Wie is vragende partij voor vrijheid van meningsuiting?

De vraag naar vrijheid is verhuisd van links naar rechts. Vroeger wilde vooral links vrijheid van spreken. Tegen de macht, het establishment, de monarchie, de kerk. Vandaag moet vooral rechts vechten voor die vrijheid, omdat links de focus legt op de mogelijke slachtoffers van al die meningen: het publiek, en dan vooral minderheden. Vroeger moest de spreker beschermd worden, vandaag de lezer en de luisteraar.

Koen Lemmens, geïnterviewd door Joël De Ceulaer in Knack, 4 november 2015

Reacties

#119559

traveller

 

Links heeft nooit totale individuele vrijheid gevraagd, steeds exclusief vrijheid voor de linkse gedachten.

Rechts heeft daarentegen steeds voor de individuele vrijheid "gestreden".

Nazi's en communisten waren steeds tegen individuele vrijheid.

#119561

Marc Huybrechts

 

Vermits de interpretatie van de termen "links" en "rechts" variabel is doorheen de tijd, is het niet onmiddelijk duidelijk wie hier gelijk zou hebben: Traveller of Lemmens?

Traveller overdrijft door zijn gebruik van de woorden "nooit" en "steeds". Het is niet moeilijk om voorbeelden te vinden van (a) rechtse krachten in het verleden die bepaalde vormen van individuele vrijheid bestreden en van (b) linkse krachten die (meestal andere) vormen van individuele vrijheid wilden promoten. Dit is een kwestie van definities of specifiering van de termen: links, rechts, en individuele vrijheid.

Historisch bekeken, en in een Westerse context, denk ik dat Lemmens gelijk heeft, en dat is omdat vroeger de establishment grotendeels rechts was, en vandaag is ze grotendeels links. Dat suggereert dat macht (establishment) gemakkelijk corrupteert. En ook, Lemmens beperkt zich hier tot "vrijheid van meningsuiting", en heeft het niet over andere vormen van individuele vrijheid.

Ik weet niet wie Lemmens is, en het citaat is onduidelijk in de zin dat het geen indicatie geeft van wat Lemmens zelf denkt over de impliciete achterliggende argumenten van 'links' en 'rechts'. Maar het is ontegensprekelijk zo dat in recente dekaden in de Westerse beschaving bijna alle pogingen tot ondermijning van het individuele vrijemeningsuitingsrecht komen van linkse krachten, waarbij men de term "links" zowel kan interpreteren in een economisch-sociale zin als in een ethische-culturele zin.

Vandaag probeert politiek-links meer macht te verwerven door artificiele "slachtoffers" te creeren, en door rechtse gedachten te weren uit het politieke debat via criminalisering. Het is absurd van te beweren dat volwassen mensen "slachtoffers" zouden kunnen zijn van "meningen". Alleen criminele daden kunnen slachtoffers maken. En door de creatie van artificiele slachtoffers maakt politiek-links reele slachtoffers door selectieve ondermijning van het vrijemeningsuitingsrecht dat uit moreel principe voor alle mensen zou moeten gelden.

#119563

BC

 

interessant om te (her)lezen: Koenraad Elst bespreekt een debat op de Gentse Feesten over de vrije meningsuiting: Links debatteerde over de vrije meningsuiting (vergeet niet onderaan het citaat te klikken, voor de volledige tekst! "Links zit duidelijk met een probleem. Hoewel het gebruik kan maken van als antirechts bedoelde wetten en overheidsinstellingen, hoewel het dus formeel nog overduidelijk in de dominante positie zit, voelt het iets wringen en knagen. Tussen de toeëigening van “vrijheid” als slagwoord in de carnavalssfeer van Mei ’68 (waar Eric Goeman aan herinnerde) en de huidige onderdrukking van de vrijheid voor andersdenkenden is er een pijnlijke contradictie. Men kan die in het publiek debat wel een tijdje wegbluffen maar ze blijft de aandacht trekken.")

Marc Huybrechts: "...selectieve ondermijning van het vrijemeningsuitingsrecht dat uit moreel principe voor alle mensen zou moeten gelden."

Zoals Elst zegt: "Een strijdbare linkerzijde belijdt natuurlijk niet de Gulden Regel, die wil dat men jegens zichzelf en jegens anderen éénzelfde norm hanteert. Zij vindt het normaal om aan de vijand te verbieden wat zij aan zichzelf toelaat, of wat zij zelf met gretigheid doet."

#119566

Marc Huybrechts

 

@BC

U geeft daar een mooie en correcte samenvatting/herformulering van de 'big picture' omtrent deze kwestie. Ik wil nog even naar een 'detail' daaromtrent wijzen.

Noteer dat de commentaar op het artikel van Elst in The Brussels Journal grotendeels gevoerd werd door/tussen Traveler en mezelf (marcfrans), en dat er "frappante overeenkomst" werd geconstateerd tussen hem en ik. Bij contrast, onder deze draad heb ik een onbelangrijk verschil kunnen vinden. Mijn stelling blijft dat Traveller overdrijft met zijn gebruik van twee specifieke woorden in zijn initiele reactie.

#119562

traveller

 

Marc Huybrechts

 

Als ik links of rechts zeg is dat de ideologische groep en niet een paar individuen.

En dan herhaal ik wat ik hier boven heb gezegd.
En ik zie nazisme als een linkse ideologie.

 

#119564

LVB

 

Traveller, ik denk dat je toch een aantal beperkingen van de vrije meningsuiting over het hoofd ziet.

Godslastering bijvoorbeeld was tot voor een paar jaar strafbaar in Nederland (in België is dit nooit strafbaar geweest sinds de Grondwet van 1831). Dat was zeker geen "linkse" beperking om moslim-immigranten niet te beledigen, maar een "rechtse" beperking om het samenleven van de verschillende christelijke godsdienst-fracties (gereformeerden, hervormden, katholieken enz.) en vrijzinnigen te vergemakkelijken (waarmee ik niet wil zeggen dat ik dat verbod goedkeur).

De partij die het meest tegenpruttelde om godslastering uit het strafrecht te schrappen, was het CDA.

 

#119569

Marc Huybrechts

 

Luc, het is waar dat godslastering door rechtse krachten in het Strafrecht van Nederland werd gezet in de context van de 19de eeuw. Maar ik betwijfel dat men het CDA vandaag als een rechtse partij zou kunnen betitelen. Zowel sociaal-economisch als cultureel gesproken vermoed ik dat die partij, gelijk alle 'traditionele' partijen in de Benelux vandaag, eerder links is.

Als mijn veronderstelling correct zou zijn, dan is het wel ironisch dat die godslastering beperking werd geintroduceerd door rechtse voorgangers van het CDA en dat oppositie tegen de verwijdering ervan ook kwam van het contemporele linkse CDA.

#119574

traveller

 

Ja, ik had niet gedacht aan die godslastering, daar was Rechts grondig fout.

#119582

OutlawMike

 

Dat mag dan wel zo zijn, ik ben er vrij zeker van dat als je in het Nederland van de negentiende eeuw 'gestraft' werd voor Godslastering, de 'straf' toch een pak lichter uitviel dan die welke Theo Van Gogh te beurt viel na een rondje te veel Allahlastering.

Maar 'your point is taken' en ik heb er geen probleem mee dat te erkennen. Doorheen haar geschiedenis heeft het Christendom, in het bijzonder de Katholieke Kerk, regelmatig blijk gegeven van een zekere, soms excessieve intolerantie.

Het weze echter opgemerkt dat dit niet steeds het geval was en dat deze excessen door de vijanden van het Christendom steeds disproportioneel werden voorgesteld zodat, zeker onder de moderne twintigste eeuwse westerlingen, een beeld werd aangekweekt van een haatdragende mysoginistische kliek. Dit is fel overdreven. De intolerantie was afhankelijk van de christelijke machthebbenden 'du jour'. Zo kon Copernicus - overigens zelf een priester, iets dat makkelijk 'vergeten' wordt - een eeuw voor Galileo zijn heliocentrisch wereldbeeld zonder problemen aan de paus uitleggen zonder gevaar voor executie of huisarrest.

En uiteraard is onze perceptie van een oppermachtige, hatelijke Kerk het resultaat van een al dan niet gewilde kapitale intellectuele denkfout onder onze bien pensants. De Kerkelijke gezagsstructuren bestaan immers uit MENSEN, en mensen zijn nu eenmaal vatbaar voor fouten en misstappen. Wanneer priesters zich vergrijpen aan kinderen hebben onze bien pensants een 'field day', want weer eens een gelegenheid om op het Christendom te schieten. Terwijl een pastoor die met zijn fikken niet van misdienaars kan afblijven eerst en vooral zondigt tegen zijn eigen godsdienst, die in het zesde van de Tien Geboden zegt 'Doe nooit wat onkuisheid is'.

Met de Christelijke leer is in essentie niks mis. Wel integendeel. Waar het Christendom dwaalde, was dat juist doordat haar bedienaars afweken van de leer. Waar het Christendom succes had, was dat juist doordat haar bedienaars zich terug in Jezus' ware boodschap gingen verdiepen - de intellectuele impuls om de slavernij af te schaffen kwam er maar nadat Methodisten in Engeland en Quakers in de VS zich begonnen te realiseren dat deze praktijk haaks stond op de Christelijke boodschap van 'bemin uw naaste gelijk uzelf'.

Maar de mannen van het geloof, tja, die zijn net als iedereen vatbaar voor de lokroep van 'het kwaad'. Het is een zeer belangrijke nuance.

#119576

fcal

 

Koen Lemmens hoort bij die groepen in de samenleving, die van de beschikbare tolerantie gebruik maakten om intolerantie in te voeren. Links in België (Europa) was voor vrijheid van meningsuiting tot ze voldoende macht verworven hadden en tal van mond-, gedachte- en onderzoekssnoerwetten invoerden op allerlei gebieden. Dit gaat van historische gebeurtenissen tot zogenaamde wetenschappelijke inzichten (o.a. i.v.m. klimaatswijzigingen). En dan spreken we nog niet over bepaalde economische en sociale opvattingen. 

 

Ze vertonen hierbij een grote gelijkenis met bepaalde moslims, die godsdienstvrijheid eisen en benutten tot ze die als leidende kracht kunnen afschaffen zoals hun doctrine dat voorschrijft.

 

Recentelijk was er een reeks van rellen aan de universiteiten van Yale en Missouri, er blijken nog andere besmet te zijn, waarbij de vrije meningsuiting in het gedrang kwam o.a. in Yale naar aanleiding van de carnavaleske costumering tijdens Halloween.

Me dunkt, men is ver verwijderd van het 19de eeuwse rijm: "Sticks and stones will break my bones, but words will never harm me." of zoals Aristoteles zei "Het woord hond heeft nog nooit iemand gebeten."

#119578

Marc Huybrechts

 

@fcal

Nu weet ik al beter wie Koen Lemmens is, en dus ook hoe dat korte citaat hierboven moet geinterpreteerd worden. Hij denkt dus dat "luisteraars" (of het publiek) moeten beschermd worden. Hoe betutelend, paternalistisch en intellectueel-arrogant!! Het gaat dus om de zoveelste naieve academicus, ene die -oh ironie - ondermeer verbonden is aan het Mensenrechten Instituut van de KUL, en die er niet voor terug deinst van het meest fundamentele politieke mensenrecht te helpen ondermijnen. De infantilisering van de vermeend culturele elite gaat onverminderd door.

Je verwijzing naar de huidige studentenrellen in VS universiteiten is heel gepast of relevant. Die intoleranten werden mis opgevoed in het middelbaar onderwijs, en plaatsen hun infantiele 'feelings' boven alles, terwijl de academische en administratieve elite lafhartig vaandelvlucht pleegt. Mijn indruk is dat het gros van de academische en juridische elite in de VS zich nog goed bewust is van hun eigen moreel falen, maar niet de nodige wilskracht kan opbrengen. Bij contrast, in Europa lijkt het gros van de academische en juridische elite zelfs dat bewustzijn (van eigen falen) te hebben verloren, zodat het actief en moraliserend de grondvesten van de democratische beschaving zelf helpt ondermijnen. Dat is de enige conclusie die men kan trekken uit talrijke recente juridische uitspraken van Europese gerechtshoven. En met juridische 'adviseurs' gelijk die Lemmens van de KUL.....

#119579

LVB

 

Als je de bronvermelding onder mijn citaat aanklikt, kun je het hele artikel lezen.

Ik begrijp wel hoe Fcal tot zijn conclusie over Lemmens komt. Enerzijds vindt Lemmens het verbod op negationisme geen goede zaak, anderzijds zegt hij even verder in het interview dat hij weinig of geen "principiële" bezwaren had bij het proces tegen het Vlaams Blok, maar dat hij wel vond dat het voor een Assisenjury had moeten plaatsvinden.  Maar misschien heeft Fcal nog andere elementen om zijn mening over Koen Lemmens te staven, want ik weet vrij weinig over hem buiten wat ik in het Knack-artikel las.

#119584

fcal

 

LVB, dank voor de verwijzing. Het was een interessant artikel, een zeldzaamheid bij de Joël De Ceulaer. Vooral het gedeelte waarin Brendan O'Neill van Spiked-Online was verfrissend. Natuurlijk diende dit ontkracht te worden en daarvoor gebruikte De Ceulaer Koen Lemmens.

Verder had ik niet zozeer de persoon Koen Lemmens in het vizier als het systeem van mondsnoerderij.

#119586

fcal

 

Hierna weer O'Neill, nu over de laatste Parijse aanslagen door djihadisten. 

http://www.spiked-online.com/n...

#119858

fcal

 

George Will over meningsvrijheid en meer specifiek de politieke correcte mentale tirannie.

https://youtu.be/hiU20QjKPCo

#119859

fcal

 

Ook Pat Condell weet hoe de vork in de steel zit. Hij heeft dan ook principiële kiesintenties, die helemaal politiek incorrect zijn. Het betoog van deze Brit is ook weer een pareltje van een ad-rem verwoording. Het is genieten geblazen in het domein van de vrije meningsuiting.

https://youtu.be/GjYLWadz5Yc

#119860

luk vanhauwaert

 

Fcal,

 

Dank voor de link

Luk