Raad van State geeft VRT ongelijk in zaak Dusauchoit

Op 26 december 2003 [sic, moet zijn: 2002] wordt door Radio 1 tussen 11 en 13 uur het programma “Café Terminus” uitgezonden, gepresenteerd door Ben Crabbé. In dat programma was Chris Dusauchoit te gast, bij het publiek evenzeer bekend als VRTpresentator. Kort voor de nieuwsuitzending van 13 uur wordt tussen beiden het volgende gesprek gevoerd :

- Ben Crabbé: “Waar ben je hard van geschrokken dit jaar ?”
- Chris Dusauchoit: “Waar ik hard van geschrokken was, Ben, was het
plotse heengaan van de heer Fortuyn, Pim.”
- Ben Crabbé: “Dat was niet zo om te lachen, hé?”
- Chris Dusauchoit: “Euh ... wel laat me zeggen dat ik daar toch een kleine
bedenking bij had. Ik herinner mij dat toen het nieuws mij bereikte - ik was
aan het koken - en ik had er toch geen slecht gevoel bij. Ik dacht van : erger
kwaad is voorkomen.”
- Ben Crabbé: “Meen je dat nu echt?”
- Chris Dusauchoit: “Ja dat meen ik echt. Ik dacht, eigenlijk dacht ik om
eerlijk te zijn: one down, twenty to go. Het heeft mij verwonderd dat de zaak
zo snel geïmplodeerd is.” (stilte)
- Ben Crabbé: “Ik zwijg ...”
- Chris Dusauchoit: “Ja, het wordt stil op de radio.”
- Ben Crabbé: “... om te zien wat je daar verder op gaat zeggen.”
- Chris Dusauchoit: “Ik vond dat daarmee de zaak snel was afgehandeld.”
- Ben Crabbé: “Daar kun je je toch nooit achter scharen ?”
- Chris Dusauchoit: “Nee natuurlijk niet.”
- Ben Crabbé: “Een politieke moord, dat kan toch niet ?”
- Chris Dusauchoit: “Nee natuurlijk niet. Maar ik vond het toch, laat ons
zeggen, een oplossing waar ik op termijn misschien toch de positieve kanten
van ga inzien”.
(...)

[4 februari 2003, uitspraak van de Vlaamse Kijk- en Luisterraad:] Het betrokken programma dat voor iedereen toegankelijk is, ook voor kinderen, is wel degelijk van die aard om de geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig aan te tasten in het kader van nodeloos geweld. De [Vlaamse] Kijk- en Luisterraad legt aan de openbare omroep VRT de verplichting op deze uitspraak uit te zenden op kosten van de omroep zelf en legt op dat deze uitzending van de uitspraak dient te gebeuren in een nieuwsuitzending, zo dicht mogelijk bij het tijdstip van de uitzending van de gewraakte uitzending en dit binnen de 10 dagen na kennisgeving van deze beslissing”

(...)

De zaak waarover de Vlaamse Kijk- en Luisterraad in de bestreden beslissing uitspraak deed verschilt fundamenteel van het door verzoekster genoemde arrest van 23 september 1994 van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Jersild tegen Denemarken. In die zaak oordeelde het Hof dat de bestraffing van een journalist voor het uitzenden van racistische uitspraken van geïnterviewde jongeren in een televisiereportage in een democratische samenleving niet nodig was voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen nu aan de journalist zelf geen racistische oogmerken konden verweten worden. Het Hof wees daarbij onder meer op de "waakhondfunctie" van de pers en stelde dat het bestraffen van een journalist voor het verspreiden van verklaringen die door een derde in een interview zijn gedaan de bijdrage van de pers aan het publiek debat ernstig zou belemmeren, zodat die bestraffing slechts zou kunnen worden aanvaard ingeval er bijzonder ernstige redenen zijn.

Anders dan de verzoekende partij betoogt, kan Chris Dusauchoit tegen wiens verklaringen de klacht gericht was, niet worden beschouwd als een derde voor wiens verklaringen zij niet moet instaan. De VRT werd door de klager aangesproken omdat Chris Dusauchoit VRT-presentator is en zich als zodanig te houden heeft aan de bepalingen van de gecoördineerde mediadecreten. Dat hij het programma "Café Terminus" niet zelf presenteerde maar er als geïnterviewde te gast was, doet daaraan geen afbreuk. Het programma was immers geen informatief programma waarin een journalist derden interviewde, maar met de woorden van verzoekster zelf "een typisch oudejaarsprogramma". In dit ontspanningsprogramma nemen bekende VRT-personaliteiten het woord. De omstandigheid dat hierbij voor een format gekozen wordt van een interview, waarbij de ene VRT-personaliteit de rol aanneemt van de interviewer en de andere die van geïnterviewde maakt van de uitzending geen journalistiek werkstuk als bedoeld in de zaak Jersild, waarbij derden aan het woord worden gelaten. De vraag of, en in welke mate, de omroep verantwoordelijk gesteld kan worden voor uitspraken van derden is hier niet aan de orde.

Ook het feit dat Chris Dusauchoit geen werknemer is van de VRT, maar op zelfstandige basis zijn medewerking verleent, is niet relevant. De gecoördineerde mediadecreten maken immers, evenmin trouwens als de luisteraars, terzake geen onderscheid.

Arrest van de Raad van State, 10 april 2008

Reacties

#65266

New Statesman

 

En verder: "De Raad van State bedenkt evenwel dat de lichtste sanctie die de Kijk- en Luisterraad kan opleggen -“de waarschuwing met de vraag de overtreding stop te zetten”- in de onderhavige zaak bezwaarlijk als een passende sanctie beschouwd zou kunnen worden, aangezien de vraag om de inbreuk stop te zetten op
het ogenblik van de uitspraak uiteraard zonder voorwerp zou zijn."

Dus Dusauchouit zal er wel vanaf komen met een lichte vermaning en kan ongestuurd zijn met belastinggeld betaalde hate speech verder de ether in blijven spuien.
Zoals het op de VRT betaamt.

#65267

LVB

 

@New Statesman: De uitspaak van de Kijk- en Luisterraad is jaren geleden geveld, de RvS heeft het beroep daartegen nu verworpen.

Het merkwaardige in heel deze zaak is dat de VRT al die moeite doet, tot voor de Raad van State toe, om die lichte en zuiver principiële "sanctie" (de sanctie bestonder er dus eigenlijk in dat de VRT op één van haar eigen zenders de mededeling moest uitzenden dat het gesprek met Dusauchoit te ver was gegaan) van de Kijk- en Luisterraad nietig te doen verklaren.

Merk op dat de VRT, een publieke instelling 'van' de Vlaamse Gemeenschap, al die moeite deed om in beroep te gaan tegen een uitspraak van een andere instelling van de Vlaamse Gemeenschap, in casu de Kijk- en Luisterraad.

Dat verschillende overheden in België elkaar zeer veel rechtszaken aandoen, dat wisten we al. Dat één organisme van één regionale overheid een ander organisme van diezelfde regionale overheid een rechtszaak aandoet, lijkt me niet zo evident.

Naast bezigheidstherapie voor de interne juridische dienst is het uiteraard een goede zaak voor de advocaten. Uiteindelijk is het toch de belastingbetaler die de factuur betaalt.

#65270

Questing Beast

 

"Dat verschillende overheden in België elkaar zeer veel rechtszaken aandoen, dat wisten we al. Dat één organisme van één regionale overheid een ander organisme van diezelfde regionale overheid een rechtszaak aandoet, lijkt me niet zo evident." Dat het toch gebeurt is veelzeggend. Wie de vinger echter op de wonde durft leggen krijgt hier nogal snel vanuit bepaalde hoek het etiket "utopist" of "extremist" opgekleefd. Graag zou ik trouwens, vanuit dezelfde hoek, mensen zien opstaan om het op te nemen voor Dusauchoit's recht op vrijheid van meningsuiting.

#65272

dendof

 

"mensen zien opstaan om het op te nemen voor Dusauchoit's recht op vrijheid van meningsuiting."

CD heeft een absoluut recht op vrije meningsuiting wanneer hij zelf voor de kosten opdraait: een door hem betaalde advertentie in de Zorgen, op een zeepkist in zijn eigen gemeente, see if I care.

Moeten we dat ook toestaan op onze kosten? A la limite zou je, met wat verwrongen logica, kunnen poneren dat we beter af zijn WEL te weten wat voor een crapuleuze geesten er rondwaren op het Al-Jazeera aan de Reyerslaan, eerder dan niet.

Voor mij hoeft dat niet echt, ik beeld me gewoon het ergste in, dan zal ik er nier ver naast zitten.

#65273

Questing Beast

 

"CD heeft een absoluut recht op vrije meningsuiting wanneer hij zelf voor de kosten opdraait: een door hem betaalde advertentie in de Zorgen, op een zeepkist in zijn eigen gemeente, see if I care." Opletten dendof, zodadelijk verander je nog in een libertair. Geldt je uitspraak ook voor functionarissen van met overheidsgeld gesubsidiëerde vzw's of voor politici?

#65275

LVB

 

Dit geding was niet gericht tegen Dusauchoit, zijn recht op vrije meningsuiting was dus niet in gedrang. Het was de VRT als instituut dat gesanctioneerd werd. Dat lijkt mij toch een belangrijk onderscheid.

Dusauchoit werd door de VRT wel op de vingers getikt en heeft zich verontschuldigd... nadat de broer van Pim Fortuyn een klacht had ingediend. Hoe het intussen met die klacht vergaan is, weet ik niet.

#65276

dendof

 

"Geldt je uitspraak ook voor functionarissen van met overheidsgeld gesubsidiëerde vzw's of voor politici?"

Die gesubsidieerde pipos kunnen inderdaad zeggen wat ze willen, maar ze moeten niet komen bleiten als ik en een aantal gelijkgestemden erin slagen om de subsidiekraan toe te draaien. Wiens brood men eet, die men beter niet onderschijt.

Leden van de wetgevende macht zijn ENKEL verantwoording verschuldigd aan hun kiezers, en aan niemand anders.

Leden van de executieve, zowel de ministers als hun legertje ambtenaren zouden idealiter zich ook neutraal moeten opstellen. Nu ja, pseudo-idealiter, echt-idealiter zouden ze allemaal een schop onder hun kont moeten krijgen en verplicht zijn te gaan werken voor hun boterham in de privé.

#65278

Dr. Ernst

 

@ Luc:

<<Hoe het intussen met die klacht vergaan is, weet ik niet.>>

Trek het je niet aan, Luc, ik weet het ook niet. Het is niets uitzonderlijks. Het komt zelfs heel vaak voor.

#65289

Brullio

 

alle moslims het land uittrappen klinkt ook heel erg

maar het is wel een oplossing

die werkt

de moslims schieten op ons, mogen wij onszelf nog verdedigen?

#65328

ivanhoe

 

@ Brullio:

"DE moslims"

Ik kom dagelijks moslims tegen die mij gewoon gerust laten en braaf (veel te veel) belasting betalen en werkgelegenheid creëren. Buitenschoppen allemaal?

#65331

Benny Marcelo

 

Ik snap toch efkes niet goed wat de moslims hier plots aan te pas komen?

#65332

dendof

 

Brullio is waarschijnlijk een linkse stooge die hier rotzooi post en dan hoopt dat er iemand op regaeert zodat hij deze site bij het CGKR kan aanklagen.

#66158

Brullio

 

ik raad jullie aan artikel een en zes van onze grondwet te lezen, en dan soera 4:34 van de koran hardop voor te lezen aan je vrouw, moeder, of dochter.

kijken of er een kwartje valt...

#66160

LVB

 

Soera 4 : 34

"De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben.

De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat God erover waakt. Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in de rustplaatsen en slaat haar. Als zij jullie dan gehoorzamen, dan moeten jullie niet proberen haar nog iets te doen. God is verheven en groot."

Duidelijk in strijd met het verbod op het verspreiden van teksten die oproepen tot discriminatie op basis van geslacht. Verbod dat ik uiteraard afkeur. Er is volgens mij dus niks mis met het *uiten* van dergelijke meningen, zolang deze meningen niet in wetten worden gegoten. Met andere woorden, zolang er niet in de feiten geraakt wordt aan de scheiding tussen kerk en staat. Oproepen om de scheiding tussen kerk en staat op te heffen, daar is uiteraard ook niks mis mee, want dat is het verspreiden van een mening.

#66164

Nicolas -(uitgelogd)

 

Brullio kent blijkbaar zijn grondwet niet. Art. 1 en 6 zijn artikelen die de structuur van de Belgische staat regelen, niet het gelijkheidsbeginsel (dat laatste zin in art. 10 en 11). Waarschijnlijk heeft hij een oude grondwet bij de hand.

#67937

Brullio

 

Neen, die van nederland.

#67938

Brullio

 

als ik niet mag roepen 'sla de moslims, tot ze gehoorzamen, want moslims zijn minder dan ons', dan word ik opgepakt, wegens aanzetten tot discriminatie en geweld.

Als een MOSLIM oproept tot het slaan van vrouwen totdat ze gehoorzaam zijn, omdat vrouwen minder zijn dan mannen, dan krijgen ze - subsidie! zendtijd! RESPECT!

ander voorbeeld.

snij ik de oren van mijn kinderen af, zonder medische reden, dan is dat strafbaar. Erger, dan een neus breken, dat heelt weer. Iets afsnijden van een mens, is mutilatie. Amputatie.

Ok. Snij ik de voorhuid van mijn kind af. Omdat ik moslim ben. Zonder medische reden. Mag. Krijg je vergoed, van het ziekenfonds.

vraagje.

als moslims boven de wet staan. WAAROM ZOUDEN WIJ DE WET DAN NOG HANDHAVEN?

vraagje. als moslims mogen oproepen tot geweld, mag ik dan OOK oproepen tot geweld, of geld voor mij een ANDERE wet, dan voor gelovigen?

korter gesteld:
Staan gelovigen BOVEN de wet?

Artikel 1 van de nederlandse grondwet zegt: discriminatie op grond van geslacht is verboden.
artikel 6 van die grondwet zegt: geloven staat vrij, BEHOUDENS de wet.

soera 4:34 van de koran, woord van god, voor alle moslims, zegt, dat vrouwen minderwaardig zijn, en geslagen moeten worden, totdat ze gehoorzamen.

handhaaf de wet, of schaf hem af, zodat we niet langer met een hand op de rug hoeven vechten tegen een tegenstander, die schijt heeft aan de wet, en aan de lopende band geweld predikt/hanteert.

Ghandi wist: je KAN niet samenleven met moslims in vrede!