Matthias Storme: de vrijheid om te discrimineren

Matthias Storme
Matthias Storme
Professor Matthias Storme kreeg donderdagavond van de klassiek-liberale denktank Nova Civitas de Prijs van de Vrijheid 2004. Vorige jaren ging de prijs naar de Nederlanders Luuk van Middelaar en Ayaan Hirsi Ali. In zijn lofrede stelde prof. Marc De Vos dat Storme de prijs krijgt, niet omwille van zijn ideologie, maar omwille van zijn nobele, consequente en hardnekkige houding bij het verdedigen van de vrije meningsuiting. Na de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme had Storme aan De Morgen verklaard:
Ik vind het nu bijna een morele plicht om op het Vlaams Blok te stemmen. Het is niet voor niets dat de Vlaamse partijvoorzitters in hun schulp zijn gekropen. Als ze een beetje eerlijk zijn, beseffen ze dat deze gerechtelijke uitspraak een brug te ver is. België is nu samen met Spanje het meest repressieve land van de Europese Unie.

Marc De Vos
Marc De Vos
"Storme is één van de martelaren van de vrije meningsuiting", aldus De Vos. "Na zijn hierboven geciteerde uitspraak, die als een boutade dient te worden opgevat, werd hij uit het partijbestuur van de N-VA gezet en op het matje geroepen bij KUL-rector Oosterlinck". Het is echter niet voor die uitspraak dat Storme de Prijs van de Vrijheid krijgt, maar voor zijn onderbouwde verdediging van het recht op vrije meningsuiting. De Vos: "Storme verzet zich tegen de overheid die het non-discriminatieprincipe, een beginsel dat perfect verantwoord is in de publieke sfeer, nu ook opdringt in de private sfeer. De staat gaat bepalen hoe de particuliere verhoudingen tussen burgers moeten verlopen, en dat is voor liberalen onaanvaardbaar. Daardoor komen we op een gevaarlijke weg die ons naar een totalitair regime leidt. Storme strijdt daar tegen en hij heeft alvast voor het Arbitragehof gedeeltelijk gelijk gehaald", aldus Marc De Vos. "Om die reden verdient hij de Prijs van de Vrijheid. Storme heeft de gedachtenpolitie, die verschanst zit in de bunker van het politiek correcte gelijk, uitgerookt".

MARC DE VOS OVER VLD EN COVELIERS
Publiek, o.a. Hugo Coveliers
Hugo Coveliers
Terloops wees De Vos, die ondervoorzitter is van Nova Civitas, op de relatie tussen de klassiek-liberale denktank en de VLD. "Nova Civitas blijft tot nader order geloven dat de natuurlijke habitat van het liberalisme in Vlaanderen rond de VLD zou moeten gekristalliseerd worden. Niet dat wij een VLD-clubje zijn, we zijn onafhankelijk. De VLD is niet onze moederpartij, ik zou eerder zeggen, gelet op alle discussies en meningsverschillen van de laatste tijd, onze schoonmoederpartij". De Vos maakte van de gelegenheid gebruik om Ward Beysen te herdenken. Over de meningsverschillen tussen de VLD en Hugo Coveliers, die bestuurslid is van de Antwerpse afdeling van Nova Civitas, merkte De Vos op: "Wij hopen dat Hugo geen tweede keer een defenestratie moet meemaken. Nova Civitas zou graag hebben dat de verantwoordelijke mensen in het verhaal een beetje aan bezinning doen. De VLD heeft 25% van haar kiezers verloren bij de laatste verkiezingen. We hebben aan alles behoefte, behalve aan het verder versnipperen van het liberalisme op partijpolitiek vlak. We zijn absoluut tegen een diaspora voor de liberalen in Vlaanderen. Integendeel, onze historische missie is om de liberale 'onderbuik' samen te brengen. Daarom zou het tegen onze principes indruisen indien Hugo Coveliers hetzelfde lot zou beschoren worden als anderen die hem in een recent verleden zijn voorgegaan". Over de procedure die gestart is om Coveliers uit de VLD te zetten, zei De Vos: "Het gaat hier over veel meer dan de persoon Hugo Coveliers. Ik kan me inbeelden dat er op persoonlijk vlak een aantal dingen gebeurd zijn. [...] Hugo vertegenwoordigt ook een bepaald deel van de publieke opinie en van het liberale electoraat. Daar staat hij samen met Jean-Marie Dedecker symbool voor. [...] Als men de persoon defenestreert, dan defenestreert men met hem een deel van het liberale gedachtengoed". Prof. De Vos herinnerde eraan dat Nova Civitas niet akkoord gaat met het cordon sanitaire (intussen door de VLD "tot dogma verheven", aldus De Vos), en evenmin met de zogenaamde "liberticidewet".


OPVALLEND VEEL VB-KOPSTUKKEN IN HET PUBLIEK
De academische zitting vond plaats in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen op de Antwerpse Grote Markt. In het publiek zaten niet alleen de VLD-mandarissen Hugo Coveliers en Jean-Marie Dedecker, maar ook bekende figuren uit andere partijen zoals Frank Vanhecke, Filip Dewinter, Marie-Rose Morel, Gerolf Annemans, Philip Claeys en Leo Delcroix. Een cameraploeg van VTM kwam halverwege de zitting binnenvallen. In de centrale figuur van de avond, Matthias Storme, waren ze niet geïnteresseerd. Wel in Hugo Coveliers, Jean-Marie Dedecker en Boudewijn Bouckaert, die in het VTM-laatavondnieuws aan het woord kwamen. Alle aanwezige VB-mandatarissen werden opvallend in beeld gebracht door VTM.

Publiek, o.a. Leo Delcroix
Publiek, met uiterst rechts in beeld Leo Delcroix


EURELIGIE VERSUS TOLERANTIE
Storme begon zijn lezing met te wijzen op de verschillende vormen van totalitarisme. "In de twintigste eeuw konden het bolsjevisme en het nationaal-socialisme aan de macht komen. Spijtig genoeg zien we vandaag ten dele een nieuwe variante van het totalitarisme, een nieuwe intolerante religie, die ik genoemd heb "de eureligie", de religie van de non-discriminatie. Totalitarisme vertoont enkele vaste kenmerken, zoals het feit dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen recht en moraal. Het tegendeel van een totalitaire verleiding kan dan ook nooit bestaan uit simplisme", aldus Storme. Storme pleit voor tolerantie. "Tolerantie komt erop neer dat men een kwaad tolereert, omdat het tolereren ervan een kleiner kwaad is dan het verdrijven ervan. De kunst van de tolerantie bestaat er niet in om de dingen te tolereren die men goed vindt, maar wel om wat men kwaad acht niet op een dusdanige wijze te bestrijden dat de bestrijding erger is dan de kwaal. Tolerantie is het smalle pad tussen twee ravijnen: enerzijds de klassieke intolerantie onder de vorm van racisme, vreemdelingenhaat, ideologische haat enz., aan de andere kant de perversie dat men de verdediging van opvattingen gaat criminaliseren: de verdediging van de eigen cultuur wordt gebrandmerkt als xenofoob, die van morele opvattingen over het privéleven tegenover een absoluut moreel subjectivisme als homofoob, die van de eigen godsdienst als islamofoob. Zoals Finkielkraut het stelt: une tolérance qui, finalement, ne tolère qu'elle-même. Tolerantie tot een absoluut principe verheffen leidt opnieuw tot totalitarisme. Het kwade is doorgaans niet het absolute tegendeel van het goede, maar de perversie van het goede".

DRIE PRINCIPES VAN DE LIBERALE SAMENLEVING
Onze moderne liberale samenleving berust op een complex evenwicht van een drietal principes. Vooreerst is er het feit dat de overheid een geweldmonopolie bezit. Ten tweede is er het legaliteitsbeginsel: de overheid mag niet à la tête du client beslissen, maar moet vertrekken van op voorhand bepaalde, voor iedereen gelijk geldende regels; de overheid mag niet discrimineren in de zin van ongelijk behandelen zonder dit objectief en redelijk te rechtvaardigen. En tenslotte blijft de rol van de overheid beperkt, opdat fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van geweten, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vergadering enz. gerespecteerd zouden worden. Storme ziet deze vrijheden niet in de eerste plaats als individuele vrijheden (zoals liberalen dit meestal zien), maar als maatschappelijke instellingen van algemeen belang. "Zo blijkt het ook uit de Belgische Grondwet van 1831, waar de vrijheden geformuleerd werden als maatschappelijke instellingen waarbinnen individuen op een andere manier dan door het recht tot hun recht konden komen. Mensen kregen de vrijheid om gezamenlijk, in maatschappelijke verbanden en instellingen, aan cultuur, onderwijs, zorg en solidariteit te doen", aldus Matthias Storme.

RECHT VERSUS FATSOEN
Recht is niet hetzelfde als fatsoen, aldus Storme. "De overheid mag gedragsregels opleggen, maar ze mag geen gedachten opleggen. Maar de overheid moet zelfs gedrag toelaten dat door een meerderheid immoreel wordt geacht, wanneer het verbieden een groter kwaad is dan het toelaten ervan. In dubiis libertas, in geval van twijfel moet steeds de vrijheid primeren. Wat toegelaten is, is daarom nog niet automatisch fatsoenlijk, en iedereen heeft het recht om wat toegelaten is, toch immoreel te vinden en dit zonder geweld of overheidsdrang te bestrijden. Zo is homofobie geen misdrijf, maar een mensenrecht. Natuurlijk heeft iedereen het recht om homofobie te bestrijden, net zoals iedereen het recht heeft om de bestrijders van homofobie 'fobomanen' te noemen".

Onfatsoenlijke meningen mogen niet juridisch bestreden worden, maar wel met woorden en met geweldloze daden, vindt Storme. In het debat over de vrije meningsuiting mist hij het onderscheid tussen wat ethisch verantwoord is en wat juridisch getolereerd wordt. De Brits-Nederlandse rechtsantropoloog John Griffiths schrijft hierover: "De schade die het vrije woord ongetwijfeld berokkent, is de prijs die betaald moet worden voor het grootste rechtsgoed dat een vrije samenleving kent". Volgens Griffiths wordt het misbruik niet gevormd door de inhoud van de gedachte, maar wel door de onnodig kwetsende wijze waarop een gedachte wordt geuit.PERSOON VERSUS GROEPEN
Vroeger werd de vrijheid van meningsuiting slechts ingeperkt onder zeer beperkte voorwaarden, zoals laster. Tussen het aanzetten tot iets, en het plegen van een daad, ligt nog altijd de vrije wil van de persoon die tot de daad wordt aangezet. In een democratische staat kunnen meningsuitingen dus niet beperkt worden, tenzij als de waardigheid van een persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) in het gedrang komt. Het is volgens Storme dan ook nonsens om het beledigen van een groep strafbaar te stellen. "Ik stel vast dat allerlei gekrenkte groepsgevoelens vandaag de dag duidelijk beter beschermd worden dan bijvoorbeeld het nationale gevoel van de Vlamingen, dat door een hele reeks opiniemakers dagelijks verdacht wordt gemaakt - voor alle duidelijkheid: zonder dat ik hun juridische vrijheid om dat te doen in twijfel trek".

RECHTSREGELS IN VRAAG STELLEN
"Eén van de essentiële dingen in een niet-totalitaire staat is dat men ook de rechtsregels zelf in vraag mag stellen, zonder ze te overtreden. Deze vrijheid bestaat in België en in Europa niet meer. Er zijn rechtsregels die zo absoluut gemaakt zijn, dat ze niet alleen moeten worden nageleefd, maar zelfs niet in vraag mogen worden gesteld. Het Hof van Beroep in Gent heeft in april 2004 geoordeeld dat het loutere feit van in het openbaar te pleiten voor een discriminerende wetswijziging reeds een misdrijf is. De teksten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van Grondrechten in de Europese Grondwet zijn vandaag gesacraliseerd tot heilige teksten waarvan de invraagstelling verboden is en zelfs strafrechtelijk wordt gesanctioneerd. Een voorbeeld: de Europese Grondwet stelt dat geen van de rechten en vrijheden mogen gebruikt worden om ook maar één van de rechten en vrijheden af te schaffen of te beperken. Een dergelijk principe is zinvol als het over hetzelfde soort recht gaat: je mag de vrijheid van meningsuiting niet gebruiken om ze af te schaffen. Maar zoals het er nu staat, mag je de vrijheid van meningsuiting niet gebruiken om te pleiten voor bijvoorbeeld het beperken van het recht op betaalde vakantie. Dat alleen is voor mij al voldoende om de Europese Grondwet te verwerpen".


Marc De Vos, Boudewijn Bouckaert, Matthias Storme, Pieter Van der Veken, Marc Cools


OVERHEID MAG NIET DISCRIMINEREN, BURGERS WEL
"De overheid mag niet discrimineren, omdat ze een monopolie heeft. Maar zij mag dit discriminatieverbod niet opleggen aan haar burgers. In een niet-totalitaire staat is het essentieel dat een burger zijn keuzes niet moet rechtvaardigen en verantwoorden. Er kunnen grenzen gesteld worden aan de vrijheid, maar binnen die grenzen moet een burger geen verantwoording afleggen. Wat nu aan de gang is met de anti-discriminatiewetgeving, doorbreekt dit principe. Het gaat hier niet over de externe begrenzing van de vrijheid, maar om de aantasting van de kern ervan. Als de overheid stelt dat de vrijheid beperkt blijft tot "objectief en redelijk te verantwoorden handelen", dan is er geen vrijheid meer, maar een 'gebonden bevoegdheid'".

JEZUS CHRISTUS DISCRIMINEERDE
Tegenover diegenen die discriminatie "onchristelijk" noemen, citeert Storme uit het Mattheusevangelie, hoofdstuk 20, vers 13. De landeigenaar die arbeiders had gehuurd voor zijn wijngaard betaalde aan de 'arbeiders van het elfde uur' evenveel als wat hij had toegezegd aan de arbeiders die de hele dag hadden gewerkt. Deze laatsten kloegen over discriminatie, en het Bijbelse antwoord luidde: "Ik doe je geen onrecht. We waren het toch eens geworden voor een denarie? Ik wil die laatste evenveel geven als jou. Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?" Storme: "Christus zou vandaag in dit land in de gevangenis belanden wegens aanzetten tot discriminatie. En hij heeft toen reeds de vinger op de wonde gelegd: het eisen van gelijke behandeling is zelf ingegeven door onethisch gedrag, namelijk afgunst. Antidiscriminatiewetgeving is het product van een afgunstmaatschappij. Hoe kunnen we dan in hemelsnaam in het ethisch karakter ervan geloven?"

RACISTISCHE MOORDEN EN HOMOFOBIE
De antidiscriminatiewet moeit zich met motieven in plaats van met gedragingen, en dat is pervers, aldus Storme. "Ik vind het bijvoorbeeld walgelijk dat in ons strafwetboek de straf voor een moord verschilt, naargelang het motief voor die moord. Dus ook of het om een al dan niet racistisch gemotiveerde moord gaat. Dat betekent dat iemand die zonder reden vermoord wordt, minder beschermd wordt dan iemand die vermoord wordt om zijn godsdienst, huidskleur of politieke overtuiging. De verplichting om zijn sociale gedragingen "redelijk en objectief te verantwoorden" tast de mens aan in zijn diepste menselijkheid. De mens wordt herleid tot een robot. De strijd tegen de verkilling van de maatschappij vereist juist dat we mensen aanzetten tot discriminatie. Liefde, trouw, vriendschap, alles wat zin en waarde geeft in het leven, zijn in essentie gegrond op discriminatie. Wanneer ze louter op redelijke en objectieve gronden berusten, zijn ze waardeloos. De antidiscriminatiewet veralgemeent het wantrouwen in de openbare intermenselijke relaties. Het is dus een bron van verzuring, het is een aanslag op de open society. Kritische intellectuelen worden in een soort innerlijke verbanning geduwd, en sommigen zelfs in echte emigratie. Indien ik geen vrouw en vier kinderen had, zou ik wellicht al geëmigreerd zijn. De grootste verliezers van dit alles zijn de zwakkeren in onze maatschappij. Zij hebben de grootste nood aan een publieke sfeer die gebaseerd is op menselijke waarden, die niet gestoeld zijn op een "objectieve en redelijke verantwoording": moed, zorg, waardering en zingeving. De winnaars zijn enkele goed georganiseerde minderheidsgroepen die vandaag de politieke agenda bepalen en de hele samenleving deconstrueren en koloniseren vanuit hun partijdige belang. Voor deze laatste zin heb ik in 2003 een nominatie gekregen voor de homofobieprijs. Helaas had het Vaticaan toen een nog homofobere uitspraak gedaan, zodat zij met de prijs zijn gaan lopen".PARTIJDIGHEID EN LIBERTICIDE-WET
Voorstanders van de antidiscriminatiewet zeggen: "die wet wordt toch alleen maar toegepast tegen onfatsoenlijke mensen". En dan? Is onfatsoenlijkheid op zich een reden om iemand in de gevangenis te steken? Dit argument verraadt een enorme partijdigheid. Het betekent dat men de wet niet in àlle gevallen wil toepassen, maar enkel in die gevallen waarin het de heersende klasse goed uitkomt. Het is geen toeval dat het verbod op discriminatie wegens politieke overtuiging aanvankelijk niet in de wet voorkwam, en er slechts na een arrest van het Arbitragehof in werd opgenomen.

Liberticide? Bende leugenaars! De journalisten en politici die de fundamentele vrijheden inperken zijn dan nog zo gortig dit voor te stellen als een maatregel die de vrijheid beschermt. Het zijn de ambtenaren van Orwell's Ministerie van Waarheid.
Links:
www.novacivitas.org
www.storme.be
www.storme.be/vrijheidsprijs.html
Verkorte versie van de lezing als opiniestuk in De Standaard

Integrale geluidsopnames van toespraken:
Laudatio door Prof. dr. Marc De Vos (MP3, 32 kbps, 4,25 MB, 18 minuten)
De Molinari-lezing door Prof. dr. Matthias Storme (MP3, 32 kbps, 12,6 MB, 55 minuten)

Aanverwante geluidsopnames:
Rondas op Klara met Matthias Storme, 2 januari 2005 (MP3, 96 kbps, 35 MB, 51 minuten)

Reacties

#4518

Filip Vanheer

 

Luc,

Van harte gefeliciteerd én bedankt voor deze uitgebreide weergave.

Dit artikel (bij uitbreiding: Storme's toespraak)zou verplichte lectuur moeten worden in dit land.

#4519

Eric Jans

 

Er zijn inderdaad ook grenzen aan de welvoeglijkheid.

En dat allemaal omdat Verhofstadt eerste minister wilde worden en blijven! Tjongejonge... in de vuile loopgravenoorlog tussen Belgique en Vlaanderen zijn blijkbaar alle middelen goed.

Trouwens, dat al die nieuwerwetse antidiscriminatiewetten dan ook nog eens met terugwerkende kracht mogen worden toegepast, maakt de zaak wel helemaal pervers.

Nog maar 15 tot 20 jaar geleden schreef het FDF 'Flamands Dehors' op alle Brusselse muren. Wanneer wordt die antidiscriminerende wet eens eindelijk - met terugwerkende kracht - toegepast op deze REGERINGSpartij?

Sp.a-Spirit, cd&v-N-VA, VLD... volksverraders of volksvertegenwoordigers?

Wat een smerige gang van zaken.

#4520

Fire

 

Met verbazing heb ik deze uiteenzetting gelezen en herlezen. Een antidiscriminatiewet beknot de vrijheid van de burger aldus Storme. Onfatstoenlijkheid moet mogen.

Ik weet dat zo nog niet. Wat dan met haatboodschappen? Negationisme? Moet kunnen?????????

Ik ben veel te bang dat er ooit nog eens zoiets zal gebeuren als 60 jaar geleden om dit te onderschrijven. Al ben je nog zo voor persoonlijke vrijheid, absolute vrijheid is gevaarlijk.

Je moet mogen racistisch zijn, wat een kutstelling, excusez le mot.

Nog één ding, ik vind het absoluut onfatsoenlijk dit te moeten lezen daags nadat ik allerlei zwartwithorrorbeelden uit het verleden te zien gekregen heb in alle journaals.

Ik ben zeker geen ridder van het politieke correcte denken, maar hier wordt er zwaar uit de bocht gegaan onder het mom van academische vrijheid.

#4521

Eric Jans

 

Wat meer is: de VLD heeft een voorzitter die niet eens met reëel 50% van de stemmen verkozen werd. Deze 'partij' heeft nog maar net een paleisrevolutie achter de rug die ze op zéér bedenkelijke wijze heeft tot staan gebracht.

Wat verklaart deze partijvoorzitter gisteren? "De VLD is tégen het cordon sanitaire maar ziet samenwerking met VB om - in essentie - ethische redenen niet zitten.

Waar zit het onderscheid met het cordon sanitaire, als ik vragen mag? Nergens!

De cd&v-ers zijn op die manier, allemaal en zonder uitzondering en op dezelfde wijze vóórstanders van abortus maar zien de 'schrapping uit het strafwetboek' ervan om ethische redenen niet zitten!

Wat voor een belachelijke idioot is die Bart Somers eigenlijk?

In hetzelfde interview vergelijkt hij VB met VLD en zegt o.m.: zij zijn tégen Europa, wij zijn vóór.

Dit is wetens en willens een brutale, manifeste leugen.

Het VB zegt nérgens tégen de EU te zijn. Het VB zegt wél tegen de toetreding van Turkije bij de EU te zijn. Zoals Duitse sociaal-democraat en oud-Bunderkanzler Schmidt zich óók tégen die Turkse toetreding uitsprak. Is Schidt daarom tegen de EU? Neen! Wel... het VB evenmin.

Wat moet je als Vlaamse kiezer hieruit besluiten? Na Somers komt De Winter?

Tot de volgende electorale rammeling, leugenaar!

#4522

Peter

 

"Indien ik geen vrouw en vier kinderen had, zou ik wellicht al geëmigreerd zijn." Sjongejonge. Blijkbaar zitten al deze fijne heerschappen met een geweldig ei dat ze niet kwijt kunnen onder de antidiscriminatiewet. Een geluidsopname van wat op de receptie achteraf allemaal werd verteld zou wellicht één en ander verduidelijken? Wat een akelig clubje "intellectuelen".

#4523

dof

 

> hier wordt er zwaar uit de bocht gegaan onder het mom van academische vrijheid.

"Liberty, if it means anything at all, means the right to

tell people what they don't want to hear"

- George Orwell

#4524

Eric Jans

 

@ Fire: mag ik eraan herinneren dat die 'beelden' over de concentratiekampen tot stand kwamen door de politiek van A.H., tot nader order nog altijd een staatsgreper die het Duitse parlement 'der Reichstag' buiten werking heeft gesteld.

Op deze academische zitting heeft NIEMAND daarvoor gepleit, net zomin als bij Vlaams Blok of Vlaams Belang daar iemand voor pleit.

Wél pleit men hier voor het recht op kritiek op een grondwet, waarbij volgende vraag centraal staat: in hoeverre dient een grondwet zich te bemoeien met de opvattingen in de privélevens van burgers.

Expleciet vermeldt Storme dat hij geen probleem heeft met antidiscriminatiewetten in het publieke domein: de staat mag en moet dit eisen van zijn ambtenaren. Maar een andere visie daarover moet wel een burgerlijke opinie kunnen zijn.

Een Imam moet mogen zeggen (mits hij van overheidswege geen subsidie krijgt!) dat vrouwen minderwaardig zijn aan mannen. Een Een Fransman moet het recht hebben te stellen dat Engelsen meestal lelijk zijn omdat ze niet kunnen koken. Een humanist moet kunnen zeggen dat hij de Islam een primitieve godsdienst vindt, dat islamieten, satirisch gezegd en naar het woord van de eigen ayatollahs en mullahs 'geitenneukers' zijn.

U doodt zelfs de mogelijkheid tot humor met uw standpunt! Waar zouden ze in New York aanbelanden als ze geen grappen meer zouden mogen vertellen over 'Hispanics', 'Jews', 'Nickers', enz. ...

Een Joodse vriend vertelde me volgend grapje:

"Op de laatste rondreizende Anne Frank-tentoonstelling stond een man te huilen bij een luchtfoto van een concentratiekamp. Ik ging naar hem toe en vroeg wat er scheelde. In gebroken Duits-Nederlands antwoordde hij: "Meine Vater ist umgekommen im Konzentrazionslager." Ik legde m'n hand op zijn schouder en hij wees toen naar die luchtfoto en zei: "... Er ist von diesen Turm da abgestürtzt!".

Voorzeker een brutale mop. Maar... sls je daar niet mee kan lachen, heb je een PC-probleem, vindt mijn vriend.

De gave des onderscheids moet een mens natuurlijk ook een beetje gegeven zijn.

#4525

Bema

 

@Fire, Wat die haatboodschappen betreft. De discriminatie wet is er niet gekomen omdat het VB raschistisch is maar omdat het Vlaams is. Het bewijs is rap geleverd: om te beginnen is het zo dat vooral de sossen garen spinnen bij die veroordeling, wat al van bedenkelijk allooi is. 2: in het boek ''de weg van de moslim'' wordt letterlijk opgeroepen om af en toe uw vrouw eens goed af te rossen zoals ze dat in 't schoon vlaams zeggen, maar ook om homo's van de hoogste daken te zwieren. Al iets gehoord van een veroordeling of zo??? Van de daken hebben ze er tot hiertoe nog gene gezwierd maar in het stadspark van Antwerpen zijn de alochtoontjes toch al aan het oefenen op homo's. De relletjes tegen joden zullen je ongetwijfeld bekend zijn. De linkse verontwaardiging klinkt echter oorverdovend stil. Je bent toch tegen haatboodschappen; waarom dan niet tegen deze.

De anti-discriminatiewet en de wet tegen negationisme dient enkel om iedereen in het linkse gareel te laten lopen en heeft niks met fatsoen te maken.

Ik heb jaren in Hoboken gewoond, en heb daar toen mogen meemaken hoe beledigend de sossen deden over de katholieken. Nu zijn ze daar te laf voor want dan zouden ze consequent moeten zijn en ook lachen met de islam; probeer dat maar eens.

In een democratie wordt een mening met argumenten bestreden, niet met wetten. Of is de ene discriminatie bestrijden en de andere niet geen discriminatie???

#4526

Stijn Oosterlinck

 

Onfatsoenlijke meningen mogen niet juridisch bestreden worden, maar wel met woorden en met geweldloze daden, vindt Storme.

Wie was het ook al weer die het homohuwelijk -onsuccesvol- heeft aangevochten voor de Raad van State?

#4527

Fire

 

Dus jullie vinden dat als je wil zeggen dat de holocaust een detail in de geschiedenis is dat zwaar overroepen is, dat je het recht hebt om dat te zeggen?

Jullie zijn niet bang dat een charismatische demagoog zoals we er in de geschiedenis nog gezien hebben, zulk een uitspraken gaat misbruiken voor machtsversterking?

Jullie krijgen geen kippenvel als je een FPD-mars in Duitsland ziet op TV?

Dan zal ik eerder de bange blanke man zijn dan de Vlaams Blokker, want ik krijg van al deze dingen absoluut 'the creeps'.

Ik moet Peter bijstaan en zeggen dat ik het getoonde clubje 'intellectuelen' absoluut akelig vind.

F.

#4529

de andere kijk

 

@ Fire: is het niet wat overdreven om meteen doembeelden van de holocaust op te roepen? Ik denk dat de redenering van de professor wel iets gecompliceerder in mekaar zit dan dat (misschien toch nog eens herlezen?).

Maar op die manier ben je natuurlijk snel uitgepraat en zo wordt de 'verdraagzaamheid' een inhoudsloos begrip ("la tolérance qui, finalement, tue elle-même"). Hetzelfde gebeurt met "democratie" of "solidariteit", woorden die veel te vaak te pas en te onpas worden gehanteerd. Uit de spaarzaamheid waarmee ze uitgesproken worden, blijkt pas hun waarde.

#4530

Eric Jans

 

@ Peter: en wat vind je er dan van dat die man het aan de stok krijgt met de rector van een universiteit? Dat hij uit zijn partijbestuur wordt gekegeld?

Daar zal hij dan wel zélf om gevraagd hebben, zeker?

#4531

de andere kijk

 

@ Fire,

dat iemand dat zou mogen zeggen, ontslaat m.i. de andere niet van het recht, ja zelfs de plicht om die mening met de waarheid te bestrijden. Het strafwetboek dient daar niet voor en is eigenlijk een oplossing die ons verlost van zelf de juiste morele keuzes te maken.

#4532

Fire

 

@ de andere kijk: je hebt hier een punt, maar ik ben te cynisch om te geloven dat 'de gemiddelde mens' zelf die morele keuzes kan maken. Er zijn altijd exponentieel meer meelopers dan koplopers. En ja, ik besef dat dit een zeer hooghartige uitspraak is.

#4533

Eric Jans

 

Kijk eens: ik vind de grondgedachte van de Islam vergeleken bij die het van de Bijbel een zware stap achteruit in de geschiedenis. Geheel los van de godsdienstige 'menselijke praktijk' stelt de Bijbel dat je 'de hemel' alleen maar kan krijgen (de idee van de Goddelijke genade). De Islam zegt daarentegen dat je de hemel (dus de 'volmaaktheid') behoort te verdienen door het houden van de wet, door boetedoening, offers, door straffen... en dan nog!

Ik vind die grondgedachte van de Islam een onmenselijke en onmogelijke opdracht voor ongelijk geboren mensen met gebreken en tekortkomingen.

Daarom krijgt (in Stormes discriminatievoorbeeld van Christus) iedere arbeider hetzelfde loon: de vroege zowel als de late starters. Ziedaar de essentie achter de Bijbelse 'leer van de genade Gods'.

Een diametraal tegenovergesteld godsbeeld, dus.

De Islam met zijn radicaal strenge en medogenloos wettische godsbeeld haalt deze mooie en bevrijdende 'Godsvoorstelling' genadeloos tegen de grond. Daarom noem ik de theorie van de islam 'minderwaardig gedachtengoed' vergeleken bij die van het Oude en Nieuwe Testament.

Doe ik nu aan discriminatie? JA! En wat hebt u daar tegen, als ik vragen mag? Ik ben op dat punt een Islamofoob en wens dat met volle overtuiging te blijven!

Dat wil niet zeggen dat ik mijn buurman Abdul geen goeiedag meer wil zeggen: integendeel!

Ik zou niet liever wensen dan dat goddelijk monster waarmee hij rondloopt uit zijn hoofd te 'discrimineren'!

... waarmee ik de kruistochten niet geheel goed wil praten, welteverstaan!

#4534

dof

 

> ik ben te cynisch om te geloven dat 'de gemiddelde mens' zelf die morele keuzes kan maken.

Wie is er hier verdomme een racist?

Je hebt enerzijds Fire en de uitverkorenen die WEL in staat zouden zijn morele keuzes te maken, en dan heb je "de anderen" die dat niet kunnen.

Jij en Stalin, ziekelijk mannetje.

#4537

Fred

 

Beste Fire,

Ik beschouw mijzelf als voldoende capabel om een moreel oordeel te vellen over al die grote problemen van onze samenleving en de aangehaalde feiten uit de recente geschiedenis.

NIEMAND heeft het recht om dit in mijn plaats te doen en te zeggen wat wel of niet mag uitgesproken worden. Zeker u niet. In alles wat mijn eigen persoon en eigendom aanbelangt zal ik discrimineren zoveel ik zelf wil.

U bent niet nodig om in andermans plaats morele oordelen te vellen.

Mvg!

#4538

Neverbeendead Religion

 

Tja,Jezus was zowel de slechtste als beste filosoof.

Hij zei:Ga en vermenigvuldig u.

Maar met hoeveel bedoelde hij?

Met 0.

Want:

Ik=Ik

en

Ik x 0 = 0 = dood = enkel 0 = enkel 0 geweest

of

Ik = 0 = enkel 0 geweest.

#4539

Fred

 

Over dat 'clubje intellectuelen'. Het ging hier om een bijeenkomst van Nova Civitas. Steeds een garantie voor een hoge kwaliteit (de voorzitter, professor Boudewijn Bouckaert gaat dit voorjaar lesgeven aan Harvard, in zijn vakgebied, kan tellen als argument d'autorité) en jaja, tolerantie. Maar het zijn natuurlijk klassieke liberalen... het kùnnen dus geen echte intellectuelen zijn... of ga ik hier tever in mijn interpretatie van uw aanhalingstekens?

#4541

Fire

 

@Dof en @Fred: In mijn cynische uitspraak bedoel ik helemaal niet dat je geen eigen oordeel kan vellen over de geschiedenis of politiek of wat dan ook. Ik wil gewoon zeggen dat er genoeg gemakkelijk beïnvloedbare mensen zijn die bijvoorbeeld menen zelf te mogen beslissen of ze al dan niet een hitlergroet kunnen brengen of de holocaust minimalizeren.

Negationisme is een strafbaar feit! En gelukkig maar.

Racisme is ook een strafbaar feit! En gelukkig maar.

#4542

Fred

 

Ik vind u een groter gevaar voor de democratie dan een bende zotten...

#4544

Skender

 

@ Fire: denk je nu echt dat je mensen kunt "verplichten" te denken wat jij wil dat ze denken? Denk je echt dat je iedereen in de holocaust kunt doen geloven door hen daar wettelijk toe te verplichten? Natuurlijk niet! Als je iemand veroordeeld omdat hij beweert dat er nooit een holocaust is geweest, dan zal hij zich het slachtoffer voelen van één of ander Joods complot. Door iemand te veroordelen omwille van zijn mening geef je hem alleen maar meer aandacht en maak je er een martelaar van. Sommige mensen zullen door deze veroordeling beginnen twijfelen. Ze zullen zeggen: "zie je wel, hij had gelijk want ze vinden hem gevaarlijk genoeg om hem op te sluiten". Door je tegenstanders via wetten de mond te snoeren, wek je de indruk dat je in een discussie je gelijk niet kunt bewijzen. Daarom vierbied je de discussie.

In Turkije is het verboden om te beweren dat er een genocide is geweest op de Armeniërs. Waarom is dat verboden? Omdat er heel wat bewijzen zijn dat die genocide er wel geweest is! De Turkse staat kan zich niet met argumenten verdedigen, dus leggen ze hun visie op.

In België mag je zeggen dat er een genocide op de Armeniërs is geweest. Maar je mag ook beweren dat er nooit zo'n genocide heeft plaatsgevonden. Dat is een goede zaak, want het is aan historici om de geschiedenis te onderzoeken. Het is niet aan politici om dat onderzoek te verbieden en ons hun visie op te dringen!

De holocaust was verschrikkelijk! Het is dan ook hemeltergend dat sommigen de holocaust blijven misbruiken om ons vandaag totalitaire wetten op te dringen. Dat dergelijke wetten contraproductief werken, maakt het alleen maar erger. Er zijn echt geen wetten nodig om ons te doen geloven dat de holocaust heeft plaatsgevonden: er zijn bewijzen genoeg!

#4545

Peter Dirix

 

Waarom gaat het dan enkel om negationisme t.o.v. de Holocaust? De dood van miljoenen mensen die Stalin, Pol Pot, Idi Amin, Mao Zedong elk op hun geweten hebben, de Turkse volkerenmoord op de Armeniërs en kleinere, maar daarom niet minder erge massamoorden, mogen allemaal ontkend worden. Is die ene dan erger? Neen. Moeten we dan het ontkennen, minimaliseren, bagatelliseren of goedpraten van de andere massamoorden ook verbieden. Ook niet. Waarom niet? Omdat je nergens de grens kan trekken. De geschiedenis is er gewoon. Het minieme groepje mensen dat iets anders dan de waarheid verkondigt, is natuurlijk pathetisch, maar ze worden toch genegeerd buiten hun eigen clubjes. Vrijheid van meningsuiting is een zeer belangrijk mensenrecht. En het zijn net totalitaire staten zoals Nazi-Duitsland, de Sovjetunie, China en Cambodja die hier als eerste beleidsdaad een beperkte opleggen. Arm Europa!

#4546

de andere kijk

 

@ Fire

En waarom zouden zij dat niet mogen zeggen, los van je mening over wat ze zeggen? Wie bent u om te bepalen wat er al dan niet gezegd mag worden?

Is het niet te gemakkelijk om het gerecht erop af te sturen? Lost dat trouwens wel iets op? De 'Ultieme Oplossing', die is bekend, maar net de geschiedenis doet mij daar huiverachtig tegenover staan.

Dus, bezint eer ge begint, want je weet vaak niet waar het eindigt...

#4547

Phoenos

 

Wat ik grappig vind is dit citaat:

"De winnaars zijn enkele goed georganiseerde minderheidsgroepen die vandaag de politieke agenda bepalen en de hele samenleving deconstrueren en koloniseren vanuit hun partijdige belang."

Gaat dit over het Vlaams Belang?

#4548

Bema

 

Bestaat er geen wet tegen cynisme, of kunnen we die niet gauw in mekaar boksen; hebben we er weer een misdadiger bij

#4549

matthias storme

 

Enkele verduidelijkingen:

1. De tekst hierboven is een verslag, met lange citaten weliswaar, maar toch een verslag. Wat letterlijk gezegd is, kan U weten door het geluidsbestand te beluisteren. Ook dat is natuurlijk maar het uitgesproken gedeelte van een tekst, die omwille van tijdsbeperkingen wat ingekort en gesimplifieerd is. De eigenlijke tekst, met naar mijn mening voldoende nuances, komt nog op het net, maar nog een weekje geduld.

2. @Fire: uit de reactie b lijkt dat U zelfs de nuances en verduidelijkingen die reeds uit het verslag slecht gelezen hebt of alvast niet begrepen; de verdere nuances die in de tekst staan zullen dus allicht parels voor de zwijnen zijn. Een van de basisstellingen is immers dat onfatsoen moet bestredne worden, maar niet met verboden door de overheid, wel door de samenleving. Dat is de essentie van een open society in btegenstelling tot een gesloten, naar totalitarisme neigende.

3. @Stijn Oosterlinck (die vooreerst van mij een compliment krijgt omdat hij tenminste niet anoniem aanvalt) De relevantie van uw opmerking ontgaat me geheel. In de procedure voor het Arbitragehof was ik advocaat, geen partij. En ook indien het anders was: die procedure had op geen enkele manier tot voorwerp welke mening dan ook te verbieden. Ik bespeur in uw reactie eerder de tegenovergestelde instelling ....

4. @Phoenos: Dat citaat ging over niemand in het bijzonder, maar het Vlaams Belang (toen nog Blok) heeft zichzelf daar niet in herkend, de Holebiefederatie wel. Honni soit qui mal y pense .... En jammer voor de vele holebi's die zich in die federatie evenmin herkennen.

5. Op hoffelijke niet-anonieme opmerkingen zal ik de moeite doen om ook verder nog te antwoorden. Op anonieme of scheldpartijen niet meer.

M.E.S.

#4554

Jan Békous

 

@matthias storme

Reactie op je puntje 5:

"On the Internet, nobody knows you're a cat."

Dat je een onderscheid maakt tussen hoffelijke en niet-hoffelijke opmerkingen, kan ik begrijpen (en ondersteunen), maar dat je ook een onderscheid maakt tussen anonieme en niet-anonieme niet.

Om 2 redenen:

1) Jij kan immers niet weten of iemand echt is wie hij beweert te zijn

2) Mensen moeten, ook anoniem, hun mening kunnen uiten. Als zelfstandige kan ik me bijvoorbeeld geen 'afwijkende' meningen veroorloven; zeker niet omdat wat ik hier typ voor eeuwig en één dag bewaard wordt, mss zelfs tot een moment waarop mijn mening helemaal veranderd is.

#4555

Eric Jans

 

@ De heer Storme: Ik heb destijds in The London Times een artiekel gelezen over dat Blok-arrest. Een paginavullende tekst. Die journalist zat pijnlijk hard op uw lijn (pijnlijk voor de Belgische rechtspraak). Bent u ooit door die krant gecontacteerd geweest?

#4556

Fire

 

Matthias Storme: 'Een van de basisstellingen is immers dat onfatsoen moet bestredne worden, maar niet met verboden door de overheid, wel door de samenleving.'

Mijn fundamenteel probleem met de vrijheid om te discrimineren is het feit dat de gediscrimineerde bijna steeds een zwakkere in de samenleving is. De marokkaan die geen werk vindt omdat de werkgever discrimineert vind ik absoluut onfatsoenlijk. Ons huidig maatschappelijk klimaat gaat dit onfatsoen niet zelf oplossen hoor. En we merken dat zelfs met antidiscriminatiewet onze marokkaan amper aan werk geraakt. Personen die sterker in de samenleving staan hebben geen antidiscriminatiewet nodig natuurlijk.

Wat met de vrijheid om niet gediscrimineerd te worden?

#4558

een anonieme lafaard

 

Zeer juist, Jan Bekous. Ik herinner mij de recente bedreigingen van Gerolf Annemans tav de rechters van het hof van cassatie... Ik blijf dan ook bij voorkeur anoniem.

Eigenlijk ben ik het in grote mate met Matthias Storme eens ; noch het cordon sanitaire, noch de antidiscriminatiewet vind ik een goed idee, al was het maar omdat het een slechte strategie is tegen het Blok (of beter : Belang).

Wat ik echter niet begrijp is dat een groep die zichzelf "intellectuelen" noemt, met een ijver een betere zaak waardig, per sé het recht willen verdedigen van revisionisten, racisten en dies meer om hen mening te mogen verkondigen. Ergens ga ik er dan ook van uit dat jullie als intellectuelen flink wat sympathie hebben voor deze meningen?

#4559

Paul Belien

 

@anonieme lafaard:

De reden waarom "intellectuelen" zoals Storme en Bouckaert de meningsvrijheid van revisionisten, racisten en ander uitschot menen te moeten verdedigen, is nochtans evident. Om het met H.L. Mencken, de bekendste Amerikaanse journalist van vorige eeuw, te zeggen:

"The trouble with fighting for human freedom is that one spends most of one's time defending scoundrels. For it is against scoundrels that oppressive laws are first aimed, and oppression must be stopped at the beginning if it is to be stopped at all."

#4560

gilbert

 

@Fire : als u nog geen ridder van het PC-denken is, wie dan wel? Het zijn Storme en zijn clubje "akelige intellectuelen" niet die iedereen willen voorschrijven wat de doen, zeggen en denken. U heeft blijkbaar niet gehoord of gelezen dat niemand hier oproept te discrimineren. Niemand heeft beweerd dat discriminatie niet afkeurenswaardig of verwerpelijk zou zijn. Er is enkel gezegd dat het tolereren van deze onfatsoenlijkheid minder erg is dan alle onfatsoenlijken te vervolgen, te beboeten en op te sluiten.

Uw verwijzing naar de zwartwit-filmen van 60 jaar geleden zijn daarenboven onnodig en goedkoop. Reductio ad hitlerum noemt men dit. Als uw argumentatie rammelt, vergelijk uw tegenstrever met de nazi's. U doet er goed aan te herinneren dat de verantwoordelijken voor wat er op die filmpjes te zien is ook iedereen wilden voorschrijven wat te doen, zeggen en denken.

#4562

dof

 

> "The trouble with fighting for human freedom is that one spends most of one's time defending scoundrels."

Ha! De ACLU in een notedop!

#4563

Bema

 

Zoals met alle geschiedschrijving zijn perioden vaker belangrijker dan jaartallen: de renaissance, de verlichting, de barok, Armarna-periode (Egypte).

Het einde van de 20ste eeuw zal de geschiedenis ingaan als de periode van het V.P.C.D. (Verplicht Politiek Correct Denken) vooral gekenmerk door de burgerlijke vrijheid om te denken wat de overheid voorschrijft.

Komt daar nog eens bij dat een hoop journalisten, die zichzelf toch ook intelectueel noemen, spartelen gelijk nen duivel in een wijwatervat als aan hun rechten geraakt wordt, hoe dubieus die soms ook moge zijn.

Al wie rechts is duwen ze zonder moeite in de extreem-rechtse hoek en moet daarom zijn bakkes houden of ze halen nog eens een filmke van Dachau, Auswich e.d. boven om hun gelijk te bewijzen. Moesten ze nu nog eens af en toe een filmke bovenhalen van de Killing fields of eentje van de uitvinder van de concentratiekampen (Engelsen tijdens de boerenkrijg in Zuid-Afrika) of over de deportaties van intelectuelen in Viëtnam, zou het nog een beetje geloofwaardig zijn.

Maar dan raak je de linkerkant van de maatschappij en daarover niks dan goed natuurlijk.

@Phoenos: ik vrees dat het over links gaat. Het VB is ondertussen de grootste party in België. Blijven lachen jongen!!!

Wat dat discrimineren betreft van de werkgevers: Bij mijn weten is een werkgever niet geïntresseerd in huidskleur, godsdienst e.d. van zijn werknemers. Waar die wel op let is dat alles vlot verloopt op de werkvloer en dat hij geen problemen krijgt in zijn bedrijf. De rest wordt er gewoon bijgefantaseerd en als het moet worden de filmpjes over de concentratiekampen nog effe boven gehaald en ziede wel: den baas in ne rasist. Simpel nietwaar!

#4565

Eric Jans

 

"Ik ben tégen de vrijheid van meningsuiting."

Als je voor déze stelling een meerderheid vindt, is het in een democratieafgelopen met de vrije meningsuiting... en onherroepelijk.

Bovendien is het dan ook afgelopen met de democratie zélf.

In de meningsuiting moet alles geoorloofd zijn, maar daarom niet alles nuttig.

Het kan niet de taak van de overheid zijn om aan vrije burgers op te leggen wat nuttig is en wat niet.

Kijk: iedereen in de wetstraat weet dat bijvoorbeeld Bert Anciaux niet nuttig is. En toch is hij niet verboden.

Daarin lijkt België me dan weer wél een land te zijn waarin de gekste overtuigingen mogelijk zijn en blijven!

Ik heb altijd zoiets gehad van: als zelfs dát kan, kan alles! Heb ik me toch vergist?

#4567

Eureka

 

@Fire,

" De marokkaan die geen werk vindt omdat de werkgever discrimineert vind ik absoluut onfatsoenlijk. "

Als die "racistische" werkgever die die Marokkaan "discrimineert", nu staat te popelen van ongeduld om het werk door Spleetogen in China te laten doen, kun je dan eigenlijk nog wel van een "racistische" werkgever spreken ?

Kan een "racistische" werkgever die het werk door Spleetogen laat doen, nog wel als racistisch beschoudw worden ?

#4568

Outlaw Mike

 

Vrije meningsuiting in Belgie. Tom Lanoye kan schrijven:

Alleman alleman

naar het platteland-

alleman alleman alleman alleman:

Want

Pol Pot was goed

bij zijn verstand...

Geen haan die ernaar kraait.

Het Vlaams Blok, dat zijn straatvechtersverleden allang achter zich gelaten heeft, zijn 70 punten programma opgeborgen en negationisten buitengewerkt, zegt dat zij die zich niet willen integreren naar huis moeten.

Het wordt buiten de wet gesteld.

#4571

nnyro

 

@Paul Belien

U bent een typisch voorbeeld van publicisten die quotes aanhalen van al wat in hun kraam past(cfr: " de bekendste journalist" waarom hij zo bekend is vertelt u er evenwel niet bij ,ook niet waarom u precies deze journalist aanhaalt ) - en daarbij de werkelijkheid en de geschiedenis vervalsen door net hetgene te verzwijgen wat uw betoog onderuit kan halen - ik noem het intellectuele masturbatie en zinsbegoocheling.

Mensen die een beetje uw publicatiedrift volgen zullen al wel opgemerkt hebben dat uw toenadering tot de neo-conservatieven in Amerika (waar wijlen Theo Van Gogh ook naartoe wou ) wellicht niet zo toevallig is .Het land waar je zogezegd alles mag zeggen , maar het wordt dan wel 'gecensureerd ' ; een land waar journalisten die het bewind van Bush 'niet genegen' zijn , gefnuikt en verstoten worden van (vrije?)nieuwsgaring ;een land waar religieuse (christelijke)drukkingsgroepen een steeds grotere invloed uitoefenen op het beleid van hun pion in het witte huis (thanks to Karl Rove): een land waar de uitgeslotenen van de duale samenleving recht in de voedselverdelingsarmen van die christelijke drukkingsgroepen wordt gedreven , en patriottisch wordt gekneed ; een land met een bedenkelijke geschiedenis wat segregatie betreft... de lijst is lang ...

#4572

Outlaw Mike

 

nnyro: "een land waar journalisten die het bewind van Bush 'niet genegen' zijn , gefnuikt en verstoten worden van (vrije?)nieuwsgaring "

En daar gaan we weer, een rondje gratuit Bush bashen. En dat terwijl we godverdomme op twee dagen van historische verkiezingen DANK ZIJ Bush. En nee, de naysayers zullen geen gelijk krijgen, alhoewel ze graag zouden zien dat er zoveel mogelijk Irakese burgers aan stukken gereten worden om toch maar te kunnen zeggen: "I told you so".

Zeg nnyro, als alle Amerikaanse journalisten die het bewind van Bush niet genegen zijn gefnuikt en verstoten worden dan zal er zeker niet veel anders meer verschijnen dan de Wall Street Journal en Soldiers of Fortune?

nnyro: "een land met een bedenkelijke geschiedenis wat segregatie betreft... "

Zin wij beter misschien? Heart of Darkness anyone? Overigens nnyro, heb je al eens gezien wat voor mensen Bush al in zijn twee kabinetten benoemd heeft?

Norm Mineta, Japanse afkomst. Minister van Transport.

Condi, zwart en vrouw. NSA chef, BZ Minister.

Powell, zwart (nou ja... ik weet ook niet wat voor zeep Colin gebruikt). BZ minister.

Rod Paige, zwart. Onderwijsminister.

Alphonso Jackson, zwarte. Minister van Huisvesting.

Elaine Chao; Chinese afkomst en vrouw. Minister van Arbeid.

Gaddi Vasquez, Hispanic. Peace Corps Director.

Carlos Gutierrez, Hispanic. Minister van Handel.

Hector Barreto, Hispanic. KMO Minister.

Alberto Gonzalez, Hispanic. Hoogste rechterlijke macht.

Bobby Jindal, van Indische afkomst. Hulminister Volksgezondheid.

En ik zwijg nog over de topfuncties in de strijdkrachten. Neem een groepsfoto van de mensen die Bush benoemt en je hebt een Benettonposter. En vergelijk dat nu eens met de politieke en militaire elite in Europa: allemaal Male White Caucasians.

Waar wind ik me in godsnaam nog over op? Het zal er toch nog eens van komen dat ik emigreer.

#4575

Alter Ego

 

Ik zou "iedereen" willen oproepen om aandachtig te luisteren naar de uiteenzetting door "Saihtam Emrots" op Rondas, zeker als hij uitdrukking geeft aan zijn vrees. Toch wel een duidelijke vingerwijzing naar vele politiekers en het kritische moment waarin we ons bevinden.

Elkeen moet zijn conclusies trekken en er naar handelen.

#4576

Daan

 

"Recht is niet hetzelfde als fatsoen, aldus Storme."

Zeer juist. Dit doet denken aan het welbekende filosofische vraagstuk "mag je een dode kip neuken?" (sorry voor het vulgaire taalgebruik, maar ik verzin dit echt niet). Ik raad in dit verband iedereen de zeer boeiende 'Taboo' test aan: http://www.philos...

Toch heb ik een klein probleempje met Storme: een uitspraak als "Ik vind het nu bijna een morele plicht om op het Vlaams Blok te stemmen" vind ik belachelijk en onnodig provocerend. Je kan dit nog zo goed kunnen uitleggen, en je verschuilen achter "het was maar een boutade", maar mensen oproepen (op morele gronden dan nog!) voor het Blok/Belang te stemmen is volgens mij au fond nooit verdedigbaar en zelfs eerder pervers. Zelfs al ben je het dan nog zo oneens met de uitspraak van het Gentse Hof van Beroep.

Bovendien ben ik dat "dreigen met emigratie" grondig beu. Het is kinderachtig en de enige reaktie die dit kan uitlokken is: Naar waar!? Waar is het dan in hemelsnaam zo veel beter?

(Ik wil meneer Storme overigens gerust mijn identiteit meedelen, maar dan toch niet via dit medium.)

#4577

gilbert

 

@nnyro : U heeft blijkbaar geen erg grote toegang tot de media in de VS. Als er al censuur is in de media en dan voornamelijk bij de nationale zenders (ABC,NBC, CBS) en dagbladen (NY Times, LA Times, Washington Post) is dit zeker ten nadele van de conservatieve strekking. Of hoe komt het denkt u dat Rathergate enkel via het internet (de vermaledijde bloggers) aan het licht kwam?

U moet niet denken dat de VS media minder lijden aan linkse vooringenomenheid dan de europese. Dit zal zo blijven zolang journalisten zich minder bezig houden met het rapporteren van feiten dan met het geven van hun mening erover en verwachten dat iedereen die deelt.

#4578

Paul Belien

 

@nnyro: Je kent er blijkbaar niet veel van, maar men kan altijd bijleren. Vandaar twee tips.

Als je H.L. (Henry Louis) Mencken (1880-1956) niet kent, ben je in Vlaanderen wellicht de enige niet, maar doe dan een google-search. Ik kan het niet helpen dat Mencken nu eenmaal de bekendste Amerikaanse journalist is van vorige eeuw, omdat hij vandaag nog steeds brandend actueel is.

Je zegt dat een onderzoek van mijn "publicatiedrift" me in neo-conservatieve richting situeert. Eerder in de paleo-conservatieve, zou ik zeggen, maar ik doe mijn best en wil binnenkort wel weer eens bij de neo's schrijven. Ik heb goede vrienden bij beide groepen, al denk ik niet dat jij het verschil tussen beide groepen kent. Daarom mijn tweede tip: lees wat meer van mijn artikelen in plaats van je te beperken tot de nationale pers. Die heeft immers oogkleppen op en ik merk dat jij die ook al draagt. Dat is niet goed, jongen, in onze globalistische wereld. Ze verraden dat je maar een provinciaaltje bent.

#4579

matthias storme

 

@Eric Jans: ik ben nooit gecontacteerd door de Times uit London.

@Daan: de essentie van mijn boutade was: hoe kan je nu nog stemmen voor partijen die dit soort wetten maken als in dat arrest toegepast (en als je wil weten waarom die wetten schandelijk zijn, moet je maar mijn analyses lezen in andere wetenschappelijke of populariserende artikelen); ik had voordien nog de hoop dat rechters dit soort wetten naast zich zouden leggen in plaats van gewillig uit te voeren. Twee andere rechtbanken hadden dat alvast gedaan. Het Arbitragehof heeft gelijkaardige wetsbepalingen vernietigd als zelf discriminerend. Daarmee heeft het hoogste rechtscollege geoordeeld dat de 3 traditionele partijen in dit land volgens hun eigen maatstaven criminele organisaties zijn: zij hebben namelijk meermaals discriminerende maatregelen ingevoerd. Indien het aanzetten tot discriminatie het belangrijkste criterium is om partijen te beoordelen (wat ik niet beweer) dan is de conclusie eenvoudig .....

#4580

NoName.

 

""Ik vind het nu bijna een morele plicht om op het Vlaams Blok te stemmen".

Prof M. Storme, vond u het achteraf beschouwd, wel passend om in die toenmalige functie die u bekleedde die uitspraak te doen ? Alvast vond ik het een strategische fout, want u zet zich onmiddellijk tussen de groep van de vervolgden, en gaf daarmee de indruk niet neutraal te zijn, en in zekere zin gaf u munitie om uw stelling te ondergraven.

#4581

LVB

 

@nnyro: Het is inderdaad niet omdat men een uitspraak, een spreuk of een gezegde citeert (zoals Belien met Mencken doet) dat die uitspraak automatisch waar of geldig wordt. Men citeert een uitspraak omdat men vindt dat de auteur van die uitspraak de zaak beter, mooier of kernachtiger verwoordt dan men het zelf zou kunnen doen. En men beargumenteert de geldigheid of de toepasselijkheid van die uitspraak niet verder, omdat men ze eigenlijk evident vindt.

Daarom verwondert het mij dat je enerzijds kritiek hebt op Belien omdat hij "quotes aanhaalt naargelang ze in zijn kraam passen", maar dat je anderzijds zelf geen enkele inspanning doet om de geciteerde uitspraak van Mencken te ontkrachten.

"The trouble with fighting for human freedom is that one spends most of one's time defending scoundrels. For it is against scoundrels that oppressive laws are first aimed, and oppression must be stopped at the beginning if it is to be stopped at all".

Ik heb dat citaat intussen een keer of tien herlezen, en nagedacht over wat er eventueel aan de interne logica ervan zou kunnen schorten. Als je er tegen bent dat iemand dit citeert "omdat het in zijn kraam past", dan ga ik ervan uit dat je dat citaat eenzijdig vindt, of dat er iets schort aan de interne logica ervan. Het enige onderdeel van "de wet van Mencken" dat mijns inziens eventueel nog voor discussie vatbaar zou kunnen zijn, is het allerlaatste gedeelte.

Mag ik dan veronderstellen dat jij vindt dat een klein beetje onderdrukking, onderdrukking van de "scoundrels" dus, wenselijk is, en dat we (en met 'we' bedoel ik niet de politici maar de burgers) nog tijdig zullen kunnen ingrijpen als toekomstige regeringen de wetten die opiniemisdrijven bestraffen, ooit gaan toepassen om niet alleen racisten en negationisten te bestrijden, maar ook klassiek-liberalen, christenen, groene fundi's of communisten?

Wat prof. Storme zei over de Europese grondwet, houdt in dat de basis aanwezig is om in de toekomst bijvoorbeeld al wie pleit voor een langere arbeidsduur bij gelijkblijvend loon, te criminaliseren. Ah ja, men mag immers de vrijheid van meningsuiting niet gebruiken om, en zo staat het er letterlijk, "ook maar één van de rechten en vrijheden af te schaffen of te beperken".

Als men de antidiscriminatiewetgeving consequent zou toepassen, dan zijn we zowat allemaal strafbaar. Het gaat immers niet alleen over discriminatie op basis van ras, het gaat veel verder. Dat men de wetgeving vandaag slechts toepast op enkele high-profile gevallen, mag mijns inziens ons geweten niet sussen. Ten eerste, als men een wet vandaag selectief toepast op een manier die de regering politiek goed uitkomt, dat gaat dat heel sterk in de richting van vervolging omwille van een politieke mening. Ten tweede kunnen toekomstige regeringen met andere denkbeelden en visies, diezelfde wetgeving aangrijpen om andere politieke stromingen aan te pakken en te vervolgen.

#4582

nnyro

 

@Belien

Ik zal uw tips goed natrekken .Waarvoor dank .

Uw antwoorden zijn evenwel van zulke aard dat ze nogal mager worden onderbouwd (tenzij dat van het grote gelijk waar je iedere publicatie bij betrekt die uw denkpiste ondersteunt )- of hoe moet ik anders dergelijk antwoord interpreteren :" Ik kan het niet helpen dat Mencken nu eenmaal de bekendste Amerikaanse journalist is van vorige eeuw, omdat hij vandaag nog steeds brandend actueel is.".Waarom hij dan wel zo brandend actueel is verzaak je ook met duiding te onderbouwen . Hoe bewijs jij dat hij nu éénmaal "de bekendste journalist " is , toch niet door google ? ook al is het een indicatie , ze getuigt niet echt van duiding maar eerder van 'beïnvloeding', en dat is uw business uiteraard ...

In ieder geval ben ik niet te kneden voor het republikeinse gedachtengoed , en dat is tot nader order ook nog altijd een vrije keuze .

En ik kan perfect uw redeneringen volgen , ook al zijn ze paleo-conservatief , daarvoor heb ik de berichtgeving uit de nationale pers niet nodig . Insé gaat het over maatschappijmodellen (waar te pas en te onpas ook religie wordt bijgesleurd... cfr. de niet toevallige verwijzing van M.Storme )en de manier waarop die gestructureerd zijn en worden, door allerhande politieke en andere vereende machten..

#4583

Outlaw Mike

 

Wat me in het hele debat mateloos blijft verbazen is de verbetenheid waarmee het politiek correcte cabaal het Blok/Belang blijft demoniseren. We zien dat niet enkel in de uitlatingen van Bart Somers die elke samenwerking bij voorbaat uitsluit als ware het VB een bende pestlijders, we zien het ook op deze blog. Terwijl alles welbeschouwd het VB een deftige partij geworden is. Ik zou ook niet toegetreden zijn in de tijd van het VMO of indien figuren als Xavier Buisseret nog zouden getolereerd worden. Er was deze week een artikel in De "Standaard" m.b.t. een Turkse ondernemer in Vichte, de heer Kadir Cakmak met zijn succesvolle bedrijf Kon-Carpets. Meneer Cakmak levert een wezenlijke bijdrage tot de welvaart in dit land en is perfect geïntegreerd. Zegt het VB dat mensen zoals hij moeten ophoepelen? Natuurlijk niet, en ook niet diegenen die wat minder succesvol zijn dan hij en het gewoon houden bij een nine-to-five job, belastingen betalen en voor de rest onze wetten respecteren.

Nochtans wordt het feit dat men nooit ofte nimmer met het VB wil of zal samenwerken verkondigd met een air als zou het gaan om een pact met de duivel. Wat is toch de reden van deze irrationele haat? Waarom kan een idioot als Tom Lanoye ongestraft Pol Pot bewieroken? Waarom kan er bij EPO een boek verschijnen onder de titel "Een andere kijk op Stalin"? Waarom kan de PvdA een Mao-cultus belijden terwijl Mao met zijn Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie wellicht de grootste massamoordenaar aller tijden is? Waarom kan een xenofobe Vlamingenhater als Olivier Maingain quasi straffeloos, ware het niet voor De Donnea, de Bond van de Grote en Jonge Gezinnen uit het Boudewijnstadion weren?

En waarom ben ik dan, die openlijk voor mijn politieke overtuiging uitkom, voor onze fatsoenrakkers een stuk vuil terwijl een bepaalde persoon die hier ook wel eens post en een lifeblog heeft ongestraft kan vragen wat er mis is met het hebben van linkse en zelfs extreem-linkse sympathieën? Waarom sluit een Bernard Tuyttens bij voorbaat elke discussie op deze blog met de heer Belien uit als ware deze een soort van geperverteerde serial killer?

#4584

NoName.

 

@ M.C.

Het is niet omdat de linksen in de fout gaan dat ook de rechtsen in de fout mogen gaan, of automatisch gelijk hebben.

Het is niet omdat de wetgeving niet "fair" is en dus ter discussie gesteld moet worden, dat daarom de veroordeling van het BLOK niet relevant is als expressie van het polititieke feit dat zij zich profileert als racistische of extremistische strekking, of probeert voordeel te halen uit racistische expressies, of beroep doet op de lage emoties van racistisch ingestelde kiezers.

Want dat is de politieke conclusie, of ten minste zo wordt ze over de taalgrens verwoord. Het feit of de partij ja dan neen racistisch is, is niet relevant, relevant is enkel wat de andere politieke partijen verwoorden, en vanuit welke invalshoek ze al dan niet willen meewerken met een politieke formatie. Dus door de veroordeling is het BLOK, en in navolging het Belang, eigenlijk politiek waardeloos of onmachtig, want onaanspreekbaar door de Waalse politiekers.

Of welke conclusie moet ik nu trekken uit wat nu gebeurt inzake B-H-V ? Kan het Belang in vertrouwen samenwerken met het Kartel ? Eén van die partners van het Kartel is toch de N-VA ? Het overblijfsel van (de uitgesproken 'rechterzijde') van de VU ? De VU die toch lang voor het BLOK de communautaire strijd aangebonden heeft ? De VU die verdeeld geraakt is en waarvan een belangrijk formatie overgestapt is naar de VLD ? Dus zou het Belang toch eigenlijk de natuurlijke bondgenoot van die strekking moeten zijn ? Waarom kan er dan over de grenzen heen niet samengewerkt worden ?

Ik kan M. Storme gelijk geven als hij vindt dat de wetgeving 'fout' zit, maar dat heeft m.i. weinig invloed op het politieke gevolg van het feit dat die partij veroordeeld is, en ze dus door de 'linksen' geklopt is. In een politieke strijd komt het er maar op aan uw doelstellingen te behalen, al de rest is voer voor de kiezers.

"Nochtans wordt het feit dat men nooit ofte nimmer met het VB wil of zal samenwerken verkondigd met een air als zou het gaan om een pact met de duivel."

Wel, bij wie ligt daarvan de oorzaak ? Heeft FD niet gesteld dat er niks veranderd is, dat het maar een naamsverandering was ? Heeft GA niet met 'advokatentruken' (= een niet strafbare verwoording die elke aandachtige toehoorder en vertrouwd met criminele middens onmiddellijk op zijn juiste waarde kan inschatten) de rechterlijke macht bedreigd ? Wat wil je dan wel ? Mag men daarvoor zijn ogen sluiten ? Van een veroordeelde advokaat en parlementarier, ten minste van een belangrijke vertegenwoordiger van die verenigingen, kan je toch maar verwachten dat hij respect betoont voor de wetgeving die hij als onderdeel van het wetgevend lichaam geacht wordt te beheren in naam van zijn kiezers, en kan je daarbij aansluitend toch maar één houding dulden, het aanvaarden van de veroordeling en zich niet verzetten tegen de bevoegde machten die de wetten uitvoeren, ten minste de wetten waarvoor hij de mogelijkheid gehad heeft ze tegen te houden en waarvoor hij mede verantwoordelijk is, en dus respect betonen voor het systeem waarvan hij deel uitmaakt ? Zijn partij heeft toch de mogelijkheid gehad om alle wettelijke verdedigingsmiddelen uit te putten, moet hij daarom beginnen dreigen tov degene die de wet toepassen ? Eventueel moet hij eens nadenken wat zijn partij gerealiseerd heeft om die wetswijzigingen te voorkomen. Of anders was hij toch goed geplaatst om in te schatten welk risico zijn partij liep. Hoe komt het dan dat men toch voor die gevolgde weg geopteerd heeft en het risico gelopen heeft veroordeeld te worden ?

"Terwijl alles welbeschouwd het VB een deftige partij geworden is."

Dat is maar hoe je het bekijkt. In het licht van wat ik hiervoor geschreven heb, kan je evengoed stellen dat ze niet veranderd is, ten minste zo stelt DW het toch, en hij is tot nader order de politieke leider die alles voor het zeggen heeft.

Of wat moet je zeggen over het interview in DS van vandaag (pagina 4 :"VLD speelt paniekvoetbal;").

FD over het buitenzetten van Coveliers :

"Het is duidelijk dat de VLD voor de korte pijn heeft gekozen. Ze wilde Coveliers geen kans geven om het 'proces' te rekken. Coveliers moet nu anderhalf jaar politiek zien te overleven buiten de VLD. Binnen de VLD zou dat gemakkelijker zijn.

"Of ik dat jammer vind ? Ik heb niks te vinden. Ik kijk toe. En ik steek de hand uit om in 2006 met een gemeenschappelijk initiatief naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. .... ... ...."

"Als Belang-lid is Coveliers van generlei waarde. Wel wil ik hem op de lijst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen worden de zetels volgens het systeem-Imperiali verdeeld. De grootste partijen verdienen zo het meest. Met 40 procent hebben we de meerderheid : Coveliers moet 5 procent kunnen halen, wij doen de rest. ..... ...".

Als ik dat lees kom ik eigenlijk toch maar tot de vaststelling dat FD enkel wil samenwerken met die politiekers die voor hem op de vloer gaan liggen, en onder de voorwaarde dat die politiekers daarmee kiezers wegkapen ten voordele van FD. Zeg eens M.C. welke partij heeft daarbij voordeel ? Waarom zou je er dan wel willen mee samenwerken ? Moet je dan niet eerst eens goed nadenken ?

#4586

Outlaw Mike

 

Hoor eens NoName, mijn spel gaat binnen 10 minuten open en ik heb geen tijd om een academisch antwoord te formuleren - alhoewel ik u wil meegeven dat het dat m.i. wel verdient.

Ik zal het houden bij een simplele vraagstelling. Steve Stevaert sympathiseert met het Castro-regime. In Cuba hebben sinds 1959 HONDERDDUIZENDEN gevangen gezeten omwille van hun politieke overtuiging. Op het piekmoment zelfs ca. 100.000 terzelfdertijd. Er werden duizenden gedood. Een incident uit vele: een boot met vluchtelingen werd door de Cubaanse kustwacht omvergevaren, balans 41 doden.

Waarom vindt Steve date er met zo'n regime kan gepraat worden, ja dat het zelfs ondersteund kan worden, terwijl er met het VB geen prake kan zijn van een dialoog?

WAAROM? WAAROM? WAAROM? WAAROM? WAAROM? WAAROM? WAAROM?

#4587

Paul Belien

 

@nnryo:

OK, nu discussiëren we al iets inhoudelijker. Ik ben het niet in alles met Mencken eens. Als je hem leest, zal je merken dat hij nogal anti-religieus uit de hoek kan komen. In die quotes zal jij je kunnen vinden, en ik niet. Dat is toch mogelijk, vind je niet: Iemand gelijk geven op het ene punt en ongelijk op een ander, maar desondanks toch respecteren om de meningsverschillen?

"In sé gaat het om maatschappijmodellen," zeg je, "waar te pas en te onpas ook religie wordt bijgesleurd." Nu sla je (wat mij betreft) de nagel op de kop, maar waarom dat betweterige toontje ten opzichte van religieuze mensen? Religie is (volgens mij) inderdaad de cruciale factor. Sommigen vinden iedereen die religie in zijn mensbeeld betrekt (zoals bv Bush of andere conservatieven) een dommerik. Die anti-religieuse houding is echter ook een dogma. Beseffen jullie "anti-dogmatici" dat niet? Ik heb niets tegen dogma's in een godsdienst, maar wanneer je ze van het godsdienstige domein naar het politieke verplaatst, dan krijg je de onverdraagzame samenleving van vandaag.

De kwaal van onze samenleving is de op hol geslagen dogmatiek die zich van het godsdienstige naar het politieke domein heeft verplaatst. Wie in de katholieke kerk niet in de godheid van Christus gelooft, hoort in die kerk niet thuis en moet er door het leergezag uit verwijderd worden. Dat vind ik terecht. Jullie stellen echter dat wie in de samenleving de dogma's niet deelt, uitgesloten moet worden. Jullie maken van de samenleving een kerk, en tegelijkertijd kijken jullie neer op mensen die de kerk waarderen omdat zij "niet van deze wereld is" en een loyaliteit vraagt aan andere waarden dan de politiek of welk maatschappijmodel dan ook.

Juist omdat mensen het recht hebben op een loyaliteit aan iets dat "hoger" is dan het heersende maatschappijmodel, hebben zij recht op vrije meningen, op vrijheid tout court. De vrijheid is zelfs belangrijker dan de democratie. Vandaar dat wat mij betreft Storme gelijk had door te stellen dat men na het VB-arrest de morele plicht had om op het VB te stemmen, zelfs indien die partij "anti-democratisch" zou zijn.

#4588

Paul Belien

 

correctie: laatste regel lezen als "dat men na het VB-arrest bijna de morele plicht had." Storme zei inderdaad dat men bijna deze plicht had. (Wat mij betreft had hij die "bijna" echter mogen weglaten).

#4589

Steven

 

"Advocaat Andrew Becket krijgt, kort na zijn promotie, te horen dat hij is ontslagen. Zijn werkgever geeft als reden dat hij een opdracht verknoeid heeft. Andy denkt daar anders over: hij denkt dat ze ontdekt hebben dat hij homoseksueel is en aids heeft, en dat dat de reden voor zijn ontslag was. In een wereld vol onbegrip en intolerantie vecht hij voor gerechtigheid."

U las de korte samenvatting van de film 'Philadelphia'. Het verhaal situeert zich in de Verenigde Staten. U weet wel, het land dat al jaren een politiestaat is. Het einde van de film gaat als volgt:

Opeens verschijnt een vreemd typetje in de rechtszaal. Net teruggekeerd uit Zimbabwe (waar hij alle deugden van de discriminatie aan de lijve mocht ondervinden) loopt een zekere Matthias Storme naar het spreekgestoelte. Met een lyrische argumentatie slaagt hij erin alle toeschouwers en zijn 2 overgebleven kinderen (Zimbabwe, weet U wel) te overtuigen. Inderdaad, de heer Becket mocht ontslagen worden omdat hij aids had. Discimineren, dat is gewoon een mensenrecht. De toeschouwers hangen aan zijn lippen. Tevreden glimlacht de Vlaamse professor. Het hoogtepunt van zijn academische en intellectuele carrière is een feit. Hij (en niemand anders) heeft verhinderd dat Amerika een politiestaat werd. De beeltenis van zijn stoere torso zal prijken naast (maar vooral boven) die van andere Amerikaanse helden.

Opeens wordt de stilte van de menigte die haar nieuwe God heeft gevonden, onderbroken. Het is de rechter: 'Meneer Storme, U maakt geen deel uit van dit proces. Uw woorden worden geschrapt 'from the record.' En U wordt uit deze rechtszaal buitengesloten' Discrimineren is een mensenrecht, weet U wel.

#4590

NoName.

 

@ M.C.

Stevaert & Cuba.

Wel Stevaert is een Belgische politicus die op politiek vlak niet de strijd moet aanbinden met Castro. België is souverein, net zoals Cuba. Maar hij is wel een "topspeler" in België, van de linker zijde, en dus goed geplaatst om de extreem linkse Castro aan te spreken. Zijn partij is vertegenwoordigd in zowel de Federale regering als in de Gewestelijke (Vlaamse) regering.

Dus als men (de EU) vanuit geo-politieke overwegingen de banden wil aantrekken met Cuba, al dan niet uit louter economische overwegingen, al dan niet in opdracht van de USA, of om de USA een hak te zetten, al dan niet uit menslievende overwegingen tov de Cubanen, al dan niet om de linkerzijde te beschermen voor een fiasco in Cuba, al dan niet om medicijnen te kunnen leveren aan de Cubaanse bevolking, of gewoon om ze uit te testen, al dan niet omdat we graag sigaren roken, of om nieuwe toeristische projecten op te zetten, al dan niet om een vliegtuigtrafiek vanuit Brussel naar Cuba een vaste vorm te geven, of om contacten te kunnen leggen met de toekomstige opvolgers van Castro, en dus de toekomstige verstandhoudingen te bestendigen, of om bedrijfsoverschotten of minderwaardig overheidsbedrijfmaterieel weg te kunnen geven, en dus te laten vervangen door nieuwe productie en zo de overheid via een omweg de bedrijven te laten helpen, al dan niet om Castro te overtuigen dat de Belgische socialistische benadering veel vruchtbaarder is dan de extreme benadering van Castro, dan is hij daarvoor toch wel goed geplaatst, als meest linkse politieker van het centrum van Europa. Alvast kan je niet ontkennen dat hij en zijn voorgangers het reeds jaren presteren om een vinger aan de pols te houden en met een grote pollepel uit de paplepel te scheppen. Dus op dat punt kan je gewoon stellen dat hij de middelen die hij ter beschikking heeft perfect weet te benutten, wat ik van de andere kant van het toneel zeker niet kan zeggen.

Stevaert en het VB.

Wel dat is een intern Belgische politieke aangelegenheid, waarbij elke politieker de vrijheid heeft zelf een strategie uit te werken, en waarbij elke politieker eigenlijk over dezelfde democratische middelen beschikt.

Dus blijkbaar is Stevaert niet overtuigd van de goede trouw van het VB. Het is dus aan het VB om betrouwbaar over te komen wil ze Stevaert overtuigen. En zoals M. Storme het hier stelt is dat toch een van de fundamentele vrijheden waar iedereen recht op heeft, niet ? Het recht om een eigen mening er op na te houden en niet te willen samenwerken met deze of gene politieke partij.

Dus, enkele maanden geleden heeft het VB die trein blijkbaar gemist toen ze veranderde van naam en de kleuren van het oude harnas weigerde te veranderen.

En een negental maanden geleden heeft het VB de trein gemist die aangetrokken werd door Y. Leterme (de CD&V).

En ruim meer dan een jaar geleden heeft het VB de trein gemist toen de N-VA in de problemen kwam te zitten. Ja, dat leek een gemakkelijk slachtoffer, dat snel eventjes opgepeuzeld zou worden.

En nu heeft FD beslist dat hij op het perron bleef staan, dat de trein die vertrok, zijn trein niet was.

Hij zal op zijn eigen trein vertrekken zonder wagonnetje dat hij vrij gemaakt heeft, voor degene die hij de hand gereikt heeft.

Als je de moeite gedaan hebt om de uitleg van M. Storme te aanhoren zou ik haast kunnen stellen dat te vrezen valt dat die laatste VB-trein nooit tijdig zal aankomen. Ten minste als we over dezelfde trein spreken, met name de trein die de doelstellingen die M. Storme nastreeft zal vervoeren, en naar ik meen begrepen te hebben ook de doelstellingen van een groepering als NC.

Nu, dat is dan maar het gevolg van de democratie, het gevolg van de spelregels van dat spel : elkeen heeft de volledig vrije keuze om de meest inventieve leider te volgen. Dus elkeen heeft via de regels van dat spel de mogelijkheid om zich te verenigen en bijvoorbeeld op dit forum zijn mening te verkondigen. Gelukkig maar nietwaar ? En elkeen draagt de verantwoordelijkheid dat hij maar voor de goede leider moet stemmen, die in staat is de wensen van zijn kiezer het best te verwezenlijken, desnoods door samen te werken met andere partijen en via die weg de regels van het spel te laten veranderen. En elke kiezer heeft het volste recht om van mening te veranderen. Gelukkig toch ?

Dus M.C. zoals je ziet gaat het hier over twee fundamenteel verschillende zaken. Je kan ze echt niet met elkaar vergelijken. En als Bernard Tuyttens niet op dit forum in het debat wil gaan met mensen van die strekking, wel dat zal zijn om dat hij zich aansluit bij de strategie van de linker zijde. Voor zover ik het kan nazien stel ik vast dat Bernard nog vlot in debat gaat met andere strekkingen.

Dus is dat eigenlijk een VB-probleem, of een probleem van de strategie van de leiding van die partij, dus is het aan die partij om dat probleem op te lossen. Kan ze dat niet, dan ben jij toch wel zo verstandig om daar passende conclusies uit te trekken, niet ?

#4591

VisualHugo

 

M.Storme gebruikt Aristoteles' morele paradigma over de "deugd" (une crête entre deux penchants) eigenlijk in een politieke context. Storme bedoelt het niet zo, maar het is wel symptomatisch voor sommige discussies in deze draad, waar moraal, politiek, wet, voortdurend door mekaar worden gehaald.

Persoonlijke moraal, publieke moraal (vaak ver-engd tot de goede zeden), wet (de staat als scheidsrechter en geweldsmonopolist) en politiek (hoe maakbaar is de cultuur en de economie) zijn gewoon drie aparte dimensies.

Je kan m.a.w. best emotioneel en/of moreel afkerig zijn van neofacisme, homofobie, pedofilie, fundamentalisme, xenofobie, pornografie, collectivisme, (de "scoundrels") en tegelijkertijd het absolute recht voorstaan om resulterende meningen te uiten, èn dergelijke zaken al of niet literair te beschrijven of af te beelden. (Voltaire, "je déteste ce que vous dites, mais ...").

In Vlaanderen/België/Nederlands draait deze discussie vooral rond het VB en zgn. "racisme", in landen als de VS (met bvb. de "Hustler" case van Flint) en Canada (het geval Robin Sharpe http://www.robins... - die Canada zelfs tot een wetswijziging noopte) vooral rond pornografie. In feite gaat het om hetzelfde, dimensie-overschrijding. Los van het feit dat moraal vaak subjectief is en ieders "scoundrels" vaak anders zijn, draait het in het vrijheidsdebat imho om Recht.

Er bestaat, naast moraal-recht, nog een andere dimensie-overschrijding in deze discussie, en dat is die tussen politiek en recht (in casu het recht op vrij meningsuiting). Als ik Storme goed gelezen heb pleit hij voor het recht op het uiten van discriminerende meningen, en het uiten van het voornemen om in de praktijk te gaan discrimineren. Storme heeft het nergens over discriminerende praktijken zelf. Volgens het arbitragehof mag je dus straffeloos beweren tegen het verhuren van huizen aan Marokanen te zijn, beweren dat je zelf nooit verhuurt aan Marokanen, anderen oproepen om hetzelfde te doen - maar als er kan worden bewezen dat je effectief een Marokaan hebt geweigerd - dan pas ben je strafbaar.

Ten eerste (@Fire), tactisch gezien zijn verordeningen tegen discriminatiepraktijken nutteloos. Ze weerspiegelen een naief geloof in de maakbaarheid van de sociale werkelijkheid. Je kan de absolute vrije meningsuiting (los van de morele en rechtsdimensie) zelfs tactisch verdedigen als uitlaatklep, onder het motto, blaffende honden bijten niet. Een anti-discriminatie of negationisme-wet verandert de meningen en de praktijken niet, hoogstens gaan die ondergronds. De heksenjacht van het CGKR bezorgt geen enkele Marokaan een nieuwe job. De rigide taalwetten hebben niet kunnen verhinderen dat de Brusselse Rand hopeloos verfranst is.

Ten tweede, de staat zelf *doet* aan discriminatie. Het quotum allochtonen bij terwerkstelling in bedrijven is zo'n vorm van "positieve" discriminatie. In de VS heeft het aanleiding gegeven tot een verhit debat.

De staat (als geweldsmonopolist) doet ook aan het opheffen van discriminaties. Nozick, zelfs als anarchist, vindt dat de basistaak van de "minimal state" ("a night-watchman state, which protects only against violence, theft, fraud, and breach of contract, could be legitimate, even without the consent of all those to be governed") [http://www.missou...].

Diefstal ontneemt me mijn basisrecht op eigendom. De staat mag met wetten diefstal strafbaar maken en de dief met geweld (en tegen zijn zin) tot restitutie dwingen en straffen.

@Stijn: het zgn. homohuwelijk is een rechtzetting van een discriminatie in de wettelijke praktijk van de staat zelf. Namelijk de ontzegging aan gelijkslachtige partners om een burgerlijk huwelijkscontract aan te gaan onder dezelfde voorwaarden als ongelijkslachtige partners. Als dusdanig behoort het zgn. homohuwelijk tot de basistaken van de minimal state zèlf. Maar tegelijk blijven Storme en Beliën als notoire "homofoben" (?) het absolute recht hebben om deze wet aan te vechten en zelfs hun afkeer en near-religieuze afkeer van homosexualiteit openlijk te belijden. Net zoals het het recht is van de holebi-federatie om hen een homofobie-prijs uit te reiken.

Uiteindelijk hebben we allemaal onze eigen "scoundrels". Los van het voorwerp van de discussie gaat het betoog van Storme eigenlijk over de _vrijheid_. Storme en Beliën hebben eventueel andere "scoundrels" dan jij en ik, maar dat raakt de kern van hun betoog niet. Een betoog dat mutatis mutandi ook tegen _hun_ veronderstelde (ik weet het niet) religious right beliefs zou kunnen worden gebruikt.

Dat het een morele plicht was om voor het VB te stemmen bij de jongste verkiezingen is daarom niet echt een boutade. Imho was het inderdaad een _plicht_, niet moreel maar rechtelijk-politiek. Wat je imho bij Storme moet lezen is niet een pleidooi voor de (veronderstelde) politieke agenda van het VB, maar een pleidooi voor een basisrecht.

Voltaire, "je déteste ce que vous dites, mais ...".

#4592

NoName.

 

correctie : "n met een grote pollepel uit de papKETEL te scheppen.3

#4593

VisualHugo

 

@Noname: je observaties zijn pertinent. Het cordon sanitaire is een *recht* van de 3 anderen. Stevaert heeft het "recht" om met Castro aan te pappen, Dillen heeft het "recht" om met Degrelle te spreken in Malaga. En tegelijkertijd kunnen deze dingen in het tactische politieke spel worden uitgebuit om te scoren. Daar is niks mis mee. Blokwatch doet het, en De Winter doet het.

Het gaat pas fout als politieke discussies en schermutselingen voor de rechtbank worden getrokken onder het mom van een moreel issue. Zowel het "afpakken" van de dotaties van het VB als het laten veroordelen (op uiterst aanvechtbare gronden - die evengoed gelden voor het FDF en de AEL) voor racisme zijn een vorm van *feitelijke* discriminatie tussen partijen en meningen. In feite is het een puur politiek spel waarbij de zelfverklaarde "democraten" aan groteske gebiedsoverschrijding doen.

#4594

VisualHugo

 

@Steven: Storme pleit nergens voor discriminerende praktijken. Het beschermen van de rechten - in de praktijk - van de zwakkeren (bvb. Andrew Becket) is de hoofdopdracht van the minimal state, zelfs voor anarchisten als Nozick. En ook dit is "een" mening.

Waar Storme zich tegen afzet is de pretentie van de staat om (het uiten van) meningen of voornemens te criminaliseren, zelfs als die moreel verwerpelijk zijn, of pleiten voor het wijzigen van de basisrechten.

Het vreemd typetje dat in Becket's rechtzaak binnenloopt zal eventueel worden aanhoord, en vervolgens dismissed omdat zijn tussenkomst irrelevant is. Het vreemd typetje zal eventueel de vriendelijke raad meekrijgen om op een (virtuele) zeepkist te kruipen en een meerderheid achter zich te krijgen om zijn zijn recht op feitelijke discriminatie in de grondwet te laten opnemen.

#4595

nnyro

 

@Belien

Ik ben blij hoor met deze discussies (ook deze tussen NoName en Michael Cosyns ), die vrije uiting van meningen maar ,het zou van intellectuele oneerlijkheid getuigen om de essentie van het VB-arrest te verwerpen, namelijk ;het 'systematisch demoniseren van een bepaalde groep van mensen '. Deze gevoeligheid komt met name voort uit gebeurtenissen ten tijde van de jodenvervolgingen .Er is ook duidelijk gesteld toch in datzelfde arrest dat het niet om een beknotting gaat van het vrij aan de kaak stellen van wat mis loopt in een samenleving ? Waarom dat rabiate ontkennen toch ? Om vrij te kunnen discrimineren en het een wettelijk kader te geven zodat het geoorloofd wordt, onbegrensd ? Om er de latente emoties van een angst van het 'vreemde' ermee in politieke macht te laten gedijen ? De titel van het blog-topic liegt er niet om .

En ik ben inderdaad voor een scheiding tussen kerk&staat (en dat hoeft geenszins verbonden te zijn met geloof of ongeloof , integendeel zelfs , eerder met de 'particuliere' vrijheid van te geloven ) , en dat is iets wat heel actueel is. De pogingen van het Vaticaan om in te breken in de totstandkoming van de Europese Grondwet zijn wat dat betreft exemplarisch alsook de voornamelijk christelijke organisaties in het kielzog van Bush in de VS waarvan al duidelijk is aangetoond dat ze een significante bijdrage hebben geleverd voor zijn tweede ambtstermijn .Dat de pasmunt van die invloed zal verzilverd worden valt al op te maken uit de krijtlijnen van zijn nieuwe beleid (oa de invloed van het 'creationisme').En u durft het dan te hebben over een op hol geslagen dogmatiek ... en ook woorden in de mond nemen als "verwijdering" , Net zoals Het VB de verwijdering wil van de franstaligen in dit land als oplossing , zeker ?

En wat die censuur betreft waarop 'Gilbert ' reageerde : er is in december in een aflevering van Panorama op Canvas mooi aangetoond hoe de media bespeeld wordt, en door welke invloeden en personen of mediaconcentraties(die van Rupert Murdoch met name , ook al een Bush-supporter met heel veel commerciële macht ...) die hun redacties 'aanwijzingen' en 'richtlijnen' presenteren om op te volgen . De iets minder commercieel afhankelijke pers wordt dan beknot als hun berichtgeving niet in de lijn ligt van waar het witte huis mee naartoe wil ( cfr , de manier waarop de jouranalistieke vragen worden gescreend en geslecteert - en welke media wil uitgesloten als ze niet meer de toegang krijgt als ze er enkel maar voor spek en bonen mogen bijzitten ? ). Manipulaties van dezelfde orde zijn schering en inslag geweest ,en nog altijd ,bij de (ongenegen)berichtgeving uit Irak, of de techniek om te verhinderen dat te doen .Rumsfeld vaardigde simpelweg een verbod uit bij de strijdkrachten om nog fotoapparatuur bij zich te hebben na de schandalen uit de Abu Ghraib-gevangenis die de media bereikten ... Dergelijke ingrepen zijn illustratief voor hoe het beleid zijn macht uitoefent en de kritiek probeert de mond te snoeren.

Ach , ik verwoord niks nieuws - de oorlog om macht en invloed wordt steeds tactischer gespeeld, ook als het gaat om mensen in 'vrijheid voorzien' of ze een rad voor de ogen draaien ..

#4596

gilbert

 

@ visual hugo : Als Steven, fire, nnyro en consoorten hun zin krijgen wordt het vreemd typetje manu militari de zaal uitgesleurd en in de aangrenzende rechtszaal tot gevangenisstraf veroordeeld of tot therapie verplicht.

#4597

VisualHugo

 

@Paul Beliën: "Juist omdat mensen het recht hebben op een loyaliteit aan iets dat "hoger" is dan het heersende maatschappijmodel, hebben zij recht op vrije meningen, op vrijheid tout court."

Je redenering kan ook worden toegepast op de moslim-fundamentalisten van Eurabia, die van Europa een theokratische staat willen maken en de Shari'a invoeren als basis van de rechtspraak. De vraag in het algemeen is of het pleiten voor het basisrecht om basisrechten af te schaffen ook kan? Het is een recursief probleem. Mag men onder het mom van de vrije meningsuiting pleiten voor het afschaffen van de vrije meningsuiting? Volgens mij ja.

[nota: het concept EU-grondwet stelt dat een basisrecht (zoals vrije meningsuiting) niet mag worden "misbruikt" om andere rechten aan te vechten].

Eigenlijk is het de vraag naar "hoe minimal is de minimal state?". Er zit nog een ander aspect aan deze zaak, en dat is de primauteit van de democratie. Staat een volksuitspraak hoger in de rangorde der legitimiteiten dan een "basis"recht?

#4599

gilbert

 

@nnyro : Foxnews is inderdaad van Murdoch en voorstander van Bush geweest doorheen de campagne die door hun zeker niet objectief verslagen werd. Het is ook het kleinere broertje van ABC, NBC en CBS, alledrie tegen Bush.

Dat het witte huis de berichtgeving probeert te sturen is algemeen geweten. Het is een neiging waar alle machthebbers aan lijden (in het bijzonder onze premier). In de VS lijkt men er in het algemeen niet zo gevoelig voor op enkele uitzonderingen na.

Men moet echter niet doen of Bush in het zadel geholpen is door een leger van bevriende media die gedurende jaren zijn lof zongen terwijl de zeldzame kleine persorganen die het aandurfden kritiek te uiten door het regime doodgenepen werden. De VS zijn Cuba niet. In dit geval waren geschreven en audiovisuele pers en ook de amusementsindustrie in overgrote meerderheid in de oppositie.

#4601

VisualHugo

 

@Gilbert: "als" ze hun zin krijgen. Ondertussen hebben ze wel het recht om hun voornemen te uiten dat ze politieke tegenstanders willen criminaliseren en psychiatriseren (populair in de nadagen van de Sowjets). Storme's paradigma (dat essentieel Voltaire's paradigma is) is een tweesnijdend zwaard.

#4602

gilbert

 

@ visual hugo : Ik ben volledig voorstander voor hun recht dit voornemen te uiten. Zo consequent zijn we wel. Niemand heeft ooit beweerd dat de meningen die vrij geuit worden aangenaam in het oor zouden liggen.

In feite is dit een mooie test om te weten of men echt voorstander van vrije meningsuiting is. Probeer u de meest verwerpelijke mening in te beelden en vraag u af of iemand het recht moet hebben deze te verkondigen.

#4603

NoName.

 

@ VH.

Terecht, zo zou je het kunnen benaderen. Maar dat is nu eenmaal de grond van de zaak. Een inventieve politicus voorziet die val, en ontwijkt ze. De vraag blijft dan, of het wel een "val" is, en of die inventieve politicus de "val" gezien heeft of niet, en of hij er nut bij had ze te ontwijken of niet. En anderzijds een inventieve politicus gebruikt de middelen die hem ter beschikking staan, dus ook de middelen die hij kan gebruiken en waarvan hij de bevolking (de meerderheid) kan overtuigen dat ze democratisch zijn en dus mag gebruiken.

Maar, dat (het al dan niet zien van de "val" of het gewild zich gevangen laten zetten) is toch wel een subjectief element om daarover een oordeel te vellen, want die politicus zal het aan onze neus niet hangen, dat is nu eenmaal de essentie van de politieke strategie. En om dat te beoordelen zal iedereen terug moeten vallen op de geloofwaardigheid van die politicus die om het hoekje komt kijken, dus het persoonlijk oordeel van de toeschouwer die zich een mening wil vormen, het niet objectief bewijsbare dat toch wel een belangrijke rol speelt in het vormen van een mening over een politicus, ten minste als je onvoldoende elementen hebt om een objectief oordeel te kunnen vormen zonder oppervlakkig te zijn.

Een objectieve manier is om alle mogelijk motivaties op een rij te zetten en de mogelijke acties voor ogen houden die die politicus kon nemen om dat doel te bereiken, en die te vergelijken met de acties die in de loop der tijden (recente) genomen zijn, de krachten waaraan hij onderworpen is en hem kunnen belemmeren in zijn acties, en ze te vergelijken met de uitspraken die gedaan zijn. En dan kan je proberen om op neutrale wijze de motivaties die in tegenstrijd zijn met de acties (eerder dan de "politieke" uitspraken) te schrappen. Blijft er dan over de mogelijke objectieven die je dan moet vergelijken met de onderliggende doelstellingen van de uitspraken. Zo kan je de ware motivaties - met een beetje geluk - achterhalen en kan je jezelf een objectiever oordeel vormen over de ware toedracht van de zaak ten minste als je je kan inleven in de leefwereld van de politicus.

Je kan het ook van een andere kant bekijken. Is het cordon sanitaire een politieke val, en als het dat is, voor wie is ze dan bedoeld en wie zal het slachtoffer zijn ? Want uiteindelijk kan elk wapen van een tegenstrever omgeturnd worden tot een wapen tegen die tegenstrever. De vraag is enkel hoe inventief de politicus is op dat vlak.

Mijn vorige posting heb ik toch afgesloten met de vraag :"Moet je dan niet eerst eens goed nadenken ?"

Nu, als Paul Beliën ergens gesteld heeft dat FD een goede strateeg is (en ik neem aan dat PB op dat punt met kennis van zaken spreekt), dan kan je dat niet echt zo maar van tafel vegen. Juist dat gegeven, opent nieuwe perspectieven waarover we dan toch nog maar eens "goed moeten nadenken", en aan de hand waarvan we misschien de (mogelijke) respectieve doelstellingen eens opnieuw moeten bekijken en de eerste objectieven die voor de hand liggen eens moeten herdefiniëren en ruimer moeten verwoorden, om ze opnieuw te toetsen aan "de weg die gevolgd is" (de acties van het recente verleden).

Of laat mij het eenvoudiger en begrijpelijker verwoorden, elke mens volgt normaal gesproken de kortste weg tot zijn doel, dus als men de kortste weg voorbij gaat, wil dat dan niet zeggen dat het doel ergens anders ligt ?

Over het FDF en de AEL.

Voor zover ik weet heeft het FDF zich enkel denigrerend uitgelaten tov Vlamingen. Als je in Brussel rondloopt kan je echt niet op het gezicht van iemand zien welke taal hij spreekt, dus het 'racisme'-aspect speelt daarin mi niet zo een grote rol. Trouwens het FDF heeft zich toch gevoegd bij een grotere fractie en is vanuit dat oogpunt politiek minder gevaarlijk, dus is die juridische actie niet nodig en kan ze de politieke samenwerking met de fractie waartoe ze aangesloten is bemoeilijken.

De AEL bestaat nog maar enkele jaren en heeft het politiek niet gehaald, dus heeft het ook geen zin om vanuit politiek oogpunt daartegen initiatieven te nemen.

#4604

Paul Belien

 

Staat een volksuitspraak hoger in de rangorde dan een basisrecht? Volgens mij niet. Daarom dat ik stel dat de vrijheid moet primeren op de democratie.

Mag de moslim pleiten voor de invoering van de islamitische theocratie? Van mij wel.

@ nnyro:

Die invloed van het zg. creationisme in de VS, waarom stoort die jou? Het bewijst dat men in de VS alle gevestigde waarheden in vraag mag stellen.

Waarheden in vraag stellen, mag; waarheden opleggen, niet - behalve in een club, zoals een kerk, waarvan de spelregels luiden dat men bepaalde waarheden aanhangt. Wie dat niet doet, mag door die club inderdaad "verwijderd" worden. En met "verwijderen" bedoel ik uiteraard: uit de club gezet, en niet fysiek uitgeschakeld. Je vraagt je af met welk recht ik zo'n woord in de mond durf nemen. Wat is er mis met het woord "verwijderen"? Is dat opeens een synoniem geworden voor "liquideren"?

#4608

Eric Jans

 

@ Noname: Sorry maar ik krijg hoofdpijn als ik je teksten lees. Ik zou zeggen: laat iedereen z'n eigen methode zoeken om een weegschaal te gebruiken.

Ik was al gewonnen voor de standpunten van Storme en Beliën die in wezen zeggen dat het niet op gaat vanuit de grondwet de vrije meningsuiting te beperken. Zéér juist.

Kijk, toen in de jaren '80 en 90 de wet op het negationisme in de Franse Assemblée werd geïntroduceerd (door de communisten, meen ik) werd ik er achterdochtig van. Tot dan had ik nooit stilgestaan bij de vraag of het er inderdaad wel 6 miljoen (Joodse Europeanen) waren geweest in die Duitse concentratiekampen. En of het er nu 4 of 8 miljoen waren die zijn uitgemoord... het maakte geen verschil voor mijn standpunt: de nazi's waren actief bezig aan de uitroeiing van een heel volk! Dat was - alleen al als idee! - pervers en daarmee uit.

Als ik eerlijk naar mezelf kijk... wat wéét ik, welke documenten heb ik als gewone burger daarover gezien? In principe moet ik toegeven het fijne er niet van te weten maar ik nam moeiteloos aan dat het om 6 miljoen joden ging, zoals wetenschappers en historici vrij algemeen verklaarden.

Tot dan die wet kwam. Je vraagt je af wie zo'n wet nodig heeft. Er bleken zelfs heelwat vooraanstaande joodse wetenschappers kritiek te hebben op die 'wet op het negationisme'.

Als het nu maar 2 of 4 miljoen joden waren geweest... maakt dat de Nazi-politiek dan sympathieker? Voor mij niet.

En als het er 8 miljoen zouden zijn doet die wet zélf de waarheid enigszins geweld aan omdat dat cijfer '6 miljoen' er zo manifest geschreven staat 'in de wet'!

Vandaag, nu de wet op het negationisme er is, ben ik nog steeds diezelfde simpele burger die wel vanalles kan lezen maar het uiteindelijk toch nooit helemaal zeker kan weten en aanneemt wat historici vrij algemeen verklaren.

Alleen... er is nu die wet. Dat maakt het voor een simpel mens als mij iets moeilijker om 'algemeenheden' voor waar aan te nemen. Waarom? Omdat het tegendeel beweren verboden is... er is immers die wet!

En met die wet blijft bij mij ook de vraag: wie heeft dat nodig, zo'n wet?

Bovenop de discussie nog even een ander thema aanraken: het probleem lijkt me niet in de eerste plaats dat meningen geuit worden. Veel gevaarlijker lijkt het mij wanneer ze NIET meer geuit worden en de verboden (en zelfs gewoon maar maatschappelijk verdrongen) meningen in kleine groepjes een eigen leven gaan leiden. DAT is pas een gevaar voor de democratie.

Als democraat geloof ik in de permanente discussie, niet en in géén geval in het verbod op wélke mening dan ook!

#4609

Bema

 

Na al die grote betogen van blijkbaar zeer geleerde heren had ik graag toch eens even terug naar de praktijk willen keren.

Twee mensen die ik zeer goed ken maken momenteel de praktijk van de anti-discriminatiewet mee.

De een volgt beroepsonderwijs in Lokeren. Heeft daar al meerdere keren niet naar school geweest (spijbelen noemt men dat) omdat er iemand van een niet nader te benoemen gediscrimineerde ingeweken volksgroep zich nogal intensief bezig houdt met het verhandelen van drugs. Uiteraard mag die beroepsonderwijsvolger geen namen noemen of aanwijzingen geven om twee redenen: de dealer in kwestie zal hem een verrader noemen en de wet noemt hem een rasist. Kwestie afgelopen. Voor wie zal die gaan stemmen denk je.

Twee: Een meisje van 25 heeft een diploma van onderwijzeres en logopediste. Gisteren heeft ze van de directie te horen gekregen dat ze om veiligheidsredenen niet meer in de klas mag gezien de geweldadigheid van een niet nader te benoemen gediscrimineerde ingeweken volksgroep. Contract afgelopen, voila!

Oh ja, die twee kennen mekaar goed maar hun studieniveau ligt nogal ver uit mekaar. Toch krijgen ze ongevraagd te maken met dezelfde problemen; alleen... ze mogen ze niet bij naam noemen want dan worden ze steevast als rassist geklasseerd en als het wat te openbaar wordt, er zelfs nog gerechtelijk voor vervolgt. Ondanks het feit dat het niet hun mening is, maar hun ervaring.

Er zijn uiteraard meer mensen met dat soort ervaringen en veel ervan hebben ernstigere gevolgen dan hierboven beschreven.

Je woont in een straat. Achter die maken ze er nog een. Ondertussen blijf je er wonen maar er passeren toch al wat meer auto's want die van de straat erachter moeten toch ook passeren. En dan komt er een bedrijfje. dat heeft niet enkel meer te maken met personenauto's maar er komen ook al meer vrachtwagens door de straat waar je woont. De omgeving achter je wordt vervolgens woonwijk en gedeeltelijk industrieterrein en voor je het weet woon je in één van de drukste straten van de omgeving. Breng je ter sprake dat je die drukte niet aangenaam vind, dan ben je tegen werkgelegenheid en gun je anderen hun stekje niet. Voila, probleem opgelost.

Dat is zowat er ongeveer gebeurt als de vreemdelingenproblemen worden aangekaart. Een paar vreemdelingen in je buurt maken het probleem niet en als ze dat dan toch doen is de druk van de omgeving er wel om zich aan te passen. Als er teveel vreemdelingen in je buurt komen gaan ze ook meer van je verdraagzaamheid eisen (vrachtwagens, personenauto's, en veel meer) tot je het niet meer kunt verdragen. Dan breng je dat ter sprake, en naast het feit dat ze dat dan allemaal ingebeeld noemen, wordt je gewoon onverdraagzaam genoemd.

En dan komt er plotseling iemand die je gelijk geeft, zonder complexen zegt wat jij ervan denkt. Je gaat die strekking steunen omdat ze uit je eigen ervaring herkenbaar is.

Natuurlijk zijn de bouwers van die achterliggende straat en industrieterrein boos. Het is uit de hand gelopen op een manier die ze zelf niet hebben voorzien en kunnen nu nog maar één ding doen: de klagers aanklagen en als het efkens kan ze buiten de wet stellen; ze het zwijgen opleggen.

Wel geachte politiek correcten: hoe ingewikkeld je het verhaal ook probeert te maken, als de boel niet meer leefbaar wordt door te praten, zal die leefbaar gemaakt worden, op de meest primaire manier: het recht van de sterkste.

#4613

NoName.

 

@ Eric Jans. Sorry maar ik heb eigenlijk gereageerd op Michael Cosyns en op VisualHugo, nadat ik een vraag gesteld had aan prof Storme over één uitspraak, waarop M.C. geantwoord heeft met de wedervraag waarom het VB gedemoniseerd werd.

Mijn antwoord was :"Het is niet omdat de wetgeving niet "fair" is en dus ter discussie gesteld moet worden, dat daarom de veroordeling van het BLOK niet relevant is als expressie van het polititieke feit dat zij ..."

Waarop M.C. nogmaals zijn vraag herhaald heeft met als voorbeeld de reis van Stevaert naar Cuba en de onaanspreekbaarheid van het VB en ik het onderscheid heb pogen te verduidelijken. Uiteindelijk reageerde VH met (over het cordon en de veroordeling) :"In feite is het een puur politiek spel waarbij de zelfverklaarde "democraten" aan groteske gebiedsoverschrijding doen.".

Mijn standpunt daarover heb ik gepoogd te ventileren, door de het wezen van het Cordon en daaruit voortvloeiend de veroordeling te benaderen. Naar mijn mening kan je het bestempelen als een 'val'. Maar de vraag blijft wel open, voor wie ? En zo kom je uiteindelijk bij een ander aspect, de geloofwaardigheid van FD.

#4615

Koen Robeys

 

Gelukkig is de evolutietheorie een erg gemakkelijk te begrijpen theorie, zodat iedereen kan te weten komen wat die eigenlijk zegt. Om meteen de conclusie te verklappen: evolutietheorie is *niet* iets dat je moet "geloven" of "aannemen", omdat evolutietheorie iets is dat je kan *weten*.

Kijk even mee:

1. Als je even om je heen kijkt kan je *zien* dat geen twee individuen van een populatie perfecte copieën zijn van elkaar. ("variatie")

2. Als je even om je heen kijkt kan je *zien* dat veel kenmerken van individuen erfelijk zijn. ("erfelijkheid")

3. Als je even om je heen kijkt kan je *zien* dat niet alle individuen nakomelingen krijgen. ("selectie")

So far, so good? Dat is fijn, want daarmee is 90% van het werk gedaan! Immers, als de kenmerken van de individuen verschillen, en als ze niet allemaal evenveel nakomelingen krijgen; dan is het toch niet gewaagd te concluderen dat die verschillen in kenmerken een impact (kunnen) hebben op de kans dat een individu nakomelingen heeft, wel? (Of zou een blind konijn echt evenveel nakomelingen hebben als een konijn met uitstekende ogen?)

Wel, beschouw dan nu een kenmerk waarvan de variatie inderdaad een effect heeft op de kans op nakomelingschap EN dat bovendien erfelijk is. Als het kenmerk op een *gunstige* manier variëert, dan moet dat leiden tot meer nakomelingen dan wanneer het kenmerk variëert op een *ongunstige manier. (Immers, konijnen met *betere* ogen leven langer dan konijnen met *slechtere* ogen, en omdat konijnen kweken gelijk de konijnen hebben de eersten meer nakomelingen.)

En aangezien we een kenmerk beschouwden dat ook nog *erfelijk* was, hebben in de volgende generatie meer individuen dat gunstig gevariëerde kenmerk; bijvoorbeeld: betere ogen.

En natuurlijk variëren ook in die nieuwe generatie, waarin het gunstige gevariëerde kenmerk meer voorkomt, wéér alle kenmerken - vermits geen twee individuen een perfecte copie zijn - en er zullen wéér enkele van die variaties bijzijn die een gunstige impact hebben, en dus zullen die wéér (als ze erfelijk zijn) meer in de volgende generaties voorkomen...

Enzovoort.

En dat is alles! Variatie, erfelijkheid en selectie, en verder de logische conclusie die daaruit voortvloeit, inclusief het feit dat variatie cumulatief is. Nieuwe gunstige variatie komt niet "zomaar toevallig" terecht bij individuen die al andere gunstige variatie bezitten, maar omdat individuen die die "andere gunstige variatie" niet bezitten er al niet meer bij zijn.

Dat is logisch waterdicht, en toen het principe ("natuurlijke selectie", Darwin, The Origin of Species, 1859, hoofdstuk 4) gepubliceerd werd, was het een echte sensatie.

Omdat het *logisch* waterdicht is, is het een *theorie*. Is het ook wat er in de *practijk* is gebeurd?

Eerst een vooral kan je je voor jezelf afvragen wat er zoal in de realiteit moet gebeuren opdat het mechanisme zoals beschreven zich *niet* zou afspelen. Aangezien over alles wat ik hierboven heb geschreven al 150 jaar quasi consensus bestaat, lijkt dit punt me wel het beste punt om kritieken te bedenken. Als het je lukt... ik *garandeer* onmiddellijke wereldberoemdheid, ja, ik *garandeer* de Nobelprijs!

Dus: wat zou bij variatie van erfelijke kenmerken die een impact hebben op de kans op nakomelingschap, kunnen verhinderen dat met het verstrijken van de generaties de gunstige variaties meer en meer in de populatie voorkomen?

Wereldberoemdheid, Nobelprijzen... ik neem er geen woord van terug!

Maar desondanks zijn wetenschappers een stelletje kritische en sceptische zuurpruimen, en dus vonden ze theoretische waterdichtheid en onweerlegbaarheid niet goed genoeg. Was het eigenlijk meer dan zomaar een "theorie"?

En ze stelden kritieken op die de vorm hebben van "ALS de theorie waar is, DAN moet noodzakelijk [zus en zo]".

Bijvoorbeeld: ALS de theorie waar is, DAN moet de aarde noodzakelijk veel ouder zijn dan wij (in 1859) denken.

(Dat is het "falsificatieprincipe", een veelgebruikt criterium om "wetenschap" te onderscheiden van geloof. Om een betekenisvolle uitspraak te zijn moeten er gevallen zijn waarin we toegeven dat onze theorie fout is. Bijvoorbeeld, als de aarde slechts zesduizend jaar oud is, dan is de evolutietheorie zeker fout, wegens te weinig tijd.)

Wel, tot ca. 1920 of zo was dat een probleem voor de theorie, en toen ontdekte men (aan de hand van radioactiviteit) dat de aarde veel ouder was dan altijd gedacht, en de voorspelling (Darwin maakt die in hoofdstuk 9 van The Origin of species) kwam uit.

Nog een voorbeeld. ALS de theorie waar is, DAN moeten er doorheen de tijdperken voorouders van de huidige soorten geleefd hebben, die verschillend waren van hun huidige nakomelingen, EN die meer beginnen te lijken op die huidige nakomelingen naarmate ze in recentere tijdperken leefden.

(Merk op dat dit in lijnrechte contradictie is met het boek Genesis, hoofdstuk 1, dat immers verschillende malen zegt dat elke soort zich voortplant "naar zijn soort". Blijkbaar is deze frontale contradictie één van de redenen waarom de creationisten het zo moeilijk hebben met de theorie.)

Welnu, met het verloop van de tijd doken ook werkelijk fossielen op (of ze waren er al, maar ze konden, bijvoorbeeld in 1800, nog niet gedateerd worden), die inderdaad verschuivende kenmerken vertoonden, en wel meer op vandaag levende organismen leken, naarmate ze zelf in recentere tijdperken hadden geleefd.

Daarmee heeft de theorie een voorspelling gedaan, en waargemaakt, die *zo* spectaculair moeilijk is, dat je tot vandaag mensen zich in allerlei bochten ziet wringen om te ontkennen wat ze zelf met hun eigen ogen kunnen gaan zien, bijvoorbeeld, in het Natuurkundig Museum in Brussel :-)

Om deze, en soortgelijke, redenen, is de evolutietheorie een wetenschappelijke theorie, en geen geloof. Het is iets dat je niet hoeft te *geloven*, omdat het iets is dat je kan *weten*. Het heeft *hetzelfde* wetenschappelijk statuut als, zeg, de relativiteitstheorie, of de quantumfysica, of het "Standaardmodel" van de kosmologie: Het is naar onze beste pogingen, gebaseerd op waarnemingen (variatie, erfelijkheid en selectie) en logisch nadenken, het beste model dat we hebben om het onderzochte onderwerp te beschrijven.

Vergelijk hoe het scheppingsmodel slechts een geloof is. We bekijken, dus, de reeks evoluerende fossielen die de theorie al had voorspeld, en we concluderen dat God ze heeft gemaakt. En als de reeks fossielen nu eens helemaal anders was geweest, en wel zo dat de evolutietheorie absoluut niet klopt? Wel, dan had ze God ze *ook* gemaakt. Dus God is iets dat het altijd gedaan heeft. Hoe de feiten er ook uitzien, en dus totaal los van die feiten, God heeft het altijd gedaan. Het model kan nooit gefalsifiëerd worden, want wat je ook meemaakt, god heeft het altijd zo in elkaar gezet.

En dus is het scheppingsmodel een geloof, en geen wetenschap. Terwijl voor de evolutietheorie *moet* voldaan zijn aan bepaalde feiten, en anders is de theorie gefalsifiëerd. En daarom is de evolutietheorie een wetenschap, en geen geloof.

En daarom mag van mij het scheppingsmodel gerust onderwezen worden in de scholen: maar dan wel in de godsdienstles, en *liefst* als hoofdstuk tussen een aantal andere hoofdstukken "scheppingsmythes van de mensheid". Dus na de scheppingsmythes van de Noormannen met Odin en Thor, maar voor de scheppingsmyhen van de Azteken met Quetzàcoatl.

En daarom mag het van mij *niet* onderwezen worden in de biologieles, alsof het model aanspraken kan maken op een wetenschappelijk statuut. Want dat is niet zo.

Ciaooooo, Koen

#4616

Outlaw Mike

 

@NoName:

in uw post #4584 schrijft u o.a.:

"Het feit of de partij ja dan neen racistisch is, is niet relevant, relevant is enkel wat de andere politieke partijen verwoorden, en vanuit welke invalshoek ze al dan niet willen meewerken met een politieke formatie."

Realiseert u zich de reikwijdte van wat u daar schrijft? U stelt in feite dat als de politieke formatie die in het bezit is van de macht met behulp van een discriminerende wet, DIE ZELFS NIET GETOETST DIENT TE WORDEN ("ja dan neen... niet relevant") discriminerende maatregelen neemt t.o.v. een partij (bvb. VB) en/of bevolkingsgroep (haar kiezers), dat DAT MOET KUNNEN!!!

NoName, de haren rijzen me ten berge. Beschouw eens even de volgende analogie:

1.) Op 30 juli 1981 keurden de politiek-correcte partijen in dit land de Anti-Racismewet goed. Zij pasten vervolgens deze wet nog zes (?) keer aan om ze toch maar op maat te kunnen knippen teneinde het VB te kunnen vervolgen.

Politieke formatie aan de macht = de politiek correcte partijen

Slachtoffers van de wet = het Blok/Belang en dientengevolge hun kiezers

2.) Op 28 februari 1933 keurden de Nazis de "Gesetz Zum Schutz Von Volk Und Staat" goed. Deze wet behelsde een aantal maatregelen ter confiscatie van de goederen en bezittingen van joden.

Politieke formatie aan de macht = Nazi's

Slachoffers van de wet = joden

Vermits u in feite zegt dat het irrelevant is of het VB al dan niet racistisch is, "relevant is enkel wat de andere politieke partijen verwoorden", ga ik er dus van uit dat u vindt dat het irrelevant is of de joden indertijd een zodanige bedreiging vormden voor de Duitse staat dat deze beruchte wet gerechtvaardigd was, wet die dus toeliet dat joodse bezittingen volledig legaal konden geconfisceerd worden.

#4617

Outlaw Mike

 

@NoName. Betreffende uw post #4590. Dus uw rechtvaardiging van Stevaerts reis naar Cuba.

U stelt het voor alsof Stevaert daar "zelfs links zijnde, een Vlaams Spa kopstuk, het best geplaatst etc etc" a.h.w. een diplomatieke daad verricht heeft door Castro te gaan bezoeken.

Voor dat soort missies zijn de geeigende diplomaten aangewezen, niet een burgemeester.

Een voorbeeld: in september 2004 bezocht Willima Burns, de door de regering Bush aangestelde gezant voor het Midden-Oosten, dictator Bashar al-Assad in Syrie. Willima Burns bracht geen bussen mee, leverde geen computers, bewierookte het Syrische Baath-regime niet, stelde duidelijk waar het op stond (trek uw troepen terug uit Libanon, verbreek de banden met terroristen) EN ZIJN REIS GEBEURDE IN ALLE OPENBAARHEID.

Steve Stalin bezorgde een hond van een dictator die al 46 jaar uiterst democratisch aan de macht is 25 bussen en 500 PCs, merkte terloops op dat het toch formidabel is hoe de Cubanen zich rechthouden temidden van hun (door planeconomie geruineerde) bestaan, bewierookte zijn goede vriend Fidelleken, legde een krans bij die ploert Che Guevara zijn graf EN DROEG ER ZORG VOOR DAT ZIJN REIS IN ALLE STILTE VERLIEP.

Als je het aan Stiefken zou vragen zou hij het er ook wel mee eens zijn dat het toch een schande is dat die Bush-Cowboys NU AL DRIE JAAR 600 koorknapen op Guantanamo gevangen houden hee? Maar hij ziet er natuurlijk geen graten in dat Fidel NU AL ZESENVEERTIG JAAR honderdduizenden politiek andersdenkenden gevangen houdt. Konden we dat toch met die VB'ers doen, moet hij gedacht hebben.

Enne, overigens, nu we het toch over Syrie hadden, Syrische troepen zitten al sinds 1976 in Libanon en hebben daar geen zaken. Mag ik eerstdaags - misschien als Bush naar Brussel komt - een grote betoging verwachten TO PULL THE SYRIAN TROOPS OUT OF LEBANON???

Wie moet er hier eens goed nadenken, NoName?

#4618

NoName.

 

Beste M.C.

Je moet de zaken niet uit de context trekken :

"Want dat is de POLITIEKE conclusie, of ten minste zo wordt ze over de taalgrens verwoord. Het feit of de partij ja dan neen racistisch is, is niet relevant, relevant is enkel wat de andere politieke partijen verwoorden, en vanuit welke invalshoek ze al dan niet willen meewerken met een politieke formatie. Dus door de veroordeling is het BLOK, en in navolging het Belang, eigenlijk politiek waardeloos of onmachtig, want onaanspreekbaar door de Waalse politiekers."

Mijn standpunt ging over de politieke consequenties en was een reactie op de posting van MC nr 4583. Trouwens ik heb daarna aan VH toch uitgelegd waarom het AEL en het FDF niet vervolgd moest worden. Het was politiek niet relevant om dat te doen.

En dat was niet meer of minder de voortzetting op de bedenking geformuleerd in de vorige paragraaf :

"Het is niet omdat de wetgeving niet "fair" is en dus ter discussie gesteld moet worden, dat daarom de veroordeling van het BLOK niet relevant is als expressie van het polititieke feit dat zij zich profileert als racistische of extremistische strekking, of probeert voordeel te halen uit racistische expressies, of beroep doet op de lage emoties van racistisch ingestelde kiezers.".

Dus daar heb ik toch het onderscheid willen maken tussen de middelen om tot die veroordeling te komen, en het politieke feit dat uit dat arrest volgt.

Verder stel je onder meer :"Zij pasten vervolgens deze wet nog zes (?) keer aan om ze toch maar op maat te kunnen knippen teneinde het VB te kunnen vervolgen."

Wel met die benadering ben ik het niet mee eens. Je kan evengoed stellen dat het VB ruim de tijd had om haar programma te herschrijven en zodoende te voorkomen dat ze het risico liep vervolgd te worden. Dat ze dat niet gedaan heeft is een louter politieke overweging, met name de overweging wat het politieke voordeel was (meer stemmen door het emotionaliseren van de potentiële kiezer) van dergelijke 'propaganda' tov het politieke nadeel (het stigma van veroordeeld te zijn of het risico daarvan). Dus blijft de vraag of het een val was die gezet is door de 'democratische' partijen, of dat FD een inventieve politicus is die dat risico opgezocht heeft omdat hij overtuigd was dat in voorkomend geval het negatieve effect van een veroordeling ruim overtroffen zou worden door het positieve 'underdog'-effect.

Een andere benadering is, dat het BLOK maar uit het cordon moest gestapt zijn, door haar programma te herschrijven en als nieuwe partij, als herboren naar voor te komen en de strategisch voordelige positie van de andere (Waalse) partijen politiek te ondermijnen. Maar zoals we gezien hebben is er niet voor die optie gekozen.

Omgekeerd kan je ook stellen dat het een democratische zet was van de 'anderen' om via de discriminatoire maatregelen (wetswijzigingen) te pogen het VB te treffen, omdat het VB eigenlijk evenzeer een als 'ondemocratisch' bestempelde strategie gebruikte, met name het bespelen van de laagste emoties van de kiezer, wat eigenlijk politiek 'not-done' is. Zoals je ziet stel ik mij hier voorzichtig op, ik laat open of de partij als instelling als racistisch moet bestempeld worden of niet, want ik wil hier niemand van dit forum stigmatiseren.

Maar, door de manier waarop je het tweede luik van je voorlaatste betoog formuleert zal ik mij gewoon onthouden van commentaar, over dat item.

Over Stevaert en Cuba.

Ik blijf er bij dat dergelijke initiatieven niet ongepland gebeuren. Alvast kan je stellen dat er spanningen zijn in die regio, en dat de betrokken partijen zowel Cuba, als de USA en Europa zijn. Alle wereldmachten hebben er belang bij dat die regio genormaliseerd wordt. Voor de Amerikanen is het niet evident om de eerste stap te zetten, gezien de voorgeschiedenis en de vele Cubanen die politiek actief zijn in zuid-USA en de gevolgde manier van werken van Bush.

Europa, kan misschien aangezet zijn via de omweg van Engeland om die taak op zich te nemen. Maar stel je voor dat Guy dat gedaan had. De liberaal par excellence ... trouwens dat zou bij de Amerikaanse pers misschien weeral verkeerd geïnterpreteerd geweest zijn. En het is maar de vraag of Castro zich zou verwaardigd hebben om toegevingen te doen aan een liberaal, en niet uit principe contra geweest zou zijn.

Dus vanuit die benadering is het logisch dat Steve daartoe op missie gezonden is. Als super linkse van de Europese politieke arena was hij toch best geplaatst om Fidel aan te spreken en te overtuigen van een andere benadering van het economische gebeuren in Cuba (met het voorbeeld België achter de hand), wat misschien voor de linkerzijde wenselijk was, om te voorkomen dat al te duidelijk werd dat de extreem linkse benadering volledig mislukt was, en dat Cuba daarvan het karikaturale voorbeeld bij uitstek zou worden.

Want laten we redelijk zijn, hoeveel jaar heeft Fidel nog voor de boeg ? Dus straks zullen er spelers moeten vervangen worden, en je kan best zorgen dat je weet wie je de touwtjes in handen kan geven. En als Steve die missie volbrengt, mag hij toch wel eventjes zijn persoonlijke vrienden en kennissen enkele voordeeltjes toekennen, als wederdienst voor het uit het vuur rapen van de kastanjes ?

Dus vanuit strategisch oogpunt heeft Steve er alle belang bij dat Cuba (wie weet, misschien met steun uit Europa) voorzichtig omgeturnd wordt tot een gematigd socialistisch land, ipv in elkaar te laten stuiken en overgeleverd te worden aan het kapitalistische systeem en de invloedssfeer van de USA. Dan krijg je daar misschien van die Haïtiaanse toestanden.

En anderzijds, je kan het Cubaanse volk toch niet stigmatiseren omdat zijn leiders grote blunders gemaakt hebben ?

#4625

Outlaw Mike

 

Beste NoName,

als ik het goed begrijp zou u geen maatregelen tegen het VB nodig geacht hebben ware het een splinterpartijtje gebleven, "politiek niet relevant".

Wel, mag ik dan hopen dat u in de toekomst met even grote ijver het buiten de wet stellen van de AEL zult toejuichen en/of haar politieke arm, de MDP? Want moslimextremisme is in opmars weet u. In Januari passeerde ik door Duitsland en ik geef u hier ven de weerslag van een krantenartikel (Berliner Tagesspiegel, 4/1/2005):

"Recep, leerling van de Hector Peterson school in Kreuzberg bezoekt viermaal per week de Koranschool. Hij bidt vijf keer per dag, vast gedurende de Ramadan, gaat niet naar de discotheek. Vrouwen moeten onderworpen zijn aan hun man en mogen niet buitenshuis gaan werken. Van de 490 scholieren in de Hector Peterson school zijn driekwart Moslims. Vandaag de dag dragen 4 van de 20 meisjes PER KLAS de hoofddoek, tien jaar geleden waren dat er nog vier voor de ganse school. In de Carl Von Ossietzkyschool is schoolhoofd Gerhard Raehme van mening dat de gefrustreerde jongeren via de Koran een nieuwe identiteit en zelfvertrouwen gevonden hebben en zich duidelijk beter achten dan de ongelovigen. Naar schatting 50% van de moslimjongeren in Berlijn bezoekt een Koranschool. De eindconclusie is duidelijk: Moslimjongeren vandaag de dag zijn VEEL religieuzer dan tien jaar geleden."

Als ik me goed herinner werd bij de inauguratie van de AEL in Nederland in 2002 gescandeerd "Hamas, Hamas, joden aan het gas". Werd trouwens ook door hun persverantwoordelijke noch ontkend noch veroordeeld. Ik denk ook dat iedereen hier wel een idee heeft van hoe de AEL over homosexuelen in het algemeen, laat staan over het homohuwelijk, denkt. Lijken me heel wat racistischer en aanstootgevender opinies dan die van het VB. Wacht nog eens vijftien jaar, NoName, tot het AEL wel "politiek relevant" is. Ik wil dan nog wel eens zien of u ook zo zult ijveren voor de uitsluiting van AEL/MDP op basis van de Antiracismewet.

#4626

Bema

 

Noname: Steve is inderdaad de geknipte man om dat daar eens op te lossen. Graaaatieieieies is een woord waar iedereen oren naar heeft.

Nog nooit heeft Steve Stunt blijk gegeven van enige dossierkennis. Het enige wat hij nastreeft is macht en daar heb je geen verstand voor nodig; gebrek aan enig geweten is voldoende.

België staat in de wereld niet hoog aangeschreven op diplomatiek vlak. De poging om de wereld een geweten te schoppen is internationaal nogal lachwekkend overgekomen, zeker omdat België aan de wereldtop staat wat corruptie betreft.

Het Belgische ethablisment is er al in geslaagd om van Congo of Zaïre of wat daar nog van overblijft een serieuze puinhoop te maken. Thans is Cuba aan de beurt.

Als we nog Bert de Bleiter nog zouden sturen; het was rap gedaan met de communistische party op Cuba. Bertje is daar zeer ervaren in en hij zou eindelijk eens iets nuttigs doen ipv ...dossiers verder naar de ... te helpen.

Wat ik vrees is dat Stevaert in Cuba gaan leren is hoe je politieke tegenstanders het zwijgen oplegt. Vooral tegenstanders die slimmer zijn dan hijzelf: allemaal dus.

Stevaert ne superlinkse noemen is er toch ver over. Het is ne linkse populist; meer niet. Trouwens ik citeer ook al eens graag iemand: W. Churchil:

Iemand die op zijn 20 geen socialist is heeft geen hart;

Iemand die het op zijn 40ste nog is heeft geen hersens.

Nog zoiets: Het VB heeft genoeg tijd gehad om zijn programma aan te passen.

Dus als de staat ooit beslist dat oranje een verboden kleur wordt maar dat verbod er door twijfelachtige argumenten niet snel genoeg doorkrijgt, heb ik, liefhebber van magenta, ondertussen toch tijd genoeg om van blauw te gaan houden. Dat soort redeneringen neem jezelf toch niet serieus hoop ik.

#4628

Vanderspikken

 

@NoName:

"Voor zover ik weet heeft het FDF zich enkel denigrerend uitgelaten tov Vlamingen. Als je in Brussel rondloopt kan je echt niet op het gezicht van iemand zien welke taal hij spreekt, dus het 'racisme'-aspect speelt daarin mi niet zo een grote rol. Trouwens het FDF heeft zich toch gevoegd bij een grotere fractie en is vanuit dat oogpunt politiek minder gevaarlijk, dus is die juridische actie niet nodig en kan ze de politieke samenwerking met de fractie waartoe ze aangesloten is bemoeilijken."

O ja? Het racisme van het FDF is geen fysiek maar een cultuurracisme, en zodra je je mond in Brussel opendoet,word je gecatalogizeerd als Vlaming en treedt het in werking.

Het FDF 'laat zich alleen maar denigrerend uit tov Vlamingen'? Kom jongens, we zijn toch niet naïef zeker? Wat vind je dan van het saboteren nog recent van de aanwijzing van een Vlaamse schepen door mevrouw Payfa in Watermaal-Bosvoorde? Wat vind je van onze klassieke Roger Nols die aparte loketten instelt, een buslijn naar een Vlaamse gemeenteschool afschaft in de hoop dat ze daardoor zal ineenklappen, die probeert een nieuwe Vlaamse rijksschool tegen te houden, en ga maar door.

Dat het FDF nu deel uitmaakt van een grotere fractie maakt het politiek minder gevaarlijk? Wel, als de MR op dit ogenblik zijn voet vierkant dwars zet ivm BHV, is dat omdat de MR niet zonder het FDF kan om gewicht in de schaal te leggen.

#4630

Daan

 

"[...] België aan de wereldtop staat wat corruptie betreft." = lachwekkende, flagrante onwaarheid. Sorry, zoiets haalt heel je betoog al direkt onderuit.

"Het Belgische ethablisment is er al in geslaagd om van Congo of Zaïre of wat daar nog van overblijft een serieuze puinhoop te maken. Thans is Cuba aan de beurt."

Hoe verzint u het toch. Straks is "het Belgische establishment" nog verantwoordelijk voor, ik zeg maar wat, de moord op Kennedy.

Wat zei FD - naar RR - ook weer? België, love it or leave it? Wat kan de ironie toch ironisch zijn soms.

#4633

NoName.

 

@ MC.

"De AEL bestaat nog maar enkele jaren en heeft het politiek niet gehaald, dus heeft het ook geen zin om vanuit politiek oogpunt daartegen initiatieven te nemen."

Je moet dus de kar niet voor het paard spannen. Net zoals elke politieman niet elke overtreding die ergens geschiedt effectief vaststelt, en de rechters niet alles vervolgen wat ooit mis loopt, is het gerechtelijk systeem dermate complex dat het in de praktijk niet mogelijk is om iedereen te vervolgen die ooit een inbreuk pleegt, en zeker niet wat betreft deze specifieke wetgeving. Bekijk de verloop van de veroordeling van het VB maar eens (zonder het na te kijken denk is dat het ging over te feiten van 1991 (?) tot +/- 2001).

Trouwens zoals elke organisatie poogt ook de politiedienst maximaal resultaat te behalen met een minimale inspanning, en de inspanningen optimaal in te zetten voor een maximaal globaal resultaat. Dus is het ook begrijpelijk dat zij eerst pogen andere feiten vast te stellen om dergelijke organisaties het leven zuur te maken, ten minste 'het leven zuur maken' is hun 'echte' taak niet maar zo lijkt het er soms op; waarbij ik niet ontken dat andere politieke formaties of organisaties dat wel zouden willen, om daaruit natuurlijk garen te kunnen spinnen, of om ten minste de aandacht af te wenden van die ene problematiek waarmee zij zelf geconfronteerd worden.

Ik herhaal nog eens voor alle duidelijkheid wat ik hiervoor al schreef :

" Het is niet omdat de linksen in de fout gaan dat ook de rechtsen in de fout mogen gaan, of automatisch gelijk hebben.

Het is niet omdat de wetgeving niet "fair" is en dus ter discussie gesteld moet worden, dat daarom de veroordeling van het BLOK niet relevant is als expressie van het polititieke feit dat zij zich profileert als racistische of extremistische strekking, of probeert voordeel te halen uit racistische expressies, of beroep doet op de lage emoties van racistisch ingestelde kiezers."

Ik wens hierbij nog eens onder de aandacht te brengen dat M. Storme toch wel heel relevante zaken verteld heeft op "Rondas". Hadden die toespraken veel eerder plaats gegrepen dan zou het voor iedereen een stuk duidelijker geweest zijn wat betreft de relatie van zijn betoog en de veroordeling. Nu is alles een beetje overstelpt geweest door zijn (emotionele ?) uitspraak (stemmen voor het VB). Natuurlijk, in zijn situatie heeft hij het moeilijk. Hij kan als gerenommeerd professor moeilijk anoniem zijn mening ventileren op diverse fora, maar anderzijds wordt hij wel geconfronteerd met anonieme mensen die hem gewoon voor de lol eventjes het vuur aan de schenen leggen, en hij wordt daardoor eigenlijk het slachtoffer van de vrijheid van meningsuiting, die vertrekt van die vrijheid maar impliciet ook gelijkwaardige verdedigingsmiddelen verlangt. Eigenlijk kan je het gedeeltelijk terugbrengen tot het feit dat de media de goede context niet vermeld hebben, en hem naar voor geschoven hebben als de man die de verdediging van de veroordeelde bleef betogen terwijl hij eigenlijk revolteerde tegen de impliciete gevolgen van de gebruikte wetgeving, wat naar de kijker toe eerder vertaald werd als het overlopen naar het VB dan het opkomen voor fundamentele burgerrechten (in het belang van de ganse bevolking).

Maar daarnaast vermeldt hij (in Rondas) heel wat strategische bijzonderheden die een fundamentele inpact kunnen hebben op het politieke gebeuren van de toekomst. En die vond ik (nog maar eens) heel relevant. Eigenlijk zou die opname ook eens uitgeschreven moeten worden, maar ja ...

Wat betreft het einde van uw betoog, wens ik onder de aandacht te brengen dat het wel relevant is in verhouding van het programma van het VB maar dat is toch het item niet is dat hier besproken wordt. Dat het AEL niet vervolgd wordt, wel dat is eigenlijk niet ter zake, want ik kan niet zeggen of er ja dan neen een onderzoek geweest is, en of er ja dan neen feiten vastgesteld zijn en als bewezen weerhouden kunnen worden. Dat valt onder het geheim van het onderzoek. Als wederwoord, of overweging, zou ik gewoon kunnen stellen dat de AEL-mensen ondertussen ook het arrest zullen gelezen hebben, en misschien hun conclusies getrokken zullen hebben, en dus vermoedelijk hun strategie aangepast zullen hebben of er uit geleerd zullen hebben.

Dat het moslimextremisme in opmars is, wel dat is een open deur instampen. De vraag is eerder of de partij die dat als belangrijk programmapunt naar voor schuift in staat zal zijn om er iets aan te doen ?

Dus zoals ik al schreef : mijn vorige posting heb ik toch afgesloten met de vraag :"Moet je dan niet eerst eens goed nadenken ?" Of zoals ik over een ander onderwerp al stelde : "Het is maar het eindresultaat dat telt.".

#4643

matthias storme

 

@nnyaro

"De reden waarom het VB is veroordeeld was duidelijk omdat men 'systematisch een bevolkingsgroep demoniseerde' (dat was in een notedop de essentie ), en dat is een kwalijk gevolg van vrije meningsuiting op een bepaalde manier die in de geschiedenis herinnert aan de Jodenvervolgingen en die heel gevoelig zal blijven in Europa .Was hun veroordeling dan niet terecht ? waarom werd uitgekreet dat het een aantasting was van de vrije meningsuiting terwijl men in het arrest duidelijk kan lezen dat de vrije uiting van meningen omtrent zaken die fout lopen met bevolkingsgroepen van welke origine dan ook, blijven kunnen ? Nog eens , het gaat om de systematiek ! Dat is in het betoog van Dhr Storme helaas niet terug te vinden , maar misschien heeft dat wel zijn reden .En daar ben ik wel benieuwd naar ."

Antw: of er reden was tot veroordeling, daar kan ik me niet over uitspreken. Wat ik wel weet, is dat de redenering en motivering van de veroordelende arresten van Gent en cassatie juridisch fout zijn, contradictorisch, in strijd met belangrijke rechtsbeginselen, zelf druipend van haat (arrest van Gent), en zelf een ondubbelzinnige schending van de plichten van de rechter (arrest van cassatie).

Het zinnetje in het arrest van Gent waarnaar U verwijst is precies hetzelfde als de titel van dat schilderij van Magritte "Ceci n'est pas une pipe" - je moet maar één zin verder lezen om vast te stellen dat het arrest precies het tegenovergestelde zegt, namelijk - wat vereenvoudigd samengevat - dat als het over problemen van de multiculturele samenleving gaat alleen meningen die de rechters redelijke en objectief verantwoord vinden mogen worden geuit. Ik weet niet waar U haalt dat die uitleg in mijn betoog niet is terug te vinden (overigens een betoog dat maar terloops daarover gaat, maar op dat punt wel een antwoord bevat) maar ik kan het u niet kwalijk nemen aangezien de integrale tekst nog niet beschikbaar is.

@NoName

" Ik wens hierbij nog eens onder de aandacht te brengen dat M. Storme toch wel heel relevante zaken verteld heeft op "Rondas". (...) Maar daarnaast vermeldt hij (in Rondas) heel wat strategische bijzonderheden die een fundamentele inpact kunnen hebben op het politieke gebeuren van de toekomst. En die vond ik (nog maar eens) heel relevant. Eigenlijk zou die opname ook eens uitgeschreven moeten worden, maar ja ..."

De uitzending met Rondas kan beluisterd worden op mijn webstek. Als er iemand is die tijd heeft om die uit te tikken, zal ik natuurlijk heel blij zijn om die tekst dan ook op het web te zetten. Allicht komt het er wel van. En misschien zelfs de niet uitgezonden delen erbij.

#4644

Outlaw Mike

 

NoName: "Je moet dus de kar niet voor het paard spannen."

Wel NoName, dat doe ik toch niet? Ik heb zelfs niet gevraagd dat de AEL NU zou veroordeeld worden omwille van haar zeer duidelijke racistische karakter. Ik heb me gewoon afgevraagd of jij binnen zeg maar vijftien jaar, als de AEL/MDP wel "politiek relevant" geworden is, net zo sterk zult ijveren om haar buiten de wet te stellen als nu gebeurd is met het VB.

"Dat het moslimextremisme in opmars is, wel dat is een open deur instampen. De vraag is eerder of de partij die dat als belangrijk programmapunt naar voor schuift in staat zal zijn om er iets aan te doen ?"

Wel, zolang men die partij op alle mogelijke manieren buiten de wet tracht te stellen, haar financieringsbronnen tracht droog te leggen, haar communicatie met haar leden tracht te dwarsbomen (via De Post, verbod op reclame), tracht buiten te werken uit beheerraden, CONSTANT doelbewust valselijk citeert (zie het huiveringwekkende stukje "Zouden het toch Antisemieten zijn?" in De "Standaard" van dit weekend) lijkt het er inderdaad op dat het VB weinig kan doen om de opmars van het moslimextremisme te stoppen.

De implicaties van het huidige verstikkende politiek-correcte klimaat op de berichtgeving beginnen overigens kafkaiaans aan te doen. Niet alleen "vergeet" men te zeggen dat Frank Van Hecke wel degelijk de Holocaust veroordeelt en zijn hoofd buigt bij het ontzettende leed de joden aangedaan, tevens beginnen onze media elke realiteitszin kwijt te raken. En zo kan het gebeuren dat wij op het TV-journaal zitten te zwetsen over de deontologie van politiediensten bij het doorzoeken van materiaal van De Morgen-journaliste, terwijl het KERNPUNT en DE TOPIC zou moeten zijn dat moslimextremisten hebben getracht een voetgangerstunnel onder de Schelde op te blazen. Zo kan het gebeuren dat Tessa Vermeiren, die normalerwijze de verdediging van de voor haar leven vrezende Ayaan Hirsi Ali zou moeten opnemen, de Somalische daarentegen een "zelfmoordterroriste" noemt. Begrijpe wie kan.

Kijk eens, ik ben het beslist niet met alles eens wat in het VB-programma staat, maar zij wijzen op een uiterst ernstige, ja zelfs dodelijke bedreiging voor onze rechtsstaat. Het VB wordt daarom bespuwd en tot politieke pariah gemaakt. In de jaren dertig waarschuwde Winston Churchill voor het dreigende gevaar van het Nazi-militarisme. Zoals het VB was ook hij geen onbesproken karakter, een politieke draaikont en in een eerdere periode een hatelijke en vulgaire schrijver in de "British Gazette". Ook Churchill moest, net als het VB nu, door de politieke woestijn gaan, om slechts gerehabiliteerd te worden toen de situatie zodanig slecht geevolueerd was dat ingrepen nodig waren (een wereldoorlog) die VEEL ERGER EN DRASTISCHER waren dan diegene waarvan men vroeger dacht dat ze "not done" waren.

#4647

nnyro

 

@Matthias Storme

Aangezien ik geen jurist ben kan ik niet beoordelen zoals u het stelt in uw antwoord . Maar het is dan ook maar een persoonlijke mening in deze discussie . Wel stelt zich dan de vraag waarom het VB dit arrest niet aanvecht als het zo flagrant is zoals u het daar stelt .

Overigens ben ik wel benieuwd naar het volledige intervieuw in het programma Rondas , wat ik heb al beluisterd was mateloos boeiend en verhelderend omtrent de communautaire tackieken waarmee de waalse politici de vlamingen onder controle houden .Het wordt zo stilaan tijd dat men in vlaanderen 'resultaatsverbintenissen ' gaat gaan eisen inzake de solidariteit .

Ik blijf uw intellectuele analyses en denkvruchten volgen inzake de vlaamse ontvoogding. Waarvoor dank .

#4650

Paul Belien

 

@nnyro

"Ik zeg alleen wat me uitkomt" zeg je. Je bent werkelijk onverbeterlijk. Ik heb in elke repliek in de discussie die we hierboven voerden, al een sneer in ontvangst moeten nemen. Omdat ik Mencken citeerde kreeg ik te horen dat ik "een typisch voorbeeld" ben van "de publicist die alleen citeert wat in zijn kraam past". Toen ik vertelde wie Mencken (die je niet kende) was, liet je weten dat uit "mijn publicatiedrift" altijd mijn "grote gelijk" klinkt. Is dat zo? Ik geef een opinie - uiteraard mijn opinie? Mag dat, of lees je alleen zaken die overeenstemmen met jouw gelijk? Vooraleer ik op een vraag van je antwoord, laat je me al horen dat ik me toch weer "in bochten ga wringen" enz.

Zal ik dus maar concluderen dat verdere discussie zinloos is? Je mag me duidelijk niet, en dat is uiteraard je goed recht, maar hier laat ik je los, vriend, want een discussie waarbij het respect maar van één kant komt, die dan bovendien nog moet praten tegen iemand wiens identiteit hij niet kent (en die hij dus ook niet kan situeren: welke "vooringenomenheid" blijkt mogelijk uit jouw publicaties?), vraagt me iets te veel van mijn tijd.

#4652

gilbert

 

@ nnyro : u heeft blijkbaar een zeer lage dunk van juristen. U moet het cliché dat men heeft van de advocaat die naargelang zijn client van mening verandert niet te zeer veralgemenen.

Juristen zijn (of moeten dit zijn) in de eerste plaats bezorgd om de rechtszekerheid of de mate waarin elke burger kan weten waaraan hij zich te houden heeft. Een wet mag geen doos van pandora zijn waarvan de gevolgen niet ingeschat kunnen worden. Ook dit, naast de kwestie van de inbreuk op andere rechten, is bij de racisme en discriminatiewet problematisch.

En ja, ondergetekende is jurist van opleiding

#4653

Wim

 

@Matthias Storme: zonder mij verder in deze discussie te willen mengen moet ik toch vaststellen dat het arrest van het Hof van Beroep van uitstekende makelijk was. Daar viel - en nu citeer ik verscheidene juristen en rechtenstudenten die ik ken (met uiteenlopende ideologieën) - niets op aan te merken. Een ijzersterk arrest leek dan ook de algemene teneur te zijn (ik heb het arrest ook zelf gelezen en ik moest hen - met mijn beperkte juridische kennis - ook bijtreden).

"Wat ik wel weet, is dat de redenering en motivering van de veroordelende arresten van Gent en cassatie juridisch fout zijn, contradictorisch, in strijd met belangrijke rechtsbeginselen, zelf druipend van haat (arrest van Gent), en zelf een ondubbelzinnige schending van de plichten van de rechter (arrest van cassatie). "

Twijfel je hier aan het capabel zijn van de desbetreffende rechters? En wat is er dan precies fout aan de redenering en motivering? Ik kan me trouwens moeilijk voorstellen dat - als het juridisch fout zou zijn - Cassatie het arrest zou bevestigen? En *als* dat dan zo zou zijn: waarom stapt het VB dan niet naar het Europees Hof?

Of is het puur opportunisme omdat ze weten dat het Europees Hof het arrest ook zou bevestigen?

(en zo heb ik me er toch in gemengd, verdorie.)

#4654

nnyro

 

@gilbert

Is een cliché op zich al geen veralgemening ?

Ik heb echt geen lage dunk van juristen , maar...

juristen zijn ook mensen , de één onderscheidt zich al meer dan een ander ,want zo 'inwisselbaar' zijn ze écht niet.

U mag het mij derhalve niet kwalijk nemen dat ik er een gereserveerdheid (en een latent wantrouwen) bij heb , zeker wanneer ik merk dat men doormiddel van taalbehendigheid zaken verzwijgt of er met opzet niet op ingaat omdat ze hun (rechts-gericht )discours niet dienen in bepaalde discussies (zoals bovengaande ).Ik wil vooral overtuigd worden op een heldere manier ( zoals Matthias Storme aangetoond heeft ) , en inhoudelijk een repliek krijgen op mij opinies - niet op een selectieve manier zoals bij Belien soms het geval was .

Kunt u mij eens vertellen wat een naam hier voor een rol speelt ? ("praten tegen iemand wiens identiteit hij niet kent ")(wat een fokking drogreden) Ik dacht dat de inhoud primeert van wat hier geponeerd wordt en niet de man. Het behoort tot de vrijheid , net zoals hij zich wil presenteren zoals hij zelf wil .

Bovendien ben ik op mijn qui-vive wat zinsbegoocheling betreft in dergelijke discussies.Misschien ben ik daarom wat uit de bocht gegaan op een bepaald moment , waarvoor dan mijn excuses .

"Een wet mag geen doos van pandora zijn waarvan de gevolgen niet ingeschat kunnen worden. Ook dit, naast de kwestie van de inbreuk op andere rechten, is bij de racisme en discriminatiewet problematisch"

Hier heb je natuurlijk een joekel van een punt , maar het is dan ook een materie die niet enkel in ons land alleen problematisch is , om het nog niet over de bewijskracht te hebben die ermee verbonden is .

Ik ga een ganse week gaan metselen , ik kom des avonds wel eens kijken hoe de konijnen geëvolueerd zijn in het zwemmen :-)

#4655

nnyro

 

@Wim

Die vraag op het einde van je welgekomen inmening is zo scherp als een mierensuppositoir - ze brandt trouwens op nog meer tongen ...

Benieuwd naar de reactie hierop van Dhr Storme .

#4659

Neverbeendead Religion

 

Mag men in een democratie zijn mening uiten?

Als men gelijk heeft,waarom dan niet?

Als een mens,voordat hij de wereld radioactief maakt met atoomwapens,vertelt dat hij daar geen last van zal hebben in zijn ultra ondergronds paleis terwijl hij dan ook zegt niet mee te doen met de kleine spelertjes in verband met het dagelijks aantal moorden op deze planeet,mag hij zijn mening aangaande zijn gelijk verkondigen.

Immers,hij vertelt de waarheid of heeft gelijk.

Dat is het mooie aan de democratie.

Wie kan dat trouwens het best verfilmen?

En debateer dan hier nog wat verder over de kleine spelertjes.

#4667

Quattro

 

Negationisme is een misdrijf, het staat in de wet. En gelukkig is er zo een wet die deze onmensen die het bestaan van de concentratiekampen de mond snoert want men vergeet zo snel (zie bv de muur der schande die Israël bouwt).

Ook wordt hier al enkele keren geopperd dat men steeds in dezelfde richting schiet en 'Linkse' misdaden tegen de mensheid als daar waren Mao, Stalin etc. niet aan bod laat komen.

Misschien moeten de personen die dit zeggen de kleine nuance eens voelen; er is in België niet één links georiënteerde partij die deze zaken minimaliseert of ontkent. Ze nemen er duidelijk afstand van en de kans dat de linksen dan ook terug in dergelijke wandaden hervallen in in België erg klein.

Aan de rechterkant daarentegen hebben we deze afstand duidelijk niet. Het Belang verwazigt de grenzen en scoort daarmee door zich populistisch op te stellen. De kans dat de uiterst rechter zijde in fascistische idealen hervalt is reeel.

Het hele debat rond de vrije meningsuiting situeert zich hier.

Iedereen is vrij om zijn mening te verkondigen, maar moet dan ook de verantwoordelijkheid opnemen om zijn aansprakelijkheid hieromtrend op te nemen. En deze aansprakelijkheid staat duidelijk in de wet omschreven voor de ergste gevallen die niet door de beugel kunnen (bv het negationisme). Practisch al de rest kan; zoals dit debat hier aantoont. Maar als het aankomt om tegenwind te krijgen (een recht van antwoord) wordt sterk afgebeten en wordt de linkerzijde telkens opnieuw de zwarte piet toegeschoven.

De pot verwiijt de ketel...

#4673

Skender

 

@Quattro: Ik zie de "linkerzijde" in "fascistische idealen" vervallen door wetten goed te keuren die mensen beoordelen op hun ideeën en hun vermeende "intenties" in plaats van op hun concrete daden. Ik zie de "linkerzijde" wetten goedkeuren die de vrije meningsuiting aan banden leggen. Maar van de "uiterst rechter zijde" heb ik nog niet veel concrete "fascistische" voorstellen gezien. Behalve dan die keer toen het Vlaams Blok voor de wet op het negationisme stemde.

Voor de slachtoffer maakt het trouwens niet uit hoor of de beul "links" of "rechts" is. Er is dus geen enkele reden waarom we anders moeten omgaan met de misdaden van Stalin, Mao, pol pot, Castro,... dan met die van Hitler, Pinochet,...

#4676

NoName.

 

@ M.C. Er is hier blijkbaar al zoveel geschreven dat ik de relevantie van het antwoorden in twijfel begin te trekken, want de essentie van het verhaal gaat blijkbaar verloren in die waterval van niet ter zake zijnde randgebeurtenissen, maar beleefdheidshalve zal ik nog eens een inspanning doen.

Jij schreef : "Kijk eens, ik ben het beslist niet met alles eens wat in het VB-programma staat, maar zij wijzen op een uiterst ernstige, ja zelfs dodelijke bedreiging voor onze rechtsstaat."

Wel, ik heb toch maar kunnen vaststellen dat dat item voor het VB gelangrijk werd op het moment dat ze dreigde veroordeeld te worden. En zoals ik hiervoor al omstandig aangehaald heb, kom je dan tot de finaliteit :"Hoe geloofwaardig is FD ?". Dus voor een partij die van de anderen altijd vraagt om consequent te zijn, wel dan vraag ik u (die haar verdediging op zich neemt) hetzelfde.

Ik kan de problematiek ook vanuit een ander oogpunt benaderen : "Hoe bekommerd was FD (met het VB-programma) over de bescherming van de rechten van de immigrant ?".

Ik ga mij voor de rest beperken tot twee quotes :

"Wat betreft het einde van uw betoog, wens ik onder de aandacht te brengen dat het wel relevant is in verhouding van het programma van het VB maar dat is toch het item niet is dat hier besproken wordt."

en

"Het is maar het eindresultaat dat telt." of "In een politieke strijd komt het er maar op aan uw doelstellingen te behalen, al de rest is voer voor de kiezers."

Ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten.

#4677

Bema

 

@Quattro: Jaren geleden heeft er in Palestina een vlaamse dokter maanden gegijzeld geweest. Als ik me goed herinner noemt die Dr. Coenen.

Die werd door De Morgen (N.B. toen bij G.V.A. gedrukt)geïnterviewd. Over het toenmalig studentenprotest op het plein van de hemelse vrede in china wist deze dokter te vertellen dat ''wie het communisme niet wil consumeren moet maar voelen''. Een uitspraak die ik nooit zal vergeten. Die dokter was (of is nog steeds)lid van de PVDA en die is toch links.

In één zinnetje vergoelijkte hij daar al wat de communisten in de loop der jaren hadden uitgevreten.

Ik heb het VB nog nooit één vergoelijkend woord over de holocaust horen zeggen.

Moest het er tegen mij trouwens ene doen (negotiëren bedoel ik), ik zou eens meelijwekkend over zijn bolleke wrijven, maar het blijft zijn recht te geloven wat hij wilt.

#4678

Paul Belien

 

De metselaars denken dat het idee van de scheiding tussen kerk en staat teruggaat op de Verlichting. Ze weten niet dat reeds Sint Thomas van Aquino in de twaalfde eeuw de grondslag legde voor de filosofie van de politieke vrijheid (overigens voortbouwend op Aristoteles).

Dat was de reden waarom Hayek, die zichzelf in de Angelsaksische politieke traditie een "Whig" (of classical liberal) noemde, schreef dat Sint-Thomas de "eerste Whig" is.

De Verlichting, met als culminatie de Franse Revolutie, was niet het begin van de vrije Westerse beschaving. Ze luidde het einde ervan in. Het totalitarisme, met de Guillotine, de Goelag en de Gaskamers, en ook de huidige Belgische Gedachtenpolitie, is er het rechtstreekse gevolg van. Het is het einde van de vrije samenleving. Irving Kristol schreef terecht dat Hitler weliswaar de oorlog heeft verloren, maar dat zijn filosofie heeft gewonnen (althans in Europa).

De Amerikaanse politieke traditie bleef grotendeels van de nefaste invloed van de Verlichting gespaard omdat ze voortbouwde ("evolutionair" als het ware, of "organisch") op een traditie die terugging op die van Thomas van Aquino. Daarom dat Amerika ten diepste veel "Europeser" is dan Europa en veel meer lijkt op de middeleeuwse beschaving. Die zogenaamd "duistere" late-middeleeuwen waren toleranter dan het tijdperk der moderniteit die omstreeks 1500 begon en die het tijdperk der absolute vorsten (Henry VIII in Engeland, Filips II in Spanje en bij ons, enz) inluidde.

De enige Europese staat waar de confederale, republikeinse middeleeuwse tradities (met gemeentelijke autonomie, wetgevende direct-democratische volksvergaderingen enz.) nog voortbestaan, is Zwitserland. Dit land lijkt van alle Europese ook het meest in mentaliteit op de VS. Ook de Nederlanden waren lange tijd een bakermat van de vrijheid. Ze waren formeel weliswaar geen republiek (zoals andere gebieden van het Middenrijk (Zwitserland, Noord-Italië) maar wel in praktijk. Hun prins moest immers een eed zweren waarin hij beloofde de stedelijke rechten te respecteren. Indien hij die eed brak, was het volk formeel gerechtigd de prins af te zetten en een andere prins te kiezen.

Bij ons (Zuid-Nederland) duurde dit vrije tijdperk voort tot midden 16de eeuw, in Noord-Nederland leefde de traditie voort tot de val van de Verenigde Republiek in 1789. Het is bij die traditie dat we terug aansluiting moeten vinden.

Ik kan het ook provocerend stellen, zoals ik elders al eens heb geschreven: "Vlaanderen moet Amerikaanser worden." D.w.z. dat we de kwalijke gevolgen van de Verlichting moeten uitwissen. Roger Scruton zegt, eveneens provocerend: we hebben geen "verlichting" nodig, maar een "verduistering." Terug dus naar de zg. "duistere" middeleeuwen, toen de poorters van Vlaanderen veel vrijer waren dan de burgers van België vandaag - net zoals de Amerikanen onder het "duistere" regime van Bush veel vrijer zijn dan wij.

#4682

Quattro

 

@Bema

Mij links beschouwen klopt, mij als communist afschilderen is een behoorlijke flater.

De PVDA is evengoed een extremistische partij als het VB, maar aangezien ze zo een klein deel van de stemmers vertegenwoordigt is die stem niet erg van belang.

Het VB daarentegen vertegenwoordigt een massa die niet eens de grondvesten van de partij ziet. Kijk naar een aantal vzw's die aan het vlaams blok hangen en zie de fascistische ideologie, maar dan in mooie en verdoezelende woorden gegoten. Hun roep naar vrije meningsuiting is degene die strookt met hun eigen belang (eigen belang eerst).

Er zijn foto's van de Heer Dillen (voorzitter voor't leven) en Flupke Dewinter op samenkomsten voor de herdenking van Oostfronters en neo nazi's.

Vergelijk het 70-puntenprogramma met de grondvesten van het fascisme en zie de verontrustende gelijkenissen.

Het feit enkel al dat er negationisten aanwezig zijn in de rangen van het VB is al een teken aan de wand, en het feit dat er niet wordt tegen opgetreden door de partij is een ander. Ik druk het VB niet in een slachtofferrol zoals ze dat zo graag hebben, ik zie ze net als de oorzaak van de onverdraagzaamheid en de problematiek dat dit meedraagt.

Ik ben tegen extremisten als de PVDA en het belang, als jij me dat verwijt voel ik me enkel maar gesterkt in mijn ideologie.

#4683

Quattro

 

En misschien nog het volgende:

M.Storme zegt dat zijn uitspraken net vergezeld zijn van nuanceringen en dat die verduidelijken.

Net wat het blok doet, het zijn echter niet de nuances die blijven hangen bij de stemmers.

#4684

Bema

 

@quattro: << er is in België niet één links georiënteerde partij die deze zaken minimaliseert of ontkent. Ze nemen er duidelijk afstand van en de kans dat de linksen dan ook terug in dergelijke wandaden hervallen in in België erg klein. >>

Ik heb gereageerd op deze uitspraak van U. Verder heb ik niks beschouwt of afgeschilderd.

#4688

walter maes

 

Het verdriet van Kortrijk

een weblog over Bruisend Kortrijk

#4689

walter maes

 

HET VERDRIET VAN KORTRIJK

een dwarse weblog over Bruisend Kortrijk en vooral over de kunstenmakers-site op Buda-eiland :

http://verdrietva...

#4690

koen

 

Stevaert bij Fidel op schoot telt niet mee voor minimaliseren van een dictatuur zeker ? Hoeveel mensen zijn er juist 'verdwenen' in Cuba ?

De klassieke bezoeken van linkse machthebbers aan Sovjet-Rusland en Oost-Duitsland telt ook niet zeker ?

#4691

Bema

 

@ quattro: geef mij de nummers van het 70-dinges eens van de punten die overeenkomen met de grondvesten van het fascisme. Dan kan ik dat zelf eens opzoeken en vergelijken.

#4692

walter maes

 

Eindelijk weldadig tegengif tegen de politiek correcte dictatuur : M. Storme staat voor een mening die gedragen wordt door een verpletterende meerderheid van de bevolking, tenminste indien Storme klaar en duidelijk en ongemanipuleerd door de samenzweerderige media wordt uitgelegd.

Men moet eens uitleggen aan de mens van alle dag dat hij aan Big Brother uitleg moet verschaffen over zijn hoogst persoonlijke en subjectieve keuzes bij het aannemen van een babysit, een werkvrouw, de verhuur van een woning enzovoort.

Mag men kiezen op basis van de kleur van de ogen ? Mogen fotomodellen gekozen worden op basis van hun lengte, breedte, hoogte, borstomtrek : NEEN dus. Absurde wetten. Er staat veel werk te wachten voor de overbelaste rechtbanken.

Lawaaierige groupuscules en nietige minderheidsgroepkes (Gaia, Holebi's, groene stalinisten, de testaankooppolitie, greenpeacers, gezondheidsgoeroe's enzovoort) bepalen de wetten en de ruggegraatloze politieke bewindvoerders lopen ze achterna met in hun zog de pseudo-intellectuelen van het mediakorps.

Als er eindelijk eens iemand als Storme de moed heeft om daar tegen in te gaan is dat een welgekomen verademing en een lichtpunt in de totalitaire duisternis.

Begin van de strijd tegen het gif van de sluipende totalitaire Staat

De anti-discriminatiewetten en alle andere wetten die het opiniedelict invoeren (negationismewet, racismewetten)zijn een schandvlek op onze zo geroemde "democratie" en moeten kompleet afgeschaft worden.

#4693

Eric Jans

 

@ Wim: Goede vraag, trouwens. Ik sta achter wat Storme zegt maar sluit me toch aan bij je vraag omdat ook en zelfs ik het graag juridisch correct heb.

Wel één kleine kanttekening bij die vraag van jou, Wim. Dat Europees Hof... gaat zich dat binnenkort moeten baseren op een EU-grondwet waar de Belgische staat kennelijk geen referendum over durft, wil, ... organiseren?

Wat moet je daar als democraat van vinden?

En hoe 'democratisch' ervaar jij de EU nog? Zo eenduidig en eenvoudig is dat allemaal niet, heb ik de indruk.

Maar goed... laat ons zeggen dat je vraag niettemin nipt overeind blijft.

#4694

matthias storme

 

Uw vraag.

"waarom stapt het VB dan niet naar het Europees Hof?

Of is het puur opportunisme omdat ze weten dat het Europees Hof het arrest ook zou bevestigen? "

Ik vrees dat U die vraag niet aan mij moet stellen maar aan het Vlaams Belang. Ik weet alleen dat ze het niet opportuun vinden, maar dat zegt natuurlijk niets (ook niet verkeerds overigens: als jurist hoop ik namelijk dat mensen alleen processen aanspannen als ze dat opportuun vinden, en niet wanneer ze dat niet vinden).

Ik heb natuurlijk wel een vermoeden. En dat vermoeden luidt dat ze het interessanter vonden om te kunnen rondbazuinen dat ze verplicht zijn geweest een nieuwe partij op te richten (of dit juridisch correct is is niet met een eenvoudig ja of neen te beantwoorden)dan met de bestaande partij voort te doen. Ieder zijn domein - ik ben als jurist geïnteresseerd in de principes en de ontsporing van ons rechtssysteem, zij zijn geïnteresseerd in de eerstvolgende verkiezingen.

Wat de arresten van Gent en cassatie betreft: ik ben altijd bereid daarover een publiek debat aan te gaan (of een gesprek onder vier ogen), maar het heeft weinig zin een grondige analyse van die arresten en de erin ervatte ontsporingen, te maken op een blog. Wie geïnteresseerd is moet me maar contacteren en weet me wel te vinden.

Die "verscheidende juristen" van Wim die het arrest ijzersterk vonden zou ik wel graag eens ontmoeten. Ik heb behalve Dirk Voorhoof en de advocaten van de eisende partijen (CGKR en LMR) nog geen enkele Vlaamse jurist ontmoet die dat vindt (er zullen er natuurlijk wel enkele zijn, maar de motivering wil ik dan wel eens zien ....). Nog geen enkele andere onafhankelijke Vlaamse jurist heeft een lovende commentaar bij het arrest geschreven. En degelijke zware kritieken zijn er intussen wel al gepubliceerd. Bv. De Enron-constructie van Cassatie / Keuleneer, Fernand

In: Juristenkrant , 2004 , 99 , 2-3. en een artikel van dezelfde auteur over het arrest van Gent eerder in Tertio.

Bovendien is het toch erg merkwaardig dat die arresten zogezegd ijzersterk zijn, terwijl het Arbitragehof gelijkaardige bepalingen uit de anti-discriminatiewet vernietigd heeft, of althans de interpretatie van Gent zoals die in Gent werd gebruikt, strijdig heeft verklaard met de fundamentele vrijheden en de grondwet. Het Hof van cassatie was wettelijk verplicht om over de racismewet uitleg te vragen aan dat Arbitragehof, en zou natuurlijk een vergelijkbaar antwoord hebbben gekregen. De heren van Cassatie hebben die wettelijke verplichting gewoon naast zich neergelegd en zichzelf een bevoegdheid aangemeten die ze niet hebben.

Dit alles is des te veelzeggender als je weet dat de rechters van het Arbitragehof verkozen zijn door het parlement, voor minstens de helft uit politici bestaan, en netjes verdeeld over alle politieke partijen behalve het VB, met evenveel Vlamingen als Walen. Als zelfs zij tot die conclusie kwamen ...

Maar nu hou ik echt op. Wie meer wil weten kan mijn analyses lezen.

#4696

Quattro

 

"De anti-discriminatiewetten en alle andere wetten die het opiniedelict invoeren (negationismewet, racismewetten)zijn een schandvlek op onze zo geroemde "democratie" en moeten kompleet afgeschaft worden."

Zo een uitspraak geeft mij kippenvel.

#4697

Bema

 

Als kippevel ook al een argument is, ik krijg dat al als ze met hun vingers over een schoolbord krassen; gaan ze dat nu ook bij wet verbieden?

#4698

Wim

 

@Eric: zoals de situatie nu is ben ik als democraat tegen referenda, maar dat is weer een andere discussie die m.i. hier niet gevoerd hoeft te worden.

Over het democratisch gehalte van de EU ga ik mij niet uitspreken omdat ik te weinig onderlegd ben in de materie. Daar komt later verandering in, first things first. :-)

@Matthias Storme: bedankt voor de uitleg.

#4707

gilbert

 

@ nnyro : ik bedoelde dat u de clichés over advocaten niet moet uitbreiden naar alle juristen. Het grootste probleem blijft zoals u aangeeft helderheid in de discussie te bewaren en bij de kern van de zaak te blijven.

De grootste fout in deze discussie is het zaaien van verwarring tussen het verdedigen van het recht een bepaalde onfatsoenlijke mening te uiten en het verdedigen van die mening zelf. Kijk maar eens wat er gebeurde toen Chomsky het recht op spreken van de negationist Faurisson ging verdedigen. Ook hebben verdedigers van de discriminatiewet de onhebbelijke gewoonte het afwijzen van het strafbaar stellen van discriminatie door private burgers gelijk te stellen aan het oproepen tot discriminatie.

@ Bema : De PVDA-dokter die u bedoelde was Jan Cools die in 1988 in Libanon ontvoerd werd en medio 1989 vrijgelaten werd.

#4716

Smetty

 

Net naar het geluidsfragment van Prof Storme geluisterd.

Vormelijk: hoeveel tekst een blog ook mag bevatten, hoeveel comments er ook mogen staan, er gaat niets boven een betoog aanhoren door de auteur zelf. In de traditionele media had ik hier in het beste geval een goede neerslag van kunnen lezen, meer waarschijnlijk een opsomming gekregen van de meest sensationele uitspraken.

Inhoudelijk: lang geleden dat ik nog is zulke kwalitatieve denkstof kreeg aangeleverd.

Dit is een niveau van informatie en communicatie om in te kaderen. Wow.

#4717

Outlaw Mike

 

NoName schreef: "Wel, ik heb toch maar kunnen vaststellen dat dat item voor het VB gelangrijk werd op het moment dat ze dreigde veroordeeld te worden."

Nee. Het item werd voor het VB belangrijk op het moment dat het opdook. Doodsimpel.

"want de essentie van het verhaal gaat blijkbaar verloren in die waterval van niet ter zake zijnde randgebeurtenissen"

Tja, ik ben een van die mensen die meent dat als men de geschiedenis weigert te kennen men gedwongen is ze herhaald te zien. Ik heb hier inderdaad komen aandraven met een Naziwet en Winston ter illustratie van historische parallellen. U vindt dat een waterval van randgebeurtenissen. Ik vind dat "politiek relevant".

Kijk eens NoName. Voor mij is het allemaal heel simpel. Ik ben ervan overtuigd dat om het schip van staat op een rechte koers te houden er af en toe eens links en rechts aan het roer moet gedraaid worden. Wat wij hier in Belgie gezien hebben is dat de linker stuurman gepoogd heeft de rechter in de bak te gooien. U weet toch wat er gebeurt als enkel die linker stuurman aan dat roer mag draaien? Dan draait het schip rondjes en raakt het niet vooruit. Zoals Cuba bijvoorbeeld.

Baf.

#4721

Bema

 

Bedankt Gilbert.

Ik vrees echter dat er bij de PVDA ondertussen nog niks veranderd is. Zelfs hun voorman is na al die jaren nog steeds dezelfde.

Ik herinner mij nog dat één van de PVDA-dokters mij eens een artikeltje voorlegde uit 't Pallieterke waarin stond dat de dokters ervan beschuldigd werden een arbeider 6 weken ziekteverlof voor te schrijven terwijl die met enkele van hun op studiereis was. Hij vroeg wat hij daar mee moest aanvangen. Mijn antwoord was dat hij het dan maar in de wachtzaal moest leggen en de mensen daar zelf moest over laten oordelen. ''Stel je voor dat ze het nog geloven ook'' was zijn antwoord.

Een tijdje later is voor dat ziekenbriefje dan een procedure uit gevolgd.

Wat ik maar wil zeggen is dat in die tijd er van het VB hoegenaamd geen sprake was. Van gesjoemel en gemanipuleer met feiten wel.

Heb het hier nog eens aangehaald:

als je 20 bent en je bent geen soccialist dan heb je geen hart;

Als je 40 bent en je bent nog steeds socialist dan heb je geen hersens; (Churchil)

#4722

Neverbeendead Religion

 

Links heeft rechts nodig omdat links anders in cirkeltjes blijft draaien.

En wanneer de armsten in een bepaald jaar van de toekomst over de hele wereld ook een robot in afslag als wegwerpartikel kunnen veroorloven,dankzij de vooruitgang van de rechtsen,gaan de rechtsen het daar nog ééns echt over hebben.Alsook over de onmogelijkheid van een snellere weg die naar dat jaar had geleid waarin iedereen dan een robot had waar je je levensonderhoud kan van doen afhangen terwijl de hobby en evolutie verdergaat.Van de perfecte naar een nog betere gaan.

#4728

Koen Godderis

 

Als zelfs intelligente mensen als Matthias Storme door de politiek correcten ganser dagen met pek en veren wordt bestrooid dan weet je wel hoe laat het is in dit land. 5 voor 12!

#4736

Paul Billiet

 

Geïnteresseerd ben ik bij het surfen hierop terecht gekomen. Ik heb quasi alles gelezen.

Moet er veel aan toegevoegd worden ?

Slechts één opmerking:

summum ius, summa iniuria.

Overdreven regelgeving maakt ons onvrij.

Betutteling is de nieuwe naam voor totalitarisme.

Er is nood aan ethiek, meer ethiek.

En wie -op hypokriete manier zeggend het algemeen belang na te streven- tot de bevolking zegt: «wij zullen het voor jullie arrangeren, wij zullen voor jullie denken,» maakt het individu onvrij, monddood, en zonder (verplichting tot) ethisch denken en leven.

Daar schuilt het gevaar.

#4737

de andere kijk

 

Idd, ethisch in vrijheid denken, handelen en leven

als de samenleving en haar leden zichzelf daar niet toe verplichten, worden zij op den duur verpletterd door een steeds sneller rollende en groter wordende sneeuwbal van regelgeving, betutteling en totalitarisme

#4760

LVB

 

Dienstmededeling: een aantal reacties op dit artikel gingen in de richting van een nieuwe discussie, "evolutieleer versus creationisme". Deze reacties werden overgebracht naar een nieuw artikel: http://lvb.net/it...

#5021

andreas

 

De Vaclav Havel van de nog op te richten Vlaamse republiek kan in ieder geval een heel stuk minder duidelijk en minder gevat schrijven dan zijn Tsjechisch alter ego. Dit is vooral bijzonder jammer omdat prof. dr. Storme mijns inziens wel eens gelijk zou kunnen hebben over de grond van de zaak, al verafschuw ik tegelijk zijn Dietsland retoriek en zijn neiging om de hele zaak de dramatiseren. Ware het niet verstandiger geweest om te vertrekken bij de huidige situatie en duidelijk aan te geven waarom dit recht zo veel fundamenteler is dan andere rechten, dat een zelfs minimale beperking ervan (bvb. verbod op getekende kinderpornografie) meteen gelijk staat aan een uitholling van de democratie zelf. Verder vind ik het nogal verdacht dat prof. dr. Storme zich presenteert als een fatsoenlijk mens die voor de onfatsoenlijken opkomt. Dat suggereert een afwezigheid van eigenbelang, terwijl er natuurlijk wel enig eigenbelang me gemoeid is (dit hoeft het argument zelf natuurlijk nog niet te ondermijnen, maar de geloofwaardigheid van Storme zelf wordt er wel door gehypothekeerd).

#5133

Erik Martens

 

Het meeste van hetgeen voorafgaat heb ik gelezen. Het valt op dat ook de felste politiek correcte Vlamingen nog zeer Germaans zijn. Om dit te verduidelijken veroorloof ik mij een zeer oude koe, pardon stier, uit de gracht te halen. Hij heet Georges Blachon. Hij was afkomstig uit de streek rond Bordeaux en schreef ooit een boekje, getiteld 'Pourquoi j'aime la Flandre'. De eerwaarde heer J.M. Gantois (1904-1968), de Nederlander uit Waten, haalde hem aan in een lezing 'Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond' die in 1942 werd gepubliceerd door de uitgeverij 'Wiek Op' te Brugge (de politiek correcte ridders bied ik hier de gelegenheid om mij pikzwart te maken). Ik citeer (pag. 46-47) met behoud van de spelling: 'Herinner u (zei Blachon) dat personage uit den Bijbel, dat in den dringendsten nood een ezelskaaksbeen op het slagveld opraapte en daarmee heel het vijandelijk leger versloeg. Veronderstel dat hij een Germaan zou geweest zijn... Ha, Ha!... Hij zou het kaaksbeen aan een wetenschappelijk onderzoek onderworpen hebben en, alles goed overwogen, zou hij besloten hebben dat een kaaksbeen, "objectief" gesproken, geen strijdwapen is. Hij had het voorwerp laten liggen en zichzelf laten doodslaan. Maar de Germaansche wetenschappelijke "objektiviteit" ware geëerbiedigd geweest - wat toch het belangrijkste was!'

#5263

matthias storme

 

van collega De Block had ik toch wel graag enige verduidelijking gekregen betreffende zijn verdenkingen en betreffende die afschuwelijke retoriek van mij (waar heeft hij die menen te vinden ?). Maar aangezien dit item ongeveer afgesloten is, is het allicht nuttiger dit per e-mail te laten gebeuren.

M.E.S.

#5943

matthias storme

 

Op mijn vragen om uitleg (over Dietsland retoriek, verdacht, eigenbelang e.d.) mocht ik van Andreas de Block geen antwoord ontvangen ...

M.E.S.