N-VA en de 'wisdom of the crowd'

Alain Mouton: "Had je me [in 1994] gezegd: 'Die man aan de lichtbak [voor de layout van KVHV-blad Ons Leven] wordt ooit de populairste politicus van Vlaanderen', dan had ik je geantwoord: 'Je bent op je hoofd gevallen'. Bart was nog bij de VU, en dat was voor mij een aflopend verhaal. En zoveel jaar later leek de N-VA ook al niet uit de startblokken te komen. Na de federale verkiezingen van 2003 dacht ik: 'Het is gedaan, De Wever wordt straks leraar geschiedenis in het college in Antwerpen'". (...) "Hoe dat mirakel mogelijk was? Twee dingen: paars en het kartel. Met Paars II leidde Verhofstadt de derde slechtste regering sinds mensenheugnis (alleen Mark Eyskens en Edmond Leburton waren slechter). En het kartel is een cadeautje van Yves Leterme: hij smeedde een verbond dat fantastische kansen bood aan de N-VA. CD&V moet daar vandaag niet onnozel over doen: iedereen, ook Eyskens, Dehaene en Martens waren het erover eens dat het kartel nodig was om tegen paars op te kunnen: ze vreesden anders met CD&V nog tien, twintig jaar in de oppositie te zitten."

Bart De Wever: "Als ons succes alleen aan paars en het kartel te danken zou zijn, dan was het al lang weer voorbij. Ik geloof echt in the wisdom of the crowd: er is zoiets als een grondstroom, en als je die weet te vatten, kun je dat met volgehouden inzet electoraal verzilveren: dàt is het verhaal van de N-VA. (...) Al in de jaren negentig heb ik heel goed de Tsjechische prof Miroslav Hroch gelezen, over de verschillende fasen die je in een proces van natievorming moet doorlopen. Theoretisch was het voorspelbaar dat je een electorale bom in handen had als je de nationale beweging kon articuleren in sociaal-economische termen die grote delen van de Vlaamse bevolking kunnen beroeren. Maar goed, dat was theorie. Iets anders is hoe je daar in de praktijk gestalte aan geeft. En het antwoord is: tien jaar volgehouden arbeid. (...) Hier en daar zullen we wel een streepje geluk hebben gehad. Maar zoals Machiavelli zegt: 'aan geluk heb je niks als je niet heel veel ongeluk hebt gehad. Wie alles zijn hele leven zomaar aangereikt heeft gekregen van Vrouwe Fortuna, zal niet kunnen omgaan met de eerste tegenslag. Onze woestijntocht is nuttig geweest".

Mark Schaevers interviewde voormalige bestuursleden van het KVHV, in Humo, 28 januari 2014.

Reacties

#119200

Patiënt X

 

Ik vraag mij of de tanende invloed van de franse, latijnse of katholieke cultuur in het voordeel van de angelsaksische cultuur ook geen invloed heeft. Ik denk bijv. dat vooral jongeren meer no-nonsens zijn en een voorkeur hebben voor deugdelijk, efficiënt bestuur, i.p.v. zomaar warrige compromissen te slikken in het hoger belang van België.

#119201

Marc Huybrechts

 

@Parmenides

U stelt een interessante vraag, maar ik denk dat het antwoord er op negatief is. Jongeren (en ouderen ook) zijn altijd in principe voor "deugdelijk en efficient bestuur" geweest. Of ze dat zouden kunnen vertalen in concreet beleid dat is natuurlijk een moeilijke kwestie.

De achterliggende hypotheses van uw retorische vraag lijken me verkeerd. Ten eerste, de "Franse, latijnse of katholieke cultuur" werd en wordt niet gekarakteriseerd door een grote mate van compromissenbereidheid, althans niet in vergelijking met de angelsaksische cultuur (of wat daar nog van over blijft). De kernidee van het Britse 'common law' en van de VS Constitutie is precies 'checks and balances' of machtsversnippering, wat noodzakelijk leidt tot compromissen. Ten tweede, er is ook geen noodzakelijke tegenstelling tussen deugdelijk/goed bestuur en compromissen.

Of men het nu "wisdom of the crowd" of "een grondstroom" zou willen noemen, het gaat hier eigenlijk over een gepaste definitie van het nationale belang. Dat vereist voorafgaande overeenkomst over wat een echte natie kan genoemd worden die aanhankelijkheid kan 'verdienen', of alternatievelijk wat een "volk" kan genoemd worden. Een volk wordt gekarakteriseerd door een gemeenschappelijke cultuur, waarvan de gemeenschappelijke taal de meest opvallende (maar ook oppervlakkige) uiting of indicatie is. Een gemeenschappelijke taal is zeker een noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde, om een volk te kunnen onderscheiden van andere volkeren of andere echte 'naties'.

BDW sprak over het articuleren van "de nationale beweging" in sociaal-economische termen. Hij deed dat natuurlijk om redenen van electorale berekening. Maar eigenlijk gaat een volk met een democratische cultuur steeds echte ideologische diversiteit in sociaal-economische termen moeten kunnen tolereren. Anders zouden we niet meer kunnen spreken van een democratische (tolerante) betrokken cultuur. Voor Vlamingen moet het finaal gaan om het "nationale belang" van het Vlaamse volk, en niet om de belangen van een partij noch van een bepaalde sociaal-economische ideologie.

#119202

Questing Beast

 

Ach wat. Toen de lemmingen vaststelden dat het VB er niet in slaagde zijn flauwekul in beleid om te zetten zijn ze massaal richting NVA gelopen. En als De Wever er op zijn beurt niet snel in slaagt om een dominante positie te verwerven (hetgeen ik in ons versnipperde politieke landschap betwijfel) dan wordt het NVA verhaal VB 2.0 en lopen de lemmingen de volgende volksmenner achterna. Ondertussen zorgen warrige termen zoals "Vlaamse volk" voor het bindmiddel dat belet dat men in eigen boezem moet kijken om de oorzaak van de problemen te vinden. De problemen situeren zich immers altijd bij de ander. Plus ça change, plus ça reste la même chose.

#119203

Marc Huybrechts

 

@ QB

Het is merkwaardig dat u zoveel "flauwekul" in een enkele korte paragraaf kunt steken. Even verduidelijken.

- "Beleid" kan enkel gevoerd worden door regeringspartijen. Zolang men de stupide schutkring tegen het VB behoudt en haar deelname aan de macht belet is het oneerrlijk van haar het verwijt te maken van haar ideeen niet in beleid te kunnen zetten.

- Als u de term Vlaamse volk "warrig" vindt, tesamen met veel andere Nederlandstalige Belgen, dan zit dat volk inderdaad met een massaal identiteitsprobleem. Van mensen die zichzelf niet goed kennen kan men niet verwachten dat ze veel in eigen boezem zouden kunnen kijken. Dit laatste vereist zelfkennis, zelfdeterminatie, en vooral zelfverantwoordelijkheid.

- Ik weet niet naar welke specifieke "problemen" u wil verwijzen, maar zolang vele Vlamingen verward blijven omtrent hun eigen identiteit - en dat wordt zo aangekweekt in het naief-links onderwijs en de Belgicistische media - lijkt me daar het grootste of primaire probleem te liggen. Een volk dat zijn eigen toekomst niet kan bepalen heeft weinig hoop op een voorspoedige toekomst, en zal uitgebuit worden door anderen (die minder verward zijn omtrent hun eigen identiteit en dus hun eigen belangen beter kunnen identificeren).

#119204

Questing Beast

 

Begrijpend lezen is niet echt uw ding, is het wel? Ik verwijt het VB niet dat ze hun ideeën niet in beleid kunnen omzetten. Ik ben gewoon van mening dat het cordon sanitaire inderdaad gewerkt heeft en dat daardoor vele kiezers van het VB richting NVA zijn gegaan, in de hoop dat De Wever & C° er wel in zullen slagen hun ideeën te vertalen naar beleid. Ik ben daarom verder van mening dat, indien zulks niet het geval is, het VB scenario zich zal herhalen. En aangezien de NVA voor de verwezenlijking van een belangrijk deel van haar programma aangewezen is op een Federale tweederde meerderheid of een absolute meerderheid in Vlaanderen acht ik de kans op een VB 2.0 niet gering.

Verder vind ik de term Vlaams volk inderdaad warrig omdat ik nog nooit één enkele nationalistische politicus daarvan een sluitende definitie heb weten te geven. Meestal wordt daarover vlotjes rond de pot gedraaid en hoogstens wat met buikgevoel-termen gegoocheld. Infeite bedoelt men iedereen die hier geboren is, blank is en geen Marokkaanse of Turkse voorouders heeft (hoewel Oost Europa de laatste tijd ook scoort op de lijst), maar dat mag natuurlijk - o.a. vanwege de anti-racisme wetgeving - niet op die manier openlijk gesteld worden. De bedoeling van het verhaal is simpel: "wij", de hardwerkenden, tegen "zij", de vreemdelingen, de profiteurs.

De problemen waar ik naar verwijs zijn alle symptomen van het socio-economische failliet waarmee we worden geconfronteerd. Deze problemen worden veroorzaakt doordat ons huidige maatschappelijke gelijkheids- en herverdelingsmodel een onbetaalbare utopie is. De draagkracht van onze economie, de truc met fiatgeld en het aangaan van massale schulden (zowel particulier als publiek) hebben ervoor gezorgd dat het verzorgingsstaat-sprookje decennia lang kon worden gefinancierd, maar helaas komt nu het varkentje met de lange snuit stilaan in zicht. 99% van de burgers blijft echter in dat sprookje geloven en daarom is er geen enkele partij, ook niet het NVA en het VB, die fundamentele hervormingen kan, wil en durft doorvoeren. Daarom is er ook geen enkele politicus die zelfs maar een poging wil wagen om de burger wakker te schudden. Niemand waagt zich aan politieke zelfmoord en/of riskeert een gigantische paniek. En daarom wordt de onvrede van de burgers gekanaliseerd richting de ander. Bij de socialisten zijn dat "de rijken" (ook al zo'n flexibele term), bij het VB "de vreemdelingen" en bij de NVA (ietwat politiek correcter uitgedrukt) alles wat "niet Vlaams" is. Uw "volksidentiteit" is slechts een bliksemafleider. Oplossingen voor het fundamentele probleem liggen daar niet in.

#119206

Marc Huybrechts

 

Dank u voor de verdere verduidelijking van uw vorige kryptische paragraaf.

1) Bij misverstanden zijn er 3 mogelijkheden: een tekort aan "begrijpend lezen", te veel onduidelijk of kryptisch geschrijf, of een mengeling van beide. U schreef letterlijk dat het VB er niet in slaagde van zijn flauwekul in beleid om te zetten. Dat is op zijn minst een kryptische verkaring open voor verschillende interpretaties. Mijn interpretatie stond dichter bij uw letterlijke tekst dan uw nieuwe 'verduidelijking'. Ook al besef ik nu beter wat u bedoelde, niettemin blijft u dezelfde fout maken. Het is geen kwestie of BDW zijn ideeen in beleid zou kunnen "vertalen" - daaromtrent kan er maar weinig twijfel bestaan - maar het is wel een kwestie of hij voldoende electorale steun zou kunnen krijgen om aan de macht te kunnen geraken. Het omzetten van een partij programma in concreet rationeel beleid is niet hetzelfde als het 'electoraal verkopen' van een partijprogramma (of zichzelf) aan een slecht-geinformeerd electoraat.

2) Wat bedoelt u nu met een "VB 2.0 scenario"? Dat er een soort de facto cordon komt tegen het NVA tijdens onderhandelingen? Et alors? So what? Wat zou een redelijk stem-alternatief zijn voor mensen die Vlaamse zelfdeterminatie wensen.

3) Tja, ik besef nu wel dat het hopeloos is van u nog enige volksaanhankelijkheid te kunnen bijbrengen in de huidige culturele situatie van Vlaanderen/Belgique, maar zal u toch vooruit proberen te helpen. Een "sluitende definitie" van "Vlaamse volk" is de volgende: alle Nederlandstalige Belgen. Of dat volk nog enige serieuse kans zou hebben om voor de eigen toekomst te kunnen zorgen, i.e. de toekomst van het eigen nageslacht in grote mate te kunnen bepalen, dat gaat afhangen van de mate waarin voldoende Nederandstalige Belgen nog van eigen volksaanhankelijkheid zouden kunnen getuigen.

4) Akkoord, een gezond nationalisme is op zich niet anti-vreemd, maar een gezond nationalisme is maar mogelijk in een situatie waar het volk over zelfbeschikking beschikt. Het is precies het open grenzen beleid van de cultureel-linkse 'traditionele partijen', gekoppeld met het de facto criminaliseren van kritiek op het nefaste immigratiebeleid in het verleden, die gezond nationalisme in Vlaanderen hebben ondermijnt.

5) U ziet blijkbaar niet het directe verband tussen het socio-economisch failliet van het herverdelingsmodel en de emasculering (of ondermijning) van het Vlaamse nationalisme of volksgevoel. Het zijn nochtans grotendeels dezelfde maatschappelijke krachten die achter beide fenomenen zitten. En uw diagnose van het "fundamentele probleem" zit verkeerd. Er bestaan inderdaad grote socio-economische problemen vandaag, naast beangstigende geopolitieke trends (dat is echter een ander verhaal), maar die problemen zijn grotendeels een symptoom van een veel dieper cultureel probleem dat direct resulteert uit de heersende culturele orthodoxie van moreel relativisme. Echte maatschappelijke solidariteit vereist een noodzakelijk gemeenschapsgevoel of volksaanhankelijkheid, en economische welvaart op termijn berust uiteindelijk op het cultiveren of doorgeven van een cultuur van zelfverantwoordelijkheid. Dat wordt allemaal ondermijnt in een maatschappelijke situatie van identiteitsverwarring en van fiskale onmacht.

Het is waar dat er veel "bliksemsafleiders" zijn. Voor de socialisten zijn dat 'de rijken' en voor sommige Vlaamse nationalisten zijn dat 'alle vreemdelingen'. Maar u vergeet van er aan tie te voegen dat voor de 'traditionele partijen' (en de regime media) zijn dat de 'Vlaams nationalisten' ( want die bedreigen de permanente machtsemprise van die traditionele partijen), en het is zeker NIET waar dat de NVA al wat niet-Vlaams is zo zou gebruiken.

Als u denkt dat " de oplossing voor het fundamentele probleem" gaat kunnen komen van zij die het probleem hebben geschapen in de eerste plaats, i.e. diezelfde traditionele partijen, tja.....dan...

#119208

Questing Beast

 

Meteen maar naar de kern van de zaak: het herverdelingsmodel bestaat niet alleen in België en gaat overal failliet. Dat dit failliet dus in verband zou staan met een ondermijning van het Vlaamse volksgevoel betwijfel ik dus ten zeerste.

Zoals ik in mijn vorige post al aanhaalde zijn het socialisme en het nationalisme in feite in hetzelfde bedje ziek. Daar waar de socialisten de solidariteit willen halen in de klasse halen de nationalisten deze in het volk. Beiden rekenen ze op een solidariteit binnen een veel te groot collectief. Een collectief dat, in het geval van de nationalisten, dan nog bestaat binnen arbitrair op de wereldkaart getrokken lijntjes die doorheen de geschiedenis honderden malen gewijzigd zijn en in de toekomst ongetwijfeld opnieuw zullen wijzigen. "Nederlandstalige Belgen", zegt u. Waar waren deze Belgen 200 jaar geleden? Waarom zou ik niet even solidair zijn met de Italianen, die samen met ons 2000 jaar geleden tot het Romeinse Rijk behoorden?

Het probleem met het herverdelingsmodel heeft met dat alles niets te maken. Het probleem is dat het om gedwongen solidariteit gaat die bovendien veel te uitgebreid is en alle risico's van het leven tracht te dekken. Dat is niet alleen onbetaalbaar, het nodigt ook profitariaat uit en overtaxeert de natuurlijke solidariteit van individuen onder elkaar die slechts een beperkt aantal mensen bestrijkt.

Maar goed, 99% van de burgers gelooft zoals gezegd in het sprookje, zoekt slechts zondebokken voor de problemen en vraagt niet liever dan dat men hen wijsmaakt dat zijzelf aan het ontvangende einde van de solidariteit zullen (blijven) zitten. Such is life.

#119209

Marc Huybrechts

 

Uw interessante commentaar maakt het mogelijk om tot meer diepgang te geraken. Twee punten:

- Er bestaan vele vormen van "verdelingsmodel". Dat van Belgie en de VS vandaag gaan duidelijk failliet en kunnen enkel in langdurige economische stagnatie en/of 'revoluties' uitmonden. Maar het verdelingsmodel met 'flexicurity' van sommige Scandinavische landen, of de modellen van Canada en Australia vandaag hebben betere toekomstkansen. De cruciale vraag is of de concrete uitbouw van sociale zekerheid de economische dynamiek versterkt of verzwakt. Dat is vooral een kwestie van het behouden van flexibele arbeidsmarkten, van het opbouwen van echt menselijk kapitaal (human capital in de vorm van vaardigheden, kennis, en gezondheid), en ook van sociaal kapitaal (in de vorm van meer rechtszekerheid en andere manieren om maatschappelijk onderling vertrouwen te versterken. Dit laatste vereist het ontraden/bestraffen van 'slecht' gedrag (gelijk luiheid, criminaliteit, enz...). Er bestaan positieve vormen van herverdeling die economische dynamiek versterken, en negatieve vormen die het ondermijnen, juist gelijk er vormen van goed en van slecht onderwijs zijn. Het eerste versterkt zelfverantwoordelijkheidszin, en het tweede leidt tot...onverantwoordelijk profiteursgedrag.

- Er is een contradictie tussen uw mooie 3rde paragraaf (natuurlijke solidariteit...beperkt aantal mensen) en uw 2de paragraaf waarin u klaagt over "te groot collectief" en toch enigzins of indirect komt beweren dat u dichter zou staan bij Italianen dan bij andere Vlamingen.

Laat ons even serieus wezen en niet denken dat de wereld gisteren is begonnen of dat cultuur onbelangrijk zou zijn. Op welke basis zou u echt meer vertrouwen kunnen hebben in de gedragspatronen van mensen in bijvoorbeeld Napels versus die van Lier? Bijvoorbeeld in termen van geloof dat overheidsuitgaven niet zouden verspild worden, enz...

Maatschappijen kunnen maar goed functioneren, zowel economisch als politiek (vrijwaring van vrijheid en democratie), onder condities van maatschappelijk vertrouwen. Dat vereist een grote opbouw van sociaal kapitaal over tijd, en een gemeenschappelijke cultuur is daar een uiterst belangrijk onderdeel van. Dat is gewoon gezond verstand.

#119205

Ivan Janssens

 

Het is wel grappig dat BDW verwijst naar de "wisdom of the crowd" als een soort van grondstroom, terwijl het in feite om tegengestelde begrippen gaat. Een grondstroom veronderstelt een soort van eenheidsdenken, terwijl de wisdom of crowds net uitgaat van een grote diversiteit aan meningen en opvattingen. Ik vermoed dat De Wever het boek van James Surowiecki ter zake niet gelezen heeft, anders zou hij wel geweten hebben dat hij onzin zit te vertellen.

http://www.amazon.com/Wisdom-Crowds-James-Surowiecki-ebook/dp/B000FCKC3I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1391607763&sr=8-1&keywords=the+wisdom+of+crowds

#119207

Marc Huybrechts

 

Ben niet zo zeker dat het om tegengestelde begrippen zou gaan. Als de wisdom of the crowd zou betekenen dat grotere (en diverse) groepen doorgaans wijzere beslissingen zouden (kunnen) nemen, over meer verschillende experten zouden kunnen beschikken en oplossingen voor meer specifieke problemen aanbrengen, in tegenstelling of in vergelijking met elites en/of kleine groepen, dan is de idee van "grondstroom" hier niet zo ver gezocht.

Misschien wilde BDW gewoon zeggen dat er meer gezond verstand over blijft bij het 'gewone volk' omtrent allerlei specifieke kwesties (criminaliteit, overheidsschuld, immigratie, belastingen, enz...) in tegenstelling met culturele en media 'elites' die gemakkelijk geneigd zijn van fads en andere vormen van groepsdenken te volgen? En dan zou het voor hem er op aankomen van die 'grondstroom' van gezond verstand te kunnen aanboren via een gepast politiek discours en sociaal-economisch programma. De idee van wisdom of the crowd is dan gewoon een uiting of indicatie, al naar gelang de context, van de zogenaamde 'Boston telefoonboek regel' van Bill Buckley.

#119212

fcal

 

President Obama komt binnenkort, na een bzoek aan Nederland, naar Waregem om er het enige VS-kerkhof met WO1 gesneuvelden aan te doen. LVB als oud-Waregemnaar en intussen 'Nieuwe Amerikaan' zou best dit bezoek begeleiden. Een hoge eer beiderzijds.

#119214

Marc Huybrechts

 

Ik vermoed dat LVB wijs genoeg is om die 'eer' aan zich voorbij te laten gaan.

Ondertussen is Obama in Brussel aangekomen en bevindt hij zich nu onder talloze naieve gelijkgezinden: Philippe, den Joe, Elio, enz...noem maar op. En dit allemaal tegen de achtergrond van de Putin 'landgrab' aan de oosterse grens van de EU. Zij beseffen nog steeds niet waarom de wereld vandaag zo plotseling veel gevaarlijker is geworden. Putin gaat nog een heel eind verder gaan om het oude imperium te herstellen. De Shiite (Iraanse) atoombom is nu vrijwel een zekerheid geworden. Per slot van rekening, de ayatollahs weten ook dat Ukraine nog niet zo lang geleden zijn kernwapens heeft opgegeven in ruil voor een Russische/Amerikaanse/Britse/Franse garantie van haar bestaande grenzen. Die garantie is waardeloos gebleken van zodra O president werd (terwijl de Europese componente van die garantie nooit geloofwaardig was). China heeft de spanningen dramatisch opgedreven met de Southeast Asians, met India, en vooral met Japan in het noordoosten van Azie. Om van de Arabische wereld maar te zwijgen.

Het zijn niet alleen de lange termijn vooruitzichten voor de Amerikaanse economie die een zware klap hebben gekregen als gevolg van de dubbele Obama ambtstermijn, maar nog belangrijker de ondermijning van vrijheid in de wereld evenals van de 'wereldvrede'.

#119325

Neverbeendead Religion

 

N-VA en de 'wisdom of the crowd' gekozen om voor de hand liggende redenen.

Naar aanleiding van een recent item in Reyers Laat plaats ik hier nog eens een reactie na lange afwezigheid waarbij hier niets van tel te lezen was.

Het item laat goed zien waarom de meeste liberalen niet moeten hebben van mensen die uit de hoek komen met te utopisch gedachtegoed. Laat meer zien waarom deze site inspeelt op een oplossing voor de te utopische kant. Beeldt u zich even in hoe de andere positief ingestelde gasten hadden gepraat als die jongen dat niet utopische systeem daar zat uit te leggen.

De toepassing van dat niet utopische systeem is er niet omdat in dat systeem verwezen wordt naar een aantal dingen waar de traditionele industrieën zich bedreigd door voelen (verderop in deze post duidelijke voorbeelden) en omdat het overgrote deel van de mensen zich laat brainwashen door hun omgeving, hun onderwijs en alle media die volledig door die industrieën worden gedomineerd. En nog belangrijker, omdat het overgrote deel van de mensen geen interesse heeft in verder denken dan de neus lang is. Dat resulteert dan in sites zoals deze waarin dan de zogezegd superieure politieke beleidsvormen te lezen staan.

Als intro hier een foto die mooi illustreert hoe je daar een IQ test aan kan koppelen voor kinderen. Want dan heb je het minderheidsdeel dat begrijpt wat er staat omdat dat deel dat ook al zelf had uitgewerkt met de nodige interesse voor de realiteit zoals die werkelijk is, het deel dat dit pas later begrijpt en het deel dat dit pas begrijpt na alomtegenwoordige toepassingen in de realiteit.

Wat er dan werkelijk in de wereld gebeurt volgt de meerderheid in de verdere levensloop dan niet en daarom een tweetal voorbeelden van wat al gebeurt vandaag dat zich in de schaduw dient af te spelen vanwege een gebrek aan bevolking die daar meer informatie over en meer steun voor eist via alle gekende kanalen zoals omgeving, onderwijs en media.

Voorbeeld 1 met prachtig audio fragment 

Voorbeeld 2 

En hier een YouTube clipje dat mooi aantoont wat enkel eerder vermeld minderheidsdeel weet en wat in de schaduw betekent.

En binnen dat minderheidsdeel zit nog een minderheidsdeel en dat weet dat het een meerderheidsdeel is want het weet hoe met hocus pocus (uit het eerder vermelde radio 1 audio fragment) te playen en hoe dat verder in zijn werk gaat