CGKR: "La mérule flamande" is niet racistisch

(...) Laurette Onkelinx ontkende in verschillende interviews in de nasleep van haar toespraak dat ze Vlamingen zwammen of schimmels heeft genoemd. In een recht van antwoord dat `Libération' op 16/10/07 publiceerde, verduidelijkt Minister Laurette Onkelinx dat de verwijzing naar zwammen op een gewijzigde strategie van de Vlaamse onderhandelaars sloeg, en niet op Vlamingen in het algemeen of Vlaamse politici in het bijzonder. Volgens de Minister komt deze strategie erop neer dat de Vlamingen beetje bij beetje de Belgische federale staatstructuur uithollen omdat zij er binnen de huidige onderhandelingen niet in zouden slagen om een grote staatshervorming uit de brand te slepen.

Artikel 22 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (B.S., 30 mei 2007) bepaalt dat de vrije meningsuiting stopt daar waar men anderen met kwaadwillige bedoelingen 'aanzet tot discriminatie, haat of geweld' op grond van onder meer de 'taal' of de 'politieke overtuiging'. Artikel 20 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (B.S., 30 mei 2007) voorziet in een analoge bepaling met betrekking tot het aanzetten tot haat op grond van onder meer de 'etnische afstamming'.

De strafbaarstelling van haatboodschappen (`hate speech'), moet -net zoals andere strafwetten- steeds beperkend geïnterpreteerd worden. Bovendien begrenzen deze strafbaarstellingen de vrije meningsuiting, zodat er ook rekening gehouden moet worden met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in deze materie.

Het Hof benadrukt dat men zijn standpunten moet kunnen uitdrukken, zelf 'to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population' (EHRM, 7 december 1976, Handyside t. VK). Vanuit zijn visie op democratie kent het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een nog grotere bescherming toe aan de vrijheid van politieke meningsuiting: "there is little scope under article 10 § 2 of the Convention for restrictions on political speech or on debate on matters of public interest" (zie o.m.: EHRM, 25 november 1996, Wingrove t. VK; EHRM, 25 november 1999. Nilsen en Johnsen t. Noorwegen). Het Hof zegt het hoogste belang te hechten aan de vrijheid van meningsuiting "in the context of political debate" (EHRM, 12 juli 2001, Feldek t. Slovenië). "Very weighty reasons" moeten naar voren kunnen worden geschoven om beperkingen van de vrije meningsuiting in de politieke context te rechtvaardigen (EHRM, 17 december 2002, A. t. VK; EHRM, 31 januari 2003, Cordova t. Italië).

In de mate dat de uitspraken van de Minister over 'de (Vlaamse) zwam' gekaderd dienen te worden in de communautaire spanningen tussen Vlamingen en Walen bepalen de voorbereidende werkzaamheden bij de antiracismewet van 30 juli 1981 dat deze wetgeving niet toepasselijk is. De wetgever nam, nadien met de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de 'taal' op als wettelijk beschermd criterium (artikel 3) maar voorzag eveneens uitdrukkelijk (artikel 29, § 1) dat het Centrum niet bevoegd is om dergelijke meldingen te behandelen. De volgende regering dient bij koninklijk besluit een gespecialiseerde instelling aan te duiden die wél advies en bijstand kan verlenen aan personen die vragen en/of meldingen van discriminatie hebben op grond van hun taal.

Naast de bevoegdheidsproblematiek voor wat het Centrum betreft inzake communautaire kwesties, dient men bij de inhoudelijke beoordeling van het strafbare karakter van de uitspraken eveneens rekening te houden met 1° de context, 2° de verduidelijking die Minister Onkelinx gaf, en 3° de ruime bescherming die het Europese Hof verleent aan de vrijheid van politieke meningsuiting. Op basis van deze elementen meent het Centrum niet bevoegd te zijn. Daarenboven lijken er onvoldoende zwaarwichtige aanwijzingen van schuld te zijn om via de politie- of gerechtelijke diensten een strafonderzoek of –procedure op te starten.

Antwoord van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding op een klacht naar aanleiding van de uitspraken van Laurette Onkelinx, 29 november 2007.

Reacties

#55574

Rick

 

"3° de ruime bescherming die het Europese Hof verleent aan de vrijheid van politieke meningsuiting."

Een ruime bescherming, wellicht, maar net niet genoeg om vrijspraak te verlenen mbt de uitspraken van FDW & co op het "Vlaams Blokproces".

#55575

Nicolas

 

Het CGKR toont hier prachtig aan dat het geen neutrale instelling is maar slecht gehanteerd wordt voor politieke doeleinden. Onkelinkx wordt beschermd door door de vrijheid van politieke meningsuiting maar het VB niet. De juridische argumentatie die het CGKR aanhaalt, kan immers deels toegepast worden op het VB. Maar ja, het is maar hoe je prioriteiten stelt zeker.

#55576

OutlawMike

 

Ach Jozef De Witte, jij zwamneus.

#55581

EricJans

 

Ik vind dit allemaal zeer kwalijk en uiterst ergerlijk. En de Vlaming die erop durft reageren (gesteld dat hij een forum vindt) wordt in een onverdraagzaam hoekje gedrumd. Wérkelijk... ik ben ongelooflijk kwaad op deze bezettingsstaat.
Ik vraag cd&v/nva nadrukkelijk om het land volledig te laten vastlopen - hoe schrijnend ook - en Verhofstadt - hoe 'sociaal' hij het ook allemaal mag voorstellen, gewoon te laten vastlopen. Geen steun aan een 'voorlopige' of een 'nood' regering.
Laat de boel blokkeren. Zonder akkoord NIET meedoen.
Het land blokkeert? Oké...het land blokkeert!

Madame Non even laten voelen wat haar 'Non' betekent. AUB. En laat Verhofstadt maar 'communiceren'.

#55590

New Statesman

 

@Luc

ik heb dergelijk schrijven ook van het CGKR ontvangen.
Wilde ze nog inscannen en doorsturen maar iemand is me voor geweest.

#55600

Jan Govaert

 

In de mate dat de uitspraken van de Minister over 'de (Vlaamse) zwam' gekaderd dienen te worden in de communautaire spanningen tussen Vlamingen en Walen....

Juist. Alle uitspraken dienen gekaderd te worden in de communautaire spanningen tussen..
Dus ook deze van het VB gedaan in het kader van de communautaire spanningen ivm het migrantenstemrecht.

#55602

dendof

 

In tegenstelling tot wat anderen beweren meen ik niet dat de mensen van het CGKR de kogel verdienen. Pek en veren volstaat ruimschoots.

#55605

LVB

 

@Jan Govaert: Die redenering gaat natuurlijk niet op, omdat het VB niet veroordeeld is wegens "hate speech" tegen de Franstaligen omwille van het door hen opgedrongen immigratiebeleleid, maar omwille van hate speech tegen de immigranten zelf. Niet dat ik die veroordeling goedkeur, integendeel, maar het gaat hier toch om iets totaal anders.

Ik zie eerder een gelijkenis met de "rode bosmieren" of met de "roofdieren". Ook daar ging het om éénmalige vergelijkingen tussen mensen en fauna/flora, vergelijkingen die als racistisch werden geïnterpreteerd.

Merkwaardig ook dat het CGKR het begrip "Vlaming" enkel associeert met "taal" en met "politieke overtuiging" en niet met "afkomst" of "nationaliteit". Als subnationaliteit niet meetelt, mag men dan ongestraft verkondigen "alle Limburgers zijn dom!" of "alle Friezen zijn achterlijk!"???

#55609

Jan Govaert

 

Luc.Akkoord met uw bevinding.
Maar ik wilde feitelijk een parodie brengen op het begrip
'communautaire spanningen' waardoor het CGKR feitelijk naar eigen willekeur en goeddunken al dan niet kan handelen in haar beoordeling of een uitspraak nu wel of niet onder deze paraplu kan gezet worden in functie van degene die de uitspraak doet. Dit lijkt mij niet ernstig.

#55613

OutlawMike

 

<I>In tegenstelling tot wat anderen beweren meen ik niet dat de mensen van het CGKR de kogel verdienen. Pek en veren volstaat ruimschoots.</I>

M...m...maar dendof jongen toch!!!!! Nu niet soft worden hee manneken! Wat scheelt er??? Een gat in de ozonlaag boven je huis? LDVD? Teveel CO2 ingeademd?

Overigens vraag ik me af of het CGKR ook zoveel welwillendheid aan de dag zou leggen als Filip Dewinter zou stellen dat de moslimzwam beetje bij beetje onze wetgeving en constitutionele rechten aan het uithollen is. Ik hou mijn asem niet in.

#55614

Nicolas

 

Luc: inderdaad, ik zie ook een gelijkenis met bosmieren en roofdieren. Werden dergelijke uitspraken ook niet begaan tijdens "spanningen", moeten ze dus ook niet gekaderd worden?

#55619

Herteleer

 

Wees blij dat het gezonde verstand zegeviert en minstens een concreet precedent schept waarin de meningsuiting vrijer mag zijn dan sommigen het willen bereiken met hun censuurwetten.
En nu maar duimen voor Storme...

#55620

Herteleer

 

Verheugen we ons tevens in de feitelijke 'onbevoegdheidsverklaring' van het CGKR.
Duimen maar voor Dewever die dit wil afschaffen...

#55645

Eddy Burke

 

Wat me ook verbaasd is het gebruik van het Engels in hun "beslissing". Ok, de meesten hier op de blog zijn perfect tweetalig, maar zijn deze vonissen niet bedoeld als een soort jurisprudentie die door iedereen zou moeten kunnen gelezen worden? Niet echt sociaal, zou ik zeggen. En misschien zelfs tegen de taalwet?
Ed