Willockx boos om "antisocialistisch gedrag" bij VRT

In De Standaard meldt Bart Brinckman dat Freddy Willockx boos is op Linda De Win omwille van haar "antisocialistisch gedrag" tijdens de uitzending van Villa Politica op 7 november, de dag waarop er gestemd werd over de splitsing van BHV. Willockx werd tijdens het zien van een interview met SPa'er Hans Bonte zo boos dat hij De Win even later belde om zijn beklag te maken, eraan toevoegend dat ze blij mocht zijn dat hij naar haar belde en niet naar haar grote baas Guy Peeters, de socialistische voorzitter van de raad van bestuur van de VRT.

Deze sappige rel is uiteraard voldoende reden om eens aandachtig te kijken naar wat er precies tijdens dat interview gebeurde.
Hans Bonte zegt eerst dat BHV een "symbooldossier" is, "zoiets futiels", en dat de stemming een stukje "slecht politiek toneel" is. Maar nadat Linda De Win hem eraan herinnert dat de SPa tegenwoordig de "kampioen is inzake BHV", en hem vraagt of het gedrag van de SP.A in deze zaak niet "een beetje hypocriet" is, verklaart Bonte dat BHV om "discriminatie in de wetgeving" draait, de splitsing "de logica zelf is", en dat het héél belangrijk is daar daarover nu gestemd is. Vervolgens komt Peter Vandermeersch in beeld die zegt dat Bonte "op twee benen danst".

Het is niet bekend waarom Willockx nu eigenlijk boos was: omdat Linda De Win het woordje "hypocriet" in de mond nam tegenover een socialist, omdat ze Bonte niet onderbrak toen hij op twee benen begon te dansen, of omdat Peter Vandermeersch zei dat Hans Bonte op twee benen danste. In ieder geval: als het uitzenden van zo'n interview al "antisocialistisch gedrag" is, dan zegt dat vooral veel over Willockx' visie op de media. Of behoort dit intimidatiegedrag van VRT-journalisten door politici tot de normale geplogenheden, en lekt het deze keer uitzonderlijk eens uit? Wat Linda De Win betreft: haar verliefde blikken naar SPa-voorzitter Patrick Janssens bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar (Janssens: 'Ik word niet de nieuwe baas van de VRT'. De Win: 'Jammer!) zijn hierbij vergeten en vergeven.

Reacties

#53876

Herteleer

 

Even iets over de inhoud van Bonte's interview (als de webmaster het off-topic vindt, mag het weg):

Het begrip democratie wordt hoe langer hoe meer uitgehold, en niet in het minst door de politici (i.c. Hans Bonte) zelf. Begrijpelijk, zij zijn belanghebbende partij om de uiteindelijke macht bij hen te leggen in plaats van bij de burger.
Recentelijk horen we nu echter heel vaak dat het meerderheidsbeginsel niet langer democratisch zou zijn. Andermaal begrijpelijk wanneer je als politicus tot een minderheid behoort: als de meerderheid de wet stelt is dat in je nadeel.
Ik hoop dat de huidige politieke klasse beseft dat deze redenering consequent doortrekken uiteindelijk leidt tot de wet van de kleinste minderheid, nl. die van de dictator.
Wij moeten beseffen dat er helemaal geen probleem is om de meerderheid haar zin te geven. Die meerderheid hoeft immers niet steeds volgens dezelfde breuklijnen te verlopen. Als dat toch gebeurt, dan is het beleid van die meerderheid toch democratisch op voorwaarde dat de voortdurend weggestemde minderheid zich kan onttrekken aan he ongewenste beleid door afscheidding. Maar in het Vlaams-Waalse geval lijkt dat nu precies wat de Waalse minderheid niet wenst. Ze moeten beseffen dat je de cake niet teglijk kan bewaren én opeten. Ofwel aanvaarden ze democratie binnen België (met af en toe Vlaamse meerderheidsdictaten) ofwel stichten ze hun eigen democratie waar de Waalse meerderheid haar rechten kan laten gelden.

#53878

raf

 

@Herteleer:

Hoog tijd dat dit eens gezegd wordt. Ook het voortdurend gescherm met 'democratische partijen', vooral bij de Franstaligen, brengt bewust onduidelijkheid in de discussie. Zonder het VB nu zo geweldig te vinden: op grond van welke overwegingen wordt deze partij als niet-democratisch bestempeld? Is het omwille van haar programma of van haar partijstructuur? Wie legt het mij uit?

#53881

Olav

 

"Op twee benen dansen..." waar halen ze toch die fantastische uitdrukkingen ?? Terwijl er zo'n mooie nederlandse zegswijzen zijn als "van twee walletjes proberen eten", of "de geit en de kool proberen sparen" (wat in dit geval met yves toch een mooie extra woordspeling zou zijn)...

#53883

EricJans

 

Ik denk dat het het woordje 'hypcriet' was. De nederlandstalige Belgicist wordt hier geconfronteerd met een waarheid als een koei, die hij echter niet verwerkt krijgt en die hij daarom niet gezegd wil bebben: hypocriet.

Want wat zegt de SP.a nu eigenlijk?
1. het is een belangrijk dossier
omdat
2. het om wegwerken van discriminaties gaat
maar
3. we zouden die discriminatie liever 'weg-onderhandelen' (oh ja? 'betalen' voor een grondwettelijk recht?)
en
4. we betreuren de stemming 'omdat de procedure lang zal duren'. (Waarom is ze 4, 10 of 40 jaar geleden dan niet opgestart?)

Inderdaad: dit is ronduit HY-PO-CRIERT. Willockx is een hypocriet en hij kan in de eerste plaats daarom zijn spiegelbeeld niet verdragen... al kunnen er ook andere redenen meespelen.
Maar het zijn zulke potentaatjes die de Vlamingen 177 jaar onder de duim gehouden hebben. Ik minacht die man.

#53884

Koen Godderis

 

De sossen hebben een rechtstreekse lijn bij de VRT. Maar dat wisten we al langer. Je kan ook niets anders verwachten van dat gepolitiseerd staatsinstituut alwaar we elke dag gemanipuleerd nieuws te zien en te horen krijgen.

450 miljoen euro is het jaarlijkse budget van de VRT (bijna 20 miljard bef jaarlijks!!!). Blijkbaar is het in stand houden van een overbodige staatsomroep voor de Vlaamse regering belangrijker dan de mensen die niet het geld hebben voor een goede gezondheidszorg. Of werk maken van verlaging van belastingen wat de 2-verdiener EINDELIJK eens ten goed zou komen.

Goed bestuur noemt men dat! Overal het geld van de mensen door deuren en ramen gooien. En de zaken waar de mensen echt behoefte aan hebben, daar is geen geld voor. Jaja, zichzelf populair maken door Sinterklaas te spelen "met ons geld" zoals Van Mechelen en Anciaux doen, dat kunnen ze ja!

#53887

Leo Norekens

 

Mijn gok is dat Belgicist Willockx zo nijdig was over het staatsgevaarlijke karakter van deze stemming, en de rol van zijn partijgenoot daarin, dat hij dan maar de journaliste aankloeg wegens de ontmaskering... Mijn gok is dat hij eerst z'n salontafel overhoop geschopt had en zijn vrouw afgesnauwd... :-)

Mag ik overigens eens verwijzen naar mijn reactie van twee weken geleden over de hoogst onfrisse rol die de cynische socialisten speelden bij het *ONTSTAAN* van het probleem BHV ? http://lvb.net/item/5604#52565
Vanden Boeynants stelde in 1963 voor om -voor een proefperiode van drie jaar- in zes gemeenten faciliteiten in het leven te roepen. Daartegenover zou staan dat het kiesarrondissement BHV zou gesplitst worden (om verdere verfransing tegen te gaan).
De SOCIALISTEN schoten dit voorstel af.
In de plaats daarvan kwamen er zes faciliteitengemeenten (niks proefperiode!), ZONDER splitsing van BHV (omdat de CVP daar electoraal voordeel uit zou gehaald hebben!).

In geen enkel historisch BHV-overzichtje en geen enkele duidende BHV-commentaar op de "anti-socialistische" VRT heb ik daar al iets over gehoord.

#53888

dingeske

 

De Win mag nog van geluk spreken, in 2005 liet Willockx een kritische journalist van GVA zondermeer ontslaan. Citaatje van toen:

'Tijdens de vakantie van 2005 maakten naar jaarlijkse gewoonte, opnieuw tientallen allochtone jongeren amok in recreatiepark ‘De Ster’ te Sint-Niklaas. Diefstal, vernieling, intimidatie en overlast zijn er weer dagelijkse kost.
Wie in de GVA echter verslag brengt van deze waar gebeurde feiten ,is blijkbaar loslopend wild. Het schoot bij de rode keizer van Sint-Niklaas, burgemeester Freddy Willockx, zodanig in het verkeerde keelgat dat hij prompt de hoofdredactie belde om de betrokken correspondent te sanctioneren. Ook Steve Stevaert werd ingeschakeld om Concentra onder druk te zetten.
Dezelfde dag werd de correspondent ontboden bij de hoofdredactie, en op staande voet ontslagen!'

#53892

johan vandepopuliere

 

De hoofdredacteur van DS die de vreselijke uitdrukking "zeggen van" hanteert: misschien moeten we daar eens gebelgd over bellen naar zijn bazen. Idem voor De Win.

Natuurlijk probeert de SP (kan dat nieuwe acroniem niet uit m'n toetsenbord krijgen) van twee walletjes te eten. Er zijn weinig politici en partijen die resoluut durven kiezen en bijvoorbeeld de kaart trekken van de nachtrust en durven duidelijk maken dat dit ten koste van werkgelegenheid zal gaan. De kiezer gelooft nu eenmaal liever in sprookjes en win-win-situaties.

Heel concreet vind ik niet dat de SP en Bonte het al te bont maken. Wat hoor ik hen verkondigen:
- Ja BHV is een fundamenteel onrecht.
- Ja wij staan achter een rechttrekken van dat onrecht.
- Neen wij vinden niet dat het een staatszaak is. Als dit de belangrijke zaken (als werkgelegenheid, vergrijzing, achterstand bij justitie ...) blokkeert, dan zouden we dit liever uitstellen.
- Oranje-Blauw zégt wel dat ze BHV belangrijk vinden, maar stellen niet alles in het werk om het te verwezenlijken: een oranjeblauwe coalitie staat steeds voorop.

Ik vind dat niet zo inconsequent.

Dat Willockx een journaliste desavoueert en daarbij bedreigende taal uit is natuurlijk onaanvaardbaar. Zulks verdient een zware sanctie. Dat zullen we van de SP niet moeten verwachten. De partij wordt gegijzeld door oude gewaden en denkbeelden, die ik geenszins afgelegd zie worden door de jonge boegbeelden (ic Gennez).

#53893

johan vandepopuliere

 

Uitsmijter:

Stevaert heeft het (alweer) begrepen: zijn démarche om de Limburgen te verenigen tot een economische regio waar nationalistische en administratieve beperkingen worden opgegeheven, is ronduit verfrissend temidden van het op de eigen heerd terugplooiende klimaat.

Wat missen ze deze slimme politicus bij de SP. Een populist, misschien, maar dan een goeie: een die verstandige ideeën kan vertalen voor een groot publiek met een short attention span.

Dit is geen provocatie: ik weet dat velen op dit forum een andere mening zijn toegedaan.

#53895

OutlawMike

 

Het bewijst nog maar eens ten overvloede dat, ook al zien socialisten er als clowns uit, het in essentie ZEER GEVAARLIJKE individuen zijn.

Linda De Win vergeven? Er zal meer voor nodig zijn.

#53896

traveller

 

@ johan vdp

De limburgers verenigen als anti-nationalisme??? Nu beginnen we al met provinciaal nationalisme "tegen het nationalisme"???
Dit is gewone cafe-praat à la Stevaert. Je ziet de Nederlanders al ja knikken.

#53897

traveller

 

Willockx is er van overtuigd dat hij in "zijn huis" mag zeggen wat hij wil. Geert Bourgeois heeft toch geen macht tegen de loge en de socialisten volgens Freddy

#53898

Nicolas

 

Allé, hoe durft een journalist nu kritische vragen stellen aan een politicus, en dan nog aan een socialistische.

#53904

Herteleer

 

@ Raf

Wat betreft uw vraag i.v.m. 'democratische partijen':

Geen enkele partij is democratisch als we moeten afgaan op hun structuur. Bij elke partij is het gewoonweg de top die de lakens uitdeelt en beslist welke koers gevaren wordt. Sommige partijen houden af en toe een (m.i. pseudo-)democratische show waarin ze de leden op een congres 'raadplegen', maar ik geloof dat ze dit enkel doen als het risico op afkeuring klein is. De beslissingen waar het (eigen) partijbelang groot is worden vooraf en soms zelfs tegen de zin van de achterban genomen zonder veel inspraak.
Principieel is daar geen bezwaar tegen. Een partij hoeft niet democratisch te zijn, zoals geen enkele private club dat hoeft te zijn. Niemand is immers verplicht om lid te worden als hij een vereniging te autoritair vindt.

Wat bij politieke partijen wél van belang is: zijn ze een democratisch bestuur van het land goed gezind? Willen ze echt de wensen van hun kiezers in hun programma realiseren? Zijn ze bereid om zich desnoods te plooien naar de wil van de meerderheid der burgers ook als dit niet strookt met de partijlijn?
Als we dat aan de realiteit toetsen, dan komen er merkwaardige zaken aan het licht. Dan is het beschamend te moeten vaststellen hoe autoritair sommigen uit de hoek kunnen komen...

#53909

ivanhoe

 

Schandalig van Willockx!
Dat dit nog kan in de 21e eeuw...maar zo'n dingen zullen wel weer geen aandacht krijgen in de mainstream media.

#53939

BC

 

Caroline Gennez in De keien van de wetstraat gisteren: (letterlijk) "Ik denk dat als 90% van de mensen heel goed nadenkt, bij zichzelf, maar ook een zorg heeft voor de samenleving, dat zij voor ons zouden stemmen."

#53940

yupie

 

Ik denk dat 100% van de mensen die enige economische kennis bezitten en respect hebben voor de vrijheid en eigenheid van de condition humaine, NOOIT voor socialisten stemt. A fortiori nadat ze heel goed nagedacht hebben.

#53949

BC

 

@ yupie. Heel juist!

#53963

OutlawMike

 

Ik denk dat je om Caroline Gennez een zotte blaar te vinden, zij het dan een met mooie tetten, je helemaal niet moet nadenken.

#53964

tweaker

 

Niet alle reacties gelezen maar wat mij opviel is:

Bonte zegt eerst dat als we over iets al BHV al niet overeen kunnen komen, waar we dan wel nog zouden kunnen over overeen komen.
Iets later stelt hij dat er veel belangrijker dossiers zijn die nu in het gedrang komen.

Mijn indruk: als het louter toepassen van de wet al niet lukt, wat voor zin heeft het dan nog?

scheiden, die handel... Vlaanderen onafhankelijk!

#53966

Koen Godderis

 

@Yupie - Socialisten horen op Guantanamo en nergens anders. Socialisten terroriseren overal ter wereld de maatschappij.

#53974

joe

 

@ Koen: denk je dat de deportatietreinen/boten/vliegers al klaar staan?

#53979

Rick

 

Joe: ja, natuurlijk, en ze weten ervan in België. Humo zal het wel uitbrengen, zeker?

#111953

Jorein Versteege

 

De SP.A is niet zo min socialistisch als China. Van sociaal democraten kun je tegenwoordig geen linkse politiek meer verwachten. Het zijn allemaal vriendjes met het kapitalisme geworden.

PS en SP.A zijn allemaal burgerlijke kapitalistische partijen.

#117149

Ludo

 

Nu nog eens de VRT volgen, en dan weet je dat je ganse dagen moet werken als echte Vlaming met pruik als zo rijk (leuk in't t'entwerps)