Laat Vlaanderen los, om de haat te vermijden

Er vallen veel lessen te trekken uit de resultaten van de verkiezingen van 10 juni. Veruit de belangrijkste is mijns inziens de overwinning van het kartel CD&V-N-VA van Yves Leterme en Bart De Wever (en dan zwijg ik nog over de nieuwe stemmenwinst van Vlaams Belang, ondanks het feit dat de partij een zetel verliest in de Kamer, en over het verschijnen van een tweede extreem-rechtse partij, een uniek feit in Europa, in naam van de heer Dedecker die bij zijn eerste deelname aan een verkiezing al meteen vijf kamerleden en een senator binnenrijft). Daaruit blijkt de keuze die Vlaanderen definitief lijkt gemaakt te hebben om zich in de richting van het confederalisme te begeven. Dat kan grosso modo beschouwd worden als een noodzakelijke voorwaarde voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Het lijkt me ongezond om deze evidentie te blijven ontkennen, wat de Franstalige partijen lijken te doen.

Wat de toekomst van België betreft lijken er mij slechts twee coherente standpunten mogelijk: ofwel het unionistisch federalisme, ofwel de splitsing van het land vanuit een perspectief van de aanhechting van het Franstalig landsgedeelte bij Frankrijk (of Duitsland).

De eerste oplossing veronderstelt het opnieuw gemeenschappelijk maken van een aantal zaken. Het gaat over het opnieuw creëren van de voorwaarden voor het samenleven, wat iets anders is dan een cohabitatie die vaak uitdraait - althans in het politieke domein - op een confrontatie. In het bijzonder ben ik ervan overtuigd dat er een inspanning nodig is om een publieke ruimte te creëren die gemeenschappelijk is aan beide grote gemeenschappen van het land. Dat kan onder de vorm van een federale kieskring, die de politici uit het zuiden van het land verplicht om rekenschap af te leggen aan de inwoners van het noorden, en vice versa. Op dezelfde wijze is een intensief plan voor het aanleren van de landstalen noodzakelijk, opdat elke inwoner van dit land in staat zou zijn om de taal van de andere grote taalgemeenschap te begrijpen, zodat een dialoog mogelijk is op andere plaatsen dan in de federale instellingen. Dit unionistisch federalisme veronderstelt ook het behoud van de solidariteit tussen personen op het vlak van de federale staat, en niet op het niveau van de gefedereerde entiteiten, en ook een fiscaliteit die federaal blijft (in afwachting dat deze bevoegdheid wordt overgedragen aan de Europese Unie) om concurrentie en fiscale dumping tussen de deelstaten te vermijden. Deze eerste oplossing draagt veruit mijn voorkeur weg, en ik denk ook die van een grote meerderheid van de Franstaligen in dit land. De toegevoegde waarde van België is aanzienlijk, hoewel men zich daar niet altijd rekenschap van geeft. Ik denk in het bijzonder dat het leven in een land dat cultureel zo gediversifieerd is als België, een zeer waardevolle verrijking betekent waarbij wij er enorm veel belang bij hebben om die te behouden.

De tweede optie bestaat erin om akte te nemen van een min of meer latent Vlaams separatisme, dat eventueel een meerderheid achter zich kan krijgen, en een uitweg te zoeken voor Brussel en Wallonië. De aanhechting aan een groot buurland lijkt dan wenselijk, omdat de Belgische rompstaat die dan zou overblijven, wellicht niet over de nodige kritische massa zou beschikken. Dit is het coherente en, het moet gezegd, realistische standpunt van het Rassemblement Wallonie-France (RWF) dat voorstelt om Wallonië en Brussel aan Frankrijk te hechten. Ik zou daar nog aan toevoegen dat het wat mij betreft nuttig zou zijn om ook de mogelijke aanhechting bij Duitsland te onderzoeken, waarvan de publieke cultuur veel dichter staat bij de onze dan de centaliserende cultuur van Frankrijk.

Wat er ook van zij, het confederalisme dat nu op de agenda wordt gezet door de Vlaamse leiders, en het confrontatiefederalisme dat we vandaag meemaken, zijn slechte oplossingen die kost wat kost moeten vermeden worden. Ik stip nog aan dat ik ons in een staat van confederalisme zal beschouwen, zodra de voornaamste middelen tot solidariteit, zoals de sociale zekerheid (werkloosheidsverzekering, financiering van de gezondheidszorg, pensioenen...), gescheiden zullen zijn. Dat is helaas wat de Vlaamse burgers in grote meerderheid lijken te willen. Het is in elk geval de oplossing die de kiezers geplebisciteerd hebben door in grote meerderheid voor separatistische en confederalistische partijen te stemmen.

Uiteraard beschikken de Franstaligen in principe over voldoende grondwettelijke waarborgen om elke staatshervorming te blokkeren. Nochtans lijkt de tijd rijp om ons af te vragen of deze benadering wel redelijk is. Vlaanderen blijft rechts, extreem-rechts en rechts-extremistisch stemmen, met scores die we de laatste decennia in slechts weinig democratische landen gezien hebben. Deze situatie is afschuwelijk, en doet onrecht aan het open, creatieve en solidaire Vlaanderen dat nochtans op heel wat plaatsen blijft bestaan. Zij doet eveneens oneer aan dat gebied dat één van de meest welvarende ter wereld is - uit alles blijkt dat rijkdom egoïstisch maakt. Deze opkomst van rechts, van het individualisme en zelfs van de haat lijkt rechtstreeks verbonden met de Vlaamse nationalistische eisen. We moeten vaststellen dat we daar weinig tegen kunnen doen als Franstaligen. Vlaanderen heeft een zondebok gevonden - de Franstaligen - en de wanhopige protesten van die Franstaligen zullen daar niets aan veranderen.

Voor alle duidelijkheid: ik ben ervan overtuigd dat Vlaanderen veel te verliezen heeft in deze bedenkelijke zaak. Meer nog: het is allerminst zeker dat het separatisme of het confederalisme werkelijk de belangrijkste zorgen zijn van de Vlaamse burgers, noch dat er een meerderheid kan worden gevonden in Vlaanderen om de splitsing van het land te steunen. Maar het volstaat niet van dat te bevestigen of te constateren, om deze machine te stoppen. Er is kennelijk een proces van ophitsing aanwezig, dat de communautaire eisen steeds verder in een stroomversnelling brengt, en tevens een opbod op de standpunten van extreem-rechts. Het politieke spel leidt zelden tot gematigdheid of tot bezinning, maar bevoordeelt de roepers en de oneliners. Het concentreert zich op de korte termijn, wat niet bevorderlijk is voor het achterom kijken en nog minder voor het nadenken. Het kiezerskorps stemt zich af op de kleinzieligheid van de kandidaten en de mandatarissen. Het stemgedrag is vaak zeer dwaas, en volgt oppervlakkige motieven (waarom zou men anders verkiezingsaffiches aanplakken?). Dat is zo in Vlaanderen, net als overal elders. Tenslotte beweegt Vlaanderen zich met gestage pas in de richting van de vernietiging van België, hoewel dit zonder twijfel niet in zijn eigen belang is, en hoewel dit stanpunt slechts door een minderheid van zijn bevolking wordt verdedigd.

Is het mogelijk om deze machine stop te zetten? Dat lijkt mij moeilijk. Ik betwijfel sterk of het mogelijk is om opnieuw van nul te vertrekken, door aan de Vlamingen een soort "pact" voor te stellen om de machine opnieuw op gang te trekken, om opnieuw vooruit te gaan. Niet dat dit idee op zich helemaal absurd lijkt; maar het poltieke taalgebruik is al te veel afgezakt, neergehaald en mishandeld om een oplossing die puur op taalgebruik gebaseerd is een kans te geven. In het bijzonder zijn we de thematiek van het contract vandaag helemaal kwijtegespeeld. Woorden zijn belangrijk, dat is de voornaamste les die de studie van België en zijn geschiedenis ons vandaag kan leren, en dat is hoofdzakelijk een kwestie van taalgebruik. Misschien moeten we een taalkundige benoemen op de post van eerste minister, zolang die functie nog bestaat. Hij zou ons misschien helpen.

In feite zou de enige doeltreffende manier om een einde te stellen aan het destructieve proces dat we meemaken, erin bestaan om het Vlaams Belang naar de regering te sturen. Zet Filip Dewinter in de Wetstraat 16, laat hem twee jaar regeren, en doe er alles aan opdat die ervaring een totale mislukking wordt voor hem, laat hem op zijn bek gaan, toon aan dat hij totaal onbekwaam is om de situatie van zijn kiezers ook maar enigerwijze te verbeteren. Dit zeer riskante scenario valt echter om evidente symbolische en praktische redenen niet ernstig te overwegen.

Ik denk bijgevolg - en de weerzinwekkende nederlaag van het SP.a-Spirit-kartel is in dit verband zeer tekenend - dat het zeer waarschijnlijk is dat het gedaan is met België, als ik dat mag zeggen. Ik betreur dat, maar ik verkies de realiteit bewust te confronteren in plaats van ze te ontkennen.

Het enige doel van de Franstaligen moet zijn om de voorwaarden van een scheiding te onderhandelen, in termen die hun toekomst niet al te zeer hypothekeren. Met andere woorden, het komt er nu op aan om de Vlamingen zo duur mogelijk te laten betalen voor de keuze die ze gemaakt hebben - eventueel ondanks henzelf - voor deze haat die nationalisme heet. Dat betekent in de eerste plaats het weigeren van elke vorm van staatshervorming. Het komt erop aan de Vlamingen voor de keuze te stellen om ofwel een nieuw federalisme op te bouwen via de herfederalisering van een aantal bevoegdheden, ofwel om het land te splitsen op hun kosten. Elke tussenoplossing moet categoriek geweigerd worden. Geen enkel akkoord mag getekend orden zolang niet alles vast staat, volgens de geijkte formule "zolang er geen akkoord bestaat over alles, is er over niets een akkoord".

Ik denk in het bijzonder dat de volgende punten onvoorwaardelijk en in bronzen letters in het splitsingsakkoord moeten staan:

  • De uitbreiding van Brussel met alle faciliteitengemeenten, en de terugkeer van Voeren naar Wallonië, in ruil voor een open taalregime over heel het grondgebied van de nieuwe Brussels-Waalse staat die officieel viertalig zal zijn (Frans-Nederlands-Duits-Engels);
  • Het onder gemeenschappelijk beheer plaatsen van alle verbindingen van Brussel met Wallonië die zich op Vlaams grondgebied bevinden (autowegen en spoorlijnen) evenals de luchthaven van Zaventem;
  • Het verdelen van de staatsschuld op basis van de draagkracht van de twee nieuw gecreëerde entiteiten;
  • Waarborgen over de toegang tot de zee, hetgeen onder meer de uitschakeling van de knelpunten op het Albertkanaal impliceert.

Ik herhaal dat dit alles dwaas en zeer spijtig is. Het is jammer genoeg tijd om te stoppen met zuchten en om de toekomst te organiseren, door aan de Vlamingen een gemeenschappelijke toekomst voor te stellen indien zij daartoe bereid zijn, of door ze te organiseren zonder hen als dat de keuze is die blijkt uit het stemgedrag van zij die nu nog onze medeburgers zijn.

François Schreuer (vertaling: Luc Van Braekel)
version originale en français [hat tip: Michel Vuijlsteke]

Reacties

#42362

dendof

 

"uit alles blijkt dat rijkdom egoïstisch maakt."

Tja, het is ook ferm gemakkelijk om de altruist uit te hangen met een ander zijn geld.

#42363

Benny Marcelo

 

Over de bodemloze put die Walonië is, waar massa's vlaams en europees geld in gestort wordt zonder dat daar ook maar iets veranderd, waar uitkeringen als een normaal inkomen beschouwd worden, daar weet die meneer Schreuer ondanks zijn uitgebreid betoog wel mooi rond te fietsen.

Dat veel vlamingen het beu zijn om geld te storten in een bodemloos vat zonder dat ze mee kunnen beslissen hoe dat geld moet besteed worden, dat komt bij hem helemaal niet op!

Voorts heeft hij het over de culturele verrijking die belgië met zich meebrengt. Hij vermeldt er geen enkele, omdat er ook geen is. Vlaanderen, Brussel inbegrepen, heeft een rijk cultureel verleden (en heden). Walonië heeft nauwelijks iets waar ze zich mee kunnen identificeren.

Aansluiten bij Frankrijk dan maar? Als ik me niet vergis hebben de fransen daar al feestelijk voor bedankt; die hebben al problemen genoeg zonder walonië!

#42364

raf

 

Hallucinant. Sommigen zijn duidelijk de trappers kwijt.

#42366

koen

 

weet je wat mij 'ophitst' ?

-"Op dezelfde wijze is een intensief plan voor het aanleren van de landstalen noodzakelijk, opdat elke inwoner van dit land in staat zou zijn om de taal van de andere grote taalgemeenschap te begrijpen" ...(landstalen 3!)(Wallonie is vandaag 100% bevoegd voor eigen onderwijs ... wel in Vlaanderen is Frans verplicht, in Wallonië is Nederlands niet verplicht)

-"uitbreiding van Brussel met alle faciliteitengemeenten, en de terugkeer van Voeren naar Wallonië, in ruil voor" ... dat Vlaanderen steeds grondgebied zou moeten afstaan als betaling voor toepassing van taalwetten, betaling voor een onbestaande Waalse federale loyauteit ... toegevingen waarna ... niets veranderd en nieuwe toegevingen moeten volgen

-"Het onder gemeenschappelijk beheer plaatsen " ... waar alles communautair blokkeert ... en een dynamisch beleid onmogelijk is ...

-"Het verdelen van de staatsschuld op basis van de draagkracht van de twee nieuw gecreëerde entiteiten;" ... wat denk je van op basis van de veroorzaker van die staatsschuld ?

-"Met andere woorden, het komt er nu op aan om de Vlamingen zo duur mogelijk te laten betalen..."

doe mij dus maar de tweede optie (splitsing van België)

#42368

Briggs

 

Denk er net zo over als Koen.

#42371

Olav

 

Kom, kom, dit is duidelijk een satirisch stuk...

#42374

traveller

 

En dat is dan waarschijnlijk een "gematigde" waal.

#42376

Willy

 

Het politieke showtoneel draait op volle toeren. Elk heeft een mening en elk geeft een mogelijk scenario. Niemand heeft het over de echte macht achter de schermen, zij die nu zwijgen maar vlijtig hun mannetjes uitsturen : De Syndicaten. Niet enkel de politieke, maar ook en vooral de andere syndicaten. We kennen het lijstje, maar het is "hot stuff". Geen nood, langzaam maar zeker komen ze te voorschijn.
Ondertussen... The show must go on.

#42379

traveller

 

@ Willy

Je opmerking is juist maar ze hebben één probleem: de kroonjuwelen zitten in Frankrijk en Nederland en daar is hun greep: zero. Zonder melkkoeien geen winst.

#42381

Cogito

 

"het verschijnen van een tweede extreem-rechtse partij"

Zulke uitspraak doet onwillekeurig denken aan het naoorlogse antifa-discours in de DDR, waar al wat kapitalistisch of liberaal dierf zijn in één zak met de fascisten werd gestoken. Of liever, aangezien het etiket fascist werkte, plakte men dit op de échte tegenstander, de liberaal, hoewel die met fascisme (dat een vorm van ontspoord socialisme is tenslotte) niets te maken hadden.

Zo dadelijk uttert hij nog zo'n uitspraak, typisch voor de DDR-antifa's: "waar over fascisme wordt gesproken kan men over kapitalisme niet zwijgen." Natuurlijk voedde Hitler zich met het geld van de kapitalisten, maar om een parasietengastheer nu medeplichtigheid met zijn parasiet te verwijten is zacht gezegd vergezocht, en zonder twijfel kwaadwillig.

In werkelijk staat niemand verder van fascisme dan LDD.
Alle anderen, in hun hoedanigheid van light-socialisten, zijn familie van het fascisme.

#42382

raf

 

'Waarborgen over de toegang tot de zee, hetgeen onder meer de uitschakeling van de knelpunten op het Albertkanaal impliceert.'

Als we even meegaan met dit heethoofd, kunnen we ook het omgekeerde bedenken: enkel nog toegang op onze voorwaarden.

(In 1585, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, veroverden de Spanjaarden onder leiding van Alexander Farnese de stad Antwerpen. Als tegenmaatregel sloten de noordelijke gewesten de Schelde af. Deze gebeurtenis luidde de definitieve scheiding van de Nederlanden in.)

#42384

Cogito

 

Maar Wallonië bij Duitsland is een interessant perspectief.
Is dat omdat ze denken, die zijn het met hun ossies ook gewoon om te betalen voor onderontwikkelde gebieden waar het socialisme de tijd heeft stilgezet?
Iig is het een soort compensatie voor de verloren elzasgebieden. Boeiende gedachte.

#42385

Peter Van de Ven

 

Dat CD&V/N-VA een verkiezingsoverwinning behaalden wil ten stelligste tegen spreken. Vergelijk de score van CVP/VU in 1987 en vergelijk die met CD&V/N-VA nu: 2007 ligt meer dan 10 % lager.

In de jaren tachtig haalde de CVP op zijn eentje meer dan het kartel nu.

De schrijver van dit artikel lijkt te vergeten dat er meer bestaat dat rooms-rood (waar sommigen al op gemikt hadden als basis voor een ferme staatshervorming) en dat de liberalen als grootste politieke familie gekozen hebben voor samenwerking VLD+MR.

Mocht Sp.a gekozen hebben voor eendracht met de PS ipv van haar basisprincipes te verraden, en mocht Sp.a campagne gevoerd hebben tegen N-VA ipv voor N-VA, had ze er een heel stuk beter voor gestaan dan nu met haar 12% (Spirit er afgerekend)

Wat mij betreft: geen separatisten/confederalisten in een federale regering. Als Yves Leterme zich daarbij opstelt (bij de separatisten/confederalisten) geen Leterme in een regering.

De vraag is dus of Yves Leterme zichzelf onmogelijk zal maken, en op het eerste gezicht lijkt dit zo te zijn. CD&V zit met een probleem, ook al dekt ze dit nu nog toe met een mantel van arrogantie (nu reeds !).

#42386

David Geens

 

Brussel kan wat mij betreft een Europees statuut krijgen, maar een Brussel-Waalse staat: dan roep ik op om barricaden te gaan bemannen...

Gemeenschappelijk beheer van de verbindingen en luchthaven: no way... Nu moeten de Walen er niet van weten en de Brusselaars willen Zaventem zelfs dicht...

Verdelen van de staatsschuld: heel simpel, gewoon per capita.

En voor de rest: splitsen maar, als Wallonie dat nu graag zelf wil...

#42388

Olav

 

Haha, Petertje komt er nog een schepje bovenop doen... we zullen moeten opletten dat we ons geen breuk lachen als de hilarische commentaren zich hier blijven opvolgen...

#42400

Peter Van de Ven

 

@ HOooeLaaaF:

Dat blijkt de afwijking van de De Weverkes, LDD's en JMDD's: narcistisch alles wat anders denkt belachelijk vinden. Waarmee ze hun infantiliteit bewijzen. Waarover had JMDD het weer? "De ware Vlaamse volksaard". Ik zal me beperken tot: "Dat vind ik grappig".

Wat ik mis HOooeLaaaF, is nu net de reden van je stelling, die zou je zinnetje tot juist iets meer dan "betekenisloos" kunnen maken.

Wel, waar is het, je "geweldig" inzicht? Laat het voor één keer en voor de uitzondering eens schitteren. Wat ben jij toch een idioot kieken: typisch flamingant.

#42407

raf

 

'Haha, Petertje komt er nog een schepje bovenop doen'

'Wat ben jij toch een idioot kieken: typisch flamingant.'

In een debat noemt men een argument ad hominem wanneer het betrekking heeft op de persoon die een bewering doet, en niet op de bewering zelf. Dergelijke argumenten worden als oneigenlijk beschouwd. (Wikipedia)

#42413

Peter Van de Ven

 

@ Raf:

Mijn reactie tav HOooeLaaaF is ook niet als argument bedoeld voor gelijk welke politieke stelling, maar louter als beschrijving van zijn vogelpikpersoon, nl: "idioot kieken" ofte "flamingant". Die debiel (HOooeLaaaF dus) is alleen in staat tot het posten van "drek en beer", wat zowat de inhoud van zijn hersenpan weergeeft. 't Zal er eentje van een dorpscafé op "den buiten" zijn zeker?

#42414

Lawrence

 

"het verschijnen van een tweede extreem-rechtse partij" en toen stopte ik met lezen. Misschien is het artikel verder interessant, misschien grappig, maar wie op de eerste lijnen al zo een achterlijk gebrabbel kwijt wil moet niet op mijn lezersinteresse rekenen. Extreem-rechts? Jean-Marie? Get real loser!

#42415

raf

 

@Peter VdVen:

Ik ben het zelden of nooit met de door jou ontwikkelde redeneringen eens, maar ik moet wel je intellectuele capaciteiten erkennen. De wijze waarop je nu Olav schoffeert (zoals je dat eerder deed met Leo) lijkt echter te wijzen op emotionele instabiliteit. Zit je (politiek) op hete kolen?

#42416

Briggs

 

Peter Vd Ven...Waarom kom je niet af met cijfers van voor 1987 voor de CD&V? Er is maar één lijn voor de CVP sinds de jaren stillekes...en dat is een algemeen dalende. Soit.
Ik peis dat de CD&V met een ei tussen de billen zit. Geen staatshervorming, geen federale regering, of teveel toegevingen en het is gedaan met het 'Vlaamse imago'. Polarisering...komt maar 2 partijen ten goede LDD & VB. Het kartel? De N-VA komt uit de plakkende VU...die zullen wel blijven, toegevingen zijn ze gewoon.

#42418

Peter Van de Ven

 

@ Raf:

Iedereen mag het mij oneens zijn, ik zou zeggen hoe meer hoe liever, omdat echte confrontatie van ideeën heel stimulerend en creatief kan zijn.

Ik stel alleen bij DeWever-JMDD&Co een bedenkelijke zenuwtrek vast om bij wijze van "repliek" of "argumentatie" de "discussiepartner" zitten belachelijk te maken: "Huhuhu,..." de kakgeluiden van narcistische lach-nichten, die voor het overige niets te vertellen hebben.

Ik ben dat gezever van dien-typ-met-stront-tussen-zijn-oren ("HOooeLaaaF"), dus meer dan beu.

Dat wie het met mij niet eens is, gewoon uitlegt "wat en hoe" zijn bezwaren zijn, geen probleem, dat is interessant. Aan het gebalk van die lachzak ("HOooeLaaaF") heeft echter niemand iets.

Gewoon terzake is het mijn stelling dat Sp.a veel verloren heeft o.m. omdat Frank Vandenbroucke de campagne van Bart De Wever gevoerd heeft (Sp.a rijmt op N-VA), en dat CD&V haar kiespubliek misbruikt door te stellen dat al wie voor CD gekozen heeft, ook de "V" en "N-VA" wil. Quod-non.

Gisteren op het 7-uur-nieuws van VTM wijdde men (2 dagen na de verkiezingen !!!) een heel item aan "Wat is een staatshervorming ?" om het aan de "onwetende kijkers" uit te leggen. En dan beweren dat CD&V/N-VA een mandaat van de kiezer heeft? ("Ja, mijn oor!", zeggen we hier).

CD&V/N-VA staat naar alle waarschijnlijkheid volledig alleen met haar "Vlaamse eisen", en dus zal Leterme moeten kiezen. Blijft hij aan die "ferme eisen" vasthouden", zal hij zichzelf onmogelijk maken. De toemkomst zal het uitwijzen.

Wat we nodig hebben is een herfederalserende/herschikkende staatshervorming in functie van adequaat federaal beleid, niet de fratsen van N-VA.

Korter: N-VA nooit federaal. Zeg nu zelf: voor wie is N-VA aanvaardbaar? Geef eens een voorbeeld van een coalitie waarin N-VA welkom is?

Dat op dit ogenblik de politiek inzet groot is, is duidelijk.

#42419

Peter Van de Ven

 

@ Briggs:
-->"Er is maar één lijn voor de CVP sinds de jaren stillekes...en dat is een algemeen dalende."

Dat is zo, en daarom alleen al kunnen er terechte vragen gesteld worden bij het opportunisme/de oprechtheid van CD&V.

CD&V heeft zich echter verbrand aan haar Vlaams profiel en aan het kartel, dat is op dit ogenblik haar probleem. We zullen wel zien.

#42421

Olav

 

Wel, het maakt me weinig uit wat Peter over mij denkt want de manier waarop hij reageert leert me vooral iets over hem, en zegt niets over mij.

Maar mensen die opmerkingen posten zoals : "Dat CD&V/N-VA een verkiezingsoverwinning behaalden wil ten stelligste tegen spreken" (en dan vergelijken met cijfers van 20 jaar terug) getuigen niet van veel inzicht in de materie die hier ter sprake gebracht wordt. Francois' stuk was al hilarisch (en schrijnend natuurlijk) maar met zulke commentaren moet Peter natuurlijk niet verschieten dat we hem niet voor vol aanzien (en zijn reputatie hier op de blog is nu al niet onbesproken).

#42423

raf

 

Ik beaam: we zullen wel zien.

#42426

yupie

 

Deze situatie, het is al meermaals gezegd, is zeer vergelijkbaar met een relatie waarin een van de partners de samenlevingsvoorwaarden onbillijk vindt en wenst aan te passen, en de andere dat categoriek, koppig en onredelijk weigert.

Bovendien wil die laatste partner maar twee dingen: het samenleven nog versterken (wellicht beseffend dat dit onhaalbaar is, de andere partner wil het zeker niet en hij wil het wellicht zelf ook al niet gegeven zijn grote onvrede), ofwel een scheiding maar dan moet hij wel ongeveer *alles* hebben. Het huis, de Mercedes en 100 jaar alimentatie.

En natuurlijk ook voortdurend de andere verwijten dat *die* de grote egoist is.

Proficiat meneer Schreuer, u heeft mij alweer een beetje meer flamingant (dus nationalist en egoist en fascist etc.) gemaakt.

#42431

Johan B

 

"Dit unionistisch federalisme veronderstelt (...) ook een fiscaliteit die federaal blijft (in afwachting dat deze bevoegdheid wordt overgedragen aan de Europese Unie) om concurrentie en fiscale dumping tussen de deelstaten te vermijden."

Zonder het te beseffen geeft François Schreuer hier een zeer krachtig argument voor de splitsing van België en voor het afbouwen van de politieke centralistische Europese superstaat. Laat die concurrentie en fiscale dumping maar komen, zou ik zeggen.

#42482

Eric L.

 

"les extemistes, ce sont toujours les autres"

(voila, nu moet Luc het niet meer vertalen)

#42483

Eric L.

 

@myself : vandaag geen tikfouten meer maken ("extRemistes")

#42542

thylbert

 

"de vlamingen hebben een zondebok gevonden"

eerlijk gezegd en franchement.

Nu is het onze schuld dat het in het zuiden zo slecht gaat. Als een Vlaming maandelijks geconfronteerd wordt in de media met corrupte Waalse ambtenaren, met partijvoorzitters die hier moedwillig niets aan doen, maar het tegendeel beweren (J'en ai marre de ces parvenus!), enz. Dan gaat die Vlaming zich nu eenmaal vragen stellen. Dan zoekt die geen zondebok, maar een alternatief. Dit alternatief is niet noodzakelijk separatisme.(Met Wallonie als het kan, zonder als het moet.) Zij willen gewoon dat het geld niet in een bodemloze put wordt gegooid. Heeft niets maar dan ook niets met haat te maken.

#42713

Donat

 

Il est très intéressant de constater que la page originale est replie de commentaires en flamand, mais que, sur ce site, on ne trouve pas de réactions en français.

Il semble que les néerlandophones se passionnent pour ce problème de séparation de la Belgique au point de faire l'effort de s'informer de la situation dans une autre langue.

Ou bien les francophones s'en fichent, ou bien ils ne sont pas connectés sur internet, ou bien ils feraient mieux d'apprendre le néerlandais et de s'informer de l'humeur de leurs voisins nordiques.

Il me semble néanmoins que certaines réactions minimisent le fait que le Vlaams Belang ou la Lijst Dedecker soient de conviction extrémistes et largement à droite. Le point de vue, largement répandu au sud du pays, est que de vouloir détruire un pays, est un but pour le moins extrême.

#42756

Marc

 

Zondebok:
Wat schreef Rik Torfs in De Standaard:
Welnu, waarde overwinnaars van de verkiezingen, delf niet uw eigen graf. Sla geen ster in uw bril met uw vlaggenstokken. Want neem nu dat het lukt, dat Vlaanderen eindelijk onafhankelijk wordt, en toch alle problemen van de wereld niet opgelost blijken te zijn. Wat dan? De enige bok die je nooit mag schieten, is de zondebok. Want als hij dood is, word je verantwoordelijk voor je eigen mislukkingen.

#42764

traveller

 

@ Marc

Ik weet niet hoe het bij U gaat, maar ik heb mijn buur nog nooit verweten dat mijn huishouden te duur is.
Ik zou het echter niet op prijs stellen moest hij elk jaar met nieuwjaar om 2000 euro van elk lid van mijn gezin verlangen zonder zelfs te vragen of in mijn taal "dank je" te zeggen.

#42768

LVB

 

@Marc: zie http://lvb.net/item/3438 eerste punt. Gelieve hier consequent één enkel pseudoniem te gebruiken.