Vrije meningsuiting onder druk

Het gerecht heeft vanochtend 17 huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een actie tegen moslimextremisme. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat het niet om moslimterrorisme gaat, maar om "moslimextremisme" en "religieus radicalisme". Het onderzoek draait om moslimorganisaties die haatboodschappen zouden verspreiden. Zo zou het Centre Islamique Belge opgeroepen hebben tot rassenhaat en tot heilige oorlog. Minister van justitie Laurette Onkelinx:

We willen een sterk signaal geven aan de kleine groep van extremisten die door hun radicalisme de moslimgemeenschap in een slecht daglicht stellen.

Als voorstander van de vrijheid van meningsuiting ben ik tegen het strafbaar stellen van het uiten van opinies, ook radicale of extremistische opinies. Zolang er geen sprake is van laster en eerroof of van het oproepen tot het plegen van een concreet misdrijf (genre "kom vanavond om 19 uur naar het Rogierplein waar we alle ruiten gaan inslaan"), moeten opinies uit het stafrecht blijven. Tussen woorden en daden ligt er een duidelijke scheidingslijn.


KLEUR BEKENNEN
Vlaams Belang zou hier nu kleur moeten bekennen (maar zal dat natuurlijk niet doen). Als de partij zich werkelijk opwerpt als "de kampioen van de vrije meningsuiting", dan moet zij ook deze gerechtelijke acties tegen moslimextremisme veroordelen. Het gaat immers niet op om voor de eigen vrijheid van meningsuiting op te komen met het argument dat men "een vijfde van de Vlaamse kiezers" vertegenwoordigt, maar tegelijk diezelfde vrijheid van meningsuiting aan andere groeperingen, hoe radicaal of marginaal ze ook zijn, te ontzeggen.

VOLTAIRE
Wil dit nu zeggen dat LVB sympathiseert met moslimfundamentalisten? Helemaal niet. Maar zoals Voltaire al schreef: "je hais vos idées, mais je me ferai tuer pour que vous ayez le droit de les exprimer" ("ik verafschuw uw ideeën, maar ik zou mijn leven geven voor uw recht om ze uit te drukken"). Voor alle duidelijkheid: ik ben er voorstander van dat de Staatsveiligheid personen en groepen preventief in de gaten houdt die risico's inhouden voor de veiligheid en de openbare orde, zodat er snel kan ingegrepen worden wanneer deze personen of groepen zouden overgaan tot criminele of terroristische acties. Tegelijk ben ik er tegenstander van dat het verkondigen van meningen, hoe radicaal of marginaal ook, strafbaar wordt gesteld. Door meningen te criminaliseren, doe je die meningen niet verdwijnen. Je dwingt ze naar achterkamertjes, en je geeft ze in de ogen van sommigen juist méér legitimiteit ("als die standpunten strafbaar zijn, dan moet het toch wel om iets heel belangrijks gaan").

BUITENLAND EN BINNENLAND
Terwijl sommigen (terecht) hun afschuw uitschreeuwen over de zelfcensuur die Google zichzelf in China oplegt om in het land zaken te kunnen blijven doen, kijken we nauwelijks op (of knikken we goedkeurend) als het Belgische gerecht acties onderneemt tegen radicale groepen omwille van hun extremistische meningsuitingen.

Een maand geleden insinueerde Guy Verhofstadt in een interview met Humo dat de vrije meningsuiting in de VS al te zeer op de helling is komen te staan door de Patriot Act. Intussen komt het "actieplan radicalisme" in eigen land volop op gang. De Patriot Act zet dan misschien wel de privacy en de rechten van de verdediging onder druk, maar niet de vrijheid van meningsuiting.

Ivan Janssens merkte gisteren nog op dat in de Europese Unie het ontkennen van bepaalde genocides strafbaar is, terwijl de Turkse staat het vermelden van bepaalde genocides strafbaar stelt. Sommigen onder u zullen het eerste verbod het toppunt van beschaving vinden en het tweede verbod een toppunt van barbaarsheid. Ik vind beide verbodsbepalingen even verwerpelijke pogingen om de circulatie van ideeën en opinies te beperken en te controleren. Jawel, beide verbodsbepalingen zijn ingegeven door nobele overwegingen, zoals het bevorderen van de sociale cohesie (het samenhouden van de Turkse eenheidsstaat bijvoorbeeld) en het bestrijden van racisme. Maar zoals zo vaak leiden nobele motieven tot afschuwelijke resultaten, tot vrijheidsbeperking en tot bevoogding. De remedie is dan uiteindelijk erger dan de kwaal die ze denkt te kunnen bestrijden.

Reacties

#17365

Eric Jans

 

Vlaams Belang zou hier nu kleur moeten bekennen (maar zal dat natuurlijk niet doen). Als de partij zich werkelijk opwerpt als "de kampioen van de vrije meningsuiting", dan moet zij ook deze gerechtelijke acties tegen moslimextremisme veroordelen. Het gaat immers niet op om voor de eigen vrijheid van meningsuiting op te komen met het argument dat men "een vijfde van de Vlaamse kiezers" vertegenwoordigt, maar tegelijk diezelfde vrijheid van meningsuiting aan andere groeperingen, hoe radicaal of marginaal ze ook zijn, te ontzeggen.

Het gaat echter ook niet op moslim-extremisme (met daarachter de mogelijke dreiging van geweld en bomaanslagen!) wettelijk op gelijke voet te stellen en te behandelen met 'Vlaams radicalisme', waarvan geen aantoonbare (zo ja: de welke?) geweldsdreiging uitgaaT.

Dat is een fundamenteel onderscheid tussen Vlaams Belang en een moslim-extremist.
Er is nog nergens een Vlaams Belanger met een bommengordel tegen een tank aan gaan knallen. Excuus maar: is La Belgique hiermee niet andermaal de islamiet en vreemdeling aan het misbruiken om haar eigen belangen veilig te kunnen stellen tegenover een secessionistische partij die haar voortbestaan bedreigt op electorale, dus volstrekt legitieme, democratische wijze.

België zoekt met deze wet gewoon een goedkope stok om de hond mee te slaan.
Je redenering gaat in het geheel niet op, Luc.
Je slaat de bal mis.

Bovendien wil ik erop wijzen dat - in geval van B-H/V bijvoorbeeld - het de staat is die de concequenties (de splitsing!) van haar eigen federalisering kan aanvaarden.

Het extremisme bevindt zich in zo'n dossier maar op één enkele plaats: Wetstraat 16!

#17366

LVB

 

@Eric Jans: je schrijft dat moslimextremisme een risico inhoudt op geweld. Je vindt dus dat meningsuitingen bestraft mogen worden (niet het geweld zelf, maar het uiten van bepaalde opinies) indien die meningsuitingen, ook al is het maar onrechtstreeks, tot geweld kunnen leiden?

#17367

Eric Jans

 

Correcties: eerste tekstblokje tss " " (citaat Luc)
en
Bovendien wil ik erop wijzen dat - in geval van B-H/V bijvoorbeeld - het de staat is die de concequenties (de splitsing!) van haar eigen federalisering blijkbaar 'NIET' kan aanvaarden.

Excuus.

#17368

Eric Jans

 

... indien die meningsuitingen tot geweld 'oproepen' of 'mogelijk oproepen'.

Het loont voor de staatsveiligheid in die zin haar oor WÉL te luisteren te leggen in de moskee, niet in de radicale Vlaamse zaal.
Het is zowat sinds Wilfried Martens geleden dat er daar nog iemand 'geef mij wapens' heeft geroepen!

Laat ons niet hypocriet worden, hé!

#17369

Eric Jans

 

Ik vind niet dat meningsuitingen 'bestraft' mogen worden. Ik ben echter niet helemaal gerust in deze wet. Zij geeft het Belgische regime (waarvan je de democratische legitimiteit ook in vraag kan stellen: de Vlaamse stemontwaarding! Dat moet luid en duidelijk en straffeloos gezegd kunnen worden, niet?) een gevaarlijk brede armslag om haar particuliere belamgetjes met staatsgeweld veilig te stellen.

Het Vlaams Belang heeft electoraal ALLES te verliezen indien het gelinkt zou kunnen worden aan geweld.
Dát levert een enorm gevaar op voor een gewelddadige 'coup de theatre' door Belgicisten die zulks in VB-schoenen zouden kunnen schuiven.
Zo'n precedent zou dan een door België wel zéér gewenst partijverbod kunnen leiden.

Neen... ik ben er niet gerust in.

In ieder geval: het VB heeft zélf het meeste te verliezen aan 'geweld'. Er is voor die partij geen enkele minste reden om zichzelf daarmee de wind uit de zeilen te nemen.

#17370

Eric Jans

 

@ Luc:
Toch ook nog even dit: op de nationale website van VB stond hier op 19/01/06 het volgende schrijfsel over te lezen:

**Terreurbestrijding

19.01.2006 10.19u - De regering gaat een nieuwe cel in de strijd tegen terrorisme oprichten: het Coda
(Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse). Hoera zal u misschien zeggen, de regering maakt er werk van. Maar er hangt str… aan de knikker. Alweer.

De fracties van Vlaams Belang, CD&V en de liberalen verzetten zich tegen het feit dat Coda onttrokken wordt aan elke parlementaire controle. Maar er is meer. De bedoeling is dat de coördinatiegroep de informatie van inlichtingendiensten, politie en Buitenlandse Zaken inzamelt. Informatie over de terreurdreiging en extremisme. U ziet de bui al hangen? Dan hebt u het juist gezien…

Wat onder dat extremisme verstaan wordt? ‘Racisme’, nationalisme (lees: Vlaams-nationalisme) en anarchisme… Coda wordt alweer een nieuw speeltje van de regering en de PS in de strijd tegen het Vlaams Belang en de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd. Die gerechtvaardigde en vreedzame strijd wordt door de paarse regering op gelijke voet gezet met het moslimterrorisme. Straffe kost. **

#17371

Willem

 

Extremisme is onaanvaardbaar, Erik. Maar niet verboden.

#17372

LVB

 

@Willem: extremisme onaanvaardbaar? Honderd jaar geleden waren socialisten extremisten, tweehonderd jaar geleden waren liberalen extremisten. Zonder die extremisten van toen zouden die ideologische stromingen, die nu als gematigd worden beschouwd, niet bestaan. Overigens kan wie hier gematigd is in een ander land als extremist beschouwd worden en vice versa.
Wie zal trouwens bepalen wie er extremistisch is en wie niet?

#17373

Eric Jans

 

@ Willem:

Volledig akkoord met Luc. Het zijn de ectremen die het centrum doen verschuiven. Geweld is onaanvaardbaar. Akkoord. Maar uitgesproken, felle en harde standpunten zijn wel degelijk meer dan ooit nodig in het Belgische politieke bestel.

In mijn analyse, Willem (mooie naam, trouwens), zit het extremisme (met name onder Paars!), in de Wetstraat nummer 16.

Wanneer deze regering er zelfs maar aan denkt de bewijslast om te keren (zoiets bestond alleen maar in de DDR!) zodat een beschuldigde (van de 9 door Onkelinx geformuleerde 'discriminaties) voortaan zijn ONSCHULD zou moeten bewijzen i.p.v. omgekeerd; dan noem ik dat zeer verregaand en zelfs zéér gevaarlijk extremisme. Zoiets kan zelfs (in wat extremer omstandigheden zoals het uitroepen van Vlaamse onafhankelijkheid na een verkiezing, bijvoorbeeld) heel makkelijk omslaan in totalitarisme.

Wanneer België het parlement buitenspel wil kunnen zetten om - eerst het moslim-extremisme maar nu het (zeer vage, zéér interpreteerbare) 'nationalisme' en 'extremisme'- mensen juridisch uit te schakelen... dan zouden we ons daar in hoge mate zéér ongerust over moeten maken.

Het wetsontwerp gebruit het woord 'nationalisme'. Bedoelen ze daar ook het Belgische 'nationalisme' mee? Als je op 21 juli dus de Brabançonne zingt, loop je gevaar een klacht aan je broek te krijgen wegens 'extremisme'?

Of bedoelen ze een ander soort 'nationalisme'? Wel... als ze dat bedoelen... waarom formuleren ze het dan niet zó in hun wetsontwerpen. Dan weten we meteen waar we aan toe zijn.

En... waarom ze dat niet zo fomuleren als 'VLAAMS nationalisme'? Eenvoudig: om achter vage omschrijvingen te verhullen dat de ware extremisten al sinds jaar en dag te vinden zijn in de... Wetstraat 16!

Ik roep Vlaanderen en de Vlamingen op om hier luid en duidelijk tegen in te gaan!
Van die boer lust ik geen eieren.

#17376

Eric Jans

 

Wat het moslim-extremisme betreft: ook dat kan en mag geen voorwendsel zijn om moskeeën en hun bezoekers te intimideren.

Er zijn imams die oproepen tot heilige oorlog. Er zijn géén Vlaamse nationalisten of zelfs Vlaams-Nationalisten die oproepen tot het verbranden van auto's, het doden van personen, het letterlijk voeren van oorlog met wapens en geweld.

De Belgische staat moet dan maar eens een 5-tal voorbeelden met naam en toenaam noemen van extremistische 'nationalisten' die opriepen tot geweld, de voorbije 20 à 30 jaar?!

Ook het Vlaams-Nationalisme heeft destijds afstand genomen van het VMO. Los van de vraag wat die schuinsmarcheerders dan nog maar voorstelden.

Er is absoluut geen énkele reden, geen énkel recentelijk precedent om in het Belgische Federale Parlement zo'n verregaande, extremistische wet af te scheiden en in werking te stellen!

Ook Vlaamse Liberalen en Christen-Democraten zijn die mening toegedaan.

Het heeft er alle schijn van dat de Francofone partijen in België de zaken zoó aan het manoeuvreren zijn dat ze - indien de verkiezingsuitslagen hen niet aanstaan - met een soort (verkapte) noodtoestandswetten kunnen gaan besturen, tégen de wil van de Vlaamse meerderheid in en zónder het in zoveel woorden te moeten zeggen.
Noodtoestand, maar je mag het niet bij naam noemen.
S C H A N D E ! ! !
De (Vlaamse) parlementairen die die wet mee goed keuren ùaken zich schuldig aan de conrete en feitelijk ontbinding van de democratie!
Noch meer noch minder.

#17377

dof

 

Er is wel een klein detail dat Luc hier gemakshalve over het hoofd ziet: De Koran, en ook de Bijbel roepen op tot en verheerlijken het plegen van geweld, in tegenstelling tot het partijprogramma van de meeste Vlaams-Nationalistische partijen.

#17379

Willy

 

Ik wil daar graag iets aan toevoegen. In D.S. (27.01.06) brengt B.Sturtewagen nogmaals een pleidooi voor democratie en wat daarmede verband houdt.
"Als democratisch verworven macht niet met respect voor minderheden en buren wordt uitgeoefend, is ze niet legitiem."
En nog :
"Je kunt niet de democratie prediken en vervolgens de resultaten van correct verlopen verkiezingen negeren."
Het gaat weliswaar om een reactie op de Hamas-overwinning, maar de redenering is perfect van toepassing op de eigen landelijke toestanden. Democratie op zijn belgisch zou dat betekenen : Palestijnse kiezers zijn te dom om te weten welke partij goed voor hen is. Alles wat Hamas zegt of doet dient zo negatief als mogelijk te worden beschreven. Alle middelen moeten worden gebruikt om de geldstroom richting Hamas dicht te draaien.
Wat hare excellentie de minister van Justitie gedaan heeft is "een nummertje opvoeren", hoogstwaarschijnlijk na enkele discrete amerikaanse opmerkingen dienaangaande.
Wat sommige partijen onder "vrije meningsuiting" verstaan, dat weten we allang. Vraag is en blijft : Wat valt er tegen te doen ?

#17380

Temmerman

 

Een land waar de wetten steeds maar worden veranderd a la carte door de toevallige meerderheid en alleen met de bedoeling politieke concurenten te trefffen is eigelijk een dictatuur met het masker van een domocratie.

#17381

Rick

 

Het universeel enkelvoudig stemrecht zorgt er voor dat zowat iedereen z'n stem heeft.
De democratie gaat er van uit dat de stemgerechtigden genoeg hersens en verantwoordelijkheidszin hebben om actief mee te doen aan het bestuur van een Natie.

Maar wat als blijkt dat nogal wat kiezers 'contraproductief' stemmen?
Is de democratie gebaat bij een meerderheid die de mening toegedaan is dat (bvb!) moord niet langer bestraft dient te worden?

Tot hoever kan een democratie de vrije mening aan banden leggen (cfr. verbod op negationisme, verbod op racisme, verbod tot oproepen tot geweld...)

Je kan evenzo tolereren dat 'correct verlopen verkiezingen' net dié partij een meerderheid geeft, die in haar programma de afschaffing van de verkiezingen staan heeft. Quid?

Misschien is de democratie gedoemd om onder haar eigen gewicht tenonder te gaan...

#17382

melodius

 

Indien democratie en fundamentele vrijheden niet kunnen samenleven, dan is het niet met de fundamentele vrijheden dat er iets schort, maar met de democratie.

Ter informatie, de Belgische anti-terrorismewetgeving laat bv. toe om mensen voor bendevorming te veroordelen terwijl zij geen enkel strafbaar feit hebben gepleegd. Volgens Knack en andere bronnen is dit trouwens in een notedop waar het proces tegen moslimextremisten in Brussel rond draait. M.a.w., als je de malheur hebt om een terrorist te kennen, dan ben je strafbaar. Hallo ???

Vrije meningsuiting is niet alleen voor morele redenen belangrijk, maar ook omdat kanalen nodig zijn om de (onvermijdelijke) spanningen binnen een maatschappij op een beschaafde manier te kunnen uiten. Indien je de gezonde uiting verbiedt, blijft alleen de ongezonde uiting over.

Het is trouwens heilzaam dat ideeën zouden concurreren, en dat is precies wat het politiek correcte "denken" ons wil ontnemen.

#17383

Frnzr

 

@Luc:

ge zijt gewoon naïef ! Het VB roept niet op tot geweld, nooit, nergens ! De radicale imams doen dat wel ! Wat zit gij toch theoretische bullshit te verkopen, man ?

We weten toch allemaal dat bepaalde extremistische Moslim-groeperingen Europa willen veroveren met als doel de Westerse tolerante samenleving te vernietigen. Wat zit gij daar over te zagen man ?

Wat zijt ge nu eigenlijk aan het doen ? Aan het zagen omdat de Belgische regering eindelijk een aantal dingen doet die ze lang geleden al had moeten doen ? Omwille van een aantal dingen die in onze buurlanden de normaalste zaak zijn van de wereld. Beste Luc, wordt wakker ! Probeer te leven !

#17384

melodius

 

Waarom, maar waarom toch doet Frnzr's reactie mij opeens zo hard denken aan het PS-discours over het VB ?

#17385

LVB

 

@Frnzr: het gerechtelijk onderzoek draait niet rond "oproepen tot geweld" maar wel rond "aanzetten tot haat". Verder hoef ik uw beledigende onzin niet te pikken.

#17386

Eric Jans

 

@ Dof:
Je zegt:
"De Koran, en ook de Bijbel roepen op tot en verheerlijken het plegen van geweld, in tegenstelling tot het partijprogramma van de meeste Vlaams-Nationalistische partijen."

Vragen: 1. Waar roept de Bijbel 'als fndamenteel beginsel' op tot het plegen van geweld - bijvoorbeeld tegenover andersdenkenden? Er staan wel concrete, aan de gang zijnde oorlogssituaties beschreven... maar is dat de (lering van geweld'?
2. je zegt: 'de meeste' Vlaams Nationale partijen.
Ik ken 3 partijen die zichzelf 'Vlaams Nationaal' noemen in meerdere of mindere mate: VB, n-va en spirit.
Ken jij er één of meer die daarbuiten deze 'meeste' dan uiteindelijk wél oproepen tot geweldpleging?
Vlaams Nationalisme is van sind WO1 'pacifistisch' geïnspireerd.

Overigens: stel je deze wet eens voor onder de Britten in Dublin in 1920... de Ieren waren - daaraan gehoorzamend - nooit en jamais de la vie onafhankelijk geworden. Dat begrijp je toch wel, hé?!

Zou er vandaag in (bv.) Ierland nog één iemand luidop twijfelen aan de legitimiteit van het in de jaren 19'20 gebruikte geweld tegen de Engelsen?

En... hoe zit dat met het in 1830 gebruikte 'voornamelijk door buitenlandse agitators' (uit Parijs) gebruikte geweld tegen de legitieme en internationaal erkende overheid?
Mag die op grond van de filosofie en begronding achter dit soort 'nieuwe wetten' ook in twijfel getrokken worden?
Oei... trekken de Belgen de legitimiteit van hun eigen omwenteling in twijfel?

#17387

dof

 

@EJ

Deut 17 5
Deut 21 18-21
Deut 22 20-21, 23-24

Mark 9 42

"Ken jij er één of meer die daarbuiten deze 'meeste' dan uiteindelijk wél oproepen tot geweldpleging?"

Nou nee, maar ik kan niet uitsluiten dat er andere kleine partijtjes waar ik nog nooit van gehoord heb bestaan, dus schrijf ik "de meeste".

#17388

Outlaw Mike

 

Dus u stelt hetgeen FDW, Morel, Vanhecke etc. zeggen, gelijk aan wat Bassam, Bastin en Co. zeggen Luc. Interessante uitschuiver.

Waar ligt de grens? De moordenaar van Massoud werd gehuwd in het CIB. het verschil tussen Bassam en Massoud's moordenaar is dat tussen een concentratiekampbewaker en een naziklerk die jodentransport organiseert vanachter zijn bureau.

#17389

yupie

 

Ik ondersteun volmodig de basisgedachte van dit artikel: het hebben van meningen of uiten van meningen wordt hier strafbaar gesteld, en dat zou niet mogen kunnen.

Anderzijds heb ik wel enige twijfel, het oproepen tot een Jihad heeft misschien bijwijlen als enige verschil dat er nog net niet om 19h op het Rogierplein wordt bijgezegd.

Ook het VB zelf reageert <a href="http://vlaamsbelang.be/inde...">in die zin</a>, wijzend op het verschil in onmiddellijke doelstelling en inzet van middelen tussen hen en het moslimextremisme.

Maar mijn perverse geest vermoedt vooral dat dit een precedent is dat geschapen wordt om hierna dubbel en dik het VB aan te vallen, en tegelijk te schermen met "zie we hebben toch ook een paar moslimextremisten aangepakt dus al uw tegenargumenten zijn bij voorbaat waardeloos."

Nog een detail Luc: het citaat van Voltaire blijkt niet correct, zie <a href="http://en.wikiquote.org/wik...">hier.</a>
Blijft wel een lovenswaardig motto natuurlijk.

#17391

LVB

 

Outlaw Mike, een argument als "de moordenaar van Massoud werd gehuwd in het CIB" acht ik van hetzelfde niveau als "de moordenaar van de scoutsfuif in Onze-Lieve-Vrouw-Waver was lid van het Vlaams Blok". Beide feiten zijn waar, maar van een bedenkelijke relevantie, en totaal geen overtuigend bewijs noch indicatie van de schadelijkheid van de geviseerde organisatie. Argumenten van een Blokwatch-niveau dus: goedkoop populisme, bekrompen paranoia, onbenulligheden bij elkaar gescharreld in de hoop ermee te kunnen overtuigen, maar in realiteit een belediging voor de intelligentie.

Laat er geen twijfel over bestaan: u zult mij niet horen protesteren als het CIB veroordeeld wordt voor het afsluiten van onwettige huwelijken, voor het versluizen van geld naar terroristen, voor de recrutering van terroristen, of voor andere DADEN.

Ik protesteer evenwel tegen het aanpakken van om het even welke groepering omwille van extremistische of radicale IDEEËN.

Omstreeks mei vorig jaar was het in rechtse middens "bon ton" om wat schamper te doen over de "wet tegen het radicalisme" die in de maak zou zijn (uiteindelijk werd het geen wet, maar een ad hoc aanpak op basis van de bestaande wetgeving). Nu blijkt dat deze wet gebruikt wordt voor de aanpak van moslimextremisten, horen we die schampere opmerkingen blijkbaar niet meer. De maatregel was slecht toen men vreesde dat ze tegen hen zou gebruikt worden, de maatregel is goed nu blijkt dat ze tegen hun vijanden gebruikt worden. De consequentie lijkt me zoek. Twee maten en twee gewichten, zeker?

Ik meen consequent te zijn door de anti-radicalisme maatregelen aan te klagen, ongeacht tegen welke meningen zij gebruikt worden. Meningen horen niet strafbaar te zijn, daden eventueel wel.

#17392

LVB

 

@yupie: jouw perverse geest zou wel eens gelijk kunnen hebben.

Wie nu niet protesteert tegen het aanpakken van radicale meningen, moet straks niet komen klagen als hij straks zelf aangepakt wordt omwille van welke mening dan ook. En dan vooral niet staan zwaaien met "vrije meningsuiting".

Argumenten in de trant van "jamaar, onze mening is de goeie en hun mening is de slechte" pakken bij mij niet. Ging het dan misschien niet over "vrije meningsuiting" maar over "vrijheid om enkel de goede meningen te uiten" of over "vrijheid om enkel onze meningen te uiten"?

#17393

LVB

 

Wat dat communiqué van Vlaams Belang betreft, ik citeer: "Het gaat om oproepen tot het vermoorden van joden, om het rekruteren van zelfmoordterroristen, om het ronselen van jihadstrijders die bloedige aanslagen moeten gaan plegen in Irak of Afghanistan of om het voorbereiden van zulke aanslagen".

Wie zelfmoordterroristen recruteert, jihadstrijders ronselt of aanslagen voorbereidt, kan gearresteerd worden op basis van het plegen of voorbereiden van een misdrijf. Daar is geen "actieplan tegen het radicalisme" voor nodig, daar moet minister Onkelinx geen ronkende verklaring voor afleggen over "de grenzen van de vrije meningsuiting".

Deze hele actie wordt uitdrukkelijk door de regering gepresenteerd als een actie tegen "radicale meningsuitingen" en tegen oproepen tot haat (niet tot "geweld"), en uitdrukkelijk NIET gepresenteerd als een actie tegen terroristen of hun achterban (De Standaard had in zijn snelnieuws eerst "anti-terroristische actie" in de titel gebruikt, die titel is snel gewijzigd, zeer opvallend, en nog na te trekken in een RSS-reader).

Trek zelf uw conclusie, heren, en durf verder denken dan jullie neus lang is. Ik trek wat mij betreft ook mijn conclusies over de consequentie van sommige slogans en standpunten.

#17396

Benny Marcelo

 

''Je kunt niet de democratie prediken en vervolgens de resultaten van correct verlopen verkiezingen negeren."
Dat is nu precies wat hier in Belgïe al jaren gebeurt maar waartegen Bart Sturtewagen nog nooit tegen geprotesteerd heeft.
Het is net als met de vrije meningsuiting: twee maten en twee gewichten.

#17397

Outlaw Mike

 

"Outlaw Mike, een argument als "de moordenaar van Massoud werd gehuwd in het CIB" acht ik van hetzelfde niveau als "de moordenaar van de scoutsfuif in Onze-Lieve-Vrouw-Waver was lid van het Vlaams Blok". "

Luc, met alle respect maar je slaat de bal vierkant mis.

Waarom? De moordenaar van Massoud pleegde die moord vanuit een ideologische ingesteldheid die a.h.w. werd/wordt uitgedragen VANUIT het CIB. De moordenaar van Massoud is in het CIB gehuwd OMDAT het een plek was waar hij zijn gading vond inzake zijn moorddadige ideologie.

De moord gepleegd op de scoutsfuif is een op zichzelf staand crimineel feit dat met welke ideologie dan ook, uitgedragen door het Vlaams Blok, NUL EN GENERLEI RELATIE heeft.

Het verbaast me dat je je met een redenering op de proppen komt die zo makkelijk kan afgeschoten worden. Het is bijna alsof je erom smeekt dat ik je argument ontkracht.

#17398

w.maes

 

Volkomen eens met LVB : Vrije meningsuiting moet ABSOLUUT zijn, meningen kunnen NOOIT strafbaar gesteld worden alleen DADEN !
Ook zogenoemde 'laster en eerroof' moet uit de strafwet gehaald worden. Wie zich hierdoor geraakt voelt moet maar trachten zijn schade te bewijzen voor de burgerlijke rechtbank. Er moeten daar geen strafsancties aan gekoppeld worden.

Het probleem is dat er bij ons TEVEEL STRAFWETTEN zijn of wetten met strafsancties.

Ook Vlaams Belang doet eraan mee als het in hun kraam past. Nu hoort men hen niet op het ogenblik dat moslims opgepakt worden wegens een zogezegde extreme opinie (aanzetten tot haat, geweld, onverdraagzaamheid...?!).
Vrije meningsuiting alleen voor eigen volk eerst ?

Alle wetten die het 'opiniedelect' ingevoerd hebben zijn noodlottig voor een democratie (racismewetten, anti-discriminatiewetten, negationismewet, e.a). Ze moeten afgeschaft worden.
We zijn verzeild geraakt in een sluipende dictatuur.
Het begin van een totalitair regime onder de mom van democratie.

#17399

I am NoName.

 

"Argumenten van een Blokwatch-niveau dus: goedkoop populisme, bekrompen paranoia, onbenulligheden bij elkaar gescharreld in de hoop ermee te kunnen overtuigen, maar in realiteit een belediging voor de intelligentie."

@ Luc. Dus allen samen één pot nat ? Ze prediken enkel om hun eigen aanhang tevreden te stellen, en hun bestaan te verantwoorden. Terecht.

Wat mij meer intrigeert is dat een partij die dergelijke idealen zoals de vrijheid van meningsuiting sinds jaar en dag in haar banier draagt (Partij voor de Vrijheid en Vooruitgang) op nauwelijks een zevental jaar regeringsdeelname haar eigen programma ondergraaft en blijft samenwerken met de collectivisten. Want je kan het toch niet anders bestempelen : in de regering blijven is al belangrijker geworden dan het programma. Of het programma wordt maar symptomatisch uitgevoerd : via de fiscale wetgeving de financiële markt onder druk zetten om meer risicovolle beleggingen te verkopen door de vaste beleggingen te belasten ? Maar men beperkt wel de vrijheid van handelen van de burger, en verhoogt de belastingen en stapt schoorvoetend naar controle van de waardepapieren en dus naar een variante op de vermogensbelasting.

@ EJ. Sorry mijn beste, maar begrijp je niet dat je hier altijd maar het VB promoot, met overwegingen alsof het VB een gevaar zou zijn voor de Belgische staat. Maar als je het aandachtig bekijkt is het VB de garantie van het voortbestaan van de Belgische staat, ze bewerkstelligt het immobilisme en geeft de Waalse politici de vrije hand. En juist haar lamentabele benadering van de politiek, die ik gewoon zou omschrijven als postjes-pakken-zeteltjes-plakken-centjes-rijven zorgt ervoor dat het democratisch proces teniet gedaan wordt. En daar zijn we (alle politieke partijen) allemaal het slachtoffer van.

Want het democratisch systeem is gebouwd op het principe van de "veranderlijkheid" van de politieke macht door de invloed van de burger op het politieke bestel, door zijn potentie tot het wijzigen van zijn kiesgedrag. Maar wat stel je vast ? Wel ongeacht hoe je kiest - door het immobilisme van het VB dat verzaakt aan zijn plicht om een beleidsrol te spelen (door zich zodanig op te stellen dat ze door de andere partijen eenvoudig met weinig inspanning in die rol geduwd kan worden) - blijft de situatie politiek ongewijzigd.

En ik ga hier niet pro of contra prediken. In elke partij zitten overtuigden en profiteurs. Maar in de huidige situatie verstart het politieke bestel, en dit gebeurt ten koste van elke partij of elke overtuiging. En die verstarring kan enkel verklaard worden door het immobilisme van het VB en door haar politieke "praatbarakvaardigheden".

Want als je Vandenbroucke hoort zeggen (in Polspoel & Desmet - volgens Knack):"De federale staat is niet bij machte om de toekomst van ons sociaal model te garanderen." dan begrijp je dat zelfs de socialisten (de echte) het met lede ogen beginnen aanzien. Dat ze begrijpen dat het zo niet meer verder kan, dat iedereen het slachtoffer zal worden van de langgerekte doodsstrijd.

Of ter overweging, gisteren in HLN : hoe komt het dat De Crem de paarse regering niet afmaakt met de energiecheques ? Eigenlijk simpel : omdat hij weet dat hij de regering niet mag doen vallen of dat het Kartel in de "shit" zou zitten. Want dan moeten ze een regering vormen met de SPa-PS en moeten ze opkuisen wat de VLD begonnen is, dus de garantie voor de eigen afgang.

Want welk alternatief is er ? Eigenlijk geen enkel want binnen de VLD is de zaak nog niet "rot" genoeg om het roer te veranderen van richting. Want spijts heel wat moderniseringen die er op administratief en organisatorisch vlak doorgevoerd worden, zijn die altijd te weinig en te beperkt en hebben ze (door de positie en de invloed van de PS) voornamelijk tot doel om de centrale krachten te versterken. En ondertussen doet de regering verder aan haar uitverkoop, het ene na het andere. Nu al de nationale staalindustrie die in vreemde handen overgaat. Ja, binnen een vrije markt moet dat kunnen.

Maar de vraag is eigenlijk : "Waarom nemen onze bedrijven geen buitenlandse groepen over?".

Antwoord : omdat via de belastingen en sociale maatregelen onze bedrijven niet krachtig genoeg zijn, omdat hun reserves door de overheid gepluimd worden. Korte - termijns - visie. Die trouwens nu met de energiecheque duidelijk tot uiting gekomen is.

#17400

LVB

 

@Outlaw Mike: jij kunt dus in de hoofden van de terroristen kijken, en precies nagaan wie of wat hen drijft. Proficiat. Naar mijn mening moet het optreden van de staat gedreven worden door objectief verifieerbare voorschriften die zonder aanziens des persoons kunnen worden toegepast, op dezelfde manier in gelijke omstandigheden (en dus niet de ene keer wel en de andere keer niet, naargelang het de goegemeente toevallig goed uitkomt of niet).

En wie zal beslissen wie er wel en niet de foute "ideologische ingesteldheid" in de hoofden van potentiële terroristen zaait? Laurette Onkelinx? Guy Verhofstadt? Filip De Winter?

Als morgen in Molenbeek een skinhead een bende Marokkanen neermaait met een AK-47, er blijkt dat hij lid was van Vlaams Belang, en professor Vermeersch verklaart dat het "onweerlegbaar vaststaat dat de extreem-rechtse ideologie aan de basisis ligt" van die misdaad, mag het gerecht dan ook binnenvallen in alle kantoren van Vlaams Belang?

De door jouw goedgekeurde remedie is erger dan de kwaal.

#17401

Willem

 

@Luc en Eric: nog even terzijde, ik had idd mogen verduidelijken dat ik "moslim-extremisme" bedoelde. Ik denk dat ik als libertariër zelf behoorlijk extremistisch ben. Dat neemt niet weg dat een ander mijn visie dan ook onaanvaardbaar mag vinden. Zolang hij het me maar niet verbiedt.

#17404

Peter Fleming

 

Ik denk dat Luc hier het gelijk aan zijn kant heeft: zolang het bij woorden blijft, dan mag ieder voor mijn part zijn gang gaan, maar we moeten ze natuurlijk in de gaten houden: dergelijke types houden het niet altijd bij woorden.

(En voor ik mijn standpunt inzake Guantanamo in mijn gezicht krijg, ik vind dat het meningsverschil daar niet zozeer in het principe dan wel in de nuance lag)

Ik zou het over een andere boeg gooien: ipv die extremisten in de bak te gooien, zouden we ze moeten bekampen met de ideeën waar 'het Westen' voor staat, in die discussie maakt de andere kant geen schijn van kans, alleen merk ik jammer genoeg te weinig zelfvertrouwen, te veel zelfhaat om deze uiteindelijke ideologische strijd te willen voeren én te winnen. Hoe langer we wachten om de tegenstander serieus nemen (want ook al klinkt het misschien niet ernstig, ze menen het er daarom niet minder om en ze zullen daar al hun beschikbare (en niet zo vredelievende) middelen toe inzetten), hoe meer miserie we over ons heen zullen krijgen en hoe meer oproepen tot sterke maatregelen we zullen te horen krijgen. Misschien wint de andere kant uiteindelijk niet, maar misschien zullen ze dan wel de 'ziel' van het Westen gestolen hebben.

#17405

ivan

 

Kunnen meningen nooit strafbaar worden gesteld? Dat weet ik niet. Elke vrijheid houdt op waar het de vrijheden van een ander aantast. Als ik geweld predik en dit leidt wel degelijk tot geweld dan heeft mijn vrijheid van meningsuiting de vrijheden van de slachtoffers van dat geweld aangetast. Is het dan voldoende om enkel de daders te straffen of ook diegene die tot die dagen heeft aangezet? Moeilijke vraag.

#17406

ivan

 

Aanzetten tot geweld of haat is natuurlijk iets anders dan er een extreme mening op na houden. De houding van pakweg Jezus Christus in de stijl van de andere wang toekeren is ook zeer extreem hoor: extreem vredevol. Uiteindelijk bleek zelfs een dergelijke vredevolle houding gevaarlijk te zijn voor de autoriteiten.

Het doet mij denken aan een uitspraak van Jaap Kruithof. Die beweerde namelijk dat de verdedigers van het kapitalisme en de markt de ware extremisten waren. Omdat het kapitalisme tot het ondergang van de wereld zou leiden - en wat is er extremer dan dat? - moet je wel erg extreem zijn om dergelijk stelsel te verdedigen. In zijn opinie waren de groenen en anti-kapitalistische extreem linksen van de PVDA de ware gematigden. Natuurlijk als je de visie van Kruithof niet deelt, en denk dat kapitalisme precies onze redding zal betekenen, dan worden de zaken natuurlijk omgekeerd.

#17407

Thomas

 

Luc, je maakt je nodeloos druk. Je mag er zeker van zijn dat dit soort acties nooit tegen het VB zal gebruikt worden, en als dat wel gebeurt, zal het zeker het gewenste effect missen : van zodra dat in het nieuws komt, heeft het VB er weer 5 % stemmen bij. Dat weten die mannen in de wetstraat ook wel zele. Het VB voelt zich perfect in de slachtofferrol, en met reden ! Ik denk dus dat je hier iets te veel samenzweringstheorieën achter zoekt.

Los daarvan : er is een wereldwijde oorlog tegen het islam-fundamentalisme bezig, België moet ook zijn steentje bijdragen, daar dienen oa veiligheidsdiensten en nato troepen voor. Deze actie past daar perfect in, en is gewoon een profilering van de klassieke partijen die willen tonen dat ze de bezorgheden van hun kiezers delen; een poginkje om een paar stemmen van het VB terug te winnen dus. Een eenmalig event als een VB'er of communist die iemand neerknalt zal dan ook niet leiden tot ontmanteling van die partij, dat is echt te ver gezocht.

Ik vind dat het tijd wordt dat de opiniemakers dit probleem wat meer au serieux nemen, het islamitisch fundamentalisme is echt niet te vergelijken met andere vormen van extremisme, nationalisme, ook niet ETA of IRA. Dit is een probleem op veel grotere schaal. Er is meer dan genoeg reden om preventief op te treden tegen de "opinie" van Ahmadinejad bvb, en ook tegen imams met teveel haar op hun tanden. Dit gaat echt niet meer over vrijheid van meningsuiting, dat is het spelletje dat de fundamentalisten maar al te graag zouden willen spelen.

#17408

Karlos

 

Alleen even langsgekomen om te zien of dit artikel er zou staan. Uw consequentie is bewonderenswaardig.

#17409

Koen Robeys

 

Peter Fleming: eindelijk zijn we het eens volmondig eens:

"ipv die extremisten in de bak te gooien, zouden we ze moeten bekampen met de ideeën waar 'het Westen' voor staat"

en ook:

"die discussie maakt de andere kant geen schijn van kans"

Precies. Helemaal. Absoluut.

We hebben, dus, te maken met een ideeënoorlog. En in die oorlog hebben we veel vertrouwen in onze eigen ideeën, zodat wij die oorlog moeten kunnen winnen.

Nu zijn er een paar dingen waar sommige mensen o.a. jouw aandacht op proberen te trekken. Misschien hebben die sommige mensen (bijvoorbeeld: ikzelf) dat op de verkeerde manier gedaan, misschien hebben de bestemmelingen van de boodschap slecht geluisterd... Het doet er niet toe. De dingen waarop we proberen je aandacht te trekken zijn belangrijk genoeg om het nog eens te proberen.

Wel, je vermeldt zelf Guantanamo, en dat is een even goed voorbeeld als een ander. Jij hebt duidelijk een welbepaalde opinie over Guantanamo. Dat mag. Die opinie is echter niet noodzakelijk de opinie van andere mensen. Bijvoorbeeld, de mening van mensen die aan de andere kant staan van de ideeënoorlog die mening over Guantanamo gaat over "twee maten en gewichten", "niet toepassen wat je zelf predikt", en vele, vele andere.

En om in die ideeënoorlog een veldslag te winnen volstaat het niet gewoon te verklaren dat jij gelijk hebt, en dat zij het mis hebben. Wat een hoop mensen je proberen te vertellen, en dat zijn echt niet alleen maar mensen van "links", is dat het Westen met "ideeën" als Guantanamo weinig dingen beter konden doen als het de bedoeling was de ideeënoorlog te *verliezen*. En het gaat er hier even niet om of "wij" (links plus mensen zoals ik) daarin gelijk of ongelijk hebben.

Het gaat er om dat mensen die zo graag als jij de ideeënoorlog willen winnen, over dat soort kritiek iets beter zouden moeten nadenken, dan het geloei en gescheld dat ik bij soortgelijke gelegenheden uit jouw kamp (zij het toegegeven, niet van jouzelf: mijn felicitaties) hoorde opstijgen.

Misschien, oh misschien, al was het maar voor "argument's sake", al was het maar voor de grap, moet je eens probgeren in overweging te nemen dat jouw *opinië* over Guantanamo niet overtuigend is, en dat je er de oorlog mee *verliest*.

Abu Graib: same
CIA vluchten: same
Een land binnenvallen dat niemand had aangevallen en niemand had bedreigd: same.

Als dat de dingen zijn waar, zoals jij het noemt, "het Westen voor staat", dan verbaast het mij niets als veel andere mensen in de ideeënoorlog aan de andere kant staan. Rechtstaat? Verkiezingen zijn goed, maar niet als Ahmadinejad of Hamas ze wint? Vrije meningsuiting, maar alleen als het onze mening is?

En dat heeft, althans in het geval van mensen zoals ik, niets met zelfhaat te maken. Ik sta al jaren, voor iedereen ozoekbaar op usenet, te zeggen dat het Westen inzake belangrijke dingen als welvaart en ideeën volstrekt superieur is tegenover alles wat er verder maar rondloopt (in de twintigste eeuw, welteverstaan, want 1,000 jaar geleden was het practisch omgekeerd, maar dit terzijde.)

Het heeft integendeel alles te maken met de vrees van mensen zoals ik dat je ook vanuit sterke posities, zeer sterke posities zelfs, oorlogen kan verliezen. Door blunders, bijvoorbeeld. Door reeksen en reeksen blunders, bijvoorbeeld. Door de weigering blunders te (h)erkennen en hardnekkig voort te gaan op het ingeslagen blunderpad. De Engelse uitdrukking daarvoor is "staying the course"; je begrijpt me wel.

Dus in twee woorden: het gaat me er hier niet om dat ik gelijk of ongelijk heb in wat tenslotte maar mijn opinie is. Het gaat me er om dat ik gevaarlijk symptoom zie bij de mensen die de andere opinie aanhangen. Nooit komen ze maar in de buurt van het ingaan op de kritiek die ze krijgen. Het is altijd van "aanhangers van Saddam" en "zelfhaat" en "anti-Amerikanisme" en in het algemeen een hoop geloei en gescheld. Maar zéér weinig ideeën. Dat laatste zou je iets moeten zeggen als je probeert een ideeënoorlog te winnen.

Beste groeten, Koen

#17410

LVB

 

@Thomas: "Luc, je maakt je nodeloos druk. Je mag er zeker van zijn dat dit soort acties nooit tegen het VB zal gebruikt worden"

Ik maak me niet druk OMDAT dit soort acties tegen het VB zou gebruikt worden. De enige reden waarom ik soms enige mildheid tegenover het VB vertoon, is juist OMDAT het VB het slachtoffer is van acties die de vrije meningsuiting beperken.

Jouw uitspraak maakt alvast duidelijk dat het VB jouw nauwer aan het hart ligt dan de vrijheid van meningsuiting, en dat je de vrijheid van meningsuiting alleen verdedigt als het in het toevallig in het kraam past van het VB.

#17411

Outlaw Mike

 

@Luc: "En wie zal beslissen wie er wel en niet de foute "ideologische ingesteldheid" in de hoofden van potentiële terroristen zaait?"

Zoals met alles is er ook hier een grijze zone. Vanaf welke graad van extremisme heb je onherroepelijk het pad gekozen van terrorisme?

In dit geval is het makkelijk.

ETA en IRA hebben op zo'n 30 jaar tijd dodelijke slachtoffers gemaakt in de orde van grootte van enkele duizenden. Heel erg - en ik wik mijn woorden hier en hoop dat geen enkele nabestaande dit leest - maar: niet erg genoeg om de autoriteiten ertoe te bewegen elk contact met de politieke armen van deze organisaties - Herri Batasuna en Sinn Fein - op te blazen. Plus, het niet onbelangrijke feit dat hun eisen vertrouwd overkomen in onze westerse waardesystemen.

M.a.w. dealen met organisaties als Herri Batasuna en Sinn Fein, hun kantoren ontzien, hun publicaties toelaten... ook al vertegenwoordigen zij in feite terroristische organisaties - zit in de grijze zone en dan al meer naar de witte rand toe.

Nu loopt er ergens allicht wel een definieerbare gradient door die grijze zone met een omslagpunt waarop je zegt: die politieke spreekbuizen kunnen ook niet meer. Dat zou dan zijn, ik zeg maar wat, als de organisaties die ze vertegenwoordigen jaarlijks 500 doden maken en als hun ideologisch discours stelt dat er een maoistische dictatuur moet komen.

Beschouwen we nu het moslimextremisme, dan zien we dat de HELE beweging - "niet-gewelddadige" spreekbuizen als Bassam en Bastin en Evita Neefs en Tariq Ramadan zowel als het miltitant voetvolk dat zich opblaast - zodanig ver die gradient afgeroetsjt is dat we veilig kunnen stellen dat ze allang niet meer in de grijze zone zitten maar in de zwarte.

Een actie als deze week heeft dan ook mijn volle zegen. Ik wil nog effe opmerken dat de zoon van Bastin in Turkije in de bak zit omdat hij effectief aanslagen heeft gepleegd of wilde plegen. Pappie Bastin "keurt het af". Dus Bastin junior is een slechte en Bastin senior een ongevaarlijke? Wie dat gelooft, wel, ik heb voor hem of haar 10 hectare sinaasappelplantages te koop op Spitsbergen.

#17412

Outlaw Mike

 

We leven in een zottenkot. Iedereen heeft het over Guantanamo.

Guantanamo is een enclave van een goeie 100 vierkante kilometer aan de zuidkant van het eiland Cuba.

In Camp Delta in Guantanamo worden een paar honderd moslimextremisten vastgehouden. Gevaarlijke individuen. Geen koorknapen. Ze worden al bij al goed behandeld, tot en met pijltjes op de grond richting Mekka. Er zijn onder hen bij mijn weten geen doden gevallen, en als dat zo is, wellicht maar enkele.

OP DATZELFDE EILAND CUBA zitten duizenden gewone burgers vast. Geen gevaarlijke knapen - mensen die het niet eens zijn met Castro. Hun behandeling is gruwelijk. Gedurende het Castro-tijdperk tot nog toe zijn allicht al meer dan 10000 gedood.

Onze linkse politiek-correcte "elites" zitten dus almaar door uit hun bek te stinken over die paar honderd klootzakken, rechten geschonden of niet, in een modelgevangenis, mar ze zwijgen als vermoord over Castros gevangenen. Erger: ze gaan handjes schudden met Fidel en een krans leggen op het graf van dat rund Che.

Ziedaar de staat van het Westen anno 2006.

Wauwel maar gerust door jongens. Als het er hier heet aan toe gaat, binnen laat ons zeggen 5 jaar, wil je dan wel effe aan de kant gaan staan en je oren dichtstoppen? Wij zullen de stront wel opkuisen. Geen dank.

#17413

Outlaw Mike

 

"BERLIN, Germany (Reuters) -- It is probably only a matter of time before Europe falls victim to a terror attack with a "dirty bomb" combining conventional explosives and radioactive material, according to Germany's interior minister.

In an interview with a newspaper released ahead of time on Saturday, Wolfgang Schaeuble said the spread of "dirty" material and weapons of mass destruction rendered the threat of attacks by international terrorists "extremely serious."

"The question is probably no longer whether there'll be an attack with a dirty bomb, the question is when and where it's going to happen," he told Germany's Welt am Sonntag paper, citing reports from intelligence services.": http://edition.cnn.com/2006...

Mijn zus, die in Elsene woont (en die het opgevallen is dat er op de Brusselse PS-lijsten zoveel islamieten staan) had gisteren een Paris Match mee. Er waren 40 paginas in over de rellen in Frankrijk in november (toen alles dus zogenaamd kalm was), met een paar fotos in van een gemaskerd lid van de Nederlandse Staatkundig Gereformeerde Partij, heu, van een niet nader genoemde ethniciteit, gekiekt in Clichy-Sous-Bois. Eén foto was een close-up, genomen op zijn rug, terwijl hij wegloopt na een schot gelost te hebben... met een joekel van een geweer. Overal rondom hem brand. Het zag er apocalyptisch uit. Civil War, soon coming to a place near you.

En wij zitten te zwetsen over het recht op vrije meningsuiting van CIB-leden. Straffer, sommigen hier zouden willen dat de enige partij die de ernst van het gevaar inziet, het Vlaams Belang, de actie van deze week aan de kaak zou stellen. Goeie God. We leven in een 30519km2 groot gekkenhuis.

#17414

LVB

 

@Outlaw Mike: je klinkt als een Blokwatcher of als Koning Albert die iets declameert in de trant van: in het voormalige Joegoslavië heeft het extreme nationalisme tot duizenden doden geleid. Sommigen in eigen land willen dit ook, daarom mag het extreme nationalisme geen recht van spreken krijgen.

Je hebt het over dirty bombs en over joekels van geweren. Dat doet mij denken aan Blokwatch die het ook altijd heeft over de knokploegen van het VB.

Natuurlijk mag er opgetreden worden tegen verboden wapendracht, tegen het voorbereiden van terroristische aanslagen, tegen knokploegen. Hier gaat het evenwel over opinies, niet over wapens. Jij stemt in met het bestraffen van bepaalde opiniemisdrijven.

#17415

Koen Robeys

 

Hier, Nietzsche, *die* zal toch wel "politiek correct" genoeg zijn voor onze "politiek correcten"?

"Onderzoekt het leven van de beste en vruchtbaarste volkeren en vraagt u af of een boom, waarvan verwacht wordt dat hij trots de hoogte ingroeit, slecht weer en stormen zou kunnen ontberen: of ongenade en tegenwerking van buitenaf, of enigerlei vorm van haat, naijver, eigenzinnigheid, wantrouwen, hardheid, hebzucht en gewelddadigheid geen gunstige omstandigheden zijn, zonder welke een grote wasdom zelfs in de deugd nauwelijks mogelijk is?"

Nietzsche, Vrolijke wetenschap, nr. 19.

EN:

"Opdat een leer een boom wordt, moet zij eerst geruime tijd geloofd worden: opdat zij geloofd wordt moet zij voor onaantastbaar doorgaan. De boom heeft stormen, twijfels, houtwormen en boosaardigheid van node, opdat hij de aard en de kracht van zijn kiem kenbaar kan maken; Laat hij breken, als hij niet sterk genoeg is!"

Nietzsche, Vrolijke wetenschap, nr. 106

Die boommetafoor van Nietzsche heb ik altijd iets van een grote uitdrukkingskracht gevonden, vandaar dat ik ze nogal snel terugvind. En als ik had geweten waar onze krijgshaftige filosoof precies schrijft dat je de kracht van een samenleving afleest aan de vraag hoeveel parasieten ze kan dragen, dan had ik er die ook nog bijgezet.

Als we gewoon Nietzsches idee aannemen, dan vernemen we dat alleen slappelingen beginnen te jammeren van schrik wanneer ze met tegenstand geconfronteerd worden; wie daarentegen sterk in zijn schoenen staat schudt de problemen van zich af. "Wat me niet ombrengt maakt me sterker" zegt hij ook ergens uitdagend.

Wel, wie doet er nu aan "zelfhaat", en wie denigreert nu zijn eigen cultuur; mensen die de intellectuele uitdaging aannemen, of mensen die van grote schrik nog moeten ontkennen dat de cultuur waarmee we in conflict liggen historisch eigenlijk echt wel iets voorstelt?

En als we het nu *niet* van Nietzsche aannemen? Zie je dan niet de overeenkomst met Popper - en dat is nog steeds het filosofisch idool van Margaret Thatcher, en de grote vriend van Friedrich von Hayek - wanneer die zegt dat we pas vooruitkomen wanneer we aan *kritisch* rationalisme doen; wanneer we ons zo sterk voelen dat we niet op zoek gaan naar anecdootjes die onze vooroordelen bevestigen, maar naar ideeën die de onze kunnen weerleggen - als die alternatieve ideeën tenminste sterk genoeg zijn om die van ons te weerstaan?

Als ik dan toch in een ideeënoorlog verwikkeld zit, en ik zie dat ik zowel Nietzsche als Popper kan aanhalen, dan geeft met dat alvast een warm, prettig gevoel...

Beste groeten, Koen

#17416

ivan

 

Koen, ik denk dat je de mensen vergeet die een "tussenpositie" innemen. Het is een beetje alsof als je voor de inval in Irak bent, dat je dan ook persé de wijze moet verdedigen waarop die oorlog gevoerd werd, dat je voor Guantanamo bent, CIA-vluchten, Abu Graib: it's all the same, als ik jou mag geloven. Maar er zijn ook mensen die kritiek hebben op Guantanamo (en de rest) en toch de oorlog in Irak hebben gesteund hoor.

Allemaal goed en wel hoor zo'n ideeënoorlog. Maar daar hebben de Koerden of Shiïten - kortom de meerderheid van de Iraakse bevolking - niet veel aan. Is het nu beter dan? Wel we moeten toch maar vaststellen dat de Irakesen, net zoals de Afghanen overigens het meest optimistisch zijn over hun economische toekomst. Dat is niet het gevolg van de ideeënoorlog me dunkt.

#17417

Koen Robeys

 

Ivan: Je hebt gelijk, hoor, maar ik vergeet ze niet zozeer, als wel dat ik de tussenpositie nogal irrelevant vind voor het puntje dat ik wil maken. Zoals Peter eerder al schreef, dit gaat over de vraag welke indruk de diverse beschavingen zouden maken voor een (ingebeeld) tribunaal van wijzen, waar ze achtereenvolgens voor moeten verschijnen.

Wel, ik wil het allemaal gaan verdedigen, hoor, de "uitbuiting door het kapitalisme", "het Westers imperialisme en kolonialisme", en een hele hoop meer van de litanie. En ik zal niets ontkennen van de vele dingen die we fout gedaan hebben. Maar in plaats van gillen en schelden als de opmerking zelfs maar gemaakt wordt, zal ik er op wijzen dat al de anderen altijd precies dezelfde fouten hebben gemaakt, maar dat geen van hen er ooit in geslaagd is uit de armoedeval te ontsnappen; eerst zelf, later ook naar anderen toe.

Dus moeten wij toch iets vrij unieks gedaan hebben; als ik me niet vergis denken jij en ik geregeld na over dat "iets vrij unieks".

En wat staat daar tegenover? De moraal (sic) van Bin Laden? Het leiderschap van Hamas? Nee, op dit punt voorspel ik een klinkende overwinning voor het Westen, daar voor dat tribunaal.

Tot, natuurlijk, het tribunaal over Bush begint. Wat moet ik nu in godsnaam zeggen? Van alle dictators moest juist die ene vallen waar er grote petro- oeps, ik bedoel (natuurlijk), dadelvoorraden zijn? Liegen en bedriegen om de oorlog te kunnen beginnen, waarvan ze al vele jaren droomden? En de rest van de dingen die je niet mag zeggen, gezien het geloei en gescheld dat je altijd weer krijgt?

Wel, dat ingebeeld tribunaal, dat is nu een metafoor voor de ideeënoorlog. En mensen kunnen natuurlijk wel *roepen* dat ze met hun oorlog toch gelijk hadden, maar dat maakt het nu eenmaal nog niet waar. En het overtuigt ook niet de mensen die aan de andere kant van de ideeënoorlog staan.

Maar ik geef het toe; daarbij heb ik niet erg aan dat middenveld gedacht.

Beste groeten, Koen

#17418

ivan

 

Toevallig hebben we net die dicators die veel petrovoorraden hebben wel gesteund. Ik zie ze liever vallen. Nu kunnen we erover discussiëren wat het dichtste staat bij "westerse waarden".

#17419

Koen Robeys

 

Ivan: good point, hoor, maar ik zie toch wel heel veel potentiëel voor dat debat over Westerse waarden. Nu we het er over eens zijn dat we vaak dictators steunden omdat ze olie hadden... maar nee, laat dit stukje maar stilletjes zelf rijpen. Trefwoord: "Westerse waarden".

Maar goed, je ziet ze liever vallen. Maar dat geldt nogal opvallend niet voor dictators die géén petroleumvoorraad hebben, niet? En nee, ik beweer niet dat jij dat aanhangt. Ik wijs er alleen op dat tegenstanders in de ideeënoorlog dat kunnen opmerken, en dat wij hoogstens kunnen stamelen "jamaar, dat is niet mijn opinie".

Soit, de toestand vandaag is dat we dictators graag zien vallen als er olie is, en dat we ze met rust laten als er geen olie is, of als ze ons goed uitkomen, of als ze kernwapens bezitten. En guess what? Ahmedinejad en Kim schijnen dat ook goed begrepen te hebben!

En ja, het wordt stilaan interessant, want mogelijk, om de theorie te toetsen aan de practijk, nietwaar? We gingen "manu militair de democratie brengen", nietwaar? En stilaan zijn er nogal wat verkiezingen geweest, niet? Iran, Irak, de Palestijnen, Egypte; misschien mag ik er Algerije 1991 aan toevoegen...?

Herinner me eens aan welke landen ook weer een voorbeeld van het slagen van de theorie zijn? Je weet wel, "manu militari", "voorbeeldfunctie", ...?

:-)

Koen

#17420

ivan

 

Ehm, in Afghanistan zit geen olie. Ook niet in Servië. En wie heeft in Palestina manu militari democratie gebracht?

Nee, the world isn't perfect. En ik beweer al helemaal niet dat het omverwerpen van dictators met geweld de ideale situatie is, of zelfs maar een voorbeeld. Maar het is een vooruitgang.

#17421

Koen Robeys

 

Maar Ivan, Afghanistan is nu juist een voorbeeld van een invasie in een land dat de aanvaller *wel* eerst had aangevallen! Voor het hoongelach dat, in de ideeënoorlog, opstijgt wanneer iemand dàt bekritizeert kan ik nauwelijks meer dan naar mijn eigen teksten uit 2001 verwijzen, allemaal via Google opzoekbaar uit usenet.

Het geval Servië ken ik eigenlijk niet goed. Bedoel je dat je een voorbeeld kan geven van hoe een interventie eenzijdig is gebeurd zonder dat er oliebelangen, en dus verdenkingen waren dat het allemaal geopolitiek was geïnspireerd? Maar eigenlijk denk ik niet dat ik dat in het kader van de ideeënoorlog wilde ontkennen, hoor. Het probleem dat ik in het kader van de ideeënoorlog aan onze kant wil aanwijzen, is dat er heel véél voorbeelden zijn van dictators die in functie van petroleum- of andere belangen werden gesteund of afgezet. Het feit dat dat ook ooit wel eens anders is geweest neemt al die gevallen natuurlijk niet weg. En het zijn *die* gevallen waarmee wij in het kader van de ideeënoorlog in grote moeilijkheden komen. Tot op de dag van vandaag, dus. En dat was het punt waarop ik Peters aandacht probeer te trekken.

Tenslotte moet je over Hamas mijn punt niet proberen te veranderen in iets anders. Ik merkte op dat we stilaan voldoende tijd hebben zien passeren om de theorie te toetsen, waarbij de volkeren van het Midden-Oosten ademloos zitten te wachten op de gelegenheid om hun obscurantistische regimes weg te blazen; een zodanig nastreefbaar en lovenswaardig doel dat we daarvoor zelfs militair een land mogen binnenvallen en bezetten dat zelf niemand had aangevallen, en niemand had bedreigd.

Wel? Klopt de theorie met de feiten? Of klopt de theorie *niet* met de feiten?

Zal iemand van de voorstanders van de oorlog in Irak de intellectuele moed hebben te erkennen dat de theorie op grote schaal, nee, op *massieve* schaal *niet* klopt met de feiten? Of zal iedereen moeten proberen weg te kruipen achter het feit dat de Palstijnen niet eerst een militaire invasie nodig hadden om te kunnen stemmen?

De voortekenen zijn niet goed... Arme ideeënoorlog...

Beste groeten, Koen

#17422

LVB

 

Koen is erin geslaag de discussie af te leiden van de essentie. Het debat over de vrijheid van meningsuiting draait over het verdedigen van de rechtsstaat en de democratie in eigen land. Wij hebben een uitgebalanceerd systeem van grondwettelijk vastgelegde rechten en plichten, en procedures om conflicten op te lossen.

In de relaties tussen staten onderling, en tussen staten en gewapende terroristische groepen, gelden de regels van de Hobbesiaanse wereld (cfr. Robert Kagan, "Power and weakness"). Let wel, Outlaw Michael, die regels beginnen pas te gelden zodra wij ons buiten de grenzen van ons land bevinden, en onze grondwettelijk gewaarborgde burgerrechten dus niet meer van toepassing zijn. Hobbesiaanse wereld, dus: er is geen wereldregering noch een wereldgrondwet, de VN zijn een praatbarak. Het draait dus om belangenverdediging.

En toch hoor ik Koen hier weer zagen over het feit dat de VS zich moeien met landen waar olie aanwezig is, en zich niet moeien met landen waar geen olie aanwezig is. Wat had je dan verwacht, Koen? Gelukkig maar dat het zo is. Als ik een Amerikaanse belastingbetaler was, zou ik verdorie kwaad zijn als mijn regering zich moeit met toestanden die niets te maken hebben met het nationaal belang. En ik zou vermoedelijk ook kwaad zijn als mijn regering nalaat zich te moeien met buitenlandse toestanden die wel van essentieel nationaal belang zijn. Of ben jij bereid om voor de rest van je leven werkloos te zijn omdat de olieprijs naar 800 dollar per vat schiet terwijl het Westen niets doen omdat "er niemand werd aangevallen en niemand werd bedreigd"?

#17424

ivan

 

Nu ja Irak had ook iemand aangevallen, Iran en Koeweit namelijk. En dan de eigen bevolking. En steun aan Palestijnse terreurorganisaties, aan Abu Nidal. Dat is dus niemand bedreigen en niemand aanvallen? Komaan zeg. Alles wat de Taliban gedaan heeft verbleekt er in feite tegen.

Saddam heeft genocide gepleegd. Dat is een internationaal erkende reden om een land de souvereiniteit te ontzeggen. Saddam heeft andere landen aangevallen. Opnieuw een reden. En zo zijn er nog. Ik wil er toch jou aandacht op vestigen Koen dat in Irak de bevolking tot drie maal toe is gaan kiezen in alle sereniteit tegen de zogenaamde "opstandelingen" (geleid door een buitenlander) in en dat men er alles aan gedaan heeft om de minderheid (de Soennieten) bij dit proces te betrekken. In Irak en Afghanistan is democratie een pril proces, maar al bij al, redelijk geslaagd ja.

#17425

ivan

 

Luc, ik zou een oorlog om olie NIET steunen. Ik herhaal: NIET. Nu is het zo dat de tegenstanders van de oorlog nog altijd niet hebben kunnen bewijzen dat het om olie ging. Als we met China kunnen handel in textiel en wat weet ik allemaal aan marktprijzen, in godsnaam, waarom kan dit dan niet als het om olie gaat? Oorlog voert men niet om mercantiele redenen maar om morele redenen. Zoals in Irak. En zoals men dringend met geweld moet interveniëren in Darfur.

#17426

Koen Robeys

 

Ik begrijp eigenlijk niet dat het mijn schuld is. Ik probeer in te gaan op Peters idee dat we te maken hebben met een ideeënoorlog. Ik kan het ook niet helpen dat Irak me een mooi voorbeeld lijkt van hoe we die oorlog verliezen: want zoals je zelf zegt: ja, we zijn daar binnengevallen om economisch eigenbelang, om de olie. Ik heb me ooit een idioot laten noemen om dat te denken; het doet plezier dat we met twee zijn.

En wat het met de ideeënoorlog te maken heeft, is dat ik nu eenmaal moet vaststellen, eigenlijk sterk in analogie met het punt van deze hele draad, dat kritische geluiden over die oorlog helemaal niet op prijs worden gesteld, en nog veel minder onderworpen worden aan "ideeën". De ideeënoorlog wordt gepredikt, maar niet toegepast. En eerlijk gezegd vond ik het wel een beetje grappig dat jij iets dergelijks opmerkte voor vrije meningsuiting, en iets op je dak kreeg dat al niet ver meer lag van wat ik "geloei en gescheld" zou hebben genoemd.

Maar jij noemde het alleen "beledigende onzin" die je "niet hoefde te pikken", alsook "dingen die klinken als Blokwatch of koning Albert".

Soit. Ik zie dat mijn bijdrage wordt gezien als "Koen is weer aan het zagen over...". In mijn ogen lijkt me een land binnenvallen om grondstoffen puur imperialisme, en ik ben er tegen: en wel omdat we met imperialisme de ideeënoorlog niet zullen winnen. Als dat "zagen" is, dan heb niet ik, maar degene die over de ideeënoorlog begon de aandacht afgeleid. En als het een terechte opmerking op een ontopic standpunt was, dan is het woord "zagen" onheus. Het klinkt een beetje alsof een opinie weliswaar geuit mag worden, maar liefst niet te veel.

Maar het is jouw blog. Ik leg me neer bij je oordeel. Ik zal deze draad niet verder vervuilen; wie nog op mij wou reageren moet achter mijn zwijgen geen verdere redenen zoeken.

Beste groeten, Koen

PS En lukt het een beetje, dat laag houden van de oliepr- oeps, "ik zal deze draad niet verder vervuilen", sorry.

#17427

LVB

 

Een "oorlog om olie" die erop neerkomt "laten we maar wat olie gaan roven", zou ik ook niet steunen. De realiteit is complexer: de oliebevoorrading kan bedreigd worden door allerlei risicofactoren, waarin dreiging, chantage, bluf, pan-arabisch populisme en dergelijke een rol kunnen spelen.

Het was Jimmy Carter, de duif-president, die voor het eerst openlijk stelde dat de VS zich het recht voorbehielden om militair in te grijpen in en rond de Perzische Golf als de strategische oliebevoorrading bedreigd zou worden. Ook Jacques Chirac heeft vorige week hetzelfde gezegd en zich daarbij het recht voorbehouden om kernwapens in te zetten.

#17429

Eric Jans

 

@ Dof: vér terug in dit ges^rek zeg je dat de Bijbel geweld proclammeert en geeft 3 deuteronomium-voorbeelden.
Opgelet: Dat Bijbeldboek handelt over de te voeren rehtspraak in het 'beloofd land' dat op het moment van de notatie 'nog komen moest.
Zéker niet van de poes allemaal. Maar vergeet niet dat het desondanks (voor het zootje ongeregeld dat de zwervende, er snel op los kloppende Joodse nomaden!) om de introductie van een legale rechtsgang ging.

Geen oproep tot blind geweld, maar geweld volgens regels en afspraken; op last van getuigenverhoor, e.d.
Het was - zo gezien - een 'stap vooruit', vgl. bij het 'recht willekeurig in eigen handen nemen'.

Natuurlijk klinken de wetten genadeloos en ongemeen hard: zij zijn bedoeld om gezag op te leggen en dus af te dwingen!

Maar met 'oproepen tot geweld' haaft dat geen uitstaans. Wel met 'opleggen van de wet'.

Het voorbeeld uit 'Markus'... een boutade. Het is geen oproep om molenstenen rond nekken te hangen, hé!
Geen 'oproep tot geweld', dus.
Niet akkoord met je voorbeelden, dus.

#17431

Eric Jans

 

@ NoName:

Citaat, je zegt: "...als je het aandachtig bekijkt is het VB de garantie van het voortbestaan van de Belgische staat, ze bewerkstelligt het immobilisme en geeft de Waalse politici de vrije hand.

Het bekende non-argument.
Welnu, het voorbeeld in de Belgische praktijk - deelnemen van een Vlaams-Nationale partij aan de Belgische macht - hebben we overduidelijk gekregen met de Volksunie. Zij hebben gedáán wat jij voorstelt... met het bekende resultaat: het immobilisme van de Belgische Fedrale staat en haar 6 regeringen.
Het VB het immobilisme verwijten dat de PS alleen al in Wallonië en los van België INSTUTIONALISEERT (waar het voor een aantal bevoegdheden toch in grote mate autonoom is!?), is wel zéér verregaand.

Je spreekt over De Crem en hoe die de energiecheques niet aanwendt om Paars te doen vallen omdat hij uiteindelijk met zijn kartel in bed komt te liggen met... de PS.
Kijk, NoName, er is op dit ogenblik maar één staat in Europa waar ze erin geslaagd zijn om een groeiende ver-rechtse partij te breken: Oostenrijk.
De andere staten moeten eigenlijk zwijgen (nou ja: móeten zwijgen!?) omdat ze gewoon nog NIETS bewezen hebben op dat gebied!
Alleen de Oostenrijkse Kanselier Wolfgang Schüssel kan je momenteel uitleggen hoe je zo'n 'immobilisme-partij' (om jouw woorden maar eens te gebruiken) uit elkaar kan rijden.
De andere EU-staten zitten alleen maar met 'groeiend rechts', als je't mij vraagt.
Maar De Crems kartel zou dan in zee moeten gaan met het VB en dus politieke moed moeten opbrengen om een manier te vinden om dat te kúnnen doen.
Ziezo, NoName, had je het zó al eens bekeken?

#17432

Eric Jans

 

@ NoName:
Ik zei:
Het VB het immobilisme verwijten dat de PS alleen al in Wallonië en los van België INSTUTIONALISEERT (waar het voor een aantal bevoegdheden toch in grote mate autonoom is!?), is wel zéér verregaand.

Voorbeeld: je kan het VB toch bezwaarlijk verwijten dat Happart een hopeloos onhaalbaar en exclusief Waals F1-contract tekende zonder het - volgens diens éigen verklaringen, verdorie! - zelfs maar gelézen te hebben.

En dat is maar één voorbeeldje uit een gigantische (vuile) waslijst.
Kijk eens: als het VB (of iemand anders, ook goed) zúlke 'bestuurders' - en al is het met 'immobilisme' - in 10 jaar tijd uit de weg kan ruimen... dan verwelkom ik dat.
Zo eenvoudig staan we er voor.

Is dát nu die meneer Happart waaraan in de jaren '80 zoveel honderden miljarden frank en zoveel struikelende en vallende regeringen aandacht aan besteed werd?
Mooi is dat!

Wanneer ga je de 'oorzaken van het immobilisme' eens zoeken waar ze met het blote oog vast te stellen zijn. Happart: ooit goed voor ruim 300.000 kiezers achter zijn naam! Wie is hier de extremist? En wie is de nationalist?! En wie past het 'eigen volk eerst' toe?
En wie heeft hem al die jaren kunnen tegenhouden?
Maak daar eens een analyse van!

Als het compromis Belge inhoudt dat we met zo'n regeerders 'deals' zullen moeten sluiten: dan verkies ik desnoods het immobilisme tot het staatje weggerot is!

Ik ga derhalve geenszins akkoord met je analyse, NoName. Wij zijn een konijn in een val. We kunnen ofwel onze poot afbijten ofwel in die val blijven zitten tot we helemaal dood zijn. Zo zie ik het.

Bovendien ben ik er niet van overtuigd dat Wallonië - als het op schaapscharen aankomt - België zal los laten. Ik kan me daarin vergissen... zo zij het.

Wallonië heeft - behalve een citaat van De Gaule - géén historische banden met Frankrijk en zal daar geen graag geziene gast zijn.
Wallonië zal de état-Belgo-Flamand verkiezen bóven het rattachisme. Ze zijn alleen nooit voor die keuze gesteld. Let maar eens op: politiek is nog steeds de kunst van het haalbare.

Ze doen er op dit moment echter alles aan om die keuze niet te móeten maken: vandaar die 'Vrije meningsuiting onder druk'! (zie titel)
Het zal niet helpen.

#17433

Outlaw Mike

 

"Natuurlijk mag er opgetreden worden tegen verboden wapendracht, tegen het voorbereiden van terroristische aanslagen, tegen knokploegen. Hier gaat het evenwel over opinies, niet over wapens. Jij stemt in met het bestraffen van bepaalde opiniemisdrijven."

Nee Luc. Ik zie klaar genoeg om in te zien dat er geen wezenlijk verschil is tussen een type als Bassam, die het huwelijk inzegende tussen Dahmane, Massouds moordenaar, en Malika al Aroud, een Brusselse van Marokkaanse afkomst.

Bassams CIB ondersteunt de weduwe van Massouds moordenaar nu. Bastin, een CIB-kompaan van Bassam voor de twee ruzie kregen, heeft de moord verdedigd. Het is allemaal een pot nat. Als jij wilt geloven dat Bassam dacht dat Dahmane naar Afghanistan trok voor toeristische doeleinden, doe maar.

Nogmaals, deze mensen, of ze nu haatboodschappen zetten op Internet en openlijk schreeuwen dat het Westen kapot moet zoals Bassam, of ze voeren daadwerkelijk terroristische aanslagen uit zoals Dahmane, dat is hetzelfde. Eichmann heeft persoonlijk geen joden vermoord, Amon Goeth wel. Eichmann "had een opinie". Moet ik nu ook geloven dat hij er recht op had? Gelukkig hadden de Israelis meer gezond verstand. Maar ja, zij weten al langer dan wij wat moslimterrorisme is.

Overigens Luc, dat citaat is NIET van Voltaire. Het is van een zekere Evelyn Hall. Wel komt het uit haar boek “The friends of Voltaire” uit 1906, vandaar de zeer populaire misvatting.

Maar, laat ik u een citaat geven dat WEL van Voltaire komt:

« Quoi que vous fassiez, écrasez l'infâme, et aimez qui vous aime. »

#17434

LVB

 

@Michael: sorry, ik kijk niet naar de personen, enkel naar de specifieke 'daden' (in dit geval: het uiten van extreme opinies) waarover het gerechtelijk onderzoek gaat. Vrouwe Justitia oordeelt (of zou moeten oordelen) zonder aanzien des persoons. Met slogans als 'allemaal één pot nat!' hou je geen rechtsstaat in stand.

#17437

I am NoName.

 

@ EJ. Waarom heb ik het gevoel dat ik deze zelfde discussie al eens gevoerd heb ? Omdat ik echt niets uit je redeneringen kan leren. Je blijft maar doordrammen.

"Het bekende non-argument. Welnu, het voorbeeld in de Belgische praktijk - deelnemen van een Vlaams-Nationale partij aan de Belgische macht - hebben we overduidelijk gekregen met de Volksunie. Zij hebben gedáán wat jij voorstelt... met het bekende resultaat: het immobilisme van de Belgische Fedrale staat en haar 6 regeringen."

Sorry, maar is dat een non-argument ? Ik wacht nog altijd op die grote Vlaamse oppositiepartij tot ze eens "iets" realiseert. De Volksunie is er op zijn minst in geslaagd de unitaire staat België te federaliseren. Te weinig, akkoord, maar zonder bloedvergieten en veel meer dan wat het VB tot nu toe al gepresteerd heeft. En dat is ondertussen al meer dan twintig jaar geleden. Door het politiek immobilisme en de strategie van het VB (gericht op het monopoliseren van de Vlaamse strijd) gebeurt er ondertussen niks meer, erger ontbreekt de mogelijkheid tot het verzamelen van de krachten nodig tot verandering (ten goede, voor iedereen).

Wat ik bedoel dat is dat door de non-politiek of de schijn-oppositie van het VB er zelfs geen echte democratie meer is. Het voorbeeld met Freya is toch overduidelijk. In een normaal democratisch systeem zou een minister die de belangen van de consumenten moet verdedigen, eigenlijk geen minister van begroting kunnen zijn. Want de minister van begroting beschouwt de belastingbetalers als zijn klanten, dus burgers met rechten volgens de minister van consumentenzaken, rechten die beschermd moeten worden. Als minister van consumentenzaken moet je juist neutraal staan en moet je opkomen voor de rechten van de "klanten - consumenten - belastingbetalers" en kan je dus niet ter zelfder tijd begrotingsminister en consumentenminister zijn wegens de tegenstrijdige belangen.

Erger nog : een minister van begroting, die de eigen regels overtreedt (teveel belastingen laten betalen in 2005 om de begroting te laten kloppen, onder de mom dat de petroleumsector die gelden mag terug "stelen" van de burger in 2006) is een aanfluiting van de democratie. Eh ... stelen ? Dat zal dan wel een communicatiefout zijn in mijn vorige zin, het zal gewoon "recupereren" zijn. Maar op het einde van de rit, wie betaalt er dan wel, als de regering die belastingvoorschotten niet zelf terugbetaalt via belasting (accijns) verlagingen ? Wel de consument, de burger.

Wat Freya dus doet is de voortzetting van de gratis-politiek van Steve Stevaert. Je geeft (zogezegd) een spaarlamp aan de burger, maar eigenlijk betaalt de electriciteitsleverancier die lamp, en maakt die sector uiteindelijk minder winst en betaalt ze minder belastingen. Maar de factuur voor de lamp wordt integraal betaald door een derde, terwijl een politieke partij de goodwill van de burger binnenhaalt en verdisconteert in een politiek succes. De overheid : die betaalt eigenlijk niks, die ontvangt gewoon minder belastingen, zodat ze daarna de tarieven omhoog kan vijzelen.

In dit recednt geval gebeurt het omgekeerde : de overheid geeft een cheque, maar het is de sector die in 2005 moet voorschieten en in de factuur blijft buiten de rekening van de overheid. In 2006 ? Wel de overheid zal vermoedelijk geld te kort komen en zal nog meer behoefte hebben aan een sluitende begroting. Dus is het aannemelijk dat ze het voorschot niet zal terugbetalen.

Ach allemaal geen probleem nietwaar ? Mr. Annemans heeft nog eens een "ferme" redevoering gevoerd in het parlement. Niets minder, maar ook niets meer. Hij is een aanfluiting van zijn job, want (om het duidelijk te stellen anders zou je het misschien niet begrijpen wat ik op het oog heb) zou hij zich kandidaat stellen voor die functie van begrotingsminister.

Maar je begrijpt dat het nog erger wordt als die minister van begroting, ook nog minister van consumentenzaken is en nog maar een maand eerder de financiële sector afdreigde in het belang van de consument, de rekeninghouder (dat het opzeggen van een rekening gratis moest, dus op kosten van de consument door hem wat minder intrest te gunnen want je weet toch ook dat de kosten van een rekening doorgerekend worden aan de rekeninghouder via de beperking van de intresten) maar dat ze daarmee eigenlijk voornamelijk zichzelf in de kaart speelde, want een daling van de intrest was goed meegenomen voor het begrotingsevenwicht en kon dus verkocht worden als een "superprestatie" van de minister van begroting.

En de rol van het Kartel (CD&V en N-VA) ? Wel die zitten met het probleem dat ze de handen vol hebben met de Vlaamse regering. Vanuit politiek oogpunt zijn er geen punten te scoren met een succes op het federale niveau. Erger nog, bij het vallen van de federale regering zijn ze gedoemd om de plaats van de VLD in te nemen, dus van de "drop in de regen" (ja ik weet dat het spreekwoord omgekeerd geformuleerd is). Dus in haar eigen belang kan (kunnen) ze niets anders dan het federale niveau op zijn beloop laten hopende dat de burger uiteindelijk zou inzien dat het schijnsuccessen zijn die de paarse regering boekt. Maar evenzeer hopende dat binnen de regeringspartijen andere figuren zullen opstaan om het roer te wenden.

Want voor iedereen is het ondertussen al te duidelijk dat het VB enkel een praatbarak is die klaagt dat ze uitgesloten wordt, maar ondertussen alles doet om uitgesloten te worden. Uw uitleg volgt volledig de partijlijn : niet meedoen aan het beleid om de zaak te laten verrotten, maar ondertussen wel in de "shit" zitten en toelaten dat bvb. Happart zijn goesting mag doen. En daarop staan fulmineren, om de eigen kiezers toch maar te overtuigen van het "groote gelick".

Erger nog, in het vooruitzicht van een gemeentelijke verkiezing, en nauwelijks een jaar later een federale, toch niet de moed hebben om de regering ten val te brengen. Want, ja, dan moet je wel een andere uitleg bovenhalen dan de verrottingsstrategie. Je kan de regering toch niet laten vallen om dezelfde partijen drie maand later weer in het zadel te laten kruipen met dezelfde formatie en hetzelfde beleidsplan vol toegevingen aan de PS?

Het VB een konijn in de val ? Mijn beste EJ, ik zou het VB eerder omschrijven als een leeuw in de Zoo van Antwerpen : goed doorvoed, verlekkerd op zijn dagelijks stukje vlees, waarvoor hij geen inspanning moet doen, vrouwelijk gezelschap in overvloed, met daaraan gekoppeld aangepaste ontspanning, en een leeuw die bij hoog en laag staande houdt dat hij achter de tralies zit, zelfs al het hek op een kiertje staat en hij zonder problemen kan ontsnappen.

#17438

Thomas

 

@Eric Jans

Interessante stelling :

"De andere EU-staten zitten alleen maar met 'groeiend rechts', als je't mij vraagt."

Als het toch over ideëengoed gaat : nationalistische partijen zijn niet rechts. Ze zijn collectivistisch in elk opzicht DUS links. Afscherming van het eigen volk tegen buitenlanders is een typisch voorbeeld, dat zowel door de socialisten als het VB gesteund wordt (en waar ik het mee eens ben voor zover het over islamitische immigratie gaat, en dat heeft niets met protectionisme te maken maar wel met veiligheid).

De andere EU-staten zitten dus niet met een RECHTS, maar eerder met een NATIONAAL SOCIALISTISCH probleem.
- Nationalistisch als natuurlijke reflex tegen de extreme bureaucratie en total failure die de EU geworden is, en tegen het totaal mislukte multi-culturele model.
- Socialistisch in de aangeboden oplossingen
Het establishment in zowel Frankrijk, UK, Duitsland, Oostenrijk, België etc leunen qua ideologie heel sterk aan bij de nationaal socialisten. Zij vinden hun eigen volk typisch veel intelligenter en vooruitstrevender dan bvb. de Amerikanen/Joden/islamieten/... , omdat er een heel goei "sociaal model" is etc. Back to the evil roots of the left...

Slechts weinig Europese landen hebben rechtse partijen, partijen die het primaat van het individu en dus het kapitalisme als basisgedachte uitdragen. De meeste Europeanen zien het kapitalisme ("rechts" dus) trouwens als een veel grotere bedreiging voor de "wereldvrede" dan bvb het islam-fundamentalisme of communisme.

#17439

Thomas

 

Overigens ben ik tegen een ideeënoorlog met islamieten : dit is je reinste tijdverspilling. Een ideeënoorlog met chinezen, amerikanen, russen, japanners, indiërs en andere ontwikkelde of ontwikkelende samenlevingen zie ik wel zitten, maar met islamieten ??? Wat hebben "wij" daarbij te winnen ? "Zij" vanalles (oa tijd en een kans om "ons" in te halen door technologie te kopen alla iran), maar "wij" ? waarom dan geen ideeënoorlog met de pygmeeën of de hottentotten ? Omdat ze met 1 miljard zijn en overal waar ze wonen met iedereen ambras hebben ?

De ideeënoorlog met de islam zit hem vooral in het westen zelf : "links" moet begrijpen dat er geen discussie mogelijk is met dergelijke intellectuele dwergen. Onze linkse vrienden denken nog steeds dat we mekaar en vooral de islam beter moeten leren kennen en dat we dan wel naar elkaar zullen toegroeien of zoiets, het multiculturele sprookje all over again. De islamieten overal ter wereld krijgen meer steun en geld van het westen dan je je voor mogelijk houdt, en nog zitten ze 5 keer per dag op hun matje naar mekka, en ander stereotiep of haast autistisch gedrag. Drop it, ik heb absoluut geen zin in discussie met mensen die zo gehersenspoeld zijn dat ze geen woordje kritiek op hun eigen godsdienst of wat daarvoor moet doorgaan durven geven. Dan kan je evengoed tegen muren praten. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en moeten er dan ook maar de gevolgen van dragen.

#17440

Peter Fleming

 

Koen: je kritiek doet bij mij niet de behoefte aan een scheldpartij aan jouw adres opwellen. Waarom? Omdat die voortvloeit uit een eerlijke bezorgdheid die ik trouwens ook deel. Maar waar ik het van op mijn heupen krijg, is wanneer sommigen van Irak, Abu Ghraib, Guantanamo enz. een karikatuur maken, het een oorlog om olie, een gulag enz. noemen, wanneer er uit het oog wordt verloren dat een wereld zonder Saddam een betere wereld is, dat er op Guantanamo wellicht geen koorknapen zitten, dat een Hamas-regering wel democratisch verkozen is, maar vanuit mijn Westers oogpunt geen legitimiteit heeft. Mensen die zich van vijand vergissen, van die zelfhaters (al reken ik jou daar zeker niet bij), die zal je nooit tevreden kunnen stellen.

#17445

VH

 

@Luc et al.

Door extreem tijdsgebrek en aanwezigheid in een "ander" forum (jaja Koen) had ik niet de gelegenheid hier op te reageren. Op het onderwerp van de topic heb ik geen goed zicht maar al wat ik gelezen heb duidt op het aanpakken van extreme meningen, niet op het smeden van snode plannen.

Laat ne ff duidelijk zijn, ik volg de these van Luc 100%, namelijk dat er geen beperking mag en kan zijn op het uiten van meningen, hoe afstotelijk en ongewenst ook, ook en vooral en zelfs als ze van zgn. Moslimfundamentalisten komen.

Ik acht mezelf mans genoeg om zèlf uit te maken of ik die zgn. haatoproepen al of niet volg en ik verwacht van intelligente Moslims net hetzelfe.

In feite laten zgn. haatoproepen me siberisch koud, net zoals oproepen van Dash om mijn superieur product X van de Aldi in te ruilen voor iets dat net even zwart wast. En indien niet, dan is dat allerminst de [email protected]#%^&ing business van de staat.

Qua pragmatiek volg ik Yupie die hier een manoever in ziet om het VB de pas af te snijden. (DOF, ben jij ècht niet Yupie?).

#17467

Eric Jans

 

@ NoName:

Dank voor je inzichten. Wat ik altijd weer (want ook jij bezorgt me een déjà-vu, natuurlijk!) zo formidabel vind aan je stellingen is dat je het voortdurend hebt over de prijs die het VB zou moeten betalen om deel te nemen aan de macht. Weet je... dat denken maakt van jou een echte flinke Belg. Proficiat.
Maar mag ik eraan herinneren dat - in geval van een beleidsdeelname van het VB ook België bereid zou moeten zijn een prijs te betalen. Daar schijn je helemaal niet aan gedacht te hebben of bij stil te staan. Voor jou is alleen het VB niet bereid macht uit te oefenen. Punt uit. Daar moeten we het mee doen. Dat is het kader waarbinnen we mógen denken van jou.
Maar, NoName, zou het niet ook een heel klein beetje zó kunnen zijn, dat La Belgique misschien nog veel minder bereid is om over zo'n VB-machtsdeelname te onderhandelen dan het VB zélf?
Goeie vraag, toch?

#17468

I am NoName.

 

@ EJ.

Zonder dank. Ik stel al vast dat je het niet te persoonlijk pakt, wat ik als een positieve evolutie bestempel.

Ter zake : de prijs die het VB zou moeten betalen.

Echt, dat vind ik nu eens een "non-argument". Elke partij moet door tot een compromis te komen binnen een regeringsprogramma altijd een prijs betalen, dat is nu eenmaal de democratie en een wetmatigheid eigen aan het democratische systeem.

Het partijprogramma staat altijd ver van de werkelijkheid, om dan via het regeringsprogramma wat dichter naar de nieuwe werkelijkheid te kunnen opschuiven, maar liefst zo dicht mogelijk bij het eigen ideaal blijvend.

En of La Belgique ja dan neen wil onderhandelen met het VB ? Wel om Jean-Luc te parafraseren : dat probleem stelt zich niet, dus het probleem bestaat niet en over die vraag moet je zelfs niet nadenken, het is tijdverlies. Want het VB wil toch geen prijs betalen, ze wil haar eigen programma in ere houden, geen vinger toegeven, dus komt ze gewoon niet aan "den bak".

Duidelijk een "non-argument".

#17472

ivan

 

Het lijkt men nogal evident dat je niet onderhandeld met een partij die je eigen vernietiging op het oog heeft. Net zoals de Israelis moeilijk kunnen onderhandelen met Hamas (en de vraag over wie nog het meeste bereid zou kunnen zijn, stelt zich dus gewoonweg niet), zal "la belgique" ook niet kunnen onderhandelen met VB (let wel: ik vergelijk de methoden van hamas helemaal niet met die van VB he, maar ze hebben wel een gelijkaardig doel, dat is de enige reden van de vergelijking).

#17474

LVB

 

@ivan: de socialisten werden ooit als "staatsgevaarlijk" beschouwd, maar werden perfect "gerecupereerd" door het systeem (meer bepaald door Koning Albert I). De Volksunie werd ooit als staatgevaarlijk beschouwd, maar werd eveneens perfect gerecupereerd door het systeem (meer bepaald door Tindemans en Martens). Of Vlaams Belang te recupereren valt door het systeem weet ik niet, maar zoals het systeem nu bezig is gaan ze het VB in ieder geval niet klein krijgen, integendeel, ze maken het steeds groter.

#17475

Eric Jans

 

@ Ivan:
De vergelijking met Hamas gaat niet op: Vlaanderen noch het VB maakt aanspraken op het gehele Waalse grondgebied. Hamas maakt aanspraken op geheel Israël. De situatie is dus onvergelijkbaar.

@ NoName: Ik zie niet in waarom ik mme zou moeten opjagen. Het zijn jouw denkbeelden die mank lopen en het bijgevolg ook niet zullen halen.
België kan wel degelijk water bij de wijn doen: confederalisme, heet dat.
En daar komt nog bij dat zowel CD&V als VLD daarin zeer eenvoudig het voortouw zouden kunnen nemen. Als je het aan de leden van die twee grote Vlaamse partijen vraagt (en het wérd hun gevraagd!) dan kiezen zij zonder verpinken en onomwonden voor het confederalisme.
Het is dus binnen die partijen een minderheid die zich (om juist die reden!) 'partijtop' mag noemen die deze vanzelfsprekenden evolutie blokkeert.
Niemand houdt bijvoorbeeld Leterme tegen om openlijk over confederalisme te spreken, hé?!
Verhofstadt dééd dat in de jaren '90... maar enkel om stemmen te ronselen om daarna zijn achterban op dit ultieme punt te bedriegen, op te lichten.

Neen... ik denk niet dat ik in het defensief zit, hoor. Ik denk dat jij hier staat met een lege doos zonder argumenten.
Voor mij hoeft het VB de verkiezingen niet te winnen. Laat het confederalisme er maar aan komen, uitgevoerd door cd&v, vld en zelfs (waarom niet?) sp.a.

Daty ze gerust dat smerige achterbakse luie (...) VB de wind uit de zeilen nemen.
Kan niet zo moeilijk zijn: gewoon wat Vlaamse boter bij de vis.
En als dat niet kan... waarom staat het dan in de partijprogramma's van zowel VLD als CD&V?
Schrappen, die teksten, zou ik zeggen. Open kaart pro Belgique!

Indien niet... tja... wat rest ons dan? Nóg maar eens een compromis Belge d'r bovenop? Ach...

#17476

ivan

 

Eric, mijn punt was dat je niet onderhandeld met partijen die je "vernietiging" op het oog hebben. Alleen op dat punt heb ik de vergelijking met Hamas gemaakt. Al de rest is dus niet relevant.

Luc, uiteraard. Maar Volksunie en de socialisten lieten zich ook recupereren. De socialisten die uiteindelijk aan de macht kwamen (nadat ze werden gerecupereerd) hadden niet langer de omverwerping van de kapitalistische klasse op het oog en bleken achteraf vaak de beste maatjes met het Koningshuis (W. Claes bvb.) Maar niet alle socialisten werden gerecupereerd he of waren recupereerbaar. Lenin zou nog liever doodvallen, om er maar één te noemen.

En nu je het hebt over groter maken van het VB. Mmmm. Misschien toch nog een vergelijkingspunt met Hamas. Laten we hopen van niet.

#17486

Peter Fleming

 

Mark Reynebeau zit zich vandaag te amuseren met een vergelijking tussen Hamas en VB, allemaal plezant hoor, zo kan je tussen iedereen wel gelijkenissen vinden, beide willen misschien wel een staatkundig verband opheffen, maar het grondgebied van de andere inpalmen plus de bewoners over de kling jagen dat zie ik het VB toch nog niet direct doen.

#17487

I am NoName.

 

"België kan wel degelijk water bij de wijn doen: confederalisme, heet dat. En daar komt nog bij dat zowel CD&V als VLD daarin zeer eenvoudig het voortouw zouden kunnen nemen. "

Beste EJ, je moet niet van onderwerp veranderen ... het ging duidelijk niet over het Vlaams karakter van de CD&V, de VLD of de SPa maar wel over de kracht van het VB.

Dus wat is de vraag : "wie is la Belgique" of "wie zijn de Belgicisten"? Wie zijn dat ? Ik zal maar zelf antwoorden : al die personen die persoonlijk voordeel hebben bij een unitaire staat. Die leven of vegeteren bij gratie van de scheefgetrokken toenstanden, die er persoonlijk voordeel kunnen uit halen (al dan niet politiek). Dus gewoon personen die een onredelijke, ondemocratische, onrechtmatige toestand nastreven uit eigenbelang. En zoals je toch kan aannemen zijn er in elke grote (klassieke) partij wel personen die voordelen kunnen halen uit die toestand. Dus er zal waarschijnlijk geen enkele grote partij zijn met uitsluitend mensen die pro of contra zijn, met als gevolg dat de partijtoppers zelden een uitgesproken standpunt innemen omdat zij weten dat zich dat tegen hen kan keren, want hun macht is gesteund op de macht van de grote getallen die hun vertrouwen gegeven hebben.

Dus uw benadering ("Niemand houdt bijvoorbeeld Leterme tegen om ...") is niet relevant. Dus kom je bij de echte vraag : wie er in staat is om de scheefgegroeide toestand recht te trekken. En het belangrijkste punt daarbij is dan: wie is er in staat om de situatie te deblokkeren, of in beweging te krijgen.

En daar komt het probleem van het VB op de proppen : die leiding heeft een uitgesproken mening. Ja, dat kan ze probleemloos verkondigen omdat ze weet dat ze toch nooit aan de bak zal komen. Dus moet ze zelfs niet voorzichtig zijn.

Maar het logische gevolg, inherent aan het resultaat van mijn analyse, is dat het VB voor de andere partijen of voor de Belgicisten geen gevaar betekent. Je moet ze enkel op tijd en stond aanhoren, en ze beleefdheidshalve hun woordje laten plaatsen. En als ze wat aanmodderen dan moet men gewoon wat extra hout op het vuurtje leggen om ze weer op dreef te krijgen. Want hoe groter die partij, hoe meer de andere partijen gedoemd zijn om samen te werken en naar het centrum op te schuiven.

@ Luc. Er zijn meerdere manieren om politieke stromingen te recupereren : ofwel neem je ze gedeeltelijk over en realiseer je een deel van de wensen van die andere groep (stroming) en neem je de "drive" weg, ofwel lok je ze uit hun kot zodat ze altijd maar de strijd voeren maar vergeten dat ze tot een compromis moeten komen om toch maar een deel van hun programma te realiseren. Deze tweede strategie heeft het voordeel dat de relevantie van het programma van die partij op termijn wegvalt en wegdeemstert omdat een minderheid die zijn ideeën niet kan verwerkelijken gedoemd is om te verdwijnen en zijn relevantie te verliezen.

#17488

ivan

 

Peter: inderdaad, maar het zijn wel de Israeli's natuurlijk het grondgebied van anderen inpalmen en die bewoners over de kling jagen.

#17489

Peter Fleming

 

Ivan: grapjas ;-)

#17492

Rick

 

@ ivan
"maar het zijn wel de Israeli's natuurlijk het grondgebied van anderen inpalmen en die bewoners over de kling jagen"

WABLIEF?

Israel is niet alleen een door de V.N. erkende natie, maar tevens de enige democratie in het Midden-Oosten!

Hadden z'n buren Israel niet (laffelijk) aangevallen, dan zou er van 'bezette gebieden' niet eens sprake zijn.

Pro memorie: 't zijn de Jordaniërs die de Palestijnen eruit gegooid hebben indertijd.

Ik stel je voor om onversaagd mee te ijveren voor het ontnemen van de dotatie aan het V.B. terwijl je - met je Europees belastinggeld - Hamas steunt...

#17493

Koen Robeys

 

De Israelische ambassadeur bij de VN kreeg het woord, en sprak:

"Geachte aanwezigen, voor ik me wend tot de kern van de zaak, wil ik toch wijzen op de zoveelste smaad waarvan ons joodse volk het slachtoffer is geworden. Nog maar eens werd recent gesuggereerd dat het de joden zijn die Jezus hebben vermoord. Historisch onderzoek heeft evenwel uitgewezen dat dit onjuist is. Nog recenter historisch onderzoek suggereert zelfs dat het integendeel de Arabieren waren die Jezus hebben gekruisigd."

Hierop springt de ambassadeur van Jordanië verontwaardigd recht en roept:

"Dat is weer eens zo'n gemene Zionistische leugen! Er waren in die tijd helemaal geen Arabieren in Palestina!"

Waarop de Israelische ambassadeur:

"Mijn achtenswaardige collega heeft een punt. Nu we het dan allemaal over dit punt eens zijn, terug naar de voorliggende kwestie..."

Etcetera,

Koen

#17495

ivan

 

Rick : Israel is inderdaad erkend door de V.N. Hier zijn een aantal resoluties van de V.N. over dat land. Interessante lectuur: http://www.middleeastnews.c...

#17496

ivan

 

Israel's occupation of Palestine is Illegal.

Security Council Resolution 242, Nov. 22, 1967

Calls for the withdrawal of Israeli forces from territories occupied in the war that year and "the acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every state in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force."

#17501

Rick

 

@ Ivan

"and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force"...

En sedert 1967 zijn het de V.N. die daarvoor garant stonden in de regio wellicht???

#17502

Rick

 

@ Ivan

De door u aangehaalde http://www.middleeastnews.c...
bevat inderdaad interessante lectuur.

Dezelfde site plaatst Libanon trouwens op de kaart:
- Location: Middle East, bordering the Mediterranean Sea, between Palestine"Israel" and Syria -

Blijkens deze site, bestaat Israel niet eens...

#17503

Peter Fleming

 

"their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force."

Ivan: dit vind ik nochtans ook een opvallende paragraaf: er wordt steeds verwezen naar de VN-resoluties om de bezetting van Palestijnse gebieden te veroordelen, maar dat het recht van Israel om in veiligheid te leven ook in die resoluties staat, dat wist ik eerlijk gezegd niet. Maar het verbaast me niet dat niemand het nodig achtte om ons daarop attent te maken.

#17511

Eric Jans

 

@ NoName:

Ik zie niet in waarom ik van onderwerp zou veranderen?

Je zegt daar zoiets: "Dus er zal waarschijnlijk geen enkele grote partij zijn met uitsluitend mensen die pro of contra (confederalisme) zijn, met als gevolg dat de partijtoppers zelden een uitgesproken standpunt innemen omdat zij weten dat zich dat tegen hen kan keren, want hun macht is gesteund op de macht van de grote getallen die hun vertrouwen gegeven hebben."
(Als ik dàt toepas op de confederalisme-voorstel-indiener Vincent van Q. van de VLD die - nadat hij daarop met een postje bleek te xorden bekleed - tot op heden zedig zijn mondje houdt over het (voor hemzelf ultieme doorbraak-)onderwerp waar hij nota bene een VLD-meerderheid voor wist te winnen!)

Wat is dit voor 'aanvoelen'? Noem jij dat nog democratisch denken? Welnu: je vraagt wat Belgicisten zijn. Antwoord: dat zijn mensen die zulke duidelijke, letterlijk uitgesproken meningen, dus 'klare en duidelijke partijstandpunten' naast zich neerleggen om een soort van junta-positie binnen de eigen partij in te nemen. Het legt hen geen windeieren. Zij nemen politieke sleutelposities in die belangrijker worden naarmate zij méér het meerderheidsstandpunt van hun respectieve partijen verlaten.
Je noemt die wat je wil, maar noem het geen democratie. En dus antwoord je zelf op je vraag naar 'Belgicisten? Wie zijn dat?!'
Moeilijker moet dat toch niet echt zijn?!

Meteen daaruit volgt je 'Belgicistische vanzelfsprekendheid' (de realiteit van de wil van de meerderheden binnen de partijraden is weggemoffeld) en zegt:
"Dus uw benadering ("Niemand houdt bijvoorbeeld Leterme tegen om ...") is niet relevant."

Niet relevant?
Eén dag nadat ik mijn moorden schreef, sprak de koning de zijne: 'omfloerst separatisme'.
Vanddag staat politiek én journalistiek Vlaanderen op z'n achterste poten.
Is 'verder federaliseren', 'eigen sociale zekerheid', 'confederalisme' enz. ... 'omfloerst federalisme'?

Mogelijk. Maar is het tegenovergestelde - het huidige pariteitensysteem of de grendelgrondwet bv. - geen ongeoorloofd grootschalig ondemocratisch machtsinstrument? Zoals de onduidelijke macht van ZM zélf... staat de meerderheid van Vlamingen daar achter? En 'zelfs maar' de partijraden?
Waar wachten we eigenlijk op: VLD (referendumpartij bij uitstek!!!) hoeft in een volksbevraging alleen maar de proef op de som te nemen, niet? Meer moet dat toch niet zijn?!
Waarom gebbeurt het niet? Bang voor de uitslag, misschien?

Ik hou dan ook niet van je vage en troebele en typisch Belgische benaderingen als:
'Dus er zal waarschijnlijk geen enkele grote partij zijn met uitsluitend mensen die pro of contra (...)'

België plakt aan mekaar van de waarschijnlijkheden! Al 175 jaar lang trouwwens!
Waarop je dan je hele these bouwt over 'hoe er door mij, door het VB, door 'weet ik al niet wie wie'... gedacht moet worden om correct te zijn, om democraat te mogen heten in deze beste aller werelden.

Een oprecht democraat kàn er - met de beste wil van de wereld - niet de minste boodschap aan hebben.

#17512

Eric Jans

 

Wat meer is: een politieke partij als het VB heeft al sinds 1979 in haar staatuten staan dat ze een revolutionaire partij is. Zij kan perfect haaar democratisch legitieme doelstellingen waarmaken, doordrukken of proberen door te drukken door geen coalitie te sluiten en de anderen op een hoopje te vegen. Het VB wil België opdoeken. En dat is exact waarmee ze bezig zijn.
Hoe meer dat lukt, hoe meer het duidelijk zal worden waarom het lukt.
En - om bij het ondderwerp terug te keren - hoe meer het duidelijk zal worden waarom de vrije mening steeds meer onder druk komt te staan.
Inzake 'vreemdelingenthematiek' heeft België - gelet op de ontwikkelingen in onze buurlanden - totaal op het verkeerde paard geweid.
Nu komt het communautaire thema steeds duidelijker in beeld en bijgevolg zal ook hett autoritaire België steeds nadrukkelijker naar voren komen.
Perikelen van een verdwijnend land.
Één geluk hebben we daarbij: we hebben een koningshuis dat de politiek-tactische blunnders opstapelt.
Zij - en zij vooral - maken separatisme steeds bespreekbaarder. Waarvoor dank, natuurlijk!

#17513

I am NoName.

 

quote : "Dus kom je bij de echte vraag : wie er in staat is om de scheefgegroeide toestand recht te trekken. En het belangrijkste punt daarbij is dan: wie is er in staat om de situatie te deblokkeren, of in beweging te krijgen."

Beste EJ probeer eens te lezen wat ik schrijf of te begrijpen wat ik schrijf.

"Waarop je dan je hele these bouwt over 'hoe er door mij, door het VB, door 'weet ik al niet wie wie'... gedacht moet worden om correct te zijn, om democraat te mogen heten in deze beste aller werelden."

Waar heb ik "dat" geschreven ?

Ik schreef wel :"En daar komt het probleem van het VB op de proppen : die leiding heeft een uitgesproken mening. Ja, dat kan ze probleemloos verkondigen omdat ze weet dat ze toch nooit aan de bak zal komen. Dus moet ze zelfs niet voorzichtig zijn." en "Maar het logische gevolg, inherent aan het resultaat van mijn analyse, is dat het VB voor de andere partijen of voor de Belgicisten geen gevaar betekent."

#17515

Eric Jans

 

@ NoName:

Als het geen gevaar zou betekenen, waarom brengt het staatshoofd dan in korte tijd tot drie keer toe het separatisme ter sprake? Het betekent toch geen gevaar, zeg je?
Zegt Coburg dan zomaar iets? Was het maar als grap bedoeld of zo? Dat lijkt me niet geloofwaardig.

Je analyse is al fout, hoe zou je tot enig inzicht komen over de machtsverhoudingen in België? Een stem op het VB zou dus de Belgicisten in de kaart spelen?
Dat laten ze ons graag geloven, ja. Maar die mening deel ik allerminst. De prijs voor Belgische machtsdeelname stijgt wel aan Vlaamse kant.
Naarmate het VB groeit zullen de anderen op zoek gaan naar een afdoend middel om tenminste een stuk meer Vlaamse autonomie in de bek van de Vlaamse kiezer te gooien.
Maar dat is buiten de Waalse waard gerekend: Non, non et non!

Maar heeft die Belgische prijsstijging voor machtsdeelname voor 'Flamands de service' met het VB te maken? Ik denk het niet. Toch niet in de eerste plaats. Dat heeft veeleer met de lege kas te maken waardoor het Waalse cliëntelisme steeds onbetaalbaarder, onhoudbaarder is geworden. Dus zoeken ze 'verdoken Belgicisten' en zelfs 'pseudo-flaminganten' die bereid zijn om bijvoorbeeld de verkeersboetes eenzijdig de hoogte in te jagen.
Kortom: de partijbureaus (dus in mijn analyse de Belgicistische minderheidsjunta's) zoeken en benoemen aan Vlaamse zijde carrièrepolitici die hun persoonlijk voordeel doen door de federalisering nadelig voor Vlaanderen te laten uitvallen. (Zoals de verkeersboetes: pure geldmachine)
Of... Wat houdt de 'Vlaamse meerderheid in Brussels Gewest eigenlijk tegen om tal van taalwetten te doen toepassen?'

Zulke tekenen en signalen maken voor mij je interpretatie volstrekt ongeloofwaardig. Het gebruik van een term als 'omfloerst separatisme' door het staatshoofd is een duidelijke illustratie van hoe ook pakweg een brave Vlaamse Belg als Frank Vandenbroucke de steeds grotere druk op de Vlaamse politieke ketel moet ondervinden.
Carrière maken in de politiek? Verlaat en verraad je Vlaamse kiezers. Doe je dat niet voldoende? Ben je steeds minder welkom!
Dan ben je niet welkom in de 'salons van de macht'. (Maakt zelfs steeds minder uit op welk niveau!).
De greep van de Belgicisten op de federalisering: recuperatie van Belgische macht. Dát is het reële plaatje.

De Franstaligen zijn duidelijk in elke Vlaamse partij de koppen aan het tellen van mensen die zij nog zien zitten om mee samen te werken. Maar het wordt steeds moeilijker: het geld is 'op'. Zo 'op' dat de mazoutmannen moeten bijspringen, zeg maar.

It's the economy, stupid!

#17516

Eric Jans

 

Daarbij nog deze bemerking: de Begroting mag niet uit evenwicht gaan omdat dat het einde van België zou bespoedigen. Desnoods verkopen die paarsen maar het hele land uit of liegen ze maar over de mazoutfactuur.
In Nederland of Duitsland of zelfs Frankrijk kan het regime zich een licht of tijdelijk onevenwicht in de begroting permitteren. Die landen storten daar niet van in.

Als hier de begroting uit evenwicht zou gaan heeft dat meteen gevolgen voor de transfers. En als de transfers wegvallen, dan hoeft zelfs Coburg niet meer voor de Francofonie. Zoveel is toch wel duidelijk.

Het mag alleen niet te luidop gezegd worden. Daarom zal België gaandeweg meer en meer proberen aan te sturen op een partijverbod van het VB. Het voorwendsel daarvoor zal 'racisme' zijn maar de geloofwaardigheid daarvan komt steeds meer op de helling te staan. Al heeft Dirk Verhofstadt (van de Verhofstadtgroep) Hirsi Ali weten te verleiden voor 'la cause Belge'. Benieuwd hoe dat evolueren zal.

#17522

I am NoName.

 

@EJ. Aan uw uitleg zal het niet mankeren, maar je gaat toch maar altijd voorbij aan de essentie van het verhaal, het gaat over politiek en de mogelijkheid om te veranderen.

De simpele benadering : straks is het verkiezingen, en ik twijfel op welke partij ik moet stemmen. Ik wil een goed degelijk bestuur, met een bloeiende economie, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en zorgt voor een goed gespekte staatskas zodat de overheid de noodzakelijke sociale voorzieningen kan leveren (om te voorkomen dat ik nog veilig op straat kan lopen), maar niet overdreven zodat de staatsschuld eindelijk eens afgebouwd kan worden, de middenklasse burger niet bestempeld wordt als fiscale prooi die gepluimd moet worden, in het zuiden van het land enkele mensen voor hun verantwoordelijkheden stelt en de toevloed van illegalen adekwaat aangepakt wordt en ze teruggezonden worden (binnen een normale termijn zodat de rechten van die mensen - burgers van ons land of niet) als hier onrechtmatig verblijven, en (om bij het onderwerp te blijven) de garantie dat iedereen zijn mening mag vertellen zonder dat hij met een scheef oog bekeken wordt of gewoon uit de discussie gesloten wordt, hezij zelfs erger, dat hij maatschappelijk "koud" gemaakt wordt en achter een "cordon" gezet wordt.

Dus concreet : moet ik op het VB stemmen of niet om dat te realiseren ? Voor zover ik het zie wil geen enkele partij in een coalitie met het VB en omgekeerd, hetzelfde geldt voor het VB (zij wil met geen andere partij in het bad). Dus blijft er voor mij enkel de vraag over : welke zin het heeft voor het VB te stemmen als ze op korte termijn niks kan realiseren van wat ik verlang. Dus nu stemmen, op een partij die enkel belooft dat ze het bij de volgende verkiezingen (na nog eens zoveel jaar) nog veel beter zal presteren, terwijl ze nu al de grootste partij is in Vlaanderen, is mi geen optie, dat is gewoon tijdverlies. Want datzelfde verhaal kan ze ons nog eens opdissen bij de navolgende verkiezingen.

Of het wat scherper geformuleerd : wat doe je eraan dat de "paarsen" het land uitverkopen, wat doe je eraan dat we toch een multiculturele maatschappij worden, dat de mondige burger de mond gesnoerd wordt, dat we beïnvloed worden door een openbare zender die ons (de burgers) permanent indoctrineert, dat de economie afkalft, dat er geen relance gerealiseerd wordt omdat het compromis met het Zuiden van het land dat verbiedt, de staatsschuld jaar na jaar nominaal verhoogt, de tewerkstelling afzwakt, de winsten wegblijven en naar het buitenland versluisd worden, zodoende de belastingen niet echt noemenswaardig dalen, en dat iedereen (van VB-er tot staatsambtenaar, zelfstandige tot onderwijzer, nationalist tot libertariër, rijke tot en met industrieel, overtuigde liberaal tot rechtse tsjeef) niet gestigmatiseerd wordt als onverantwoordelijken die de hogere belangen van de maatschappij weigeren te dienen.

#17523

I am NoName.

 

... om te zorgen dat ik veilig op straat kan lopen ...

#17524

I am NoName.

 

... om te zorgen dat ik veilig op straat kan lopen ...

#17526

Eric Jans

 

Wat ik eraan doe?
In ieder geval deze vaststelling maken: ik verwacht van de Belgische staat en het regime dat haar stuurt niet langer enige vorm van gematigdheid t.a.v. de Vlamingen.
De gematigdheid en de redelijkheid zijn eenzijdig gereserveerd voor onze Waalse staatsgenoten. ZIJ moeten 'begrepen' worden en wij zijn er DUS om 'gegrepen' en 'genomen' te worden. In ruil krijgen we daarvoor een filosofietje: 'solidariteit', bijvoorbeeld (die nochtans zelfbeschikkingsrecht zou moeten impliceren), of 'Brussel, venster op de wereld (terwijl Vlaanderen allang zélf dat venster had kunnen zijn).

Jij verwacht een soort van gematigde concensuspolitiek? Maar Vlaminkje toch: precies DIE gedachte maakt van jou al decennia de niets betekendende politieke nulliteit waardoor precies problemen als B-H/V (nog altijd) bestaan.
De overzijde neemt je redelijkheid wel aan, maar alleen en uitsluitend in ruil voor NIETS, nulkommanul.

De brave vaderfiguur Leterme gaat ons - ben ik bang - wéééééér maar eens in dat 'kerk-in-het-midden'-valletje laten trappen. Hij personaliseert de 'verstandige huisvader'. Maar die verstandige huisvader heeft een wijf dat alle dagen vreemd gaat, hem bedriegt waar hij bij staat en ligt en hem als feministe verwijten naar het hoofd slingert als hij nog maar zijn voorhoofd fronst.

De verstandige huisvader met zijn liefdevol bedoelde geduld -en concensuspolitiek zal andermaal onder de sloef liggen van zijn wijf dat hij tegen zijn wil ooit heeft moeten huwen en hij zal geneukt, genaaid en verkracht en uitgemolken worden waar en wanneer het maar enigszins denkbaar mogelijk is.

En nu vraag jij wat ik als kiezer daaraan denk te willen doen?
Wel: scheiden! En zó zal ik stemmen.

Goed... een scheiding duurt zijn tijd en is een pijnlijk proces. Maar ik kan tenminste zeggen dat ik door alles heen een bewuste keuze tegen dat onhebbelijke wijf heb gemaakt.

Jij zoekt nog oplossingen binnen dat hopeloze huwelijk, terwijl je diep van binnen weet dat dat huwelijk onmogelijk is. Erger nog: het is wat een gedwongen huwelijk nu eenmaal is.

Hoe ging dat liedje van Paul Simon weer?
"Just make a new plan, Stan,
You don't need to be coy, Roy,
...
You don't need to discuss mu-u-u-uch!
Just listen to me!"

Ik maak een duidelijke keuze voor de scheiding, voor een nieuw begin. Moeilijk gaat ook. En het is niet moeilijker dan wat die ouwe stiefmaman ons verder nog te bieden heeft.

#17529

Rick

 

CORRECTIE:(17527)

33% van de vlaamse respondenten geeft hem ongelijk, tegenover slechts 4% van de waalse respondenten.

Bij de vlaamse respondenten vinden we verder 12% domoren (weet niet), bij de waalse 10%...

Beide groepen bevatten 10% a-politiekers (lachwekkend)...

11% van de waalse urgentie-artsen achten de patient het redden niet meer waard, tegenover 14% van de vlamingen (de klassieke verschillen in de gezondheissector)

#17530

LVB

 

Rick, off-topic bij dit artikel. Jouw reactie wordt verwijderd, gelieve ze opnieuw te posten bij een artikel dat ermee verband houdt.

#17531

Rick

 

Mijn reactie 17527 is de mist ingegaan, blijkbaar.

Aansluitend bij vorige posts: resultaten van de quickpoll op Skynet:

Quickpoll (VLAAMSE respondenten)
Noodzakelijk, het is een gevaar 8%
Legitiem, hij verdedigt zijn land 23%
Misplaatst, hij is te partijdig 11%
Onaanvaardbaar, hij is zijn boekje te buiten gegaan 17%
Politiek, hij steunt ermee Verhofstadt 5%
Nutteloos, België is al klinisch dood 14%
Je hebt er niks over gehoord 12%
Lachwekkend 10%
4078 personen hebben deelgenomen aan deze quickpoll

@ Erik Jans: The Lady is a Tramp...

Sondage (Waalse/franstalige respondenten)
Selon vous, le discours du Roi Albert II dans lequel il s’oppose au séparatisme était…
Nécessaire, il y a danger 24%
Légitime, il défend son pays 43%
Déplacé car trop partisan 1%
Inacceptable, il a outrepassé ses droits 1%
Politique, il soutient Verhofstadt 2%
Inutile, la Belgique est cliniquement morte 11%
Je n’étais pas au courant 8%
Je m’en moque 10%
8017 personnes ont participé à ce sondage

Opvallend is dat dubbel zoveel franstaligen responderen.

67% van de franstalige respondenten staan positief tov K.A.'s discours, amper 4% keurt het af.

31% van de vlaamse respondenten staan positief tov het discours, 33% keurt het af.

Bij de vlaamse respondenten vinden we verder 12% domoren (weet niet), bij de waalse 10%...

Beide groepen bevatten 10% a-politiekers (lachwekkend)...

11% van de waalse urgentie-artsen achten de patient het redden niet meer waard, tegenover 14% van de vlamingen (de klassieke verschillen in de gezondheissector)
Misplaatst, hij is te partijdig 11%

#17532

Rick

 

@ Luc

Sorry, 17527 is 'ergens' blijvenhangen...

In alle geval; bedankt voor dit medium.

Rick

#17571

I am NoName.

 

@ EJ. Ik vraag wat "jij" eraan gaat doen om uw verlangens gerealiseerd te zien ! Niet wat je verwacht van de Walen of van Leterme of van iemand anders.

Je zegt onder meer "scheiden".

Maar concreet wil je daarmee zeggen dat je verder op het VB gaat stemmen ? Een retorische vraag (ik wil uw persoonlijke vrijheid niet fnuiken, dat weet je toch wel, niet ?). Maar allé, je weet toch dat het VB bij de volgende verkiezing de meerderheid niet zal behalen, dus zal ze niet in een regering stappen dus die scheiding komt er nog zo rap niet, als je voor het VB stemt (dat is ondertussen toch voor iedereen overduidelijk nietwaar ?). Dus zal er de volgende jaren weer niks veranderen (zelfs als er bvb 10% meer kiezers voor het VB stemmen dan voorheen).

Dus ik sta voor de keuze (als "echte" Vlaming) : stem ik voor iemand die belooft een kleine stap in de goede richting te doen (onmiddellijk) of voor iemand die belooft dat hij het ooit wel eens zal doen als hij de volstrekte meerderheid kan halen (wat blijkbaar niet voor onmiddellijk is, of zelfs voor nooit, of als hij ooit de macht haalt niet meer relevant - want ik al lang onder de zoden bvb) ? En laat ik de zaak eenvoudig maken ik heb geen familie en geen nakomelingen (dus moet ik mij geen zorgen over hun toekomst maken).

@ Luc. Ik weet het : niet helemaal on topic, maar toch ; naar mijn mening is het "onder druk staan van de vrije meningsuiting" het gevolg van een politieke situatie waarbij bepaalde denkstromen (politieke richtingen) zich willen profileren als de "goeden" en de anderen dus als de "slechten", met als gevolg dat zij de democratische gelijkwaardigheid van de burgers en hun vrijheden aan het afkalven zijn (beperking van de vrijheid van meningsuiting is daar één van).

#17586

Eric Jans

 

Wat 'ik' eraan ga doen om mijn verlagens te realiseren? Het beste dat ik kan doen is Vlaams Belang stemmen. Ik zie de koning daar ferm zenuwachtig van worden. En dat bevalt me. Het is iets dat we nog niet te zien gekregen hadden. Zijn onrechtmatige troon staat wel nog maar hij begint te wankelen.

We brengen zo hopeijk een onwerkbare tripartite op nationaal niveau tot stand. Dit zal nu al de snel voortschrijdende verrotting nog versnellen.
Zo zullen we in een situatie terecht komen met Vlaams Belang als énige oppositiepartij. Dat wordt lachen!

Ziezo... dat is wat ik kan doen. Daaraan kan en zal ik bijdragen.
Een zeer goede, zeer democratisch legitieme keuze, dus.
Ik acht de kans groot dat je het de komend 2 à 3 jaar voor je ogen gaat zien gebeuren, Koen.

Het intrekken van partijdotaties zal daarbij nog helpen!

#31578

A.Rouet

 

"je hais vos idées, mais....."
zo zie je maar

#105710

G.

 

 

SPREAD THE WORD!

ZORG DAT ZOVEEL MOGELIJK MENSEN DIT ARTIKEL KRIJGEN VOOR DE VERKIEZINGEN !

 

"Over-all" solidair verweer onder alle lagen van ook de Westerse bevolking is NOODZAKELIJK tegen de elitaire bestuurders, die vaak geen enkele democratie meer lijken te vertegenwoordigen en steeds vaker en harder tegen volkswensen in (b)lijken te gaan en slechts voor behoud van eigen gerief een land besturen.

 

De uitzending van programma `Uitgesproken` van de Vara van vrijdag 25-02-2011 spreekt feitelijk voor zich. “Avro's“ Kassa komt naar voren met gruwelen over plannen van RECHTS om recht voor gemiddelde en kleine beurzen ONBETAALBAAR te maken

 

http://uitgesproken.vara.nl/#

 

http://uitgesproken.vara.nl/Nieuws-detail.7674.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=40012&tx_ttnews[backPid]=7703&cHash=bd10b7b6721828bbcfb6166a77c85ded

 

http://www.z24.nl/economie/artikel_202095.z24/Topbedrijven_AEX__210_miljard_voor_overnames.html#commentthisarticle

 

http://www.z24.nl/analyse/artikel_203443.z24/Jeroen_de_Boer__D66_heeft_bonusprobleem.html#articlecomments

 

http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/rechtsgang-straks-onbetaalbaar/speel/1/

 

http://kassa.vara.nl/fileadmin/user_upload/attachments/26-2-2011/Artikel_kostendekkende_griffierechten__2_.pdf

 

 

“Uitgeproken” heeft de hand weten te leggen op STIEKEME GEHEIME documenten van RECHTS.

De onderkant van de samenleving wordt met deze maatregelen genadeloos afgeslacht als deze daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht.

Alsof deze mensen, die meestal wegens allerlei geldige medische, fysieke, psychische, sociaal-maatschappelijke, sociaal-psychische, mentale redenen geen baan hebben of kunnen krijgen, ( buiten gewoonweg WERDELDWIJD het probleem van TEKORT aan banen en economische malaise plus kapot-concurreren van kleinschalige initiatieven door multinationals ) ervoor GEKOZEN hebben om in een uitkering van welke aard dan ook te zitten.

Het kan morgen ook jij, of een bestuurder / politicus of ik zijn die dit zomaar onverwacht treft.

Daarom alleen al zijn goede sociale voorzieningen met het huidige niveau van inkomen absoluut minimaal noodzakelijk en staat dit buiten kijf.

 

Vlak voor de verkiezingen van de Provinciale Staten laat RECHTS eindelijk haar ware aard zien.

Mensonterend wat het rechtse kabinet nu met de uitkeringen van plan is.

Het rechtse minderheidskabinet moet worden gestopt.

Hun ASOCIALE wetsvoorstellen en maatregelen moeten op de schop.

Links moet zich niet steeds hiertegen verdedigen, maar zelf eerder en constructief menselijke tegenmaatregelen initieren waar de meerderheid juist VOORDEEL bij heeft.

Zet als LINKS eindelijk maar eens druk m.b.t. invoering van vermogensbelasting voor koningshuis, totaal afschaffen van belastingvoordeel, invoering van extra belasting en afschaffing van wat voor belastingvoordeel dan ook voor mensen met een jaarlijks inkomen hoger dan 60.000 euro per jaar, definitief afschaffen van inkomens / met terugwerkende kracht terugbetalen plus bonussen / oprotpremies ( die zelfs bij WANprestatie worden toegekend ) en salarissen van topmanagers / directeuren / bestuurders / vastgoedmagnaten / beursspeculanten etc. etc. bóven de Balkenende-norm, wachtgelden voor topambtenaren en politici

 

Verharding van een 1/10 elitair minderheids-clubje uit de samenleving, die 9/10 van de Nederlandse samenleving wil aanpakken, maar zichzelf nog steeds goed blijft toebedelen terwijl de uitkeringsgerechtigden dadelijk moeten gaan bedelen.

Hoe cynisch past hier de woord-speling.

 

 

Vrij leven

in een Sociale Democratie

zónder keurslijf-regels /-beperkingen en controles door de overheid

met humanitaire gelijke en rechten van leven en kwalitatief welzijn voor ieder individu

is nog stééds het récht dat de hele bevolking van Nederland opeist.

#105725

Yves

 

Links maakt het ook moeilijk bepaalde mensen in dienst te nemen. Opzeg, gewaarborgd loon bij ziekte, congeegeld bij langdurige ziekte, minimumloonkost.

#105726

jvn1k

 

en stakingen