Podcasting en de wet

Podcasting komt ook in Vlaanderen op gang. Na blogger-podcasts als Sounds of Drudgery and Boredom, Geroezemoes en Druugeradio is er nu ook de hilarische en zeer professioneel in elkaar gestoken podcast 'Het Paleis' van de neven Stefan en Jeroen Perceval.

Maar hoe zit het met podcasting en de wet? Niet zo eenvoudig, zo blijkt. Hierna bespreek ik twee aspecten van deze materie: de auteursrechten en de omroepwetgeving.


AUTEURSRECHTEN

Wie zijn podcasts enkel vult met eigen spraak en eigen teksten, hoeft zich niet te bekommeren om de auteursrechten. Wie zich bij het draaien van muziek beperkt tot podsafe music, muziek waarvan de artiesten en uitvoerders uitdrukkelijk hun rechten afstaan, ook niet. Wie andere muziek draait, moet vooraf toestemming vragen aan SABAM. Een recente Europees onderzoek naar de monopoliepositie van organisaties als SABAM, zal er vermoedelijk binnenkort toe leiden dat webcasters de vrije keuze moeten krijgen om de meest voordelige inningsorganisatie te selecteren in de hele Europese Unie. In principe zal een Vlaamse podcaster dus kunnen aankloppen bij de Nederlandse BUMA, bij een gelijkaardige organisatie in Polen of in elk ander land van de Europese Unie, om de voordeligste tarieven uit te kiezen. Maar voor de eenvoud gaan we er hier van uit dat alles via SABAM verloopt en dat de podcaster geen commerciële bedoelingen heeft. Omdat podcasting niets anders is dan een alternatieve manier om multimedia-bestanden die reeds online beschikbaar zijn via HTTP of FTP, via een RSS-feed toegangelijk te maken, gelden voor podcasting dezelfde tarieven als voor het online aanbieden van radioprogramma's en/of muziekwerken. Het feit dat jouw server zich buiten België of buiten Europa bevindt, speelt daarbij totaal geen rol. Als verantwoordelijke uitgever opereer je immers vanuit België, profileer je je als een Belgische podcaster of richt je je hoofdzakelijk tot een Belgisch publiek.

Wat de SABAM-tarieven betreft, kunnen we een onderscheid maken tussen volgende gevallen:

 1. Een podcast waarbij de muziek centraal staat. Het gaat hier om cd-recensies, hitparades en dergelijke. In dat geval betaalt de podcaster 13,07 euro per maand voor het gebruik van 15 minuten muziek. Voor 30 minuten wordt dat 26,16 euro, voor een uur 45,77 euro en per bijkomend uur muziek 20,93 euro.
 2. Een podcast die vergeleken kan worden met een radioprogramma dat uitsluitend via het internet wordt verspreid. In dat geval betaalt de podcaster een minimumtarief van 1.307,70 euro per jaar, voor een onbeperkt aantal uren muziek en voor maximaal 50.000 podcast-raadplegingen per jaar. SABAM gaat eigenlijk uit van 50.000 hits op de webpagina, maar verduidelijkt daarbij dat, indien er nauwkeuriger gegevens beschikbaar zijn over "het openen van een mediaplayer", daarmee rekening wordt gehouden.
 3. Het gaat om het niet-rechtstreeks aanbieden van muzikale evenementen zoals concerten. In dat geval betaalt de podcaster 52,30 euro voor het aanbieden van een opname van één uur gedurende 1 week, 78,47 euro voor het aanbieden gedurende 2 weken en 130,77 euro per maand.
Zoals gezegd baseer ik mij hierbij op de tarieven voor webcasting, in de veronderstelling dat SABAM podcasting als een vorm van webcasting beschouwt. Mocht SABAM in de toekomst alsnog een onderscheid maken tussen beide vormen van "casting", dan bestaat het risico dat podcasting nog duurder zal uitkomen, omdat er bij podcasting effectief bestanden worden gedownload.

INTERNETRADIO'S AGEREN TEGEN SABAM
Ben Van Haelen
Ben Van Haelen
De naburige rechten, ook wel bekend als "billijke vergoeding", zijn (nog) niet van toepassing op internetradio en dus ook niet op podcasting. Maar alleen al de SABAM-tarieven vormen een zware dobber voor heel wat internetradio's. Ben Van Haelen, initiatiefnemer van één van de drukst beluisterde Belgische internet-only radio's, Enjoy Internetradio, schreef vorige week een brief aan SABAM die mee ondertekend werd door Peter Vanderveken van Radio 80 en Rudy Ryckewaert van streaming-provider Lazernet. In de brief brengen ze 7 eisen naar voren:
 1. Een vrijstelling van het minimumtarief voor webradio's tot maximaal 10 simultane streams. Dit zou de drempel voor nieuwe initiatieven verlagen.
 2. Een vrijstelling van het minimumtarief voor streams tot 32kbps. Deze kwaliteit is onvoldoende voor commercieel gebruik of reproductie.
 3. De tarieven moeten bepaald worden aan de hand van het effectief aantal simultane streams. Die cijfers zijn online beschikbaar en kunnen opgevraagd worden bij de streaming provider.
 4. Het afschaffen van de discriminatie tussen de streams van FM-radiostations en andere streams.

 5. Het aantal pageviews op een site is totaal irrelevant, hiermee mag geen rekening gehouden worden bij het bepalen van het tarief.
 6. Het aantal clicks op een stream is irrelevant, dit kan evengoed een error zijn. Hiermee mag dus geen rekening gehouden worden bij het bepalen van het tarief.
 7. Het tarief moet gebaseerd worden op de reclame-inkomsten (naar analogie met alle andere SABAM-contracten), met aftrek van het minimumtarief.
Een aantal van deze eisen zijn niet echt relevant voor podcasters, maar vooral de tweede eis lijkt mij interessant. De vrees van de muziekindustrie is dat het 'casten' "digitale" (alleen al het woord doet hen bleek om de neus worden, want bij "digitaal" denken ze meteen aan de onbeperkte copieermogelijkheid zoner kwaliteitsverlies) opnames zal leiden tot een daling van de verkoop van CD's. Het 'casten' met een relatief lage bitrate kan er dan weer voor zorgen dat de muziekliefhebbers zich via de web- of podcast wél een beeld kunnen vormen van de opname, maar voor een betere geluidskwaliteit toch aangewezen zullen zijn op de aankoop van CD's.

OMROEPWETGEVING
Vorig jaar werd de Vlaamse mediawetgeving aangepast aan de Europese telecom-richtlijnen (2002/21/EG, 2002/20/EG, 2002/19/EG, 2002/22/EG) die de convergentie tussen telecom, elektronische handel, internet, vaste en mobiele telefonie en omroep willen bevorderen. De term "omroep" wordt niet langer beperkt tot de klassieke vormen van radio en televisie via de ether en via de kabel. Ook andere vormen van transmissie van beelden en geluiden, zoals DAB (digitale radio via de ether), DVB-T (digitale televisie via de ether), DVB-C (digitale televisie via de kabel), satelliet en internet, vallen nu onder de omroepwetgeving.

Voor internetradio's geldt een meldingsplicht aan het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM). Bovendien moet een internetradio de vorm aannemen van een rechtspersoon wiens hoofddoel het is om radiodiensten te verzorgen. De bestuurders van deze rechtspersoon mogen geen bestuurder zijn in een rechtspersoon van een andere radiodienst, en mogen geen politiek mandaat bekleden. Dit staat allemaal in het "Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van sommige andere bepalingen betreffende de radio-omroep en de televisie" van 7 mei 2004, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2004. Meer bepaald: artikel 3 §4, en "afdeling 6: de radiodiensten" (PDF).

Daar lezen we het volgende:
Particuliere radio-omroepen die zich met andere soorten van diensten richten tot het algemeen publiek of een deel ervan, of die hun programma’s uitsluitend doorgeven via het internet, worden hierna in dit hoofdstuk « radiodiensten » genoemd. Radiodiensten behoeven geen erkenning, doch moeten wel onder de voorwaarden bepaald bij dit hoofdstuk, worden aangemeld bij het Vlaams Commissariaat voor de Media.

En nog:
Eenieder kan, onder de voorwaarden van dit hoofdstuk, radiodiensten aanbieden, voorzover :
1° hij is opgericht als een rechtspersoon en valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap;
2° de radiodienst voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 31, 32, 33 en 35 van deze decreten;
3° de beheerders of bestuurders van de radiodienst geen politiek mandaat bekleden en geen beheerder of bestuurder zijn van een andere rechtspersoon die een radiodienst beheert;
4° de radiodienst onderscheiden is van de gewone programma’s van de openbare omroep van de Vlaamse Gemeenschap of van een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende particuliere radio-omroep.
De radiodiensten kunnen, al dan niet tegen betaling, geheel of gedeeltelijk gecodeerd uitzenden.

§ 2. Het Vlaams Commissariaat voor de Media moet vooraf per aangetekend schrijven in kennis worden gesteld van het aanbieden van een radiodienst. Deze kennisgeving moet minstens de volgende informatie bevatten : de plaats van uitzending, de plaats van vestiging, de wijze van verspreiden van het programmasignaal, de aanwezige infrastructuur, de statuten, de financiële structuur en het financiële plan, het programma-aanbod, het redactiestatuut, het uitzendschema, de medewerkers van de radiodienst met inbegrip van hun radio-ervaring en hun statuut.

Voor elke afzonderlijke nieuwe dienst wordt een nieuwe kennisgeving verricht. Bij het samen aanbieden van afzonderlijke diensten worden afzonderlijke kennisgevingen ingediend. Wanneer de radiodiensten hun aanbod uitbreiden met een nieuwe soort dienst, moeten ze een afzonderlijke kennisgeving verrichten.

Elke latere wijziging van die informatie, inzonderheid elke wijziging in de raad van beheer of raad van bestuur van de radiodienst, wordt zonder verwijl aan het Vlaams Commissariaat voor de Media meegedeeld.

Artikel 38quinquies decies. Het maatschappelijk doel van de radiodiensten bestaat in het verzorgen van diensten als bedoeld in artikel 28, § 4, inzonderheid op digitale wijze, of in het verzorgen van radioprogramma’s via het internet.

De radiodiensten kunnen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel.

De vraag die zich hierbij onvermijdelijk stelt, is wat er zou gebeuren als je je hier allemaal niks van zou aantrekken. Als je via podcasting muziek uitzendt die niet "podsafe" is, krijg je vroeg of laat facturen van SABAM in de bus, zoveel is duidelijk. Maar wat als je wél braaf betaalt aan SABAM, of helemaal geen muziek uitzendt, maar voor de rest je bestaan niet meldt aan het VCM, alles in persoonlijke naam doet zonder een rechtspersoon (VZW of vennootschap) op te richten? Wat als je er wel een VZW voor opricht, maar tegelijk als bestuurder in een andere VZW zetelt die ook nog een internetradio of podcast exploiteert? Wat als je gemeenteraadslid bent, bijgevolg een politiek mandaat bekleedt, en een internetradio of podcast opstart om je verkiezingscampagne te ondersteunen? Het is allemaal in strijd met de letter van de Vlaamse mediawetgeving, me dunkt. Nu zijn er twee conclusies mogelijk: ofwel zal het VCM redeneren: "jij valt niet onder onze definitie van 'radiodiensten', dus doen we of je niet bestaat". Ofwel redeneert het VCM: "jij voldoet niet aan onze voorwaarden voor 'radiodiensten', dus mag je niet bestaan tenzij je je conformeert aan onze voorwaarden".

Om hierover duidelijkheid te krijgen, stuurde ik op 4 januari een e-mail naar het kabinet van Geert Bourgeois, de Vlaamse minister die bevoegd is voor (onder andere) media. Ik stelde daar de volgende vraag:
Het "telecom-decreet" van 7 mei 2004, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2004, legt aan "radiodiensten" een aantal voorwaarden op. De belangrijkste voorwaarden zijn de verplichting om een rechtspersoon aan te nemen, de onverenigbaarheid van een bestuursmandaat in een radiodienst met een politiek mandaat of een bestuursmandaat in een andere radiodienst, en de meldingsplicht aan het VCM. Internetradio's worden beschouwd als radiodiensten. Ik had graag vernomen welke de eventuele sancties zijn bij het niet naleven van deze voorwaarden. Heb ik het goed voor, als ik veronderstel dat het niet naleven van deze voorwaarden voornamelijk tot gevolg heeft dat de internetradio in kwestie zich niet kan beroepen op de rechten die de Vlaamse mediawetgeving voorziet voor omroepen, zoals vrije nieuwsgaring en dergelijke? Of kunnen er effectief boetes opgelegd worden aan internetradio's die vanuit Vlaanderen geëxploiteerd worden, en die zich niet aan de definitie van "radiodiensten" conformeren?

Vandaag kreeg ik het volgende antwoord van Caroline Uyttendaele, adviseur media op het kabinet-Bourgeois: :
In antwoord op uw vraag van 4 januari 2005 betreffende de wettelijke voorwaarden voor het aanbieden van internetradio's, kan ik u het volgende melden:

Iedereen kan, mits aan bepaalde decretaal opgelegde voorwaarden voldaan is, radiodiensten aanbieden. Het uitbaten van een radiodienst moet wel vooraf per aangetekende brief worden gemeld aan het Vlaams Commissariaat voor de Media. Deze kennisgeving volstaat. Van een erkenningsprocedure is geen sprake. Aanbieders van radiodiensten kunnen dan ook niet worden beschouwd als omroepen “van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap”.

Het Vlaamse Commissariaat voor de Media ziet toe op de naleving van de mediadecreten en kan met toepassing van artikel 116 ter van de gecoördineerde decreten sancties opleggen. Wanneer het Commissariaat een overtreding vaststelt op de bepalingen van de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie kan het sancties opleggen zoals bepaald in de artikelen 116 septies en octies van de gecoördineerde decreten. Het aanbieden van radiodiensten wordt geregeld door de gecoördineerde decreten en dus geldt deze sanctieregeling ook voor aanbieders van radiodiensten. De praktische uitvoering van deze sanctieregeling op internetradio’s zal echter niet eenvoudig zijn.

Het recht op vrije nieuwsgaring wordt geregeld door het decreet van 17 maart 1998 houdende regeling van het recht op vrije nieuwsgaring en de uitzending van korte berichtgeving door de omroepen, dat binnenkort zal worden gecoördineerd met de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie. In het decreet van 17 maart 1998 is alleen sprake van “omroepen van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap”. “Radiodiensten”, en dus ook internetradio, vallen buiten het toepassingsgebied van het recht op vrije nieuwsgaring.

Enige toelichting bij dit antwoord, na raadpleging van de mediadecreten:
 1. De voorziene sancties zijn een waarschuwing en administratieve geldboete gaande van 1.250 tot en met 125.000 euro.
 2. De "decretaal opgelegde voorwaarden" omvatten dus wel degelijk de verplichting om via een rechtspersoon (VZW of vennootschap) te werken, het verbod om tegelijk bestuurder te zijn van meerdere rechtspersoon die internetradio's exploiteren, en de onverenigbaarheid met een politiek mandaat. Meer details zijn beschikbaar in het hoger gelinkte PDF-bestand.
In hoeverre deze verplichtingen, verbodsbepalingen en beperkingen in overeenstemming te brengen zijn met het recht op vrije meningsuiting, is één vraag. De webcaster of de podcaster maakt immers geen gebruik van één of ander schaars goed dat omwille van zijn schaarsheid beheerd wordt door de overheid. Een tweede vraag is in hoeverre deze bepalingen ook werkelijk in de praktijk kunnen afgedwongen worden. Daar heeft het kabinet-Bourgeois zelf twijfels over: "De praktische uitvoering van deze sanctieregeling op internetradio’s zal echter niet eenvoudig zijn".

Maar als iemand een goede argumentering kan opbouwen waarom een podcast geen "internetradio", geen "radiodienst" en dus geen vorm van "omroep" zou zijn, dan verneem ik het graag. Hoe meer er kan geschrapt worden in bovenstaande uitleg, hoe beter voor de ontwikkeling van podcasting, want erg rooskleurig ziet het er niet uit.

Reacties

#4426

Christophe

 

Hmm, en toch ben ik nog altijd van plan een wereldtentoonstelling-"podcast" (wat haat ik die term!) te starten! Podcasten vanuit Japan... val ik dan onder de Japanse wetgeving? ;)

#4429

Huug

 

Podcasten heeft niets met radio te maken. Er zijn geen zendmasten en er gaat niets door de ether. Ik beschouw het meer als een gesproken brief. Uiteindelijk start je met jouw pc (feeder) een bandopnemertje (server) vanop afstand, meer niet. Wat Sabam betreft: dat is andere koek. Ik denk dat ik de post met muziek-mp3's ga weghalen. Ik heb geen zin om me blauw te betalen aan boetes voor wat ik in de eerste plaats gemaakt heb voor het plezier en de lol.

#4430

Stefan Kolgen

 

Misschien is er hier de mogelijkheid om een beroep te doen op creative commons - http://creativeco...

De Belgische licentie bestaat nu al een tijdje.

Het is dan wel een beetje opletten welke muziek je gebruikt in je podcast: zijn de artiesten in kwestie aangesloten bij SABAM, dan kom je terecht in het stugge en niet meer aan de realiteit beantwoordende 'ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN'.

Maar... misschien is hier een rol weggelegd aan het podcastend volkje om groepen naar voor te schuiven die wensen mee te gaan in het iets hedendaagser principe van 'SOMMIGE RECHTEN VOORBEHOUDEN'. En dat er heel wat te talent te ontdekken valt die (nog) niet terecht kunnen bij de grote uitgevers, staat als een paal boven water. (bijv. http://www.indief... ).

Dank je, LVB, voor je schitterende uiteenzetting. Maar, naast de 'uitleg-voor-bange-mensen', was het nuttig geweest om de alternatieven ook een keertje op een rij te zetten.

#4433

Skender

 

Kun je je niet beroepen op het citaat-recht, om een 15-tal seconden uit een liedje te laten horen zonder sabam te betalen?

Over die internetradio's: een pod-cast is toch geen radio? Je zet zo nu en dan een mp3-bestand online. Met radio heeft dat toch niets te maken? Radio is een medium dat bedoeld is om "live" beluisterd te worden. Een pod-cast wordt niet gestreamd, het wordt gedownload.

Stel dat je wekelijks op een cassetje de belangrijkste krantenartikels samenvat, en die cassetjes met de post naar een aantal slechtzienden opstuurt die zelf geen kranten kunnen lezen. Zou iemand er aan denken om dat als een "post-radio" te beschouwen? Neen toch? Een Pod-cast lijkt veel meer op het versturen van cassetjes dan op een radio zender.

Los daarvan: waar heb je nu een wetgeving over internetradio's voor nodig? Waarom zou een politicus geen online-radio mogen maken? Dit soort wetgving is gewoon belachelijk. Toen de federale politie probeerde om de antidiscriminatiewet toe te passen, wouden ze enkele websites af te sluiten waarvan de sever in de VS stond. Het antwoord van de Amerikanen was dat ze de vrije meningsuiting niet mochten schenden. Daar sta je dan met dit soort idiote Belgische/Vlaamse wetten ;-)

#4434

bart

 

Interessant dat de monopoliepositie in strijd is met Europese principes van vrije verkeer van diensten. Als je erover nadenkt de logica zelve. Zou er geen kans zijn dat iemand die nu al met de pakweg Poolse auteursrechtenvereniging in zee gaat (voor een Belgisch initiatief) op basis daarvan alleen al gelijk kan halen?

#4435

dof

 

> Het feit dat jouw server zich buiten België of buiten Europa bevindt, speelt daarbij totaal geen rol. Als verantwoordelijke uitgever opereer je immers vanuit België, profileer je je als een Belgische podcaster of richt je je hoofdzakelijk tot een Belgisch publiek.

Pfft. Elk excuus is goed om belastingen te innen.

Als ik naar een boekwinkel in New York bel om mij een boek op te sturen, moeten zij dan zich ook schikken naar de Belgische wet?

Moeten propagandazenders zoals Radio Free America of BBC World Service zich schikken naar de wetgeving van de landen waar zij zich op "richten"?

Stel je eens voor dat Castro de Spaanstalige radiozenders in Florida gaat reguleren.

#4437

bart

 

@dof : als jij een boek koopt bij een Amerikaanse boekhandel vanuit België dan is die winkel inderdaad gehouden aan de Belgische wetgeving.

Dat geldt trouwens ook omgekeerd.

#4441

dof

 

> als jij een boek koopt bij een Amerikaanse boekhandel vanuit België dan is die winkel inderdaad gehouden aan de Belgische wetgeving.

Wat bedoel je met "vanuit België"? De plaats waar ik mij bevind als ik de bestelling pleeg? Het verzendingsadres?

#4442

LVB

 

@Skender: Met de wetgeving over "radiodiensten" bedoelt men zeker niet enkel live-radio. De digitalisering maakt het juist mogelijk om net zoals video-on-demand ook radio-on-demand te maken. Precies voor zulke toepassing heeft de wetgever de "radiodiensten" voorzien. De "internetradio's" heeft men dan ook bij die categorie ingedeeld.

#4443

LVB

 

@Huug: de zendmasten en de "ether" hebben niks meer te maken met de nieuwe "radiodiensten" die het decreet voorziet.

Bij een "gesproken brief" weet jij als briefschrijver wie de geadresseerden zijn. Bij een podcast niet, iedereen kan die opvragen, en dus is het iets "publieks". Ik hoop dat je gelijk hebt en dat podcasten niet onder de Vlaamse omroepwetgeving valt, maar als ik het decreet lees valt het er wel onder.

Iemand zou een testcase moeten maken, en zich als podcaster melden bij het VCM, met de mededeling dat hij niet aan de decretale voorwaarden voldoet, en dan nagaan wat de reactie is.

#4448

do

 

Heb je eigenlijk al eens aan Sabam gevraagd of ze podcasten en webcasten over dezelfde kam scheren?

Wie weet zijn ze nu volop in debat over al die toestanden. Uiteindelijk is zoiets als 'sabam' toch amper vol te houden als er evenveel mensen met een eigen digitale 'radiozender' gaan beginnen als met een eigen blog.

#4456

Louis Le Beu

 

Sta me toe even af te wijken en in te pikken op een detail: @Bart:"Als jij een boek koopt bij een Amerikaanse boekhandel vanuit België dan is die winkel inderdaad gehouden aan de Belgische wetgeving."

Interessant, want ik heb mij een poosje geleden laten afzetten met de medewerking van een enorme internetboekhandel gevestigd in Engeland. (Naam begint met A.) Helaas heb ik volgens hun intern reglement (je moet binnen de 3 maanden na bestelling reageren) geen verhaal. Intussen dacht ik dat er in België geen beperking was op de termijn waarin men zijn recht kan halen.

Bart, op welke wet(ten) bazeer jij je precies om te stellen dat buitenlandse boekhandels gehouden zijn aan de Belgische wetgeving?

Hoedanook: afzetterij via Internet - m.i. ook heel trendy en

de moeite om het over te hebben in een nieuwsblog!

#4458

Eug

 

Een halve minuut van een nummer zou op z'n minst kosteloos moeten zijn. Betalen de internetwinkels op hun voorbeluisterfragmenten? Ik denk het niet. Ze staan er meestal wel niet in mp3 maar kunnen evengoed beluisterd en gedownload worden, al is het stream.

Wat doen we met de mp3 boodschap die ik op het internet zet zodat elk voetbalclub-lid ze kan beluisteren? Is dat dan internetradio?

Wat doen we met het (regelmatige) familiefilmpje dat de boma op het internet zet zodat de kinderen en kleinkinderen die op verschillende plaatsen in de wereld zitten ze kunnen bekijken. Is dat dan internet-televisie?

#4460

LVB

 

@Eug: nadat ik maandag het antwoord van het kabinet-Bourgeois per e-mail had ontvangen, heb ik vandaag getelefoneerd en gevraagd hoe het zit met het beschikbaar stellen van enkele minuten tot uren aan audio-programma's per week. Valt dit onder "radiodiensten" of niet? Het antwoord was: de definitie in het decreet is eerder vaag gehouden zodat men er alle kanten mee uitkan. Men kan dit dus beschouwen als "radiodiensten" zoals omschreven door het decreet.

Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat het VCM boetes zou opleggen aan podcastende individuen, omdat ze zich niet conformeren aan de voorwaarden voor "radiodiensten" zoals voorzien in het decreet. Zodra je er echter een commerciële business zou van maken, kan je je beter aan de decretale voorwaarden houden.

Volledig akkoord wat die halve minuut betreft, ik denk zelfs dat je dat vanuit het citaatrecht kunt verantwoorden. Dat SABAM daar niet mee akkoord gaat is één zaak, of een rechter het zou zien zoals SABAM het ziet is een andere zaak.

#4461

Louis Le Beu

 

Nog dit over het onderwerp zelf:

ik heb de indruk dat men de verkeerde vijand kiest met Sabam. Men zou Sabam nog als monopolist wat kunnen aanwrijven, maar in de praktijk wordt Sabam al concurrentie aangedaan door andere auteursrechtenverenigingen. Sabams monopolie is dus indien nog niet overleden dan toch onderweg naar de uitgang.

Ook het feit dat er bij broad-of podcasten gedokt moet worden voor het gebruik van andermans product is niet meer dan normaal. Uit de informatie hierboven blijkt trouwens dat de podcaster vrij zijn gang kan gaan zolang hij zich maar beperkt tot de distributie van eigen product. Maar zodra andermans product verwerkt wordt, kan dat niet anders dan via afspraken tussen de betrokken partijen, en staat het de andere partij vrij zich daarbij te laten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld Sabam.

Ook in de mate dat 'de muziekindustrie'optreedt als vertegenwoordiger van de artiest, de eerste leverancier van het (creatieve) product die volgens alle fatsoennormen vergoed moet worden voor zijn prestatie of leverantie, valt die muziekindustrie niets te verwijten.

Men zou zich vanzelfsprekend nog kunnen afvragen of het latijnse systeem dat in dit land in voege is en waarbij uteursrechten onvervreemdbaar zijn niet beter zou vervangen worden door de Angelsaksische aanpak waarbij een creatief product een object zondermeer is zoals alle andere dat voor een flat fee kan verkocht worden zonder verdere verplichtingen, maar dat raakt de kern van de zaak niet.

De kern is: wie iets maakt heeft recht op vergoeding als iemand het koopt/huurt/gebruikt. Gratis bestaat niet (onthou dat, Steve stevaert!)!

Het is in dit land gatverdamme al zo moeilijk om eigen creatieve producten te exploiteren, om er van te bestaan. Moet de creatieve producent, de artiest, zich dan ook even scheef laten bekijken omdat ie niet wil toestaan dat andere partijen even zijn werk 'voor niks'als bouwstenen willen moeten kunnen gebruiken voor hun eigen platformpje? Ik vind verontwaardiging van podcastkant in deze helemaal ernaast. Mijn sympathie gaat naar de artiest!

#4464

Huug

 

@Luc. Ik zie het best wel zitten om me als Chinese vrijwilliger te melden bij het VCM. Maar wat doen we dan met dit: "De aanwezige infrastructuur, de statuten, de financiële structuur en het financiële plan, het programma-aanbod, het redactiestatuut, het uitzendschema, de medewerkers van de radiodienst met inbegrip van hun radio-ervaring en hun statuut."

Infrastructuur: Pentium 2 - Win98SE - een tafel en een stoel en een micro van 19,50. Statuten wat is dat ? Financiële structuur: euh, ik sta min 752,23 op mijn rekening. Financiële plan: op het einde van de maand krijg ik mijn loon, dat is zowat het plan. Het programma-aanbod: is er niet, uitzenden als ik goesting heb. Uitzendschema: laat me niet lachen hé. De medewerkers: mijn moeder die alle weken de was komt halen en mijn pc afstoft? Ze gaan nogal ogen trekken daar bij het VCM. Maar allez, zeg me wat ik moet doen en ik ga ervoor!

#4469

Stefan Kolgen

 

@Louis: zoals ik al eerder zei, creative commons opent de mogelijkheden om onbezorgd te kunnen podcasten. Terecht haal je de verschillen aan met de Angelsasksische wetgeving. In deze tijd van bits&bytes, waar de verpakkingen of de vastedragers stilaan verdwijnen, wordt het zeer moeilijk om vast te houden aan 'traditioneel' auteursrecht.

Wat boetes en vorderingen betreft maak ik me helaas geen illusies. Maar al te dikwijls worden individuen opgezadeld met levenslange chulden door hen torenhoge boetes op te leggen voor het uiten van een hedendaagse creativiteit. Spijtig dat in dit debat van voor en tegen, de 'tegen-zijde' altijd lijkt te winnen.

#4470

Louis Le Beu

 

@Stefan Kolgen: 'boetes en vorderingen", "levenslange schulden": jongens toch, het gaat niet om het beboeten van hedendaagse creativiteit! Maak je eigen ding, en niemand beboet je, maar andermans creatieve ding gebruiken zonder met hem af te spreken (afspraken die vanzelfsprekend kunnen ondermeer via creative commons), heet ten slotte 'stelen', en stelen kan maar beter ontraden worden. Ik wil in elk geval niet dat het mij overkomt, in welke jonge, jolige, technologisch trendy verpakking ook, maar dat is allicht behoudend pre-internet jargon. Is het nog wel toegestaan om rechtse praat te verkopen op deze site?

#4475

Stefan Kolgen

 

@Louis: Je neemt het erg persoonlijk op en dat is niet de bedoeling. Daarnaast ben ik absoluut geen pleitbezorger van 'doe-maar-op', wel voor een algemene nuancering van het auteursrecht in een meer hedendaagse context waarbij het de artiest is die bepaalt wat kan en mag met zijn/haar creaties. En dat je daarbij de regels dient te respecteren spreekt voor zich.

#4477

dof

 

> En dat je daarbij de regels dient te respecteren spreekt voor zich.

Het sprak helemaal niet voor zich gedurende de periode die voorafging aan de uitvinding van de drukpers. Nochtans was die periode helemaal geen culturele woestenij.

En kort na de uitvinding van de drukpers waren de regels er helemaal niet om de auteurs te vergoeden, maar enkel een duivelspact tussen de drukkers en de staat: in ruil voor regulatie (censuur) mochten de drukkers zonder vergoeding aan de auteurs werken vermenigvuldigen.

#4483

Skender

 

Wie zich wil verdiepen in het auteursrecht en de geschiedenis ervan kan de flash animatie bekijken die gemaakt werd op basis van een speech van Lawrence Lessig: Free Culture. Het is wel nogal op de VS gericht (DMCA), maar is best interessant. http://randomfoo....

#4517

Neverbeendead Religion

 

Iemand anders zijn product verspreiden en er voor moeten betalen.De woordenmakers.

Alle nabestaanden moeten dus via een correcte sabam vergoed worden voor het woordgebruik dat anderen toepassen en afkomstig is met voorbehouden recht van voorgenoemde nabestaanden hun stamboom.

Hoeveel kost dit gekopieerd woordgebruik mij?

Hier is trouwens een nieuw woord.

Ik had gedacht aan 0,002 eurocent per uitspraak en neerschrijving naar mezelf.

Innareblisme:De filosofie met ingebouwde wetenschap dat de doden meer dan dood kunnen zijn omdat ze meer waren in wetenschap van een dode kan enkel een dode zijn betekent ook enkel een dode geweest.

Maar met mezelf kan u van geluk spreken want ik sta mijn rechten gratis af.

#16206

Jochen

 

Hallo,

Ik vind de prijzen eigenlijk veel te duur want een radiostation kan moeilijk aan zoveel inkomstem geraken. SABAM betalen, ik vind wel dat het moet maar als je heel de dag doordraait dan worden het volgens mij te dure kosten.

#16207

Jochen

 

Hallo,

Ik vind de prijzen eigenlijk veel te duur want een radiostation kan moeilijk aan zoveel inkomstem geraken. SABAM betalen, ik vind wel dat het moet maar als je heel de dag doordraait dan worden het volgens mij te dure kosten.

#29217

Marc

 

toch even een opmerking :

je schrijft "muziek waarvan de artiesten en uitvoerders uitdrukkelijk hun rechten afstaan".

Volgens Sabam kan dit niet. Eenmaal je je bij sabam hebt aangesloten, zijn hun regels gelding en kan de auteur er niet zelf een keuze in maken. Zelfs al wil hij/zij voor een project geen auteursinning ( bv. party ) , de sabamregel zal gelden.

#29218

LVB

 

@Marc: juist, je hebt gelijk, althans voor wat België betreft. Maar: artiesten die geen lid zijn van SABAM, kunnen dit wel. In feite doelde ik met die zin op "creative commons" muziek, van zogenaamde "indie" artiesten, die niet aangesloten zijn bij gevestigde platenfirma's noch bij auteursrechtenorganisaties.

Ik denk bovendien dat in sommige andere landen de zusterorganisaties van SABAM wel toestaan dat artiesten à la carte beslissen of ze al dan niet hun rechten opeisen.

#63562

Sebas

 

Op een dag zullen we wakker worden in een muisstille, grijze wereld. Als alle nieuwe creativiteit door deze middeleeuwse wetten aan banden wordt gelegd, stopt op een bepaald moment alles. We leven in een wereld vol prachtige technologie, maar je mag er bijna niets mee doen en zolang er onduidelijkheid bestaat over de wetgeving, zolang kunnen mensen om dubieuze "misdaden" bestraft worden, wat de wetgevers goed uitkomt. Vroeger werden er enthousiast cassetjes opgenomen, gedeeld en verspreid. Elke zaterdag middag zaten we gespannen met de vinger op de "opnemen"-knop van de cassette-recorder om de hele top 30 op te nemen, die we vervolgens de hele week van 's morgens tot 's avonds loeihard afspeelden. Geen haan die er naar kraaide, geen single minder verkocht.

#78707

ben auwerx

 

ik heb ook een podcast maar gebruik cd's in mijn mix.
nu weet ik niet of dat legaal is want iemand van topradio heeft mij gzegd dat boetes kunnen oplopen tot 4000 euro!
en dat ik een mailtje moet sturen naar saban voor info.
hopen dat het mag :-/