Mijn stem bij de parlementsverkiezingen

Ik heb vanochtend voor Lijst Dedecker gestemd, en in wat volgt zal ik proberen uit te leggen waarom.

Maar eerst dit: een mens kan zijn stem bij verkiezingen laten bepalen door verschillende factoren. Ideologie, de standpunten inzake diverse thema's, is één van die factoren. De vele stemkompassen en kieswijzers peilen alleen hiernaar. Naast ideologie kunnen nog andere factoren meespelen: de prestaties van de partijen in het verleden, de sympathie of antipathie ten opzichte van bepaalde politici, en overwegingen inzake de "nuttigheid" van de stem. Inzake ideologie heb ik mijn stem laten bepalen door twee thema's:

MINDER STAAT
Het gekwebbel van politici over "het stimuleren van ondernemerschap" laat uitschijnen dat de overheid over een toverstokje beschikt waarmee de zin voor initiatief op magische wijze kan worden aangewakkerd. De werkelijkheid is dat de overheid niet op één of ander gaspedaal moet duwen om het ondernemerschap te stimuleren, maar gewoon moet stoppen met op de rem te staan. Een rem die bestaat uit een verstikkende bureaucratie en hoge belastingen. Een te vette en te betuttelende staat blijft in mijn ogen de belangrijkste vijand van het individu en van het vrije initiatief.

Volgens de jaarlijkse Index of Economic Freedom bedragen de staatsuitgaven 49,6% van het BBP (VS: 36,4%; UK: 44%), en de fiscale inkomsten 45,6% (VS:25,4%; UK: 36,1%). Dat betekent dat bijna de helft van elke reële of virtuele euro die in België verdiend wordt, langs de staat passeert, hetzij om 'verbruikt' te worden in de lonen van ambtenaren, het in werking houden van publieke infrastructuur, het afbetalen van de staatsschuld of om herverdeeld te worden in de vorm van uitkeringen en toelagen. Volgens Eurostat evolueerde de globale fiscale druk (belastingen en sociale bijdragen) in België van 47,6% in 1999 naar 47,7% in 2005. Het overheidsbeslag heeft niet alleen een remmende invloed via de belastingdruk. Een vette overheid heeft ook de neiging om veel te reguleren, waardoor de drempel voor initiatieven en voor groei hoger komt te liggen.

Slechts twee partijen plaatsen in hun beginselverklaring of in hun partijprogramma een streefcijfer voorop. Open Vld schrijft in haar beginselverklaring: "Het overheidsbeslag moet op termijn worden teruggedrongen tot maximaal één derde van de globale welvaart van de bevolking". Lijst Dedecker plaatst in haar partijprogramma 40% voorop: "Een overheidsbeslag van maximaal 40%. (...) Het Europese gemiddelde overheidsbeslag lag in 2004 op 40,7%. Zelfs Duitsland, met zijn achtergestelde Ostländer, doet het met 40%, het niveau dat wij - in eerste instantie - voor ons land willen bereiken: vier tienden van het BBP (het bruto binnenlands product). Wij willen dit in de grondwet laten opnemen anders lukt het nooit om de belastingsdrift van de overheid onder controle te houden". Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen hamert al geruime tijd op de noodzaak van een ontvetting van de staat.

De politieke partijen maken hier echter geen werk van. Hoewel het in de beginselverklaring van Open Vld staat, is het geen campagnepunt voor de partij, en schrijft de enige overgebleven partij-ideoloog Dirk Verhofstadt dat de schuld voor de Katrina-ramp in New Orleans bij "te weinig overheid" ligt. Lijst Dedecker plaatst het punt dan wel vooraan in haar programma, maar de kans dat de partij ook effectief op het beleid zal kunnen drukken is vrijwel nihil. Alle andere partijen willen ofwel nog meer staat, ofwel het status-quo.

Ik word wel eens een "libertariër" genoemd of ik durf mezelf soms zo noemen. Indien er één of meer liberale partijen bestonden die echt, niet alleen met woorden maar ook met daden, zouden streven naar een overheidsbeslag van 30 à 40%, zou ik geen enkele nood voelen om mijzelf "libertariër" te noemen. De radicalisering van een deel van de liberale achterban is enkel te wijten aan de lakse vaandelvlucht van de liberale partijtop op dit vlak.

VRIJE MENINGSUITING
In het Vierde Burgermanifest van Guy Verhofstadt is een volledig hoofdstuk gewijd aan de bestrijding van racisme en discriminatie. Daarbij wordt niet eens erkend dat, zodra de staat deze strijd als haar taak opneemt, er een wankel evenwicht ontstaat tussen het behoud van burgerrechten en burgerlijke vrijheden enerzijds, en discriminatiebestrijding anderzijds. De term "vrijheid van meningsuiting" komt in het Vierde Burgermanifest niet voor. De voorbije jaren werd de persvrijheid uitgehold: waar persmisdrijven vroeger alleen voor een assisenhof konden beoordeeld worden, is dit niet langer het geval indien er racisme of discriminatie in het spel is. Zaterdag werden er bovendien vier nieuwe wetten van kracht die de verspreiding van geschriften waarin opgeroepen wordt tot discriminatie strafbaar stellen. Als ik het volgende zou schrijven, ben ik volgens de letter van die wetten strafbaar:
Uit enquêtes en statistieken blijkt dat vrouwen gemiddeld vijftien maanden moeten werken om het gemiddeld loon van een man te evenaren. Deze loonkloof, die afhankelijk van de bron tussen de 13 à 39 procent zou bedragen, is echter volledig verantwoord. Werkgevers handelen vanuit rationeel berekende economische motieven in een markt van vraag en aanbod, en niet vanuit een emotionele minachting voor vrouwen. Werkgevers houden daarbij rekening met zwangerschappen en met een kortere loopbaan waardoor de investering in interne opleiding sneller moet worden afgeschreven. Mannen zijn doorgaans ambitieuzer, competitiever ingesteld, en kloppen meer overuren. Ze werken ook minder vaak deeltijds. Daarom mag men deze loonkloof niet met wetten of overheidsreglementering bestrijden, en laat men de bestaande toestand best bestaan.

Als ik het bovenstaande zou schrijven, zou dat als een oproep tot discriminatie kunnen worden beschouwd, en strafbaar kunnen zijn volgens artikel 26, 3° van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen, en volgens artikel 22, 3° van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. Het moge duidelijk zijn dat dergelijke wetten elk vrij debat over dergelijke kwesties onmogelijk maken. Rekenen op het gezond verstand van een rechter is riskant: we hebben nood aan wetten die voldoende concreet zijn. In 2005 werd een leerkracht ontslagen omdat hij een grap over een Marokkaans Monopoly-spel had doorgestuurd. Deze nultolerantie inzake racistische of discriminerende geschriften, en het CGKR dat als alziend oog en aanklager in dergelijke kwesties optreedt, verhoogt mijns inziens het wantrouwen tussen de burgers, fnuikt het vrije debat en tast het vertrouwen van de burger in de overheid aan.

Partijen die een tegengewicht vormen tegen deze destructieve politieke correctheid en dus streven naar meer culturele vrijheid, zijn Vlaams Belang (voornamelijk omdat deze partij zelf geviseerd wordt met deze wetgeving), N-VA (die de rol van het CGKR wil inperken) en Lijst Dedecker (die het CGKR wil afschaffen).

COALITIEVORMING
Mijn voorkeurcoalitie is roomsblauw, een coalitie van liberalen en christendemocratien. Tussen 1981 en 1988 zaten de socialisten in de oppositie, en de herinnering aan die regeerperiode is bij mij positief. België werd van "de zieke man van Europa" weer een enigszins normaal land, en de economie werd aangezwengeld, niet alleen met een devaluatie maar ook door sparen en investeren fiscaal aantrekkelijker te maken. Paars heeft de voorbije acht jaar vooral inzake ethische kwesties zaken gerealiseerd, maar op dat vlak lijkt het belangrijkste werk afgehandeld. In de toekomst moet er gewerkt worden aan de economie en aan de staatsfinanciën, en dan valt een oranjeblauwe coalitie mijns inziens te verkiezen.

Maar hoe kan ik als kiezer de coalitiekeuze beïnvloeden? Op geen enkele wijze! Een stem voor Open Vld kan alle richtingen utigaan: paars of roomsblauw. Een stem voor CD&V kan uitdraaien op roomsrood of roomsblauw.


LIJST DEDECKER
Er waren natuurlijk ook enkele redenen om niet voor Lijst Dedecker te stemmen. Het hoge emo-gehalte en populisme van Dedecker, bijvoorbeeld. In 2004 vloog de senator, vergezeld door een cameraploeg en een handvol journalisten, naar de Canadese ijsvlaktes om er te protesteren tegen het afslachten van zeehondjes. Dat doet me eerder denken aan het irrationele "geen lieveheersbeestjes doodtrappen want die zien er lief uit, wel spinnen doodtrappen want die zien er griezelig uit" dan aan een rationele houding die ik van een politicus verwacht. En nee, ik vermeld daar uitdrukkelijk niet het bezoek aan Dutroux bij, want dat vond ik dan wel weer een verantwoorde daad, die getuigde van een "open" instelling tegenover alle mogelijke denkpistes. Verder is er de eenzijdige pro-Palestijnse en anti-Israëlische houding van Dedecker. Gelukkig bleven dat persoonlijke standpunten van Dedecker die niet doorsijpelden in de partijstandpunten van LDD. Uiteraard blijft er het risico dat de senator bij het niet behalen van de kiesdrempel een 'Covelierske' uithaalt en toch aansluiting zoekt bij Vlaams Belang. Eind januari was in een Panorama-uitzending op Canvas al te zien hoe een aantal medewerkers van Dedecker kortstondig "in staking" gingen omdat Jean-Marie besprekingen voerde met Vlaams Belang over het lijsttrekkerschap voor de senaat, onderhandelingen die uiteindelijk afsprongen. De onvoorspelbaarheid van Dedecker blijft een risicofactor.

Tenslotte is er het risico dat Lijst Dedecker die kiesdrempel niet haalt en dat een LDD-stem een verloren stem is. Maar als iedereen zo redeneert, krijgen nieuwe partijen natuurlijk nooit een kans. Alleen al het ondemocratische karakter van de kiesdrempel verantwoordt mijns inziens al een proteststem.

OPEN VLD
Ik was in 1992 aanwezig op het stichtingscongres van de VLD, en ben lid gebleven van deze partij tot en met vorig jaar. In 1999 was ik hoofdgetuige namens de VLD in het hoofdtelbureau van mijn kanton, en ik zag de paniek in de ogen van sommige CVP'ers toen de uitslagen daar binnenliepen. De dioxinecrisis had de basis gelegd voor paars, een interessant experiment dat een broodnodige rem zette op de immense 'arrogantie van de macht' die toen in CVP-kringen heerste. Na acht jaar paars beleid lijken sommige paarse bewindslieden aangetast door dezelfde arrogantie en zelfgenoegzaamheid. Tijd dus voor een machtswissel, maar liefst niet door roomsrood.

Begin dit jaar heb ik beslist om mijn VLD-lidmaatschap niet te hernieuwen. De defenestratie van Jean-Marie Dedecker heeft mij doen afhaken. Ik voel mij daarbij zoals een kind dat na de scheiding van zijn ouders geen partij trekt voor of tegen één van beide, maar zich vooral bedroefd voelt. Het liberalisme in Vlaanderen is verdeeld, de VLD heeft zowat zijn volledige rechterflank afgestoten, en is er nog trots op ook. De ontvetting van de staat lijkt minder dan ooit een prioriteit. Figuren als Matthias De Clercq en Dirk Verhofstadt zweren openlijk de keuze voor een slanke staat af, wellicht om het liberalisme aanvaardbaar te maken in socialistische kringen en het socialisme aanvaardbaar te maken in liberale kringen. Sommigen zullen dat vergoelijken met het argument "jamaar, we moeten de liberale ideeën toch ook nog verkocht krijgen ook hé". Daarop antwoord ik dan dat de liberalen die dat zeggen, blijkbaar zelf nooit weerstand bieden aan socialisten die hun ideeën aan de man brengen. Zorg er eerst voor dat socialisten moeite moeten doen om hun ideeën verkocht te krijgen, en ga je dan bezinnen over wat je kunt doen om je eigen liberale ideeën verkocht te krijgen.

De uitbreiding van de partijnaam met het adjectief "open" blijkt ook maar schone schijn: onder druk van de partijtop moest Het Laatste Nieuws de Stemmenkampioen stopzetten. Als de boodschap je niet aanstaat, schakel dan de boodschapper uit, zo werkt de nieuwe openheid blijkbaar.

Dit alles betekent niet dat ik Open Vld definitief afschrijf. Het liberalisme in Vlaanderen heeft nood aan een sterke en gestructureerde liberale partij met een rijke voorgeschiedenis. Open Vld heeft op dat vlak vooralsnog betere troeven dan Lijst Dedecker. Maar ik kon in eer en geweten niet voor dèze VLD stemmen. Enkel door een afgetekende verkiezingsnederlaag en een afstraffing van de huidige partijtop is er een positieve kentering mogelijk in de VLD.

En ja, er valt wel één en ander positiefs te vertellen over Open Vld. De ondergang van Sabena was een mijlpaal in de ontvetting van de staat (en dat zeg ik zonder ironie), inzake administratieve vereenvoudiging werden een aantal symbolische overwinningen geboekt, maar dit weegt niet op tegen de ruk naar links van Open Vld. En nu schiet mij nog dat verdienstelijke wetsvoorstel van Rik Daems te binnen over het recht op bewegingsvrijheid tijdens stakingen, dat hij vervolgens liet doodbloeden.

VLAAMS BELANG
Inzake Vlaamse onafhankelijkheid slaan VB-fans mij altijd om de oren met de slogan: "éérst Vlaanderen onafhankelijk, daarna kunnen we de andere problemen aanpakken". Dat komt bij mij over als een man die aan zijn vrouw zegt: "éérst moet de mensheid contact maken met buitenaardse wezens, daarna zal ik aan de afwas beginnen". Want die buitenaardse wezens zullen ons natuurlijk het recept bezorgen voor een miraculeus afwasproduct waarmee de afwas veel efficiënter zal kunnen gedaan worden, zonder twijfel. Kortom, ik zie Vlaamse onafhankelijkheid niet als de mirakeloplossing die de oplossing van alle andere problemen dichterbij zal brengen. Ik sluit niet uit dat België ooit uit elkaar valt, maar dan zal dat veeleer het resultaat zijn van toevallige gebeurtenissen, van crisissen (internationaal of nationaal) of van de flaters van bepaalde archaïsche instellingen zoals het koningshuis, dan van de doelgerichte actie van politieke partijen of bewegingen. Als tegenstander van verstaatsing en overregulering denk ik bovendien dat we de Vlaamse betuttelaars evenzeer of zelfs nog meer moeten vrezen dan de Belgische betuttelaars.

Dat neemt niet weg dat er in België belangrijke communautaire problemen bestaan. Het gebrek aan wederkerigheid inzake de taalverhoudingen, de transfers in de sociale zekerheid, de veto's van de PS tegen allerlei hervormingen... Het doen naleven van de bestaande wetgeving (bijvoorbeeld de taalwetgeving in Brussel) en wat meer politieke assertiviteit aan Vlaamse kant zou hier al veel kunnen aan verhelpen.

Het xenofobe discours van Vlaams Belang is natuurlijk ook stuitend, maar de houding van SP.A inzake de toegang tot onze arbeidsmarkt voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten is al evenzeer doordrenkt van het "eigen volk eerst". Vlaams Belang kan bij mij enkel op enige goodwill en sympathie rekenen in de mate dat zij het slachtoffer zijn van onredelijke en onrechtvaardige tegenwerking door hun tegenstanders. Politieke stromingen bestrijden langs juridische weg is een democratie onwaardig, het inperken van de vrijheid van meningsuiting is een aantasting van de burgerrechten, en de professionele VB-bestrijders moeten beseffen dat zij in hun ijver om een polariserende partij te bestrijden, de maatschappij in haar totaliteit nog meer polariseren. Na de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme zei Matthias Storme: "Ik vind het nu bijna een morele plicht om op het Vlaams Blok te stemmen". Een verkeerd begrepen boutade, maar wel met een grond van waarheid erin. Als de spelers de spelregels wijzigen en vervalsen tijdens het spel, dan dient men de speler tegen wie die vervalsing gericht is te steunen. Ik heb het hier uitdrukkelijk enkel over de juridische bestrijding en het wijzigen van de spelregels, en niet over het cordon sanitaire. In principe verhoogt het cordon sanitaire de duidelijkheid van de democratische keuze: de kiezer weet vooraf zeer goed welke partijen wel en welke er niet een coalitie willen vormen met Vlaams Belang. Een duidelijkheid die we vandaag bijvoorbeeld missen inzake de vorming van de volgende coalitieregering. Dat het cordon in de praktijk contraproductief werkt en Vlaams Belang verder doet groeien, is ook een feit, en in dat verband verwijs ik naar het artikel van Boudewijn Bouckaert (pdf) terzake.

CD&V
CD&V blijft voor mij de belichaming van het corporatisme in België. Met drie invloedrijke drukkingsgroepen, ACW, Boerenbond en de Unizo-vleugel zijn de partijstandpunten een compromis tussen uiteenlopende visies. Af en toe brengt deze volkspartij enkele interessante figuren voort, zoals een Leo Tindemans die een miljoen voorkeurstemmen wist te verzamelen, of een Leo Delcroix die de dienstplicht afschafte (een vaak onderschatte mijlpaal in het terugdringen van de staatsbetutteling). Maar wat is dat "goed bestuur" van Yves Leterme nu eigenlijk? Was er geen "goed bestuur" in de Vlaamse regering toen Patrick Dewael minister-president was? Dat "goed bestuur" lijkt mij eerder een kwestie van een no-nonsense communicatiestijl. Een stijl die in de verkiezingsdebatten af en toe doorbroken werd toen Leterme zijn tegenstanders persoonlijk begon aan te vallen en uit te lachen. "Wie gelooft die mensen nog?" kan tellen als staaltje van populisme.

N-VA
De N-VA is te klein om echt op het beleid te kunnen wegen. Toch merk ik op Vlaams niveau dat een mediaminister als Geert Bourgeois een liberaler beleid voert dan zijn VLD-voorganger Marino Keulen. Bourgeois houdt de VRT kort (zoals dat hoort met een staatsomroep), Keulen willigde slaafs de wensen van de openbare omroep in. Mijn bedenking over Keulen geldt uiteraard niet voor zijn voorganger Dirk Van Mechelen, die het radiolandschap liberaliseerde zoals Patrick Dewael ooit het televisielandschap geliberaliseerd heeft. De N-VA vind ik verder interessant omdat ze af en toe de politieke correctheid bestrijdt, meestal bij monde van partijvoorzitter Bart De Wever. Het blijft afwachten of het kartel CD&V/N-VA stand houdt, en of er na een barst in het kartel alsnog een samenwerking tot stand zal komen tussen N-VA en LDD.

DE REST
En wat te denken van SP.A, Groen! en Spirit? Die verwachten iets te veel heil van de staat om door mij in aanmerking genomen te worden.

Reacties

#42166

ivan janssens

 

Als ik de zetelverdeling zie op vrtnieuws.net heeft roomsrood momenteel geen meerderheid.

#42168

LVB

 

@ivan: En gelukkig heeft Leterme al tijdens de campagne gezegd dat hij een coalitie met Groen! niet ziet zitten, zodat een olijfboomcoalitie (roomsrood+groen) er ook niet zal komen.

#42169

kurt

 

De senaat ziet er als een regenboog uit, zal heel lastig worden om hier beleid uit te maken (wat misschien niet eens zo slecht is, niks doen geeft een bepaalde stabiliteit, wat goed kan zijn voor de economie). In de kamer lijkt Roomsrood wel een meerderheid te hebben, tenzij de PS in Brussel nog flink gaat verliezen.

#42171

traveller

 

@ luc

Er is helemaal geen oplossing aan belastingdruk, werkloosheid en sociale zekerheid in een belgische constructie. Je kunt dromen van vlaktaks en alle andere mogelijke constructies maar met wallonie GAAT DAT NIET.
Dat is de reden van onafhankelijkheid eerst om niet nodeloos tijd en energie te verliezen en Vlaanderen eerst in faling te zien gaan. Natuurlijk, zolang de Vlamingen denken dat het niet mogelijk is zal het ook niet mogelijk zijn.
Wat betreft de Vlaamse regelneven, die ,zitten in de socialistisch-groene hoek en hebben in een onafhankelijk Vlaanderen geen steun meer van de waalse socialistische maffia om hun wetjes en regeltjes erdoor te jagen.
Daarom eerst Vlaanderen onafhankelijk.

#42172

I am NoName

 

Waar zit Slangen ?

#42173

LVB

 

Voor alle duidelijkheid, ik zie "overheidsbeslag" niet als synoniem van "belastingdruk". En bij de cijfers hierboven vind ik "staatsuitgaven" (government spending) nog belangrijker dan de fiscale inkomsten.

M.a.w. een staat die nul belastingen heft, maar gigantische inkomsten haalt uit bijvoorbeeld het staatsoliebedrijf en de staatscasino's, zou ik al even verwerpelijk vinden als die staat 47 à 50% van het BBP haalt.

#42174

I am NoName

 

Traveller het is wat het is. Met een democratisch VB zou het misschien nooit zover geraakt zijn. Maar in de huidige situatie zou ik echt nog het vel van de beer niet verkopen. Alvast ben ik blij dat JMDD toch zo een goed resultaat neerzet terwijl de situatie van Paars veel slechter is dan ik ingeschat had. Dat geeft dus een totaal andere situatie dan voorzien (aan de hand van de peilingen, die verdomde peilingen).

Ik denk dat de koerswendingen van Verhofstadt de laatste weken gewoon ervoor gezorgd heeft dat de Jan Modaal ingezien heeft dat het zo niet verder kon. Maar we zullen nog moeten wachten tot de eindtelling en de zetelverdeling.

#42175

kurt

 

:Waar zit Slangen ?

Pintjes te drinken met de tsjeven?

#42176

LVB

 

Gezien de rampzalige uitslag van de SP.A lijkt het mij hoog tijd dat Slangen nu die partij eens gaat 'redden'.

#42177

Koen Robeys

 

Luc: Interessant die "30 à 40% overheidsbeslag". Uiteindelijk is dat nog vrij veel, maar soit: suits me fine. Heb je daar ook al concreet over nagedacht, in termen van "waar blijft ons geld naartoe gaan via collectieve mechanismen"? Let wel, ik vraag dat niet omdat ik voor veel minder pleit, ik vraag me wel af wat voor "libertariërs" aanvaardbare activiteiten voor de overheid zijn.

#42178

LVB

 

@Koen: Ten eerste kan je in het artikel hierboven al lezen hoe ik over de term "libertariër" denk. Dertig à veertig procent overheidsbeslag is niet libertarisch maar gewoon liberaal, en als er in Blgië één partij zou zijn die effectief en ernstig naar die dertig à veertig procent streefde, dan zou het nooit bij mij opgekomen zijn om mijzelf "libertarisch" te noemen. Ik ben als liberaal geradicaliseerd door de slapheid en de lafheid van de liberale partijen.

Antwoord op je vraag: kijk naar VS en UK, de percentages die hierboven voor die landen vermeld worden, en de taken die deze staten verrichten. Privatiseer de hele sociale zekerheid, dat zou al een goed begin zijn. Een deel daarvan kan "verplicht" blijven. Zoals ook een autoverzekering "verplicht" is, maar wel door privé-bedrijven wordt verzorgd en dus niet onder dat staatsbeslag valt.

#42179

Koen Robeys

 

Sta me toe te proberen concreet te zijn. Noem het BNP van België 250,000,000,000.- USD. Zeg dat we daarvan 30% laten beslaan door de overheid: 75,000,000,000.- USD. (Gedeeld door 10 mio Belgen geeft dat USD 7,500.- per hoofd).

Dat lijkt me een bom geld, en de vraag is: wat gaat de staat daarmee doen? We schrappen de Sociale Zekerheid en we kijken naar wat de VS en het VK doen. Als ik me niet vergis zit er daar een hoop geld in militaire uitgaven - eigenlijk stel ik voor dat wij ook dat schrappen. En met excuses voor het verkeerde gebruik van het woord "libertariër" vraag ik me af, zonder enige ironie of dubbele bodem, wat volgens "geradicalizeerde liberalen" een goede besteding van een bom geld zou zijn.

#42180

ivanhoe

 

Wat mij verontrustte is het verschil in tendenzen tussen wallonië en Vlaanderen, PS verliest maar een beetje, MR wint, als je dat vergelijkt met de SPA en de VLD...

Staatshervorming (iets waar VB tegen is, zij willen staatsvernietiging) wordt moeilijk, ik denk niet dat VLD en SPA snel geneigd zullen zijn steun te geven. Hopelijk een coalitie CD&V NVA, VLD, CDH, MR en LDD maar ik vrees ervoor. Vlaamse eisen zullen allicht vergeten moeten worden om toch maar aan een meerderheid te geraken. Op steun van het VB voor een staatshervorming/verbetering zal ook niet gerekend moeten worden. Het tegenovergestelde zou mij positief verrassen, zou betekenen dat ze de burger centraal stellen, en niet vlaanderen.

Had van LDD gehoopt dat ze stemmen zouden weggeplukt hebben bij Vlaams Belang, maar dit is niet gebeurd denk ik (alhoewel je het niet zeker kan weten).

Het worden interessante politieke weken, ik hoop dat er geen misbaksel van een coalitie komt...

#42181

johan vandepopuliere

 

Misschien is het op dit forum, waar de verkiezingsuitslag overwegend op gejuich zal worden onthaald wegens een vermeende verrechtsing van Vlaanderen, interessant om te weten waarom ik ditmaal slechts met de grootste twijfel nog groen heb gestemd (in de kamer) en voor het eerst in mijn leven blauw heb gestemd (in de senaat).

Zoals Luc aanhaalt zijn er vele redenen waarom je voor een partij of persoon stemt. Mijn groene stem is 100% ideologisch. De manier waarop groen de strijd voor het milieu invult, is zodanig in strijd met mijn wetenschappelijke vorming (niet gebaseerd op feiten, gevolgtrekkingen en strategisch-ideologische beleidsvoorstellen, maar op buikgevoel en links populisme), dat het zeker geen stem is voor het programma. Erger nog, groen concentreert zich allerminst op de groene kernpunten, maar bestrijdt SP.A ter linkerflank met een amalgaam aan erg idealistische strijdpunten voor gelijke kansen. De onterechte angst om als eco-zweeppartij te worden afgeschilderd, heeft groen op roderoze drift geslagen. Als denksporter vind ik het een bedenkelijke strategie in een Vlaanderen dat kennelijk niet om nog meer linksigheid verlegen zit, als groene jongen een aanfluiting van het gedachtengoed. Zoals Luc zijn liberalen de rug toekeert omdat ze zich vooral als ethisch progressief profileren, ben ik erg geneigd hetzelfde te doen. Alleen is er geen alternatief voor mij.

In de senaat heb ik voor De Gucht gestemd, misschien zelfs omwille van zijn campagne. Verder vind ik dat VLD veel bekwamer personeel op de rails zet dan de rooien en zich niet te buiten gaat aan populariteitsspelletjes. Ik herinner mij Johan met de opera-hoed, Johan met de baard, ... Dat familiare voornamengedoe bij SPA "Freya! Tijd voor Johan! Bert eet pipi-koek terwijl Damienne elders beeveet" stuit me tegen de borst. Jammer voor Vandenbroucke, een fantastisch politicus die ik een andere partij toewens.

Ik zou nooit op LDD stemmen, maar ik ben blij dat ze de kiesdrempel overschreden hebben, hét anti-democratische aspect van ons kiesstelsel. Ik ben dus ook blij voor groen, en stiekem zelfs dat ze het slecht gedaan hebben: tijd om
- de standpunten over kernenergie helemaal te herzien, het klimaatprobleem uit te spitten en met een goéd plan voor de dag te komen
- terug te plooien op de kernwaarden en niet bang te zijn voor het etiket van de zweeppartij
- terug wat verstandige mensen aan het roer te zetten en zich niet te bekommeren om hun geslacht of hun huidskleur

#42182

johan vandepopuliere

 

Rechtzetting: ik wou voor De Gucht stemmen, maar dat ging niet, en dus is het Duchatelet geworden. Ik ben namelijk fan van Vivant. Sorry voor de verwarring.

#42185

Outlaw Mike

 

Proficiat voor uw no-nonsense duiding van uw stemkeuze Luc en wees er maar zeker van dat ze door veel "Open" VLD'ers zal gelezen worden.

Wat mijn eigen stemkeuze betreft, samen met mijn vrouw heb ik Front National gestemd omdat ik nu eenmaal in Wallonie woon. Het is spijtig genoeg zo dat ze op economisch vlak niet echt rechts kunnen genoemd worden (een hoge FN-pief, Cocriamont, zei me vlakaf dat hij voor protectionisme is, en dat het Ierse mirakel niet te wijten is aan minder Ierse staat en minder belastingen maar aan steun van Europa) maar een mens moet roeien met de riemen die hij heeft. Positief is uiteraard dat ze ethisch conservatief zijn, beslist geen vijanden van de kerk, anti-islam en pro-Europees.

Een persoonlijke vraag nog Luc. U hebt nu LDD gestemd. De Decker is tegenstander van het cordon sanitaire. Stel dat er een soort Forza Flandria komt met CD & V, VB en LDD. Haak jij dan af? Zo ja, leg me dan toch eens uit wat jij nu zo verwerpelijk vindt aan het VB, want dat is me een raadsel. Ik zoek en zoek en zoek, maar dat "xenofoob discours" heb ik nog altijd niet gevonden.

#42187

LVB

 

@Outlaw Mike: Als LDD tussen nu en de verkiezingen van 2009 zou beslissen om een kartel te vormen met het Vlaams Belang, zoals VLOTT dat gedaan heeft, dan zou ik inderdaad spijt hebben van mijn stem. Maar ik denk dat die kans klein is, nu LDD de kiesdrempel ruim gehaald heeft.

De kans op een Forza Flandria met CD&V, VB en LDD die als *kartel* naar de kiezer gaat (Forza Italia was ook een kartel hé, dus die Forza-naam slaat wel degelijk op een kartel) lijkt mij nihil, nul. Vergeet niet dat de unitair ingestelde CM en ACW achter de schermen van de CD&V aan de touwtjes trekken.

Een regeringscoalitie, dat is natuurlijk iets anders. Dat hangt af van het regeringsprogramma van die coalitie.

#42188

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

Je hebt als libertariër op een libertarische partij gestemd: wat is daar bijzonder aan? Vande Lanotte zal ook wel Sp.a gestemd hebben zeker?

19% VB + 7%LDD geeft 26% extreem-rechts in "Vlaanderen", een vergelijkbare score met de verkiezingen van 2004.

Meer bijzonder is de stem van Fons Verplaetse en Wilfried Martens. Beide tegen het separatisme van N-VA, en beide stemmen ze CD&V. En voor beiden geldt dat hun stem zal uitgelegd worden als een keuze "voor een sterke staatshervorming".

CD&V/N-VA heeft een fraai resultaat. Vraag is alleen op wie het gebaseerd is, en met wie CD&V/N-VA voor zijn Vlaams-nationalistisch programma een coalitiepartner zal vormen.
Stel dat de onderhandelingseis wordt: CD&V, tot daar toe, N-VA: geen sprake van, wat zal het kartel dan doen?

En wat zullen de Fons Verplaetsen binnen CD&V dan zeggen?

Een N-VA-er in een federale regering vind ik absoluut uitgesloten, je kan evengoed een "inbreker en dief" bewaker maken. Ook is het uitgesloten dat CD&V vasthoudt aan confederalisme en herfederaliseringen zullen nodig zijn.

Dus: Yves Leterme heeft zijn Vlaamse 30%, en dus Belgische 15%, maar hij staat wel volledig alleen met zijn programma.

Een Pirrus-overwinning?

#42189

Sponzen Ridder

 

Het straffe aan uw (en die andere) LDD stemmen is, dat het de aandacht binnen de VLD voor haar rechtervleugel terug zal aanwakkeren. Want nu blijkt dat er daar echt wel een gat ligt, ter grootte van Groen! zelfs.

Persoonlijk vind ik Vlaanderen al rechts genoeg, maar ik deel de analyse dat "de burger" graag Rooms-blauw zou zien.

#42190

BC

 

--- Alvast ben ik blij dat JMDD toch zo een goed resultaat neerzet terwijl de situatie van Paars veel slechter is dan ik ingeschat had. Dat geeft dus een totaal andere situatie dan voorzien (aan de hand van de peilingen, die verdomde peilingen). ---

Betreffende het uiteindelijke resultaat tov. de peilingen: het is geworden wat ik verwacht had. Op het moment van de peilingen is een groot deel van de kiezers nog onbeslist, dus de peiling geeft enkel weer wat zij die al zeker zijn samen vormen. De vraag is: waar gaan de onbeslisten uiteindelijk naartoe? En dan denk ik dat linksen gemiddeld al langer op voorhand zeker zijn van hun keuze, de onbeslisten zijn gemiddeld rechtser en vragen zich af op welk rechts ze zullen stemmen. Uiteindelijk scoort dus links slechter dan in de peilingen, rechts beter.

#42191

Peter Van de Ven

 

CD&V/N-VA + LDD + VB leveren zetels van de 150. Hoe kan men daar een democratische eis voor een "sterke" staatshervorming uit afleiden?

CD&V/N-VA staan voor 30/150 en zelfs die 30 zijn niet allemaal flamingant.

Ferme "Vlaamse" eisen democratisch? Vergeet het maar.

#42192

Peter Van de Ven

 

52/150 voor CD&V/N-VA + LDD + VB dus.

#42193

Olav

 

@Luc : ik zie een kans op een kartel van LDD en CDV met VB ook niet gebeuren. Persoonlijk hoop ik op een rooms-blauwe centrum-rechtse regering (met MR aan Waalse kant). Waarschijnlijk zal de kans op een staatshervorming dan kleiner zijn, maar met een verdeelde oppositie in zo'n geval (VB en SP zijn geen vriendjes) misschien toch wel een kans. Ik vrees echter voor een tripartite.

@Peter : de kiezers in Vlaanderen laten links 'links' liggen... wat natuurlijk geen verrassing was voor wie weet wat er leeft.

#42194

Peter Van de Ven

 

@ Olav:
Een slecht resultaat voor Sp.a vind ik een goede zaak: één van de redenen daarvoor is het deelnemen aan de hetze tegen de PS, ipv het scheppen van één socialistische familie over de taalgrens heen. Groen! heeft zich ontpopt als een soort "groen belang", wie wil daar op stemmen?

Voor een gewone meerderheid is zeker rooms-blauw het meest voor de hand liggend (80/150), cijfermatig dan toch, want qua programma is de tegenstelling volledig. Hoe dan ook zou in die formatie er maar één partij van de vier Vlaams-nationalistisch zijn, en dus verwijs ik naar mijn post hierboven: wat gaat CD&V dan doen? En beide families zijn even groot, dus Leterme als premier is geen evidentie.

Doe er nog Groen! en Ecolo bij dan heb je 98/150, maar dan staat CD&V nog zwakker.

Om bovenstaande te illusteren 52/150 is een Vlaams-nationalistische minderheid, maar 52/88 is een Vlaams-nationalistische meerderheid in de Nederlandstalige kiesgroep.

De sleutel tot een regeringsvorming ligt dus bij de mate waarin CD&V vasthoudt aan haar "V" en aan N-VA.

#42195

johan vandepopuliere

 

Ik heb naar de afscheidsrede van Verhofstadt gekeken en bijzonder gelet op de non-verbale communicatie, die in dergelijke momenten zelfs bij doorgewinterde politici moet opspelen.

Het eerste dat me opviel is hoe sterk het timbre en de intonatie van Verhofstadt gaan lijken is op dat van Martens. Het land leiden leidt blijkbaar tot een zekere weemoed, een fado van eenzaamheid aan de top.

En wanneer greep de premier naar zijn bril, ter bescherming van het gelaat? Bij het uitspreken van

- ... de MR ... (enige vermelding)
- ... de coalitiepartners ... (idem)
- ... nieuwe, jongere boegbeelden (idem) ...
- ... dank ik jullie allemaal (meerdere vermeldingen)

De laatste zal ik als een toeval beschouwen. De eerste drie kunnen er op wijzen dat Verhofstadt zich door de MR en de coalitiepartners in de steek gelaten voelt, en hoegenaamd geen vertrouwen heeft in de nieuwe jonge garde.

Enfin, 't is wetenschappelijk niet al te verantwoord, maar wel geestig. Kan er nog iemand redes in de gaten houden?

#42196

LVB

 

@Peter VdV: "groen belang"... Doel je hiermee op groen populisme?

Wat je idee over de aanvaardbaarheid van de N-VA voor de Franstalige coalitiepartners betreft, denk ik dat het breekpunt eerder over het regeerprogramma zal gaan dan over exclusieven tegen partijen of tegen personen. Ik zie de N-VA dus nog eerder in de loop van de onderhandelingen de tafel verlaten, of in de loop van de regeerperiode haar ministers ontslag laten nemen, dan dat ze er bij voorbaat zelf van worden uitgesloten. De geschiedenis heeft uitgewezen dat formateurs en premiers leep genoeg zijn om kleine partijen te paaien met beloften, die dan in de loop van de regeerperiode niet waargemaakt worden en leiden tot een breuk. Met wat geluk kan Leterme vroeg of laat zelfs nog een aantal N-VA-ministers laten overlopen naar de CD&V, als hun postje hen nader ligt dan hun partij.

#42197

Cogito

 

Een onverhoopt positieve verkiezingsuitslag.

Hoewel ik mijn pret niet op kan bij de overwinning van LDD en erg blij ben dat het VB desondanks stand heeft gehouden vind ik misschien de ontwikkelingen in Wallonië nog significanter dan die in Vlaanderen. Wat een liberaal succes!

Ook moet ik toegeven dat ik erg veel plezier schep in de nederlaag van de sossen en de beteuterde gezichten van deze bende maatschappijcipiers. ze hebben de "moral high ground" onder hun voeten nu verloren en iedere keer dat ze weer eens afkeurend neerkijken op andersdenkenden kan hen deze verkiezingsuitslag voor de voeten gegooid worden.

Verder heb ik even weinig vertrouwen in de politiek als anders en vrees ik dat het liedje van de Strangers weeral van toepassing zal gaan blijken: Ze dronken een glas, pisten een plas en alles bleef just gelak as het was.

#42198

Peter Van de Ven

 

@ Luc:
Een boze N-VA die de onderhandelingen verlaat en breekt met CD&V, is zeker een "droom-scenario" voor CD&V: dan moeten ze N-VA zelf niet wegsturen.

De cijfers laten het duidelijk zien:

Tripartite: meerderheid: 40 van 150 kamerzetels
CDH 10
CD&V NVA 30
MR 22
open vld 18
PS 21
sp.a-spirit 14

Het struikelblok in dit geheel is N-VA. Dus lijkt het me ofwel dat CD&V N-VA laat vallen, ofwel komt er geen regering, want een regering met een minderheid in de Nederlandstalige kiesgroep is "ondenkbaar".

"Groen Belang" slaat voor mij op het gebrek aan respect voor de democratische rechtsstaat bij Groen! en haar primitivisme of tribalisme. In vele dossiers hanteren ze dezelfde premissen en denkwijzen als het VB, maar trekken alleen de "andere" conclusie". Ik weet echter niet of je een kleine partij "populistisch" kan noemen.

Ik ga voor "groen liberalisme", maar dan wel verstaan als een groene visie op liberalisme, niet omgekeerd (groene economie gecombineerd met politiek liberalisme).

#42202

kurt

 

Waarom niet gewoon Didier Reynders MP maken, dan krijgt CD&V/N-VA haar communautaire ronde. Maar serieus gezien zal Roomsblauw geen kans maken, omdat CDH en MR niet goed samengaan. CDH en PS zitten al samen in het Waals parlement, dus Roomrood maakt (objectief gezien) de beste kans. Maar wat doet De Wever...

#42203

kurt

 

Of beter, zal Vande Lanotte een plan smeden om De Wever en zijn kartel op te blazen?

#42206

LVB

 

@Nicolas: Ik heb die verklaring van Milquet gezien en gehoord. Ze zei "neen aan een staatshervorming die geen voordelen oplevert voor de Franstalige burgers". Ik leesdat niet als een "neen", ik lees dat als een "ja maar". Elke staatshervorming is een compromis, waarbij elke gemeenschap voordelen uit de wacht moet kunnen slepen om die staatshervorming naar haar achterban toe te rechtvaardigen. Zo onredelijk is die uitspraak van Milquet dus niet. Het is een ja, vermomd als een neen.

#42211

Bart N.

 

Mooie uiteenzetting van iemand met een goeie portie gezond verstand.

#42216

Peter Van de Ven

 

@ Nicolas:
Je blijft verbazen: eerder het tegendeel. Ik ben voor "staatshervorming door herfederalisering", weet je nog?

De "cage aux folles" Spirit staat voor waar ik van baal: Vlaams-nationalisme, interculturalisme, plat populisme, "gelijke kansen", enz. Spirit is gewoon een nogal maffe flamingante partij.

Ik kijk met veel belangstelling naar CAP21 in Frankrijk: vededigers van de lekenstaat en van de mensenrechten, multicultureel, feministisch en ecologisch.

"Groen-liberalisme" (b)lijkt een jonge en nieuwe stroming, die op twee manieren begrepen kan worden: liberalisme (zelfs libertarisme) in functie van ecologie (een liberale of libertarische visie op groen) versus een groene visie op liberalisme. Die laatste keuze zou de mijne zijn.

Ik ga niet beweren dat CAP21 vlekkeloos is, ik weet er nog onvoldoende over (buiten hun internet-teksten), maar een groen-liberale stroming lijkt me nodig in België. Turkois is familie van blauw, hé.
***

Over de leeuwen van Leterme: Yves Leterme heeft JMDD al gebeld. Stel nu het volgende scenario: Leterme haalt JMDD aan en verstrekt zo zijn flamingante flank. Dat maakt CD&V nog meer onaanvaardbaar voor de andere partijen als coalitiepartner. Stel nu ook dat Yves Leterme geen "woordbreuk" wil plegen tgv zijn Vlaams-nationalistische achterban, dan wordt hij zelf (om zichzelf) onaanvaardbaar.

Hoe kan een politicus die zichzelf onaanvaardbaar maakt een coalitie vormen? Denkt Yves Leteme nu echt dat hij een soort "absolute meerderheid" heeft of kan halen?

En dus is de ironie van dit vehaal dat Yves Leterme, de man van het "goed bestuur" op het punt staat verantwoordelijk te zijn voor de onbestuurbaarheid van België, als hij vasthoudt aan zijn "V".

Dus: hoe sneller dat CD&V inziet dat ze hun "V" zullen moeten dumpen, hoe beter. Maar hoe gaan ze dat dan uitleggen aan hun achterban?

Anderzijds geloof ik wat in historische constanten. Nog nooit heeft in de Belgische geschiedenis een coalitie zonder christendemocraten langer dan twee legislaturen geduurd. Ook nu niet.

Maar Rooms-Blauw is de founding-formule van België: dat gegeven kan een richting geven, op voorwaarde dat de liberalen leiden.

VLD-MR is dan ook de grootste politieke familie op dit ogenblik. Natuurlijk zouden die Leterme zijn niet-verdiende premierschap kunnen gunnen, op voorwaarde hij zijn "V" opgeeft en N-VA wandelen stuurt.

Yves Leterme zal dus moeten kiezen tussen premierschap zonder N-VA enerzijds , en anderzijds misschien zelfs opnieuw in de oppositie.

Wat zal Fons Verplaetse dan zeggen?

#42217

Cogito

 

"Ik ga voor "groen liberalisme", maar dan wel verstaan als een groene visie op liberalisme, niet omgekeerd (groene economie gecombineerd met politiek liberalisme)."

Is het niet ronduit hilarisch dat zo'n pvdv zich "liberaal" noemt?
Van Krunkelsven gestemd zeker?

#42223

ank

 

Goed om te lezen al die commentaren.. dat houdt ons scherp.

Alleen bedroevend dat gisteren op de vrt het programma over de federale verkiezingen haast helemaal toespitste op Vlaanderen... beelden met zetel verdeling in federaal parlement van enkel de Vlamingen..
tja is dit nu een uiting van navelstaarderij en doen alsof er reeds geen federaal niveau meer is? of was het gewoon dat men even uit het oog verloren had dat de uitslag van de PS één van de belangrijkste historische factoren is voor België en voor Vlaanderen...

#42228

Koen Godderis

 

Ik zie het allemaal maar somber:

http://www.koengodderis.be/...

#42230

lvanc

 

Luc,

Ik ben het bijna helemaal eens met je gedetailleerde analyse en mijn conclusie was gisteren bijna dezelfde. Ik vind enkel dat je nogal kort over het communautaire heengaat. Ik ben ook geen grote aanhanger van de Vlaamse heilstaat en de Vlaamse overheid neigt inderdaad naar een betutteling die misschien nog erger is dan de Belgische betutteling. Er zijn toch twee belangrijke punten die moeten geregeld worden. Er zijn de transfers die Wallonië verdoofd houden en Vlaanderen op termijn zullen beletten competitief te blijven en er is het feit dat de politieke realiteit (het politieke debat, wat nagenoeg exclusief regionaal is, en de kiesomschrijvingen) niet samenvalt met de politieke organisatie die nog steeds in belangrijke mate centraal is. Dat tast de democratie en de werking van onze instellingen aan. Het antwoord lijkt mij een geleidelijke uitdoving van de transfers te zijn en een confederale staatsstructuur waarbij de regio's beslissen wat ze nog samen doen en wat niet.

#42231

Peter Van de Ven

 

@ Cogito:
Van Krunkelsven, is een voormalig VU-lid, niet? Je weet toch dat ik uitgesproken voor België kies.

Goed lezen: "politiek liberaal", "economisch groen". In tegenstelling tot "economisch liberalisme" denk ik niet dat liberalisme per definitie kapitalistisch is. Daarom gebruik ik de term "groen liberalisme" en licht ik toe wat ik daarmee bedoel. Van begripsverwarring kan zo geen sprake zijn.

Ik weet dat er veel soorten liberalisme bestaan, en ik doe daarom niet mee met ex-VB-Jurgen-Verstrepen, die zich plots "echte-liberaal" noemt, in tegenstelling tot de valse zeker, zoals "echte Vlamingen", itt de "valse" die voor België kiezen. Liberalisme bestaat dus in vele vormen en kleuren, mijn keuze gaat naar het nieuwe begrip "groen-liberalisme", en ook dat kan op twee manieren begrepen worden.

De site van CAP21 al gelezen?

#42235

David Geens

 

Alle post-verkiezingscommentaren bij mekaar genomen: in België haalt geen enkele partij de absolute meerderheid. Geen enkele paritj kan dus geheel haar programma uitvoeren...

De CD&V/N-VA zal dus inderdaad water in de wijn moeten doen, maar als centrumpartij is ze daarvoor het ideale bindmiddel.

Persoonlijk hoop ik dat de opdoffer voor de VLD daar eens een hele generatie naar huis stuurt en ze hopelijk tegelijk niet vervangt door het incestueuze nakomelingenschap dat dezer dagen alle partijen vergiftigt.

Als de open vld eindelijk eens terug liberaal wordt en zo een liberaal accent kan toevoegen aan een rooms-blauwe regering, dan zou ik zelf nog veel gelukkiger zijn dan dat ik nu al ben.

Maar ik vrees dat dit een droom zal blijven: Verhofstadt is die enige die zegt "we hebben verloren"... De rest staat te kwijlen rond "we halen 20% in de Senaat" en "de blauwe familie blijft de grootste" tot "ze gaan heel sterk rekening moeten houden met ons"...

Mijn respect gaat uit naar Vande Lanotte: die heeft verloren en zegt het ook zo. De SP.a zal als ze dat elan aanhoudt het snelst bekomen van de nederlaag. Als open vld de nederlaag niet wil (h)erkennen, dan zal ze nog lang in een sukkelstraatje zitten.

Ik hoop dus op een vlotte vorming (ik zeg hoop, ik zeg niet dat ik er van uitga dat dit zomaar kan of zal gebeuren) met rooms-blauw langs beide kanten van de taalgrenzen.
Ik hoop ook dat alle partijen (verliezers en nieuwe winnaars) de federale staat accepteren: inbreken of uitstappen in of uit een regionnale regering of dat als eis vastbinden aan de federale coalitiegesprekken zou bij de start van de informele of formatieve ronde moeten als preambule vastgelegd worden.

Ik hoop tevens oprecht dat échte liberalen (misschien zit een deel daarvan bij JMDD, hoewel ik JMDD niet zelf als een echte liberaal zie) nu zich eens gaan verenigen en terug voor een echte rechtsliberale partij zorgen.

En voor N-VA hoop ik dat de Vlaamse kiezer begrip heeft voor het feit dat 30% geen 51% is...
In die zin hoorde ik van de week op de radio een mooie. Ik twijfel of het van Bart De Wever zelf was, ik stemde net iets te laat af:
"Als student lifte ik van huis naar Leuven. Als er in West-Vlaanderen een auto stopte die me meenam tot Gent, was ik al aardig op weg. Als ik een auto had die tot Brussel ging, was ik er bijna. Iedere stap bracht me dichter bij mijn doel... Heel soms viel het zelfs voor dat door een leuk gesprek, de chauffeur zelfs zo vriendelijk was door te rijden tot Leuven.
Mocht ik enkel instappen in de auto's die direct naar Leuven reden, dan had ik er nog lang mogen staan. Misschien zelfs nu nog..."

#42237

Peter Van de Ven

 

@ david:
-->"de opdoffer voor de VLD"

Er is helemaal geen "opdoffer" voor VLD.

Open-VLD behaalt ruim meer dan de peiligen, hetzelfde als bij de vorige "Vlaamse verkiezingen" en samen met MR heeft VLD als liberale familie één zetel meer dan de christendemocraten, en dit met, of "ondanks", een aangehouden Belgisch profiel bij zowel VLD en MR.

De liberale familie is onbetewist de grootste in het federaal parlement.

Het premierschap van Leterme is dus niet evident, en als hij premier wil worden zal de pasmunt naar alle waarschijnlijkheid het intrekken van ferme Vlaamse eisen zijn.

#42238

LVB

 

@lvanc: Akkoord met jouw uiteenzetting over het communautaire. Ik ben ook voor confederalisme, maar dat is dus iets heel anders dan de piste die het Vlaams Belang kiest. En BHV moet geregeld worden, maar een 'splitsing' van BHV is niet de enige manier om dat probleem te regelen.

#42241

Willy

 

De door mij allang voorspelde "Regering van Nationale Eenheid" komt er aan. Al de partijen die deel uitmaken van de cordoncoalitie zullen er in zitten. Velen vragen trouwens allang een beloning voor hun trouw aan het cordon sanitaire. Duur van die "eendracht maakt macht"regering : 2 jaren, zodat de volgende verkiezingen één reusachtige grabbelton kunnen zijn. Stemmen zowel voor Vlaanderen, België, en Europa, alles in één keer. Tot dan kan het VB in "retraite" gaan, desnoods bij de Jezuïten, om de statuten bij te werken en aanvaardbaar te maken. Raadgevers genoeg.

#42242

Peter Van de Ven

 

@ Willy:

Je voorspelling (b)lijkt verkeerd. Sp.a kist voor de oppositie, PS misschien ook.

Blijft rooms-blauw (met Ecolo ?), waarbij dé vraag dus zal zijn of Leterme kiest voor premierschap of voor Vlaamse eisen. Het is niet uitgesloten dat Leterme een stap zal moeten terugdoen om in een regering te kunnen stappen, en zulks zonder N-VA.

Rooms-blauw met herfederaliseringen, is mogelijk.

#42246

David Geens

 

@Peter: komaan, geen opdoffer... Da's uzelf moed inspreken... Het zou het trio DeGucht-Dewael-Somers sieren als ze nu eens gewoon als de SP.A zouden zeggen "we hebben verloren"... Ze hebben meer verloren dan de CD&V gewonnen...

Zoals ik ook al op mijn blog schreef: ik ben liberaal door mijn kijk op economische gegevens. Ik heb 15 jaar geleden toen ik in de politiek ging getwijfeld tussen CVP en PVV... Ik heb toen kortstondig met Guy Verhofstadt kunnen spreken en ik wist toen al: neen, met deze man kan ik mij niet samen liberaal noemen.

Ik hoop voor de vld 1 ding: een generatiewissel. Hopelijk zonder lange messen en zo, maar wel een duidelijke wissel. En niet door het eigen gebroed...

#42248

Peter Van de Ven

 

@ Willy:

Maar neen, de cijfers spreken toch voor zich: de score is dezelfde als bij de gewestelijke verkiezingen, open-VLD is de tweede partij "in Vlaanderen", de liberalen zijn de grootste familie in het parlement en dit met een Belgisch-federaal programma.

Sp.a en misschien PS kiezen voor oppositie, dus blijft alleen N-VA (en misschien Yves Leterme) zelf over als struikelblok voor een rooms-blauwe regering.

Daarin kunnen de liberalen sterke eisen stellen.

"Opdoffer"? Neen hoor.

LDD als ééndagsvlieg daarentegen... .

#42249

Peter Van de Ven

 

Excuus: @ Willy = @ David

#42252

raf

 

@Peter VdVen: Open-VLD behaalt ruim meer dan de peiligen, hetzelfde als bij de vorige "Vlaamse verkiezingen"...

Als het goed uitkomt maak je dus wel melding van "Vlaamse verkiezingen", waarbij het gebruik van aanhalingstekens dan weer zorgt voor een vorm van quarantaine. Brrr, infecterende woorden.
Dat aangehouden Belgisch profiel zou bij de VLD misschien wel eens negatief gewerkt kunnen hebben, en positief bij de MR omdat, zoals bekend, een deel van dit land profiteert van de status-quo.

#42253

thylbert

 

Er is helemaal geen "opdoffer" voor VLD.

alsjeblieft zeg.

Als de peilingen zwaar verlies voorspellen en dat verlies beperkt blijft (hoewel...) is er geen verlies ofwat?

Wat Somers, Dewael en De Gucht (eigenlijk de hele partijleiding) moeten doen:

HUN CONCLUSIES TREKKEN EN OPSTAPPEN.
pech, dat krijg je ervan als je de sossen constant zit op te vrijen.

Zij zijn verantwoordelijk voor deze terugval, zij hebben ervoor gezorgd dat de vld geen echte liberale partij meer is. Als de VLD niet snel grote kuis houdt, bestaat ze binnen een paar jaar niet meer.

De leegloop naar LDD zal waarschijnlijk al op gang gekomen zijn...

#42256

David Geens

 

@Peter: Da's inderdaad sinsds gisteren het nieuwe communicatiewoord bij de open vld: we doen beter dan de peilingen, dus we winnen...

Kortom: zoek in de laatste 100 jaar je slechtste uitslag, vergelijk daarmee en je wint...

Iedereen heeft de mond vol over de volatiele kiezer: op die manier vind je in de recente geschiedenis altijd geschikt vergelijkingsmateriaal.

Zo kan ik het ook...

Zo kan iedereen het... Gaat bv het VB er op vooruit? Ze "winnen" 1.1% tov "vorige keer", maar ze "verliezen" 1 zetel...
MR "wint", maar "verliest" wel 1 zetel...

Kies eender welk vergelijkingspunt, de vaststelling is dat CD&V wint tov 2003, 2004, peilingen, zetels, ... whatever... Dus dat is pure winst...

#42257

thylbert

 

waarom "ééndagsvlieg"? Heeft JMDD misschien gezegd dat hij er spoedig mee zou stoppen? Heeft u dat ergens gelezen?

Laat het mij weten :-)

Ik merk trouwens dat politici, ondanks het opmerkelijke resultaat, hem blijven marginaliseren en in het hoekje duwen van populist en malcontent.
Men probeert hem zelfs af te schilderen (JMDD) als een tweede Van Rossem. Hebben deze mensen de moeite genomen om zijn programma en zijn boek te lezen? Of zelfs maar de webstek van LDD te bezoeken? Wilde ik eventjes kwijt.

#42260

Peter Van de Ven

 

@ Raf:
Bij de gewestelijke verkiezingen was JMDD nog in de VLD. Nu haalt Open-VLD hetzelfde resultaat, zonder JMDD. Dat betekent dat het eventuele verlies aan JMDD-volgers, gecompenseerd is door anderen.

Louis Tobback (en de VRT) wilden gisteren ook in de beginne over verlies voor Open-VLD spreken. Zoals we weten, was de "opdoffer" niet voor VLD. Dat is gewoon zo.

VLD + MR is de grootste politieke familie, dat kan niemand tegenspreken.

Het is goed dat er een aparte libertarische partij is (omdat er nu eenmaal een libertarisch electoraat bestaat), en die blijkt LDD. Waarvan akte.

#42262

raf

 

@Peter:

Je antwoordt maar ten dele op mijn opmerking. En ivm LDD maak je een kronkel: wat je daarstraks een ééndagsvlieg noemde (voorwaar geen vleiende kwalificatie), krijgt nu je zegen, want beantwoordend aan een bestaand libertarisch electoraat.

#42263

Willy

 

@ Peter
Ik blijf bij mijn voorspelling. Waarop gebaseerd ? Niet enkel de cordoncoalitie, maar vooral de vakbonden. Bij de winnaar is het ACV de grote dirigent. Maar... Kameraden laten niets gebeuren zonder dat alle kameraden mee delen. ACV & ABVV zijn twee handen op één nationale en unitaire buik. Let maar, het evalueert uur per uur, maar de enige weg op dit moment is het eendrachtig betokkelen van de nationale snaar. De problemen vooruit schuifelen en zoveel als mogelijk in de frigo stoppen. Voor 2 jaren dus, tegen dan zijn het misschien "andere en betere".
Je kent het liedje toch al ? Het welzijn van de mensen, de wereld die naar ons kijkt, de economie moet blijven draaien, bijtjes en vogeltjes snakken naar verse lucht, in de ziekenhuizen kreunen de behoeftigen, enz.enz.
De kiezer heeft altijd gelijk, maar politiekers, en zij alleen, weten wat goed is voor de mensen.

#42264

Cogito

 

Het is nu wel duidelijk en geweten: de figuur die deze site bespookt met extreemlinkse en marxistische stellingen en voorkeuren, die libertariers "extreemrechts" noemt, die een hardcore antivlaming en belgicist is, op Indymedia publiceert en die een uitgesproken tegenstander is van de vrije meningsuiting, is een ... VLD'er.

Ik dacht dat de VLD ver was afgedreven, maar dit is compleet van de aardschijf afgevallen.

#42272

vtr

 

Volgens mij wordt het eenvoudiger dan het eruit ziet.
Leterme verkondigde tot vlka voor de verkiezingen dat het behoud van het kartel (lees: dus een deftige staatshervorming) bven alles gaat.
Hij zal dus het premierschap aan Reynders/Michel laten.
De blauwen zullen op die manier zeer toegeeflijk worden (zeker als er wat toegevingen inzake belastingen komen, hetgeen mij geen breekpunt lijkt voor de CD&V, wel integendeel).
Om de 2/3 te halen zullen wellicht ook nog rode stemmen nodig zijn vanuit de oppositie
SPa zal wellicht zonder veel moeite meewerken (ze zullen zeker geen 'slechte Vlamingen' willen genoemd worden nu de deur blijkbaar openstaat op hun meer rechtse-vlaamse kant).
De PS wordt de zwaarste dobber, maar ik verwacht dat men ze ook wel zal kunnen overtuigen, mits wat toegevingen onder tafel.
Dus: rooms-blauw met Reynders of Michel als premier, Decrem op binnenlandse zaken of justitie, de come-back van Van Rompuy op begroting en Dewever minister van de Noordzee en nog wat randbevoegdheden...Zou best wel eens kunnen.

#42273

A.Rouet

 

De eerste woorden van een LDD-verkozene, ik meen dat ze het over de VRT had: 'Steek ze waar dagge ze ni wilt steken'. Veel Rossem-gehalte vind ik.

Dit gezegd hebbende: Dedecker behaalt een zeer mooi resultaat, il faut le faire!

#42276

I am NoName

 

@ vtr : je vergeet het VB. Die partij moet nu eindelijk toch eens tot resultaten komen ? Ze heeft nog maar eens gewonnen. Om wat mee te doen ? Een minderheidsregering met Kartel (dus geen 2/3° regering). Misschien Kartel + MR + PS + Cdh (83) of alternatieven met SPa en LDD.

En O-VLD lijkt er mi niet meer bij te horen, aangezien acht jaar "paars" geleid onder GV volledig afgestraft werd. Trouwens Verhofstadt heeft zijn "paars" vorige week opgegeven terwijl hij vorig jaar juist met "paars" hengelde naar extra stemmen. Of is het echt zo dat O-VLD lak heeft aan de mening van de gemiddelde burger ? 18 liberale parlementsleden die 17 VB-ers uitsluiten onder de mom van de verdediging van de democratie, maar wel twee maand geleden suggereren om een regering te vormen met de Vlamingen in de minderheid ?

Of nog anders : waarom zouden de 18 liberalen niet inwisselbaar zijn voor SPa (14) en LDD (5) ?

En de andere partijen mogen meestemmen voor de staatshervorming. Saboteren ze ... wel dan opnieuw verkiezingen. Laat de kiezer dan maar beslissen over hun geloofwaardigheid. En als het VB de staatshervorming niet meestemt, dan weet iedere rechtse kiezer hoe laat het is. Hij samen met de liberale kiezer heeft een alternatief : LDD of het Kartel.

Dan moeten de Waalse politici maar eens nadenken of het nu opportuun is dat ze het been stijf houden. Mi is het zelfs het moment gekomen om langs Vlaamse kant radikaal het "cordon" op te doeken. Want nu blijkt nog maar eens overduidelijk dat het contraproductief werkt tenzij om zich als partij terug in de regering te wurmen. O-VLD heeft nauwelijks haar programma kunnen realiseren. SPa heeft klop gekregen. Zelfs met het milieu-thema te promoten heeft Groen nauwelijks kiezers overtuigd, zij wordt uiteindelijk ook het slachtoffer van de koppeling met Ecolo.

De Premier ? Lijkt mij in die situatie misschien het best Reynders. Leterme kan dan zoals beloofd in het Vlaams Parlement blijven en de touwtjes vanuit Vlaanderen vasthouden. Een forse federalisering lijkt mij dan aangewezen om meer democratische controle in te planten in Wallonië. Uiteindelijk als Reynders hervormingen wil in Wallonië moet hij die zelf doorvoeren als politieke machthebber in zijn landsdeel. De hervormingen afhouden is doubletalk, je kan geen economische hervormingen afdwingen in Wallonië maar blijven likkebaarden achter de tranfers en het immobilisme in stand houden.

De verkiezing van 2009 moet dan de politieke verdeling van België bestendigen. Nu heeft SPa de afstraffing gekregen in de plaats van PS omdat ze zich als een nationale partij gepositioneerd heeft en niet de handdoek in de arena gesmeten heeft. De LDD is ontstaan omdat de VLD zo nodig naar links moest opschuiven en haar beloften daarvoor inslikte (drastische belastingverlagingen).

Iedereen moet nu toch inzien dat er ook in Wallonië een afzonderlijke politiek gevoerd wordt : Reynders wint in Wallonië maar verliest zetels, Di Rupo verliest maar blijft toch het been stijf houden tegen de Vlamingen. Terwijl juist de mistoestanden mogelijk werden door het permanent toedekken van die feiten door het federale beleid dat in de schaar gezet wordt doordat het VB in het "cordon" moet gezet worden (en daardoor een politiek onevenwicht in stand gehouden wordt in België). Wil Reynders premier worden ? OK, maar om de hervormingen die broodnodig zijn zelf door te voeren, de drastische afbouw van de federale overheid.

Concreet, de SPa is het slachtoffer van de mistoestanden in Wallonië, en door haar eigen situatie waarbij ze teveel (in samenspraak met VLD) hengelde naar geschenken om de burger te overtuigen en de ogen sloot voor de gewijzigde realiteit : Vlaanderen wil een duidelijker beleid, beslissingen op maat van de Vlamingen, niet telkens afhankelijk van de goedkeuring van de PS en de Waalse politici. Eindelijk een positieve benadering van de problemen die ons al tientallen jaren achtervolgen. De problemen oplossen !

En langs de andere kant, is de VLD in Vlaanderen afgestraft. Dus die moet daar nu maar de gevolgen van dragen. Je kan onmogelijk stellen dat Reynders (die in eigen landsdeel succes geboekt heeft) als schaamlapje moet dienen om de VLD terug aan de macht te brengen. Of heeft men de uitspraak van de kiezers niet begrepen ?

Of vergeet men misschien dat Kartel + LDD + VB nu al bijna 60% der Vlaamse kiezers vertegenwoordigt of meer dan een derde van de federale zetels. In het Vlaams parlement zou een dergelijke situatie voor "ontploffingen" kunnen zorgen. Nu liggen de kaarten op tafel om op Vlaams vlak het been stijf te houden en het VB staat nog maar eens te klagen dat ze niet aan woord komen. Wil SPa het VB uit het beleid houden, dan moeten ze maar hun recent standpunt inslikken. Wil het VB voorkomen dat het een Waalse minderheidsregering wordt onder leiding van Verhofstadt dan moet ze maar haar retoriek inslikken.

Trouwens waarom wil iedereen dat de staatshervorming symmetrisch gebeurt ? Wil Brussel via België aan Wallonië gekoppeld worden en de transfers overnemen, wel dan doet ze maar. Wil Wallonië voor haar beleid telkens het fiat vragen aan Brussel ? OK. Daar heb ik geen probleem mee. Willen de franstaligen verder beslissen over Vlaanderen ? Wel dan moeten ze niet verwonderd zijn dat de Vlamingen nog meer radicaliseren.

En zo komen we langzaam tot de "Catch 22". Willen de Walen het land democratisch leiden, wel dan moeten ze maar de staat hervormen. Willen ze niet, wel dan moeten ze niet verwonderd zijn wat er zal gebeuren. Wat er nu gebeurt is een volstrekt democratisch proces. Willen ze meer democratie en minder anti-democraten, wel dan moeten de "democratische" politici er maar voor zorgen dat er geen grond is waarop de anti-democratische gedachten groeien. Als je een partij uitsluit uit democratische principes, moet je ervoor zorgen dat je er zelf niet beter van wordt. Anders word je uiteindelijk totaal ongeloofwaardig. VDL is sterk in mijn achting gestegen.

#42277

Peter Van de Ven

 

@ raf:

De keuze voor samenwerking met de MR is goed voor Open-VLD, en voor elke andere partij. MR en VLD versterken elkaar op die manier en overstijgen de Vlaams-nationalistische platvloersheid. Om die reden heeft VLD gewonnen wat ze zou kunnen verloren hebben door het vertrek van JMDD. De Belgische keuze was en is voor Open-VLD de betere optie.

Kijk naar CD&V: veel applaus in eigen parochie, maar straks zal blijken dat ze zichzelf en Leterme verbrand hebben als aanvaardbare onderhandelaars. Yves Leterme zal, als hij zijn flamingante flank nog verder in de verf zet, voor onoplosbare dilemma's komen, die zullen eindigen in "ander en beter".

Yves Leterme zal moeten kiezen tussen "Vlaamse eisen" en regeringsdeelname-premierschap. Het een of het ander: de twee tegelijk is onmogelijk, en hoe sneller hij dat beseft, hoe beter.

Wat LDD betreft, gaat het om twee verschilende opmerkingen. De tijd zal wel uitwijzen of die partij een toekomst heeft. In het algemeen echter vind ik het democratisch dat een bestaande bevolkingsgroep in het parlement vertegenwoordigd is, ook al vervloek ik zijn mening. In een representatieve democratie is het parlement de spiegel van de machtsverhoudingen in de bevolking, en daarom is het goed dat LDD er is: niet omdat het libertarisch gedachtengoed iets waard is (dat is het niet, ver van) maar omdat er mensen rondlopen die het niettemin onderschrijven, en die mensen hebben recht op vertegenwoordiging, ook al verkondigen ze maffe ideeën. En dus best in een aparte partij.

-->"Dus: rooms-blauw met Reynders of Michel als premier, Decrem op binnenlandse zaken of justitie, de come-back van Van Rompuy op begroting en Dewever minister van de Noordzee en nog wat randbevoegdheden...Zou best wel eens kunnen."

Zou kunnen, maar dan zonder Bart De Wever.

Beter zou zijn rooms-blauw, zonder N-VA en met Ecolo. Rooms-blauw zonder N-VA zou naar verluidt een te krappe meerderheid geven (1 zetel) en een coalitie MR-Cdh-Ecolo is al gesuggereerd.

Of Groen! daar ook nog bij kan, is een andere vraag, dat hangt af van hun respect voor de democratische rechtsstaat.

In het geval CD&V vasthoudt aan "Vlaamse eisen", bv de ondemocratische resoluties van 1999 uit de achterkamertjes van het Vlaams Parlement, dan neemt CD&V een grote verantwoordelijkheid richting onbestuurbaarheid.

En ik vraag me af of de Dehaenes, Martensen, Verplaetses, ACV enz zich dan niet zullen roeren, en te kennen zullen geven dat regeringsdeelname primeert boven wat achterlijke "Vlaamse eisen".

"De ware Vlaamse volksaard", zie ze daar zitten JMDD, Van Hecke, De Wever: een ware kwallenkwekerij. Sorry: "Vlaamse kwallen" uiteraard.

#42287

David Geens

 

@Peter: het is ronduit zielig geworden om te zien hoe VLD zich op 24 vastklampt aan de macht als geile venten op een hete maagd...

Het beste scenario voor Vlaanderen is dat Leterme wel degelijk het been stijf houdt en de blauwe vazallen aan de macht laat komen. Het ongenoegen zal zo groot worden bij de kiezer dat 31% wel eens 40% of meer zou worden 2 jaar later...

Open vld is goed bezig met 1 ding: de terugkeer naar het oude België. 1 grote blauwe partij met twee afdelingen: een Waals dictaat aan de kleine Vlaamse zusterpartij...

Die gele vlaggen dat je zag zwaaien in de oranje feestzaal, waren daar niet voor niks...

CD&V/N-VA is realistisch: een staatshervorming is geen afsplitsing en vice versa, maar ik - en ik ben zeker niet alleen - stuur onmiddellijk mijn lidkaart terug in snippers als de Vlaamse eisen niet uitgevoerd worden door mijn partij.

En ik vermoed dat de splitsing dan wel eens veel dichterbij zou kunnen komen...

#42290

Piet Pieters

 

test

#42291

EricJans

 

Dag LVB-vrienden-en-vijand. (sta me toe PvdV ook te groeten)

Ik wou ook een woordje plaatsen nu de strijd gestreden is.

Aan PvdV wou ik vragen of hij me de BUB-resultaten kan bezorgen. Ik heb er belangstellend naar gezocht maar heb die niet kunnen vinden.

Voorts wou ik hier een redelijk vaak gehoorde (vooral Paarse) boutade van vóór de verkiezingen in herinnering brengen: 'De mensen liggen niet wakker van staatshervorming'.

Mag ik een heel klein beetje grinniken?

Vooral met de clowneske ernst die van het smoeltje van senator Q afstraalde toen die naast het wonder uit Mechelen (of was het die opgeblazen windbuil Patje Brillantine van Tongeren?) bij de aankondiging van het ferme Open-VLD-resultaat dat hopenlijk de deur toe doet! (Komaan Dirk Van Mechelen: 't is nú 't moment om daar eens serieus op tafel te meppen en de messen te slijpen! Ge zijt den énige ernstige in dat hele circus!)

Senator Q heeft een hoge VLD-vlucht genomen vanaf het moment dat hij de partijraad had gewonnen voor zijn voorstel om 'confederalisme' in te schrijven in het partijprogramma.
En zie: Q werd toch wel plots staatssecretaris zeker?
Nog iets gehoord van Q's 'confederalisme-enthousiasme'?
Neen hoor: Q stond zich daar 'serieus' te houden als een 'serieus staatsman'. Q houdt zich als serieus staatsman niet langer bezig met dingen 'waar de mensen niet van wakker liggen'.

Manu Ruys omschreef België als land met 3 breuklijnen: 1. de sociaal-economsche (vervaagd door Paars en zodoende gecommunautariseerd door niet-regionale hefbomen) 2. de ethische breuklijn (uitverkocht aan de vrijzinnigheid) en 3. de zgn. 'communautaire' breuklijn (de laatste die nog leeft)

Welnu: deze verkiezingen zijn gewonnen door alle staatshervormende partijen... zij die er (minstens in hun woorden) van uitgingen dat 'de mensen er wel dégelijk van wakker liggen!'.
DIE partijen hebben gewonnen (zélfs de Groenen profileerden zich kort voor de verkiezingen als 'Vlaamser dan ooit'!) en de andere partijen hebben een rammeling van jewelste gekregen!

LDD's uitslag is een verrassing voor me maar ik ben er zéér blij meer. Vooreerst is er weer een liberale partij in Vlaanderen. Dat is voor de Vlaamse democratie een zaak van levensbelang! De ondernemer moet een stem hebben binnen het parlement. Immers: de 'V' was bedrog, de 'L' was bedrog en de 'D' was bedrog. LDD dus, voor de liberalen.

Het VB kan véél leren uit deze uitslag: het heeft een zéér trouw kiespubliek. Het VB moet absoluut haar koers houden maar moet haar stijve harken-imago omgooien: 'Vlaams vendelzwaaien kan even hype zijn als een Ierse volksdans' (om een boutade te gebruiken) Pak eens uit met een vendelzwaaiblues! Nationalisten zijn juist de échte minnaars van álle culturen! Zij geloven meer dan wie ook in de 'volksziel'... ook die van een Waal of een Touareg!
Bovendien waren de (met name Vlaams-) Nationalisten in de geschiedenis de eersten om de Europese gedachte (Vlaming en Europeër, 19de eeuw!) uit te dragen!
Het VB is overigens ondanks alles blijven groeien. Een ruim percent. Dat is belangrijk. Want...

CD&V-N-VA heeft haar staatshervormende mandaat gevraagd én gekregen van de kiezer. Nét als destijds Verhofstadt met zijn eerste 'Burgermanifesten' om dat staatshervormende mandaat had gevraagd.

De CD&V kán en mag (zoals hierboven beschreven) voor de postjes kiezen en daarvoor met Vlaamse belangen betalen. Maar CD&V kan nu al uit deze uitslag lezen hoe ze daarvoor zou afgestraft worden. Madame Blanche overbodig.

Een staatshervormend onvoldoende zal (er is een pro-Vlaamse inhaalbeweging nodig van minstens 10 jaar! We staan vandaag terug waar Van den Brande gestopt werd!)zondermeer een opstand van het Vlaamse electoraat (dat is het nu al, zij het met de vraag om het 'beschaafd' te houden) teweegbrengen.

Vergeet niet te beginnen met B-H-V NÚ zoànder prijs te splitsen. Dat zou de Belgische meubelen nog kunnen redden.
Wéér 4 jaar B-H-V-gezeik zal België niet overleven.

Deze verkiezingsuitslag is een frontale botsing tussen de gemeenschappen. België is een zwaargewonde patiënt. Hoe zwaargewond valt nog af te wachten.
Het is niet zeker dat hij nog te reanimeren valt.

Uit deze verkiezingen blijkt ook overduidelijk dat de Vlaamse kiezer een electoraal geweer tegen de slaap van de Belgicistische (niet-verkozen!) ACW-kopstukken en andere partij-toppers.
Kom jongens en meisjes: waar wij hier in Vlaanderen onder lijden heet gewoon ‘Belgisch paternalisme’ en dus een gebrek aan democratie. Punt uit.

#42292

EricJans

 

Vraag aan de VLD-ers:

Ik hoor Bartje Somers uit Mechelen kwelen dat het al bij al nog meevalt en beter dan de peilingen is en blablabla
Ik hoor Verhofstadt 'afscheid nemen' (waarvan? Van de regering? De politiek? Hij blijft bewust vaag in plaats van 'open'!) om een dag later al op z'n sokken terug te komen.
Worden jullie die man z'n 'taalspelletjes' dan nooit beu?
En applausontvangsten bij de VLD... de éne na de andere.
Het lijkt haast of ze gewonnen hebben, die VLD-ers?!

KDG toont zich wat pissig maar De Wael heeft het over 'harde onderhandelingen'. Over wat? Over een Vlaams eenheidsfront waar nochtans ook de VLD altijd lippendienst aan bewijzen? Begrijpe wie kan!

Welwelwel... zijn er daar bij de VLD ook nog wat mannen met ballen te vinden. Mannen (m/v) die bijvoorbeeld eens een bijzondere partijraad samenroepen om de Geilige Drievulligheid en hun Mechels boodschapperke, specialist in naast de kwestie antwoorden, eens te E-VA-LU-E-REN.

Het enige wat we van dat olijke verliezende trio te horen krijgen is dat zij de uitslag (zélf!) gaan evalueren. Jaja... dat zal wel!

Zijn dan álle VLD-ers schoothondjes van Grote Roerganger Guy? Is die VLD wel zo 'open'? Partij van de 'Burger'? Nieuwe Politieke Cultuur? Pfff. Hoe beschamend.

Na al dat geleuter blijkt er voor die partijtop maar één criterium van belang te zijn: je moet tegen elke prijs een Belgicist zijn.
Wat een zielig vertoning. Wat een afgang.

Misschien zijn er ook partijleden bij VLD te vinden die er niets tegen hebben om Vlaamse belangen te verdedigen?
Kunnen hier eens wat VLD-ers daarvan vopor zichzelf getuigen?

#42294

pvc

 

ik vergelijk LDD met pim fortuyn, één mens met een stem. Verbaal charmant en populistisch.
Maar daar houdt het op...
Los van zijn ideeën vind ik hem een onbekwaam politieker met duidelijke Vlaams Belang strategiëen.

(Ik vind de hoofddoek trouwens nét een bewijs van vrije meningsuitting, in een vrij land als het onze zou iedereeen net moeten mogen zijn levensbeschouwing uitten waar en wanneer zij wil, zolang het haar prestaties en integriteit maar niet hindert.)

#42295

Outlaw Mike

 

pvc, die hoofddoek is een FUCK YOU symbool. En ik word er stiepelzot van dat mensen dat niet begrijpen.

Is je dan dat zgn. "debat" in de vroegere Stella Marisschool ontgaan, waarbij Bousakla onder luid gefluit en boegeroep zowat weggejaagd werd omdat ze Janssens had durven verdedigen? Vrije meningsuiting volgens islamieten. En het wordt nog veel erger, geloof me vrij.

Ik ben stomverbaasd over jouw aanvaarding van het totale gebrek aan reciprociteit. Je zegt "de hoofddoek is een bewijs van vrije meningsuiting". Ik geef je op een briefje dat moslima's aan een school zoals de IMS die de hoofddoek bewust NIET dragen, na verloop van tijd zodanig onder druk gezet worden en gepest tot ze het wel doen.

De islam is een weerzinwekkende, walgelijke, mysogyne, mensonwaardige pedofielaanbiddende doodscultuur. Overal, maar dan ook OVERAL ter wereld zien we dat waar moslims in de meerderheid zijn, andersgelovigen en andersdenkenden onderdrukt worden. Terwijl ik dit schrijf wordt er wellicht ergens in het zuiden van Thailand een boeddhistische monnik onthoofd, of wordt op de Filippijnen een priester ontvoerd, of wordt in Londen een terroristische aanslag gepland. NERGENS spannen ZIJ zich in om "de andere te begrijpen" en "met zijn gevoeligheden rekening te houden". Wel integendeel.

Waarom zouden wij ons dan inspannen om die vervloekte moslims op voet van gelijkheid te behandelen?

Laat om te beginnen eens Turkije een voorbeeld stellen. Laat die piepkleine minderheid van Christenen daar eens gelijke rechten genieten als moslims. Het zal niet gebeuren, minder dan ooit. Vraag je ook eens af waarom er nog zo weinig christenen overblijven in Turkije.

Laat Egypte maar eens koptische christenen het recht geven een kerk te bouwen, laat staan er een te onderhouden. Het zal niet gebeuren, minder dan ooit.

En toch kom JIJ, pvc, hier een lans breken voor de kanker die islam is. Jij wil een systeem beschermen dat elders mensen zoals jij, niet-islamieten, onderdrukt. Het is te gek om los te lopen. En ik ben zeker dat je je godverdomme nog moreel superieur tegenover mij voelt ook.

#42296

EricJans

 

@ PVC:

'Ik vind, ik vind, ik vind'...
Het gaat er nu niet om wat jij vindt of ik vind... het gaat erom wat de VLD-partijraad vindt van haar kopstukken en haar bestuur; zéker wat betreft staatshervorming.

Inzet van de vraag: moet de VLD de Vlaamse resoluties steunen in de regeringsonderhandelingen of moet ze - zoals Somers zegt - hierover 'hard onderhandelen' met cd&v?
Immers: gaat de vld bij het onderhandelen dan de belangen van de Franstaligen verdedigen of wat is de bedoeling? En wat denken alle andere vld-ers daarover?
Moet die partijtop wandelen gestuurd worden of mag die aanblijven?

#42297

EricJans

 

Anders geformuleerd: ZIJN ER BINNEN DE VLD NOG MENSEN DIE HUN DEMOCRATISCHE VERANTWOORDELIJKHEID WILLEN OPNEMEN? STAAT DE VLD ALS PARTIJ IN MEERDERHEID ACHTER SOMER, VERHOFSTADT, DE GUCHT EN DE WAEL?

Mag ik er daarbij even aan herinneren dat de VLD eergisteren de verkiezingen zwaar verloren heeft of zijn de VLD-ers dat misschien al vergeten? Denken zij daarbij al aan de woorden van Somers 'dat het beter is dan de peilingen'?
Is dat als uitleg voldoende om de 'particratie' van de VLD te laten voortwoekeren? Of bestaat er bij VLD nog zoiets als 'verantwoordelijkheid opnemen'?!

Hoe is het toch mogelijk dat niemand van die partij zelfs maar die 'overweging' gemaakt heeft?! Een schande is dat! Een échte schande!
Ik geloof namelijk niet dat de meerderheid van de VLD-leden zich - zoals hun partijtop - tegen de resoluties van het Vlaams Parlement (uit '99) keert! Daar geloof ik NIETS van! Dat wil ik eerst zien! De VLD moet dus de PARTIJRAAD samenroepen!

#42303

Peter Fleming

 

ik moet zeggen dat ik best wel in mijn nopjes ben met de uitslag, veel kans dat de sossen, ook de Waalse, eruit liggen, daar hebben we 19 jaar op moeten wachten! vooral socio-economisch ligt hier een grote kans voor het grijpen

dus meeste kans op een rooms-blauwe coalitie (rooms-rood-groen kan ook, maar de vlaamse sossen gaan de oppositie in en leterme wil blijkbaar niet met de groenen in zee, maar we zien nog wel wat die verklaringen waard zijn), met een roepende Dedecker aan de kant die de liberalen recht in de leer houdt, lijkt dit socio-economisch veelbelovend

voor een staatshervorming is een tripartite nodig, alle partijen nemen nu hun posities in, afwachten daar

#42305

melodius

 

Tiens, hebben de flaminganten hier al nagedacht over de interessante paradox die nu voorligt ?

Voor een staatshervorming is de PS nodig. En een staatshervorming zal tot gevolg hebben dat meer competenties naar hen afvloeien, nu zij de lakens uitdelen in Wallonië, Brussel en de Franse Gemeenschap.

Indien daarentegen een rooms-blauwe regering wordt gevormd kan ervoor gezorgd worden dat een aantal dingen worden gerealiseerd die de PS steeds heeft afgeblokt en - on peut toujours rêver - dat de macht van de PS wordt uitgehold.

Zo, wat wordt het ? Collaboratie met de PS of de verdere uitholling van de Belgische staat ? Het uur der waarheid is aangebroken... De anti-PS retoriek zal alleszins bijzonder hol klinken indien voor collaboratie wordt geopteerd.

#42307

Peter Van de Ven

 

@ Eric:

Wederzijds gegroet,

BUB-resultaten moet je bij de BUB of bij BUB-militanten vragen, die heb ik niet, of gewoon een verkiezingssite bezoeken?

-->"Uit deze verkiezingen blijkt ook overduidelijk dat de Vlaamse kiezer een electoraal geweer tegen de slaap van de Belgicistische (niet-verkozen!) ACW-kopstukken en andere partij-toppers."

Helemaal niet: de CD&V/N-VA uitslag bewijst in welke mate de CD&V haar kiespubliek misbruikt. Ik heb het al dikwijls vermeld: vele CD&V kiezers stemmen CD&V omwille van de "CD", niet omwille van de "V" en nog minder voor "N-VA". Het wordt tijd dat die de Letermes, ea daar aan herinneren.

Van wie kan je zeggen dat ze echt "Vlaams" gestemd hebben?

VB: 19%, N-VA 6% (?), LDD 6%, 1/3 CD&V 8%, maakt 39% Met de kanttekening dat niet alle VB-ers echt separatisten zijn, maar bij Sp.a zitten er wel flaminganten. Er is dus helemaal geen meerderheid, laat staan een consensus, over "Vlaamse eisen" in Noord-België.

Er bestaat dus, wat ik altijd heb gesteld, een verdeeldheid tussen flaminganten (40%) en Nederlandstalige Belgen (60%).

En dus zit CD&V met een probleem: gaat ze kiezen voor Vlaamse eisen en zich daardoor onmogelijk maken, of gaat ze kiezen voor regeringsdeelname en haar "Vlaamse eisen", N-VA inclusief, laten varen/vallen? Voor CD&V wordt dit een of/of verhaal, en dat is het gevolg van haar domme standpunten.

Of anders: CD&V zit als een rat in een val die ze zelf heeft uitgezet.

#42318

DavidG

 

@melodius: paradox? Dilemma is een beter woord denk ik...

Het zal inderdaad niet makkelijk zijn, maar voor een staatshervorming had ik dat ook niet verwacht. In die zin stel ik mijn hoop niet te hoog. Een splitsing van BHV is minimaal, ik hoop dat men toch een regionalisering van werkgelegenheidsbeleid kan forceren.

#42320

DavidG

 

@Eric: ik deel je ongeloof. Het is bijna weerzinwekkend dat men bij de VLD-top blijft vastklampen aan de macht. Beter doen dan de peilingen is al voldoende reden om te zeggen "we hebben niet verloren"...

Ik snap ook niet dat er geen volgende generatie is bij de VLD die nu rechtstaat en desnoods via een congres dwingt om een nieuwe leiding en nieuwe koers te geven aan de VLD...

Daarom heb ik dus respect voor Johan VDL, hoewel ik het een raar systeem vind: hij neemt ontslag, het bureau duidt Gennez aan als opvolger, maar ze moet wel wachten tot 21 oktober om verkozen te worden. is het niet eerder gebruikelijk dat als een voorzitter ontslag neemt, hij onmiddellijk vervangen wordt door de ondervoorzitter of iemand anders aangeduid door het partijbureau totdat er verkiezingen zijn?

#42325

melodius

 

De splitsing van BHV breng noodzakelijkerwijs een heel aantal andere problemen op de tafel, vooral nu net de MR er enorm veel stemmen haalt.

Mijn oplossing : splitsing, afschaffing faciliteiten, bindend referendum in alle gemeenten van het arrondissement over de keuze Vlaanderen of Brussel, afschaffing waarborgen voor Vlaamse partijen in Brussel. En als men toch bezig is, confederalisme à quatre, met enkel justitie, politie, defensie et diplomatie nog Belgisch. Plus een grondwettelijke uittredingsregeling voor de 4 componenten van het Belgische huis. Fiscaliteit op de grensarbeid conform internationale regels, maw op de plek waar de inkomsten vergaard worden. En dan minstens 50 jaar geen grondswetherzieningen meer. De hele kwestie van de toekomst van België wordt dan uitermate transparant voor de burger : er moet een meerderheid zijn (50% +1) en de gevolgen, financiele en andere zijn meteen duidelijk.

Ik verkneukel mij al op de reacties van sommigen als zij dit allemaal hebben gelezen, maar denk goed na: een onafhankelijk Vlaanderen met de rand zal de facto en de jure een tweetalig Vlaanderen zijn, en waar de overheid zich niet meer zal kunnen permitteren om de Franstaligen even slecht te behandelen als nu het geval is, tenminste indien Vlaanderen nog deel wenst uit te maken van de Raad van Europa, de EU, enz. Who said it was going to be easy ?

#42345

pvc

 

@ Outlaw Mike: Lees ipv het laatste nieuws en de vlaams belang krantjes eens Bullock, K. (2002). Rethinking Muslim Women and the Veil. Challenging Historical & Modern Stereotypes. Herndon, VA.: The International Institute of Islamic Thought. Maar ja wat zegt een doctoraatsstudie natuurlijk... Ik voel me absoluut niet moraal superieur, maar wel beter gestoffeerd.

#42346

pvc

 

Ik heb waarschijnlijk een domme vraag, waarvoor mijn excuses.
Maar wat zou er gebeuren moesten de blauwe en de rode beide weigeren in de regering te stappen (die niet met het Belang in zee wil)???

#42347

johan vandepopuliere

 

Ik vind de Belgische politiek razend boeiend maar vandaag ben ik in een wat verderdenkende bui. Over een tiental jaren wordt onze economie beheerst door Chinese en Indische giganten, met een totaal andere ethische en sociale inslag, terwijl we wanhopig zoeken naar frisse lucht. Benieuwd of de Vlaming dan nog altijd zijn achterhoedegevecht zal leveren tegen de "franstalige bezetter". De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde zal zeker voorpaginanieuws zijn in de Indian Times.

Toen ik Leterme bezig zag in de audiovisuele en geschreven pers met zijn "goed bestuur", "paars breken" en "het leuke snoetje van Joëlle Milquet" bedacht ik wat Verhofstadt van zo'n tegenstander moet denken. Verliezen van een populist moet voor een intussen ervaren staatsman bijna surrealistisch overkomen. Goed, Leterme heeft het heden en de toekomst om te bewijzen dat hij hetzelfde kaliber heeft, maar de aanloop van de twee politici ligt toch wel ver uiteen. Verhofstadt schreef burgermanifesten en probeerde een brede partij op poten te zetten over de links-rechtsgrenzen en communautair gebakelei heen. Bij Leterme kom ik niet veel verder dan zijn met huisgeiten gelardeerde media-optredens.

Tijdens zijn regeerperiode werd Verhofstadt bevangen door een internationaal perspectief, naar eigen zeggen vooral door de confrontatie met het leed in Rwanda. Sindsdien, zo speculeer ik, kon hij zich niet meer vereenzelvigen met, dus motiveren voor, de problemen van de man in de straat. De auteur van het burgermanifest vergat hoe het is om burger te zijn. Leterme geeft alvast wel het gevoel dat hij de kleine man begrijpt, zijn problemen kent en daar iets wil aan doen. Wat die problemen zijn en hoe hij die zal aanpakken, daar is hij veel minder duidelijk over.

Vandaag lijkt het alsof Leterme zal afgerekend worden op de staatshervorming of haar light-versie, de splitsing van BHV. Spoedig zal hij echter worden geconfronteerd met de complexiteit van de internationale politiek, de impact van een geglobaliseerde economie en haar losgeslagen multinationals op een navelstarende lap grond als Vlaanderen, en door technologische ontwikkelingen ingeleide sociologische stormen, om nog te zwijgen van migratie en ecologie. Ik betwijfel het dat hij dan nog zoveel zal opduiken in de laatste show of met zijn geitje pronken in de volksgazetten. En plots zal die staatshervorming hem merkwaardig onbelangrijk toeschijnen.

#42355

raf

 

@Johan:

Dit hoor ik al bijna vijftig jaren: er zijn belangrijker problemen. Dat klopt, maar hoe kan je met enige kans van slagen de op ons afkomende 'sociologische stormen, de migratie- en ecologische problemen' aanpakken als de structuren waarover je beschikt 'vierkant' draaien. Eerst orde op zaken (zo snel mogelijk en dan geen gezeur meer) en dan ertegen aan. En beschouw het geitje als de volkse pendant voor het etaleren van Popperiaanse wijsheden.

#42358

Outlaw Mike

 

pvc, ik lees HLN niet. Wat het VB magazine betreft, dat heeft (veel) meer diepgang dan je denkt. Benevens korte maar efficiente duidingen van de Belgische anomalien is er achteraan bvb. steeds een geschiedenisbijdrage van Marc Joris en een boekenrecensie van Jan Lievens, die ik beide zeer smaak.

Beter gestoffeerd hee? Juist ja. Zoals de weledelgeboren heer Michel Vuylsteke zeker? Voelt zich intellectueel ook hoog verheven boven het gewone grut. Ik las vandaag een column van Oscar Van den Boogaard en de teneur was van hetzelfde. Doet me denken aan de eveneens zeer goed gestoffeerde Simone de Beauvoir, die naar het einde van het interbellum toe schreef dat niet Hitler maar Churchill een gevaar was voor de wereldvrede. Gebruik uw doctoraatsstudies beter in het kleinste kamertje, ik baseer me of feiten.

#42360

Koen Godderis

 

Federale coalitie 2007-2001:

Open VLD - SPa - Groen - MR - PS - Ecolo

Waarom een Paars-Groen bis?

1)Wallonië wil in geen enkel opzicht defederaliseren en een regering met
CD&V/N-VA is dus uitgesloten, evenals met alle andere Vlaamse partijen

2)VLD en SPa moeten geen schrik hebben van de CD&V en N-VA in de Vlaamse
regering, want ze zijn de gegijzelden van hun eigen cordon rond het Vlaams
Belang.

3)Groen wil absoluut in de regering

Vandeurzen met zijn stoere cordontaal tegen het VB op de avond van de
verkiezingen gaat nu gigantisch op zijn bek, want zijn geweer is nu al leeg
om de VLD en SPa te bekampen in de Vlaamse regering. De CD&V en N-VA stonden
erbij en keken er naar. Ze kunnen geen kant op. Een nooit eerder geziene
politieke blunder van de CD&V en N-VA. Het cordon keert zich nu eens keihard
tegen een traditionele partij.

Wat dat voor dit land naar de toekomst toe betekent? Oh, ze hebben nu de
gebouwen verkocht, een derde ambtstermijn Paars betekent gewoon de verkoop
van de meubelen. Ingewikkeld hoeft een federaal bestuur helemaal niet te
zijn.

Zolang de onafhankelijkheid van Vlaanderen geen feit is, zal er niets
veranderen in dit land. Het is NON, en het blijft in het zuiden NON. Niet
met de PS in de regering, noch met de MR, laat staan met de CDH.

Voor de Walen is het NON.

Er is hier een heel mooie spreuk van toepassing:

"Verkoop nooit het vel van de beer voor die geschoten is ..."

Het kartel CD&V / N-VA blijft de komende jaren in de federale oppositie.

#42367

EricJans

 

@ Koen Godderis:

Je vergeet nog een mogelijkheid: als cd&v & n-va het been lang en hard genoeg stijf houden en de sp.a blijft weigeren in een regering te stappen... is België onbestuurbaar.
VLD partijraad roept haar leden bij elkaar en stuurt haar Belgicistische partijtop naar huis waarna er een onmiddelijke splitsing van ofwel B-H-V ofwel en desnoods België kan doorgevoerd worden.
Brussel blijft daarbij gewoon liggen waar het ligt en kan kiezen tussen hoofdstad van Vlaanderen of van rest-België of (desgevallend 15-talig Europees district).

Ook dát is een mogelijk en haalbaar scenario.
Vergeet niet dat cd&v het zich politiek niet kan permitteren om n-va te laten gaan. Dat komt voor cd&v overeen met palliatieve zorgen of zelfs euthanasie.

België zit waar het zitten moet: in de totale politieke impasse. Het zal daar niet meer uit geraken.
Het logische gevolg van haar eigen politieke keuzes.

Ofwel pleegt cd&v zelfmoord, ofwel pleegt België zelfmoord met jouw scenario.
Een mooi vooruitzicht.

Tenzij de Franstaligen eindelijk hun plaats gaan kennen en in hun kot blijven. Koest!
Dit zou wel eens de uitgestelde maar logische voortzetting kunnen worden van Leuven-Vlaams... het werk was toen niet af gemaakt.

Brussel zal moeten buigen of barsten. Brussel... niet Vlaanderen.
Eens zien wie hier het taaist is... Vlaanderen of le Prince Philippe?!

Maar cd&v-n-va mag ook zelfmoord plegen als ze dat prefereren. Zoals de libertariërs hier op deze blog plegen te zeggen: iedereen heeft de vrije keuze maar de vrije markt bepaalt de prijzen.
Meer moet dat niet zijn.

#42375

melodius

 

EricJans, jouw bijzonder fijnzinnige bijdrage is een mooi voorbeeld van de democratisering van het Internet. Werkelijk iedereen kan nu surfen. We zullen daar maar gelukkig mee zijn zeker ?

#42378

traveller

 

@ johan

Zoals ik al aan luc heb geantwoord:
Zonder de Vlaamse onafhankelijkheid kun je geen enkel probleem serieus aanpakken.
Laat me toe iets over China en India te zeggen: China is een gevaar voor arbeidsintensieve industrieen en voor relatief korte tijd, ze zullen zelf een enorme prijsinflatie kennen die hen moeilijkheden gaat bezorgen en ons ademruimte geven.
India bestaat niet als echte concurrent, ze kopen zich liever in onze economie in dan hun eigen land te ontwikkelen. Alle indische industrielen zijn cultureel elitair en zijn totaal anti-indisch door het onmogelijk bureaucratisch apparaat.
Het kleine dynamische Vlaanderen met zijn eigen ambassades kan op zijn Vlaams onmiddellijk reageren ipv te wachten tot meneer de minister tijd heeft om de berichten uit Beijing te lezen, want hij moet eerst de reis ven de "taaie" voorbereiden. Die situatie heb ik meermaals meegemaakt, tot in het extreme toe, alleen Vlaamse diplomaten reageren, franstaligen volgen de procedure: niets doen en bij twijfel op dienstreis gaan.

#42454

pvc

 

@Outlaw Mike: dit is off-topic + als je een professioneel wetenschappelijk onderzoek gebasseerd op feiten geen argument noemt, tja, dan discussieer ik liever met een muur.
OPletten met die haat die in U zit, tzou kunnen gaan etteren.

#42508

Laura

 

@traveller
Ik vind Vlaanderen ook nog te groot. Waarom stoppen met een hervorming Vlaanderen-Wallonie (om Brussel heel even in het midden te laten). Ik wil een apart Antwerpen (met als hoofdstad natuurlijk Antwerpen). Voor hoeveel dat we dan nog sneller kunnen reageren...

#42518

Eric Jans.

 

@ Melodius:

Redeneer ik dan zó anders dan een Bruusels FDF-er? Neen hoor! en zéker niet minder hard tegenover de 'anderstaligen'.
Tussen FDF-kiezers en VB-kiezers is er in België eigenlijk maar één minuscuul verschilletje: het FDF mag wél meeregeren. Ziedaar de afdruk van de Francofone privileges die je als Belg (N/F/D) maar als vanzelfsprekend te achten hebt, hé. De rest zijn immers 'onbeschaafden' en 'extremisten', is het niet?
Ik ben je valse want eenzijdige fijnzinnigheden spuugzat. Vlaamse fijnbesnaardheid wordt door belgicisten alleen maar misbruikt. Ja, dat maakt juist van België zo'n on-staat bij uitstek!
Ik zou best liever wat 'melodieuser' willen klinken, wat 'ruimdenkender' t.a.v. de andere taalgroep. Maar niet als dat moet betekenen dat half Vlaams Brabant moet instemmen met taalfaciliteiten en een Brussels statuut, hé;
Waarom staat eigenlijk Waals Brabant nooit eens ter discussie? Goeie vraag toch? Of is dat misschien niet 'fijnzinnig' genoeg voor 'le bon Belge' in jou?!

Op het internet mag inderdaad iedereen. En 't is het laatste terrein dat nog niet door Belgicisten onder controle van 'een mannetje van hun' werd gebracht.
Dat is moeilijk verteerbaar, hé, Melodius?

#42523

melodius

 

EricJans, als ge niet oplet gaat ge nog stikken in uw Vlomse koleire, en eerlijk gezegd, ze komt de helderheid van je standpunt niet ten goede.

Wat zegt ge nu eigenlijk, dat ik en Belgicist ben ? Mis. Dat ik Vlamingen veracht ? Ja, dat zal wel zeker, dat verklaart ook meteen waarom ik met Vlamingen dialogeer in het Nederlands, DUH. Wat het FDF betreft, daar heb ik geen enkele sympathie voor (ga maar eens kijken wat ik op mijn blog heb geschreven tijdens de vorige gemeentelijke verkiezingen, als ge wat Frans verstaat tenminste) dus ge zijt opnieuw mis. De vergelijking met het VB, zever in pakskes. Zeg maar Spirit, linkse nationalisten, da's al erg genoeg. Wat Vlaams-Brabant betreft, hoezeer het u ook moge spijten, er zijn in de rand veel meer Franstaligen dan Nederlandstaligen en dat is een feit waar niets aan zal veranderen behalve indien ge de Vlomse Milosevic wilt gaan spelen. Ge moogt blazen, roepen, blijten, over de grond rollen, in uw broek pissen van koleire, bref, een kartach van een kaakslag voor Vlaanderen in uw bakkes krijgen, dat gaat daar niks aan veranderen. En als Vlaanderen ooit onafhankelijk wordt en geen internationale paria wil worden, dan zal ze meer rechten aan de Franstaligen van de rand moeten geven dan ze nu hebben. Zo simpel als dat. Vrees waar ge zelf naar verlangt. Wat het Brussels statuut betreft, heb ik maar een ding te zeggen : daar hebt gij absoluut, maar dan absoluut niks over te zeggen. Daar hebben alleen wij Brusselaars iets over te zeggen, en als het van mij afhangt zullen wij ons nooit laten absorberen door Vlaanderen of Wallonië maar zullen wij een Monaco aan de Zenne worden waar socialisten van links en rechts aan de schandpaal genageld worden en de kindjes er met stenen naar mogen smijten.

En tenslotte, wat ik moeilijk te verteren vind op het Internet is niet dat iedereen er zijne zeg-zeg op mag doen - ik profiteer er tenslotte zelf van met mijn staatsgevaarlijke libertarische schrijfsels - maar dat je er zoveel onzin moet lezen. En wat gij schrijft is onzin, en meer dan dat, hysterische onzin waar geen enkele lijn in zit en waarvan de lectuur voor elke persoon die met een brein geëquipeerd is een ware marteling is.

#42524

johan vandepopuliere

 

Melodius haalt het hier aan en dat lijkt me het beste compromis en een oplossing voor veel zaken. Brussel een aparte entiteit met de blik op Europa en Vlaanderen en Wallonië kunnen dan onafhankelijk worden en verder navelstaren. Meteen hebben we een pak verkiezingen minder, kan Leterme ook niet meer schaamteloos pendelen van en naar het postje van de dag, zijn we van het anachronistische koningshuis verlost, hebben de Vlamingen alleen nog de migranten over om hun zonden op af te wentelen en de Walen plots geen stiefvader meer.

Vervolgens kunnen we opgaan in een Europa van talengemeenschappen. 't Zal veel gemakkelijker gaan. Maar ik blijf er bij: 't is echt niet door een zalfje te smeren op een pijnlijke knie dat je plots de marathon kan lopen. Het helpt vooral om te beseffen dat het niet aan de knie lag. En het globaal klimaat, de globale economie, de overbevolking, ... er staan nogal wat marathons op het programma.

#42525

dendof

 

"En als Vlaanderen ooit onafhankelijk wordt en geen internationale paria wil worden, dan zal ze meer rechten aan de Franstaligen van de rand moeten geven dan ze nu hebben."

Welke rechten hebben Bretoens, Vlaams of Occitaans sprekenden in Frankrijk?

Verdient Frankrijk het pariastatuut?

#42527

Outlaw Mike

 

@pvc: "dit is off-topic + als je een professioneel wetenschappelijk onderzoek gebasseerd op feiten geen argument noemt"
pvc, jij bent begonnen met dat hoofddoek-argument. Bovendien is het niet omdat een bepaalde studie een academisch etiket heeft opgekleefd dat ze daarom intrinsieke waarde heeft.

Een schoolvoorbeeld daarvan is het "wetenschappelijke" rapport "Dynamiek in islamitisch activisme", dat Drs. Jan Schoonenboom als onderzoeker van de WRR vorig jaar uitbracht.

De WRR is de (Nederlandse) Wetenschappelijke Raad voor Regeringsadvies. Er was heel wat kritiek op omdat Schooneboom vond dat de Nederlandse regering met Hamas moest gaan praten. Als je vandaag de dag ziet hoe Hamas en Fatah met elkaar praten, good luck daarmee. Maar Schoonenboom is wel een 'topwetenschapper' in dienst van de overheid.

Een ander voorbeeld is een zekere Professor Ron Geaves die ergens in de lente van vorig jaar een veelbesproken lezing gaf aan de Universiteit van Chester, een lezing bedoeld om twintig jaar sociologisch "veldwerk" van de moslimgemeenschap in ht VK te introduceren bij een wijder publiek. Professor Geaves vergeleek in zijn lezing de aanslagen van 7/7, waarbij 52 doden vielen, als een vorm van demonstratie. Hij wilde ook niet dat de Britten naar de aanslagen refereerden als 'terrorisme', omdat zo de betrokkenen 'gedemoniseerd' zouden worden.

Voila pvc, twee academici en geloof me vrij, zij zijn geen uitzonderingen. Dichter bij huis hebben we ook onze wackademics.

#42528

Eric Jans.

 

@ Dendof:

Met dank!

@ Melodius:

Ik heb als Vlaming méér inspraakrecht over mijn hoofdstad 'Brussel' (of jij nu moet kotsen bij die feiten of niet: het blijven feiten) dan dat jij als Brusselaar aanspraak kan maken op ook maar één morzel grondgebied van de zgn. 'Vlaamse rand'. Ik zou zeggen: begin er alvast aan te wennen.

Mocht Brussel het Monaco aan de Zenne worden (zijn er in Monaco meer dan 20% werklozen? Dat is nieuw voor mij! Of giing het om één van die talloze grootsprakerige Francofiele dagdromen van dat omhooggevallen provinciestadje? Je hangt misschien in hetzelfde café aan de toog als Daerden? Ik moet het eens aan Reynders!)

Bovendien heb ik me in mijn post nergens over de statuten van Brussel uitgesproken; wél over de ambitie van die stad om uit te breiden. Als je oorlog wil...

Vlomse Milocevic? Waarom? De Franstaligen zijn allemaal welkom in Vilvoorde... maar in 't Nederlands voor wat de officiële communicatie betreft. Een beetje zoals in Gent (ooit nog 'Gand') of pakweg 'Zmolle en Maastricht.

Kwestie van de wet toe te passen. Meer moet dat niet zijn, Melo-Dramaticus!

En euh... ik heb je niet verplicht wat dan ook te lezen, hé. Mijn Frans? Kan er mee door, overigens. Ik vind het een mooie taal, overigens.

Overigens was Milocevic een linkse nationalist. Méér een FDF-er dus, niet?

#42534

traveller

 

@ Melodius

Beste, ik heb Brussel gekend in de jaren '60 en '70, een zeer plezante stad met een eigen spirit. Vandaag krijgt ge me er met geen stokken naar toe.
Ik wens je het allerbeste met Casablanca of Istanbul aan de Zenne, maar zonder de Vlaamse centen en zonder de Vlaamse rand. Verder doe je daar wat je wilt.

#42538

Kaal

 

@ Melodius : over het lot van de franstaligen in de rand wordt in Vlaanderen beslist en alleen daar. Franstalige politici kunnen geloven dat zij dat mee bepalen maar dat kan alleen omdat er nog Vlamingen zijn die denken dat zij die mannen nodig hebben. De dag dat er in Vlaanderen een kritische massa gevormd wordt in het voordeel van onafhankelijkheid zal het ook onmiddelijk gedaan zijn met de toegevingen op dat vlak. Dus, hoe dan ook, het is en blijft een Vlaamse zaak. En denk niet dat het buitenland zich daar mee gaat moeien. Elk land heeft zo zijn taalminderheden en niemand gaat een precedent willen invoeren door zich met het taalgebruik in Vlaanderen te moeien.

Nu wat Brussel betreft kunnen WL of VL moeilijk hun wil opleggen aan die stad. Een referendum lijkt mij de beste oplossing. Maar je vrgist je schromelijk indien jij gelooft dat de stad kans maakt om zich alleen te ontplooien. 50% niet-Belgen, 10% nederlandstalige oude Belgen en 40% franstalige oude Belgen. Op 30 jaar tijd is de helft van de inheemse bevolking uitgeweken en vervangen door niet-Belgen. Een echte patchwork dus met veel problemen en weinig geld.

Misschien zullen WL noch VL toelaten dat jullie een eigen weg volgen, al was het om te vermijden dat Brussel een kankergezwel wordt die tot in Waterloo en Waver kan uitzaaien.

#42544

Corse

 

Analyse van het eigenbelang en sociale voeling.

Enkel eigenbelang is negatief voor de samenleving, een uitbreiding van deze belangen is daardoor noodzakelijk.
Stelt u zich eens voor dat de mens van nature niet zou beschikken over een ‘sociaal’ geheugen, niet zou beschikken over een individueel bewustzijn om er te zijn voor elkaar, de belangen van anderen niet te willen dienen.
Wonen, voeding, mobiliteit, kleding, energie, opvoeding van kinderen, studies, ethische en morele waarden, sporten, reizen, even ontheemen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen, tijd besteden aan familie en vrienden, rechtssystemen, voorzorg voor: werkloosheid, werkonbekwaamheid, ziekte, handicap, ongeval, pensioen, kindergeld en het laatste vangnet eventueel OCMW, al deze zouden zich waarschijnlijk niet ontwikkeld hebben.
De mens zou teruggeworpen worden op zichzelf en zijn eigenbelang, hij had waarschijnlijk de prehistorie niet eens overleefd!

De 6 trappen van vergelijking betreffende eigenbelang en sociale voeling:

1. Individu + eigenbelang.
2. Individu + eigenbelang + gezinsbelang.
3. Individu + eigenbelang + gezinsbelang + familiebelang.
4. Individu + eigenbelang + gezinsbelang + familiebelang + vrienden en kennissenbelang.
5. Individu + eigenbelang + gezinsbelang + familiebelang + vrienden en kennissenbelang + cultuurbelang.
6. Individu + eigenbelang + gezinsbelang + familiebelang + vrienden en kennissenbelang + cultuurbelang + het belang van de mensheid en het biologisch evenwicht.

Analyse:

1. Individu + eigenbelang:
De eerste fase van eigenbelang wordt vooral gekenmerkt bij jonge mensen, jonggezellen enz, volgens statistisch onderzoek komt extreem eigenbelang veel meer voor bij enig kinderen.
Extreem eigenbelang is een psychose (geestesziekte waarbij de persoonlijkheid diepgaand is aangetast) die ontstaat: ofwel uit opvoeding ofwel uit erfelijkheid of beide.
Eigenbelang komt vooral voort door het niet verder evolueren van het basis instinkt als kind, sociale voeling verkrijgt men door degelijke ouderlijke opvoeding, schooleducatie, cultuur, noodsituaties.

2. Individu + eigenbelang + gezinsbelang:
Vooral met deze bekrompen opvatting is de moderne mens geïnfecteerd.
Het individualisme of modernistische denken is afkomstig van de industrialisering.
Ze hebben het individu in het spotlicht gezet en wij zijn er nog steeds aan onderhevig en het zal nog erger worden, tot de mens zijn ziel (psychisch evenwicht) heeft terug gevonden.
Materialisme, consumentisme en het uitbuiten van mens door mens zijn de kenmerken.

3. Individu + eigenbelang + gezinsbelang + familiebelang:
Wanneer de sociale voeling zich enkel beperkt tot het gezin en de naaste familieleden, dan is er totaal geen respect voor mensen buiten de eigen kring.
Deze kenmerkt zich vooral bij gesloten gemeenschappen.

4. Individu + eigenbelang + gezinsbelang + familiebelang + vrienden en kennissenbelang:
Deze typische beperkte belangen uiten zich vooral bij extreem armen, extreem rijke, maffia, cosa nostra, zigeuners, nomaden enz.

5. Individu + eigenbelang + gezinsbelang + familiebelang + vrienden en kennissenbelang + cultuurbelang:
Hier vindt vooral het nationalisme zijn oorsprong, de sociale voeling beperkt zich tot eigen afkomst, ras, taal, huidskleur enz.

6. Individu + eigenbelang + gezinsbelang + familiebelang + vrienden en kennissenbelang + cultuurbelang + het belang van de mensheid en het biologisch evenwicht:
Hier kenmerkt het individuele en het collectieve bewustzijn zich, ze moeten dezelfde ontwikkeling kennen en deze mogen elkaar niet verdringen, de sociale voeling kan zich hier volledig ontplooien.
De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt. (A.E)

#42545

LVB

 

En met die "A.E." op het einde van zijn stukje bedoelt Corse "Albert Einstein", maar hij vertikt het om dat voluit te schrijven. Waarschijnlijk wegens een tekort aan "cultuurbelang" en "het belang van de mensheid" en een teveel aan "eigenbelang"...

#42554

LVB

 

@Nicolas: hoh, extreemlinkse partijen genoeg: CAP en PVDA. De maoist Ludo Martens, persoonlijke vriend en raadgever van wijlen vader Kabila, heeft het toch maar weer klaargespeeld om 740 stemmen te behalen in heel Vlaanderen.

#42560

melodius

 

Kijk, we zullen de zaken maar duidelijk stellen; indien wij geen inlijving wensen, dan zal die manu militari moeten gebeuren. Willen EricJans en zijn kompanen het vege lijf riskeren voor Brussel Vlaams ? Sta mij toe eens goed te lachen. Dus zal het op een vreedzame en democratische manier moeten, maw per referendum. En gelet op het grote respect en de affectie die Vlaanderen heeft voor haar Franstalige inwoners ("te stom om Nederlands te leren, zei bvb recentelijk een hoge verantwoordelijke van het Vlaams Gewest) lijkt de uitslag van een dergelijk referendum mij nogal voorspelbaar. Als we even de fictie doordrijven zou dat nochtans niet noodzakelijk het geval moeten zijn, Brussel en zeker de rand walgen van het Waalse socialisme, maar ja het vogeltje zingt zoals het gebekt is en dus is de taal gansch het volk en moeten de Franse ratten maar hun matten rollen.

Nog één punt, wij hebben geen probleem met allochtonen. Wij zijn namelijk geen antwaarpse dikke nekken die al beginnen te mekkeren wanneer er ochot teveel 'ollanders op de terraskes van " 't stat" zitten.

#42562

pvc

 

ik hoorde van de cabinetchef van Marino Keulen dat de meest gesproken taal in Brussel...

...Het Engels is.

Dus hoe irreeël is jullie discussie eigenlijk?

#42563

BC

 

--- "te stom om Nederlands te leren, zei bvb recentelijk een hoge verantwoordelijke van het Vlaams Gewest ---

Te stom (niet kunnen), OF onwillend (niet willen). En waarom zouden ze het niet kunnen? Tuurlijk kunnen ze het, dus...

#42564

serge bergmans

 

... de meest gesproken taal in Brussel het Engels... ::roll::

Komt Meneer de Kabinetschef zo af en toe nog eens "onder de mensen", of vertoeft hij enkel de sushi-bars van de bovenstad?

http://www.demorgen.be/dm/n...

#42565

BC

 

--- Nog één punt, wij hebben geen probleem met allochtonen. Wij zijn namelijk geen antwaarpse dikke nekken die al beginnen te mekkeren wanneer er ochot teveel 'ollanders op de terraskes van " 't stat" zitten. ---

Ik heb altijd al de indruk gehad dat men met het woord "allochtonen" eigenlijk altijd Turken en Marokkanen bedoeld? (en dat de multiculturele samenleving vooral slaat op een "di-cultuur"? (de westerse + die van een hoop islamieten die de westerse maar niets vinden.) (In België leven er blijkbaar evenveel Italianen als Marokkanen. Die Italianen, is dat een "andere cultuur"? Mijn schoonzussen zijn Vietnamees (perfect 'geïntegreerd'.). Is dat een andere cultuur? (al komen ze van een plaats met een andere cultuur) "Multinationaal" (meer dan honderd nationaliteiten in België) is niet hetzelfde als multicultureel. "Diversiteit" is pas 'goed' wanneer de verschillen niet TE fundamenteel zijn.

Als ik een comment van https://www.brusselsjournal.... mag geloven zijn de vijf populairste namen voor nieuwgeboren Brusselaars Mohamed, Adam , Ayoub, Rayan en Mehdi.

#42572

melodius

 

Die "islamieten die het westen maar niets vinden" zijn een heel kleine minderheid, dat is de werkelijkheid. En zelfs binnen die groep zijn degenen die gewelddadig zouden kunnen zijn ook een heel kleine minderheid.

De meeste "islamieten" weten heel goed dat zij en hun kinderen in België kansen hebben die zij in het land van oorsprong niet hadden - dat is per slot van rekening de reden waarom ze naar hier zijn gekomen. En dat geldt ook voor de tienermeisjes die met een hoofddoek rondlopen - test het zelf, spreek er maar eens mee, als je geen schrik hebt dat ze je opeet tenminste. De overgrote meerderheid van de autochtone bevolking in Brussel heeft elke dag te maken met "islamieten" en heeft heel goed door dat het geen zin heeft om iedereen op één hoop te gooien. Dat is enkel werkzaam als je ver weg op het platteland op je toetsenbord zit te tokkelen.

En tussen haakjes, vinden jullie het niet komisch dat een bende Brussel-haters hun blog "Brussels Journal" noemen ? Zijn ze soms te beschaamd om voor hun Vlaamse identiteit uit te komen en een "Flanders Journal" te schrijven, of een "Antwerp Journal" ?

#42573

melodius

 

Brussel Engelstalig ? Ja, als je kennis van Brussel beperkt is tot de recepties van eurocraten.

A propos, je ziet nog maar eens hoe goed Vlamingen "hun" hoofdstad kennen en hoeveel liefde ze ervoor hebben.

#42578

raf

 

@Melodius:

Een beetje over je toeren?

#42580

Kaal

 

@ Melodius : het valt mij op dat je vaak "wij" zegt en dat je ervan overtuigd bent dat alle inwoners van de stad pal achter jouw visie staan. Wat jij vertolkt is echter de mening van een DEEL van de oud-Belgische bevolking die vandaag amper nog 50% vertegenwoordigen en wiens aantal steeds verder afkalft. Wat de allochtonen denken, daar wordt nooit bij stilgestaan. De tienduizenden expats, die worden voor het gemak ook vergeten, net zoals de vele problemen die de stand kent. Want de stad kent wel degelijk problemen Melodius, inclusief met de allochtonen, denk niet dat wij allemaal onwetende boeren uit bachtendekuppe zijn. Ik ben in Brussel geboren, heb er een kwarteeuw geleefd en werk er nu nog steeds.

Kortom, je vertrekt niet van de werkelijkheid. Dit lijkt mij geen goede basis om nuchter over de toekomst van Brussel na te denken.

#42582

melodius

 

Gaat wel, bedankt, ik ben goed op dreef aan het komen eigenlijk. Ge weet hoe wij zijn, wij Latijnen...

#42583

traveller

 

@ Melodius

Zoals gezegd, good luck met de andere latijnen waarvan de helft Vlaamse namen hebben en de andere helft islamitische.

#42585

melodius

 

Kaal, ik denk dat mijn visie veel beter aansluit bij die van de modale Brusselaar dan degene van, au hasard, EricJans. Ik beweer niet dat ik iedereen zijn mening vertolk, dit gezegd zijnde. Wie zou dat trouwens kunnen zeggen ?

Wat de expats betreft, het woord zegt het zelf, het zijn gasten, welkome gasten zelfs, maar zij maken geen deel uit van onze politieke "Gemeinschaft". En nu jij weg bent, maak je er ook geen deel meer van uit. En beslis je niet mee. Zo eenvoudig is dat.

Als we willen zien wat de Brusselaars denken, dan kunnen we misschien eens kijken naar hun stemgedrag. Wat leert ons het resultaat van de laatste verkiezingen ? Brussel is een overwegend Franstalige stad, eerder liberaal gezind*, en die geen kans heeft gegeven aan partijen die staan voor een conflictmodel tav allochtonen. Dat zijn de feiten.

* ook een groeiend deel van de allochtonen trouwens...

#42586

dendof

 

"De meeste "islamieten" weten heel goed dat zij en hun kinderen in België kansen hebben die zij in het land van oorsprong niet hadden"

En doen ze iets met die kansen? Alle statistieken bewijzen dat ze gewoon hun gat vegen met de onderwijskansen die ze krijgen aangeboden. En, nee, niet een kleine minderheid.

http://www.weliswaar.be/ind...

Zowat de helft van de allochtone jongeren van Turkse of Noord-Afrikaanse afkomst haalt geen diploma van het middelbaar onderwijs.

#42589

melodius

 

De statistieken die je aanhaalt zijn Vlaams, maw niet echt pertinent voor Brussel. En voor wat ik ervan weet is de achteruitstand van allochtone scholieren ook deels te wijten aan het systeem zelf - ik heb op dat gebied een aantal heel straffe verhalen gehoord die 300% betrouwbaar zijn.

Het voornaamste probleem in Brussel is echter de teloorgang van het Franstalig onderwijs na decennia socialistische sabotage. Maar er zijn dus niet alleen probleemgevallen, er zijn ook kinderen van gastarbeiders die de sociale ladder opklimmen. En ja, ik ken er heel wat, waar ik o.m. professionneel mee in contact kom. En wat er ook van weze, ik denk niet dat je meteen een link kan leggen tussen schoolverlaters en Al-Quaeda leden.

#42590

A.Rouet

 

Aangenaam verrast (zelfs lichte twijfel...) dat de helft een diploma MO haalt! Dat gaat de goede kant op.
Hoe lang is het eigenlijk geleden dat amper de helft van de autochtone arbeiderskinderen een diploma MO haalde?

#42592

Kaal

 

Melodius het is gek dat jij Vlaanderen lijkt te verwijten dat zij alleen zouden beslissen welke de officiele taal moet zijn in de rand terwijl je mij brutaal het recht ontzegt om iets over Brussel te zeggen. Waarom heb ik de indruk dat jij een randbewoner die het mee je eens zou zijn dat recht wel zou gunnen?

Men moet toch rekening houden met de mogelijkheid dat het Brussels DC experiment zal falen en meer in de richting van de Franse cités gaat evolueren dan in de richting van Monaco. Indien dat het geval is, dan krijgen wij hier in de rand te maken met allerlei problemen, want we gaan natuurlijk geen muur rond Brussel bouwen.

Maw : je leeft niet op een eiland en wat je in Brussel doet heeft gevolgen voor de rand (Vlaanderen dus) en zelfs voor steden als Waterloo en Wavre (Wallonië dus). Vandaar dat ik ervan overtuigd ben dat de Brusselaars niet zomaar op hun eentje zullen mogen beslissen. Het is normaal dat VL en mogelijk ook WL garanties vragen aan de Brusselaars.

Dit is hoe dan ook een zuiver theoretische discusie. Je kan nu niet zeggen dat de Brusselaars dit of dat willen. Het probleem is niet aan de orde en de meeste mensen houden zich daar dus niet echt mee bezig (ik heb nog familie en vrienden in Brussel hoor). Dit geldt uiteraard ook voor de mening van de Vlamingen en de Walen over wat er met Brussel moet gebeuren. De meesten hebben geen mening en het is koffiedik kijken om te weten wat zij ervan zullen denken de dag dat het zover is.

#42593

melodius

 

Kaal, indien jij vindt dat de Rand Vlaamsch moet "blijven", dan zie ik niet goed in wat jij te zeggen zou moeten hebben over de politieke toekomst van Brussel. Indien je in Brussel komt te wonen dan is het natuurlijk een heel andere situatie. Gewestgrens, staatsgrens. Je redenering houdt trouwens in dat ook wij Brusselaars en de Walen beslissingsrecht zouden hebben over een zelfstandig Vlaanderen, behalve natuurlijk als je ervan uitgaat dat Vlamingen Übermenschen zijn waar de andere Belgen gehoorzaamheid aan verschuldigd zijn, wat toch niet het geval lijkt te zijn, of vergis ik mij ?

On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beure et la vertu de la crémière.

En neen, het probleem is inderdaad (nog ?) niet aan de orde, maar wie zich inbeeldt dat Brussel voor Vlaanderen zou kiezen indien de Belgische staat uiteenvalt, die zit toch lichtjes op een andere planeet. Zeker als je ziet welke de houding van Vlaanderen is tav taalminderheden en Brussel zelf, niet bepaald om een warm hartje van te krijgen dus.

#42599

Kaal

 

Maar Melodius, ik heb dat argument net aangehald omdat jij Vlaanderen de les leek te spellen over het officieel taalgebruik in Vlaanderen. Woon jij in de rand misschien?

Wat Brussel betreft. We zullen zien. Persoonlijk zou ik Brussel binnen Vlaanderen houden, met een apart statuut die niet veel hoeft te verschillen van de huidige stand van zaken. Ik zou iets in dien aard aan de Brusselaars via referendum voorleggen.

#42603

melodius

 

Waarom zou ik geen commentaar mogen geven over de Vlaamse taalpolitiek ? Ik zeg gewoon 1/ dat ze de meeste Franstaligen in de rand zwaar tegensteekt (reden waarom de Franstalige partijen vooruitgaan : de Vlaamse partijen hebben Franstalige kiezers verloren) 2/ dat de meerderheid van de inwoners en (niet onbelangrijk vanuit een liberaal standpunt) eigenaars van vastgoed Franstalig zijn.

Bijgevolg moet je geen genie te zijn om te weten wat zij zouden denken over een inlijving bij Vlaams-Brabant.

En ja, ik ken de rand bijzonder goed, al ben ik blij dat ik er al jaren niet meer woon.

#42608

chris

 

Even reageren op de "opdoffer voor VLD". Kroniek van een aangekondigd verlies zeg maar, maandenlang voorbereid zijn op een zwaar verlies en dan een resultaat hebben dat iets beter is dan gevreesd... In feite is het ook een verlies maar het komt niet hard aan.
Maar wie géén opdoffer gekregen heeft is de liberale familie. Daar reken ik Dedecker ook bij. De liberalen hebben niet verloren, ze zijn gefragmenteerd.

#42609

Guido

 

Ik vind hier een heel vreemde discussie. Brussel, Vlaanderen, Wallonië, België, ...

Sta me toe een aantal kanttekeningen te plaatsen bij heel de verkiezingsuitslag en bij de discussie die zich hier ontsponnen heeft:
1.Over populisme: JMDD wordt verweten een populist te zijn, het VB wordt verweten een populistische partij te zijn.
Ik breng de vorige verkiezingen in herinnering, waarbij de forse winst van de SPA toegeschreven werd aan een Stevaert-effect. Toch niet toevallig één van de grootste populisten die dit land (België zeker tot nader order) heeft gekend en die, van zodra hij zijn kans schoon zag, het gouverneur van onze oostgouw heeft gebracht. Bang waarschijnlijk om onder ogen te zien dat zijn ideeën totaal niet uitvoer baar waren?

2.B-H-V : ik kan mij vergissen, maar volgens mij ligt dit arrondissement in Vlaams-Brabant, tenzij mijn aardrijkskundige kennis achterhaald is natuurlijk. Bij mijn weten is Vlaams-Brabant een deel van het Vlaamse Gewest.
Ik begrijp, of ik nu Belg of Vlaming genoemd wil worden, totaal niet waarom franstaligen menen hier meer rechten te moeten krijgen. Tot nader order maakt Vlaanderen deeluit van België. Alle Belgen hebben dezelfde rechten. Voor wat betreft de zgn. taalproblematiek: sorry beste franstaligen, maar besef dat wanneer je in Vlaanderen komt wonen, je jezelf moet schikken naar de heersende voertaal., toevallig het Nederlands. Hoor je Vlamingen die in Waals-Brabant of in Luik wonen om faciliteiten zagen?

3.Trouwens, aanpassen is iets dat iedereen die zich in dit land vestigt, moet doen. Ongeacht taal, nationaliteit, geloofsovertuiging, enz.

4.Verlies SPA : wanneer ik met de mensen in mijn omgeving praat, stel ik vast dat iedereen de regelneverij in dit land meer dan kotsbeu is. Groen heeft dit de vorige verkiezingen mogen ondervinden., SPA is ditmaal aan de beurt. Dit is m.i. geen toeval meer. Naar mijn (buik)gevoel is België, zeker Vlaanderen van oudsheer een land van nijveraars, ambachtslui en kleine zelfstandigen. Ik denk niet dat je die volksaard kan bedwingen, vooral niet door regelneverij.

5.VB: les extrèmes se touchent, extreem-links en extreem-rechts staan korter bij elkaar dan wij eigenlijk denken of dan meestal in de pers beschreven wordt. Effe kijken: Duitsland, halfweg de 20ste eeuw; een nationaal-socialistische partij komt tot bloei. Blijkbaar hebben toen de extremen zich gevonden want nationaal (van nationalistisch, tenzij ik nooit iets van heel de Lebensraum-theoriën begrepen heb) en socialistisch (communistisch was in die tijd voorbehouden aan de Russische bolsjewieken, socialisme was als term dus veel aanvaardbaarder)zijn heden ten dage blijkbaar twee begrippen of ideologiën die niet met elkaar te combineren zijn.

6.Tolerantie: tolerantie wordt geboren uit respect. Respect betoon je en krijg je normaliter terug in ruil. Kan of wil iemand mij nu eens uitleggen hoe het kan dat tolerantie mij opgelegd wordt via een dagvaarding door het CGKR? Een overigens verfoeilijke instelling. Wanneer ik niet tolerant ben, is er altijd wel iemand die mij, desnoods met juridisch geweld, dwingt om tolerant te zijn. Wanneer ik dus niet tolerant ben, is er een zeer intolerante vereniging die mij dwingt om tolerant te zijn: in mijn uitspraken (vrije meningsuiting?), in mijn taal ('neger' mag niet, is beledigend, moet 'zwarte' zijn, terwijl ik dacht dat die term voorbehouden was voor collaborateurs van halfweg de 20ste eeuw), enz.
Mensen, dit soort van dingen word je toch spuugzat? Ik begrijp heel die ruk naar rechts perfect. Maar die ruk is niet nieuw: tel heel het politieke landschap van de voorbije legislatuur bij elkaar en zie hoe weinig progressieve verkozenen er eigenlijk maar waren. 75 % van heel dit land stemt niet links, terwijl links al 20 jaar dit land domineert. Natuurlijk dat de Belgen (Vlamingen zowel als Walen) dit echt gaan afstraffen.

7.Islam. Ik kan mij vergissen, maar de Islam is een wereldgodsdienst. Het christendom is dat ook. Er was eens een wijs iemand die beweerde dat godsdienst opium voor het volk is. Zolang een bevolkingsgroep arm is, zal de godsdienst die bevolking onderling binden. Van zodra de welvaart haar intrede doet, zal de religieuze beleving veel minder zijn. Wij zijn als westerlingen onze godsdienst kwijtgeraakt en de samenhorigheid die anderen hebben in een ander geloof boezemt ons angst in. De progressieve linkse stroming heeft hier mede voor gezorgd (de schoolstrijd weet U wel, terwijl nu net in die scholen de meeste moslims zitten). Wordt het niet tijd om ons te herbronnen op religieus vlak? En neen, ik ben écht geen CD&V-er.

Tot slot: moet België barsten? Voor mij niet, hoewel ik een zeer overtuigd Vlaming ben, zeker op taalgebied. Komt die splitsing er toch, dan weze het zo. En Brussel dan? Laat ons koningshuis daar de plak verder zwaaien en wij trekken onze plan (zowel Vlamingen als Walen). Willen de Brusselaars iets anders? Praat er op dat ogenblik over met je nieuwe buurlanden of kies op het ogenblik van de boedelsplitsing.

#42612

Kaal

 

Ach melodius, het is je gegund hoor. Maar dan wil ik van jou geen oekases meer als ik mij over Brussel uitspreek. Deal?

Jij vertegenwoordigd duidelijk één (belangrijk) component van de franstalige opinies over de toestand in de rand. Franstaligen vormen echter niet een blok die als een man achter jouw stellingen staan. Ik ben daar het beste bewijs van. Ik ben namelijk zelf franstalig.

Een stem voor MR of CdH in de rand moet je niet verwarren met een stem voor een al dan niet afgezwakte versie van het agenda van de heer Maingain. Uiteraard gaat er op die partijen gestemd worden: ze zijn er nu eenmaal. De stemmen die naar de UF gaan in de gewestelijke verkiezingen geven een veel correcter beeld van het aantal franstaligen die denken in termen van "wij" tegen "zij". En dat zijn er al veel minder. Bijna de helft als ik mij niet vergis.

#42616

melodius

 

Kaal, heb ik geschreven dat alle Franstaligen in de rand pal achter Maingain staan, en heb ik zelf trouwens de stellingen van Maingain verdedigd ? Neen, ga nog maar eens lezen. Dus begrijp ik niet goed waar je het over hebt - alleszins niet over wat ik hier uit mijn klavier schud.

Wat de UF betreft, het probleem van die "partij" is net dat zij erg FDF geïnspireerd is en dat er daarom een heel aantal mensen afhaken. Want hallo allemaal, een groot deel van de Franstaligen in de rand is helemaal niet geïnteresseerd in communautaire heisa en zeker niet in het FDF.

En voor Guido : lijntjes op een kaart en naampjes binnen die lijnen betekenen niets. Het zijn de mensen die tellen. En wat ik zeg is dat zoals de dingen er nu voor staan, het Vlaamse Gewest een heel slecht imago heeft bij haar Franstalige burgers, die zij aan allerhande kleinzielige pesterijen onderwerpt. Kaal zal mij niet tegenspreken veronderstel ik, maar stel dat het Vlaamse Gewest exact dezelfde politiek zou hebben als nu, maar de taalrechten van Franstaligen in de rand met veel enthousiasme en goede wil zou respecteren, dan zouden het merendeel van deze mensen helemaal niet bij het Brussels Gewest willen horen. Maar een dergelijke politiek is onmogelijk -de tael is gansch het volk, remember ? - en het is sowieso al te laat omdat ze nu niet meer geloofwaardig zou zijn. Er is bovendien het precedent van de Franstalige minderheden in Gent, Antwerpen, etc. die haast helemaal verdwenen zijn. Niet bepaald geruststellend.

En sorry, nog iets dat blijkbaar met de goedendag erin gaat moeten worden gestampt, maar nieuwe lidstaten van de EU moeten aan heel stringente voorwaarden voldoen op het vlak van minderhedenbescherming, en onder meer een bepaald verdrag tekenen dat het Vlaamse Gewest voor het moment tegenhoudt. Dat is een feit.

#42620

melodius

 

En terloops gezegd, je ziet maar weer eens hoe Nederlandsonkundig die gemaledijde francofonen zijn. Te schtoem om Vloems te klappe.

Kaal, als je de discussie wil verderzetten op mijn blog en zo te vermijden dat om deze Vlaamse blog te bezoedelen met ons volksvreemd gekwetter, feel free.

Ik overweeg een artikeltje over staatshervorming, misschien is dat de gelegenheid.

#42623

LVB

 

@Guido: "2.B-H-V : ik kan mij vergissen, maar volgens mij ligt dit arrondissement in Vlaams-Brabant"

Fout. Het probleem met het kiesarrondissement "Brussel-Halle-Vilvoorde" is nu net dat het over twee verschillende gewesten verspreid ligt: het Brussels Gewest en het Vlaams Gewest. Halle-Vilvoorde ligt in het Vlaams Gewest en in de provincie Vlaams-Brabant. Brussel, dat ook deel uitmaakt van het kiesarrondissement BHV, vormt een apart gewesst, maar maakt geen deel uit van een welke provincie dan ook, is op zichzelf geen echte provincie, maar heeft wel een gouverneur.

@Melodius: "Het zijn de mensen die tellen". Maar toch gebruikt u voortdurend de term "Vlaams Gewest", terwijl voor persoonsgebonden materies de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is. 't Is misschien maar een detail, maar de term "Vlaanderen" dekt zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap. Is het nu het Vlaams Gewest dat een slecht imago heeft bij de Franstaligen, de Vlaamse Gemeenschap, of Vlaanderen, of alle drie?

#42624

dendof

 

"heb ik zelf trouwens de stellingen van Maingain verdedigd"

Makker, een paar meter hoger was jij extra rechten aan het opeisen voor franstaligen in de rand, zoniet ging je ons een pariastatuut opkleven. Dus moet je niet verwonderd zijn als mensen je in het FDF hoekje duwen.

"lijntjes op een kaart en naampjes binnen die lijnen betekenen niets"

Smijt jij dan ook je afval bij je buurman?

#42629

melodius

 

Luc, in de rand maakt het niet meer uit omwille van de de facto fusie tussen Gewest en Gemeenschap buiten Brussel. Als ik mij niet vergis is het Gewest bevoegd voor de tutele over de Gemeentes en dus ook voor de interpretatie van de faciliteiten, reden waarom ik "Vlaams Gewest" schrijf. En niet "Vlaanderen", omdat ik zelfs de Vlamingen niet toewens om geassimileerd te worden met degenen die de plak over hen zwaaien. ;-)

En je hebt volledig gelijk voor BHV; ik veronderstel dat Guido het over HV had.

#42631

melodius

 

Ah zo, als je de rechten van de Franstaligen in de rand verdedigt ben je sowieso voor het FDF.

Uiterst subtiele analyse.

Is men in jouw ogen ook sowieso een Blokker als men een onafhankelijk Vlaanderen gunstig gezind is ?

Voor alle duidelijkheid, ik heb slechts minachting voor het FDF. En ik het bij de laatste verkiezingen voor Destexhe (senaat) en voor de LDD (kamer) gestemd, dus je ziet dat mijn hoofdbekommernis niet het communautaire is. Wat niet betekent dat ik op met mijn Franse voeten ga laten rammelen.

#42632

dendof

 

"als je de rechten van de Franstaligen in de rand verdedigt"

Die rechten zijn gespecifieerd in de taalwetgeving, en in Vlaanderen wordt die toegepast, wat niet het geval is in Brussel of Wallonië.

Er vallen dus geen bestaande rechten te verdedigen, enkel *nieuwe* te eisen.

Je hebt trouwens nog niet geantwoord op de vraag of Frankrijk ook een pariastatuut verdient voor de wijze waarop het zijn taalminderheden behandelt.

#42633

melodius

 

Bij mijn weten valt Frankrijk niet uiteen in verschillende componenten. Maar ok, stel dat Bretagne zou willen afscheuren maar dat "le Pays Gallo" niet meewil, denk je nu echt dat de Bretoenen dat zouden kunnen afdwingen, bretoenschen grond of niet ? Evident niet. Nog iets, het FDF is indertijd tot in Straatsburg geweest om de taalwetgeving aan te klagen, en het Hof heeft erkent dat die wetgeving nodig was omwille van het interne evenwicht van de Belgische Staat. Maw als de Belgische staat verdwijnt, dan is ook de legitimering van die wetgeving weg.

Wat de taalwetgeving betreft, het Vlaamse Gewest overtreedt die duidelijk onder meer met de omzendbrieven Peeters, hoewel die in the big scheme of things slechts een bijzonder kleinzielige pesterij zijn, we zitten gelukkig nog niet in Joegoeslavië. En wat Brussel betreft, sorry, maar het probleem is praktisch; er zijn gewoon niet genoeg tweetaligen die in overheidsdienst werken. Tweetalig zijn in Brussel is al genoeg om aan een goed betaalde job te geraken.

#42634

dendof

 

"er zijn gewoon niet genoeg tweetaligen"

Dus toen je zei

"je ziet maar weer eens hoe Nederlandsonkundig die gemaledijde francofonen zijn. Te schtoem om Vloems te klappe."

was dat *niet* ironisch bedoeld? Goed dat je dat toch even wou verduidelijken.

#42636

melodius

 

Er zijn ook niet genoeg Vlaamse tweetaligen... En sorry als ik je gezagsgetrouwheid op de proef stel door Akela Leterme een beetje uit te lachen. Leterme wiens beledigende uitspraak mij trouwens serieus door het verkeerde keelgat is geschoten.

#42640

Kaal

 

Ach komaan zeg. Leterme was ironisch bezig. Het was een belediging, dat wel, maar niet in de zin dat hij de franstaligen "intellectuellement incapables" noemde. Het was een belediging in de zin dat hij ze onwillig noemde.

Melodius ik had jou goed begrepen ivm de FDF hoor maar ik moet hier soms kort door de bocht gaan anders neemt het pagina's en uren in beslag.

#42642

melodius

 

Die man heeft gewoon belastingbetalers die voor zijn salaris opdraaien en, erger nog, mensen die aan zijn gezag onderworpen zijn op een bijzonder grove manier beledigd. Of het nu ironisch was of niet doet er totaal niet aan toe en is in hoofde van een gezagsdrager ongepast.

Stel je voor dat hij een dergelijke opmerking had gemaakt over de joden in Antwerpen bijvoorbeeld, het kot zou te klein geweest zijn.

#42643

raf

 

@melodius:

Ik meen mij te herinneren dat die uitspraak neerkwam op het volgende:

1-De Franstaligen bezitten grosso modo een voldoende kennis van de Nederlandse taal.
2-De Franstaligen bezitten deze kennis niet.

We stellen in de praktijk vast dat heel wat Franstaligen geen Nederlands spreken.
We kunnen moeilijk aannemen dat 1 van toepassing is (onwil dus).
Daarom blijft 2 over.
Toegegeven, Leterme heeft het in een sarcastisch statement gegoten, en extra pijnlijk was natuurlijk het feit dat het om een interview voor een Franse krant ging.

#42645

LVB

 

@melodius: "Wat de taalwetgeving betreft, het Vlaamse Gewest overtreedt die duidelijk onder meer met de omzendbrieven Peeters"

Zie de vijf arresten van de Raad van State van 23 december 2004. Daarin worden alle annulatieverzoeken voor de omzendbrieven Peeters en Martens verworpen en wordt de wettelijkheid van de omzendbrieven bevestigd.

#42646

melodius

 

Sorry hoor Luc, maar de RvS heeft de curieuze gewoonte om heel anders te oordelen al naar gelang het over Nederlandstalige kamers of Franstalige kamers gaat... En hier waren het dus Nederlandstalige kamers.

Wat er ook van weze, mijn punt is dat de taalpolitiek van het Vlaamse Gewest (de uitholling van de faciliteiten, de "eis" om ze af te schaffen enz) op zijn minst niet als goede PR tav de Franstalige bevolking van de rand kunnen worden gezien. Et dat indien de Belgische staat uiteen zou vallen, er in mijn ogen weinig kans bestaat dat zij aanhechting bij Vlaanderen zullen wensen. En de Franstaligen hebben een overweldigende meerderheid in de faciliteitengemeenten.

#42653

dendof

 

"dat zij aanhechting bij Vlaanderen zullen wensen."

De gemeenten maken *reeds* deel uit van het Vlaams grondgebied, aanhechting is dus niet nodig.

#42657

dendof

 

"de RvS heeft de curieuze gewoonte om heel anders te oordelen al naar gelang het over Nederlandstalige kamers of Franstalige kamers gaat."

Allez, *nog* een reden om te splitsen.

Patron, doe ze nog eens vol!

#42658

melodius

 

Het "Vlaamse grondgebied" bestaat slechts in het Belgisch kader. Daarbuiten bestaan enkel de internationaal erkende grenzen van het Koninkrijk België.

#42664

melodius

 

Ik weet niet wie hier de separatisten zijn, maar ik vind het wel eigenaardig dat ze zo weinig interesse hebben voor de mogelijke scenario's en het juridisch kader ingeval de Belgische staat zou uiteenvallen. Je zou bijna beginnen geloven dat ze het niet echt menen...

#42665

dendof

 

"Het "Vlaamse grondgebied" bestaat slechts in het Belgisch kader"

Je moet me eens uitleggen hoe dat kan, terwijl Vlaanderen anderzijds verdragsrecht heeft. Hoe gaat dat dan in zijn werk denk je?

#42667

melodius

 

Dat verdragsrecht is, vanuit een buitenlands standpunt, louter een kwestie die verband houdt met de interne Belgische rechtsorde. Indien België ophoudt te bestaan, dan kan het Vlaamse Gewest ook geen verdragen meer sluiten. Dat zou alleen een nieuwe Vlaamse staat kunnen, voor zover die door de andere staten zou erkend worden natuurlijk.

Je hebt voorbeelden genoeg van complicaties : Cyprus, Kosovo, etc.

#42669

dendof

 

Dat is natuurlijk een cirkelredenering: het is moeilijk omdat jij het met opzet moeilijk maakt.

Er hoeft geen *nieuwe* Vlaamse staat te komen, het bestaande Vlaamse gewest hoeft enkel souverein te worden. Met de bestaande grenzen.

#42670

traveller

 

@ melodius

Ik ben bijna zeker dat je van Vlaamse origine bent, maar het doet er niet toe, de helft van Wallonie en Brussel zijn van Vlaamse afstamming, vooral de werkende helft.
Je bent echter al ver gevorderd in de latijnse(franse) benadering van een probleem:
Eerst elementen door elkaar haspelen en dan, als die weerlegd worden, besluiten dat de "internationale", lees franse, politiek het toch niet zal toelaten.
Al ooit van de francophonie-organisaties gehoord? Wel die financieren het francophone Brussel zeer zwaar om Brussel totaal francophoon te maken en als zodanig de franse invloed in Europa te vergroten. Wat doen de heren europese ambtenaren als ze in Brussel aankomen: ze broebelen meteen Frans. Zelfs de advokaten in de europese commissie in Brussel die van alle lidstaten afkomstig zijn leren eerst Frans en de code Napoleon. Ik zat op de trein naar Luxemburg met zulke advokaten van een 5-tal lidstaten en ze spraken ALLEMAAL Frans. Alleen de Engelsen vertikken het.
Maingain was voor de verkiezingen meer in Parijs dan in Belgie

#42675

Kaal

 

Melodius je bent niet redelijk. Je blijft maar inspelen op die ene ironische uitspraak van Leterme en je vergeet dat er veel meer in dien aard gezegd over de jaren gezegd werd aan de andere kant van de taalgrens. Apartheid. Epuration linguistique. Fascistes. Arrogants. Dominateurs. Enz, enz. Of neem nu de recente uitzending van de RTBF over Vlaanderen die van het begin tot het einde beledigend was. Op een manier die gewoon ondenkbaar is op de Vlaamse TV. Zelfs de Vlaamse correspondent van LLB vond het beschamend.

Dat spelletje wordt dus aan beide talen van de taalgrens gespeeld.

#42686

melodius

 

Traveller, houdt uw bloedreine fantasmes maar voor jezelf want je zit er grandioos naast, bij mijn weten is er geen ml Vlaams bloed in mijn aderen. En proficiat, het is de eerste keer dat ik een "francofone" versie lees van het joods-maçonnieke complot - ik zou toch maar eens gedag gaan zeggen aan een psychiater.

Kaal, die ene ironische uitspraak komt nu wel toevallig van de Minister-President van het Vlaamse Gewest, een man bovendien die de gewoonte heeft om goed na te denken voor hij iets zegt. En ja, ik neem zijn uitspraak op als een persoonlijke belediging waar ik veel zwaarder aan til dan aan de uitspraken van, au hasard, de modale Voorpost militant. Ik zie niet in wat de grollen van de Retebeuf daar aan zouden veranderen.

Dendof, als je weigert om feiten te aanvaarden dan is elke rationele discussie natuurlijk onmogelijk. Ik vind het alleszins eigenaardig dat je zo weinig nadenkt over de manier waarop je levensdoel praktisch kan worden gerealiseerd.

#42687

dendof

 

"als je weigert om feiten te aanvaarden dan is elke rationele discussie natuurlijk onmogelijk"

Maar jij bombardeert gewoon je wensen tot feiten. Jij zou graag zien dat bij Vlaamse onafhankelijkheid de grenzen opnieuw ter discussie staan, dus, bom, jij maakt daar een *feit* van.

Jij wenst extra rechten voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten. En om die extra rechten gemakkelijker te bekomen, kom je met een nieuwe interpretatie van de taalwet af. En als je geconfronteerd wordt met het *feit* dat de Raad van State het *herhaaldelijk* niet eens is met je nieuwe interpretatie, wat is dan je antwoord? "Het zijn Vlamingen hé, wat weten die nu af van de wet."

Dus eigenlijk kan jij niet rationeel discusiëren met mensen die je mening niet delen. Jouw probleem.

Je zit hier ook te hameren op één uitspraak van Yves Leterme, die gewoon parafraseert wat de meeste Vlamingen zich afvragen: "Zijn ze te dom, of interesseert het hen gewoon niet?". Een terechte vraag, als de francofonen dan toch zo graag in één land met de Vlamingen willen leven.

#42688

melodius

 

Jaja. Einde van de discussie wat mij betreft.

#42694

dendof

 

Het was me een waar genoegen. Komt gerust terug als ge wat gerecupereerd zijt.

#42786

alain de saint-aubin

 

ik denk dat melodieus een betaalde medewerker is van het fdf.In elk geval klinkt zijn melodie vals!

#43214

orse

 

. Racisme

( Laatste aanpassing: 19 - 01 - 2007 ) (Deze gedachte maakt deel uit van de open debat cultuur, het zogenaamde vrije denken.)
Er is maar één mensensoort op onze planeet, wij mensen, andere mensen soorten en rassen bestaan niet!
Wel bestaan er goede en slechte leefomstandigheden, dat hangt af van de plaats waar een mens geboren is.
Een geboorteland biedt geen toekomst of geen noodzakelijke levensbehoefte meer, op dat moment, wanneer het grootste export product van een land mensen is, dan moet er dringend wat gebeuren, de gevestigde macht of regering van dit land moet dan dringend afgezet worden met de nodige diplomatie en dit door een erkende wereld organisatie, de enige oplossing voor deze volksverhuizingen, daarna wordt er degelijke ontwikkelingshulp aangeboden, deze in de vorm van wetenschap, technologie, traditionele diplomatie en handel, zodat deze volkeren zelf kunnen voorzien in hun eigen behoeften, dit om te voorkomen dat volksverhuizingen ontstaan en plaatsvinden.
In de eerste plaats moet ieder mens de mogelijkheid hebben om in eigen land een behoorlijk leven te kunnen leiden, dit is een mensenrecht.
Een hongerende mens een vis te eten geven is een sociale daad, deze mens leren vissen, dit is een definitieve oplossing voor zijn honger.
Ontheemden zijn: niet uit vrije wil maar uit nood gedwongen buiten het vaderland verkerende mensen. (vaderlandsloze)
Deze gefrustreerde en getraumatiseerde ontheemde mens heeft een levensstijl die onverdraagzaamheid en eigenbelang gemakkelijker toegang geeft, wat normaal is.
Alhoewel allochtonen in ons land in de minderheid zijn, vormen zij in de gevangenis de grootste groep: namelijk 40% van alle gedetineerden, genaturaliseerde allochtonen niet meegeteld, anders kom je tot 60%.
Dus, alhoewel allochtonen slechts ongeveer 5,5% van de bevolking uitmaken, leveren zij 60% van de gevangenen, aldus de cijfers van ps-minister Onckelinck.
De grootste groep gevangenen zijn Marokkanen (circa 70% van alle allochtone gedetineerden) of ongeveer 3780 gevangenen op een totaal van circa 9000 gedetineerden.
Veel Belgen van Turkse of Marokkaanse afkomst leven onder de Europese armoedegrens van 777 euro per maand, dat blijkt maandag uit onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, van personen van Turkse herkomst leeft 58,9 procent onder de armoedegrens, bij Belgen van Marokkaanse origine is dat 55,6 procent.
Van de Italianen in België zit 21,5 procent onder die grens, voor de autochtone Belgen is dat 10,16 procent. (Bron: ANP)
Een mens is geen meubelstuk dat te verhandelen is!, mensenhandel is onethisch en druist in tegen de mensenrechten.
De mens is een individu dat gedurende duizenden jaren gebonden is aan culturen, religies, tradities, families, eigenheid en gewoonten, de universele mens bestaat niet, mondiale integratie is een illusie, we kunnen de mens niet omvormen tot een wereldnomade die enkel geld en industrie achterna trekt, als enkel de *gegoede klasse niet moet immigreren en integreren en wel cultuur, religies, tradities, familieverband, eigenheid en gewoonten kan hebben dan is dat fundamenteel fout en vals, de minder gegoeden zijn dan enkel een rader in de economische machine.
Enkel de werkende klasse wordt hier in vraag gesteld, het beurs profitariaat en de rechtse happy few niet.
(*De gegoede klasse: de economische, ambtelijke en religie-elite zij zijn de happy few, de bevoorrechte)
Zoals ook de homo economicus, homo reclamicus, homo consumentist en het neoliberaal paradijs niet echt bestaat, zo bestaat ook de universele mens niet, alle vormen van mondiale integratie zijn een uit zijn verband getrokken tijdelijke samenlevingswijze.
Integratie is een economisch werktuig, het zijn mensen die zich door anderen laten gebruiken of misbruiken, al dan niet uit vrije wil en daardoor in handen zijn van een economisch regime, dit is valse vrijheid, marktfundamentalisme schuwt “geen enkele vorm” van subtiel gedwongen integratie.
Een volgende stap is werk in eigen streek, of in eigen dorp, dit om zo weinig mogelijk tijd op de weg door te brengen, minder ongevallen, energie, stress en verloren tijd, dit om meer tijd te kunnen besteden aan de zin van het leven: wonen, mobiliteit, kleding, energie, tijd maken voor een goede opvoeding van kind(eren), studies, sporten, reizen, even ontheemen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, tijd maken om goed en gezond te eten en drinken, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen en meer tijd besteden aan familie en vrienden. (http://www.werkdichterbijhu...)
Een slechte economie in een land of economisch globalisme zonder sociaal globalisme veroorzaken volksverhuizingen, deze brengen racisme teweeg in het gastland, geen enkele cultuur op onze planeet neemt deel aan volksverhuizingen uit vrije wil, het is bij vele mensen een bittere gedwongen noodzaak om te leven en te overleven, het is economische dwingelandij.
Massale vermenging van volkeren met dezelfde levensstandaard en koopkracht komt in onze geschiedenis niet voor.
Vb: Massale vermengingen van Duitsers en Belgen “geen”, Belgen en Fransen “geen”, Belgen en Engelsen “geen”.
Indien morgen: de landen van herkomst van alle allochtonen die zich in België bevinden, de lonen, valuta waarden, koopkracht en levensstandaard, kennis en wetenschap en automatisering “10% hoger lagen dan hier”, dan vinden we geen enkele allochtoon niet meer in België, volksverhuizingen is dus duidelijk een economisch probleem.
Daarom laat culturen in hun eigen biotoop leven, dwing mensen niet om te leven in een vorm die ze eigelijk niet willen.
Maak geen gedwongen hutsepot van culturen, religies, tradities en gewoonten van volkeren maar respecteer hun eigenheid.
Als je culturen gaat importeren of exporteren, ga je ze vervormen, verscheidenheid en eigenheid van culturen is het mooiste wat onze planeet te bieden heeft, respect voor de medemens is hier het eerste thema.
Multiculturele samenleving: de valse vrijheid om uit financieel-economische redenen uit uw natuurlijk biotoop onttrokken te worden.
Multiculturele samenlevingen met hun gedwongen integratie zijn het gevolg van een economisch wereld wanbeleid, de multiculturele samenlevingsvorm wordt gecreëerd door mensen die niet weten wat het is om onttrokken te worden uit de eigen cultuur, familieverband, tradities, gewoonten, eigenheid, religies en alle andere vormen van samenleving en dit door grotendeels financiële redenen.
Vb: Natuurlijk weten eigenaars van privaatindustrie en politiekers “niets” van de persoonlijke levenssfeer van gedesoriënteerde allochtonen en deze willen daar ook “niets” met te maken hebben hoe dan ook, vele van hen vinden zelfs dat allochtonen geen recht hebben op persoonlijke levenssfeer en niet passen in hun kader, voor hen zijn het derderangsburgers.
De woongebieden van de gevestigde nomenclatuur (eigenaars van privaatindustrie, politiekers, rechters, advocaten enz.) liggen uiteraard ver af en gescheiden van de woongebieden van allochtonen, met deze vorm van “apartheid” is de problematiek rond volksverhuizingen voor hen onbestaande, enkel de capaciteiten en de lage lonen van allochtonen zijn voor hen belangrijk, ze creëren daardoor een kunstmatige sluikeconomie die de reële economie ondermijnt en de loon naar werk verhouding van autochtonen vernietigt, het misbruik maken van de medemens bereikt hier zijn hoogste vorm, discriminatie puur, de door generaties en met veel geduld opgebouwde “voorbeeld model samenleving” wordt hier op een zeer subtiele manier tot op de grond afgebroken, van het eerbiedigen van de bestaande fundamentele sociale rechten is geen sprake.
De nomenclatuur kan weer beroep doen op spotgoedkoop allochtoon en daardoor ook autochtoon personeel, deze zijn: koks, hoveniers, werkvrouwen, onderhoudspersoneel, meiden en knechten enz, op deze manier worden zij op middeleeuwse wijze verknecht, de middeleeuwen zijn terug en het liberalisme met een menselijk gelaat is verworden tot een neoliberale heerschappij.
Om het consumentisme te bevorderen worden culturele identiteiten, natuurlijke rijkdommen, ecosystemen en sociale gemeenschappen platgewalst.
Het is misbruik maken van de zwakke onwetende mens, dit om op deze manier aan zijn doel te geraken en daardoor zelf meer mogelijkheden en vrijheden te verwerven.
Totaal integratie is slechts voor enkele weggelegd en komt dan vooral voort uit liefde tussen twee mensen, het zich laten ontwortelen zonder weerspannigheid is veelmeer een illusie, het afvlakken van deze weerspannigheid kan enkel na meerdere generaties.
De genen van de mens zijn mede gevormd door duizenden jaren van cultuur, gewoonten, tradities, religies, eigenheid en samenlevingsverband, deze unieke genencode kan nu wetenschappelijk worden afgelezen.
Het gelijk walsen van de eigenheden van volkeren maakt de mens tot een egoïstische eenheidsworst zonder eigenheid, karakter en eergevoel en reduceert al zijn natuurlijke weerspannigheid naar nul en is daardoor snel te manipuleren en te misbruiken, deze onderdanige jaknikker is verworden tot een labiele mens, deze systemen zijn eeuwenoud en worden nog steeds gebruikt om volkeren te verdelen en te onderwerpen.
De westerse samenlevingsvorm (monocultuur) met als grote voorbeeld de VS samenlevingsvorm wordt aanzien als de ideale, de rest is ondergeschikt en van geen betekenis.
“De eenheidsworst” allen hetzelfde eten, allen hetzelfde wonen, dezelfde mode, de bekendste modeontwerpers bepalen de mode van het volgende jaar, de massa volgt, hysterie of collectieve waanzin, in naam van het merk?, 3 jobs en 60 uur werken om rond te komen, samen in de file enz. enz. enz.
Cultuur, gewoonten, tradities, religies, eigenheid en samenlevingsverband zijn voor deze westerse samenlevingsvorm primitief, onbelangrijk en irriterend.
De advocaten van het westerse neoliberalisme gedragen zich als hogepriesters die hun ideologie beschouwen als een seculiere religie met het marktfundamentalisme als het centrale geloofspunt dat geen toetsing of alternatief verdraagt.
Volkeren moeten in de eerste plaats zichzelf kunnen zijn, dit zonder de opgedrongen inmenging en bemoeienissen van buitenstaanders, dit is pure en echte vrijheid.
De multiculturele samenleving en haar integratie is niets anders dan valse neoliberale reclame en manipulatie die enkel eigenbelangen nastreeft.
De racistische gevoelens die daaruit ontstaan veroorzaken haat, oorlog en onverdraagzaamheid bij grote delen van de samenleving en zijn voer voor de rechts-radicalen.
Je kan de waarheid niet verwarren met de mening van een wereldvreemde, lokale of landelijke gemanipuleerde minderheid op onze planeet.
Dit is het gevaar van een lokale of landelijke tolerante democratie, zo leerde ons de geschiedenis, waar is het grensgebied van deze lokale of landelijke democratie?
Het uitbuiten van mens door mens is de basis oorzaak van alle soorten van racisme en discriminatie van ras, rang en stand, dit door gebrek aan respect voor de medemens.
Racisme is als bedwateren, men moet het afleren, genocide is de slechtste vorm van racisme, religie of uitbuiting, atoomkracht heeft alles veranderd behalve onze manier van denken.
Als we ons het verleden niet herinneren, dan zullen we het opnieuw moeten beleven, één individu kan men beoordelen of veroordelen, een totale bevolkingsgroep niet.
Mensen van lageloonlanden komen hier hun geluk zoeken, wegens economische redenen komen de volksverhuizingen op gang.
De totale vrije markt economie wordt door deze volkeren wandel overspoeld, goedkope arbeidskrachten is het doel.
Een ander doel is goedkope grondstoffen en materialen uit deze landen uit te zuigen, al dit op koste van de gevestigde volkeren.
Van ontwikkelingshulp is geen sprake meer, het door elkaar klutsen van volkeren, culturen, religies en cultuurgewoonten is voer voor de rechts radicalen, deze dwingen daardoor ons democratische systeem op de knieën.
De respectloosheid van de huidige economische dictators en alleenheersers tegenover volkeren, culturen, politieke structuren en morele en ethische waarden is onbegrensd.
Volksverhuizingen is geen product van de vrije wil, het is bij vele mensen een gedwongen noodzaak om te leven en te overleven.
Vreemdelingen buiten is rechts-radicaal, vreemdelingen uitbuiten is nog rechts-radicaler, derderangsburgers bestaan niet, deze discriminatie druist in tegen de wet op de mensenrechten.
Het vrijwillig of onvrijwillig importeren of exporteren van goedkope arbeidskrachten is de meest subtiele vorm van verdoken mensenhandel, deportatie of slavenhandel.
De economische dictators m.a.w de eigenaars van de vrije markt economie, het I.M.F en de G8 veroorzaken deze volkerenwandel, dit door de levenstandaard, valuta, lonen en koopkracht van volkeren bewust te laten verschillen, de wereldpolitiek moet meer inspraak krijgen in deze ondemocratische en dictatoriale organisaties.
Racisme past in de verdeel en heers politiek van deze economische dictators.
Een onafhankelijke economische wereldrechtbank moet deze dictators veroordelen en bestraffen, dit om economische wereldstabiliteit op lange termijn te verzekeren en volkeren wandel te stoppen.
Besluit: dweilen met de kraan open is een hopeloze zaak, laat ons eerst de oorzaak wegnemen en dan de gevolgen van de gelede schade beperken.
Het doel is Europa te bevrijden van haar economische dictators, economische despoten en economische alleenheersers samen met hun persoonlijke extreme macht, invloed en daardoor extreme privaat rijkdom en bezit.
De politieke chirurgen die dit werk willen doen, zijn de grondleggers van onze toekomst, het nieuwe denken en de nieuwe wereld.
Europa kan deze etterende kanker nog verwijderen, laat ons hopen dat de terminale kanker van Amerika nog te behandelen is.

#60620

Briggs

 

En LVB, nu we 'eindelijk' een echte (nood)regering krijgen. Wuk vinde van uw stemkeuze? Any regrets?

#70435

BC

 

Bij mijn #42565: men ... bedoel-T