De Europese democratische paradox

Wellicht het eigenaardigste aan de huidige Europese rebellen, is dat zij het status-quo trachten te behouden.  We maken dus een omgekeerd 1968 mee. Studenten in de straten van Europa drukten toen hun wens uit om in een andere wereld te leven dan die van hun ouders.  Nu komen studenten de straat op voor hun recht om in dezelfde oude wereld als hun ouders te leven, maar ze vrezen dat dit niet kan.

Geconfronteerd met de keuze tussen het openen van de grenzen om hun welvaart te behouden, en ze te sluiten om de culturele identiteit van hun samenleving te bewaren, kiezen ze beide: welvaart én fort Europa.

Bijgevolg wordt de Europese democratie vandaag niet bedreigd door de opkomst van antidemocratische alternatieven; ze zit gevangen in de volkomen democratische wens van de burgers om "geen van bovengenoemde alternatieven" te kiezen.

Ivan Krastev in "Europe's Democracy Paradox", in The American Interest, maart/april 2012

Reacties

#117107

Benny Marcelo

 

Over welke Europese rebellen heeft die het feitelijk? Als studenten nu nog op straat komen is het om zich van hun kot naar de kroeg te begeven. De vergelijking met 1968 is gewoon een lachertje. Ten andere, iemand die voor het behoud van de huidige situatie is wordt niet een rebel maar een conservatief genoemd.

Zoals Ivan Krastev het stelt, welvaart kan enkel met open grenzen, is een even enggeestige instelling als die van het europese fort. Europa dient zich niet af te sluiten voor de rest van de wereld maar dient wel duidelijke en konsekwente regels op te stellen wie er wel en wie niet in mag.

#117118

Marc Huybrechts

 

@ BM

Een "conservatief" is iemand die opkomt voor het behoud van bepaalde waarden en geplogenheden die 'de test der tijds' hebben doorstaan, althans tot op zekere hoogte en in hun estimatie.  Ik denk niet dat we die 'waarden en geplogenheden' mogen verwarren met een "situatie" noch met materiele voordelen en/of overheidstoelagen en dies meer.   Misschien bedoelt u 'reactionairen', in plaats van conservatieven?   De grote massa van die studenten denken allemaal kuddegeestig dat ze "progressief" (en zeker niet conservatief) zouden zijn, terwijl ze zich in feite gelijk reactionairen gedragen.

 Ik ga akkoord met uw tweede paragraaf.  Geslotenheid, of afsluiting, gaat doorgaans niet samen met welvaart, maar dat betekent NIET dat welvaart altijd zou samengaan met eender welke vorm van openheid.   Uiteindelijk berust welvaart op culturele gedragspatronen, waaronder openheid tot handel en tot nieuwe manieren van werken en van 'organisatie', evenals patronen die competitie en 'rule of law' bevorderen.   Echter, culturele gedragspatronen kunnen en zullen veranderen over de tijd.  Openheid die leidt tot slechtere gedragspatronen ter vervanging van oudere betere patronen, gaat zeker niet tot meer welvaart leiden.    

Zwitserland is een goed voorbeeld van een klein land dat relatief zeer rijk is geworden op basis van eigen gedragspatronen (dus van menselijk kapitaal en niet op basis van 'rijke' grondstoffen) omdat openheid (naar handel en toerisme) daar een onderdeel van vormde.   Tegelijkertijd hielden de Zwitsers sterk aan het behoud van hun eigen gedragspatronen en hielden ze zich afzijdig van de VN en andere 'internationale' politieke illusies en verstrengelingen.  En naarmate de Zwitsers meer en meer op hun buren en inwijkelingen zullen trekken, in termen van gedragspatronen, des te waarschijnlijker zullen ze hun relatief-riante inkomenspositie verliezen op termijn.     

#117113

EricJans

 

@ Benny: dit stukje tekst had hij inderdaad net zo goed over de USA kunnen schrijven. 

Het gaat niet om Europa; het gaat om enkele eenvoudige grondbeginselen.

Europa heeft een Joods gedachtegoed dat over de eeuwen religie-verminderend heeft gewerkt: de verwerping van de beelden-aanbidding. De Aziaat 'Mozes' was er de copywriter van geweest. 

De Evangeliën werkten religie-verminderend in de zin dat daardoor de offercultus (vervangen door een symbolisch ritueel) verdween... evenals de polygamie.  

Hierop heeft het humanisme kunnen bouwen en haar hele moderne nasleep voortgebracht. 

Het zijn vooral deze fundamenten die zwaar aangetast worden: polytheïsme in als zijn primitiviteit, de islamitische offercultus in al zijn achterlijkheid en de polygamie... die zullen ook het humanisme klein krijgen in Europa. 

Democratie heeft deze fundering nodig om te overleven. 

 

#117114

EricJans

 

@ Benny: dit stukje tekst had hij inderdaad net zo goed over de USA kunnen schrijven. 

Het gaat niet om Europa; het gaat om enkele eenvoudige grondbeginselen.

Europa heeft een Joods gedachtegoed dat over de eeuwen religie-verminderend heeft gewerkt: de verwerping van de beelden-aanbidding. De Aziaat 'Mozes' was er de copywriter van geweest. 

De Evangeliën werkten religie-verminderend in de zin dat daardoor de offercultus (vervangen door een symbolisch ritueel) verdween... evenals de polygamie.  

Hierop heeft het humanisme kunnen bouwen en haar hele moderne nasleep voortgebracht. 

Het zijn vooral deze fundamenten die zwaar aangetast worden: polytheïsme in als zijn primitiviteit, de islamitische offercultus in al zijn achterlijkheid en de polygamie... die zullen ook het humanisme klein krijgen in Europa. 

Democratie heeft deze fundering nodig om te overleven. 

 

#117115

EricJans

 

@ Benny: dit stukje tekst had hij inderdaad net zo goed over de USA kunnen schrijven. 

Het gaat niet om Europa; het gaat om enkele eenvoudige grondbeginselen die we aan het verkwanselen zijn omdat obze hoofden teveel op onze persoonlijke portefeuilles gericht zijn.

Europa heeft een Joods gedachtegoed dat over de eeuwen religie-verminderend heeft gewerkt: de verwerping van de beelden-aanbidding. De Aziaat 'Mozes' was er de copywriter van geweest. 

De 'Evangeliën' werkten religie-verminderend in de zin dat daardoor (het maatschappelijk stelsel van) de offercultus (vervangen door een symbolisch ritueel) verdween... evenals de polygamie die als gevolg van de overtuigingen uit deze geschriften verdween.  

Hierop heeft eeuwen later (na ruim duizend jaar onder-bevolkt te zijn geweest) het humanisme kunnen bouwen en haar hele moderne nasleep voortgebracht. Dat humanisme begon overigens met Bijbeluitgaven en -vertalingen (o.a. Erasmus).

Het zijn vooral deze fundamenten die zwaar aangetast worden: polytheïsme doet zijn her-intrede in al zijn primitiviteit, de (vooral islamitische) offercultus wint terrein in al zijn achterlijkheid en de polygamie wint (zij het voorlopig nog niet in de wetgeving) terrein...

Het zijn vooral deze maatschappelijke evoluties die de Europeanen onderschatten en veronachtzamen in hun doorgeslagen gelijkheidsdenken... en die ongezonde evoluties zullen ook het humanisme razendsnel klein krijgen in Europa. 

Democratie heeft deze fundering hard nodig om te kunnen overleven. 

 

#117116

EricJans

 

@ Benny: dit stukje tekst had hij inderdaad net zo goed over de USA kunnen schrijven. 

Het gaat niet om Europa; het gaat om enkele eenvoudige grondbeginselen die we aan het verkwanselen zijn omdat obze hoofden teveel op onze persoonlijke portefeuilles gericht zijn.

Europa heeft een Joods gedachtegoed dat over de eeuwen religie-verminderend heeft gewerkt: de verwerping van de beelden-aanbidding. De Aziaat 'Mozes' was er de copywriter van geweest. 

De 'Evangeliën' werkten religie-verminderend in de zin dat daardoor (het maatschappelijk stelsel van) de offercultus (vervangen door een symbolisch ritueel) verdween... evenals de polygamie die als gevolg van de overtuigingen uit deze geschriften verdween.  

Hierop heeft eeuwen later (na ruim duizend jaar onder-bevolkt te zijn geweest) het humanisme kunnen bouwen en haar hele moderne nasleep voortgebracht. Dat humanisme begon overigens met Bijbeluitgaven en -vertalingen (o.a. Erasmus).

Het zijn vooral deze fundamenten die zwaar aangetast worden: polytheïsme doet zijn her-intrede in al zijn primitiviteit, de (vooral islamitische) offercultus wint terrein in al zijn achterlijkheid en de polygamie wint (zij het voorlopig nog niet in de wetgeving) terrein...

Het zijn vooral deze maatschappelijke evoluties die de Europeanen onderschatten en veronachtzamen in hun doorgeslagen gelijkheidsdenken... en die ongezonde evoluties zullen ook het humanisme razendsnel klein krijgen in Europa. 

Democratie heeft deze fundering hard nodig om te kunnen overleven. 

 

#117117

EricJans

 

Voor de duidelijkheid:
polygamie is het 'wettelijk stelsel' waarbij alleen een man 'wettelijk erkend' meervoudig kan huwen. (In het geval er in een samenleving een vrouw meervoudig kan huwen heet dat overigens 'Polyandrie'... maar dit fenomeen is op wereldschaal extreem zeldzaam en dus verwaarloosbaar). Verwar het woord 'polygamie' niet met 'eens een scheve schaats rijden'... daar heeft het niets mee van doen; het gaat uitdrukkelijk om de 'wetgeving' die het exclusief mannelijk meervoudig huwelijk erkent. 

De 'hoofddoek der vrouw' is een symbool van vrouwelijke onderwerping dat precies voortkomt uit die context van de polygamie. 
Ook in polygame samenlevingen leven de meeste mensen niet polygaam (eerder zelf maar een kleine minderheid!) maar juist door dit wettelijke stelsel van de polygamie leeft elke vrouw als vanzelf 'in principe' in onderworpenheid; er kan 'in principe' (letterlijk: 'wettelijk') altijd nog een vrouw naast haar worden gehuwd.

Ook het fenomeen van het 'uithuwelijken' van meisjes komt voort uit dat polygame rechtsdenken... de vrouw als 'zwangerschapsmachine' onderwerpt zich (als één van de 'draag-moeders') aan haar man... die altijd meer dan één vrouw kan huwen... 'wettelijk erkend'.  

Het christendom heeft deze (on-)rechtspraktijk beëindigd, maar het was vooral het toedoen van de Griekse invloed op dat meest oorspronkelijke christendom die daartoe de aanzet was. Het zou vooral Alexander de Grote zijn geweest die voor het eerst in de wetgeving van zijn rijk een einde maakte aan het juridische stelsel van de polygamie. 'Grieken' behoorden tot de eerste heidense (= niet-Joodse) christenen en zouden zo het christendom en dus Europa monogaam maken, niet in het minst door hun grote invloed op de Nieuwtestamentische grondtekst. 

#117120

Benny Marcelo

 

Eric, ik begrijp niet helemaal je betoog i.v.m. de europese rebellen maar als je bedoeld dat Europa zijn ziel aan het verpatsen is ben ik wel met je mee.

#117119

Benny Marcelo

 

@ Marc H: Volgens mijn verklarend woordenboek is een rebel iemand die ergens tegen is, een conservatief die voor behoud is, een reactionair iemand die voor terugkeer naar een oude "situatie" is, een progressief iemand die voor verandering is. Met het woordje situatie bedoel ik niet één toestand maar een algemeen begrip, met o.m. waarden en geplogendheden én materiële voordelen, zoals je zelf meer uitgebreid benoemd.

De studenten van toen (1968) zijn nu voor het behoud van de huidige waarden, normen, geplogendheden maar VOORAL materiële voordelen. Dus zijn (taalkundig gezien) de rebelse progressievelingen van toen de huidige conservatieven :-)

Wat de zwitsers aangaat, ik vind ze geen toonbeld van openheid, eerder een toonbeeld van democratie en die kan best bekrompen zijn. Je moet niet alles verdragen maar grenzen stellen aan wat kan en niet kan is een menselijke reactie en de zwitsers zijn duidelijk wat dat betreft. Op een open (bedoel je dat?) democratische manier.

 

#117124

Marc Huybrechts

 

@ BM

1) Als we uw (te simpele) definitie zouden volgen dan moeten we het volgende besluiten: 

- Telkens de Belgische regering verandert, dan veranderen de socialisten PLOTSELING ook ineens van "progressief" naar "conservatief" al naargelang ze al of niet deel uit maakten van de vorige regering en al of niet van de nieuwe regering.   Dat zou absurd zijn.  De respectieve definities moeten gaan om SPECIFIEKE waarden.  Voor conservatieven gaat het om oude waarden (zeg maar 'vaste' waarden) met een lange pedigree , en voor progressieven gaat het om nieuwe (en dus onzekere) waarden die hun 'nut' nog moeten bewijzen (en in de mensenwereld vereist dat doorgaans veel tijd om veel 'observaties' te kunnen maken terzake).  Op lange termijn kunnen sommige van die nieuwe onzekere waarden misschien wel hun  nut bewijzen, en PAS DAN zullen zij ook verdienen van door (nieuwe en andere) conservatieven verdedigd te worden.  

- Neem een belangrijk voorbeeld.  Respect voor het vrijemeningsuitingsrecht is vandaag een conservatieve waarde geworden in de Westerse beschaving, niet in de meeste andere beschavingen.   Een eeuw geleden was het juist andersom in de Westerse beschaving, toen was dat 'recht' een progressieve waarde.  Zoals Bredero zei, het kan verkeren, en men moet de dingen in een gepaste (historisch-gefundeerde) context (kunnen) plaatsen.    

2) In vergelijking met de rest van de wereld is Zwitserland zeker een toonbeeld van ECONOMISCHE openheid geweest over de laatste eeuw, maar misschien minder van CULTURELE openheid.  Alhoewel, het vreedzaam samenleven van 4 taalgemeenschappen is zeker een teken van openheid op zichzelf, en het 'vasthouden' aan eigen gebruiken (of tenminste ze niet zo maar lichtzinnig verloochenen) zegt op zich niet veel over 'openheid' maar meer over gezond verstand.  Er zijn indicaties dat Zwitserland ook gradueel in naief-linksheid aan het vervallen is, en dat soort van (culturele) openheid gaat economische welvaart ondermijnen.  Culturele verandering kan zowel positief als negatief zijn, zodat de relatie (culturele) openheid-welvaart 'indeterminate' is.

#117125

traveller

 

@ Marc Huybrechts

 

Akkoord met het meeste van je commentaar, maar ik zou die economische openheid van Zwitserland niet overdrijven.

Ik weet niet of je de geschiedenissen van Bernie Cornfeld en zijn bedrijf I.O.S. herinnert, en de geschiedenis van Paul Erdman en zijn Californische bank in Zwitserland, maar die beide zaken zijn gewoon diefstallen en fraude van de Zwitserse staat om vreemde eenden uit de bijt te houden.

 

Het is waar dat ze ondertussen linkser geworden zijn aan de Zwitserse top en minder geheim, maar onderschat ze toch maar niet.

#117126

Marc Huybrechts

 

@Traveller

Inderdaad we mogen die openheid niet "overdrijven".  Daarom schreef ik expliciet... "in vergelijking met de rest van de wereld".  Maar, in vergelijking met de relatief-kleine bevolking van Z, dacht ik vooral aan het aandeel van Zwitserland in de wereldhandel en aan de rol van de Zwitserse frank in handel en in buitenlandse valutareserves  Dit laatste suggereert weinig of geen betalingsrestricties en dus een hoge mate van 'convertibiliteit'.  De banking sector is ongewoon groot in Z, zowel in termen van tewerkstelling als in termen van output-contributie (in de vorm van diensten) tot BNP.  De naam van Cornfeld kan ik me nog vaag herinneren, maar over enige betrokken "fraude" van de Zwitserse staat (federale overheid) terzake ben ik volkomen onwetend. 

Vermits Z volkomen omringd is door het EU-territorium lijkt het me onwaarschijnlijk dat Z op termijn een relatief-open economisch beleid gaat kunnen blijven voeren, tenzij het democratisch-gehalte van de EU zou kunnen verbeterd worden.  Dat, naast negatieve (naief-linkse) culturele trends in Z zelf, bedreigen de bestaande riante inkomenspositie van Z.   Optimisten kunnen ook naar counter-trends verwijzen, want ook in Z is de onderwegezijnde Westerse kulturkampf de 'name of the game'.      

       

#117128

jvn1k

 

"naast negatieve (naief-linkse) culturele trends in Z zelf"

voorbeelden graag!   

#117130

Marc Huybrechts

 

Waar beginnen?    Betogingen in franstalige Zwitserse kantons door reactionaire (maar vermeend-'progressieve' jongeren) voor illegale immigratie en 'open grenzen'.  Absurdelijk dhimmi-achtige verklaringen door Zwitserse FEDERALE (vrouwelijke) ministers in moslemlanden.....Betere kenners van Z moeten dit lijstje kunnen completeren.   

#117131

traveller

 

De Zwitserse socialisten willen mordicus in Europa en ze hebben hun grootste bank UBS daar practisch aan opgeofferd door ganse lijsten van klanten door te spelen.

De huidige presidente is socialiste in hart en nieren.

#117139

Krist

 

De huidige presidente is Eveline Widmer-Schlumpf. Dat is allesbehalve een "socialiste in hart en nieren"...

"President" is in Zwitserland overigens grotendeels een protocollaire functie. Ze wordt bij toerbeurt door een van de 7 bundesrate uitgeoefend.

Het klopt dat de SP in de EU wil. Maar op dit moment hangen ze dat niet echt aan de grote klok, want ergens willen ze ook af en toe eens goed doen bij een verkiezing.

 

#117135

jvn1k

 

errrr... we hadden het over CULTUUR, niet?   dan had ik eerder iets verwacht als : bouwvakkers bouwen Hundertwasserhuizen op de Jungfraujoch, een seniorentheater in Weggis doet een naaktvoorstelling over het leven van Willy Brandt,   de Zwitserse Joepie roept een newbeat-versie van Sojoez Neroesjimy uit tot Alarmschijf,    jonge ontwerper van de mode-academie van Maloja pakt uit met een collectie Mao-pakjes,etc etc

#117137

Marc Huybrechts

 

Et voila, daar kan men de lichtzinnigheid van naief-linksheid weer eens in al haar volle glorie ten toon gesteld zien.   Een "naaktvoorstelling (ergens)...van Willy Brandt" zou meer zeggen over de algemene toestand van een CULTUUR dan "dhimmi-achtige verklaringen van een Zwitserse federale minister in moslemlanden"..........??   Mon Dieu, het is om van te moeten wenen.  En dan bedenken dat Zwitserse ministers verkozen moeten geraken in een democratische 'polity', terwijl elke Joe-met-de-pet zich eender wat kan voorstellen over Willy Brandt.   Nu, de historische Willy Brandt die wist het een en ander van politieke lichtzinnigheid en intolerantie, en ook van culturele verloedering, maar die zal men wel niet kunnen herkennen in contemporele revisionistische/fantasierijke "naaktvoorstellingen". 

De Hollywoodisation van de Westerse maatschappij gaat onverstoord door, zowel in den Belgique als in Helvetia.     

#117144

jvn1k

 

ik had eigenlijk gedacht dat hij uit zijn slof ging schieten bij het lezen van het woord "Maloja",  maar nee, het was Willy Brandt die hem deed steigeren.  dus zo voorspelbaar is hij nu ook weer niet.

#117138

Krist

 

Aan de andere kant is er natuurlijk het minaretten verbod en het vrijwel systematisch falen van "linkse" volksinitiatieven. Zoals bijvoorbeeld onlangs het "6 weken vakantie voor allen" referendum.

Mijn indruk persoonlijk is dat Zwitserland een behoorlijk stuk minder links is dan de rest van Europa, en niet naar links aan het opschuiven is. Als ik zo met vrienden en collegas spreek dan merk ik toch dat het besef dat "voor niks de zon opgaat" er vrij diep in zit, en dat men goed weet waar welvaart werkelijk vandaan komt, dat men niet kan doen alsof geld iets is dat je gewoon kan uitdelen zonder het eerst te verdienen...

 

#117143

Marc Huybrechts

 

@ Krist

U levert nuttige additionele informatie die bevestigt wat ik hierboven schreef in # 117126, i.e. ...."Optimisten kunnen ook naar counter-trends verwijzen"...

Maar, zeggen dat Z "minder links" is dan de rest van Europa is eerder een 'indictment' van Europa dan een lofzang voor Z.   En een algemeen minarettenverbod lijkt me een onaanvaardbare illiberale NEGATIEVE maatregel en een directe aanslag op de vrijheid van religie.   De onderwegezijnde islamisering van Europa (inclusief Zwitserland) kan men beter aanpakken door POSITIEVE maatregelen, i.e. een veel strikter en selectiever immigratiebeleid, evenals een permanent affirmeren en insisteren op aanhankelijkheid aan eigen (oude) Europese waarden, zoals gelijkheid-voor-de-wet en vrijemeningsuitingsrecht.  Intolerante vormen van islam kunnen niet gedijen in een maatschappij waar NIETS boven kritiek mag staan.    Het probleem zit niet in gebouwen gelijk minaretten, maar wel in het verraad van de naief-linkse Europese elite in media en politiek ten aanzien van oude Europese waarden die men aan het verliezen is.   

#117129

traveller

 

@ Marc Huybrechts

 

Bernie Cornfeld had I.O.S. in Zwitserland opgericht en enorm veel Amerikaanse spaarders begonnen geld in I.O.S. te investeren, het was practisch het eerste Mutual Fund.

De Zwitserse banken zagen hun deposito's sterk verminderen.

Cornfeld investeerde in Mijnbouw en energie, olieontginning in Canada en Alaska vooral. Vergeet niet dat dit de jaren zeventig waren.

 

Cornfeld werd aangevallen door de Zwitserse banken omdat hij geen "licentie" had, wat pertinent een leugen was, hij was met alles in orde.

Toen werden zijn tegoeden overal geblokkeerd voor "onderzoek", wat hem niet in staat stelde zijn bedrijf verder te voeren en als zodanig werd hij d'office bankroet verklaard wegens betalingsstop, een tamelijk veel gebruikt systeem.

Cornfeld heeft dat jaren bevochten en spendeerde een aantal jaren in een Zwitserse gevangenis.

Ondertussen waren er curatoren bezig met het "beheer" van het bankroet en werden alle gelden direct op Zwitserse banken geplaatst.

Intussen hadden de curatoren de boekhouder van Cornfeld als boekhouder aangehouden en dat was ene meneer Vesco, beruchte naam.

Vesco slaagde er in meer dan 200 miljoen dollar uit het bankroet te halen en naar Centraal Amerika te vluchten met het geld. Hij heeft het nooit terug gegeven.

De smerigste geschiedenis is echter dat de investeringen van Cornfeld winstgevend waren en tot vandaag winst opleveren.

Aangezien Cornfeld maar een aantal jaren zijn gevangenis periode heeft overleefd, hij stierf aan kanker, is er niemand meer die de boel onderzoekt.

 

#117132

Marc Huybrechts

 

@ Traveller

De "jaren zeventig", dat is lang geleden.  Den Joe lag toen nog in 'de rode kolen', en ik zat in de Stille Zuidzee en in Nieuw Zeeland, en moest dan ook nog hard knokken om in Washington via een achterpoort binnen te kunnen geraken.  Ge brengt daar wel een aantal interessante gegevens naar voren over het geval van I.O.S., maar ik vermoed dat het om een onvolledige samenvatting gaat waarin sommige cruciale elementen ontbreken.    Ik wil wel graag geloven dat de Zwitserse banken niet graag 'vreemde eenden' op hun turf zagen verschijnen, maar dat is een Zwitserse manifestatie van een universeel probleem, en ik heb geen serieuse aanwijzingen om te denken dat dit probleem prangender zou zijn in Zwitserland dan elders.  Integendeel, dat soort van probleem is doorgaans veel erger in sterk-gecentraliseerde landen (denk aan China en France) dan in 'losse federaties' met weinig machtsconcentratie gelijk Z.  

Het is goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat gij, Traveller, meer 'louche karakters' zijt tegengekomen in uw leven dan ik, maar ik houd nog steeds (met snelverminderende zekerheid) vast aan het geloof dat democratische overheden zich bekommeren om het lot van hun eigen burgers (en vooral hun zakenmensen) in het buitenland, althans tot op een 'redelijke' hoogte.   En zou dat ook niet het geval geweest zijn voor Bernie Cornfeld?    Zoniet, waarom zouden wij een diplomatiek corps nodig hebben?   Of bestaat dat enkel om het comfort en hotelboekingen voor Louis Michel, Karel De Gucht, en consoorten, te kunnen verzekeren op hun tournees op kosten van den Joe en consoorten. 

 

#117134

traveller

 

@ Marc Huybrechts

 

Vergeet niet dat Cornfeld ook een doorn in het oog was van de Amerikaanse banken.

Hij had practisch alle soldaten en officieren van het Amerikaanse leger als klant, hij had daar speciale condities mee afgesproken, plus een aantal zeer zware private personen, financieel gezien, die hun tegoeden bij de Amerikaanse banken hadden weg getrokken en bij Cornfeld geïnvesteerd.

Ik heb Cornfeld leren kennen via de Zweedse Wallenberg familie die zeer zwaar hadden geïnvesteerd bij hem en zijn dividenden waren werkelijk goed.

Hij was zeer vroeg in de Canadese en Alaska olie boringen begonnen en dat bracht enorme winsten na ongeveer 10 jaar.

#117140

Krist

 

@traveller

"Aangezien Cornfeld maar een aantal jaren zijn gevangenis periode heeft overleefd, hij stierf aan kanker, is er niemand meer die de boel onderzoekt."

Cornfeld is (volgens Wikipedia) in 1995 gestorven, lang na de hele IOS affaire dus. Hij zou ook niet aan kanker gestorven zijn.

Een beetje googlen brengt nog meer aan het licht dat ook afwijkt van jou verhaal...

 

#117141

traveller

 

@ Krist

 

Ik heb alles uit mijn herinnering geciteerd en ben nu aan het googlen gegaan.

Wikipedia is patently onjuist.

Vesco heeft de 200 miljoen uit het bankroet gehaald, daar ben ik 100 % zeker van.

Het is ook niet Canada dat hem in bankroet dreef maar Zwitserland en de curatoren waren Zwitsers.

 

Wat betreft zijn kanker, de magazines waren er toen vol van, Cornfeld had recht op ganse pagina's in "Paris Match" en "Jours de France"

#117142

Krist

 

@traveller: In welk jaar is Cornfeld dan wel gestorven?

 

#117145

traveller

 

@ Krist

 

Hij is gestorven in 1995.

 

Dit is de korte beschrijving van wat er gebeurde op juridisch vlak:

11 maand in de gevangenis, jaren procedure en intussen bankroet, wat normaal is.

Uiteindelijk onschuldig bevonden.

Sorry foutje gemaakt.

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Cornfeld

"Cornfeld's decline

A group of 300 IOS employees complained to the Swiss authorities that Cornfeld and his co-founders pocketed part of the proceeds of a share issue raised among employees in 1969. Consequently he was charged with fraud in 1973 by the Swiss authorities. When Cornfeld visited Geneva, Swiss authorities arrested him. He served 11 months in a Swiss jail before being freed on a bail surety of US$600,000. Cornfeld always maintained his innocence, blaming the fraud on other IOS executives. His trial did not take place until 1979 and lasted three weeks, with Judge Pierre Fournier finally acquitting Cornfeld.

Realising that his "good time" friends had left him during his 11 months in jail, Cornfeld began to seriously start thinking about his life and decided for the first time that he wanted a wife and children. In 1976 he married a model, Loraine, at his Beverly Hills mansion Grayhall. However, he had difficulty settling down. Polygamy was "considerably simpler than monogamy and a lot more fun," he insisted. He was still worth an estimated US$1.85 million."

 

 

De dividenden van zijn investeringen worden nog steeds geïncasseerd, ik weet niet door wie.

 

 

#117146

Marc Huybrechts

 

@Traveller

 ..."Cornfeld always maintained his innocence, blaming the fraud on other IOS executives"....

Die zin suggereert dat je eerdere kritiek op 'de Zwitsers' en/of op de Zwitserse authoriteiten er naast zat.   En de rest van het verhaal maakt het ook moeilijk om Cornfeld als een 'onschuldig' (niet in de juridische zin, maar wel in de betekenis van 'naief en onwetend' slachtoffer te zien.   Wie "a wife and childeren" zou willen, gaat niet in een Beverley Hills mansion wonen met een "model".  Zelfs den Joe gaat dat ergens een beetje kunnen beseffen, want ook het naief-links onderwijs gaat niet alle natuurlijke instincten (tot zelfbehoud en overleving) kunnen verdoven of wegvegen.

#117147

traveller

 

@ Marc Huybrechts

 

Neen Marc, daar ben ik absoluut niet mee akkoord.

11 maand voorarrest, 10 jaar procederen om achteraf vrij gesproken te worden, terwijl alles ondertussen vierkant verloren is, neen dat is chantage door de "rechtsstaat".

#117148

Marc Huybrechts

 

@ Traveller

Misschien heb je gelijk.  Maar, er was duidelijk "fraude" gebeurd, en het heeft blijkbaar 11 maanden geduurd voor "de rechtsstaat" er enige duidelijkheid in kon krijgen.   De vrijspraak achteraf is geen bewijs van onschuld, maar wel een indicatie van 'onvoldoende bewijs' om te kunnen veroordelen in een rechtsstaat. 

De lengte van het "procederen" is wel een indicatie van een groot probleem in contemporele Westerse landen, i.e. het feit dat wij grotendeels door 'the lawyers' worden bestuurd, en dat is verder een indicatie van morele verloedering (ondermeer in de rechtsfakulteiten) en van excessieve macht van 'corporatistische' vakbonden van 'professionelen'. 

Zoals je weet, dikwijls 'life is not fair'.   Sartre schreef "l'enfer c'est les autres" en de RKK sprak van 'de duivel op aarde', niet zonder redenen.       

 

#117122

LVB

 

De termen "progressief" en "conservatief" hebben in de politiek een eigen betekenis gekregen, die los staat van hun etymologische oorsprong.  Ik ben het eens met de uitleg die Marc Huybrechts daarover geeft.  Ook Belgische politicologen zoals prof. Carl Devos zitten op dezelfde lijn.

Om dit te illustreren met een voorbeeld uit de Belgische context: conservatieven willen de wetgeving over abortus, euthanasie en het homohuwelijk veranderen, progressieven willen dat ze blijft zoals ze nu is.  

Over de term "rebelleren" kies ik een voorbeeld uit de Europese context: de betogers in Spanje willen dat de sociale voorzieningen en de belastingen blijven zoals ze waren. Ze "rebelleren" tegen de hervormingen van de Spaanse regering.

#117127

Benny Marcelo

 

Als woorden hun betekenis verliezen in de etymologische zin maar belangrijk worden in politieke zin dienen ze enkel nog maar de dictatuur.

Dat is nu net het probleem als je over conservatief, progressief, reactionair...wilt praten. Het gaat er maar over vanuit welke positie men zich opstelt. Door een omschrijving etymologisch cq politiek een andere betekenis toe te kennen mag je niet verbaasd zijn dat mensen zich van de politiek afkeren aangezien de etymologische omschrijving is wat ze is en in de politiek gebruikt wordt à la tëte de cliënte. (sorry vind de accent cirquenflex niet op mijn klavier :-)

Aangezien je prof Carl Devos aanhaald als "belgisch" politocoloog die op dezelfde lijn zit als Marc H. moet ik bijna geloven dat Marc een spa-st is.

Dat geloof ik uiteraard niet.

Ondanks mijn respect voor mensen die kunnen en kennen kom ik hoe langer hoe meer tot de vaststelling dat proftitels in de Aldi aan dumpingprijzen te koop zijn. Een paar jaar unief (wat je daar doet is niet van tel), verkondigt wat linkse praat uit de Humo en de Morgen en HUP, je bent prof.

Een loodgieter of electriciën moet dagelijks presteren EN bewijzen dat die daarvoor bekwaam is of hij verliest het recht om zijn vak nog uit te oefenen. Een hedendaagse "prof" mag lullen wat die wilt, hij moet niks bewijzen en mag op kosten van die loodgieter of electriciën zijne zever verder verkondigen als was het het nieuwe testament.

En dan ben ik het nog eens ferm oneens met je beschrijving van de "belgische context" De progressieven willen behoud en zelfs uitbreiding van de euthanasie en abortuswet en de conservatieven zijn tegen abortus en euthanasie (strikt genomen zijn ze reactionair want ze willen terug naar de oude toestand).

Over de term "rebelleren" ben ik het met je eens. Opkomen tegen wat je wordt opgedrongen, vanuit de overheid maar ook anderen, is rebels. Rebelleren tegen waarden, tegen huidige wetenschap heeft het westen gemaakt tot wat het is. Dat heeft niks met conservatie, progressief of reactionair te maken, aangezien je tegen alles kunt rebelleren.

Om dan te eindigen met het begin: over welke "europese rebellen" gaat het nu in feite?

#117133

Marc Huybrechts

 

@ BM

1) U stelt een goede vraag en er is geen gemakkelijk antwoord.  Het artikel van Krastov ging dan ook over een paradox. 

2) Vele woorden verliezen gradueel hun oorspronkelijke betekenis doorheen de tijd, en sommige woorden eindigen zelfs met het tegenovergestelde te betekenen.   Woordenboeken zijn maar een allereerste hulpmiddel voor een individu-dat-wil begrijpen, en goede dikke encyclopedieen zijn al een klein beetje beter.   In goede elementaire scholen leert men kinderen allereerst lezen en schrijven en rekenen.   In slechte (naief-linkse) scholen leert men dan de kinderen verder WAT ze zouden moeten denken, t.t.z. men presenteert er dogmatische opinies.  In betere scholen komt er - na het leren lezen+schrijven+rekenen - een aanvullend overzicht van geschiedenis+economie+rechten+talen, zodat de kinderen daar leren van dingen en gebeurtenissen op een CONTEXTUELE en PROPORTIONELE wijze te kunnen benaderen.  Maar dit is allemaal futiel als er geen aanhankelijkheid aan de morele deugd van eerlijkheid wordt aangekweekt in huis en school.   Er bestaat echt geen 'shortcut' of kortere weg.   Men moet door die geschiedenis+economie+rechten gaan om veel te kunnen begrijpen van de mensenwereld.  En men moet ook door exacte wetenschappen gaan om veel van de fysieke wereld te kunnen begrijpen. 

3) Men kan proberen van de problematiek uit para 2 hierboven enigzins te omzeilen door een praktische leidraad te volgen, i.e. bij het gebruik van 'zware' woorden doet men er best an van de relevante CONTEXT te verduidelijken.  Precies daarom zijn oneliners en twoliners doorgaans best te vermijden.

4)   Over het contemporele professoriaat zijn we het blijkbaar grotendeels eens.  Dat zijn bijna allemaal producten die uit het contemporele naief-linkse middelbaar onderwijs zijn gesproten, en die dus niet onafhankelijk hebben leren (door)denken.        

#117123

chris impens

 

Volgens Ivan Rioufol is de "néoréactionnaire" le nouveau moderne, zie

http://images.gibertjoseph.com...

Zijn bestseller De l'urgence d'être réactionnaire is in zijn geheel een aanrader.