Over de invloed van de Islam op de ontwikkeling van de wetenschap in het Westen

[Volgens de auteur werd dit artikel als opiniestuk geweigerd door De Standaard]

Het artikel “Van algebra en Arabische cijfers” (De Standaard, 21/03/07) vereist een groot aantal factuele aanvullingen om die zaken in een vollediger historisch en wetenschappelijk perspectief te plaatsen. Terwijl het ontegensprekelijk is dat geleerden in de islamitische wereld veel Griekse werken “bewaard” en doorgegeven hebben aan het Westen moeten daarbij de volgende kanttekeningen geplaatst worden.


  • Europa was geen wetenschappelijke woestijn want de meeste Griekse geschriften waren ook in Byzantium bewaard en ook vandaar werd het Westen beïnvloed. De meeste historici zijn het er nu over eens dat hun invloed ook een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld in die overdracht.

  • De eerste wetenschappers in de Islamwereld waren meestal Perzen, Christenen, Joden en zelfs Berbers die de Griekse werken eerst naar het Perzisch vertaald hadden om het daarna om te zetten tot de verplichte taal van de elite, het Arabisch. Men kan eigenlijk niet van Arabische noch van Islamitische wetenschappen praten maar wel over de Wetenschappen in de landen van de Islam. Dat is trouwens de originele titel van het boek van A.Youschkevitch, een van de grootste specialisten op dat gebied. Ook de term “Islamitische geleerden” is een niet terechte veralgemening voor die groep wetenschappers en daarenboven waren het dan nog meestal recente bekeerlingen die het niet zo nauw namen met hun nieuwe godsdienst.

  • De “ontwikkeling” van de wetenschap in de Islamlanden is ook steeds beperkt gebleven zowel geografisch als in omvang want er was verre van een politieke eenheid. Zo zijn er een paar bloeiperioden geweest die per regio nooit meer dan een eeuw geduurd hebben. Wat echter wel in het oog springt is dat niettegenstaande de synthese van verscheidene ontwikkelingen uit andere regios er uiteindelijk relatief weinig originele ontdekkingen gedaan werden. En meestal kwam aan elke bloeiperiode een einde door het oplaaien van religieus integrisme.

  • De belangrijkste bijdrage vond inderdaad in Bagdad plaats maar moet dan duidelijk in het licht gezien worden van de regering van Al-Mamun, de zevende Kalief. Deze verlichte heerser aanvaardde de doctrine van de Moetazilieten richtte daarbij het huis van de wijsheid (Bayt Al Hikma) op waardoor wetenschappers van alle origine de Griekse, Perzische, Indische en ook Chinese werken op een industriële wijze vertaalden. De moetazilieten, nu door de nieuwe moslimfilosofen als verlichters in de Islam beschouwd, hadden onder meer beslist dat de rede boven het geloof staat, dat de Koran niet ongeschapen maar wel geschapen was en dat Allah de vrije wilsbeschikking van de mens toeliet. Deze drie elementen werden later door de integristen als verketterd aanzien en zo is het tot vandaag gebleven.

  • Bij de overdracht naar het Westen hebben vooral Joodse geleerden een belangrijke rol gespeeld waaronder Abraham Bar Hiyya Al-Nasi (ook bekend als Savasorda, einde 11de eeuw) en Abraham ben Meir ibn Ezra (of Abenezra 12de eeuw) beide uit Spanje.

  • De afgang van deze wetenschappelijke activiteit in de Islamwereld wordt veelal onterecht aan de inval van de kruisvaarders en de Mongolen toegewezen, maar het is vooral te danken aan het feit dat reeds ervoor het overgrote deel van de bevolking verplicht werd bekeerd tot de Islam waardoor het wetenschappelijk onderzoek stagneerde. De bekeerlingen riskeerden zich minder aan stellingen te wijden die in tegenspraak zouden kunnen zijn met hun nieuwe godsdienst. In de Koran staat onder meer dat de zon elke avond neerdaalt in een poel, waardoor geen enkele geleerde het ooit zou aandurven te beweren dat de aarde rond de zon draait.In 1975 werd door een Imam in Saoedie Arabië nog een fatwa uitgesproken dat de aarde plat was en tegenspraak met de dood bestraft moest worden. Op gebied van de sterrenkunde was het onderzoek inderdaad vooral gericht om de richting van de heilige stad Mekka gemakkelijk terug te vinden om de dagelijkse gebeden correct te kunnen houden. De verfijningen aan het model van Ptolemaeus hebben hen echter niet toegelaten het heliocentrisme (de aarde draait rond de zon) te her-ontdekken, want dat was ook reeds bekend door de Hindoes in de 8ste eeuw v. Chr. en door de Griek Aristarchos van Samos in de 3de eeeuw v. Chr. En er is tot hiertoe geen enkel wetenschappelijk bewijs dat Copernicus kennis had van of beïnvloed werd door de technieken van Al-Tusi, integendeel (Toby E. Hoff, 2003). Dat het heliocentrisme niet ontdekt werd in de Islamwereld is ook wel te “danken” aan het feit dat de Koran daar een grotere beperking tot het vrije denken inhield dan in het Westen. Zelfs Galilei Galileo zei, nadat hij het heliocentrisme moest afzweren door druk van de kerk, “en toch draait ze”. Men zal ook nooit aan de Nederlandse fysikus Lorentz de ontwikkeling van de relativiteitstheorie van Einstein toewijzen, want hij had de impact van zijn formules op deze nieuwe theorie op zijn minst zelf ontdekt.

De ontdekking van de Algebra en de Indische cijfers, die wij onterecht arabische cijfers noemen, kan moeilijk aan de Oezbeek Al-Khawarizmi toegeschreven worden en dit is te vergelijken met de naamgeving van Amerika aan Amerigo Vespucci. Het was niet Vespucci die het continent ontdekt had, maar wel Columbus. De ontwikkeling van het algebraïsch denken baseert zich vooral op de werken van de Griek Diophantes en er is nog steeds onderzoek aan de gang om al zijn bijdragen juist in kaart te brengen. Zeer opvallend is dat Al-Kkawarizmi zich ook geen rekenschap gaf van het bestaan van negatieve wortels van de 2de graadsvergelijking die reeds 2 eeuwen voordien door de Hindoe Brahmagupta werden beschreven. Want het verschil tussen de klassieke algebra en de rekenkunde is vooral gebaseerd op het bestaan van negatieve getallen. Men moest wachten tot de hebreeuwse werken van Savasorda, einde 11de eeuw in Spanje, om dat in een volledig werk te verenigen en naar het Westen over te dragen.

De Indische cijfers, inclusief de nul, die ook reeds bij de Sassanieden (toenmalige Perzen) in gebruik waren, werden reeds door Paus Sylvester II (beter bekend als Gerbert d’Aurillac) in het Westen ingevoerd. Maar zoals ook Al-Khawarizmi grote weerstand kreeg vanuit de Islam werd het in het Westen geboycot door de abacisten die een job hadden door het rekenen op hun telraam. Het propageren van die nieuwe cijfers was nergens eenvoudig. Toch is het in het Westen dat ze ernstig benut werden en opgevolgd door ons volledig getallenstelsel waarbij de Belg Simon Stevin, met het invoeren van decimale breuken, ook een belangrijke rol speelde.

De ontdekking van de driehoeksmeetkunde in de Islam wereld is ook niet als zwart-wit te omschrijven. Reeds in de oudheid werden de cotangens en cosecans gebruikt in Babylonië en Egypte. Ptolemaeus was vertrouwd met de dubbele sinus of de koorde. De Hindoes, Aryabata en Brahmagupta hadden reeds formules ontwikkeld met gebruik van de sinus en de cosinus. Indien er inderdaad nieuwe formules ontdekt werden door een paar geleerden in de Islamwereld mag men niet vergeten dat het vooral aan de Duitser Regiomontanus te danken is dat de driehoeksmeetkunde een finale vorm gekregen heeft op wereldwijd gebied zonder veel gebruik gemaakt te hebben van de vorige ontdekkingen.

Op het gebied van de filosofie hebben twee moslims, de Pers Avicenna (Ibn Sina) en de Spaanse Averroës (Ibn Rushd) met de Joodse geleerde uit moslim Spanje Maimonides inderdaad een grote invloed gehad op ons eigen denken. Maar dan moet er wel duidelijk bij vermeld worden dat deze drie geleerden in hun eigen milieu door de overheersende strekkingen van de Islam, en die nog steeds de overhand hebben, als ketters vervolgd werden en de vlucht moesten nemen naar veiliger oorden.

Indien wij weinig geleerden uit die tijd kennen is het ook te wijten aan het feit dat er ook geen enkele stelling noch formule de naam draagt van één van hen tussen de 8ste eeuw en de 13de eeuw. In een veel kleinere tijdspanne hadden zowel Griekse als Indische geleerden veel meer ontwikkeld.

Wetenschappelijke evolutie is trouwens een samenhang van continuiteit en belangrijke breekpunten. Deze laatste zijn het werk van geleerden zoals onder meer Euclides, Archimedes, Aristoteles, Ptolemaeus, Brahmagupta, Copernicus, Descartes, Kepler, Newton, Gauss, Lavoisier, Cantor en Einstein. Tot spijt wie het benijdt, maar in die galerij hoort geen enkele wetenschapper uit de Islam wereld thuis. Daarenboven zijn wetenschappelijke ontdekkingen maar belangrijk in de ontwikkeling ervan indien ze inderdaad gebruikt werden; zo is de atoomleer van Democritus (4de-5de eeuw v Chr.) niet van het minste nut geweest maar wel de ontdekkingen van Lavoisier (einde 18e eeuw) die aan de bron van de moderne scheikunde liggen.

Ook Britse specialisten van de befaamde Open University die hun cursus “Geschiedenis van de wiskunde” de ganse wereld inzenden, schrijven duidelijk, in een politiek correcte taal, dat “het fair is te suggereren dat hun ontwikkeling relatief gezien veel minder was dan deze van de Grieken en later in Europa. … De omringende Islamitische cultuur was veelal niet gunstig voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en indien er ontwikkeling aanwezig was kan dat vooral aan de invloed van sommige individuele heersers gelinkt worden. .. Ook het experimenteel denken werd veel meer gehinderd dan in de Griekse tijden en de latere Renaissance in het Westen. …” Het is dus fout te beweren dat de wetenschappers in de Islamwereld niets hebben ontwikkeld, maar het is nog een grovere fout hen een te belangrijke plaats te laten innemen in die ontwikkeling. Daarmee zou de kerk wel even opnieuw in het midden van het wetenschappelijk dorp geplaatst zijn. Geef aan Cesar wat aan Cesar toekomt, maar dan ook geen Euro meer.

Dr. Rudi Roth,
licentiaat wiskunde en doctor in de theoretische natuurkunde
(dit artikel verscheen eerder op "Lezerbrieven die de pers niet halen")

Reacties

#37385

ivanhoe

 

Met geschiedenis kan je uiteraard heel veel (alles?) bewijzen...en geef toe, het is wel een hele blok tekst om die zomaar in het geheel in de krant te zetten. Samevatten lijkt me ook niet eenvoudig.

Het is trouwens wel veelzeggend dat een cultuur (bestaat er zoiets als 1 moslimcultuur?) haar wetenschappelijke bekwaamheid dient te bewijzen aan de hand van zaken die 100'en jaren geleden ontdekt zijn...triestig

#37398

Edwer Thissel

 

De bijdrage van Rudi Roth is heel interessant, maar ik begrijp ook dat De Standaard dit stuk niet heeft willen publiceren: het is veel te lang en het staat vol taalfouten, gedachtensprongen, gallicismen, … kortom het is slecht geschreven. De auteur had beter zijn stuk laten redigeren door een taalvaardige persoon.
Ik weet niet welke reden De Standaard opgegeven heeft (if any) om het stuk te weigeren, maar het kwam hun natuurlijk wel goed uit dat ze dit als voorwendsel kunnen gebruiken.

#37409

Avondlander

 

@ Edwer Thissel

Ik had bij het lezen identiek dezelfde bedenkingen...

#37412

traveller

 

Heeft DS geen taalvaardige "editors" meer voor een intressant artikel?
Eén argument wil ik toevoegen: de brand van de bibliotheek van Alexandrie. Was dat een culturele daad?

#37420

Rudy

 

@traveller, de brand van de bibliotheek van Alexandrië is een betwiste zaak en kon dus als argument of gegeven gebruikt worden. Daarom komt het ook niet voor in het artikel. Misschien wel in een later uitvoerig boek en dan nog alleen maar als een hypothese. Niet meer.

#37424

Leo Norekens

 

Dat heeft Rinus van der Lubbe gedaan, toch ?? :-)

#37450

traveller

 

@ Rudy

Ik weet dat de moslim gemeenschap zich weert als een duivel in een wijwatervat over die geschiedenis en ze verwijten het vaticaan dat die zogezegd die "kwakkel" verspreiden, maar zijn er geen betere geschiedkundige (joodse?) bronnen ter
beschikking daarover?
Bent U de originele schrijver van dit artikel, het is zeer goed gedocumenteerd.

#37461

Rudy

 

@traveller,
ik heb zeer neutrale bronnen gebruikt. De tekst van de open universiteit in de UK zegt het in een paar zinnen. Ja dit is gevolg van mijn onderzoek. Ik gebruik ook bronnen uit een arabische hoek. De journalist van DS was met alles, buiten één punt, akkoord. Dat ene puntje over Al Tusi en Copernicus niet, want hij beriep zich op een Nederlandse historicus en ik op een amerikaanse. Bijkomend onderzoek bewijst dat Toby Hoff gelijk heeft dat er geen historisch bewijs bestaat van de link tussen Copernicus en het Al Tusi model. Zijn tegenhangers werken alleen op basis van mooie hypotheses zonder enig bewijs. Er bestaat een ganse discussie over deze zaak op het Internet.

#37462

Rudy

 

@traveller, Een belangrijk punt waar ook nog zeer weinigen, of geen, het over gehad hebben is het feit dat vele geleerden uit die tijd altijd maar opnieuw de Griekse teksten vertaalden met commentaar. Ze hebben, in tegenstelling tot de Grieken, Hindoes en later in het Westen, zeer weinig hun "eigen" werken gebruikt om er verder op te bouwen. Ik moet deze "ontdekking" nog verder in detail onderzoeken, maar het ligt wel voor de hand door het gebrek aan eenheid in de Islamitische wereld.

#37468

traveller

 

@ Rudy

In de grote musea en in de antikwiteitsliteratuur wordt steeds gesproken over islamitische kunst: puur indisch, perzisch en byzantijnse overnames van motieven zonder afbeelding van personen.
De arabische karavanen kwamen nu eenmaal van India en Perzie, die op hun beurt de kostelijkste zijden stoffen uit China haalden. De motieven lagen dus voor de hand.

#37471

Rudy

 

@traveller, ik vermoed dat het ook zo is, maar ik heb deze zaken nog niet voldoende bestudeerd om dat te kunnen staven. Alles op zijn tijd...

#37511

thylbert

 

geachte lvb,

mag ik weten waarom mijn post van gisteren op dit topic verdwenen is?

#37518

Koen Robeys

 

Uiteindelijk vond ik dat de reactie waaraan ik zat te schrijven best zelf wel een blogpost waard was, en dus is het dat geworden:

http://speelsmaarserieus.bl...

#37522

Rudy

 

@Koen, echt grappig wat je schrijft op je blog. Niets historisch, geen enkel factueel of wetenschappelijk tegenargument.
Ga ook maar een Averroes opzoeken, want je geeft zelf al toe dat je daar al te weinig over weet, om te ontdekken dat hij vooral de joodse en christelijke filosofen heeft beïnvloed en allerminst de islam, want hij kwam op tegen Al Ghazalli die het rationalisme naar de papiermand zond.

Ten slotte laat je zien dat je het artikel niet gelezen hebt en je antwoord eigenlijk op niets slaat.
Wanneer je echt maar één feit kunt weerleggen, kom dan maar op en dan kunnen over concrete zaken beginnen.

#37533

LVB

 

@thylbert: "mag ik weten waarom mijn post van gisteren op dit topic verdwenen is?"

De enige posting die u hier gisteren deed was op een ander topic: http://lvb.net/item/4389#37405

Aan de spamfilter kan het niet liggen, want ik ontvang van elke reactie een e-mail, nog voor de spamfilter zijn werk doet.

#37598

Nadia

 

De "islamitische" (eigenlijk bedoeld men Arabische of Perzische) bijdrage tot de wetenschap is inderdaad peanuts vergeleken met de Westerse. Dat wil niet zeggen dat ze hun eigen grote figuren niet hadden, filosoof Ibn Arabi bijvoorbeeld, maar zelfs dat is peanuts in vergelijking met het Westen. Een goede studie daarover is "Het menselijk genie" van Charles Murray.

Hun bijdrage wordt stelselmatig overdreven om een positief beeld van de islam op te hangen en zo ook over moslimimmigranten in Europa. Het is puur politiek, meer niet.

#37603

Nadia

 

Misschien nog twee randopmerkingen
1. De Griekse erfenis is in de eerste plaats door Arabieren bewaard en doorgegeven maar vooral door Byzantijnse christenen, zelfs na de Arabische jihad-expanties in het Midden-Oosten ging dat door achter de muren van hun kloosters. Zij hebben veel vertaald, ook naar het Arabisch, en zo kregen Arabieren het in handen. We kregen het rechtsreeks van deze oosterse christenen na de val van Byzantium toen velen zijn gevlucht.
Zie hiervoor de bekende studie "How greek science passed to the arabs", toevallig vind je dit academisch boek ook online
http://www.aina.org/books/h...

2. De Romeinse erfenis (in al zijn facetten) werd door de monikken in hun kloosters bewaard op een moment dat Europa bijna terug in de barbarij zat, daar zorgvuldig gecopieerd, bestudeerd en doorgegeven via scholen in hun kloosters en de eerste universiteiten in kathedralen. Als we daarvoor merci moeten zeggen is het aan de kerk. Een goed boek daarover:
"How the Catholic Church Built Western Civilization" door
Thomas E. Woods

#37609

Rudy

 

@Nadia,
bedankt voor de commentaren en de link. Interessant boek, alhoewel wat verouderd. Ik zal het alleszins ook analyseren. Door zijn bibliografie te checken realiseerde ik me dat die D. Chwolson voorzeker een fysikus zoon had, waarvan ik een volledige encyclopedie natuurkunde uit 1905 in mijn bezit heb.

Inderdaad, veel is politiek correct gedoe. Kijk maar eens hier:
http://www.muslimheritage.c...
Om achterover te vallen door het aantal onwaarheden dat daar te vinden is.

#47052

chris roggeman

 

Dag Rudi,
Prachtige uitleg.
Ben jij dat die tot 1961 met mij in het Koninklijk Atheneum te Aalst zat?
Zo ja, graag een mailtje naar
[email protected]

#92088

Othman

 

hahahahah nooit zullen jullie kunnen toegeven dat de islam de moslims iets positiefs hebben gedaan of doen. De islamietishe/arabishe geschiedenis was geweldadig zeggen jullie!!! en die van jullie niet of wat?? WO I,WO II, 100 jarige oorlog,het volledig vernietigen van de pre colombiaanse beschavingen,de kruistochten........ ENZ DAT WAREN NIET DE MOSLIMS OF ARABIEREN HOOR!!!! dit is allemaal slechts een druppel uit de oceaan.
Maar jullie hebben geen weet van de toekomst noch het verleden maar wij wel hoor meer zeg ik niet! en ik scheer niet alle westerlingen over de zelfde kam want je hebt er ook echte schatten bij met verstand en een realistishe en eerlijke kijk op de werklijkheid bij deze x x x.En moge god waarin de meeste niet geloven of ongehoorzaam zijn jullie beschermen,steunen en jullie helpen uit ontwetendheid en jullie het licht laten zien x x x.

#92098

EricJans

 

@ Othman:

1. Vandaag wordt niemand in bvb. Zuid-Amerika gedwongen om christelijk te blijven, hé. Dat is iets wat ik overigens in de meeste islamitische landen niet vaststel. Je mag je wel tot de islam bekeren maar niet 'ontkeren'.
Als dat 'christendom' in al die landen dan zóóó slecht is geweest... waarom 'ontkeren' zoch daar dan zo relatief weinigen van?
2. De islamitische geschiedenis was niet noodzakelijk méér of minder gewelddadig dan een andere geschiedenis: het hangt er vanaf wat je ermee wilt bewijzen, natuurlijk.
Ik ben christen... ik zou kunnen zeggen dat er onder atheïstische dictators in de 19de en 20ste eeuw meer slachtoffers zijn gevallen dan onder alle zgn. christelijke leiders in de hele geschiedenis.
En dat zeg ik ook... maar niet om de eigen gebreken mee toe te dekken.
3. Maar jullie hebben geen weet van de toekomst noch het verleden maar wij wel hoor meer zeg ik niet!
Dank u, want méér geloof ik ook niet. Ik lees de Bijbel wel. De god van de koran is me niet vergevensgezind genoeg om geloofwaardig te zijn en die profeet Mohammed laat jou niet eens toe om hierover in gesprek te gaan... alleen al dat gegeven maakt de koran en de islam voor mij inferieur, snap je?
Altijd bereid tot gesprek van zodra jij 'wel meer zegt... of is het 'mag' zeggen?'.
Ik wens je de ontdekking van Gods genade... maar zoek die niet in de koran... die staat er namelijk niet in.
Mohammed had erover heen gekeken.

#100567

correct

 

gelukkig werd dit stuk geweigerd. Het zit vol met fouten, schande van een artikel. Al-khwarizmi was Iraans, geen oezbeek, in die regio woonden er destijds geen oezbeken.

#100593

Rudi Roth

 

In "Les Mathématiques Arabes", A.P. Youschkevitch, Paris , 1976, p. 14:

Over Al-Khawarizmi en andere geleerden : "Mais il faut remarquer, tout d'abord, qu'à la suite des nombreuses expéditions et des grandes invasions, se produisit d'une manière constante une fusion des nationalités et l'apparition de nouvelles entités nationales. En second lieu, nos connaissances ne nous permettent, dans la plupart des cas, que de donner des indications sur l'origine et le lieu où un savant à exercé son activité, mais non sur son appartenance nationale au sens ethnique du terme."

Volgens de Mac Tutor
http://www-history.mcs.st-a...
However, Rashed [7], put a rather different interpretation on the same words by Al-Tabari:-

... Al-Tabari's words should read: "Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi and al-Majusi al-Qutrubbulli ...", (and that there are two people al-Khwarizmi and al-Majusi al-Qutrubbulli): the letter "wa" was omitted in the early copy. This would not be worth mentioning if a series of conclusions about al-Khwarizmi's personality, occasionally even the origins of his knowledge, had not been drawn. In his article ([1]) G J Toomer, with naive confidence, constructed an entire fantasy on the error which cannot be denied the merit of making amusing reading.

De verwijzing [7] is wel fout en moet [10] zijn want het gaat over dit boek:
R Rashed, Entre arithmétique et algèbre: Recherches sur l'histoire des mathématiques arabes (Paris, 1984). En de tekst is de engelse vertaling van een voetnota op p. 17. Meer schrijft Rashed niet over de herkomst van al-Khawarizmi en ook ik zijn 3-delig naslagwerk "Histoire des sciences arabes", (Paris) staat er niets over de oorsprong.

Ook Carl Boyer in "A History of Mathematics" (John Wiley & sons) vermijdt over de origine te schrijven. (p. 251)

D.J. Struik in "Geschiedenis van de Wiskunde" (Utrecht 1990) p.93 "... geboortig in Khiwa". Idem in "Histoire Des Mathématiques" - Tome 1 van Jean-Paul Collette (Ottawa 1973) p.120.

Zelfs in "De grote wetenschappers" van John Farndon & alii (Engels origineel Acturus 2005) dat voor het groot publiek geschreven is staat er p.23 "Er is zeer weinig bekend over het leven van Al-Khwarizmi. Waarschijnlijk werd hij geboren in wat nu Uzbekhistan heet, ten zuiden van het Aralmeer in Centraal-Azië."

Ook een Ahmed Djebbar, nochtans niet van de eerste onwaarheid in zijn propaganda doodgevallen, vermijdt in zijn "L'Age d'or des sciences arabes" naar aanleiding van de grootse tentoonstelling in Parijs het over de oorsprong van Al-Khawarizmi te hebben.

Daaruit kan men besluiten dat geen enkele ernstige geschiedschrijver hem als Arabier noch als Pers wil kwalificeren. En de logica van Youschkevitch volgend is dus "Al-Khawarizmi uit Oezbekistan afkomstig", maar omdat een artikel altijd zo weinig mogelijk tekens mag bevatten is dan "de Oezbeek" een aanvaardbare tekst in deze context, want ook alleen Uzbekistan neemt het op voor hem.

Indien de poster, die zeer moedig de naam "correct" gebruikt, over meer diepgaand onderzoeksmateriaal beschikt wil ik dat graag vernemen. Ook ben ik bereid te luisteren naar die "vol van fouten" en bij te leren. Ik ben zeer onder de indruk van het in groot detail ontwikkeld argument dat hij "Iraans" was. Vooral omdat het woord Iran maar sinds de jaren 1930 in het Nederlands gebruikt wordt om het Perzische rijk aan te duiden. Maar misschien kan "correct" zelfs een "Iraanse" identiteitskaart voorleggen van Al-Khawarizmi dat dan natuurlijk elke twijfel zou weghalen. Wie weet?

Dr. Rudi Roth