Give that man a cigar!

Monsieur le Président, geachte heer Chirac, beste Jacques. Ik wist tot nu toe niet goed of ik nu voor of tegen de Europese grondwet zou stemmen, indien we daar als Belgen überhaupt al de kans toe zouden krijgen. Maar met uw toespraak van gisteravond hebt u mij overtuigd. Een knap staaltje redenaarskunst, treffende argumenten, en, zoals we van u gewoon zijn, een boeiende mimiek.
Zal het Verdrag Frankrijk sterker maken binnen Europa? Ja, ons land zal meer invloed hebben. [...] Gelooft u dat wij onze gemeenschappelijke landbouwpolitiek met dezelfde invloed zouden kunnen verdedigen, waar de Franse boeren het meest van profiteren? Gelooft u dat wij met een even groot gewicht ons sociaal model en onze culturele uitzondering zouden kunnen verdedigen? [...] Als Frankrijk verzwakt wordt, als het Frans-Duitse koppel verzwakt wordt, als Europa verdeeld wordt, dan zullen zij die er een ultra-liberale opvatting over Europa op nahouden, de bovenhand halen. Zij zullen dat doen om ons te leiden naar een Europa zonder politieke ambitie, zonder onafhankelijkheidsstreven, een Europa dat herleid is tot een loutere vrijhandelszone.

Waarlijk, U hebt me overtuigd, Excellentie: ik zou tegen stemmen. Vive la République!

Reacties

#9109

Brandaan

 

Welkom bij de club, Luc.

Het Liberaal Vlaams StudentenVerbond Leuven voert al een tijdje een bescheiden campagne tegen. Omwille van de argumenten die de president zo mooi samengevat heeft.

Er zijn noch liberale, noch democratische argumenten pro... hoogstens enkele irrelevante realpolitische argumenten.

Europa wordt te snel en te veel een superstaat, terwijl het al lang duidelijk is dat een efficiënte staat een kleine staat is, zowel qua fysieke grootte, bevolkingsaantal als overheidsbeslag. Enkel de VS kunnen zich als grote staat handhaven in de lijstjes van rijkste staten, dankzij hun relatief gesproken zeer liberale economie.

#9110

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

Zeer juist, Luc, geef hem een sigaar! Het zijn cruciale dagen voor de Unie. Zelfs als de Eurocraten op een slinkse manier nog proberen de Grondwet er door te duwen in stukken, zoals Professor Marc Devos in zijn opiniestuk schrijft, zal de legitimiteit van de Unie een sterke klap hebben gekregen.

De Unie is helemaal geen liberaal project. De Unie is een bureaucratisch, centralistisch, ondemocratisch instituut. Het is de grootste belemmering voor Europa om de internationale competitie aan te kunnen.

Bolkestein zweert de Euro nu ook al af, wat goed is. Zijn richtlijn is echter helemaal niet nodig om de diensten vrij te maken. De lidstaten moeten zelf gewoon dereguleren, privatiseren, de lasten verminderen, en efficiënter worden.

De Europese constructie is met zijn centralistisch beleid hogelijk ongeschikt om de competitie uit de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) op te vangen, om maar te zwijgen van de competitie uit de VS. Daarvoor is decentralisatie nodig, en regelgeving op maat.

Europa wordt best een continent met kleine, concurrerende staatjes naar het model van Hong Kong.

En last but not Least: de Unie brengt geen vrede: http://www.free-e...

De referenda zullen Europa nog niet opblazen of reduceren tot een bilateraal door verdragen van partners op gelijke leest geschoeide vrijemarktzone. Wel is er volgens mij de mogelijkheid dat het Groot-Brittanië uit de Unie doet stappen, indien de Europese leiders het niet slim spelen. Dat zou alvast een mooi precendent zijn.

#9120

Briggs

 

Campagne tegen EU grondwet. Welk nut heeft dat in Belgique ?

Der komt toch geen -Liberaal- referendum.

#9123

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

@Briggs: Ik denk dat het belangrijk is dat de geesten rijpen over wat de werkelijke aard van de Europese Unie is. Niet moeilijk. Zich informeren over de Unie volstaat.

#9125

Bart Van de Walle

 

Tja, ik wil meer Europa, maar een meer democratisch Europa. Vanuit dat idee ben ik ook tegen het voorstel tot Europese grondwet, omdat het op een aantal vlakken niet ver genoeg gaat, en soms zelfs een stap terug is.

Europa is een project waar ik me wel in kan vinden, op voorwaarde dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen het overkoepelende en lokale niveau's. Een bepaalde standaardisatie lijkt me bijvoorbeeld wel nuttig, of keren we echt terug naar de tijd, dat elk land (elke fabrikant?) zijn eigen normen hanteerde, met alle gevolgen vandien?

De huidige EU is niet zoals ze zou moeten zijn, maar dat is voor mij geen reden om ze nu al af te schieten.

#9128

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

@ Bart: standaardisatie kan even goed door bilaterale verdragen geregeld worden. Dat moet niet supranationaal bij meerderheid worden opgelegd. Dan zal het alleen maar gedaan worden al het echt nodig is. En waarom zou een fabrikant onhandige normen hanteren? Om zijn producten niet verkocht te krijgen?

Bovendien is de gedwongen harmonisatie van de markt helemaal niet zo goed geslaagd. Er worden volop achterpoortjes gevonden om toch de markten af te schermen. Logisch ook, want de lidstaten zijn nog niet ten volle tot de bewustwording gekomen dat protectionisme slecht is. Om nog maar te zwijgen over het grotere externe protectionisme dat betaald moet worden door - dus ook al niet echt geslaagd - verplicht afbouwen van intern protectionisme.

Een centraal gezag heeft de natuurlijke neiging om zijn macht zoveel mogelijk uit te breiden. Alle retoriek over "subsidiariteit" en het "Europa van de regio's" ten spijt. Als men de invulling ervan overlaat aan Europese bureaucraten, mag men zich aan iets verwachten.

#9130

Koen Robeys

 

Pieter: dus als ik het goed begrijp moeten we, omdat de lidstaten nog niet begrepen hebben dat protectionisme slecht is, en bijgevolg de Europese regels tegen protectionisme proberen te omzeilen, Europa en zijn regels tegen protectionisme afschaffen zodat - uimmm... zodat... zodat...

OK, het is duidelijk dat ik je niet goed begrijp.

Koen

#9134

Brandaan

 

@ Briggs:

vandaar dat de campagne bescheiden is... 't is te zeggen puur inhoudelijk. Het is niet omdat er 'toch geen referendum komt' dat we geen analyse mogen maken van het probleem of er onze mening niet over mogen formuleren.

@ Koen Robeys:

Datgene wat Europa vooral nodig heeft is één afspraak: respect voor het oorsprongslandbeginsel. Pan-Europese regelgeving zal steeds problemen met zich meebrengen en gezien het democratisch deficiet meer kwaad dan goed doen (harmonisatie...) Het feit dat men zich meer en meer keert tegen dat oorsprongslandbeginsel - kijk naar het afschieten van de Bolkestein-richtlijn bijvoorbeeld - doet vermoeden dat Europa bijlange niet de goede weg op gaat qua protectionisme. Net omdàt vele lidstaten niet begrepen hebben dat protectionisme slecht is, sleuren ze de hele Unie mee. Ook de grondwet zit boordevol met 'uitzonderingen', de voordracht van de Président spreekt boekdelen. Niet vergeten trouwens dat het nec plus ultra aan Europees protectionisme - de landbouwsubsidies - zo goed als gebetonneerd worden in de grondwet. De boeren wordt immers een menswaardig bestaan gegarandeerd, in een apart hoofdstuk over landbouw en visserij zowaar. Een eigen vermelding die andere beroepscategorieën moeten ontberen. Wat zouden we dan moeten doen? Eénzijdig alle protectionistische maatregelen afschaffen, net als het Britse Rijk in de 19e eeuw. Spijtig genoeg is dat - dankzij de Europese regelgeving over bijvoorbeeld maar allesbehalve uitsluitend consumentenbescherming- onmogelijk. En dan hebben we nog niet gesproken over wat op het eerste zicht misschien een semantisch probleem lijkt, maar politiek-juridisch toch zeer relevant is, namelijk het feit dat een grondwet dient de macht van de (super)staat af te bakenen, terwijl de Europese grondwet met al haar vaagheden net het omgekeerde doet. Het Hof van Justitie zal door die vaagheden nog veel gemakkelijker kunnen doen wat ze nu al véél te veel doet, de bevoegdheden van de Unie uitbreiden door de teksten steeds ruimer te interpreteren. Een evolutie die ook de Amerikanen wel kennen.

Bovendien gebruikt men bewust de geladen term 'grondwet'. Wel, een grondwet is pas een grondwet wanneer ze is opgesteld door een democratisch gekozen constituante. Uiteindelijk is zelfs een referendum maar een lapmiddel.

Tenslotte, de Belgische grondwet (een échte grondwet) is geen vodje papier... in artikel 34 kunnen we lezen: 'De uitoefening van BEPAALDE (lees: specifieke) machten kan door een verdrag of door een wet worden opgedragen aan volkenrechtelijke instellingen.' Het Europese project, laat staan de Europese grondwet, is alles behalve de overdracht van bepaalde machten... en eigenlijk strijdig met onze grondwet. We kunnen natuurlijk algauw onze grondwet aanpassen wanneer we binnenkort de BHV uitzondering in de grondwet schrijven.

Europa niet afschaffen, maar wel de andere richting uitsturen. Meer vrijhandelszone, minder superstaat.

#9135

Brandaan

 

Voor de volledigheid: in de Franse tekst van de Belgische grondwet staat art. 34 wat duidelijker uitgeschreven: 'L'exercice de pouvoirs DETERMINES peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.'

#9136

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

Beste Koen,

ik verwijs naar de reactie van Brandaan, die voldoende duidelijk is.

Toch nog dit:

- dat de EU minder protectionistisch is dan de lidstaten, is een fabeltje, wanneer men de buitengrenzen van "Fort Europa" aanziet, en analyseert in welke mate de interne protectionisme-regels worden toegepast.

- Het fundamentele probleem is dat de lidstaten niet liberaal genoeg denken. Om daaraan te verhelpen, moet men hen dus niet aan het gezag onderwerpen van een centraal instituut als de EU, wat dus niet helpt, maar integendeel de zaken nog erger maakt. Integendeel moet de bevolking van de lidstaten druk op hun regeringen zetten om de grenzen te openen, teneinde de welvaart op lange termijn te verzekeren.

- Alle supranationale bevoegdheid moet dus eigenlijk aan de Unie ontnomen worden, zodat dit instituut zijn macht niet langer zal misbruiken. Dan zijn we echter nog niet klaar: de lidstaten, net als de Unie hoogdringend aan verandering toe, kunnen dan worden aangepakt.

#9137

Didi

 

Een grondwet moet klaar en duidelijk zijn .Deze is het zeker niet.De grondwet van de verenigde staten staat op één (1) blad papier en is nog steeds actueel.Als men de kiezers uitmaakt voor dommerikken dan zijn de politiekers dit eveneens.Zij hebben deze goedgekeurd zonder te lezen en de inhoud te kennen

#9140

ivanhoe

 

@ pieter

"Integendeel moet de bevolking van de lidstaten druk op hun regeringen zetten om de grenzen te openen, teneinde de welvaart op lange termijn te verzekeren."

maar zowiets werkt niet.

Luc haalt de satirische pen boven, en laat verstaan dat Chirac stemmen gaat verliezen door zich af te zetten van een liberaal Europa, maar het tegengestelde is waar.

De tegenstand tegen Europa komt van links niet van rechts-liberale hoek.

De afschaffing van het toenmalige BRT-monopolie, het privatiseren van Belgacom, die zijn er allemaal gekomen DOOR Europa en niet ondanks Europa.

Een sterk Europa, betekent een liberaal Europa (hoop ik). Een verdeeld Europa (het Europa van de natiestaten) betekent een Europa waarin iedereen zijn eigen kleine nationale belangskes gaat verdedigen).

Of de pure liberalen van deze blog zouden in elk land aan de macht moeten komen met volstrekte meerderheid.

but that ain't gonna happen.

#9141

Steven

 

Het verbaast mij dat een goed geïnformeerde weblogger als LVB dezelfde denkfout als een aantal andere simplistische tegenstanders van de Grondwet. Twee discussies worden door elkaar gehaald:

1) De legitimiteit van het bestuursiveau 'Europa'

2) De invulling van het beleid op dat niveau

Het eerste heeft bitter weinig te maken met het tweede. Het eerste gaat over het scheppen van een kader om beslissingen te nemen. Het tweede over de invulling van dat kader.

Om de analogie te maken: wie ontevreden is over het beleid in zijn gemeente, stemt tegen de zittende coalitie bij de volgende verkiezingen. Geen zinnig mens zal echter voorstellen de gemeenten af te schaffen.

Nu je het zegt, de gemeenten houden zich vooral bezig met sociale zaken (OCMW) en veel minder met het reguleren van economische zaken. Misschien moet LVB zijn partij aanmoedigen het gemeentedecreet te verwerpen. Dat decreet geeft immers meer mogelijkheden aan de gemeenten voor het voeren van een eigen beleid.

#9142

dof

 

"wie ontevreden is over het beleid in zijn gemeente, stemt tegen de zittende coalitie bij de volgende verkiezingen."

Daar leg je meteen de vinger op de etterende wonde: hoe stuurt de kiezer de Europese commissie wandelen?

#9145

Brandaan

 

@ Steven

Welja. Zowel qua legitimiteit als invulling scheelt er iets met het concept Europese Unie zoals we het nu kennen. Dat zijn geen twee vollédig onafhankelijke discussies. Het bestaan van dit bestuursniveau Europa (legitimiteitsvraag) laat toe dat het beleid soms goed, maar meestal slecht wordt ingevuld (invullingsvraag). En daar waar het goed wordt ingevuld is het slechts kwestie van een verandering van de politieke situatie om die goede invulling om zeep te brengen, net omwille van de bestaande machtsstructuren.

Bovendien worden in de grondwet zélf beide discussies vermengd. Dit is net één van de problemen met die grondwet. De organisatie van de Unie staat er broederlijk naast de vage bepalingen over taksharmonisatie en zoals reeds gezegd landbouw en visserij.

Dus stel je hebt een probleem met de invulling van het beleid van de Unie (te veel protectionisme), maar geen probleem met de legitimiteit van het bestuursniveau Europa. Kun je dan pro-grondwet zijn? Nee, want ook in de grondwet zijn protectionistische maatregelen voorzien.

Of omgekeerd, geen probleem met de invulling, maar wel een probleem met de legitimiteit... Wederom kun je niet pro-grondwet zijn, want het beleidsniveau - de superstaat - Europa wordt versterkt.

Ik heb een probleem met zowel invulling als legitimiteit, de grondwet zelf maakt geen onderscheid, dus moet/mag ik beide discussies aanhalen. De grondwetdiscussie gaat niet louter over de legitimiteit van het bestuursniveau Europa, zoals u lijkt te suggereren. Daarvoor is zij met haar 200+ pagina's (niet al te groot lettertype) te allesomvattend.

Of is dit te simplistisch?

Waarom u het afschaffen van het gemeentedecreet erbij haalt weet ik niet, ik zou net denken dat de gemeente als overheid die het dichtst bij de burger staat een zeer belangrijke rol te spelen heeft. Bent u echter voorstander van een sterk gecentraliseerde en sterke overheid (?) ja, dan mag u wat mij betreft het bestaan van gemeentes aanvechten. Maar dat is compleet off-topic.

#9153

LVB

 

@Steven: denkfout? Ik heb me helemaal niet uitgesproken over de legitimiteit van het Europese bestuursniveau, noch over de invulling van het beleid.

@ivanhoe: ik denk helemaal niet dat Chirac stemmen gaat verliezen door zijn toespraak.

Ik heb alleen gehoord dat Chirac de Fransen waarschuwt dat, als ze neen stemmen, de macht van Frankrijk vermindert, Europa neo-liberaal wordt, en de landbouwsubsidies afgeschaft worden. Toevallig drie dingen die ik graag zou hebben. Voilà, Chirac heeft MIJ met zijn toespraak overtuigd dat een "neen" een goede zaak zou zijn. Een neo-liberaal Europa, zonder landbouwsubsidies en met een Frankrijk dat nauwelijks iets te zeggen heeft? Daar teken ik onmiddellijk voor!

#9156

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

@Ivanhoe: druk zetten op het bestuursniveau werkt wel. Het kan niet ontkend worden dat de neoliberale intellectuele beweging sinds de jaren '80 (of zelfs al sinds de jaren '60) een invloed op het beleid heeft gehad.

Bovendien zet de internationale competitie wel druk op het beleid van een land. Laat ons de hervormingen van Schröder als voorbeeld nemen.

En meest fundamenteel: Een kleine staat kan zich niet permiteren om protectionistisch te zijn, een grote staat wel. Niettemin is het ook in het tweede geval een verliespost. (De grootte moet gezien worden in termen van macht, dus afhangend van hoeveel mensen onder haar dwangmacht resorteren)

#9157

ivan

 

Ik vrees dat de landbouwsubsidies ook in het huidige Europa niet zullen verdwijnen. Een Franse nee-stem zal daar helaas niks aan veranderen. Er is overigens niets neo-liberaal aan het afschaffen van de landbouwsubsidies, het is integendeel uiterst sociaal want je helpt er de armen mee. (Landbouwsubsidies zijn er voor de rijken.) Of wacht eens, misschien kan ik hier beter zeggen dat sociaal gelijk staat aan neoliberaal.

@ivanhoe: "De afschaffing van het toenmalige BRT-monopolie, het privatiseren van Belgacom, die zijn er allemaal gekomen DOOR Europa en niet ondanks Europa."

Was het maar waar! Europa heeft geen enkel land verplicht om zijn mediamonopolie op te geven, alleen zegt Europa dat wanneer gekozen wordt voor concurrentie dat er een level playing field moet zijn tussen private en openbare omroepen. En de privatisering van overheidsbedrijven wordt al helemaal niet door Europa opgelegd in geen enkele sector. Privatisering staat niet gelijk aan liberalisering.

#9158

ivan

 

Overigens zou een Franse nee-stem nu inderdaad een grote overwinning voor het neoliberalisme zijn. Want als nu bij uitstek de Fransen tegen de grondwet stemmen, stemmen ze dus volgens Chirac voor de afschaffing van de landbouwsubsidies en voor de opheffing van de culturele uitzondering. Stel je voor, de Fransen als voorstanders van het ultra-liberalisme. Hoe zeggen de Engelsen dat: beware what you wish for?

#9161

Bema

 

@Ok LVB, ik teken mee.

Ik geloof dat het op de site van de CD&V is dat er een enquete loopt met de vraag of de burger wel weet wat die Europese grondwet inhoud.

Wij zitten in een door links gedomineerd land en bijgevolg denken die bestuurders dat de rest van het klootjesvolk van die grondwet toch niks verstaat. Voila, nu moeten ze die grondwet niet uitleggen, toelichten, verklaren en al wie tegen is; haal de filmpjes van Auswitch e.d. al maar boven.

Vinden ze het mischien niet meer normaal dat mensen negatief staan tegen geheimzinnigheid, zeker als het van politiekers komt.

#9162

Eric Jans

 

Wat deel ik met de andere Europeanen? Wat heeft Europa gemaakt tot wat het is? Het liberalisme?

En tegenover wat staat dat liberalisme? Het liberalisme moet toch ergens van uit gaan, niet?

Het liberalisme is slechts één van de bijproducten in het grote magazijn van het humanisme. Dat geld ook voor het socialisme, trouwens.

Dat humanisme was er nooit gekomen zonder het christendom. Christendom en humanisme zijn daarom niet noodzakelijk tegengestelden. Erasmus was een christelijk humanist. Macciavelli was een humanist en tijdgenoot.

Het gedachtengoed van deze mensen (zoals ook Descartes, Rousseaux...) heeft zich nooit tot de nationale grenzen beperkt. In de eerste plaats omdat deze mensen zich nooit tot hun natiestaat beperkten en Europa hun 'markt' was.

Wek stelden zijn die natiestaten alszodanig haast nooit ter discussie.

Of Turkije bij die 'markt' hoorde?

Sinds Constantinopel Istanboel geworden was niet meer. Het Christendom is tot grote bloei gekomen op de Turkse kusten.

Maar op de Griekse kolonies op die Turkse kusten.

Turkije wordt geconfronteerd met het Europese liberalisme, zoals ook China en de rest van Azië. Echter: deze landen vervallen in een woeker-economie die zichzelf tot ontploffen zal brengen bij gebrek aan verdeelmechanismen die een rechtstreeks gevolg zijn van de christelijk-humanistische grondbeginselen die wij in Europa wél altijd als basis van ons denken kenden: liberalisme is er daar slechts ééntje van.

Maar wat ik met andere Europeanen deel is de Bijbelse en de humanistische grondbeginselen.

Dat niet te willen erkennen haalt het bindingsmiddel uit de Europese gedachte. Een vergissinkje waarmee de EU haar doodvonnis wel eens mee zou getekend zou kunnen hebben.

Turkije mag nog van mij in Europa, op de duidelijke conditie dat het land zeer goed beseft zaarmee ze te maken hebben:

christendom en humanisme.

20-30 jaar geleden uitte zich dat in socialisme, vandaag is liberalisme is. Maar dat zijn maar accenten op het rijke palet (en het rijkere palet dan het Islamitische!) van de christelijk-humanistische bodem waarop Europa gegroeid is tot wat het is.

Zeggen dat dat niet zo zou zijn (zoals de EU doet) is eigenlijk zeggen dat je niet bestaat: een liberaal exces.

Om die reden zou ik tegen de grondwet stemmen, indien ik in een democratisch land had geleefd.

Het Europa de volkeren is begonnen met het uiteenvallen van Joegoslavië, Tsjechoslovakije, de SU en weldra... de hartklep van Europa: le Belgique.

De Europese gedachte is voor alles een nationalistische gedachte: Vlaming en Europeër heette dat in de 19de eeuw al. Toen zaten de Brusselaars nog op hun eigen navel te staren en ruzie te maken met de Hollanders.

#9163

Eric Jans

 

Sorry voor mijn qzerty-azerty-problemen.

#9164

Eric Jans

 

qwerty-azerty, dus.

#9165

dof

 

ivan: "Er is overigens niets neo-liberaal aan het afschaffen van de landbouwsubsidies, het is integendeel uiterst sociaal want je helpt er de armen mee."

Denk je dat het TOEVAL is dat landen met de grootste persoonlijke vrijheden ook de hoogste welvaart hebben?

#9166

Eric Jans

 

@ dof: Zweden bijvoorbeeld? Of Noorwegen?

#9167

Eric Jans

 

Kijk, ik vind niet dat we ons geen sociale wetten zouden mogen permitteren.

Ik stel vast dat al die hyper-liberale landen toch maar graag genoeg hun associaal geproduceerde producten op onze socialere markten komen dumpen. Want op onze sociale markten hebben een zeer brede laag van eenvoudige arbeiders en bedienden blijkbaar een verbazingwekkende koopkracht.

En die koopkracht lijkt hen dan toch weer wel te interesseren. Vreemd.

De sociale markt interessert hen inzoverre zij er hun tessen kunnen komen vullen. Maar in hun eigen land houden ze de arbeider liever arm en dom?

Kom, mijn beste liberalen... een beetje voeling met onze herkomst en de reden van ons bestaan mogen jullie toch nog behouden.

Natuurlijk kan je vragen stellen bij onze overgebureaucratiseerde mechanismen. In zoverre versta ik jullie frustratie of ideeën wel. Maar ook daar is ergens een grens aan, al is die nog niet bereikt... akkoord.

Het extreem-liberalisme echter... daar bedank ik wel voor.

#9172

dof

 

@EJ

http://hdr.undp.o...

GDP per capita, US $ 2002

United States 36 006

Sweden 26 929

Belgium 23 749

http://www.undp.o...

GDP per capita PPP US$ 2001

United States 34 320

Belgium 25 520

Sweden 24 180

#9188

Koen Robeys

 

Dof en Ivan. Ik heb mijn kritieken op het Europese landbouw

beleid altijd gebaseerd op een geloof dat het wel degelijk ten goede komt aan (bijvoorbeeld Franse) landbouwers, die het nu al niet breed hebben, en zonder subsidies zouden ondergaan.

Mijn kritek luidt dan dat de subsidies de verkeerde signalen zenden naar (bijvoorbeeld) de kinderen van deze landbouwers, die immers de indruk krijgen dat ze in de sector iets nuttigs kunnen doen.

Zoals een ver familielid van me, dat zijn tijd en verstand heeft gestoken in een opleiding tot landbouwingenieur. Als je dan toch ingenieur kan worden... maar ik voel dat ik niet moet preken tot wie al overtuigd is :-)

Ik spreek dan nog niet over de kosten die verdeeld over een heel grote Europese bevolking niet te hard opvallen, en de werkelijke slachtoffers van dat beleid, laten we ze "de Marokkanen" noemen, die - zoals het neo-liberale boek "The Clash of Civilizations" van Huntington ergens opmerkt, naar ik me denk te herinneren - als ze geen tomaten mogen exporteren, dan maar Marokkanen exporteren.

Als je *werkelijk* zou kunnen aantonen, ik bedoel met cijfers, en dan nog met cijfers die er niet uitzien als een stel statistieken van iemand die alleen maar zijn eigen vooroordeel wil bewijzen, dat die subsidies aan *rijken* ten goede komen, dan zouden we nog véél betere kritieken op dat beleid kunnen formuleren.

Alleen al het feit dat dat niet gebeurt doet me een beetje vrezen dat die stelling ook maar een "geloof" is; een geloof dat mij wel goed zou uitkomen, maar dat tot nader order mijn eigen geloof - hoewel minder krachtig als argument - me toch redelijker doet lijken.

Bij wijze van ietwat anders onderwerp, ik ben absoluut niet van mening dat het alleen maar toeval is dat grote welvaart samenvalt met grote persoonlijke vrijheid. Toch moeten we opletten met het simpele uitroepen van "correlatie" tot "causatie".

Mijn favoriet voorbeeld. Zonder lachen: streken waar veel ooievaars leven zijn ook streken waar veel baby's geboren worden. Lach niet, 't is waar.

Dus, uit een ander neo-liberaal boek (Landes, The Wealth and Poverty of Nations, 1998), trek op een wereldbol een strook van enkele honderden kilometer breed rond de evenaar, en je zal daarbinnen geen hoge welvaart aantreffen. Het is de schuld van het klimaat!

Nu is dat laatste (veel) te simpel, maar het klimaat heeft er tenminste wel degelijk een zekere invloed op. Dus even verder kijkend...

Maak tabellen waar je huidskleur uitzet tegen BNP per hoofd, en ik vrees het ergste... Ik zal van "politieke correctheid" worden beschuldigd wanneer ik er op wijs dat klimaten met veel zon leiden tot donkerder huidskleur, EN tot lagere welvaart. Dus maken we een denkfout wanneer we welvaart en huidskleur tegen elkaar afzetten en een oorzakelijk verband afleiden. Correlatie is geen causatie; in werkelijkheid zijn ze allebei veroorzaakt door klimaat.

Remember de ooievaars? Ooievaars leven op het platteland. Er worden niet meer baby's geboren waar meer ooievaars leven omdat ("dus" :-) ooievaars baby's brengen, maar omdat op het platteland meer mensen kinderen krijgen.

Even een lang verhaal kort maken? Ik denk wel dat je een vrij grote correlatie ziet tussen vrijheid en welvaart. De causale verbanden van welvaart, intussen, zijn desondanks vreselijk complex...

Ciaooooo, koen

#9191

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

@Koen:

- het Europees landbouwbeleid kost veel aan de consument (want die betaalt belastingen, en 1/3 van het Europese budget zijn landbouwsubsidies, in grote mate aan Frankrijk).

Markten afschermen van buitenlandse concurrentie of subsidies geven aan inheemse landbouwers, is ten koste van goede producenten in de derde wereld, en opnieuw van de consument, die daardoor minder keuze heeft, en dus ook meer betaalt.

Landbouwers zijn goede ondernemers, die vinden het gehele landbouwbeleid eigenlijk even grote flauwekul als iedereen, en weten ook wel dat het idealer zou zijn mocht het marktconform gebeuren. Ze hebben die voordelen nu wel, natuurlijk.

- ik denk dat het veel moeilijker is om aan te tonen dat de grote welvaart niet de oorzaak is van persoonlijke vrijheid, dan om dat eenvoudigweg te aanvaarden. Wat anders zou Europa dan wel onderscheiden van de rest van de wereld? Overheden moesten competitie van elkaar dulden, en waren zwak in Europa. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de almachtige Chinese keizer.

Men kan het licht van de zon niet ontkennen. Het is niettemin geen eenvoudige opgave, want het betekent dat het gebrek aan persoonlijke vrijheid in ons land, dat zich bijvoorbeeld uit in een hoge belastingsdruk, een beperking is van de welvaart.

Post hoc ergo propter hoc. Dat is de Latijnse uitdrukking voor het sofisme dat je aanhaalde. Maar dat is hier dus niet van toepassing.

#9192

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

correctie: "-ik denk dat het veel moeilijker is om aan te tonen dat de grote welvaart niet het gevolg is van persoonlijke vrijheid, dan om dat eenvoudigweg te aanvaarden"

#9197

ivan

 

@Koen: "under the CAP, 70 per cent of support (that is, market price support plus payments to producers) is allocated to the largest 25 per cent of the EU’s farms; in the US, Canada and Japan, the corresponding amounts of support allocated to the largest 25 per cent of farms are 89 per cent, 75 per cent and 68 per cent"

http://www.ivanja...

#9198

ivan

 

Johan Van Hecke heeft overigens beloofd te komen met een lijst van de grootste vangers landbouwsusidies in Belgie, waaronder het Tiense suikerraffinaderij. In GB bestaat zo'n lijst:http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,3604,1443829,00.html

"It showed that major landowners receive the largest subsidies from the taxpayer. Seventeen farmers and agricultural enterprises received more than £1m each last year in help from the taxpayer."

Meer hier: http://kickaas.ty...

#9199

Koen Robeys

 

Pieter: Ik ontkende helemaal niet dat het landbouwbeleid veel geld kost, ik merkte alleen op dat je de kosten, gedeeld door 300 mio Europeanen, kan reduceren tot iets als "25 euro per hoofd per jaar" - of whatever het was dat voorstanders me al wel onder de neus hebben gewreven.

Als je denkt dat "de Chinese keizer" een goede verklaring is van wat Europa als welvaartgebied onderscheidt van de rest van de wereld, dan raad ik je aan daar voorlopig even mee binnenskamers te blijven, je zou kunnen schrikken. Ik bedoel dus een *waslijst* van bezwaren.

Bijvoorbeeld zijn vandaag de VS practisch het welvarendste en in elk geval machtigste land ter wereld, en ik denk niet dat ze qua politieke organizatie lijken op het "zwakke" Europa dat vanaf pakweg 1500 de wereldmacht greep.

Verder is het hedendaagse China aan een economische groei bezig, zoals ik nog maar pas ergens opmerkte, waarbij ze in een kwart eeuw hebben gedaan waar datzelfde Europa 4 eeuwen voor nodig had. Zo op het eerste zicht lijkt me de huidige Chinese overheid niet iets dat de vergelijking met het versnipperde Europa van toen kan doorstaan.

Ook was het zo dat China in de tijd van de Sungdynastie, en waarschijnlijk ook wel onder de Yuandynastie de welvarendste economie van de planeet hadden. Ik kan me vergissen maar de Sungdynastie lijkt me geen voorbeeld van een zwakke overheid. De Yuan waren de Mongolen, commentaar verder overbodig.

Omgekeerd kende China een periode van zwakke overheid in de tijd van de Opiumoorlog. Ik denk niet dat we aan de Chinezen van de late negentiende eeuw moeten gaan vertellen dat een zwakke overheid een goed recept is voor de ontwikkeling van de welvaart van een land.

Ik wil overigens niet ontkennen dat een machtige overheid het gevaar loopt foute beslissingen op te dringen, met als gevolg zwaar de boot te missen. Ik vermoed dat je met "de Chinese Keizer" denkt aan de beslissing van de Mingkeizer uit ca. 1430, om zich af te keren van oceaanvaart, en zich te concentreren op de ontwikkeling van het binnenland.

Veel historici zijn van mening dat China zich daar zwaar heeft laten voorbijfietsen door Europa. Maar het is misschien niet zo simpel om hiervan een domme beslissing van een logge overheid te maken. In feite hebben de Amerikanen, in de tweede helft van de negentiende eeuw, een soortgelijke beslissing genomen. Een gigantisch land had veel meer te zoeken in de ontwikkeling van een eigen binnenland (spoorwegen voor de VS, kanalen voor de Ming) dan in de scheepvaart, en andere landen springen in het gat dat daarmee openvalt (Pomeranz en Topik, The World that Trade Created, Society, Culture, and the World Economy, 1400 to the Present, 1999, hoofdstuk 2, § 10.)

De internationale handel kwam daarmee in private handen terecht, en in beide gevallen vonden die meer opportuniteiten in dat binnenland dan erbuiten. De rest zijn de "quirks of history". Als, zeg, Rusland net in die tijd een dominante vloot had weten uit te bouwen, dan zaten wij ons nu te verbazen over de "politiek" van de Amerikanen in 1850, die even dom was als die van de Mingkeizer van 1430! (En als Prins Hendrik sterft in zijn geboortewieg, dan waren wij nu een Chinees wingewest: OK, dat is misschien een tikje overdreven, maar toch, quirks...)

Kortom, je kan, zoals ikzelf, van mening zijn dat een logge overheid niet noodzakelijk iets is waarop we zitten te wachten, maar het enthousiasme waarmee iedereen altijd met uitdrukkingen als "de geschiedenis toont aan" weer zijn eigen vooroordelen weet te bevestigen, blijft me verbazen.

Ik zou nog haast vergeten te antwoorden op de vraag wat Europa onderscheidt van de rest van de wereld. Een anthropoloog -historicus als Jared Diamond (die bevestigt dat de "Keizer van China" een goed voorbeeld is van de gevaren van een logge overheid tegenover de soepeler Europeanen van die tijd) geeft daarop een waslijst antwoorden.

Er is de nabijheid van antieke cultuurcentra van het midden-oosten, waar de landbouw vandaan kwam. Er is de nabijheid van Zuidelijk Rusland waar het paard is gedomesticeerd. (Afrika, bijvoorbeeld, had een familielid van het paard in de zebra. Maar het blijkt dat dat niet te domesticeren valt, en de Afrikanen zonder paard waren, inderdaad heel verschillend van de Europeanen met paard.) Er was de veel langere blootstelling, en dus weerstand, aan allerlei ziektes die samenhingen met contact met vee (wéér dat paard). Er is de relatief hoge breedtegraad die koude winters en geregelde neerslag combineert met de gevolgen van de verwarmende golfstroom, wat gunstig is voor het creëren van landbouwoverschotten. Er is het groot aantal eilanden, schiereilanden, en rivieren, wat goed is voor de politieke pluraliteit waar de Chinese Keizer zo mee in aanvaring kwam, maar ook voor internationale handel.

Een zeer, zeer goed boek: Diamond, Guns, Germs and Steel, 1997. Helemaal bovenaan het lijstje plaatsen.

Het wordt lang. Ik besluit. Het is erg gemakkelijk om een simpel verband tussen "pluraliteit en welvaart" vol gaten te schieten. En het is minstens even gemakkelijk om héél veel andere factoren op te noemen die "Europa van de rest van de wereld onderscheiden". Daar hoef ik heus "het licht van de zon niet voor te ontkennen" :-)

Ciaooooo, koen

#9201

dof

 

"25 euro per hoofd per jaar"

Ik denk dat je er een factor 10 naast zit.

#9207

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

@Koen: ik zeg niet dat het de "Chinese Keizer" is, wat onze geschiedenis onderscheidt. Wel dat individuele rechten beter beschermd zijn geweest in Europa dan elders. En dat kwam door de competitie van autoriteiten die in Europa bestond.

Niet een zwakke, inefficiënte overheid is dus goed, wel een efficiënt werkende overheid die zijn eigen macht moet legitimeren omdat burgers zich er makkelijk aan kunnen onttrekken.

Om dan ook maar eens een boek te noemen:

nobelprijswinnaar (1993) Douglas C. North, The rise of the Western world: A new economic history ( http://www.amazon... )

Of Harold Berman, Law and Revolution.

Veel van de zaken die je opnoemt, zijn milieufactoren. Die hebben zeker een invloed. Op de eerste plaats op instituties. Het gegeven dat Europa een schiereilandachtige structuur heeft, zal bijvoorbeeld wel een van de redenen zijn dat het moeilijk was om een sterk centraal gezag te vestigen, en nog meer om het te legitimeren, want het was niet nodig.

De beslissing van de Chinese Keizer om zijn continent af te sluiten zou in Europa toen nooit genomen kunnen zijn. Door de gedecentraliseerde institutionele structuur. De EU is een absoluut tegennatuurlijk experiment voor ons continent.

Ten slotte moet het duidelijk zijn dat de VS groot geworden zijn door de Westerse traditie van veel macht aan gedecentraliseerde organen (in de eerste plaats aan het individu). De bevoegdheden van de federale overheid in de VS waren lange tijd zeer beperkt, en Amerikanen hebben er nog altijd een sterk wantrouwen tegen. Alhoewel.

#9210

Koen Robeys

 

Pieter: in je vorige post had je het wel degelijk over hoe overheden competitie moesten dulden en zwak waren in Europa, en dit tegenover "de keizer van China", alles op zijn beurt in de vraag over wat Europa dan van de rest onderscheidde.

Ik wil je echt niet vastpinnen op woorden, hoor, ik wil alleen aangeven waarop ik reageerde.

Dus we zijn het nu eens dat we niet zozeer "geen" of "een zwakke" overheid, maar wel "een efficiënte overheid" nodig hebben. En dan zie ik je ineens verklaren dat de EU een "tegennatuurlijk experiment" is.

Ah? En hoe weten we zo a priori dat "een efficiënte overheid" in 2005 ongeveer politieke eenheden met dezelfde afmetingen moet hebben als wat in 1405 efficiënt was? En wat is eigenlijk in deze context "tegennatuurlijk"?

En wat maakt dat in een wereld waarin tegen pakweg 2050 eenheden als China, India, Brazilië en de VS belangrijke spelers zullen zijn, Europeanen moeten geloven dat ministaatjes als Frankrijk en Duitsland "efficiënte overheden" zullen zijn?

Beste groeten, Koen

Die North ziet er interessant uit, ik denk dat ik doe ook eens ga lezen :-)

#9217

Koen Robeys

 

Nog over de grootte van die landbouwsubsidies. Als die werkelijk zijn zoals hier is verteld - en ik wéét dat dus stomweg niet, hé, laat niemand dit lezen alsof ik het (weer eens) allemaal denk beter te weten - is hier mijn voorstel.

We halen zoveel mogelijk socialisten en communisten bij elkaar, en we zeggen het volgende:

Hier is ons onweerlegbaar bewijs dat een bepaalde staatsstructuur dient om fondsen te kanalizeren van de onderhorigen aan de kapitalisten. Dat is wat jullie absoluut willen bestrijden, en dat is wat wij, om heel andere redenen maar dat doet er niet toe, ook willen bestrijden.

Een bondgenootschap!

:-)

Koen

#9221

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

@Koen: hoe kleiner een overheid is, hoe efficiënter ze inderdaad zal zijn. Nogal logisch, want het bestuursniveau staat veel dichter bij de burger.

Dat neemt niet weg dat er nog altijd schaalvoordelen kunnen zijn in internationale samenwerking, maar dit moet gebeuren op vrijwillige, intergoevernementele basis, en niet op basis van supranationale dwang.

Economisch zal de overregulering van de EU Europa net wegconcurrereren in de globalisering.

Militair zou er eventueel nog iets voor kunnen worden gezegd, maar de V.S. en China hebben geen geopolitieke belangen bij een aanval op Europa, integendeel zijn er voor hen enorme kosten verbonden aan een militair treffen.

Bovendien beschikken twee Europese staten, namelijk Frankrijk en Groot-Brittannië, over atoombommen. Centralisering is dus niet nodig om beter te kunnen verdedigen. Een centralisering van defensie dient bijgevolg enkel om te kunnen aanvallen, en een imperialistisch beleid te voeren. Zoals ik dit op mijn weblog schreef: http://cleppe.blo...

#9225

Bart Vanhauwaert

 

@dof, @koen : we hoeven niet te gokken. De cijfers over het budget van de EU zijn online te raadplegen. Voor 2004 kom je op iets meer dan 53 miljard euro.

#9236

Koen Robeys

 

Bart: wel, als ik dat deel door 300 mio Europeanen is dat 177 euro per hoofd, zeg 15 euro per maand. Als ik me goed herinner (in werkelijkheid claim ik geen enkele expertise) dat de helft naar de landbouw gaat, zitten we op 80 euro per hoofd en per jaar. Zoals ik me herinner heeft eens een voorstander van die "politiek" me vertelt dat het om een heel klein bedrag per hoofd ging, en schreef ik hier maar neer als "25 euro per hoofd".

Natuurlijk ben ik vierklant tegen het afpakken van 80 euro per jaar van alle Europeanen, om daarmee een sector die zelf niet kan concurreren op de wereldmarkt te beschermen, en zeker als blijkt dat er eigenlijk betalingen aan kapitalisten mee gefinancierd worden. Maar ik blijf wel denken dat de voorstanders zich zullen verschuilen achter het argument van "het is toch maar een kleine kost".

Beste groeten, Koen

#9237

dof

 

"dat de helft naar de landbouw gaat"

die 50 miljard is REEDS de helft, het EU budget is 100 miljard euro.

#9247

Oogklepje.

 

Juist het EU-budget voor landbouw is echt oplichting; voor wel 80 eur per jaar of 9 BEF per dag per inwoner hebben we een stabiele landbouwmarkt, een overdaad aan vlees, graan en suiker, groeten en wijnen, vissen, fruit en desserten. Dus geen risico op tekorten, altijd overschot, tot het je oren uitkomt, keuze uit alle vreemde gerechten uit Cyprus, Griekenland, Portugal, Zweden, Oostenrijk of Finland, tot en met de Belgische bieren die dankzij de EU uitgevoerd worden naar de USA om die Amerikanen ook eens wat uit een vreemd land te laten eten, iets anders dan hun nationale hamburgers.

En daarnaast is er nog eens een nationale sector die beschermd wordt door dat stelsel, kunnen de bakkers winst maken, de landbouwsector is op dertig jaar volledig gemoderniseerd, hebben we overal reuzegrote slachthuizen waar in de allermodernste en meest hygiënische wijze vlees geproduceerd wordt. Het zijn maar van die verzuurde vegetariërs die daaraan geen belang hechten.

Ja het is echte oplichting, want zie eens zonder dat er iemand een kik geeft beslist de regering 2 miljard eur te geven aan de NMBS, ach dat is maar zo iets als wel 200 eur per Belg per jaar, dus wel 22 BEF per dag, ongeacht of je de trein neemt of niet, of je zelf een auto hebt en dus nog eens extra wegentaks betaalt om te mogen rijden, daar bovenop nog geflitst wordt omdat je Nederlands spreekt, de tram gebruikt of niet, met de fiets rijdt of niet. Alvast zullen die ambtenaren die gratis naar Brussel mogen rijden en de gepensioneerden in de kuststreek tevreden zijn dat ze de trein ter beschikking hebben.

Maar niet geklaagd, dat wordt gedekt met de "paarse" mantel der liefde die voor ieder wat wils geeft, en daarna begint men te klagen over het budgettair deficit dat vanaf de volgende jaren zal oplopen tot vijf miljard.

Maar wederom, niet geklaagd, dat probleem zal niet optornen tegen het feit dat de regering haar begroting gedurende zes jaar in evenwicht gehouden heeft. Ondanks de intrestterugval van de laatste jaren. Men heeft al zijn eigendommen verkocht, alle reserves erdoor gedraaid, en de rekeningen kloppen. Dus moeten we tevreden zijn. De vrijheid van meningsuiting ? Ach dat is eigenlijk niet belangrijk, want we denken toch niet na.

En die vijf miljard, och dat is maar een detail. Reken het eens uit, dat is nauwelijks zoveel als het een gemiddelde bruto maandwedde extra voor drie miljoen Walen. En geeft toe, bij de Walen zijn er geen drie miljoen werkenden, misschien maar één miljoen, dus komt dat op een ronde som van 200.000 BEF per werkende en dus kan je ze daarmee gerust nog een reisje naar Cuba bovenop geven.

Maar de landbouwsubsidies van de EU, ja dat is het werk van echte oplichters, acht frank per dag de prijs van één sigaret per dag.

#9256

fcal

 

Oef! De Franse burgers hebben gekozen voor democratie!

In België besloten particraten, dat het volk niet geraadpleegd mocht worden over de 'Europese Grondwet' en haastten zich om deze onmogelijke verknechtende bepaling goed te keuren.

Artikel 54 is complete kolder, het schrijft voor, dat als men een van de tientallen nep-rechten, zoals o.a. algemeen verplichte CAO's, in vraag stelt of ook opbouwende kritiek uit, zelfs om enkele van deze bepalingen efficiënter, democratischer te maken of om een en ander aan de wijzigende omstandigheden van de wereld wenst aan te passen, men zich buiten de wet stelt. Dit betekent het totale einde van de vrije meningsuiting. In andere woorden mond toe gewone man/vrouw, wij de politici weten het beter, wij zijn de uitverkorenen en jullie zijn Jan en Mieke Snul!

Gelukkig hebben de Jean Moyens (Jan Modaal) in geheel Frankrijk en ook in de regio Noord - Nauw van Kales, waar onze Elio di Rupo (Waalse SP) en Il Hombre Zapatero (Spaanse SP), Martine Aubrey of dochter Delors ter hulp snelden, de apparatsjiks duidelijk gemaakt, dat Europa zijn politieke mandarijnen niet lust.

Echt opmerkelijk was het feit, dat alle belangrijke Franse partijen van links tot rechts in Frankrijk adviseerden JA te stemmen en dat dit afgewezen werd. Het souvereine volk heeft gesproken en NEE gezegd!

Nu komt nog Nederland aan de beurt en enkele andere landen, waar de burger enige inspraak wordt gegund.

Niet in België natuurlijk, daar waren zij, die decennialang het stemrecht van de vrouwen verhinderd hebben het eens, dat een volksraadpleging uit den boze was.

Potsierlijk was hoe Europees parlementslid 'Kapo' Schulz (Duitse SDP) ontzet, op de Franse televisie verklaarde, dat reeds 10 landen, (weliswaar zonder volksraadpleging) deze bureaucratische heilsvoorziening goedgekeurd hadden en dat de hemel op invallen stond nu de Fransen deze hadden afgekeurd.

Het worden nog boeiende tijden! En zolang de onvervreemdbare mensenrechten niet geschonden worden ook interessante!

#9257

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

Het worden inderdaad nog boeiende tijden. Dank aan de Fransen! Maar de politieke kaste heeft het nog steeds niet begrepen: http://cleppe.blo...

#9267

dof

 

@oogklepje:

Wat we krijgen voor die _150_ euro per persoon, of 600 euro per gezin, zijn artificiëel hoge voedselprijzen.

Niemand, behalve een paar boeren en grote landbouwbedrijven wordt beter van de CAP, niet de Europese consument, noch de landbouwer in Afrika.

#9290

Koen Robeys

 

Oogklep. Als het landbouwbeleid zorgt voor overdaad, dan moeten we afleiden dat er *zonder* landbouwbeleid schaarste zou zijn.

Welnu, groeiende overschotten, en bijhorende dalende prijzen zijn een fenomeen dat we in Europa sinds *duizend* jaar te zien krijgen. Bovendien, het landbouwbeleid resulteert in dumping op andere markten en overproductie.

Dat zijn allemaal geen symptomen van een markt waar schaarste dreigt. Dat zijn symptomen van een markt waar artificiëel hoge prijzen maken dat mensen die eigenlijk iets anders horen te doen, toch aan landbouw blijven doen.

Dus los van alle strategische of ethische overwegingen, probeer niet de wereld wijs te maken dat de landbouwpolitiek de overdaad bewerkstelligt, want dat is niet zo, en de wereld is slim genoeg om dat in te zien. De landbouwpolitiek is er *wel* om de gevolgen van die overdaad, namelijk dalende prijzen, tegen te gaan. Kortom, om op de kap van de consumenten de producenten te beschermen.

En eenmaal je zo eerlijk bent dat laatste toe te geven klinkt het argument dat het "toch niet zoveel kost" tenminste niet meer vals. Het is weliswaar het resultaat van het manipuleren van cijfers, maar je kan het tenminste proberen.

Maar intussen ben ik eigenlijk nog altijd niet bereid, zelfs niet aan de zogezegde "geringe kost", om teveel te betalen voor iets dat eigenlijk goedkoper kan. Een beetje zoals ik ook niet denk dat we van elke Europeaan één euro per jaar moeten afpakken om, bijvoorbeeld, een industrie van middeleeuwse kanonskogels op te richten.

*Zelfs* als dat goed voor de werkegelegenheid zou zijn.

Beste groeten, Koen

#9292

Oogklepje.

 

@ Koen.

Heb je al "honger" gehad ? Dan zou je wel weten wat de waarachtige prijs is van de luxe die we hier kennen.

#9295

haedesch

 

Je verwisselt oorzaak en het gevolg. Het afbouwen van landbouwsubsidies zou juist positief zijn voor de hongerlijders, aangezien er dan eindelijk aan structurele ontwikkelingshulp kan gedaan worden, maar laat denken vooral je geloof niet beinvloeden, oogklepje.

#9296

Brandaan

 

@ Oogklepje

We gaan de emo-toer op blijkbaar, weldan: van Koen weet ik het niet, maar ikzelf heb nog nooit 'honger' gehad... en ik zal het ook nooit hebben, ook niet wanneer de subsidies afgeschaft worden. Integendeel. Uiteindelijk zal er dan in Europa nòg meer welvaart zijn, ergo minder 'honger'! Hoe dat voelt, 'honger', kunnen we misschien best eens vragen aan de praktijkdeskundigen - niet geheel toevallig ook de grootste slachtoffers van het CAP - de derdewereldburgers.

#9297

Oogklepje.

 

"Hoe dat voelt, 'honger', kunnen we misschien best eens vragen aan de praktijkdeskundigen - niet geheel toevallig ook de grootste slachtoffers van het CAP - de derdewereldburgers."

Wel dat is wat je dus noemt het kortetermijndenken ... je vergeet je eigen geschiedenis en leert dus niet uit het verleden.

#9299

Koen Robeys

 

Oogklep: je kan het al aan de andere reacteis zien, maar ik kan het nog wel eens herhalen. Je beweerde iets dat fout was, je bent blijkbaar niet erg gelukkig dat daar op gewezen wordt, en je krijgt een soort woedeaanval, of huilbui, of ik weet niet wat.

Natuurlijk is het feit dat ik nog nooit honger heb gehad geen reden om mij te verplichten mijn voedsel te duur te betalen, of mijn belastingen te hoog te laten oplopen, zodat één enkele sector beschermd kan worden. Laat staan dat ik me de drogredeneringen in de maag moet laten splitsen die er blijkbaar nodig zijn om dat allemaal toch te rechtvaardigen.

Beste groeten, Koen

#9300

Koen Robeys

 

Nogmaals @ Oogklep. Ikzelf interresseer me nogal sterk voor geschiedenis, en het is juist die geschiedenis die me doet inzien dat de voedselprijzen in Europa nu al zo lang aan het dalen zijn, dat helemaal op het einde de boeren met tractorblokkades de rest van de bevolking moesten chanteren, en met protectionistische muren de echte hongerlijders van de wereld moesten verhinderen om hun producten te verkopen, om zo artifiëel hoge prijzen te verkrijgen.

Het lijkt me dan ook dat je niet echt in een positie bent om preken te geven over geschiedenis, en eigenlijk nog minder om tranerige verwijzingen naar hongerlijders op de dissen.

Beste groeten, Koen

#9302

haedesch

 

Uit de geschiedenis leren we dat protectionisme een lose-lose situatie is ... Alle traantjes van de wereld veranderen daar niets aan. Maar ik heb nog nooit honger gehad, dus daarom kan ik niets weten over geschiedenis, dus luister vooral niet naar deze comment.

#9323

Leo Norekens

 

Terug naar het Franse "NON".

Er zijn dus nog Eerste Ministers die aanvoelen wanneer de tijd van gaan gekomen is.

#9325

NN.

 

@ K.R.

Ik heb een hekel aan mensen die niet leren uit hun fouten. Natuurlijk je hebt mensen die op de hoogte zijn van geschiedenis, en anderen.

http://lvb.net/it...

#9326

Koen Robeys

 

NN: En ik heb dan weer een hekel aan mensen die verklaren dat andere mensen fouten maken omdat zij ooit eens het tegendeel beweerd hebben. Dus zie dit maar als een uitdaging. Jij laat nu zien welke "fout" ik hier geschreven heb, en waar jij dat al weerlegd hebt, of je zal het tamelijk moeilijk krijgen om van het statuut van kletsmajoor af te komen, dat je hierbij van mij gekregen hebt.

Veel succes, Koen

@ Luc. Ik vermoed (en hoop) dat je vindt dat ik op je blog altijd probeer beleefd en vriendelijk te blijven, en verder dat je weet hoe geprovoceerd ik me kan voelen door zinnetjes als "ik heb een hekel aan mensen die niet leren van hun fouten". Natuurlijk volstaat het dat je laat weten geen usenet-toestanden te willen, en ik zal me schikken.

#9329

ivan

 

@Leo: ik denk eerder dat de Franse eerste minister gegaan is onder zachte druk. Een eerste minister moet gaan als hij geen vertrouwen meer krijgt van het parlement, of wanneer hij bij de verkiezingen de duimen moet leggen. Niet eerder.

#9330

ivan

 

Over honger gesproken.

Het landbouwbeleid zoals dat door de rijke landen wordt gevoerd - dus niet alleen Europa, maar ook de V.S. en vooral Japan – is een regelrechte schande.

In feite betreft het een viervoudige omkeerde solidariteit.

De eerste vorm van perverse omgekeerde solidariteit is deze van consument naar producent. Europese consumenten betalen een hogere prijs voor landbouwproducten dan de wereldprijs. Omgekeerd ontvangen de producenten ook een hogere prijs voor hun producten dan de wereldprijs. Zonder subsidies en protectionisme zouden we minder moeten betalen en zouden de winsten van de agro-industrie kleiner zijn.

De tweede vorm is deze van de niet-landbouw bevolking naar de landbouwers. Inkomenstatistieken tonen aan dat landbouwers een hoger inkomen hebben dan gemiddeld. Toch moet die gemiddelde burger via de belastingen de subsidies ophoesten waarmee het hoger dan gemiddeld inkomen van de landbouwer wordt ondersteund.

Een derde vorm betreft de omgekeerde solidariteit in de landbouw onderling. Zowat 70% van de subsidies gaat naar de agro-industrie en de 25% rijkste landbouwers. Grote poenschepper bijvoorbeeld is Britse kroonprins Charles die jaarlijks zowat 400.000 euro ontvangt. Die heeft dat ongetwijfeld nodig.

De laatste en ergste vorm van omgekeerde solidariteit is deze tussen de arme boer in de ontwikkelingslanden en de landbouwers in het rijke Noorden. Dit is de ergste vorm omdat het hier uiteraard om échte armoede gaat en omdat de inkomstenverschillen hier het grootst zijn. Maar ook omdat die arme landbouwer in het Zuiden vaak ook productiever blijkt te zijn en dus eigenlijk in het internationale economische spel zou moeten kunnen vooruitgaan. Alleen wordt hem die vooruitgang ontzegt door de overheden in het Noorden door middel van subsidies en de afscherming van de markt.

#9336

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

@Ivan: wat je beschrijft is eigenlijk geen transfer van welvaart, maar wel vernietiging van welvaart. Dat derde wereld landbouwers zich niet ontwikkelen, is uiteindelijk ook slecht voor ons, want zo brengen zij geen extra competitie op onze markten, en worden ze ook niet rijker, waardoor ze inzake andere producten competitie op onze markten zouden kunnen brengen. Echte solidariteit bestaat maar als het vrijwillig gebeurt, anders vernietigt het welvaart.

#9337

NN.

 

@ Ivan. Ik meen dat je het fout ziet :

1. De wereldprijs is een fictief gegeven, het is de bodemprijs indien twee wereldmachten het maximum van hun subsidies geven om een bepaalde markt te veroveren. Denk aan de graanleveringen aan Egypte door Amerika. Normaal zou Europa (die ook aan de Middellandse zee ligt) dat moeten leveren gezien ze grootschalig zijn en bij "de deur" liggen. Nochtans slaagde (slaagt) de USA regelmatig dergelijke markten weg te kapen omdat zij via andere wegen de graanmarkt(productie) subsidiëren en hun eigen landbouwers overleveren aan de agro-industrie en zo aan interne prijsdumping doen. Dus de consumentenprijzen vergelijken met de wereldmarktprijzen is je reinste waanzin. De wereldmarktprijzen zijn de dumpingmarktprijzen en zijn niet representatief. Ze bestaan enkel doordat de meeste landen hun eigen markt afschermen door de import te verbieden en de export (van de overschotten) te dumpen daar waar ze te kort zijn. Dus wat men de "wereldmarkt" noemt is het amalgaam van de overschotten van de lokale gereglementeerde markten waar de prijzen het veelvoud zijn van de wereldmarktprijs.

2."waarmee het hoger dan gemiddeld inkomen van de landbouwer wordt ondersteund"

De landbouwer is geen werknemer, maar een ondernemer die investeert en speculeert (op martksituatie, klimaat, vraag en aanbod). De landbouwmarkt bestaat uit een geheel scala van sectoren (groeten, granen, fruit, vlees, eieren, industriële producten, tabak). Dus is het niet omdat bepaalde sectoren in bepaalde jaren "goed boeren" dat ze het daarom allemaal doen. Dus het is nogal simpel om vanuit gemiddelden (statistieken) de gemiddelde welstand te bewijzen en de ogen te sluiten voor de noden van een belangrijk deel der landbouwers. Moest het echt lucratief zijn dan zouden er veel meer landbouwers zijn en zouden ze niet afhaken. Het "lucratieve" aan de landbouw is sterk afhankelijk van de periode en de sector. Indien er op de wereldmarkt "slecht geboerd" wordt in een sector, dan kan men binnen de EU (door de bescherming en het tekort) nog redelijke prijzen halen en is het dus lucratief. Indien er in andere landen (EU of wereld) goede oogsten binnengehaald worden dan steken de Belgische boeren er geld aan toe (wegens de hoge levensstandaard in België en dus de relatief lage opbrengst om ervan te kunnen leven).

3. Poenscheppers. Dat komt omdat de "politiek" er zich meer en meer mee bemoeid heeft. Men heeft de zeer concrete maatregelen om de marktprijzen omhoog te krijgen en dus de productie lucratief te maken (heffingen en restituties enkel op de handel met de niet EU), vervangen door "eenvormige" vergoeding per oppervlakte. Dus de Belgische landbouwer is daarvan het slachtoffer omdat hij kleinere oppervlakten beteelt terwijl de "prins" veel bergen heeft in Schotland met enkele schapen op en hier en daar een grasspriet (dus gronden die eigenlijk "kunstmatig" als landbouwareaal bestempeld worden). Dit is er in belangrijke mate gekomen onder druk van de grote landen zoals Engeland, Frankrijk enz. Waarom ? Omdat ondermeer in die landen de "landbouwers" eigenlijk agro-industriëlen zijn die het laken naar zich toe getrokken hebben ten koste van de kleine landbouwers. Dus heeft men "misbruik" gemaakt van het stelsel om de industriëlen (of de politici - denk aan de graanfraude twintig jaar geleden door de Griekse overheid / politici / door het toeknijpen van een oogje ... of passieve medewerking) in een voordelige positie te plaatsen. Trouwens met het landbouwbeleid van de EU was dat eigenlijk een constante. Wat in wezen enkel tot doel had de martkprijzen te stabiliseren werd omgebogen tot wetgeving met veel uitzonderingen die op maat gemaakt waren van de "beleggers" en de "investeerders" dus ten koste van de landbouwers.

4. Ontwikkelingslanden zijn nu eenmaal ontwikkelingslanden. Als de EU een landbouwbeleid op poten kon zetten was het omdat er hier al een industrie was die als motor kon dienen voor het beleid. Dus de wegen, havens, verwerkingsmogelijkheden zijn / waren hier volop voorhanden. Het doel van de EU was de landbouwsector te hervormen door de landbouwers een degelijk inkomen te gunnen (via het opkrikken van de martkprijzen) om via die omweg gaandeweg de sector te saneren. Spijtig genoeg heeft men gaandeweg de landbouwer bedrogen. Want wat tien of twintig jaar geleden gegarandeerd werd, werd onder de baan gewoon vergeten en de landbouwer werd aan zijn lot overgelaten.

En dat heeft de burger eigenlijk maar bitter weinig gekost. Ten minste als je je niet blind staart op de fraudegevallen en de cijfers achter die begroting, maar als je dat omslaat naar de kost per inwoner. Of de burger goedkoper af geweest zou zijn zonder dat landbouwbeleid is zeker betwistbaar. Doordat de EU een landbouw-industrie op poten gezet heeft werd de wereldmarkt een markt van "overschotten" (concurrentie tussen EU en USA) en niet van "tekorten" (in het geval de markt afgestaan zou geweest zijn aan de USA). Dus eigenlijk door het verhogen van de productie werd de wereldmarktprijs (het gemiddelde betaald door alle consumenten samen >< de dumpingmarkt op de wereldmarkt) bedwongen. Dus was het allemaal in het voordeel van de burger.

Dus wat jullie hier aanhalen als het bewijs dat het "goedkoper" kan is eigenlijk volledig naast de kwestie. In werkelijkheid heeft de EU via zijn beleid de marktprijzen gestabiliseerd wat voor alle burgers uiterst voordelig gebleken is.

En op de keper beschouwd waren de maatregelen van de EU de integratie van uiters liberale denkbeelden in de praktijk. Door het afschermen van de markt ontstond er een eigen landbouwmarkt die rekening houdend met de lokale economische voorwaarden en het landbouwareaal dat voorhanden was een degelijke en goed gestructureerde sector waarbij de landbouwer zijn boterham kon verdienen, er een stabiele productie ontstond en (al) de burgers alles op tafel kregeb waar zij vijftig jaar geleden maar konden van dromen.

@ KR. Sorry hoor, maar mijn link was een verwijzing naar mijn reactie waarbij ik uw uiteenzetting al omstandig weerlegd had en waarop je niet gereageerd hebt. Dus wat je bedoelt met "weerleggen", wel dat vat ik eigenlijk in het geheel niet.

Je moet eens goed stilstaan bij wat je vertelt. Het is niet omdat je iets kent van geschiedenis dat je daarom ook iets weet van landbouw en internationale handel, of economie.

#9341

NN.

 

Een andere dooddoener :

Het landbouwbeleid slorpt een te groot deel op van de begroting.

Foefjes, want naast die EU-begroting, heb je nog nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke begrotingen.

#9347

Bema

 

Wat een kletsmajoor zeg!

#9356

NN.

 

Leuk Bema, uw reactie en uw deskundige uitleg overtuigen mij volledig.

#9360

Koen Robeys

 

NN: Het ziet er naar uit dat je de uitspraak "je hebt niet meer gereageerd" hebt verward met de uitspraak "ik heb je weerlegd". Dus maar even recapituleren.

Ik had in die draad al, zoals nu, opgemerkt dat stijgende landbouwproductiviteit en dalende prijzen iets zijn dat we in Europa kennen sinds lang voor er van het gemeenschappelijk landbouwbeleid sprake was. Jij probeerde echter te doen alsof we dalende prijzen aan het landbouwbeleid te danken hadden, en je vroeg zelfs uitdrukkelijk of ik niet dacht dat we zonder dat beleid met duurdere producten zouden geconfronteerd worden.

En ik liet weten dat ik dat helemaal niet dacht, en dat ik integendeel symptomen kon opnoemen waaraan ik kon zien dat de bestaande prijzen tot overproductie leiden, en dat die prijzen met het bestaande beleid bijgevolg artificiëel hoog waren.

En weet je wat er toen gebeurde? In je antwoord waarnaar je hier hoger *zelf* verwees schreef je dat de prijzen inderdaad *hoger* waren, maar dat "iedereen daar beter van werd".

En wanneer ik in een discussie iemand zijn standpunt zie veranderen van "denk je niet dat de prijzen zonder dat beleid lager zouden zijn" in "met dat beleid zijn ze hoger, maar dat is in het voordeel van degene die ze moet betalen", dan denk ik niet dat ik weerlegd ben. Dan denk ik integendeel dat de persoon die aan het woord was net heeft toegegeven wat ik al de hele tijd opmerk: het beleid maakt de prijzen *hoger* dan ze zonder dat beleid zouden zijn.

En als ik daar niet op verder op reageerde was dat iets waarvoor je dankbaar moest zijn, en niet iets waarvan je later moest komen suggereren dat ik er niet kon op antwoorden.

Overigens zie ik dat je intussen je sneren over mensen die niet veel van geschiedenis weten hebt veranderd in mensen die dan misschien iets van geschiedenis weten, maar daarom nog niet van internationale handel.

Voor je info, wat ik van geschiedenis weet is wat alle geïnteresseerde leken die er boeken over lezen van geschiedenis weten. Wat ik van internationale handel, markten en de manier waarop prijzen tot stand komen weet, daarentegen, is iets waarvoor banken me al sinds vele jaren betalen, om die kennis voor hun rekening in de commerciële wereld in te zetten. Ik denk wel dat ik het "professionele kennis" zou durven noemen.

't is maar dat je er bij je volgende sneer rekening mee kan houden,

Koen

#9364

Koen Robeys

 

Oeps, foutje, het standpunt veranderde, natuurlijk van "zonder dat beleid waren ze hoger" in "met dat beleid waren ze hoger".

:-)

Koen

#9368

Bema

 

Beknopte conclusies zijn soms de beste.

#9369

Bema

 

en een argument nodig N.N.: ''Je moet eens goed stilstaan bij wat je vertelt. Het is niet omdat je iets kent van geschiedenis dat je daarom ook iets weet van landbouw en internationale handel, of economie.''

Ik ken maar weinig mensen die zich met zo weinig woorden zo enorm belachelijk kunnen maken.

Als je al eens op de blog van Koen Robeys was geweest was je N.N. X 2 waard, zoals ieder gewaarschuwd man. Het is vrij dom om als leek iemand aan te vallen op zijn vakgebied.

Ik ben het met Koen Robeys niet helemaal eens, lees zelf veel geschiedenis, maar ken zeer weinig van internationale handel.

Wat ik als snotneus van 51 al wel gezien heb is dat zowat iedere gesubsidiëerde economische sector hoe dan ook kapot gaat nadat blijkt dat het een bodemloze put is. De subsidies rekken alleen de doodstrijd en maken het drama voor de betrokkenen alleen maar groter.

Voorbeelden: steenkoolmijnen, staalindustrie, scheepsherstelling, scheepsbouw...

Een goede raad: maak je verhaal 2/3 korter, lees het na en halveer het dan. Zoniet blijf je gewoon ...een kletsmajoor. Voilà.

#9393

NN.

 

@ Koen. Waar je een denkfout maakt is gewoon door geen rekening te houden met de 'vereenvoudigde bewoording' die ik hier gebruikt heb in een poging om het leesbaar te houden en dat je dat dus misschien wat te letterlijk gelezen hebt. Eigenlijk had ik er enkele grafieken moeten bijzetten ... om het duidelijk weer te geven wat ik juist bedoelde.

Dus mijn excuses dat ik het allemaal te simpel heb uitgelegd opdat je het zou verstaan.

Ach, en ik heb het toch wel al omstandig uitgelegd, niet ?

@ Bema. Ben ik een kletsmajoor ? Moet het allemaal korter en simpeler ? Moet ik mij beperken tot enkele "slogans" waarbij je zeker niet moet nadenken ? Of kan jij het beter motiveren en uitleggen ? Ik wacht nog altijd op een reactie over het onderwerp.

Dus, beste, Bema, als je dat langdradig vindt, wel dan moet je beseffen dat wat ik hier omstandig uitgelegd heb eigenlijk maar de bondige samenvatting is van de eerste paragraaf, van het voorwoord, van de inleiding, van het eerste hoofdstuk, van het eerste boek van het zeer uitgebreide bibliotheek van het Europese landbouwbeleid.

#9397

Koen Robeys

 

NN je excuses wil ik echt wel aanvaarden, en dat je een andere mening hebt dan ik vind ik ook niet erg. Natuurlijk zie ik geen reden om mijn mening te veranderen. Dus: we hebben een landbouwbeleid dat de prijzen artificiëel hoog houdt, veel geld dat op heel productieve manieren had gebruikt kunnen worden naar de oudste economische sector van de wereld kanalizeert, en een driedubbele ramp is voor de Derde Wereld.

En dus, als ik op één of andere manier zou kunnen stemmen voor de afschaffing van dat beleid, dan zou ik dat nog steeds doen.

Beste groeten, Koen

#9409

Bema

 

''Dus, beste, Bema, als je dat langdradig vindt, wel dan moet je beseffen dat wat ik hier omstandig uitgelegd heb eigenlijk maar de bondige samenvatting is van de eerste paragraaf, van het voorwoord, van de inleiding, van het eerste hoofdstuk, van het eerste boek van het zeer uitgebreide bibliotheek van het Europese landbouwbeleid.''

Ben al blij dat je het niet zelf geschreven hebt, maar als dat nu de bondige samenvatting is van de eerste paragraaf, van het voorwoord, van de inleiding, van het eerste hoofdstuk, van het eerste boek van het zeer uitgebreide bibliotheek van het Europese landbouwbeleid.... dan weet ik zeker dat er met Europa iets mis is en is het logisch dat de mensen ertegen stemmen.

#9410

NN.

 

En nochtans heeft het landbouwbeleid gerealiseerd waarvoor het opgezet was : de Europese burger van 1950 tot 2000 voedsel verschaffen (vergelijk het maar met wat er in de USSR gebeurde in die periode) en de EU zelfstandig gemaakt inzake het agro-beleid.

Dus juist door die hoge prijs waren er overschotten en was de wereld-dumping-markt zo goedkoop. Zonder het EU-landbouwbeleid zou het waarschijnlijk juist omgekeerd geweest zijn. Dus, Koen, het is dat wat ik hier al omstandig uitgelegd heb, waarbij ik toch nog maar eens vaststel dat je eigenlijk niet goed leest wat ik schrijf.

Dat het geld gekost heeft ? Wel voor een deel door de schuld van de politici die nagelaten hebben de systemen aan te passen aan de gewijzigde toestand. Want het systeem was eigenlijk zelfbedruipend. Maar door de "georganiseerde" misbruiken moest er zoveel bijgelegd worden.

Als er al misbruiken waren was het door politieke beïnvloeding of getouwtrek door de grote landen. Want nu is het omgeturnd tot een subsidie per oppervlakte en wie is daar de bevoordeligde partij (denk aan de "prins") ?

En de fraude ? Wel denk eens aan het charter van de belastingplichtige ... wie heeft dat ingevoerd en wie was daarmee het best gediend ?

Dus is het nogal simpel om als slogan naar voor te brengen "afschaffen van de landbouwsubsidies" als ze ondertussen in belangrijke mate afgeschaft zijn en de helft van de landbouwers in de miserie zit omdat ze het onderspit moeten delven tegen de goedkope Oost-Blok-landbouw-artikelen en de onbestaande milieuwetgeving in landen zoals Spanje en Griekenland. Of als de agro-industrie moet optornen tegen landen waar nog vlot 48 uur per week gewerkt wordt.

Of wat denk je van het land dat permanent schreeuwt over "de vrijhandel" maar waar massaal graan met staatssteun verwerkt wordt tot alcohol, de boeren natuurgebieden kunnen huren voor een prikje, de runderen zonder hormoneninjectie niet rendabel geproduceerd kunnen worden en de graanprijs gewaarborgd is ?

Maar ja Bema is op dat punt waarschijnlijk het voorbeeld-type van de modale burger, die alles inslikt zoals "zoetekoek" wat maar simpel en vlot verteerbaar is.

#9412

Koen Robeys

 

NN Je eerste paragraag is niet helemaal juist. Zoals ik al zei produceerde Europa al stijgende hoveelheden voedsel sinds, zonder te veel overdrijving, het jaar 1,000. Bovendien voerde Europa ook al stijgende hoeveelheden voedsel in sinds, ik weet niet, 2 eeuwen? 4 eeuwen?

Dus het moest eigenlijk zijn: het beleid heeft ervoor gezorgd dat de Europese burger voedsel had, dat hij verplicht moest kopen bij Europese producenten, en tegen artificiëel duurdere prijzen dan op een vrije wereldmarkt het geval zou zijn. Iets waarvan die producenten zelf zo goed lijken te weten dat daar iets niet helemaal mee in de haak is, dat ze het niet zelden proberen voor te stellen alsof het eigenlijk tot lagere prijzen heeft geleid.

Of, als dat niet pakt, dat het weliswaar duurdere prijzen zijn, maar dat "iedereen er beter van wordt".

En nu dat ook niet zo goed lijkt te werken zie ik het alweer veranderen, en nu klinkt het van "jamaar de Amerikanen doen het ook".

Vraag je je nooit af of er niks mis is, wanneer je je "conclusie" probeert voor te stellen als gevolg van een bepaalde "premisse", en je zelf ook ziet dat je je "premisse" voortdurend moet veranderen om de "conclusie" te kunnen handhaven? Vraag je je nooit af wat het verschil met een dogma is?

Maar op één punt zijn we het eens. Door de artificiële prijzen zijn de werelddumpingmarkten zo goedkoop. Dus nogmaals: ik zie drie partijen:

1. De profiteurs van het systeem, waarvan hier herhaaldelijk is opgemerkt dat het vaak "grote producenten" zijn

2. De eigenlijke bestolenen, wijzelf die teveel *moeten* betalen, maar intussen zo rijk zijn dat we dat wel aankunnen, en

3. De echte slachtoffers, namelijk de producenten in de landen waar wij de "dumpingprijzen" zo laag gaan maken, er nog trots op lijken te zijn ook, maar die *niet* zo rijk zijn dat ze dat wel aankunnen.

Beste groeten, Koen

#9415

NN.

 

Wel nu begrijp ik er niks meer van, sta je nu wel te klagen dat in de ontwikkelingslanden de prijzen te laag zijn ! Dat is toch hetgene wat je voor ons wenst ? En die arme kan er dan toch maximaal van profiteren ?

Beste Koen, uw reactie over de "eerste paragraaf" wel welke relevantie heeft dat ? Ten minste welke relevantie heeft het om vast te stellen dat Europa sinds 1000 meer voedsel produceert ? Dat zal door de toegenomen kennis, toegenomen bevolking en industrialisatie wel overal zo zijn. Dus ?

De vraag is maar of het landbouwbeleid effectief geweest is in functie van de kostprijs. Want wat was het alternatief ? Niks doen. De vrije markt zijn beloop laten ?

Nu als je weet dat tussen de beide wereldoorlogen er te weinig voedsel was, en de landbouwers in armoe leefden ? Als je eens nadenkt en je de vraag stelt waarom zoveel landbouwers uitgeweken zijn naar Amerika en Canada ? Of de leefomstandigheden in ogenschouw neemt van de landbouwers, of je de vraag stelt waarom er voor het ELB er altijd voedselproblemen waren ?

Als je er bij stil staat dat de Europese gronden & klimaat inferieur zijn aan de grote Amerikaanse oppervlakten en de bevolkingsdichtheid (maak de vergelijking 1000-2000) hier veel hoger is ? Denk je dat je dan zou kunnen concurreren ? Als je er bij stil staat dat er na de tweede wereldoorlog eigenlijk niks bestond inzake agro-industrie, hoe zou je dan iets hebben kunnen opbouwen zonder een beschermde markt ?

Trouwens ik heb het hier al uitgelegd. De discussie hoger / lager prijs is een valse discussie want je weet niet wat de invloed is van het beleid. Trouwens er is een hemelsbreed verschil tussen de markt-prijs en de winkel-prijs. Als je die winkelprijs uit je hoofd zet en gewoon eens kijkt naar de groothandelsprijzen voor vlees of graan in de periode 1970-2000 dan zal je het wel begrijpen.

Waar jij aan voorbij gaat is dat voor een "goede" markt en een "succesvolle" sector je een stabiele markt nodig hebt. Door de invloed van de "derde-landen" markten die commercieel bevoordeligd zijn door hun natuurlijke kwaliteiten had de Europese markt nooit kunnen concurreren zonder de nodige bescherming (dus stabilisering van de marktomstandigheden) en zou men nooit gestaan hebben waar we nu staan. Want zonder die bescherming zou Europa de "dumping-markt" geweest zijn van de grote landen.

"Vraag je je nooit af of er niks mis is, wanneer je je "conclusie" probeert voor te stellen als gevolg van een bepaalde "premisse", en je zelf ook ziet dat je je "premisse" voortdurend moet veranderen om de "conclusie" te kunnen handhaven?"

Waar jij aan voorbij gaat dat is dat de landbouwmarkt een amalgaam is van veel sectoren die in de loop van de tijd (1960-2000) permanent in evolutie en ontwikkeling was, die elkaar beïnvloedden en je dus geen (eenvoudige) lineaire commentaren kunt geven (denk trouwens aan de uitbreiding van de EU - een factor die alles op zijn kop gezet heeft). Dus je kan niet eenvoudig stellen dat "de prijs" gestegen is, of hoger was, of lager was. Jij maakt een vergelijking in de veronderstelling dat de evolutie van de vrije markt "lineair" zou gebeuren indien er geen ELB was geweest, met eenvoudige vergelijking van de nominale prijzen niet gewogen in verhouding van het inkomen van de burger, en daar zit juist de fout van uw analyse. Dat kan je niet beoordelen of eenvoudig stellen dat het zo geweest zou zijn of niet.

Dus je reactie over de "premisse" en de "conclusie" veeg dat maar op een hoop, want dat is de reactie van iemand die van buitenaf de wereld eens gaat veranderen. Ik heb je al uitgelegd dat ik het wat vereenvoudigd voorgesteld heb en dat het in de realiteit veel complexer is. Dat de "fouten" van het ELB eerder te vinden zijn in het "foute politieke" beleid dat voor mistoestanden gezorgd heeft. Maar dat doet niets af aan het feit dat we op veertig jaar met een agro-industrie zitten die rendabel is en kan wedijveren met de USA en alle andere grote wereld-producenten. En uiteindelijk is dat het enige wat telt.

Bekijk eens wat er nu in Frankrijk en Nederland gebeurd is. De burger heeft geen boodschap aan het feit of de wereld eerlijk is of niet, hij wil een job en geen honger hebben.

"2. De eigenlijke bestolenen, wijzelf die teveel *moeten* betalen, maar intussen zo rijk zijn dat we dat wel aankunnen, en "

Dus wat jij noemt "bestolenen" noem ik eerder de burger die solidair moet zijn met de gemeenschap en iets extra betaalt voor zijn voedsel maar daarvoor de garantie gekregen heeft van een stabiele voedselvoorraad en dus "on the long run" eigenlijk minder betaald heeft en als extra "toetje" niet meer geconfronteerd is met een bevolkingsdeel dat in armoede moest leven. En dat allemaal met een relatief eenvoudig stelsel waarbij er eerder weinig administratieve controle aan te pas kwam. Waarbij binnen die afgeschermde grenzen de vrije markt gespeeld heeft en iedereen die er in gesprongen is die marktsituatie maximaal heeft kunnen benutten en veel winst heeft weten te maken.

Vergelijk het met de verplichte brandverzekering. Je kan dat ook diefstal noemen, want de kans dat je huis afbrandt is statistisch heel klein. Dus als je "verplicht" wordt om een verzekering te betalen kan je dat evengoed "diefstal" noemen. Maar de realiteit en ons inzicht gebiedt ons te stellen dat "dat" wel een verstandige maatregel is. Waarom ? Omdat we allemaal een eigendom hebben of er een bewonen.

Dus waarom kan je zo gemakkelijk het ELB afkappen ? Omdat de modale burger er niet mee geconfronteerd wordt en dus heel gemakkelijk de analyse maakt vanuit zijn standpunt en zijn interessesfeertje. Omdat de modale burger zeer emotioneel denkt (bekijk eens de voedingsgewoonten, waarbij de burger het niet meer ziet zitten om een kip te slachten of te beseffen wat er werkelijk in een "slachthuis" gebeurt, en waar zijn biefstuk echt vandaan komt).

Het is dezelfde denkfout die zoveel zelfstandigen maken als ze stellen dat "de ambtenaren" eigenlijk profiteurs zijn op kosten van de belastingbetaler. Of omgekeerd wat de werknemers zeggen, dat alle zelfstandigen eigenlijk "fraudeurs zijn die geen belastingen betalen". Of wat in de volksmond gemakkelijk gesteld wordt : dat alle werklozen eigenlijk "luiaards" zijn.

#9419

Koen Robeys

 

NN: Ik geef toe dat "je er niets van begrijpt" maar signaleer dat je "nu" misplaatst is. Al in de tekst die je dacht "omstandig weerlegd" te hebben wees ik er op dat het beleid met artificiëel hoge prijzen overschotten creëert, die dan elders gedumpt worden, zodat buiten de muren de prijzen zakken. Voor de volgende keer stel ik voor dat je eerst weet wat iemand precies gezegd heeft, en er dan pas kritiek op geeft, of doet alsof hij ineens ("nu") iets heel anders zegt.

Soit, laat ik een tekeningetje maken. Zonder interventies komen prijzen tot stand op het niveau waar vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. Stijgt in dat geval het aanbod, of daalt de vraag, dan dalen de prijzen. Daalt het aanbod, of stijgt de vraag, dan stijgen de prijzen.

We zien vrij veel symptomen van het feit dat zonder Europese muren onze voedselprijzen (binnen die muren) lager zouden zijn dan met. Immers, producenten van buiten de muren worden geweerd, dus het aanbod daalt, dus onze prijs wordt hoger. Tegelijk doet dat de prijzen buiten de muren dalen. Immers, de producenten van buiten zien hun vraag dalen, en krijgen er bovendien nog eens de gedumpte overschotten bij: het aanbod (buiten de muren) stijgt, dus hun prijs daalt.

Dat feit, hogere prijzen bij ons, dat je een tijd vlakaf ontkende, en inmiddels tot "valse discussie" verklaart, probeer je nu te verwarren met vragen als "en hoe zou de Europese landbouw anders kunnen concurreren?". Dus herinner ik er aan dat mijn vraag over wat je concludeert over je voortdurend veranderen van je premissen helemaal niet gebaseerd is op het "op een hoop gooien". Het ging er over dat je eerst suggereerde dat het beleid overdaad aan lage prijzen opleverde, terwijl het in werkelijkheid hoge prijzen creëert om producenten te beschermen.

Dus we maken vorderingen. Ook jij weet nu dat het systeem dient om hoge prijzen te genereren. Ook jij weet nu dat dat gebeurt om de Europese producenten te ondersteunen, die anders niet competitief zouden zijn. En nu je dat allemaal moet toegeven, maar nog steeds niet wil toegeven dat daarmee de betalers van die hoge prijzen bestolen worden, geef je ook dat ineens een andere naam.

Ja, nu heet dat ineens "solidariteit". Bovendien sluipt toch weer de bewering binnen dat het, deze keer "in de long run", tot lagere prijzen leidt.

Maar eerst en vooral, het herhalen van een weerlegde bewering maakt die bewering niet waar. Dus: in de long run zijn in Europa welvaart en lage prijzen gecreëerd om redenen die dateren van *eeuwen* voor er van het landbouwbeleid sprake was. De waarheid blijft natuurlijk dat dat beleid daar helemaal niets mee te maken heeft, tenzij dan dat die overvloed leidt tot prijzen die te laag zijn naar de zin van de producenten, zodat het systeem ze artificiëel hoog houdt. Ik blijf dus de betalers van die artificiëel hoge prijzen "bestolen" noemen.

Verder merk ik op dat elke profiteur van elk systeem natuurlijk kan proberen zijn profitariaat "solidariteit" te *noemen*, maar dat er geen garantie is dat de verbale truc ook zal werken. Ikzelf die als liberal minder allergisch ben aan het idee dat er "solidariteit" mag zijn met medmensen in moeilijkheden (ziek, oud, baby, zelfs pech, denk ik) dan sommige andere liberalen, heb het er erg moeilijk mee dat mensen die perfect in staat zijn te werken worden vastgehouden in een sector die niet concurrentiëel is, die daarvoor miljarden euro opslorpt en bovendien een ramp is voor de Derde Wereld, en het systeem de indruk geeft dat het een goed idee is dat de volgende generaties ook in die sector blijven vastzitten, zodat we daar *ook* nog eens voor gaan betalen.

Waarom geen solidariteit met producenten van middeleeuwse kanonskogels? Waarom geen euro per maand en per hoofd afpakken van alle Europeanen, en met deze zéér kleine bijdrage 300 mio euro per maand, dus 3.6 miljard euro per jaar, pompen in het creëren van werkgelegendheid in de sector van de middeleeuwse kanonskogels? En de wevers! En de spinners! En de volders! En de glasblazers! En de schareslijpers! Denk aan de werkgelegenheid! En ik vergeet de solidariteit!

Tenslotte zie ik dat je je verhaal verandert *terwijl* je het schrijft. Het is intussen ook nog een "verzekering". Maar, en sorry voor het slechte nieuws, een verzekering is nu eenmaal iets heel anders dan een productieproces. Een verzekering is in essentie een statistische manier om risico's te spreiden en een productieproces is iets waarbij je iets maakt, of juist niet. Maar één ding geef ik toe. Het is niet de eerste keer dat de overheid probeert een verdoken belasting te verbergen door het een "verplichte verzekering" te *noemen*, en te hopen dat de verbale truc werkt; zoals bij overstromingsverzekeringen voor wie op de zesde verdieping woont. Merk je ook op dat het gezwaai met "solidariteit" dan opwelt om het mirakel met de broden en vissen te doen verbleken?

Kortom, ik denk dat je met al je inspanningen alleen maar mijn punt verder accentueert. Het landbouwbeleid is een manier om van consumenten extra geld af te pakken, met de bedoeling een sector te steunen die niet in staat is zichzelf te onderhouden. Zoveel heb je eigenlijk zelfs al toegegeven. Verder creëert dat beleid gigantische problemen in de Derde Wereld, waarvan verhoogde immigratie bij ons alleen maar een relatief klein symptoom is - hoe hard de rotverwende lokale burger ook jammert, maar soit. Verder is de sector zich daar goed genoeg van bewust om er zelfs een beetje beschaamd over te zijn, zodat ze dat feit dan maar proberen te verbergen achter een hoop rhetoriek. Bijvoorbeeld:

"Denk je niet dat zonder dat beleid de prijzen hoger zouden zijn?" (Neen? Oei! Iets anders proberen!) "Jamaar, het is eigenlijk een vorm van solidariteit!". En als dat niet zou pakken, "jamaar, het is eigenlijk een soort verzekering!".

Nu, je zal me niet kwalijk mogen nemen dat ik geen zin heb om in die rhetoriek te trappen, zodat ik dan maar verder met mijn overbodige belastingen het veroorzaken van problemen in de Derde Wereld blijf financieren.

En bij het nalezen merk ik dat je ook nog probeert met "is die arme in de Derde Wereld niet juist gebaat met onze lage prijzen?". Het punt is dat de arme in de Derde Wereld 90% kans, en eerder meer dan minder, maakt om zelf een landbouwproducent te zijn. Dus 90% van die Derde Wereld heeft daar helemaal geen baat bij, wel integendeel. Zoals onze eigen Europese geschiedenis laat zien begint de vooruitgang wanneer de landbouwers genoeg inkomen beginnen te krijgen, om overschotten in te ruilen tegen de diensten van de stadsmensen; trefwoord "de opkomst van de steden" en "twaalfde eeuw". Dus wanneer ze voldoende verdienen om markten in, bijvoorbeeld, meubels, bestek, gereedschap, diensten en zelfs luxe te helpen op gang komen.

En dat gebeurt natuurlijk niet wanneer wij miljarden euro per jaar afpakken van onze eigen belastingbetalers om hun afzetmarkten integendeel te bederven; hier door er muren rond te bouwen, en daar door onze overschotten bij die stedelingen te dumpen.

Beste groeten, Koen

#9422

NN.

 

Beste Koen, wat je dus duidelijk niet wil inzien dat is dat zonder het ELB we nu in de situatie zouden zitten als de ontwikkelingslanden nu.

Dat er een groot verschil is tussen kanonkogels en broden. Broden zijn fundamentele zaken die nodig zijn om te voorkomen dat de burger uit onvrede zich tegen het bestaande regime keert; voedsel is de bron waarvoor de landen oorlog voeren. Trouwens uw vergelijking gaat niet op: het ELB is gedurende de vijftig jaar permanent aan verandering onderhevig geweest. Dus het vergelijken met het blijven produceren van middeleeuwse kanonkogels vind ik eigenlijk een beetje naast de kwestie en uit het verband getrokken.

"met de bedoeling een sector te steunen die niet in staat is zichzelf te onderhouden"

Ik heb het in de praktijk toch anders ervaren. Het ene jaar overvloed van import (poging tot) en het volgend jaar geen aanvoer omdat het "derde land" een klimatologische tegenslag had. Maar ondertussen was er in Europa toch maar een relatief stabiele markt.

"Tenslotte zie ik dat je je verhaal verandert *terwijl* je het schrijft. Het is intussen ook nog een "verzekering". ..."

Ik heb al uitgelegd dat de problematiek veel complexer is dan hier op dit forum kan uitgelegd worden en dat het geen "wit / zwart" discussie is, zoals jij het wilt benaderen. Dus als ik de prijsverhoging vergelijk met een "verzekering" dan is dat heel wat anders dan "van verhaal veranderen". Dus heb ik het enkel via een andere wijze proberen uitleggen (laat ons zeggen vanuit pedagogische overwegingen) zodat je zou inzien dat de problematiek - ELB - niet alleen nadelen heeft maar ook belangrijke voordelen, en dat het aspect waar jij zo de nadruk oplegt (de hogere prijs) in de totale benadering van de problematiek eigenlijk ondergeschikt is aan de vele voordelen.

"Het punt is dat de arme in de Derde Wereld 90% kans, en eerder meer dan minder, maakt om zelf een landbouwproducent te zijn."

Toch een zwak argument voor een "liberal" die de vrije competitie verkiest en dus geen menselijkheid naar voor schuift binnen de economische strijd. Maar goed ik wil niet veralgemenen, en je niet verplichten om niet menselijk te zijn of te willen zijn of je te verbieden enig mededogen ten berde te willen brengen voor de ontwikkelingslanden. Trouwens persoonlijk kijk ik ook niet positief naar dergelijke praktijken. Maar het feit is wel als de USA zijn vlees dumpt op de Afrikaanse markt, je je dan terecht de vraag mag stellen waarom Europa dan zichzelf de kosten op de hals zou halen van het overtollig vlees te vernietigen, terwijl ze door onder de prijs te gaan de USA ze dan gewoon de kosten doorschuiven naar Amerika die zijn overschotten niet kwijt kan. Of waarom wij de "vrijhandel" in de schoot gesmeten moeten worden of waarom het ELB in het vizier genomen moet worden door de eigen politieke partijen als het lichtende voorbeeld hetzelfde doet.

Nu, zowel voor die ontwikkelingslanden als voor onszelf kan je gewoon stellen dat het allemaal verband houdt met de soevereiniteit van de landen. Als je afhankelijk wil zijn van de VS, Canada, Argentinië of Nieuw-Zeeland dan doe je maar, maar moet je achteraf niet komen klagen dat de bedrijven over de kop gaan en dat je hormonenvlees te eten krijgt en dat je permanent te kampen hebt met werkloosheid en armoede.

Een andere benadering is dat het allemaal een kwestie is van de "limieten". Vrijhandel is lovenswaardig als het de concurrentie aanscherpt. Maar bekijk eens het textieldossier van China dat nu de pers haalt. Dus als ik je stellingen / zienswijzen implementeer moet je dus de markt vrij houden, en dus de binnenlandse bedrijven over de kop laten gaan. Tot de burger op hetzelfde niveau belandt als de Chinezen en dan weer vlot competitief kunnen zijn.

Nu dan idem voor de goedkope auto's, de PC's, boeken, enz. Probleem is enkel dat China zoveel volk heeft dat aan 5000 of zelfs 2000 BEF per maand, aan 72 uur per week en misschien maar vijf verlofdagen per jaar, (zonder pensioenvoorzieningen ?) wil werken dat ze met de moderne technieken vermoedelijk zoveel kunnen produceren dat de gehele wereld bevoorraad kan wordne. De vraag is dan maar, wat die niet-Chinezen zullen consumeren als ze allemaal zonder werk zullen staan. En aan wie de Chinezen dan wel zullen verkopen ?

Dus competitie kan maar voor zover je de limieten niet overschrijdt : voor zover de eigen industrie niet volledig onder de voet gelopen wordt. Dat is dus het spel van de "limieten" (heb ik voor zover ik mij herinner hier ook al aangehaald).

Dus ter afsluiting ik vind uw benadering zeer doctrinair vertrekkenden van bepaalde premissen en dus niet vanuit de praktijk. Ten minste ik heb nergens in uw betoog een element gevonden waaruit blijkt dat jij uit de praktijk spreekt (schrijft). Dat ik u niet kan overtuigen, wel dat is uw probleem en niet het mijne.

#9423

Koen Robeys

 

Beste NN, wat ik integendeel heel duidelijk inzie is dat wij in Europa zijn beginnen weglopen uit de toestand waarin de ontwikkelingslanden nu nog zitten, vanaf pakweg het jaar 1,500, en dat toen al op basis van ontwikkelingen die vanaf het jaar 1,000 pas goed op gang zijn gekomen.

Dus jouw bewering dat we daarvoor het landbouwbeleid nodig hadden is, wel, doodeenvoudig nonsens. Ik zie dus dat je dat beleid eerst probeert te verdedigen met het idee dat het voor lagere prijzen zorgt, dat je het daarna probeert met "jamaar, de Amerikanen doen hetzelfde", gevolgd door "jamaar het is eignelijk een vorm van solidariteit", gevolgd door "jamaar, het is eigenlijk een verzekering", en nu dus "jamaar anders zaten we zelf in de toestand van de ontwikkelingslanden", maar je zal er moeten tegen kunnen dat dat allemaal als zwak gespartel overkomt.

Ik zie dat je intussen ook in vraag stelt dat de sector "anders zichzelf niet kan onderhouden". Maar dat was wel wat je zelf al herhaalde malen hebt in de verf gezet, de laatste keer met je vraag hoe ik dacht dat de sector zou kunnen concurreren tegen landen met minder "inferieus klimaat en gronden". Had ik al iets gezegd over hoe je je verhaal voortdurend moet veranderen om toch altijd dezelfde conclusie te krijgen?

Als je op usenet mijn simpel beschrijven van een feit, namelijk dat 90% van de Derde Wereld aan landbouw doet, afwimpelt met "zwak voor een liberaal", gevolgd door wat vaag gepruttel over ethiek en de insinuatie dat niet jij - die al herhaalde malen hebt gezegd dat het "jammer voor hen is" (of zoiets) als wij hun markten kapotdumpen - maar wel ik aan menselijkheid tekort kom; dan had je binnen de kortste keren met je vier pootjes in de lucht en met een grote roze strik rond voor iedereen te kijk gelegen. Hier zal ik volstaan met opmerken dat je blijkbaar geen antwoord hebt. Aarzel overigens niet dezelfde opmerking op be.politics te gaan neerzetten als je wil weten wat ik eigenlijk bedoel.

Met je verhaal over textielprotectionisme tegenover China komt de aap tenslotte wel goed uit de mouw, maar maak je daar maar geeen zorgen over: iedereen had het toch al lang door. Namelijk.

Je vertrekt dus van de vraag hoe we moeten omgaan met de geodkope invoer uit China, en je stelt je de vraag aan wie die op de duur zullen verkopen.

En het simpele antwoord op de vraag hoe we daarmee moeten omgaan is: aanmoedigen! Namelijk, *dat* soort ontwikkelingen, en zeer zeker niet de Europese landbouwpolitiek, is wat Europa rijk heeft gemaakt. Immers, vroeger werkte ook ruim 90% van Europa in de landbouw, en dat millennia lang. Als je die mensen had verteld dat rond het jaar 2,000 een aandeel van 2% in de landbouw eigenlijk al veel te veel was, dan hadden ze ongetwijfeld ook om protectionisme geschreeuwd: waar moesten die 88% in de toekomst van gaan leven?

En het antwoord dat toen al duidelijk had kunnen zijn, was "van iets anders"; hoewel ik toegeef dat ik niet vind dat Aristoteles concreet moest kunnen zeggen wat dat "iets anders" dan eigenlijk was.

Maar wij kunnen dat wel zeggen. Die 88% zijn ingenieur, en dokter, en bankier, en tandarts, en vele, vele andere dingen geworden. En dààrdoor, en *niet* door een beleid te voeren waarin iedereen kon blijven zitten in een sector die veel te veel van hetzelfde produceerde, is iedereen veel rijker geworden.

Maar jij pleit voor landbouwprotectionisme zoals je pleit voor protectionisme in het algemeen, en de mate waarin dat een heel zwak standpunt is, kan je zelf heel gemakkelijk aflezen aan de mate waarin je je argumenten hebt moeten veranderen om je zogenaamde conclusie te kunnen handhaven.

Het punt is dat wij, voor een *gegeven* inkomen, dat *niet* stijgt, veel en veel rijker worden, als de Chinezen ons veel goedkopere textiel en computers leveren, en de Afrikanen of Amerikanen veel goedkopere groenten of graan en vlees, enzovoort. En dus stel je wel de goede vraag waar wij dat inkomen dan vandaan moeten halen, maar je geeft een heel verkeerd antwoord als je zegt dat dat zal moeten door iedereen te beschermen bij het blijven doen wat hij nu ook doet.

Met die "politiek" hadden we nu nog steeds producenten van middeleeuwse kanonskogels gehad, en wevers, spinners en schareslijpers. Denk je zelf ook niet dat we daarmee veel meer op de ontwikkelingslanden zouden geleken hebben, dan met een beleid dat eerst naar steenkool en staal ging, en later naar staaldraad, glas, metalen en materialen, informatica, financiële diensten en nog veel meer? En dat natuurlijk ook nu niet op zijn lauweren kan gaan rusten, juist *omdat* iedereen stilaan kan maken wat wij ook al kunnen?

Maar ik zie aan je "besluit" over "doctrinair" en "wereldvreemd" dat je dat duidelijk niet denkt. En in die zin is het inderdaad "mijn probleem" dat ik je niet kan overtuigen. Want zolang de kleine minderheid die van mijn belastinggeld kan blijven leven niet ophoudt met ons chanteren door met tractoren kruispunten te bezetten als wij niet blijven betalen, zullen wij moeten blijven betalen.

Maar we leven nog steeds in een land met vrije meningsuiting. Dus je kan me inderdaad doen betalen, maar je kan me niet doen zwijgen. Waarvoor mijn excuses,

Koen

#9424

NN.

 

Sorry, Koen, jij kan mij ook niet overtuigen. Ten minste ik heb nog nergens gelezen wat je aan den lijve ondervonden hebt of je kan nergens verwijzen naar praktische zaken. En blijkbaar kom je niet verder dat getheoretiseer over wat ik eerst geschreven heb, en hoe ik mijn standpunt veranderd heb, ten minste naar uw inzicht. Terwijl ik juist al van in het begin aangehaald en uitgelegd heb dat je het allemaal niet eenvoudig "zwart / wit" moet gaan uitleggen, dat het ELB ontwikkeld en geëvolueerd is in een lange periode van vijftig jaar en meer, doorheen een technologische evolutie en een sterke economisch gewijzigde situatie. Dus met enkele zinnetje over de prijsevolutie van 1000 tot 1500 maak je op mij geen indruk.

Nu, soit, ik heb gepoogd aan te tonen - meestal punt per punt - waar je je denkbeelden zou moeten nuanceren. Je bent er blijkbaar doof voor.

Over de landbouwers die kruispunten bezetten : wel het gaat uiteindelijk over bedrijfsleiders (veelal echt liberaal geïnspireerde mensen) aan wie de politici zaken voorgespiegeld hebben en ze hun woord gebroken hebben. Dus is het maar normaal dat die mensen protesteren. We zijn hier in Vlaanderen nog ver van de toestanden zoals in Frankrijk. Dus, wat wil je ? Je mag eigenlijk tevreden zijn dat ze nog zo braaf zijn. Nu, in Vlaanderen moet je eigenlijk niets anders verwachten.

"En dààrdoor, en *niet* door een beleid te voeren waarin iedereen kon blijven zitten in een sector die veel te veel van hetzelfde produceerde, is iedereen veel rijker geworden."

Nu, hier blijkt duidelijk dat je vanuit boekenwijsheid spreekt en geen benul hebt waar die agro-sector juist over gaat. Je bekijkt het vanuit de burger-bril die hier en daar wat gelezen heeft, geconfronteerd wordt met wat stakende landbouwers die per slot van rekening betogen, omdat ze uitgebuit worden door de financiële instellingen die wel gretig gefinancierd hebben onder de voorwaarde dat er waarborgen waren, en ze dus zelf geen risico liepen, maar het risico helemaal afgewenteld hebben op de kleine burger die te goeder trouw in die val gelopen is en heel wat voorgespiegeld gekregen heeft.

Alvast kan ik bevestigen dat de landbouw-sector veel en veel uitgebreider is, en verweven zit met de gehele economie van het land. Dus als je die sector opgeeft of onthoudt van de elementen die het moeten toelaten om een gestage economische ontwikkeling verder te zetten (zorgen voor een stabiele productie en afzet) dan heb je duidelijk maar een fragmentarische kijk op dat gebeuren.

#9428

dof

 

"Je bekijkt het vanuit de burger-bril"

Het geld dat de landbouwers krijgen is dan ook burger-geld.

#9438

NN.

 

@ Dof. Net zoveel als al die andere belastingen die we betalen en waar niemand een piep over geeft. Het is dus uiterst goedkoop om te beginnen over het afschaffen van de landbouwsubsidies als ze wegens de lakse houding van de overheid aanleiding gaf tot massale fraude (en dat was niet ten gunste van de landbouwers) en daarom (ondermeer) gewijzigd is tot een subsidie per oppervlakte om op die wijze de steun te kunnen verdelen in functie van de levensstandaard van de landbouwers per land.

En eens blijkt dat juist dat veel te eenvoudig is en geen of nauwelijks ruimte geeft voor gefoefel, wel dan moet het toch wel afgeschaft worden zeker ?

Waarom ? Om de beginnende zelfstandige diverse vrijstellingen te gunnen ? Ach, en ik die dacht dat de landbouwers toch wel zelfstandigen waren ?

En dan leuteren over die miljarden die aan de landbouw gaan, maar ondertussen zedig zwijgen over de dagelijkse holdup op de geldbuidel van de modale burger. Terwijl juist die steun aan de landbouw een europese materie is en er nationaal zeer weinig aan te veranderen is. Maar ondertussen wel 100% staatsschuld lenen bij de banken, terwijl andere landen maar op 60% staan, dus dat is maar eventjes om en bij de 100 miljard eur extra "gunstjes" aan de financiële instellingen.

Nu, het zijn maar de resultaten die tellen, de rest is praat voor de vaak.