VCM legt Verstrepen boete van 12.500 euro op

Jurgen Verstrepen krijgt een administratieve geldboete opgelegd van 12.500 euro (PDF) vanwege het Vlaams Commissariaat voor de Media. Kort samengevat heeft hij volgens het VCM het volgende mispeuterd:

  • Hij heeft in Vlaanderen een hoofdzakelijk op Vlaanderen gericht omroepprogramma geproduceerd, en dat vervolgens via buitenlandse zenders in de ether uitgezonden. Omdat hij echter niet over een vaste inrichting (bedrijf of kantoor) in het buitenland beschikt (of daar geen overtuigende bewijzen voor levert), valt hij volledig onder de Vlaamse mediawetgeving, en had hij over een voorafgaande erkenning als landelijke omroep moeten beschikken.
  • Hij heeft omroepprogramma's via het internet verspreid, zonder een voorafgaandelijke aangifte te doen bij het VCM van het feit dat hij een "radiodienst" uitbaat.
  • Het VCM acht zijn omroep afhankelijk van een politieke partij, hetgeen in strijd is met de Vlaamse omroepwetgeving.


Het VCM heeft de letter van de wet toegepast. Verstrepen had zich, indien hij dat had gewild, beter kunnen indekken. Bijvoorbeeld door, net zoals VT4 in de beginperiode (met Britse licentie), over een vast adres in het buitenland te beschikken, waar ook de eindredactie of de eindregie van de ether-uitzendingen plaatsvond. Hij had ook een naam kunnen kiezen waar de band met Vlaams Belang niet vingerdik op lag, zoals nu met "VB6015".

Fundamenteel brengt dit incident mijns inziens twee problemen aan het licht in de huidige Vlaamse mediawetgeving:
  1. Al wie louter via het internet uitzendt, en die dus geen gebruik maakt van schaarse gemeenschapsgoederen zoals etherfrequenties, wordt door de Vlaamse mediawetgeving verbod opgelegd om bindingen te hebben met een politieke partij. Sterker nog, een politieke partij mag dus geen geluids- of videobestanden op zijn website aanbieden, want dan biedt zij een "radiodienst" of "televisiedienst" aan, en om dat te mogen doet moet je volgens de Vlaamse mediawetgeving gestructureerd zijn als een rechtspersoon wiens voornaamste doel erin bestaat om dergelijke diensten uit te baten, en moet je bovendien onafhankelijk zijn van een politieke partij. Ik vermoed dat zowat alle Vlaamse podcasters, vloggers en webcasters al in overtreding zijn met de bepaling inzake structurering als rechtspersoon en de bepaling over het maatschappelijk doel van die rechtspersoon.

  2. Al wie beeld en geluid uitzendt via het internet, en daarbij dus geen gebruik maakt van schaarse gemeenschapsgoederen zoals etherfrequenties (nee, internet-bandbreedte is géén schaars gemeenschapsgoed, maar zuivere handelswaar), moet vooraf aangifte doen per aangetekend schrijven aan het VCM. Sorry, maar alleen al die aangifteplicht vind ik een fundamentele inbreuk op mijn recht van vrije meningsuiting. Dat er een erkennings- of vergunningsplicht geldt voor etheruitzendingen kan ik begrijpen: de gemeenschap beheert immers het schaarse frequentiespectrum, en geeft daarbij voorrang aan omroepen die aantonen dat zij een bepaald maatschappelijk nut brengen, pluralistisch georganiseerd zijn, enzovoorts. Dat je iets wil bekendmaken op het internet, en dat je louter omwille van het feit dat je dat niet met woorden, maar met beelden en/of geluiden wil doen, je daarvan vooraf aangifte moet doen, is gewoon belachelijk. Het ligt niet alleen aan Vlaanderen, maar ook aan Europa. Europa heeft namelijk in een richtlijn gesteld dat het verspreiden van beelden en/of geluiden via het internet als een omroepactiviteit moet worden beschouwd. Vlaanderen heeft daar de consequentie aan gekoppeld dat er dan maar een aangifteplicht moest komen, al was het maar om te kunnen nagaan of de wetgeving wordt gerespecteerd. Het netto-resultaat is dat de overheid een fundamentele discriminatie hanteert tussen wie zijn ideeën op internet verspreidt via het geschreven woord, en wie dat doet via geluid en/of beeld. De ene moet geen aangifte doen, den andere wel. Ofschoon beiden geen enkel schaars gemeenschapsgoed gebruiken, eigent de overheid zich toch het recht toe om één van de twee afhankelijk te maken van een aangifteplicht.

Verstrepen geeft commentaar op de beslissing en kondigt aan in beroep te gaan.

Reacties

#16493

Joppe

 

Misschen had hij beter opgeroepen om bepaalde bevolkingsgroepen van het hoogste gebouw naar beneden te gooien om vervolgens met stenen te doden. Dan had men volgens een bestaand precedent de vrijheid van meningsuiting niet mogen inperken.

#16495

ivan

 

Het is inderdaad wel merkwaardig dat je partijpolitieke ideeën mag verspreiden via een website, maar niet als daar bepaalde kenmerken van een "omroep" daarmee te maken hebben. Totaal onrealistisch. Tijd om de wetgeving te herdenken.

Het VCM overigens maakt geen wetgeving, maar moet ze toepassen. En dat heeft ze hier weliswaar streng maar correct gedaan. Het is aan de politici om eventuele tegenstrijdigheden weg te werken.

#16497

Paul Belien

 

Mogen we via email een kerstwens met beeld en muziekje aan vrienden toesturen? Of is dat ook radio, waarvoor vooraf met aangetekend schrijven toelating gevraagd moet worden?

#16498

Sven

 

Toch weer vreemd dat juist iemand van het Vlaams Belang een boete aan zijn been heeft. Ik meen toch al eerder audio en video gezien te hebben op Vlaamse Blogs. Onze democratie is weer een beetje zieker.

#16499

Briggs

 

Hmm; heeft LVB geen politieke inslag ?
Doet toch ook aan podcasting?
België: land v Despotie...

#16500

De gemuilkorfde burger

 

Waarom doet de VCM mij zo erg aan de Stasi denken ?

Zoals Verstrepen zegt zijn er genoeg andere voorbeelden (de weblogs van Verafstoot bijv.) die niet aangepakt worden.
Wat voor klotenland is dit hier toch.
Mocht het Vlaams Belang als iedere andere partij behandeld worden, dan zou er geen nood zijn aan eigen podcastings.

Vrijheid van meningsuiting is iets waar het regime duidelijk als de dood voor is.

#16501

bema

 

Die mislukte klacht tegen het VB van Kef-Kef zal moeten gecompenseerd worden zeker.

#16502

Outlaw Mike

 

Het VCM is een bende Rode en Groene Nazis.

Wacht gasten, aan uw rijk komt een einde.

#16503

ivan

 

Ocharme dat Vlaams Belang toch....

#16504

Koen Godderis

 

De Vlaamse wetgever (media valt via het VCM onder de Vlaamse bevoegdheid) is van oordeel dat al wie met tv- of radio-uitzendingen uitzendt (ook via internet) dit moet melden aan het VCM zodanig dat deze uitzendingen conform zijn aan de Vlaamse media-decreten.

Maar deze decreten gaan wel erg ver, want een weblog zoals LVB.net gebruikt ook regelmatig audio en video-beelden en is dus onderworpen aan de Vlaamse mediadecreten. Concreet moet dus ook de eigenaar van de weblog LVB.net (Luc Van Braekel) aangifte doen bij het VCM als verspreider van audio en video. Zo zie je maar dat het decreet heel ver gaat (inzake vrijheid van meningsuiting - Geschreven woorden moeten niet gemeld worden bij het VCM/audio-video moet gemeld worden!).

Wanneer valt een weblog, radiozender of tv-zender die via internet haar audio en/of visuele beelden verspreidt NIET onder de Vlaamse media-decreten? Dat is enkel en alleen het geval wanneer:

- de server van waar alle data wereldwijd wordt verspreid zich niet in Vlaanderen bevindt

- de eigenaar van de website zich in het buitenland registreerde met buitenlands adres

- en de uitzendingen zich richten tot niet enkel en alleen de Vlaamse gemeenschap (dit laatste is juridisch steeds voor discussie vatbaar!)

Hetgeen Jurgen moet doen, is zich dus zo in regel stellen dat alles vanuit het buitenland gebeurt. En liefst via de VS omdat deze geen goeie maatjes zijn met België in het algemeen en er een soepele wetgeving bestaat inzake vrijheid van meningsuiting.

De veroordeling door het VCM is terecht in die zin dat zij enkel hetgeen uitvoert wat de Vlaamse wetgever in media-decreten heeft gegoten. Zij is van mening dat er voldoende bewijzen zijn dat de zender onder de Vlaamse mediadecreten valt. Zoals eerder vermeld kan dit alles omzeild worden. Hetgeen VT4 (en andere zenders) enkele jaren geleden ook deed.

Nee, dit is echt geen leuk land meer. De burger wordt dagelijks gemuilkorfd. Vlaanderen begint meer en meer te lijken op Nazi-Duitsland waar alles wat niet in het kraam van het politieke dictaat past, wordt gemuilkorfd. Schuldigen hiervoor zijn de linkse partijen in dit land (zoals Agalev en SPa + alle Waalse politieke partijen) die verantwoordelijk zijn voor de Hitleriaanse maatschappij waar wij meer en meer in zijn gaan leven.

Wat veel mensen niet weten is dat het Nazisme van Adolf Hitler extreem-LINKS was en niet extreem-rechts zoals wel vaker wordt vermeld. U denkt dus beter 2 keer na voor U nog een keertje het stemhokje passeert.

De media worden in Vlaanderen gecontroleerd, gemuilkorfd en gepolitiseerd dat het geen naam heeft. En dit moet ophouden!

#16507

Willy

 

Als fanatieke voorstander van alles wat met vrijheid te maken heeft, dus zeker de vrijheid van meningsuiting, vind ik deze maatregel van de Vlaamse regering beneden alles. Ze kunnen dat, want ze hebben de meerderheid. Allen tegen één. Maar waar gaat dat eindigen ? Wees maar gerust, deze website, lvb.net, één van de weinigen die IEDERS mening aan bod laat komen, reeds lang een doorn in het oog is van de opiniemakers. Met de zwijgplicht werd al veel bereikt, maar hoe sterker de dreigende druk, hoe meer gemor er zal weerklinken vanuit de catacomben. Zolang dat allemaal zachtaardig blijft gaat het nog. Kan dus nog lang zo doorgaan.

#16508

Briggs

 

Bah...kunnen enkel voor de goeien stemmen.
Theoretisch gezien heeft het volk van mij het recht om de Leviathan omver te werpen met alle mogelijke middelen.
Juist een kwestie om mensen te mobiliseren.

#16509

John Fleming

 

In China mag men van internet gebruik maken zolang men vermijdt termen als 'democratie' en 'vrijheid van meningssuiting' en 'mensenrechten' te gebruiken.
In Vlaanderen zal men weldra het internet nog enkel gebruiken om de belastingaangifte in te brengen.
Ik wens jullie alvast een 'Zalig Kerstfeest'!

#16510

Peter Fleming

 

twee dingen:
- de blijkbaar selectieve aanpak van het VCM
- de decreten moeten dringend veranderd worden

het is zoals met die anti-discriminatiewetten; het begint met het VB, maar waar stopt het hé?

#16511

Skender

 

Is dit niet het soort "misdrijven" waar de parlementaire onschendbaarheid voor is uitgevoenden zodat "het regime" de opositie niet kan muilkorven?

Ook politici moeten uiteraard hun parkeerboetes betalen en dus is de parlementaire onschendbaarheid waarschijnlijk ook niet van toepassing op deze boete. Maar als Verstrepen in beroep zou blijven gaan en zou weigeren te betalen, dan zal het parlement zich er uiteindelijk toch moeten over buigen of dit een rechtzaak en de opheffing van de onschendbaarheid waard is.

#16533

Koen Godderis

 

Verder zou ik graag eens weten welk wetgevend kader er bestaat om de maat van sanctie te bepalen.

De één krijgt 1250 euro boete, de andere blijkbaar 12500 euro. Op basis van willekeur worden deze boetes opgelegd? Als dat zo is dan zal de RvS uiteindelijk al even snel deze beslissing teniet doen.

Hoe het verdere verloop van deze zaak er uitziet? Er kan eerst nog een bezwaarschrift tegen de sanctie worden ingediend. Daarna Raad van State en in geval nodig uiteindelijk naar Europa met deze zaak.

#16546

VH

 

Luc ik weet niet of statisch beelmateriaal onder de regelgeving valt. Zo te lezen gaat het enkel over geluid en video. Maar zo niet, dat is elke Flickr uploader in Vlaanderen en virtueel elke blogger in overtreding. In elk geval lijkt JV een sterk punt te hebben als hij zou aanvoeren dat de VCM-regelgeving - wat het Net betreft - ongrondwettig is. De persvrijheid bestaat er in dat men niet onderworpen kan worden aan voorafgaande censuur of controle. In de VS zou dit tot een major issue uitgroeien. In Vlaanderen wordt het waarschijnlijk gewoon even creatief prakkezeren hoe het BB (Boze Blok) alternatief aan te pakken.

Lectuur van de mediawetgeving is trouwens hallucinant. Je mag geen politieke propaganda voeren [is dat niet essentieel in een democratie?], je moet je aan de journalistieke deontologie houden, een eindredacteur hebben, en je mag het geloof en de overtuigingen van iemand niet beledigen, noch vreemde landen. Een cartoon van Muhammad (PUB) op je blog zetten is dus illegaal, en eigenlijk was Freya ook wat illegaal bezig toen ze Harry Balkenende op de radio een truttig gekleed burgermannetje noemde.

Zowel formeel als inhoudelijk schort er iets fundamenteels aan die media-regulatoe.

#16559

Spartacus

 

Op de thuispagina van de coördinatiecel Vlaams e-government (terug te vinden op http://www.vlaanderen.be) bulkt het van 'multimedia-presentaties'. Zijn zij wel in orde met de mediawetgeving ?

Trouwens, heeft iemand http://www.monarchie.be/nl/ al eens nagekeken ? (trouwens een mooi verzorgde site, ongetwijfeld winnaar van de wereldwijde "Koninklijke Site van het Jaar"-award).

#16560

phoenos

 

Luc, met alle respect maar uw opmerkingen die beweren dat alle podcasters, bloggers... die audio en video op hun website zetten buiten de wet opereren slaan (juridisch) op niets.

In de eerste plaats heeft verstrepen een OMROEP. Dit is slechts zo indien hij programma's in de "ether" verspreidt.

<citaat>
"Hij heeft in Vlaanderen een hoofdzakelijk op Vlaanderen gericht omroepprogramma geproduceerd, en dat vervolgens via buitenlandse zenders ***in de ether*** uitgezonden"
<einde citaat>

Als ik me niet vergis heb jij noch andere bloggers met AV materiaal een programma gemaakt dat in de "ether" werd uitgezonden. We kunnen juridisch niet spreken van een OMROEP.

Dat vastgesteld heeft hij zich als (Vlaamse) OMROEP te houden aan de Vlaamse reglementering. Waar hij zich duidelijk niet aan heeft gehouden.

De drie beschuldigingen die jij opsomt staan dus niet los van elkaar maar hebben alles te maken met de eerste vaststelling dat hij een OMROEP is. Ik weet niet of je het decreet (en de memorie van toelichting) hebt gelezen maar hier trek je de verkeerde conclusies.

Uiteraard volgt je kudde onnadenkend.

Phoenos

#16562

LVB

 

@phoenos: U hebt het fout. De wettelijke bepalingen voor "radiodiensten" staan totaal los van het feit of er daarnaast etheruitzendingen gebeuren.

Uw uitspraak "In de eerste plaats heeft verstrepen een OMROEP. Dit is slechts zo indien hij programma's in de "ether" verspreidt", is totaal fout. Lees er de mediadecreten op na.

Het is trouwens niet de eerste keer dat ik dit op mijn blog vermeld. Zie http://lvb.net/item/801 , artikel waarin Caroline Uyttendaele, de juriste die het deel van het decreet over de radiodiensten schreef en die nu op het kabinet-Bourgeois werkt, deze visie bevestigt.

#16655

VH

 

Het hele Internet wordt via de ether verspreid: WAP. Papieren kranten hebben een online versie. Radio wordt gestreamd. Digitale TV gebruikt de Internet-infrastructuur.

Wellicht moet het mediadecreet worden herschreven in de zin van IP-packet-based en non-IP-packet-based? Een meer spaarzame oplossing zou er in bestaan dat het mediadecreet zich alleen zou bezig houden met het toekennen van schaarse ether-frequenties, en niet met inhoud.

Een decreet dat zich bezighoudt met inhoud is ongrondwettelijk (art. 25). In dit art. is spraak van "drukpers". Men kan dit vrij eenvoudig interpreteren als "massacommunicatiemedia". Een jurist heeft me verzekered dat de (grond)wet altijd maximaal moet worden geïnterpreteerd als het om rechten gaat, en minimaal als het om strafrecht gaat.

#16657

LVB

 

@VH: over de veronderstelling dat drukpers = alle media:

In 1909 omschreef het Hof van Cassatie het gebruik van de drukpers als: elke wijze van publicatie waardoor geschriften kunnen worden gepubliceerd door middel van methoden die met een drukpers gelijkenis vertonen. Op grond hiervan volstaat elk mechanisch, fysisch of chemisch procédé waarmee een geschrift kan worden vermenigvuldigd in een groot aantal identieke exemplaren, zoals stencil, fotokopie, chromografie, ronéoprocedé of lithografie. Een mondelinge persconferentie, een schriftelijke en strafbare meningsuiting waarvan slechts één exemplaar bestaat of met de hand geschreven teksten, ook al zijn ze in een groot aantal identieke exemplaren opgesteld, komen dus niet in aanmerking. Wat de fonoplaat betreft is er geen eensgezindheid. Ook i.v.m. strafbare meningsuitingen via radio of televisie zijn rechtspraak en rechtsleer verdeeld. De correctionele rechtbank van Brussel (1992) stelde deze problematiek duidelijk als volgt: "(...) la question de savoir si le constituant a entendu priviligier un seul "support" de la liberté d'opinion -à savoir la presse écrite- au détriment d'autres supports éventuels, ou s'il a entendu en visant la presse écrite, viser d'autres moyens d'expression de la pensée ayant une diffusion certaine.Het Hof van Cassatie heeft zich echter uitdrukkelijk verzet tegen een interpretatie van de "drukpers" waaronder ook radio en televisie zouden vallen. Sommige auteurs wijzen er tevens op dat alhoewel daartoe herhaalde malen voorstellen werden gedaan, de grondwetgever het niet nodig geacht heeft om de inhoud te wijzigen van de grondwetsartikelen die op de drukpers betrekking hebben, ook al had hij daartoe de kans.

bron: http://www.law.kuleuven.ac....

#16658

LVB

 

conclusie: in België bestaat juridisch gezien geen persvrijheid, enkel vrijheid van 'drukpers' in de strikte zin van het woord.

#16684

VH

 

@Luc: in be.politics heeft Thomas Leys een hoop arresten geciteerd waaruit eveneens blijkt dat "drukpers" restrictief moet worden geïnterpreteerd. Volgens hem zou er een consensus onder politici bestaan om art.25 in 2007 voor herziening vatbaar te verklaren (in de zin van "alle media"). Wait and see.

Het lijkt er sterk op dat het hoofdcriterium bij elke voorgestelde politieke verandering of verbetering tegenwoordig is of en inhoeverre het VB er zal bij winnen.