Internetradio, podcasting en de Vlaamse mediawetgeving

HOORZITTING IN HET VLAAMS PARLEMENT
Donderdagnamiddag hield de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting over digitale radiotechnieken met "deskundigen uit het veld". Vier sprekers passeerden de revue: Bruno Heyndrickx van Topradio, Robert-Jan van der Hoeven van Broadcast Partners, de bloggende radiofreak Tom Decouttere, en uw dienaar. De drie eerste sprekers hadden het over digitale radio via de ether (met aandacht voor technieken als DAB en DRM), waarna ik een situatieschets bracht over internetradio en podcasting. In voorbije blogartikels (1, 2, 3) had ik mij al kritisch uitgelaten over de Vlaamse mediawetgeving met betrekking tot audio en video via het internet. Nu de Vlaamse overheid van plan is om de mediawetgeving te herzien met het oog op o.a. het uitreiken van erkenningen aan digitale etheromroepen, lijkt het ogenblik aangebroken om de regelgeving voor internetradio en -televisie te vereenvoudigen.

Foto in GSM-kwaliteit. Vlnr: Dany Vandenbossche, Dirk Mattens, LVB, en de jas en rug van Jurgen Verstrepen


Hieronder volgt de uitgeschreven versie van mijn toelichting. Toch nog een kanttekening: van de 17 parlementsleden die lid zijn van deze commissie (plaatsvervangers niet meegerekend), waren er welgeteld twee tijdens de hele duur van de hoorzitting aanwezig: Carl Decaluwe (CD&V) en Jurgen Verstrepen (VB), waarbij ik nog vermeld dat ook Dany Vandenbossche (SP.A) gedurende het grootste deel van de zitting aanwezig was en daarbij de taak van commissievoorzitter op zich nam. Het totale aantal aanwezige commissieleden was tijdens deze hoorzitting op geen enkel ogenblik hoger dan vijf. Maar, zoals iemand opmerkte, "de officiële verslagen van deze zittingen doen achteraf ook nog hun werk". De liberale strekking bij de toehoorders werd vertegenwoordigd door onze vriend-blogger en VLD-fractiemedewerker Ivan Janssens, beter bekend als The Flemish Beerdrinker.

TRANSMISSIETECHNIEKEN
Geluid en beeld kunnen op verschillende manieren via het internet verspreid worden: via downloads, via streaming, of via peer-to-peer. Muziek- en filmmaatschappijen geven de voorkeur aan streaming, omdat de kijker/luisteraar de content niet naar eigen goeddunken kan copiëren en verder verspreiden. Podcasts zijn in essentie downloads waarbij het RSS-mechanisme zorgt voor een makkelijke manier om "zich te abonneren" op een kanaal, zodat opeenvolgende afleveringen van een programma automatisch gedownload worden. Net zoals iTunes een boost gegeven heeft aan podcasting, zullen browsers met ingebouwde Bittorrent-plugins in de toekomst een boost geven aan P2P. Het internet zelf, dat momenteel grotendeels via ADSL of via de kabel in de huiskamer wordt gebracht, zal in de toekomst mobieler worden. De evolutie van GPRS naar UMTS (3G), van Wifi naar Wimax en van unicasting naar multicasting zal het mobiele gebruik van multimedia in de toekomst makkelijker maken.

OMVANG VAN HET FENOMEEN
SABAM heeft weet van 45 internetradio's, 50 simulcasters en een handvol podcasters in België. Simulcasters zijn bestaande FM- of kabelomroepen die hun signaal ook via internet verspreiden. Volgens podcast-player.com bestaan er in België 110 podcasts. Dat SABAM een minder goed zicht heeft op het aantal podcasts, komt doordat veel podcasts enkel uit spraak bestaan, en auteursrechtenvrije muziek draaien, waardoor ze geen rechten moeten betalen aan SABAM. Onafhankelijke internetradio's hebben meestal slechts een bescheiden aantal luisteraars, typisch 5 à 50 simultane luisteraars op een gegeven ogenblik, met uitzonderlijke pieken van enkele honderden. Simulcasting-streams en streams van grote mediabedrijven halen enkele duizenden tot tienduizenden simultane luisteraars.

DE WETGEVING LOOPT ACHTER OP DE TECHNISCHE EVOLUTIE
Bij peer-to-peer toepassingen is de "plaats waar de server zich bevindt" een inhoudsloos begrip. Ook begrippen als "de studio" of "de plaats van productie" zijn achterhaald. Verschillende onderdelen van een programma kunnen door verschillende medewerkers bij hen thuis geproduceerd worden, geupload worden naar één of meer servers, waarna een eindredacteur die zich op een andere plaats bevindt de volgorde bepaalt en het geheel van bindteksten voorziet. De eigenlijke verspreiding kan dan nog via "edge caching" diensten verlopen hetgeen een exacte localisatie nog moeilijker maakt.

Ook begrippen als "audio", "radio", "video" of "televisie" worden vager. Wie vandaag via het digitale platform van Telenet naar Radio Donna luistert, ziet een logo van Donna in beeld. Niets belet de VRT om daar in de toekomst meta-informatie over de gedraaide muziek aan toe te voegen of foto's van de artiesten. Hebben we dan nog met radio te maken, of met een vorm van televisie? En tenslotte maken ontwikkelingen zoals P2P het ook makkelijker om anonieme omroeptoepassingen op te zetten.

DE HUIDIGE MEDIAWETGEVING
De huidige Vlaamse mediawetgeving rond internetradio en podcasting wordt gekenmerkt door een aantal verplichtingen en verbodsbepalingen. Er is geen vergunnings- of erkenningsvereiste, maar wel een aangifteplicht. De initiatiefnemer moet per aangetekend schrijven aan de Vlaamse Regulator voor de Media zijn radio- of televisiedienst aanmelden. Structureel moet het initiatief de vorm aannemen van een rechtspersoon, in de praktijk meestal een vennootschap of een VZW. Het maatschappelijk doel van deze rechtspersoon moet in hoofdzaak bestaan uit het verzorgen van radio- en televisiediensten, hetgeen betekent dat een bestaand vennootschap of vereniging met een bestaande werking er niet zomaar een internetradio of een podcast mag bijnemen. Tenslotte legt het decreet een aantal onverenigbaarheden op: één rechtspersoon mag slechts één enkele radio- of televisiedienst exploiteren, een individu mag slechts in één enkele rechtspersoon die een radio- of televisiedienst exploiteert een bestuursmandaat uitoefenen, en er bestaat ook een onverenigbaarheid tussen een dergelijk bestuursmandaat en een politiek mandaat. Deze onverenigbaarheden zijn veel strenger dan wat momenteel bijvoorbeeld aan lokale radio's wordt opgelegd.

PROBLEEM: ONDUIDELIJKE DEFINITIE
De wetgeving rond internetradio en podcasting wordt gekenmerkt door een onduidelijke definitie. Alles draait rond de definitie van "radiodiensten" en "televisiediensten", waarbij het niet duidelijk is of er ook vormen van geluids- en beeldsverspreiding via internet kunnen bestaan die niet als radiodiensten of televisiediensten worden beschouwd. De Vlaamse Regulator voor de Media heeft in zijn vonnis in de zaak-Verstrepen gesteld dat er duidelijk sprake moet zijn van een "programma" met een eigen naam, en dat er een redactionele inbreng moet zijn. Een blogger die blogteksten voorleest en deze in geluidsvorm via internet verspreidt, valt volgens de VRM niet onder de wetgeving rond "radiodiensten". Premier Verhofstadt die opnames van zijn wekelijkse persconferentie als podcast verspreidt, levert volgens dezelfde VRM geen radiodienst. En Carl Decaluwe heeft op 9 november jongstleden in deze commissie verklaard dat de videoblog "TV Respect" van de CD&V volgens eminente juristen geen televisiedienst is. Dit alles is mijns inziens voor diverse interpretatie en voor discussie vatbaar, gezien de vage bewoordingen van de decretale bepalingen.

PROBLEEM: CONTRADICTIE TUSSEN SABAM EN DE VLAAMSE MEDIAWETGEVING
SABAM heeft een tijd geleden een drempelverlagende formule voor kleine initiatieven voorgesteld. Wie maximaal 25 simultane streams verpreidt, geen reclame heeft en een louter persoonlijk initiatief runt, betaalt slechts de helft van het normale streaming-tarief. Het element "louter persoonlijk" is echter in tegenspraak met de vereiste in de Vlaamse mediawetgeving om een rechtspersoon op te richten.

PROBLEEM: BUREAUCRATISCHE DREMPELS ZORGEN VOOR ONTWIJKGEDRAG
De vereisten om een rechtspersoon op te richten leidt ertoe dat vele kleine initiatieven gewoon de decretale aangifteplicht aan hun laars lappen. Verschillende internetradio's hebben zich niet bij de VRM aangemeld, anderen hebben dit wel gedaan maar hebben uitdrukkelijk vermeld dat zij geen rechtspersoon hebben opgericht.

MIJN ADVIES
Als het Vlaams Parlement van plan is om de mediawetgeving te herzien, dan is het interessant om zich in verband met internetradio en podcasting eens de vraag te stellen: wat valt er hier te beschermen? In elk geval geen schaarse gemeenschapsgoederen zoals frequentiespectrum. Internet-bandbreedte is een louter commercieel goed dat in principe onbeperkt beschikbaar is indien men bereid is er de prijs voor te betalen. Wel valt er natuurlijk een publieke orde te beschermen, zoals het toezicht op de naleving van de bestaande wetgeving rond recht op antwoord, bescherming van de consument, auteursrechten enz. In die optiek kan het interessant zijn dat de overheid snel de identiteit van een initiatiefnemer kan achterhalen. In ieder geval dient de huidige onduidelijkheid rond "radiodiensten" en "televisiediensten" te worden weggewerkt en dient de rechtszekerheid te worden verhoogd. Als de meldingsplicht behouden wordt, maak er dan een gegeerd goed van en koppel er incentives aan, door bijvoorbeeld een lijst van bekende internetradio's en podcasts te publiceren op de website van de Vlaamse overheid. Het uitbreiden van het wettelijk gewaarborgde recht op vrije nieuwsgaring, dat momenteel beperkt is tot omroepen met een officiële erkenning, naar alle omroepinitiatieven, zou een incentive kunnen zijn om een spontane melding van internet-omroepinitiatieven te bevorderen. Indien bepaalde initiatieven niet onder de wetgeving vallen, vermeld dit dan duidelijk en ondubbelzinnig in de wetgeving. Tenslotte adviseer ik om alle onverenigbaarheden uit het decreet te schrappen, want dergelijke bepalingen leiden toch maar tot ontwijkgedrag met behulp van stromannen. Laat tenslotte de rechtspersoon-verplichting vallen, maar zorg ervoor dat er steeds een "verantwoordelijke uitgever" aan te wijzen valt. Tenslotte is de grondwettelijke bepaling over de "vrijheid van drukpers" ook gekoppeld aan een verantwoordelijke uitgever of, bij ontbreken daarvan, aan de drukker.

Reacties

#34943

ivanhoe

 

Goe gesproken!

Wel zielig hoe zelfs commissie's blijken leeg te zitten. Vaak wordt op lege parlementen verdedigend geantwoord: "ja maar, het echte werk gebeurt in de commissie's."

Als dan blijkt dat die commissie's zelf leegzitten...Ook al geloof ik dat de officiële verslagen weldegelijk gelezen worden, bijkomende vragen stellen wordt alvast moeilijker. Triestig.

Alhoewel deze manier van (niet-)werken het wel mogelijk maakt dat politici zelf nog een "echte" job hebben, mss klinkt dat positief voor de heren liberalen op deze blog?

#34983

:-)

 

U zegt :

"Muziek- en filmmaatschappijen geven de voorkeur aan streaming, omdat de kijker/luisteraar de content niet naar eigen goeddunken kan copiëren en verder verspreiden "

Als ik even eerlijk mag zijn : het is heel gemakkelijk om streams op te nemen . indien het om shoutcast gaat bestaan er zelfs plugins voor winamp die dit automatisch doen

http://streamripper.sourcef...

gewoon ter info :-)

#35006

Neverbeendead Religion

 

Het jaar 2453.
Er verschijnt een nieuwe muziekclip van sandra fullock op het internet.
Volgens de site afkomstig van een insider die de afgewerkte clip al op het net had gezet voor deze via de officiele sites zou te zien zijn.
Even later meldt het internet de digitale opbouwelementen van deze clip en het softwareprogramma waarmee deze clip zou zijn gemaakt.
Sandra had haar geld geeist inzake verloren inkomsten en al een grote som op haar rekening zien verschijnen.
In de rechtszaak had de rechter experts aangeduid die de waarde van de insider en die van de digitale dna softwaremaster moesten verduidelijken.
Het bleek een 50/50 zaak te zijn. Ook niemand vond het normaal dat de insider en de digitale softwaremaster elkaar prive bleken te kennen. A small world after all in the music bizz.
En zo bleek de rechter tot een besluit te komen dat velen verbaasde. Want de rechter was een muziekfan en in grote mate van sandra en besloot dat ze een goed muzikant was met goede clips maar deze nieuwe clip kon wel niet van haar compositie hand zijn vanwege de wel uitzonderlijke muzikale kwaliteit.

#35007

Neverbeendead Religion

 

Om dit verslagje dan te eindigen met de intellectuele arbeid grap: toen de rechter vroeg of sandra nog iets had toe te voegen aan zijn vonnis antwoordde ze dat de rechter haar compositie dna maar eens aan een onderzoek door experts moest onderwerpen zodat hij zijn vergissing zou inzien.

#35009

Neverbeendead Religion

 

En zo krijgen we eens een blik op een recentelijk media uitgedoofde clip die het verhaal van dit verslag vertelt want ook bij sabam weet men natuurlijk ook niets van muziekteksten af.
http://vids.myspace.com/ind...

#35057

Neverbeendead Religion

 

Hier volgt dan nog de vervolg muziektekst from space time continuum way back in versie van hendrix pretty true still today if you dig it.
http://vids.myspace.com/ind...
Met de links voor degenen die de tekst niet uit de muziek konden halen:
http://www.sing365.com/musi...
http://www.lyricsfreak.com/...

Omdat ik aan een stukje bezig ben over de geschreven vlaamse media waarvan hier al een deel:
Het wordt eens hoog tijd dat de vrt een gratis internetkrant op de vrt site zet.
In de promo campagne naar aanleiding van deze krant praat de openbare omroep van algemeen nut maar over een gedetailleerde uitbreiding van hun bestaande nieuwsdienst en dit dan ter bevordering van het algemeen nut.
In de levenscyclus van de mens ook een handig instrument voor de leraar nederlands in de klas.
Ik vermoed ook bij de leerlingen een interesse bij een voorstel van de leraar om eens een artikel te lezen in de klas en dat dan te beanalyseren. Een artikel dat in goed nederlands geschreven is en zo actueel dat het net verschenen is.
De voornaamste rede is omdat zo een gratis internetkrant niet veel bijkomende inspanning vereist want de site is er al en daar hoeft dan dagelijks een pakketje ( bv pdf formaat ) van plus minus dertig paginas opgezet te worden dat iedereen gratis met een druk op de knop kan downloaden om te lezen en indien gewenst te bewaren.
Voor het maken zelf zal men wat extra mensen nodig hebben op de nieuwsdienst maar dat is een verwaarloosbare investering indien blijkt dat deze krant het vertrouwen van de internetgebruikers heeft gekregen na verloop van tijd. Men mag ook niet vergeten dat de nieuwsdienst daar hun nieuws samenvatten naar de duur van bv het televisiejournaal. En als alle programmamakers bij de vrt nu en dan een stukje sturen naar de nieuwsdienst heeft men zelfs bijlagen voor de krant.
De rede daarvoor zou simpel moeten zijn.
Als het vrt televisie en radio huis een huis van vertrouwen functie kan hoog houden, kan het ook een gratis krant van vertrouwen functie hoog houden en dat is dan weer een bijkomende gratis dienst van algemeen nut waarbij de bevolking in vol vertrouwen weer wat geld kan opzij zetten voor andere nuttige zaken.
Hierbij hoeft men dan geen rekening te houden met de al bestaande concurrenten omdat die al van de concurrentie of dat motto van hun leven.
Men weet dus al op voorhand dat niet iedereen deze krant zal lezen maar voldoende om te weten dat ze zal renderen boven even return.
Het maakt dan ook niet uit in welke gemoedstoestand de andere kranten deze gratis krant verwelkomen omdat ze in de eerste plaats graag concurreren en in de tweede plaats omdat het hen loont te moeten vaststellen dat een objectieve krant die zich financieel kan distancieren van belangenvermenging veel goedkoper kan zijn dan nu met de nieuwe technologie het geval is omdat de prijs gratis is en over even return wanneer men kijkt naar het begin van de nieuwsdienst van de openbare omroep tot aan zijn hedendaagse positie vanuit elk standpunt bekeken.
In snelle conclusie komt het er eigenlijk op neer dat men daadkracht aan nieuwe technologie moet koppelen om ook in bezit te zijn van datgene waar je recht op hebt en datgene wat evident is terwijl men daarbij dan kan nagaan hoe zo een nieuw gegeven invloed heeft op alles rondom jezelf.
Zo is er in de les geschiedenis van de toekomst natuurlijk dat zijhoofdstukje de verdwijning van de papier industrie van produktieproces tot leveringproces tot drukproces tot leveringproces naar computergebruik via internet waarbij de al bestaande concurrerende kranten zich nog sociaal genoeg vonden om dat deel van hun lezers te voorzien van een papieren krant die zichzelf te oud vonden om nog te leren omgaan met het internet.

#35059

Neverbeendead Religion

 

En uit de nieuwe speech van president bush konden de kranten dan afleiden dat ze ook probleemloos naar een gratis internet krant konden gaan omdat volledige financiering via reclame nu eenmaal niet synoniem voor belangenvermenging staat.

De nieuwe speech van president bush

Ik moet er hier in amerika voor zorgen dat het kapitalisme blijft bestaan.
Want als ik het afschaf zonder als leider een dictator te worden zoals in vele non kapitalistische systemen het geval is, zal amerika daar alleen maar beter van worden.
Maar dan zal de amerikaanse bevolking, die zich altijd in twee kampen bevond, zich ook realiseren wat het is om in een almaar beter amerika te leven zodat het zijn geschiedenis zal vervloeken en vooral degenen die de leiding hadden omdat die stelden dat de bevolking gelukkig mocht zijn om op hen gestemd te hebben want de nieuwe leiding ging van beste kwaliteit zijn of van doorslaggevende verbetering.
Een vervloeking die zal resulteren en escaleren in nationale burgeroorlog naar model van the l.a. riots back in the nineties en dat is een nationale catastrofe en zeker onvergelijkbaar met de recente terechtstelling van een dictator omdat de spanningen die uit de rechtspraak van het volk volgden nog meevallen in vergelijking.
Dat is allemaal american psycho detroit avenue psychology mijn beste landgenoten.
Maar genoeg gepraat en back to work want uw gewenste amerika is dus voorgoed van de troon gestoten.
U zet uw non kapitalistische mindset dus maar op nul en uw kapitalistische mindset maar op honderd procent wanneer u de gang van zaken in amerika volgt en wanneer u de gang van zaken van amerika met de buitenwereld volgt.
Weer een perfect circle voor de dj van onschatbare waarde.
http://vids.myspace.com/ind...

#35128

traveller

 

@ luc

Wat is er feitelijk waar van die geschiedenis die door Gates of Vienna wordt aangekaart dat Europa de domeinnamen wil overnemen?