Bush in Brussel (4) - Klacht tegen piss-on-Bush sticker

Belgisch vice-premier Johan Vande Lanotte kan dezer dagen moeilijk anders dan 'zeiken' op president Bush, want de toiletpotten en pissijnen op zijn kabinet zijn beplakt met de "piss-on-bush" sticker van Animo, de Jong-Socialisten. Zijn kabinetsmedewerker Laurent Winnock ontwierp de sticker, naar verluidt "tijdens de kantooruren".

Een Gentenaar heeft maandag een klacht ingediend bij de Procureur des Konings tegen een Animo-militante die de Bush-sticker op toiletten zou geplakt hebben zonder toestemming van de eigenaars. "De zelfklevers worden aangebracht zonder medeweten noch toestemming der uitbaters van de door de SP.A en haar leden geviseerde horeca-zaken", aldus Kurt Carnier, de indiener van de klacht. Hij voegt eraan toe: "Ik durf niet te vragen wat er zou gebeuren mocht men een Arabisch of islamitisch staatshoofd op een dergelijke manier beledigen". Volgens zijn advocaat mr. Luc Boxstaele vormt de actie een inbreuk op de wet van 20 december 1852 tot bestraffing van beledigingen aan buitenlandse staatshoofden. Ook artikel 111 van de wet van 21 maart 1991 inzake de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven zou zijn overtreden, omdat de beledigingen aan een vreemd staatshoofd via telecommunicatie-infrastructuur (in casu het internet) verspreid werd.

UPDATE: En net vandaag is de opheffing van de wet die het beledigen van buitenlandse staatshoofden verbiedt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Artikel 5 van de wet houdende administratieve vereenvoudiging:
De wet van 20 december 1852 tot bestraffing van de
beleedigingen [sic!] aan de hoofden van vreemde Staatsbesturen wordt opgeheven.


Link naar de pagina in het Staatsblad. (PDF-formaat)
De klacht van de 42-jarige Kurt Carnier viseert zowel de SP.A, de jongerenbeweging Animo, als de Gentse Animo-militante V.G. Zij was onder meer te zien in een Terzake-uitzending terwijl ze de stickers her en der aanplakte. Carnier licht toe:
Na enig onderzoek ben ik ook te weten gekomen dat V.G. die 5.000 stickers ophangt zonder medeweten van de eigenaars. Zo kwam ik onlangs in café "Backstage", rechtover "De Vooruit". Toen ik aan de eigenaar vroeg of hij weet had van de anti-Bush stickers in het toilet, keek de eigenaar mij verbaasd aan. Hij wist van niets, en kon het niet geloven. Maar de poetsvrouw bevestigde het verhaal. De stickers zijn trouwens van een dergelijke kwaliteit, dat ze moeilijk te verwijderen zijn en na verwijdering duidelijk zichtbare sporen nalaten. De exploitanten waren hoegenaamd niet akkoord met deze actie. Ze kenden V.G. als klant, maar ze wisten helemaal niks van die actie.

Zijn sympathie voor de Verenigde Staten en voor president Bush heeft Carnier naar eigen zeggen opgedaan tijdens zijn legerdienst. Hij was als Belgisch milicien gestationeerd op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel, en stond er onder Amerikaans bevel. "Ik leerde er veel over de denkwijze van de Amerikaanse soldaten. Ik werd er zeer goed behandeld en maakte er snel vrienden". Hij heeft zich alvast bij de Amerikaanse ambassade verontschuldigd voor de Animo-stickeractie, "in naam van alle niet-fanatieke Belgen". Carnier: "Ik ben echt beschaamd Belg te zijn na deze grove vernederingen en beledigingen tegenover een bevriende natie die ons ter hulp kwam tijdens de twee wereldoorlogen. Ook al was het destijds hun oorlog niet, ze gaven hun leven voor onze democratie".

Tot zover de feiten, die voor zover ik weet hier voor het eerst in detail in de openbaarheid worden gebracht [update: Het Laatste Nieuws besteedt in zijn editie van 23-02-2005 op pagina 16 aandacht aan deze zaak]. Mijn mening? Kurt Carnier loopt wel erg hard van stapel. Amerikaanse troepen gaven inderdaad hun leven tijdens beide wereldoorlogen, onder meer opdat politieke verenigingen van allerlei pluimage vrijelijk hun mening zouden kunnen uiten. Ook meningen die tegen bevriende regeringen of bevriende staatshoofden ingaan, moeten kunnen. De wet die het beledigen van buitenlandste staatshoofden strafbaar stelt, wordt trouwens binnenkort afgeschaft. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft al principieel haar goedkeuring gegeven, maar de plenaire vergadering van de Kamer moet over de afschaffing van de wet nog stemmen.

Intussen weten ze ook in Amerika van het bestaan van de "piss-on-Bush" sticker. Het Amerikaanse weekblad The Weekly Standard publiceerde dinsdag op zijn website een artikel van de Vlaamse publicist Paul Belien over de zaak. Hoofdredacteur van The Weekly Standard is de invloedrijke Republikein William ("Bill") Kristol. Ook The New York Times en Time Magazine maakten dinsdag melding van de sticker. De Britse journalist Stephen Pollard, die vroeger medewerker was van Tony Blair, vermeldt de sticker op zijn blog. Op MajorityRights.com schrijft een zekere "Johan van Vlaams" over de sticker. En Little Green Footballs was eind vorige week één van de eersten om de sticker wereldwijd bekend te maken.

In The Daily Standard heeft Belien het niet alleen over de Bush-sticker van Animo, maar ook over de uitspraak van Laurette Onkelinx, zondag in een TV-uitzending op RTL-TVI, dat ze liever John Kerry op bezoek had gehad dan George W. Bush. Een uitspraak waarmee Onkelinx volgens mij duidelijk uit de bocht gaat, omdat ze spreekt als regeringslid en als vice-premier van het gastland voor de VS-president.

Belien besluit door te verwijzen naar de journalisten die gisteren aanwezig waren bij de toespraak van Bush, terwijl sommigen onder hen de man diep verachten:
Inderdaad, ze denken dat de wereld gered zal worden als Amerika meer als Europa wordt, terwijl ik denk dat Europa alleen gered zal worden als het meer zoals Amerika wordt. Maar dat is een mening die niemand in Europa mag hebben. Op wie wel zo denkt, wordt gepist.


Reacties

#5625

Outlaw Mike

 

Ach kom ja. Je hebt een scheet in een lege fles. En dan heb je Laurent Winnock op een socialistisch kabinet.

#5627

Tanguy Veys

 

"Ik durf niet te vragen wat er zou gebeuren mocht men een Arabisch of islamitisch staatshoofd op een dergelijke manier beledigen".

Terechte bedenking; er zijn er al voor minder wegens racisme in Gent veroordeeld...

#5628

Whuy

 

- het staat iedereen vrij te denken over Bush wat men wil, en dit ook te uiten, zelfs al is het onder deze smakeloze vorm - die meer vertelt over zij die hem bedacht hebben dan over het mikpunt van hun spot.

- het gaat echter niet op dit aan anderen op te dringen, zoals door het stiekem plakken van de stickers in de toiletten van allerhande horeca-zaken, buiten medeweten van de eigenaars. In die optiek heeft Kurt Carnier groot gelijk, en loopt hij helemaal niet hard van stapel.

#5630

Quattro

 

Ooit nog wild gaan plakken met klevers ala 'Nie wieder fascismus'. Toen had zo een actie nog enigszins een duidelijke ondertoon die door de overgrote meerderheid gesteund werd (al blijft wild plakken eigenlijk verkeerd)

De piss on Bush actie daarentegen is smakeloos, brengt gewoonweg niks van boodschap over en is terug de Amerikanen in hun hokje van naïeve oorlogstokers duwen.

Hoewel ik verre van een fan ben van Bush (en ik zeker ben dat het onder Kerry niet veel anders zou zijn) vind ik deze actie verwerpelijk.

Indien men Bush wil aanvallen, zou men beter de trukendoos van sarcasme en cynisme opentrekken, dus iets spottend brengen, maar ook een boodschap overbrengen. Deze campagne is geen van beiden maar simpleweg vulgaire veralgemening.

En de opmerking 'doe dit eens met een migrant' is zeer terecht, binnen de 2 dagen heb je een proces van centrum Leman.

#5633

dof

 

De "link" die men moet maken om Laurent Winnock mede in beschuldiging te stellen is niet echt vergezocht.

Het is nu eenmaal zo dat private personen enkel beschikken over een "normale" wc, terwijl de geviseerde pissijnen bijna enkel in publieke plaatsen voorkomen.

Maar noch de zelfklevers, noch de bijhorende propaganda spoort de ontvanger aan om enkel klevers aan te brengen op urinoirs waarvan men de eigenaar is. Integendeel, in de woorden van Laurent Winnock:

"Ik zou dus iedere urinoir-fan willen uitnodigen om deze stickers massaal te kleven op plaatsen waar er wel dikwijls wordt geplast."

Dat Winnock mede in beschuldiging wordt gesteld voor de kosten van verwijdering van deze zelfklevers alsmede de gederfde inkomsten is dus niet meer dan normaal.

#5634

koen

 

@luc,

Uit uw blog is mij niet meteen duidelijk van wie de paragraaf "Tot zover de feiten ... de afschaffing van de wet nog stemmen" is.

Er wordt geargumenteerd dat de wet die het beledigen van buitenlandse staatshoofden strafbaar stelt binnenkort afgeschaft wordt... knap argument ;-)

#5635

John Fleming

 

Laat ze maar plakken, er is geen betere manier om bush populair te maken. Sinds vele jaren liggen er al 'blokjes' in de pissijnen waar duchtig op geplast wordt en het heeft de geviseerde partij absoluut geen windeieren opgeleverd.

#5637

LVB

 

@koen: Waarom zou het feit dat de wet binnenkort wordt afgeschaft, geen argument kunnen zijn? Natuurlijk zijn feiten die gepleegd woorden vooraleer de wet afgeschaft is, nog steeds strafbaar. Maar de kans is groot dat de zaak gepleit wordt (als ze al niet meteen geseponeerd wordt) nadat de wet al afgeschaft is. Op dat ogenblik zal onomstotelijk vaststaan dat er een maatschappelijke consensus bestaat om dergelijke feiten niet langer te bestraffen. Volgens mij houdt een rechter daar wel degelijk rekening mee bij de beoordeling. Het 'argument' houdt in dat de kans op veroordeling daardoor (nog) kleiner is.

@Whuy: Juist. Maar dan had de klacht mijns inziens ook melding moeten maken van het beschadigen van andermans eigendom of van het aanplakken zonder toelating. Nu lijkt alles (in de tekst van de klacht) toegespitst op de belediging van een buitenlandse staatshoofd.

Intussen meldt een lezer mij via e-mail dat het geciteerde artikel uit die Belgacom-wet van 1991 door de Raad van State gedeeltelijk ongeldig zou verklaard zijn na een klacht van de Liga voor de Mensenrechten.

#5638

mbrechts

 

Laat ons aub ophouden met aandacht te schenken aan hen die daar een ziekelijke behoefte aan hebben en aldus hopen een stukje BV te worden en ooit eens op een kieslijst terecht te komen om dan, als plaatvervanger of zo - mits slaafse onderwerping aan partijbonzen - een of ander postje te krijgen dat ze op hun prestaties niet verdienen of kunnen krijgen. Er zijn voorbeelden genoeg.

#5639

koen

 

@luc,

wacht dan op z'n minst tot die wet ook effectief afgeschaft wordt alvorens dit argument te hanteren ... paars heeft er immers een gewoonte van gemaakt om 'kortelings verwacht : aankondigingen' te lanceren die vervolgens zonder gevolg blijven.

een vonnis dient m.i. geveld te worden met innachtname van de bestaande wetgeving op het moment van de strafbare daad. rekening houden met (eventuele!) latere wetswijzigingen gaat even erg in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel dan het uitvaardigen van retro-actieve wetten. en het is in dit land al zo erg gesteld met de rechtszekerheid.

#5641

dof

 

> een of ander postje te krijgen dat ze op hun prestaties niet verdienen of kunnen krijgen.

Het lijkt me dat Laurent W reeds zo'n postje heeft.

#5646

Filip

 

Hoe meer er gekleefd worden, hoe beter want hoe meer ergernis er zal door ontstaan.

Ik vraag mij trouwens af of zoiets niet onder een of andere wet tegen vandalisme valt. Het is aanzetten tot vandalisme want zij bevuilen publieke plaatsen (die dan gekuist worden met ons belastingsgeld) en zonder toestemming ook privé plaatsen. Die opmerking staat los van het individu dat erop afgebeeld staat. Zo te lezen hierboven kan er zelfs beschadiging door ontstaan. Is de uitgever van dergelijke stickers niet verantwoordelijk daarvoor ? Men zou naar analogie met het VB ook eens folders en media-communicatie kunnen verzamelen om een proces te stofferen tegen die gasten.

Iets waar ik nu ook regelmatig aan denk is dat in de veroordeling van het VB verwezen wordt naar het "zondebokmechanisme" (of was het principe ?). Wat ik echter links zie doen is meestal niets anders dan het verheerlijken van karikaturen. De pers vliegt daar echter niet op. Van twee maten en gewichten gesproken...

Tegen Bush zijn moet kunnen, maar doe het dan op concrete punten, weet waarom en stel minstens een (realistisch) alternatief voor. Zelden is iets zwart/wit. (men wil trouwens doen uitschijnen dan mensen die tegen het cordon zijn of sympathie met het VB hebben ongenuanceerd achter al hun punten en oplossingen staan, da's ook kortzichtig).

Positieve van deze zaak is dat "links" in België nu nog meer met negatieve bias vanuit de entourage van de president zal bekeken worden en hun dollar ook wel zal vallen dat het "VB"bashing van dezelfde intolerante linkerzijde uitgaat.

#5647

zattezorro

 

pfffff...weer dienen Paul Beliën...wa voor nen nestbevuiler is da nu.

Als hij België/Vlaanderen een slecht land vindt: dat hij dan verhuist naar het "oh-zo-aardsparadijslijke Amerika"

Als hij vindt dat België/Vlaanderen te redden valt; dat hij dan ook es opkomt in verkiezingen en zelf de dingen aanpakt.

Een beetje langs de kant zitten krijsen gelijk een gekeeld varken in de internationale pers...op welke manier wordt Vlaanderen daar beter van? zeg da es? mh?

Als ge de tekstjes van Beliën dr is op naleest dan is het net alsof België geregeerd wordt door linkse anti-Amerikaanse sossen. Terwijl volgens mij ook nog liberalen en katholieken in de regering(en) zitten en alvast de tsjeven bij monde van De Crem tegen die actie gereageerd hebben. Maar hoe komt da over bij Amerikaanse investeerders denkt ge? Positief? Is da de manier om de dingen hier positief te veranderen?

Kritiek mag...en da kan mij echt nix schelen dat er over die campagne van animo gediscussieerd wordt maar binnenlandse problemen moet ge binnenlands aankaarten...van vuilbekkerij in het buitenland gaat het ECHT niet beter worden hoor. ECHT NIET.

#5648

Briggs

 

Die afschaffing gaat pas in effect, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Dus zou het normaal gezien nog geldig & van toepassing moeten zijn...hij heeft zijn klacht op tijd ingedient :)

#5649

Briggs

 

@zattezorro

Welke Katholieken zitten er in de Belgische regering ?

Liberalen..theoretisch wel..in de praktijk eerder links-liberalen.

#5654

zattezorro

 

katholieken zitten in Vlaamse regering en regeren ook mee over een deel van België

#5655

FD

 

Iets over strafrechtprocedure:

Een zwaardere strafwet werkt nooit terug, een lichtere wel.

Met andere woorden als de rechter over zo'n zaak zou moeten oordelen (maar het zal nooit zover komen want de parketten kennen ook de strafprocedure) kan hij/zij enkel maar vrijspreken.

#5657

Lieven

 

Mr. Belien claimt in zijn artikel dat Laurent Winnock de sticker tijdens zijn werkuren zou ontworpen hebben. Het is uiteraard mogelijk maar ik zou toch de bewijzen voor die beschuldiging willen weten.

#5659

me

 

Je kan ook naast de sticker pissen, problem solved, next...

#5668

Koen Godderis

 

Werkkameraadje van sossis Vandelanotte die met belastingsgeld toiletten beschadigt en Bush belachelijk maakt. Waauw, geweldig. Kan het nog gekker?

#5681

Dagobert

 

Aan Zattezorro

U schiet op de boodschapper....hij heeft de Amerikanen duidelijk gemaakt, dat Vlaanderen NIET achter deze actie staat, dus verdedigt hij ons.

Bovendien, Beliën is journalist. Dus MOET hij zelf niet aan politiek doen, eigenlijk KAN hij niet in de politiek gaan als hij journalist is, anders verliest hij zijn onafhankelijkheid, ook tegenover de partij van zijn vrouw...

Feit is, dat Slimme Laurent op een Belgisch kabinet werkt van een vice-eerste minister en met zijn actie het ministerie waarvoor hij werkt bezoedelt dat in principe (?!) politiek neutraal zou moeten zijn ....temeer, omdat dit ministerie géén afstand heeft genomen van zijn actie.

Verder,

inderdaad, België wordt "links" geregeerd. Moest U dat nog niet gemerkt hebben, dan vermoed ik dat U al enkele jaren in een diepe winterslaap verkeert.

#5683

LVB

 

@Zattezorro: "binnenlandse problemen moet ge binnenlands aankaarten". Niet mee eens, uiteraard. Die uitspraak lijkt niet alleen bekrompen-nationalistisch, ze is in het internet- en satelliettijdperk compleet belachelijk. Voorbeeld: "De Zevende Dag" kan via satellietzender BVN tot in de VS en Australië bekeken worden. En zullen we dan ook maar de verkoop van Belgische kranten in het buitenland verbieden, en de verkoop van buitenlandse kranten in België ook?

Op http://lvb.net/it... heb ik er nog op gewezen dat "you can't hope to deliberately incite anti-Americanism among your own audience by unbalanced reporting, and then be mad at the people who expose this towards the world".

#5690

zattezorro

 

@ Luc

Ik ben niet bekrompen-nationalistisch of tzou moeten zijn da ge meer weet dan ik, want persoonlijk zou'k begot nie weten ofda'k mij nu oost-vlaming, vlaming, belg ,europeaan of wereldburger moe noemen.

En natuurlijk moet de verspreiding via satellieten en internet nie tegengehouden worden ma vraag es aan de modalen buitenlander (ok, kgeef toe, da's nogal moeilijk) wa hij weet over België en veel kans is da ge te horen krijgt: België zit vol me pedofielen en ohja 't is bijna burgeroorlog tussen 't noorden 't zuiden. En natuurlijk zijn we allemaal chocoladefretters en bierdrinkers.

Ik HOOP maar da iedereen die Beliëns artikel leest ook naar de 7e dag gekeken heeft, en ook alle belangrijke kranten daarover gelezen heeft maar ik ben er taamlijk zeker van dat da nie gebeurt, en net daarom ben ik tegen da artikel gekant.

Denkt ge nu echt dat diezelfde "modale buitenlander" een genuanceerd beeld in zijn geheugen opslaat van hetgeen Beliën schrijft?

Gij hoopt misschien van wel, ik durf te stellen dat da NIE het geval gaat zijn.

Ik vrees ervoor dat het beeld ga zijn: België zijn leiders zijn Amerika/Bush-haters en da's de reden waarom ze tegen Irak waren en da zo België zijn (weinig) krediet ga verspelen.

Alleen al het feit da Beliën dr over schrijft, da zijn schrijfsels weerhouden worden laat het uitschijnen alsof gans België in de ban is van de uitspraken van da Waals mens; wa absoluut geen waar is. Gans die pisactie krijgt daardoor enorm veel keer meer het gewicht dan da ze waard is.

En Beliën verdedigt ons nie: Veel mensen die Beliëns stuk lezen, zouden er zonder Beliën nooit over gehoord hebben. Zoooo'n big issue izzet nu ook weer nie hé in tbuitenland.

'T gaat mij nie om het feit dat da op blogs verschenen is, tga mij om tfeit da Beliën nie zorgt voor een nuance in een wijdverspreid debat, hij maakt gewoon debat waar die nie van doen is, en zeker nie nuttig OF relevant is voor België.

En al hééélemaal geen correct beeld zal meegeven worden op lange termijn in het geheugen van de stereotyperende buitenlander (waarmee ik nie wil zeggen da wij daar vrij van zijn).

Bovendien is Beliën al lang geen neutrale boodschapper, hij is rechts. En nog nie een klein beetje ook. En iedereen die me België vertrouwd is merkt da onmiddellijk en kan da plaatsen in een ruimer interpretatiekader. Buitenlanders kunnen da nie. Zij denken een neutraal verslag te krijgen, een verslag da boven polemiek staat. En da is NIET het geval.Ik zeg nie da andere media nie politiek gekleurd kunnen zijn, ma tgebeurt in ieder geval een pak genuanceerder dan Beliën.

#5710

Corse

 

7. INFORMATIE BETREFFENDE DE INWONERS VAN BELGIË:

( Laatste aanpassing: 08 - 02 - 2005 ) ( Deze informatie werd gegeven door het VEV Kinderbijslagfonds en andere bronnen.)

Inwoners:

In 1997 telde ons land 10,17 miljoen inwoners (vrouwen 5,198 miljoen, mannen 4,971 miljoen) er werden 116.173 kinderen geboren.

Het Vlaamse gewest telde 5.880.000 inwoners. (Het Waalse gewest telde 3.315.000 inwoners).

Huwelijken:

In 1996 waren er 50.552 huwelijken in ons land, er gingen 28.402 koppels uit elkaar (ongeveer 3 op 5 koppels gaan uit elkaar)

Alleen wonende ongehuwd:

Ongeveer 900.000 mensen in België zijn eengezinshuishoudend.

Deeltijdse banen:

Het aantal deeltijdse banen in België wordt bijna uitsluitend door vrouwen bezet: 35,2 % vrouwen en 3,6 % mannen.

Werklozen:

Op 31/12/1997 waren 451.068 Belgen uitkeringsgerechtigd volledig werkloos, 1 op 8 van de actieve bevolking is volledig werkloos.

Het aantal in de privé werkende beroepsbevolking voor België bedraagt:

In de privé werkende: ?

Het aantal niet in de privé werkende beroepsbevolking voor België bedraagt:

Niet in de privé werkende: ?

Tot de actieve beroepsbevolking in België behoren:

Totaal: 3.859.000 mensen, het aandeel mannen 2.277.000 en het aandeel vrouwen is 1.582.000

Faillissementen in 2003 in België:

Er is een record van 7.640 bedrijven failliet gegaan, de grote meerderheid K.M.O bedrijven, en deze met de liberalen aan het roer.

Tot de actieve behoren voor Vlaanderen:

· Het aantal loontrekkende in Vlaanderen 1.809.000 (deze arbeiders, bedienden en ambtenaren).

· Het aantal in de privé werkende loontrekkende beroepsbevolking in Vlaanderen, (arbeiders en bedienden) deze volgens ruwe schattingen 55% of 994.950 mensen, ongeveer 45% daarvan bevinden zich in de dienstensector, door de toenemende automatisering en globalisering stijgt het aantal mensen werkend in de dienstensector enorm.

· Het aantal niet in de privé werkende loontrekkende beroepsbevolking in Vlaanderen (ambtenaren) deze volgens ruwe schattingen 45% of 814.050 mensen, ongeveer 90% daarvan bevinden zich in de dienstensector.

· Het aantal zelfstandigen als hoofdberoep in Vlaanderen 359.500 er is ongeveer één zelfstandige op vijf loontrekkende.

· Er is ongeveer één zelfstandige op zestien inwoners in Vlaanderen of 6,2%.

· Totaal actieve mensen: loontrekkende en zelfstandige samen 2.168.600.

· Vlaanderen heeft een gemiddelde van 39,6% werkenden.

· Vlaanderen heeft een gemiddelde van 2,4% werklozen, voor 2003 telde men 213.163 niet-werkende werkzoekenden.

· Vlaanderen heeft een effectieve beroepsbevolking van 42% (werklozen en werkenden samen), 60% man. en 40% vrouwen.

Tot de niet actieve behoren voor Vlaanderen:

58% is niet actief (overwegend kinderen, studenten, gepensioneerden, arbeidsongeschikten en huisvrouwen)

Ongeveer 6 op 10 mensen zijn niet actief.

Vlaanderen heeft 70.364 mensen die van een O.C.N.W uitkering leven.

Vlaanderen heeft ……?…mensen die geen enkele uitkering hebben.(buitenslapers, bruggenslapers, kraakpandenslapers, enz.)

Het aandeel extreme arme bedraagt:

Het aantal mensen dat onder de armoede grens leeft bedraagt ongeveer 10%.

Toekomst: in het jaar 2025 zal volgens ruwe schattingen de extreme armoede 40% bedragen, daardoor zal elke vorm van misdaad in aantal stijgen, tenslotte wordt Europa economisch vergroot tot aan het Oeral gebergte, het volledige economische Europa is nu één.

Het aandeel extreme rijke bedraagt:

5% van onze samenleving bezit 80 % van onze economie waarvan 55% volledig is geautomatiseerd.

Volledig geautomatiseerde bedrijven stellen zeer weinig mensen te werk en maken ontzaglijke winsten, deze dienen meestal voor privé gebruik.

Toekomst: in het jaar 2025 bezit 2% van onze samenleving 95% van onze economie, waarvan 90% volledig zal geautomatiseerd zijn. De verdiensten als gevolg van deze totaal automatisering komen enkel aan deze 2% extreme rijke, ongeveer 98% van deze verdiensten wordt grotendeels voor privé doeleinden gebruikt, deze vorm van terreur op de samenleving moet zwaar bestraft worden.

De overgrote meerderheid van de resterende nog actieve beroepsbevolking zal zich in de diensten sector bevinden.

Of deze economische alleenheerschappij in deze vorm nog zal functioneren valt te betwijfelen, het alternatief is groeiende.

Vreemdelingen:

Eind 1996 verbleven er 911.921 vreemdelingen in België, ongeveer één op tien mensen in België is van vreemde nationaliteit.

De overgrote meerderheid is afkomstig uit Europa.

Europese vreemdelingen:

De grootste groep zijn Italianen 205.215. dan volgen de Fransen 101.749, Nederlanders 80.597.

Economisch globalisme, zonder sociaal globalisme veroorzaakt een nieuwe vorm van volksverhuizingen in Europa en brengt racisme teweeg in het gastland, geen enkele cultuur op onze planeet neemt deel aan volksverhuizingen uit vrije wil.

Niet-Europese vreemdelingen:

Marokkanen 138.252. Amerika 21.456. Azië 104.456. Oceanië 658 Vluchtelingen en staatlozen 22.000.

Een slechte economie in een land veroorzaakt volksverhuizingen die racisme teweeg brengen in het gastland.

Volksverhuizingen is geen product van de vrije wil, het is bij vele mensen een gedwongen noodzaak om te leven en te overleven.

Geen enkele cultuur op onze planeet neemt deel aan volksverhuizingen uit vrije wil, het is een economische dwingelandij.

Het totale aandeel vreemden bedraagt:

Voor Vlaanderen 4,89 % wat weinig is voor een Europees land, voor Wallonië 10,23 % wat normaal is voor een Europees land.

Racisme is als bedwateren men moet het afleren, genocide is de slechtste vorm.

#5713

Paul Belien

 

@Zattezorro

Ik heb de indruk da er iets scheelt aan de letter t op je toetsenbord, of moe je er misschien iets harder op drukken?

Wat jouw schieten op de boodschapper betreft: Ik heb mijn prijs betaald toen ik in 1990 ontslagen werd omwille van een artikel in de WSJ. Sindsdien heb ik me er bij neergelegd dat er voor mij in de Vlaamse dagbladen nooit een plaats als columnist weggelegd zal zijn. Aangezien ik in bijvoorbeeld De Standaard mijn gedacht niet kan zeggen (maar klojo's zoals Naegels, Reynebeau en Co wel), zal ik het dus maar doen in "rechtse" media in de VS. Dan kan George Bush het ook lezen.

En wie zal mij dit beletten? Jij niet en niemand niet, want er is geen enkele gazettenbaas in Belgenland die mij nog kan buitensmijten. Je vindt mij niet objectief (wat je recht is), maar ik ben wel de meest vrije journalist van het hele land en ik kan over alles en iedereen mijn eigen mening schrijven en ik hoef voor niemand te zwijgen.

#5714

zattezorro

 

da's een feit

ma ik maak van mijn vrije meningsuiting gebruik om mij daar es ferm aan te ergeren

zijn we alletwee ons frustraties kwijt ;)

#5724

Outlaw Mike

 

Luc, GEFELICITEERD!!!!

Instapundit heeft je vermeld: http://instapundi...

Voor de mensen nog onbekend met Instapundit: da's de blog van de Amerikaanse Prof Glenn Reynolds, een der invloedrijkste en meest succesvolle sites in de States. Ik weet dit nieuwtje dankzij den dof.

Mr. Belien: "Aangezien ik in bijvoorbeeld De Standaard mijn gedacht niet kan zeggen (maar klojo's zoals Naegels, Reynebeau en Co wel), zal ik het dus maar doen in "rechtse" media in de VS."

"Klojo's". Ik vind dat u die mensen nog teveel eer bewijst, Mr. Belien.

#5728

Joe

 

Outlaw, ik denk dat die Instapunditers en Mijnheer (Aluminiumfolie?) Reynolds zelf toch liever eerst een tekst goed zouden moeten lezen alvorens hun gekleurde interpretatie te geven.... Ze maken zich enkel maar belachelijk. Duizenden Iraqi expats die betoogden, en Luc die dit alles mee-organiseerde !!!! Perfect voorbeeld van desinformatie.

#5729

Whuy

 

@Luc

Ik wist niet dat de klacht zich enkel toespitste op het beledigen van een buitenlands staatshoofd, wat voor mij an sich geen probleem is. Wat voor mij wel een probleem is, is dat men anderen die persoonlijke opinie in de maag splitst (om het in bedrijfsjuridische termen te zeggen ;-)

#5732

Bema

 

@ Zatte Zorro: als je dan toch vind dat ze in het buitenland niet correct geïnformeerd worden, mede door toedoen van artikels van P. Beliën, dan moet je mij maar eens uitleggen waarom ze in het buitenland denken dat België een franstalig land is en de vlamingen een marginaal (vooral fascistisch) groepke?

Van een neutraal beeld gesproken!

Dat iemand van dit land een links of rechts idee wilt verkopen maakt mij niet zoveel uit (maar liefst rechts natuurlijk). Wat ik veel belangrijker vind is dat ze elders weten dat dit een land is met twee snelheden: het ijverige en belastinggenererende Vlaanderen en het achterophinkende belastingverterende Walonië.

#5734

de andere kijk

 

Paul Beliën heeft nu ook op Secessie.nu een artikel over de Animo-stickers gepleegd,

http://www.secess...

#5738

zattezorro

 

@ Bema

awel, dat ik het zelf nie weet. Ik weet alleen maar da alle buitenlanders een stereotyp beeld over ons hebben gelijk da wij een stereotyp beeld over alle buitenlanders hebben.

En Beliën zijn artikel helpt alleen maar de heisa/bekendheid dr rond te vergroten, wa compleet nergens goe voor is.

#5760

Bema

 

Niet mee eens Zatte Zorro. Heb je gezien wat voor een internationale belangstelling we ''genoten'' tijdens het proces Dutroux. Of hoe de wereld destijds mocht vernemen dat door een corruptieschandaal de grote NATO-baas van zijne sokkel donderde. Het is vooral dat beeld dat van ons in het buitenland blijft hangen.

Dat is net hetzelfde als sommigen hier het beeld van de oorlogszuchtige amerikaanse cowboy willen hoog houden. Dat laatste is dan nog vooral een gepromoot beeld van o.m. de sossen (Onckelinkx)en één.

Met dat verschil dat de Amerikanen ons niet nodig hebben en bijgevolg niet zo erg wakker liggen van wat de belgen over hen denken.

De belgen hebben al wel de Amerikanen nodig gehad om hier een oorlog te komen oplosssen en daarna de economie er terug bovenop te helpen.

De sossen hebben daar enkel véél lawaai en corruptie tegenover gezet.

#5783

Janice

 

Ik wou dat er meer mensen waren zoals Paul Belien, zodat ze in het buitenland eens eindelijk weten in wat voor kleinzielig, engdenkend links verzuurd en ondemocratisch landje wij leven. En wees gerust, wat hij in het buitenland schrijft, wordt ook hier gelezen.

Sommige 'klojo's' kijken er zelfs al scheel van.

#5792

VisualHugo

 

Wie er bezwaar tegen heeft dat Belien zijn "rechtse" standpunten via de WSJ ventileert staat het altijd vrij om via dezelfde WSJ een andere klok te laten horen. Zo werkt dat nu eenmaal. Belien heeft natuurlijk een "oneerlijk" voordeel, hij heeft thuis een native English speaker bij de hand die zijn teksten kan corrigeren ;-).

#5801

Joe

 

Dat artikeltje van "den doktoor" op http://www.secess...

toont ten volle zijn drang om te misleiden.

't Is niet omdat De Winter de Amerikaanse gazetten haalt dat het vermoeden dat "een machtsovername door het Vlaams Belang een ramp zou zijn voor het internationale imago van Antwerpen" nonsens is. En als ze hem en Alexandra aan dezelfde tafel zetten met mensen van The Economist en Fr. Algemeine betekent dat niet dat die hem en het VB "cool" en acceptabel vinden. Ik heb al dikwijls aan tafel gezeten met onuitstaanbare oenen die ik veel jeuk toewenste.

En wat betreft zijn vraag "Hoe zouden wij ons voelen indien een medewerker van vice-president Cheney urinoir-stickers zou verspreiden met de Vlaamse Leeuw op?", daar antwoordt ik op: ik zou eens goed lachen en gauw weer vergeten.

#5811

zattezorro

 

@ VisualHugo

En nie vergeten dat hij doctor is natuurlijk. Hij teert als het ware op zijn etiket van "onafhankelijke wetenschapsman" om gewoon aan politiek te doen. Wie beweert dat Beliën nie aan politiek maar aan wetenschappelijke analyse doet in zijn "bijdragen", die is ofwel even rechts, ofwel ziendeblind. Tenzij dat je er antuurlijk vanuit gaan dat Rechts De Waarheid bezit, en dat Links Fout is.

De meeste Belgen hebben een interpretatiekader da ruim genoeg is om Beliëns uitspraak in het politieke spectrum te plaatsen, buitenlanders hebben dit niet en gaan er gewoon vanuit dat ze een neutrale, academische stem te horen krijgen.

En onthouden van die "bijdrage" alleen ongenuanceerd de spectaculaire beschuldigingen (net zoals elke mens).

Tof dat zoiets is voor België/Vlaanderen....niet te schatten.

"Wie er bezwaar tegen heeft dat Belien zijn "rechtse" standpunten via de WSJ ventileert staat het altijd vrij om via dezelfde WSJ een andere klok te laten horen."

Da's net het probleem. Beliën zijn titel (die hij wel verdiend zal hebben) geeft hem ongelofelijk veel autoriteit. Zijn politieke ideeën zijn nagenoeg evenveel waard dan die van u en ik, alleen krijgen de zijne door zijnen schonen titel enorm veel meer weerklank.

#5878

Joppe

 

Of de schrijfsels van Paul Belien nu 100% eerlijk en objectief zijn wil ik nog in het midden laten. Feit is dat het beeld dat de andere media in het buitenland van 1 miljoen vlamingen ophangen, profiterend van hun monopolie op de waarheid, mij zo erg de strot uitkomen dat ik blij ben dat men in de VS eindelijk eens een ander klokje hoort luiden.

Bovendien denk ik dat Belien ons land zeker niet meer economische schade berokkend heeft dan degenen die onze regio al jaren afschilderen als een broeihaard van fascisme,

Integendeel zelfs, ik denk dat de sympathie van de VS voor Vlaanderen en de afkeer voor Belgie er alleen maar door kan toenemen, misschien tot ergernis van het linkse establishment, maar dat is dan nog een mooi extraatje

#5886

Carnier.kurt

 

Aftreden zeg ik dat ganse boeltje rode gedoe dat ze hun verantwoordelijkheden opnemen er zijn er al voor minder moeten opstappen.En dat ze het niet konden geloven dat er zo een reactie zou komen van de Verenigde Staten wat zitten die kluivers daar dan te doen met ons belastingsgeld

als ze de geschiedenis van de Verenigde Staten nog niet kennen en hoe zij voelen over hun vlag dat ze dan maar toiletten gaan schoonmaken daar zijn ze toch het best in (ze te bevuilen toch)En maar liegen dat ze van niks weten terwijl ze bij Van De lanotte worden verdeeld en gemaakt.

Je kan ze bestellen op hun spa site Gratis per 50 stuks tuurlijk het is ons belastingsgeld word wakker allemaal en stop met slapen !!!

300 000 werknemers die voor de Amerikanen werken in Belgie omzet export 226 milj. dollar en wij gaan daar een beetje op plassen wie is hier volslagen gek ?

Ik ben die communisten zo beu als koude pap (spa)

En dan maar zeggen dat het vlaams belang onze economie schaad je moet maar durven !!

#5892

Eric Jans

 

'Après nous le déluge!', zullen ze denken in Laken, zeker? En wat ze in Laken denken, dat denkt Vandelanotte ook, natuurlijk!

Ah ja... hoe denkt ge ander da ge hier in het land van de nuances en de compromiskes ministerke kunt worde?

Is 't nie, misschiens... Hallo ZatteZorro... al zo gewoon geraakt aan de vanzelfsprekende Bellegische corruptie dat 't e sisteem in uw koppeke geworden is?

Ja... zo gezien zèn gasten gelijk as diene Beliën natuurlijk viezerikken en nestbevuilers.

Maar ge vergeet wel 'te nuanceren' hoe vuil da Bellegisch nest altijd al geweest is!

En dáár weten ze in het buitenland inderdaad nie genoeg over.

En da hedde gij nie graag, hè? Da maakt uwe anti-Vlaamse Bellegische droom een bietsje kapot, hè. Da voelt nie goe, hè?!

Gij ha liever gezien dat de Bellegen rustig hun postjes konden verdelen onder malkander zonder van die vieze pottekijkers gelijk as diene Beliën, hè.

Kèkt sè: DÁ noeme ze nu de 'werking van de democratie', sè!

Maar da hebbe de echte 'progressieve Bellege' nie graag, hè.

'k Weet 't, jong... maar ge zult er toch mee moeten leren leven, zulle.

#5904

Carnier.kurt

 

In ieder geval mijn standpunt is duidelijk gemaakt en dat niet van mij alleen blijkbaar de storm in het glas water is wel overgewaaid tot in de Verenigde Staten waar ze blijkbaar niet te happy zijn met ons linkse regering

Hier vinden onze televisiestations het niet noodzakelijk om er eens een debat over te maken recht van antwoord wilde wel maar Valentina Gatti mocht niet komen van haar adcocaat ze staat toch recht in haar schoenen of niet soms ?

Wat betreft de media (televisie) kan ik maar komen tot één conclusie de spa heeft overal vriendjes blijkbaar.

Toch is het op tv geweest in Fox News stel u eens voor maar hier het was niet belangrijk genoeg zeker amaai !!

Democratie ???

Straks rijden we hier allemaal met scoda's en lada's rond !

#5921

Bema

 

@zatte zorro, Paul Beliën, Eric Jans; da probleem met die , allé die ; ziedewel, kemd ook zi en. Da moe è virus zijn.

#9203

Carnier Kurt

 

Aftreden zeg ik dat ganse boeltje rode gedoe dat ze hun verantwoordelijkheden opnemen er zijn er al voor minder moeten opstappen.En dat ze het niet konden geloven dat er zo een reactie zou komen van de Verenigde Staten wat zitten die kluivers daar dan te doen met ons belastinggeld

als ze de geschiedenis van de Verenigde Staten nog niet kennen en hoe zij voelen over hun vlag dat ze dan maar toiletten gaan schoonmaken daar zijn ze toch het best in (ze te bevuilen toch)En maar liegen dat ze van niks weten terwijl ze bij Van De lanotte worden verdeeld en gemaakt.

Je kan ze bestellen op hun spa site Gratis per 50 stuks tuurlijk het is ons belastinggeld word wakker allemaal en stop met slapen !!!

300 000 werknemers die voor de Amerikanen werken in Belgie omzet export 226 milj. dollar en wij gaan daar een beetje op plassen wie is hier volslagen gek ?

Ik ben die communisten zo beu als koude pap (spa)

En dan maar zeggen dat het Vlaams belang onze economie schaad je moet maar durven !!

#18091

Brecht Vancoillie

 

300 000 werknemers die voor de Amerikanen werken in Belgie omzet export 226 milj. dollar en wij gaan daar een beetje op plassen wie is hier volslagen gek ?
Ik ben die communisten zo beu als koude pap (spa)

gezegend is het land der socialisten en geprezen zij de anti-kapitalisten.

punt 1 wij staan niet te pissen op die 300 000 mensen, maar enkel op bush zijn beleid. Socialisten zijn geen communisten maar gewoon socialisten. Vergeet niet dat zonder onze socialistische voorouders je geen stemrecht, ziekteverzekering, uitkeringen, aangiftes van schade, een auto, stemrecht, recht op betaalde vakantie... zou hebben

#18093

Brecht Vancoillie

 

En dan maar zeggen dat het vlaams belang onze economie schaad je moet maar durven.

tja, ik heb de poppenspelers(vb) van vlaanderen nog nooit een voorstel weten geven in de vlaamse of federale regering, of een zinnige tegenspraak.

leve de democratie en lang leve het cordon sanitaire ( spoel dat maar ff door)

#18099

Rick

 

@ Brecht

Ach, cordon sanitaire.

In Humo breekt SPa-er Jan Dhaene (ex-Groen! en verkiezingswaarnemer voor SPa) een lans voor tolerantie tegenover Hamas, dat nu eenmaal de verkiezingen gewonnen heeft. Dhaene stelt dat "er ook binnen Hamas gematigde krachten zijn die het goed voorhebben".

Tja.
En dat vanwege een lid van een partij die het V.B. liefst van al de bek zou snoeren...

Nu, in het licht van dit item, stel ik voor dat we geel-zwarte stickers aanbrengen met de afbeeltenis van Koning Albert. Kwestie van zeker te zijn van er niet te veel naast te pissen...

En dan de commentaren van links afwachten...

#18100

Rick

 

@ LVB
Het afschaffen van het strafbaar stellen van het beledigen van een buitenlands staatshoofd. Goed en wel.

Maar: quid met het afschaffen van het strafbaar stellen van de majesteitsschennis (én van de 'gestelde lichamen')???????

#60600

lala

 

WHEN U R READING THIS DONT STOP OR SOMETHING BAD WILL HAPPEN MY NAME IS SUMMER I AM 15 YEARS OLD i have BLONDE HAIR , SCARS no NOSE OR EARS I AM DEAD IF U DONT COPY THIS JUS LIKE FROM THE RING COPY N POST THIS ON 5 MORE SITES OR I WILL APPEAR ONE CREEPY NIGHT WEN UR NOT? ExPECTING IT BY YOUR BED WITH A NIFE AND KILL U THIS IS NO JOKE SUMMET ING GOOD WILL HAPPEN TO U IF YOU POST THIS ON 5 MORE FLASH BOXES