Koningshuis was nooit neutraal

"Sommige mensen en partijen, zoals het Vlaams Belang, zijn tegen België en willen ons land kapotmaken. Ik kan u verzekeren dat ze dan met mij te maken krijgen". Met deze uitspraak schendt kroonprins Filip de politieke neutraliteit die van hem zou mogen worden verwacht. Ook al is grondwettelijk enkel het staatshoofd verplicht tot politieke neutraliteit, toch mag van de hele koninklijke familie, die immers op kosten van de belastingbetaler leeft en een rol vervult die vooral met symboliek en imago te maken heeft, minstens vanuit politiek en moreel oogpunt een strikte neutraliteit en een grote discretie geëist worden op het vlak van politiek, levensbeschouwing en taalaanhorigheid. In de praktijk is van een dergelijke neutraliteit op deze drie vlakken nooit sprake geweest, sinds het ontstaan van België.

Beperken we ons tot de recente politieke geschiedenis van de voorbije kwarteeuw, dan is de lijst van valse noten in de symfonie van koningshuis en politiek fors gevuld:
- 1979: De ontmoeting van Koning Boudewijn, op een uitrit van de autoweg Brussel-Luik, met José Happart, toen nog slechts de leider van de extremistische groupuscule "Retour à Liège" uit Voeren.
- 1990: De weigering, vanuit gewetensbezwaren, van Koning Boudewijn om zijn handtekening te plaatsen onder de democratisch gestemde abortuswet.
- 1990: De brief van Koning Boudewijn aan de regering met het verzoek om troepen te sturen naar Rwanda, waar de positie bedreigd werd van zijn vriend president Habyarimana, waarmee hij een hechte, op religie gebaseerde persoonlijke band had.
- 1993: Het ontbieden van Vlaams minister-president Luc Van den Brande door Koning Boudewijn, nadat Van den Brande zich in een interview met La Libre Belgique had uitgesproken voor een uitbreiding van de Vlaamse bevoegdheden.
- 1998: Het persoonlijk ingrijpen van Koning Albert om de Generale Bank niet in handen te laten vallen van het Nederlandse ABN-Amro, maar van het Belgisch-Nederlandse consortium Fortis.

In al deze gevallen ging het om pogingen van de koning om persoonlijk door te wegen op de politieke (of, in één geval, de economische) besluitvorming. De politieke pogingen mislukten allemaal, maar de economische interventie inzake de overname van de Generale Bank lukte wel degelijk.

De pertinente vraag is evenwel of de koning en de prins door deze bewuste, niet-neutrale interventies mee bijdragen tot het ondergraven van hun eigen instituut, de monarchie. De controverses die deze dubieuze pogingen uitlokten, zijn in ieder geval niet van aard om het respect voor de monarchie te verhogen. Vanuit die optiek kunnen we dan ook spreken van stuntelige, contra-productieve interventies die blijk geven van een foutief inschattingsvermogen bij ofwel de koning of de prins, ofwel bij de raadgevers die aan de basis lagen van de interventies. In het geval van prins Filip zou de uitspraak over het Vlaams Belang alvast de uitdrukkelijke goedkeuring tot publicatie gekregen hebben van zijn adviseurs Didier Nagent en Ghislain d'Hoop.

Indien we uitgaan van de wenselijkheid van het voortbestaan van België, dan vormt een koningschap dat beperkt wordt tot een louter protocolaire rol, de beste garantie voor het vermijden van uitschuivers, blunders en contra-productieve ingrepen. Op dit ogenblik heeft de vorst een rol die verder gaat: bij regeringsvormingen benoemt hij de informateurs en de formateurs, en hij ondertekent nog steeds de wetten, wat inhoudt dat hij een politieke crisis kan uitlokken door te weigeren een wet te ondertekenen. Indien we uitgaan van de wenselijkheid van het verdwijnen van België, dan vormt een monarchie die regelmatig uit zijn rol valt, zoals gisteren opnieuw het geval was, de beste garantie voor een destabilisering van het regime.

Er zijn ook voorbeelden van interventies van de vorst die niet contra-productief waren, maar daadwerkelijk bijdroegen tot een versterking van de stabiliteit van het land. De in 1885 opgerichte Belgische Werklieden Partij was fel republikeins. De socialistische verkozenen schepten er een genoegen in om de jaarlijkse troonrede van de vorst te onderbreken met luidkeels gescandeerde slogans voor het algemeen stemrecht. Na de eerste wereldoorlog sloeg de republikeinse houding echter totaal om, nadat Koning Albert I zich persoonlijk had ingezet voor de totstandkoming van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen, en een persoonlijke vriendschap had aangeknoopt met de socialistische leiders. Sindsdien zijn binnen de socialistische beweging geen republikeinse oprispingen meer gehoord. Het was een knap staaltje van de recuperatiekunst van het Hof, dat vele (maar blijkbaar niet alle) politieke stromingen kan recupereren en weet in te zetten in functie van het voortbestaan van het land. Later, in 1931, zou Albert I in een brief aan zijn zuster schrijven: "Om mij staande te houden, kan ik alleen rekenen op de steun van het socialisme, want dat is nationaal, voorstander van de Belgische eenheid, en voorstander van centralisme - drie elementen die het tot een bondgenoot van de dynastie maken". De persoonlijke krachttoer van Albert I om een beweging die aanvankelijk een bedreiging vormde voor de staat, om te buigen tot een staatsbehoudende stroming en één van de voornaamste steunpilaren van zijn troon, mag dan wel vanuit staatrechtelijk oogpunt verwerpelijk zijn, men kan toch enige bewondering opbrengen voor dit geslaagd staaltje van sluw en strategisch machiavellisme. Een voorbeeld dat in schril contrast staat met de stuntelige, contra-productieve uitschuivers van de monarchie in de voorbije kwarteeuw, waarop men alleen met enig meewarig hoofdschudden kan reageren.

Reacties

#2995

Paul Belien

 

Het citaat uit de brief van Albert I aan zijn zus Henriette is te vinden in het boek "Albert: Roi des Belges" van Louis Wilmet (uitgegeven bij Dupuis, 1937) op pagina 156. Het leitmotiv van Albert I's regering was het smeden van een coalitie tussen de Belgische dynastie en de (franstalige) socialisten. Prof. Mark Van den Wijngaert vertelt vandaag in De Morgen "Albert I had het duidelijk niet begrepen op de socialisten." Dat is klinkklare nonsens. Ik heb het er volgende week over in 't Pallieterke.

Het Belgische Hof is sinds 1909 altijd een bondgenoot geweest van de socialisten: twee handen op één belgicistische buik.

Ook de bewering van dezelfde Van den Wijngaert vanochtend op de radio is onzin. Hij zei er dat Leopold III na de Tweede Wereldoorlog zijn troon verspeelde omdat hij zich in de jaren dertig tegen de socialistische partij had gekant. De BWP-leider Hendrik De Man was echter een persoonlijke vriend en vertrouwensman van de koning, evenals van diens moeder, koningin Elisabeth. De Man en Spaak voerden dezelfde politiek als Leopold. Die zorgde er zelfs voor dat Spaak in mei 1938 de allereerste socialistische premier van België kon worden. Na de oorlog zijn de socialisten zo te keer gegaan tegen Leopold, niet omdat die voor de oorlog hun vijand was geweest, maar om te verdoezelen dat hun eigen partij, de BWP, zelf in de collaboratie was gestapt. Nota bene nog vooraleer de Vlaams-nationalisten die stap hadden gezet.

#2996

Raoul THEEUWS

 

Boeiend geschreven!

Ook de reactie van Paul BELIEN is zeker de moeite waard!

Proficiat,heren!

#2997

Wim

 

@Luc: de BWP was helemaal niet zo fel republikeins, maar wel fel anti-monarchie. Alleen in Wallonië met Defuisseaux was er een sterke Republikeinse beweging. De BWP heeft zich echter vanaf 1902 op het pragmatisme gestort omdat men zo méér kon bereiken dan via directe acties (stakingen e.d.m.). Daarom ook dat het woord 'socialisme' niet in de naam voorkwam. De houding na WOI sloeg dan ook helemaal niet om, integendeel. Bij het uitbreken van de oorlog had de BWP twee keuzes: kiezen voor internationale arbeiderssolidariteit (en dus niét voor België) ofwel koos men voor nationale solidariteit en meevechten tegen de bezetter. De BWP stelde echter haar eisen, en één van die eisen was het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht.

@Paul: de BWP in de collaboratie? De Man heeft verdorie de BWP ontbonden en heeft de militanten opgeroepen om zich bij de nederlaag neer te leggen. De meerderheid van de leiders vluchtten op de moment naar Frankrijk en later naar Londen. Vergeet ook niet dat vanaf 1941 reeds begonnen werd met de reorganisatie van de partij met de oprichting van de "Vlaamse Centrale der Illegale Partij", later "Illegale Belgische Socialistische Partij". Slechts een aantal vooral lokale comités schaarden zich achter De Man en sloten aan bij de Unie van Hand- en Geestesarbeiders.

Collaboratie? Vergeet het.

#2999

Paul Belien

 

De BWP ontbonden? Jaja, formeel heb je gelijk, zoals ook het Vlaams Blok ontbonden is. De BWP-leiding kon in mei-juni 1940 niet snel genoeg in de collaboratie duiken en wilde dat de partij opging in een pro-nazistische eenheidspartij. Men stelt het voor alsof De Man helemaal op zijn eentje handelde. Voor zover ik weet, heeft er tot juni 1941 niemand geprotesteerd.

Vanaf 1941 gingen ze in het verzet, zo zeg je terecht. Waarom 1941? Omdat toen het bondgenootschap tussen Nazi's en Sovjets eindigde. Moest Hitler de Sovjet-Unie niet binnengevallen zijn, zouden de roden dan ook in het verzet zijn gegaan? Vergeet het.

Communistenleider Lahaut reed in de zomer van 1940 in Frankrijk rond om Belgische vluchtelingen aan te moedigen naar België terug te keren om er voor de bezetter te werken. Na de oorlog was Lahaut een van de tegenstanders van Leopold.

Spaak wilde eigenlijk in België blijven en kon na de capitalutie niet snel genoeg terugkeren. Het is slechts omdat Leopold hem niet terugwilde (uit rancune omdat Spaak hem in Wijnendale in de steek gelaten had) dat hij niet terugkon. Na de oorlog ging ook deze hypocriete socialist het voortouw nemen in de acties tegen Leopold.

Nog zo'n hypocriet was de na-oorlogse socialistische premier Achiel Van Acker. Die schreef in de zomer en herfst van 1940 brieven aan Hendrik De Man om toch maar een rol te mogen spelen in de collaboratie. Hij vroeg De Man om bij de Duitsers voor hem een goed woordje te doen. Ook hij ging na de oorlog Leopold aanvallen.

Als we in het collaboratieverleden van de socialistische leiders gaan roeren, zullen er nog een aantal stinkende potjes opengaan. Maar laten we bij het thema blijven dat Luc aankaartte: de band tussen de Belgische monarchie en de socialisten. Die is sinds het aantreden van Albert I altijd zeer nauw geweest, in tegenstelling tot wat Van den Wijngaert ons vandaag op onze mouw wil spelden. Marie-José, Alberts dochter, schrijft in haar boek over haar ouders dat de eerste daad die Albert na zijn eedaflegging in het parlement op 23 december 1909 stelde, het brengen van de groet was aan de rode vlag. Dat gebeurde toen hij van het parlementsgebouw te paard terugreed naar Laken. De socialisten hadden snel door wie hun nieuwe bondgenoot was. Op 17 november 1911 schreef de plaatselijke socialistische krant "Le Journal de Charleroi" naar aanleiding van Alberts bezoek aan de stad: "De Leuze 'lang leve de koning' betekent eigenlijk 'lang leve het bevrijde volk' of 'weg met de klerikalen.' Dat zijn allemaal synoniemen."

Zoals ik al zei: twee handen op één buik. En dat zijn ze nog altijd.

#3000

Pieter Cleppe

 

Interessant om te horen wat de socialistische beweging in België nog allemaal op zijn kerfstok heeft. Stilaan dringt zich al een zwartboek op van het Belgische socialisme.

Zoals socialisten bij de collaboratie goed hadden gezien dat de nationaal-socialisten dezelfde ideeën hadden als zijzelf, heeft de Koning goed gezien wie zijn natuurlijke bondgenoten zijn om het bestuur te centraliseren, en het zich met zoveel mogelijk zaken te laten bemoeien waar het zich niet mee te moeien heeft.

Of de socialisten er zo goed aan doen voor een Koning te pleiten, is een andere zaak. Sommige liberalen, met name in Frankrijk, argumenteren immers dat een Koning minder legitimiteit geniet om zich met vele zaken in te laten dan een president, die immers 'iedereen' vertegenwoordigt, en daarom makkelijker aanvaard wordt in het leven van iedereen.

#3001

willy cammaerts

 

Wanneer ik de uitspraken van prins flupke zo bekijk : "In ons land zijn er mensen, partijen zoals het Vlaams Belang, die tegen België zijn, die ons land willen kapot maken. Ik kan je verzekeren dat ze met mij te maken zullen krijgen...", dan moet ik onwillekeurig denken aan debat kort na de verkiezingen van 13 juni. Herman Van Rompuy, ooit minister geweest en trouw dienaar van de koning, stelde bitsig tegen Jurgen Verstrepen : "ik kan met u geen regering vormen, want u ben separatist..." Twee uitspraken die me doen besluiten dat de veroordeling van het VB doorgestoken kaart is en dat het VB enkel moest 'aangepakt' worden omdat ze voor een onafhankelijk Vlaanderen zijn. Niks racisme, niks rechts, niks conservatief, niets van dat alles, indien ze gewoon pro-Belgisch zouden zijn, dan was Filip nu eerste minister. Ik bedoel Filip Dewinter, natuurlijk.

#3002

Outlaw Mike

 

In feite is het SCHANDALIG!!! Ik kan me nog goed herinneren dat toen Van Den Brande, nadat hij op het matje geroepen was omwille van een paar halfzachte opmerkingen over condederalisme, heel wittekes rond zijn neus het paleis weer buitenkwam.

En dan heb je daar een kloothommel zoals Robert Collignon, die enkel voor wie oogkleppen als een Brabants trekpaard opheeft geen rattachist is. Niks confederalisme! Afsplitsen Wallonië (met Brussel erbij) en aanhechten bij Frankrijk. Collignon heeft bij mijn weten al een paar keer VOOR DE FRANSE SENAAT een toespraak mogen houden, op uitnodigiging van de Franse organisatie "Cercle Franco-wallon" over de voordelen van een WAALSE AANHECHTING BIJ FRANKRIJK!!! Collignon, niet zoals Filip Dewinter een relatief machteloos parlementslid maar gewezen Ministre-Président de la Région Wallonne!!! Hallo Albert??? ALBEEEEEEEEERRRRRTTTT???? FILIIIIIIIIIIPPPPP????

Bah. Walgelijk. Hier is een link naar die Cercle Franco-wallon:http://www.ifrance.com/rwf/...

"A l'instar de François Perin, Gendebien parle de nation impossible, d'Etat improbable. Création de la diplomatie, la Belgique dominée à sa création par la bourgeoisie francophone est aujourd'hui sous la coupe flamande.

Exemples à l'appui, le président du Rassemblement Wallonie-France s'est efforcé de démontrer que le pays était dans un engrenage fatal, les révisions successives de la Constitution ne faisant que précipiter sa décomposition. Et de pointer l'index vers une Flandre de plus en plus tentée par un séparatisme de pays riche qui fait fi de la solidarité sociale mais qui veut aller plus loin en régionalisant le rail, l'aéroport national, etc.

Pour Gendebien, les francophones ne prennent pas suffisamment les menaces flamandes au sérieux. Résultat ; la Wallonie va se retrouver à genoux. Il faut prendre les devants et envisager sereinement la scission. C'est la réunification avec la France qui a sa préférence. Non sans arguments : En faisant de la Wallonie la 23e région française (avec 6 départements dont deux pour le Hainaut) et de Bruxelles, sa 24e région, la France pourrait contre-balancer l'invasion anglo-américaine à Bruxelles et faire contrepoids à l'Allemagne réunifiée. Et cela permettrait de sortir la francophonie de sa torpeur bureaucratique."

Die Gendebien is de voorzitter van de Rassemblement Wallonie-France en, meen ik, lid van de Franse Senaat. Ik kan me vergissen, maar ik geloof dat ik ergens gelezen heb dat die knuppel ook al bij De Gaulle was toen die in 1967 in Québec zijn beruchte leuze "Vive la Québec libre" scandeerde. M.a.w., een Franse chauvinist-oproerkraaier die zich moeit in de interne aangelegenheden van andere deels francofone landen.

#3003

Croquebol

 

Hoed af voor de leerrijke en goed gestoffeerde uiteenzettingen van LVB en PB. Ik kijk uit naar PB's artikel in 't Pallieterken.

#3004

Hoegin

 

Ik begrijp niet hoe een louter protocolaire rol voor de koning blunders en uitschuivers zou kunnen verhinderen. Ook dan nog moet een koning (en liefst ook de rest van de koninklijke familie) zich zoveel mogelijk neutraal opstellen, en zijn politieke uitspraken taboe.

In Noorwegen is de rol van de koning grotendeels protocolair. Hij zit nog wel elke week een regeringsvergadering voor en meer van dat soort zaken, maar voert geen informatie- of formatiegesprekken bij de vorming van de regering, want dat laatste is uitsluitend een aangelegenheid van het Storting (parlement). Niettemin, indien koning Harald of kroonprins Haakon een uitspraak zouden doen over een eventueel Noors lidmaatschap van de EU, zouden de reacties hier even heftig zijn.

Een beperking van de rol van de koning kan mijns inziens niet behoeden voor domme uitspraken van niet al te snuggere koningen of kroonprinsen. Alleen afschaffing van dat stuk folklore kan daarvoor zorgen.

#3005

evert

 

Ach troost u: in Nederland hebben we ook een domme kroonprins.

#3006

Frieda van Arie van Mariette van Tin.

 

Houten klaas heeft dus gesproken...

Eindelijk!

Er komt dus ook geluid uit. Fijn om te weten.

"Sommige mensen en partijen, zoals het Vlaams Belang, zijn tegen België en willen ons land kapotmaken."

Dat heeft houten klaas goed opgemerkt. Wie zou hem eigenlijk tot dat inzicht gebracht hebben? En is hij de eerste die dat zo bekijkt?

Hoe... is Gerolf Annemans dan geen royalist?! En Bart De Wever...

De Prince: "Ik kan u verzekeren dat ze dan met mij te maken krijgen"

Dat geloof ik graag. Is de prins niet de zoon van de huidige koning?

Hij moet dat wel eens uitleggen voor de TV, vind ik.

Ik ben maar van het volk - van 't Vlaamse volk dan nog! - ik begrijp dat niet zo goed.

Ons ma zei het nog vanmorgen : "En als de koning weg is... wie gaat er dan voor ons denken?!'

Mensen die tegen de koning zijn... foei! Ge zoudt voor minder in een Franse colère uitschieten.

Het is goed dat de Prins ons eens goed gezegd heeft zoe 't zit!

#3007

Frieda van Arie van Mariette van Tin

 

Beste lezers,

Dat stuk over 'houten klaas' heeft ozzen Arie geschreven. Alles na 't citaat van de prins is van mij, Frieda.

Bij de laatste Kies had Arie me gezeg dat ik op Annemans moest stemmen omdat die de prins meer vrijheid wou geven om eindelijk te mogen zeggen wa'm wou.

Maar nu spreekt de prins.

Mensen mensen, die Arie van mij... dát is me toch 'ne vlagel, hè. Maar 'k zien 'm toch gère. 't Is toch 'ne goeie zulle, ma ge moet 'm kenne.

Vief le Rwa!

#3008

Joe

 

Ons koningshuis heeft een bloempot-functie, en ze worden daar goed voor betaald en gesoigneerd. Maar dan moeten ze bloempot blijven, en zich niet met hun domme arrogante kop moeien met allerlei zaken. Zoniet: afschaffeeeeeeen!

#3009

Eric Jans

 

Geachte heer Beliën,

Beste Paul,

Dank voor uw bijdrage. Er zijn niet veel internationale journalisten (Wall Street Journal, in uw geval?) die al openstaan voor het Bloggersfenomeen.

Ik heb het Yves Desmet als lokaal vlaams gesubsidieerd redacteurke nog niet weten doen.

Interessante bijdrage, trouwens. Goed om weten.

Nu is het wachten op reactie van de overzijde. Zou de BSP reageren, of één van haar krantenredacteurs. En... via deze of gene Blog?

Of... 'verlagen' zij zich daar niet toe?

#3010

Koen

 

Heb meelij met koningskinderen ...

De halfslachtige houding van een ceremonieel koningshuis met zwijgplicht is naar mijn bescheiden mening iets wat indruist tegen de mensenrechten, de monarchie dient dan ook 'onverwijld' afgeschaft te worden.

Je ziet het telkens weer bij de kinderen en vooral troonopvolgers, je dagen moeten slijten in ledigheid, verplicht wachten op de dood van je vader/moeder alvorens je job te kunnen uitoefenen, het leidt telkens weer tot psychologische en menselijke drama's.

#3011

Joe

 

@Koen : ok, troonopvolgers hebben zekere verplichtingen, maar andere prinsen kunnen gewoon foert zeggen en iets anders gaan doen. Maar ze willen maar al te graag het geld, de weelde en de priveleges van het koningshuis, allemaal betaald met ons belastinggeld.

En je bent als troonopvolger niet echt verplicht je dagen in ledigheid te slijten. Me dunkt is er nog heel wat ruimte voor wat nuttigs en interessants. Ik vraag me af wat LVB zou uitspoken moest die als zoon van Albert geboren zijn... :-)

#3012

Quattro

 

Amaai, iedereen hier zo klagen over vrije meningsuiting, en dan dit. Eigenlijk is het feit dat een koning of prins moet zwijgen dus in strijde met de grondwet. Natuurlijk mag die mens zijn stem laten horen!

Maar aan de andere kant zijn alle Belgen gelijk, dus het hele koningshuis is een inbreuk op diezelfde grondwet. Dus: Laat ze zeggen wat ze willen en schaf die boel af, samen met al dat gezever van adelijke titels. Laat ze door het leven gaan als gewone mensen in plaats van 'verhevenen', eigenlijk zou iedere socialist dit idee moeten aanhangen.

Tja, als het Blok schreeuwt dat de vrije meningsuiting ook voor hen telt omdat ze 1 miljoen Vlamingen vertegenwoordigen, dan moeten ze ook zien dat het koningshuis méér dan 1 miljoen aanhangers heeft en dus ook zijn stem mag laten weerklinken. De pot verwijt de ketel...

#3013

Paul Belien

 

Prof. Mark Van den Wijngaert vandaag in De Tijd: "Zo heeft hij (=Leopold III) de politieke minachting tegenover de politieke partijen en vooral de socialisten geërfd (van zijn vader Albert I)."

Van den Wijngaert blijft liegen - en als hoogleraar hedendaagse geschiedenis weet hij dit. Albert en Leopold minachtten de democratie en wilden een sociaal-autoritair regime vestigen waarin zij het, gesteund door de socialisten, voor het zeggen zouden hebben. Zo verlangde Albert terug naar de periode 1914-18 toen hij alles alleen kon beslissen, zonder rekening te moeten houden met parlement of regering. Emile Vandervelde maakt in zijn memoires melding van een conservatie na de oorlog waarin Albert hem zegt: "Ik zal het maar toegeven: het was veel interessanter tijdens de oorlog. Nu heb ik alleen nog maar iets doen tijdens een politieke crisis." (Vandervelde, "Souvenirs d'un militant socialiste," Parijs: Denoël, 1939, p. 218). Bij Vandervelde is niets terug te vinden van aversie voor Albert, en omgekeerd was dat ook niet het geval.

Leopold was een intimus van BWP-leider De Man. Deze laatste liep, op uitnodiging van Leopold, in Laken de deur plat. Dat ging zelfs zo ver dat Leopold aan De Man zijn hele seksleven uit de doeken deed en hem vroeg om zijn "maître des plaisirs" te worden en hem te helpen "gewillige dames" te vinden. De Man zat daarmee zodanig verveeld dat telkens wanneer de koning over seks begon, hij zijn uiterste best deed om de conversatie een andere wending te geven. (De Man, "Le Dossier Léopold III", Genève: Antipodes, 1989, p. 38). Tussen beide mannen bestond er geen aversie, behalve misschien bij De Man voor de "sexualité très développée" van de vorst.

In al zijn interviews alludeert Van den Wijngaert naar de grote "clash tussen Leopold en de politici, vooral de socialisten." Die grote clash deed zich voor in de periode 1938-39, toen de koning, gekleed in generaalsuniform, de regering kwam uitschelden omwille van de benoeming van de voormalige activist en gereputeerde arts Dr. Adriaan Martens in de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. Leopold was woedend over deze benoeming van een "landverrader" en eiste dat ze ongedaan werd gemaakt door de politici. Twee regeringen zijn over die zaak gevallen, en de val van een derde werd slechts vermeden omdat Martens uit eigen beweging besloot uit de Academie te stappen. Wat Van den Wijngaert ook moge beweren, met die ruzie tussen koning en politici had Leopold's "aversie voor de socialisten" niets te maken.

#3014

Reagens

 

't Is weer de moeite als ge de krantencommentaren hoort en de reacties gisteren op de televisie dat er zo een grote kloof is tussen Vlaanderen en Wallonië. In Wallonië is gelijk alles gepermiteerd om het Vlaams Belang kapot te proberen maken.

Trouwens wat gaat fluppie doen als hij zegt dat ze met hem te maken gaan krijgen?? Zijnen ouwen F-16 van onder het stof halen en de Vlaams Belangers bombarderen?? Bij de pappie gaan huilen en zeggen dat de boze vlamingen hem pesten??

't Is onnozel om vast te stellen dat Prins Filip er in geslaagd is om zijn eigen ambities om koning te worden op zijn minst uit te stellen, en dat hij de groep waartegen hij ageert minuten pime-time gratis reclame te geven en dan nog eens een forum (had hij NV-A er bijgenoemd dan moesten onze media het Vlaams Belang er mss niet bijhalen) geeft aan die partij die onmiskenbaar over van de beste speechers beschikt.

Als fluppie da nog ne keer of drie doet zalt hij mogen gaan doppen denk ik.

#3015

Quattro

 

Grappig: Na WOII waren het de Vlamingen die het meest royalistisch waren, nu net andersom. Schaf heel die boel af en laat die mensen zeggen wat ze willen. Alle Belgen gelijk, en daar staat geen enkele vorst boven.

#3016

Leeuwke

 

Nu meer dan ooit en al was het maar om de symbolische waarde van het dossier:

VÓÓR 1 JANUARI 2005:

SPLITSING BRUSSEL HALLE VILVOORDE!!!

Yves Leterme: we houden u aan uw woord!

#3017

Raoul THEEUWS

 

Vraagje aan dhr Paul Beliën:

Blijkbaar hebt U uw twijfels over de geloofwaardigheid van Prof. M. Van den Wijngaert i.v.m. met zijn verklaringen over de sympathie van het Hof voor de socialisten destijds.

Zelf ben ik geen historicus....maar als een professor (zelfs bewust) leugenachtige verklaringen aflegt begin ik toch erg te twijfelen aan het huidige academische(sic!)niveau!

Zijn mijn twijfels verantwoord of ben ik over-kritisch, misschien??

#3018

Wim

 

@Paul: zeer interessant wat je in je reactie op mijn reactie vertelt, maar je gaat wel zeer licht over een aantal zaken terwijl je andere onterecht uitvergroot. Van Acker heeft geprobeerd te "redden wat er te redden viel". Dat was misschien fout, maar die 'fout' heeft hij later meer dan goedgemaakt. Dat de Socialisten zich 'pas' in 1941 konden reorganiseren heeft verschillende oorzaken. Jij slaagt erin de perceptie te creeëren dat elke vorm van linkse organisatie de stempel van vadertje Stalin droeg, maar dat klopt niet. Want het waren de gematigden (!) van de BWP die achter die reorganisatie zaten. Verder moet je er ook mee rekening houden dat het niet eenvoudig is een partij vanaf nul op te bouwen als er toffe germanen door de straten marcheren en wanneer er ook ECHTE collaborateurs actief zijn. VNV, anyone?

En o ja. Als er dan toch zoveel stinkende potjes zouden opengaan. Waarom is dat dan nog niet gebeurd? Ik kan me niet voorstellen dat de rechterzijde zo'n unieke kans zou laten liggen. Of is die zogenaamde collaboratie (en ik heb het nu niet over De Man en zijn vazallen) dan toch niet zo 'waar'?

#3019

Paul Belien

 

@Raoul: Ik twijfel niet aan het academisch niveau van Van den Wijngaert. Vandaar dat ik ervan uitga dat hij over de houding van onze monarchen tegenover de socialisten tijdens het interbellum weet wat ik weet. Ik neem aan dat ook hij de memoires van Vandervelde, De Man, Spaak enz gelezen heeft, evenals alle beschikbare uittreksels uit de dagboeken en brieven van Albert I. Hij weet dus dat als hij vertelt dat Albert en Leopold het vooral tegen de socialisten gemunt hadden, hij niet de waarheid vertelt.

@Wim: OK. Van Acker heeft geprobeerd te "redden wat er te redden viel." Was dat bij het VNV anders? Onmiddellijk na de capitulatie begonnen zowel socialistenleider De Man als Belgicisten van het slag Maurice Lippens (vader van) en Jacques Davignon (vader van) ervoor te ijveren om de Belgische Quisling te worden. Leopolds zus, Marie-José, kroonprinses van Italië, die in september 1940 in Brussel was, had daarover een gesprek met Lippens die, zoals ze in haar dagboek schreef, "molto pro l'Axe" was.

Naar mijn mening - en dat is inderdaad een interpretatie, maar ik meen dat ze correct is - liet het VNV zich slechts tot de collaboratie verleiden (nadat het eerst verklaard had dat er "geen tweede activisme" zou komen) uit vrees dat anders de Belgicisten via de Duitsers de agenda zouden bepalen. Als je van mening bent dat "Redden wat er te redden viel" een geldig excuus is voor would-be en echte collaborateurs, dan gold dat voor de Vlaams-nationalisten ook. Het gold zeker voor Hendrik Elias, de opvolger van Staf De Clercq, die tot de pro-Engelse vleugel van het VNV behoorde en in 1943 VNV-leider werd. Hij wilde aan de collaboratie een einde maken en werd daartoe trouwens door pater Callewaert aangemaand, maar hij kon niet meer terug met al die toffe Germanen die door de straten marcheerden. Het was voortdoen of naar het koncentratiekamp vliegen. Dat werd hem door de SS overigens ook letterlijk gezegd. Mensen zoals Elias hebben na de oorlog, in tegenstelling tot Van Acker, Lippens, Davignon en Co geen nieuwe kans gekregen.

Zullen we nog eens een stinkend potje opendoen? Hierzie: Spaak, socialistisch minister voor en na de oorlog, en later zelfs NAVO-secretaris-generaal, liet in 1939 op vraag van Davignon (de Belgische ambassadeur in Berlijn) in de Belgische pers de berichten over de vervolging van joden en andersdenkenden in Duitsland "administratief censureren." Hij en Davignon kenden de ware aard van het Nazi-regime, maar de gewone man in België die de door hen gecensureerde gazetten las kende die meestal niet.

Nog een potje, deze keer geen socialist maar een katholiek: Na de anschluss van Oostenrijk liet Charles du Bus de Warnaffe, de toenmalige Belgische minister van Justitie, joodse vluchtelingen uit Oostenrijk de toegang tot België ontzeggen. Op 22 november 1938 vertelde deze schurk in de Kamer dat de joden "een uiterst onbetrouwbaar" volk waren: "ze kennen geen eer en houden nooit hun woord." Nu raad eens wie er na de oorlog terug minister van Justitie in België werd en in die capaciteit collaborateurs liet fusilleren? Jawel, diezelfde Charles du Bus de Warnaffe.

#3020

Paul Belien

 

@Wim: Excuus, ik merk dat ik nog niet op je laatste vraag heb geantwoord: waarom wordt er over die stinkende potjes nergens wat gepubliceerd? Ik kan alleen uit persoonlijke ervaring spreken: de censuur die er bij de Vlaamse media bestaat, heerst in de uitgeverswereld ook. Er zijn geen Belgische uitgevers die verhalen durven brengen die al te "bedreigend" zijn voor het establishment. Ik vermoed dat ook mensen zoals Godfried Lannoo graag baron willen worden (ridder is hij al).

Misschien vind je dit maar een povere uitleg: er verschijnt niets omdat de uitgevers niets willen uitgeven, en toch is het zo. Daarom schrijf ik over België bij voorkeur in het Engels. Dat krijg ik tenminste gepubliceerd.

Het allergrootste schandaal ivm samenwerking (collaboratie) met de Nazi's - en ook dat is bekend bij wie het wil weten en ook daarover geraakt hier niets gepubliceerd - betreft de Belgische Staatsveiligheid. Op 10 mei 1940 laat de staatsveiligheid honderden "staatsgevaarlijken" arresteren, waaronder communisten, Vlaams-nationalisten en vooral vluchtelingen uit Oost-Europa. De meerderheid zijn... joden. In Antwerpen alleen gaat het om 3.000 mensen, bijna allemaal Oosteuropese en Duitse joden, 400 niet-joodse Duitsers en 50 Vlaams-nationalisten (aldus een Wehrmachtrapport van 4 augustus 1940 dat zich vandaag in de Amerikaanse National Archives te Alexandria bij Washington DC bevindt). Die mensen worden op transport naar Frankrijk gezet en daar opgesloten. Ze worden later bevrijd door de Wehrmacht en mogen, met uitzondering van de Duitse joden, terug naar huis keren. Borms is bij zijn terugkeer in Antwerpen nog op bezoek geweest bij de familie van een jood die met hem gevangen had gezeten en niet vrij was gelaten om ze een boodschap te brengen van hun dierbare, terwijl Frensen, een Vlaamsgezind parlementslid dat ook in de Frans-Belgische kampen had gezeten bij de Duitsers heeft geprobeerd om ook de joden vrij te laten.

helaas, de joden belanden achteraf in Nazi-vernietigingskampen waar ze omkwamen. Het zijn, voor zover ik weet, de enige Nazi-slachtoffers die door een Westerse mogendheid werden gearresteerd.

De Vlaams-nationalisten dienden na hun terugkeer klacht in tegen Robert De Foy, hoofd van de staatsveiligheid. Daarop liet Wehrmacht-generaal Eggert Reeder De Foy arresteren. Hij kreeg echter onmiddellijk een boze telefoon uit Berlijn. SS-generaal Reinhard Heydrich, chef van het Reichssicherheitshauptamt (RSHA), de Nazi-staatsveiligheid, kwam rechtstreeks aan de lijn met het bevel om De Foy vrij te laten omdat - let nu goed op, ik citeer Reeder: "De Foy in de maanden voorafgaand aan de invasie nauw heeft samengewerkt met de RSHA en met Heydrich persoonlijk, aan wie hij belangrijk materiaal heeft doorgespeeld." Dat staat letterlijk in een brief die Reeder over de kwestie op 20 december 1943 aan Heinrich Himmler richt, en die eveneens in Alexandria wordt bewaard (German Records of Alexandria 175/120).

Na de oorlog wordt deze zelfde Robert De Foy, die vo/o/r de invasie met de Duitsers en met Heydrich samenwerkte, opnieuw chef van de Belgische Staatsveiligheid en gaat flaminganten vervolgen wegens collaboratie. Niemand heeft ooit uitgezocht op welke manier onze staatsveiligheid met de Nazi's en met Heydrich persoonlijk had samengewerkt. Integendeel, De Foy werd omdat hij eventjes door Reeder in de bak was gestoken als een verzetsheld beschouwd!

#3021

[email protected]

 

Waarvoor "eigenaardige" uitspraken van een Prins al niet goed zijn hé...

Na het lezen van bovenstaande reacties, kreeg ik vandaag een lesje "Belgische geschiedenis", dat ons nooit "zo" werd verteld.

Weblogs zijn dus echt wel nuttig.

#3022

Raoul THEEUWS

 

Ik deel volledig uw mening, Luc!

Enne...Paul, van harte DANK voor dit brokje èchte geschiedenis!

Ne mens is nooit te oud om te leren, nietwaar!?

#3023

Eddie Voorspoels

 

Wie nog eens wat goede lectuur wil lezen betreffende ons "vader"landje op een manier die anders is dan anders, kan terecht op http://www.secessie.nu/?tek... .

U raadt nooit wie deze goed gedocumenteerde artikels schreef....juist, Doctor Paul Belien.

Daarnaast zijn er nog tal van andere auteurs die eveneens op deze web-stek degelijke artikels schrijven.

*** "een omweg waard" om het de leuze van een goede restautantgids te zeggen.

men zegge het voort !

#3024

Outlaw Mike

 

Mr. Beliën, ik sta versteld van uw feitenkennis. Samen met de andere lezers moet ik u bedanken voor dit historische intermezzo. I.v.m. het laatste stinkende potje toch nog even volgende bedenking, zie excerpt hieronder:

"Zo gebeurden er op bevel van de administrateur van de Staatsveiligheid, Robert De Foy, vele arrestaties van verdachte personen. Het ging onder meer om communisten, Rexisten, Vlaams Nationalisten, dinaso’s, in ons land verblijvende Duitsers, Italianen en Oostenrijkers en inwoners van de Oostkantons. In een telegram aan de rijkswacht en politie van het hele land deelde De Foy het volgende mee: “Bede te doen aanhouden alle Belgische of vreemde onderdanen verdacht of gevaarlijk ten opzichte van de veiligheid van de krijgsverrichtingen en deze op te sluiten in een strafinstelling of andere instelling die bewaakt kan worden”[13]": http://www.ethesis.net/turn...(3).htm

Voor iemand zonder kennis van de al dan niet vermeende contacten tussen Heydrich en De Foy zouden, zoals bovenstaande paragraaf aangeeft, De Foy's handelingen niet meer dan logisch lijken. Inderdaad, wanneer Duitsland België aanvalt lijkt het me de logica zelve dat de Staatsveiligheid ervan uitgat dat elke Duitser een potentiële spion is.

Nu, het feit dat er door de jodenvervolging heel wat Duitse joden in ons land vertoefden zorgde automatisch voor een groot percentage joden onder de gearresteerden en kan m.i. dus niet onmiddellijk op het conto geschreven worden van één of andere sinistere afspraak om joden te vervolgen. Er werden trouwens ook Rexisten en Verdinaso-leden gearresteeerd.

Ik vecht dus uw versie van de feiten niet aan, ik denk gewoon dat men met dergelijke informatie, potentieel dynamiet, voorzichtig moet zijn. Hoe betrouwbaar acht u de bronnen die stellen dat er vooroorlogse contacten waren tussen Heydrich en De Foy?

#3025

Outlaw Mike

 

http://www.ethesis.net/turn...(3).htm

(link werkte niet)

#3026

Outlaw Mike

 

Mijn excuses. Indien deze blog niet rechtstreeks URL's zou converteren zou een link naar bewust artikel er als volgt uitzien:

<a href="http://www.ethesis.net/turn...(3).htm">Turnhout in mei 1940</a>

Eventueel kopiëren wat tussen aanhalingstekens staat en in de browserbalk plakken.

#3029

Paul Belien

 

@Michael: Die bron lijkt mij onverdacht omdat deze bron de Duitse Wehrmacht-generaal Reeder is in een brief aan SS-führer Himmler, waarin hij melding maakt van het gesprek dat hij (Reeder) met Heydrich over de zaak had.

Wat de arrestaties door de Staatsveiligheid op 10 mei 1940 betreft: Er bestonden twee verschillende lijsten van personen die opgepakt moesten worden: de ene lijst ingeval van een Duitse inval, de andere in geval van een geallieerde inval. België wilde immers absoluut neutraal zijn en hield ook rekening met een aanval vanuit Frankrijk of Groot-Brittannië.

Blijkbaar zijn er in de verwarring op 10 mei enkele van die lijsten door elkaar geraakt. Het gevolg was dat ook onderdanen van geallieerde landen werden opgepakt. Dat blijkt uit de dodenlijst van Abbeville. Zoals je misschien weet, werden een aantal van de Belgische gevangenen door Franse soldaten in Abbeville vermoord (sommigen door kogels, anderen met de bajonet). Tussen de doden bevonden zich een Engelstalige Canadees, een Nederlandse vrouw, een Duitse katholieke monnik, een Hongaarse jood, een Tsjechische jood, een Brussels communistisch gemeenteraadslid en dinaso-leider Joris Van Severen. De hele groep gevangenen die in Abbeville terecht was gekomen telde 79 personen. De samenstelling is aldus: 21 Belgen (waaronder een agent van de Britse geheime dienst!) en 58 niet-Belgen, namelijk 19 joden, 15 niet-joodse Duitsers, 9 Italianen (waaronder minstens 4, mogelijk 6, communistische tegenstanders van Mussolini), 6 Nederlanders (waaronder een 18-jarig meisje, haar moeder en haar grootmoeder - de grootmoeder werd met de bajonet afgemaakt), 3 Luxemburgers, 2 zwitsers, een Spanjaard, een Deen, een Fransman en een Canadees.

Canada, Frankrijk, Denemarken, Luxemburg waren geallieerde landen, Spanje en Zwitserland neutrale landen.

Na de oorlog heeft België zich nooit verontschuldigd, ook niet bij de getroffen geallieerde en neutrale landen. Het heeft bovendien geweigerd een onderzoek te openen naar het hoe en waarom van de arrestaties op 10 mei, en heeft zelfs geweigerd de lichamen te repatriëren van de 21 slachtoffers in Abbeville. De families die dat wensten hebben dit op eigen kosten moeten doen.

Het is eveneens onbekend hoeveel mensen uiteindelijk op 10 mei gearresteerd zijn. We weten alleen, uit een Duits rapport dat ik in een hoger bericht citeerde, dat het er in Antwerpen drieduizend waren. In Brussel zullen het er minstens evenveel geweest zijn. Ik schat dat het er in het hele land wellicht zo'n 10.000 waren.

Voorts is onbekend hoeveel doden er onder deze ongelukkigen vielen. We weten dat het er in Abbeville 21 waren, maar uit brieven, getuigenissen en memoires van mensen die op transport naar Frankrijk waren gezet, blijkt ook dat tijdens de transporten mensen zijn omgekomen. In "L'An 1940" van Jules Gérard-Libois en José Gotovitch (Brussel: CRISP, 1971) vinden we op pag 114 volgend citaat uit zo'n ooggetuigeverslag: "We zaten in de blakende zon met 40 mensen, waaronder vrouwen en kinderen, in een hermetisch afgesloten wagon, waarin we dag en nacht moesten blijven. We leden honger, hadden geen lucht en leden vooral dorst. We werden 43 uur zonder water gelaten. We moesten de brutaliteiten ondergaan van de soldaten die het escorte begeleidden en in vele stations werden we bijna gelyncht door burgers die men had doen geloven dat we parachutisten en spionnen waren. Velen zijn onderweg gestorven."

#3032

David J.

 

Kan iemand mij zeggen:

waarom 1 miljoen vlamingen nog altijd gefrustreerd rondlopen en een minderwaardigheidscomplex hebben tov alles wat niet vlaams is??

waarom 1 miljoen vlamingen vrijheid van meningsuiting eist, enkel en aleen als het hen uitkomt?

waaorm men constant over die miljoen vlamingen spreekt en nooit over die 5 andere?

waarom Prins Filip ons land in het buitenland mag berdedigen en niet in het binnenland?

waarom men zoveel tijd verliest aan splitsingen en afvoeringen in plaats van constructieve maatregelen?

Denken jullie nu echt dat we beter zullen af zijn met een onafhankelijk vlaanderen?

Als ik zie hoe het er aan toe gaat in de VS ben ik blij nog een koningshuis te hebben!

#3033

Raoul THEEUWS

 

Ik stel voor dat David zich bereid verklaart om in mijn plaats het hem geliefde monarchiehuis te bekostigen.

Wat "splitsingen" betreft: al ooit gehoord, David, van het organisatorisch "delegeren" van bevoegdheden en taken?

Ik denk het niet alleen, David, ik ben er zelfs van overtuigd dat, van de ene op de andere dag, een staat Vlaanderen BETER zal functioneren dan het huidge apenland (dixit Eyskens) dat onder de naam België schuilgaat..

#3034

Reagens

 

@David

1) Al wie geld krijgt om neutraal te blijven in politieke kwesties en mooi te wezen en lintjes te knippen moet dat dan maar doen en anders in de politiek gaan en zijn zakgeld opgeven.

2)Er wordt genoeg gesproken over die 5 miljoen anderen. Dat is de taak van bvb Steve Stevaert, Leterme en Verhofstad. Die vertegenwoordigen de andere 5 miljoen.

3)Tja, moest Filip het niet graag doen dan mag hij thuisblijven. Als het toch maar is om meerdere keren te laat te komen op een samenkomst in zijn eigen hotel dan denk ik niet dat de surplus van Filip en compagnie zo hoog is.

4) Wie zegt dat splitsen niet constructief kan zijn (meer bepaald voor een onafhankelijke staat Vlaanderen binnen een eengemaakt Europa).

5) Wat is er mis met de Verenigde Staten?? Hebben ze de "verkeerde" president gekozen misschien? Ik denk niet dat wij lessen moeten geven aan de VS over democratie. Maar dit is al in detail besproken dus moet je maar eens kijken naar de posts die handelden over de presidentsverkiezingen aldaar.

@Raoul: Tja waarschijnlijk 1 van de grootste eufemismen die Eyskens heeft verteld, persoonlijk houd ik het meer op de term bananenrepubliek.

#3035

David J.

 

@Raoul&Reagens:

Blijkbaar antwoorden jullie niet graag op lastige vragen... even uitwijken om de vraag te omzeilen... herken ik van ergens...

Nog even dit:

- Een koningshuis kost even veel zoniet minder dan een president (zie vergelijkbare landen)

- Zal jij in mijn plaats de dotatie voor het VB betalen!?

- Denk je niet dat de staat Knokke-Heist ook beter zou kunnen regeren dan België? Het zal wel veel welvarender zijn dan met die arme, luie, andere taal sprekende Antwerpenaren

- Waarom solidair zijn met Europa, de wereld en niet met Walonië?

- De Prins wordt betaald om het land te vertegenwoordigen en te verdedigen; zowel in het buitenland als in het binnenland.

Ivm de VS: give me a break!

#3044

Fustigator

 

Eerst en vooral gefeliciteerd Luc met je goed gedocumenteerde artikel over de wedervarigheden, gezeil en gereil van onze gekroonde staatshoofden.

Ook de reacties van Paul Beliën en die van een paar anderen waren interessant, al deel ik niet alle meningen daarin vervat, maar dat mag het boeiende ervan natuurlijk niet drukken.

In news:be.politics schreef ik ahv van de recentste chinese uitspraak van onze Kroonprins::

===

" Mbt zijn amusementswaarde heeft de Kroonprins heeft ons niet teleur gesteld."

====

waarop Visual Hugo het volgende antwoordde:

====

"Precies, dus laten we Laeken zo snel mogelijk omvormen tot een amusementspark, en gewoon een staatshoofd verkiezen. Mag ik ook verwijzen naar het uitstekend item van LvB op http://lvb.net over deze kwestie."

=====

Dus ben ik acuut gaan kijken naar je Blog, Luc, en las die boeiende dynastische (wan)toestanden van je, plus de reacties.

Voor Hugo schreef ik:

========

"Als je een amusementspark wil, ga dan in de verschillende parlementen: daar is de amusementswaarde zeer hoog. Jammer dat we daar zo duur moeten voor betalen."

========

Toch heb ik bezwaren tegen het "republicanisme":

Als je een staatshoofd wil gaan (ver)kiezen geeft je weer een reden aan de partikraten om aan < een van hen> een zeer duurbetaalde "fin de carrière" cadeau te geven. Want wees zeker dat ze dat zeker niet dmv een directe verkiezing zullen doen, maar met een kiescollege bevolkt met partikraten.

En dan iedere vier jaar, opnieuw een nieuwe te moeten kiezen terwijl de vorige, na aftreden met volle wedde nog vele jaren mag pensioneren, dus blijven kosten.

Na verloop van tijden komt het, met al die ex-presidenten, duurder uit dan heel de santeboetiek van de Saksen-Coburgs. Mischien een vergelijken kosten/baten studie doen om zich daarvan te vergewissen?

Het enige voordeel dat ik echt zie aan een president, is dat ie beter Nederlands zal spreken dan de Saksen Coburgs het heden wanpresteren, zeker in geval dat dit van de Republiek Vlaanderen zal worden. Het bijkomende nadeel zal evenwel zijn dat er 6 miljoen belastingplichtigen ervoor zullen moeten dokken ipv 10 miljoen.

#3046

C. Canaris

 

Een paar losse bedenkingen.

- Heeft de grote grondwetspecialist, Robert Senelle, reeds zijn stem in het debat over de uitspraken van de Prins laten horen ? Jammer overigens dat de 85-jarige prof geen PC en geen e-mailadres heeft;

- "L'An 1940" van Jules Gérard-Libois en José Gotovitch (Brussel: CRISP, 1971)vermeldt trouwens ook dat "de Foy in de maanden voorafgaand aan de invasie nauw heeft samengewerkt met de RSHA en met Heydrich persoonlijk, aan wie hij belangrijk materiaal heeft doorgespeeld."

Ik kan het werk nu niet consulteren, maar het staat mij voor dat " het belangrijk materiaal " dat de Foy aan de Duitsers heeft doorgespeeld, waarschijnlijk een lijst is met de namen van (Luikse) communisten;

- Aron, Robert, Leopold III ou la choix impossible, Paris: Plon, 1977 doet ook een boekje open over o.a. de salonsocialist P.H. Spaak;

- en wat die andere socialist, Hendrik De Man betreft: die was "nauw bevriend"

met koningin Elisabeth.In zoverre zelfs dat hij -terwijl de oorlog nog in volle hevigheid woedt(20 mei 1940 !)- het zich kan permitteren "met haar een lange wandeling door de duinen te doen en een paar uren in het zand te liggen zonnen en te discussiëren" (cfr:http://users.skynet.be/sb17...). Waarschijnlijk had hij zijn uniform van reserve-kapitein uitgetrokken....

#3047

C. Canaris

 

erratum: "la choix impossible" lezen als: "le choix impossible" (staat verkeerd vermeld: gsteinbe.intrasun.tcnj.edu/bibli/illlist.htm ). Met mijn excuses.

#3049

Skender

 

@David J.

> - Een koningshuis kost even veel zoniet minder dan een president

> (zie vergelijkbare landen)

Je hoeft niet heel de familie van de president te betalen, alleen hij zelf. Bovendien kan de burger kiezen wie hij wil betalen. Trouwens: het is aan de wetgever om te beslissen hoevel de president krijgt. Als ik me niet vergis is in Zwitserland bijvoorbeeld, de president gewoon 1 van de ministers die niet extra betaald wordt om naast minister ook president te zijn.

> - Zal jij in mijn plaats de dotatie voor het VB betalen!?

Zal jij mijn dotatie aan de SP.A betalen??

> - Denk je niet dat de staat Knokke-Heist ook beter zou kunnen

> regeren dan België? Het zal wel veel welvarender zijn dan met die arme,

> luie, andere taal sprekende Antwerpenaren

Als jij ernstige argumenten kunt aanbrengen waarom een afscheiding van Knokke-Heist een goede zaak zou zijn, dan doe je maar. In een democratie mag je over dergelijke ideeën discussiëren.

> - Waarom solidair zijn met Europa, de wereld en niet met Walonië?

Waarom meer solidair zijn met Walonië dan met de rest van Europa?

> - De Prins wordt betaald om het land te vertegenwoordigen en te verdedigen;

> zowel in het buitenland als in het binnenland.

De koning wordt betaald om wetten te ondertekenen en de vorming van een nieuwe regering op gang te trekken. Als een kroonprins vandaag dergelijke uitspraken doet, dan zal hij later als koning nooit aanvaard worden als een objectief persoon die met alle partijen moet spreken om daarna een formateur aan te duiden.

Zwijgen is deel van zijn job. Als hij graag z'n mening uit dan mag hij dat, maar moet hij wel een andere job zoeken.

#3084

dof

 

> gewoon een staatshoofd verkiezen

Met het "gevaar" dat alle nerds kiezen voor Natalie Portman.

#3108

Outlaw Mike

 

Haaaaaaaaaaaa.......... Natalie Portman!!! Met nog een iets grotere cup zou ze werkelijk ideaal zijn....

Zeg C. Canaris, interessant seg die opmerking over Queen Elisabeth en Hendrik De Man. Maar wat suggereer je eigenlijk? Ik heb al gehoord dat het in haar goeie jaren een nogal hete tante was, maar anno 1940 moet het toch al een ouwe doos geweest zijn. Wat kan die De Man daarin gezien hebben?

Enne... je bent toch geen familie van Admiraal Canaris hé?

#3117

Wim

 

@Paul: mijn excuses voor het late antwoord, maar ik heb eerst wat opzoekingswerk verricht want ik was zeer geboeid door je reactie.

- Over de collaboratie. Dat er bij het BWP mensen gecollaboreerd hebben betwijfel ik niet. Dat het op georganiseerde wijze gebeurde echter wel. We weten hoe De Man verworden is van sociaal-democraat naar Duits model tot semi-fascist. We weten dat hij de partij heeft ontbonden in 1940 samen met de oproep zich neer te leggen bij de Duitse overwinning, we weten ook dat hij tenslotte vooral in de economische collaboratie betrokken was met de oprichting van de Unie van Hand- en Geestesarbeiders.

Heel wat kopstukken van de BWP waren toen al gevlucht en later betrokken bij de heropbouw en reorganisatie van de socialistische beweging. Dit was niet in navolging van 'vadertje

Stalin' want het waren de gematigden binnen de beweging die zich ingezet hebben voor de opbouw van een nieuwe partij. Jij gaf het voorbeeld van Van Acker en Spaak. Over Van Acker heb ik reeds mijn visie verwoord, wat Spaak betreft heb ik (voorlopig) nog niets gevonden. Maar het intrigeert me, dus als ik meer informatie heb zal ik er zeker zelf es een post aan wijden.

Nu. Jij gaf te kennen dat het VNV ook maar collaboreerde om te 'redden wat er te redden viel'. Dat is jouw interpretatie. Maar die is fout. Het VNV stelde zich officieel 'neutraal' op vóór mei 1940 ('Geen Vlaamsch bloed voor vreemde belangen' etc.). Echter, wat zei Karel Lambrechts, propagandaleider (van het VNV) in 1943 over het vooroorlogse VNV?

"Het VNV heeft resoluut partij gekozen voor Duitschland (...) Het kan niet ontkend worden dat de ideologische opstelling en de houding tegenover het nieuwe Duitschland zóó was, dat de nationaal-socialistische gedachtenstrooming overheerschend, ja richtinggevend was in onze rangen."

Bij een groot deel VNV-ers was er vóór WOII een uitgesproken sympathie aanwezig voor het nationaal-socialisme. Het is daarnaast ook een feit dat het VNV vóór de oorlog (!)

financieel gesteund werd door Nazi-Duitsland. Twee elementen die jouw interpretatie al meteen ongeloofwaardig maken. Een derde element is nog straffer. Staf De Clercq riep tijdens de mobilisatie en de 18-daagse veldtocht immers op tot het niét opnemen van de wapens tegen

Duitsland!

Zoals jij verder vermeldde, sprak de parlementsfractie van het VNV in mei 1940 dat er "geen tweede aktivisme zou komen". Een reden hiervoor is dat dit de Vlaamse beweging na WOI heel slecht was bekomen. De belangrijkste reden echter was dat er officieel niets van mogelijke kollaboratie mocht te merken zijn. In de werkelijkheid was het anders. Want op 24 mei 1940, in volle oorlog, had De Clercq al een ontmoeting met de Abwehr in België.

Of zoals Antoon Mermans het formuleerde: "De beslissing van den Leider was dan ook vanzelfsprekend: volwaardige onverdeelde samenwerking met de Duitsche overheid, in volkomen vertrouwen in den Fürher en in de zekerheid dat Duitschland (...) dezen oorlog moest winnen, met de bereidheid alles te doen om deze zegepraal, (...), te helpen bevorderen".

Er bestaan massa's documenten en bewijzen die aantonen dat het VNV wel degelijk uit ideologische overwegingen en zéér bewust overging tot collaboratie. Zo wist Berger, hoofd van het SS-Haupamt, op 15 mei 1940 reeds te melden dat niet nader genoemde VNV-leiders opnieuw (sic!) in de werking van de Abwehr waren ingeschakeld. Vanaf november 1940 (ik sla bewust heel wat elementen over) liet het VNV zich eindelijk openlijk uit over hun keuze: voor het volle pond pro Duits. De Clercq verklaarde tenslotte nog op 10 november 1940: 'De Germaansche samenhoorigheid is geen ijdel woord. Lang vóór den oorlog reeds heeft het VNV partij gekozen".

Wat Elias betreft: die erfde inderdaad een situatie over van Staf De Clercq die niet meer terug te draaien was. Maar. Hij was van bij de oprichting van het VNV bij alles betrokken en

hij wist héél goed waar het VNV naar toe ging en wat de bedoeling was. Het is dus zeer naïef om te denken dat "redden wat er te redden viel" zéker voor Elias gold. Wel integendeel.

Over schandalen gesproken: Victor Leemans stelde zich voor de oorlog tégen de parlementaire democratie en vóór het nationaal-socialisme op. In '40 werd hij secretaris-generaal van het ministerie van Economische zaken. Na de oorlog werd hij doodleuk CVP-senator en zelfs voorzitter van het Europees parlement. Of wie hebben we daar nog? Gérard Romsée bijvoorbeeld, het brein achter het VNV én een man met zeer vele en uitstekende contacten aan het hof.

Enfin, het komt erop neer dat de vergelijking van de collaboratie van het VNV met de (vermeende) collaboratie van enkele BWP-kopstukken hoegenaamd niet opgaat. Het is dan ook heel logisch dat pakweg Van Acker na de oorlog wél nog een kans heeft gekregen, en Elias niét.

#3118

Wim

 

@Paul: Over de uitgeverijen: als blijkt dat er een publiek voor bestaat (en ik denk dat dit wel zo is - heel wat rechtse groeperingen zouden er alle belang bij hebben als er georganiseerde collaboratie van de socialisten was) hoeft er toch geen uitgeverij - die bibbert van de angst voor het 'establishment' - nodig te zijn? Een boek, een onderzoek, een werk kan gerust in eigen beheer of met financiële steun van gelijkgezinden uitgegeven worden. Desnoods in het Engels want dat wordt - zoals je zelf zegt - makkelijker gepubliceerd! Maar dat is nog niet gebeurd. Waarom niet?

#3130

C. Canaris

 

@The Outlaw :

Ik suggereer helemaal niets.'Horny' soit qui mal y pense... Elisabeth was inderdaad een oude doos(64jaar)en wat De Man(toen 54jaar)in haar kan gezien hebben, zal niemand ooit weten. Zullen we om te besluiten het maar houden bij "le coeur a ses raisons que la raison ne comprend pas", de "oude potten" en "de beste soep"....

#3178

Paul Belien

 

@Wim: We kunnen er blijven over discussiëren, maar je argumenten overtuigen me niet echt omdat er ook tegenargumenten zijn die mij valabel lijken.

Dat sommige VNV-ers van tweede garnituur tijdens de oorlog (terwijl ze hun hoop op de Duitsers hebben gesteld en bij hen op een goed blaadje willen komen) beweren dat ze die pro-Duitse houding v/o/or de oorlog ook al innamen, doet me denken aan Albert I (die zoals je misschien weet tijdens de eerste wereldoorlog via zijn schoonbroer Hans Törring vredesonderhandelingen voerde met de Duitsers). Albert schreef in 1915 in een brief aan Berlijn dat hij v/o/or de oorlog ook altijd Duitsgezind was geweest en een tegenstander van Frankrijk en Engeland. Dat is een captatio benevolentiae. Aan Lord Curzon schreef Albert op hetzelfde moment net het tegenovergestelde.

Laat ons een kijken wat de Nazis in hun eigen interne documenten over het VNV schreven.

De Sicherheitsdienst schreef in een rapport in de late jaren dertig dat het VNV verdeeld was een in pro-Duitse groep en een "fervent Anglofiele groep" rond Borginon en Elias, met De Clerck als iemand die niet wist welk kamp hij moest kiezen. Dat lijkt me niet incorrect.

Ik herinner me ook het geval van de Antwerpse tandarts Jan Laureys, een overtuigde democraat en een van de meest uitgesproken tegenstanders van dictaturen van links zowel als rechts, die in de jaren dertig een helper van joodse vluchtelingen was, maar daarna door omstandigheden ook in de collaboratie belandt. Zijn zoon Stefaan wordt na de oorlog zelfs terechtgesteld, hoewel Stefaan reeds in 1939 als vrijwilliger in Finland tegen de Sovjets (toen een Nazi-bondgenoot) was gaan vechten, daarna als anti-communist naar het Oostfront trok, maar uit de Waffen-SS deserteerde toen zijn regiment naar het Westelijke front werd gestuurd.

Ook tijdens de oorlog waren de Duitsers niet erg te spreken over de VNV-collaborateurs. Ze beseften immers goed dat dezen niet zozeer uit sympathie met de Nazi's meewerkten, maar enkel om "te redden wat er te redden viel."

Heydrich schrijft op 29 januari 1941 aan Ribbentrop dat Staf De Clerck een "stomme katholieke anti-Duitse marionet" is. Himmler beklaagt zich bij Bormann, Hitlers secretaris, op 13 juli 1942 dat het VNV zich "verzet tegen pan-Germaanse ideeën."

Ernst Ehlers, hoofd van de Gestapo Judenabteiling in Berlijn, schrijft op 31 januari 1942: "Het VNV heeft tot dusver niet het minste begrip getoond voor de joodse en raciale vraagstukken." (geciteerd in Maxime Steinberg, "L'Etoile et le fusil", deel 1, Brussel: Vie Ouvrière, 1983, pag. 139.)

Wanneer in oktober 1942 blijkt dat de "anglofiel" Elias door het VNV tot opvolger van De Clercq wordt aangewezen, zit het spel op de wagen. Elias wil het VNV uit de collaboratie terugtrekken. Hij is, schrijft SS-generaal Gottlob Berger op 21 oktober aan Himmler, de "meest verbeten tegenstander van de SS." Berger komt vervolgens uit Berlijn naar Brussel om Elias te bedreigen dat indien de VNV-burgemeesters, gouverneurs en secretarissen-generaal het zouden wagen af te treden uit protest tegen nazi-misdaden "vijf procent van hen naar het concentratiekamp gestuurd zullen worden, en ziet, de anderen zullen maar al te blij zijn om hun postje te kunnen behouden!" (Berger in zijn verslag aan Himmler, 4 november 1942. Het document is te vinden in de Duitse nationale archieven van de Nazi-periode in Koblenz.

Op 30 augustus 1943 schrijft Berger aan Brand, de privé-secretaris van Himmler, dat "het VNV is een instrument van de Engelse propaganda" en hij suggereert dat Elias van de Britten geld heeft gekregen en een belofte voor Vlaamse onafhankelijkheid na de oorlog.

Enige tijd later belandt er trouwens een arrestatiebevel voor Elias op het bureau van Constantin Canaris (de echte, een kozijn van de legendarische admiraal), de chef van de Sicherheitsdienst in Brussel, en het bevel om hem naar een koncentratiekamp te sturen zodra Berlijn een teken geeft. Elias wordt echter niet gearresteerd. Waarom niet? Ik denk dat de strategische ligging van Vlaanderen, tussen Engeland en Duitsland in, ermee te maken had. De Duitsers wilden wellicht geen moeilijkheden in Vlaanderen.

Ik betwijfel of Victor Leemans zich reeds v/o/or de oorlog voor het nationaal-socialisme uitsprak. Ik ben geen Leemans-kenner en ik kan me vergissen, maar zover ik me herinner schreef hij integendeel een brochure tegen het nazisme.

Wie sprak zich overigens allemaal niet met bewondering voor het nazisme uit? Gaston Eyskens loofde als economieprof in Leuven de economische prestaties van Duitsland die volgens hem te danken waren aan "de toepassing van het Führerprincipe." Ook Eyskens heeft het na de oorlog nog ver geschopt. En wat de nazi-economie betreft, die was inderdaad puur keynesiaans, zodanig dat Keynes in het voorwoord van de Duitse editie van zijn General Theory (in 1936 als ik me niet vergis) eveneens de lof zong van Hitlers economische prestaties.

#4850

vens freddy

 

Adelijke titels hebben is mooi en voor dezen die ze verworven hebben .Maar dezen die PIERRE_YVES MONETTE er nog een schuilnaam DE NORMANCOURT BIJVOEGD bij zijn creditkaart moet onvolwassen zijn om daar mee te pronken

Trouwens het dragen van een naam met d' en de wil niet zeggen dezen van adelijke afkomst zijn .het dragen en gebruiken van valselijke adelijke titels is strafbaar , zie ministerie van justici naam en naamsverandering

jammer dat een OMBUDSMAN een voorbeeldig man zou moeten zijn

#55933

Ucke

 

@David  #3035    
<<Een koningshuis kost even veel zoniet minder dan een president (zie vergelijkbare landen) >>
@Fustigator #3044zvz586
<<Na verloop van tijden komt het, met al die ex-presidenten, duurder uit dan heel de santeboetiek van de Saksen-Coburgs. Mischien een vergelijken kosten/baten studie doen om zich daarvan te vergewissen? >>

Zwitserse belastingbetalers betalen geen frank voor een staatshoofd. Als het protocol er om vraagt vertolkt de voorzitter van het parlement de rol van symbool van de eenheid van het Zwitserse volk. Dat ceremonieel is niet dikwijls nodig want er zijn niet veel statiebezoeken van vreemde staatshoofden. Dat betekent nog eens een besparing.
Of is Zwitserland niet vergelijkbaar met ons land? Zes miljoen burgers, vier talen en een miljoen vreemdelingen.

#64752

ikke

 

ze mogen zeggen wat ze willen,maar de prins doet het goed in
egypte (2008)ook danks dat er een aanslag op zen vader albert
werd gepleegt en werd verijdelt,blijft hij optimstisch en economisch gericht,misschien wa strak,maar ja wat zou je willen als er een aanslag op je vader de koning van der belgen word gepleegt.in de naam van de vader,de zoon, de heilige geest!!!!! amen!!!!!!!!

#120047

Senecaut Peter

 

Met spoed geld nodig, maar kunt u nergens terecht door een BKR registratie? Bij ons geen enkel probleem. Wij lenen iedereen geld, omdat wij van mening zijn dat ieder persoon recht heeft op een nieuwe kans en uit de problemen te komen. U bepaalt het bedrag, de looptijd en wij stellen geen vervelende vragen. Ziet u het niet meer zitten en weet u niet meer wat u moet doen? Wacht dan niet langer en grijp deze kans met beide handen aan. Wij helpen u echt verder. Gegarandeerd contact met mij opnemen via e-mail: [email protected]

 

#120048

Senecaut Peter

 

Urgently need money, but you can not go anywhere with a bad credit?

 

With us, no problem. We lend anyone money, because we believe that every person is entitled to a new opportunity and to get out of trouble.

 

You decide the amount, duration and we ask any embarrassing questions.

 

Do you see are no more and you know not what to do? Do not wait any longer and grab this opportunity with both hands. We help you really continue. guaranteed

contact me via email: [email protected]