Hoe werkelijk is de werkelijkheid?

Een gastcolumn van Claudia Beurghs.

Wat fascineren de media ons. Als er iets gebeurt, weten we het meteen. Hoe spectaculairder het nieuwtje, des te groter de aantrekkingskracht die het op ons uitoefent. We kénnen de wereld. Lang leve de media!

De media geven de hedendaagse wereld weer. Meer nog, zonder media zou de wereld onzichtbaar blijven voor het merendeel van de mensen: al gaan we nog zo veel op reis, het meeste wat we zien van de wereld, zien we via kranten, tijdschriften, televisie en internet.

Bovendien, de media ‘kraken of maken’ een land. Staten in oorlog krijgen een uiterst negatieve stempel, waardoor ze in moeilijkheden komen om zich te ontwikkelen, zowel op economisch, politiek als sociaal vlak. Eens er belangen mee gemoeid zijn, blijft gewoon nieuws niet langer gewoon.

Onveiligheidsgevoelens sluiten nauw aan bij wat de media ons voorhouden. In elk geval staat het vast dat de machtige media doelbewust angst voor criminaliteit creëren om politieke of andere verborgen belangen te dienen. Denk maar aan de al te uitvoerige verslaggeving omtrent de aanslagen in Parijs. We mogen niet bang zijn, en toch trachten de media ons voortdurend angst in te pompen. Bovendien krijgt Molenbeek, en bij uitbreiding het hele land, de genoemde stempel opgedrukt. 

Nemen we verder de politiek: hier blijkt het erg belangrijk wat er gezegd wordt, maar vooral ook wat er géén vermelding krijgt.

 

Objectieve selectiviteit?

Media staan of vallen met de vermeende objectiviteit. Immers, de lezer heeft geen boodschap aan enig persoonlijk gevoel van de kant van de journalist. Deze objectiviteit kunnen media m.i. echter niet bereiken. Een subjectieve inkleuring geven, het lijkt typisch menselijk. Geen nieuwtje laat ons onberoerd, er komen gevoelens bij kijken, al dan niet bewust vellen we een oordeel.  Hoewel we van journalisten dan toch een zekere objectiviteit vragen, zijn zij tevens mensen. 

Mathew Ingram is gewezen schrijver bij GigaOm.com, één van de belangrijkste technologische blogs in de VS, en bij de krant The Globe and Mail. Hij schrijft over de media en de evolutie ervan. Daarbij ziet hij het filteren van informatie als de fundamentele taak van de journalist.

Binnen de gemaakte selectie leggen de verslaggevers nog hun eigen accenten. Bovendien heeft een conflict meerdere dimensies, waardoor er misschien helemaal geen universele waarheid bestaat. Als we een kant kiezen, is dit de juiste? Zelfs de meest waarheidlievende reporter vertekent dus het beeld. Schuift hij zijn blik, en daarmee eveneens de focus, een meter op, dan ziet hij misschien wel een heel ander gegeven.

Kortom, er bestaat geen universele waarheid. Daarbij rijst de vraag of er überhaupt een waarheid bestaat. Als zij al bestaat, schiet onze menselijke geest hoe dan ook tekort om ze te vatten. 

 

De invulling van de werkelijkheid

Taal vormt het medium van de media. Taal op zich maakt al een interpretatie uit. Bij media gaat het net zo goed om een persoonlijke gewaarwording als verwerking van een waargenomen prikkel. Dat toonde fotograaf Jimmy Kets prachtig aan met zijn foto’s van het lege Brussel, in het kader van de lockdown in november. Deze vergelijking van de media even met de fotografie gaat ook ruimer op: afhankelijk van zoom, moment en keuze van centrale onderwerpen in combinatie met de eigen opvoeding, opleiding, fantasie en angsten, kan de waarheid op tientallen manieren beleefd worden.  Liefst kiezen we daarbij zelf de invulling die we aan feiten geven. Toch bepaalt de redactie deze invulling al voor ons. We kiezen voor een bepaalde krant, eerder op sensatie dan wel op ‘kwaliteit’ gericht. We kijken naar de openbare omroep of naar commerciële stations. Ergens kiezen we dus inderdaad zelf, maar om de filter kunnen we niet heen.

Volatiliteit kenschetst de media eveneens. Er gebeurt zoveel op deze aarde dat het onmogelijk wordt één topic te blijven opvolgen. Dit betekent niet dat het topic opgehouden heeft te bestaan, dat alles plots peis en vree is. Over pakweg de burgeroorlog in Syrië bleven we lange tijd wel geïnformeerd, doch hier traden oorlogsmoeheid of oorlogsgewenning op de voorgrond. Alweer een bom, we horen het zo vaak dat we het uiteindelijk niet meer horen. De oorlog verwerd dus tot ruis tegen de achtergrond. En dan valt het meteen op hoe de aandacht terugkeert na de Parijse aanslagen, wanneer het karakter van ver-van-mijn-bed verdwijnt en Jan met de pet zich bedreigd voelt. 

Tegenover alle oorlogsgruwel staat goed nieuws. Ook hier treedt een probleem naar voren: de sensatie wint het in de media van de informatie. Veel sensatie valt er echter niet te halen in positieve ontwikkelingen.  De volksmond zegt ‘geen nieuws is goed nieuws’. De media keren dit gezegde moeiteloos om: goed nieuws is geen nieuws.

 

Leugens

De waarheid valt met twee adjectieven te omschrijven: alomvattend en grotendeels onzichtbaar. Media tonen enkel het zichtbare en vormen een welomlijnde momentopname. Minstens daarom is journalistiek in zekere zin altijd een leugen. Mensen die van de media een soort waarheid verwachten, vallen dus ontzettend naïef uit. 

De media betekenen, zoals gesteld in de inleiding, onze grote en zelfs enige bron van informatie. Zodoende  kunnen we ze niet negeren. Toch. De filter bestaat in elk geval en we kunnen zelf niet overal tegelijk opduiken om aan eigen nieuwsgaring te doen, we kunnen wel kritisch omgaan met de ons voorgeschotelde informatie en verschillende media combineren. 

 

Claudia Beurghs

Reacties

#119783

Marc Huybrechts

 

Het is waar dat de werkelijkheid niet altijd gemakkelijk te onderscheiden valt van imaginatie of fantasie, en het is ook waar dat de media voor de meeste mensen in belangrijke mate gaat mede bepalen in hoeverre zij de werkelijkheid correct kunnen begrijpen of inschatten. Zo hergeformuleerd zou ik akkoord kunnen gaan met de auteur, en vooral dan met haar eindconclusie, i.e. dat men kritisch moet omgaan met "voorgeschotelde informatie". Tegelijkertijd zijn er enkele punten waar zij getuigt van geestelijke verwarring..

Bijvoorbeeld, enerzijds klaagt ze terecht over een media "filter" en anderzijds schrijft ze wat naievelijk in haar openingszin "als er iets gebeurt, weten we het meteen". Nee, er zijn talrijke dingen - zelfs belangrijke dingen - die vandaag gebeuren waaromtrent vele mensen onwetend zijn, of blijven, precies omdat relevante media het 'verzwijgen' of soms zelfs bewust/intentioneel misrepresenteren. Vele van die "dingen" kan men dus enkel weten/begrijpen via logische deducties die berusten op kennis die men enkel kan vergaren op basis van persoonlijke interesse en langdurige eerlijke observaties.

Het is een tautologie van te zeggen dat de werkelijkheid "werkelijk" is, en het is dus zinloos van te vragen hoe werkelijk de werkelijkheid zou zijn. De retorische vraagstelling in de titel zou dus beter luiden: " In hoeverre kunnen we de werkelijkheid vatten?". Ook, dat machtige media speciale belangen dienen staat buiten kijf, maar of die nu " verborgen" zouden zijn of niet gaat afhangen van het verstand en het karakter van de consumenten van die media. Ik betwijfel alleszins dat de media "doelbewust angst voor criminaliteit" zouden willen scheppen. Dat lijkt me een verkeerde inschatting van de ideologische aard van de huidige dominante Westerse media. Tot nog toe blijven die grotendeels de gevaren van het islamofascisme minimaliseren in plaats van 'opblazen', want na een kwarteeuw ogen toeknijpen gaat het nog even duren voor ze de noodzakelijke mentale ommekeer gaan kunnen maken.

Het is nonsens van te beweren dat er geen "universele waarheid" zou bestaan, en nog erger dat er geen "waarheid" zou bestaan. Dat moreel relativisme van postmoderne Westerlingen toch! Het gaan hun zelfvertrouwen, en dus hun beschaving, vernietigen. De auteur denkt alleszins dat de menselijke geest de waarheid niet zou kunnen vatten. Dat is zeker waar voor 'alle waarheid', maar mag niet betekenen dat men niet zou moeten proberen van te proberen van ze zo dicht mogelijk te benaderen.

De media filter bestaat, maar de media zijn niet de "enige" (of volledige) bron van informatie, althans niet voor welopgevoede en verstandige mensen.

#119785

Neverbeendead Religion

 

De enige rede waarom de media te laat en in die context het drones debat niet zullen houden is omdat drones een commercieel artikel zijn voor de consument en omdat wapens dat ook zijn omdat er altijd een meerderheid the second amendment als wet in stand houdt.
Op deze pagina kan men al eens zien hoe een tiener die gegevens combineert.
http://www.courant.com/politic...
Er is dus ook geen Apple debat in de media over het vrijgeven van Apple accounts aan de F.B.I. om criminelen te vatten die voor de ogen en oren van hun op afstand en draadloos bestuurd moordwapen vanuit hun zelfgekozen locatie daar een iPhone of iPad voor gebruiken.
Om nog te zwijgen over diezelfde moordwapens die autonoom zoals een zelfrijdende auto van Google zijn gemaakt door bijvoorbeeld een nieuwe tiener die tot de diy manuals op het net leiden. Want second amendment betekent het mogen bezitten wat zij met slechte bedoelingen in de maatschappij bezitten om zich te kunnen verdedigen.
Want als men weet dat The lights uit Smells like teen spirit voor de media staan, kunnen we eens van twee pagina's die momenteel nog op het net staan naar diegenen gaan die al het verst staan en dus toch positief kunnen omgaan met een oude clip die enkel maar voor de schijn een positieve toekomst laat zien.
http://www.humo.be/zelf-iets-o...
http://www.humo.be/zelf-iets-o...
https://youtu.be/uAhzBVALop4
Vraag ook niemand in de media waarom het drones debat niet in een downward spiral zal terechtkomen vanwege de logische oplossing want dan moet men de onwetendheid toegeven en wanneer men dat moet doen, moet men dan ook nog toegeven dat men het dan maar allemaal volledig onwetend of met een volledig gerust gemoed tegemoet gaat in een wereld waar dan geen problematiek is of waar alle landen die geld uitgeven aan defensie dit dan nog steeds enkel maar voor de lol doen omdat alles constant 24/7 grote lol is.
https://youtu.be/uA8U0U9bV7E
https://youtu.be/uSs05QDO8iw

#120057

fcal

 

Met de werkelijkheid dient rekening gehouden te worden. Zeker nu in deze periode van rouw voor een groot leider als Fidel Castro Ruz. Zoon van een ingeweken Bask, die het van landarbeider tot eigenaar van een 4.500 ha grote suikerrietplantage schopte en zijn kinderen naar de beste scholen en universiteiten kon sturen. Geen wonder dat vele regeringsleiders en andere overheden zich uitsloven om deze onverschrokken baardman te bewieroken. Eurocommissaris Juncker prees hem als charismatische held, de vader-Michel viel bijna over zijn eigen woorden van lof, de Engelse socialist Corbyn ontbrak het aan woorden om zijn diepgevoelde smart te uiten. En Justin Trudeau, vaders zoon, wist gepaste woorden van medeleven te vinden met het heengaan van deze tiran.

http://www.macleans.ca/news/tr...

Op Twitter stonden enkele tweets, die duidden op een breed medeleven.

https://twitter.com/hashtag/tr...

#120058

OutlawMike

 

Inderdaad. En Federica Mogherini, die het nodig vond in paniek een EU-top bijeen te roepen om het angstaanjagende feit van Trump's verkiezing, en hoe er op te reageren, te bespreken, liet zich ook niet onbetuigd:

"Having learnt the news of the passing away of Comandante Fidel Castro, I would like first of all to express my most heartfelt condolences to his brother Raul, their family and friends.

Fidel Castro was a man of determination and an historical figure. He passes away in times of great challenges and uncertainties. And of great changes in his country.

With agreeing on the Political Dialogue and Cooperation Agreement last spring, the European Union opened a new chapter in relations that have always been strong through decades with the Cuban people. The European Union will keep bringing forward its strong engagement with Cuba."

Ik ben het met haar eens. Ik voeg er aan toe dat ik altijd zwaar geleden heb onder het heengaan van Dr. Joseph Goebbels, die meer dan wie ook in het Duitsland van de jaren dertig ALLES gedaan heeft om de publiciteitsbusiness en radio-uitzendingen in zijn land te ondersteunen.

Ik herinner me ook de warme gevoelens die ik koesterde voor de Grote Roerganger, groot promotor van de Chinese staalindustrie in 1953, toen ik als elfjarige snaak in 1976 moest vernemen dat Mao, net als Castro een "man of determination and a historical figure", het tijdelijke met het eeuwige verwisseld had.

Vergeten we tot slot zeker niet de heer Adolf Hitler, die als overtuigde vegetarier lang voor de amateurs van PETA en Michel Vandenbosch Europeanen de weg wees naar een toekomst waarin dieren niet meer onnodig hoeven te lijden. Meat is Murder, weet je wel. Ik heb het dan nog niet eens over 's mans gigantische inspanningen voor een Verenigd Europa, waarbij die van Jean Monnet en Guy Verhofstadt in het niet verzinken.

#120060

Marc Huybrechts

 

Aaa.....h, dat sarcasme van contemporele Belgen, het blijft ongeevenaard in de wereld vandaag. Zowel Fcal als Outlaw kunnen er niet aan ontsnappen. De spitsvondigheid van Outlaw in dit opzicht is blijkbaar onuitputtelijk, maar Fcal eindigt toch met een verwijzing naar de "werkelijkheid" (onbereikbaar voor vader Michel) door Castro correct te betitelen als een "tiran".

Echter, de impliciete aanval tegen vegetariers kan ik niet goedkeuren. Er bestaat geen correlatie tussen vegetarisme en pc-cultuur, noch tussen gezond verstand en carnivorisme. Spijtig genoeg, met het overlijden van Traveller is hier een belangrijke stem tegen vegetarisme verdwenen.

#120062

Anonymous

 

Nu jij nog.

#120059

OutlawMike

 

Ik zou er nog aan toevoegen dat, alhoewel een controversiele figuur, Keizer Nero altijd herinnerd zal worden als de man die grote aandacht besteedde aan de straatverlichting in het Antieke Rome.

#120063

Questing Beast

 

Laat ons dan ook vooral Keizer Caligula niet vergeten, de grote voorvechter van de dierenrechten, die zijn paard tot consul wenste te benoemen maar hierin werd gedwarsboomd door een reactionaire senaat.

#120065

OutlawMike

 

Laat me raden. Die recalcitrante senator die de Keizer dwarsboomde, was dat niet die Donaldvs Trvmpvs? Hate Crime!

In onze vanderlandsche media inmiddels KUNNEN ze het maar niet verwerken worden dat hun chouchou verloren heeft. Om de haverklap worden we eraan herinnerd dat Clinton's popular vote maar blijft groeien.

Wat ze er niet bij vertellen is dat die groeiende popular vote vrijwel uitsluitend te "danken" is aan Californie, waar a.) de voorbije veertig jaar een onvoorstelbare bevolkingsshift heeft plaatsgevonden ten voordele van Mexicanen en ten nadele van blanken en b.) men blijkbaar, drie weken na de verkiezingen, moeite heeft met tellen.

Ik haast me uiteraard om eraan toe te voegen dat a.) niets te maken heeft met b.), ik wil Wouter Van Bellingen niet op mijn dak krijgen.

Je moet je dat eens voorstellen: in 1970 maakten Latino's, die toen met 2,4 miljoen waren, 12% uit van de Californische bevolking. In 2014 was het ruwweg fifty/fifty voor Latino's en blanken (elke bevolkingsgroep iets onder de 14 miljoen) (voor het gemak negeer ik, racist zijnde, effe Aziaten, arabieriers, en immigranten uit de Vlonders minus Astrid Bryan).

We kunnen drie dingen besluiten:

 

a.) Het blanke ras is aan het uitsterven.

b.) Latino's die een onevenredig groot deel van de welfare opslorpen, stemmen bijna unaniem voor de partij die gratis lunches uitdeelt aka de democraten

c.) Als het Electoral College er niet zou zijn, zou de president van de VS gekozen worden door drugcartels en tortillavreters in de barrio's van LA, San Diego en San Francisco.

#120066

Leo Norekens

 

"....ik wil Wouter Van Bellingen niet op mijn dak krijgen..."

Natuurlijk wil je Wouter niet op je dak. Dat zou een gruwelijke raciale stereotypering zijn. Laat dat daklopen maar aan Schoorsteenpiet over.

Wouter zou eigenlijk opgehokt moeten worden in deze beschaafde tijden. Hij is namelijk niet alleen zwart, maar bovendien ook onbetrouwbaar (loog zich de nationale bekendheid in), hij werkt niet (tenminste hij is "directeur" van de vzw Minderhedenforum, wat op hetzelfde neerkomt), hij ziet racisme waar er geen is, en hij spreekt onverstaanbaar.
Hoe ver kan men gaan met raciale stereotyperingen?

 

#120067

Marc Huybrechts

 

@Outlaw

Wat die "popular vote" van HClinton betreft, denk ik dat men de nadruk moet leggen op zowel de concentratie ervan in CA en NYCity als op vele indicaties dat er vele onrechtmatige illegale voters zijn. Trump zelf spreekt van meer dan 2 miljoen illegale voters. Misschien is dat een overdrijving, maar ik denk van niet. Pew Research heeft studies gedaan die dat onderschrijven in verschillende staten. Hier in Virginia heeft George Mason univ onlangs een studie ondernomen die aantoont dat ongeveer 13% van illegalen (sorry, "undocumented migrants" in pc-speak) op de voter registration lijsten staat. Ongeacht wat de exacte cijfers zouden zijn, het feit blijft dat de Obama Administratie (via de Justice Department) zich altijd heeft verzet tegen pogingen van individuele staten om de integriteit van de verkiezingen te kunnen garanderen. Er is ook het feit dat vele linkse staten absurdelijk allerlei officiele documenten uitgeven aan illegalen, hoofdzakelijk rijbewijzen, waardoor die illegalen dan ook op voter registration lijsten kunnen geraken. Kortom, onder Obama is men al ver afgeweken van 'rule of law'.

Dus, in plaats van met stereotiepen af te komen (gelijk "drug cartels en tortillavreters in barrios"), zou ik de nadruk willen leggen op de noodzaak van 'rule of law'. Ik woon natuurlijk niet in een barrio, en mijn ervaring met individuele Latinos is doorgaans positief. Wanneer ik een loodgieter of een elektrieker nodig heb en naar lokale bedrijven bel, dan sturen die in recente tijden doorgaans Latino werknemers die dikwijls veel beter werk afleveren dan 'autochtone' (blanke of zwarte) arbeiders.

Ik kan begrijpen dat de "vaderlandsche media" in den Belgique niet houdt van allochtone 'stereotiepen' (met die van bepaalde autochtonen hebben ze blijkbaar geen last), maar het is onbegrijpelijk dat ze het fundamenteel belang van 'rule of law' niet meer kunnen vatten.

#120068

fcal

 

Een systeem van registreren van kiesgerechtigdheid, dat uitstekend functioneerde in een tijdsbestek, waarin men op veel kleinere schaal en met grotere lokale bekendheid kon rekenen, is minder geschikt om fraude tegen te gaan als nu we geconfronteerd worden met grote migratiestromingen, grotere interne mobiliteit en omvangrijke bevolkingsagglomeraties.

Het bijhouden van een bevolkingsadministratie of burgerlijke stand zou daar in kunnen helpen. De hiermee verbonden identiteitskaart zou veel fraudemogelijkheden kunnen beperken. Nederland, enigzins in de Anglo-Saksische traditie, kende tot voor een tiental jaar ook geen systeem van identiteitsbeheer. Men heeft het ingevoerd om diverse redenen o.a. de kostprijs, een reispas is duurder dan een identiteitskaart, het vereenvoudigt de interne Europese mobiliteit en het voorkomt uitwassen van sociale fraude. Er zijn gevallen aan het licht gekomen waarbij zogenaamde werklozen op meerdere gemeenten ingeschreven werden en dus ook meerdere vergoedingen bekwamen. In Nederland bestaat geen kiesplicht. In België werd de identiteitskaart ingevoerd tijdens de Duitse bezetting in WO1. 

Er zijn wellicht ook andere methoden om alvast de belangrijkste stemfraudemogelijkheden aan te vatten. Nu men over een drievoudige meerderheid beschikt, kan de Republikeinse Partij hier werk van maken.

 

#120069

fcal

 

Tja, die kiesregisters lijken een puinhoop te zijn. Volgens Pew zou er ongeveer 12,5% registraties onjuist, verlopen of dubbel zijn. 12,5% van circa 250 miljoen kiesgerechtigden loopt op tot 31 miljoen foute registraties. Verder zou circa 1,8 miljoen van hen overleden zijn en 2,8 miljoen anderen zouden in meer dan 1 deelstaat ingeschreven zijn. Uit Californië (San Diego) is een geval bekend van 83 personen met verschillende namen, die allemaal in dezelfde flat woonden. Hoog tijd om daaraan te verhelpen.

#120070

Marc Huybrechts

 

De Obama Administratie heeft zich steeds verzet tegen pogingen van individuele staten om gezond-verstand condities te stellen voor het bepalen van stemgerechtigheid. En de Obama Justice Department heeft steeds geweigerd om manifeste gevallen van voter fraud juridisch te vervolgen.

Misschien gaat Trump er in slagen van terug orde op zaken te stellen, zeker in de 30 'rode' staten met Republikeinse overheid. Maar de vraag is hoe gaat hij sommige van de 'ergste' blauwe/linkse staten kunnen dwingen van de wetgeving te volgen. Dat gaat de 'power of the purse' vereisen, i.e. de geldkraan van de federale overheid naar die staten afsluiten of beperken. Dat vereist dus de medewerking van Congress en zich afzetten tegen de objecties van de 'grote' naief-linkse MSM media. We zullen zien, en men kan nu al voorzien dat er stories en beelden zullen gaan verschijnen op de VRT (overgenomen van CNN) over 'barbaarse toestanden' in Los Angeles, Chicago, etc...als gevolg van een vermeend-extreem-rechtse Trump. In de eigen boezem kijken kunnen die niet.

#120071

OutlawMike

 

Marc,

"mijn ervaring met individuele Latinos is doorgaans positief. Wanneer ik een loodgieter of een elektrieker nodig heb en naar lokale bedrijven bel, dan sturen die in recente tijden doorgaans Latino werknemers die dikwijls veel beter werk afleveren dan 'autochtone' (blanke of zwarte) arbeiders."

Ja. En ik heb klanten van Kameroenese afkomst in de G.straat in mijn thuisstad die zo (traditioneel) Vlaams zijn als maar kan. Drie kinderen, huis gekocht, aan het renoveren met de bescheiden middelen die ze hebben maar toch op efficiente wijzen, ouders allebei werkend, respecteren de wet, betalen belastingen. Zulke immigranten, laat maar komen.

Helaas plattekaas, dit gaat niet op voor de meerderheid. Het is geen toeval dat een film als 'Black' gemaakt kan worden (omdat de regisseur een halvegare is die meeloopt in het linkse verhaaltje natuurlijk, maar ook en misschien vooral omdat de zwarte bevolking in de hoofdstad onvermijdelijk een criminele zwarte jongerencultuur meegebracht hebben. Er bestaan geen blanke tegenhangers van dat fenomeen).

Ik heb geen data over de arbeidsparticipatie van Latino's in de VS. Ik twijfel er niet aan dat onder hen veel prijzenswaardige individuen zitten. Maar ik ben een 'numbers guy' en ik word altijd wat zenuwachtig als ik hoor 'het zijn er veel'. Wat is veel? Onder de 80% moslims in Molenbeek zitten allicht prima mensen, die niets liever willen dan zich inschakelen in onze economie en hier een normaal bestaan leiden. Maar als 'veel' van dat soort mensen betekent "20% van de 80% moslims", tja, dan heb je toch een probleem.

Ik ben een VB'er. Het partijstandpunt volgend zeg ik 'alle mensen zijn gelijkwaardig, maar daarom niet alle culturen'. Je kan de man (en vrouw) uit Mexico halen maar je kan helaas Mexico niet uit de man (of vrouw) halen. En dus kan je met mathematische zekerheid stellen dat met de influx van zeg maar Mexicanen ook aspecten meekomen die helaas kenmerkend zijn voor de Mexicaanse samenleving. Machogedrag, een 'tendency for shady deals', anti-blank racisme, plantrekkerij, slordigheid.

Ik... denk dat wij blanken op een punt gekomen zijn waarbij we de typisch blanke reflex om met alle macht te willen aantonen dat we toch maar geen racist zijn te laten varen. We moeten met een koel en onpassioneel oog naar de migratiestromen op onze aardbol kijken, dan zullen we constateren dat die migratiestromen hoofdzakelijk éénrichtingsverkeer zijn. Weinigen onder ons blanken voelen zich geroepen om te verkassen naar Ouagadougou, Ciudad Juarez, Sanaa of Dhacca. Omgekeerd echter is het een stampede vanuit de Hindu Kush, de Sahel of Latijns-Amerika richting het Westen.

Ergo, het moet toch zijn dat er iets is dat wij beter doen. We moeten daar 'credit' voor durven nemen.