Anti-discriminatiewet deels vernietigd

Het Arbitragehof, één van de hoogste rechtscolleges van het land, heeft gisteren in een veelbesproken arrest enkele bepalingen van de anti-discriminatiewet van 25 februari 2003 vernietigd. Dat gebeurde na een verzoekschrift dat ingediend werd door enkele Vlaams Blokkers en door N-VA'er prof. Matthias Storme. De bewuste wet somde een aantal discriminatiegronden op die strafbaar waren, maar vermeldde taal en politieke overtuiging daar uitdrukkelijk niet bij. Die opsomming is nu vernietigd, zodat discriminatie op basis van politieke overtuiging of taal wel strafbaar worden. Discriminatie op basis van taal is een onderwerp dat bij uitstek zal aangegrepen worden door communautaire partijen als N-VA, Vlaams Blok en FDF. Discriminatie op basis van politieke overtuiging zal aangegrepen worden door militanten van het Vlaams Blok die nu vaak uitgesloten of uitgestoten worden uit vakbonden.


Uiteraard gaat deze uitspraak niet over de veroordeling van het Blok wegens racisme, noch over het cordon sanitaire. Dit cordon kan men vanuit tactisch, strategisch of democratisch oogpunt betreuren, het is mijns inziens geen vorm van discriminatie, vermits politieke partijen in alle vrijheid coalities aangaan, en daarbij ook voorafgaande afspraken kunnen maken over met wie ze wel en niet willen samenwerken.

Het verbod op publicatie van discriminerende meningsuitingen wordt opgeheven. "Zulk een verbod smoort elk debat omdat het verhindert dat diegene die dat voornemen uit, kan worden tegengesproken en ervan zou kunnen worden afgebracht dat voornemen te verwezenlijken", aldus het Arbitragehof. Preventieve censuur kan niet, bestraffing achteraf blijft mogelijk indien blijkt dat er aangezet werd tot haat, discriminatie of racisme.

Een tijd geleden vroeg iemand als reactie op een artikel op deze weblog: "Waarom zouden we tolerant moeten zijn ten opzichte van de niet-tolerantie?". Ik antwoordde: "Als je vrijheid van meningsuiting alleen maar toelaat voor ideeën die door een meerderheid als 'niet bedreigend voor de democratie' aanzien wordt, dan heb je geen echte vrijheid van meningsuiting. Hoe kan die meerderheid trouwens weten of iets al dan niet "bedreigend" is voor de tolerantie, als die bedreigende ideeën niet eens mogen geuit worden?" Voltaire zei: "Je déteste vos idées, mais je serais prêt à me faire tuer pour défendre votre droit de les exprimer librement". De communistenjacht van senator Joseph McCarthy in de jaren '50 gebeurde trouwens onder precies dezelfde voorwendsels: bepaalde politieke stromingen uitsluiten van het maatschappelijk verkeer, omdat ze bedreigend werden geacht voor de democratie. Ik mag dus veronderstellen dat de voorstanders van een strenge beperking van meningsuitingen die de democratie bedreigen, grote fans zijn van Joseph McCarthy...

De betuttelende aanpak van racisme- en discriminatiebestrijding door de overheid stoort de vrijheidlievende burger vooral, omdat de overheid, ondanks haar drang tot verbieden, verplichten en betuttelen, zelf in gebreke blijft bij het voeren van een doeltreffend inburgeringsbeleid. Zo zijn er al jaren onvoldoende mogelijkheden voor allochtonen om cursussen Nederlands te volgen. En het is uiteraard ook niet door het verbieden van boerka's en hoofddoeken (perceptie-problemen) dat men een doeltreffend inburgeringsbeleid voert.

Slotgedachte: wat ik hiervan onthoud, is niet dat het Vlaams Blok en/of Matthias Storme in deze zaak een overwinning behaalden. Ik onthou dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, onder de politieke voogdij van de Eerste Minister, op een dusdanig voortvarende, opportunistische en obsessieve manier aan discriminatiebestrijding wou doen, dat het een wet liet goedkeuren waarvan bepaalde aspecten in strijd waren met de Grondwet, waardoor fundamentele burgerrechten geschonden werden. Excuses daarvoor zullen wij, burgers, daarvoor wel nooit te horen krijgen. Men heeft gepoogd om het de gedachten van de mensen door middel van wetten te beperken. Wat de politiek daarmee geoogst heeft, is vooral een dalend respect van de burger voor die politiek. Matthias Storme, in een eerste reactie: "Waar blijft de Liga voor de Mensenrechten om deze aanslagen op de fundamentele vrijheden te bestrijden?"

Reacties

#1871

ph. de deken

 

hartelijk proficiat met uw weblog.

U heeft een nieuwe lezer bij en ik zal niet nalaten mijn vrienden te informeren van uw bestaan.

Veel succes nog,

Ph. De Deken

#1872

M. Claerhout

 

Het Vlaams Blok en M. Storme hebben niet de bedoeling hier bij te winnen maar zoals u het zelf zo goed zegt : de voortvarende, opportunistische en OBSESSIEVE manier van discriminatiebestrijding van het CGKR (onder politieke voogdij van de eerste minister) aan de kaak te stellen. De Grondwet moet inderdaad nageleefd worden (Tindemans : geen vodje papier) zodat er geen fundamentele burgerrechten geschonden worden. Uw oprisping ten aanzien van de vorderingen is, mij dunkt, gekomen door uw liberale achtergrond.

#1874

Siegfried

 

Dat beroemde citaat wordt vaak toegeschreven maar is weliswaar niet van Voltaire, dit even terzijde.

#1875

tim

 

Ik zie niet goed in waarom steeds weer gewezen moet worden op de aanpak van het CGKR (voortvarend, opportunistisch, obsessief, enz.). De wet is er, het CGKR is de instantie die de navolging van deze wet moet controleren. Nu moet de wet aangepast worden, dus zal ook het centrum zijn takenpakket moeten aanpassen.

Het centrum is geen wetgevende instantie. Vanwaar die steeds terugkerende haat tov. het CGKR?

#1876

LVB

 

@tim: U hebt gelijk: ik vermoedde dat de wet van 25 februari 2003 tot stand was gekomen via een wetsontwerp, ingediend door de regering. Dat blijkt niet te kloppen, het was een wetsvoorstel ingediend door Philippe Mahoux. Omdat alle expertise betreffende racisme- en discriminatiebestrijding zich blijkbaar in het CGKR bevindt, ging ik er ten onrechte van uit dat het Centrum minstens de kladversie van het wetsontwerp had opgesteld. Uw reactie deed mij dit verder napluizen, waarvoor dank.

Dit neemt niet weg dat het bestaan en de activiteiten van het CGKR een beklemmend gevoel van intellectuele onvrijheid veroorzaken. Elke actie van het CGKR die gericht is tegen publicaties, lijkt mij er één te veel. Een bedrijfsleider werd ooit veroordeeld omdat hij een vacature had gepubliceerd waarin een Nederlander werd gezocht die als vertegenwoordiger moest optreden voor de Nederlandse markt. Discriminatie op basis van nationaliteit, weet je wel.

Kijk, ik ben het totaal oneens met de uitspraken die Kardinaal Joos onlangs deed, maar als ik dan vlak daarna hoor dat het CGKR onderzoekt of er klacht moet worden ingediend, dan kan men niet anders concluderen dan dat er hier een gedachtenpolitie aan het werk is. Het (vermeende) citaat van Voltaire is hierop van toepassing: in een vrije maatschappij moet kardinaal Joos ten volle het recht hebben om te zeggen wat hij gezegd heeft.

Het CGKR mag dan nog zijn taak vervullen en louter de wet toepassen, vrijheidslievende burgers als ik kunnen moeilijk respect hebben voor zowel de politici die de inspirators waren van die wetten, de parlementsleden die deze wetten kritiekloos goedgekeurd hebben, en het Centrum dat waakt over de toepassing van deze wetten. Ik ben het volledig eens met de bestraffing van door racisme geïnspireerde DADEN. Woorden, beelden en geschriften moeten evenwel vrij blijven.

Wat discriminatie betreft: iedereen discrimineert dagelijks, alleen al door het maken van keuzes. Het begrip discriminatie is bovendien zo vaag omschreven in de wet (en na de vernietiging door het Arbitragehof van de strafbare discriminatiegronden is het nog een stuk vager geworden) dat het op alles kan toegepast worden. Zoals Matthias Storme het uitdrukte: "Liefde, vriendschap, trouw, loyaliteit, kortom alles wat zin en waarde geeft in het leven, is in wezen gegrond op discriminatie; wanneer ze enkel op een redelijke en objectieve verantwoording berusten zijn ze waardeloos" (bron: http://www.storme.be/gelijk... ). Kom nu niet af met "jamaar, die wet is niet bedoeld om discriminatie op het gebied van liefde en vriendschap te bestrijden". Een wet moet van voldoende kwaliteit zijn om letterlijk te kunnen worden toegepast en niet grotendeels afhankelijk te zijn van tijdsafhankelijke interpretaties van een rechter.

Ik ben er 100% van overtuigd dat het bestaan en de activiteiten van het CGKR het Blok meer sympathie en meer stemmen bezorgd hebben. Zelf was ik jaren geleden één van de eersten om te wijzen op die elementen van het 70-puntenprogramma van het Blok, die duidelijk in strijd waren met de mensenrechten. Nu heb ik mijn kritiek op het Blok wat gedimd: een partij die het slachtoffer is van opportunistische machtswillekeur, van obsessieve campagnes en van een gedachtenpolitie, verdient enige mildheid. Ik vind aardig wat verwerpelijke punten in het Blok-programma, maar omdat ik niet medeplichtig wil zijn met de gedachtenpolitie, zal ik deze kritiek pas uiten wanneer het debat opnieuw volledig vrij is geworden. Hopelijk werpt deze redenering enig licht op het zéér contra-productieve effect dat politici oogsten met hun 'ijver'.

#1877

Eddie Voorspoels

 

Het tegensprekelijk debat dient de basis te vormen van de vrijheid van gedachten in elk beschaafd land. Mensen zijn verschillend en meningen ook. Waar het debat ophoudt omwille van een beklemmende wetgeving, daar ontspruit de dictatuur.

Een "regelneef" als het CGKR, gesteund door een politieke klasse die meermaals de Wet aanpast in haar eigenbelang -met inbegrip van de Grondwet!- met als hoofdzakelijk doel een groeiende concurrent te liquideren, dient de maatschappij niet.

De correctie die vandaag doorgevoerd werd betreffende de discriminatiewet is een eerste stap. Er dienen er nog meerdere te volgen.

#1891

Edwin

 

Het is mijn stellige overtuiging dat indien dat Vlaams Blok in '91 met mensen als (baron) Delweide of bvb Eric Suy aan een onderhandelingstafel hadden gezeten om compromissen te (moeten) sluiten... dat zij dan vandaag een totaal ander politiek profiel zouden gehad hebben, één dat zéér dicht bij Bolkestein aansluit.

Máár het is ook mijn stellige overtuiging dat België niet of veel minder zou bestaan.

Ziehier dus wat gebeurd is: het VB laat zich bewust opsluiten om te kunnen groeien, de Belgische staat sluit hen bewust op (met valse voorwendsels) om te kunnen standhouden.

Hoe doorbreek je zoiets?

Het lijkt me ondoorbreekbaar.

Ook niet met wetten.

Zet nu ook nog dat 'Reinland-model' op de helling en de Belgische staat is als vanzelf zijn Sinterklaas-rol kwijt.

Het ziet er niet goed uit voor het Heilig Land der Vaderen.

#1896

Wim

 

De vage omschrijving die er nu doorgelaten is lijkt me nog interessant te worden voor rechtszaken. Alhoewel het nu waarschijnlijk iets moeilijker geworden is om een rechtszaak te beginnen is bv discriminatie op taal iets dat tot veel vragen leidt. Als iemand voor een bepaalde job enkel franstaligen of nederlandstaligen aantrekt is dat dan discriminatie op taal? Meer bepaald, als een werkgever iemand niet tewerk wil stellen omdat die persoon geen Nederlands spreekt is dat dan discriminatie op taal?

#1898

JDV.

 

Ik stel nog een andere vraag : mag de Vlaamse overheid straks nog discrimeren op taal, of heeft vanaf nu iedere burger het recht om in zijn eigen taal te communiceren met de lokale overheid ? Eén en ander wordt mij steeds minder duidelijk. Moet eens een samenvatting maken, de verbanden leggen, de betreffende wetgeving opzoeken ... eigenlijk treft het mij hoe weinig men hierover in de pers leest.

#1899

LVB

 

@Wim: als er "objectieve en redelijke gronden" zijn om enkel Nederlandstaligen of Franstaligen aan te werven voor een functie, dan is het geen discriminatie. Voor de meeste functies lijken dergelijke gronden mij wel degelijk aanwezig te zijn.

#1900

LVB

 

@JDV: de taalwetgeving blijft uiteraard ten volle van kracht.

Maar er blijven inderdaad onduidelijkheden. Mark Deweerdt beweerde enkele dagen geleden in De Tijd dat discriminatie op zich nooit strafbaar is (maar men kan er wel via een burgerlijke procedure schadevergoeding voor eisen), terwijl het aanzetten tot discriminatie wel strafbaar is. Bij nazicht van de wetgeving (die staat handig bij elkaar op http://www.antiracisme.be ) blijkt dat te kloppen voor gewone discriminatie (ambtenaren die discrimineren zijn wel strafbaar) maar niet voor discriminatie op basis van ras of nationaliteit: die is wel degelijk strafbaar voor aanbieders van diensten, bedrijven die aanwerven enz.

Maar discriminatie op basis van sexuele voorkeur, taal, politieke overtuiging enzovoorts is dus wel "verboden", maar er zijn geen strafbepalingen voorzien in de wet.

#1903

René

 

Iedereen weet dat het CGKR opgericht is om rechts te bestrijden.Wanneer links een idee oppert ( Mieke Vogels ) dat al 2O jaar door het Vlaams Blok gezegd wordt komt er geen reactie. Hetzelfde idee door het Vlaams Blok gezegd wordt beschouwd ald racistisch. Dus , weg met het CGKR.

#1905

Edwin

 

Wat doen de Fransen, wat doen de Duitsers op dat gebied?

Kunnen we als gezamenlijke bloggers niet gewoon (via één of andere politicus bvb.) een wetsvoorstel indienen dat gewoon de Franse, Nederlandse of Duitse wetgeving terzake gecopieerd moet worden. Waar dan het woordje 'Français'of 'Deutsch' staat, moet dan maar het woordje 'Nederlands' worden ingevoegd.

En gedaan met het gezeik!

Luc, geen zin om de kar te trekken? Of schiet dat je blog-bedoelingen voorbij? (sorry dan)

Beschouw het dan als een hopeloze noodkreet van één van je medebloggers.

#1906

LVB

 

@Edwin: de taalwetgeving is niet het probleem. Me dunkt dat het eerder de niet-toepassing is van de taalwetgeving, die voor discriminatie van vooral Nederlandstaligen zorgt. Probeer maar eens in het Nederlands een metrokaartje te kopen in Brussel. Laten we vooral niet aan de ziekte van de huidige generatie politici gaan lijden, door te denken dat er voor ieder probleem een wetswijziging moet komen. In veel gevallen volstaat een correcte toepassing van de bestaande wetgeving, om heel wat problemen op te lossen.

Wat discriminatie- en racismebestrijding betreft zou ik maar niet te veel naar Duitsland en Frankrijk gaan kijken, die zijn in hetzelfde betuttelende bedje ziek. En de Europese Grondwet mist een First Amendment.

#1910

Bema

 

Wat er volgens mij de laatste tijd ver zoek is in de politiek en het merendeel van de media is gewoon gezond verstand. Op een of andere manier discrimineerd iedereen, al is het maar dat men zijn dierbaren voortrekt op vreemden.

Het enige dat het CGKR op een gestapomanier wil bereiken is dat iedere vlaming links wordt. Het feit alleen al dat ze onderzoeken of kardinaal Joos kan vervolgd worden voor zijn uitspraken, die tenslotte maar een mening zijn, maar tegen ''de weg van de moslim'' niets onderneemt, terwijl dat boek duidelijk tot geweld oproept, bewijst genoeg.

Het CGKR is gewoon een middel van de linkse heersende klasse om iedereen in het gareeltje te laten lopen en de concurent uit te schakelen. Wat ze zelf ook mogen beweren.

#1911

Bema

 

Oh ja, ik vergat er nog iets aan toe te voegen: Het is toch het levenswerk van pater Leman dat nu gebruikt wordt om een geloofsbroeder van hem te judassen. Van cynisme gesproken; ik ken geen duidelijker voorbeeld

#1915

Edwin

 

@Luc: Jaja,dat is een waarheid als een koe. De bestaande wetgeving wordt op grote schaal niet toegepast en dat Brusselse tramkaartje lukt na 50 jaar taalwetten inderdaad niet.

Kunnen we dan vaststellen dat de Belgische politiek over de gehele lijn gefaald heeft en... welke conclusie trek jij daaruit? Moeten we het maar op z'n beloop laten of...?

Waar discussiëren en bloggen we nog over... dat onderwerp is al zo oud als de st(r)aat. Graag jouw strategie, visie, 'stappen'. Wat adviseer je 'die politici die alsmaar geneigd zijn alles met wetjes te willen oplossen?'

Graag wat méér dan alleen maar analyse.

De analyse is ook al 40 jaar en ouder: B-H-V, bijvoorbeeld.

#1921

Bema

 

Beste Edwin,

ik voel een stukje ongeduld in je schrijven. Het gaat echter niet op vind ik dat met bloggen alles opgelost word. Het fijne aan bloggen vind ik dat er meningen geventileerd worden zonder dat ze zich politiek gaan binden; ook al weet ik dat Luc liberaal is. Diegenen die tot actie moeten overgaan, daar kiezen we voor. Onze leiders (verkozenen) zijn zo vol van zichzelf dat ze efkes vergeten dat ze verkozen zijn... omdat we moeten kiezen. Als de kiezer dan niet kiest voor hen; dan zijn we allemaal slechterikken, of mestkevers zoals één van onze grote leiders weet te zeggen. Laten we er maar mee leven dat er hier in Vlaanderen een evolutie zal plaatsvinden, in plaats van een revolutie. En maar goed ook want revoluties wreten hun eigen kinderen op. En laten we geweld hoe dan ook maar afzweren.

#1939

Edwin

 

Beste Bema, had ik het over geweld? Over revolutie?

Jouw suggestie om de kiesplicht te weren zou een begin van een antwoord kunnen zijn, bijvoorbeeld.

Wel stel ik vandaag vast dat het socialistische Waalse geweld onze zuiderburen niet alleen maar windeieren heeft gelegd. Het is een redenering die ook wel eens democratisch overwogen mag worden, hé.

Vandaar m'n vraag: is daar een beleidsvisie over mogelijk?

Of huppelt de Vlaamse politiek de voldongen feiten verder achterna?

#1946

Bema

 

Ik geloof edwin, dat ik Luc ook al eens heb weten vermelden dat de vlaamse politiekers beter eens op hun punt zouden staan wat comunautaire zaken betreft. Het probleem denk ik is eerder dat de waalse socialisten een hoog mafiosigehalte hebben. Ze wanen zich, nee, ze zijn ongenaakbaar. De vlaamse politiekers zijn eerder een soort kruipdieren die wel eens een groot bakkes durven hebben, tot het er op aan komt. Zie maar eens hoe ze al aan het terugkrabbelen zijn over BHV. Ik durf er nen duvel op verwedden dat er niks van in huis komt.

#1954

tim

 

@luc (verdorie, u post te veel; ik kom hier hopeloos achterop met mijn reactie): hierin volg ik u volledig. Indien een wet zou worden opgesteld door een andere dan de wetgevende macht, worden een aantal fundamentele rechtsprincipes met voeten getreden (ik heb het al moeilijk genoeg met het overwicht van de uitvoerende macht op dat gebied). Bovendien vind ik dat een instelling als het CGKR niet het geschikte instrument is om aan bepaalde maatschappelijke problemen het hoofd te bieden.

Met uw scherpe onderscheid tussen "woorden" en "daden" heb ik echter problemen. Om het scherp (en simplistisch!) uit te drukken: de daden van Hitler hadden niet veel om het lijf (een mislukte staatsgreep, een mislukt kunstenaarschap, ik denk niet dat hij ooit zelf een Jood vermoord heeft, enz.). Zijn woorden (en de manier waarop hij ze kenbaar maakte) hebben echter een hele generatie verziekt en hebben ertoe geleid dat bepaalde daden acceptabel werden.

Misschien kan men deze problematiek beter situeren op een assenstelsel tussen actief en passief, betekenisloos en betekenisvol, met of zonder autoriteit,... Het probleem is echter, dat in deze visie een schemergebied ontstaat, waar het zeer moeilijk is om een wetgeving op af te stellen. Sociale interactie bevindt zich uiteraard per definitie in een dergelijke "grijze zone".

De discussie wordt er in ieder geval niet eenduidiger op.

#1966

JDV.

 

@ Luc je bent de max ! Hoe vind jij altijd al die info ? Er moeten toch tal van mensen zijn die je tippen, ofwel zit je de godganse dag achter je pc. Keitof ! Je verrast mij keer voor keer.

De reactie van 'Tim' is eigenlijk iets dat altijd op de top van mijn tong lag maar waarin ik niet slaagde om te verwoorden : de 'woorden' en 'daden' van Hitler. Dat zet mij weeral aan het denken ...

#1967

LVB

 

@tim: Wat Hitler betreft: zijn woorden als politiek en militair leider waren bevelen, en daardoor werd hij mededader en zelfs hoofddader of hoofdverantwoordelijke. Dat geldt voor iedereen die in een structuur een bepaalde functie bekleedt, dus ook voor een bedrijfsleider bijvoorbeeld. In die context zijn woorden meer dan alleen maar woorden, het zijn bevelen of instructies waardoor een medeverantwoordelijkheid of zelfs hoofdverantwoordelijkheid ontstaat. Dus: wat de woorden van Hitler in zijn functie van leider betreft, akkoord, dit waren in feite bevelen, en juridisch leiden deze minstens tot mededaderschap en meestal zelfs tot hoofdverantwoordelijkheid.

Anders is het wanneer we de woorden van Hitler bekijken uit de tijd toen hij nog geen politieke verantwoordelijkheid droeg, maar louter een activist of een militant was. Wat Hitler schreef in "mein Kampf" bijvoorbeeld, dat kan vandaag elke malloot in de Verenigde Staten ongestraft verkondigen als hij dat wil, omdat de vrijheid van meningsuiting er gewaarborgd is. Dergelijke extreme ideeën vinden maar een voedingsbodem in extreme omstandigheden, zoals het Duitsland van de jaren '30. Dan kan ik de vraag omkeren: als de omstandigheden zo extreem zijn dat ze dergelijke extreme ideeën wortel zouden kunnen doen schieten, zal het dan helpen om het uiten van die ideeën strafbaar te stellen? En hoe kan een burger beoordelen of ideeën al dan niet verwerpelijk zijn, als hij er niet eens kennis mag van nemen? Me dunkt dat de voorstanders van het verbieden of bestraffen van bepaalde verbale uitingen, een nogal negatief mensbeeld hebben: de mens moet beschermd worden tegen gevaarlijke meningen, hij mag er geen kennis van nemen. In werkelijkheid ontstaat er door dergelijke verbodsbepalingen een verboden-vrucht-effect én een underdog-effect. Het feit dat de recente enquête van TNS Media aangetoond heeft dat de veroordeling van het Blok wegens racisme de partij uiteindelijk méér stemmen opgeleverd heeft, zegt op dat vlak genoeg. Het 'voluntarisme' om de ideeën van de mensen door middel van wetten bij te sturen, werkt vaak contraproductief. Een omgeving waarin een zo groot mogelijke diversiteit van meningen en ideeën, ook extreme, vrij kan circuleren, lijkt mij verkieslijker dan een omgeving waarbij men bepaalde uitingen strafbaar gaat stellen. Of zoals iemand anders hier onlangs schreef in een reactie: het tegensprekelijk debat vormt de basis van de democratie.

#1973

Stanley

 

@JDV. nee hoor, Luc ZIT niet de godganse dag achter zijn computer, hij IS een computer. (Verbeterde versie van de HAL 9000)

#1978

JDV.

 

Denk je, wel op die foto met Google ziet hij er ook al bleekjes uit. Zou hij echt in een robot veranderd zijn ? In een Trekse 'BORG' ? Ik zou het haast denken, straks publiceert hij helemaal alleen nog meer dan DS met een ganse redaktie ! Lap, morgen weer een artikel over de BLOG-gers in DS ... of over de BORG-ers ? Ach meer kans dat het gaat over de BLOK-ers.