Te bescheiden

Onlangs berichtten de media dat een Nederlandse uitgeverij van schoolboeken homokoppels laat figureren in vraagstukken ('pa en pa kopen een cavia'). De uitgever liet weten ook meisjes met hoofddoeken in de handboeken op te nemen. Hij stelde dat hij met zijn boeken gewoon de realiteit van de samenleving wil weerspiegelen. Dat is een te bescheiden ingesteldheid. Makers van schoolboeken vormen mee de geesten van de volwassenen van morgen, en weerspiegelen dus niet alleen de samenleving, maar dragen ook actief bij aan de vormgeving ervan. Het is dan ook wenselijk dat vanuit de samenleving kritisch wordt toegekeken naar de wijze waarop zij die verantwoordelijkheid opnemen.

Eva Brems en Saïla Ouald Chaib in een opiniestuk in De Standaard, 28 augustus 2010

Reacties

#98309

EricJans

 

Pa en pa kopen in een warenhuis voor hun tot de islam bekeerde dochter een hoofddoek van ¤4.60 .
Daarnaast kopen ze 2 flessen wijn en een kilo varkens/kalfs gehakt voor spaghettisaus. Gezamenlijke kostprijs voor vlees en wijn bedraagt ¤13.64
Hoeveel bedraagt... enz.

#98313

Leo Norekens

 

@EricJans: Wat is daar zo belachelijk aan?
http://www.truthtube.tv/pla...
:-)

(Ik raad de lezer aan, tenzij hij zelf pas spaghetti gegeten heeft, om eens in de rechtermarge te klikken onder "More from this member", en daarbij aan een welbepaald verboden TBJ-artikel van Paul Belien te denken. Lijkt mij ook goed geschikt als "eerste contact met de islam".
Wat denkt Brems eigenlijk: dat schoolboeken voor pubers het "eerste contact met de islam" zijn???)

#98317

Publius

 

Een Vlaamse burger verdient x euro per maand; daarvan gaat onmiddellijk y% af. Van hetgeen hij overhoudt, spaart hij om een huis te bouwen. Gestimuleerd door het VBO, worden van de opbrengsten van zijn spaarcenten 20% afgehouden. Hij zet heel wat mensen aan het werk, zijn huis staat er. Vermits het om een sitting duck gaat, raadt het VBO aan zijn OV te verhogen. Immers, er moet geld genoeg overblijven om het Brussels en Waals gewest te kunnen spijzen en de hotelkamers van asielzoekers te betalen, daar gelogeerd op bevel van Belgische rechters..

Vraag: hoe lang denkt die Vlaamse burger nog langer in België te blijven ?
IN afwachting, hoeveel van die Vlaamse burgers zullen terug ovewegen om VB te stemmen, gegeven de gelegenheid, indien de te pre en reformeren regering de sitting ducks inderdaad aanpakt ?

Jeezes, waarom hebben wij eigenlijk nog socialisten nodig als groepen als het VBO al hun programma overnemen ?

#98320

luk Vanhauwaert

 

Publius, Polen is volledig etnisch zuiver. Soms, heel soms, ontmoet je eens in de honderd dagen, in de grootsteden, een enkele afrikaan of vietnamees. Geinviteerde studenen tijdens de kommunistentijd die zijn blijven plakken aan een Pools lief.
Telkens ik naar Antwerpen kom ervaar ik een kultuurschok. Ik weet meer en meer waar ik me echt thuisvoel.

#98322

luk Vanhauwaert

 

....waarmee ik in mijn vorige post niet zozeer een waardeoordeel wil uitspreken maar eerder wil illustreren hoe verschrikkelijk snel men kan vervreemden van zijn eigen land als daar een overgroot aantal "anderen" de plaats innemen.
Hier in Silezie, een paradijs, vroeg ik een van de 6 miljoen verdreven, voormalige duitse bewoners, of hij niet wilde terugkeren. Hij antwoorde, Mijn vadershuis staat er wel nog, maar ons ganse sociale weefsel is weg.. de bakker...de slager...de postbode...de kleermaker..de pastoor. Wat wil ik hier nog komen zoeken.

#98329

EricJans

 

Ik raad iedereen aan in Antwerpen of Gent eens een protestants-evangelische (er zijn veel kerkmerken onder deze paraplu) binnen te lopen. Daar vraag je maar eens naar 'uit de islam bekeerde moslims'. Spreek met hen, vraag hen wat ze doormaakten, vraag hen wat hen tot hun 'bekering' heeft gebracht en je zult zéér veel begrijpen.

Je zult vooral begrijpen hoe groot de kracht is van de Bijbelse inhoud tegenover de islam en hoe we onze 'cultuurclash' kunnen 'winnen'.

Maar ik leef in een land waar christendom enkel (nog) over enkele Roomse pedofielen lijkt te gaan.
(Waarmee ik zulks niet wil 'verdedigen'... integendeel!)

Onze 'Westerse cultuur' staat op een Joods-christelijk-humanistische grond... waarvan slechts één exponent (de 'Verlichting'... en liefst nog in haar meest Frans-revolutionaire vorm!) nog voor 'acceptable common truth' lijkt te mogen gelden.

Er is een veelvoud van antwoorden nodig op de islam. Daarbij raakt het antwoord 'dat God niet bestaat' kant nog wal... en wel hierom: de islamiet heeft ronduit gelijk als hij zegt dat een mens in iets anders gaat geloven als hij niet in 'God' gelooft.
De vraag is immers niet óf je gelooft maar waarin, immers:
een mens kan niet 'niet geloven' zoals hij niet 'niet kan denken of niet 'niet kan voelen'.
Precies hierom blijft er bij de islamiet (óók bij de niet-actieve) altijd iets hangen van 'geloof in Allah', 'God' dus. En terecht, overigens!

Aan de 'Allah' van de koran zit echter een totaal ander waardenstelsel verbonden dan aan de godheid van Torah en christendom.
In confrontatie met onze 'Frans-verlichte' omgeving krijgt een gewone islamiet ten onzent echter slechts zelden of nooit een inhoudelijk alternatief voor zijn waardenstelsel aangeboden. Dat 'alternatieve antwoord' (dat deels ook een discussie is) bevindt zich precies in die joods-christelijke en humanistische wortels van 'Europa' en precies die Joods-christelijke wortels zijn 'oosters'... ook daarin ligt hun kracht.

Het 'westen' is die basis gaan verontachtzamen en het zijn niet enkel de 'migranten' die ons vervreemden; de vervreemding komt ook voort uit onze eigen verontachtzaming van onze eigen cultuurbasis. Maar dat zien we niet (genoeg) in!

Toch hoor je het mensen van hier soms zeggen: we hebben het 'geloof' afgeschaft maar... er is niets ('bindends') in de plaats gekomen. Wel... ik ben evan overtuigd dat er 'niets anders' is dan de basis die we hadden... we hebben er alleen niet op voortgebouwd... we hebben die basis alleen maar afgebouwd en daarbij het kind (sic!) met het badwater weggegooid.

DAAR ligt in de eerste plaats de 'oorzaak onzer zelfvervreemding'.

Ik zie integendeel in de protestantse gemeenschap een levendig en bovendien 'Bijbels-inhoudelijk' debat over 'God en homofilie' (er zijn bvb. homofiele priesters in de Anglicaanse kerk en enkele andere genootschappen), 'Bijbel en vrouw' (er zijn vrouwelijke voorgangers in tal van 'gemeenten'), enz. enz. ...

In onze contreien lijkt er niet eens een debat te bestaan; enkel een geschreeuw tussen zogenzegde 'ongelovigen' (?) en 'godgelovigen' (vooral dan 'islamieten', want de christelijke soort durft z'n mond bijna niet meer opendoen).

Resultaat: vervreemding, vervreemding, vervreemding en het debat over '[post-]moderniteit' zélf (voor zover er ooit een echt debat wás!) is zo dood als een pier: de grote thema's komen nauwelijks ter sprake tussen islam en 'het westen'.
Welnu: geen debat... dan is op termijn alleen nog oorlog het alternatief!
Onze 'samenleving' heeft geen 'samenhang', het is een optelsom van individuen die enkel nog kunstmatig door 'de staat' (zo [moreel] failliet als 't maar kan!) aan elkaar
wordt geplakt.
Die staat gedraagt zich (cultureel-christelijk geïnspireerd als ze is) als een soort plaatsvervanger van de Bijbelse genadegod maar met dit verschil dat hij geen 'bekering' eist. Permissiviteit alom, natuurlijk!

De islam geniet van de genade en verkondigt daarbij haar godheid als de genadeloze 'bron van moraal' waarvoor het 'westen' zgn. geen alternatief heeft.

Wat een vergissing van formaat!

#98334

Publius

 

"de islamiet heeft ronduit gelijk als hij zegt dat een mens in iets anders gaat geloven als hij niet in 'God' gelooft. "

De Vraag is natuurlijk: wat is "geloven".?
Als men mij vraagt "ben je gelovig" ? Kan ik niet antwoorden. Immers, wat bedoelt de vraagsteller met "geloven" ?

Bedoelt hij een concrete geopenbaarde godsdienst met bepaalde leerstellingen en dogma's ? Of bedoelt hij dat ik "voel", "ervaar" dat heel wat levensaspecten mij overstijgen maar onbenoembaar blijven ? Anderzijds verwerp ik het idee van een poppenspeler entiteit die aan mijn koordjes zit te trekken...maar geloof ik wel in het "ontoevallige toeval".

Naargelang de vraagsteller zijn criteria zal ik een atheïst, agnositicus of een niet-denominatief religieus mens zijn...

Ik vind mij terug in Meister Eckhart, Mysticus van het niet-wetende weten (lezenswaardig boek van ene Marcel Braekers).

Waar ik totaal geen begrip voor heb is de houding van de zogenaamde linkse antiklerikale atheïsten: ongenuanceerd en bij elke gelegenheid kappen op alles wat klerikaal is, maar hand en spandiensten leveren aan een totalitaire ideologie, die via allerlei kromredeneringen goedpraten, zich beroepende op de Koran, die 100 maal "erger" is dan het katholicisme ooit geweest is, decennia en langer geleden. De islam is hier en nu met voorbeelden, legio.: stenigingen, barbaarse onthoofdingen, etc.. Dialoog was tot nu toe onmogelijk en bewuste leugens (Taqiya) maken zelfs deel uit van hun arsenaal naar niet moslims toe.

Ik ken enkele moslims (op één hand te tellen) die ik waardeer en die een totaal andere ingesteldheid hebben, maar maand na maand , in welke stad in Europa ook, zie je dat het totaal de verkeerde richting uitgaat. Gisteren nog in La France gezien, vrijdag in Brussel, week ervoor in London. Scary, very scary, de "wir haben es nicht gewusst" houding van onze "intelligentsia". In tegendeel, wie kritiek heeft op de islam wacht verbanning en vervolging door onze eigenste instanties...

Mogelijke Steniging in het Nieuws. Heeft er iemand de islam guru in BE, Nordin Taouil gevraagd ? Neen, hij moet buiten schot blijven van de linkse media...Bijzonder hypocriete houding.

Er is geen enkele pijler van de "authoriteiten" van onze samenleving die nog enige geloofwaardigheid en dus authoriteit heeft...

#98335

EricJans

 

@ Publius:

<<Bedoelt hij een concrete geopenbaarde godsdienst met bepaalde leerstellingen en dogma's ? Of bedoelt hij dat ik "voel", "ervaar" dat heel wat levensaspecten mij overstijgen maar onbenoembaar blijven ? Anderzijds verwerp ik het idee van een poppenspeler entiteit die aan mijn koordjes zit te trekken...maar geloof ik wel in het "ontoevallige toeval".>>

En wat bedoel jij met een 'concrete geopenbaarde godsdienst'? De Joodse 'Wet'?
Wel... dat valt oorspronkelijk nogal mee. Het wettenarsenaal ging maar uitbreiden naarmate er behoefte bestond aan een eigen offercultus, natuurlijk.
Maar die offercultus buiten beschouwing gelaten blijft de Bijbelse monotheïstische 'godheid' behoorlijk 'ongeopenbaard': ieder beeld daarover werd zelfs strikt verboden!
De naam van die godheid - JHWH, Ik Ben Die (Ik) Ben - betekent zoveel als: de Onbeschrijfslijkheid en Onafbeeldbaarheid.

In die zin is wat je als jouw voorstelling van je 'geloof' noemt Oud-Testamentisch-bijbelser dan je op het eerste zicht zou denken.

Immers: de 'openbaring' betreft niet de godheid maar is juist heel bewust afgestemd op de onvatbaarheid van de eenheidsgod.
Zo ook 'Zijn' wetten: die zijn er niet in de eerste plaats om 'na te leven' (al is elke wet bedoeld om na te leven) maar om 'de zonde' te doen kennen: de menselijke onmogelijkheid om naar de wet te leven.

Het NT verduidelijkt dat met: eerst was er de zonde, daarna pas de wet. De Wet maakt een mens bewust van de onmogelijkheid van het onvolmaakte bestaan: geen mens is in staat 'juist' te leven. Iets in die zin.

'Ik ben die ben'... is niets méér dan de 'naam' van het "ontoevallige toeval".
De Bijbelse 'verpersoonlijking' hiervan gaat uiteindelijk niet veel verder dan wat jij beschrijft. Wat heet dan 'openbaring'?
Dat is net het hele punt!

#98336

OutlawMike

 

Luk Vanhauwaert, ik weet waarover gij spreekt. Tweemaal per jaar, ter gelegenheid van Kerst en Pasen, gaan wij op familiebezoek naar Polen, in Silezie nog wel.

Het is een telkens een on-voor-stel-ba-re verademing. Een prachtige monoculturele, monoraciale, dynamische, optimistische maatschappij met zero criminaliteit. En als kers op de taart: totaal geen moslims!!! Heerlijk!!!

Ik denk er dan ook serieus aan om me een van de komende jaren een stuk vastgoed te kopen in Polen.

#98337

Cogito

 

"ontoevallige toeval". Daar heb ik mijn eigen variatie op: de Onzijnde Zijner. Met de nadruk op On. Zei de naar atheïsme neigende agnost.

#98339

frank roossens

 

Grappig eigenlijk dat iets als het voorkomen van een hoofddoek in schoolhandboeken (i don't see the problem) voor sommigen een reden is om te beginnen over het grote kwaad van de islam.

#98340

frank roossens

 

en @ Outlaw: ja ik denk dat je dan maar naar daar moet verhuizen, hier hoor je duidelijk niet thuis.

#98341

chris impens

 

@ frank roossens: ik begrijp zeer goed het verband tussen de schoolboeken en het grote kwaad van de islam. Het nazisme heeft bewezen dat twaalf jaar volstaan om een hele generatie te hersenspoelen. En dat kan met anekdotische insluipsels in handboeken even goed, of misschien beter, dan met slogans en trompetten.

#98342

luk Vanhauwaert

 

Frank, De Polen zijn inderdaad zoals Mike schrijft zeer dynamisch en daarboven ook zeer kompetitief en kombatief. Je moet van zeer hard hout gesneden zijn om je hier te handhaven, of je nu Pool of buitenlander bent. Social welfare is herleid tot het strikte overlevingsminimum. Je kan maximaal 12 maanden doppen en je wordt voortdurend opgejaagd door de arbeidsdienst om werk te zoeken. Politie is erg allert, alomtegenwoordig en werkt vooral preventief. Politieagenten hebben gezag dat ze desnoods met hun vuisten vestigen zonder dat daar veel aanstoot aan wordt gegeven. (een overblijfsel uit de totalitaire tijd). Het Gerecht is efficient, een proces laat nooit lang op zich wachten. Rechtspraak is rechtoe, rechtaan zonder advokatenflauwekul. In de bajes zitten is een straf. Het drugsbeleid is zero tolerant en repressief, banken hebben de verplichting nauwgezet geldstromen te registreren en te rapporteren. Kredieten bekomen of verzekeringscontracten afsluiten is moeilijk. Het recente anticorruptiebeleid heeft corruptie tot bijna nul herleid. Er is, een overblijfsel uit het communisme, de alomtegenwoordige administratie en burocratie die maakt dat de staat elke handeling van het individu registreert en opvolgt. Ook een overblijfsel uit het communisme maakt dat er nog weinig initiatief-cultuur heerst en de "doenders" op gelijk welk gebied, legaal of illigaal direct in het oog springen. Bijna alle mannelijke Polen drinken veel daarmee gepaard ontstaan er voortdurend dronkemansruzies waarbij de meerderheid der mannen hebben leren vechten, tot bloedens toe. Doetjes en laffaards zijn er weinig. Polen wantrouwen iedereen ook hun naaste relaties, zijn vriendelijk functioneel opdat ze je zwakheden snel kunnen doorgronden en onmiddelijk doeltreffend in aanval kunnen gaan; indien nodig.
Buitenlanders die zich hier willen vestigen moeten een private ziekteverzekering afsluiten ofwel in hun eigen land verzekerd blijven. Zij moeten dokumenten voorleggen waaruit blijkt dat ze tijdens de ganse duur van hun verblijf in Polen in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien en de Poolse staat nooit tot last zullen zijn op straffe van onmiddelijke uitdrijving.
Wat ik wil zeggen, ook in Polen vormen hoofdoeken geen probleem.

#98343

LVB

 

@luk: Dank voor het vertellen van uw interessante ervaringen in Silezië. Wat mij enigszins intrigeert is een schijnbare tegenstelling tussen wat u hierboven schrijft als "zeer competitief en combattief" en wat u enkele weken geleden in http://lvb.net/item/8528#97485 omschreef als degeneratie, hopeloze bureaucratie, wantrouwen en afgunst als nog steeds aanwezige gevolgen van het communisme. Misschien is het geen tegenstelling, maar vandaag lijkt u Polen als een soort paradijs voor vrijheidslievenden (ja, "social welfare herleid tot het strikte overlevingsminimum" beschouw ik als een ingrediënt van het paradijs) te beschrijven, terwijl ik een maand geleden nog de indruk kreeg dat er nog een paar generaties zullen nodig zijn eer het een paradijs kan worden. Het verder verklaren of uitdiepen van deze schijnbare tegenstelling kan wellicht nog interessante discussiestof opleveren.

#98344

LVB

 

@luk: Ik verkondig al jarenlang dat over enkele decennia West-Europa het Wallonië van Europa zal zijn (verarmd maar zichzelf als superieur beschouwend), en Oost-Europa het Vlaanderen van Europa (rijk met een no-nonsense approach). M.a.w., hier zijn wij oververwend, wordt initiatief ontmoedigd en afgestraft, wat tot toekomstige collectieve verarming zal leiden. In Oost-Europa is er nog het potentieel van een enorme toekomstige welvaartsstijging, en door de negatieve ervaring met het communisme is er wantrouwen tegenover collectivistische oplossingen. Sommigen verklaren mij gek als ik zoiets voorspel, want zij zien vooral corruptie en maffiatoestanden in Oost-Europa, als hindernis voor toekomstige welvaart. Uw reactie?

#98347

luk Vanhauwaert

 

luc, Ik zie niet veel verschillen in mijn vorige en in deze post. Uit beide spreekt een Law en order mentaliteit. In beide heb ik het over hopeloze burocratie en de drankzucht der Polen. Het vechten en ruziemaken dat daarmee gepaard gaan vind ik niet lovenswaardige maar een vorm van degeneratie. Wantrouwigheid heb ik ook venoemd alleen kwan jalousie en afgunst in mijn laatste post niet ter spraken wegens niet ter zake. Wat ik wilde aantonen was het feit dat de Polen in tegenstelling tot ons Vlamingen een soort straatvechtersmentaliteit hebben behouden die men kan verfraaien tot "zij zijn een weerbaar volk" en...hun law en order mentaliteit inclusief het politieoptreden en de rechtspraak stammmen volgen uit vorige totalitaire regime.
Wat ik wilde aantonen waren de redenen waarom men hier geen enkel vreemdeling (islamiet) ziet. Polen is gewoon geen land dat voor hen een al te gemakkelijk bedje spreidt.
Wat het paradijs betreft verwijs ik vooral naar de buitengewone schoonheid hier en de absoluut weidse en ongerepte natuur. Ik geef silezie altijd de titel "Het Toscane van het Oosten" Ikzelf leef hier goed want ik ben nogal een einzelganger en heb weinig meer nodig dan in die natuur te mogen leven, bovendien voldoe ik aan alle voorwaarden die de Poolse staat stelt aan buitenlandse verblijvenden.

#98348

luk Vanhauwaert

 

luc, je hebt overschot van gelijk. Ik zeg soms met een boutade; Ooit zullen mijn dochters moeten gaan poetsvrouw spelen in Polen. Maar voor het zover komt en Polen werkelijk zijn potentiaal ten volle kan benutten, moeten er drie hindernissen geruimd worden. 1) De burocratie. 2) het burgerlijk recht en dan vooral het handelsrecht moet sterker worden, dan het administratief recht 3) het protectionisme moet verdwijnen. (Buitenlanders kunnen nog steeds geen land en bosgrond kopen.)
De mafia is zogoed als opgeruimd. Er is een enorm strenge wapenwet gekomen die het praktisch onmogelijk maakt om wapens te kopen, te bezitten. De Corruptie is recentelijk zeer stevig aangepakt. De grote schrik zit erin wegens een wet die uitlokking toelaat. Praktisch iedere zakenman loopt tegenwoordig met een digitaal dictafoontje op zak en bandopnames hiermee gemaakt worden in de rechtbanken als rechtsgeldig bewijs aangenomen. Er is een speciaal anticorruptiedirektoraat dat zeer agressief en zonder onderscheids des persoon optreedt.
Een stommiteit van de Polen is dat ze hun emotionele aversie tegenover de russen niet kunnen scheiden van hun zakelijke belangen. Russisch was in elke school een verplicht leervak. Er was een goed opgeleid en volledig leerkrachtenkader. Dat hebben ze volledig ontmanteld en nu wordt gebrekkig Duits en Engels onderwezen. De Polen verspeelden daarmee hun kans, en ook door onverholen haatuitingen in hun media t.o.v. de russen, om een onmisbare scharnierrol te spelen in de handel van het westen naar het Oosten.

#98349

LVB

 

@luk: "Ooit zullen mijn dochters moeten gaan poetsvrouw spelen in Polen".

Zonder specifiek jouw dochters te viseren, zou ik reageren met: dat zullen jouw dochters niet willen, en net daardoor zal West-Europa in de toekomst minstens een paar generaties lang armer blijven dan Oost-Europa.

Net zoals de Waalse werklozen ook niet *willen* komen werken in Vlaanderen, in tegenstelling tot de Noord-Franse werklozen die wel massaal in de West-Vlaamse industrie komen werken.

"Buitenlanders kunnen nog steeds geen land en bosgrond kopen". Vreemd dat dit mogelijk is in een EU-lidstaat... Is dat niet in tegenspraak met het EU-handvest?

#98351

luk Vanhauwaert

 

luc, ik herlees nog even Uw laatste post en terecht schrijft U; "in Vlaanderen wordt initiatief afgestraft". Hier in Polen, en dat schreef ik ook in mijn beide reacties over de mentaliteit van dit volk, heeft men ook jarenlang initiatief nemen ontmoedigd. De korte tijd van democratie heeft de meerderheid der mensen nog niet geleerd om initiatief te nemen. Diegenen die initiatiefrijk zijn zitten in het buitenland en komen voorlopig nog niet terug (Een andere faktor waarom Polen nog niet zo snel het Vlaanderen van Europa zal worden).
Maar wat wel staat te gebeuren, zeker als alle protectionistische maatregelen zullen zijn opgegeven (2016), is dat ondernemende, bij ons ontmoedigde, Vlamingen (nu al de derde grootste investeerders in Polen), Nederlanders, Duitsers, Engelsen, Fransen hier zullen neerstrijken en de kansen grijpen die ze in hun respectievelijke landen niet meer mogen grijpen. Zij zullen dit land in een ware versnelling opwaats stuwen en evenredig zal de drain van die ondernemenden ons dan in een snellere afgang voeren.
Momenteel is er een homogeen liberaal kabinet en President aan het bewind. De verwachting is groot dat de flattaks zal gestemd worden en onder impuls van de kleine libertarische partij er een paar meer "pardijslijke", (jouw terminologie) wetten zullen worden doorgedrukt. De PSL, een boerenpartij die altijd flirt met links of rechts, ligt voorlopig echter dwars.

#98353

luk Vanhauwaert

 

"Buitenlanders kunnen nog steeds geen land en bosgrond kopen". Vreemd dat dit mogelijk is in een EU-lidstaat... Is dat niet in tegenspraak met het EU-handvest?

Luc, Europa staat meestal tot max 7 jaar na de intrede van een nieuwe lidstaat overgangsmaatregelen toe. De Polen wilden echter een overgangsregeling van 18 jaar, ze kregen er 12.
Tevens negocieerde De toemalige bewindsman MILLER een 3 maal hogere subsidieregeling, dan Europa Polen wilde toestaan. Na dit kado aan Polen brak er paniek uit in de "Oude Landen en sprak men van het komende financiele failliet van Europa. In Polen kreeg de "staatsman" MILLER echter een ezelsstamp bij de volgende verkiezingen.
Polen negocieren altijd het onderste uit de kan. Veel is nooit genoeg. Je kan hier geen goed mens zijn. Vrijgevigheid wordt beschouwd als een zwakheid. En de Pool is kwaad wanneer hij krijgt wat gevraagd, want verwijt zichzelf daarna, dat hij nog veel meer had kunnen bekomen.

#98355

johan vandepopuliere

 

re: Outlaws's "Het is een telkens een on-voor-stel-ba-re verademing. Een prachtige monoculturele, monoraciale, dynamische, optimistische maatschappij met zero criminaliteit. En als kers op de taart: totaal geen moslims!!! Heerlijk!!!"

Maar vooral: haast geen Joden meer en we weten waarom. Ik was onlangs in Lodz en ik werd heel triest van het feit dat deze ooit welvarende, triculturele stad van zijn prachtige synagogen ontdaan was, selectief vernietigd door de successieve monoculturen van de nazi's en de communisten. Van de Duitse component van dit eertijds kruispunt der culturen was overigens ook geen spoor meer.

Dus ik hoop dat niet te veel Joden bovenstaande uitspraak van Outlaw gelezen hebben. Want het gaat volgens hem niet zozeer over de moslims: dat is maar de kers op de taart.

#98356

Cogito

 

@jvdp: fiddler on the roof.

#98357

luk Vanhauwaert

 

Johan,
Ja Lodz is een grandiose stad. Zulk een rijkdom aan industriele archeologie vind je nergens in europa. Wist je dat "Daens" in een van de voormalige weverijen werd gedraaid?
Wat betreft de Joden, De voormalige heersers over deze streken hadden een fijne neus voor welke inwijkelingen ze toelieten. Zij lieten enkel ondernemenden toe. Walonen (een verzamelnaam voor walen, italianen, kroatiers...) om de bergbouw te ontwikkelen, Vlamingen om de textielnijverheid op gang te brengen, Frankische boeren uit Duitsland, om de onmetelijke bossen te rooien en het land in kultuur te brengen, Italianen om de steden en paleisen te bouwen en joden om de handel en de finacien).
Het noeste werk van die immigranten en de Polen die met die immigranten moesten wedijveren om minstens even goed te zijn, maakte "Oostland", tot het machtigste en het grootste rijk van het toenmalige europa. Het enige land waaar de Koning onafhankelijk genoeg was om de Paus wandelen te sturen, toen die aandrong om de ketters en de Joden te verbranden. De Paus kreeg van de Koning te horen: "Het geweten van mijn volk is noch Uw, noch mijn zaak"
Om de inwijkelingen te lokken kreeg elk van die ingeweken volkeren het recht om de eigen rechtspraak, tradities en geloof te blijven voeren en was aldus onttrokken aan de lokale rechtsgang. Vooral de Joden maakten van dat recht maximaal gebruik en volgens sommige historici liggen daar de wortels van het typische Poolse antisemitisme.
Nu is er ook weer veel onrust omdat uitgeweken Poolse joden hun wettelijke eigendommen terugeisen o.a. in Krakow en weinig subtiel de bewoners ervan vierkant op straat zetten.