Progressief Vlaanderen: "Weg met Amerika" en "We haten de Britten"

"Weg met Amerika", zo heet de nieuwste plaat van Raymond van het Groenewoud. Eind volgende week ligt de CD-single in de platenwinkel, maar Radio 1 gaf donderdag en vrijdag al een voorsmaakje. Een citaat uit de tekst van het nummer:
Hamburgers en cola, ja dat wist u al. Maar kent u ook de oorzaak van het algemeen verval? Kortzichtig denken, luidruchtig spreken, eeuwig in oneliners blijven steken. Weg met Amerika! Weg met die boeren van Amerika! Weg met Amerika! Weg met het kolonialisme van Amerika! Weg met dat lelijke knauwende Engels. Al die Angelsaksische pretentie, arrogantie. Ja, een gloeiende pook in hun gat, en dat is dat! [...] Die dwaze macho's, moh vent moh vent, die spelen nu al 60 jaar politieagent. [...] Ik ben van het Belgische, het Europese panel, en ik verzoek u: clear my channel! [...]

Het volledige nummer kan nog tot maandagmiddag beluisterd worden op de website van Radio 1. Ga naar het programma "Wilde Geruchten", beluister de recentste uitzending, en spoel door naar tijdstip 1:19:53.



Raymond in augustus 2004, toen nog met Coca Cola-brilmontuur


Aanzetten tot haat tegen bevolkingsgroepen of nationaliteiten is in België strafbaar, maar in de praktijk wordt dit alleen toegepast ter bescherming van migranten, bij voorkeur van Arabische, islamitische of Afrikaanse origine. Tegen Amerikanen en Britten mag ongebreideld haat gepredikt worden, wat op 30 augustus nog bleek uit een opiniestuk van Bart Eeckhout in De Morgen. Onder de titel "Waarom wij de Britten zo haten" gaat Eeckhout te keer:
De Hunnen zijn terug, en ze spreken Engels met een gevarieerd maar onveranderlijk gemeen accent. Geen enkele andere volksgemeenschap slaagt erin om de vakantie van anderen zo vakkundig om zeep te helpen als de Britten. Ze doen dat een hele zomer lang en overal waar de zon schijnt met hun unieke mengsel van baldadigheid en arrogantie, hun pathetische drankzucht, hun gebrek aan smaak, en eigenlijk gewoon hun lelijkheid en stompzinnige aanwezigheid. [...] Een geluk is nog wel dat een Brit op vakantie erg gemakkelijk te herkennen valt. Een kaalgeschoren hoofd met een veel te grote en goedkope zonnebril; een roodverbrande stierennek; een stel wanstaltige tatoeages verspreid over het bovenlijf, voor zover dat niet bedekt is met een voetbalshirt van Manchester United, Chelsea of Celtic Glasgow; een halveliterpint altijd bij de hand.

Marco Van Haegenborgh van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding bevestigt intussen dat verschillende personen klacht ingediend hebben tegen de krant De Morgen. Volgens Van Haegenborgh "worden de klachten onderzocht, maar wordt er ook rekening gehouden met de vrijheid van meningsuiting in België".

UPDATE 10-09-2005
Hier alvast het hoesontwerp van mijn aanstaande CD, die verschijnt onder het Hakbar-label:


Reacties

#13472

RikB

 

Ik denk dat het niet toevallig is dat Eeckouts opiniestuk enkele dagen na een reportage in Telefacts gepubliceerd werd. Die ging over Britse jongeren die het al te bont maakten in Griekse toeristenoorden. De reportage, aangekocht van de Duitse RTL, was ook vrij suggestief maar wordt nergens meer aangehaald.

#117913

davis islands

 

Hello, I had been researching the net & I discovered your own web site.
Continue the superb work.
I’m having a little issue. I can’t subscribe your
feed.
I’m using search engines reader in addition.
When I review your RSS feed that puts up a ton of rubbish, is the problem on my reader?

Fantastic blog! My partner and i definitely love how it’s simple on my personal eyes plus the data are well written.

I am wondering generate income might be informed whenever a new post has been manufactured.

I have subscribed to your rss feed which should do the trick!
Use a nice day time!
Do you care if I guide part of this upon my web site if I post a reference
to this web page?
Thanks for the helpful information! My partner and i wouldn’t have found
this particular on my own!
Just thought I would comment as well as say nice
theme, would you design it for yourself? Actually looks amazing!

I just added this internet site to my favorites.
I enjoy studying your posts.
Thanks! Is it fine to put a few of this on my site if I add a link returning to this site?

I have already been looking to submit about something similar to this upon my website and you gave me an idea.
Cheers.
Thanks for the website loaded with so many information.

Stopping by your blog helped me to get what I was looking for.

Retain working, good post! This was the one thing.
.. I had to learn.
Generally I do not post about blogs... I would like to say that this post really compelled me to take action!

Good submit, adding it to my blog right now, thanks.
I love your blog style, can you figure out the name of this or in places
you downloaded it?
I thus enjoyed all of this web site and I’ve book marked your blog to keep
up with the new topics you will submit in the future.

Helpful site, though I would like to see a bit more media!

What's the purpose of this post should you don’t mind me asking?
Do you know if is worth buying a record in a common directory ? Will certainly this aid my weblog ?
Great web site I’m happy I came onto it by means of my friend’s website.
The webmaster of this web site has achieved a very very good job right here and I will be back on a typical basis for new topics.
Great info indeed. I’m here to see the right comments!
My girlfriend may be looking for this kind of update!
Glad I observed this on the internet!
Very useful post. Your current Website style rocks as well!
Searching more in order to something like this kind of...
I just completed mine and i also was looking for a few design suggestions and you gave me a few.
What is the purpose of this short article if you don’t brain me asking?
The website originated by a person? I really enjoyed reading this site.
I kind of agree on some things, but not all.
I really liked this site, this is nice blog.
Really your creative writing skills has motivated me to start out my own blog now.
In no way believed that it was this simple in the end.
I had spent a good deal of my own time looking for someone to explain this particular subject obviously.
I’m happy I found this kind of weblog, We couldnt discover any home elevators this subject material prior to.
I believe youve developed some actually interesting points.
Dude, please tell me in which youre likely to publish a lot more.
I discover you haven't written one more weblog for a while?

I would like to thank you for the efforts you have made in creating this article.

I’d want to thank you for the actual efforts you've created in writing this post.
Just a quick hello and also to thank you for speaking about your ideas on this page.
Excellent to be browsing your website again, this continues to be several weeks for me.
I’ll be back as soon as once again inside the possibility to examine your blogposts down the road.
Good to become browsing your website again, it is often months for me personally.
Love your website, will be halting back again.
Assets such as the one you mentioned right here will be extremely useful to myself!
I’ll build a hyperlink to the web page on my personal blog.
I just couldnt leave your internet site before letting you know that I really enjoyed the useful information you offer you to your visitors…
Will probably be back soon to check on new content
Site has been added to my RSS feed regarding later browsing.
Keep to emphasis your stage, this is good blog.
Nicely, its about knowing what’s proper and what’s wrong.
Everytime I just read your content articles I feel like your writting is bettering, see it from your day one.
Have a look at your program code or something. There’s the browser incompatibility along with your website.
I’m here to see the right comments! Well, this site won’t insert properly about my Ipad.
Could I use the main information out of your post previously mentioned if I provide a backlink to your site?
I recommend to you to see on a web site, with a great quantity of posts on a theme interesting you.
Bless you for your blog post, that’s several fairly useful information.
I will be back to go through more, continue to keep publishing.
Many thanks for putting these components up.This is EXACTLY what I’ve been searching for.
Keep running a blog. Anyway, many thanks and I anticipate posting once more sometime!
The clearness inside your post is simply spectacular and i can believe you are a professional on this topic.
His topic is good, long time I find this topic and I found it here, thank you guys ..
I’ll bookmark this page... Appreciate sharing.
This is important. Many thanks for sharing this informative article.
My partner and i actually just like your article together with your current web site all in all!
All of us require a lot more this sort of site owners just like you on the web and also much fewer spammers.
Excellent article! The length of time have you been operating your website?
It has been really interesting but how will i bookmark this kind of?
I tried Delicious but do I have to sign up first?
What a fantastic post!
Thanks for sharing that on your website.
I agree with all the author that people need to share the knowledge we gain!
Well crafted post, well researched and also useful for me personally in the future.
Interesting thoughts the following. I appreciate you taking the time to talk about them with people.
I desired to give thank you for this amazing read!!!
My partner and i additional to be able to my bookmarks, thanks guy!
That is exactly how i feel regarding it.
It’s people like you that produce my day...
It by no means ceases in order to astonish me personally that, having a bit of additional browsing on the internet, you can land on some of the most unique blogs.
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to state that I possess really loved reading your website posts.
I’ll end up being subscribing for your feed and I hope you publish again quickly.
I’ve considered numerous web firewood and I may for sure say that this you are my favorite .
This can be a great launch, Ill be back again afterwards to have a look at other posts that you have on your own website.
Hi,guys,your site is really fantastic! I like it.
I truly really like the publishing along with your present site overall!
Your current Weblog style rocks as well!
Would be great to learn where My spouse and i are able download it.
We have been a group of volunteers as well as starting a fresh initiative in our neighborhood. Your posting provided us with valuable information to help us get going.
You have done an extraordinary job! appreciate your great article as well as blog it makes my own day...
That is my first visit to this blog.
I am considering starting a brand new blog in the same category.
There are some intriguing points in this article but We don’t know basically see them all middle in order to center...
We have bookmarked that for you to ensure that others can see everything you have to point out.
You seem to realize where you’re originating from, and i completely agree.
It's about time going to be a few boring outdated post, but it surely compensated for my time
Nutrients, thanks for publishing. I was really looking for another thing and
this web site came up lol
I’m also interested in affilate as well as search engine marketing.

I’ve additional Your blog to my favourites features and functions and awaiting next posts.

I am they wouldappb that I observed this site , just the right info that I was
looking for!
I will be back on a typical basis for new subjects.

The best artcle actually ! great title great explanation
and the website very interesting !
I'm new to your blog and just invested about One hour and 30 minutes reading.
Is a blog? Where do you get the particular theme through?
I appreciate an individual taking the time to talk about them with people.
Your post provided all of us with beneficial information to assist us get going|.

#13473

Cogito

 

Trekt RVHGW nu ook al subsidies voor zijn liedjes?
En wat is de betekenis van die priemende felblauwe ogen? Het lijkt mij een huiveringwekkend beeld van zelfverwensing.

#13474

Cogito

 

In Orwell's 1984 is de wereld verdeeld in 3 supermachten:
Oceania (de angelsaksische wereld), Eurasia (europa + rusland) en eastasia (China en Japan).
Alle 3 machtsblokken lichten hun mensen voor dat het eigen machtsblok het enige morele is en de andere twee immoreel.

Griezelig realistisch...

http://www.shout.net/~bigre...

#13475

kristof

 

"Volgens Van Haegenborgh "worden de klachten onderzocht, maar wordt er ook rekening gehouden met de vrijheid van meningsuiting in België"."

Rarara?

Wat zal het resultaat zijn van het onderzoek naar die klachten????

#13476

Portalis

 

Verre van aanhanger van het Vlaams Blok te zijn, is het toch raar dat hun racistische uitspraken geen vrijheid van meningsuiting zijn en dat Raymond (die diep in mijn achting is gezakt) zijn oeverloos gezever wel een mooie uiting is van vrije meningsuiting.

#13477

Jan

 

En een persoonlijke uiting van mijner wegen;

WEG MET RAYMOND VAN HET GROENEWOUD!!!

#13479

Briggs

 

Ze zouden maar best ook eens klacht indienen tegen Raymond van't Groenewoud. Nu dat we er toch over bezig zijn...wat the fck betekent Raymond ? NIETS, NOPPES, NULLES. De FLOP van Vlaanderen, de grootste za(ag)nger van botswana.

#13481

bema

 

Raymond, De morgen, Ives Besmet, iedereen heeft recht op vrije meningsuiting. Voila!!!

#13482

Outlaw Mike

 

Pfff. Op het containerpark van mijn geboortestad rekenen ze 5 eurocent de kilo. Ik schat Raystronts gewicht op 75kg, nat zaagsel bovenaan inclusief. M.a.w. opdat hij in zijn leven toch nog enig nut gehad zou hebben, zou je, om hem bij het groen!afval te mogen dumpen, NOG ALTIJD 3,75 EUR moeten neertellen!!!!!! Sorry maar zelfs DAT heb ik er niet voor over. En wie zegt dat ze mij daarmee zouden binnenlaten?

Lap. Heb ik er nu toch een comment aan verkwanseld. Dju toch!

#13487

de andere kijk

 

Volgens Van Haegenborgh "worden de klachten onderzocht, maar wordt er ook rekening gehouden met de vrijheid van meningsuiting in België".

Ge moet maar durven, zoiets met een uitgestreken (à la RvhGW) gezicht verkondigen

#119455

Incaltaminte Barbati

 

Cizme de Vara Colectia Mopiel vine cu modele unice de cizme de vara.

Sunt croite din piele moale si foarte placuta la atingere.

Modelul perforat si necaptusit este indicat pentru doamnelor
si domnisoarele care doresc sa poarte cizme de vara pentru ca permite pielii piciorului sa respire.
Cizmele de vara sunt comode si usor de purtat pe parcursul intregii zile datorita talpii joase
si subtiri. Produsul este disponibil in culori deschise fapt ce
ii permite asortarea la o gama variata de tinute casual-elegante, denim sau chiar piese vestimentare prevazute cu dantela
.

Feel free to visit my blog post Incaltaminte Barbati

#13488

Peter

 

schiet mij hier bij het lezen dezer commentaren wel geen liedje te binnen zeker?

"nooit tevreden, nooit content
en iedereen kan de boom in
vol verbittering, haat en nijd
moedeloosheid is koning
helder weer, helder hoofd
het lijkt zo lang geleden
en ik ben toch zo graag ontevreden
oh, ik ben toch zo graag ontevreden"

misschien kan u zich altegader ook nog eens retroactief druk maken over http://users.pandora.be/pec... ?

#13490

Nickonomics

 

Ik vond dat eigenlijk een even dwaas nummer.

#13491

Nickonomics

 

AAN peter: O, ik ben zeer tevreden over een heel aantal zaken. Maar dat weerhoudt me niet om kritiek te geven als ik met iets niet akkoord bent. Het liedje dat je aanhaalt Peter vind ik dan ook dwaas om in deze context te gebruiken. Volgens u moeten we dan over alles tevreden zijn en vrolijk in het weer springen als een dom wit konijn voor de jager.

#13492

Eddy B.

 

"Er wordt ook rekening gehouden met de vrijheid van meningsuiting in Belgie"?????? Amaai, hoe DURVEN ze zoiets uitspreken (tenzij de kwalificerende woorden "in Belgie" een bijzondere betekenis hebben, wat ik niet verwacht want zoveel gevoel voor humor hebben ze daar bij de GEDAPO niet)... Te gek gewoon. Zien die linkeselende zogenaamde progressieven zelf niet meer hoe dwaas dat ze zijn? De vraag stellen is ze beantwoorden zeker...
Eddy

#13494

LVB

 

@Peter: U leest "verbittering, haat en nijd" in de commentaren op deze blog? Tiens, ik las vooral "verbittering, haat en nijd", op het randje van het racisme af, in de teksten van Van Het Groenewoud. En zijn tekst gaat uitdrukkelijk niet over Bush, maar over de Amerikanen en hun cultuur.

Van mij mag Raymond dat allemaal schrijven en zingen, maar de twee maten en twee gewichten die de gedachtenpolitie in dit land toepast, beginnen wel erg op te vallen.

#13495

Nickonomics

 

Aan Luc: inderdaad, als fervent aanhanger van de vrije meningsuiting is het toch raar dat bepaalde personen discrimineren op het vlak van de inperking. Rechts mag niet, links wel...

#13496

Eric Jans

 

Weet je... ik heb me in de 'Vlaams-Belgische' artistieke kringen al zo vaaak afgevraagd of het niet een beetje andersom werkt. Ik bedoel... je maakt eerst je stille politieke deal, krijgt daarna je 'doorbraak' (VRT, kranten, enz. ) en betaalt dan na X jaren (ooit komt het moment) je broodheren terug.

Neem nu Gilbert Bécaud, Franse zanger. Die man is niet bepaald links... eerder 'burgerlijk gematigd rechts' te situeren. Hildegarde Knef, Duitse diva... die schreef teksten waarin ze beweerde dat God alles zag!

Toon Hermans, Nederland... beluister zijn 'Tango van het blote kontje' nog maar eens. Hij heeft het daarin over 'het progressieve niets... met de blote piemel op de waterfiets'

Vreemd maar... kan mij eens iemand een (gematigd) rechtse artiest uit Vlaanderen noemen?
Ik heb geen probleem met Raymonds visie. Als hij maar niet denkt dat hij 'gechockeerd' of 'geprovoceerd' heeft.

Wie vandaag in Vlaanderen schrijft: 'Jezus is sexy' (dit nummer staat ook op die nieuwe cd) heeft het zich bij het huidige (PS-gedomineerde, extremistisch georganiseerde) vrijzinnige establishment van la Belgique niet erg moeilijk gemaakt. Daar moet je écht geen held voor zijn.

Schrijf tegenwoordig eens een nummer met 'ik geloof in God' en zonder ironie. DAT zou pas choquerend zijn uit de mond van Raymond!

Vraagje: kent iemand een Vlaamse podium-artiest met een eerder 'rechts' imago?

Kent iemand een BV die WEIGERDE om voor de Keuning te zingen?

Onbestaande en onbekend, blijkbaar?

België is in 1830 door Franse revolutionairen gesticht. Net als de Franse revolutie hadden wij hun kunstmatig opgefokte revolutionaire praat toen al niet nodig.
Ik verdenk Raymond ervan een stromannetje van het Belgische regime te zijn. Hij zingt ze met zijn nieuwe cd recht naar de mond.

Toch blijf ik hem een groot artiest vinden. Al heeft hij deze keer wel veel van zijn pluimen verloren.

Maar gechoqueerd? Neen, zelfs niet eens verbaasd.

#13497

Brecht

 

Een liedjestekst blijft toch hoofdzakelijk een prozaïsch werkstuk, een fictieve uiting van gedachten in woorden. Ik maak me sterk dat dit niet een nuance, maar een wereldgroot verschil is met de propaganda-praat van het voor racisme veroordeelde Vlaams Belang.

Trouwens, als je er even de tekst bij haalt, is het vrij duidelijk dat Raymond het politieke beleid van Amerika viseert, alsook de stereotype Amerikaan. Zoals een goede 'hollandermop' een stereotype Nederlander afschildert als 'luidruchtig, knauwend Nederlands, arrogant'. Merk op de gelijkenis met de liedjestekst.

---

Het stukje uit De Morgen waarvan sprake was ook louter een lyrische benadering van een opinie. Een ironisch stukje dat je hoogstens grijnzen laat omdat meteen het absurde van het verhaal in het oog springt. Een goed verstaander weet dat ook precies hetzelfde tekstje in een Engelse krant staan kan met als uitgangspunt de inwoners van het veredelde reservaat België. Voor zover ik weet zou niet één Belg dat als racistisch ervaren. En gelukkig maar.

Trouwens, wat zei O'reilly ( bekend van het FOX news ) alweer over de Fransen ?

#13498

Cogito

 

Wat betekenen de blauwe priemende ogen?
Volgens mij staan ze symbool voor de blanke, de blanke wereld, de blanke opperracist.
Weg met Amerika betekent daardoor: weg met de blanke, of anders gezegd: weg met ons.
Ik blijf erbij: antiracisme is een gemaskerde benaming voor egalitarisme. Het is daarom het niet-egalitaristische Amerika dat bij uitstek 'racistisch' genoemd wordt.
Raymond, voordat ge erin slaagt om mee te werken aan het racistisch project om van de blonde blauwogige de neger van de 21ste eeuw te maken: ga eens op vakantie ginder jong, doe eens een toerke in een camper van coast to coast. De kans bestaat dat ge niet meer wilt terugkomen.
Tenzij voor de subsidies misschien.

#13500

Joe

 

De humorloze gestapo van de LVBlog-bezoekers is weer goed bezig. Gelukkig is er Brecht: ik ben het volledig met je eens.

#13501

Publius

 

@ Brecht
Ongelofelijk hoe die gasten voor alles een uitleg vinden. Eigenlijk zou men de volgende oefening moeten doen: maak een liedje met een titel: "weg met marokanen", je pas de tekst hier en daar aan naar de marokanen toe, maar voor de rest hou je geen blad voor de mond. Het gaat immers toch om een " prozaïsch werkstuk, een fictieve uiting van gedachten in woorden". We zullen dan eens zien hoe lang het duurt voor de politiek correcte meute daarop springt en de inquisiteurs van het centrum in hun handen wrijven.
Weet je, Van Gogh is daarvoor vermoord in Nederland, Rusdi en Hirshi en vele anderen moeten daarvoor ondergedoken leven. Maar het antwoord van links is dan " ze hebben het gezocht".
Ik heb Amerikaanse vrienden (die trouwens niet Bush gezind zijn). Nadat de Belgen vanuit socialistische kabinetten op de Amerikaanse vlag pissen, nu dit, ze zullen tevreden zijn. Zeker heel goed voor ons imago, verder doen, jongens (allé tot aan de verkiezen toch waarna de meute zich weer zal afvragen waarom het VB toch weer gestegen is).

#13502

Tanguy Veys

 

Ge dacht toch niet dat het arsenaal aan anti-racismewetten bedoeld was om links ook maar een strobreed in de weg te leggen?

#13503

Publius

 

Nog nuttiger idee: parodie er op met "weg met Turkije".

#13504

Koinsky

 

Nadat Boudewijn Bouckaert met onbegrip voor zijn 'satirisch' stuk aan de schandpaal werd genageld moet nu de andere kant het vergelden met hetzelfde geveinsd onbegrip en moddergooien.
De boodschapper bepaald blijkbaar de gevolgde redenering.

#13505

Cogito

 

Wel joeke, wat betekenen de blauwe priemende ogen in uw positieve parodie op de stoute amerikaantjes?

#13506

LVB

 

@Brecht: mensen zijn al veroordeeld na een klacht van het CGKR omwille van het schrijven van ("prozaïsche", ongetwijfeld) liedjesteksten over Marokkanen.

Inderdaad, de "stereotiepe" luidruchtige Amerikaan. Zoals de "stereotype" stelende zigeuner, en de "stereotiepe" Marokkaan die illegale slachtingen uitvoert in zijn achtertuin en OCMW-steun trekt?

Ik ben intussen bezig met de opname van mijn nieuwe CD. "Weg met het Arabisch Schiereiland", waarin ik op prozaïsche wijze mijn ergernis evoceer over de stereotype Arabier, en over het politieke beleid van Saoedi-Arabië. Zoals een goeie hollandermop. Louter fictief, uiteraard, een "lyrische benadering van mijn opinie". Woeha!

#13507

LVB

 

Deckers en Ornelis van Q-Music kregen een sanctie na klacht van het CGKR, omdat ze de zusjes Williams "bosapen" hadden genoemd. Dat was uiteraard niet humoristisch bedoeld, maar een ernstig bedoelde opinie, zoals we dat van hen gewoon zijn in hun radioprogramma, dat bulkt van de ernstige politieke stellingnames. Quod non.

Ik blijf erbij: twee maten en twee gewichten. Niet alleen tegen rechts en voor links, maar ook tegen het gematigde centrum dat weigert mee te stappen in de de linkse dogma's, zoals blijkt uit de sanctie die Deckers en Ornelis kregen.

Citaat: "Op 20 september 2002 beoordeelde de correctionele rechtbank te Mechelen het ten gehore brengen tijdens een personeelsfeest van een alternatieve versie van de kabouterdans, nl. de zgn. 'Makakkendans', als strijdig met de antiracismewet1. Volgens de rechtbank kon er geen twijfel over bestaan dat de concrete tekst van het lied rechtstreeks aanzette tot haat, geweld en discriminatie tegen bepaalde bevolkingsgroepen en tegen individuele leden ervan wegens ras, huidskleur, afkomst of afstamming. De rechtbank achtte het bijzonder opzet aanwezig in hoofde van de beklaagde DJ, aangezien hij dit lied kende, het vooraf had geselecteerd in zijn repertorium en het effectief ook heeft gedraaid. Volgens de rechtbank kon de beklaagde zich niet beroepen op de uitleg dat hij het lied enkel had gedraaid omdat men het hem vroeg. Aangezien het lied bewust ten gehore werd gebracht en de beklaagde DJ de tekst ervan goed kende is volgens de rechtbank meteen ook de kwaadwilligheid, c.q. het bijzonder opzet bewezen". (Dirk Voorhoof, De Wet Bestrijding Discriminatie als beperking op de expressievrijheid:
ultieme realisatie van gelijkheidsbeginsel of veelkoppig monster?"

Zo'n lied is uiteraard geen lyrische benadering van een opinie, noch een 'loutere' beschrijving van de 'stereotiepe' Arabier... Het werd immers niet geschreven door een linkse artiest of intellectueel.

#13508

Anoniem(wat dacht U)

 

De ARABIEREN zijn terug, en ze spreken ARABISCH met een gevarieerd maar onveranderlijk gemeen accent. Geen enkele andere volksgemeenschap slaagt erin om de vakantie van anderen zo vakkundig om zeep te helpen als de ARABIEREN. Ze doen dat een hele zomer lang en overal waar de zon schijnt met hun unieke mengsel van baldadigheid en arrogantie, hun pathetische AGRESSIE, hun gebrek aan smaak, en eigenlijk gewoon hun lelijkheid en stompzinnige aanwezigheid. [...] Een geluk is nog wel dat een ARABIER op vakantie erg gemakkelijk te herkennen valt. Een ONGESCHOREN BAARD met een veel te grote en goedkope zonnebril; een BRUINGEBRANDE stierennek; een stel wanstaltige LITTEKENS verspreid over het bovenlijf, voor zover dat niet bedekt is met een JIHAD-T-shirt; een MES altijd bij de hand.
http://www.cafepress.com/cp...
Het teddybeertje en het kruippakje vind ik het schattigst.

#13509

LVB

 

Persoonlijk heb ik geen problemen met Arabieren, maar de acties van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, hun "twee maten en twee gewichten" politiek, zorgen er de facto voor dat ik de Arabieren als een geprivilegieerde bevolkingsgroep beschouw, waardoor er bij mij toch enige irritatie ontstaat.

Wat mij betreft is het netto-resultaat van de optredens van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding: een verhoging van de maatschappelijke onvrede, een verhoging van de verzuring, een maatschappij waarbij iedereen iedereen bespioneert en op uiting van racisme probeert te betrappen. De antidiscriminatiewet is te ruim opgesteld, maar wordt in de praktijk slechts toegepast tegen welbepaalde uitingen van racisme die politiek niet correct worden geacht.

Racisme tegen Hollanders, Amerikanen en Britten is in België anno 2005 politiek zeer correct, en wordt niet bestraft, maar beloond.

#13510

Cogito

 

Hear, hear, Luc!

#13512

bema

 

Joe jong, dat valt wat tegen, want Brecht bewijst dat hij er niks van snapt. Het gaat om het twee maten en twee gewichten syndroom van het onpartydige CGKR.
Wat de zusjes Williams betreft, moest ik bosaap zijn ik voelde me ook beledigd.

#13513

bema

 

Is er een mogelijkheid om klacht voor rascisme in te dienen tegen het CGKR???

#13514

Eric Jans

 

@ Cogito:

'Hear, hear, Luc?'
Ga er liever eens op in en beantwoordt het eens met echte argumenten in plaats van zo'n typisch progressistische cultuurrelativische reactie te geven.
Kijk... het gaat hier niet over de vraag wie welk 'sfeertje' creëert. Het gaat om de wet. Als democraat of burger of mens vind jij toch ook dat wetten 'algemeen geldend' dienen te zijn. Of - en dat is de vraag - wordt er voor onze Islamitische medemensen volgens jou in deze dan niet 'positief gediscrimineerd' (om niet 'bevoordeeld' te zeggen)? En vind jij dat geoorloofd? Dat is de vraag?

Waarom niet: 'Hear, Hear, CGKR!'... als het over bv. de veroordeling Deckers en Cornelis gaat?

Of moeten we niet zo moeilijk doen? Is het dat wat je wil zeggen?
Wel... we doen wél moeilijk. We doen moeilijk tot we een rechtmatig antwoord krijgen op onze 100% gerechtwaardigde vragen.
Die wetten, het CGKR, de uitspraken van de rechtbanken, ... zij zijn RËEEL! Er worden wel degelijk straffen uitgesproken, de vrije meningsuiting ligt dus WEL DEGELIJK aan banden. Waarom wil je dat zo per sé wegrelativeren?
Dat begrijp ik niet alleen niet; dat weiger ik zelfs te begrijpen. Dat maakt me kwaad. Echt en terecht kwaad.

Veel relativeringsgenot, held op sokken!

#13515

LVB

 

@Eric Jans: "Hear, hear" is een kreet van goedkeuring.

Originated in the British parliament in the 18th century as a contraction of 'hear him, hear him'.

http://www.straightdope.com...
http://www.randomhouse.com/...
http://www.phrases.org.uk/m...
http://www.answers.com/topi...

#13516

New Statesman

 

http://www.antiracisme.be/n...

en dan op klacht/vraag klikken.

Here goes!

#13517

Eric Jans

 

Oei. Een welgemeend mea culpa in dat geval. Het Engels is niet mijn sterkste kant. Ik ben in het Nederlands grootgebracht. Ik vond het al zo vreemd om precies van Cogito zo'n reactie (in de veronderstelling dat hij het wegrelativeerde, dus) te krijgen. 1000 x excuus dus.

Komt dit ooit nog goed??

#13518

Cogito

 

Geeft niet Eric, ik heb ooit wel eens tegen een Amerikaan gezegd dat ik een 'liberal' was :-)

#13519

Willy

 

Ik lees, bekijk en doorblader regelmatig tal van websites en dito logs, en ik moet eerlijk zeggen dat de website van lvb ongeveer de enige is die objectieve commentaar geeft en toelaat. Mijn respect en hoogachting, want de journalistiek van vandaag... Maarja, wat doet een mens al niet om bij de vleespotten te komen, op tv, of... op de radio.
Hoe het in ons landje met de vrijemeningsuiting gesteld is weten we allang.

#13520

Briggs - Smokey Bear

 

Peter:
Raymond mag dat allemaal zingen. Ik mag dat ook allemaal bestempelen als kwatsch. Daarin ligt de vrije meningsuiting maar bijkomstig bestaat er zoiets ook als 'gelijkheid van alle Belgen' & wetgeving. Iedereen gelijk...dus dat wil zeggen dat het CGKR ook eens Raymond zijn tekst mag napluizen.

Anyway "HEAR HEAR Luc."

#13521

LVB

 

@Willy: met alle respect, maar ik ben helemaal niet objectief. Deze blog is geen objectieve nieuwssite, maar een opiniesite die gekleurd is door de persoonlijke mening van de blogger.

Maar wat je bedoelt is wellicht dat iedereen hier commentaar mag geven, ongeacht zijn/haar persoonlijke opinie, zolang er niet persoonlijk beledigd wordt of wetten overtreden worden.

Ik vind het inderdaad een betreurenswaardig teken des tijds dat media die de "vox populi" aan bod laten komen, steevast het verwijt krijgen dat zij "een platform bieden aan extremisme". Een typisch voorbeeld was Jurgen Verstrepen (de radiopresentator van vroeger, niet de politicus van nu). Die was/is zelf allesbehalve een extremist of een racist. Maar hij liet in zijn programma wel alle meningen van luisteraars aan bod komen, van extreem-links tot extreem-rechts. Dat op zich was blijkbaar al voldoende om hem als een gevaarlijke storende factor te beschouwen.

Idem voor Het Laatste Nieuws. De hoofdredacteur is een belgicist pur sang, maar alleen al het feit dat in de lezersbrieven ruimte geboden wordt aan de 'vox populi', zorgt ervoor dat The Powers That Be deze krant als een ongewenst en storend element beschouwen.

Zoals de meesten hier ondertussen wel zullen doorhebben, werkt dit bij mij averechts. In normale omstandigheden zouden Verstrepen of Het Laatste Nieuws mij niet of nauwelijks kunnen boeien. Wanneer zij echter het mikpunt worden van machthebbers omdat zij hen hinderen in hun pogingen om de meningen van de mensen te 'sturen', zal ik hen verdedigen.

We hebben het hierover al eens gehad naar aanleiding van de stelling van Mark Elchardus, die vindt dat de media moeten meehelpen om de maatschappij te sturen in de richting die door de politiek bepaald wordt. http://lvb.net/item/1283

#13524

Jan Deprey

 

Uw titel is een parodie mag ik toch hopen? Omdat één of andere artiest iets zegt, meent U meteen dat dat de mening is van 'progressief Vlaanderen'. Ooit erop nagedacht dat er ook aan de rechterzijde tegenstanders zijn van Amerika? Of dat niet elke progressief in Vlaanderen 'Weg met Amerika' roept? U bezondigt zich in Uw titel wat U Van het Groenewoud verwijt: veralgemening.

Op een gegeven moment leest één van de presentatoren een van de vele kritische mails voor waarin de auteur de artiest verwijt dat hij regering en volk verwart. De woorden van RvhG: 'Ik kan hem daar alleen maar gelijk in geven'.

#13526

Outlaw Mike

 

Nu we het toch over Arabieren hebben:

"Tijdens de nationale feestdag, op 14 juli, brandden in de voorsteden van Parijs honderden auto’s uit en kwam het op grote schaal tot botsingen tussen jongeren en de politie. Maar ook op andere dagen gaat het met grote regelmaat mis. Nog in het afgelopen weekeinde moesten ordetroepen worden ingezet om brandweerlieden hun werk te laten doen toen een flatgebouw in de Parijse voorstad Hay-les-Roses afbrandde; daarbij vielen achttien doden. Jongeren bekogelden de brandweer met stenen omdat die te laat zou zijn gekomen. Oorzaak van de brand was de jaloezie van vier tienermeisjes uit de wijk, die brand hadden gesticht in de brievenbus van een leeftijdgenote.

Een vaker voorkomende aanleiding tot geweld vormt de arrestatie van vrienden. Wanneer de politie een minderjarige jongen vastzet omdat hij zonder rijbewijs autorijdt, dan is het niet ongebruikelijk dat tientallen auto’s in de as worden gelegd, zoals onlangs in de buurt van Grenoble is gebeurd. Veelal luidt dan het verwijt van jongeren dat de politie racistische motieven had."

Link: http://www.volkskrant.nl/bu...

Kijk, links krapuul mag zijn zeg hebben maar ze moeten niet verdwaasd staan kijken als ze lik op stuk krijgen. Wat mij betreft, in mijn omgang met linksen ben ik niet geneigd meer nog enige etiquette of wellevendheid in acht te nemen. Uitschot is uitschot, en als dat uitschot dan nog eens aan het roer zit en het schip van staat op een afgrond aanstuurt, genre Patrick Janssens "de toekomst is allochtoon", moeten we niet meer met zoetgevooisde stemmetjes proberen ons gelijk te halen.

Hoe lang zal het duren eer de Mei 68 fossielen gaan doorhebben waar de echte bedreiging voor onze samenleving zit? Realiseren zij zich dat als, Onze-Lieve-Heer verhoede het, ooit de Islam het hier voor het zeggen krijgt, zij met hun permissieve levensstijl de eersten zullen zijn die "koud staal" gaan voelen?

RVHG mag dan al "Weg met de Amerikanen" roepen, het enige serieuze strategische initiatief van het Westen om de Islamitische Wereld op het pad der beschaving te brengen - schitterende illustratie deze week nog maar eens, met de verkiezingen in Egypte - wel, dat is van de Amerikanen.

#13527

bema

 

Wat dat averechts betreft Luc, ik denk dat veel stemmen voor het VB ook tegen de linkse machthebbers gericht zijn. De meesten pikken die mei68 brallers niet meer.

#13528

Nickonomics

 

Aan Jan Deprey: van mijn part mag je anti-AMerikaans zijn en de AMerikaanse vlag verbranden bij een vreugdevuur maar als voor u uw vrijheid van meningsuiting geldt, wel dan voor andere ook, zelfs al misprijs je die mening sterk.

Ik ben een tegenstander van de veralgemeningen van het Vlaams Belang en die van RvhGW (die voor de rest mooie liedjes maakte), zelf wanneer ze dat toegeven, maar ik gun hen allebei hun vrijheid van meningsuiting.

#13529

ivan

 

Ik heb altijd gedacht dat er beperkingen waren op de vrijheid van meningsuiting. Ik denk dat nu nog,maar ik ga die mening niet meer uiten. Zodra je dat doet geef je de machthebbers (momenteel de linkse kerk, maar dat was vroeger anders, Urbanus bvb. mocht elke bevolkingsgroep belachelijk maken behalve de katholieken, idem voor de schrijver W.F. Hermans met zijn boek Ik heb altijd gelijk waar het hoofdpersonage denigrerende uitspraken deed over de katholieken) immers de mogelijkheid precies die meningen te verbieden die niet in hun kraam passen. Voortaan zeg ik dus klaar en duidelijk: vrijheid van meningsuiting is heilig, voor RVHG en voor het Vlaams Belang. (en voor Deckers en Ornelis, vooral voor hen)

#13530

charlouis

 

Brecht schrijft "... alsook de stereotype Amerikaan. Zoals een goede 'hollandermop' een stereotype Nederlander afschildert als 'luidruchtig, knauwend Nederlands, arrogant'."

Is het niet voor het stereotype maken van onze-in-Allah-gelovende-medemens dat het blok veroordeeld werd?

#13531

Munin

 

Op ogenblikken als deze ben ik écht beschaamd om in Europa te wonen.

#13532

Bart Vanhauwaert

 

Clear my channel is dat een verwijwing naar clearchannel?

#13533

Cogito

 

@Ivan: hear, hear! Je hebt de essentie van vrijheid begrepen!
@Munin: zelfs twijfels of het wel verstandig is om in Europa te blijven wonen...
@Luc: LOL, Luc van het blauweblog, woeha! Nu nog zingen!
@allen: geen beter moment om het artikel van professor Storme te bestuderen:

"Een algemene discriminatiewet vernietigt de burgerlijke maatschappij als open samenleving en leidt onvermijdelijk naar een politiestaat."

http://www.storme.be/gelijk...

#13534

dof

 

"Urbanus bvb. mocht elke bevolkingsgroep belachelijk maken behalve de katholieken"

Uhm. Van de (toen nog) BRT mocht hij gerust de spot drijven met de Katholieken.

Het moslim-equivalent van de laatse avondmaal sketch zie ik nog niet zo snel gebeuren op de VRT, voor zover er al iemand aan wil beginnen, want je eindigt al snel zoals Van Gogh of Rushdie.

#13535

LVB

 

@Bart: inderdaad, in het interview vrijdag op Radio 1 geeft Raymond een toelichting. Clear Channel, aldus Raymond, doet hem denken aan "die mensen met de kleine geslachtsdelen (sic) die er een genoegen in scheppen om alles op te kopen en naar hun hand te zetten". Zijn frustratie over Clear Channel was één van de redenen waarom hij deze song schreef.

#13536

Thomas

 

@Willy
Je moet ook eens het forum van De Standaard lezen, de reacties van ene "Annemie Gielsen" zijn echt de moeite waard.
Spijtig dat zij hier niet post.
Anyway wat de Raymond betreft : die gast wil gewoon plaatjes verkopen, en hij bespreekt met zijn manager (of wat daarvoor moet doorgaan) de "ideale" teksten voor zijn doelpubliek (studenten en onsuccesvolle volwassenen, of nog, "links"). Als ik dat publiek aansprak, zou ik juist hetzelfde doen ('t kan wel nog wat extremer). Zal wel verkopen, wedden ?

De amerikanen noemen dit de "LLL", de looney liberal left. Go figure !

En uiteraard is dit alweer 2 maten 2 gewichten, maar niet getreurd : dit is zodanig opvallend dat het VB er alleen maar verder door gaat groeien.

#13537

Brecht

 

Het lijkt me ietwat sneu om een lied te maken over de falende integratiepolitiek in dit land. Laten we niet vergeten dat de migrantenstroom naar ons landje één hoofdreden heeft, de enorme ongelijkheid tussen de globale levensstandaarden. Het zal jullie vast met verstomming verbazen, maar een vluchteling zoekt ( en hopelijk vindt ) een menselijker, humaner levensbestaan in België omdat dit simpelweg niet mogelijk is in z'n land van herkomst. Het is niet meer dan onze plicht om als gastheer op te treden en hen op een progressieve manier te laten integreren in onze welvaartstaat. We weten allemaal dat de manier van werken in het verleden ( geen progressief beleid, maar een laks beleid ) ten dele heeft gefaald, en het kan niet dan migranten van de derde generatie niet voldoende geïntigreerd zijn in onze samenleving, waarvoor ook wij, als gastheren, ten dele voor verantwoordelijk zijn.

Uiteraard is de selectieve integratiepolitiek van nu slechts een druppel op een hete plaat, en is het onze taak om eerst wat te doen aan de globale ongelijkheid van de levensstandaarden. Voor mij is het nog steeds onmogelijk om vatten dat nog steeds 600 miljoen kinderen leven in absolute armoede. Dat er elk jaar meer dan tien miljoen kinderen sterven door honger en te voorkomen ziekten. ( http://www.unicef.nl/unicef... )

Als u een schertsend lied maken wil over die integratiepolitiek, over de stereotype "Arabier", over de gevolgen van de globalisatie politiek nu en in het verleden, ben ik toch wel benieuwd wat precies de rol van de liedjesschrijver in het geschetste verhaal zal zijn.
Die van de gastvrije gastheer ?
Die van het leedvermaak, typerend voor de 'overheerser' ?

Voor alle duidelijkheid, van mij mag je best een lied maken met als titel 'weg met de marokkaan'. Alleen lijkt het me sterk dat het verwoorde gevoel me aanspreken zal, omdat ik het ongetwijfeld niet kan rijmen laten met m'n waarden die ik als de juiste ervaar. En ik kan enkel maar vermoeden dat het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding dezelfde nuance maakt, omdat we dezelfde waarden delen, die we beiden als de enige juiste ervaren.
Of het GKeR dan optreden moet ? Ik vind van niet, zij ongetwijfeld van wel.

#13538

LVB

 

@Brecht: tot wie richt u zich precies? Wie heeft hier aangekondigd dat hij een lied zou makenover "de falende integratiepolitiek in dit land"?

#13540

Koen Robeys

 

Brecht: Ik ben het helemaal met je eens dat we iets zouden moeten doen aan de ongelijke levensstandaarden. Bovendien vind ik het even schokkend als jij te lezen over de miljoenen kinderen in absolute armoede. (Hey, ik heb net een dochter van een maand oud, alleen al een artikel over verhongerende baby's bezorgt me tegenwoordig tranen in de ogen. Met heel mijn grote mond heb ik altijd iets sentimenteels gehad.)

Even meegeven, momenteel is de kindersterfte in de armste landen van de wereld 200 per duizend! Vergelijk dat met de rijkste landen, waar het 4 per duizend is (1). Wat kunnen we er aan doen? Laten we misschien eerst eens proberen iets te weten te komen over wat de historiek van die cijfers is?

Het merkwaardige is dat we ontdekken dat het in pré-industriëel Europa zo mogelijk nog erger is: tussen 150 en 350 per duizend (2)

Volgens mij betekent dat dat *de hele wereld* tot relatief recent in de toestand zat, die we nu voor sommige werelddelen nog steeds zo schokkend vinden. En blijkbaar zijn de (vandaag) rijke landen er in geslaagd iets te doen, niet zo heel lang geleden, dat maakt dat ze uit die toestanden zijn weggelopen, terwijl de (vandaag) arme landen dat niet gedaan hebben.

Dus staan we nu voor de volgende uitdagingen:

1. Identificeer de factor(en) die maken dat de rijke landen hun kindersterfte van pakweg 200 tot 4 per duizend hebben teruggedrongen, en
2. Identificeer de factoren die maken dat de arme landen niet precies hetzelfde doen.

Nu heb ik er al vaak over nagedacht, maar ik sta toch altijd open voor ideeën, want het is een zeer moeilijk onderwerp. Maar toch kan ik al kwijt dat op het eerste zicht onze immigratiepolitiek er niet voor héél veel tussen lijkt te zitten. Europa heeft zeker een deel van zijn overbevolkingsprobleem opgelost door emigratie, maar tenzij ik nu de correcte cijfers mis, lijkt me dat toch maar een beperkt deel van de verklaring te zijn.

(1) Easterly, The Elusive Quest for Growth, chapter 1, §1
(2) Cipolla, Before the Industrial Revolution, chapter 5,
en: Maddison, The World Economy, A Millennial Perspective, tabel 1 - 4

#13541

Cogito

 

@Brecht: beleef gerust de waarden die jij als de juiste ervaart, Brecht. Dat is heel menselijk. Probeer ook anderen te overtuigen van de waarde van jou waarden. Leef ernaar, geef het voorbeeld en nodig anderen uit je daarin te volgen.
Ook ik heb een waardenset die ik als de juiste ervaar, en leef ernaar. Ze zijn anders dan de jouwe.
Is het nu democratie dat ik mijn waarden aan jou mag opleggen als ik meer stemmetjes haal dan jij?
Neen, we hebben scheiding van kerk en staat, of anders gezegd en bij uitbreiding, van moraal en recht.
Het CGKR kan enkel gelden voor degenen die jou waarden en normen aanvaarden, en aan zulke kerkelijke rechtbank vanuit hun overtuiging, uit vrije wil, bevoegdheid verlenen.
Als je een CGKR oplegt aan allen en ermee buiten het terrein van de moraal treedt, dan bezondig je je aan het overtreden van de scheiding van kerk en staat, en leg je de facto een staatsreligie op.
Politiek dient zich niet met moraal bezig te houden, maar met bescherming van onze vrijheden.

#13542

Jan

 

Als je het slechte of debiele in mensen, of een groep mensen, of een nationaliteit sloganiseert en demoniseert zoals in deze tekst waarover Joseph Goebbels fier zou zijn, en daarbij oproept tot geweld (met een gloeiende pook in hun gat), dan ben je een zeer gevaarlijke demon, en de foto op de cd illustreert dat gewild of ongewild.

Als het lijdend voorwerp van de tekst andere -anen, -ieten of nog een andere mensengroep zouden zijn, dan zou het centrum voor racismebestrijding direct op zijn achterste poten staan.

Maar ja, dit soort schelden van links naar rechts is politiek correct, en als het andersom is, is het fascisme.
Onder Goebbels was het net andersom, wel fascisme vervangen door semitisme of communisme, maar voor de rest niets nieuws onder de zon.

En wat de one-liners betreft : 'Weg met Amerika' is er zeker één, net zoals zovele andere brouwsels uit de tekst.

Fundamentalisten aller landen en gedachten : voor uw propaganda slechts één adres : Raymond uit arm Vlaanderen !

#13543

ivan

 

@dof: na de sketch met het laatste avondmaal werd Urbanus verbannen van de BRT. Maar toegegeven, hetzelfde nu doen met Mohammed komt je wellicht op veel meer te staan.

@Koen, Brecht: migratie kan wellicht veel doen aan de ongelijke levensstaandaarden:

"The big gains are not in these traditional areas, but in enhancing the
cross-border mobility of labor, particularly that of low-skill labor. No other change in the
rules of the game would produce a bigger impact on the efficiency of resource allocation
in the world economy while increasing the incomes of nationals of poor countries.
How do we know this? We know it from a simple principle of economics. The
efficiency loss from having segmented (as opposed to integrated) national markets
increases with the gap in prices that prevail in these different markets. Moreover, this
loss rises more than proportionately with the difference in prices (actually, with the
square of this difference). Now compare price differences across different types of
markets. In markets for goods and capital, quality and risk-adjusted price gaps across
countries are today comparatively small—perhaps no more than 50-100%. In labor
markets, where border restrictions are huge, wage gaps for similarly skilled workers are
enormous—more of the order of 500-1000%. Therefore, even a relatively small
relaxation of work-visa restrictions would generate large income gains for workers from
poor countries (as well as the world economy). What is especially appealing here is that
the income gains would accrue to the workers directly, and would not have to be
mediated through imperfect marketing and distribution channels (as with trade in goods)
or through governments (as with aid)."

http://www.ictsd.org/dlogue...

Nu het "goede" nieuws is dat ondanks de verschillen in levensstandaard, waarmee ik eigenlijk inkomen bedoel, (verschillen die misschien toe of afnemen, daarover bestaat weinig duidelijkheid) er wel sprake is van een duidelijke convergentie (tussen rijke en arme) landen inzake kindersterfte (en inzake vele andere belangrijke zaken zoals levensverwachting):

"In the post-war period, infant survival has
continued to converge rapidly. The coefficient
of variation on infant survival approximately
halved over a 40-year period, at a time when
average infant survival worldwide increased
form 924 to 978 per 1,000 live births."

http://www.sciencedirect.co...

#13544

Rick

 

Na het horen van de racistische en xenofobe tekst van dit lied, gepromoot op de VRT, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat van het Groen! (ewoud) een schandelijk plagiaat gepleegd heeft.

Inderdaad, deze tekst is overduidelijk van Osama Ben Laden-signatuur!

Wel spijtig dat plagiaat niet tot de bevoegdheden van het Centrum voor Racismebestrijding behoort...

#13545

Nickonomics

 

Men zegt altijd dat de VS onder Bush gepolariseerd is in twee groepen. Ik heb het gevoel dat dit in België en Europa ook het geval is met het verschil dat in de VS beide groepen hun media hebben, terwijl in België alleen de linkse kant hun zeg mag hebben, gesteund door de staat.

#13546

Brecht

 

Was eerder gericht aan een fictief persoon die ontstaan is uit de meningen die ik las op dit bericht, Luc.

---

Klopt, Koen Robeys, de migratiestroom naar Westerse landen is slechts een neveneffect van die ongelijkheid in het levenspeil. Het is wel 'aardig' om zien dat een kleine confrontatie met de slechts enkele vluchtelingen die ons land halen aanleiding geven kan tot een conservatief, behoudend ( we hebben het immers goed ) politiek beleid.
Alsof een 'acteur' uit het buitenlands nieuwsoverzicht door je straat wandelt, zappen naar een soap kan dan even niet.

We moeten inderdaad die factoren met betrekking tot de kindersterfte weten te identificeren en later die kennis gebruiken om actie te ondernemen. ( En ook : Is ons levenspeil wel de norm ? Is dat niet veel te hoog om een leefbare planeet te behouden ? )

De grote vraag is hoever wij verantwoordelijk zijn voor de erbarmelijke toestanden in grote delen van de wereld, in welke mate precies de welvaart hier opgebouwd tot stand is gekomen dankzij de lage levensstandaarden in de ontwikkelingslanden. En waarom de ontwikkelingslanden van nu, toen geen passend antwoord vonden.
Ook moet er rekening gehouden worden met de communicatie-technieken, de logistieke technieken van nu als we vergelijken gaan met situaties uit het verleden, als we teruggaan in de geschiedenis. De techniek van nu stelt ons alleszins in staat meteen te informeren over wat gaande is in alle uithoeken van de wereld, en meteen humanitaire hulp te verlenen. Dit zou ons in staat moeten stellen om sneller een buitenlands beleid dat streeft naar gelijkheid voor eenieder te verwezenlijken.

---

Politiek en moraal zijn voor mij verweven, Cogito, zoals dat voor menig idealist het geval is.

#13547

Outlaw Mike

 

"Ik heb het gevoel dat dit in België en Europa ook het geval is met het verschil dat in de VS beide groepen hun media hebben, terwijl in België alleen de linkse kant hun zeg mag hebben, gesteund door de staat."

Mijn zoon, dat is een understatement waar je een bunker kan op bouwen.

Schep echter moed. Decenninalang werden wij doodgezwegen, en als we met onze mening naar buiten kwamen verdacht gemaakt en beklad. Maar er is verandering op til. De blogs hebben ons een stem gegeven. En weet je, al die schijtlijsters daarbuiten: de Lemans en de De Wittes en de Spruyts en de Bavo's en de Martines en de Steves, de Vandelanottes en de Neefsen: die weten dat ook. Overeenkomstig hun natuur zijn ze zelfs veel banger van ons dan je beseft. Waarom denk je dat de Hasseltse Zot zichzelf nu geparkeerd heeft in een veilig vetbetaald postje, ver weg van de electorale slachting die er zit aan te komen?

#13548

ivan

 

Mmmm. Nu moeten we ook weer niet overdrijven he. Een echte linkse beweging - zoals we die in Europa kennen - lijkt in de V.S. toch ook vooral gemarginaliseerd te zijn. De NYT is links, maar dan toch rechts links.

#13549

C14

 

Bepaalde groepen Amerikanen en moslims zijn om even te veralgemenen fundamentalisten. Niet goed dus, dus verdienen ze kritiek. Kritiek is ok, deze uiten in de vorm van satire of een lied is ok. Deze kritiek uiten met daaronder gewoon het idee dat alle marokanen slecht zijn en de trein op moeten is ook fundamentalisme.
Dus besluiten we dat moslims, amerikanen en VB'ers veralgemeend genomen van het zelfde laken een broek zijn.
Een groot deel van de amerikanen aan de macht zijn fundamentalistische christenen. Zoals de moslims die de islam een slechte naam geven ook fundamentalisten zijn. Net zoals de VB'ers die we meestal horen dat ook zijn.
Het is altijd grijs, nooit wit of zwart.
Leve de intellectuele elite.
Da ies jom!

#13550

Nickonomics

 

Aan Ivan: misschien, maar je zou van bepaalde dingen toch verschieten. De onderwijsinspectie in de USA bijvoorbeeld is bijvoorbeeld zo links als iets. De gedichten van de Antiek-Griekse dichter Sophocles over de kraai en de vos mogen niet meer in de scholen onderwezen worden omdat ze zogezegd de vrouw in een slecht daglicht stellen...

En positieve discriminatie is in de USA uitgevonden. Rawls is er ook van afkomstig.

#13551

Outlaw Mike

 

Brecht, wil u a.u.b. uw hoofd uit uw anus trekken?

"Het is wel 'aardig' om zien dat een kleine confrontatie met de slechts enkele vluchtelingen die ons land halen aanleiding geven kan tot een conservatief, behoudend ( we hebben het immers goed ) politiek beleid."

Het gaat niet om die "paar vluchtelingen" die er nu zitten aan te komen. Zij zijn slechts de achterhoede van een migratiestroom die al 30 jaar in gang is, en die ervoor heeft gezorgd dat bijvoorbeeld in Antwerpen bijna een kwart van de bevolking allochtoon is. Dat is niet mijn cijfer, dat komt van die zotte blaar Chantal Pauwels. De culturele en bevolkingsdruk die van dit segment uitgaat forceert autochtonen uit een gegeven buurt weg. Like it or not, verloedering is het gevolg.

Ik las vanmiddag in De Stavda dat volgens Johan Leman deze dynamiek WENSELIJK en goed is, en als eerste voorbeeld haalde hij Molenbeek aan. Molenbeek, da's die gemeente waar Hind Fraihi vaststelde dat islamitisch extremisme welig tiert en waar actief jihadklootzakken geronseld worden. Je leest me goed, volgens Leman is Molenbeek een prima voorbeeld.

"De grote vraag is hoever wij verantwoordelijk zijn voor de erbarmelijke toestanden in grote delen van de wereld, in welke mate precies de welvaart hier opgebouwd tot stand is gekomen dankzij de lage levensstandaarden in de ontwikkelingslanden.."

Het kapitalisme is verantwoordelijk voor de verbetering van de levensstandaard en het terugdringen van armoede in grote delen van de wereld. In die landen waar het kapitalistische pad verlaten werd ten voordele van de socialistische aanpak, bleef armoede, ongeletterdheid en miserie een deel van het dagelijks leven.

"En waarom de ontwikkelingslanden van nu, toen geen passend antwoord vonden."

Wel, Zuid-Korea, Taiwan, India etc... kozen voor kapitalisme en zijn nu welvarend. Cuba, Noord-Korea, de Arabische landen etc... kozen voor socialisme en zijn miserabel. Men kan eerder de vraag stellen waarom landen die toen een passend antwoord vonden, zoals Argentinie 100 jaar geleden, zo zijn kunnen terugvallen. Het antwoord is eenvoudig: socialisme. Tip voor datzelfde Argentinie: Juan Perons beleid (niet toevallig was die ook goede maatjes met nationaal-socialisten).

#13552

Johan B

 

@LVB: Luc, ik ben het met je eens dat het CGKR met twee maten meet, maar ik vind die kritiek naast de kwestie. In een beschaafde samenleving zou zoiets als het CGKR gewoonweg niet mogen bestaan!

Jij hebt ooit op de nieuwsgroep be.politics anderen aangespoord om iemand aan te geven bij het CGKR, wegens een voor Amerikanen beledigende uitspraak.
Vorige week deed Paul Belien ongeveer hetzelfde op The Brussels Journal in zijn reactie op het weerzinwekkende artikel "Waarom wij de Britten zo haten" in de krant De Morgen.
Belien bekritiseerde echter slechts de partijdigheid van het CGKR, en gaf als uitsmijter de oproep van Verreycken aan de Britten mee, om klacht in te dienen bij het CGKR wegens overtreding van de racismewet. Belien gaf zeer suggestief de URL en het emailadres van het Centrum mee in zijn artikel. Geen woord van kritiek echter op het bestaan van het CGKR.

Dit alles geeft mij de indruk dat jij en Belien tevreden zouden zijn als het CGKR onpartijdig zou handelen. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Het CGKR behoort afgeschaft te worden, net zoals het toenemend aantal wetten in ons land die het vrije woord aan banden leggen.

#13553

Brecht

 

Even het continent Afrika over het hoofd gezien, Michael ?

Toegegeven, kapitalisten zijn tot veel in staat, maar het afleveren van afgewerkte producten zonder dat die de nodige productieprocessen ( van research tot het ontginnen van grondstoffen tot het verpakken ) hebben doorlopen, is nu eenmaal onmogelijk.

Uw tweeledige kijk op de geschiedenis maakt het u vast makkelijk om uw eigen theorieën te staven, maar om andersdenken te overtuigen vallen ze toch wat slapjes uit. Kan u me bijvoorbeeld vertellen waarom een groot aantal landen in Afrika sterk onderontwikkeld zijn ?

Zijn ze uitgebuit door het socialisme ? communisme ?

Of hadden ze simpelweg geen keuze en werden hun eigendommmen, hun vrijheden in naam van de kolonisatie, in naam van onze opkomende welvaart, in beslag genomen ?

Of huist er nog steeds een communistisch dictator in Afrika die nu toch al meer dan een eeuw lang actief is ?

Het kapitalisme is verantwoordelijk voor de verbetering van de levensstandaarden van zij die tot de naties met een 'kapitalisatie-politiek' behoren. NIET voor het algemeen levensstandaard. Integendeel, die politiek zou helemaal niet mogelijk geweest zijn zonder het 'uitbuiten van', zonder te teren op de ongelijkheid. Met als resultaat dat wij nu een onwerkelijk hoge levensstandaard hebben, terwijl een ander groot deel van de wereldbevolking een onwerkelijk lage levensstandaard heeft.

#13554

bema

 

@Johan B.: Over het afschaffen van het CGKR ben ik het volledig mee eens. Hoe dat moet is een andere zaak en ik vermoed dat P. Beliën de tactiek volgt van laat ze maar in hun eigen stront trappen.
En plots schiet mij nog zoiets te binnen: voor wanneer de klacht tegen ''de weg van de moslim'' In dat boek wordt niet zomaar bekritiseerd of gediscrimineer, maar wordt gewoonweg opgeroepen tot geweld. Dat is zelfs correctioneel strafbaar dacht ik.
Misschien nadat Laurette en Marc hun bescheiden optrekje af is.

#13556

Nickonomics

 

Aan Brecht: ge zijt Angola, Kenia en andere vergeten zeker... Sinds dat de socialistische en pseudo-commies weg zijn uit die landen (zoals Nyere) doen ze het veel beter.

Om deze discussie niet uit te breiden: Zairi was natuurlijk ook een prachtig voorbeeld van uitbuiting door Mobutu gesteund door de VS en België, als tegenwicht tegen de regimes door de USSR gesteund. Ik praat dat niet goed maar wil er gewoon op wijzen dat een liberaal bewind deze landen allemaal had kunnen redden.

Uw kritiek op het kolonialisme: ooit the life of Brian gezien, met dat stuk "What have the Romans ever done for us?"
(natuurlijk zijn er ook uitbuitingen geweest maar stop met zwart-wit te kijken)

#13557

ivan

 

@brecht: kapitalisme heeft de armoede niet uitgevonden he, maar geërfd. De onwerkelijk lage levensstandaard waarover je het hebt, die besloeg de hele wereld nog niet zo lang geleden. Eigenlijk was het nog veel erger: zelfs in de armste landen is het inkomen per hoofd sinds 1800 vijfmaal gestegen. De groei in Afrika stagneert momenteel (maar niet in alle Afrikaanse landen, daar waar er liberale hervormingen zijn doorgevoerd groeit de economie wél) omdat het niet deel uitmaakt van het kapitalisme. Maar als het geen deel van het kapitalisme, hoe kan het dan in uw redenering worden uitgebuit?

#13558

Cogito

 

"Politiek en moraal zijn voor mij verweven, Cogito, zoals dat voor menig idealist het geval is." dixit Brecht (Bertold?)

Je kan je hiermee niet afmaken, Joodse Messias. Begrijp je dan niet dat daar de kern van het probleem zit? Je kan je eigen moraal niet opleggen aan anderen, omdat je dan de facto de principes van scheiding van kerk en staat schendt, en van de vrijheid van meningsuiting. Een vrije westerse maatschappij zal zich nooit gedragen naar jou of mijn idealistische inzichten, dit is net een kenmerk, een stuk van de essentie van een vrije maatschappij.

Je kan niet gewoon wat wij zeggen negeren en verder doen met het juridisch implementeren van jou eigenste Rijkje Gods. Antwoord.

De antiracismewetten en het CGKR zijn niet vol te houden naast de bewering dat we een vrij land zijn met vrijheid van meningsuiting.
Bij uitstek is het CGKR en zijn de antiracismewetten antiliberaal.
Of moet ik zeggen antilibertarisch, want met niets wordt zo gesold als met de definitie van liberalisme tegenwoordig.

Ik bewonder je initiatief Luc, en je moed.
Ik ben benieuwd wat de reactie van het CGKR hierop is, en van Van Het GROEN!ewoud. Daarbij zitten alle commentators, waaronder ikzelf in hetzelfde bootje met jou.
In een rechtsstaat is rechtszekerheid essentieel, iets is dus ofwel duidelijk verboden, ofwel duidelijk toegelaten.
Ik hoop dat jou initiatief een precedent kan scheppen dat ons toelaat een stap verder te zetten in de bestrijding van de onrechtmatige aanslag op onze rechtsstaat vanwege het liberticide soixanthuitardistische Directoire.

#13559

Nickonomics

 

Ik post hier even een reactie op een post van Michael Vuylsteke:

Kijk, ik lees hier uw blog en ik zie dat uw enkele reacties van bepaalde personen hebt overgenomen van de blog van LVB.

Die eerste reactie die u overneemt is onthutsend verkeerd OVERGENOMEN: u neemt maar een stuk van het citaat.

Deze persoon schreef volledig:
Quote Portalis "Verre van aanhanger van het Vlaams Blok te zijn, is het toch raar dat hun racistische uitspraken geen vrijheid van meningsuiting zijn en dat Raymond (die diep in mijn achting is gezakt) zijn oeverloos gezever wel een mooie uiting is van vrije meningsuiting."

Dat verandert die quote toch voor een groot deel, is het niet.

U variatie op Raymond zijn liedjestekst is wel zeer mooi gevonden. Chapeau! Maar ze overtuigt me niet! Ik heb Raymond zijn uitleg ook gehoord en het is wat het liedje is. Een voedselbron voor veel anti-Amerikanen. En die mensen hebben hun recht om dit allemaal te uiten maar dan wel zonder agressie tegen andere vormen van meningsuiting.

Ik ben verre van een racist of een Vlaams Belanger. Hun ideeën zijn kortzichtig en dwaas maar ze mogen die uiten, zodat ik ze kan weerleggen. Net zoals ik wil reageren op Raymond zijn domme liedjestekst.

Als afsluiter wil ik zeggen dat ik niets tegen Raymond heb. Hij is een zeer goede liedjesschrijver en ik hoor zijn muziek zeer graag, behalve dit ene liedje.

#13560

Outlaw Mike

 

"Even het continent Afrika over het hoofd gezien, Michael?"

en

"Kan u me bijvoorbeeld vertellen waarom een groot aantal landen in Afrika sterk onderontwikkeld zijn ? Zijn ze uitgebuit door het socialisme ? communisme ?"

Hoor eens makker, ik ben van mening dat als de zwartekes hun eigen potentieel systematisch ondermijnen dan ook gezegd mag worden dat ze zichzelf onderschijten. Mijn pa bezocht 15 jaar geleden Zimbabwe en bracht een fotoboek van Harare mee. Je zou gedacht hebben dat het een boek over Seattle was.

Ga nu maar eens een kijkje nemen in Zimbabwe. Het resultaat van collectivisatie, nationalisatie, technische en bestuurlijke incompetentie, kleptocratie. DAT, mijn waarde, zijn de problemen van Afrika. Ach, dat continent stel toch zodanig teleur. Twee jaar geleden stond een oude krokodil (efkes zijn naam vergeten) zijn macht af aan Mwai Kibaki na democratisch verlopen verkiezingen. Een wonder. Ondertussen is gebleken dat die Kibaki al net zo'n corrupte lul is als zijn voorganger. Sierra Leone, Liberia: ook de schuld van het kapitalisme zeker? Zuid-Afrika: al tien jaar onder een zwarte president. Toch is de kloof tussen armen en rijken nog veel groter geworden. Op wiens conto gaat ge dat schrijven Brecht? Op dat van Karl Rove?
En het ergste is nog dat die sukkels zichzelf allemaal indekken. Als er een internationale veroordeling van Mugabe zit aan te komen, snelt Mbeki hem als eerste ter hulp. Zelfs na de onvoorstelbare catastrofe die die gek tot nog toe teweeggebracht heeft. Hier zie, excerptje:

NYAMANDHLOVU
Thandanani Farm, owned by John and Margaret Sankey, is one of the largest vegetable growing farms for the bulawayo market, sending in some 16 tonnes of sweet potatoes per day in season, in addition to other vegetables. The farm used to consist of four 100ha farms, but three have been taken already been taken. The fourth has now been claimed by a CIO official, Andreson Chibaya. Chibaya has forced the couple off the farm, threatening them at gunpoint, and evicting them on Tuesday last week. Police refused to respond, instead giving the couple a lecture about "getting on with the nieghbours"! Since then Chibaya has been harvesting their crop and selling it in town, as well as stealing four million dollars worth of fertilizer and irrigation equipment. The Sankeys have had to abandon some 500 million
dollars worth of farm machinery and their home on the farm.

Allemaal de schuld van het westen hee Brecht. Bij ons zeggen ze: wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten".

#13562

LVB

 

@Cogito: over mijn zogenaamde 'moed' ten aanzien van het CGKR: hoe bedoel je? Mijn hoesontwerp 'weg met het Arabisch schiereiland' is gericht tegen een geografische entiteit, een subcontinent: het Arabisch schiereiland, de landmassa waarop zich Saoedi-Arabië, Jemen en Oman bevinden. En verder is het nog steeds toegelaten om onbeperkt kritiek te leveren op het CGKR.

En diegene die hier in de tekst van Raymond het woord "Amerikanen" verving door "Arabieren", moet zich volgens mij meer zorgen maken over de respons van SABAM of de IFPI, dan over de respons van het CGKR :-)

#13563

Jean-Paul Floru

 

Veralgemeen Britten niet met een bepaald segment van de Britse maatschappij! Geef misschien de schuld aan de aftakelende continentale economie?

Als Brit-in-wording, een Vlaming die al sind 1994 in het Verenigd Koninkrijk woont, is de beschrijving door Eeckhout heel herkenbaar: hij beschrijft de Britse lagere klasse, diegenen die men vroeger het proletariaat of de arbeidersklasse zou genoemd hebben.

Dat men die overal in het buitenland massaal kan vinden komt omdat dit segment van de Britse bevolking het nog nooit zo goed heeft gehad: na de herinvoering van het kapitalisme en de vrije markteconomie onder Thatcher en haar opvolgers is de koopkracht van de gemiddelde Brit aanzienlijk gestegen. De werkloosheid is nog altijd minder dan de helft van in bijvoorbeeld Frankrijk en Belgie.

MAar het is niet enkel de Britse "lagere" klasse die het kan betalen om te reizen. Onroerend goed in Majorca bijvoorbeeld was vroeger in handen van Duitsers - nu van Britten. Op de dure internationale topbestemmingen (Galapagos, Indische paleishotels, het Danieli in Venetie, enz) kom je doorgaans grote percentages Britten en Amerikanen tegen - omdat die het door hun voortreffelijke economische situatie kunnen betalen.

Dat Eeckhout dus veel Britten van een bepaalde categorie tegen het lijf loopt als hij op vakantie is, zegt zeer veel over zijn keuze van vakantiebestemming en over de algemene economische toestand in het continentaal socialistische model.

#13564

Koen Robeys

 

Brecht: Ik ga maar even in op twee van je opmerkingen uit twee verschillende posts:

"De grote vraag is hoever wij verantwoordelijk zijn voor de erbarmelijke toestanden in grote delen van de wereld, in welke mate precies de welvaart hier opgebouwd tot stand is gekomen dankzij de lage levensstandaarden in de ontwikkelingslanden"

EN:

"Het kapitalisme is verantwoordelijk voor de verbetering van de levensstandaarden van zij die tot de naties met een 'kapitalisatie-politiek' behoren. NIET voor het algemeen levensstandaard. Integendeel, die politiek zou helemaal niet mogelijk geweest zijn zonder het 'uitbuiten van', zonder te teren op de ongelijkheid"

Ik denk dus te kunnen zien dat je vindt dat onze levensstandaard is opgebouwd "dank zij" het uitbuiten, dus op basis van de ellende elders.

Maar daarmee kom je volgens mij in grote moeilijkheden, zodra je terugdenkt aan wat ik in mijn eerste post opmerkte. Als de kindersterfte nog maar een paar eeuwen geleden voor *iedereen* was wat hij nu nog altijd is voor de onderontwikkelde landen, hoe kan die kindersterfte dan veroorzaakt zijn door het kapitalisme?

Immers, gedurende letterlijk *millennia* zien we dat allerlei levensstandaarden (zoals kindersterfte, levensverwachting bij geboorte, productiviteit per hoofd, en ongetwijfeld nog veel meer) voor iedereen zijn geweest wat ze op veel plaatsen nog steeds zijn. En het "kapitalisme" bestaat wat - 200 jaar? 300 jaar? Als je wil volhouden dat het kapitalisme dat enkele eeuwen bestaat verantwoordelijk is voor een ellende die dateert van *millennia* voor het bestond, dat heb je één en ander uit te leggen.

Laten we het ook eens omgekeerd proberen. Een brede waaier aan historische auteurs merkt op dat alle grote wereldrijken en beschavingen uit het verleden gebaseerd waren op plundering, zowel van de eigen bevolking door onderdrukking, als van vreemde volkeren door verovering. Sinds de Sumeriërs tot de Turken. Maar als die allemaal hun bevolking uitbuiten, en het resultaat nooit meer is dan die miserabele resultaten inzake kindersterfte en de rest; hoe kan de huidige welvaart dan te danken zijn aan "uitbuiting" dat al die tijd nooit iets dergelijks heeft opgeleverd?

Op het eerste zicht moet er toch *minstens* nog iets anders aan het meespelen zijn, nietwaar?

En tenslotte. In de eeuwen voor het jaar 1,000 werd Europa uit *letterlijk* alle richtingen geplunderd. Vikings uit het noorden en het westen, Hunnen, Magyaren, Bulgaren uit het oosten en Saracenen uit het zuiden. Als plunderingen zulke fantastische resultaten hadden, dan zouden later toch al die volkeren de wereldgeschiedenis moeten domineren, niet? En wie domineert enkele eeuwen later *werkelijk* de hele wereld? Dat zijn uitgerekend de zo geplunderde Europeanen!

Daarom denk ik dat er in werkelijkheid veel minder verband bestaat tussen plundering en de welvaart die wij momenteel hebben, dan heel vaak wordt gedacht. Merk overigens op dat daarmee absoluut niet ontkend is dat het Westen geplunderd heeft: iedereen die maar even de kans kreeg heeft altijd geplunderd. Maar niemand is er ooit in geslaagd op basis daarvan de levensstandaard gevoelig te verbeteren.

En dus denk ik dat we nog steeds geen vooruitgang hebben geboekt bij het antwoord op mijn eerste vraag: welke factoren hebben dan *wel* gemaakt dat het Westen de laatste 250 jaar zulk een sprong in levensstandaarden heeft gemaakt?

Beste groeten, Koen

#13565

Koen Robeys

 

Dat hoesontwerp met "weg met het Arabisch schiereiland" vind ik echt schitterend. Ik heb tranen gelachen.

Koen

#13566

Joe

 

@Koen: tranen gelachen? Ik vermoed dat je dit ook doet met Suske en Wiske?

#13567

Jan

 

Natuurlijk Joe, die zijn kei grappig, vooral Lambik, in tegenstelling tot uw poging tot minachting.

#13571

publius

 

Weet je, Raf Coppens had daar in zijn show een sublieme paradie op: een arabier die staat te zwaaien met een machinegeweer. Ik heb zitten gieren van het lachen. Zoals verwacht hebben ze dat stuk nooit op de politiek correcte zenders getoond (en er zijn geen andere in België). Om eerlijk te zijn hoor of zie je Raf Coppens ook niet meer. Zou dat er iets mee te maken hebben ?

#13574

Philip Flam

 

@Joe: wanneer ga je nu eens eigenlijk volwassen worden en inzien dat die linkse kliek jou lucht aan het verkopen is zoals ze met mij gedaan hebben tijdens m'n universitaire jaren en in de twee jaar dat ik op een linkse vakbond werkte alvorens er als nihilist uit te stappen en nu toch de echte vrijheid van meningsuiting gevonden te hebben in ideologieën zoals het libertarisme, het liberalisme of welk isme ook...zolang het maar niet te sociaal en zeker niet politiek correct is

#13575

bema

 

welke factoren hebben dan *wel* gemaakt dat het Westen de laatste 250 jaar zulk een sprong in levensstandaarden heeft gemaakt?
Zal ik eens een poging wagen Koen? Drukkunst!!!
Het delen van kennis en verspreiden van ideeën, zonder censuur.
Daarom mag VHGW gerust zingen wat hij maar wilt over wie hij maar wilt. MAAR WAAROM MAG IK DAT NIET? Al kan ik wel begrijpen waarom ik niet mag zingen.

#13581

Cogito

 

Bema: Uiteraard het kapitalisme, dat eigenlijk een opduikend verschijnsel is uit een omgeving waar mensen ongehinderd vrijwillige vredelievende overeenkomsten kunnen sluiten, of met andere woorden, kapitalisme is vloeibare vrijheid, samengesteld uit individuele moleculen die vrijelijk interageren, zonder in kristalroosters geklemd te zitten.

De dikke levensgenietende Amerikaan roept onder andere zoveel weerstand op, omdat hij/zij zo'n onmiskenbaar wandelend symbool van overvloed is, en het ultieme verband kapitalisme/overvloed op een onverdraaglijke wijze visualiseert.
Daarom hoor je niet de kleine dikke levensgenietende Paul De leeuw schreewen tegen Amerikanen, maar wel dat wandelend skelet, dat symbool van zelfversterving, dat toonbeeld van het minimale leven, die vleesgeworden armoedegelofte Raymond Van Het Groenewoud.

En uiteraard mag hij dat, en moet hij maar de kritiek slikken die daarvan het gevolg is.
Maar als er dan iemand het woord 'Britten' in de tekst van Eeckhout wil vervangen door 'Boeren van het Arabisch Schiereiland", dan moet dat ook maar kunnen zonder dat een geïnstitutionaliseerd centrum voor geloofszuiverheid zich in haar appeltje verslikt.

#13588

Koen Robeys

 

Joe: sommige van de Suske en Wiske's uit de geïnspireerde tijd waren zelfs nog veel beter dan dat je er "alleen maar" tranen kon om lachen. Overigens, mag ik je van harte de "Don Camillo" reeks van Giovanni Guareschi aanbevelen? En in de science fiction heb ik net "Planet of Adventure" van Jack Vance herontdekt; mens, die kon dat goed.

En wat lees jij zoal in je vrije tijd?

@Bema: boekdrukkunst was zonder twijfel één van de belangrijkste factoren die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het westen sinds het jaar 1,000. Het dateert overigens wel van ergens rond het jaar 1,400, en hoort dus niet bij de onmiddellijke oorzaken van de fors stijgende welvaart: oorzaken die "gevolgen" hebben waarop je 400 jaar (en meer) moet wachten terwijl ze er zelf al volop zijn, zijn natuurlijk meer indirecte oorzaken.

Maar intussen is boekdrukkunst, en om de reden die je zegt, mogelijk wel "lange termijn" factor nummer één. Daarom ook hoop ik dat het internet een soortgelijk effect zal opleveren. Nog maar eens wordt het uitwisselen van ideeën heel veel gemakkelijker, met alle discussies, verschillende invalshoeken en productieve controverses vandien.

Natuurlijk staan we nog maar aan het begin, en nieuwe media creëren nieuwe problemen die je met de oude oplossingen niet kan aanpakken. Zo betreur ik nog altijd de ondergang van usenet, verdronken in het totale geklets van mensen die bijna niets te zeggen hebben, maar dat wel belangrijk genoeg vinden om het tien keer per dag te herhalen.

En het punt is, de oplossing van het oude probleem - boekdrukkunst en zijn opvolgers omzeilen de censuur - is tegelijk het probleem van de nieuwe oplossing. Je mocht op usenet nooit aanklagen dat het veelbelovende nieuwe medium in de grond werd geboord, omdat de verdedigers van het geklets zich onmiddellijk verstopten achter kreten van "censuur".

En dus verdronk usenet in het geklets, zodat momenteel blogs de discussies beginnen over te nemen. En hoewel het niveau inderdaad stukken hoger ligt, en lijkt te blijven liggen, hebben we natuurlijk het probleem dat op een gegeven blog alleen de blogmeester nieuwe insteken kan geven.

Maar we blijven vooruitgaan!

:-)

Koen

#13589

Thomas

 

@Cogito

Ik vroeg mij al af hoe lang het nog zou duren voor iemand dat voor de hand liggende antwoord zou geven.

Het strafste is dat dat niet alleen het enige juiste, maar ook het eenvoudigste antwoord is : het ligt niet aan allerlei complexe factoren en nuances waar studentjes en professoren doctoraten over schrijven, maar aan 1 essentiële waarde : vrijheid. Een waarde die iedereen kent en begrijpt van de kleinste keuterboer tot de tycoon.

De bevolking van het westen heeft zich eerst bevrijd van het dictaat van politici en dus willekeur. Waarom ? De Franse Revolutie, de Amerikaanse onafhankelijkheid, WOI en WOII zullen er wel voor iets tussenzitten. Onze voorouders hebben de do-gooders opgesloten in de gevangenis van de democratie. Het is echt niet zo makkelijk meer om als politicus de grondwettelijke vrijheden te verkrachten en je machtswellust bot te vieren !

Dit proces zal wel volgen elders in de wereld, het verschil tussen kapitalistische en niet-kapitalistische landen is te opvallend om weggedrukt te worden achter communistische, socialistische of religieuze propaganda (alla VHGW).

Eigenlijk is de morele vraag : is het beter om anderen te helpen hun vrijheid te veroveren (alla irak en afganistan) of is het eerder beter om dit proces zijn vrije loop te laten en de niet-kapitalisten er zelf voor te laten vechten (dan hebben ze er ongetwijfeld meer respect voor). Het antwoord zal wel wat in het midden liggen zekers...

#13590

bema

 

Wat ik ook raar vindt Koen is het IQ-gemiddelde. Ik heb ooit eens een test gedaan met zo een CD-rom. Zo ben ik aan de weet gekomen dat het gemiddelde bij de mensen wereldwijd 90 is. In West-Europa schijnt het gemiddelde boven de 100 te liggen. Wat dat nu allemaal precies wilt zeggen en hoe dat moet geïnterpreteerd worden weet ik niet, maar wat ik me wel afvraag is of die hogere IQ een gevolg of een oorzaak is van onze welvaart. Let wel: wat ik ervan begrepen heb heeft IQ niks met kennis te maken maar is dat eerder het potentieel om met kennis om te gaan.
Je vraag intrigeert me wel.

#13593

Rick

 

@ Luc:

Niet te vergeten in de hele context: het CGKR (= het SABAM van het politiek correcte denken?) wordt gerund door de heer De Witte, in een vroeger leven aan het hoofd van het 11-11-11-gedoe, en in die laatste functie verantwoordelijk voor de oproep tot het boycotten van Israëlische producten (en niet van olie uit Iran, textiel uit China, sigaren uit Cuba etc.)...

#13594

LVB

 

@Rick: Tegen wie zeg je het, of, zoals ze in Nederland zouden zeggen, "breek me de bek niet open":

http://lvb.net/item/349
http://lvb.net/item/348

#13596

bema

 

Vraagske buiten af: ik heb hier een compie van een vriendin van mijn vriendin(allez vooruit, één uit mijnen harem) om terug aan de praat te krijgen (die compie hé)
Kom ik tot de vaststelling dat de harde schijf naar de bom is. Heeft iemand een idee hoeveel een interne schijf ONGEVEER kost (=voor pentium 3 677mghz)

#118995

best coffee grinders

 

Cool !

#13598

bema

 

Johan De Witte is dat ook niet familie van...?

#13602

bema

 

Was het niet VHGW die ooit zong dat meisjes zelden klaarkomen. Dat hij het dan eens aanlegt met een meisje dat clitosectomie heeft ondergaan. Toutesuite, maintenant, nu, ogenblikkelijk.
VHGW is iemand die zijn minzaamheid gebruikt om zijn lafheid te verbergen. Uiteraard scoort dat bij de BRT.

#13603

Joe

 

@ Philip Flamm: "wanneer ga je nu eens eigenlijk volwassen worden en inzien dat die linkse kliek jou lucht aan het verkopen is..."
Heb ik ooit het tegendeel beweerd???
Ik tegenstelling met jou heb ik nooit achter een vlag gelopen, nooit een partijkaart gehad, zelfs nooit met volle overtuiging een stem uitgebracht, omdat ik de grootste moeite heb met zuilen die een gezamenlijk gedachtengoed vertegenwoordigen.

@Koen: over kleuren en smaken valt niet te twisten. Het type humor daarentegen zegt wel veel over iemands persoonlijkheid en intelligentie. Persoonlijk moet ik hoegenaamd niet lachen met LVB's parodie op RVGH, Suske en Wiske, Raf Coppens of Geert Hoste, of de irritante "humor" in Midsomer Murders. Dan nog liever de zelfrelativerende flauwheid van Reynebeau in De Slimste Mens, de OTT humor van Green Wing, de parodieën van Het Eiland, het groteske van Tarantino, of het onpretentieuze van de Coen brothers.

#119453

Marin Georgeta

 

Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However
I am experiencing troubles with your RSS. I don't know why
I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS problems?
Anyone that knows the solution will you kindly respond?
Thanx!!

Stop by my blog Marin Georgeta

#13604

waarnemer

 

was het de bedoeling van raymond om te provoceren? mislukt!
vervang eens "america" door "wallonie" ray en ipv "6O",
"175 jaar" politieagent.

#13605

Brecht

 

t.a.v. Koen Robeys ;

"Maar daarmee kom je volgens mij in grote moeilijkheden, zodra je terugdenkt aan wat ik in mijn eerste post opmerkte. Als de kindersterfte nog maar een paar eeuwen geleden voor *iedereen* was wat hij nu nog altijd is voor de onderontwikkelde landen, hoe kan die kindersterfte dan veroorzaakt zijn door het kapitalisme?"

De ongelijkheid is veroorzaakt door het kapitalisme. De exhuberante evolutie in de medische wetenschap EN de mogelijkheid om die wetenschap te praktiseren in de Westerse landen is toch een gevolg van het kapitalisme ?
Waarom is er een hoger kindersterfte-ratio in een ontwikkelingsland ? Omdat, als de kennis er al aanwezig is, de medische wetenschap ginds niet gepraktiseerd kan worden daar ze niet over de nodige ( financiële ) middelen beschikt.

Natuurlijk heeft het kapitalisme ook een positief gevolg gehad op de "globale-kindersterfte-ratio", maar de vraag is of die 'gunstige' evolutie opweegt tegen de immer groeiende ongelijkheid van bepaalde segmenten die de algemene ratio vertegenwoordigen.

Over je uitstap naar het verleden wil ik kort zijn, ik denk niet dat je een evolutie, een dergelijke vooruitgang maar enigszins kan relateren met veel kleinschaligere ( letterlijk ) ontwikkelingen in het verleden. De kapitalistische politiek heeft zo een succes gekend ( en kent dat nog steeds ) omdat het op grote schaal, globalistisch, uitgevoerd kon worden, niet gehinderd door -toen en nu- een dubieuze ethiek ( ecologie ? levenskwaliteit ? steeds grotere kapitalen in handen van een minderheid ? ).
Omdat er uiteraard ook een enorme bereidswilligheid was ( een verandering in de levensvisie ) bij de machtshebbers en het volk, gesteund door de wetenschappelijke evolutie ( de stoommachine, locomotief van het kapitalisme ) heeft het kapitalisme de afmetingen van nu. Ik beweer niet dat het kapitalisme enkel en alleen dankzij uitbuiting tot stand gekomen is, maar wel 'mede dankzij', denken we maar aan de koloniale politiek en de 'levenskwaliteit' van werknemers in lageloonlanden heden ten dage.

De vergelijking naar het verleden gaat ook niet op voor de mogelijke oplossingverzameling die zich toen stelde, en nu stelt. De verzameling van nu is veel groter, beschikt over de logistieke middelen om ideeën en daadkracht in praktijk om te zetten. We kunnen de schuld van de ongelijkheid in levensstandaarden niet volledig in de schoenen van kapitalistische politiek duwen, maar we kunnen -nu- niet anders besluiten dat de mate van de ongelijkheid in levensstandaarden ongekend is. Ik stel, samen met jou, vast dat de globaal kapitalistische economie-grootmachten van nu nauwelijks inspanningen treffen om wat aan die ongelijkheid te doen, ook al beschikken ze over alle denkbare middelen. ( En dan heb ik het niet over de wat knullige ontwikkelingshulp die we nu kennen. ( Die enkel maar corruptie in de hand werkt, zoals o.a. in het voorbeeld van Michael Cosyns. )
Een struisvogelpolitiek die me al iets te lang heeft geduurd, een beleid dat terend op een dubieus ideaal van vrijheid ten allen prijze een zo hoog mogelijke winstmaximalisatie tracht na te streven, niet gehinderd door een beperking van diezelfde vrijheid voor zij die veertien uur per dag onze onwerkelijke concurrentieslag onderhouden.

( Ik zal voor een poos geen computer meer ter beschikking hebben, verwacht dus niet meteen antwoord op mogelijke opmerkingen. )

#13608

Rick

 

Nu nog Frieda Van Wijck die Van het Groen!(ewoud) interviewt op de VRT...

Ze kan hem misschien vragen of het waar is dat "meisjes zelden klaar komen"...

#13610

Norbert

 

Bema wrote: "Was het niet VHGW die ooit zong dat meisjes zelden klaarkomen. Dat hij het dan eens aanlegt met een meisje dat clitosectomie heeft ondergaan. Toutesuite, maintenant, nu, ogenblikkelijk."

wie zoiets schrijft moet dringend onderzocht worden... dat zoiets vrij losloopt in onze gemeenschap.... scary.

#13615

Koen Robeys

 

Brecht: Blijkbaar zijn we het eens dat de kindersterfte in het westen is teruggedrongen door een enorme explosie in (medische e.a.) kennis, plus de mogelijkheid om die kennis in te zetten, en dat dat samenvalt, en blijkbaar *minstens* wordt mogelijk gemaakt, door het kapitalisme. Maar de ongelijkheid is niet hetzelfde als de ellende. De ellende was er sinds lang voor het kapitalisme er was; het afnemen van de ellende valt daarentegen ongeveer samen met het kapitalisme.

Dus op het eerste zicht zou ik zeggen: als wij, met kapitalisme, de kindersterfte (waartegen je protesteerde) hebben overwonnen, en andere landen, zonder kapitalisme, nog steeds met die vreselijk hoge kindersterfte zitten, waarom proberen we dan niet "het kapitalisme" te *globalizeren*?

In zijn Banker to the Poor (1997) schrijft Mohammed Yunnus over een project dat via microkrediet kapitaal beschikbaar stelde van de armen, en hoe die er daarmee in slaagden zich aan de allerergste armoede te onttrekken: we praten hier over Bangladesj. En ergens in zijn boek stelt hij de vraag: wat zijn de voornaamste obstakels die we bij dit "kapitalizeren", en aldus mobilizeren van de armen tegenkomen? (En dus: waarom *globalizeren* we niet gewoon het kapitalisme?)

En guess what? De twee grootste obstakels zijn de Marxisten en de mollahs. De Marxisten hebben liever een arme, en daardoor potentiëel revolutionaire massa, en de mollahs hebben liever een domme en daardoor religieus onderworpen masa. Nota bene, ik verzin dit niet zelf, ik ben ook niet zelf in Bangladesj gaan kijken, maar ik houd toch rekening met de mogelijkheid dat wat hij zegt reprezentatief is.

Dus los van de *oorzaak* van de ongelijkheid, wie draagt dan de *schuld* van de ongelijkheid? In het volste besef dat we erg simplifiërend spreken, maar laten we even het verhaal van Mohammed Yunnus hernemen. Ligt de *schuld* van de ongelijkheid bij het kapitalisme dat sommige mensen heeft weggehaald uit het armoede-evenwicht, of ligt de schuld bij de Marxisten en de mollahs die liever niet zien dat hun recruteringsbasis uit de armoede wordt weggehaald?

Het onderwerp is natuurlijk veel complexer dan deze simpele voorstelling van zaken. Toch is het mijn oprechte mening dat, als we zouden vermijden de *oorzaak* van de ongelijkheid te verwarren met de *schuld* van de ongelijkheid, we al een hele stap op weg naar het verhelpen van de ongelijkheid zouden gezet hebben.

Beste groeten, Koen

#13619

Koen Robeys

 

Bema: ik geloof niet erg veel van dat verhaal over IQ's. Zonder een expert te zijn, maar om te beginnen wordt IQ zo gedefiniëerd dat het gemiddelde 100 is. Zoals jij het schrijft klinkt het een beetje alsof je zegt dat op sommige plaatsen in de wereld water pas bevriest bij min 10 graden celcius. Even afziend van effecten als druk kan dat niet, omdat het punt waarop water bevriest gedefiniëerd wordt als nul graden.

Verder "meten" IQ testen niet zoals meters, kilos en liters iets "meten". In de laatste gevallen is er een vaste quantiteit waartegen je "meten" word afgezet. Eén kilometer is dan bijvoorbeeld het zoveelste deel van de afstand tussen Parijs en één of andere andere Franse stad.

Maar bij "intelligentie" is er niet zoiets waartegen je een "meter" kan houden. Dus wat je moet doen is éérst een test maken, en die zo afstellen dat de helft van een willekeurig gehouden groep mensen die "goed" kan oplossen. "Goed" definiëer je bijvoorbeeld door een score van precies 50%. Zolang méér dan de helft van je groep 50 of meer haalt is je test te gemakkelijk, en zolang minder dan de helft 50 haalt is hij te moeilijk.

Dus op het einde heb je een test waarvan de helft van de reprezentatieve groep de helft van kan oplossen, en die score noem je "100". (Remember? het gemiddelde IQ wordt *gedefiniëerd* als 100.)

En nu laat je een willekeurig individu los op die test, en de mate waarin hij beter of slechter of hetzelfde doet als dat gemiddelde, bepaalt of hij hoger of lager dan gemiddelde zit, of gelijk.

En dat *noemt* iedereen een maat voor "intelligentie". Maar eigenlijk heb je alleen maar gemeten hoe iemand scoort voor een bepaald soort test. Want wat zit daar allemaal in? Zit er een onderdeel bij voor muziekaal geheugen? Zet mij maar meteen ergens in de buurt van Einstein! Drie noten zijn genoeg en ik vertel je over welke symphonie van Beethoven (of Brahms en de rest van de meute) het gaat, en welk deel. Voor de rest ben ik helemaal niet bijzonder muziekaal begaafd; dus de vraag of uitgerekend dat geheugen-onderdeel wel of geen deel is van de test, beïnvloedt mijn score nogal sterk.

Wel, een hoop wiskunde, misschien? Koen scoort hoop en al 100,15. Ruimtelijk inzicht? Koen komt er uit als een randdebiel. Verbaal geweld? Ik sta weer op de eerste rij. Dus de vraag wat voor puzzels er in de test gaan beïnvloedt heel sterk de vraag wat wij "intelligentie" noemen.

En typisch stellen "wij" de tests zo op dat ze zoveel mogelijk een indicator zijn voor toekomstige schoolprestaties. Dat is ongetwijfeld heel nuttig, maar het maakt wel dat een heel intelligente Hottentot, die perfect weet te overleven in een milieu waarin jij en ik binnen de drie minuten de hoofdmaaltijd van een mierennest zijn, er uitkomt als een randdebiel. Er zit géén puzzel in voor overleven in de jungle, maar wel voor verbale vermogens.

Dat soort dingen doet me bedenken dat je er dichter bijzit als je de hogere testresultaten van mensen die zijn opgevoed in de cultuur die de test heeft opgesteld, interpreteert als een *gevolg* van de effecten van die cultuur, eerder dan als een oorzaak ervan.

Maar dat blijft alleen maar mijn persoonlijke opinie over een heel beladen onderwerp, zonder er heel veel van te kennen. Op zoek naar de oorzaken van de verschillen in welvaart-ontwikkeling is er veel overtuigender onderzoek gedaan dan IQ-verschillen. Een zeer goed boek is Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, 1998. Een ander zeer goed boek is David Landes, The Wealth and Poverty of Nations, 1998, allebei in het Nederlands vertaald. Het laatste lijkt me overigens een zeer neo-liberaal boek, maar temidden van een hoop andere boeken vind ik toch dat het een heel goed inzicht geeft.

Het moet niet altijd Suske en Wiske zijn.

Beste groeten, Koen

#13632

le

 

Schandalig en opnieuw beschaamd. Ben op zoek naar een Vlaamse BV met zangerstalent dit lied te coveren echter met verwijzingen naar Islamieten en pa

#13641

Joe

 

@ le: bij Vlaams Bruin zitten er toch een paar die wat kunnen zingen, niet? En die hebben mogelijks al een tekstrepertoire waar je je gading in zal vinden.

#13659

Govaert Jan

 

Ach, diene Van t'Groenewoud en dienen Tom Barman
zijn aan het einde van hun creatieve latijn gekomen.
Dus een graantje meepikken van het anti-gevoel is een
veelgebruikt middel om dit te verdoezelen en van alle tijden.
Meer moet men daar niet achter zoeken.
In schrille tegenstelling met dit staan de démarches van de
Van Looy's en de Decleirs en hun desperaat gehengel naar de
approval van de Amerikanen voor hun filmke zoals men hier
op een andere thread kan merken. Wellicht wordt men maar
voor vol aanzien in de filmwereld als men ook de Amerikanen
kan overtuigen. Dát moet steken zeg.
Het wordt tijd dat de linkse kerk nu eens kiest.
Het is óf hetgeen óf het ander.
Maar niet van twee ruiven eten.

#13685

Luc M

 

Much ado about nothing...

#13686

Kurt

 

@Koen e.a.: Er wordt hier beweerd dat het kapitalisme nog maar een paar honderd jaar bestaat, en dat klopt natuurlijk ook in de strikte zin. Maar bestaat er niet zoiets als kapitalisme avant la lettre? Is de maatschappijstructuur ten tijde van bijvoorbeeld het Romeinse keizerrijk eigenlijk niet kapitalistisch? Vrije markt van goederen en diensten, inzet van kapitaal als productiemiddel (bijvoorbeeld schepen en schuren), en een kleine staat.

Wat de kindersterfte omlaag gehaald heeft, is IMHO cumulatieve technologische vooruitgang, niet zozeer het kapitalisme (alleen).

#13688

Outlaw Mike

 

Koen, ik vind die Jared Diamond maar een groene lul hoor. Eén van zijn thesissen is bijvoorbeeld dat het westen het zo ver geschopt heeft omdat het politiek versnipperd was, en hij illustreert dat dan door te zeggen dat China in de 15de/16de eeuw achterop donderde juist doordat het een politiek geheel vormde, zodat toen er een idiote keizerlijke verordening kwam die meteen van kracht werd in het ganse rijk, daar waar in het versnipperde Europa idiote verordeningen van vorsten enkel beperkt bleven tot hun respectievelijke rijken. Tiens, dan moet die geleerde prof me maar eens uitleggen waarom Duitsland in de 19de eeuw pas serieuze vooruitgang boekte en een macht werd om rekening mee te houden nadat het eengemaakt werd.

Jared Diamond is een man die met inzet van al zijn "intellectuele" en andere krachten strijdt tegen de notie dat de westerse beschaving ook maar een ietsiepietsie superieur zou kunnen zijn aan andere beschavingen. Als we al iets meer uitblinken in het een of ander is het omwille van het weer of omdat Europa meer schiereilanden heeft of omwille van de Fluit met Zes Smurfen of ik weet niet wat, maar ZEKER NIET omdat onze beschaving hoger staat dan die van Bosjesmannen. Hij is de Uebergoeroe van het multiculturalisme. Nu, als hij vindt dat hij niet superieur is aan een Papua Nieuw Guineaanse kannibaal met 17 wijven is dat zijn zaak. Vanuit MIJN point of view is dat niet eens zover bezijden de waarheid, en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Raymond van het Groenedinges.

IK daarentegen heb met de westerse superioriteit geen problemen.

#13691

Cogito

 

Het is natuurlijk goed mogelijk dat ook de politieke versnippering van Europa inderdaad heeft bijgedragen tot libertarischer staatjes (sinds DV's cryptosocialistisch gebruik van het woord liberalisme weiger ik dat woord nog te gebruiken.) die een betere politieke en economische voedingsbodem waren voor vooruitgang, die dan inderdaad van wetenschap en technologie kwam. De multiculturalist Jared Diamond zit wat dat betreft op dezelfde lijn als de anarcho-kapitalist HHHOPPE http://www.hanshoppe.com/, en Diamond schiet daarmee ferm onder eigen duiven want De EU, die ultieme socialistische multiculturele structuur is een voor de hand liggende analogie met het logge China dat lam kon liggen van absurde centrale verordeningen, of die nu van Confucius kwamen of van het Centraal Bureau voor Economische en Maatschappelijke Planning.
Overigens toen Duitsland zo'n 'macht werd was het ook enkel omdat men in zulk groot centraal gestuurd land de geesten zo meedogenloos kon synchroniseren dat ze er een Clone Army mee konden maken. Alle gecumuleerde grootheid was toen snel vakkundig aan flarden geschoten.

Inderdaad bestaat kapitalisme al veel langer, omdat kapitalisme eigenlijk geen verschijnsel op zichzelf is, maar een opduikend verschijnsel uit een systeem waarin vele individuen in vrijheid en op basis van vrije wil overeenkomsten kunnen sluiten.
1 watermolecuul is niet nat, maar miljarden samen zijn dat wel. Zo is ook 1 vrij mens geen kapitalist, maar in een vrije samenleving duikt het kapitalisme organisch op.
Uiteraard moet er dan de technologie en wetenschap voorhanden zijn om bvb kindersterfte te beperken. Het is de vrije samenleving met haar unieke dynamiek om initiatieven leefbaar te maken die hier de kans toe bieden.
Maar de Romeinse beschaving is onder de voet gelopen door barbaren (die men als verrijking beschouwde?), gevolgd door 1000 jaar dark ages.

#13692

New Statesman

 

en wat lees ik in de Focus Knack van deze week: Lieven Vandenhautte van Studio Brussel die boudweg stelt dat "er iets in de genen van de Duitsers zit die hen steeds rechts doet marcheren".
Volg deze stelregels en je behoort binnen de korste keren tot het knusse progressieve clubje:

rechts racisme=slecht en moet zo snel mogelijk veroordeeld worden door het CGKR
links racisme=maar om te lachen en het behoort tot de vrije meningsuiting

rechtse dictatuur=slecht
linkse dictatuur=goed want Cuba bla bla bla

en bij uitbreiding de volgende woorden van SS uit H:

rechts=slecht
links=wat goed is voor de mensen

Zeg nu nog eens dat dit land geen grote denkers heeft

#13713

bregt

 

Toch een hoop vreemde reacties hier... zijn jullie nu voor vrije meningsuiting of niet ? Want jullie hekelen het aan banden leggen van rechtse uitspraken maar hekelen evengoed het niet aan banden leggen van Raymond ? En dan zou het centrum met twee maten en gewichten werken... Ik denk dat het eigen is aan de egocentrische mens dat hij enkel zijn eigen mening vrij verkondigd wil zien en alle andere meningen aan banden wil leggen.

#13715

bregt

 

Trouwens, er is vind ik een groot verschil tussen uitspraken binnen de politiek en uitspraken binnen het lichte entertainment-wereldje. De eersten staan te wachten om de daad bij het woord te voegen, de tweede maken enkel een persoonlijk statement.

Maar goed, ik wacht op de eerste anti-Turkijeplaat in de top tien. Kwestie van die bevolkingsgroep nog wat meer op stang te jagen, zal de situatie die door velen hier bekritiseerd wordt ongetwijfeld verbeteren in ons landje... Klagen dat het brand maar o zo graag olie op het vuur gooien.

#13717

LVB

 

@Bregt: "Trouwens, er is vind ik een groot verschil tussen uitspraken binnen de politiek en uitspraken binnen het lichte entertainment-wereldje".

Radiostation Q-Music werd veroordeeld omdat DJ's Erwin Deckers en Sven Ornelis in hun koldershow de zusjes Williams "bosapen" hadden genoemd.

#13718

bregt

 

Dat is dan ook ronduit grof tov een bepaald persoon, iets wat ik niet terugvind in de tekst van RVHG.

Maar ik ga hier het Centrum niet verdedigen. Maar ik heb deze hele discussie gevolgd op RVHG zijn gastenboek en ik vind het ronduit schandalig hoe deze artiest nu aan de schandpaal genageld wordt omdat vele rechtse mensen het Centrum hekelen. En omdat zij in deze "affaire" (wat het zelfs niet is, het is enkel een liedje en de rest is een serieus hoop zever gelijk die alleen in dit landje geleverd kan worden) menen te zien dat andere mensen mogen wat zij niet mogen. Vreemd vind ik ook dat op datzelfde gastenboek alle "Turken- en Marokkanenhaters" toevallig ook opeens USA-liefhebber zijn.

Persoonlijk vind ik dat muziek een uitlaatklep moet kunnen zijn voor persoonlijke standpunten, en wat mij betreft mogen dat evengoed rechtse standpunten zijn. Probleem is dat zulke mensen vaak met imagoproblemen te kampen hebben (zie Ian Stuart van Screwdriver)en rechstreeks oproepen tot haat ("kill 'em all") RVHG heeft hier wel het "geluk" dat hij al 20 jaar aan de top staat dus iets meer promo binnenrijft voor zijn standpunten. Standpunten die, in mijn geval, de waarheid perfect weergeven. Chapeau ook dat RVHG ook laat merken dat hij tegen Clear Channel is, waar als muzikant moed voor nodig is, daar Clear Channel stilletjesaan de hele Belgische muziekwereld in handen heeft.

#13719

bregt

 

Iedereen die voor vrije meningsuiting is, zou deze tekst van RVHG moeten toejuichen als zijnde een statement van vrije meningsuiting. Helaas gaat het nummer niet over de juiste bevolkingsgroep, dus wordt het afgekraakt tot en met, en maar ineens RVHG als persoon zelf ook. Hij heeft ooit een nummer geschreven over Italianen, ook met een stevige tekst dus zien velen hem ten onrechte als een "linkse rat". Veel mensen die trouwens voor een bepaalde partij stemmen roepen ook altijd dat de Vlaamse Cultuur hoog gehouden moet worden. Wel, als Raymond daar blijkbaar al niet bijhoort hou ik mijn hart vast wat er dan wel onder die cultuur verstaan wordt.

#13720

ivan

 

bregt: ik daag je uit een statement te vinden hier van iemand die RVHG zijn plaat wil verbieden. Maar is het niet een beetje naïef te denken dat dit géén reactie zou uitlokken te meer dat wanneer je Amerika zou vervangen door Arabië of zoiets je wél gegarendeerd de gedachtenpolitie op je dak zal krijgen?

Ik heb hier alleen maar Voltaire's gelezen: mensen die RVHG zijn vrijheid van meningsuiting gunnen maar toch zijn mening verafschuwen.

#13721

bregt

 

@ Ivan: om dat het hier gelukkig wat beschaafder aan toe gaat als op RVHG zijn gastenboek.

Ik snap gewoon niet hoe de link met "de Arabieren" er gekomen is. Opeens zegt iedereen van "goh, dat zouden ze es moeten proberen met de Moslims" Wat heeft dat ermee te maken ? Dat ze dan allemaal zo'n nummer schrijven en het uitbrengen eh. (ik gok dat het dan eerder platte scheldtirades worden itt de tekst van een taalgevoelig iemand als Raymond) Laat het nummer van Raymond op zich staan en reageer er dan op. En tja, dan kan je hem moeilijk ongelijk geven: de invloed van de Amerikaanse cultuur is er op vele vlakken en meestel nefast: fast food maakt onze jeugd ongezond, hun films en muziek zijn doorspekt met geweld ed. wat ook gretig opgepikt wordt onze jeugd, Clear Channel bepaalt wie waar mag optreden en klopt veel geld uit de zakken van de muziekliefhebber,... een veel grotere invloed als de moslimcultuur die we gewoon liever niet zien bestaan, zelfs niet nààst de onze.

Ik ben voor absolute vrije meningsuting, zowel van rechts als van links. Maar het moet beschaafd blijven en een beetje proper (dus niet borden langs de weg hangen met daarop "Islamieten Parasieten" of een gekleurde medemens vergelijken met een aap), en als ik dan vele rechtse commentaren op RVHG's gastenboek lees lijkt me dat voor velen een groot probleem.

#13722

dof

 

"Dat ze dan allemaal zo'n nummer schrijven en het uitbrengen eh"

Ondertussen, in de _echte_ wereld zijn er vzw's verbonden aan een politieke partij veroordeeld voor, onder meer, het citeren van _feiten_ die een bepaalde bevolkingsgroep in een slecht daglicht stellen.

Dat jij nu afkomt met het idee dat de partijdigheid van het CGKR in onze kop zit, dat slaat toch wel alles.

#13726

ivan

 

"de invloed van de Amerikaanse cultuur is er op vele vlakken en meestel nefast: fast food maakt onze jeugd ongezond, hun films en muziek zijn doorspekt met geweld ed. wat ook gretig opgepikt wordt onze jeugd, Clear Channel bepaalt wie waar mag optreden en klopt veel geld uit de zakken van de muziekliefhebber,..."

Je moet geen hamburger eten, je moet geen Amerikaanse films gaan bekijken en je moet geen geld aan Clear Channel geven. maar als een politicus wil opkomen voor de rechten van moslimvrouwen wordt ze moet de door bedreigt en moet ze onderduiken. Dat is toch nog iets heel wat anders dan die nefaste Amerikaanse invloed.

#13727

bema

 

@Koen: Voor zover ik weet heeft IQ alleen maar met inzichten te maken, de mogelijkheid om met kennis om te gaan; met gelijk welke kennis. Of het nu is om in de jungle te overleven of veilig de straat over te steken.
''Dat soort dingen doet me bedenken dat je er dichter bijzit als je de hogere testresultaten van mensen die zijn opgevoed in de cultuur die de test heeft opgesteld, interpreteert als een *gevolg* van de effecten van die cultuur, eerder dan als een oorzaak ervan.''
Met die uitspraak kan ik me best verzoenen, daar je bvb. om een IQ-test af te leggen alvast moet kunnen lezen. Dus in hoever die test iets waard is weet ik ook niet, maar in de huidige multikulmaatschappij moet het toch mogelijk zijn om zoiets te onderzoeken.
@Norbert: ik zou denken dat iemand die zoiets doet (niet schrijft) zou moeten onderzocht worden en vooral heel ''scarry'' (is dat het nieuwe puberale taalgebruik?) is voor degenen die het ondergaan.
Wat ik bedoel is dat RVHGW zijn afkeur voor de medemens wel zeer selectief is. Il veut lamouoeoeoeoer, toute suite onmiddellijk, maintenant, op dit ogenblik enzv enzv.
Maar meieieieieiejes, ze maken ons kapot Norbert, ze maken ons nog zot norbert, ze komen zelden klaar norbert,meieieieisjes!!!
Volgens het fascistisch denken weet ik alvast wie jij zou opsluiten.
Voor mijn part (al eerder gezegd) mag RVHGW zingen wat hij maar wilt over wie hij maar wilt, maar een rechter heeft ooit geoordeeld dat je bepaalde bevolkingsgroepen niet mag stigmatiseren: de meieieieieisjes vertegenwoordigen hier wel de helft van onze bevolkingsgroep.

#13728

bregt

 

@ Ivan: dat is een feit, maar daar gaat het toch niet over in Raymond zijn nummer ? Men probeert een heel andere discussie op te hangen aan RVHG en hem in één beweging mee te kelderen, en dat snap ik niet.

Maar om op uw voorbeeld te reageren: zoiets is inderdaad schandalig. Alleen is er in reacties tegen dit soort zaken vaak de tendens "de moslims..." terwijl de vrouw in kwestie niet door "de moslims" bedreigd werd, wel door een groep extremistische moslims van slechte wil. Het stoort mij dat er over moslims vaak gesproken wordt zonder onderscheid, terwijl er, geloof me vrij, meer als genoeg van goede wil tussenlopen (en zo ken ik er een hoop, dat is blijkbaar mijn "probleem"). Maar extremisten, links, rechts, blank of zwart, moeten met alle middelen bestreden worden want ze maken het kapot voor de normale mensen onder ons.

#13729

bema

 

Mee eens bregt; waarom worden momenteel dan enkel de rechts blanken bestreden?
En graag een definitie voor ''normale mensen onder ons''

#119213

kung fu academy

 

For most up-to-date information you have to go to see internet and on the web I found this site as a most excellent web page for newest updates.

#13730

bregt

 

"Dat jij nu afkomt met het idee dat de partijdigheid van het CGKR in onze kop zit, dat slaat toch wel alles."

Huh Dof, daar heb ik zelfs geen uitspraak over gedaan, dàt zit alleen in je kop ;-) Dat ze te links zijn ben ik volledig mee akkoord, maar om op die manier die "arme" blokvzw's goed te praten, no way... Het centrum gaat vaak te ver, maar ik ben blij dat het blok heeft moeten leren hun manieren houden, want vroeger in hun krantjes liep het al eens de spuigaten uit onder het mom van vrije meningsuiting.

#13731

bregt

 

@ DOF: Een normale mens ziet zijn medemens graag, zonder uitzondering :-)

#13732

bregt

 

Oei, die vorige was voor Bema (sorry !)

#13733

Rick

 

@ bregt

"Eeen gloeiende pook in hun kont" is toch bezwaarlijk "beschaafd en proper" te noemen, niet?

@ allen die het recht van vrije meningsuiting absoluut vinden:

De wet (je weet wel: democratisch tot stand gekomen bepalingen) legt het recht op vrije meningsuiting aan banden: beledigingen en smaad zijn strafbaar, oproepen tot haat en geweld zijn strafbaar, racisme is strafbaar, negationisme (het ontkennen van de holocaust) is strafbaar.
Hoe je het ook draait en keert: de tekst van Vhgw is BELEDIGEND en RACISTISCH!

#13735

bregt

 

@ rick: ... en eigenlijk willen we allemaal het recht hebben om beledigend en racistisch uit de hoek te komen, is het dat ?

Met beschaafd en proper bedoelde ik niet denigrerend tov de persoon of zijn overtuigingen zelf. "Een gloeiendhete pook in hun kont" is hoogstens een zin die een wansmakelijk beeld oproept. Stond er nu: "die vieze vuile achterlijke Amerikanen", dan was het erover, vind ik.

#13736

Rick

 

@ bregt:

Zoals zovelen leg je de lat waar jij ze wil leggen. Respecteer de wet. Die bepaalt waar de lat ligt.

En als je daarbij "een gloeiend hete pook in hun kont" nog een normale omgangstaal vindt, tja...
Misschien kan-je het eens aan de eerste de beste voorbijganger toeroepen, kwestie van te ondervinden hoe hij erop reageert?

#13737

bregt

 

Natuurlijk is dat geen normale omgangstaal, maar tenzij u in een kerk woont is het wel de taal van de jeugd, weerom beïnvloedt door oa. de fuck-cultuur van de Amerikaanse film- en muziekindustrie. Ik bekijk zo'n tekst op zo een manier, maar soit. Natuurlijk leg ik de lat waar ik ze wil leggen, net zoals iedereen hier, overal en altijd. Maar vermits hier de wet geldt, zou een advocaat moeten bepalen wie gelijk heeft. Trouwens, die klachten die bij het centrum ingediend worden, wordt dat dan niet voor de rechtbank gebracht met echte advocaten en zo ? Zijn die mensen dan allemaal zo achterlijk ?(een beetje "ja" van mijnentwege trouwens op deze vraag.)

Maar euh, is iedereen niet vrij om Raymond een proces aan te doen voor dit nummer ? En vermits de wet zegt dat Raymond over de schreef gaat, snap ik niet wat iedereen blijft palaveren op forums ? Actie zou ik zeggen !

#13739

bema

 

Dof: ik zie mijn kinderen graag, mijn ouders, mijn broers en mijn zusters, mijn grootouders en schoonouders, mijn nonkels en tantes, mijn vrienden, collegea, de winkelier, de man achter de vuilniskar en de dokter.
Maar weet je nu wie ik ne zeiker vindt: dat is nu net degene die ik wettelijk graag moet zien. Maar ik wil zeker niet zover gaan als haatzaaier RVGHW. Ik wens niemand een gloeiend pook in zijn kont.
In mijn leven dof zijn de mensen die ik graag zie een uitzondering, en dat begint met mijn dierbaren. De rest wens ik helemaal geen kwaad toe.

#13740

dof

 

@bregt: "Maar vermits hier de wet geldt, zou een advocaat moeten bepalen wie gelijk heeft."

Ik denk dat je slecht geinformeerd bent over ons rechtssysteem. De mensen die bepalen wie gelijk heeft heten rechters. Advokaten zijn die personen die, mits betaling, eender welke positie kunnen verdedigen.

#13741

Rick

 

@ bregt:

Als dat de "taal van de jeugd" is, wil ik wel aannemen. Dat het weeral de fout is van de "amerikaanse fuck-cultuur" doet me dan wel de vraag stellen of ouders en andere opvoeders dan geen enkele verantwoordelijkheid hebben???

Wat je verdere betoog betreft: daar gaat het hier net over: wordt deze zaak al dan niet voor de rechtbank gebracht?

Wat velen hier aanklagen is dat een similair geval uit aan 'andere' hoek net wél (mediatieke) heisa zou veroorzaken en wél voor de rechtbank zou gebracht worden, daar waar dit nu (nog) niet het geval is.
We zien wel wat er van komt.

Het staat je als burger vrij klacht neer te leggen bij het Centrum 'Leman' (CGKR - Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding)...

#13742

bema

 

En Bregt inderdaad actie; van het CGKR zoals ze steeds tegen elke vorm van discriminatie zijn opgetreden. Dat is pas een grap!

#13743

dof

 

@Bema: "Maar euh, is iedereen niet vrij om Raymond een proces aan te doen voor dit nummer ?"

In theorie wel, in de praktijk denk ik dat je best Amerikaan bent om daar aan te beginnen, omdat je anders riskeert dat je klacht onmiddellijk onontvankelijk wordt verklaard wegens onvoldoende belang.

#13744

bema

 

Mee eens dof MAAR: het CGKR is aangesteld om in de naam van en met de centen van de gemeenschap elke vorm van discriminatie aan te vechten!

#13745

Koen Robeys

 

Michael: ik denk echt dat je Diamond onderschat. Als je goed kijkt zie je dat hij op zoek is naar *lange termijn* antwoorden op de vraag waarom "het Westen" zoveel verder staat dan al de rest. Nu, zoals jij het schrijft wil hij "voor alles" vermijden dat iemand denkt dat het antwoord luidt: "omdat onze beschaving verder staat".

Maar daarmee druk je alleen het probleem uit: niet *of* "het Westen" verder staat is de vraag, maar *waarom* het westen verder staat. Ik ken zijn "Guns, Germs and Steel" vrij goed, zijn "Third Chimpanzee" tamelijk goed en ik heb enkele maanden geleden "Collapse" beëindigd, en eerlijk gezegd heb ik hem geen enkele keer zien ontkennen *dat* we verder staan.

Waar hij zich wel tegen afzet, eens je goed het verschijnsel onderscheiden houdt van de oorzaak ervan, is dat de verschillen in cultureel, politiek of economisch niveau tussen de beschavingen, te wijten zijn aan biologische verschillen tussen mensen, of groepen mensen. Behalve dat ik voor die thesis (daar is het *niet* aan te wijten) nog een hoop redenen uit de anthropologie zou kunnen opzoeken (het onderwerp heeft me nooit op zich geboeid) denk ik dat zijn argumenten daarvoor toch wel de moeite zijn.

Zoals VH (hier af en toe opdagend) het op usenet eens (ongeveer) heeft samengevat, als de natuur over de planeet aarde gunsten willekeurig had uitgestrooid in de vorm van knikkers, dan is er een positief verband tussen hoeveel knikkers een bepaald continent opvangt, en hoe groot dat continent is.

En vandaar redenerend zoekt Diamond een verband tussen een hoop bio/geografische feiten, en het ontstaan en evolueren van beschavingen. En ik denk dat je inderdaad een heel eind komt met de grootte van de continenten, de vraag wat voor dieren en planten er leefden, de richting waarin ze liggen uitgestrekt (alle heel oude beschavingen kwamen tot stand op het grootste continent, en dat ligt in oost-westelijke richting uitgestrekt, terwijl Afrika en de Amerika's noordzuid liggen. Oefening voor wie het boek niet gelezen heeft: vis uit waarom dat zeer belangrijk is.)

En hoe meer je kan verklaren met biogeografisch factoren, hoe minder je moet zoeken in raciale motieven. En als je eenmaal ziet dat zijn kritiek op raciale motieven *niet* hetzelfde is als ontkennen *dat* het Westen verder staat dan al de rest, dan zie je wellicht dat je bedenkingen wat overdreven zijn. Natuurlijk, mensen die niet alleen wilden horen *dat* het Westen verder staat, maar *bovendien* dat het aan superieure genen ligt, die vinden Diamond nog steeds een groene lul.

Met je verhaal over de Chinese keizer heeft Diamond zich overigens populair gemaakt bij iedereen die maar op zoek is naar redenen om grote staten te bekrizeren; alle liberalen op kop, dus. Overigens is wat Diamond daar *werkelijk* over zegt dat technologische ontwikkeling vooral tot stand lijkt te komen in regio's met "moderate connectedness", niet te veel, maar ook niet te weinig (GGS, epilogue). Ik nodig je overigens uit nog eens hoofdstuk 13 na te lezen. Hij noemt er zowel het Chinese voorbeeld als voorbeeld van een staat met een negatieve invloed, *als* jouw 19de eeuwe Duitsland als voorbeeld van het omgekeerde. Dogmaliberalen vermelden altijd alleen maar het eerste, natuurlijk (in mijn Vintage 1998 uitgave op pagina 251).

Soit, met dat laatste hoop ik te hebben laten zien dat Diamond de dingen die je vroeg ook wist, en er rekening mee hield, en dat je hem dus wat onderschat. Samenvattend, Ik heb Diamond nooit gelezen als ontkenning *dat* de Europese beschaving plus erfgenamen veel verder staan dan al de rest, maar wel integendeel, vermits hij zich juist afvraagt hoe dat komt.

Beste groeten, Koen

#13746

dof

 

"Oefening voor wie het boek niet gelezen heeft: vis uit waarom dat zeer belangrijk is"

Bof, ik veronderstel dat zijn idee is dat je enerzijds gemakkelijker je cultuur kunt expanderen in oost of westelijke richting omdat het klimaat minder gaat verschillen, en je dus minder technologie moet bezitten, en anderzijds omdat culturele homogeniteit een bindmiddel is voor je beschaving. Het lijkt me toch wat te simplistisch, ten eerste zijn er nog altijd bergketens en woestijnen die een natuurlijke onderbreking vormen, en daarbij komt dat een lange uitgestrekt strook is natuurlijk ook niet de meest ideale contour van je rijk is om te verdedigen.

#13748

Koen Robeys

 

Dof: het gaat inderdaad in de richting die jij probeert, maar je drukt het beter uit in de termen van de continenten die *niet* oost-west liggen. Namelijk, als ze wel zo liggen kan je best de problemen hebben die jij opsomt, maar dat soort problemen zijn er om opgelost te worden, en ze *zijn* dan ook opgelost.

Bijvoorbeeld: het paard is uitgevonden in ergens het zuiden van Rusland, en zoals je kan zien bevond het zich al snel over heel Eurazië, ondanks de bergketens. Het kieken komt uit China; maar het is toch het nationale gerecht van Belgie :-) (in combinatie met frieten, natuurlijk, afkomstig uit Amerikaanse aardappels, maar dat laatste kon pas *nadat* Europeanen de oceanen leerden bevaren.)

Terwijl een nuttig dier of plant in een noordzuid gelegen continent niet alleen "problemen" had om over grote oppervlaktes verspreid te raken, maar dat doodeenvoudig niet *kon*. En zo eindigen (uit het blote hoofd, correct me if the details are wrong) de Azteken met het wiel - maar zonder groot beest om er aan te trekken bleef het een stuk speelgoed; en de Inca's eindigden met de llama, maar ze hadden geen wiel, en dus ook geen kar, laat staan mobiele artillerie.

In twee woorden; de richting van het continent beïnvloedt de snelheid waarmee nieuwe ideeën kunnen uitgewisseld - en dat laatste kan ook door oorlog. Technologische vooruitgang is nu eenmaal meer dan dingen *uitvinden*; het is nog veel meer een kwestie van dingen *leren*.

Je weet wel, vrije meningsuiting, vrije markten, vrijheid om iets te ondernemen...

Ciaooooo, Koen

#13749

Koen Robeys

 

Kurt: vanaf een bepaald moment wordt de discussie alleen nog wat je "kapitalisme" noemt. En als je de definitie wat anders wil maken - en dat kan, natuurlijk - dan was er onder de Romeinen ook al kapitalisme. Maar dan dreigen we in puur verbale discussies terecht te komen, en de veel interessantere problemen links te laten liggen.

Die veel interessantere problemen zijn vragen als "waarom hebben sommige beschavingen een heel grote materiële welvaart gecreëerd, en andere niet?" Meteen vallen dan twee dingen op: doorheen de hele geschiedenis is *geen enkele* (op één uitzondering na, natuurlijk) beschaving erin geslaagd een materiële welvaart te creëren voor bredere lagen van de bevolking. En ten tweede waren *alle* beschavingen op één of andere manier gebaseerd op het onderdrukken en afpersen van ofwel de eigen bevolking, of van vreemde samenlevingen, of allebei.

Dat geldt voor de Romeinen dus even goed als voor alle anderen. En de enige uitzondering is nu juist het Westen, ergens sinds een paar eeuwen; een peulschil doorheen de wereldgeschiedenis. En de vraag is: hoe komt dat?

Wel, als je de Romeinen tot "het kapitalisme" wil rekenen omdat er, bijvoorbeeld, inzet van kapitaal is, dan kan dat, maar je zegt er niet zoveel mee over de vraag waarom de Romeinen niet (en alle anderen ook niet) tot veralgemeende welstand kwamen, terwijl het Westen na de Industriële Revolutie het wel kon.

(Overigens weet ik niet of de Romeinen zulke heel vrije markten hadden. Overheidsregulering ("brood en spelen") en technische beperkingen aan vervoer over grote afstanden zullen het leven van een vrije markt wel niet te gemakkelijk gemaakt hebben, dacht ik?)

Hoe dan ook, een element dat wat ontbreekt in je omschrijving is "winstmaximalizatie". Nu lijkt me dat laatste, letterlijk genomen dan, niet bepaald een kenmerk van onze wereld, maar in de zin dat gekeken moet worden naar een aanvaardbaar rendement voor kapitaal dat wordt ingezet, lijkt het me een woord dat we kunnen gebruiken.

Welnu, en dit is iets dat onze eigen LVB ooit eens op usenet heeft neergezet, er bestaat een rechtstreeks verband tussen het nastreven van voldoende rendementen en innovatie, *indien* tenminste aan een zekere conditie van vrijheid is voldaan. Op zich wordt dat allemaal tamelijk comlex; misschien een ideetje voor een nieuwe post?

Hoe dan ook, zelf ben ik niet eens heel erg gehecht aan het woord "kapitalisme" en als deel van de uitspraak "kapitalisme heeft de welvaart veroorzaakt" dreig je wel eens in heel oppervlakkige toestanden terecht te komen, maar in the end is het wel stukken beter - steeds IMHO, natuurlijk - dan 99% van wat je zoal op het internet te zien krijgt. Jouw poging om technologische vooruitgang als motor van de welvaart te zien lijkt me eigenlijk veel beter, en veel minder kwetsbaar voor oppervlakkigheid, als beschrijving van de geschiedenis. Alleen, wat drijft dan weer technologische vooruitgang? En als je dààr het antwoord op gaat zoeken, dan kom je op een bepaald punt toch weer bij wat LVB daar over gezegd had: innovatie vloeit logisch rechtstreeks voort uit "winstmaximalizatie", *indien* een bepaalde econditie van vrijheid is voldaan.

En daarmee zitten we bij een aantal elementen die bij de Romeinen niet aanwezig waren. Inclusief de technologische vooruitgang waarover jij het, niet toevallig maar integendeel terecht, ook al over had.

:-)

Koen

#13752

Cogito

 

extremisten, links, rechts, blank of zwart, moeten met alle middelen bestreden worden want ze maken het kapot voor de normale mensen onder ons.

Mag ik dat aub refraseren als volgt:

extremisten, links, rechts, blank of zwart, zijn mensen en moeten niet bestreden worden omdat we een rechtsstaat hebben waar op de daden wordt gespeeld en niet op de man. Extremistische meningen dienen politiek en maatschappelijk (door sociale controle en discriminatie) bestreden te worden, want in westerse vrije democratieën is er juridische vrijheid van meningsuiting wat betekent dat het uiten van extremistische meningen geen juridische gevolgen heeft. extremistische daden kunnen niet juridisch vervolgd worden want het valt onmogelijk vast te stellen wat een 'extremistische' daad is. Criminele daden door extremisten gepleegd moeten op dezelfde wijze worden vervolgd als dezelfde criminele daden door niet-extremisten gepleegd. Immers straffen we in de rechtsstaat uitsluitend de criminele daad en niet het motief, omdat het motief een zaak is van vrijheid van mening en geweten.
Het resultaat is dat de extremist verdragen wordt in onze maatschappij zolang hij geen criminele daden stelt of de openbare orde verstoort (in enge zin). Het vervolgen van de extremist is namelijk een groter kwaad dan hem toe te laten, wegens de noodzakelijkheid van een kostbare gedankenpolizei en het aantasten van belangrijke burgerrechten. Daarom zijn we tegen extremisten en extremisme liever verdraagzaam.
Het kenmerk van een vrije en verdraagzame, een fatsoenlijke en beschaafde democratie is dus het voorkomen van extremisten en extremistische meningen. Hen wordt echter niet toegelaten iets kapot te maken voor de 'normalen' onder ons.

--------------------------------------

over de groene boomkikker:

Het meest walgelijke karakter van zijn provocatie zit 'm in de datum: 911, ge moet maar durven en dan s'morgens nog met een uitgestreken gezicht(hij heeft er geen ander) naar de bakker croissankes gaan halen. Het lijkt wel zo overprovocerend dat ik al aan de mogelijkheid heb gedacht dat hij dat veel liever zou gedaan hebben rond 'weg met Marokko, de boeren van marokko, maar dat , omdat hij wist dat dat niet kon zonder het CGKR tegen de schenen te fietsen, eens even goed wou laten zien hoever je daarin tegen de amerikanen wel mag gaan, net om de antidiscriminatiewet aan te klagen. Of is dat vreselijk naief?

#13756

bregt

 

@ Rick

Quote: Als dat de "taal van de jeugd" is, wil ik wel aannemen. Dat het weeral de fout is van de "amerikaanse fuck-cultuur" doet me dan wel de vraag stellen of ouders en andere opvoeders dan geen enkele verantwoordelijkheid hebben???

Tuurlijk, maar deze eindigt spijtig genoeg vaak bij de aankoop van een Playstation, waar ze hun kind achter droppen terwijl zij op hun bureel hun carrière nastreven.

@ Dof:

Quote: "Ik denk dat je slecht geinformeerd bent over ons rechtssysteem. De mensen die bepalen wie gelijk heeft heten rechters. Advokaten zijn die personen die, mits betaling, eender welke positie kunnen verdedigen."

Dat was idd fout geformuleerd van mij, u heeft gelijk.

Nu is het wachten op iemand die een fatsoenlijke klacht indient bij het centrum, teneinde hun al dan niet bekwaamheid in deze zaak aan te tonen. Want iedereen is toch vrij dit te doen ? Er moet van de honderden kwade mensen die RVHG zijn gastenboek volgepend hebben toch iemand bekwaam zijn om dit te pogen ? Of stopt het bij het klagen op blogs voor de meesten ?

#13780

bema

 

@bregt:
herhaling: het CGKR is aangesteld om in de naam van en met de centen van de gemeenschap elke vorm van discriminatie aan te vechten!
Of werken ze soms selectief. Dat gelooft niemand!!!

#13782

bregt

 

Van mij mogen ze idd een klacht indien tegen RVHG maar ik denk dat die niet echt stand gaat houden voor de rechtbank. Als hun (die van CGKR)juridische adviseurs dit ook denken is het een beetje stom om klacht in te dienen want dan leidt je alleen maar gezichtsverlies.

Ik had eens graag een advocaat in wetstaal de tekst horen aanklagen, en er één ze horen verdedigen, want die wet is zo complex (bijna 50 voetnoten bij een tekstje van enkele pagina's) dat het niet zo zwart-wit ligt. Ik denk dat artistieke vrijheid hier een grote rol inspeelt: een artiest poneert een stelling, iets wat hem in het dagelijkse leven raakt (en gezien de rol van Clear Channel in de muziekbusiness zeer begrijpelijk), that's it. Moest een politieker zulke uitspraken bezigen opent hij zijn politieke agenda. En wat is nu een artiest ? Tja, niet iemand die in zijn garage met het rijmwoordenboek op schoot een "makakenlied" schrijft om 's zaterdags op de voetbal te kunnen zingen met zijn kaalgeschoren makkers.

Zijn hier advocaten op dit forum ?

#13783

LVB

 

Beste Bregt, ik ben het oneens met jou, maar jouw reactie legt wel de vinger op de wonde van wat er fout loopt.

"1) Ik denk dat artistieke vrijheid hier een grote rol in speelt: een artiest poneert een stelling, iets wat hem in het dagelijkse leven raakt (en gezien de rol van Clear Channel in de muziekbusiness zeer begrijpelijk), that's it."

Als het mij in het dagelijkse leven raakt dat er vanuit Saoedi-Arabië geld vloeit naar Al Qaeda, krijg ik dan ook de artiestieke vrijheid om te zingen "Weg met het Arabisch schiereiland"? En als het mij in het dagelijkse leven raakt dat er jonge criminele migranten bestaan, dan ook?

2) "Tja, niet iemand die in zijn garage met het rijmwoordenboek op schoot een "makakenlied" schrijft om 's zaterdags op de voetbal te kunnen zingen met zijn kaalgeschoren makkers."

Kortom, wat jij zegt is dat de linkse intellectueel wel recht heeft op vrijheid van meningsuiting op zijn manier, maar de rechtse volksmens, die het allemaal niet zo verfijnd en dubbelzinnig kan uitdrukken, niet.

#13790

bema

 

Ik blijf zoeken Koen:
''Functioneren als collectief moet de samenhang en communicatie hebben versterkt. Het moet de aanzet gegeven hebben tot het bouwen van irrigatiekanalen, piramiden, kathedralen, wolkenkrabbers en raketten naar de maan. Het is niet zo dat groepen beter tot deze dingen in staat zijn dan individuen. Het is zo dat individuen er helemaal niet toe in staat zijn.''
''Een geslaagde leiding verenigt de stam; een falende leiding zaait verdeeldheid.''
Dit zijn twee citaten uit ''Het lot van de mensheid'' van David Fromkin.
Zou een beter leiding of zin voor organisatie de westerse samenleving een technische of wetenschappelijke voordprong kunnen geven. Hoe beter een maatschappij zich organiseerd hoe meer ze presteerd. Maar... Dat is wel een anti-liberale gedachte.

#13799

Koen Robeys

 

Bema: het is hier net ergens aan bod gekomen: meer of minder staat is een tamelijk neutrale factor tav prestaties inzake technologische vooruitgang. In termen van prestatie uitgedrukt lijkt er ergens een optimaal niveau te bestaan, en ik ben het met de zeer blauwe liberalen eens dat, eens dat optimum voorbij, de zaken wel eens zeer snel bergaf durven gaan.

Maar ik ben het veel minder met ze eens wanneer ze iedereen die over dat optimale niveau begint maar meteen tot "socialist" verklaren, of ook eisen dat wat Adam Smith optimaal vond in de achttiende eeuw, nu maar ineens ook optimaal moet zijn voor de 21ste.

Dat kan niet, natuurlijk. Maar in de zin dat ze met argusogen en veel kritische zin elke poging om er over na te denken bekijken (en dat is niet hetzelfde als "afkammen") spelen ze toch een belangrijke rol :-)

Momenteel is er onder de historici die het onderwerp bestuderen geen echte consensus over één enkele factor die in zeer ruime mate het verschijnsel "technologische vooruitgang" kan verklaren. Dat neemt niet weg dat iedereen zijn favoriete idee heeft, natuurlijk, vaak nogal doorzichtig politiek gemotiveerd. Maar het mozaiekbeeld dat daaruit tot stand komt is toch wel heel interessant.

Ciaooooo, Koen

#13823

bregt

 

Hai Luc, een snelle reactie:

1. check het nummer "Italianen" van RVHG uit 1977 eens, een reëel voorbeeld dat in de lijn ligt van de zaken die jij opsomt.

2. Dat heeft mijns inziens te maken met algeheel fatsoen.

#13828

the insane

 

1. Ik ben blij. Eindelijk krijgt een artiest als Raymond nog eens de aandacht die hij verdient

2. Ik lach me kapot. Raymond zorgt op zijn ouwe dag weer voor een hoop "heisa". Vroeger waren het de ultra katholieken, nu de ... ja wat zijn dat eigenlijk, de "rechts-correcte moslimhaters" ?

3. Geeuw

#13873

Groenewoud

 

Weg met Mohammed!

Couscous en cola, ja, dat wist u al
Maar kent U ook de oorzaak van het algemeen verval?
Kortzichtig denken, luidruchtig spreken
Eeuwig in one-liners blijven steken.

Weg met Mohammed,Weg met die boer uit Arabië
Weg met de Islamgek.

Weg met het fanatisme van de minaret
Weg met dat lelijke, Arabisch gejank
Al die misplaatste pretentie, arrogantie,
Ja, een gloeiende pook in hun gat
En dat is dat
Weg met die rappers en hun eeuwige “Allah”
Weg met de verheerlijking van hun stompzinnigheid

Inderdaad, fuckung assholes, krijg het slingerschijt
Leve Amerika, leve de Marines
Weg met het na-apen van Bin-laden
Verenigde Naties, lammetjes die blaten
Het zijn vazallen van de Verenigde Emiraten

Weg met Mohammed!
Weg met de Islamgek!

Weg met het Imperialisme van Arabia
Hun voorgekauwde kleutercultuur
Vol genante voorspelbaarheid
En woestijnmonsters vol oppervlakkigheid
Dan zit je in België, daar loopt je gebukt
Onder al die stupide en nog eens mislukte
Imitaties van onnozele Mecca-producten

Weg met Mohammed,Weg met die boer uit Arabië

Weg met de Islam en zijn stupiditeit
Maskarade voor ledigheid
Democratie,ammehoela!
We worden geknecht lijk een tamme poema
Huh,lelijke opkopers, je weet niet wat je lult
Hun opgefokte, opgedrongen, betekenisloze cult
Weet U wat er scheelt, weet U wat er scheelt?
De dictatuur van’t islamitisch wereldbeeld, ja
Dat is wat er scheelt
Die dwaze macho’s,moh vent,moh vent,
Die spelen nu al zestig jaar moraalagent

Weg met Mohammed,Weg met die boer uit Arabië

Hun waterpijp-flinkheid, hun schietgeweren
Hun blauwe boerka wijven met een merrie-kont
En hun belachelijke Mohammed
Full of shit (stront)
Het is namelijk nooit gedaan
Daar kan je op aan
Weg met die macho’s in hun tent
Het land dat de complexiteit niet kent
Waar het denken is gestremd
Zet die boeren in hun hemd
Weg met Khomeini , leve de Amerikanen
Hier spreekt de laatste der Mohikanen
Ik ben van het Belgische, het Europese panel
En ik verzoek u ; “Clear my channel ! Clear my channel !”
Megalomane eencellige idioten
Kiss my ass, ja, kus mijn kloten

Weg met Mohammed,Weg met die boer uit Arabië
Weg met Islamgek,Weg met die boeren uit Arabië

#13874

Jef

 

De enige of voornaamste reden waarom dit onbenullige 'lied' opschudding veroorzaakt is het bestaan van antiracismewetten in ons land die naargelang het geval wel of niet gebruikt worden.

Het principe van de rechtsstaat is dat iets ofwel duidelijk toegelaten is ofwel duidelijk verboden, en dat niet de ene zaak, met politiek incorrecte invalshoek, vervolgd wordt en de andere zaak, met politiek correcte invalshoek, niet.

#13902

Eric Jans

 

@ alle progressisten:

Wanneer u hier ligt te janken over toenemende kindersterfte is 'de derde wereld', over de toenemende kloof tussen rijk en arm enz. ... bent u dan niet ook een klein beetje aan het toegeven dat de decolonisatie-politiek van de jaren '50 - '60 en '70 op één grote gigantische dikke vette mislukking is uitgedraaid?

NEEN DUS:

- Afrikanen redden het blijkbaar NIET op zichzelf (ondanks hun groot vermogen tot zelfredzaamheid!).
- de derde wereld is NIET meer gedemocratiseerd maar eerder 'verdictatuurd'. Waren dát de 'linkse' verwachtingen uit de sixties?
- de woestijn wordt NIET tegengehouden maar neemt dag na dag razendsnel uitbreiding.
- de herverdelingsmechanismen hebben in landen waar ze werden toegepast grotere ravage aangericht dan in de landen waar ze niet werden toegepast. Kagame heeft NIETS bijgeleerd en vernietigt de voedselvoorziening in zijn land met als doel een verdeel en heers politiek die hem nog wat langer in het zadel houdt. Zijn 'links gebral' moet dat alleen maar cammouffleren.
- de duizende 'plaasmoorden' in Zuidafrika zullen hetzelfde resultaat opleveren: vernietiging van de voedselvoorraad- en voorziening.

Was het kolonialisme ideaal? NEEN: verre van.
Maar als je van een gans integraal continent de levensaders doorsnijdt met wat politieke slogans over 'recht op gelijkheid' e.d. ... dan bega je een genocide op continentale schaal.

Dat is zich vandaag in Afrika aan het voltrekken. Hoofdschuldige: dezelfde linkse kerk die ook hier haar gelijkheidsslogans tegen beter weten in blijft cultiveren.

Natuurlijk was het koloniale systeem aan herziening toe. De Europeanen hebben die kans niet gekregen.
Heelwat 'sociale strijd' van Afrikanen is destijds totaal foutief geïnterpreteerd als 'onafhankelijkheidsstrijd'.

Natuurlijk wilden de Afrikanen onafhankelijkheid, maar het is verre van zeker dat zij daarmee bedoelden dat zij vandaag, hier en nu meteen zomaar aan hun lot moesten worden overgelaten.

Daar heeft 'links' altijd al haar voeten aan geveegd! We zagen dat onverantwoordelijk-onmenselijke gedrag in het integrale Oostblok, we zien het vandaag in Afrika, Azië en Zuid-Amerka. Dáárom kozen de Salvatoranen NIET in meerderheid voor het linkse FNLM bij de eerste vrije verkiezingen na 10-15 jaar nochtans zware burgeroorlog.
Zij wisten dat - ONDANKS de gruwelelijk egoïstische grootgrondbezitters (ongetwijfeld wáár!) - het alternatief nog gruwelijker zou zijn: linkse inefficiëntie, hopeloze bureaucratie, corporatisme, corruptie en totale verrotting van de economie.

Hun keuze bleek de 'minst slechte' te zijn: al tien jaar niks meer over de burgeroorlog in El Salvador gehoord!

#13903

bregt

 

@ Groenwoud: uw poging tot persiflage vervalt in het niks, vermits de tekst nu langs geen kanten klopt (of zijn de "Mohameds" verantwoordelijk voor Clear Channel ? enz...)

#13907

bregt

 

Luc, ik heb even uw huiswerk gedaan, hier de tekst van "Italianen", een nummer van RVHG uit 1977. Het baat misschien niet in de discussie over het centrum (vermits dat toen nog niet bestond uiteraard), maar zo is het misschien duidelijk dat Raymond geen linkse rat is doch een voorvechter van de vrije meningsuiting (en de ironie, al vraagt dat voor vele slechte verstaanders misschien een extra inspanning:

Italianen
Hebben zin voor melodie
Hare Krishna, Traviata, Napoli

Italianen
Blondjes blijven zij niet af
Onnozel fluiten, Italianen zijn te maf

Italianen
Aan honderd blablabla per uur
Schone schoenen, zeer veel stijl
Maar geen caruur

Italianen
Laffe kaffers bij de vleet
Met de meisjes veel proberen, zelden beet

Vertrouw geen Italianen
Ze knoeien met conserven
Ze steken er van alles in
Ze lullen van amore
Maar laat ze ouwehoeren
Een Italiaan is ons te min
Italianen

O die Italianen, ze zitten vol van charme
Aiaiai bella ragazza, quando viagga
O die Italianen, claxons met veel alarmen
O die Italianen, wat zijn ze toch romantisch
Amore, quanta sepolta ...

Maar jongens van stavast
Die vind je slechts hier in deze Lage Landen
Waar het altijd zeikt en waar ik trouwens
Zo vlug mogelijk weg wil
Naar de Provence waar ik in een
Witte villa wil wonen enzovoort enzovoort

Italianen
Veel bravoure op de markt

Italianen
Ach het is een volk apart

Italianen
Temperatuurvol als dat heet
Maar die rakkers zijn toch verre van compleet

Vertrouw geen Italianen, ze stelen uit je wagen
In liegen zijn ze eerste prijs
Ze willen je verleiden maar slechts voor korte tijd
En ze maken je van alles wijs

Vertrouw geen Italianen
Ze willen je bedotten
Ze steken er van alles in
Ze lullen van amore
Maar laat ze ouwehoeren
Een Italiaan is ons te min
Italianen

#13940

Flandria romana

 

VHG, kwetsende arrogantie in eindeloze verscheidenheid. De odieuze uitval naar Amerika is maar het allerlaatste (pseudo)artistieke machtsvertoon op rij van een imbu & zelfingenomen heerschap dat alles én iedereen misprijst, en naar mijn aanvoelen niet zoveel (=géén) podium waard is.

#13989

bregt

 

Ergernis is een grote drijfveer voor allerhande artiesten... of verkiest u zangers die enkel zingen over de liefde en de mooie bloemetjes ?

#14034

Rick

 

Het cynisme ten top: Raymond vandaag op "De Zevende Dag" om te praten... over een boek!!!

#14038

Flandria romana

 

Bregt, je kan voor mijn part ongebreideld ergernis uitdrukken zonder arrogant & zelfingenomen te zijn. Over liefde en mooie bloempjes kan ook een sterke persoonlijke wereldvisie schuilen. Die uit zich doorheen het totale werk van de artiest of zanger.

#14039

Flandria romana

 

Erratum: In liefde en mooie bloempjes

#14048

Rick

 

(Belga) Tony Blair vindt dat de "kwaadaardige" BBC-verslaggeving over de ramp in New Orleans het "anti-Amerikaanse en VS-hatende" karakter van de Britse openbare omroep bewijst.

(Rick) Ik begin te begrijpen waarom onze VRT-jongens zo'n bewondering hebben voor de BBC...

#14057

Rick

 

Uit het Gastenboek van RVHG

Beste Raymond,

Jouw 'contacten' bij de VRT zullen er wel voor gezorgd hebben dat je uitgenodigd werd, deze morgen, voor een boekbespreking. Een boek, geschreven door een Amerikaan nog wel.

Zozo...

Pathetisch te zien hoe gastvrouw Van Wijck dan toch een link legde naar "Weg met Amerika". (sic Van Wijck) "Je weet dat je geen buitenlands staatshoofd mag beledigen", waarop jij "Ik beledig helemaal geen staatshoofd". Alsof deze journaliste de tekst nog niet doornomen heeft...

Nog pathetischer jouw stupiede commentaren, waaruit moet blijken dat het allemaal niet zo gemeend is.

Kort, je bent je staart aan 't intrekken???

Als er dan toch iets is waarvoor je m'n bewondering wegkaapt, is dat je me toegelaten hebt mijn mening te geven op dit forum, waarvoor mijn dank.

Vanaf nu laat ik je dan ook met rust.
Hopelijk doet het gerecht dat niet.

#14162

Eric Jans

 

Het erge aan zulke dingen vind ik dat het de échte, de nodige en de gezonde kritiek op de Amerikanen doet verstommen.

Inderdaad: ik vind dat er wel iets te zeggen valt over de gebreken van de minimum-state-ideologie van de VS.

De VS mogen best 10% méér sociale belastingen heffen om daarmee de publieke scholen en de ziekenzorg wat efficiënter te maken. Zij kunnen zich dat gerust permitteren.

Maar je durft dat hier in België bijna niet zeggen omdat onze links-extremisten zo'n argument meteen misbruiken om er hun corporatistische zuilen-egoïsme mee te verantwoorden.
Alsof doppers per sé via een vakbond moeten worden uitbetaald!?

Enfin, ik wil maar zeggen dat zoiets een debat totaal onmogelijk maakt.
België is een dorp en de VRT danst dus naar de pijpen van de locale baronnen. Het is er nooit anders geweest.
Wanneer morgen de cvp-staat zal herbevestigd zijn, zul je ze cvp-staat-lulkoek horen brallen. Méér is er niet aan de hand.

Het protestantse christendom (in al zijn variëteiten en schakkeringen) is in het Witte Huis de feitelijke ideologie.
Daar hebben Vlamingen een te beperkt beeld op. 'Bush' mag dat 'protestants' denken; 'Carter' dacht evenzo 'protestants'.
En toch is er een hemelsbreed verschil in de politiek van deze beiden.
Niettemin is de kern dezelfde: voorop de vrijheidsdrang (in de context van: 'geboren uit de katholieke inquisitie', waarbij een waarheid door de overheid werd opgelegd) en 'grootmoedigheid' tegenover zwakken (met al hun tekorten en gebreken) zijn daarbij de twee basis-elementen.

In zijn tweede amtstermijn is Bush het tweede element pas aan het 'toevoegen' aan zijn imago.
Maar dat is laat en kritiek op zijn beleid is op dit tweede punt zéker gerechtvaardigd. De VS mag best een stuk menslievender voor zijn eigen burgers zijn. Met alleen repressie los je het geweld niet op.

Je moet als overheid ook structureel aan de wortels van het kwaad werken: de armoede milderen, kansen creëren, ...

Bush mag niet vergeten dat zijn protestantisme in de geschiedenis een hoge vlucht kende dankzij bvb. de zondagsscholen.

Natuurlijk klinkt zo'n uitspraak tegenwoordig wat achterhaald. Maar in oude tijden leerde zo'n zondagsschool straatarme kinderen wel lezen, rekenen en schrijven. Daar is het succes dan ook (o.a.) uit gegroeid. Uit die benadering.

Bush doet er best wel wat aan maar niet voldoende. Er moet meer geld komen van de overheid voor o.a. scholing.

RVHG maakt zulke genuanceerde kritiek echter vomstrekt onmogelijk met al zijn agressie. Hij leeft in de socialistische ideologie: die denkt dat je eerst revolutie moet maken om daarna alles te herstructureren. De 20ste eeuw heeft wereldwijd aangetoond dat dat een gigantische misvatting is.

Een samenleving moet het hebben van geleidelijke, moeizame opbouw. In een ander, Bijbels woord: 'liefde'.
'Het zaadje dat sterft om er een mooie plant uit te laten groeien', weet u nog?

Ook Raymond heeft de ontwikkeling van zijn talenten (lezen, schrijven, ...) kunnen realiseren dankzij zulke 'gebroken zaadjes'.

Noch Bush, noch Raymond geven daar voldoende blijk van, vind ik.

#14163

ivan

 

@Eric Jans: "De VS mogen best 10% méér sociale belastingen heffen om daarmee de publieke scholen en de ziekenzorg wat efficiënter te maken. Zij kunnen zich dat gerust permitteren."

Of ze zouden ook de talrijke reguleringen (bouw, milieu ed..) die de bouw van private scholen verhinderen kunnen versoepelen. Ze kunen zich dat gerust permitteren.

#14172

walter maes

 

Ach, RVHGW : een artistieke eunuch die samenzweert met regime van het moment: omwille van het smeer likt de kat...
Een kalende ouwe haringboer die nu liedjes zingt.
Hij weet dat hij een beetje weerzin opwekt en zijn postuur verraadt dat hij is voortgekomen uit de kruising van een moederlijke man met een hermafrodiet met slecht geweten.
Weg met de Chinezen maar niet met den dezen.

#14370

Julie Ferange

 

Wat een onzin.
Als ik dit lees denk ik, hoe oud bent u Raymond?
Hoe kunt u nu zo kortzichtig denken?
Wat een kinderachtige tekst, nooit in Amerika geweest?

U bent echt wel anti precies hoor (ik zal maar niet verwijzen naar u belachelijk liedje, weet ik veel hoe het heet, maar het is toch met gospel in, zo echt iets onAmerikaans he.)

Waarom scheert u al de Amerikanen over 1 kam?
Ha, sorry, u heeft waarschijnlijk niet eens een kam. Sorry.
U bent tegen Bush, well, join the club.

Waarom zingt u niet eens een liedje over de Fransen?
ah nee, dat doen we niet, oelala, daar kijken we naar op zeker? (frogs)

allez, ik zal u laten, kunt u nog een mooi liedje schrijve, met absoluut geen inhoud. Daar bent u goed in.
Gegroet,
Julie Ferange

#14683

Rick

 

OPEN BRIEF
Van Raymond van het Groenewoud
Tav het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
Ivm "Weg met Amerika" (single uit "Mr. Raymond")

Geachte,

Om te beginnen is me de aantijging niet duidelijk. Ik zie niet in waar de gelijke kansen in het gedrang komen (het is geen wetsvoorstel, maar een lied), ik zie ook geen uiting van racisme. Ik ben zelf een blanke, en lever kritiek op het beleid van meestendeels blanke Amerikanen, die erop prat gaan tot de "machtigste natie ter wereld" te behoren, en die m.i. van die macht regelmatig op schandelijke wijze misbruik maken, en dat is nu juist één van de eigenschappen "des mens" die mij door de ziel snijden.

Vanuit een hoek die als extreem-rechts gecatalogeerd wordt krijg ik vaak de vraag: "Wat denk je dat er je te wachten staat als je zou zingen 'Weg met de Marokkanen'?" Die vraag snijdt hout in die zin dat deze mensen zichzelf in hun wensen verraden, maar zij viseren tweederangsburgers, inwijkelingen in onze Vlaamse maatschappij, die hun draai niet vinden in ons ten onrechte Beloofde Land, en waarvan velen van de weeromstuit kwaadaardig uit de hoek durven komen, een reactie die mij zeker ongemakkelijk maakt en me op mijn hoede stelt.

Ik hoop desondanks dat ik zelf nog mag kiezen waar ik het over wil hebben, en zelf heb ik het in genen dele over Amerikaanse inwijkelingen (het lied heet niet "Weg met de Amerikanen"), maar over het reeds vermelde Amerikaans beleid van hogerhand, op politiek, economisch, cultureel en militair vlak. Indien zulks niet duidelijk mag zijn erken ik mijn tekortkomingen als liedjestekstschrijver, maar zinsneden als

- weg met het kolonialisme van Amerika
- al die Angelsaksische pretentie, arrogantie
- weg met die rappers en hun eeuwige "fuck"
- weg met het na-apen van Amerika
- Verenigde Naties, lammetjes die blaten 't zijn allen vazallen van de Verenigde Staten
- weg met het imperialisme van Amerika, hun voorgekauwde kleuter-cultuur, vol van genante voorspelbaarheid en Hollywood-monsters van oppervlakkigheid dan zit je in België, daar loop je gebukt onder al die stupide en ook nog eens mislukte imitaties van onnozele Amerika-produkten
- weg met Amerika en zijn professionaliteit maskerade voor de ledigheid democratie, ammehoela!
we worden geknecht lijk een tamme poema
- die dwaze macho's, moh vent, moh vent die spelen nu al zestig jaar politie-agent
- hun chewing-gum-flinkheid, hun schietgeweren (...) en hun belachelijke Terminator, full of shit
het is namelijk nooit gedaan, daar kan je op aan
- weg met die cowboys van de CNN het land dat de complexiteit niet erkent waar het denken is gestremd
- weg met die cowboys, leve de indianen hier spreekt de laatste der Mohikanen
- ik verzoek u: clear my channel
- megalomane ééncellige idioten

maken toch op dichterlijk-kinderlijke wijze duidelijk waar het mij om te doen is. Ik gebruik uiteraard de term "Amerika" als symbool, want een continent doet niemand kwaad, net zomin als dat ik het over alle Amerikanen tegelijk zou hebben. Het gaat over macht, machtsmisbruik (bvb. Clear Channel, CNN), machtswellust (het "Terminator"-syndroom). Er komt ook duidelijk in voor dat dit een machteloos lied is ("laatste der Mohikanen", niet zonder zelfspot). Het is in mijn ogen een Don Quichote-lied, want ik ga ervan uit dat de meeste mensen allang niet meer weten in hoeverre wij, Vlaamse vazallen, Angelsaksisch ende Amerikaans gehersenspoeld zijn, zogenaamde alternatieve en intellectuele types incluis. Probeer maar eens een zin te maken zonder Engelstalige uitdrukking. Enfin, ik dwaal af. Over het soms grove en brutale woordgebruik: ik zou er bij deze graag op wijzen dat ik hier een scheldtechniek gebruik die ik ontleen aan een Amerikaans cultuurfenomeen, geheten de "rap", een stijl, waarin, tot mijn leedwezen, de brutaliteiten en grofheden voor het oprapen liggen, een werkwijze die vooral verkeerd uitpakt bij de minder getalenteerde tekstschrijvers. "Een koekje van eigen deeg", dacht ik bij het verzamelen van verregaande statements (da's Engels!) als "een gloeiende pook in hun gat". Gelieve dit niet letterlijk te nemen, zou ik zo zeggen, of scheelt er iets bij de verontwaardigde, in die zin dat hij zijn langdurig onderdrukte wens plots gematerialiseerd ziet in een liedjestekst? In de hoop u met deze toelichting van dienst geweest te zijn, teken ik,

Hoogachtend,
Raymond van het Groenewoud.
--------------------------------------------------------------------------------

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding wenst volgende aantekening in te sluiten:

Het is belangrijk te stellen dat elke artiest verantwoordelijkheid draagt en moet dragen voor de inhoud en de vorm van zijn / haar creaties. Het is evident dat men grondig van mening kan verschillen of het gepast is op deze of gene wijze te "amuseren, choqueren, provoceren, informeren…". Elk zal daarover zijn mening hebben en dat daarover gedebatteerd kan worden is een goede zaak in een democratie.

#15613

Rick

 

"Elk zal daarover zijn mening hebben en dat daarover gedebatteerd kan worden is een goede zaak in een democratie."

Feit is dat het CGKR onrechtstreeks beslist waar wél en waar niet over mag gedebateerd worden.
Of dit laatste een goede zaak is VOOR de democratie denk ik niet...

#17831

Rick

 

Ter info:

Uittreksel van het dazgboek van RVHGW:

"Raymond,

Wat vind je van de heisa over de mohammed cartoons?

Graag een persoonlijk antwoord.

--------------------------------------------------------------------------------
Raymond:
Ongeacht goede of slechte smaak vind ik het jammer dat de vrijheid van de cartoon in vraag gesteld wordt. Er blijft niks meer over in de naam van een hypocriet 'politiek correct'.
"

#119496

CW

 

Raymond is een topartiest! Respect