VRM-beslissing bevat belangrijke elementen voor podcasters

Vrijdag jongstleden velde de Vlaamse Regulator voor de Media (de opvolger van het Vlaams Commissariaat voor de Media) een beslissing inzake het beroep dat Jurgen Verstrepen ("Jürgen" met umlaut volgens de voorpagina van het VRM-besluit) had aangetekend tegen de sanctie die hem was opgelegd naar aanleiding van de uitzendingen van VB6015 en het programma Zwart-Wit. Zoals bekend werd dit programma verspreid via een in Rusland opgestelde kortegolfzender en via het internet onder de vorm van downloadbare MP3-bestanden en een podcast-kanaal.

Eind december kreeg Verstrepen een administratieve boete van 12.500 euro opgelegd van het VCM, en dit om drie redenen: uitzenden via de ether zonder erkenning als omroep (ook al stond de zender in het buitenland, het zwaartepunt van de omroep lag volgens het VCM in Vlaanderen); het verrichten van uitzendingen via internet ("radiodiensten") zonder voorafgaande aangifte bij het VCM; en het feit dat zijn omroep niet onafhankelijk is van een politieke partij, in casu Vlaams Belang.

In beroep bevestigt de VRM deze beslissing, en brengt er enkel wat cosmetische veranderingen aan die te maken hebben met de naamswijziging van VB6015 in VB15660. Maar deze nieuwe beslissing van de VRM is heel wat uitvoeriger gemotiveerd dan de eerdere beslissing. Deze zaak is van belang voor elke podcaster en voor elke eigenaar van een website die audio- en/of videofragmenten aanbiedt, omdat de Europese en Vlaamse wetgeving audio en video via het internet als "omroep" beschouwt en ze onderworpen acht aan de omroepwetgeving. Dit in tegenstelling tot teksten op een blog bijvoorbeeld, die (maar ook daar is discussie over) onder de "vrijheid van drukpers" zouden vallen.

Enkele citaten uit de VRM-beslissing (PDF):


Over het argument van Verstrepen dat zijn programma's geen "uitzendingen" zijn, maar "archivering in de vorm van podcasting":

Alle informatie die op het internet voorhanden is, wordt opgevraagd door het downloaden van bestanden. Omroepprogramma’s die op die manier zijn “gearchiveerd”, kunnen worden opgevraagd en beluisterd. Het gaat om het “uitzenden” van programma’s in de zin van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna: het Mediadecreet) (zie bijvoorbeeld art. 2, 1° Mediadecreet: “(…) Hieronder zijn ook de programma’s begrepen die op individueel verzoek worden uitgezonden, ongeacht de techniek die voor de uitzending wordt gebruikt, met inbegrip van de punt-tot-punttechniek (…)”).

Het is niet correct dat "alle informatie die op het internet voorhanden is, wordt opgevraagd via het downloaden van bestanden". Meer specifiek inzake radio en geluid, dient onderscheid te worden gemaakt tussen downloaden en streamen. Essentieel aan streaming is namelijk dat er geen bestanden worden "gedownload", maar dat er een vluchtige stroom van bytes ontvangen wordt zonder dat deze stroom bij de ontvanger wordt opgeslagen. Dat is dan ook de reden waarom houders van auteursrechten vaak streaming verkiezen boven downloads. Echter, voor de zaak-Verstrepen is deze overweging van geen belang, vermits daar geen sprake was van streaming, maar van downloads.

Over het argument van Verstrepen dat het woord "webradio" niet voorkomt in de Vlaamse mediawetgeving:
Het gegeven dat de term webradio niet in het Mediadecreet voorkomt is niet decisief, terwijl het Mediadecreet wel van toepassing is op het verzorgen van radioprogrammas via het internet. Inzonderheid kan daarvoor verwezen worden naar artikel 31, § 4, van het Mediadecreet, dat bepaalt dat particuliere radio-omroepen die hun programmas uitsluitend doorgeven via het internet, radiodiensten zijn die moeten worden aangemeld (zie ook artikel 55, eerste lid, van het Mediadecreet). Omgekeerd volgt uit die bepaling dat erkende particuliere radio-omroepen die hun programmas ook doorgeven via het internet, dit niet moeten aanmelden.


Is het aanbieden van geluid of bewegende beelden via het internet altijd een vorm van omroep?
Podcasting – de term is een samentrekking van iPod, de draagbare mp3-speler van Apple, en broadcasting – is niet in alle gevallen “omroep” in de zin van het Mediadecreet. Of het om “omroep” gaat, hangt af van de inhoud van het bestand dat ter beschikking wordt gesteld. Als “omroepen” dient volgens artikel 2, 1°, van het Mediadecreet te worden beschouwd: “het oorspronkelijk uitzenden via elektronische communicatienetwerken, al dan niet in gecodeerde vorm, van radio- of televisieprogramma’s, of van andere soorten programma’s, bestemd voor het publiek in het algemeen of voor een deel ervan. Hieronder zijn ook de programma’s begrepen die op individueel verzoek worden uitgezonden, ongeacht de techniek die voor de uitzending wordt gebruikt, met inbegrip van de punt-tot-punttechniek, en het overdragen van programma’s tussen ondernemingen met het oog op het doorgeven daarvan aan het publiek. Hieronder zijn diensten die geïndividualiseerde en door een vorm van vertrouwelijkheid gekenmerkte informatie leveren niet begrepen”. Onder “omroep” in de zin van het Mediadecreet dient te worden verstaan:“de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de redactionele verantwoordelijkheid draagt voor het verzorgen van programma’s in de zin van [artikel 2,] 1° [van het Mediadecreet]. Onder verzorgen van programma’s wordt verstaan het produceren, laten produceren of verwerven van programma’s, het samenstellen van het programma-aanbod en het omroepen of laten omroepen ervan” (artikel 2, 2°, van het Mediadecreet).

Het begrip programma staat voor het geheel van klank- en/of beeldinhouden of andere signalen, in welke vorm ook, dat onder een afzonderlijke titel door een omroep wordt aangeboden (artikel 2, 10°, van het Mediadecreet). Uit de hiervoor geciteerde definities volgt dat om van omroep in de zin van het Mediadecreet te kunnen spreken, het ter beschikking stellen van loutere klank- of beeldinhouden niet volstaat. Zo is het doorsturen via het internet van beelden door middel van een webcam, zonder redactionele tussenkomst, in beginsel niet te beschouwen als omroepen. Ook het ter beschikking stellen via het internet van muziek-mp3-bestanden of beeldbestanden zoals videoclips, filmpjes, enzovoort, is in beginsel niet te beschouwen als omroep. Het bijhouden van een weblog - een persoonlijk logboek dat als tekstbestand via het internet ter beschikking wordt gesteld - is al helemaal geen omroep, doch ook een vlog - een video weblog - is niet in alle gevallen te beschouwen als omroep in de zin van het Mediadecreet (het voorlezen van een logboek voor een webcam en het doorsturen via het internet van die beelden bv. is in beginsel geen omroep). De initiatieven VB6015 en VB15660, die het voorwerp waren van de basisbeslissing, zijn daarentegen wel als omroep te beschouwen: het is het oorspronkelijk uitzenden van in dit geval één radioprogramma (titel:ZwartofWit) bestemd voor het publiek, dat wordt samengesteld en waarbij dus redactioneel ingrijpen gebeurt. Het uitzenden verliep deels via de ether, deels via het internet. Het uitzenden via het internet gebeurde deels via streaming (continue programmalus), deels op individueel verzoek (downloaden van mp3-bestanden met het programma).


Voor wie meent dat hij aan de Vlaamse of Belgische wetgeving kan ontsnappen omdat zijn server in het buitenland staat:

De omroep is niet buiten het Vlaams grondgebied te situeren. Uit de analyse gemaakt in de basisbeslissing – niet ontkracht door de bezwaarschriften –, blijkt immers dat het zwaartepunt van de omroepactiviteiten in Vlaanderen te situeren is, zodat de omroep geacht moet worden in de Vlaamse Gemeenschap gevestigd te zijn.


Verstrepen heeft al aangekondigd naar de Raad van State te zullen stappen. Mijn bezwaren tegen de Vlaamse mediawetgeving blijven gelden: de sterkere regulering van radio en televisie in vergelijking met de drukpers is historisch te verklaren door de frequentieschaarste. Door de digitalisering is dat argument achterhaald: internet-bandbreedte is geen schaars gemeenschapsgoed, bijgevolg is er geen enkele reden om politieke omroepen te verbieden, of om een aangifteplicht voor elke vorm van omroep via het internet aan te houden. Dat de "vrijheid van drukpers" die in onze grondwet staat, strikt geïnterpreteerd wordt en niet toepasbaar is op radio, televisie en internet, is mijns inziens een aantasting van de mensenrechten. In dat verband verwijs ik ook naar de posting die ICRI-medewerker Thomas Leys in persoonlijke naam deed in nieuwgroep be.politics:

[...] al sinds 1987 verklaren Kamer & Senaat artikel 25 voor herziening vatbaar "om een lid toe te voegen teneinde de waarborgen van de drukpers uit te breiden tot de andere informatiemiddelen". Het ziet er naar uit dat ze dat in 2007 opnieuw zullen doen. Overigens, ook artikel 29 in verband met het briefgeheim is aan herziening toe. Dat beschermt enkel brieven die met de post worden verstruurd, geen e-mails, telefoongesprekken,... Ook dat staat al twintig jaar op de agenda.


Stel u voor dat de overheid een meldingsplicht zou invoeren voor iedereen die een gedrukte publicatie wil uitgeven. Of stel u voor dat de overheid zou verplichten dat elke gedrukte publicatie onafhankelijk moet zijn van een politieke partij. Het kot zou te klein zijn. Voor omroep via het internet (en bandbreedte is geen schaars gemeenschapsgoed, de overheid heeft bijgevolg géén rol te spelen als hoeder van het pluralisme op een beperkt aantal beschikbare kanalen) wordt dit blijkbaar gedwee aanvaard. Uw volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement (ja, OOK die van het toenmalige Vlaams Blok) hebben dat allemaal gedwee goedgekeurd. En u, als kiezer, aanvaardt dat er met uw burgerrechten wordt gesold. Ik stel een actie voor waarbij elke partij die de uitbreiding van artikel 25 van de grondwet tot alle informatiemiddelen niet uitdrukkelijk opneemt in haar verkiezingsprogramma, wordt geboycot. Eens de vrijheid van drukpers uitgebreid is naar vrijheid van media, kan de meldingsplicht en de plicht tot onafhankelijkheid van een politieke partij ongetwijfeld in strijd worden verklaard met de grondwet.

En ik hoor u nu al zeggen: och ja, het is toch maar een Blokker, good riddance! In een rechtsstaat wordt het recht echter toegepast zonder aanziens des persoons, dezelfde criteria gelden voor iedereen. Het kan morgen dus u, mij of één of andere "democratische" (ahem) politicus overkomen. Nee, onze politici, en dan vooral diegenen die deze wetten ontworpen en goedgekeurd hebben, verdienen mijns inziens weinig respect, zolang de elektronische media zonder fundamentele motivering gediscrimineerd worden ten opzichte van papieren media op het vlak van de vrijheid van meningsuiting. Die knoop zit trouwens niet enkel in de Vlaamse mediawetgeving, maar ook in de Europese richtlijnen terzake.

Verstrepen is ondertussen sinds 1 april begonnen met enkele nieuwe audio-kanalen onder de naam "Vlaanderen Digitaal". Met onder meer een kanaal dat enkel "muziek van eigen bodem" brengt, en een ander kanaal dat onder de naam "Flanders Nation" politieke programma's in het Engels en in het Nederlands zal brengen. Om aan de Vlaamse mediawetgeving te ontsnappen, wordt een contactadres in Londen opgegeven. Ik weet niet of Jurgen zélf gelooft dat hij daarmee de dans kan ontspringen? Het zwaartepunt van de uitzendingen bevindt zich naar mijn bescheiden mening nog altijd volop in Vlaanderen: servers, website, redactie, eindregie, alles gebeurt vanuit Vlaanderen.

Reality check:
- Domeinnaam "vlaanderendigitaal.com": eigendom van een Belgische BVBA: BCC&V.
- Technisch contactpersoon voor de domeinnaam zit in België: Rudy Ryckewaert, Lazernet NV, Malle.
- Registrar voor de domeinnaam zit in Duitsland: Computer Services Langenbach GmbH ("Joker.com")
- Hosting van de website: Lazernet/Realroot, België
- Hosting van de streams: Lazernet/Realroot, België
- Contactadres: in Groot-Brittannië: The Lansdowne Building, 2 Lansdowne Road, Croydon CR9 2ER United Kingdom.
- Initiatiefnemer: Jurgen Verstrepen, Belgisch rijksinwoner ("ingezetene"). De website stelt letterlijk: "Welkom bij Vlaanderendigitaal.com, een nieuw internationaal digitaal multimediaplatform op initiatief van Jurgen Verstrepen".

Met louter een brievenbus in Londen kom je er niet: VT4 had destijds met zijn beruchte U-bocht constructie wel gelijk zijn eindregie in een paar containers staan in Londen, en ook de hoofdzetel was in Londen gevestigd. Als Jurgen het echt meent, en niet bewust aanstuurt op een nieuwe confrontatie met de VRM (de rol van underdog en de gratis publiciteit die dat oplevert is ook wel wat waard), moet hij dringend eens een serieus advocatenkantoor onder de arm nemen dat gespecialiseerd is in internationaal mediarecht. En wie gelooft er dat een webradio onafhankelijk is van een politieke partij, als de naam "VB Radio" is? Jurgen zoekt volgens mij bewust nieuwe confrontaties op met de VRM, maar dat doet natuurlijk niets af van mijn bevinding dat de mediawetgeving fundamenteel fout zit.

Reacties

#19472

Pascal Van Hecke

 

Taalgevit:

"Zoals bekend werd dit programma verspreid via een in Rusland opgestelde kortegolfzender en via het internet onder de vorm van downloadbare MP3-bestanden en een podcast-kanaal."

Ik vind de term podcast-kanaal (kanaal als vernederlandsing van (RSS)feed?) niet zo goed gekozen omdat "kanaal" iets suggereert dat "plaats" inneemt, op een bepaalde frekwentie "ligt". En dat is net waartegen je zelf argumenteert.

#19473

Peter Forret

 

Dit is geweldig.
Er wordt al jaren gebakkeleid over het feit of bloggers nu soms/misschien journalisten zijn of niet, maar met podcasten is het ten minste duidelijk: zet uw eerste 'programma' online en je bent een omroep. Ben je dan ook de facto een journalist?

Ik vind ook de term "zwaartepunt" nogal vaag. Je hebt gelijk voor Jurgen Verstrepen maar waar ligt de grens? Belgische onderwerpen? Belgische redacteurs? Belgische muziek? Belgische DNS/hosting/adres?

#19490

delirium

 

Volgens mij zoekt Jurgen Verstrepen inderdaad de positie als underdog met de hoop op wat extra publiciteit. Er zijn m.i. twee goede houdingen:
- Ofwel zoek je de confrontatie met de VRM niet op en dan zorg je voor een buitenlandse firma (of vzw) die met servers en al in het buitenland zit (je kan daar als Belg dan nog altijd voorzitter van zijn).
- Ofwel wil je inderdaad argumenteren dat de huidige wet belachelijk is, en dan klaag je de eerste de beste SP.A of VLD politicus aan die met flash wat bewegende beelden of geluid op zijn site heeft staan.

#19491

Lawrence

 

Punt is dat 12.500 euro meer is dan wat veel zwaardere incidenten kosten aan de misdadiger. Wat me ook verwonderd is waarom de podcasts van onze premier niet aan dezelfde boete onderworpen zijn? Dit is een voorbeeld van 2 maten en gewichten. Verhofstadt verspreid ook podcasts, is lid van een politieke partij en verkoopt VLD propaganda. En toch, geen boete, geen aanklacht.

Need I say more? Zelfs de die-hard VB haters zoals een Marc Spruyt, zouden, indien ze echt voor een democratie zijn waar iedereen's mening aan bod moet kunnen komen, hier hun afgrijzen moeten tentoon stellen. Maar ik vrees dat we er weinigen gaan tegenkomen. Het is een zoveelste politieke afrekening...

#19493

LVB

 

@delirium: ik kan mij vinden in jouw analyse, ik zou er alleen voor zorgen dat niet Verstrepen zelf voorzitter is van die buitenlandse rechtspersoon. Dat zou een buitenlander moeten zijn, en Verstrepen zou een toeleverancier moeten zijn van die buitenlandse rechtspersoon. De relatie tussen die buitenlandse organisatie en Verstrepen zou aan alle criteria moeten voldoen van wat men "arm's length" noemt. Met de vermelding "dit is een initiatief van Jurgen Verstrepen" slaat hij volgens mij al zijn eigen ruiten in en stevent hij af op een nieuwe boete.

#19494

LVB

 

Wat nieuw is in deze nieuwe tekst van de VRM, is dat niet alle bewegende beelden of geluiden op het internet als "omroep" te beschouwen zijn. Er moet een redactionele inbreng zijn.

Mijn podcastkanaal bijvoorbeeld bevatte tot nu toe alleen opnames van toespraken en debatten, korte interviews die louter ter ondersteuning dienen van gepubliceerde teksten, of fragmenten uit radio-uitzendingen. Op basis van deze tekst van de VRM concludeer ik nu dat ik tot nu toe mijn podcastkanaal niet hoef aan te melden. Als ik er een echt programma van zou maken met verschillende items, bindteksten enzovoorts, dan wel.

#19497

LVB

 

@Pascal: ik gebruik de term "kanaal" om aan te geven dat het iets "vast" is (een soort virtuele vaste 'stek') waarlangs de inhoud de luisteraar of kijker bereikt. Je hoeft zelf de inhoud niet telkens op te zoeken, de inhoud komt automatisch naar je toe via dat "kanaal".

Je hebt natuurlijk gelijk als je zegt dat dit kanaal geen schaarse "plaats" inneemt, maar die associatie maakte ik niet bij de term "kanaal".

De term 'feed' zegt mijns inziens niet zoveel voor niet-techneuten, zelfs niet als ze het Engels goed beheersen. Vraag is dus of je een beter woord hebt voor "kanaal" als vertaling van "feed", een woord dat ook bij jouw grootmoeder of bij jouw buurman de juiste associaties oproept?

#19500

Lawrence

 

Luc,

Ik meen begrepen te hebben dat elke podcast als uitzending kan beschouwd worden... Nu, kan jij me zeggen waarom Guy Verhofstadt geen klacht krijgt en Verstrepen wel? Wat is het verschil tussen beiden? (buiten de partij die ze vertegenwoordigen dan.)

Thanks.
Groeten

#19503

ivan

 

Ha de complottheorieën doen weer de ronde zenne...

Het doorsturen van beelden met een webcam, zonder redactionele tussenkomst, is géén omroep. Podcasts as such is geen omroep. Een video weblog is niet in alle gevallen een omroep.

VB15660 enz...is het oorpronkelijk uitzenden van een PROGRAMMA met een REDACTIONEEL ingrijpen e dus wel een omroep.

Verhofstadt (en andere politici die dit ook doen) krijgt dus geen klacht en Verstrepen wel. Dit is nu eenmaal het decreet dat hij niet naleefd. Hoe stom ook dat decreet, wetten zijn er om nageleefd te worden, is dat geen punt van het VB?

#19504

LVB

 

@Lawrence: "Ik meen begrepen te hebben dat elke podcast als uitzending kan beschouwd worden"

Wel als "uitzending", maar niet noodzakelijk als "omroep".

Lees het citaat hierboven, dat ik nog eens herhaal:

=== citaat ===
Zo is het doorsturen via het internet van beelden door middel van een webcam, zonder redactionele tussenkomst, in beginsel niet te beschouwen als omroepen. Ook het ter beschikking stellen via het internet van muziek-mp3-bestanden of beeldbestanden zoals videoclips, filmpjes, enzovoort, is in beginsel niet te beschouwen als omroep. Het bijhouden van een weblog - een persoonlijk logboek dat als tekstbestand via het internet ter beschikking wordt gesteld - is al helemaal geen omroep, doch ook een vlog - een video weblog - is niet in alle gevallen te beschouwen als omroep in de zin van het Mediadecreet (het voorlezen van een logboek voor een webcam en het doorsturen via het internet van die beelden bv. is in beginsel geen omroep).
=== einde citaat ===

Op basis daarvan ga ik ervan uit dat het publiceren van opnames van debatten, zoals ik doe, of het publiceren van opnames van persconferenties, zoals Verhofstadt doet, en voor zover daar geen verdere redactionele inbreng, presentatie of bindteksten bij komen kijken, geen "omroep" is. Men kan daar allemaal vragen bij hebben, maar daar komt de tekst die de VRM gisteren publiceerde eigenlijk op neer.

#19505

LVB

 

@ivan: "Podcasts as such is geen omroep". Dat hangt er vanaf hoe die podcasts in mekaar zitten. Een groot deel van de bestaande podcasts die ik ken, komen volgens deze interpretatie wel neer op omroepen. Die van Verhofstadt en die van mij inderdaad niet.

#19506

bonna

 

@ivan, @lawrence, @luc: Er ligt maar een kleine broze grens tussen een internetomroep en een podcast hoor. Wat is een redactioneel ingrijpen? Dat kan je heel breed maar ook heel nauw gaan interpreteren.

In ieder geval heeft lawrence wel een sterk punt en als je het mij vraagt ruikt het inderdaad sterk naar een politieke vergelding. De boete is ook absurd hoog.

JV doet maar, in een tijdperk waar er geen informatieschaarste meer is (vind ik inderdaad een goed punt van onze Luc)... hoeft zelfs de stem van extreem rechts niet gecensureerd te worden. Het enige wat hier nu mee hebben bereikt is extra publiciteit voor het VB.

#19507

LVB

 

@bonna: voor alle duidelijkheid, ik had het niet over "informatieschaarste" maar over "schaarse gemeenschapsgoederen". Ik verklaar mij nader: als er technisch gezien, in de ether op de VHF- of UHF-band bijvoorbeeld, maar vijf (fictief voorbeeld) tv-kanalen tegelijk kunnen doorgestuurd worden in Vlaanderen zonder daarbij de tv-signalen in de buurlanden te storen, dan vind ik het normaal en logisch dat de overheid hier als een soort hoeder van dit schaarse gemeenschapsgoed optreedt. En, om te vermijden dat er op die vijf kanalen bijvoorbeeld alleen maar programma's gericht op vrouwen, of opinieprogramma's met christelijke inslag worden uitgezonden, legt de overheid allerlei criteria op inzake pluralisme, redactionele onafhankelijkheid, eigendomsstructuren enz. Tot zover geen probleem. Zodra deze frequentieschaarste of schaarste aan broadcasting-mogelijkheden echter wegvalt, zoals zeker het geval is op het internet, dient de taak van de overheid zich mijns inziens te beperken tot dezelfde regels die gelden voor de geschreven pers. Bijvoorbeeld: beperking op reclame voor sigaretten en geneesmiddelen, bescherming van de jeugd tegen pornografie enz. Al de rest, zeker als het over politieke onafhankelijkheid gaat, is eigenlijk niet meer verantwoord als de transmissiekanalen niet schaars meer zijn.

#19508

LVB

 

@bonna: over de hooge van de boete. De VRM acht het bewezen dat VB6015 verbonden is met een politieke partij (en eerlijk gezegd, ik kan hen daarin volgen: wie gelooft er nu eigenlijk dat verhaaltje van "Vlaams Bakkes"?). Voor een grote politieke partij is die boete eigenlijk niet erg hoog. Dus, vanuit de redenering van de VRM, is de hoogte van de boete wel coherent met de rest van de argumentering.

#19509

Sven

 

Dus, stel dat een partij een congres houdt en er zijn 2000 aanwezigen. Alle toespraken worden opgenomen en aanboden op de website zodat de afwezigen en de sympatisanten achteraf ook kunnen beluisteren. Een medewerker knipt de plaspauzes weg en plakt een mooie tune aan het begin van de tape. Aangezien dit neerkomt op redactionele inbreng is er dus sprake van een omroep en is de partij illegaal bezig. Dit lijkt me totaal strijdig met de vrije meningsuiting en communicatie die een van de grondvesten is van de democratie.

#19510

LVB

 

@Sven: om elke dubbelzinnigheid over "redactionele inbreng" uit te sluiten, zou ik aan je voorbeeld nog toevoegen: en een medewerker schrijft een inleiding en bindteksten, die daarna door een presentator worden ingesproken...

En inderdaad, het zou dan om omroep gaan en de partij zou in de fout gaan volgens de huidige Vlaamse mediawetgeving.

Sterker nog: zelfs als het niets met politiek te maken heeft, maar met een vereniging van vinkenzetters of duivenmelkers bijvoorbeeld, dan nog zijn ze illegaal bezig als ze de VRM niet vooraf per aangetekend schrijven melden dat ze een podcast gaan beginnen.

Strijdig met de mensenrechten? Jazeker! Maar zoals eerder al uiteengezet: er schort iets aan onze grondwet, omdat daar nog altijd sprake is van "drukpers", en de rechtspraak dat nogal restrictief interpreteert. Zelfs iets dat met de hand geschreven is, kan geen beroep doen op de "vrijheid van drukpers", zo gul zijn onze rechtbanken! Je moet dus werkelijk met vellen of rollen papier, persen en drukinkt bezig zijn om van de grondwettelijke vrije meningsuiting te kunnen genieten.

#19516

Publius

 

Ik vraag mij af of radio kifkif (http://www.kifkif.be) ook niet veroordeeld zou moeten worden? Zijn die in regel ? Het gaat ook om een politiek partij, dat wordt bevestigd door de site eens goed door te nemen.

#19518

John Fleming

 

@Luc:"Je moet dus werkelijk met vellen of rollen papier, persen en drukinkt bezig zijn om van de grondwettelijke vrije meningsuiting te kunnen genieten."
Het doorsnee vlaams toilet is inderdaad nog zowat de enige plek waar die vellen of rollen papier, persen en vééél drukkink gebruikt worden.
Zouden we niet stilaan aan een WordWideWC.net beginnen!?

#19523

VHfc

 

@Allen: ik heb daarstraks de PDF van het VCM zitten lezen en ik moet toegeven dat ik met mond vol tanden sta. We zitten hier met zijn allen te vitten over het geslacht der engelen, in casu de het verschil van een vlog *zonder* redactionele inbreng en een "programma" mèt redactionele inbreng. De grens is arbitrair.

Is er dan niemand die inziet dat het Mediadecreet op zich, tout court, an sich, gewoon een ondemocratische draak is? Luc's punt is altijd geweest dat historisch gezien, wegens de schaarste aan bandbreedte, een mediadecreet verantwoord was. Noem het dan ook gewoon een etherfrequentieregeling en niks meer. Bon.

Bij media (technische zin) waar die schaarste niet speelt (zoals het internet en satelliet) heeft een regulatie doodgewoon geen zin. Period.

Tenzij natuurlijk, en nu staan de Turken voor de poort van Byzantium, men een inhoudelijke regulering beoogt. En daar wringt het schoentje natuurlijk. Het Mediadecreet is gewoonweg een instrument om afwijkende (d.i. van het regime afwijkende) meningen te beknotten. Draai of keer het zoals je wil, het Mediadecreet is voor niks, rien, nada, de botten nodig. Het behoort in de vuilbak van de dictaturen. Men kan oeverloos palaberen over iota's en distinguo's, maar het hele concept is fout.

Wat de etherfrekwenties betreft, zet ze gewoon op e-bay, en laat de gegadigden bieden. Moge de rijkste winnen. Indymedia heeft toch ook centen, niet? Het gaat er bij mij niet in waarom een staat (die notabene haar kerntaak van straatveiligheid niet eens kan waarmaken) zich dient op te werpen als "media"-regulator.

#19524

LVB

 

@VHfc: volledig akkoord. Wie denkt dat het hier een exclusief Vlaams of Belgisch fenomeen betreft... Het is de EU die bepaald heeft dat video en audio via het internet onder de omroepwetgeving valt. Ze willen nu zelfs quota opleggen voor Europese producties, zie http://money.cnn.com/servic...

#19526

John Fleming

 

@Luc en VHfc: Valt drukken vanop een Turks toilet hier dan ook onder?

#19533

VHfc

 

@John Fleming: alleen als je daarbij een redactionele inbreng aanbrengt en je productie overwegend op Vlaanderen is gericht.

#19544

delirium

 

Mijn maag begint zo stillekes aan te keren. Dit is een duidelijk voorbeeld van een wetgeving die zo arbitrair is, dat ze de deur openzet voor willekeur. Wat zal het gevolg zijn: over een paar jaar zijn er duizenden podcasters en 'internetomroepen'. Alles wordt gedoogd, totdat er eentje is die men om een of andere reden wil nekken. Men heeft dan meteen de stok in handen om te slaan. Het feit dat Verstrepen nu willens en wetens een precedent gecreeerd heeft, doet de podcasters meer kwaad dan goed.

#19546

Lawrence

 

Dus als verstrepen alles "Live" zou doen, gasten uitnodigt, dat gewoon tapen, op het juiste moment de jingles laat spelen en weer via Mic opneemt enfin, je begrijpt het wel, wanneer hij dus het editeren eraf laat, dan zou hij zoals Guy V. wel mogen doorgaan?

Dit is inderdaad gewoon zoeken naar een belachelijk verschil om te kunnen antwoorden op de voor de hand liggende vraag van waarom JV wel en GV niet. Geen kat dat dit geloofwaardig acht. Iedereen heeft door dat het gaat om het doodzwijgen van de partij VB. Als je de letter van de wet naleeft is elke politieke partij in fout want ze mogen geen reclame maken en wat is een website dan? Je download ook de informatie als je erop surft en de web page is zeker geëditeerd via een tool om de page te maken. Het feit dat er geen muziek op zit doet er niet toe. Maar voila, eerst moest ie uit de ether, nu mag ie ook niet podcasten.

Desnoods nodig ik Verstrepen zelf uit, onder MIJN naam en is hij elke week MIJN gast. Dan is er geen podcast meer van hemzelf maar van mij. Ik zal aan het VRM eerst wel toestemming vragen dan.

Er zijn verder nog zeer veel podcasters in vlaanderen, DJs die hun mix-talenten ten toon stellen ( is geëditeerd vaak ) en die evenmin een toelating hebben. Waar gaat het naartoe??? En dan meteen de zwaarst mogelijke boete, 12.500 euro, enfin mensen, das 500.000 oude belgische frankskes!! Gewoon schandalig. Als ze zoiets in de walen moesten flikken dan was er meteen een opstand!

#19547

Lawrence

 

@Luc,

U zei: "Voor een grote politieke partij is die boete eigenlijk niet erg hoog. "
Mag ik er u op wijzen dat het niet het VB is die de boete heeft gehad maar de privé persoon Jurgen Verstrepen en zijn BVBA werden veroordeeld. 12.500 euro zal voor hem en zijn bedrijg wel effe aankomen.

Hoewel ik ook van mening ben dat ze inderdaad met VBradio de band met de politieke partij hebben gelegd, vind ik die boete alsnog schandelijk hoog. Daarbij moet nog gezegd worden dat wanneer een partij openlijk van het (rode) scherm wordt geweerd, het niet abnormaal is dat deze mensen andere bronnen gaan aanspreken om alsnog gehoord te worden. Moesten de media het VB evenveel aan het woord laten als bvb de socialisten, zou het VB dan nog een eigen kanaal hebben aangeboord?

Laten we eerlijk blijven, al jaren worden zij gedemoniseerd en uitgescholden en opzettelijk in een negatief daglicht gesteld. Tja, wat wil je dan? En het imago van "The rebel" scoort goed bij onze jongeren dus ze winnen weer en de rest schiet weer eens in hun eigen voet. Zullen ze het ooit leren?

Cheers

#19550

LVB

 

"Als je de letter van de wet naleeft is elke politieke partij in fout want ze mogen geen reclame maken en wat is een website dan?"

Ze mogen wel reclame maken. Alleen niet op radio en televisie in ¨Vlaanderen. En een gewone website is geen omroep. Maar inderdaad: dat het via papier of via een website wel mag, maar zodra er geluid of bewegende beelden bij komen kijken niet, is natuurlijk belachelijk. Precies alsof de burger wel voldoende kritisch is bij het lezen van teksten, maar zodra hij een bewegend beeld ziet of een geluid hoort, hij als een willoze zombie als slikt wat er gezegd wordt.

#19554

ivan

 

Weet je lawrence waar VB ook mee wint? met al die typen die in ELK woord of maatregel die toevallig in het nadeel van het VB uitdraaien een complot zien. Ter uwer informatie: dat decreet was er VOOR dat Verstrepen met zijn radio begon, ze is niet aangepast achteraf om hem een loer te draaien. Vestrepen overtreedt de wet, pure and simple. Zo kan ik het ook he, ik neem een wet waar ik het niet mee eens ben, ik overtreed die en als ik gesanctioneerd wordt, dan ben ik een rebel. Hoera!

#19558

Lawrence

 

Ivan,

Je hebt gelijk wat betreft de overtreding van de wet. Waar, Verstrepen heeft die decreten waarschijnlijk ergens overtreden, en volgens mij nog bewust ook. Anderzijds is Verhofstadt evenzeer in de fout. Hij is:
- ook een politieker
- verspreid ook een podcast die
1) Exclusief voor het vlaamse gewest is bestemd
2) Exclusief vanuit vlaanderen wordt in de virtuele ether gestuurd
3) Waar de inhoud exclusief politieke VLD punten of verwezenlijkingen betreffen
4) Waar zeker ook editing op werd gebeurd al was het maar om de plaspauzes, de begin en eindpunten te trimmen of dat wat niet voor het publiek vatbaar is eruit te knippen. Er werd nergens wettellijk omkaderd welke vormen van editing je zaakje tot een omroep omvormen en welke niet he. Laat ons ernstig blijven.

Keer en draai heet zoals je wil, Verstrepen werd gepakt, Verhofstadt werd gerust gelaten. DAT is het wat mij stoort. Ik zie heus geen complot in dit verhaal, ik zie wel 2 maten en gewichten.

Om die redenen krijgt het publiek steeds meer het gevoel van onrechtvaardigheid en van 'een kruistocht tegen' het VB. Dat wekt sympathie voor de underdog. Bovendien, iemand die compleet belachelijke absurde wetten overtreedt zal bij de bevloking zowiezo steun mogen verwachten omdat op die manier duidelijk wordt in welk apenland wij soms leven en dat op dergelijke wijze bepaalde idiotieën weer op de agenda worden gezet...

Bovendien, wat me ook stoort is dat het VCM/VRM zegt van voila, gij doet alles vanuit Belgie punt en als het ni waar is moet gij het zelf maar bewijzen. En bij voorleggen van enig bewijs zeggen zij dan weer van, hmmm nee, dat kunnen wij helaas niet als doorslaggevend beschouwen. De VRM spreekt over europese richtlijnen maar de VS horen niet bij Europa. Bijgevolg lijkt heel deze zaak mij niet zo klaar. Het VRM heeft zeker enkele goeie punten maar Verstrepen toch ook.

Anderzijds moet ik zeggen dat VRM hun besluit zeer goed geargumenteerd hebben en in tegenstelling tot het proces tegen het Blok destijds, is dit vonnis wel goed gedocumenteerd en voorzien van artikels in de wet. Wat dat betreft heeft het VRM goed gewerkt. Maar zoals gezegd, 2 maten en gewichten duiden toch zeer duidelijlk op een factor 'politieke afrekening'.

Ik heb VRM een mail gestuurd met de vraag waarom Verhofstadt wel mag doorgaan. Ik wacht op een antwoord.

Cheers

#19564

ivan

 

Lawrence, als Verstrepen podcasts zou uitzenden zoals verhofstadt zou hij met rust worden gelaten. Zo simpel is dat.

#19571

Lawrence

 

Ivan,

Wat is het verschil? En dan nog, als er slechts een bepaald stramien van podcasting toegelaten is, waar ligt dan de vrije meningsuiting?

Je geeft hier zelf een beetje toe dat het om een soort afrekening gaat. Je zegt zelf eigenlij dat wie tussen de politiek correcte lijnen loopt met rust gelaten wordt. Nochthans, zoals de raad van state onlangs zij, heeft een partij het recht om de bestaande staatsinstellingen in vraag te stellen, das de basis van een democratie.

Graag uw reactie

#19572

Lawrence

 

Merde, zoals de raad van state ZEI... Luc ==> Edit mogelijkheden voor kiekens als ik ;-)

#19603

ivan

 

Volgens de huidige stand van de mediadecreten heeft Vestrepen een programma gebracht met redactionele tussenkomst wat dus volgens de VRM niet kan als het verbonden is met een politieke partij. Je zegt zelf dat de argumentatie van de VRM correct is. Moet Verstrepen dan geen boete opgelegd worden? Moeten we dan zeggen, overtreedt het decreet maar?

De podcasts van Verhofstadt zijn volgens dezelfde goed geargumenteerde logica van de VRM géén omroep en dus krijgt hij geen boete.

Nu kun je daar een afrekening in zien, maar enkel het feit dat Verstrepen iemand is van het Vlaams belang is daar absoluut geen bewijs van, zoals jij lijkt te impliceren.

Ik zeg overigens niet dat iemand die binnen de "politiek correcte lijnen" loopt met rust wordt gelaten. Wetgeving is niet hetzelfde als "politiek correcte lijnen". Je moet de wetgeving naleven en dan wordt je met rust gelaten. Dat is met alle wetgeving zo. Nu als je de rebel wil uithangen, mij niet gelaten hoor, maar dan moet je wel de gevolgen ervan dragen. Als je politiek correcte lijnen overschrijdt, terwijl je de wetgeving naleeft, ga je geen boete krijgen hoor.(toch niet van VRM)

Ik zie een decreetgeving die verkeerd en achterhaald is. Ik wil evengoed dat deze wordt gewijzigd. Maar ik zie geen afrekening. Tenzij je met bewijzen komt. Toon bijvoorbeeld aan dat de podcasts van verhofstadt ook programma's zijn met een redactionele lijn. En toon dan aan dat verhofstadt aan partijpolitiek doet (regeringsmededelingen via internet lijken mij wel mogelijk). Dan kunnen we opnieuw praten.

#19604

ivan

 

"Nochthans, zoals de raad van state onlangs zij, heeft een partij het recht om de bestaande staatsinstellingen in vraag te stellen"

Moet je mij niet vertellen. Op mijn weblog stel ik soms het bestaan van de staat zelf in vraag. Maar impliceert dit recht ook het recht om de wetgeving te overtreden? Is dat dan wél democratisch?

#19605

dof

 

"Moet Verstrepen dan geen boete opgelegd worden?"

Wat mij betreft mag dat.

Moeten mensen die illegaal in het land zijn niet uitgewezen worden, in plaats van gratis onderwijs te krijgen?

#19606

ivan

 

Ja. En al diegenen die te snel rijden moet ook een fikse boete krijgen en niet met fluwelen hand benaderd worden zoals sommige toch zo graag zouden willen.

#19725

Lawrence

 

Ivan,

Je antwoord niet op mijn vraag. Ik vroeg je war het verschil was tussen Verhofstadt's podcast en die van verstrepen? En zeggen dat er geen redactionele ingreep in is gebeurd is fout, dat zeg ik al vooraf. Verhofstadt knipt en plakt evenzeer in zijn podcasts zodat er ook redactionele edits zijn gebeurd. Dus, nogmaals mijn vraag, waarin verschilt Verhofstadt met Verstrepen qua podcast zodat Verstrepen izjn boete t.o.v Verhofstadt gerechtvaardigt is?

Dank voor uw antwoord.

PS: Snelheidsovertreders met fluwelen hand aangepakt??? Heb jij de boetes onlangs nog bekeken? Die zijn ronduit desastreus in vergelijking met wat een winkeldief opgelegd wordt bij betrapping...

#20425

digitalprimate

 

@Lawrence omtrent uw PS:
Euh, ja, maar een snelheidsovertreder kan dan ook een mensenleven nemen, iets wat bij de (kleine) winkeldief misschien niet het geval is. Doen alsof een snelheidsovertreding maar een 'kleintje' is, toont aan dat de mentaliteitsverandering nog niet helemaal compleet is.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.