Herman De Bode, McKinsey, captains of industry en vrije discussie

Als een bedrijf zoals McKinsey zijn topman laat terugtreden omdat zijn persoonlijke overtuiging een aantal klanten niet zint, dan tast dit de geloofwaardigheid en marktpositie van dat bedrijf aan. [...]

De druk die op Herman De Bode is uitgeoefend om ontslag te nemen, komt wellicht niet van de overheid. In België heeft McKinsey nauwelijks overheidscontracten. Van waar dan wel? De Bode is voorzitter van de Harvard Club in België, een alumnivereniging van de bekende universiteit waar hij geregeld in contact komt met personaliteiten zoals Daniel Janssen (Solvay), Maurice Lippens (Fortis), Pierre-Olivier Beckers (Delhaize) en Jean-Pierre Bizet (D'Ieteren). Precies het type klanten - bedrijven met een omzet van meer dan 250 miljoen euro - waar McKinsey op mikt.

Een aantal figuren uit die topkringen, zoals Georges Jacobs (UCB), hebben hun ongenoegen geuit over het optreden van Herman De Bode. Het zou verontrustend zijn dat net deze topkringen, de bovenlaag van onze economie, een intellectueel verrijkend debat over de toekomst van dit land en zijn (divergerende) economie schuwt. Erger nog, commerciële belangen worden hierbij blijkbaar als wapen gebruikt om iemand met een andere mening dood te zwijgen. Elke captain of industry die zich hierbij onterecht geviseerd voelt, kan die beschuldiging eenvoudig de kop indrukken: door zelf het debat aan te gaan. Of om het in McKinsey-termen te zeggen: iedereen heeft de plicht om van mening te verschillen, maar dan moet je wel open en vrij de discussie kunnen aangaan.

Piet Depuydt in Trends van 15 december 2005

Reacties

#16326

ivanhoe

 

Fijn dat Luc ook dit citaat hier durft zetten...misschien is Den Waal of Den Belgicist toch niet altijd Den Duivel?

#16332

Peter Fleming

 

Ik had nochtans de indruk dat Den Belgicist hier als Den Duivel uitkomt

#16346

Leo Norekens

 

Inderdaad ivanhoe, toch maar eens herlezen hoor.

#16390

ivanhoe

 

mja, om mijzelf te nuanceren: me belgicist bedoel ik bvb. de Walen, of De Croo of Reynebeau, mensen die hier voor den duivel worden aanzien. Politiekers dus die via lepe truken den vlaming onder den knoet houden.
Blijkbaar gaat die complottheorie hier toch niet op.

#16393

LVB

 

@ivanhoe: Ik denk dat je wel degelijk slecht gelezen hebt. Depuydt schreef in Trends gewoon dat niet de Waalse overheid, maar Waalse bedrijfsleiders het ontslag van De Bode hebben geëist.

De Croo een duivel? Hoezo? Dit is hier zijn fanblog! ;-)
http://lvb.net/item/541
http://lvb.net/item/291
http://lvb.net/item/290

#17773

Bart Vandaele

 

HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL
De jongste tijd worden we steeds meer geconfronteerd met de almaar luidere roep naar een onafhankelijk Vlaanderen.
Bewust gebruikt men in dat opzicht sympathiek klinkende termen zoals onafhankelijkheid en zelfbestuur terwijl het eigenlijk neerkomt op de vernietiging van België en meteen ook van de welvaartstaat zoals we die tot nu toe kenden.
Velen zijn door de onophoudelijke propaganda die gevoerd wordt de mening toegedaan dat een onafhankelijk Vlaanderen inderdaad ook een verbetering voor Vlaanderen zou kunnen meebrengen.
Die verbetering zou er in de eerste plaats komen door een forse kapitaalsinjectie in de Vlaamse economie , het geld dat men daarvoor nodig zou hebben is dan immers ruim voorhanden doordat er in een onafhankelijk Vlaanderen geen sprake meer zou zijn van de fameuze miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië.
Op het eerste zicht lijkt alles te kloppen als een bus maar voor wie tweemaal nadenkt komen algauw de nadelen en zelfs de totale rampspoed naar voor die een splitsing van België met zich mee zal brengen.

Met de regelmaat van de klok verschijnen er in de media verhalen van goedkope Oost-Europese arbeidskrachten die hier de jobs van de lokale bevolking komen inpikken.
Ook zien we dikwijls bedrijven van hieruit vertrekken naar deze lage-loon landen.
Door de vele beslommeringen die zo’n délokalisatie met zich meebrengt laten gelukkig niet alle bedrijven zich tot een dergelijke verhuis verleiden.
Geheel anders zal de situatie zijn wanneer men erin slaagt om België op te splitsen in twee delen of van zodra men zelfs maar de sociale zekerheid opsplitst.
Wallonië zal er van dan af helemaal alleen voorstaan en zal niet meer over de middelen beschikken om een sociaal zekerheidsstelsel te financieren voor hun werklozen , ouderen en zieken.
Deze nieuwe zelfgecreëerde straatarme buur zal zich bovendien genoodzaakt zien om vele mensen die nu nog in staatsverband tewerkgesteld zijn op straat te zetten door gebrek aan financiële middelen.
Om brood op de plank te krijgen voor zichzelf en hun familie zal dit immens leger werklozen nu verplicht zijn om tegen elke prijs werk te vinden.
Omdat de zware Waalse industrie (waardoor België en in het bijzonder Vlaanderen zich tijdens de moeilijke crisisjaren recht kon houden) op sterven na dood is zullen deze hopelozen zich massaal op het welvarende Vlaanderen richten.
De Vlaamse industrie zal door zo’n groot en plots aanbod van werkwilligen aan lage loontjes rap hun keuze gemaakt hebben.
Door de wet van vraag en aanbod en door onderlinge concurrentie gedreven zal zij niet anders kunnen dan deze sterk gemotiveerde werkzoekenden tewerk te stellen aan absolute minimumlonen.
De desastreuze gevolgen zullen niet lang op zich laten wachten.
Wie nu in Vlaanderen zijn job zal willen behouden zal bereid moeten zijn om ook aan deze voorwaarden te werken.
Resultaat : Lagere lonen , verslechterende arbeidsvoorwaarden vermindering van levensstandaard en koopkracht en dus een ramp voor de middenstand en kmo’s.

Daaruit zal onvermijdelijk volgen een vermindering van belastingsinkomsten voor de staat , waardoor ook hier in Vlaanderen de goede sociale voorzieningen (kinderbijslag,pensioenen,ziekteverzekering, enz…)voorgoed tot het verleden zullen behoren.
Welvaart voor Vlaanderen door een onafhankelijk Vlaanderen , de slogan van de Vlaams nationalistische separatisten zal binnen de kortste keren tot een echte nachtmerrie verworden. Welvaart zal slechts nog een vage herinnering uit de goeie oude unitaire tijd zijn.

Maar onze industrie zal er dan toch wel bij varen zullen sommigen opperen.
Helaas ook hier zal dit geenszins het geval zijn want alhoewel de lonen zullen dalen zullen ze toch niet dalen tot op het niveau van de nieuw opgekomen industrielanden.
Onze lonen zullen bevriezen op het niveau van de bestaands en loon minima die hier hoe dan ook nog altijd hoger zullen zijn dan die in de ex-Oostbloklanden en het verre oosten.
We zullen dus Armer geworden zijn maar nog net niet straatarm en daardoor zullen we willens- nillens gedwongen worden enkel nog de goedkoopste goederen aan te kopen.
In realiteit wil dat zeggen dat er enkel nog die goederen die geproduceerd werden in die lage-loon landen.
Bedenk wel dat dit enkel maar mogelijk is dank zij de aan slavenarbeid grenzende condities waaronder deze mensen moeten werken.
En daartegenover zal zelfs onze industrie het loodje moeten leggen.

In Wallonië zal intussen de toestand zo mogelijk nog schrijnender geworden zijn.
De armlastige Waalse regering zal het aan zichzelf en zijn bevolking verplicht zijn om op zijn beurt tegen elke prijs werk te creëren en zal dat enkel kunnen doen door “vreemd” kapitaal aan te trekken voor nieuw op te richten industrieën in wat we tot nu toe als de groene long van België kunnen beschouwen.
Niet meer geremd door enige Belgische wetgeving zal Wallonië zich als het ware automatisch gedwongen zien om aan investeerders de soepelste Europese bedrijfs,milieu en lonen ethiek aan te bieden.
In dit geval zijn dit de loon en arbeidsvoorwaarden van de nieuw aangesloten Oost-Europese lidstaten.
Men hoeft er geen moment over te twijfelen dat deze investeerders in de eerste plaats uit Vlaanderen zullen komen.
Immers ,wie er tot nu toe tegen opzag om zijn bedrijf te verhuizen zal nu met een soort van tweede Roemenië op 30 km van zijn achterdeur geen seconde twijfelen.
Kortom een neerwaartse spiraal die eenmaal als ze een feit is nog moeilijk zal om te keren zijn.

Indien iedereen zomaar kritiekloos blijft meelopen in dit verdeel en heers beleid zal de prijs die we daar met z'n allen (industrieelen,zelfstandigen,kmo's,loontrekkenden,hulpbehoevenende en vrije beroepen) voor zullen moeten betalen zeer hoog zijn.
De eerste tekenen zijn reeds zichtbaar,moordende concurrentie voor de bedrijven,loonmatigingen,kafkaiaanse administratie,afbouw van de pensioenen,toenemende werkdruk etc...
De welvaart die we tot voor kort kenden zal enkel nog iets zijn waar we met heimwee en weemoed aan zullen terugdenken.

STOP DEZE WAANZIN http://WWW.B-U-B.BE

#63133

SV

 

Mijn excuses om mijn volledige naam niet te gebruiken maar ik doe het liever anoniem. Ik heb namelijk een job.

@ Bart Vandaele:

1. Er is werk genoeg in Vlaanderen. We moeten zelfs massaal Polen e.a. aantrekken om onze jobs in te vullen.

2. Ondanks de talrijke subsidies, betaald met Vlaams geld, die bedrijven krijgen als ze zich in Wallonië komen vestigen blijft de waalse werkloosheid zeer hoog. Bovendien zal een onafhankelijk Wallonië zulke subsidies uit eigen zak moeten betalen en daar hebben ze dus geen geld voor. Dus de subsidies worden stopgezet.

3. Als Wallonië vanaf haar onafhankelijkheid het geld zelf zal moeten ophoesten dan zullen ze meteen de belastingdruk moeten laten toenemen. In Vlaanderen zullen we net een daling van de belastingdruk kennen.

4. De economische situatie beperken tot Vlaanderen en Wallonië is in deze context totaal misplaatst. Je hebt ook nog Luxemburg, Frankrijk en Duitsland als directe buurlanden van Wallonië. Ook daar kunnen Walen werk vinden en ik denk dat ze daar heus geen 3 euro per uur zullen verdienen. Aangezien het merendeel van de Walen geen Nederlands spreekt, zou vooral Frankrijk hier mogelijk de impact van kunnen ondervinden.

Conclusie: Mooi geprobeerd maar U heeft duidelijk geen benul van economie.