Verdraagzaamheid

Tegen Racisme
Laten we er geen doekjes om winden. Filip Dewinter is een onversneden racist, die op een gewiekste manier de latente gevoelens van racisme bij de bevolking weet aan te wakkeren en er elektorale successen uit afleidt. Dat Dewinter een racist is, bleek al vroeg tijdens zijn politieke carrière. Toen het weekblad Humo hem om een reactie vroeg op het feit dat Vlaams Blokkers op de 11-julifeesten op de Brusselse Grote Markt in 1987 de Vlaamse presentatrice van Surinaamse afkomst Alida Neslo de mond hadden gesnoerd omwille van haar huidskleur, stelde hij dat zij onmogelijk tot het Vlaamse volk kan behoren. In datzelfde interview verklaarde hij dat de rechten van het eigen volk voorrang hebben op de mensenrechten. Straffe taal. Maar in een volwassen, tolerante en open maatschappij zou elke burger het recht moeten hebben om zijn mening te uiten, ook wanneer die mening extremistisch of racistisch is. Ik ben dus een voorstander van het Amerikaanse model, waarbij het First Amendment van de grondwet de overheid verbiedt om beperkingen op te leggen aan de vrijheid van meningsuiting, tenzij er een imminent gevaar bestaat dat een meningsuiting met grote waarschijnlijkheid tot een misdaad zal leiden. Wie zich ergert aan meningsuitingen die hem niet aanstaan, en die verbiedt, is zelf intolerant. Vrije meningsuiting, een kwestie van tolerantie. Bestraf racistische daden, laat racistische woorden toe. En wie beweert dat uitingen van racisme geen "mening" zijn, die herdefinieert de taal, om de taal te laten aansluiten op de politiek-ideologische waan van de dag. Verbale uitingen die de weergave zijn van een overtuiging, zijn meningsuitingen. Verbale uitingen van racisme, zijn per definitie meningsuitingen. Of je die criminaliseert of niet, verandert niets aan het feit dat het meningsuitingen zijn.

Laten we er geen doekjes om winden. Islamitische fundamentalisten miskennen de rechten van de vrouw, en gebruiken het dragen van de hoofddoek als een perceptie-wapen in het straatbeeld. Maar in een volwassen, tolerante en open maatschappij zou elke burger het recht moeten hebben om zich te kleden zoals hij wil, ook wanneer hij/zij ambtenaar of leerkracht is. Zoals sommige christenen een kruisje dragen, zoals sommige joden een keppeltje dragen, zo kunnen moslims een hoofddoek dragen wanneer zij dat wensen. Als dit ergernis opwekt (of, horresco referens, "vermoedens van partijdigheid"), dan ligt de fout bij diegene die zich ergert, niet bij de drager van het kledingstuk. Een kwestie van verdraagzaamheid.

Het arrest van het Gentse Hof van Beroep, waarbij enkele Blok-VZW's veroordeeld worden, maakt onze maatschappij intoleranter, onverdraagzamer. Haat wordt beantwoord met haat, onverdraagzaamheid wordt beantwoord met onverdraagzaamheid. Het arrest tegen de partij die mensen tegen elkaar opzet, zet zelf mensen tegen elkaar op. Democratische partijleiders verklaren dat de strijd niet alleen via de politiek moet gevoerd worden, maar ook via het onderwijs, de vakbonden, het bedrijfsleven. In hun fanatieke obsessie willen ze alles en iedereen meesleuren. Andere extreme meningsuitingen worden nu ook voor de rechtbank aangeklaagd: maandag diende een holebi-beweging klacht in tegen kardinaal Joos wegens zijn harde kritiek op homoseksualiteit. Van verzuring van de maatschappij gesproken: niemand verdraagt nog afwijkende meningen, andersdenkenden worden aangepakt via de rechtbank. In naam van de verdraagzaamheid cultiveert men de onverdraagzaamheid, in naam van de verdraagzaamheid voert men de inquisitie in.

Ik was er in 1997 al vroeg bij om het 70-puntenprogramma van het Vlaams Blok aandachtig te bestuderen en die punten die pertinent in strijd waren met de mensenrechten of die de rechtsstaat ondermijnen, aan te duiden. Ja, het programma van het Blok zette aan tot discriminatie en stigmatiseerde sommige bevolkingsgroepen. Moet kunnen, zolang het bij woorden blijft, net zoals het kan dat sommige andere partijen of bewegingen de renteniers afschilderen als profiteurs, het grootkapitaal afschilderen als de oorzaak van de armoede in de wereld, de dictatuur van het proletariaat wil vestigen, of de maatschappij wil laten regeren door de "natuurwet".

Weblogger Kapingamarangi schrijft: "Het hele debat rond het Vlaams Blok had nooit voor een rechtbank mogen worden uitgevochten. Het Vlaams Blok is een politieke partij. Pak die dan ook in de politieke arena aan. Maar neen, de politici weigerden zich aan het harde debat te wagen en lieten de -akkoord- niet zo eenvoudige taak aan Pater Leman over. Het Vlaams Blok staat nu gelijk met racisme. Maar dat is nog niet alles. De Belgische democratische partijen werken een Parteiverbot uit, in de beste totalitaire traditie. (...) Met het gerechtelijk avontuur is de politieke kaste van dit land een moeras ingewandeld". Haedesch citeert Ayn Rand: "The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities". Manu Ruys in De Tijd van 26 april: "In een parlementaire democratie moeten alle meningen, ook de politiek meest aanvechtbare, aan bod kunnen komen. De Belgische machtselite aanvaardt dat blijkbaar niet. Zij poogt de separatistische partij financieel droog te leggen en op termijn uit te schakelen, omdat zij van oordeel is dat het Blok staatsgevaarlijke opvattingen verkondigt. Het is gênant te moeten vaststellen dat magistraten zich lenen tot medewerking aan een politieke wurggreep. Een partij dient met argumenten te worden geconfronteerd, zij mag niet met gerechtelijke straffen worden afgedreigd. Gedachten en meningen mogen nooit strafbaar zijn. Alleen daden kunnen dat zijn. (...) De burger die niet blind of dom is, ziet ook wat er gebeurt. Hij walgt van manoeuvres en manipulaties. Dat de Franstalige partijen en media unaniem, arrogant en triomfantelijk de veroordeling toejuichten, zal de argwaan in de Vlaamse opinie alleen maar aanscherpen. Weerzin kan een element zijn dat het stemgedrag mede beïnvloedt. De antiracismewet en het Gentse arrest zouden uiteindelijk kunnen werken als een boemerang". Benieuwd wat dat op 13 juni zal geven, en vooral welke metamorfose het Blok na 13 juni zal ondergaan.

Reacties

#831

yupie

 

Vele rechtgeaarde niet-fanatici en niet-politiek-correcten, zullen hiermee akkoord gaan.

Een paar andere punten van kritiek nog op hetgeen we dagdagelijks in de media mochten horen de recente tijd:

* het Blok moet de scheiding der machten respecteren.

- de wetgevende en de uitvoerende macht zouden, volgens dezelfde redenering, ook moeten gescheiden zijn. In wellicht elke parlementaire democratie is dit een lachertje, en a fortiori in de onze.

- rechters in dit land worden politiek benoemd.

- de wetten terzake werden specifiek met het oog op het Blok gemaakt. Niet meteen een pluim op de hoed van de rechtsstaat.

- wat dan met de insinuaties als zou een der rechters, blijkbaar een Gentse Franskiljon, nu een benoeming bij Cassatie krijgen.

- de burgerlijke partijen hangen rechtstreeks van de uitvoerende macht af.

* het arrest maakt nu eindelijk eens duidelijk wat racisme is - voortdurend beweerd door hoofdredacteurs van kwaliteitskranten et alia. Meestal met een zinnetje "en ik heb het arrest gelezen !"

- o ja ? wat wordt er werkelijk aangewreven ? (ik baseer me op de perstekst terzake)

-- dat zaken over de Islam "uit hun context gerukt werden"

-- dat kritiek op vreemdelingen in sarcasme vervalt

-- dat het blijkbaar teveel gebeurt - lees vele keren "ook hier weer wordt ..."

Kortom, wat is nu racisme en wat niet ? Is er een kwantitatieve grens getrokken ? Ik meen dat die niet uit de wet valt op te maken. Of is sarcasme strafbaar ?

Of het gebruik van leugens, die gebaseerd zijn op overdrijvingen, verdraaiingen, uit hun context gerukte informatie etc. ? Ik meen dat we op basis daarvan minstens 75 procent van alle na-oorlogse partijprogramma's moeten verwerpen.

* ook de reactie zelf van het Blok werd verweten leugenachtig te zijn ("typisch").

- om dezelfde bovenstaande redenen van overdrijvingen wellicht ? Waar enkel het Blok zich schijnt aan schuldig te maken ? (oei, oppassen, ik word ook sarcastisch).

- wat met de berichten van de pers als zou de burgerlijke partij na de uitspraak zich bedreigd voelen ? dit werd nergens gestaafd maar wel als duidelijke boodschap de wereld in gestuurd. Is dat niet leugenachtig ?

Zal er in werkelijkheid ook geen hoon en triomfantisme vanuit de burgerlijke partij hebben geklonken ? En zal exact hetzelfde, maar dan met wisselende partijen, zich niet hebben voorgedaan bij de vorige uitspraken die niet ten nadele van het Blok waren ?

Kortom het lijkt me duidelijk dat de hoofdbedoeling hier helemaal niet een strijd tegen het racisme is, maar wel het onderuithalen van een potentiële politieke concurrent (en/of het onderuithalen van de Vlaamse verzuchtingen). Ik leid dit af uit de manier waarop dit wel degelijk een gerichte actie is, de uitspraak helemaal niet duidelijk maakt wat strafbaar racisme nu wel zou moeten zijn, en er een combine tussen (zichzelf democratisch genoemd hebbende) partijen en de media ontstaat.

Ik heb nog nooit voor het Blok gestemd, maar wil niet uitsluiten dat ik dat ooit zou doen.

De gedachten zijn vrij.

#832

JDV

 

Mijn vraag is : Als je de folders leest van het BLOK hebben die teksten dan betrekking op een bepaald politiek project of niet ? Hebben die "confronterende" bewoordingen enig uitstaans met dat project of niet ? Als die confronterende woorden geen uitstaans hebben met het project, waartoe zijn ze dan in die vorm opgenomen in die folders ?

Als je in een democratie leeft, wordt dat dan vereenvoudigd tot de stemming tussen pro en contra ? Of is het de bedoeling om tot een debat te komen, en via het debat de opponent te overtuigen, of zijn standpunt bij te sturen, of een alternatief te vinden waarin meerdere geledingen van de maatschappij zich kunnen vinden ?

Indien je dan ondervindt dat het debat zinledig wordt omdat de opponent zich "stelselmatig" en "altijd" onttrekt aan de implicaties van de voorgeschoven argumenten, of gewoon de logica in de voorgeschoven argumenten opzettelijk en te kwader trouw miskent, wat wil dat dan betekenen ? Als de opponent stelselmatig nieuwe argumenten aanhaalt die niet ter zake zijn ? Als hij op het einde van het debat zich beledigend opstelt en de tegenstander persoonlijk viseert, en hij blijk geeft het democratisch proces te willen blokkeren, welke relevantie heeft de democratie in die condities nog ? Zeker als die partij een blokkeringsminderheid dreigt te worden en daardoor in staat is het als "normaal" bestempelde democratische proces te verstoren en te saboteren ?

Kortom als de opponent eigenlijk via het debat u wenst te tergen en te beledigen en het democratisch proces wil stilleggen, tot welke conclusie moet je dan komen ? Als blijkt dat de opponent een dubbele agenda hanteert en zich van de democratische plichten wil onttrekken en eigenlijk de ondergang betracht van uw principes moet je dan in diezelfde logica hem toch zijn mening ongehinderd laten verkondigen ? Wordt dat geen oorlog gevoerd zonder de wapens te gebruiken ? Wil die partij de maatschappij niet naar zijn hand zetten door uw rechten te ontnemen ? Is dat de limiet niet van de democratie ?

Natuurlijk het concrete politieke spel is niet gebonden door die abstracte regels en overpeinzingen.

#833

els

 

Volgens mij heeft geen enkele politieke partij een proces tegen het Blok aangegaan?

En is het niet zo dat geen enkele politieke partij het Blok wil bevechten in de rechtszaal?

En mag niet elke burger of vereniging een proces starten tegen een persoon of feitelijke vereniging die in zijn ogen inbreuken heeft gepleegd tegen de wet?

Of is de letter van de wet dan niet belangrijk?

En houden we ons dan beter niet aan wetteksten, gerechtshoven en politionele bevoegdheden?

#834

Dog of Flanders

 

> Maar in een volwassen, tolerante en open maatschappij zou elke burger het recht moeten hebben om zich te kleden zoals hij wil, ook wanneer hij/zij ambtenaar of leerkracht is.

Nou, nee. Een werkgever kan aan zijn werknemers verbieden bepaalde kleding te dragen. Of ze zelfs in een uniform steken. Ik zie niet in waarom dat voor de staat anders zou zijn.

> Als dit ergernis opwekt (of, horresco referens, "vermoedens van partijdigheid"), dan ligt de fout bij diegene die zich ergert, niet bij de drager van het kledingstuk. Een kwestie van verdraagzaamheid.

Als ik in een winkel binnenstap, en het personeel is gekleed als Krishna-freaks, kan ik, als ik mij daaraan erger, de winkel terug buitenstappen en een andere winkel opzoeken.

Met ambtenaren heb ik, wegens monopolie praktijken, die keus niet.

De "oplossing" van LVB is er een die het probleem ontkent: mensen zouden geen recht zich hebben zich te ergeren aan de kledij van een ambtenaar.

Dat dit een onhoudbare situatie is kan je gewoon inzien als je je voorstelt dat morgen ambtenaren aan loketten t-shirts beginnen te dragen met afbeeldingen van Che, Hitler, Stalin, PolPot, Milosevic of Leopold II.

De verdraagzaamheid zal dan snel gedaan zijn.

Er zal ergens een lijn moeten getrokken worden. Of hoofddoeken zich al dan niet aan gene zijde van de lijn bevinden is discussieerbaar, maar het recht zich te ergeren aan de kledij van ambtenaren bestaat en kan niet ontkend worden.

#835

LVB

 

Kijk, ik vind het toch wel vreemd en enigszins inconsequent, dat diegenen die nu (terecht, volgens mij) hun verontwaardiging over de beperking van hun vrijheid van meningsuiting uitschruwelen, tegelijk vinden dat het dragen van hoofddoeken aan banden moet worden gelegd. Dat is namelijk ook een vorm van vrije meningsuiting. Ik vind het inderdaad een vorm van intolerantie, wanneer burgers zich ergeren aan de kledij van ambtenaren. En ook al ben ik een tegenstander van het gedachtengoed van Che Guevara, ik vind dat ambtenaren het recht moeten hebben om een T-shirt te dragen met zijn beeltenis. De maatschappij moet haar burgers ter verantwoording kunnen roepen voor hun daden, niet voor hun meningsuitingen of hun kledij, althans dat is mijn mening.

#836

LVB

 

@dog: Iedereen heeft natuurlijk het recht om zich te ergeren aan wat hij wil. De vraag is of elke vorm van ergernis moet resulteren in een verbod, in een beperking van andermans vrijheid. De groeiende tendens om de vrijheid aan banden te leggen kan ik evengoed een vorm van "verzuring van de maatschappij" noemen. Dat geldt zowel voor een verbod op als racistisch beschouwde meninguitingen, als voor een verbod op het dragen van ideologisch of religieus geladen kledingstukken. Het beperken van iemands vrijheid kan volgens mij alleen wanneer de rechten van anderen geschaad worden. Of het louter "opwekken van ergernis" iemands rechten schaadt, is betwistbaar. Men moet optreden tegen ambtenaren die partijdige beslissingen nemen, maar voor mij hoeft of moet men niet optreden tegen ambtenaren die door hun kledij een "indruk" van partijdigheid wekken. Een "indruk" ligt namelijk "in the eye of the beholder".

#837

LVB

 

@JDV: Ik begrijp uw redenering, maar ook hier zou ik durven stellen: treed op wanneer men door middel van concrete daden de rechtsstaat, de democratie of de mensenrechten probeert onderuit te halen. Of voer processen op basis van laster en eerroof tegen groepen mensen. Maar een rechter laten oordelen of een politiek discours eigenlijk wel terzake doet of niet, dat zet de poort open voor misbruiken, politieke afrekeningen via de rechtbank, en beknottingen van de vrije meningsuiting, waarbij men dan kan zeggen "jamaar, wij hebben niets anders gedaan dan de wet toegepast".

#838

dof

 

Nou, beste Luc, ik heb één specifieke eis: het verbieden aan ambtenaren die in contact komen met het publiek van religieuze of ideologische kleding of kentekens te dragen tijdens hun werkuren.

Ik zie niet in, waarom ik als werkgever-belastingbetaler dit niet kan eisen van mijn werknemers-ambtenaren.

Het recht om de kledij te dragen die je wil eindigt wanneer je een arbeidscontract tekent. Of je nu ambtenaar bent of niet.

#839

Dominique Dewitte

 

Beste Luc,

Graag kreeg ik eens een antwoord op de volgende vraag: 'Waarom zouden we tolerant moeten zijn ten opzichte van de niet-tolerantie?" Om de woorden van de Nederlandse schrijver Leon De Winter te citeren: "Die ideeën (Vlaams Blok en consoorten) laten zich niet door de regels van vrijheid en democratie limiteren. Die ideeën maken van vrijheid en democratie gebruik om vrijheid en democratie letterlijk de nek om te draaien."

#841

LVB

 

Waarom zouden wij tolerant moeten zijn ten opzichte van de niet-tolerantie? Omdat wij rechtvaardig zijn tegenover de niet-rechtvaardigen (daarom krijgt Dutroux een eerlijk proces); omdat elke politieke partij niet-tolerante elementen in haar gedachtengoed heeft tegenover bepaalde fenomenen of groepen; omdat het niet eenvoudig is om op objectieve wijze te laten vaststellen wie voldoende niet-tolerant is om er tegen op te treden; omdat wij ons niet mogen verlagen tot dezelfde lage methodes als onze tegenstanders; omdat je een ziekte niet bestrijdt met een ziekte die even erg is; tenslotte, omdat je de principes van de democratie niet mag bestrijden door ervan uit te gaan dat de kiezer tegen zichzelf moet beschermd worden.

#844

dof

 

Blijkbaar is "intolerant" een label dat men op tegenstanders kan plakken zodanig dat ze niet meer moeten gehoord worden. Zoals we reeds heidens, ketters, collaborator en contra-revolutionair hebben gehad, steeds met de geassocieerde uitzonderingsrechtbanken, en zoals we waarschijnlijk nog een lijst labels in de toekomst kunnen verwachten.

Plus que ca change...

#845

haedesch

 

schitterend artikel, luc.

#849

JDV

 

Beste Luc ik denk toch dat je hier eventjes in de fout gaat. De rechter heeft niet de partij veroordeeld voor haar politiek programma (inhoud) maar wel voor de racistische formulering. Ik vermeld hieronder een uittreksel uit het arrest (zoals door de persrechter gepubliceerd):

"Noch het recht op vrijheid van meningsuiting en van drukpers, noch het recht op vreedzame vergadering, op vrijheid van vereniging en op vrije verkiezingen, evenmin als de omstandigheid dat het Vlaams Blok een politieke partij is of nog de noodwendigheden van het publiek debat, met de hieraan inherente emotionele functie van het discours, kunnen, naar het oordeel van het Hof, de systematisch gevoerde haatcampagne tegen de 'vreemdelingen', inzonderheid het allergrootste gedeelte van de allochtone bevolking, te weten de Turken en Noord-Afrikanen (meer bepaald de Marokkanen), wettigen.

Haat gepropageerd op de voormelde gronden houdt, naar het oordeel van het Hof, immers een intrinsieke onrechtmatige finaliteit in. Een discriminerend maatschappelijk discours, welke grote delen van de bevolking aanzet tot door racisme en xenofobie ingegeven onverdraagzaamheid, hetgeen in een democratische, vrije en pluralistische staat volstrekt onaanvaardbaar voorkomt en, zoals hierboven uiteengezet, van aard is de meest fundamentele rechten en vrijheden van de geviseerde bevolkingsgroepen aan te tasten, kan in geen geval de legitimiteitstoets doorstaan en door geen der door de beklaagden aangehaalde rechten, vrijheden en beginselen worden gewettigd."

Dus hier stelt de rechter toch wel duidelijk dat hij de politiekers een beetje een "dichterlijke vrijheid" geeft om zich scherp uit te drukken en dat hij daarom niet zonder meer als racist kan of moet bestempeld worden. Waar hij een punt van maakt is de herhaald en stelselmatige nodeloze beledigende en ophitsende taal die eigenlijk weinig te maken heeft met het programma, waarbij hij niet terugvalt op uitspraken van deze of gene politieker maar wel op drukwerken, die dus door de leiding nagelezen en goedgekeurd werden. En waar hij als rechter voor staat dat is dat hij het onderscheid moet maken tot hoever men kan gaan om "aan politiek" te doen en vanaf wanneer het racisme is.

Dus de fundamentele vraag is waarom het BLOK haar publicaties derwijze formuleert wel wetende dat er met argusogen naar gekeken wordt. Dat het arrest uiteindelijk een politiek arrest is, is niet het gevolg van de motivatie van de rechter, maar van het feit dat de politieke wereld een cordon uitgesproken heeft op basis van racistische vermoedens en dat juist dat cordon overbodig wordt doordat de rechter een arrest velt dat de geest van het cordon bevestigt. Daardoor neemt dat arrest een politieke bepaling over (het cordon) en wordt het daarmee zelf een politiek arrest.

De problematiek ligt dus eigenlijk bij het cordon en degene die het cordon ingesteld hebben.

Nu, dan moet je weer gaan kijken wie er in belangrijke mate voordeel had bij het cordon. Heb ik het hier nog niet gehad over het democratisch gehalte van de andere partijen ? En dan komt daar de wet om het hoekje kijken die het gelapt heeft. Wie heeft die wet gestemd en gebeurde dat met bijbedoelingen of had die wet een bijzonder doel ? En dus gaat het niet over de vrijheid van meningsuiting, maar over het democratisch gehalte van ons politiek systeem. Want ja in geheel die zaak onthoud ik maar één ding, er zijn blijkbaar twee groepen die voordeel hadden bij het cordon. De partij die dankzij het cordon jarenlang kon groeien (en zich zodoende kon onthouden van het nemen van verantwoordelijkheid), en de partijen die dankzij het cordon het politieke speelveld jarenlang in hun voordeel konden ombuigen. Dus heeft finaal iedereen boter op het hoofd en gaat het niet over de vrijheid van meningsuiting maar over politiekers die de risico’s niet voldoende goed ingeschat hebben en onvoldoende hun voorzorgen genomen hadden.

En de rechter ? Wel er zijn wel politierechters die iedereen zijn rijbewijs zouden afpakken of rechters die mensen een gevangenisstraf opleggen voor het afslachten / doodschieten (?) van een tiental zieke kippen van hun buurman. En uiteindelijk is het niet het probleem van die rechter om de politieke gevolgen van zijn arrest in te schatten. De politieke gevolgen dat is voor de politiekers. Eigenlijk kom ik dan terug op het democratische gehalte van de politiekers (degene die de situatie gebruikt hebben voor eigen voordeel en degene die de situatie gebruikt hebben om een andere partij te nekken).

#850

LVB

 

Beste JDV, waar heb ik geschreven dat het Blok veroordeeld werd omwille van zijn gedachtengoed? Vrijheid van meningsuiting betekent niet alleen het recht op het verkondigen van een gedachtengoed, maar ook de vrije keuze van de formulering. Blijft het feit dat het hier wel degelijk om een opiniemisdrijf gaat, en dat het beoordelen van opinies altijd een heikele zaak is. En als het louter om het beledigende karakter gaat, waarom was er dan een antiracismewet nodig, en kon men niet terugvallen op de bestaande wetgeving ivm laster en eerroof?

Over het cordon wil ik het hier niet hebben aangezien dit een element is van louter politiek-strategische keuze. Partijen hebben het volste recht om allianties aan te gaan met wie ze willen en dus ook om andere partijen uit te sluiten bij het vormen van coalities. Ook dat is een element van vrijheid. Het cordon kan dan tactisch of strategisch gezien misschien contra-productief zijn, vanuit juridisch of democratisch oogpunt valt er geen weinig fundamenteels tegen in te brengen.

#861

nova

 

luc, ik ben niet volledig akkoord met je betoog, maar ik kan het appreciëren omdat je nuanceert. er zijn nog weinigen die zich die moeite doen.

effe zeggen: het vl bk is toch niet veroordeeld op basis van verbale uitingen, maar op basis van pamfetten?

volgens mij zijn alle democratische waarden en rechten gelijkwaardig. maar waarom vinden velen het recht van vrije meningsuiting belangrijker dan dat van veiligheid en gelijkheid? ik ben nogal te vinden voor de stelling: "je rechten stoppen waar die van een andere beginnen". maar wanneer stopt het recht van vrije meningsuiting voor jou dan? je schrijft "tenzij er een imminent gevaar bestaat dat een meningsuiting met grote waarschijnlijkheid tot een misdaad zal leiden", wanneer is dat dan voor jou in vgl met de anti-racisme wet?

(ik ben er ook van overtuigd dat je de 'vreemdelingenproblematiek' kan aankaarten zonder racistisch te zijn of aan te zetten tot haat. kijk naar coveliers).

#862

LVB

 

@nova: "verbaal" wil zeggen: met woorden, het wil niet noodzakelijk zeggen: mondeling. Dus een pamflet is zeker iets verbaals, met uitzondering van de foto's en de illustraties die visueel zijn.

Volgens mij kunnen veiligheid en gelijkheid niet bedreigd worden door racistische woorden, enkel door racistische daden. Veiligheid kan met woorden bedreigd worden indien bijvoorbeeld staatsgeheimen bekendgemaakt zouden worden, de persoonlijke privacy zou geschonden worden, of laster en eerroof zou gepleegd worden.

Imminent gevaar op een misdaad: wanneer iemand zou oproepen om op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats samen te komen met de bedoeling om migranten te vermoorden, dat vind ik een voorbeeld van een zeer preciese racistische uiting die gericht is op het plegen van misdaden. Dergelijke uitingen kunnen perfect bestreden worden zonder de antiracismewet.

#863

nova

 

in Van Dale staat nochtans 'woordelijk, mondeling'; door spreken geschiedend...

#873

wimadrid

 

@Luc: Zelden zo'n een goed geschreven artikel gelezen. Proficiat!

#874

wimadrid

 

@Dog:

>> één specifieke eis: het verbieden aan ambtenaren die in contact komen met het publiek van religieuze of ideologische kleding of kentekens te dragen tijdens hun werkuren.

En vice versa.

#879

dof

 

@wimadrid

viceversa?

het VERPLICHTEN van ambtenaren die NIET in contact komen met het publiek om religieuze of ideologische kleding of kentekens te dragen tijdens hun werkuren?

#880

fcal

 

Religieuze en/of ideologische kledij kan men bijvoorbeeld voor ambtenaren in functie, al dan niet in contact met het publiek, eenvoudig uitschakelen door het voeren van een uniformkledij politiek. Dit was hier en is nog hier en in vele landen de gebruikelijke weg om gevoeligheden uit de weg te gaan. Voorbeeld de politie. Het spreekt vanzelf, dat dan ook het uniform neutraal moet zijn.

#881

fcal

 

Aldus Thomas Jefferson:

"There are rights which it is useless to surrender to the government and which governments have yet always been found to invade. These are the rights of thinking and publishing our thoughts by speaking or writing; the right of free commerce; the right of personal freedom. There are instruments for administering the government so peculiarly trustworthy that we should never leave the legislature at liberty to change them. The new Constitution has secured these in the executive and legislative department, but not in the judiciary. It should have established trials by the people themselves, that is to say, by jury. There are instruments so dangerous to the rights of the nation and which place them so totally at the mercy of their governors that those governors, whether legislative or executive, should be restrained from keeping such instruments on foot but in well-defined cases. Such an instrument is a standing army." --Thomas Jefferson to David Humphreys, 1789. ME 7:323

#885

wimadrid

 

@Dog:

d: >> één specifieke eis: het verbieden aan ambtenaren die in contact komen met het publiek van religieuze of ideologische kleding of kentekens te dragen tijdens hun werkuren.

w: >>En vice versa.

d: >>viceversa?

het VERPLICHTEN van ambtenaren die NIET in contact komen met het publiek om religieuze of ideologische kleding of kentekens te dragen tijdens hun werkuren?

w: Grappig! Maar ik bedoel: het verbieden aan HET PUBLIEK dat in contact komt met AMBTENAREN van religieuze of ideologische kleding of kentekens te dragen

#1060

Gibson

 

-----------------------

yupie schreef:

De gedachten zijn vrij.

-----------------------

Indien het bij gedachten blijft wel, ja. Het Vlaams Blok doet echter verwoede pogingen om die gedachten om te zetten in daden (cfr. 70-stappen plan).

En vrije meningsuiting eindigt waar je de vrijheid van een volk, ras (en technisch gezien bestaan er geen mensenrassen, maar ik gebruik even het VB-jargon, omdat het VB er nog steeds van ovetuigd is) of individu in gevaar brengt.

Lees er de grondwet eens op na.

#1671

LVB

 

@Dominique Dewitte: "zouden we tolerant moeten zijn ten opzichte van de niet-tolerantie?"

Met deze vraag kun je ook de communistenjacht van senator Joseph McCarthy in de jaren '50 goedpraten. Ook het communisme vormde immers een bedreiging voor de democratie.

Als je vrijheid van meningsuiting alleen maar toelaat voor ideeën die geen bedreiging vormen voor wat een meerderheid als 'niet bedreigend' aanziet, dan heb je geen echte vrijheid van meningsuiting. Hoe kan die meerderheid trouwens weten of iets al dan niet "bedreigend" is voor de tolerantie, als die bedreigende ideeën niet eens mogen geuit worden?

#1762

Krasniqi Nazif

 

Hallo beste

Mijn naam is Krasniqi nazif 18 jaar en woon al vijf jaar in Belgie. Ik ben echt verbaasd in positieve zin van hetgeen ik hier las. Ik ben al lang actief in de locale Vlaamse politiek en ben eveneens lid van verschillennde andere verenigingen . Juist om die redenen dat Dhr. Van Brackel benoemd heeft heb ik samen met IKrame Kastit voorzitster van VSK en met enkele andere vrienden besloten om een vereniging op te richten : VVTR = vereniging voor verdraagzaamheid en tegen racisme. Het zou een jongeren vereniging zijn, onze eerste vergadering gaat vandaag door om 114 uur in LAKEN Brussel. Mijn vraag is zou u ons willen helpen DHr Van Brakel? We hebben de hulp van iedereen nodig maar zeker van zulke mensen!

Met vriendelijke groeten Krasniqi nazif initateur oprichter VVTR

#18289

LVB

 

@Dominique Dewitte: Ik merk nu pas dat je op een heel misleidende manier geciteerd hebt!!!

De toevoeging ("Vlaams Blok en consoorten") wil je in de mond of in de pen van Leon de Winter leggen, maar die toevoeging komt van jou.

Zoals jij geciteerd hebt, lijkt het alsof Leon de Winter ooit geschreven heeft dat het Vlaams Blok de democratie de nek wil omwringen.

Het letterlijke citaat van Leon de Winter luidt echter:

=== begin citaat ===
Waar het om gaat is dat we tot ons laten doordringen dat de Abu Jahjahs in onze wereld echt zeggen wat ze denken en dat ze van plan zijn om te doen wat ze zeggen. Niet alleen Bin Laden en mullah Omar dromen van de sharia-staat, ook Abu Jahjah weet van gekkigheid niet hoe hij de religieuze heilstaat dichterbij moet brengen. (...) Maar die ideeën laten zich niet door de regels van vrijheid en democratie limiteren. Die ideeën maken van vrijheid en democratie gebruik om vrijheid en democratie letterlijk de nek om te draaien.
=== einde citaat ===

Los van het feit dat jij op een misleidende manier geciteerd hebt, ben ik van mening dat wij zowel de Abu Jahjahs van deze wereld als de Vlaams Blokken van deze wereld de kans moeten geven om hun ideeën te uiten en om zich verkiesbaar te stellen.

Ik wens dus tolerant te zijn tegenover de intolerantie, en ik neem er nota van dat jouw tolerantie niet zo ver reikt.