Links en rechts

Maar om het politieke debat duidelijk te kunnen voeren moeten we wel een aantal regels in acht nemen. Om te beginnen moeten we resoluut de links-rechtsopdeling beperken tot het sociaaleconomische terrein. En we mogen links en rechts niet koppelen aan progressief en conservatief. Dat laatste begrippenpaar zegt misschien iets over het image, de stijl van een individu of partij, maar nauwelijks iets over de inhoud. Sommigen beweren dat die links-rechtsopdeling achterhaald is, dat de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal iets van de 19de en misschien nog een beetje van de 20ste eeuw is, maar zeker niet van de 21ste eeuw. In onze eeuw zouden werkgevers en werknemers langzaam maar zeker allemaal ‘medewerkers’ worden aan een gemeenschappelijk politiek en sociaaleconomisch project. Maar uit ons onderzoek blijkt overduidelijk dat dat niet klopt. (...)

Het is meer een onbewuste, spontane invulling van deze begrippen. Voor de meeste mensen gaat achter de begrippen links en rechts een samenhangend geheel van feiten, stellingen, houdingen, visies schuil die je kan herleiden tot twee begrippen: links staat voor (meer) gelijkheid en rechts staat voor (meer) vrijheid. Links staat voor een aanpak waardoor meer gelijkheid mogelijk wordt, rechts staat voor een aanpak waardoor het individu zo vrij mogelijk kan beslissen over de inrichting van zijn leven. Links staat dus voor een grotere progressiviteit van de belastingen, voor een vermogensbelasting, voor een verdere uitbouw van de sociale zekerheid, voor meer overheidsmiddelen om een sociaal beleid te kunnen voeren, voor meer kansen en gelijke rechten voor iedereen. Rechts staat voor belastingverminderingen, voor een liberalisering van de gezondheidszorg en de energiesector, voor het beklemtonen van een grotere verantwoordelijkheid van het individu om voor zichzelf te zorgen. Het verschil is mooi te zien wanneer we het pensioen als voorbeeld nemen. Links staat voor een verhoging van het wettelijk pensioen omdat dit voor iedereen, maar toch vooral voor de laagste pensioenen een verbetering is. Rechts pleit voor het aanvullend pensioen en het individueel pensioensparen, liefst nog meer fiscaal ondersteund dan dat nu reeds het geval is. In die zin is de links-rechtsopdeling nog altijd een bruikbaar criterium om een politieke keuze te maken. Ook op 10 juni.

Prof. Carl Devos, geïnterviewd door Jozef Mampuys in Raak, het ledenblad van de KWB, maart 2007Reacties

#37050

Elveebee

 

"Links staat voor een verhoging van het wettelijk pensioen omdat dit voor iedereen, maar toch vooral voor de laagste pensioenen een verbetering is. Rechts pleit voor het aanvullend pensioen en het individueel pensioensparen, liefst nog meer fiscaal ondersteund dan dat nu reeds het geval is. In die zin is de links-rechtsopdeling nog altijd een bruikbaar criterium om een politieke keuze te maken. Ook op 10 juni."

Als dàt niet de zuiverste demagogie is?!! Natuurlijk is iedereen voor een hoger pensioen, door de staat betaald. Dus maar links stemmen? En de hele fraude, multikul, gekonkel, diefstal, gepamper van criminelen, de groene leugens en het boerenbedrog van links erbij nemen? Want dat laatste hoort er volgens prof. Devos niet bij. 't Gaat alleen maar over 't sociaaleconomische... Ja, watte!

We kunnen inderdaad beter de begrippen links en rechts vergeten (links is op de meeste maatschappelijke terreinen trouwens veel behoudsgezinder - tenminste wat de opgedrongen verworvenheden van de voorbije 25 jaar betreft - dan rechts, dat dan weer progessiever is). Maar we mogen vooral niét vergeten dat het linkse maatschappijmodel gedurende de hele geschiedenis nooit ergens gewerkt heeft, behalve voor enkelingen aan de top. Overal is een linkse maatschappij geïmplodeerd. Waarom? Omdat het linkse model niet kàn werken als niemand nog gemotiveerd wordt zelf enige verantwoordelijkheid te nemen omdat alles zomaar gegeven wordt. Want eens... ooit... is er niks meer om te geven!

#37053

Cogito

 

Goeie reactie van Elveebee ware het niet dat hij er 2 ontsierende kemels in schiet:
"Elveebee" als gebruikersnaam ==> dat doe je niet.
"natuurlijk is iedereen voor een hoger pensioen, door de staat betaald." geldt natuurlijk niet voor belastingbetalers die in de lagere school hebben geleerd om op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen en te delen.

Maar verder: inderdaad lijkt Carl Devos het groene besmeur (bewust?) en het multikultisme te willen verhullen.

#37055

Briggs

 

Oorspronkelijk was het Links-Rechts meetstokje een socio-economisch gegeven...dacht ik zo. Misschien heeft mr Devos last van hokjesdenken

#37056

Cogito

 

ah 1 kemel is spectaculair verrezen: het is wel degelijk Elveebee. :-)

#37058

Nicolas Raemdonck

 

Devos indeling is te star. Hij doet wel een goede aanzet maar je ziet toch in zijn goed bedoelde omschrijving dat hij kiest voor links en niet rechts. Het linkse aspect komt er immers op het einde toch wel zeer goed uit. Het rechtse aspect op het einde wordt zeer vaag voorgesteld en vooral als het zware "je eigen verantwoordelijkheid op nemen" terwijl leuk links u wel zal helpen. Wie wil er immers niet eens geholpen worden.

Ik zou me niet beschrijven als links of rechts, maar in wat ik geloof zal waarschijnlijk wel door Devos in het rechtse spectrum gestoken worden. Het is zeker eigen aan de tijd, het hokjesdenken of is het misschien een eigenschap van '''links.'''

#37064

LVB

 

Elveebee = Luc Van Balberghe.

Maar om verwarring op deze blog te vermijden, denk ik dat ik toch maar eens ga ingrijpen en dat veranderen in zijn volle naam.

#37065

LVB

 

Als Devos consequent is, mag hij voortaan nooit meer het Vlaams Belang "extreem-rechts" noemen. Want die term slaat in die context natuurlijk NIET op het sociaal-economische. Ik zal erop letten, professor, en bij de eerste gelegenheid die zich voordoet zal ik erop springen.

Als links en rechts enkel op het sociaal-economische mogen slaan, dan geldt dat uiteraard ook voor extreem-links en extreem-rechts. Het extreem-rechtse karakter van het Vlaams Belang heeft niks met het sociaal-economische, maar met het culturele in ruime zin: immigratie, taal, volk enz.

#37071

mrtos

 

beetje simplistisch voor een professor, toch. links is inderdaad streven naar meer gelijkheid, maar rechts is heel wat heterogener. het is vooral niet-links, dwz niet expliciet streven naar de facto gelijkheid. dat kan liberaal zijn, maar het kan even goed een sterk hierarchische samenlevingsstructuur zijn waarin alle liberale waarden ontbreken. het liberalisme met dat laatste op een hoopje gooien als 'rechts', is het oudste politieke trucje van links om de individuele vrijheid te beknotten.

#37080

ivanhoe

 

De discussie over "wat is links" en "wat is rechts" is hier al veel gevoerd, en ook al zijn er verschillende assen langs waar men links of rechts kan zijn, toch is er nooit een eenduidige conclusie uitgekomen. Of het zou moeten zijn dat liberaal (al dan niet rechts? al dan niet conservatief?) staat voor elk positief woordje in gelijk welke definitie en links staat dan voor alles wat slecht is.

Persoonlijk vind ik Elveebee's definitie van "links" = "slecht" veel demagogischer dan Devos' definitie die tot op zeker hoogte objectief en zeer bruikbaar is.

"Natuurlijk is iedereen voor een hoger pensioen, door de staat betaald"

Dit is een mening die door menigeen op deze blog zal tegengesproken worden. Bijgevolg is Elveebee op dit punt linkser (of minder rechts) dan de meeste hier. Bruikbare definitie dus. En oja Elveebee, moet ik nu ook beginnen over "fraude, multikul, gekonkel, diefstal, gepamper van criminelen, de groene leugens en het boerenbedrog" van uwen kant gewoon omdat jij linkser bent dan de meeste hier?

#37087

A.Rouet

 

Om het Vlaams Belang 'sociaal-economisch te situeren', even Freddy Van Gaever, sinds 2004 Vlaams parlementslid voor deze partij, aan het woord laten over het oplossen van werkloosheid:
"Wie werkloos wordt krijgt één maand een uitkering gelijk aan het laatst verdiende loon. Die uitkering zakt dan de daaropvolgende drie maanden telkens met 25% om vanaf maand vijf op nul uit te komen. Wie geen uitkering meer krijgt heeft ook niet meer het statuut 'werkloos'".
Opgelost dus dat probleem!
"Eens zien hoe vlug men werk zal hebben" klinkt de even doortastende als simpele redenering van deze zakenman.
Schoolverlaters komen, nog altijd volgens Freddy, al helemaal niet in aanmerking, voor welke uitkering dan ook.

Hierover ondervraagd nam de VB-partijleiding geen afstand van deze uitspraken , die o.i. daardoor het statuut van een partijstandpunt kregen.
De werklozen en schoolverlaters die hier al eens langs komen zijn bij deze gewaarschuwd.

#37090

Joe

 

Dat is eens iets anders dan die VB-er op mijn kantoor die zegt: "zet toch al die werklozen tegen de muur en schiet ze af"

#37091

LVB

 

@A.Rouet: Met dat citaat van Van Gaever maakt u mijns inziens propaganda voor het VB, althans naar een bepaalde doelgroep toe, waartoe ik mezelf reken. Ik weet echter dat dit slechts het persoonlijke standpunt van Van Gaever is en niet van het VB, en daarom pakt uw pro-VB propaganda bij mij niet. Veel VB-bestrijders waren de voorbije jaren trouwens in hetzelfde bedje ziek: doen alsof het VB ultraliberaal is, terwijl het eigenlijk verkapte socialisten zijn.

Het zou interessant zijn om eens na te gaan in hoeveel lidstaten van de EU het werkloosheidsregime minstens even streng is als wat Van Gaever daar voorstelt. Daarna kunnen we eens overleggen hoe "extremistisch" dat standpunt is.

#37094

Cogito

 

Bovendien heeft Freddy Van Gaever het niet bij het rechte eind: er is nog een gigantisch overheidsobstakel dat de mensen in Freddy's redenering zal verhinderen om alsnog werk te vinden. In een normale omgeving zou Van Gaever's redenering perfect opgaan, maar de regering en de vakbonden hebben hier een fiks stokje gestoken voor het creëeren en vinden van werk: het minimumloon.
Hoe lager dat is, hoe meer werk er is. Als het laag genoeg ligt is er volledige werkloosheid (behalve between jobs en wat marginale gevallen - zeg 3%)

Niet alles wat anders is is ook extreem hé aroeweeken.

Bovendien geloof ik dat nagenoeg iedere liberaal/tariër met realiteitszin kan leven met een door de overheid georganiseerd sociaal VANGNET, geen hangmat. Laat dat nu ook een idee zijn dat een zeer groot draagvlak bij de bevolking geniet. Indien bovendien deze (en liefst iedere) overheidsdienst op subsidiaire wijze wordt geleverd (dat betekent dat de civil society dezelfde diensten màg organiseren en dat de burger mag kiezen van dewelke hij gebruik maakt, met andere woorden de overheid staat concurrentie toe), zal geen enkele weldenkende liberaal/tariër een probleem hebben met deze overheidsdienst.

#37097

LVB

 

In Frankrijk verliest men zijn werkloosheidsuitkering na 6 maanden. Dat is de reden waarom er in Zuid-West-Vlaanderen, waar een tekort aan werkkrachten heerst, wel veel Fransen werken, maar bijna geen Walen.

#37106

A.Rouet

 

'In Frankrijk verliest men zijn werkloosheidsuitkering na 6 maanden'. Klopt niet.

Nu zal ik ook eens een simplistisch (en dus vals) verband leggen: 'In Zuid-West-Vlaanderen
zijn de daders van winkelovervallen 'veel' Fransen en 'bijna geen' Walen, omdat.....men in Frankrijk na 7 maanden tot 3 jaar zijn werkloosheidsuitkering verliest.

#37119

Benny Marcelo

 

@A. Rouet of misschien door de overgrote import van potentiële werkloosheidssteuntrekkers. Er zijn zo van die dingen die niet meer bij naam mogen genoemd worden nietwaar! kwestie van politiek correct te blijven.