Vlaanderen en België in de clinch over omroep en telecom

De Vlaamse en de federale overheid liggen met elkaar in conflict over de bevoegdheid inzake omroep en telecommunicatie, twee concepten die door de technologische evolutie steeds meer overlapping vertonen. Het federale BIPT vorderde en verkreeg bij het Arbitragehof de gedeeltelijke vernietiging (PDF) van een stuk Vlaamse mediawetgeving, en mediaminister Geert Bourgeois weigerde zijn handtekening te plaatsen onder een akkoord tussen federale overheid en gemeenschappen.

BOURGEOIS WEIGERT AKKOORD TE ONDERTEKENEN

Geert Bourgeois
Geert Bourgeois
Op 6 juli jongstleden weigerde mediaminister Geert Bourgeois (N-VA) zijn handtekening te plaatsen onder een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen over elektronische communicatienetwerken. Die weigering was vooraf doorgepraat en afgesproken met de voltallige Vlaamse regering. Reden voor de weigering: de Franse gemeenschap blijft gedogen dat Franstalige commerciële radio's met veel te hoge zendvermogens Vlaamse radiostations storen, en de federale etherpolitie van het BIPT weigert op te treden zolang de Franse gemeenschap daartoe geen opdracht geeft.


FRANSTALIGE STOORZENDERS
Toen de VRT in de vroege ochtend van 5 juli de krachtige FM-zenders van de zendmast in Egem tijdelijk uitschakelde voor onderhoudswerkzaamheden aan de antennes, merkten radio-amateurs op dat de Brusselse "lokale" radio's Bel-RTL (104.0 MHz), Contact (102.2 MHz) en Nostalgie (100.0 Mhz) op frequenties vlak naast die van de VRT tot aan de kust te ontvangen waren. Het is een publiek geheim dat Franstalige commerciële radio's zich niet houden aan de officieel gecoördineerde zendvermogens, en dat de overheid hiertegen niet optreedt. Omdat omroep een gemeenschapsbevoegdheid is, komt de federale etherpolitie van het BIPT pas in actie wanneer de bevoegde gemeenschap haar daartoe de opdracht geeft. En waarom laat de Franse gemeenschap begaan?
Marino Keulen
Marino Keulen
In 2003 verwoordde toenmalig Vlaams mediaminister Marino Keulen (VLD) het als volgt in een interview met www.politics.be:
Maar ten tweede heeft het ook te maken met de mentaliteit. Zij [de Franstalige politici] durven dat niet te zeggen, maar dat menen ze wel: de Francité, de Franse taal als cultuurmiddel bij uitstek, die in heel het Koninkrijk te horen moet zijn. Tot in Antwerpen toe. Dat zit er nog altijd in. Het Frans is voor hen de cultuurtaal bij uitstek. Dat is hun beeld van een stuk cultuurpolitiek, waarbij ze de taal bij uitstek als cultuurproduct gebruiken.

En in één adem noemde Keulen de federale overheid medeplichtig aan deze imperialistische mediastrategie van de Franse gemeenschap:
Het enige waar ik wel eens problemen mee heb is op het vlak van media. En dan situeert zich dat niet als een probleem met de Franstalige Gemeenschap, maar wel met de Belgische [federale] overheid omdat die moet optreden bij inbreuken. De Belgische overheid is verantwoordelijk voor de 'etherpolitie'. Maar onder Franstalige druk opereert die etherpolitie niet.

Marc Holemans
Marc Holemans
Marc Holemans van het Vlaams-Brabantse radionetwerk RGR vatte gisteren tegenover LVB.net de situatie op het terrein als volgt samen:
Sommige Vlaamse lokale radio's zijn slechts 1 kilometer ver te ontvangen als zij zich houden aan de bepalingen van hun zendvergunning, omwille van storingen uit Wallonië. Terwijl de Franse gemeenschap oogluikend toelaat dat Franstalige commerciële radio's met meerdere kilowatts tot diep in Vlaanderen te ontvangen zijn, controleert de Vlaamse overheid nauwgezet de Vlaamse radio's en bestraft ze elke overtreding. De Walen besterven het van het lachen met de domme Vlamingen.

TELECOMDECREET
Maar etherchaos en etherpolitie vormen niet de enige twistpunten tussen Vlaanderen en de federale overheid. Vorig jaar werd de Vlaamse mediawetgeving aangepast aan enkele Europese richtlijnen die inspelen op de groeiende convergentie tussen omroep en telecommunicatie. Met het zogenaamde "telecomdecreet" werden "radio- en televisiediensten" gedefinieerd, kwam er een meldingsplicht en een verplichting tot rechtspersoonlijkheid voor internetradio's, en werd de must-carryregeling op de kabel beperkt tot de analoge openbare radio-omroepen, de openbare televisie-omroepen en de regionale televisie-omroepen . "Telecom-decreet" is de informele naam voor het "decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van sommige andere bepalingen betreffende de radio-omroep en de televisie". Dit decreet werd op 9 augustus 2004 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

FEDERAAL TELECOMAGENTSCHAP BIPT VROEG VERNIETIGING VLAAMS DECREET
Op 26 november 2004 diende het BIPT een verzoekschrift in bij het Arbitragehof om dit Vlaamse decreet te laten vernietigen. De bezwaren van het BIPT tegen dit Vlaamse decreet worden verder meer in detail besproken. Vorige week, meer bepaald op 13 juli, heeft een college van tien rechters bij het Arbitragehof over deze kwestie beraadslaagd. Eén artikel van het decreet werd vernietigd, maar de gevolgen van het decreet blijven gehandhaafd tot wanneer er een nieuw decreet wordt uitgevaardigd, of uiterlijk tot het einde van dit jaar. Omdat het vernietigde artikel zeer uitgebreid is, strekken de gevolgen zich uit over meerdere domeinen, onder meer: marktregulering, kabelnetwerken, het opstellen van een digitaal frequentieplan en de uitreiking van zendvergunningen voor digitale omroepnetwerken, en de voorwaarden die opgelegd worden aan satelliet-omroepnetwerken en aan settopboxen voor digitale televisie.

BEPALINGEN VAN HET VERNIETIGDE ARTIKEL
Het vernietigde artikel bepaalt onder meer hoe de Vlaamse overheid als marktregulator kan optreden, en bijzondere verplichtingen kan opleggen aan telecombedrijven met een "aanmerkelijke marktkracht" die ook omroepactiviteiten ontwikkelen (in de praktijk: Telenet en Belgacom). Ook de wijzigingen aan de wetgeving op de kabelnetwerken, met onder meer de wijzigingen aan de must-carry verplichtingen, de voorwaarden om kabelnetwerken onder de grond of aan gevels van huizen te bevestigen, en de bepaling dat de infrastructuur om omroepsignalen tot bij de kopstations van de kabelnetwerken te transporteren onder Vlaamse bevoegdheid valt, zijn vernietigd. Omdat de gevolgen van het decreet tijdelijk gehandhaafd blijven, heeft deze vernietiging op korte termijn geen praktische gevolgen.

BEZWAREN VAN HET BIPT
Het BIPT vindt dat zij als federale regulator van de Belgische telecommunicatiesector door het Vlaamse telecom-decreet te zeer beperkt wordt in haar activiteiten en bevoegdheden. Het BIPT voert aan dat Vlaanderen onvoldoende onderscheid maakt tussen enerzijds de netwerken die louter voor omroepdoeleinden worden gebruikt (en die bijgevolg onder de Vlaamse bevoegdheid vallen), en anderzijds de netwerken die geheel of gedeeltelijk voor telecommunicatiedoeleinden worden gebruikt (en waarvoor het BIPT bevoegd is). Een ander punt van betwisting is het feit dat het Vlaamse decreet signalen die tussen een studio en de eindregie worden verstuurd, als omroepsignalen beschouwt, terwijl het BIPT stelt dat er pas na de eindregie sprake is van omroep. Signalen die tussen een studio en de eindregie worden verstuurd, vallen volgens het BIPT onder telecommunicatie en dus volledig onder haar bevoegdheid. Ten derde verwijst het BIPT naar eerdere uitspraken van het Arbitragehof die stellen dat de bevoegdheden inzake elektronische communicatie dermate verweven zijn, dat zij enkel in onderlinge samenwerking kunnen worden uitgeoefend. Het telecom-decreet werd door Vlaanderen eenzijdig uitgevaardigd zonder voorafgaand overleg met de federale overheid.

HET VLAAMSE STANDPUNT
De Vlaamse regering betwist alle aangevoerde argumenten van het BIPT, en stelt dat de overlapping tussen omroep en telecommunicatie nu eenmaal inherent is aan de technologische convergentie van beide communicatievormen. De marktregulerende bevoegdheid van het VCM (binnenkort hervormd in VRM) raakt slechts op marginale wijze aan de federale bevoegdheden inzake mededingingsrecht, en overschrijdt de grenzen van het omroepbeleid niet. In haar regeringsverklaring heeft de Vlaamse regering zich overigens op het standpunt gesteld dat zij streeft naar een omvorming van het BIPT in een onafhankelijk instituut waarin de federale overheid en de deelstaten gelijkwaardig in het beheer vertegenwoordigd zijn.

GRONDEN VOOR DE VERNIETIGING
Het BIPT had ook de vernietiging gevraagd van de artikels die de "radio- en televisiediensten" reguleren, onder meer de internetradio's. Het Arbitragehof ging daar niet op in, omdat de bevoegdheid zich daar wel strikt tot omroepaangelegenheden beperkt. Het Arbitragehof heeft het bewuste artikel 18 wel vernietigd, omdat de Vlaamse overheid het evenredigheidsprincipe zou hebben geschonden, door niet vooraf overleg te plegen met de federale overheid en met de andere gemeenschappen:
[In deze zaak] zijn evenwel de bevoegdheden van de federale Staat en de gemeenschappen inzake de elektronische communicatie-infrastructuur, ten gevolge van de technologische evolutie, dermate verweven geworden dat ze niet meer dan in onderlinge samenwerking kunnen worden uitgeoefend. Daaruit volgt dat de wetgever, door eenzijdig de bevoegdheid van de regulator van de telecommunicatie te regelen, het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden dat eigen is aan elke bevoegdheidsuitoefening.

In 2003 verwierp het Arbitragehof een verzoek van de Vlaamse overheid om een Franstalig frequentieplan dat in 2002 zonder akkoord met Vlaanderen werd uitgevaardigd, te laten vernietigen. Toen stelde het Arbitragehof dat overleg tussen de gemeenschappen in omroepkwesties louter een kwestie is van vrijwilligheid, en op geen enkele manier juridisch kan worden afgedwongen.

Reacties

#11933

Mike Reys

 

Gekend probleem, probeer in Ukkel maar eens FM Brussel te ontvangen! Geen idee waar de antenne staat (ze zenden uit van Flagey, maar daar zou ik nu persoonlijk eens geen antenne zetten zie!), maar het valt op dat ik in de auto FM Brussel kan blijven vasthouden tot bijna in Gent. Als ik richting Leuven rijdt, raak ik FM Brussel kort na Sterrebeek kwijt. Rijd ik richting het Franstalige landsdeel, dan raak ik FM Brussel soms kwijt terwijl ik nog op het Brussels grondgebied ben.

VivaBxl is daarentegen ver buiten Brussel te ontvangen, gelijk welke richting.

Bovenstaand artikel toont nog maar eens aan in welk Apenland wij leven... vanavond een wereldrecord met het nationale volkslied? Wat een farce...

#11936

Eddy

 

Vlaanderen onafhankelijk, nu!

#11941

Erik Evrard

 

Die slecht ontvangstkwaliteit van de VRT is een gekend en oud zeer, maar dat kan je niet België of de federale overheid verwijten. Ik geloof dat Studio Brussel vanuit de zendmast uit Sint-Pietersleeuw uitgezonden wordt. Als je dan de geografie van België bekijkt, is het logisch dat je tot Gent de zender uit Brabant goed kan ontvangen (terwijl Oost-Vlaanderen er zelf een heeft), en dat het Brussels gewest en alles ten oosten en zuid-oosten daarvan slechter bereik heeft.

In principe is de mast in Sint-Pietersleeuw hoog genoeg, maar kwatongen beweren dat de VRT kunstmatig met te weinig vermogen uitzendt om de eigen positie (ten opzichte van commerciële en lokale radio's te beschermen). Of dat waar is kan ik niet zomaar zeggen. Feit is dat in het buitenland (in relatief vlakke landen) met minder zenders/frequenties een gelijkaardig gebied kan afgedekt worden (3 i.p.v. 5).

De VRT kan dus zeker met minder frequenties, maar dit is historisch gegroeid. Om met minder frequenties en groter vermogen uit te zenden moeten er wellicht zenders verplaatst worden, maar dat is tegenwoordig heel moeilijk. Niet alleen de kostprijs hiervan zou zeer hoog uitvallen, het is ook veel moeilijker om nog een vergunning te krijgen.

In het archief van http://www.radiof... is er veel cijfermateriaal terug te vinden over deze problematiek. Natuurlijk worden hier de belangen van de commerciële en lokale radio's verdedigd, maar ze hebben wel vaak een punt.

Ik weet niet vanwaar VivaBruxelles uitzendt, maar het zou wel eens Waver kunnen zijn. Dat is natuurlijk een toplokatie voor een zender in het midden van het land. De VRT had daar nooit mogen weggaan, maar dat was helaas een van de onlogische dingen die voortvloeiden uit een federalisering van België.

#11942

waarnemer

 

Nog maar eens een van de vele voorbeelden die bewijzen dat

"belgie" geen zin meer heeft.

#11943

jos

 

wanneer stopt dat soort pesterijen?

#11944

laatste belg

 

mike: union fait la farce!!!!!!

dus weg union!!

#11947

Briggs

 

Ach, dan storen we toch gewoon hun kanalen.

Op de campus VUB Etterbeek is het heel moeilijk om Radio Contact (NL) te ontvangen, als ik mij niet vergis.

#12024

Eric Jans

 

Waalse 'solidariteit'.

#12140

uitgelachen

 

De Walen lopen al een aantal jaar redelijk stijf rond door de krampen van het lachen met de Vlamingen.

In Brussel vallen tegenwoordig ook al heel wat chronische misvormingen voor.

Belgie viert feest mijn oren, ik kan niet geloven dat Shakin' Albert opiniepeilingen van VTM gebruikt... hypocriete mannen... ik quote zijn zoontje nog eens (die MET sportkart en ZONDER koninklijke ambities - jeweetewel Low-Rent) "Ge koent aan ezijn egeziecht zien datem van de veetee-em ies".

Ik hoor ook tot die 89% dan, met de nuance dat ik WEL wil dat het koningshuis afgeschaft wordt... voor mijn part zo pijnlijk mogelijk trouwens maar ge moogt niet teveel willen zeker.

Niet te doen dat het nog bestaat in het jaar 2005...

Overlaatst in het toeristisch Brugge: What a Monarchy? Isn't that like... with a king and throne and sh##? Ohw a federal monarchy... yeah that makes more sense. What is the king's job then? Toen was het gesprek afgelopen want ik kon geen zinnig antwoord geven.

#12160

Flandria Romana

 

Rijsel & Duinkerke kunnen we als Scheldevlamingen nog veel minder ontvangen dan francofoon België. Ongerijmd als het over eigen volksgenoten gaat. Waar is dan het transnationaal Europa? een oorverdovende en niets ontziende schande.

#12382

Sally Mens

 

Gewoon terugpesten zou ik zeggen. De zoveelste radio-oorlog in de wereld. (overigens deed ik dat vroeger als radiopiraat ook!) Er wonen genoeg Vlamingen en Nederlanders in Wallonië die graag Vlaamse zenders horen. Vlaanderen moet eens ophouden de braafste te willen zijn. Er is afgesproken dat de 'deelstaten' op dit terrein (media) autonomie hebben maar een 'buitenland' mag je best wijzen op de rechten van taalminderheden zoals het recht van een ieder op vrije ontvangst van informatie (cc Verdrag van Rome 1957 - stichtingsverdrag van de EEG). Dat wijzen kunnen Walen als de besten, nu wij?

[Even commentaar voorkomen, maar Nederlanders en Vlamingen trekken in deze gelijk op! Ik ben Nederlander, maar 'wens-Vlaming'.]

#12383

Flandria romana

 

Dat is geen kwestie van terugpesten. Dit is bevorderlijk voor de tweetaligheid, als niet binnen het eigen volk, dan toch binnen het eigen land.

#12414

Sally Mens

 

Zeker het bevordert de tweetaligheid. Maar u moet even met mij mee doordenken. Denkt u dat Wallonië zal toegeven? Nee. Dus is er eindelijk een Wetstraat-crisis waarbij je kunt stellen dat de Walen eens in de beklaagdenbank zitten. Zoals ik op http://belgicist.... schreef is de achilleshiel van de Walen hun gebrek aan aanpassingsvermogen dus daarop kun je ze zodanig aanpakken dat België òf barst òf doorgaat als land waarin de ene helft van het land de ander niet meer de les kan lezen. Overigens is meertaligheid een enorm pré in een geglobaliseerde wereldeconomie!

#12430

Sally Mens

 

Nog even een toelichting op deze strategie t.o.v. Wallonië. Volgens mij hebben de Walen ALTIJD gesteld dat Wallonië ééntalig is en Vlaanderen tweetalig. Nou als Nederlander maak je dat in Brussel al mee en hoe verder je zuidwaarts gaat des te erger het wordt. Wij gaan daarom campings overnemen in La Belle France waar Franse taalonkundige Nederlanders en Duitsers vervolgens volop neerstrijken. Zo maak je van een zgn. achterstand je broodwinning. Vlamingen klagen ach en wee over wat de Walen hen aandoen maar vergeten dat wat Wallonië van Vlaanderen eist ook andersom kan gebeuren. Het is toch te gek voor woorden eigenlijk dat als je als Vlaming in Wallonië gaat wonen je de schepen achter je moet verbranden terwijl een franstalige inwijkeling in B-H-V ...

#12709

Flandria romana

 

Wallonië is niet ééntalig van oorsprong: Waals werd er overvloedig gesproken tot aan de oorlog. Wat zij met het Waals doen is voor Vlamingen, volgens mij, de toetssteen.

Er is geen spiegelrelatie Nederlands-Frans met Wallonië. Het statuut van het Frans in Vlaanderen is een interne Vlaamse aangelegenheid.

Naar mijn perceptie is het raadzaam dat Walen nu het Nederlands aanvaarden, niet omwille van cultuurhistorische redenen, want die zijn er niet (wel het Waals), maar omwille van het numerieke overwicht van de Nederlandstaligen in België.

Zelfs als BHV zonder Wallonië zou bestaan, dan nog vind ik het personaliteitsbeginsel ook geldig voor Nederlandstalige Vlamingen die zich in Wallonië gaan vestigen (Canadees princiepe dat geldt voor contacten tussen federaal en bijv. Engelstaligen in Québec).

Niet zozeer tegenover de gemeentelijke overheid (ook in BHV moet dit trouwens restrictief - naar Peeters - zolang zij geen 50% meerderheid vormen), als wel tegenover de federale overheid (1°), en onderwijs gedeeltelijk in de moedertaal mits numeriek voldoende aanwezigheid (2°), waarbij 1° zeker geen ingrijpende administratieve last met zich meebrengt.

Het zou de mobiliteit van Vlamingen doorheen België ten goede komen en de vervreemding onder Belgen op positieve wijze tegengaan.

#12899

Sally Mens

 

Als de Waalse politici uw verhaal zouden volgen voor het bestwil van degenen die hen verkozen hebben zou dat voor de Walen dezelfde positieve gevolgen hebben. Ook voor mij houdt e.e.a. niet in dat de Gemeenschapsautonomieën hun zin zouden verliezen al zou de problematiek in het Brussels Gewest aanmerkelijk afnemen.

Mij lijkt het dat er nog steeds Waalse politici rondlopen die Vlamingen allen als orangisten zien die een door Nederland gemotiveerde contra-revolutie op gang willen brengen. Alleen is er in Nederland hooguit anderhalve man en een paardenkop dat zich ook maar enigszins iets bekommert om het bestwil van de Vlamingen zèlf!

Waarmee het beest een naam gegeven is...

#12982

Sally Mens

 

Beste Flandria Romana, "devil in disguise". Zijn wij nu al uitgepraat? Blijft het bij een portie afgeven op elkaar zonder constructief naar oplossingen te zoeken? Wat die ook is ...
Kramer vs. Kramer of een LAT-relatie, u heeft daar inbreng in! Maar blijf in het heden alstublieft! Als ik u zo lees lijkt u mij een Waalsgezind revanchist die aan het "pot verwijt de ketel" en "de balk in andermans oog vergelijken met de eigen splinter" doet. Kijk als we zo doorgaan komen we er nooit uit.

Persoonlijk ben ik meer een aanhangster van de Pacificatie van Gent dan van de Unie van U- of Atrecht en een Tiendaagse Veldtocht of teruggaan naar de tijden vóór 1927 of 1930 lijkt me ook irreëel. Dus òf ogen open voor de huidige werkelijkheid òf impliciet toegeven aan de rancune uit 1830 en '31 en later 1919 en '20. Als volwassenen begin je niet over "Hij begon" of "Weet je nog dat hij ..."

Persoonlijk maak ik door deze halsstarrigheid mee dat ik in het Brusselse doodsbang ben gehospitaliseerd te raken. Hoe verhoudt zich dat tot uw revanchisme? Vond u daarbij ook de Raad van Europa aan uw zijde? Waarom gaat u niet fietsen? Gordelen en 'per ongeluk' franstaligen bruskeren door door de Vlaamse Hoofdstad te fietsen. Fietsen, toch al levensgevaarlijk in Brussel!

#12984

Quirium

 

Beste Sally, inderdaad bestaat er in Nederland niet echt een enthousiaste interesse voor het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven. Toch antwoordde verleden jaar of 2 jaar geleden in een programma van Marcel Vanthilt (ik weet niet meer hoe het heette, iets met lage landen) zo'n 60 % (!) van de ondervraagde Nederlanders dat ze het een goed idee vonden om Vlaanderen terug bij Nederland te voegen!
Het houdt hen niet bezig, inderdaad, maar wanneer de vraag gesteld wordt weten ze wat ze willen.

#12986

Sally Mens

 

Ja maar de politieke daad bij de mooie woorden voegen, daar is huidig Nederland niet zo sterk meer in. En dat samenvoegen: als los zand, vermengd met mortel of in de ketenen? Als ik Vlaams burger was zou ik me toch even bedenken na het volkomen belachelijke gedrag van de regering-Balkenende II in de kwesties IJzeren Rijn, HSL-Zuid (in Vl.: HST) en Westerschelde. Iets waarover men in het noorden (HSL naar Hamburg of Zuiderzeelijn; gasopbrengsten), zuiden (verlenging van de A73!) en midden (Randstadspoor grotendeels geschrapt) van Nederland kan meepraten!!! Nee: eerst de Nederlanden federaliseren en dan ... òf de Pacificatie van Gent òf (bij voortgaande Waalse halsstarrigheid) de Unie van Utrecht herstellen. Maar bij onze streken heeft nooit een strak centraal gezag gepast: daarvoor zijn we gewoonweg te anti-autoritair.

#12990

Cogito

 

Zeer zeker Sally (wat aangenaam om op een Blog als deze van onze onvolprezen LVB een verstandige vrouw te kunnen verwelkomen: soms lijkt het wel een haast exclusief mannenclubje).
Het plakkaat van Verlatinghe http://users.skynet.be/hist...
geldt zelfs als één der inspiratiebronnen voor de Amerikaanse grondwet, en dat kan tellen als voorbeeld van anti-autoritaire ingesteldheid.
Spijtig genoeg lijkt Vlaanderen eens te meer geplaagd door al te autoritaire regeringen de laatste decennia en zouden we misschien best het plakkaat van Verlatinghe eens afstoffen.
Als niet-historicus weet ik niet goed wat de pacificatie van Gent inhoudt en hoe je ze in een eigentijdse benadering wil actualiseren.

De Unie van Utrecht actualiserend denk ik dat een samenvoeging van Vlaanderen met Nederland in een republiek der herenigde nederlanden het federaliseren van de nederlanden en het reduceren van de hegemonie der hollanders kan bevorderen, eerder dan dat we daarop eerst moeten wachten.

#12992

NoName.

 

Herenigen met Nederland ? Eigenlijk een beetje naast de kwestie want we zijn al verenigd binnen de EU (Europa).

#13000

Cogito

 

Dat is een Unie met een ander karakter dan dat van een natiestaat.

#13003

Sally Mens

 

NoName, Europa staat in die zgn. Europese Grondwet geen regio Vlaanderen toe dat zelfstandig mag onderhandelen. Bovendien is dat Europa in de samenhang nòg onduidelijker dan dat land ten zuiden van het mijne. Europa staat een hereniging van landen niet in de weg, een splitsing, zelfs op een democratische weg bewerkstelligd, daarentegen wordt uit alle macht tegen gegaan. Kijkt naar Spanje, Frankrijk, Italië, B, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Polen, Nederland (!). Europa is een verzameling van nationalistische staten, een statenbond, met historisch ontstane grenzen die statisch verklaard zijn. In het kader van een snelle besluitvorming wil men eerder minder staten dan meer. Dat centralisme een hoge prijs meebrengt op het gebied van taal, cultuur, identiteit, bestuur dichtbij de burger, 'maatwerk', dat wordt in de neoliberalistische euforie compleet genegeerd.
De Sociaal-Flamingantische Landdag (http://www.landdag.org) en Maurits Coppieters maken de goede analyse dat een cultureel-ongeleide economie een cultuur zal vernietigen; daarom is uw ééngemaakt Europa niet wat Vlaanderen zal bevrijden, integendeel.

Dan de Pacificatie van Gent. Op http://www.burgerschapskund... staat de historische tekst, op http://nl.wikipedia.org/wik... een vereenvoudigde uitleg en op http://home.zonnet.nl/d.van... vindt u een heel uitgebreide duiding. Vervang godsdienst door taal en/of cultuur, de 'bezetter' door unitaristisch B of NL (!) et voilá!

#13018

Sally Mens

 

Mag ik de lezers die historische teksten als leidraad willen nemen verder wijzen op de "grondwet" van de Bataafsche Republiek op http://www.burgerschapskund...

#13042

NoName.

 

@ Sally Mens. Het eengemaakte Europa zal Vlaanderen niet bevrijden. Tuurlijk niet. Maar het heeft geen zin om te streven voor onafhankelijkheid als blijkt dat 50% van de wetgeving gemeenschappelijk is met de omliggende landen terwijl de strijd voor de zelfstandigheid onredelijk lang blijft.

Het streefdoel moet zijn om tot een optimaal beleid te komen aangepast aan de wensen en noden van de bevolking. En voornamelijk een rechtschapen beleid waarin elk deel van de bevolking zich kan vinden. De huidige situatie is een samenbundeling van tegengestelde betrachtingen waarin de modale burger, ten minste als hij bewust is, zich niet kan terugvinden en het gevoel heeft permanent bedrogen te worden.

#13047

Sally Mens

 

U vergeet dat niet alle wetgeving Europees zal en kan worden. Waarom mensen een groep of natie vormen is verbonden met identiteit en dat verkwansel je niet aan een neoliberaal project als de anonieme technocratische economistische Europese Unie waar eenheid wel doch diversiteit niet nagestreefd wordt. Denkt u er alvast aan dat mede door toedoen van de Europarlementariërs en ministers van mijn land u in werkvergaderingen van de EU geacht wordt geen Nederlands, de 7e taal in grootte van de EU, te spreken? Dat als u homo- of transseksueel bent of migrant dat de EU dan interne grenzen blijft kennen voor u omdat de tolerante cultuur van de Lage Landen in bijv. Polen niet gesmaakt wordt? Nooit het kind met het badwater weggooien en geeft de EU u een hand tel uw vingers na. Witbier en gehakt: bijna verboden door de EU, om nog een voorbeeld te geven. Must carry-regeling: dat ik VRT en Canvas gratis kan kijken op m'n kabelTV, ook op losse schroeven dankzij die EU. Het lijkt mij allemaal een beetje op opgelegde handelingsonbekwaamheid. Vraagt u de vrouwenbeweging eens hoe dat voelde, vòòr 1976. Als je iets wilt, telkens toestemming moeten vragen. De EU komt niet genoeg meer van onderop en dáár heb ik problemen mee.

Gisteren een Wikipedia-pagina zitten maken over de Europese Vrije Alliantie. Met al die regionale partijen. Oude lulkoek? Nee, lijkt mij niet. Voor mij meer een teken dat het ècht mis zit met de diversiteit in Europa.

#13061

NoName.

 

@ Sally Mens.
Ik denk dat het voor veel mensen een misvatting is om te veronderstellen dat "alles" van Europa moet komen. Natuurlijk is "macht" een gevaar voor de democratie. Door de machtsbundeling in de EU ontstaat het gevaar van machtsmisbruik. Dus juist daarover moet je goede regels opleggen en doen naleven. Dus fundamenteel is dat de oorzaak van het ongenoegen wat betreft de toetreding van de nieuwe lidstaten. Die lidstaten zijn toegetreden om hun economische groei te stimuleren, en bekijken het dus eenzijdig, te weten, meer politieke macht als gevolg van de economische ontwikkeling. Maar het idee van de EU, de grondvesten, gaat eigenlijk over samen tot ontwikkeling komen, om als geïntegreerd geheel krachtiger te zijn.

En terecht de regels mogen niet "absoluut" zijn. Ze moeten ruimte geven voor de invulling volgens de lokale behoeften ofwel enkel zaken reglementeren die "overkoepelende" onderwerpen hebben.

Maar de EU is alvast een tegenmacht tegen de wirwar van kleine regeltjes die op lokaal vlak opgelegd worden en die bijna van dorp tot dorp verschillen en die zelf op hun beurt eigenlijk het goed beleid tegenwerken of voorkomen. Want ook die uitgesproken macht op lokaal niveau, bedisseld in achterkamertjes, leidt tot misbruiken en is dus eveneens niet productief.

En verder heb je het feit dat de permanente samenwerking tussen de lidstaten het gevaar van het uitbreken van oorlogen - wat we in de vorige eeuwen toch permanent mee geconfronteerd geweest zijn - voorkomt.

Maar wederom, de EU is geen magisch middel dat alle mistoestanden kan voorkomen en dat alle problemen zal oplossen. Ook de grootschaligheid van de macht van de EU zou op zijn beurt ons sneller tot een oorlog kunnen brengen met omliggende landen.

Het neo-liberaal project ? Wel tijdens de ontwikkeling van de EU (eerst EG) is men tot de vaststelling gekomen dat de economische groei de beste manier was om de staten te laten integreren en zich met elkaar laten verbinden en vervlechten. Nu, wederom, de beweging mag niet in één enkele richting gaan, enkel liberaal en enkel gesteund op groei en economische macht. Maar eender hoe, vergelijk onze macro-economische situatie nu, met bvb. zestig jaar geleden (dus na WO2) en je ziet dat we via de EU er stukken beter op geworden zijn. Dus ook hier : het kind niet met het badwater weggooien.

#13063

Sally Mens

 

Als economie voorop staat met de huidige bijbehorende abstraherende gedragsmodellen waarin het streven naar behoeftenbevrediging enkel in materiële zin gedefinieerd wordt wordt het een Europa waar het recht van de materieel welgestelde een alleenrecht wordt en daarom wijs ik de huidige EU af. En willekeur bestaat niet alleen van onderop maar ook van bovenaf. Zo is het een beslissing van Europese AMBTENAREN in 1994 om te verplichten dat de sekse van een persoon in iemands identiteitspapieren staat. Als transseksueel ben je daar erg blij mee tijdens de real-life test (de periode voorafgaande aan de geslachtsaanpassende operatie en de daaropvolgende juridische). Dus zo goed is uw EU nou ook weer niet. En eenheidsworst maakt mij ook al niet gelukkig.

Oorlogen kunnen allerlei oorzaken hebben. De EU kan zoals 'ie nu draait fors bijdragen aan het risico op burgeroorlogen: de burgers tegen de overheden of de burgers onderling. In de middelpuntvliedende maalstroom die de eenwording ons allen oplegt sneuvelen waarden die voor minderheden als essentieel ervaren worden. Europa heeft te weinig op met diversiteit. Om die transseksuelen weer te noemen: ze vallen beleidsmatig niet onder vrouwenbeleid, niet onder homobeleid. Ze krijgen in nog geen enkel verdrag en land tijdens de real-life test volledige burgerrechten toegewezen. Een Marokkaan die in Nederland woont en werkt en er al 5 jaar woont heeft gemeentelijk - actief en passief - stemrecht maar als hij gaat reizen in Europa merkt hij wat Schengen betekent. Een asielzoeker die een tweede maal ergens in Europa asiel aanvraagt (bijv. omdat hij merkt dat stamgenoten in dat andere land opgenomen zijn) loopt tegen Dublin op. Een Vlaamsgezind Nederlander die in Noord-Nederland beschimpt wordt als Blokker en zelfs geen baan meer kan vinden mag geen asiel aanvragen in Vlaanderen. Etc. etc.

Op http://blogger.xs4all.nl/st... van mijn maatje Stephan Okhuijsen vindt u een grondige bespreking over de Europese Grondwet. Zo te lezen bent u één van die velen zonder naam :-D die dat fabrikaatje van JLD niet gelezen hebben.

#13197

Sally Mens

 

Even iets toelichten. Ik wordt beschimpt als Blokker; daarmee bedoel ik dat omdat ik met een Vlaams vlaggetje rondloop voor Blok-aanhanger wordt gezien - en dat ben ik natuurlijk niet, dan moet u mijn naam maar eens bij Google.be laten zoeken! Maar Vlaamsgezindheid leidt in dom achterlijk politiek-correct (in feite: collectief aan een onverwerkt WO II-trauma lijdend) Noord-Nederland tot achterstelling dus heb ik op 4 september a.s. in Utrecht heel veel uit te leggen. En op te passen dat ik niet het slachtoffer word van de derde politieke moord door één of ander eenzijdig denkend heethoofd. Voor wie een idee wil krijgen wat ik in Nederland verder nog meemaak: http://www.trouw.nl/religie...

#15342

len

 

Geachte,

Deze discussie bewijst dat men hier geen technische, maar een politieke voert en dat men dus niet op compromis, maar confrontatie uit is en dat alle andere zaken die het BIPT doet en kan doen voor de economie en voor de gewone mensen hier worden opgeofferd in een gevecht tussen regionalisten en enkele overcommerciële franstalige zenders.

Ik vind dit een totaal onverantwoord beleid aan beide kanten. En al de rest is geleuter in het aanzicht van de enorme gevolgen en chaos die hieruit kunnen voortvloeien en het idee dat men dan maar de schuld aan de ander kan geven is ook al lichtzinnig. Zeker voor serieuse politici (sic)