6296

Briggs

 

Beliën waar zit je ?

Ik ben er zeker van dat je dit allemaal leest!

Adem eens diep in, bezin u, en schrijf eens een ingetogen reactie.

---------

Waar het op neerkomt is dat Colen een te harde opstelling heeft (preceptie of werkelijk) die 'te' problematisch is voor de noden van de partij.

Aangezien het partijbestuur moet zorgen dat de partij op een duidelijke politieke koers blijft varen werd Colen eruit gewipt. Dat wil niet zeggen dat Colen uitgezongen is, Ibidem voor Filip De Man. De Man zit voorlopig steviger in zijn zadel dan Colen, hij zit aan Strike 2 (1: Naamsverandering; 2: Moslims op de lijsten).

Ik betwijfel dat Colen & Beliën volledig financieel afhankelijk zijn van het Vlaams Belang.

Dat zou onverstandig zijn; in zulke vaarwaters moet men steeds de inkomstenbron diversifiëren.

Emotionaliteit omwille van de trap die Colen kreeg is normaal, het vereist tijd om zoiets te verwerken.

Beiden zullen wel volwassen genoeg zijn om in te zien dat hun schip helemaal niet 'dood i/h Scheldewater ligt', echter primeert het belang van de samenleving & de partij.

Een brede ondersteuning is vereist en ik heb nog geen tekenen gezien dat Colen een voldoende brede achterban bezit.

Tegenwoordig is het primaire belang in het consolideren van de stemmenwinst en verbreding van het politieke scala voor verdere positieve evolutie. Anders was dit alles een maat voor niets, het is nu de tijd om totaal door te breken.

Dat moet men beseffen, het is erop of eronder.

Tegenstrijdige meningen bestaan, de manier van ze ter sprake te brengen vindt binnen het VB in stilte plaats (omwille van de bloedhonden).

Beliën en Colen hebben mogelijk een stamp gekregen door deze situatie, hun directe macht zal verkleinen maar ze zijn helemaal nog niet uitgezongen.

Beliën's Amerikaanse contacten zijn interessant; Colen haar mening & vizie ook, doch moet zich dat niet defacto uitten in een zeteltje i/h partijbestuur.

Verstrepen & Morel zijn beide nodig.

Morel knaagt aan de NV-A en vormt mogelijk een lichtbaken voor mensen met "een andere seksuele geaardheid"; Verstrepen knaagt aan diegene die voorstander zijn van de vrije meningsuiting (Veel bloot of decadent bloot heb ik nog steeds niet opgemerkt op Verstrepen zijn blog).

Beide moeten ook het jongere publiek binnenbrengen.

Van dermeersch knagen a/d VLD is goed mogelijk; Coveliers zou een bijkomstig speeltje zijn.

Ik stel mij de vraag : Hoe groot is de liberale lijm tussen Anke Van Dermeersch - Colen/Beliën - Coveliers ?

Een mogelijk liberale kern/triumviraat binnen het VB om meer liberalen te lokken ?

Een zeteltje in het partijbestuur is handig, niet echt een noodzakelijkheid, wat is de grootte van hun achterban binnen het VB ?

Antwoorden iemand ?

#6297

NN.

 

@ EJ. Je moet je weeral niet vastpinnen op enkele woorden in mijn betoog ... lees eens de totaliteit. Ik heb het alvast bondig willen houden want ik neem aan dat als de hoofdlijn uitgezet is je de details wel kunt bijdenken.

Als ik de drie woorden "rabiaat christelijke strekking" gebruikt heb is dat maar om het verschil te maken met figuren zoals Verstrepen en Morel, dus het verschil tussen diep overtuigd en anderzijds oppervlakkig en vrijblijvend (maar daarom niet financieel).

En dat staat in schril contrast met de 'overtuigde Vlamingen' die aan de IJzerbedevaart van 'katoen' geven, dus de medestanders van het eerste uur, terwijl FD het blijkbaar zeer pragmatisch bekijkt : al wat niet rechtstreeks resultaat biedt smijt hij gewoon overboord. En straks smijt hij alles overboord wat maar op enige wijze zijn positie in het gedrang kan brengen. Ik denk dat hij binnen vijf jaar gewoon een nieuw rechts programma zal schrijven, niks specifieks, gewoon rechts, dus iets waar een groot deel der kiezers zich kan in vinden.

#6298

salomon

 

Hou aub op met het twisten over het geslacht van de engelen en maak Skangen en Partners niet rijker dan ze al zijn.

#6301

Eric Jans

 

@ Salomon & NN:

Ik wil hier toch even opmerken dat ik als kiezer de reële betekenis van 'AC en haar niet-aanstelling in dat partijbureau' wil kunnen verstaan.

Wat is daarbij de wérkelijke betekenis van 'ethisch conservatisme'?

Gaat het om kwezelarij als de onfeilbaarheid van de paus of gaat het om 'christelijke grondbeginselen' als bijvoorbeeld (ik noem maar eens wat) 'ieder mens is - uiteindelijk - verantwoordelijk voor zijn eigen daden'?

Partijprofiel... een beetje 'rechts'(welk rechts?), een vleugje 'conservatisme' (wat moet er dan 'geconserveerd' worden? De Latijnse Mis? )

Wat sluit het VB met AC buiten uit haar partijbureau? Het is voor een simpele kiezer als ik toch niet onbelangrijk daar enig zicht op te krijgen, niet?

VRT en VTM gaan het me niet vertellen, hé. Die houden het liever bij de vage nietszeggende begrippen.

Als democratische burger mag ik toch wel nauwkeurig weten waar een partij precies voor staat. Wat ik er mag van verwachten.

Of gaat het om rages en schijnbewegingen.

Misschien, maar daar neem ik geen genoegen mee. Ik zou eventueel een stem op het VB uitbrengen, maar niet en nooit omdat het VB het VB is of omdat het 'de grootste' is of moet worden.

Als je zo'n benadering van de politiek wilt dan kies je beter voor Verhofstadt.

#6306

LVB

 

En ook dit commentaarstuk in De Standaard gaat in op de kwestie van de samenstelling van het VB-partijbestuur:

http://www.standa...

#6323

Eric Jans

 

@ Luc:

Heb het zojuist even doorgelezen. De Belgicistisch gesubsidieerde journalisten (de .be-staat subsidieert de kranten en 't is eraan te merken ook!) als Brinkman hebben het Blok 25 jaar lang verweten dat er geen enkele vorm van discussie mogelijk is in de 'nazistische, fascistische en dictatoriale' partij.

Nu die discussie zelfs tot interne wrijving leidt (waaruit eigenlijk alleen maar blijkt dat het VB wel degelijk een gewone partij is met soms discussie over uiteenlopende standpunten en koersbepaling) wordt de kritiek van deze broodschrijvers plots omgeturnd in 'grote interne verdeeldheid over pilers 2 en 3.

Wat daarbij opvalt is de algemene radiostilte van deze over pijler nummer 1: de Vlaamse onafhankelijkheid. Een kritische analyse over dat onderwerp gaan ze netjes uit de weg. Hoe zit het, Brinkman... zijn er zó weinig zinnige argumenten pro-België te formuleren? Blijkbaar wel.

Dus: ssssstt!

Wat een zielepoot.

Wat pijler 3 betreft: hier zie je hoe bijvoorbeeld naar het modellenbureau van Morel verwezen wordt en hoe dat geplaatst wordt tegenover het 'ethisch conservatisme' van Colen.

Zou Colen iets tegen artistiek naakt hebben? Ik durf dat stellig betwijfelen. Zou ze - als vrouw - iets tegen de naaktindustrie hebben. Ik zou niet weten waar ze zich dan voor zou moeten generen.

Maar Alexandra Colen MOET daarover scherper, gevatter uit de hoek komen.

Wat homofielen betreft: de huwelijkswetgeving daarover is op wereldschaal zeer uitzonderlijk en nieuwerwets.

Het huwelijk was vanouds in de allereerste plaats een regeling om vrouwen en kinderen te beschermen.

Het is - alle 'nieuwe mannen' ten spijt - nog steeds de vrouw die de moedermelk in de borsten heeft zitten en dat gaat (met náme voor de kinderen!) véél verder dan het lessen van hun dorst.

Wat doen we met het archetype 'de jager en het wild'? Moet dat allemaal weggelachen worden onder het mom van het modernisme? Sorry, maar ik geloof niet dat het zo eenvoudig ligt.

Echter, het Roomse standpunt dat seks uitsluitend op voortplanting dient gericht te zijn is niet noodzakelijk 'Bijbels' te onderbouwen. Je zou kunnen zeggen dat 'God' seks aantrekkelijk geschapen heeft mét kriebeltjes en mét genot. Het gaat dus om méér dan uitsluitend voortplanting.

Toch gaat deze exclusieve Roomse 'voortplantingsvisie' in Vlaanderen lustig door het leven als 'christelijk' en 'ethisch conservatief'.

Dat Belgicist Bart Brinckman van De Standaard zijn geliefde (want even Belgicistische) Kardinaal Danneels eens gaat lastig vallen met vragen over de Roomse visie op seks.

Maar dat zijn misschien vragen die Danneels 'leuke, moderne' imago wel eens zou kunnen doen omvallen. Dus vallen de mensen van de .be-De Standaard liever het VB met zoiets lastig dan het Belgicistische opperhoofd van 'l'église de Belgique'.

Wat een huichelarij is me dat!

Toch zou Colen er goed aan doen om zéér precies te omschrijven wat ze met haar ethisch conservatisme wenst te verdedigen en vooral ook wat niet.

Ik ken diepgelovige christenen die wekelijks de naaktsauna bezoeken.

Als het er in de Bijbel om gaat 'geen aanstoot' te geven en die mensen zien daar in eer en geweten niets aanstootgevends in... dan houdt de discussie toch op?! Wat is eigenlijk het probleem?

Wat is daar preuts aan, als ik vragen mag?

Dat lijkt me integendeel een 'billijk' standpunt. Immers, aan het 'alles-moet-kunnen'-tijdperk zijn we ook een beetje voorbij.

Over 'knapenschenders' is de Bijbel zéker niet strenger dan de betogers in '96 over 'pedofilie' waren.

Maar Alexandra Colen mag in deze thematiek best wat duidelijker (afgelijnder) zijn, lijkt me. Alvast duidelijker dan pakweg de wollige en alles verbloemende Kardinaal Danneels.

Hier is de vraag naar de perceptie zéker gerechtvaardigd: wat is de 'perceptie' bij bet publiek van de termen 'ethisch' en 'conservatief'?

Maar voor de nuances hoeven noch Colen noch het VB op de medewerking van de Belgische pers te rekenen.

In een Vlaamse Republiek zou het er zeker anders aan toe gaan.

#6336

Briggs

 

Het opiniestukje in de Standaard is nu eens een mooi voorbeeld van een bloedhond.

De uitspraken van De winter waren wel degelijk een boutade.

Het geval Annemans & Moslems op kieslijsten is een storm in een glas water en dan nog eens verkeerd weer gegeven.

In dat informeel gesprek was er zelfs geen sprake van moslems maar van allochtonen, die de beginselverklaring onderschrijven.

Er is een verruiming a/d gang binnen het Vlaams Belang, daarbij schopt men tegen de schenen van leden.

Ik vermoed dat Filip Dewinter zijn stempel tracht door te drukken en dat hij een redelijk gevaarlijk spel a/h uitspelen is, zeker met bloedhonden in de buurt.

Het is enkel een kwestie om het hoofd koel te houden en dingen bij te werken.

#6348

NoName.

 

@ Eric Jans. Ik begrijp je niet zo goed :

"De Belgicistisch gesubsidieerde journalisten ..." Zat het VB al die tijd niet in het parlement om dat recht te zetten? Ipv het cordon te cultiveren had ze misschien beter een andere tactiek toegepast.

"Wat daarbij opvalt is de algemene radiostilte van deze over pijler nummer 1: de Vlaamse onafhankelijkheid. ..."

Voor een grote partij als het VB is dat toch al lang geen punt meer ? Of beweer je dat er één miljoen kiezers wakker liggen van dat thema ? Waarom is het VB dan uit de Vlaamse regering gebleven ?

"Toch zou Colen er goed aan doen om zéér precies te omschrijven wat ze met haar ethisch conservatisme wenst te verdedigen en vooral ook wat niet. ..." Daar heeft ze toch ruim de tijd voor gehad, ze zit toch al vijftien jaar bij de partij in een toppositie ... moet dat nu ineens anders ?

"Hier is de vraag naar de perceptie zéker gerechtvaardigd: wat is de 'perceptie' bij bet publiek van de termen 'ethisch' en 'conservatief'?" Dat is de taak van politieke spelers zoals Colen om dat in te vullen. Jaren geleden had ze die kans en deed ze dat, maar ze werd de mond gesnoerd.

"Maar voor de nuances hoeven noch Colen noch het VB op de medewerking van de Belgische pers te rekenen." Wel dat is zoals met de vrijheid van meningsuiting zoals verwoord door Frank Vanhecke (zie het DS artikel). Als je de reporters niet te woord staat, kan je moeilijk verwachten dat ze één en ander uit hun duim zuigen om het VB ter wille te zijn.

#6355

Raoul THEEUWS

 

Toch opvallend hoeveel (!?) sommigen menen te weten over het denken en doen van A.C.!

Hebben die allen een kristallen bol, misschien?

?

#6360

Eric Jans

 

@ Noname:

Van twee dingen één:

Het cordon sanitair werd door de Belgicisten bedacht om de Vlaamse staatsvorming tegen te gaan.

Dat is één ding.

Maar datzelfde cordon sanitair speelt nu binnen het VB ook zijn rol, blijkbaar.

Het gaat om logica.

AC niet in VB-partijbestuur. Waarvan akte.

Vraag is dus 'waarom?'

Antwoord: Vanwege haar 'ethisch conservatisme'.

Vraag is dus nu: 'Wat houdt dat in? Waarop is dat gebaseerd?'

Ik herinner me van AC bijvoorbeeld 'de vondelingenschuif'.

Is dat een exponent van 'etisch conservatisme'?

Willen we dat? Vondelingenschuiven... is dat nuttig? Wenselijk? Achterhaald? Een beetje een nonnen-methode?

Nodig voor wie tegen abortus is?

Wat staat er in de Bijbel? Staat er 'Gij zult niet DODEN' of staat er 'Gij zult niet MOORDEN'?

Of staat het er in die oude teksten alletwee misschien?

Wie het heeft over 'conservatisme', die zegt in wezen 'iets' te willen 'conserveren' = 'bewaren'.

Zijn dat dan alle RK-tradities van het oude Europa/Vlaanderen?

Of zijn dat 'Bijbelse beginselen'?

Er is namelijk een bijzonder groot onderscheid tussen deze twee.

Dat is - voor een belangrijk deel van de bevolking - wel nog steeds een niet onbelangrijk nuanceverschil. Is moorden ook doden? Dan kan geen enkele gelovige ooit nog aan een oorlog deelnemen? En welke consquenties heeft dat m.b.t. abortus? Geen? Juist heel veel?

En als ik het daar niet mee eens ben... ben ik dan geen conservatieve denker meer?

Of gaat het AC om (een deel van) de Vlaamse tradities?

Sorry, maar ik vind het niet verkeerd dat sommige tradities zijn afgevoerd. Hanengevechten, bijvoorbeeld.

Wat mij betreft mogen de 'kleine en plechtige communie' ook wel eens bekeken worden.

Het zijn toch 'onze kinderen' waar we het over hebben en die het moeten 'ondergaan' of 'doormaken' of 'mogen meemaken'.

Wel dan: wat vinden we GOED aan zo'n ritueel en wat vinden we ACHTERHAALD of NIET GOED aan zo'n ritueel?

Misschien moeten we het inderdaad niet allemaal afschaffen maar eerder eens herbekijken en herdefiniëren?

Enfin... ik wil maar zeggen dat 'ethisch conservatisme' een vlag is waarvan de lading absoluut niet duidelijk is.

Leona Detiège zou eigenlijk blij moeten zijn dat FDW mevrouw Colen niet in dat VB-partijbestuur wil. Zij was radicaal tegen de vondelingenschuif.

Maar lezen we dat in de pers? Neen, we lezen dat het VB intern verdeeld is en dat 'de derde pijler verlaten wordt'.

In het achterhoofd speelt dan: pijlers 1 en 2 zullen ook nog wel voor de bijl gaan.

Dàt is pervers, want de Vlaamse politici is het maar om één ding te doen: het kapot krijgen van de Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte. Mollenwerk.

Het zal geen verf pakken.

Het ethische conservatisme MAG een stroming zijn binnen het VB, maar het is NIET de doorslaggevende stroming.

Ethiek is een zaak waar Vlamingen het in hun onafhankelijke staat wel als volwassen mensen over zullen hebben.

First things first.

Ik ben ervan overtuigd dat Alexandra Colen die volgorde van belangrijkheid wil/kan en zal respecteren. Met of zonder 'De Morgen' of 'De Standaard'.

'Morgen' moet de Vlaamse Republiek de 'standaard' zijn.

Daar gaat het 'alleen' om.

#6373

COGITO

 

@EJ: lees op het forum van liberales.be waarom ik op het Vlaams Belang stem en waarom het niet verkeerd zou zijn voor U om hetzelfde te doen.

#6398

NoName.

 

@ EJ.

quote : "Toch zou Colen er goed aan doen om zéér precies te omschrijven wat ze met haar ethisch conservatisme wenst te verdedigen en vooral ook wat niet. ..." Daar heeft ze toch ruim de tijd voor gehad, ze zit toch al vijftien jaar bij de partij in een toppositie ... moet dat nu ineens anders ?

En nu zo een pak verwijzingen naar de Bijbel ... en de tradities van de hanegevechten. Kom zeg !

E.J. jij past dus ook niet het VB. Of is de Bijbel toch het lijfboek van het VB ? Heeft het VB misschien geen programma ? Ben jij zelf niet te traditioneel, of onvoldoende traditioneel om tot het kiezerspubliek van het VB te behoren ? Want wie zijn nu die kiezers van het VB ? Enkel de misnoegden ?

Waarom heeft het VB via AC al die stemmen losgeweekt bij de CVP ? Aangezien AC nu blijkbaar uit de kern gezet wordt ten voordele van iemand die nog maar pas haar partijkaart gekocht heeft (toen er geen politiek risico meer was) stel ik mij gewoon de vraag wie de volgende is die uit de partij gebonjourd zal worden, ten minste uit de leiding. Misschien Marijke Dillen ? Of kan dat niet wegens de erfopvolging, door haar achternaam ? En langs de andere kant hoe wordt die stroming 'conservatieve' kiezers nu 'democratisch' verdedigd binnen het VB ? Door Jurgen Verstrepen ?

Wat ik niet goed begrijp dat is dat het VB zo gemakkelijk de overtuigden van het eerste uur overboord gooit als ze toch nooit in een regering wil zitten. Of anders geformuleerd : waarvoor dienen dan al die stemmen ? Voor het imago van de partij ?

#6405

Eric Jans

 

@ Noname:

Mm. Partijprogramma... ja, maar daar staat ook in dat het VB bijvoorbeeld vóór de bescherming van het ongeboren leven is, om maar eens wat te noemen. Is Morel dat ook?

En Verstrepen?

Nu... voor bijvoorbeeld specifiek dit thema (abortus) hoeft een ex-CVP/CD&V-kiezer alvast NIET terug te keren naar de CD&V. Ik hoor de CD&V niets meer zeggen over dit thema.

Vooral dié partij heeft daarin woordbreuk gepleegd... toen het erop aan kwam.

De eerste wetsvoorstellen inzake abortus kwamen uit de CVP!

Dus... beschouwt het VB dit ook 'terecht' niet als een thema waarop ze eerstdaags stemmen zou kunnen verliezen.

Abortus zal dus voorlopig geen schadelijk thema zijn voor het VB. Euthanasie is dat politiek-technisch wel.

Maar het cordon sanitair biedt het VB daarin een zeer confortabele positie. Niemand in de Vlaamse media wil het over dat thema al te uitgebreid hebben en dus wordt ook het VB er niet mee lastig gevallen.

Zo gezien denk ik dat het 'ethisch conservatisme' momenteel (nog) niet (voldoende) maatschappelijk aan de orde is. Daar ligt het hele probleem voor AC.

Maar sowieso... zelfs ALS het wel aan de orde zou zijn, lijken me de standpunten van AC niet sterk genoeg onderbouwd.

#6427

NN.

 

Dus dumpen maar ... AC.

En zijn de standpunten van JV en MRM voldoende onderbouwd ? Helemaal niet ... dumpen maar JV en dumpen maar MRM.

En nu maar stoppen. Straks moeten we ook nog FD, FVH en GA ook nog dumpen. Want per slot van rekening zitten ze toch met 25% der kiezers ook niet in de regering. Dus dumpen maar die rotzooi ?

#6443

Eric Jans

 

Beste NN,

Ik wil hier toch even opmerken dat er hier niemand 'gedumpt' werd.

Er is alleen iemand niet (nog niet?) in het partijbestuur opgenomen. Al moet ik bekennen dat ik mevrouw Colen liever in dat partijbestuur zou zien dan pakweg Jürgen Verstrepen.

Want ik wil eerlijk zijn: het is niet omdat ik zeg dat ik (persoonlijk) vind dat mevrouw Colen haar ethisch conservatieve standpunten niet voldoende onderbouwd, dat ik haar stellingname in onze leefwereld en onze tijd niet enorm moedig en (ten dele) lovenswaardig zou vinden.

Het is best zwaar en moeilijk om tegen de stroom op te roeien.

Ik geloof ook niet dat mevrouw Colen - gelet op haar overtuigingen en haar diepgewortelde geloof! - niet de ruggegraat zou hebben om tegen zo'n stootje te kunnen.

Wat me bij dit alles verbaasd is dat er niet gewoon één of twee zitjes extra gecreëerd werden in dat partijbestuur.

In een land (België) waarin homofielen kunnen huwen met 'bijna' dezelfde status als die van man en vrouw (een beslissing die ik trouwens betreur) heeft het VB gemeend niet te moeten kiezen voor een ethische confrontatie.

Het is een politiek-tactische keuze van het VB, precies omdat het VB door geen enkele politieke formatie van enig gewicht op ethische thematiek 'rechts' voorbijgestoken kan of zal worden.

Ik kijk daarnaar als naar een bewuste keuze om voor haar twee andere pijlers (Vlaamse onafhankelijkheid en vreemdelingenbeleid) voluit te kunnen gaan.

Immers; het ziet ernaar uit dat wie in de EU-politiek het 'nonnenkapje' wil blijven verdedigen (Buttiglioni) er het 'Bourkapje' zal moeten bijnemen.

Wat doet dan een dier dat in een klem zit? Precies: het bijt zijn poot af!

En... hoe zongen de Vlamingen ook weer als het over de Vlaamse ontvoogding gaat?

Juist: 'Kluisters noch klemmen'.

Het is in het Belgische klimaat nu even niet het moment voor Alexandra Colen.

Maar vergis je niet: volgend jaar kan dat echter al anders zijn: in Nederland verklaren mensen massaal terug te willen keren naar de ethiek uit de jaren '50!

Vóór die van de jaren '60, dus. Veelzeggend is dat.

Alexandra Colen? We gaan er nog van horen. Wees gerust.

#6449

NN.

 

@ EJ.

Wat mij opvalt is dat er bij het VB zoveel militanten zijn die alle dagen in de weer zijn om de partij te verdedigen, maar die er nooit duidelijk voor uit durven komen dat ze voor die partij stemmen en volledig akkoord zijn (door dik en dun) met het programma en de leiding van de partij.

"Ik wil hier toch even opmerken dat er hier niemand 'gedumpt' werd."

Het is maar de vraag of de betrokkene het anders aanvoelt, als je in de rangorde voorbij gestoken wordt door iemand die nog maar pas een partijkaart gekocht heeft. Dus niet geevalueerd in functie van de merites maar in functie van de afhankelijkheid van de leiding.

"Kluisters noch klemmen". Schoothondjesmentaliteit.

Baasje roept.

Hondje komt.

Er wort geklopt.

Hondje blaft.

Bezoeker komt binnen.

Hondje kwispelt.

Baasje boos.

Hondje grolt.

Dient daarvoor die Vlaamse Onafhankelijkheid ?

#6450

Outlaw Mike

 

Zeg kom nu he NN. Wat heb ik al niet gezien bij de VLD. Ik weet niet hoe oud je bent, maar ik herinner me nog goed hoe Verhofstadt Annemie Neyts van de voorzittersstoel stampte. Het was ook geen fraai zicht hoor. Ik zie haar nog snikkend op TV, Willy De Clercq haar als een brave opa troostend en schouderklopjes geven.

En over voorbijsteken gesproken: wat hebben vorig jaar niet een heleboel gepokt en gemazelde vijftigplusser VLD'ers moeten meemaken toen de ministerpostjes naar een roedel snotneuzen gingen?

Maar nee: een paar ego's botsen bij het VB en de PC crowd zit de zaak op te blazen. FDW laat zich - heel begrijpelijk - in een vlaag van verbittering een ongelukkige opmerking over hoofddoeken en contracten voor terugkeer ontvallen, FVH zegt dat de hoofddoek een privezaak is en onmiddellijk is het dat het VB "zwalpt". Jongens toch. Als dat zwalpen is, dan kan ik u uit het handje van andere partijen aantonen dat ze van het ene eind van het politieke spectrum naar het andere doorzakken als Mathot zaliger in een hoerenkwartier.

#6482

NN.

 

Wel M.C. je kon nu niet beter onderlijnen dat het VB eigenlijk in niks verschilt van de andere partijen ... dus oppassen joeng ... straks kom je na twintig jaar tot de conclusie dat ze je gans die tijd bij je p...je hebben.

#6546

Eric Jans

 

@ NN:

Je had me liever in de polemiek zien 'kant kiezen'.

Want zo werkt het cordon sanitair: wie niet tegen hen is, is vóór hen, hé?

Je mag me gerust als het hondje zien.

Zoals ik eerder al uitvoerig liet blijken heb ik respect voor de moed waarmee Colen haar conservatisme uitdraagt maar stel ik me kritische vragen over de Rooms-katholieke invulling (en dat is voor mij iets anders dan 'Bijbels' of 'christelijk') daarvan.

1. Neem nu iemand als ik: enerzijds zie ik geen moreel probleem in het gebruik van een condoom.

De officiële RKK wél.

2. Ik heb wel een probleem met iets als 'de wettelijke status van het homofiele huwelijk'.

Stel nu dat ik een partijlid was van het VB.

Moet ik nu - als partijlid - 'blij' zijn of 'droevig' zijn dat AC niet in dat partijbestuur van het VB zetelt?

Mijn vraag aan jou, NN: moet het staartje van't hondje kwispelen of niet?

Waf! Grrrrr.

Overigens... misschien is jou onderliggende niet uitgesproken antwoord (waar jij dan niet voor uitkomt):

Wordt Belgicist.

Zou dat kunnen?

#7087

bart hollevoet

 

Meer vrouwen in de moslimraad dan in de partijraad van het VB?!

En waar komen de pro-VB'ers mee af? "Ge zijt nen Belgicist!" "De andere doen het ook!" "Ge zijt ne linkse rat!" "Ge zijt politiek correct!" Kortom, ze staan met hun mond vol tanden.

Zeg nu godverdomme toch eindelijk eens wat je ZELF vindt, in plaats van als een bende holle vaten partijstandpunten te liggen echoën! 'Wij zeggen wat u denkt'... Wie is die 'U' eigenlijk nog? Filip Dewinter? Of wachten jullie met een eigen mening hebben tot je het foldertje krijgt met de slogan "Een kwestie van vrij DENKEN"? Jullie lijken wel 'pod people' uit The Invasion of the Body Snatchers.

Over anglofone peulmensen gesproken:

'Wie niet voor mij is, is tegen mij' is een uitspraak van George W. Bush. Dubya verwees daarbij naar de titel van de bestseller van die andere plant, Karel Dillen: "Een tegen allen - Allen tegen een". Geschreven toen Hugo Gijsels nog een knaapje was.

Jammer voor Jans en Cosyns, maar NN. legt de vinger wel op de wonde. Kun je kwispelen zoveel je wil, en zeggen dat '(nog) niet in de partijraad opgenomen' waar je eerder wel in zat, niet hetzelfde is als 'eruit gezet', maar dat baat niet. Je out er jezelf hoogstens mee als tsjeef inter pares onder de VB-acolieten. Winst? 0. Net zoals voor Colen zelf trouwens, die nu ondervindt hoeveel de 'steun' van een VB-mandataris waard is.

Maar dat zal ook wel weer de schuld van 'de anderen' zijn, zeker?

Tel deze maar op bij de rest, Cosyns. Ik weet wat je lekker vindt!

#7101

bart hollevoet

 

Is er niemand die hààr wil adopteren? Het kan anoniem.

#7102

koen

 

blijkbaar meer dan anderen ... het is weldegelijk de grootste partij in België ... tja

#19112

Tom Potoms

 

Ik ben een enorme aanhanger van mevrouw Colen, haar (neo-) Conservatieve houding staat mij enorm aan, ik vindt het spijtig dat Dewinter zijn nieuw-rechtse stroming de overhand heeft in het Vlaams Belang, wat beter zou zijn voor het Belang haar programma, zou zijn dat het meer haar Vlaams- nationale en conservatieve uitingen terug wat meer uitlaat.

#31082

Martin

 

Wat jammer dat een goedbedoelende, inteligente vrouw als Alexandra Colen geen andere partij in Vlaanderen dan het VB kan vinden die haar conservatief-/liberale opvattingen deelt op een manier waarin zij zichzelf en toch ook een groot gedeelte van het Vlaamse volk kan herkennen. Haar opvattingen die op Christelijke leest geschoeid zijn worden door de rasistische opvattingen van een VB (FdW) bijna volledig ondergesneeuwd. Alexandra zou veel beter tot haar recht komen bij een eigen conservatief- / liberale partij op Christelijke grondslag. Er moet binnen de Vlaamse gemeenschap toch genoeg draagvlak zijn om een partij op te richten die waarden vertegenwoordigt die in het VB op een tweede plaats of nog lager staan. Zolang zij zich politiek laat herkennen in het VB zijn de door haar (en vele anderen) gekoesterde waarden helaas gekoppeld aan een rasistisch imago. Alexandra; een eigen partij is je gegund.

#100796

Walther Van Hoof

 

Het is dringend noodzakelijk dat de echte Kristenen van zich laten horen.DeCD&V heeft gezorgd voor abortus,euthanasie,homohuwelijk,sex vanaf 14 jaar en zwijgt in alle talen over het kindermisbruik in de officiele scholen waar het in 't openbaar geschiedde en de leerkrachten samenhokken,Godsdienstonderwijs wordt gegeven door vrijdenkers en Miek Van hecke ,juicht dit toe.Met Rik Torfs op kop worden alle waarden de kop ingedrukt.Het is nog alleen Mgr.Leonard die rechtuit durft zeggen en voorbeeld stelt.Alexandra neem een initiatief aub.Dank,dank,dank.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.