Piet van Brabant (1932-2006)

Piet van Brabant
Woensdag overleed Piet van Brabant, een vooraanstaand liberaal journalist en politiek commentator. Hij was 33 jaar lang actief bij Het Laatste Nieuws. Samen met Manu Ruys en nog enkele anderen, hoort Piet van Brabant thuis in het rijtje van krantencommentatoren die in de jaren '70 en '80 door pers en politici in het Franstalige landsgedeelte gedemoniseerd werden als "les éditorialistes flamands", omwille van hun Vlaamsgezinde standpunten.

Piet van Brabant was vrijmetselaar. Hij was mede-oprichter van de Reguliere Grootloge van België, de enige Belgische vrijmetselaarsloge die buiten Frankrijk en België erkend wordt. De andere loges in België zijn niet alleen groter, tellen meer politici onder hun leden, maar zijn tevens irregulier, wat betekent dat zij omwille van hun (historisch gegroeide) antiklerikalisme niet erkend worden door de internationale vrijmetselarij. Van Brabant schreef een vijftal boeken die het onderwerp populariseerden.

In mijn citatenblog zijn een zevental citaten van Piet van Brabant terug te vinden, afkomstig uit Volksbelang, het ledenblad van het Liberaal Vlaams Verbond, waarvan hij jarenlang secretaris-generaal was.

De Standaard omschrijft Piet van Brabant als een "pleitbezorger voor verdraagzaamheid". Dat was hij ook, in de ware zin van het woord. Niet in de betekenis die het woord "verdraagzaamheid" gekregen heeft in de codetaal van de politieke correctheid, namelijk de onverdraagzaamheid tegen extreem-rechts. Hij pleitte voor "onbevooroordeelde samenwerking tussen alle partijen, zonder systematische verkettering en zonder iemand in de ban te doen". "Anders riskeert de liberale beweging in Vlaanderen uiteen te spatten", zo schreef hij in januari vorig jaar. In zijn laatste column, in juni vorig jaar, haalde hij uit naar de stijfkoppige partijleiding van de VLD, en nam hij het op voor Jean-Marie Dedecker en Hugo Coveliers, die "de verzuchting [...] om de mandatarissen en vooral de kiezers van [Vlaams Belang] te begrijpen, wél hebben aangevoeld".

TV Brussel omschrijft Piet van Brabant als "liberaal, vlaamsgezind en vrijzinnig". Dat laatste is voor discussie vatbaar, want in zijn boek "De spiritualiteit van de vrijmetselarij" omschrijft hij de reguliere loge als een religieuze broederschap die openstaat voor iedereen.

Wie Piet van Brabant een laatste groet wil brengen kan dat op donderdag 13 juli om 10u30 in de Protestantse Kerk van Brussel, Nieuwe Graanmarkt 18.

Reacties

#22679

Publius

 

Ik vind het puik, Luc, dat je Piet vermeld hebt. Ik heb zelf heel veel aan Piet te danken. Goed ook dat je de RGLB profileert tegenover de irreguliere loges. Vooral het GO dat enkel de vorm van de vrijmetselarij tracht te beoefenen, heeft inhoudelijk bitter weinig met vrijmetselarij te maken. Vrijmetselarij is een initiatiek genootschap, geen politiek genootschap. Bij het GO is dat juist het tegenovergestelde.

#22691

Govaert Jan

 

De heer Piet van Brabant was in zekere zin een visionair.
Hij besefte reeds vroeg dat alleen pluralisme de
democratie in stand kon houden.
De vrijheid van het Liberalisme kon die zekerheid waarborgen.
Hij zag ook in dat de polarisatie die de huidige maatschappij
kenmerkt - gevoed door de non-integratie en de druk op de grenzen
van Europa – op termijn finaal kan leiden tot fanatisme.
Daarentegen kan het Socialisme niet omgaan met pluralisme
of is er niet toe in staat omdat het in wezen een
bekeringsideologie is. Ze appeleert aan een kuddegeest
en het in de pas lopen van die kudde of het sociale conformisme.
Daar kan een vrije mens als ikzelf niet in leven.
Deze ideologie heeft door zijn wezen bovendien als bezwarend neveneffect dat het
inter-maatschappelijke problemen niet wil zien of er niet
wil over spreken zoals het nu met de oprukkende Islam het geval is
en hoopt dan maar alles onder de steeds maar groter wordende mat
van het antiracisme te kunnen vegen of de vlucht voorwaarts.
Het Socialisme ziet de kosmopolitische mens als ideaal maar
vergeet daardoor de traditie.
De laatste decennia hebben ze naarmate Europa meer bevoegdheden
kreeg geprobeerd een staatsgreep te plegen op dit Europa door
onder het mom van een sociaal Europa in feite een buitenproportie
Socialistisch Europa te proclameren wat werd vertaald in de
omstreden Europese Grondwet.
Het pertinent weglaten uit deze Grondwet van het Joods-Christelijk erfgoed als offer
aan het wazig kosmopolitisme en niet uitgesproken als knieval voor de Islam
dreigt de Unie nu ondermeer als een splijtzwam te verdelen.
Men vergeet hierbij dat in dit erfgoed en traditie eeuwenlange geestelijke energie
van onze voorouders zit.
Een beter voorbeeld van het totale gebrek aan pluralisme vanwege
het Socialisme kan men bijna niet geven.
Het lijkt mij daarom weinig hoopgevend dat de Europese Unie dreigt
geofferd te worden op het altaar van een Socialisme against all odds.

#22708

Eric Jans

 

Vlaanderen verliest met Piet van Brabant een zeldzame 'Grote Meneer'. Een belangrijke component van zijn 'Echte Adel'. En geloof me: het moet voor mij als republiekein al een 'Hoge Piet' op een uitzonderlijk eenzame hoogte zijn vóór ik het woord 'échte Vlaamse adel' in de mond neem.

Wat Publius en Jan Govaert over deze grote meneer schrijven kan ik helemaal beamen.
Ik heb - zélf protestant zijnde - weliswaar veel begrip voor het anti-klerikalisme dat vrijzinnigheid in onze contreien grotendeels gekenmerkt heeft. Maar de irreguliere loges hebben daarbij systematisch en onterecht het ware en waardevolle kerstkind met het badwater weggegooid: het judeo-christelijke én daarmee het 'humanistische' erfgoed. Want humanisme en christenheid hoeven - hoe anders in de kerken en de vrijzinnigheid ten onzent ook moge beweerd worden! - géén tegenstellingen te zijn.

Ik ervaar die ergerlijke, domme tegenstellingen vaak vanuit de invalshoek vande kerken. Daar geldt de stelregel dat het christendom 'God' centraal stelt en het humanisme 'de mens' centraal stelt. Als je aan die mensen dan de stelling voorlegt dat dat het hele Nieuw-Testamentische verhaal een illustratie dáárvan is hoezeer God zélf de 'Mens' centraal stelt door als God zélf Mens te worden... dan loopt hun hokjesdenken vast. Al stond en staat Hij boven alles: God is en was een humanist!

En Piet van Brabant had dat uitzonderlijk goed begrepen. De loges ontstonden in Londen ten tijde van de waanzinnige godsdienstoorlogen (eigenlijk ook 'wereldbeeldoorlogen') tussen wat we later protestanten en Rooms-katholieken zijn gaan noemen.
De meeste mensen in die organisaties waren gelovige mensen die niet konden aanvaardendat God enerzijds 'goed' genoemd kon worden en anderzijds zoveel godsdienstig gemotiveerde miserie in zijn Naam zou dulden.

Neen... de vrijmetselaars wilden verder blijven bouwen i.p.v. af te breken in naam van 'God'.
Een fenomeen waar de islam vandaag zo hard nood aan heeft. Maar biedt de koran daarvoor de juiste geestelijke inhoud?

Vandaag stellen dat je 'niet in God mag geloven om deel uit te maken van een loge', doet die wereldwijde loges dan ook zwaar onrecht aan.
Ik hoop dat Vlaanderen ooit uit die (in 1789) begrijpelijke maar onterechte Frans-revolutionaire klauwen bevrijd mag worden.
Tenslotte: die godsdiensttwisten hebben hier in ons land méér dan waar ook lelijk huis gehouden. Maar voor een volwassen kijk (die van de eerste loges bijvoorbeeld) op dat verleden is er ook vandaag nog altijd geen plaats in onze contreien. Eigenlijk en blijkbaar gaat het dus om een 'onverwerkt' verleden met repercussies op onze dagdagelijkse politiek vol tegenstellingen die er geen zijn!

Piet van Brabant vormde daar een hoogst uitzonderlijke uitzondering op.
Met een Bijbels woord: 'Hij heeft de goede strijd gestreden.'

#22711

Jöe

 

@ Publius : "Ik heb zelf heel veel aan Piet te danken"
Kun je dat even nader verklaren? Is dit spiritueel? Of was het een postje?

#22715

Publius

 

@Joë
Niet dat ik er moet op ingaan, maar ik wil voor alle duidelijkheid stellen dat het geen postje of welk ander materieel gewin dan ook was, noch rechtstreeks, noch onrechtreeks.
Ik wil er verder niet op ingaan, maar kende Piet wel persoonlijk.
Als je postjes wil moet je bij het GO zijn.... (en één van de juiste partijkaart hebben, antiklerikaal ingesteld zijn, ook in het onderwijs zitten helpt, etc...)

#22727

Eric Jans

 

@ Jöe:

<<Kun je dat even nader verklaren? Is dit spiritueel? Of was het een postje?>>

Het probleem met belgicistische collaborateurs is niet dat ze opportunisten zijn. Het probleem is dat wij allemaal in een staat leven die ons systematisch aanleert om daar ook nog fier op te zijn.
De redenering van het regime daarachter is alsvolgt: 'het jaagt gewone, oprechte Vlamingen op, het provoceert hen en dus is het goed.'

Ik minacht de wijze waarop je spreekt, denkt... omdat je geen democraat bent en het ook niet wenst te zijn. Wij zouden wel eens elkaars vijanden kunnen zijn.
Jij op je gekregen postje en ik op mijn verdiende postje.

#22729

Publius

 

Kom, kom
Het is beter je "groter" te tonen dan diegenen die je minacht(wat niet moeilijk is in dit geval) en geen persoonlijke aanvallen te doen al te ver buiten het onderwerp...

Ik had heus ook wel zo'n déjà vu gevoel, maar gun niemand het plezier van uit mijn sloffen te schieten over zo iets.

Het zou trouwens deze site ontsieren. Er zijn andere fora waar je bijna niks anders leest dan infantiel links gewauwel met navenante ping-pong antwoorden uit andere hoek. De site van lvb staat daar toch wel ver boven en het is onze morele plicht om dat in stand te houden naar best vermogen.

#22731

Eric Jans

 

Beste Publius,

ik deel je standpunt maar maak hierop één enkele uitzondering: wanneer er overlijken gegaan wordt. Dat is hier het geval.
Ik nam jou niet in verdediging maar de nagedachtenis van van Brabant. Vandaar.
Maar... inderdaad, misschien is zelfs dat zinloos. Hoeveel lager kan het nog?

#22745

Jöe

 

Over lijken gaan? Bush gaat over lijken, ik niet. Ik ben goed voor mijn medemens en ik heb allerminst de dood van Piet Van Brabant op mijn geweten. Ik stel gewoon over de eerbiedwaardige mens Van Brabant aan Publius de vraag om even nader te verklaren wat hij aan hem te danken heeft. Dus ik zondig niet eens tegen het adagio "over de doden niets dan goed". En verder, ik ben toch de enige niet die weet dat in loges postjes worden uitgedeeld?

En verder Eric: wat weet je zo nog al over mijn "gekregen postje"? Kun je hierover nog wat doorleuteren zodat ik nog meer kan lachen?

#22775

Eric Jans

 

@ Jöe:

In tegenstelling tot de irreguliere loges willen de reguliere loges zich juist niét voor dat soort dingen als 'postjes' laten gebruiken. Dat is een statutair gegeven. Jij komt hier met die vraag naar 'postjes'. Niet ik, hé.
Bovendien... ik weet niets van je postjes en het interesseert me verder ook niet méér dan dat ik zie hoe je vragen stelt en denkt... in termen van 'postjes'.
Verder voel ik geen behoefte tot kennismaking. Dank u.

#22792

Jöe

 

@ Eric Jans: Publius had mijn vraag over postjes al keurig beantwoord hoor. Zo was ik weer al wijzer geworden.
Jaag je dus niet zo op. Slecht voor je bloeddruk en je omgeving.

#23071

S. van Everborghe

 

@ allen:

Ik sluit me aan bij het geponeerde dat we deze informatieve en genuanceerde webstek niet verder hoeven te bevuilen met irrelevante verwijzingen naar 'postjes'.

Waar het om gaat is dat ons land met Piet een icoon van bescheidenheid en waardige gedrevenheid verliest mbt zijn idealen. Dat hij uiteindelijk koos om de regulariteit binnen het Belgische logewezen te hestellen, sierde hem niet alleen: het tekende hem ook. Laten we hem daar eeuwig dankbaar voor blijven.

Vriendelijke groeten
S. van Everborghe

#23141

Willem

 

Beste Luc

Ik hield van je objectieve en bondige beschrijving van van Brabants levensvisie. Dat wou ik je dan ook even laten weten.

Mvg

Willem