Is de vrije markt een utopie?Op 9 november jongstleden organiseerde het Gentse LVSV een debat tussen Hans Achterhuis en Boudewijn Bouckaert, gemodereerd door Patrick Loobuyck. Alle drie zijn het professoren: Achterhuis is filosoof, Bouckaert jurist en Loobuyck moraalfilosoof. Achterhuis werd er aan de tand gevoeld over zijn recente boek "De Utopie van de Vrije Markt", waarin hij stelt dat de aanhangers van de vrije markt een even onrealistische utopie nastreven als de aanhangers van het marxisme. Bouckaert, die als LDD-politicus in het Vlaams Parlement zetelt, verdedigt de vrije markt en beschuldigt Achterhuis van intellectuele oneerlijkheid.


Ik heb vrijwel het hele debat geregistreerd op video, in vijf delen die hieronder worden weergegeven. In de eerste video legt Achterhuis uit waarom het neoliberalisme een utopie is, en benadrukt hij het verschil tussen negatieve vrijheid ("niemand mag mij verhinderen om...") en positieve vrijheid ("de maatschappij moet het mogelijk maken dat..."). Achterhuis focust op liberale en libertarische auteurs als Friedrich Hayek, Milton Friedman en Ayn Rand, en ontdekte zelfs een verband tussen Geert Wilders en Ayn Rand en tussen Bart De Wever en Ayn Rand. Bouckaert citeert uit een boek van Achterhuis uit 1974 waarin hij de gruweldaden van Mao Tse Tung goedpraat ("paste zijn praktische inzichten toe op het Chinese volk"). De term "utopie", aldus Bouckaert, kan op twee manieren geïnterpreteerd worden: in sterke zin, waarin een blauwdruk wordt opgelegd die botst met de essentie van de mens, en in zwakke zin, waarin een bepaald ideaal via democratische weg wordt nagestreefd, maar waar de publieke opinie nog niet helemaal rijp voor is. De vrije markt is een utopie volgens die tweede interpretatie, en is een zeer humanistisch ideaal, besluit Bouckaert. Achterhuis reageert met citaten waarin Hayek zelf stelt dat we een liberale utopie nodig hebben. Bouckaert, die Hayek nog zelf meegemaakt heeft op de zittingen van de Mont Pélerin Society, legt uit dat dit een reactie was op de overheersende socialistische mentaliteit in de politieke wereld omstreeks 1948. De vrije markt is anti-autoritair en streeft open-ended oplossing na, aldus Bouckaert, in tegenstelling tot het utopische marxisme.

[VIDEO]

In de tweede video vraagt moderator Loobuyck aan Boudewijn Bouckaert of de vrije markt voor hem een pragmatische keuze is of een morele keuze. Beide, antwoordt Bouckaert, want de vrije markt is de beste manier om de volkswelvaart te verzekeren. Op de financiële markten is wel een sterkere regulering nodig, geeft Bouckaert toe, en hij vindt het jammer dat het boek van Achterhuis daar niets over vermeldt. Vervolgens wordt nog gediscussieerd over de vraag waarom de vrije markt in de praktijk blijkbaar tot een bureaucratische overheid leidt, en of het marktdenken ook toepasbaar is in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

[VIDEO]

Toen was het tijd voor de vragen vanuit het publiek. Waarom vereenzelvigt Achterhuis het liberalisme met Hayek? Achterhuis zegt dat hij het daar vanavond wel veel over gehad heeft, maar dat in zijn boek Ayn Rand een veel belangrijker rol speelt. Bouckaert vindt Ayn Rand een goede romanschrijfster, maar heeft niet zo'n hoge pet op van haar talenten als politieke denker. Achterhuis stelt dat de invloed van Rand moeilijk kan overschat worden: 100 miljoen Amerikanen hebben haar boeken gelezen.

[VIDEO]

De vierde video begint met een repliek van Boudewijn Bouckaert op de stelling van Achterhuis dat de enclosures, een vorm van onteigening van traditionele landbouwersrechten op gemeenschappelijke gronden, voor enorme ellende heeft gezorgd. Achterhuis verdedigt zich door te verwijzen naar de geschriften van Thomas More. Vervolgens wordt gediscussieerd over keynesiaanse stimuleringsmaatregelen en economische groei. Bouckaert legt uit dat het Duitse Wirtschaftswunder te wijten was aan deregulering, en niet aan stimulering. Tot slot wordt nog wat gepraat over Alan Greenspan en zijn mentor Ayn Rand en de invloed daarvan op het Amerikaanse muntbeleid.

[VIDEO]

In het vijfde en laatste videofragment gaan beide sprekers in op de vraag of markten ook kunnen falen, en hoe we dienen om te gaan met langetermijndoelstellingen en -bedreigingen zoals de milieubescherming en de opwarming van de aarde.

[VIDEO]

Al bij al een boeiend debat, waarbij duidelijk werd dat de talenten van Hans Achterhuis eerder op het vlak van het geschreven woord dan van het mondelinge debat liggen, en waarin Boudewijn Bouckaert in zijn enthousiasme wel overtuigend was, maar zijn tegenstander soms nogal verbaal-agressief bejegende.

Reacties

#101852

Gilbert De Bruycker

 

"Bouckaert citeert uit een boek van Achterhuis uit 1974 waarin hij de gruweldaden van Mao Tse Tung goedpraat."

Op het einde van de jaren zestig, toen de bloedige heksenjacht van de Culturele Revolutie net over haar hoogtepunt was, zongen tal van linkse intellectuelen de lof van Mao Zedong. In de jaren zeventig drong de Mao-rage zelfs door tot in schoolboeken. Na zijn dood in 1976 werd het steeds moeilijker om de ontnuchterende historische realiteit - tientallen miljoenen doden door terreur en hongersnood - te ontkennen. Niettemin bleven schoolboeken de feiten nog lang verzwijgen.

#101859

n.e.r

 

Ik hoor Mieke Vogels nog altijd op een commercieel programma zeggen dat ze in haar jeugd op straat kwam net als haar toen grote voorbeeld Mao.

#101862

Gonzo.Jr

 

Ik ken mensen die op straat kwamen tégen controle en regulering van de bankensector. Dat zijn er nu een pak minder. Iedereen is kind van zijn tijd. Inzicht komt met de jaren. Dit soort argumenten gebruiken is laag bij de gronds en doet niets af aan de huidige beweringen van Achterhuis. Het is zoals Luc het zegt: "Boudewijn Bouckaert is in zijn enthousiasme wel overtuigend, maar zijn tegenstander soms nogal verbaal-agressief bejegende." Zo kennen we BB nu eenmaal.

btw Luc, fijn videoverslag.

#101863

Gonzo.Jr

 

Hebt ge die ook niet in flash? dat ik ze op de iPad eens rustig kan bekijken? ;-)

#101865

DO

 

Over 'grote voorbeelden', als Mao Zedong.

Een lezing van Roderick MacFarquhar enige jaren geleden naar aanleiding van zijn boek 'Mao's Last Revolution'.

http://fora.tv/2006/09/28/R...

Over de Culturele Revolutie - Roderick MacFarquhar & Michael Schoenhals, Mao's Last Revolution, Harvard University Press, 2006 en Roderick MacFarquhar, The Origins of the Cultural Revolution, 3: The Coming of the Cataclysm, Columbia University Press, New York, 1997

http://www.amazon.co.uk/Mao...

http://www.amazon.co.uk/Ori...

Over de hongersnood en de terreur tussen 1958 en 1962 in Mao's China - Jasper Becker, Hungry Ghosts, Mao's Secret Famine, The Free Press, New York, 1996 (met anekdoten van o.a. kannibalisme)

http://www.amazon.co.uk/Hun...

Verder is er een nieuw werk (verschenen in september 2010): Frank Dikötter, Mao's Great Famine: The History of China's Greatest Catastrophe, 1958-1962, Walker & Company, 2010.

http://www.amazon.co.uk/Mao...

Met onlangs nog een bespreking in de WSJ:

http://online.wsj.com/artic...

'Hungry children who stole so much as a steamed bun were beaten to death, their families declared class enemies. The sick were left to die in the street. Even cannibalism surfaced, when starving people unearthed the dead to feed themselves. In some cases, human flesh was even traded on the black market. Throughout this period, Mao kept brushing aside reports that his policies were bringing death and catastrophe; he even made sure to uphold his food-export commitments to the Soviet Union and East Germany. For Mao, maintaining China's reputation with its Communist peers was apparently more important than the lives of millions.'

#101867

LVB

 

@gonzo: Op één van de video's zegt Boudewijn Bouckaert dat overheidsoptreden een belangrijke oorzaak van de financiële crisis is, meer bepaald de verplichting om goedkope woonleningen toe te staan aan mensen die dit nooit zouden kunnen terugbetalen. Een pleidooi voor deregulering van de financiële sector was dus op dat vlak wel degelijk zinvol. Anderzijds is regulering wel zinvol in de mate dat transparantie, disclosure, publicatie enz. verplicht wordt gesteld.

Alle video's kunnen in flv-formaat gedownload worden, bekijk hiervoor even de HTML-broncode van de artikelpagina. Maar om het je wat makkelijker te maken heb ik zonet de folder zichtbaar gemaakt: http://lvb.net/media/boucka...

#101868

BartVanhauwaert

 

@luc : dat argument van 'de overheid heeft banken verplicht om goedkope woonleningen toe te staan' heb ik eigenlijk nog nergens overtuigend onderbouwd gezien. Als je insider boeken leest die nu aan het uitkomen zijn over de val van zowel Amerikaanse en Europese financiële instellingen zoals Bear-Stearns of ABN/ARMO dan komt daar toch wel duidelijk het beeld naar voor van een financiële wereld die graag meeging in een verhaal van goedkope kredieten.

Bovendien verklaart zo'n uitleg helemaal niet waarom er ook op het vlak van de persoonlijke kredieten, leningen aan projectontwikkelaars en in de bedrijfsleningen duidelijk roekeloos is gehandeld.

Als het werkelijk zo eenvoudig en doorzichtig was als een overheid die banken verplichtte om overdreven risico's te nemen, waarom bleven rating-agencies vlot A, AA, en AAA ratings uitschrijven? Niet alleen op de totale bankwereld maar ook en vooral op mortgage backed assets? En waarom investeerden buitenlandse banken dan met zoveel overtuiging in privaat vastgoed in Amerika? Je kan toch onmogelijk zeggen dat Fortis verplicht werd door de Amerikaanse regelgeving om in dat soort paketten te handelen?

Tenslotte rijst de vraag waarom het probleem is opgetreden in landen met een politiek leiderschap dat het hele economische spectrum bestrijkt. Van de libertarische work-for-all paradepaardjes zoals Ierland, Ijsland en Estland over de neo-conservatieve Verenigde Staten tot en met het Belgische socialistische paradijs?

Kortom, voor dat ik wil aannemen dat overheidsoptreden een belangrijke oorzaak was, wil ik graag overtuigende cijfers en onderzoek. (Ik moet de videos nog bekijken, misschien geeft BB wel een goede aanzet)

#101870

Marc Huybrechts

 

@ Bart Vh

1) Het ligt nogal voor de hand dat overheidsoptreden een belangrijke oorzaak is geweest van de voorbije vastgoed bubble, van de schepping van 'toxic assets' op financiele markten, en van het daaropvolgende verlies in 'confidence' (en dus een dramatische vertraging in de omloopsnelheid van geld). Er zijn maar weinig economische sectoren waar er zoveel overheidsinmenging is als in 'huisvesting', zowel in de directe vorm van subsidies en relementen als in de indirecte vorm van 'tax expenditures' (hoofdzakelijk, althans in de VS, via quasi-ongelimiteerde belastingsaftrek van interest op hypotheekleningen). Daarenboven, het oprichten van financiele quasi-overheidsinstellingen, die niet onderhevig zijn aan normale marktrisicos, hebben een sitatie van 'moral hazard' geschapen en dus geleid tot perverse incentieven voor onvoorzichtig gedrag. Al die overheidsmaatregelen verdoezelen de ware kost van huisvesting en leiden tot excessieve schuldvorming.

2) Het is steeds hetzelfde liedje. Politiekers willen graag Sinterklaas spelen, want dat maakt ze populair. En wanneer de directe visibele belastingen al zeer hoog liggen - want de overheid heeft al dikwijls Sinterklaas gespeeld - dan kunnen ze enkel verder Sinterklaas blijven spelen door de reele kosten van hun 'programmas' te verdoezelen. Maar, de kruik gaat zolang te water tot ze barst...en dat is dan ook gebeurt.

3) Het ligt ook voor de hand dat "de financiele wereld" zich laat leiden door motivaties van 'eigenbelang'. In dat opzicht zijn bankiers niet verschillend van die Sinterklaas-politiekers, van vakbonden, en van bijna alle andere mensen.

4) Een gezonde reactie op de financiele crisis moet zich laten leiden door de volgende principes:

- minder of geen (centrale) overheidsinmenging in huisvesting;
- regulering van financiele instellingen die er voor zorgt dat dergelijke instellingen (i.e. hun eigenaars) de konsekwenties moeten dragen van hun eigen onvoorzichtig gedrag (i.e. geen bail-outs);
- regulering die competitie bevordert en die feitelijke kosten helpt bloot leggen in plaats van verdoezelen.

5) Men kan Belgique als "socialistisch" beschrijven, maar niet als een "paradijs" (de gemiddelde pensioenen liggen er op het niveau van 'welfare' uitkeringen in sommige rijkere VS-Staten), wat erop neerkomt dat de gemiddelde Belg even weinig (of veel) geld heeft als een typische onderstandtrekker in de betere VS staten, maar die Belg krijgt dan wel regelmatig te horen (via de regime media) dat hij 'gelukkiger' moet zijn. Men, kan de huidige VS niet redelijkerwijze als "neo-conservatief" betitelen. Hopelijk binnen 20 jaren wel. Trouwens, wat zou die term eigenlijk betekenen?

#101871

BartVanhauwaert

 

1) Ik vind dat allesbehalve 'nogal voor de hand liggend' Niet alleen zijn verschillende van de zaken die jij opnoemt zijn eerder gevolg dan oorzaak van de crisis, je betoog is ook volledig gespeend van enig cijfermateriaal en gaat helemaal niet in op mijn pertinente vragen.

2) Ik weet niet juist wat hier de relevantie is

3) Juist, en met iedere andere mogelijke oorzaak van de financiële crisis neemt het mogelijke belang van staatsinmening af als voorgestelde belangrijke oorzaak.

4) Dat lijken mij wel heel vage principes waar we nu eigenlijk weinig aan hebben. De duale functie van banken als zowel financier en vermogensbeheerder maken juist dat het volle pond aanrekenen van de consequenties van hun acties politiek onmogelijk is en maatschappelijk onwenselijk. Hier en daar een kleintje overkop laten gaan op kosten van de aandeelhouder is geen enkel probleem. Systeembanken en verzekeraars is een heel ander verhaal. Bovendien is er nog het probleem van 'hoe komen we van hier naar wat er gewenst is' zonder kleerscheuren.

5) Ik bedoelde dat paradijs als licht cynisme. Jij bent zelf ook niet onbekend met dit soort idioom, dus het verwondert me dat je het serieus neemt? Wanneer ik de VS als neo-conservatief noem dan heb ik het uiteraard over de periode in de aanloop naar de financiële crisis.

#101872

BartVanhauwaert

 

@MH : terecht trouwens dat je vraagt wat neoconservatief wil zeggen. Voor mij is het ideologie die economische en militaire staatsmiddelen aggressief inzet om democratie en liberalisme te bewerkstelligen in andere landen. Neo conservatisme zoals ik het definieer is een big-government ideologie juist doordat het leunt op staatsinterventionisme ipv marktmechanismen. Bush tussen 2001 en 2006 was uitermate neo-conservatief.

#101876

Koen Robeys

 

Al die mensen die beweren dat de overheid de schuld was van de crisis zijn doodgewoon nooit binnen een straal van tien kilometer van een financiële markt geweest, en ze hebben nooit zelf meegewerkt aan het structureren en/of verkopen van een derivaat. Ze hebben ook geen begin van een idee *hoe* zoiets in zijn werk gaat.

Ik wel.

Natuurlijk kunnen we proberen in mensentaal uit te leggen hoe dat dan precies zat, maar het blijft een zeer complex onderwerp, en zeker in combinatie met wat ik in een andere context "de weigering te weten" heb genoemd is het niet altijd erg bemoedigend.

Soit. Op mijn site is er een tag met "financiële markten", en als dat allemaal te veel, te moeilijk, te lang en te luid is, dan begrijp ik dat best wel, hoor.

Intussen heb ik ze gewoon *gezien*, die makers van derivaten waarmee je buiten balans - dus *ontsnappend aan de regulering* - instrumenten kon maken waarmee je liquiditeiten creëerde, en die dan weer probeerde te beleggen in assets, naarmate de vorige zondvloed was geabsorbeerd, van steeds mindere kwaliteit. En ik heb er veel, zeer veel horen praten hoe dat goed ging zijn voor de bonussen.

Maar met de hand op het hart, ik heb niet één keer, niet één enkele keer, al die zeventien volle jaren lang, ook maar één handelaar horen luidop nadenken over hoe zijn produkten een goed idee waren omdat de overheden toch het risico gingen dragen.

Ver - geet - het.

Maar bonussen: dat wel, elke dag, verschillende keren per dag. Oh boy, ja.

Het is een 100% ideologisch discours. Ik heb er precies hetzelfde gevoel bij als destijds, tien jaar geleden, toen ik met een zeer verblind links in discussie lag over de vraag of de Aziëcrisis een kapitalistisch manoeuvre was om de armen armer te maken. Het wordt geloofd omdat het klopt met de ideologie, en als het geen enkel verband heeft met de feiten: dan is dat allemaal het probleem van de feiten.

Zelf gezien, zelf meegemaakt, zelf verkocht, zelf bonussen mee verdiend. Maar als iemand *echt* wil geloven (zoals in "credo", en zelfs "absurdum") dat het de schuld van de overheid is: weet je wat? Ga gerust je gang.

Als iemand iets *wil* geloven, dan *zal* hij het geloven. Of had ik dat al eens gezegd?

#101881

Marc Huybrechts

 

@ Bart Vh

1) OK, voor u is het dus niet voor-de-hand-liggend. Dan zal het dus verder moeten uitgediept worden. Welke "zaken" zouden "gevolg" in plaats van "oorzaak" van de financiele crisis zijn? Housing subsidies die bestaan toch al lang, of niet? Hoe zouden zij een "gevolg" kunnen zijn?. Fiscale aftrekbaarheid van hypotheekinteresten bestonden toch ook al lang van voor de crisis. Dus, ook geen "gevolg". En gaat u ontkennen dat die subsidies en die 'tax expenditures' een grote bijdrage hebben geleverd tot grotere schuldratios, zowel bij de overheid als bij de beneficianten van al die overheids-'largesse'? Verder, Fannie M. en Freddy M., als 'producten' van Sinterklaasspelende parlementairen en Presidenten, die bestaan toch ook al lang. En, is het niet zo dat hun activiteiten hadden wel een enorme vlucht genomen in recente jaren onder zowel Bill Clinton als Bush junior? En Fanny en Freddy die mogen toch 'obligaties' uitgeven de facto zonder serieus risico voor de 'investeerders', want de overheid zou ze toch steeds 'recupereren'? Of niet? Onder de "zaken" die ik opsomde zie ik dus geen "gevolgen" van de crisis, maar wel potentiele en/of contribuerende oorzaken. Er zullen ook nog wel een paar andere oorzaken bestaan. Maar, we gaan hier toch geen boek schrijven, hoop ik.

Welk cijfermateriaal zou u nodig hebben om te kunnen begrijpen dat (a) veel van het economische gebeuren berust op 'vertrouwen', dat (b) stijgende schuldRATIOS dat vertrouwen ondermijnen, en dat (c) wanneer een kaartenhuisje ineenstort, het dan ook volledig ineenstort, t.t.z. dat de schuldenaar(s) plots helemaal geen krediet meer kunnen krijgen. Het gaat van 'te veel' naar...niks, met niets tussenin. En ondertussen zitten 'de banken' met 'toxic assets' en alles lijkt wel te bevriezen. Heeft u een betere verklaring voor de dramatische daling in omloopsnelheid van geld en voor het feit dat de cash reserves van vele banken en bedrijven zeer hoog zijn vandaag?

Sorry dat ik niet op uw "vragen" heb gereageerd, maar die vragen hadden weinig of niets te doen met de oorspronkelijke
stelling onder discussie, i.e. dat de overheid een "belangrijke oorzaak" was van de financiele crisis. Niets weerhoudt u van zelf op die vragen van u te anwoorden.

2) De relevantie van mijn tweede punt? Wel, dat zou toch duidelijk moeten zijn! Het is de Sinterklaasmentaliteit van politiekers of, omgekeerd of de keerzijde hiervan, de behoefte of het gesnak van hun kiezers naar een 'Sinterklaas', die verklaart waarom schuldratios zijn blijven oplopen en waarom perverse incentieven werden geschapen (door de overheid). En ja, de kruik gaat zolang te water tot ze barst.

3) OK, er zullen nog wel andere oorzaken zijn, maar de grondoorzaak van de bestaande 'toxic assets' ligt bij de overheid, en meer specifiek bij de activiteiten van semi-publieke 'housing banks' in de VS. Het is daar dat 'de lont werd aangestoken', of dat deze specifieke vertrouwenscrisis is los gebarsten, maar het had ook elders kunnen starten. Verder zou ik zeggen dat er serieuse tekortkomingen waren in de reguleringen van financiele markten, die soms te lax en te gedetailleerd zijn tegelijkertijd, maar dat is een 'secundaire reden'. Die reguleringen zijn geen 'lont of ontsteking' (voor die vertrouwenscrisis), maar eerder latere 'veiligheidscontroles' die gefaald hebben. Dus, nog een andere of verdere overheidsfaling.

4) Nee, die principes zijn niet "vaag", maar wel algemeen. En ze zijn zeker niet altijd gemakkelijk toe te passen of te vertalen in praktische regels. Maar, wanneer u komt beweren dat ze "politiek onmogelijk" zouden zijn, dan komt u eigenlijk mijn tweede punt (Sinterklaas!) bevestigen. Verder, maakt u een nuttig punt met te verwijzen naar het onderscheid tussen banken als "financier" en als "vermogensbeheerder". Daar moeten de financiele reguleringen duidelijk mee rekening houden. Uw idee van "systeembanken" vind ik gevaarlijk, bijna even gevaarlijk als de idee dat enige politieke partij onontbeerlijk zou zijn.

5) Ik denk niet dat 6 jaren voldoende zouden zijn om een cultuur en politiek bestel te kunnen karakteriseren. Althans niet in een democratische context (de doorsnee kiezers zijn daar veel te 'fickle' en ontstandvastig voor). Volgens jouw redenering zou Obama dus nog meer "neo-conservatief" zijn dan Bush, want Obama wil naast het inzetten van militaire middelen ook nog eens massaal meer financiele middelen inzetten in andere landen, en die zijn aanhankelijkheid aan "marktmechanismen" is nog meer verdachtelijk dan die van Bush. Van mij mag je Bush gerust een neo-conservatief" noemen, zolang je maar duidelijk maakt dat hij geen "conservatief" is. GWBush is een do-gooder, met goede intenties van "compassie". Hij wordt dus misbegrepen door al de Europese 'socialisten' - zowel in de partijgebonden betekenis als in de culturele betekenis van dat woord "socialist" - die al lang vergeten zijn dat hun 'democratie' (of wat er nog van over blijft) ook berust op een vorige "aggressieve inzet" van Amerikaanse economische en militaire staatsmiddelen. Wees gerust, ik was me bewust van uw "licht cynisme". Ik heb in echte "paradijzen" langdurig gewoont, inclusief den Belgique, en houd daar omtrent geen illusies meer over.

#101884

BartVanhauwaert

 

@MH

1) Enig cijfermateriaal zou al een start zijn die verder gaat dan je uitleg tot nog toe.

2) Het overgrote gedeelte van consumentenkrediet wordt aangegaan tussen private partijen.

3) Ik wil best aannemen dat overheidsdruk op Freddie en Fannie een rol heeft gespeeld in de toekenning van onverantwoorde hypotheekleningen. Maar zonder vergelijkend cijfermateriaal kan je net zo goed beweren dat de toevloed van buitenlandse fondsen om het handelstekort van de US te dekken met de daaropvolgende historisch lage interest/inflatie combinatie de belangrijkste oorzaak was van de hypotheken-hype.

4) Als je denkt dat het politiek mogelijk was om pakweg citigroup onderuit te laten gaan en de gewone depositohouder met de consequenties daarvan te confronteren dan kan ik enkel maar vaststellen dat we een radikaal andere kijk hebben op de maatschappelijke realiteit. Het is me ook volstrekt onduidelijk wat je bedoelt met 'mijn idee van systeembanken'? Ik heb in deze discussie enkel vastgesteld dat ze er zijn, dat lijkt me niet controversieel?

5) Ik kan enkel maar antwoorden op jou vraag wat ik als neo-conservatief beschouw. Het is totaal niet duidelijk met welke punten van mijn definitie je het niet eens bent. Misschien kan je gedachten ordenen en je eigen tegendefinitie te formuleren?

Dat Obama als een volleerde Reagan economische middelen inzet om niet-democratische staten op de knieën te krijgen is nieuw voor mij.

#101892

Marc Huybrechts

 

@ Bart Vh

1) Cijfermateriaal? Be my guest. Lees artikels in de Review (Federal Reserve Bank of St Louis).

2) Ja, maar daar komen die "toxic assets" niet vandaan. En daar is de vertrouwenscrisis niet begonnen. Echter, eens dat vertrouwen zoek is dan stort de rest in mekaar.

3) Nee, die "toevloed van buitenlandse fondsen" is geen "oorzaak" van de "hypotheken-hype". De oorzaak zit in het subsidiseren van huisvesting en, nog meer, in het langdurig onverantwoordelijk 'gedrag' van Fannie en Freddy. De vermaledijde Bush heeft zelfs een (halfhartige) poging ondernomen om dat gedrag wat in te tomen, maar werd teruggefloten door het Congress (zowel onder Democratisch als Republikeins leidershap). Ondertussen leverden Freddie en Fannie fondsen voor de herverkiezing van corrupte politiekers in Congress. Ja, alles begint (en eindigt) met de 'waarden' die men aaan de haard thuis en op school (in het naief-linkse onderwijs) aanleert.

Maar, uw toevloed van buitenlandse fondsen speelde wel een rol als de 'mirror image' van het grote handelsdeficiet. Dit laatse correleert sterk met het overheidsdeficitiet. We kunnen dus schrijven dat de overheid ook in die tweede (ruimere of macro) zin een belangrijke oorzaak van de (latere) financiele vertrouwenscrisis was.

4) Gewone depositohouders (beneden een hoog niveau van depositos) worden beschermd door een verzekering (met overheidsgarantie). Daar ligt dus geen "politiek" probleem. Het woord "systeembank" komt van u, niet van mij. Ik veronderstel dat u bedoelde dat ze te groot of belangrijk zou zijn om te (laten) falen. Mijn punt is dat het absoluut noodzakelijk is van echte 'kapitalisten' de gevolgen te laten dragen van hun onverantwoordelijk gedrag. Af en toe heeft de maatschappij 'voorbeelden' nodig om de gevolgen van slecht gedrag te kunnen zien. Dat is de "conservatieve" visie. Slecht gedrag blijven verdoezelen of 'goedpraten' is de socialistische of linkse visie.

5) Obama is zeker geen "volleerde Reagan". Reagan's standaard slogan was "Government is the problem". Obama's slogan is "Let's use Government to transform America". O is dus het tegenovergestelde van R, maar de slogan van O bevestigt wel (op ironieke wijze) de waarheid die vervat zit in de slogan van R.

Uw laatste zin is nonsens. Obama wil niemand "op de knieen krijgen" (behalve misschien zijn eigen land, want als volbloed naief-linkse loopt hij rond de wereld met verontschuldigingen). Hij wil wel de rest van de wereld 'helpen'. In dat opzicht is hij al even naief als GW Bush.

#101894

BartVanhauwaert

 

@MH

1) Interessant materiaal dat ik helaas vanwege de omvang nog maar even vluchtig heb kunnen bekijken. Het meeste materiaal gaat (uiteraard) meer over monetair beleid, maar misschien heb je een paar relevante artikelen daaruit die punt ondersteunen die je speciaal wil aanstippen?

2) OK. Nu begrijp ik wat je bedoelt. Je geeft een verklaring waarom de overheid de markt scheefttrekt, maar ik ben eigenlijk op zoek naar een gedegen uitleg die aantoont dat dat scheeftrekken een belangrijke oorzaak was van de crisis.

3) Dit zijn opinies, geen onderbouwingen.

4) Tja, ik kan alleen maar zeggen dat er in 2007 een aantal instellingen (ik noem ze systeembanken) waren waar iedereen die er ook maar iets toe deed (FDIC, de Fed, de President, de President-elect, the comptroller of the currency...) het over eens was dat die too big too fail waren. Ik hecht daar geen waarde-oordeel aan. Ik stel alleen maar vast, samen met de voornoemde instellingen. Zelfs al zou de FDIC verzekering perfect werken (een grote onbekende voor een bank van de grootste orde), dan nog zou de tijdelijke blokkering van de deposito's op zijn minst heel zwaarwegende gevolgen hebben.

Nogmaals ter verduidelijk : ik heb de indruk dat jij denkt dat ik (het bestaan van) systeembanken verdedig. Dat doe ik expliciet niet, ik stel alleen vast dat ze er waren op dat moment.

5) Juist, Obama is dus inderdaad minder neo-conservatief dan Reagon/Bush volgens de definitie die ik voor die ideologie hanteer.

#101899

Marc Huybrechts

 

@ Bart Vh

Misschien vindt ge meer gemakkelijke en overzichtelijke informatie (vooral ook wat Europese "systeembanken" betreft) in de volgende bronnen:

http://www.imf.org/external...

http://www.imf.org/external...

#101918

ivan janssens

 

Het is niet meer dan evident dat de huidige financiële crisis veroorzaakt is door een mix is van overheidsfalen en marktfalen (en van met name van financiële markten) om de eenvoudige reden dat we ook in de V.S. te maken hebben met een gemengde economie. Maar dat betekent ook dat in een zuivere markt we deze crisis niet hadden gehad. Bernard, in Yes Minister, legt het goed uit: "The railroads are perfectly impartial, but whenever you lay the lines, that's the way they go." Zo is het ook met markten in een gemengde economie. Als je ze als overheid in een bepaalde richting stuurt, dan zullen ze die weg volgen. Daar heb je geen cijfers voor nodig.

Aanbevolen lectuur: Panic van Andrew Greenleaf. Deze hedgefund manager beschouwt aandelenmarkten als slecht functionerende markten (veel "noise", weinig kennis), maar toont ook haarfijn aan hoe de overheid deze crisis heeft veroorzaakt.

#101921

steefke

 

M'n beste Koen Robeys, ik denk dat het idee van de Bernanke put iets anders werkt dan jij het voorstelt. Het gaat er niet over of men bij Goldman Sachs bewust dacht aan een toekomstige bailout telkens een fonds van herverpakte kredieten over de toonbank ging. De Bernanke put gaat over het waanidee dat de overheid het falen van de markt moet en kan tegenhouden. Markten falen constant, net als elk ander menselijk instituut. Dat is niets nieuws. Op een vrije markt wordt dat falen echter niet tegengehouden, zodat er een constant leer- en adaptatieproces ontstaat.

Wat bijzonder interessant is: de directe oorzaak van het huidige marktfalen (misplaatst vertrouwen van de financiele industrie in kwantitatieve methodes) is meteen de reden waarom nog steeds te veel mensen vertrouwen hebben in de overheid als bewaker van de economie. Om voorbij deze crisis te geraken, moet je vijftig jaar economisch denken in twijfel te trekken. Maar dat gaat niet zonder hetzelfde te doen met de centrale bank en de overheid als deus ex machina.

Weinig publieke persoonlijkheden zijn zo arrogant dus ons leerproces zit hopeloos vast. De uiteindelijke impact zal des te groter zijn. Van LCTM naar de tech stock bubble, naar de subprime crisis, naar de nationale schuldencrisis, naar totale monetaire ontwrichting.

#101946

johan vandepopuliere

 

Er zijn 2 problemen die moeten onderscheiden worden:

De quick rich schemes via derivatenhandel en andere exponentiële hefbomen die lineair worden ingedamd (dus niet), hebben weinig of niets te maken met de oorspronkelijke idee van kapitalisme, waarbij investering in waardecreatie wordt beloond

Er moet dus regulerend worden ingegrepen, door overheden of beurscontroleurs, dat bonafide kapitalisme niet wordt overwoekerd door speculatie die niets meer met waardecreatie te maken heeft.

Het verdacht maken van dergelijke regulering als "tegen de vrije markt" heeft alleen tot doel de quick rich schemes in stand te houden die leiden tot een happy few van miljardair-speculanten, ten koste van een massa argeloze spaarders.

Daarentegen moet de regulerende instantie zich beperken tot het controleren van derivaten (hetzij door ze te verbieden, hetzij door de correcte exponentiële tegendruk te bieden) en niet de vrije markt op zich inperken, toch niet als het de kaalslag van vrije burgers of staten wil tegengaan;

Een tweede probleem is dat vrije marktwerking die lokale waardecreatie beoogt, maar globale ontwaarding veroorzaakt, soms dermate traag zijn ontwaardende effect ontvouwt, dat de markt geen tijd meer heeft om zichzelf te reguleren. Dit kan gaan over een vernietigd potentieel visbestand, een compleet onwerkbaar openbaar vervoer, of een collectief gezondheidsprobleem door een grote som aan lokale vervuiling.

Voor dergelijke conflicten tussen ogenschijnlijk onschuldig aanwenden van de vrije markt en collectieve schade door mega-multiplicatie, is een regulerende overheid ook aangewezen.

Opnieuw moet die controle-instantie over genoeg intellect beschikken om correcte maatregelen te nemen (verbod op vangst bepaalde vissoorten, beheer van openbare verkeersnetwerken, gebod op luchtfiltering) en geen die op romantisch buikgevoel zijn gebaseerd (verbod op genetische manipulatie, legioenen aan lege bussen, schone lucht kopen).

Helaas blijven we zitten met stellingenoorlogen tussen zgn vrije markthaters of overheidshaters, terwijl we al lang over het punt heen hadden moeten zijn dat beide instanties deel zijn van de ideale lijn.

#101987

Karl

 

@ivan janssens: heb al gegoogled op 'Panic van Andrew Greenleaf' maar niet echt iets gevonden. Help?

Wat mij vooral intrigeert, is dat met het gegeven dat een door overheidsingrijpen ontstane vastgoedbubbel, vervolgens de herverpakkingsmanie van de banken waardoor die bubbel betaald is met echt spaargeld, dat het herstel van de zogezegde bankencollaps door de overheid dient betaald te worden met belastingsgeld = overheidsschuld.

Er zijn hier heel wat waardevolle opiniemakers aanwezig, maar ze hebben teveel dezelfde kortetermijn-ooglappen; aan de unief was mijn lievelingsvak economische geschiedenis, daar leerde ik veel meer dan in alle andere cursussen. Ik leerde er onder meer dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. Leert men niet uit het verleden of wordt er doelbewust gemanipuleerd? Moest ik in charge zijn in de huidige situatie, dan zou ik het laatste doen.

#102015

ivan janssens

 

Logisch, het is Andrew Redleaf. :)
http://www.amazon.com/Panic...

#102034

Govaert Jan

 

Achterhuis is de man die twintig jaar lang de lof heeft bezongen van het marxisme-communisme maar toen de muur viel geen kik gaf en overging tot de orde van de dag alsof er niets gebeurd was.
In plaats van tenminste toe te geven dat hij het verkeerd voorhad.
Deze protagonist van het staatssocialisme is evenals Habermas van zijn eerste draai nog nooit doodgevallen.
Dat schaamteloos gedraai blijkt een voorrecht van links te zijn maar de geloofwaardigheid is dan natuurlijk allang verdwenen.

#102038

minder valide

 

Een vrije markt kan maar ontstaan als iedere persoon gelijkwaardig stemrecht (-plicht) en politieke opkomstmogelijkheid heeft. Geen enkele democratie ter wereld komt dit grondwettelijk "menselijk" recht na!
Ten eerste omdat nog steeds personen zijn met meer dan één ID-kaart "nationaliteit.
Ten tweede zou dan het recht op lege zetelvertegenwoordeging moeten bestaan omdat iedereen zo veel mogelijk bewust zou worden van de politieke noodzakelijkheid binnen de sociale maatschappij. De grootste (politieke) partij in belgie is nu ten tijden van deze onbestuurbaarheid trouwens "eigenlijk" de niet en ongeldige stemmers. Albert II "la vie en roze?" zou daar best ook eens over nadenken!
Ten derde moet een politieke nieuwkomer steeds meer voordrachthandtekeningen ter verkiezingsdeelname (enz...) voorleggen dan de bestaande partijen met gemandateerden.
Geen enkele van deze voorwaarden komt reeds voor bij de traditionelen, de particraten of hoe ge deze f..... (.antasten of .ascisten) ook zou kunnen noemen.
Toch hebben verschillende partijen al pogingen ondernomen om via kartelvorming één of meer van bovenstaande princiepes in te lijven. Doch uiteindelijk zonder afdoend rezultaat. Zo dacht SPa zelfs onlangs nog dat haar kleurling-lid Van Bellingen opvoeren als onafhankelijke op haar desbetreffende kieslijst eieren zou opleveren.
De kiezers heden den dage onderschatten is het domste dat ge kunt doen. Een werkelijke dakloze, armoezaaier, landloper of een dergelijk iemand vrijwillig als lijstduwer kunnen plaatsen kan nog winst opleveren. Op voorwaarde dat hij of zij ook wel degelijk inhoudelijk iets origineels aan de desbetreffende bekende lijst mag aanbrengen.

#102123

bernard

 

Het is erg makkelijk. Om het met Kamiel Spiessens te zeggen, bovenal omdat het niet moeilijk is.

De vraag is : is een vrije markeconomie een utopie?

Het antwoord is : ja.

Komaan. Eén voorbeeld.

Adam Smith bijv was daar een voorstander van. Lees zijn geschriften en je merkt dat ...? OK, veel rare kronkels.

Kijk een andere schrijver, neem Jules Verne. Die is ook nooit in het Middelpunt der Aarde beland, nietwaar.

#102321

bernard

 

Het is hier zo stil.

'k Ga verder met wat aan te bevelen schrijvers.

- Hayek " There's an incomptability between economic competition ( ie themarket) and an extensice system of social services - so long as the organization of these services is not designed in such a way as to make competition ineffective over wide fields".
- Popper " free market is paradoxial. If the state does not interfere then other semi- political organizations, such as monolpolies, trusts, unions , etc may interfere, reducing the freedomof the market to a fiction" Dat de markt is m a w haar eigen ergste vijand . Marx had dat al veel eerder uit de doeken gedaan.

#102348

Questing Beast

 

@Bernard: een volledig vrije markt is een utopie in zoverre dat de meerderheid van de mensen een vrije markt eigenlijk niet wil en het idee van een vrije markt inhoudt dat men deze niet van bovenaf kan opleggen. De reden voor deze onwil is dat de meerderheid van de mensen gelooft in een andere utopie, namelijk deze van de "sociaal gecorrigeerde" of planmatige markt. Het verschil tussen beide utopieën geeft Bouckaert echter aan: de vrije markt is een utopie die strookt met hoe mensen van nature uit ageren, maar die de perceptie tegen heeft (het verschil tussen gelijk hebben en gelijk halen als het ware) daar waar de "gecorrigeerde" markt een utopie is die niet op onderliggende feiten berust, maar op een ideologie en dus steevast leidt tot zogenaamd perverse neveneffecten. Handig hierbij is natuurlijk dat men deze neveneffecten dan aangrijpt om de vrije markt nog wat meer aan banden te leggen; uiteraard met nog meer perverse neveneffecten tot gevolg. Uiteindelijk stort het systeem in elkaar. De huidige financiële crisis is al een stevige kramp die een voorbode is van een dergelijke ineenstorting.
Wat uw citaten betreft: wat u aanhaalt is Hayek's mening t.o.v. een uitgebreid (extensive) systeem sociale diensten. De hamvraag is natuurlijk: moeten bepaalde diensten bestaan indien er geen markt voor is? Op dezelfde wijze worden massaal subsidies uitgedeeld aan bvb. experimentele theatervoorstellingen waar geen hond naar gaat kijken, maar die door één of andere politicus cultureel waardevol worden geacht. Sinterklaas spelen met andermans geld is bijzonder leuk, nietwaar? Wat Popper betreft: op een vrije markt is geen bezwaar mogelijk tegen monopolies, trusts e.d. om de simpele reden dat deze daar uit vrije wil ontstaan, m.a.w. omdat de consument er zijn fiat aan geeft. Stel dat een bedrijf een product op de markt brengt dat zodanig goed is dat niemand bij concurrenten wil kopen, wat is dan het probleem? Een dergelijk monopolie kan immers maar blijven bestaan zolang de consumenten tevreden zijn. Wordt bvb. de prijs te hoog bevonden, dan zullen automatisch toch concurrenten ontstaan, waarna het monopolie ook ten einde komt. Het is net in een planeconomie dat monopolies e.d. een probleem vormen (vandaar ook de huidige allergie ertegen) omdat dezen daar ontstaan doordat de overheid de monopolies een hand boven het hoofd houdt (zie bvb. NMBS) met alle gevolgen (hoge prijzen voor minderwaardige producten en diensten) vandien. Monopolies, trusts, enz. vormen voor een werkelijk vrije markt geen enkel probleem en dus is voor aanhangers van een vrije markt hetgeen Popper zegt onzin.
Ik beveel u in tegenstelling tot Popper en zelfs Hayek dan ook von Mises en Rothbard aan.

#102405

ivan janssens

 

@Questing Beast: Inderdaad, hier is een artikel om depressief van te worden: http://econlog.econlib.org/...

#102407

Koen Robeys

 

Ik betwijfel of het citaat van Hayek correct is. Ik vraag me af of het tweede woordje "an" niet "no" moest zijn. Just asking...

#102414

ivan janssens

 

Inderdaad: het is "no". Maar Hayek maakt een circelredenering: concurrentie is compatibel met een uitgebreid systeem van sociale diensten indien het systeem zo georganiseerd is dat het compatibel is met concurrentie. Korter uitgedrukt: beide zijn compatibel als ze compatibel zijn.

#102416

Questing Beast

 

@Ivan Janssens: bijzonder interessant artikel. Ik ben ook benieuwd naar de volledige studie. Vreemd genoeg kom je bijzonder weinig mensen tegen die er iets op tegen hebben om zelf ergens een winstje uit te slaan. Ik vraag me af of hier de factor jaloezie niet een belangrijke rol speelt. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat jaloezie één van de meest belangrijke menselijke drijfveren is en bijgevolg ook één van de oorzaken van het succes van collectivistische politieke stromingen. Iedereen wil immers gelijkschakeling, solidariteit, afroming van winsten, reglementering, maatregelen en sturing... bij de anderen.

#102417

Koen Robeys

 

Het belangrijkste hier is dat Bernard met zeer geleerde citaten kwam suggereren dat Hayek allerlei zaken tot "incompatibel met de markt" had verklaard, terwijl in werkelijkheid precies het tegendeel het geval was.

Veel ervaring met creationisten (en ik bedoel: véél ervaring) doet me daarbij allerlei vragen stellen. Heeft Bernard *zelf* de tekst vervalst? Is Bernard alleen maar slachtoffer van propagandaverkopers die zo achteloos met citaten strooien dat Bernard het maar allemaal geloofd heeft? Zo ja, is Bernard van plan die bronnen in de toekomst te blijven serieus nemen, of zal hij iets kritischer tegenover die mensen worden?

In ieder geval, het zal nu wel gedemonstreerd zijn dat het niet zo gemakkelijk was als we van Kamiel Spiessens mochten geloven...

#102418

ivan janssens

 

@koen: als je de volledige tekst van bernard leest, denk ik dat het puur om een typo ging...

#102419

ivan janssens

 

@questing beast: http://econlog.econlib.org/...

#102422

Koen Robeys

 

Ivan: misschien kan je even meegeven waar die volledige tekst staat? Ik neem aan dat het The road to Serfdom zal zijn, maar in welk hoofdstuk?

Het is moeilijk te geloven dat "er is geen incompatibiliteit" enkel door een typfout wordt veranderd in "er is een incompatibiliteit" - het letterlijk tegendeel, dus - als daarmee het punt "bewezen" wordt dat de propagandaverkopers zo graag willen maken: "de grote profeten van de vrije markt zeggen zelf dat vrije markt een utopie is".

Er bestaan heelder websites, en ze beslaan bladzijden en bladzijden lang, met vervalsingen van citaten van Darwin en andere grote namen uit de evolutietheorie, die de creationisten telkens weer hanteren om precies dat effect te bekomen: "Darwin (en de andere) hebben zelf gezegd dat de evolutietheorie niet klopt". (Trefwoord: "quote mining".) Ik heb zelf in *tientallen* discussies gelegen met die mensen, dus ik weet wel een beetje wat kwade trouw vermag...

#102426

ivan janssens

 

@Koen: ik bedoelde de post van Bernard. Als je die helemaal leest is het voor mij duidelijk dat hij verdedigers van de vrije markt citeert om aan te tonen dat die verdedigers de vrije markt de ergste vijand van zichzelf vinden. Voor wat het citaat van Hayek dan betreft:

"There's an incomptability between economic competition ( ie themarket) and an extensice system of social services - so long as the organization of these services is not designed in such a way as to make competition ineffective over wide fields"

Het is duidelijk dat die "an" een typo is, anders is het eerste deel van de zin in tegenspraak met het tweede deel. Als de organisatie van sociale diensten de concurrentie ("ie the market") niet ineffectief maakt, hoe kan er dan sprake zijn van een incompabiliteit tussen sociale diensten en markt?

#102427

ivan janssens

 

@questing beast: mensen vinden winst iets vies en beschouwen op dit vlak de markt als een zero-sum-games. Als bedrijven winst maken is het aanvoelen dat zoiets te koste gaat van de arbeiders, de consumenten en maatschappij in zijn geheel, wat natuurlijk onzin is.

Tegelijk mogen we de studie ook niet veralgemenen. Kunnen we er bijvoorbeeld ook vanuit gaan, dat onder de bevolking het geloof algemeen verspreid is, dat de grote fortuinen die sommige verdienen ook een unfaire uitkomst van de vrije markt is? Ik ben daar niet zeker van. De meeste mensen zijn jaloers als hun naaste buur meer verdiend. Maar tegelijk is het vrij algemeen aanvaard dat supersterren goed mogen verdienen. Nu is net dat het gevolg van de vrije markt (winner take all markets). De winsten en de hoge lonen in Wall Street worden wel als unfair beschouwd en dat is nog terecht ook. Daar geldt immers de regel dat risico's nemen wel mooie bonussen kan opleveren, maar dat als het misloopt je gered wordt (too big too fail). Het is dus "heads, I win, tails, you lose", met "you" uiteraard de belastingbetaler. Dat is vanzelfsprekend geen echte vrije markt (door Mises gedefinieerd als een systeem van "profit AND loss"), en ik heb de indruk dat de bevolking dat door heeft.

Dit gezegd zijnde. Ik las enige jaren geleden een artikel van Jeffrey Friedman over Hayek's verdediging van de vrije markt als een spontane orde. Friedman's stelling was dat het menselijk brein niet in staat is om de uitkomsten van de vrije markt te aanvaarden. We voelen er ons ongemakkelijk en machteloos bij. Het is vergelijkbaar met de theorie van de zelfzuchtige genen. De meeste mensen kunnen het niet aanvaarden dat een groot deel van ons zijn en ons gedrag bepaald wordt door ons DNA. Ook daar voelen we ons ongemakkelijk en machteloos bij. Gek genoeg hebben diezelfde mensen vaak minder problemen met een almachtig wezen die vanop een wolk ergens in de hemel aan de touwtjes trekt. Zo is het ook met de vrije markt. Als Friedman's stelling klopt, zal het heel moeilijk zijn om mensen te overtuigen van de weldaden van de vrije markt. We verkiezen immers nog liever een Fuhrer, zoals Martin De Vlieghere terecht stelt.

(Ik denk dat het dit artikel is: http://tomgpalmer.com/wp-co...)

#102428

Questing Beast

 

@Ivan: Ik denk wel dat het menselijk brein fysiek in staat is om de uitkomsten van een vrije markt te aanvaarden (tenzij libertairen mutaties zijn; dat verklaart misschien veel ;-) ), maar dat duizenden jaren indoctrinatie hun tol eisen. Handelaars hebben al eeuwen een slechte naam (Caesar bvb. spreekt minachtend over hen in het allereerste hoofdstuk van 'De Bello Gallico') en 'winst' en 'woeker' waren nogal eens vaak synoniemen. Ik vraag me echter af of dat geen bewuste politiek van de heersende elites was (die tenslotte voor belangrijke voorzieningen van diezelfde handelaars afhankelijk waren) en zelfs vandaag nog is, om met instemming van het grootste deel van de bevolking diezelfde handelaars te kunnen uitschudden. Jij, ik en nog een aantal andere bezoekers van deze en soortgelijke blogs denken na over economie en maatschappelijke organisatie. Onze visies zijn niet altijd gelijklopend, maar we denken er tenminste over na. De grote meerderheid vindt die zaken echter te complex en is niet geïnteresseerd om zich er verder in te verdiepen. Liever wauwelen ze na wat hen in de media wordt voorgekauwd. De term 'opiniemakers' is juist gekozen. Om die reden lopen ze liever, zoals de De Vlieghere in zijn interessante boek stelt, een Fuhrer na, of verkiezen ze van zich te schuilen onder de paraplu van een opperwezen (waar een priesterklasse dan weer garen bij spint). Het zich losrukken uit die intellectuele luiheid is een zeer traag verlopende bezigheid, die zeker niet wordt aangemoedigd. Ik denk dat momenteel de wereldbevolking sneller aangroeit dan het aantal mensen dat werkelijk nadenkt. Er zijn dus nog vele cycli van opkomst en in elkaar storten te gaan vooraleer de boel zal verbeteren.

#102429

Questing Beast

 

@Ivan: ik wil u overigens danken voor het bijzonder interessante artikel van Friedman. Ik moet toegeven dat ik veel van mijn eigen gedrag en denkwijze heb teruggevonden in de kritiek die hij heeft op de intellectuele spreidstand van het libertaire denken tussen a priori en a posteriori argumenten. Stof genoeg voor verdere studie dus.

#102487

bernard

 

Dus:

Is een vrije markt een utopie?

( sorry ' bout that chief , Luc)

#102490

Corse

 

. De Heilige Vrije Markt, het Gouden Kalf van dit tijdvak is geslacht.

De lang verwachte doos van Pandora is open, het kwaad van het neoliberalisme ontsnapt:

De geamperde:

De neoliberale geprivilegieerde klasse, de privé elite of privé nomenclatuur en de religie-elite houden krampachtig vast aan hun oude idealen, zoals ook de communisten dat deden.

Edward Louis Bernays, geb. Wenen, 22 november 1891, hij ontwierp de consumptie samenleving:

De manipulatie van de massa’s, de oorzaken en gevolgen van de valse krediet samenleving:

http://freedocumentaries.or...

http://nl.wikipedia.org/wik...

https://www.youtube.com/watc...

https://www.youtube.com/watc...

De religie van de neoliberale “vrije markt” is ontmaskerd:

· De vrije markt saneert zich nu op kosten van de belastingsbetaler.
· Meer nog dan de belastingbetaler draait de spaarder op voor de crisis.
http://trends.rnews.be/nl/e...
U zet uw geld op de bank en krijgt 1,8 % intrest.
U gaat onder 0 op uw rekening en je betaald 17 % intrest op uw eigen geld!
Dit noem je nog eens keiharde business met eigen (ons) geld??.
· De privaatbank leeft van de kredieten van de burgers.
De privaatbank bekomt echter bijna gratis geld van de spaargelden van de brave burger, legale diefstal wordt dit genoemd.
· Vele jaren heeft de economische elite reuzenwinsten gemaakt zonder participatie, zonder belasting op de geautomatiseerde 24u machinerie en zonder belasting op de handel met lageloonlanden, dit zonder arbeidsduurvermindering, nu moet de gemeenschap vermijden dat ze bankroet gaan door financiële steun, flexibiliteit en ontslagen van arbeiders.
· Pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar, dit om de sociale zekerheid te kunnen blijven betalen?
· Jobs worden weggesneden en inkomens verminderd, omdat het hogere bonussen, absurde aftrekbare voordelen, extreme aandeelhouderuitkeringen en dividenden oplevert voor elite en jetset.
· Het mondiale uitzendkantoor van de economische elite had vrij spel gekregen om de wereld rond op jacht te gaan naar de goedkoopste arbeidskrachten, met delokalisatie van bedrijven, sociale kerkhoven en volksverhuizingen als gevolg.
· De elite, omdat zij nog steeds de meeste vruchten plukken van onze collectieve inspanningen voor onderwijs, infrastructuur, onderzoek enz, deze moeten uiteraard belast worden, verantwoording afleggen en onder strenge controle staan, en zonodig bestraft worden, liefst met dwangarbeid en het confisqueren van eigendom en geld.
· De elite (jetset), slechts 0,2 procent van de bevolking verkrijgt 50% van de totale inkomens in ons land, deze parasieten zijn de oorzaak van een wereldcrisis die zijn gelijke niet kent.
· We moeten eerst het puin ruimen van de gelegaliseerde en achtergelaten private neoliberale Pik-Pocket economie, dan pas kunnen we beginnen aan de nieuwe sociale markt economie.

De economische vrije markt meltdown begint:

Ieder systeem is vergankelijk en gedoemd ten onder te gaan, dus ook vrije markt, dat leerde ons de geschiedenis, het oude liberale concurrentiesysteem heeft zichzelf schaakmat gezet.
Vernieuwing en verandering zijn de pijlers van vooruitgang en evolutie, de geschiedenis herhaald zich, vrije markt is dus een verdwijnend wereldbeeld ten gevolge van een veranderende wereld.

Vrijmarkt zonder staat en controle is onmogelijk, de teugelloosheid van de economie:

Het is als een klok repareren door het binnenwerk er uit te halen.

De VS, wieg van het neoliberalisme implodeert, het rottende en stinkende kadaver “vrijmarkt” wordt per opbot verkocht aan de staat.
Met het verkregen geld van dit stinkende kadaver worden door dezelfde neoliberale criminelen nieuwe criminele bedrijven opgericht, oude wijn in nieuwe vaten, de geschiedenis herhaald zich, de laatste stuiptrekkingen van een systeem in verval!
Neoliberale, libertariers en vrijmarkt rechts-extremisten likken de wonden, de economie zit in de kredietklem.
Honderd jaar perverse vrijmarkteconomie laat zijn sporen achter.
De negatieve nevenwerkingen zijn groter dan het doel van dit systeem.
Laat je de teugels los van een paard dan slaat het op hol, zo ook de vrije markt.
Economie is een middel en geen doel op zich.
Het casino turbokapitalisme kreunt onder de gevolgen van een nooit geziene vrije marktcrisis, natuur en mens herademen uiteindelijk.
Bank, Hypotheek, verzekeringsbedrijven, speculanten, immobilia, risico-initiatief en multinationals hun privaatwinsten zijn voor aandeelhouders en managers, hun privaat verliezen echter zijn voor rekening van de belastingbetaler (Staat)!
Door hun “voorkennis” hebben de witteboordcriminelen alles leeggestolen.
De staat (de samenleving) moet onderandere beslissen in welke mate de economie wordt toevertrouwd aan het mechanisme van de markt van de private sector.
In elk geval moet de staat de privaateconomische spelregels vastleggen, controleren en verantwoording afleggen aan de gemeenschap..

1. De banken niet redden was euthanasie, korte pijn en de dood van het systeem.
2. De banken wel reden is chemotherapie om nog een paar jaar te kunnen verder leven.
3. De banken en vrije markt wel of niet redden, ze zijn uiteindelijk terminaal.

Vroeger beroofde mensen banken, nu beroven banken en multinationals mensen.

Het wereld wijde corrupte en criminele gedrag van deze onbestrafte elitegangsters.
Managers, aandeelhouders, neoliberale en andere witte boorden criminelen (universitaire) roven en stelen wat nog mogelijk is, ze schreeuwen en kreunen, we hebben alles leeggeroofd en we willen nu geld en bonussen van de belastingbetaler!

Wall Street keert 144 miljard dollar uit in bonussen en premies:
http://www.express.be/busin...

De vrijmarkt is zelfregulerend? (lachwekkend)

De regels van de markt moeten niet vrij zijn maar eerlijk!!
Om te geloven in de neoliberale vrijmarktdroom moet je wel slapen!

https://www.youtube.com/watc...
http://michaelmoore.com/boo...

Hebberigheid moet dus toch onder controle gehouden worden.

https://www.youtube.com/watc...

Zolang de wapenhandel in handen van privaatbedrijven blijft zijn oorlogen mogelijk en oncontroleerbaar, vergelijk het met de zogezegd zelfregulerende banken en de zelfregulerende wapen en drug industrie.
Onder het mom van globaliserende financiën hebben de VS banken zich in de totale wereld verweven en het grootste deel van het wereldkapitaal opgesoupeerd met als gevolg een wereldcrisis.
Door deze verwevenheid werd met het spaar en belastingsgeld van iedere wereldburger oorlog gemaakt.
Met wapenhandel en oorlog maken werd hun valse neoliberale schijneconomie recht gehouden naar het voorbeeld van Hitler, globalisme in zijn slechtste vorm!
Het "grootschaligste wereld plan" ooit van de overheid wordt gestart:

Staatsinterventies om het kapitalistische systeem te redden.
Het nationaliseren van privaat banken en andere multinationale bedrijven in de wereld, naar het model van Hugo Chaves van Venezuela, en het heeft resultaten, het enige verschil is dat Hugo Chaves het te kleinschalig ziet in vergelijk met de VS en Europa.
Europa pompte al 3.000 miljard euro belastingsgeld enkel in de financiële sector, spelen met geld van anderen (belastingsbetalers) is plezant.
We zullen met z’n allen eerst het puin van de neoliberale moeten ruimen en dan een groot stuk schijnwelvaart moeten prijsgeven, het welzijn zal daarna uiteraard verbeteren.
De banken laten failliet gaan was uiteraard een natuurlijke liberale selectie van de vrije markt.
Een risicovolle conflict ontstond hiermee dat ook het systeem zou verdwijnen.
Te veel staats en privaat parasieten zouden mee tenonder gaan en een alternatief drong zich op uiteraard, wat voor de behoudsgezinde angstaanjagend was.

Durven vernieuwen, geen schulden bestrijden met schulden.

· Een nieuwe duurzame economie creëren is anders dan de oude economie weer aan de praat krijgen door de kredietzeepbel nog eens nieuw leven in te blazen.
· Europees noodfonds verandert niets aan structurele problemen van Europa.
· Financiële innovatie is slecht en gebaseerd op hebzucht.
· De krediet economie is failliet en innovatie kan dit niet inhalen.
· Schulden bestrijden met schulden, verergert en verlengt alleen maar de crisis.
· Banken, verzekeringsinstellingen, immobilia en geautomatiseerde bedrijven behoren de gemeenschap toe en niet enkele perverse hebzuchtige rijke.

Het verzopen kalf (vrijmarkt) wordt uit de sloot gehaald en gereanimeerd door het staats interventie team:

Het even heropleven van de beurzen, is er nog hoop?
Stiglitz Nobelprijswinnaar Economie noemde het gebruiken van belastinggeld voor de banksector "monsterlijk".

Het nationaliseren van de neoliberale economie in de westerse landen:

Het nationaliseren van Banken, verzekeringsbedrijven, immobilia en risico-initiatief is momenteel groter dan in het socialistische Venezuela, Hugo Chávez loop achter met zijn verouderde ideeën.

De banken zijn de grootste en succesvolste onbestrafte bankrovers en criminelen aller tijden.

http://trends.rnews.be/nl/e...

Hold-ups op de geldvoorraden van de totale planeet worden met belastingsgeld bestreden.

United States of Socialist Republics en de European States of Socialist Republics

Deze kameraden heten u welkom:

http://www.cpusa.org/ http://www.pww.org/ http://www.politicalaffairs... http://www.yclusa.org/
http://www.ustream.tv/recor...
http://www.ustream.tv/recor...

VS bankroet:

https://www.youtube.com/watc...
Laat ons hopen dat de VS neoliberale kanker nog te genezen is met Obamas Chemotherapie!

IJsland bankroet:

http://www.tijd.be/nieuws/o...
Hongarije bankroet:

http://www.trends.be/nl/eco...

Griekenland bankroet:

http://trends.rnews.be/nl/e...

Het bestraffen van bank, hypotheek, krediet, immobilia en andere multinationale bedrijven:

Wilde anarchie op de gevolgen van wilde vrijmarkt of casino kapitalisme is noodzakelijk en daardoor eerlijk tot op het bot!
Afwachten wat de straffen zullen zijn en de teruggave van deze gelden en goederen?
En of deze geen averechts effect hebben en de misdaden (witteboordencriminaliteit) van bank, hypotheek, krediet en immobilia nog aanmoedigen, dit ook door de blanco staatscheques aan de banken en andere!

Madoff krijgt 150 jaar cel
De schade als gevolg van de jarenlange piramidebeleggingen wordt geraamd op 50 à 65 miljard dollar.
http://trends.rnews.be/nl/e...

Op de oude Belgische bankbiljetten stond geschreven:

De namaker wordt door de wet bestraft met dwangarbeid.
Deze bank, speculanten, managers en andere criminelen hebben geld uit het niets gecreëerd, en zijn dus degelijk namakers. (Pik-Pocket)
Voldoende controle en zware gevangenisstraffen (liefst dwangarbeid) zijn noodzakelijk, het gaat immers om diefstal, de grootste hold-up aller tijden, over het terug recupereren van de gelden van deze grootste hold-up aller tijden wordt voorlopig nog niet gesproken!
Dwangarbeid is een geschikt middel om deze elite te bestraffen, ze doen op deze manier iets terug voor de samenleving.
Hun private en andere gestolen goederen en gelden worden door de staat verbeurd verklaart en komen terug aan de respectievelijke eigenaars, de gemeenschap, opgeruimd staat netjes.
Dit is de enige mogelijkheid om iedere staat er bovenop te krijgen en deze crisis te beëindigen.
Er is genoeg geld op onze planeet, het zit enkel op hopen bijéén, op hopen bijéén gebracht door legale diefstal, dat komt er van als neoliberale zelf de spelregels van de samenleving maken, herverdelen is nu het probleem!
Banken hebben zwarte lijsten voor wanbetalers, het wordt tijd dat de “staat” een zwarte lijst voor wanbeleid van bank, hypotheek, verzekeringsbedrijven, speculanten, immobilia, risico-initiatief en multinationals in het leven roept.
Een alternatief is, op elke marktplaats van elk dorp en stad op onze planeet een schavot plaatsen en de koppen van deze (bank, hypotheek, krediet, immobilia, auto en andere multinationale) criminelen in manden laten rollen, er zijn genoeg gedupeerden die met plezier en zonder een zak over het hoofd het schavot willen bedienen!
Een degelijke oplossing voor de volgende 40 jaar!
Het volgende probleem zal zijn dat we niet genoeg manden vinden om deze koppen op te vangen.

Kapitalisme een liefdesverhaal:

http://michaelmoore.com/boo...

Wie bewaakt de bewakers?

De bewakers zijn uiteraard de vertegenwoordigers van de samenleving! (Staat)
Liberalisme is de filosofie van de hoop in een competitieve zelfregulerende periode wanneer het kapitalisme zich in een hoogconjunctuur bevindt.
Fascisme, racisme, fanatisme, wapenhandel, nationalisering, drughandel, mensenhandel en oorlog is de filosofie van de ondergang in een destructieve zelfregulerende vrije marktperiode, wanneer het kapitalisme zich in laagconjunctuur of crisis bevindt.
Het is de enige mogelijkheid die overblijft, spijtig genoeg zijn er veel mensenlevens nodig om deze ellende te ondergaan.
Alle alternatieven zijn onnodig en vooral niet wenselijk, volgens de gegoede burgerij uiteraard:

Weinig verdienen en veel consumeren???
Tja, waar hebben we die fabel nog gehoord? In de VS misschien!
Daar moesten ze dit verschil oplossen met de kredietkaart en zonder gezondheidszorg, Tja…
Met de gevolgen die we nu zien!

De lang verwachte doos van Pandora is open, (de computer) het kwaad ontsnapt:

We komen meer en meer in een virtuele realiteit.
Deze virtuele realiteit is fictief en geen realiteit.
Virtueel rondrazend om de planeet ontstaan uit het niets waarden en onwaarden.
Virtuele cijfers zijn miljoenen keren meer manipuleerbaar dan bijvoorbeeld virtuele letters.
In milliseconden ontstaan, verminderen of vermeerderen waarden met honderden miljarden.

Kunnen we deze Pandora doos open laten, of gaan we er aan tenonder?

Het is vooral de VS die van deze onschuldige computer de doos van Pandora maakte.
De grote bel die de wereldcrisis veroorzaakte zit in deze Pandoradoos.
Door manipulatie en snelheid ontstaat fictie die als realiteit wordt aanzien.
Deze virtuele fictie is oncontroleerbaar, een niet tastbaar materiaal dat enorme effectieve bellen veroorzaakt die de economie ten gronde richten.

Een heropleving of stuiptrekking van de economie?

Enorme bank winsten is een signaal van economische ziekte, dus zeker geen economische gezondheid:

Wall Street keert 144 miljard dollar uit in bonussen en premies:

http://www.express.be/busin...

· Banken leven van de schulden van de bevolking.
· Banken maken dus enorme winsten door het creëren van schuldengeld en tijd.
· Dit door het tekort aan financiële discipline van banken en het gebrek aan financiële controle van de regering.
· Dit schuldengeld is grotendeels fictief en veroorzaakt “de enorme bel”!

Deze hebben als gevolg:

· Strengere regels voor banken, maar ze blijken onvoldoende, deze met het verplicht nationaliseren van banken als gevolg.
· Banken moeten een gezonde winstmarge hebben, maar………..
· Is het niet beter van de particuliere sector te genezen zonder bestraffing van de spaarders.
· Het is een feit dat elite en jetset, met hun instrumenten banken, speculanten en immobilia, “deze illusie luchtbel” gebruiken om snel geld te verdienen, zonder veel te moeten werken.
· Deze luchtbel veroorzaakt economische crisis, werkloosheid, de zogenaamde eigenwoning-drop en de achteruitgang van levensstandaard en koopkracht, de verliezers zijn altijd weer dezelfde: de middenklasse, werknemers en armen.
De totale financiële verwoesting van de vrije markt op komst:

De derivaten:

Warren Buffet noemde ze "financiële massavernietigingswapens".
Vandaag is het wereldwijde financiële systeem uitgegroeid tot een gigantisch casino waar waanzinnig grote weddenschappen worden afgesloten over alles wat maar voorstelbaar is.

Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van, of zijn afgeleid van de prijs van iets anders.
Een derivaat heeft zelf geen onderliggende waarde.
Oorspronkelijk werden derivaten gebruikt om risico’s af te dekken, en de mogelijkheid om verliezen te compenseren.
Derivaten zijn dus niet-gereglementeerd.
Niemand weet precies wat de totale waarde van alle derivaten wereldwijd zijn.
Naar schatting ongeveer 1,5 biljard dollar.
In perspectief, het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten is slechts ongeveer 14 biljoen dollar.
In feite is de totale marktkapitalisatie van alle belangrijke wereldwijde aandelenmarkten slechts ongeveer 30 biljoen dollar.
1,5 biljard dollar is een geldbedrag dat vrijwel ondenkbaar en onberekenbaar is.
Dus wat er gaat gebeuren wanneer deze waanzinnig grote derivatenbubbels opduiken is onzeker.
De waarheid is, het gezicht van de derivaten is zo groot, Warren Buffet noemde ze "financiële massavernietigingswapens", niet overdreven dus.
Het is moeilijk om een inschatting van deze financiële verwoesting te maken, waar we eventueel zouden met kunnen geconfronteerd worden.

Herman Van Rompuy, president van Europa:

http://www.hermanvanrompuy....

Hét kapitalisme is al zestig jaar geleden in Europa vervangen door de sociale markteconomie of het Rijnlandmodel.
Niemand is nog aanhanger van het zuivere kapitalisme.
Dit is wel de crisis van een vorm van financieel kapitalisme, uitgezaaid vanuit de VSA over gans de wereld.
Het kan enkel wereldwijd en Europees aan banden worden gelegd.

De schulden van de wereld per land: (de 10 geboden)

http://www.visualeconomics....

De economische dominante wereldhiërarchie gebaseerd op krediet, aanvang 1946 tot heden.
De Bilderberg groep, de verenging der werelddictators, de vrije markt extremisten.
Deze organisaties zetten mensen (de wereldsamenleving) onder druk: (de schuldeneconomie)

1. Bilderberg groep,.(niet democratisch verkozen) (invloedrijke figuren uit het bedrijfsleven)
2. WTO,…… (niet democratisch verkozen) (Wereldhandelsorganisatie)
3. Wereldbank, (niet democratisch verkozen) (eigendom van haar aandeelhouders) (krediet)
4. De 9.000 hoofdfondsen, de instrumenten van de economische wereld dictators. (krediet)
5. IMF,……… (niet democratisch verkozen) (Internationaal Monetair Fonds) (krediet)
6. Europa…… (Hulp en krediet voor landen in nood) (krediet)
7. Nationaal politiek (democratisch verkozen worden betekend niet democratisch regeren)
8. Privaat banken en staats banken. (krediet)
9. Burgers. (krediet)
10. Volgende generatie, eerst het krediet betalen van de vorige generatie!

Analyse van wat is krediet: (het is de toekomst verschuiven naar het heden)

Een bank leent geld van mensen die willen sparen en geeft hen daar een zeer kleine intrest voor.
Een bank verkoopt in principe dit geld aan een duurdere prijs als het eigelijk waard is. (winst)
De terugbetaling van deze verkoop van geld geschiedt meestal in maandelijkse afbetalingen.(tijd)
Krediet is geld dat momenteel nog niet verdiend is, maar reeds wordt omgezet naar materiaal en arbeid in de huidige tijd.
Je kan dus een huis, dorp, stad en fabriek bouwen dat 30 jaar later eerst volledig afbetaald is.
Krediet is geld dat wordt onttrokken uit de toekomst, dit om het nu te gebruiken.
Krediet is geld dat nog moet verdiend worden, maar reeds nu verkregen wordt door overeenkomst, mits borg indien er niet terug betaald kan worden.
De bank blijft eigenaar van de gekochte goederen en de reeds verkregen arbeid tot de laatste afbetaling of tot een borgstelling heeft plaats gehad.
De bank leeft van de kredieten van de burgers, ze bekomt echter bijna gratis geld van de spaargelden van de brave burger, legale diefstal door legale banken wordt dit genoemd.
Het verschil tussen legale en niet legale diefstal is: de straf bij “niet legale diefstal”, de rest is identiek hetzelfde.
Gedogen is de brug tussen legaal en illegaal, het valse neoliberalisme.
Gedogen betekend: accepteren, dulden, goedkeuren, toestaan.
Drugs, belastingsparadijzen, prostitutie enz, deze zijn uit dezelfde valse neoliberale familie.
Krediet is geen vermeerdering van de geldhoeveelheid, het is geld omzetten naar afbetaling en tijd, het is dus degelijk geld ontrekken uit de toekomst.
Je kan geen geld blijven onttrekken uit de toekomst, in de kredietbel gaat zoveel water tot ze barst.
De grotere effectieve geldhoeveelheid wordt pas verkregen na afbetaling van de toekomstige krediet looptijd.
Kunnen we door krediet, de toekomst blijven verschuiven naar het heden, dit alles om vooral materieel sneller en misschien beter te leven?
Indien ik nu reeds het huis van mijn toekomstige achterkleinkinderen bouw, hebben zij dan een beter leven, of beperkt krediet zich enkel tot het hedendaags privaat leven.
Mag ik vandaag het lot van mijn achterkleinkinderen niet afzekeren, of gaat dan de zin van mijn eigen leven dan verloren?
Indien je genoeg geld hebt, dan heb je geen krediet nodig, je behoort dan tot elite of jetset.
De koek van het kapitalisme is reeds verdeeld, een klein stuk kan je nog uit de toekomt halen, met als (af) betaling uw leven, partner, familie, vrienden en uw verstand uiteraard.

Een illustratie van het absurde denkpatroon van 'het liberalisme:

Er is voor zover ik weet geen enkel moment geweest, sinds de jaren 30 dat de privaat faling van bedrijven in Vlaanderen zo groot was, 1.000 per maand!
Er zijn geen data die het tegendeel aantonen.
Het doel van de staat is privaat bedrijven te redden???
Dit voor het behoud van het kapitalisme en de vrije markt???

Belastingsgelden van burgers gebruiken voor het redden van:

Privaat banken, kredietsystemen, verzekeringen, immobilia en multinationals.
Laat het kapitalisme bankroet gaan, de oorzaak was hebzucht, geen probleem!
We moeten alternatieven vinden, er zijn er genoeg.

Besluit:

Ieder systeem is vergankelijk en gedoemd ten onder te gaan, dus ook vrije markt kapitalisme, dat leerde ons de geschiedenis.
Vernieuwing en verandering zijn de pijlers van vooruitgang en evolutie, de geschiedenis herhaald zich.
Vrije markt kapitalisme is dus een verdwijnend wereldbeeld ten gevolge van een veranderende wereld.

IERLAND? IS DIT EEN GRAP OF OM TE HUILEN?

Ierland was een proefstation, een proefkonijn voor het neoliberalisme.
Ze gingen de eeuwenlange schapenboeren eens naar de moderne wereld katapulteren.
Evolutie was niet meer nodig, wij kunnen met geld en schulden (opdringen) alles bereiken!
We zetten de Ieren in fabrieken, burelen en magazijnen en laten ze consumeren, we laten ze van hun prachtige land een storthoop maken omwille van het consumentisme.

Gevolg:

Geen enkel land heeft kans op slagen zonder de “natuurlijke evolutie” te passeren, evolutie is nu éénmaal de moeder van alle zijn.
De nu terug op hun poten gevallen schapenboeren moeten 100 jaar schulden terug betalen voor deze neoliberale modernismen gril.

Toekomst:

We zullen dit prachtig volk weer 100 jaar moeten missen is de nieuwe wereldevolutie.
Met veel geluk horen en zien we ze misschien nog eens op Eurosong met hun enorme cultuurliederen.
Bedankt in ieder geval beste elite en jetset voor deze “economische faling” met dit prachtige volk en hun ongelooflijke cultuur.
Het doet me een beetje denken aan de bikini eilanden, bij het uitproberen van de eerste waterstofbom.

Bikini atol, Marshall eilanden:

http://www.inzichten.nl/top...

De staat wordt momenteel geruïneerd door de privaat:

8 op 10 burgers worden momenteel gefinancierd door een staat die niet over eigen productie middelen beschikt, wat een serieuze handicap is voor de staat.

60 % van de consumptie producten komt uit woeker handel met lageloonlanden zonder eigenproductie, (China, India enz.) zeer weinig inkomen voor de staat.

Geautomatiseerde bedrijven draaien 24 op 24 uur voor de productie van consumptie middelen met zeer weinig inbreng voor de staat, (de gemeenschap)

Hoe kan zo een systeem blijven functioneren?
Meer economische groei?

· Meer kredieten omzetten naar de toekomst?
· Meer afval naar de toekomstige generaties overbrengen?
. Geld bijdrukken.
· De natuur meer belasten?
· De mens tot zijn 80 jaar laten werken?
· Oorlog maken?
· Waterstofbommen uitproberen?
. Handel met lageloonlanden tot alle geld op is?

U zegt het maar, mogelijkheden genoeg, kwestie van vrije keuze van elite en jetset, kwestie van smaak ook natuurlijk.
Het valse concurrentieliberalisme heeft zichzelf schaakmat gezet.

#102506

fcal

 

Oef, zelden zo'n zielig betoog gelezen. Het kostte me heel wat tijd. Het staat niet alleen. Sinds de Oudheid heeft men met eendere zogenaamde mysteriën aller aard te kampen. En dit is ook zo'n gelijkaardig geval. Er valt bij de desbetreffende gelovigen weinig tegen te doen. De mensheid is nu eenmaal behept met dergelijke waandenkbeelden, die een onvermijdelijke beschavingsstilstand en verarmoeding inluiden. Enfin, bedankt voor de waarschuwing!

#102515

QuestingBeast

 

@fcal: ik ben het volledig met u eens. Het aantal mensen dat een (eventueel lichtjes verwaterde) versie van Corse's betoog aanhangt is inderdaad zeer groot. Dat ze zonder de/het afschuwelijke kapitalisme/vrije markt/consumentisme/concurrentie/... zelfs nog geen broek aan hun kont zouden hebben, daar staan ze niet bij stil. Ach, ik sluit mij maar aan bij een uitspraak van Herman Schueremans die ik in de Tijd las: "you can't fight stupidity".

#102531

Corse

 

Crisis en oorzaak:

Privaat bedrijven:

· De 2 op 10 mensen die nog door privaatbedrijven gefinancierd worden hebben zeer weinig te betekenen.
· Het gaat om de winsten die hierbij gemaakt worden door deze privaat bedrijven.
· De winsten van deze privaat bedrijven bedragen ongeveer 50 % van de totale inkomens in ons land, deze winsten gaan slechts naar 0,2 % van de bevolking.
· Deze slechte verdeling van geld is de oorzaak van deze crisis, het is grenzeloze neoliberale winstaccumulatie voor enkele.
· Er is geld genoeg maar het is slecht verdeeld, het geld zit op hopen samen en verstoort het evenwicht van onze samenleving.
· Banken gebruiken de intresten van de spaargelden van de gewone burger voor het uitbetalen van hogere bonussen, absurde aftrekbare voordelen, extreme aandeelhouderuitkeringen en dividenden voor elite en jetset.

Door automatisering en handel met lageloonlanden, waardoor massale eigen bedrijven failliet gaan, daardoor ontstaat:

1. Werkloosheid.
2. Loonsverlaging.
3. Kredieten kunnen niet betaald worden, bankbeslag van huizen enz.
4. Arbeidsduurverlenging. (werken tot 67 jaar)
5. Werkende mensen die arm zijn.
6. Slechte koopkracht.
7. Massale faillissementen.

De staat:

· De staat is totaal overbelast door 8 op 10 burgers financieel te moeten voorzien en wil daarbij nog het oude kreupele vrije marktsysteem recht houden door kapitaalinjecties in bodemloze vaten te spuiten van (banken, multinationals, verzekeringen, landen enz)
· De belastingsgelden voor deze bodemloze vaten werden normaal voorzien voor het welzijn van de gewone burger: (betaalde arbeidsduurverkorting en vervroegde pensioenen).
· De sociale belastingsgelden opgespaard door de brave burger worden hierdoor verkwanseld met als gevolg dat de gewone burger langer zal moeten werken voor veel minder geld.

Gevolg:

Laagconjunctuur.

De privaateconomie en de staat hebben zichzelf hierdoor schaakmat gezet, het consumeren verminderd of valt stil..

Wat moet veranderen?

De conclusie is hieruit zeer snel te trekken of je moet dom zijn!

#102532

Corse

 

Het einddoel, een volledig geautomatiseerde economie:

Ons einddoel een volledig geautomatiseerde economie, hier heeft de mens en zijn totale samenleving zijn hoogste doel bereikt “zijn einddoel”, de totale samenleving kan zich nu volledig wijden aan de essentie van het leven zelf, het welzijn.
Geluk, automatisering en innovatie is momenteel het gemeenschappelijke doel van de mensheid dit om zo snel mogelijk meer vrije tijd te bekomen.

De essentie van het leven zelf:

Het opvoeden van kinderen, sporten, reizen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, ethische en morele waarden enz.

Economie en werken is in de éérste plaats een middel en geen doel op zich:

· Door automatisering zijn arbeid en productie niet meer met elkaar verbonden.
· Er ontstaan twee economieën die niets met elkaar te maken hebben, de geautomatiseerde privaat economie en de staatseconomie.
· De staatseconomie heeft enorme onkosten, ze moet 8 op 10 burgers financieren.
· De vruchten, van de geautomatiseerde privaat economie zijn grotendeels voor enkele, deze zijn: aandeelhouders, managers, eigenaars van bedrijven, speculanten en kaderpersoneel die samen bedeeld worden met bedragen die alle verbeelding tarten, exuberante bonussen, absurde aftrekbare voordelen, extreme aandeelhouderuitkeringen – dividenden enz.
· Deze duale economische samenleving creëert nog een veel grotere kloof tussen rijk en arm.
· Het is deze kloof die de laagconjunctuur veroorzaakt, een ongelijke verdeling van geld.
· Door automatisering van privaatbedrijven komen veel werkkrachten vrij die door de staat overgenomen worden, dit om vooral in de dienstensector enz. te worden opgenomen.
· Momenteel worden 8 op 10 mensen reeds gefinancierd door de staat, vele zijn ambtenaar en ook vensterkijkers, dit om de betaalde arbeidsduurverkorting in al zijn vormen te vermijden.
· De energie die verspild wordt om deze nutteloze arbeid mogelijk te maken is stupide en kost meer dan de betaalde vrije tijd zelf.
· Innovatie, onderzoek en ontwikkeling hebben als doel meer betaalde vrije tijd, maar zeker niet dat mensen moeten werken tot hun 70 jaar.
· De Bilderberg groep, de economische dominante verenging van werelddictators heeft hiertoe besloten om de planeet vrij te houden voor elite en jetset, ze vrezen dat door te veel betaalde vrije tijd er een overrompeling van toerisme, criminaliteit enz. zou ontstaan door de massa’s, WikiLeaks geheime documenten, nieuwe wereldorde, organisatie van de massa’s.
· Deze gedwongen arbeid en bezigheidstherapie druisen in tegen alle mensenrechten en democratie, dit heeft nog zeer weinig met essentiële economie te maken.
· Wie creatief is schept werkloosheid en meer vrije tijd, dit door automatisering, technologische vooruitgang en innovatie.
· De overblijvende arbeid (vooral in de dienstensector) kan eventueel via een beurtrol evenredig verdeeld worden, deze moet tevens zo snel mogelijk geautomatiseerd worden.
· Deze werkloosheid is geen kanker maar simpelweg de vrucht van deze creativiteit, wie iets van economie kent weet dat, Marx is dus verouderd.
· Hoge lonen geven de impuls aan bedrijven om te automatiseren en te moderniseren wat hun sterk maakt om te concurreren, verhuizen naar lage-loonlanden is daardoor niet noodzakelijk.
· Hoge lonen hebben immers voor bedrijven altijd de drang naar automatisering en modernisering bevorderd, wat voor onze totale samenleving een zeer goede zaak is!
· De huidige samenleving die steeds meer geautomatiseerd geraakt, is als een machine die steeds meer werklozen, armoede en vensterkijkers produceert, een tegenstelling die zal moeten veranderen hoe dan ook.
· Machines, automatisering en innovatie moet mensen vrij maken, vroeger op rust kunnen gaan en minder uren werken, niet het verhuizen van bedrijven naar lageloonlanden en daardoor sociale kerkhoven achterlaten en volksverhuizingen en racisme uitlokken.
· Handel met lageloonlanden moet zwaar belast worden, zodat onze bedrijven levend blijven.
· De eigenaars van de private geautomatiseerde economie, die 24u op 24u consumptiemiddelen produceren zonder werkkrachten, deze zullen de vruchten van deze automatisering moeten delen, hoe dan ook, er is geen andere oplossing!
· Het individu groeit immers naar een steeds omvattender zienswijze waardoor ook z’n medemens wordt gezien als een gelijkwaardig individu en niet als een vijand, slaaf of onderdaan, als deze basiskennis ontbreekt, dan zal de symbiose tussen meerdere individu’s niet gezien worden en is het ieder voor zich, het zogenoemde doorgeschoten individualisme.
· Deze eigenaars, de elite & jetset, slechts 0,2 procent van de bevolking verkrijgt 50% van de totale inkomens in ons land.
· België is reeds gesplitst in: 98,8 % relatieve arme en 0,2 % extreem rijke.
· Geen kredieteconomie is duidelijk beter, teugelloos krediet is economische zelfmoord.
· Financiële innovatie is slecht en gebaseerd op hebzucht.
· Financiële innovatie is geen economie, maar enkel een instrument voor een profitariaat met als doel: niet werken en zeer veel geld verdienen op kosten van andere, de beurs, immobilia verzekeringen, handel met lageloonlanden, m.a.w lucht verkopen zonder veel arbeid.
· De rest van de ambachtelijke arbeid gebeurt in lageloonlanden aan hongerlonen liefst door kinderen en zonder sociale zekerheid, de vrucht van deze valse globalisering, concurrentie is daardoor niet meer mogelijk, of we moeten uiteraard enkel robots laten werken.

Kapitalisme in verval: (de wet van oorzaak & gevolg)
(economie is een middel, en geen doel op zich)

De drie soorten valse vrije markt economie in België: (economie is hier een doel op zich)

1. De witeconomie in België wordt voorlopig overgenomen door de legale maffia:

· De productie in lageloonlanden, zonder participatie voor de gemeenschap.
· De handel met lageloonlanden, zonder participatie voor de gemeenschap.
· Totaal geautomatiseerde bedrijven in eigen land, zonder participatie voor de gemeenschap.
· Slecht 2 op 10 mensen in België worden gefinancierd door de privé.

2. De zwarteconomie, grotendeels in handen van ambtenaren en Europese vreemdelingen:

· Sociale zekerheidsgelden worden op deze manier aan de gemeenschap onttrokken.
· Deze zwarteconomie heeft in België een verdienste van 61 miljard euro.
· http://www.vandaag.be/binne...

3. De illegale economie: grotendeels in handen van de illegale maffia:

· Drugs, wapenhandel, mensenhandel, prostitutie, orgaanhandel, gokwereld, bloeddiamanten enz. (omzet onbekend)
· Sociale zekerheidsgelden worden op deze manier aan de gemeenschap onttrokken.
Hidden Face of Globalization

https://www.youtube.com/watc...

Nike Chairman Phil Knight with Michael Moore

https://www.youtube.com/watc...
Kinder arbeid:

https://www.youtube.com/watc...

Echte vrijheid is:

Ieder mens op onze planeet moet kunnen doen en laten wat hijzelf wil, de rest is valse vrijheid.
Als een ander mens uw leven bepaald, dan is dat valse vrijheid.
Iedereen echt vrij en gelukkig, dat is het gemeenschappelijke doel van de mensheid, het instrument daarvoor noemt geautomatiseerde economie, economie is een middel en geen doel op zich.

Voorbeeld van alternatieven voor werken:

Sporten, reizen, even ontheemen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, tijd maken om goed en gezond te eten en drinken, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen, tijd besteden aan familie en vrienden enz.

Het is een beetje een instelling, mensen die hoofdzakelijk gebonden zijn aan werken en in niets anders geïnteresseerd zijn dan: “werken” en ook niets anders kennen, omdat we ons einddoel de totaal geautomatiseerde samenleving nog niet bereikt hebben, ze leren het wel, laat ons hopen dat de evolutie snel genoeg is.
Het is een beetje zoals op pensioen gaan, de één valt in een zwart gat en sterft van verveling doordat hij niets anders kent dan werken, hij heeft ook nooit iets anders geleerd, de andere heeft nooit tijd en beleeft de prachtigste tijd van zijn leven, dit doordat hij nu al zijn tijd kan besteden aan de zin van het leven, anders heeft het leven uiteraard geen zin en is zinloos!
Ieder individu moet kunnen gebruik maken van de vruchten van technologie, automatisering en innovatie.
Ieder individu zal op termijn voorstander zijn voor minder werk, en zeker niet voor meer werk.
Het uitbuiten van mens door mens gehoord hiermede tot het verleden, de volledig geautomatiseerde economie staat nu ten dienste van de totale samenleving.
Onze voorbeeld modelsamenleving met gelijke rechten voor iedereen kan zich hier volledig ontplooien.
Welke ideologie of levensbeschouwing de mens ook heeft, zolang het de samenleving maar voorwaarts brengt en dit in evenwicht met de natuur, dit nieuwe denken bepaald onze toekomst en zorgt voor een economische wereldstabiliteit.
Onze huidige economie is slechts een moment in de tijd, een evolutie op weg naar de echte vrijheid voor iedereen.

De weg naar de volledig geautomatiseerde samenleving mag echter niet geplaveid zijn op:

Mensenrechtenschending, uitbuiting, milieuvervuiling, oorlogen, revoluties en verloren slavengeneraties.
Indien we over genoeg intellect en vernuft beschikken, dan is tijd en de weg daarheen korter.
De elite, de rijke op onze planeet leven reeds lang in dit stadium, op kosten van andere uiteraard.
Het is: “het einddoel” de volledig geautomatiseerde samenleving die de mens van hard labeur bevrijd, daardoor zelf zijn tijd kan indelen en doen en laten wat hij zelf wil, en daardoor echt vrij kan zijn.
Laat ons duidelijk zijn, leven kan uiteraard niet enkel werken zijn, het is vooral “niet” de enige zaligmakende bezigheid. (When robots cain make robots)
Ongecoördineerd werken en ongecoördineerde consumptie zonder duurzaamheid veroorzaken verloren generaties die de zin van het leven gemist hebben en ons milieu vernietigen.

Risico’s:

Er zijn mensen die staakten en protesteren voor verandering en verbetering, dat houd bepaalde risico’s in.

Niet schuldig:

Dat sommigen te dom, slecht opgeleid, de staat of syndicaten altijd als schuldige zien, liever in hun luie zetel blijven zitten en niet opkomen voor de rechten van de mens, dit kan op het eerste gezicht wraakroepend lijken, nochtans betalen deze burgers ook belastingen, lopen hun kinderen school, wensen zij verzorging in de ziekenhuizen, willen zij pensioen op latere leeftijd, willen ze inspraak via een openbaar onderzoek in een rechtsgeding enz, we leven nu éénmaal in een georganiseerde samenleving en gelukkig niet in de individuele jungle waar het recht van de sterkste en slimste heerst, voorbeeld VS.
Onze samenleving heeft nu éénmaal mensen die zich niet willen sociaal organiseren, en daar ook het nut niet van inzien, maar deze personen willen wel mee van de voordelen profiteren en worden al eens: hypocriet, lafaards, Judas, valserik of verraders genoemd.
De verworvenheden na de verandering en verbetering worden al snel als vanzelfsprekend aanzien.
De evolutie die voorafging aan verandering en verbetering is zeer snel vergeten.

Geschiedenis:

Niemand mag zich daar illusies over maken, alle momentele verworvenheden zijn door onze voorouders gedurende honderden jaren afgedwongen van elite en jetset, beetje bij beetje, niets is gegeven of verkregen, alles is met het mes op de keel afgedwongen.
Voor deze eeuwenlange rooftochten van uitbuiting, diefstal en slavenarbeid, hardlabeur en om onder het juk van deze uitbuiters onderuit te komen zijn vele slachtoffers (doden) gevallen.
Er zijn trams en bussen omgedraaid, enorme stakingen en betogingen georganiseerd, syndicaten gecreëerd, arbeidsvoorwaarden afgedwongen door stakingen en betogingen enz.
Door veel geduld bereikte de slak de ark, onze huidige samenleving met zijn sociale rechten, vangnetten, gezondheidszorg, sociale voorzorg, automatisering, robotisering, machines en andere systemen.

De afbouw van de arbeidsintensieve economie:

De afbouw van de arbeidsintensieve economie is te vergelijken met de afbouw van de landbouw, koolmijnen en auto-industrie.
We moeten ons geen illusies maken, het arbeidsintensieve industriële tijdperk is voorbij, het tijdperk van de arbeidsarme en materiaalarme industrie is aangebroken.
Onze huidige half geautomatiseerde economie is niet de waarheid in laatste instantie maar zij is de weg naar onze toekomstige volledig geautomatiseerde economie, in 2025 zal onze samenleving ongeveer zijn einddoel bereikt hebben, een verdere perfectionering van deze totale automatisering zal natuurlijk noodzakelijk zijn.
Automatisering brengt in de eerste plaats dat fysische arbeid tot het verleden zal behoren, daarna zware psychische arbeid en tot slot alle arbeid.

Overgang van half naar volledig geautomatiseerde economie:

Tijdens de huidige overgang van half naar volledig geautomatiseerde economie moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat onze sociale vangnetten behouden blijven, na deze overgang
zijn deze sociale vangnetten niet meer noodzakelijk vermits er een grondige herverdeling van rijkdom in onze samenleving zal plaatsvinden.
In de overgangsperiode naar de totaal geautomatiseerde economie zullen de oplossingen voor armoede en extreme privaat rijkdom moeten worden vastgelegd in onze grondwet.

Door verenigde krachten van:

Ondernemers, wetenschappers, machinebouwers, ingenieurs en arbeiders kan onze economie zich verder automatiseren.

De “huidige” volledig geautomatiseerde bedrijven:

De “huidige” volledig geautomatiseerde bedrijven en handelaars stellen geen of weinige mensen te werk en maken ontzaglijke winsten, deze dienen meestal voor privé gebruik, deze winsten veroorzaken extreme privaat rijkdom, dit op zijn beurt veroorzaakt extreme armoede, de wet van oorzaak en gevolg.

Geen zelfinbreng:

Eigenaars, managers en aandeelhouders zijn geen supermensen, supermensen bestaan niet.
De zelfinbreng van de eigenaars, aandeelhouders en topmanagers van deze geautomatiseerde bedrijven is zeer gering en de beloning daarvoor te extreem groot, dit veroorzaakt een slechte verdeling van geld, rijkdom en grondstoffen in onze samenleving en destabiliseert onze economie.
Deze economische dictators en despoten belasten daardoor onze samenleving en remmen ontwikkeling en beschaving af.
Het verzuim van de elite en jetset om te herverdelen kost de gemeenschap jaarlijks honderden miljarden.

Extremisme voorkomen:

Om dit extremisme, (niet herverdelen) te voorkomen moeten we onze basis wetgeving veranderen en aanpassen aan de moderne tijden.
Het is een feit dat we in deze overgangsperiode toch naar een andere soort oplossingen voor de werkloosheid, armoede en extreme privaat rijkdom zullen moeten zoeken, want de huidige samenleving die steeds meer geautomatiseerd geraakt is als een machine die steeds meer werklozen en armoede produceert, een tegenstelling die zal moeten veranderen hoe dan ook.

De naam werkloosheid moet veranderen:

De naam werkloosheid zal moeten verbannen worden uit ons denken, de huidige naam werklozen zal vervangen worden door de naam:

“Mensen die reeds de vruchten benutten van de resultaten van de volledig geautomatiseerde economie” woordelijk afgekort: R.V.G.E mensen, na geruime tijd geniet uiteraard de totale samenleving van deze volledig geautomatiseerde economie.
U mag nog gratis willen werken, als men u niet nodig heeft, dan kan je niet werken.
Het enige dat je kan bereiken is dat ze een overgebleven bestaande arbeider vervangen door jou.
Je kan nog verder gaan, je wil dit bedrijf betalen om er te mogen werken, dan zeggen ze nee, wij willen geen aalmoezen en wij willen vooral geen zinloze arbeid.

Voorkomen:

Om te voorkomen dat in de nabije toekomst (vermoedelijk het jaar 2025) slechts 0,2% van onze samenleving beschikt over 95% van onze volledig geautomatiseerde economie, rijkdom, wetenschap en grondstoffen en daardoor beschikt over een enorme extreme privaat rijkdom die enkel voor privaat doeleinden wordt gebruikt, daarvoor moeten we onze huidige wetgeving aanpassen, we kunnen bv. een belastingsysteem ontwikkelen dat de bestaande wereldrijkdom herverdeelt en daardoor economische wereldstabiliteit garandeert.

Bestaand huidig belastingsysteem veranderen naar overgangsbelastingsysteem:

Als we voor bedrijven een gouden tapijt uitleggen om te investeren in het buitenland, dan moeten we niet schrikken dat onze bedrijven verhuizen naar het buitenland.
Dit nieuwe belastingsysteem mag de drang naar automatisering niet hinderen en zeker geen verhuizingen van onze economie naar de gekende uitweg (lage-loonlanden) teweegbrengen.
Hoge lonen geven de impuls aan bedrijven om te automatiseren en te moderniseren wat hun sterk maakt om te concurreren, verhuizen is daardoor niet noodzakelijk, dit is voor onze totale samenleving een zeer goede zaak!

Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden maar niet simpeler.

Belastbaarheid Automatisering Te werk stelling
A extra hoge tarifering bedrijfsverhuizingen naar lage loonlanden tewerkstelling verdwijnt, sociaal kerkhof.
B hoog tarifering huidige totaal automatisering geen tewerkstelling
C middel tarifering huidige half automatisering kleine tewerkstellingsgraad
D laag tarifering huidige minimum automatisering grote tewerkstellingsgraad
E zeer lage tarifering of vrijstelling dienstensector intensieve tewerkstellingsgraad

Belasting verlaging:

Uit een grondige Duitse economische studie blijkt:

Nog nooit in de geschiedenis heeft belasting verlaging en r.s.z verlaging geleid tot een merkbare verbetering van de economie.
Duitse en andere economen op de planeet komen tot dezelfde conclusie.
Belastingsverlaging is een vals neoliberaal principe voor meer winst en minder herverdeling.

Oplossing en alternatief: (zo eenvoudig is het)

Eventueel het gebruik van twee soorten geld:

1. Privaat geld, voor de verloning van arbeid en initiatief, inkomensverhouding van 1 op 4.
2. Handelsgeld, om het handelen mogelijk te maken, ongelimiteerd.
1. Privé uitkeringen:

Dit systeem is met de huidige banktechnologie perfect mogelijk.
Je kan voor privé gebruik niet betalen met handelsgeld.
De banken keren maandelijks aan privé personen enkel privé geld uit.
Een inkomensverhouding van maximum 1 op 4.
Een minimumuitkering van: 2.000 Euro per individu.
Een maximumuitkering van: 8.000 Euro per individu.

2. Handelsgeld:

Geld om te handelen door bedrijven en staat is ongelimiteerd.

De politieke chirurgen:

De politieke chirurgen die dit werk willen doen, zijn de grondleggers van onze toekomst, het nieuwe denken en de nieuwe wereld.
Europa kan deze etterende kanker van bedrijfsverhuizingen naar lage loonlanden nog beperken en extreme rijkdom en extreme armoede nog verhinderen, laat ons hopen dat de terminale kanker van Amerika nog te behandelen is.
Misschien kunnen we rekenen op de intelligentie van de eigenaars van de bestaande totale vrije markt economie, ze kunnen ook vrijwillig hun extreme privaat eigendommen schenken aan de totale samenleving en afzien van hun eigen denkwereld van extremisme en eigenbelang, in onze moderne tijden is extreme privaat rijkdom en armoede taboe, dit extremisme moet vermeden worden, het remt elke vorm van beschavingsgroei af en heeft enkel eigenbelang tot doel, vrijwillig schenken is de beste manier uiteraard, dit om in de toekomst nogmaals revoluties, terrorisme, oorlog en genocide te voorkomen, zij die het verleden niet herinneren zullen het opnieuw moeten beleven.

Ook *de elite & jetset moeten leren flexibel zijn:

Ook de elite en jetset moeten leren flexibel zijn, zoals iedereen, herverdeling van rijkdom en kapitaal leren aanvaarden in onze moderne samenleving.
Tot de nomenclatuur van een land behoren de geprivilegieerde klasse, maw. de economische, ambtelijke en religie-elite zij zijn de happy few, de bevoorrechte.
Het maken van misbruik van onze democratische open samenleving kan niet, elke samenleving op onze planeet heeft spelregels, om een open samenleving te garanderen moet men deze spelregels respecteren.

Overleven door de extremen en excessen weg te snijden:

Wil onze half geautomatiseerde economie overleven, dan moeten we haar kankergezwel van extremen en excessen wegsnijden, deze zijn:

Extreem privaat kapitaal dat enkel benut wordt voor private doeleinden, extreem grote privaat landerijen, extreem grote privaat woningen, extreem grote privaat tweede en derde woningen enz, extreem grote en dure privaat auto’s, extreem grote en dure privaat boten en jachten, extreem grote en dure privaat vliegtuigen, extreem privaat kapitaal enz.
Misbruikers:

Diegenen die deze extreme hoeveelheid privaat kapitaal gebruiken of misbruiken zijn meestal extreme decadente mensen en hebben ook extreme hobby’s zoals:

Roze balletten, seks fuiven, pedofilie, jacht op wezen, drugs, mensenhandel, wapenhandel, mensen uitbuiting, kindermoord, incest, verkrachting, partnerbedrog enz.
Want de nevenwerkingen van vrijmarkt veroorzaken decadentie, extravagantie en moraalverval en deze moeten gecompenseerd worden uiteraard.
Geen vraag geen aanbod:

Indien er geen vraag naar deze onmenselijke excessen en decadentie was, dan is er ook geen aanbod, het samenspel van extreme rijkdom en extreme armoede veroorzaakt deze wandaden en destabiliseert onze economie!
Zoals we nu reeds weten nemen zelfs de vertegenwoordigers van onze religies deel aan dit decadent extremisme.

Besluit:

Laten we onze Europese beschavingsvorm en samenleving hoogwaardig maken, en daarbij afzien van elke vorm van extremisme!!!

Hoe automatiseren:

Als we de samenleving verder automatiseren met ecologische energie dan is er een milieu probleem minder.

· Gaan we door het automatiseren niet te ver weg van de essentie van het leven, dat is natuurlijk ook de vraag.

· En is automatisering niet sowieso de allesvernietigende factor en niet enkel die van de energie die men hier voor nodig heeft, of mogen we het kind niet met het badwater weggieten.

· Moeten we automatisering, voor de productie van grotendeels overbodige consumptie goederen niet afbouwen?

· Moeten we de automatisering voor de productie van noodzakelijkheden voor de totale gemeenschap niet uitbreiden, voor het welzijn van eenieder.

· Zijn kleine robots die stofzuigen, tafel afruimen, (afwasmachine, wasmachine en droogkast vullen en ledigen) niet noodzakelijker dan de productie van gesofisticeerde wapens?

· Is het niet beter enkel degelijke kwaliteitsproducten en geen wegwerpproducten op de markt te brengen, dit onder strenge controle, en vooral geen nutteloze producten.

· Als deze allesvernietigende factor (zinloze overconsumptie) in sneltempo ons ecologisch evenwicht en daardoor onze gezondheid vernietigde, kunnen we daar dan niet beter mee stoppen of gaan we door tot de grote catastrofe.

· Ja we kunnen we met een beperkte en juistere automatisering een beter leven leiden!

Dit zijn toch wel vragen die we ons kunnen stellen zonder dat we ons dictatoriaal behandeld voelen.

Er moet een verschil zijn tussen:

· Productie om de productie is niet duurzaam, het is zinloos vergankelijk materialisme, dit om zinloos geld te verdienen om weer zinloos te consumeren..
· Productie is een middel en geen doel op zich.
· De drang naar innovatie voor nuttige, creatieve en duurzame productie, dit voor het belang van de totale samenleving, dit moet primeren.
· Nuttige duurzame productie zonder verspillende energie, milieuvervuiling en verloren mensentijd.
· Ja, we willen automatisering, maar zeker niet ten kosten van mens en natuur.
· Van de vruchten van automatisering moet iedereen kunnen gebruik maken, niet enkel elite en jetset!

Einddoel:

Spijtig genoeg zitten we nog in een evolutiestadium:

Waarbij we ons einddoel de volledig geautomatiseerde samenleving nog steeds niet bereikt hebben, we kunnen niet anders (sommigen wel)
De weg naar de geautomatiseerde samenleving is eigelijk verloren tijd voor diegenen die aan deze weg timmeren.
Ook al doen ze dit met alle motivatie en met volle inzet, het zijn echter noodzakelijke verloren generaties.
Met alle respect voor diegenen die aan deze noodzakelijke weg timmeren uiteraard, men kan en mag deze vooral jonge mensen niet demotiveren.
Het leven is eigenlijk te kort voor aan deze evolutieweg te timmeren en we hebben ook zelf dit evolutie stadium niet gekozen, we zijn er in geplaatst in deze tijdrekening, “we hadden geen keuze”.
Het huidige leven van de mens wordt spijtig genoeg nog steeds enkel mogelijk door de arbeid en door de verwezenlijkingen van vele miljoenen mensen in het verleden en het heden.
Laat ons hopen dat daar zo snel mogelijk een einde aan komt door de verwezenlijking van de totaal geautomatiseerde economie.
Het leven heeft nochtans genoeg andere creatieve zaken te bieden, werken moet absoluut niet.
Het is vooral “niet” de enige zaligmakende bezigheid.

Primaire behoeften: (de noodzaak)

Wonen, voeding, mobiliteit, kleding, energie, tijd maken voor goede opvoeding van kinderen, studies, ethische en morele waarden respecteren enz.

Secundaire behoeften: (de zin van het leven)

Sporten, reizen, even ontheemen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen, tijd besteden aan familie en vrienden, enz.

Tertiaire behoeften: (voorzorg)

Voorzorg voor: werkloosheid, werkonbekwaamheid, ziekte, handicap, ongeval, pensioen, kindergeld en het laatste vangnet eventueel OCMW.

Besluit:

· 8 op 10 mensen worden gefinancierd door de staat momenteel.
· 2 op 10 mensen worden slechts gefinancierd door de privaat economie.
Toekomst, binnen de 2 jaar worden: (2012)

9 op 10 mensen gefinancierd door de staat.

Er zijn 3 mogelijkheden om de crisis te verslaan:

1. (8 op 10) mensen worden gefinancierd door de staat momenteel, dit is onhoudbaar vermits de staat maar gedeeltelijk zelfbedruipend is. (Gedeeltelijk communisme) Wanneer de staat de geautomatiseerde economie overneemt is er geen probleem, de economie en de tijd is er nu rijp voor. (De zelfbedruipende staat)

2. De eigenaars van de private geautomatiseerde economie, die 24u op 24u consumptiemiddelen produceren zonder werkkrachten, deze zullen de vruchten van deze automatisering moeten delen, hoe dan ook, er is geen andere oplossing!

3. Oorlog, naar het voorbeeld van: (de jaren 1930, Hitler) er wordt een enorme wapenindustrie gecreëerd en oorlog gevoerd, dood en vernieling brengen werk!

Natuurlijk leveren werklozen, OCNW betaalde, invaliden en gehandicapten een bijdrage aan onze economie, ze consumeren.

De economie bestaat uit 3 deelfactoren, samen maken ze de economie uit:

Factor 1: Consumptie:

Consumptie maakt 1/3 van onze economie uit.
8 op 10 mensen zijn door de staat gefinancierde personen, het zijn goede consumenten.
Door wie deze consumenten gefinancierd zijn heeft geen belang.

Factor 2: Arbeid:

Arbeid maakt 1/3 van onze economie uit.
De niet geautomatiseerde sectoren verlangen nog steeds menselijke arbeid.
De staat is de grootste werkgever en tevens de grootste financier van alle burgers.

Factor 3: Productie:

Productie maakt 1/3 van onze economie uit.
Al dan niet geautomatiseerd, deze verlangen nog steeds deels menselijke arbeid.
Of de productie in handen van privaat aandeelhouders is, of in handen van aandeelhouders van de gemeenschap, dat maakt niets uit, het is het bedrijf dat efficiënt moet werken.
Het is niet omdat iets geprivatiseerd is, dat het vanzelf gaat, zeker niet, bewijs is de maandelijkse 800 privé bedrijven die in ons land failliet gaan.

Huidige tijd:

8 op 10 mensen worden momenteel gefinancierd door de staat, dat kost een pak geld.
Privaat bedrijven kunnen geen mensen meer te werk stellen door automatisering.
Innovatie door privaat bedrijven kan de automatisering niet inhalen.
8 op 10 mensen worden gefinancierd door de staat, het zogenaamde valse communisme.

Kleur bekennen: (de staat en iedereen hypocriete Belg moeten maar eens kleur bekennen)

1. Ofwel Communisme, en de staat is zelfbedruipend en neemt de privé over.
2. Ofwel markteconomie, meer mensen moeten initiatief nemen en zelf ondernemen.

Op weg naar het communisme met een menselijk gelaat:

1950: De jaren 50, toen werden 5 op 10 burgers gefinancierd door de staat.
2010: Nu worden er 8 op 10 burgers gefinancierd door de staat, dit door automatisering.
2015: Er worden 9 op 10 burgers gefinancierd door de staat, dit door ¾ automatisering.
2020: Er worden 9,5 op 10 burgers gefinancierd door de staat, dit door bijna totaal automatisering.
Staatsgefinancierde werken grotendeels in de dienstensector.
Nog slechts een minoriteit werkt in de privé-sector.
0,2 op 10 burgers zijn elite en jetset, de eigenaars van private bedrijven (economie).

Uitgespuwd door privé bedrijven, terug opgeslokt door de staat:

De werknemers die door de automatisering van privaatbedrijven worden uitgespuwd worden door de staat terug opgeslokt, wat uiteraard het probleem verleggen is en niet het probleem oplossen, het is blijven draaien in de verouderde vicieuze cirkel.
Wie creatief is schept werkloosheid en meer vrije tijd, dit door automatisering, technologische vooruitgang en innovatie.
Deze werkloosheid is geen kanker maar simpelweg de vrucht van deze creativiteit, wie iets van economie kent weet dat, Marx is dus verouderd.
Werkloos is zeker geen scheldwoord, maar het is een modern en duurzaam privilege gebruik te kunnen maken van de vruchten van automatisering en innovatie.
De mens moet leren zich op andere creatieve manieren te uiten dan enkel met werken.
Het ontwennen van het werken, daardoor kan de mens nu echt beginnen leven, de zin van het leven.

Deze drie wetgevingen moeten veranderen om de huidige crisis te bestrijden:

De staat wordt momenteel geruïneerd door de overblijvende privaat bedrijven en handel:

8 op 10 burgers worden momenteel gefinancierd door een staat die niet over eigen productie middelen beschikt, wat een serieuze handicap is voor de staat. (Wetgeving moet veranderen)
Dagelijks komen er nog vele burgers bij door automatisering, modernisering en robotisering.

60 % van de consumptie producten komt uit woeker handel met lageloonlanden zonder eigenproductie, (China, India enz.) zeer weinig inkomen voor de staat en enorme winsten voor enkele privaateigenaars. (Wetgeving moet veranderen)

Geautomatiseerde bedrijven draaien 24 op 24 uur zonder werknemers voor de productie van consumptie middelen met zeer weinig inbreng voor de staat, (de gemeenschap) en enorme winsten voor enkele privaateigenaars. (Wetgeving moet veranderen)

De huidige dienstensector:

De huidige dienstensector is in veel opzichte een gecreëerde sector die voortvloeit uit een genezingsproces van de samenleving, dit zonder of bijna geen preventie.
In de éérste plaats hebben we een gezond volk nodig, in de tweede plaats een goede gezondheidszorg en dienstenzorg.
Een gezond zelfstandig volk met voldoende automatisering heeft veel minder diensten nodig.
De preventie die nodig is om meer wetenschappelijk een gezond volk te creëren is natuurlijk anders dan de totale vrijheid om te produceren en te consumeren wat men wil om zo de valse vrije keuze te stimuleren dit om weer meer te consumeren.

Preventie en een gezonde verfijnde samenleving voor iedereen:

1. Het is de giftige van de niet giftige paddestoelen kunnen onderscheiden.
2. Het is de niet giftige van de gezonde paddestoelen kunnen onderscheiden.
3. Het is de gezonde paddestoelen van de speciaal gezonde paddestoelen kunnen onderscheiden.

De huidige dienstensector groeit om de door automatisering overbodige arbeider uit de privé sector terug in het staatsarbeidsproces te krijgen.
Niet alleen betekent dit een groei van de overheidskosten en onnodige arbeid maar tevens induceert het steeds meer onzinnige overconsumptie die moordend is voor het milieu.
Onze creativiteit heeft beslist veel voordelen in functie van het creëren van meer betaalde vrije tijd.
Wanneer we dat niet ten volle begrijpen dan keert zich deze creativiteit tegen onszelf, het is de natuurwet van na inspanning volgt ontspanning.
Dit is geen pleidooi om creativiteit en de technologische evolutie aan banden te leggen, het is een pleidooi om ons gezond en logisch boerenverstand aan te wenden.

Wat is de zin van het leven:

Sporten, reizen, even ontheemen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen, tijd besteden aan familie en vrienden, enz.

Verschil:

Het huidige verschil met de jaren 50 is dat 3 op 10 burgers meer gefinancierd worden door de staat, dit door automatisering van de privé bedrijven.
Het verschil in toename door automatisering zal dus 4 op 10 mensen zijn, vanaf de jaren 50 kort na de oorlog tot 2020, dus automatisering over een tijdspanne van 80 jaar, wat een normale evolutie is.

De privé vrije markt eigenaars, elite en jetset leeft op koste van de staat:

Vrije markt kan enkel inspelen op economische veranderingen als de 8 op 10 staatsgefinancierde burgers hun producten bij hen kopen.
Het is zonder staatsparticipatie of eigendom van bedrijven een zeer duur project voor de staat.
Voor de privaat bedrijven is dit uiteraard het beste systeem, omdat ze enkel de voordelen meenemen en geen nadelen, de grote meerderheid van de burgers wordt gefinancierd door de staat uiteraard.
De geautomatiseerde bedrijven die instaan voor de productie van het land zijn slechts eigendom van 0,2 % van de bevolking, maar zij verkrijgen wel 50 % van het totale inkomen van ons land.
Binnen drie jaar zijn er 9,5 op 10 mensen gefinancierd door de staat.
Dat je een zeer kleine minoriteit van 0,2% elite en jetset niet kan overtuigen om democratisch over te gaan tot staatskapitalisme is logisch uiteraard, de eigenbelangen en hun apartheid primeren.

Zo zie je maar dat Vrije marktkapitalisme duidelijke dictatuur is, een extreem totalitair systeem.
Toekomst: (onzeker)

De belastingen op de half en volledig geautomatiseerde bedrijven (24u machinerie) moeten nog afgedwongen worden om zo arbeidsduurverkorting in al zijn vormen te verkrijgen.
Het zal niet eenvoudig zijn om dit af te dwingen, dit alles “voor” we in het tijdperk van de volledig geautomatiseerde industrie binnen stappen.

Wie produceert consumptie middelen in ons land:

De machines die voor ¾ volledig geautomatiseerd zijn, ¼ van deze productie wordt nog steeds bijgestaan door manuele arbeid, arbeiders dus.
Deze machines die 24 op 24 uur consumptie middelen produceren in België zijn privaat eigendom van een zeer kleine minoriteit, 0,2 % van de bevolking die daar 50 % van de verdiensten van België aan over houden.
We spreken hier over de Belgische productie van consumptie middelen die ongeveer
25 tot 35 % van de totaal door Belgen geconsumeerde middelen uitmaakt.
De rest (ongeveer 60 %) is Europese en wereldhandel, dus buitenlandse handel, voor het handelen van handelaars zijn er weinig of geen werknemers noodzakelijk.
Handelen door aankoop in lageloonlanden brengt enorme winst op, met beperkte onkosten.
Handelen is enkel koop en verkoop, dit zonder belemmeringen wat betreft valuta waarde, integendeel de Euro is momenteel de sterkste en meest stabiele munt en is ideaal voor wereld handel.

Valutawaarde boycot en handelsboycot:

Als we zien dat de oude U.S.S.R. gedurende 90 jaar enkel de staat als producent had en dit zonder inmenging van de privaat productie en dat de oude U.S.S.R ook daar niet aan failliet gegaan is, waar wel door de voor hen zeer dure buitenlandse handel, door de “valutawaarde boycot” omdat een land normalerwijze enkel voor maximum 40 % aan eigen consumptie middelen produceert en de rest (ongeveer 60%) verkrijgt door buitenlandse handel.

Geen privaat initiatief nodig:

Als we zien dat landen als Wit Rusland, Cuba, Venezuela momenteel functioneren enkel door staatsproductie en zonder de inmenging van de privaat productie, dit uiteraard mede door de automatisering en innovatie, maar tevens ook met een enorme “valutawaarde boycot” die zeer slecht is voor de buitenlandse handel.
Een staat kan wel degelijk zelfbedruipend zijn zonder of met eigen productie middelen.
Zonder productie middelen is uiteraard een handicap die wordt gecompenseerd met belastingen.
De staat is uiteraard de gemeenschap, de consumenten, zij zorgen voor de productie afname door consumptie, en maken mede de productie mogelijk door arbeid.

De druk op het economische vat (België) wordt alsmaar groter:

· 1.070 bedrijven failliet deze maand.
· 7.400 bedrijven failliet dit jaar. 2010

De handelsbalans geraakt meer en meer uit evenwicht.
Overdreven buitenlandse handel ondermijnd altijd het eigen (nationaal) productie proces:

1. Dit door een tekort aan innovatie en organisatie.
2. En vooral door goedkopere productiemiddelen (grondstoffen) en arbeid uit het buitenland.
Men kan niet concurreren tegen een land als China of India die arbeidsvoorwaarden en milieuvoorwaarden uit de Middeleeuwen hebben.

Dat de 0,2 % eigenaars van bedrijven en handelaars in België, 50 % van alle verdiensten van België bekomen, dat is stupide.We spreken hier over de Belgische productie van consumptie middelen die ongeveer
25 tot 35 % van de totaal door Belgen geconsumeerde middelen uitmaakt.
De rest (ongeveer 60 %) is Europese en wereldhandel gevoerd door handelaars. (koop en verkoop)

De schulden van de wereld per land: (de 10 geboden)

http://www.visualeconomics....

De economische dominante wereldhiërarchie gebaseerd op krediet, aanvang 1946 tot heden.
De Bilderberg groep, de verenging der werelddictators, de vrije markt extremisten.
Deze organisaties zetten mensen (de wereldsamenleving) onder druk: (de schuldeneconomie)

1. Bilderberg groep,.(niet democratisch verkozen) (invloedrijke figuren uit het bedrijfsleven)
2. WTO,…… (niet democratisch verkozen) (Wereldhandelsorganisatie)
3. Wereldbank, (niet democratisch verkozen) (eigendom van haar aandeelhouders) (krediet)
4. De 9.000 hoofdfondsen, de instrumenten van de economische wereld dictators. (krediet)
5. IMF,……… (niet democratisch verkozen) (Internationaal Monetair Fonds) (krediet)
6. Europa…… (Hulp en krediet voor landen in nood) (krediet)
7. Nationaal politiek (democratisch verkozen worden betekend niet democratisch regeren)
8. Privaat banken en staats banken. (krediet)
9. Burgers. (krediet)
10. Volgende generatie, eerst het krediet betalen van de vorige generatie!

https://www.youtube.com/watc...

https://www.youtube.com/watc...

Monetair fonds of Unie:

Indien de Economische en Monetaire Unie (EMU) van Europa, de Chinese, Russische en Indische munt opwaarderen naar een reële waardeverhouding van 1 op 1, dan zijn alle problemen opgelost!
De handel met China en India valt stil, vermits eigenproductie goedkoper wordt dan het importeren van goederen.
Er komt automatisch terug meer eigenproductie, meer bedrijven, minder werklozen en betere koopkracht.
De vicieuze cirkel is rond, we hebben terug hoogconjunctuur.
Deze handigheid komt uit de trukendoos van het monetair fonds en werd gedurende 80 jaar gebruikt tegen de communistische landen USSR, Oostblok en Cuba om hun economie te boycotten, waarom nu niet met China en India?
(Dit laatste hadden wij zelf uiteraard geflikt en we zijn er ook zelf na 60 jaar het slachtoffer van geworden)

Wordt dit systeem bewust niet gebruikt of is oorlog een beter systeem?

Het tijdperk van communisme met een menselijk gelaat is aangebroken, dit systeem is enkel nog mogelijk en noodzakelijk: (verzekerde toekomst)

Door automatisering, innovatie en buitenlandse handel zijn de private eigenaars van de industrie 0,2 % van de bevolking niet meer relevant, ze zijn een storende factor in het economisch geheel geworden, ze houden vooruitgang en vernieuwing tegen door hun verouderde ideeën en hun extreme privaatinkomens die herverdeling en vooruitgang belemmeren.
De regels van de markt moeten niet vrij zijn maar eerlijk!!

Wat is de zin van het leven:

Sporten, reizen, even ontheemen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen, tijd besteden aan familie en vrienden, enz.

Crisis:

Er was geen crisis tot de privaatbanken (de Wallstreet criminelen) voor honderden miljarden Euro’s waardeloos kredietpapier verkochten.
Deze privaatbanken zijn verweven en geglobaliseerd, de privaatbanken van de rest van de planeet moesten gered worden met “belastingsgeld”. (belastingsgeld dat de staat toegehoord en diende voor sociale zekerheid, betaalde arbeidsduurverkorting in al zijn vormen en het welzijn van alle burgers)

Resultaat:

Het belastinggeld is op, de gewone burger mag werken tot kort voor zijn dood, omdat de pensioenen niet meer kunnen betaald worden.
Dit heeft natuurlijk niets met levensverwachting te maken uiteraard.
De lonen moeten omlaag om te kunnen concurreren tegen de lageloonlanden China, India, Brazilië.
Concurreren tegen deze lageloonlanden is natuurlijk onmogelijk, dit door het evolutieverschil.
Onze markt moet uiteraard afgeschermd worden tegen deze lageloonlanden zonder sociale structuren.
We kunnen de klok geen 50 jaar terugdraaien om ons aan de valse concurrentie aan te passen van deze lageloonlanden.
De markt niet afschermen is puur wanbeleid en onkunde om niet te willen afstappen van een totaal verouderd vals concurrentiesysteem zonder structuur.

Moderne samenleving:

Machines, automatisering en innovatie moet mensen vrij maken, vroeger op rust kunnen gaan en minder uren werken, niet het verhuizen van bedrijven naar lageloonlanden.
Geen handelaars die lageloonmaterialen op onze markt dumpen en onze bedrijven tot faillissement dwingen en daardoor sociale kerkhoven achterlaten en volksverhuizingen en racisme uitlokken.
Het oude liberale concurrentiesysteem heeft zichzelf schaakmat gezet.
De overblijvende arbeid kan eventueel via een beurtrol evenredig verdeeld worden over alle burgers, zo simpel is het, wat we nodig hebben is meer betaalde vrije tijd.

Meer nog dan de belastingbetaler draait de kleine spaarder op voor de crisis:

http://trends.rnews.be/nl/e...

#102534

Karl (niet ingelogd)

 

@Corse: je hebt het hier en daar wel horen waaien, maar de wind die je er zelf bijmaakt is maar weinig fris. Je oplossingen zijn ad-hoc interventies die alles nog veel erger maken. Laat gewoon de markt zijn zin doen en laat er ons met onze overheidspoten af blijven. En zie dan eens.

#102541

ivan janssens

 

Even terug on topic, en weg van de autistische epistels van Corse. Ik vrees dat de vrije markt inderdaad een utopie is. En zelfs een onrealistische utopie (de term "realistische utopie" is afkomstig van de Britse socioloog Anthony Giddes, de ideoloog achter de "third way" van Tony Blair). Ik geef maar twee redenen:

1) we zijn "hardwired" om veel vertrouwen te hebben in paternalistische autoriteit. We worden hulpeloos geboren, kunnen niet vetrouwen op onze instincten zoals dieren, en roepen daarom om bescherming. Onze ouders bieden die, en later vertrouwen we vanuit deze gewoonte op de overheid (de "nannystate"); (http://praxeology.net/invis...)

2) de gepriviligeerde klassen of kasten (ambtenaren, intellectuelen, journalisten...) zijn tegen de vrije markt omdat ze in een echte vrije markt minder macht en impact hebben en minder verdienen:

"we have enormously increased public subsidies to support a class of people, namely intellectuals and academics, many of whom seem insistent on spreading the myth that markets are bad and government is good. When incomes become dependent on government largesse, professors and other intellectuals risk developing an inbuilt bias against the capitalist system, devoting publicly funded time to finding non-existent or small imperfections in markets, and discovering benefits to government activities that are more theoretical than real"

(http://www.claremont.org/pu...)

Als de vrije markt een utopische utopie is, kortom, is dat preciet te danken aan intellectuelen als Hans Achterhuis.

#102554

Werner Tomison

 

Nee, vrije markt is gewoon de situatie die voortvloeit uit de wensen van alle consumenten.
Geen enkele particulier, organisatie of bedrijf heeft dwangmatig toegekende privileges.
Beweren dat vrije markt utopisch is, is bijgevolg even idioot als beweren dat een samenleving een utopie is.

Waarom zijn sommigen er dan tegen?
Omdat ze dwang nodig hebben om iets te kunnen kopen dat anderen hebben geproduceerd.

#102597

Corse

 

De nevenwerkingen van vrijmarkteconomie en de moderne consumptiemaatschappij.

Is degeneratie het einde van het evolutie proces?
Oorzaak van gedegenereerd erfelijk materiaal der verschillende moderne geciviliseerde volkeren.

Toxische besmetting door middel van de voedselketen: (opname door de spijsvertering)

§ Insecticiden: insectendodend chemisch bestrijdingsmiddel.
§ Pesticiden: om planten, groenten en fruit tegen onkruid en ongedierte te beschermen.
§ Herbiciden: chemisch bestrijdingsmiddel om specifiek onkruid te bestrijden.
§ Smaakstoffen: (kunstmatige)
§ Kleurstoffen: (kunstmatige)
§ Hormonen: door vee kunstmatige of natuurlijke hormonen toe te dienen kan de productie van vlees en melk worden vergroot.
§ Storten en verbranden van consumptie artikelen, verpakkingen enz.
§ Radioactieve fall-out en straling door ongevallen (Chernobyl) (opruimen van de reactor?)
http://nl.wikipedia.org/wik... zaterdag 26 april 1986
§ Radioactieve fall-out en straling militair: atoomproeven, wapens (Irochima, Nagasaki)
§ Britse Windscale 1957 atoomwapenfabriek (het opruimen van de reactor zal pas in 2060 klaar zijn)
http://nl.wikipedia.org/wik... https://www.youtube.com/watc...
Niemand heeft het recht om de volgende generaties op te scheppen met het huidige atoomafval, dit is immoreel, we brengen op deze manier alle kosten in de toekomst.
Het veroorzaakt massaal kanker door contaminatie van grondwater en milieu.
De politieke verantwoordelijke voor de opslag van atoomafval moeten zwaar bestraft worden.
Alternatieven:
Solarzelle auf Pflanzenbasis:
https://www.youtube.com/watc...
Kraftwerk Sonne:
https://www.youtube.com/watc...
§ Militaire chemische bestrijdingsmiddelen voor natuur en mens (wapens).
§ Radioactieve afval (mondiaal 3.650 ton nucleair afval per jaar)
§ Grondwater, rivier, zeewater en lucht vervuiling veroorzaakt door de mens.
§ De grootste bodem, grondwater en watervervuiler is kunstmest, nitraten en fosfaten belasten rivieren met toxisch grondwater, tevens vissterfte tot gevolg.
§ GGO (Bedrijf Monsanto) genetisch gemodificeerde organismen, granen, blanke en zwarte haver, gerst, maïs, suikerbieten, cichorei, enz.
§ Ongezonde werkomstandigheden, deze bestaat in duizenden soorten.

Dioxines in België:

§ Dioxinen zijn ongewenste bijproducten van voornamelijk verbranding van organisch materiaal. (fijnstof)
§ De bovenlaag van de bodem is de belangrijkste bron voor de vervuiling met dioxines, lood en het insecticide DDT deze komen van nature niet in de bodem voor, dit geldt voor het gehele land en niet enkel voor regio's, de kip is de ideale vervuilingmeter of bio-indicator.
§ Omdat een kip voortdurend in de bovenlaag van de bodem pikt zitten in eieren van scharrelkippen 3 tot 5 keer meer dioxine dan toegelaten.
§ De eieren bevatten ook te veel dioxineachtige pcb's en in mindere mate zware metalen zoals lood.
§ Volgens de Vlaamse biomonitoring-wetenschappers is wellicht meer dan de helft van de kankergevallen bij ons te wijten aan zo'n vergif, het is in lage dosissen aanwezig is in ons milieu, we nemen het veelvuldig en onzichtbaar in.
§ Er is altijd meer geld voor het achteraf behandelen van ziekten dan voor het voorkomen ervan, preventie is daardoor noodzakelijk!

Bodemverontreiniging in België:

§ Op vele plaatsen is de bodem verontreinigd door industrie, bemesting en gebrek aan riolering.

Waterkwaliteit in België:

§ In Antwerpen en Brussel is het slecht gesteld.
§ Gebrek aan degelijke riolering, zuivering en controle maakt van onze wateren: zee, rivieren en grachten een cloaca. (al dan niet illegale lozingen)
§ In Wallonië is de waterkwaliteit uitstekend.
§ Het kunnen drinken van zuiver water is een deel van onze vrijheid, de rest is valse vrijheid.
Milieu vervuiling, toxische besmetting: (inhaleren door middel van de longen)

§ Uitstoot van micro partikels door alle soorten van industrie (luchtvervuiling door kleverig fijnstof)
§ Uitstoot van micro partikels door privaat auto’s. (2007: 800 mil. auto’s, 2030: 1,6 miljard)
§ Uitstoot van micro partikels door vracht en personen verkeer te land, lucht en water.
§ Uitstoot van micro partikels door verwarming van gebouwen.
§ Inhaleren van micro partikels door actief en passief roken.
§ Ongezonde werkomstandigheden in alle soorten van industrie en andere.
§ Luchtvervuiling veroorzaakt een gat in de ozonlaag en daardoor U.V concentraties die vooral huidkanker veroorzaken.

Luchtkwaliteit België:

§ De luchtkwaliteit in Antwerpen, Brussel en omstreken is even slecht als in sommige streken in Duitsland, China, Noordoost Amerika, en Zuid-Afrika.
§ Door de hoge graad van luchtverontreiniging bevat de lucht een grote hoeveelheid kankerverwekkende stoffen, in Wallonië is de lucht zuiverder.
§ Het ontbossen van regenwouden (de groene longen van de wereld), dit vooral voor het bekomen van edele houtsoorten en daarna het aanplanten van monocultuur systemen.
§ Het kunnen inademen van zuivere lucht is een deel van onze vrijheid, de rest is valse vrijheid.

Genetische degeneratie door overpopulatie:

§ Huidige mondiale populatie: 6.446.131.400 de populatie van 2050 zal de 12 miljard benaderen.
§ Overpopulatie (broedplaats voor virussen en andere ziekten) virussen kunnen dna-schade teweeg brengen.
Genetische degeneratie door stress:

§ Files: dagelijks verblijf van 2 tot 3 uren in verloren of nutteloze monsterfiles, 6 miljoen verliesuren jaarlijks in België.
§ Ploegen en nachtarbeid, ploegen en nachtwerk wordt medisch bij voorkeur vermeden.
§ Werkritme (de hartslag van de machine bepaalt nu het werkritme)
§ Tweede en derde bij-job en niet rond komen.
§ De onvrijheid om kinderen niet zelf te kunnen opvoeden.
§ Scheidingen.
§ Lange en korte termijn schulden.
§ Mobiliteitsproblemen.
Onnatuurlijke omstandigheden:

§ Het eten van ongezonde voeding en niet zongerijpte vruchten.
§ Te kort aan vrijheid, zon en daglicht en frisse lucht door het 45 jaar verblijf in fabrieken, magazijnen, burelen en gebouwen.
§ Te kort aan zon en daglicht, dus een tekort aan vitamine D kan leiden tot kanker, diabetes en zelfs multiple sclerosis.
§ Het gedwongen sociaal contact tijdens het werk, zelfs met mensen die je niet liggen, deze vermoeien en verminderen het sociaal contact thuis.
§ Farmaceutische manipulatie doormiddel van medicatie.
§ De niet voorziene uitwerkingen van de klimaatsverandering, afsmelten van het poolijs, verkoeling en verhoging van de zeespiegel.
§ Algenconcentraties in rivieren, meren en zeeën veroorzaakt door de opwarming van de aarde, het te veel gebruiken van kunstmest en andere meststoffen.
§ Het verdwijnen van koraalriffen en zeegrasvelden door vervuiling en opwarming van de zeeën.
§ Zeespiegel al over 30 jaar zes meter hoger, aldus hoogleraar Klimaatverandering, water en veiligheid Pier Vellinga van de Wageningen Universiteit.
§ Door afbetalingen moeten beide ouders werken, daardoor moeten kinderen veel ziek naar school en veroorzaken ongemakken, snelle vermeerdering van verkoudheden, griepepidemieën enz.

Stralingshinder:

§ Zendmasten, hoogspanning, GSM masten, alle elektronica. (Een stralingsarm milieu maakt deel uit van onze vrijheid en gezondheid)

Geluidshinder:

§ Autosnelwegen, trein, auto’s, moto’s, gemotoriseerde gereedschappen (Geen geluidshinder maakt deel uit van onze vrijheid en gezondheid)

Geneeskunde:

§ Een te ver doorgedreven geneeskunde maakt dat niet levenssterke DNA formules zich toch kunnen voortzetten.

Besluit: (Wereldbank kritiek)

Ongeveer 80% van de totale mondiale milieu-impact wordt veroorzaakt door 25% van de wereldbevolking, de zogenaamde mondiale consumptieklasse, de natuur die moeder is van alle leven wordt hier gedegradeerd tot stiefkind, de mens is hier de alles verstorende factor en maakt daardoor “geen” deel uit van het ecologisch geheel.
http://www.pala.be/nl/repor...
Honderd jaar perverse vrijmarkteconomie laat zijn sporen achter:

Als de meerderheid van onze samenleving sterft tussen de 40 en de 60 jaar aan kanker, dat moeten we dringend onze levenswijze herzien.
Wat we willen is een gezonde planeet met gezonde bewoners, zo simpel is dat!

Die lange lijst met oorzaken zijn slechts enkele van de teugels waarmee men het vee laat werken en/of naar het slachthuis brengt.
Een niet-gedegenereerde volk had die teugels nooit aanvaard.

Dialectiek is een redeneervorm die door middel van het gebruik van tegenstellingen de waarheid onthult.

België heeft de slechtste ecologische voetafdruk ter wereld:

Indien iedere wereldburger moest leven op de Belgische manier, dan hadden we 4 planeten nodig om toe te komen met onze grondstoffen, zuurstof enz.
De CO{-2}-uitstoot is elfvoudig in vergelijk met 1960.

Belg bij grootste vervuilers ter wereld:
http://www.nieuwsblad.be/ar...

Recuperatie van grondstoffen:

Aangezien grondstoffen eindig zijn, moeten we meer materiaal dus grondstoffen, milieuvriendelijk recupereren.
België staat aan de top van Europa met 80% materiaalrecuperatie.
Indien fabrikanten meer recuperatievriendelijk produceren, dan kunnen we 100% recupereren en we hebben geen of zeer weinig grondstof nodig, zo simpel is het, verstand gebruiken!

De stille getuige van onze planeet in beeld:

Natuurdocumentaire van de Franse regisseur Yann Arthus Bertrand (2,27 minuten)
https://www.youtube.com/watc...

Earth Day 2009: Take it to Heart | From HeartMath (2,25 minuten)
https://www.youtube.com/watc...!

(Part 1) Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1) (6,37 minuten)
https://www.youtube.com/watc...

(Part 3) Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 3)
https://www.youtube.com/watc... (7,55 minuten)

Home: Natuurdoc. Volledig, de Franse regisseur Yann Arthus Bertrand (1u.33.)
https://www.youtube.com/watc...

Studie in universiteiten:

Propere of groene technologie is de economie van de toekomst.
We hebben vooral een grondstofarme toekomst nodig, enkel gebaseerd op recuperatie.
Studie in universiteiten was altijd gericht op wat voor de economie in zijn geheel het meeste voordelen bracht, voldoende was voordelen voor bepaalde elitegroepen en niet voor de samenleving in zijn geheel.
Ecologie en de studie van de ecologische diversiteit hadden voor de economie een zeer afremmend effect op de winstfactor, daarvoor is omdenken noodzakelijk.
Niet te recupereren of biologisch niet-afbreekbare producten moeten verboden worden.
Belangrijk is het vinden van oplossingen die leiden tot het voortbestaan van onze soort.
De mens is voor zijn overleving afhankelijk van de biodiversiteit van onze planeet.

Ondertussen ziet men dat “de mens zelf” ook tot de ecologische diversiteit behoort:

1. Het uitbuiten van mens door mens verbieden, dit ligt nog steeds niet op de tekentafel.
2. Apartheid tussen rijk en arm, dit ligt nog steeds niet op de tekentafel.
3. Klasse verschil, dit ligt nog steeds niet op de tekentafel.
4. Het onderzoek naar hogere technologische vernietigingwapens afschaffen, niet…..

Wanneer is onderzoek zinvol of zinloos?

Vandaag is het zinloos, morgen zinvol.
Een volgend onderzoek door andere wetenschappers en niet beïnvloed en gemanipuleerd door de petroleumlobby, atoomgiganten, wapenindustrie of marktextremisten, dit kan wonderen doen.
Subsidies helpen onderzoek vooruit, dit waar de markt stilstaat.
Alles is relatief, ook onderzoek!

Edward Louis Bernays, geb. Wenen, 22 november 1891, hij ontwierp de consumptie samenleving:

De manipulatie van de massa’s, de oorzaken en gevolgen van de valse consumptie en daardoor de krediet samenleving:

http://freedocumentaries.or...
http://nl.wikipedia.org/wik...

#102607

okjoe

 

@ Corse
niemand leest jouw epistels

@ ivan janssens
bondiger, maar zelfde levensvreemdheid

#102614

Karl

 

Het is grappig hoe Corse erin slaagt om een hele epistel op te sommen met overheidsinterventies en monopolie- en verwante situaties.

#102626

Corse

 

Staatskapitalisme:

Staatstinvesteringsfondsen (SIF's) worden almaar belangrijker in de economische wereld.

Vorig jaar, in volle crisis, steeg hun totale beheerde vermogen met 6 procent tot 3.220 miljard dollar (2.450 miljard euro).
In het eerste kwartaal van 2009 kwam daar alweer 10 procent bij.
Dat blijkt uit berekeningen van de Britse financiële consultant Preqin, schrijft De Tijd.

· 8 op 10 mensen worden momenteel gefinancierd door de staat.
· Volgend jaar 2011 worden 9 op 10 mensen gefinancierd door de staat.
· Het huidige bestaande systeem en evolutie duwden ons reeds in de richting van staatskapitalisme.
· De overgang van deze twee laatste mensen is eigelijk niets meer.
· Het oude liberale concurrentiesysteem heeft zichzelf schaakmat gezet.
· Evolutie is gewoon niet te omzeilen, zo simpel is het.
· Stilaan gaan we naar het communisme met een menselijk gelaat.
· De totale overgang vindt plaats tussen 2015 en 2020.
· Geautomatiseerde bedrijven worden snel en gemakkelijk overgenomen door de staat omdat ze niet willen betalen voor hun 24 op 24u machinerie.
· Handelaars die handelen met lageloonlanden onttrekken werk in eigen land en worden bestraft.
· Banken komen vanzelf in handen van de staat door wanbeleid en hebzucht.
· De staat wordt zelfbedruipend en de nieuwe wereld heeft zich gevormd.

8 op de 10 burgers in ons land wordt momenteel gefinancierd door de staat, laten we de staat zelfbedruipend maken, dit om het systeem te verbeteren en stabiel te maken.

De staat wordt momenteel geruïneerd door de overblijvende privaat bedrijven:

8 op 10 burgers worden momenteel gefinancierd door een staat die niet over eigen productie middelen beschikt, wat een serieuze handicap is voor de staat.
Dagelijks komen er nog vele burgers bij door automatisering, modernisering en robotisering.

60 % van de consumptie producten komt uit woeker handel met lageloonlanden zonder eigenproductie, (China, India enz.) zeer weinig inkomen voor de staat en enorme winsten voor enkele privaateigenaars.

Geautomatiseerde bedrijven draaien 24 op 24 uur zonder werknemers voor de productie van consumptie middelen met zeer weinig inbreng voor de staat, (de gemeenschap) en enorme winsten voor enkele privaateigenaars.

Het economisch rad is een vicieuze cirkel:

Economie is een middel en geen doel op zich.
De essentie is: een goed bestuur en geen uitbuiting zo simpel is het.
Productie, arbeid en consumptie zijn de drie factoren die voorlopig niet volledig zonder elkaar kunnen bestaan, elke factor maakt 1/3 van onze economie uit.

Factor 1: Consumptie:

Al de door de staat gefinancierde personen zijn goede consumenten.
Door wie deze consumenten gefinancierd zijn heeft geen belang.

Factor 2: Arbeid:

De niet geautomatiseerde sectoren verlangen nog steeds menselijke arbeid.

Factor 3: Productie door een zelfbedruipende staat:

Door de staat zelfbedruipend te maken kan er een beter democratisch alternatief ontstaan dan met de vorige oude systemen.
Laten we het oude woord winst vervangen door zelfbedruipend.
De overschotten van deze zelfbedruiping dienen om verlieslatende sectoren te stimuleren om zelfbedruipend te zijn.
Het einddoel van iedere sector is dus zelfbedruiping.
De symbiose van wat doorgaans socialisme en kapitalisme genoemd wordt.
Aandacht voor het individu en zijn ontwikkeling met een collectieve grondslag of doelstelling.
Het individu groeit immers naar een steeds omvattender zienswijze waardoor ook z’n medemens wordt gezien als een gelijkwaardig individu en niet als een vijand.
Als deze basiskennis ontbreekt zal de symbiose tussen meerdere individu’s niet gezien worden en is het ieder voor zich, het doorgeschoten individualisme en neoliberalisme.

Aleida Guevara over het socialisme:

https://www.youtube.com/watc...!

Belangrijk is: goede managers en goed bestuur:

· Er zijn jaarlijks op onze planeet een paar miljoen privaat bedrijven die bankroet gaan aan wanbeleid of andere, privaat is zeker geen synoniem voor perfectie.
· Er zijn tevens ook staatsbedrijven die ongezond zijn door wanbeleid of andere.
· De mens achter het beleid is belangrijk.

Of nu een goede manager één van deze twee bedrijven bestuurd is niet belangrijk:

1. Staatsbedrijf, met als aandeelhouders: de samenleving.
2. Privaatbedrijf, met als aandeelhouders: de rijke privaat elite.

Belangrijk is dus, goede managers en gemotiveerd personeel.

Besluit:

Belastingsverlaging of de staat ontzien van haar financiële mogelijkheden zou tot enorme armoede leiden, er is dus geen andere mogelijkheid.

De elite & jetset, slechts 0,2 procent van de bevolking verkrijgt 50% van de totale inkomens in ons land, deze parasieten zijn mede de oorzaak van een wereldcrisis die zijn gelijke niet kent.
Deze kleine minoriteit houd al veel te lang onze wereldburgers in hun ban, tijd voor vooruitgang, vernieuwing en stabiliteit.
Spijtig genoeg dat alle kapitalistische regimes uitlopen op een flop, anders konden we er misschien nog in geloven.
Al wie de menselijke waarden misbruikt moeten we blijven bestrijden!
Misschien een combinatie van beide systemen, (staatskapitalisme) moeten we zeker uitproberen, omdat tijden en mogelijkheden veranderden.
Systemen mogen zich niet vastpinnen op één en dezelfde doelstelling maar moeten tolerant en flexibel zijn, economie moet een laboratorium van mogelijkheden zijn.

Marx's Theory of Economic Crisis
https://www.youtube.com/watc...

David Harvey: The Crisis Today: Marxism 2009
https://www.youtube.com/watc...

Casino Crash: the end of neo-liberalism?
https://www.youtube.com/watc...

Uit de crisis:

Het bouwen aan een nieuw tijdperk van gerechtigheid en vrede:

· We leven in zeer turbulente tijden.
· De wereld is in een overgangsfase.
· Het tijdperk van het neoliberale extremisme vervaagt.
· Maar niemand is helemaal zeker hoe het nieuwe tijdperk eruit zal zien.
· Is het bestand tegen makkelijke voorspelling.

Is het veilig om te zeggen dat de toekomst van zowel ons land als die van de wereld nog moet worden geschreven:

De oude USSR heeft vrijwillig de macht overgedragen en de kracht gehad om zonder veel bloedvergieten van een bepaald systeem af te stappen, spijtig genoeg zijn ze de verkeerde weg ingeslagen, ze hebben te veel de ogen gericht op rijkdom, pracht en praal voor enkele.

Nu noch afwachten of de neoliberale bende van de VS en Europa vrijwillig de macht overdragen aan mensen die vernieuwing, verbetering en herverdeling willen en een rechtvaardig systeem zonder extreem rijk en doodarm.
Of wordt ook hier de verkeerde weg genomen van meer extreem rijk en doodarm.

How to Brainwash a Nation: (de strijd tegen het communisme en de jacht op de communisten)

https://www.youtube.com/watc...

#102627

Corse

 

Hebzucht Psychoanalyse:

Gegeven:

Hebzucht is één van de diepst gewortelde en vervormde instincten, als de leugen is vermomd als waarheid.
De drang om zo veel mogelijk zelf te hebben, de oerdrang om te kunnen overleven op koste van andere.
Deze vervormde of doorgeschoten drang komt meestal voort uit deze drang naar zelfbehoud.
De prehistorische mens kon nauwelijks met deze primitieve instincten overleven.
Het later in groep leven en de voorraad delen, dit bracht meer overlevingskansen.
De mens is ongeveer 200.000 jaar oud, ongeveer 199.850 jaar daarvan leefde hij relatief primitief.
Dat de huidige mens na al deze tijd nog steeds problemen heeft om zijn huidige instincten te beheersen (vooral hebzucht) is uiteraard te begrijpen!
Een alleenstaand instinct is een soortspecifiek en erfelijk vastgelegd gedragspatroon, waarbij ervaring of leren geen rol speelt, instincten kan men enkel bedwingen en onder controle houden door het ontwikkelde verstand (neocortex-cerebri), hoe minder opvoeding en algemene ontwikkeling van het verstand, hoe meer uitgesproken het instinkt is.
Het instinct van een levend organisme is meestal genetisch vastgelegd en zijn onderhevig aan evolutie, ze worden geconditioneerd en gemanipuleerd door ontwikkeling, opvoeding, informatie, ervaring en wijsheid.
De hormonen vasopressine en oxytocine zorgen ervoor dat de mens sociaal samenleeft en stimuleren tevens het monogaam partnerschap en de reukzin.
De hypofyse regelt de productie van een 200 tal hormonen en is zo klein als een erwt, de minste afwijking van deze hypofyse heeft verstrekkende gevolgen voor het menselijk denken en doen, dit
wanneer bepaalde hormonen niet, weinig of te veel worden aangemaakt.
De psychische kwaliteit en variëteit van onze soort wordt onder meer bepaald door zijn fysische gebreken, afwijkingen of normaliteit die in het evolutiestadium passeren.

Oorzaak:

De momentele oorzaak van de persoonlijkheidsstoornis “hebzucht” is:

1. Instincten niet kunnen beheersen, dit heeft verschillende oorzaken.
2. Een psychische of fysische afwijking (en) die voorkomt uit verschillende oorzaken.
3. De combinatie van beide maakt en creëert een fanatieke en extreem hebzuchtige mens.

Voorbeelden:

§ Een belemmering of afwijking in de normale ontwikkeling.
§ Erfelijke factoren of een lichamelijke ziekte.
§ Omgevingsfactoren en opvoedingsfactoren.
§ De mens is wat hij eet, ondervoeding, vitaminen of andere tekorten, gebrek aan beweging.
§ De angst voor een financieel totaal verlies door gebrek aan vertrouwen in de medemens.
§ Vasthouden aan, of de angst voor, de back to basic oerinstincten.
§ Doorgeschoten individualisme.
§ Te zeer ontwikkelde oerinstincten voortkomend uit de 200.000 jaren oude evolutie.
§ De illusie en onrust om alles zelf te bezitten, bezitsdrang (eigendom en geld)

De illusie:

De illusie eigendom en geld is uiteraard vals en berust op instinkt en engdenkendheid.
De enkele momenten die we op deze planeet zijn maken ons bewust van het feit dat het vergaren van elke vorm van eigendom en geld verloren tijd is, die we moeten betalen met de kostbare tijd van ons korte leven op deze planeet.
We zijn als mens maar enkel even op bezoek op deze planeet, niemand gehoord deze planeet.
Enkel door een verbod op privaat bezit kan het wereld bio-systeem evolueren en zich verbeteren.
De natuur, die moeder is van alle leven kan dan herademen en toont dan haar mooiste kant.
De illusie om alles zelf te bezitten (eigendom en geld) is dodelijk voor de natuur, (het ecosysteem).
Het vergankelijke eigendomsgevoel en geldbezit, “het bezitten van” is een zeer primitief instinkt.
Veel verloren generaties door zoveel mogelijk zelf te willen bezitten, “de bezitsdrang”.
Na dit kleine bezoek op deze planeet behoort alle vergaarde materiaal weer even aan andere mensen.
We komen voor dit kleine bezoek zonder iets op deze planeet, na dit kleine bezoek gaan we weer, zonder iets.

Gevolgen:

Het verlangen naar geld, macht, rijkdom of bezittingen.
Daardoor “andere” hun bezit gedeeltelijk of volledig ontzeggen.
Geen of weinig sociale voeling.
De Angst voor …….. als drijfveer naar meer hebzucht.

Psychotherapie:

Met de leeftijd neemt ook de kans op succesvolle behandeling gewoonlijk af.
Ernstige persoonlijke psychosociale problematiek vraagt behandeling door psychotherapeut.

Therapie:

Het promoten van positieve eigenschappen:

Voorzichtigheid, verstandigheid, wijsheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, oprechtheid, gematigdheid, zelfbeheersing, moed, hoop, respect voor de medemens (sociale voeling), gulheid, delen, ijver.

Het beheersen van de fundamentele instincten:

Iedere intelligente civilisatie heeft meer en meer zelfbeheersing nodig.
Dit is de eis die de voortschrijdende mensheid steeds dwingender stelt.
Hebzucht, lust, jaloezie, afgunst, woede, geweld, materialisme, consumentisme, wraak, gemakzucht, ijdelheid, verraad, egoïsme, dominantie, narcisme, heimelijkheid, onoprechtheid, schijnheiligheid, bedrog, voorkennis, zich verrijken of profiteren op de rug van anderen, deze verschaffen geen oplossingen, noch brengen zij de ethiek vooruit.
Dit sociale conflict bestaat uit de eindeloze strijd tussen fundamentele instincten en de evoluerende ethiek van een intelligente beschaving.
Daarom wordt het voor de moderne en intelligente samenleving noodzakelijk om het individu zelfbeheersing op te leggen.

Malfuncties:

Mensen zijn van nature (door de genen voorgeprogrammeerde) sociale wezens met bepaalde, ingebouwde en natuurlijke vaardigheden voor het oplossen van problemen van sociale samenwerking en het opstellen van morele regels “om individuele keuze te beperken”.
Een belangrijke voorwaarde om als soort te kunnen overleven is het vertonen van sociaal gedrag.
De hormonen vasopressine en oxytocine zorgen voor de goede werking van het sociale geheugen, een malfunctie in de productie van deze hormonen kan tot slecht sociaal gedrag leiden en wordt deels veroorzaakt door een tekort aan een stukje DNA, mensen met een normale productie van oxytocine hebben minder angst om bedrogen te worden en hebben meer vertrouwen in de medemens.
Sociaal contact stimuleert de productie van endorfine en geeft mede op die manier een goed gevoel.
Er zijn ongeveer 200 soorten hormonen allen gestuurd door de hypofyse die zo klein als een erwt is. http://gezondheidsnet.rnews...

Vrije markt en economie:

Het uitbuiten van mens door mens is eeuwen oud en is ondermeer een deel van de morele en ethische “onwaarden” van de ondernemende mens.
In principe is het uitbuiten van mens door mens pure misdaad, strikt genomen.
Het uitbuiten van mens door mens is geen vrijheid, het is misbruik maken van de onwetendheid van de medemens.
Minder dan 3% van de samenleving maakt op deze manier misbruik van de andere 97%, of we deze 3% van de samenleving psychopaten kunnen noemen is nog de vraag, in de huidige tijd en in de huidige economie hebben ze al dan niet hun nut, in ieder geval kunnen we ze bestempelen als misbruikers van de onwetenden, in de toekomst (in de volledig geautomatiseerde samenleving) zal hun denken als psychopathie en asociaal door hebberigheid worden afgedaan, de democratie van vandaag is morgen de dictatuur van gisteren, vertrouwen is goed, controle is beter.

Instincten beheersen: (evolutietheorie Darwin) (animus anima de dierlijke aandriften van de mens)

· De Hypothalamus het oudste gedeelte van het brein was reeds bij het (reptiel) aanwezig en is tevens bij de mens aanwezig, deze is verantwoordelijk voor de meest primitieve instincten.

· Het Limbisch systeem het tweede oudste gedeelte van het brein was reeds bij het zoogdier aanwezig en is tevens bij de mens aanwezig, deze is verantwoordelijk voor de meer geëvolueerde instincten.

· De neocortex-cerebri het overkoepelend orgaan is het meest complexe deel van het brein, het onderscheid ons van andere zoogdieren en neemt 85% van de breinmassa in beslag, dit deel van het brein is in staat de instincten te beheersen.

Voorwaarde is:

Er moet voldoende opvoeding en ontwikkeling aanwezig zijn, dan is het brein in staat deze instincten onder controle te houden en te bedwingen.
Zonder deze controle is de mens de speelbal van zijn eigen instincten en hervalt telkens in de meest primitieve gedachtegang.

Eigendom een illusie:

Dat wat de eigendom vertegenwoordigt materieel, dat is wat voor de mens tijdelijk van belang is en heeft een bepaalde reële waarde.
Bij gemeenschappelijk gebruik is de effectieve waarde van dit materiaal voor de mens groter.
Meer duurzame en kwalitatief meer hoogstaande materialen worden gecreëerd omdat ze meer opbrengen op een kortere tijdspanne, dat betekent snellere vooruitgang om de mens te vervangen door machines, time-charing en vele andere initiatieven is daar een voorbeeld van.
Eigendom zelf is puur fictief, beter geformuleerd eigendom is een illusie die voortkomt uit de instincten hebzucht en bezitsdrang, er zijn enkel emotionele gevoelens daar rond, het remt vooruitgang, vernieuwing en innovatie af.

Financieren is nooit overdracht van eigendom.
Eigendom is illusoir, men kan tijdelijk gebruik maken van bepaalde materialen, meer niet.
We zijn maar even op bezoek op deze planeet, we komen naakt en zonder iets op deze planeet, we gaan weer weg van deze planeet totaal zonder materiele zaken.

Ontwennen:

Het is niet gemakkelijk is om te ontwennen aan de illusie eigendom.
Het is een beetje zoals Brigitte Bardot die in haar tijd de muren van haar eigendom doortrok tot diep in de zee om enkel haarzelf van een privé-strand te voorzien.
Het is nu éénmaal een internationale overeenkomt dat stranden publiek eigendom zijn, dus eigendom van iedereen en niet kunnen geprivatiseerd worden.
In Corsica hebben elite en jetset dat ook geprobeerd, maar het is tot hiertoe niet gelukt.
Er is maar één vorm van beperkt eigendomsrecht en dat is publieke eigendom en deze is ook voor het individu maar tijdelijk en illusoir, omdat ieder individu sterfelijk is.
Collectieve eigendom is milieuvriendelijker, ecologisch verantwoord en de biodiversiteit blijft bestaan, de mens maakt daar deel van uit en is daardoor noodzakelijk voor het menselijk bestaan.

Privaat eilanden zijn hier een uitzondering op, maar daar wordt Europees en internationaal aan gewerkt.

Er zijn veel rijke mensen die deze mening delen wat betreft eigendom, ze vinden het verloren tijd om alles te willen vergaren en zelf te willen hebben en bezitten, de bezitsdrang en de hebzucht is een zeer primitief instinct.
Het is een beetje als een kind in een speelgoedwinkel dat alles wil hebben uit hebberigheid.
Van bepaalde rijke mensen die alle mogelijkheden hebben kan je veel leren, die ondanks hun enorme financiële rijkdom toch niet naar eigendom verlangen of willen bezitten, er is geen bezitsdrang of hebzucht aanwezig als alle mogelijkheden open staan.

Hebzucht en bezitsdrang zijn primitieve instincten die om afkik en ontwenning vragen.
Hebzucht en bezitsdrang remmen herverdeling op de planeet af, en verstoren de biologische variëteit en het biologisch evenwicht.

Buiten de samenleving leven:

Binnen de groep of samenleving kan men nooit totaal vrij zijn, men moet buiten de groep of samenleving treden om totaal vrij te kunnen zijn, daardoor is totale vrijheid slecht voor iedere groep of samenleving en uiteindelijk voor ieder individu, vermits het de samenleving schaad.

Wie leeft buiten de groep, de koek is reeds 150 jaar verdeeld:

Het clubje elite en jetset uiteraard.
Je kan niet buiten de groep leven, daar heb je veel geld en mogelijkheden voor nodig!
Je kan in dit clubje van elite en jetset niet binnen treden.
De koek is reeds 150 jaar verdeeld door economische dictators die niet van hun troon te stoten zijn, nieuw geborenen hebben daardoor geen kans.

Enkele uitzonderingen op de planeet:

· Je kan ook niet studeren voor koning of koningin.
· Je kan ook niet studeren voor eigenaar van een multinationaal bedrijf.
· Al de noodzakelijke bedrijven zijn reeds gevestigd op de planeet, de koek is reeds grotendeels verdeeld.
· Enkel door innovatie, wat voor 99 % onmogelijk is door gebrek aan kapitaal en mogelijkheden voor nieuwgeborenen.

Herverdeling van de rijkdom wordt meer en meer de grootste problematiek op onze planeet.

De Kaaimaneilanden of Caymaneilanden zijn een Brits overzees gebied en liggen ten zuiden van Cuba in de Caraïbische Zee.
De Kaaimaneilanden zijn vooral bekend als een van de grootste belastingparadijzen ter wereld.
http://nl.wikipedia.org/wik...
Griekenland behoren 6.000 zonovergoten eilanden, de meeste eilanden zijn privé-eigendom, Griekenland overweegt eilanden te verkopen: donderdag 28 okt 2010
http://www.express.be/busin...

De staat wordt momenteel geruïneerd door de overblijvende privaat bedrijven en handel:

8 op 10 burgers worden momenteel gefinancierd door een staat die niet over eigen productie middelen beschikt, wat een serieuze handicap is voor de staat. (wetgeving moet veranderen)
Dagelijks komen er nog vele burgers bij door automatisering, modernisering en robotisering.

60 % van de consumptie producten komt uit woeker handel met lageloonlanden zonder eigenproductie, (China, India enz.) zeer weinig inkomen voor de staat en enorme winsten voor enkele privaateigenaars. (wetgeving moet veranderen)

Geautomatiseerde bedrijven draaien 24 op 24 uur zonder werknemers voor de productie van consumptie middelen met zeer weinig inbreng voor de staat, (de gemeenschap) en enorme winsten voor enkele privaateigenaars. (wetgeving moet veranderen)

Meer neoliberale economische groei?

· Meer kredieten omzetten naar de toekomst? (60 jaar afbetalen moet mogelijk zijn)
· Meer alle soorten afval naar de toekomstige generaties overbrengen? (vooral radioactief afval)
. Geld bijdrukken?
· De natuur meer belasten? (Totaalvervuiling moet mogelijk zijn, dit is pas vrijheid)
· De mens tot zijn 80 jaar laten werken? (Meer toegang voor rolstoelen in bedrijven)
· Oorlog maken? (De oorlogsindustrie lost elke crisis op, ieder zijn bom)
· Waterstofbommen uitproberen? (totaal genocide of zelfvernietiging, vrije keuze)
. Meer handel met lageloonlanden tot al onze bedrijven verdwenen zijn?
. Meer automatisering waarvan de winsten naar enkele onmetelijk rijke gaan?
. Het liberalisme heeft zichzelf schaakmat gezet! (Een ander schaakbord dan maar)

U zegt het maar, mogelijkheden genoeg.

#102659

LVB

 

@Corse: ik verban u omdat u niet in dialoog gaat, maar een monoloog voert, of nog erger: hier de ene monoloog na de andere komt opvoeren. Uw #102635 was de druppel die de emmer deed overlopen: linkdropping zonder enige verklaring of duiding;

#102770

jvn1k

 

met zijn/haar #102532 lijkt wel een record gebroken, niet?

#102942

Armloze

 

De vrije markt is of was toch gebaseerd op democratie. Waarom zijn de huidige politici dan bang om terug naar de kiezers te trekken. Vrezen ze in belgie soms dat het land in twee en de koning in vier moet of is er iets anders aan de hand.

Meer en meer worden mensen uitgesloten door sociaal gezinden. Daarom vraag ik hier an iedereen die beter met een computer kan omgaan om ergens volgende petitie op te starten

 Petitie tekst luid als volgt:

Ik wil dat het OCMW (cgkr) bewijsbaar antwoord op elke aan hen betekende vragen.

Dank bij voorbaat.

#109131

Wim Graux

 

Mijn twee centen...

Er is iets dat ik niet begrijp aan de manier waarop de libertarische kant haar betoog voert; Het lijkt me (dit is een persoonlijke observatie) dat de aanhangers van de vrije markt er van uit gaan dat een evenwicht bekomen wordt door het 'egoisme' van het ene individu tegenover die van de andere te plaatsen. Dit is ook wat ik tussen de lijnen meen te lezen in de geschriften van Von Mises. Het komt er dus op neer dat een individu in elke transactie die hij of zij onderneemt, telkens het onderste uit de kan moet proberen te halen. Wat eigenlijk even goed neerkomt op het recht van degene met de meeste capaciteiten, om Darwin te parafraseren. Theoretisch heb ik daar niets op tegen maar wat me wel stoort is dat steeds beweerd wordt dat dit de beste manier is om wisselwerking tussen mensen te genereren, een wisselwerking die het leven van de meeste mensen verbetert. Ik heb het moeilijk om te geloven dat dit 'het beste uit de mens haalt', simpelweg omdat dit principe te veel afhankelijk is van externe factoren (bv de plaats waar je geboren wordt, hefboomeffecten, psychologie e.g. de reclame van Coca Cola,... ).

De 'rooie rakkers' lijken datzelfde evenwicht te willen bereiken door collectivisering; maw door het 'altruisme' van het ene individu tegenover dat van het andere te plaatsen. Dit komt erop neer dat in elke interpersoonlijke transactie elke partij van de premisse moet uitgaan dat de ene niet meer winst wil maken dan de andere. Wat eigenlijk neerkomt op wat in de psychologie een 'altruïstische groep' genoemd wordt. Dit onderstelt natuurlijk ook dat het indvidu een groot deel van diens (ogenschijnlijke?) controle in de transactie moet loslaten, wat even goed als een verlies aan vrijheid bestempeld kan worden. Wat ik echter als een van de grootste nadelen beschouw van deze kant van het ideologische spectrum, is dat uitschieters verdwijnen. Grote wetenschappelijke en sociale evoluties zijn in onze geschiedenis nu eenmaal ontstaan uit een grote gradatie aan ongelijkheid.

 

Wat ik nu steeds moet denken is dat er geen geijkt systeem bestaat dat 'het juiste pad' beslaat voor de evolutie van de maatschappij; ik ben eerder van de opvatting dat het systeem zich moet aanpassen aan de realiteit zoals die zich aandient. Het is, bijvoorbeeld, nu aan de overheden om een nieuw monetair systeem uit te dokteren. Fiat geld werkt niet meer, of zal binnenkort niet meer werken. Goud kan echter ook niet meer want is niet flexibel genoeg. Misschien is het tijd om eens na te denken of en hoe een systeem zonder munteenheid zou kunnen werken ?

Ok t was ne hele euro.

#109136

Cogito

 

@Wim Graux: ik denk dat libertairen niet trachten te betogen dat "egoïsme" "moet" en dat dat dan de beste der denkbare werelden tot gevolg heeft. Eerder is ieder individu vrij om te doen wat het wil, en de som van alle individuele beslissingen heeft zo de moreel meest verkieslijk tot stand gekomen wereld tot gevolg, die op zich nog heel wat "gebreken" kan vertonen, afhankelijk van de interpretatie van de beschouwer. Dat hij echter in vrijheid tot stand is gekomen, is belangrijker. De libertair geeft de hoogste voorrang aan vrijheid, en accepteert de maatschappij die daaruit volgt. Dat die in de ogen van velen niet "ideaal" is is deels omdat die wereld nooit "af" is, hij evolueert voortdurend, en modelleert zich als de som van individuele wensen, voorkeuren, verzuchtigen, betrachtingen, enzovoort.  Tegelijkertijd wil libertarisme (klassiek liberalisme) er een lans voor breken dat die wereld inderdaad één der meest verkieslijke kan zijn.

 

 

#109137

Cogito

 

In een libertaire wereld zou U uw gang kunnen gaan met Uw idee over (g)een muntsysteem. Iedereen mag immers geld uitgeven en monetaire systemen opzetten. Als het werkt zullen velen meedoen, misschien wel iedereen. In het geval van goud deed iedereen mee, omdat het zo uitzonderlijk voldeed. Dat zou nu verrassend nog steeds het geval kunnen zijn.

#109199

Wim Graux

 

@ Cogito: het treft me als ietwat vreemd om te beweren dat, in eerder welk systeem, ieder individu vrij is om te doen wat het wil ? Dat is wat ik bedoel met egoïsme; de libertarische ideologie lijkt me dikwijls vrijheid gelijk te stellen met individualisme, waar de andere kant van het spectrum vrijheid gelijk stelt met het collectief. Daarmee gebruikte ik egoisme en altruïsme in hun psychologische betekenis ivm groepen ('Het morele instinct' van Verplaetse geeft dit goed aan)

Misschien kan ik het beter op een filosofische manier stellen; voor het libertarisme lijkt het me dat vrijheid een immanente waarde is waar niet aan geraakt mag worden; voor de collectivisten (al vind ik dat geen goede term voor de tegenhanger van libertarisme maar ik kan op niks beter komen lol) is vrijheid dan weer een transcendente waarde die buiten de realiteit staat. 

Voor mij persoonlijk is vrijheid een begrip waarvan de betekenis op verschillende manieren ingevuld kan worden; voor een kind in Sudan is vrijheid tezelfde als eten en drinken; voor jou is vrijheid kunnen doen en laten wat je wilt. Voor mij is vrijheid de mogelijkheid om mezelf te ontwikkelen tot mijn volle capaciteiten zonder dat ik daar grote offers voor moet brengen. Die invulling onderstelt echter dat er een overkoepelend orgaan is dat iedereen die kans moet bieden.

Daarmee zie ik niet in hoe libertarisme aan 'voldoende' mensen die kansen kan bieden, waar ik niet inzie waar een collectief aan diegenen met grote capaciteiten de mogelijkheden kan geven zich helemaal te ontplooien. Om Taleb te parafraseren; Libertarisme kijkt alleen naar Extremistan, Collectivisme alleen naar Mediocristan ;-)

#109201

traveller

 

@ Wim Graux

 

Collectieve vrijheid is een gevangenis en een misnomer.

Individuele vrijheid is de enige die bestaat of waar naar gestreefd moet worden.

Waarom dat extremistisch moet zijn ontgaat me volledig.

#109205

Wim Graux

 

@ traveller: ik kan geen zinnig antwoord geven op uw poging tot demagogie (u maakt ook niet bepaald reclame voor het libertarische gedachtengoed op deze manier)... Ik had het over de beschrijving van Extremistan en Mediocristan in 'Black Swan' van Nassim Taleb, ik zou denken dat een libertariër dat boek als verplichte lectuur zou beschouwen ?

#109216

Questing Beast

 

@ Wim Graux: Ik denk dat "vrij om te doen wat men wil" nogal een ongelukkige formulering is van het vrijheidsbegrip. Voor libertairen is vrijheid voornamelijk afwezigheid van dwang en de vrijheid om met anderen op wederzijds vrijwillige basis interacties aan te gaan, waarbij het eigendomsrecht een hiermee onlosmakelijk verbonden kernbegrip is. Met die afwezigheid van dwang wordt dan nog eens voornamelijk dwang door derden (in casu de Staat) bedoeld en niet zozeer dwang door omstandigheden. Iemand die bvb. snel geld nodig heeft om een schuld af te betalen en daardoor wordt gedwongen zijn huis te verkopen is in libertaire zin daarom niet persé onvrij. Wanneer diezelfde persoon dat huis dient te verkopen omdat hij snel geld nodig heeft om successierechten te betalen is hij in libertaire zin wel onvrij. Grondgedachte is dat iedereen eigenaar is van zichzelf en dus ook van de bezittingen die hij/zij door vrijwillige transacties met anderen verwerft. Ik hoop dat de nuance duidelijk is.

Omwille van die vrijwillige transacties is ook de term "egoïsme" inderdaad nogal ongelukkig omwille van de negatieve connotatie die suggereert dat iemand die zijn eigenbelang nastreeft dit doet ten koste van de anderen. Dit kan uiteraard het geval zijn, maar wie steeds zijn eigenbelang dient ten koste van anderen en niet vanuit een houding van wederzijds voordeel zal niet lang kandidaten voor transacties blijven vinden. Dit wederzijds voordeel wordt trouwens door von Mises sterk in de verf gezet. "Human Action" is geen eenvoudig werk en het is moeilijk om er snel enige ideetjes uit te pikken zonder oog te hebben voor het geheel. Helemaal problematisch wordt het als men die enige ideetjes dan gaat presenteren als "het libertaire gedachtengoed" (hetgeen helaas maar al te vaak gebeurt).

Verder: uw invulling van vrijheid vereist, zoals u stelt, een overkoepelend orgaan. Enige bedenkingen daarbij: 1) dat overkoepelend orgaan bestaat niet in het luchtledige, maar bestaat uit mensen... die in de eerste plaats hun eigenbelang gaan nastreven en niet noodzakelijk het uwe. 2) gesteld nog dat dat overkoepelend orgaan exact uw vrijheid gaat invullen zoals u wenst (omdat u zelf de leiding hebt van dat orgaan bvb. :-) ), dan is de kans groot dat omwille van de dwang die op derden uitgeoefend wordt om uw vrijheid te verwezenlijken de invulling van vrijheid van deze derden wordt gehinderd. Wie gaat objectief uitmaken of uw invulling van vrijheid beter is dan iemand anders' invulling?

Tenslotte: Vooruitgang wordt geboekt in Extremistan, niet in Mediocristan. Misschien niet "zoals het zou moeten zijn", maar dit is wel "zoals het is". Probleem is daarbij dat de weg tussen Extremistan en Mediocristan (laat ons die maar the road to serfdom noemen) een hellend vlak is: wie tussen beide in probeert te staan schuift onweerstaanbaar naar beneden en komt vroeg of laat vanzelf in Mediocristan uit. Met, ironisch genoeg, desastreuze gevolgen voor het collectief.

#109224

Wim Graux

 

@ Questing Beast. Daarom bedoelde ik ook egoisme zonder de negatieve connotatie. Nu wat ik vrees is dat uw eerste bedenking over het overkoepelende orgaan evenzeer toepasbaar is op wat u zelf zei over iemand die steeds zjn eigenbelang nastreeft. De praktijk bewijst immers dat iemand die steeds het eigenbelang nastreeft, zelden daarvoor 'gestraft' wordt. Het lijkt me dat er steeds kandidaten zijn voor diens transactie (voorbeelden legio; astrologie, kettingbrieven, oplichterij, dit is geen verschijnsel dat causaal verband houdt met staatsinmenging). In het libertarische systeem lijkt het me dat dit soort problemen voorkomen of oplossen een veel moeilijkere oefening is. Tenzij je de geweldmoraal gaat prediken. Er is immers geen toezicht; stel dat iemand een orgaan zou oprichten dat toezicht houdt tegen betaling zou dit even goed neerkomen op overkoepeling, en dat orgaan zou ook uit eigenbelang handelen.

Hetgene waar ik me echter de grootste vraag bij stel zijn twee feiten; in human action kan ik niet terugvinden wat de Ludwig aan wilt vangen met 1. religies en 2. expansie. Dit zijn beide menselijke eigenschappen die niet op een rationele manier aangepakt kunnen worden. Steeds zal je mensen vinden die anderen iets proberen aan te praten of die iets proberen af te nemen van anderen. Dit zijn eigenschappen die elk systeem corrumperen; daarom heb ik eigenlijk noch aan libertarisme noch aan collectivisme een boodschap. Geen van beide verandert iets aan de mindset van een groep individuen (die bestaan in beide systemen). Het enige dat volgens mij daar iets aan kan veranderen is kennis (in de breedste zin van het woord). Daarmee staat of valt voor mij eender welk systeem met haar visie op onderwijs.

P.s. Uw bemerking over Extremistan vind ik persoonlijk een misvatting van Taleb; zijn aangehaalde voorbeeld Louis Pasteur beschouw ik niet als iemand die in extremistan leefde, al stuitte hij wel op een zwarte zwaan. Hij gebruikte immers gegevens om een premisse te bevestigen, niet om ze te ontkrachten. Maar dit terzijde.

P.p.s. Sorry voor de gebrekige structuur, ik ben intussen aan het werken ;-)

#109236

Questing Beast

 

@Wim Graux: Dat er in een libertair systeem geen toezicht is, is m.i. een misvatting. U mag bvb. anarchie à la Rothbard niet verwarren met wetteloosheid. Er zou alleen geen (permanent) monopolie op dit toezicht bestaan. Oplichterij is ook in een libertaire wereld verboden. Een interessant werk i.v.m. deze problematiek is "The enterprise of law. Justice without the State" van Bruce Benson. Afnemen is geweldpleging en dus eveneens verboden. Religies: lijkt me geen probleem, zolang er alweer geen dwang aan te pas komt (hier wringt meestal het schoentje: de reden waarom von Mises geen al te hoge pet op had van het Christendom; dit is overigens terug te vinden in Human Action, Hfdst 24). Waarom een libertaire wereld overigens een wereld zou moeten zijn waar ieder individu strikt rationeel handelt is mij overigens een raadsel. Het uitgangspunt van elke beschouwing dient m.i. te zijn hoe mensen zich gedragen, niet hoe ze zich zouden moeten gedragen. Net dat vind ik de sterkte van von Mises gedachtengoed. Zijn voornaamste werk heet niet voor niets "Human Action".

#109255

Questing Beast

 

@Wim Graux: nog even ter aanvulling een citaat uit Human Action m.b.t. religie: "But they (the sciences of human action and the policy derived from their teachings) are entirely neutral with regard to religious beliefs which do not pretend to interfere with the conduct of social, political, and economic affairs. Even daarvoor schrijft Mises nog: "They (idem) are radically opposed to all systems of theocracy."

M.b.t. expansie en het veranderen van de mindset van individuen schrijft hij: "It (liberalism in de klassieke betekenis van het woord; niet wat men daaronder vandaag in de USA verstaat) maintains that it is possible to convince the immense majority that peaceful cooperation within the framework of society better serves their rightly understood interests than mutual battling and social desintegration."

(Beide citaten komen uit Human Action, Hfdst 8)

Ik begrijp dus eerlijk gezegd uw afwijzing van het libertarisme niet zo goed.

#109494

Wim Graux

 

@questing beast. Mijn scepsis over libertarisme bevindt zich op hetzelfde vlak als mijn scepsis over collectivisme; beide systemen zijn m.i. utopieën die in het huidige menselijke gedachtengoed niet kunnen werken. Dat is wat ik specifiek bedoel met de 'groepen'; als je de meerderheid beschouwt als de samenwerkende groep (altruïstische in dit geval), zullen er tot op heden steeds egoisten in de groep bestaan. En van op het ogenblik dat een bepaald percentage bereidwilligen tot samenwerking moeten beginnen nadenken of zij niet 'bedrogen' zullen worden door een egoist, is het systeem verloren. Dan verandert hun mindset en zullen ze zich meer en meer egoistisch beginnen te gedragen binnenin de groep. Dit is niet iets dat je verandert door een notie van vrijheid; dit kan alleen veranderen als het begrip 'status' op een andere manier wordt ingevuld. In beide systemen wordt status wel degelijk ingevuld als in staat te zijn 'je zin te kunnen doen'. Als individu of als collectief doet er niet echt toe. 

Om Hawking te parafraseren, waarmee kom je het verst ? Een groep individuen of een collectief ? Ik geloof (op het ogenblik) in een collectief dat individuele excessen begeleidt uit een perspectief van progressie, vooral door onderwijs --> Mijn stokpaardje.

#109292

Cogito

 

@Wim Graux: vele interpretaties bestaan er van vrijheid en vele interpretaties zijn mogelijk in verschillende contexten, maar in politieke context kan het alleen maar betekenen: vrij van overheidsdwang. Meer moet dat niet zijn. Daardoor kan men zijn levensstijl kiezen zodat vorm wordt gegeven, binnen de eigen mogelijkheden en beperkingen, aan andere interpretaties van vrijheid. Zolang U anderen maar niet dwingt om aan uw geprefereerde versie van vrijheid mee te doen, want dan is het natuurlijk geen vrijheid meer.

 

#113914

Mino

 

Mag ik u van harte "How markets fail" aanbevelen? Het is soms wat taaie literatuur, doch plaatst een aantal economische denkbeelden in een juiste historische, politieke én psychologische context. En het toont aan hoe het "vrije markt" denken dat heden ten dage zo zwaar gepromoot wordt vnl. door politieke motieven gekaapt is en een wetenschappelijke kritische toets niet overleeft. Amazon-link: http://www.amazon.co.uk/How-Markets-Fail-Economic-Calamities/dp/0141036516/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1312361283&sr=8-1

#113916

ivan janssens

 

Ik ben al die literatuur over "marktfalen" eigenlijk een beetje beu. Alsof anti-vrije markt denken puur wetenschappelijk is en géén politieke (bij)bedoelingen heeft. Niemand vandaag de dag gelooft nog dat markten perfect zijn en niet falen. Maar toch blijft men boeken spuien die het tegendeel willen aantonen. Het is net omdat markten falen dat ze zo waardevol zijn. Ze worden dan een "disovery procedure" waar men via "trial en error" vooruitgang boekt. Een ander waardevol aspect ervan is dat markten een samenspel zijn van vrijwillige transacties niet gebaseerd op dwang. Men moet niet kopen of verkopen als beide partijen er geen voordeel bij vinden. Het zijn deze aspecten die door de zgn. marktfundamentalisten - zoals mezelf - worden erkend en benadrukt, in plaats van het idee dat markten perfect zijn, wat wetenschappelijk inderdaad niet kan worden aangetoond.

#113931

Cogito

 

@Mino: zonder het gelezen te hebben, mag ik een poging doen om de titel van dat boek te "corrigeren", met permissie?

"How markets tell us that reality is different than what we want."