De Gucht vindt vrijheid geen VLD-basisprincipe

Jos Bouveroux, Karel De Gucht
In een interview met De Standaard zegt minister van buitenlandse zaken Karel De Gucht een aantal verstandige zaken over buitenlandse politiek. Interviewer Bart Brinckman daarentegen geeft via zijn vraagstelling blijk van zijn gekleurde kijk op de wereld: het ziet er volgens Brinckman niet goed uit nu Condoleezza Rice benoemd is tot VS-minister van buitenlandse zaken, en: "geen zinnig mens gelooft dat je in Irak verkiezingen kunt organiseren", weet Brinckman. Op die laatste uitspraak plaatst Brinckman geen tijdskader noch voorwaarden, zodat we dit interpreteren als "democratie is goed voor Westerlingen, maar niet voor Irakezen". Soms vraag ik mij bij het lezen van interviews in De Standaard af wie de interviewer is, en wie de geïnterviewde. Ook de titel en de ondertitel van het interview stemmen niet geheel overeen met de genuanceerde standpunten van De Gucht op dat vlak.

Toch laat het interview met De Gucht een wrange smaak na. Vooreerst laat De Gucht zich negatief uit over de film "Submission" van Ayaan Hirsi Ali. "Die film is krenkend omdat hij veralgemeent. Hij visualiseert het idee dat elke islamiet zijn vrouw per definitie als een onderdanig wezen beschouwt. Maatschappelijk is zo'n oefening nutteloos. Dat is onverantwoord gedrag", aldus De Gucht. Een gevleugelde uitspraak van diezelfde De Gucht over mestkevers komt mij spontaan voor de geest. Die was - uiteraard - niet krenkend, niet veralgemenend, en visualiseerde niet het idee dat elke kiezer van het Blok een stuk ongedierte is. De Guchts partijgenoot Dirk Verhofstadt had mijns inziens een betere appreciatie van Submission. En ook Mia Doornaert stelde gisteren in De Standaard dat het in vraag stellen van de vrije meningsuiting opdat "bepaalde bevolkingsgroepen zich niet geschoffeerd zouden voelen", in feite neerkomt op het behandelen van "migranten als intellectueel gehandicapten, die we paternalistisch in bescherming nemen".

Helemaal bruin bakt De Gucht het evenwel als hij stelt "Als je iets niet weet, moet je terugvallen op je eigen basisprincipes: voor de VLD is dat pluralisme, democratie, respect voor mensenrechten en verscheidenheid". Ik zal ongetwijfeld niet de enige liberaal en niet het enige VLD-lid zijn dat zich afvraagt waarom "vrijheid" opvallend ontbreekt in dit lijstje. De opsomming die De Gucht geeft, zou evengoed door de SP.A, Spirit, CD&V of N-VA en wellicht nog door andere partijen kunnen gehanteerd worden. Vrijheid, het terugdringen van bureaucratie, betutteling en de greep van de overheid op vrije initiatieven, was en is één van de belangrijkste fundamenten van de VLD. Het is niet de eerste keer dat een VLD-kopstuk de eigen basis schoffeert. Ik zal ongetwijfeld niet de enige liberaal en niet het enige VLD-lid zijn dat af en toe zin heeft om bij wijze van spreken een emmer ijskoud water uit te kieperen over het hoofd van één of ander VLD-kopstuk. Het herinnert mij meteen aan de redenen waarom ik me kandidaat gesteld heb voor het nationaal partijbestuur van de VLD. Back to basics.

De Gucht zou verontschuldigend kunnen opwerpen dat hij het lijstje uit zijn mouw toverde naar aanleiding van een concrete vraag over de manier waarop de politiek in het algemeen en zijn partij in het bijzonder moet omgaan met het Vlaams Blok/Belang, en dat "vrijheid" in die context minder van belang is. Maar dat eventuele argument snijdt geen hout: ook op dat vlak zijn vrijheid en ontstaatsing wel degelijk belangrijke elementen die in het debat kunnen betrokken worden, zoals Roland Duchâtelet onlangs aantoonde.

Reacties

#2818

JVS

 

Ik ben tegenwoordig bang voor het woord "vrijheid", en in het bijzonder hoe sommigen dat woord beginnen te interpreteren, nl. als "alles kan, alles mag". Dat help onze maatschappij naar de kl****.

#2819

JDV.

 

Eventjes reageren op RD zijn pennevrucht.

Je kan de staat natuurlijk minder bureaucratisch maken door meer te informatiseren. Maar als je evensnel het aantal ambtenaren laat afvloeien (door niet meer aan te werven) als dat je informatiseert, krijg je geen betere administratie. Ze zal even bureaucratisch blijven, omdat de ambtenaren steeds met minder zijn, en voor wat betreft de 'klantvriendelijkheid' of het gebrek daaraan zich zullen verschuilen achter het computersysteem en zijn onwrikbaar kader.

Wil je minder bureaucratie dan moet je eerst betere wetten maken, transparante wetten, wetten die voor de gebruiker bevattelijk zijn en praktisch gecontroleerd kunnen worden. Blijf je werken met complexe staatsstructuren en wetgevingen dan volstaat een contractueel niet, want die komt maar zijn job doen, zonder belang te hechten aan het fundament van zijn opdracht.

Een belangrijk aspect bij die problematiek is evenwel dat meer dan de helft van de wetten boven ons gemaakt worden (de EU), en wij ze gewoon moeten toepassen.

Dus wil je vereenvoudigen dan moet je voornamelijke die andere helft van de wetten (nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke) naadloos laten aansluiten aan de Europese wetgeving. Verander je om de haverklap, dan is dat een onbegonnen taak. Dan vermindert de kwaliteit van de prestaties geleverd door de ambtenarij omdat zij niet alleen de wetten moeten controleren maar zich daartoe ook intern moeten reorganiseren, en ze bij een ondermaatse bezetting met onvoldoende zijn om dat te organiseren.

Zet je de ambtenarij permanent op een 'hongerdieet' wel dan vervalt men in lethargie, want je biedt geen perspectief meer, geen motivatie om een inspanning te leveren. Want zeg nu zelf, als je ballen aan je lijf hebt, ga je toch niet werken om die andere naar de top te dragen ?

Werk je met duidelijk omschreven taken, met een duidelijk afgelijnd begin en einde, dan moet je extra controleren of die taak ook effectief uitgevoerd wordt. Indien die controle onvoldoende aanwezig is, dan heeft die contractuele ambtenaar dat vlug in het snuitje, en presteert hij enkel pro forma, dus met een minimum aan inspanning het maximum behalen, want finaal zit er voor hem toch niks meer in dan gedurende enkele jaren een wedde opstrijken.

Door te informatiseren, kan je niet verlangen dat je met de helft van het ambtenarenkorps dubbel zo snel werkt, en maar half zo lang moet wachten op een antwoord (op een gestelde vraag).

Door te informatiseren ga je met een constant personeelsvolume eerst een betere kwaliteit leveren : betere organisatie van het werk, sneller verwerken, sneller resultaten boeken, uniformer werken, gelijkvormige prestaties, meer inzicht in het functioneren van de verschillende geledingen van de dienst(en).

Het is pas in een tweede fase, na de analyse van de implementatie van het systeem dat je zal vaststellen dat er overbodige zaken gevraagd worden aan de burger, of dat er overbodige gegevens ingeput worden of gecontroleerd worden, dat die gegevens reeds voorhanden zijn, dat het volstaat om je structuur aan te passen om vast te stellen dat je eigenlijk met minder ambtenaren een betere kwaliteit kunt leveren.

Maar in dat stadium zitten we nog belange niet, terwijl er al jaren niet meer op een realistische wijze aanwervingen gebeuren. Zodoende vermindert de kwaliteit van de overheid, misschien niet op bepaalde functies die nu extra in de kijker staan, maar op vele andere plaatsen waar dat niet het geval is.

Niet akkoord ? Het alternatief : wetten afschaffen of ze drastisch vereenvoudigen, en minder uitzonderingen toelaten, of minder variatie in de taxatie-voeten (dus eenvoudiger te controleren), dus de vrije markt zijn rol laten spelen, en minder de wetten maken op maat van de gebruiker. Maar de eerste voorwaarde om daaraan te voldoen is een verbruiker die niet protesteert dat zijn bevoordeligde positie op de helling komt staan.

Maar dat is een politieke aangelegenheid, en dat is niet de verantwoordelijkheid van de ambtenaar.

Beste Luc, zelfs met een sterk ontstaatste maatschappij, heb je nog altijd ambtenaren nodig, maar geen ambtenaren als vertegenwoordiger van de overheid, maar van de burger, de kiezer die de leiding van de overheid aanduidt.

Noot : leuke analyse van RD zijn analyse van het VB hun strategie en planning. Ook 'dat' stemt tot nadenken.

#2820

Outlaw Mike

 

De "Standaard" is een donkerrood blad geworden. Peter Vandermeersch had na 13 juni een zeldzaam mea culpa inzicht toen hij vaststelde dat op zijn redactie teveel (uitsluitend?) mensen van (linkse) politieke gezindheid rondliepen. Neem nu Evita Neefs en haar bijdragen over de States. De haat voor het conservatisme druipt eraf. Tom Naegels: nog zo'n zichzelf feliciterende rode rakker.

Wat De Gucht betreft: de man bezit de merkwaardige abiliteit om zeer zinnige uitspraken te laten vergezeld gaan van totaal contradictorische uitlatingen. Hij merkt terecht op dat de Congolese eenheidsregering geen figuren met minimaal staatsmanschap of competentie telt, en dan gaat hij notabene de lof zwaaien van Kagames regime, dat afglijdt naar een dicatuur en waarvan het kopstuk, Kagame zelf, naar alle waarschijnlijkheid een rol speelde in het ontketenen van de Rwandese genocide.

De Gucht is een rare vogel.

Zeg luc, als je verkozen wordt, en ik wens het je van harte toe, kun je dan die knurften in de Melsensstraat duidelijk maken dat ik nu lid ben van het Vlaams Belang? Ze BLIJVEN me de Burgerkrant opsturen!!! Heb nochtans geen lidgeld meer betaald. Enfin, zo heb ik toch je fotoke gezien. Spijtig genoeg hebben ze je geen column gegeven.

#2821

bernard

 

Maar, Luc, daar begrijp ik werkelijk niks van. Kandidaat voor het VLD bureau?

Kun je één partijbureau van een VL partij in de loop van de laatste - pakweg- 20 jaar noemen, dat iets anders is dan:

- de maandagmorgenoefening van de ministers en partijleiding ( met wat volk bij ) om de stand van zaken op een rijtje te zetten en de komende 7 dagen voor te bereiden?

- een utiliteit voor de aanwezige niet - partijleidingselementen om wat zaakjes te regelen?

- een alibi om daarna eens samen met wat bondgenoten uit eten te gaan?

- een verbaal verspreidingsmiddel voor de boodschappen van de " bollebozen"?

- een probaat middel/ uitvlucht om na afloop een persconferentie te organiseren ( O.K.: daarop komt sleet, je wel iéts te vertellen hebben)

- en méér van dat soort leukigheden.

#2822

Pieter Cleppe

 

Inderdaad jammer van Karel De Gucht. Maar ik vermoed dat het toch een jammerlijk vergeten is.

Hoewel Michael Cosyns een punt heeft ivm Kagame, vind ik dat men De Gucht moeilijk inconsequentie kan verwijten.

Zijn hele loopbaan al is De Gucht een zogenaamde 'sociaal-liberaal'. Alhoewel ik begrijp wat daarmee bedoeld wordt (welvaartstaat, inperken van de absolute vrije mening, mainstream-aanhankelijkheid, liberalisme op het morele vlak, bv. euthanasie), vind ik toch dat deze term noch sociaal, noch liberaal is (op de euthanasie etc. dan na).

Ik vind dat men moeilijk beperken van vrijheid als iets liberaal kan omschrijven. Als men dit al goed zou vinden, moet men het al niet liberaal noemen.

Met betrekking tot De Gucht en tal van zij die zich 'liberaal' noemen, moet er voor gewaarschuwd worden niet de gevleugelde socialistische uitdrukking te huldigen dat 'de wet bevrijdt'.

De wet (als beslissing van beleidsvoerders) bevrijdt immers niet. De wet is gecontroleerd geweld, of dit nu gaat om oorlogen in Irak, of verboden op religieuze symbolen zoals Boerka's of hoofddoeken.

De wet als natuurrechtelijk begrip, dat de rechten van elk individu definieert als zo ver gaande tot ze de vrijheid van een ander individu raken, bevrijdt echter wel en vormt de basis voor ontwikkeling.

Oorlogen om volkeren van dictators te bevrijden en oorlogen om vrouwen van hun hoofddoek te bevrijden, zullen een betwijfelbaar resultaat hebben. Een zekere overwinning boekt men echter via de markt. De markt verzacht de Chinese dictatuur, en Westerse vrouwen zijn bevrijd door de markt. De markt is vrede, vrije wil en beschaving.

Maar ik wens Luc veel succes met zijn kandidatuur voor het VLD-partijbestuur. De VLD is in tegenstelling tot het Vlaams Belang een partij die wel een ideologie achter zich heeft die de vrijheid lief heeft, hoezeer ik toch het praktizeren van deze principes door de VLD zou relativeren.

#2823

bernard

 

Kijk, nog één opmerking, ze komt van de blogger Erik Dams, http://www.erikdams.com/web...

" De taaladviseur van de VRT geeft ons in zijn tweehonderdste Taalmail weer een slimme tip: "We gebruiken de naam Vlaams Belang zonder lidwoord, net zoals de namen Groen! en Spirit. Zo voorkomen we ook mogelijke verwarring met het Vlaamse belang."

#2826

Eric Jans

 

Lievelingen toch, dit is België! Het land dat altijd al overleefde dankzij z'n kolonies: de Congo en Vlaanderen.

Als de 'liberale' De Gucht de 'vrijheid' vergeet, is dat geen toeval. Hij heeft zijn zieltje aan het systeempje verkocht.

Kareltje heeft dat (lang geleden al)gedaan om carrière te kunnen maken, zoals ze dat allemaal moeten doen als ze vooruit willen in de Brusselse salons.

Dat heeft met 'sociaal-liberale principes' geen fluit en geen moer te maken. Dat heeft in België nog nooit één dag, één uur of één minuut met gelijk welk principe iets te maken gehad.

Hoe lang gaan we elkaar hier nog Liesbeth blijven noemen?

Luc... ik gun je dat postje in dat partijbureau... geniet ervan, maar als je niet meedanst zal je daar niets en nul komma nul betekenen. Dat weet jij net zo goed als ik, als heel Vlaanderen.

Onze grootmoeders indachtig: "Trek maar een goed kostuum aan als ge naar Brusselt moet, jong."

Dàt heeft Verhofstadt gedaan na zijn beroemde denksessie in Toscane: hij is gaan nadenken over de woorden van zijn bomma en is teruggekomen om 'met zijn 's zondags kostuum aan naar Brussel te gaan en premier te worden.

Verhofstadts 'basics' waren - aanvang jaren '90 - zo geliefd in Vlaanderen om één enkele fundamentele reden: de Vlaamse belangen die hij daarin verdedigde! Daarom werd hij ook 'da Joenk' genoemd door de Belgicistische vakbondsbonzen. De rest was van dat Burgermanifest was een beetje leuke franje.

Resultaat?

Vlaanderen is nooit zo geroofbouwd geweest als onder die kut-liberalen.

En nu wat komen zeveren over 'basiswaarden' van een stelletje oplichters als die anticonfederalistische junta van de nochtans 'statutair' (+50%!)confederalistische VLD-partij!? Hoe durven jullie nog!

Mensen! Dat is toch niet meer ernstig!

Luc... geloof je eigenlijk jezelf nog?

Verwacht je nu dat we gaan denken:

Luc Van Brakel!!! 'DIE' gaat het nu eens allemaal veranderen!!!

Soms krijg ik de indruk, Luc, dat je graag een Vlaams Belanger zou zijn maar dat je het je professioneel niet kan permitteren.

#2827

Outlaw Mike

 

Eric Jans schreef: "Dàt heeft Verhofstadt gedaan na zijn beroemde denksessie in Toscane: hij is gaan nadenken over de woorden van zijn bomma en is teruggekomen om 'met zijn 's zondags kostuum aan naar Brussel te gaan en premier te worden."

Ik had het zo nog nit bekeken maar nader beschouwd zou dat best wel eens kunnen. Per slot van rekening valt zijn premierschap samen met het verloochenen van alles waar hij in de jaren 80 voor stond. Om "salonfaehig" te worden vrees ik dat hij inderdaad zijn ziel verkocht heeft. Dat heeft bij een heleboel medestanders van toen, mijzelf inbegrepen, niet gepakt.

En nu je Toscane vermeldt, moet ik er plots aan denken dat hij altijd eens moet uitwaaien als hij het deksel op zijn neus krijgt. Ik heb vernomen dat hij, nadat hij het voorszitterschap van de EU-Commissie miste, urenlang ging wandelen langs het Picardische strand. Benieuwd of hij zat te bedenken of hij alsnog ooit voorzitter kon worden.

Ik ben lang een bewonderaar geweest maar ik denk dat zijn allesverterende ambitie zijn idealisme naar een achterkamertje gedrumd heeft.

#2831

LVB

 

@Eric Jans: Me dunkt dat u bij het speculeren over mijn politieke denkbeelden, twee denkfouten maakt:

1) Het is niet omdat ik de inperking van de vrije meningsuiting heftig veroordeel, in casu naar aanleiding van de veroordeling van het Vlaams Blok, dat ik daarom ook achter de denkbeelden van die partij sta.

2) Bij het beoordelen van politieke partijen kan men zich hoofdzakelijk op twee aspecten richten: de ideologische onderbouw en de politieke praktijk. Zoals Pieter Cleppe hierboven al stelde is er voor een liberaal weinig mis met de ideologische onderbouw van de VLD, maar wel met het in de praktijk brengen van die principes. Nu kan dit mijns inziens geen reden zijn om over te stappen naar een partij als het Vlaams Belang. Als je partij A vergelijkt met partij B, dan moet je ofwel de ideologische onderbouw vergelijken, ofwel de politieke praktijk. Dit laatste kan bij een oppositiepartij niet. Het is uiteraard onzinnig om de theorie van partij B te vergelijken met de praktijk van partij A. Ofwel vergelijk je de ideologie, ofwel de politieke praktijk.

Verder hou ik mij aan dat andere motto van Voltaire: si tous les dégoutés s'en vont, il n'y a que les dégoutants qui restent.

#2832

LVB

 

@Outlaw: om even de puntjes op de i te zetten, is het tussen 1995 en 1997 dat Verhofstadt zijn retraite voltrokken heeft en zijn "bocht" gemaakt heeft.

Van 1988 tot 1995 bestond er de facto een cordon sanitaire tegen Verhofstadt vanuit de vakbonds- en ziekenbond-partijen. Hij werd als een gevaar beschouwd voor het voortbestaan van een aantal parasitaire mechanismen, aanvankelijk omwille van zijn budgettaire orthodoxie ("da joenk"), later omwille van zijn anti-middenveld ideeën in zijn burgermanifesten.

De neo-liberale standpunten die de VLD innam tussen 1992 en 1995, leverden (ondanks de zeer gunstige peilingen) electoraal niet het verhoopte succes op, onder meer door demagogische campagnes van links (Tobback zei dat Verhofstadt de pensioenen van de mensen wou afpakken, terwijl Verhofstadt enkel gewaarschuwd had dat het huidige pensioensysteem bedreigd wordt door de vergrijzing, een inzicht dat intussen tot alle partijen is doorgedrongen).

Ja, er is dus een Verhofstadt-bocht geweest. Ja, Verhofstadt heeft zijn kostuum aangetrokken om weer in Brussel aan de bak te kunnen komen. Ja, ik betreur die bocht en ik sta nog altijd achter de ideeën die de VLD tussen 1992 en 1995 lanceerde. Nee, ik begrijp niet hoe het Vlaams Belang, een nationalistische partij met hoogstens een broos liberaal laagje vernis, daarop een antwoord zou kunnen vormen. Wel kan ik begrijpen dat sommige liberalen voor het Belang stemmen, louter om de VLD-kopstukken "pijn te doen", in de hoop dat zij daardoor tot inkeer komen. Deze Blok-stem als signaalfunctie is wel iets anders dan het Belang als een "beter liberaal alternatief" beschouwen.

#2833

JDV.

 

@ Luc, om over na te denken : Onder dat broos laagje vernis, zit daarna nog een dunner laagje gele verf.

@ ... Als je de wereld vereenvoudigt tot 'wij' en de anderen, dan wordt het echt eenvoudig en dan heb je altijd gelijk.

#2835

Outlaw Mike

 

Welja Luc, uiteraard. Ik heb me misschien niet zo goed uitgedrukt. Vanzelfsprekend moest hij EERST de bocht maken om pas daarna aan de bak te kunnen komen.

Je schijnt enigszins denigrerend te doen over mijn overstap naar het Vlaams Blok. Ik wil nog even ter herinnering brengen dat ik een zeer overtuigde liberaal was en Verhofstadts ideëen me in de jaren 80 als muziek in de oren klonken. Ik was ook met hart en ziel jongerenvoorzitter in mijn geboortestad in '93-'95.

Ik zal grif toegeven dat een deel van het gedachtengoed van het VB me NIET aanstaat. Er is ten eerste het economisch programma, dat niet echt vrijemarktgericht is. Er is de m.i. onvolwassen houding t.o.v. de toekomst van Europa: ik vind dat Europa een United States of Europe moet worden naar het voorbeeld van de USA om nog mee te tellen in de wereld van morgen, waar de nieuwe blokken de dienst zullen uitmaken; het VB ziet de EU liever als een los samenwerkingsverband ZONDER overheveling van nationale autoriteit naar een supranationaal niveau. Tot slot ben ik TEGEN de opsplitsing van België.

De voornaamste reden voor mijn overstap is dat het VB zich als enige partij de werkelijk dodelijke bedreiging realiseert die uitgaat van de Islam. Dit gevaar wordt op gruwelijke wijze onderschat.

Mijn enige hoop is dat de gedwongen injectie van vrijemarktmechanismen en democratie die de VS het M.O. toedient zal leiden tot een welvarender regio die geen ontevreden achterlijke islamitische massa's meer exporteert naar het westen. En ook dat de liberalisering progressieve Moslims zal aanmoedigen hun reformatie-agenda door te drukken.

O.a. daarom heeft het werkelijk bewonderenswaardge initiatief van de States in Irak van in het begin mijn onvoorwaardelijke goedkeuring weggedragen.

#2836

Francis

 

Even proberen on topic te blijven.

@luc : Akkoord over de vraagstelling van BB. Maar ik heb zo een beetje het gevoel dat je hele stelling opgehangen is aan een lapsus. En wie een hond wil slaan ...

Maar ik ga De Gucht hier niet verdedigen, want dat kan hij veel beter zelf.

Weet trouwens dat het partijbestuur steevast een uur voor het partijbestuur begint hé ;-)

@michael : Ik zorg er voor dat de BK niet meer in uw bus belandt.

#2842

Outlaw Mike

 

Dank u Francis. Ik neem aan dat u ook stemt. Mag ik bij deze een goed woordje plaatsen voor Luc en Boudewijn Bouckaert? Als apparatchiks als Somers, Vautmans, Noreilde of Gatz verkozen worden vrees ik dat het met de VLD alleen maar bergaf blijft gaan.

Ik heb op uw site uw post "Another four years" gelezen en het zal u misschien niet verbazen dat ik het er totaal oneens mee ben. Maar zoals u zegt, we proberen on topic te blijven.

#2845

LVB

 

@Francis: als een gewezen partijvoorzitter bij het opsommen van de basisprincipes van zijn partij het belangrijkste principe niet vermeldt, dan kan dat misschien een onbedoelde lapsus zijn, misschien ook niet. In beide gevallen heeft het nieuwswaarde.

En wat die stok en die hond betreft: ik heb op deze weblog ooit goede dingen over De Gucht geschreven, dus ik zoek niet per se naar stokken om hem te slaan.

#2846

Siegfried Bruckmann

 

Persoonlijk twijfel ik er niet aan dat het niet vermelden van vrijheid niet meer dan een lapsus is van De Gucht, iemand die een goede reputatie heeft op het verdedigen van de liberale ideologie en het programma van de VLD. Ik kan me zelfs inbeelden dat het van zo'n evidentie is dat Karel er gewoon niet aan dacht. Zijn uitspraak over Submission is inderdaad heel bedenkelijk en het verrast me zelfs deze uit de mond van De Gucht te horen. Het zou verfrissend zijn een recht van antwoord te lezen.

#2847

koen

 

@ Cosyns, als je tegen Vlaamse vrijheid en Onafhankelijkheid bent zit je niet op de juiste plek.

@ LucVB, ik onderschrijf kolonie theorie van Eric Jans en zijn analyse("Verhofstadts 'basics' waren - aanvang jaren '90 - zo geliefd in Vlaanderen om één enkele fundamentele reden: de Vlaamse belangen die hij daarin verdedigde! Daarom werd hij ook 'da Joenk' genoemd door de Belgicistische vakbondsbonzen. De rest was van dat Burgermanifest was een beetje leuke franje.")

dus dat Verhofstadt succes had door zijn opkomen voor het Vlaams Belang (bvb hij sprak in aanloop van de verkiezing '99 wekelijks bij alle regionale afdelingen van de Vlaamse Volksbeweging) ... op die analyse ga je (wijselijk?) niet in ... me dunkt is VLD terug PVV geworden, die andere van Brakel zal er niet rouwig om zijn.

kan je alsnog je standpunt tov confederalisme uiteenzetten, (en misschien ook hoe je dat binnen de VLD en later in Belgisch politiek ziet te realiseren (of juist niet))

dank,

koen

#2848

troppie teveel

 

Cosyns, jij bent toch niet toevallig Anke Van dermeersch in travestie?

#2849

Outlaw Mike

 

Koen, partijprogramma's worden uiteindelijk geschreven door een flink aantal personen om zoveel mogelijk mensen onder een gemeenschappelijke noemer te verenigen. Er zullen bitter weinig leden zijn van om het even welke partij die het met werkelijk alles in hun partijprogramma eens zijn.

Zoals ik al zei, ik beschouw de aanwezigheid van een Islamcultuur in haar huidige vorm als een dodelijk gevaar voor onze rechtsstaat. Afgezien daarvan ben ik op ethisch vlak nogal conservatief. Die twee dingen, gekoppeld met het feit dat ik vind dat de VLD een flinke bolwassing nodig heeft, waren uiteindelijk doorslaggevend voor mijn verhuis naar het Blok.

Dat in mijn ogen onrealistische idee van een Vlaamse Republiek neem ik er maar bij. De kans is trouwens groot dat het allemaal zal koelen zonder blazen. Als we de Walen op één of andere manier tot financiële verantwoordelijkheid kunnen dwingen vervalt één der voornaamste motivaties tot secessie.

#2850

Outlaw Mike

 

Zeg troppie teveel, kijk eens in het handschoenkastje van je R4, misschien ligt er wel een argument in.

#2851

Outlaw Mike

 

Nog een paar opmerkingskes over de fameuze Moslimexecutieve. Dit zijn enkele excerpten uit De "Standaard" van het laatste weekend:

"De Moslimexecutieve veroordeelde gisteren voor het eerst officieel de moord op Theo Van Gogh en de doodsbedreigingen voor senator Bousakla."

Waw, na 17 dagen!

"Geen enkel principe in de Islam laat toe zo te handelen", zij aftredend voorzitter Mohamed Boulif.

AFTREDEND voorzitter mensen, AFTREDEND voorzitter. Ik had liever gehad dat de AANTREDEND voorzitter dat gezegd had.

"Wij zijn tevreden dat Bousakla zich weer vrij kan bewegen".

Tevreden ja, mijn gat. I verwed er mijn collectie centerfolds om dat je heel de tijd in stilte zat te ginnegappen om Bousakla.

Op blz. 3 was er een grote foto van Mohamed Boulif en Mohammed Toujgani, voorzitter van de liga van Imams in België, de laatste in dishdasha, keppel, met jihadistenbaardje en norse blik. Boulif: "Stop ermee ons te brandmerken".

Wat ik al niet gehoord heb van die Moslimexecutieve. Op zeer democratische wijze verkozen in een moskee zonder inspraak van vrouwen (weet het CGKR dit al???) Leden die als ze het niet eens kunnen worden al vechtend over het tapijt rollen. Dreigend schisma tussen "Vlaamse" en "Waalse" imams (tiens tiens). En ik ben zeker dat Bousakla nog een veel kleuriger plaatje zou kunnen schetsen.

#2855

koen

 

die imams zijn tenminste al overtuigd van het voordeel van splitsing in Waalse en Vlaamse executieve, nu Cosyns nog ;-)

#2856

troppie teveel

 

@outlaw: mag het ook mijn BMW 7 zijn?

hier een paar:

- overloper van VLD naar VB

- praat als een blondje met teveel make-up

#2863

Reagens

 

@Koen: beschouw het als een vorm van integratie.

@Michael: vreemd dat je een onafhankelijke republiek Vlaanderen als onhaalbaar beschouwd. En wat die reactie van die Imams betreft vindik het al verbazend dat ze überhaupt gereageerd hebben, en dan nog de actie in kwestie veroordeeld. Bij mijn weten gebeurt dat vrijwel nooit, mss een positieve evolutie nr de toekomst toe.

#2865

Eric Jans

 

Liberale, socialistische, christen-democratische of andere princiepes... je moet eerst 1. ofwel in België de Vlaamse meerderheidsrechten laten gelden ofwel 2. de Vlaamse onafhankelijkheid forceren.

Dit is wat je doet, Luc: lullen en leuteren over prachtige beginselverklaringen en principes die - NET zoals bij Verhofstadt! - naar believen zullen behandeld worden door Spitaels (jaren '80) en Di Rupo (jaren '90 tot nu).

Ik spreek er me niet over uit of ik je ideeën goed of slecht vind. Dat zou belachelijk zijn. Tijdverspilling.

First things first. Eerst de democratie herstellen, dan het gevecht om de ideeën. Eerst Vlaamse macht, pas daarna zien hoe en wat we daarmee gaan doen.

In het huidige België is en blijft een stem voor de VLD een stem voor de PS.

De rest is blablablablabla... .

Zo zie ik het.

#2868

Eric Jans

 

... ik sluit me daarom aan bij de vraag van Koen: (ik citeer:)

kan je alsnog je standpunt tov confederalisme uiteenzetten, (en misschien ook hoe je dat binnen de VLD en later in Belgisch politiek ziet te realiseren (of juist niet))

dank,

koen & Eric

AAN ALLE 'V'LD-ers: HOU HET ANTWOORD VAN LUC OP DIE VRAAG SCHERP IN DE GATEN EN SPREEK ER HEM PERMANENT OP AAN!!!!

#2869

Outlaw Mike

 

@koen, reagens: het is een feit dat de "Vlaamse" Imams meestal hier geboren zijn, beter geïntegreerd en ronduit gematigder dan de "Waalse", van wie er velen extremistisch zijn en/of "geïmporteerd". Ik heb daarom mijn bedenkingen bij een opsplitsing van de Moslimexecutieve. Overigens zijn er geloof ik 8 leden die indertijd door de Staatsveiligheid NIET GESCHIKT WERDEN BEVONDEN maar die toch, bij de laatste door Onkelinckx georkestreerde "shakeup" in de lente van dit jaar (laat iemand me corrigeren als ik fout ben) benoemd werden.

Reagens, jij "vindt het al verbazend dat de Moslimexecutive ueberhaupt gereageerd heeft".

Ik maak hier twee m.i. verontrustende bedenkingen bij. De eerste is dat ik ervan overtuigd ben dat de (aftredend) voorzitter Boulif (tegen wie overigens een onderzoek wegens geldverduistering loopt) ENKEL gereageerd heeft omdat de druk om iets te zeggen na Bousakla's verwijten te groot was geworden. ENKEL DAAROM.

Ten tweede, je geeft zelf toe dat het je verwondert dat de Moslimexecutive gereageerd heeft. Mag ik daaruit concluderen dat je het als NORMAAL zou beschouwen wanneer het contactorgaan tussen de Belgische Moslims en de overheid NIET reageert als een radicale Moslim een gruwelijke moord pleegt?

De Moslimexecutieve was er als de kippen bij om de moord op Mohammed Chakkar scherp te veroordelen. Het heeft 17 dagen geduurd voor er een lauw protestje kwam tegen de veel beestachtiger moord op Van Gogh, en dan nog na grote druk.

Uitsmijter: problemen bij de Moslimexecutieve: http://www.kifkif.be/module...

#2870

Outlaw Mike

 

@reagens: "vreemd dat je een onafhankelijke republiek Vlaanderen als onhaalbaar beschouwd."

Ik zeg niet dat het onhaalbaar is; er zijn wel meer succesvolle kleine staatjes. Singapore bijvoorbeeld.

Ik kan hier mis zijn, maar ik heb gewoon een "gut feeling" dat een secessie een slechte zaak zou zijn. "Belgium" is nu eenmaal een merknaam en staat voor een zekere identiteit. Tevens heb ik zo het idee dat we met ons BNP en ons inwonertal net genoeg "kritische massa" hebben om nog iets te betekenen op Europees vlak. Om nog net tot de "serieuze kleinen" gerekend te worden, zoals Nederland. Daarentegen, een staatje zo groot als Libanon met 6 miljoen inwoners, dat zou tussen de "groten" helemaal weggekegeld worden. Om van Walloniës wedervaren maar te zwijgen, moest het zijn eigen boontjes moeten doppen.

Nee, ik zie meer heil in de federale staat België... maar het is juist dat de PS een serieuze blok aan het been is. Hoe de Walen ervan overtuigd kunnen worden dat die partij bezig is Wallonië te verpauperen, daar heb ik geen idee van. Ik denk dat het eenvoudigste is gewoon te wachten tot het veel slechter wordt, alvorens het beter wordt. Dus de PS de zaken zo bont laten maken in Wallonië tot de Walen de PS-bonzen eindelijk met pek en veren beklad wegjaagt.

#2882

Eric Jans

 

Jouw citaat:

<<Tevens heb ik zo het idee dat we met ons BNP en ons inwonertal net genoeg "kritische massa" hebben om nog iets te betekenen op Europees vlak. >>

Mijn antwoord: minder dan bv. Zweden, dat minder inwoners heeft dan Vlaanderen.

Belgium merknaam? Voor pedofilie? Voor corruptie? Voor taalstrijd? Komkom.

Rij 5 km. over de grens en ze kennen Prins Philippe nog nauwelijks. Laat me niet lachen.

Nonsens dus!

#2888

Bema

 

Al bij al zijn de Gucht en Verhofstad aan het uitvechten wie nu in feite de eer heeft zijn party om zeep te helpen.

Om beurten met straffe uitspraken afkomen en tenslotte met de corruptialisten weer in de rij gaan staan om Elio Di Pedo te mogen pijpen.

Ik dacht dat beide heren deel uitmaken van de Loge, en dat is zo stilletjesaan gewoon een politieke mafia aan het worden.

#2891

Outlaw Mike

 

Eric, Zweden heeft bijna 9 miljoen inwoners (8.990.000 of zoiets), m.a.w. 3 miljoen meer dan Vlaanderen.

#2900

koen

 

Eric Jans schreef:

... ik sluit me daarom aan bij de vraag van Koen: (ik citeer:)

kan je alsnog je standpunt tov confederalisme uiteenzetten, (en misschien ook hoe je dat binnen de VLD en later in Belgisch politiek ziet te realiseren (of juist niet))

dank,

koen & Eric

AAN ALLE 'V'LD-ers: HOU HET ANTWOORD VAN LUC OP DIE VRAAG SCHERP IN DE GATEN EN SPREEK ER HEM PERMANENT OP AAN!!!!

dinsdag 23 november 2004 @ 21:28

dank Eric, ik blijf idd in spanning wachten

#2901

Eric Jans

 

@ LVB: Ik herhaal even de vraag van Koen, omdat er (nog?) geen antwoord kwam: (misschien pas ná de VLD verkiezingen?

"kan je alsnog je standpunt tov confederalisme uiteenzetten, (en misschien ook hoe je dat binnen de VLD en later in de Belgische politiek ziet te realiseren (of juist niet)

#2902

Eris Jans

 

@ Michael, sorry bedoelde Noorwegen.

Heb het even opgezocht:

De hoofdstad van Noorwegen: Oslo. Het aantal inwoners is: 4,4 miljoen ... Gegevens Zweden: Officiele naam: Konungariket Sverige. Hoofdstad: Stockholm. Aantal inwoners: 8,8 miljoen

Hoedenook, Luxemburg heeft al die jaren al méér stem gehad (zelfs een commissievoorzitter!) dan Vlaanderen. Er zijn nog andere staten die kleiner zijn dan Vlaanderen. Ik vind dat dus maar een zeer dun argument.

#2913

Eric Jans & Koen

 

HALLOOOO LUC VAN BRAKEL???!!!

HET IS ZO STIL DAAR AAN DE ANDERE KANT?!

HHHHAAAALLLLOOOO!!!!

WE HADDEN JE EEN VRAAG GESTELD: Je standpunt i.v.m. confederalisme graag!

HHHHAAAAAAALLLLLLLOOOOOOOOO!!!!!

#2917

koen

 

eric, wel je plaats kennen he, t is hier lucs hoekje, geen reden dus om te beginnen yellen

stuur m misschien eens een e mail

#2919

Eric Jans

 

Koen, al moegeroepen?

#2924

Joe

 

Luc zit thans wellicht in de woestijn. Theo van Gogh zaliger had hem zodus misschien een "kamelenneuker" genoemd, maar in de Mojave zit die dierensoort niet.

#2926

Outlaw Mike

 

Wel, of er kamelen in de Mojave zitten weet ik niet maar er zijn wel degelijk kamelen in de States: http://www.friendshipcarava...

En als ik le niet vergis experimenteerde de US Army in de 19de eeuw met kamelen als lastdier in de aride gebieden van Amerika.

Just my two cents.

Erik Jans, het is gewoon dat ik me voorstel dat een secessie in de praktijk ondoenlijk zou blijken te zijn: wat bijvoorbeeld met Brussel, waarop zowel Vlaanderen als Wallonië aanspraak kunnen maken?

Laat ons liever de schitterende kansen niet vergooien die Brussel België als hoofdstad van Europa biedt. Een secessie met eindeloos getouwtrek rond Brussel zou de internationale instelligen, die in de eerste plaats stabiliteit nodig hebben, wegjagen.

Ik vind wel en herhaal dat de Walen financiële verantwoordelijkheid moet bijgebracht worden. We kunnen om te beginnen assertiever optreden. Zij hebben ons meer nodig dan wij hen.

#2936

Eric Jans

 

@Outlaw: wat u met dit standpunt tot een 'outlaw' zou moeten maken is me een raadsel.

Afgezien daarvan: die 'assertiviteit' kan er in Vlaanderen alleen maar komen als we eens ophouden met ons af te vragen 'wat er van Brussel moet worden'.

Dat de Brusselaars mij eerst eens antwoorden op de vraag hoe ze denken ook maar één enkele tram te laten rijden zonder de ruggesteun van Vlaanderen.

We kunnen Brusselaars niet dwingen van ons te houden maar we kunnen hun wel duidelijk maken dat onze liefde niet onvoorwaardelijk is.

De houding, en ALLEEN deze houding heet 'Vlaamse assertiviteit'.

Trouwens... of 'Brussel' ons meer opbrengt dan dat het ons zou kosten... dat wil ik ('alles' in acht genomen) dan ook nog wel eens bekijken.

Mijn dthese is deze: als het derde gewest niet leefbaar blijkt, dan moet het maar zijn conclusies trekken. Moeten wij daarvoor opdraaien? Waarom eigenlijk en... wat krijgen we in ruil? De halvering of sluiting van DHL?

Wel bedankt.

Ik vind Gent, Brugge of zelfs Kuttekoven, Peutie of Genoelselderen zéker zo mooi als Brussel.

Aan de Brusselaars de keuze of ze nog tram willen rijden.

#2948

koen

 

Brussel ligt in Vlaanderen.

natuurlijk zal Vlaanderen federaal zijn, met garanties voor anderstalige minderheden.

als Brusselaars iets anders van zin zijn, laat ze daar dan eerst eens een bestuursplan met financiële garanties voor pakweg 15 jaar tegenoverplaatsen.

ps de staatsschuld moet ook nog gesplitst worden hé

pps cosyns, de doet er goed aan uw standpunten tegen vlaamse onafhankelijkheid te duiden als hoogstpersoonlijk, dit zijn duidelijk geen partijstandpunten, nochtans programmapunt nr 1 , wat doet gij nog in het Vlaams Belang ?

#2958

LVB

 

Aan de geobsedeerden die de vraag hier al een stuk of tien keer gesteld hebben: op het VLD-ledencongres eind 2002 heb ik voor confederalisme gestemd. De vraag "hoe ik het confederalisme zal realiseren" is ridicuul: de macht van een lid van het partijbestuur is zeer beperkt.

#2960

koen

 

luc,

dank voor je antwoord.

sorry voor het aandringen, maar dat heb je als je niet antwoordt ... terwijl je initieel de indruk gaf veel discussies heel kort op de bal te volgen en wel te repliceren ...

bovendien lijkt het mij belangrijk te zijn, want onderdeel van de 'basics' waar je je op beroept ... of vergis ik mij daarin ?

het roept bovendien ook vragen op ivm de interne partijstructuur en democratie , want hoe zinvol is het houden van congressen en ledeninspraak, als dat nadien zomaar door een Decroo van tafel kan geveegd worden ... en hoe zinvol is jou kandidatuur en tijdsinvestering, als je bij voorbaat stelt op zulk gebied ... geen invloed te hebben ?

toch, veel succes !

#2962

LVB

 

Het is niet omdat De Croo gezegd heeft dat hij tegen confederalisme is, dat de VLD daarom tegen confederalisme is.

Verder zal ik mijn standpunt over confederalisme verdedigen zoals ik dat met al mijn andere standpunten doe.

#2969

koen

 

Ik kan mij anders niet herinneren dat hij voor die uitspraak teruggefloten werd door 'de partijtop', noch dat iemand van die omgeving respect geeist heeft voor een congresstandpunt

Trouwens De Croo heeft daar gezegd dat een congresstandpunt nog geen partijstandpunt is ... hoe zit dat eigenlijk juist ? is daar echt nog een rangorde in ? of was dat dichterlijke vrijheid van De Croo ?

En wat weegt binnen de VLD het zwaarst, het woord van De Croo of een congressbesluit ?

Misschien is het daarom binnen de VLD belangrijker respect en toepassing te eisen voor en van congresbesluiten dan werkelijk nogmaals dat confederalisme te moeten pleiten.

groet,

koen

#2988

Eric Jans

 

Hola, vriend... dát is me wel iets te goedkoop!

Mag ik er even aan herinneren wie binnen de VLD indiener van de vraag naar pro/contra confederalisme was?

Al vergeten?

Jawel hoor... onze goede vriend senator Q!!!

Q wou hogerop. Wat deed hij? Hij schopte herrie in de VLD met het 'confederalisme'op dat congres.

Hij werd vervolgens heel stil over dit onderwerp van zodra hij op zijn postje zat.

Hij heeft vandaag een proper postje gekregen, hij heeft naar zijn bomma geluisterd en zijn s' zondags kostuum aangetrokken en loopt nu braafjes in de pas.

Senator Q trekt vandaag zijn mond niet meer open over confederalisme.

Moet je als Vlaming zó carrière maken in de Belgische politiek?

Licht je standpunt dus maar wat concreter toe:

Is confederalisme voor jou een inhoudelijk breekpunt in het programma om een partijfunctie wel of niet te aanvaarden?

Daar gaat het om. De 'ruzie' (volgens Het Laatste Nieuws) van vandaag in de VLD gaat in wezen over niets anders dan over... de spanningen tussen 'Vlaanderen' en 'België'.

De partijtop steunt België, de basis wil meer Vlaanderen.

Het mag dan simpel voorgesteld zijn; het komt er wél op neer.

Vind jij dus dat het huidige triumviraat Verhofstadt, De Wael, De Gucht met haar Belgicistische denkpatroon en politiek eigenlijk een 'junta' vormt binnen de VLD en moeten ze voor jou daarom zo snel mogelijk afgelost worden of stoort het je niet zo erg en mogen ze nog blijven?

Anders gezegd: is de partijtop 'basic genoeg' of moeten ze weg?

Ik wil als kiezer graag een beetje inzicht krijgen over de vraag om welk soort VLD-er LVB is als het erop aankomt: Vlaams of Belgisch? Confederaal

of unionistisch federalistisch?

Wel, Luc: het komt er NU op aan. Er is herrie in de VLD!

#2989

koen

 

Eric,

t blijft voor mij toch altijd wennen aan die directe, aanvallende 'hollandse' stijl, is dat nu de belangrijkste erfenis van Fortuyn ? zonde toch ...

Luc,

aan de andere kant lijken het mij wel belangrijke en interessante vragen ... zeker nu je kandidaat bent voor het partijbestuur...

groet,

Koen

#2990

Eric Jans

 

@Koen: 'aanvallende Hollandse stijl'?

Vlaamse stijl. Maar we leven in een staat die ons al 175 jaar probeert te doen geloven dat dat tegenstrijdig zou zijn.

Zeg dus maar: 'Laaglandse stijl'.

Aan Belgische verbloemingen heb ik inderdaad lak. 'Belgische' politici verklaren bv. in één zin dat er nauwelijks of geen financiële transfers zouden zijn tss VL en W maar dat de solidariteit wel overeind moet blijven. (Demotte)

Wel wel wel. Democratie op z'n Belgisch: ze hebben toch weer de indruk gewekt dat ze zowaar een verklaring hebben afgelegd!

Ik ben een anti-separatist en beschouw het separatisme dat zich 'België' noemt als een niet legitiem, illegaal kankergezwel dat al 175 jaar woekert.

Maar ik had Fortuyn niet nodig om tot dat inzicht te komen.

Er is - al 175 jaar lang! - geen enkele Belg die een zinnig argument zou kunnen formuleren tegenover een Vlaming/Nederlander.

Er zijn geen logische argumenten pro-België. Zo simpel is dat en ze weten dat.

Daarom discussiëren die 'Bon Belges' ook nooit. Ze gaan liever met een grote boog en een cynisch lachje om alle inhoudelijke standpunten of gesprekken heen: ze hebben geen argumenten! Zo simpel is dat.

De Francofonie deelt Vlamingen in in 'Werkbaar' en 'onhandelbaar'.

Daarom wil ik van Luc weten aan welke kant hij staat: 'werkbaar' (federalistische minderheid met macht binnen de VLD) of 'onhandelbaar' (de meerderheid binnen VLD maar zoals dat al 175 jaar met Vlamingen gaat van zijn meerderheidsrechten beroofd)

Maak een duidelijke keuze, Luc. Mogen Vlamingen zelf hun Belastingen innen en beheren naar eigen goeddunken? Of moeten we ons verder een geweten laten schoppen over 'solidariteit'?

En staat deze verzuchting als nr 1 op je politieke verlanglijstje of is het maar een bijzaak?

#2991

koen

 

Eric,

volgens mij is je betoog net veel krachtiger als je er de krachttermen en slogans uit laat

het gaat er in een discussie in de media ook (of zelfs vooral) om van derden te beïnvloeden, te overtuigen van je standpunten, en dat is mi efficienter zonder de slogans

mvg

Koen