Boudewijn Bouckaert op het matje (1)

PARTIJ-IDEOLOGEN EN DENKTANKS IN DE VLD

Boudewijn Bouckaert, Dirk Verhofstadt
Boudewijn Bouckaert, Dirk Verhofstadt
"Partij-ideoloog". Het is een wat mysterieuze term, en behalve in vervlogen sovjet-tijden bestaat de functie nergens officieel. Een partij-ideoloog is een denker die bakens uitzet voor de lange termijn, en die over veel invloed in zijn partij beschikt. Marc Elchardus is de partij-ideoloog van de SP.a. De VLD heeft, niet-officieel, twee partij-ideologen. De links-liberale Dirk Verhofstadt (broer van) en de rechts-liberale Boudewijn Bouckaert. Beide heerschappen zijn zeer belezen en welbespraakt, kunnen maatschappelijke en politieke evoluties duiden in historisch en internationaal perspectief, en hebben een duidelijk, maar verschillend beeld over de richting waarin ze het partijpolitieke liberalisme in Vlaanderen willen zien evolueren. Beiden liggen ze, niet geheel toevallig, aan de basis van hun eigen liberale 'denk-tank': het links-liberale Liberales en het klassiek-liberale Nova Civitas. Na avondlijke activiteiten van Liberales kan je leden aan de bar soms wel eens horen roddelen over die 'verzuurde middenstanders van Nova Civitas', terwijl je in Nova Civitas-kringen wel eens een sneer kunt opvangen naar de studentjes, cabinetards en 'zonen en dochters van' die bij Liberales het mooie weer maken, 'op kosten van de belastingbetaler'.

BODIE, DE MONDIGE MARGINAAL
"Ik ga nu iets raars zeggen dat veel mensen niet zullen begrijpen", zei Guy Verhofstadt met tranen in zijn stem op het beruchte en woelige VLD-congres van februari 2004. "Nee Bodie, dit is niet de meest linkse regering van Europa!". Bodie, zo begreep ik, sloeg op Boudewijn Bouckaert, die enkele dagen voordien de regering Verhofstadt II als "de meest linkse regering van Europa" had bestempeld, waarna de premier in De Morgen professor Bouckaert "een mondige marginaal" had genoemd. Bouckaert beschouwde "mondige marginaal" prompt als een geuzennaam en pakte er fier mee uit bij de aanvang van zijn tussenkomst op het congres. Persoonlijk vind ik het aangenaam en boeiend om lid te zijn van een partij die de vrijheid van meningsuiting zo intensief in ere houdt, en het principe van de "botsende ideeën" letterlijk toepast. Maar de publieke opinie en de kiezer vonden dat, na maandenlang gebots van ideeën en van personen, blijkbaar minder prettig. En dus kwam er een een verbod voor nationale mandatarissen en voor leden van het nationale partijbestuur om de officiële partijlijn te bekritiseren, een verbod dat door voorzitter Bart Somers met volmachten bewaakt wordt.

BOUCKAERT-INTERVIEW IN TERTIO
En nu heeft Boudewijn Bouckaert in het christelijke opinieblad Tertio een paar dingen gezegd die sommigen in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Eigenlijk wou Bouckaert een blauwdruk schetsen van een herverkaveld partijpolitiek landschap, waarbij er in Vlaanderen nog twee grote politieke partijen zouden bestaan: een centrum-links en een centrum-rechts blok. Dat laatste zou volgens hem kunnen bestaan uit de hele VLD, de hele N-VA, Vlaams Belang en de rechtervleugel van de CD&V. Deze uitspraak, samen met een paar andere straffe uitspraken, zorgden ervoor dat voorzitter Bart Somers de procedure in gang zette om Bouckaert voor de statutaire commissie van de VLD te laten verschijnen. Een opvallende en mijns inziens niet zo verstandige stap tegen één van de twee ongekroonde partij-ideologen van de VLD.


WENSELIJK...
Mijn mening over het idee van Bouckaert voor centrumrechtse frontvorming: wenselijk, maar helaas niet realistisch. Wenselijk, omdat Vlaanderen in meerderheid centrumrechts stemt, maar al 17 jaar lang (sinds het einde van de regering Martens-Verhofstadt in 1988) bestuurd wordt door centrumlinkse regeringen, zowel op federaal als op Vlaams niveau. Dat deze voortdurende negatie van de wil van de kiezer frustraties, 'verzuring' en een 'kloof met de burger' veroorzaakt is duidelijk, maar hoe komt het? Ten eerste bestond er tussen 1988 en 1997 een cordon sanitaire tegen het joenk Verhofstadt, eerst omwille van zijn neo-liberale budgettaire orthodoxie, later omdat hij in zijn burgermanifesten de oorlog verklaard had aan het middenveld, lees: vakbonden en ziekenfondsen. 'Niet met déze Verhofstadt!', bazuinden Tobback (toen nog de socialistische opper-bullebak) en Dehaene (toen nog in de gratie van de christelijke vakbond ACV) uit in de media. Het woordje 'déze' was duidelijk bedoeld als signaal: verander je ideeën, en je mag weer meespelen. Door dit cordon zaten rooms en rood elf jaar lang aan elkaar vastgeklonken, en mocht blauw zich vanuit de oppositie onledig houden met het vormen van schaduwkabinetten en het schrijven van burgermanifesten. Vanaf 1997 mat Verhofstadt, na een meditatieperiode in Toscane, zich een softer profiel aan, en zong hij openlijk de lof van de Britse sociaaldemocraat Tony Blair en zijn 'actieve welvaartsstaat'. Prompt smolt het anti-joenk cordon weg, en twee jaar later was Verhofstadt premier. Ten tweede bestaat er sinds 1989 een cordon sanitaire tegen het Vlaams Blok, dat zichzelf vorig jaar herdoopte in Vlaams Belang. Waarmee ik meteen op één van de redenen kom waarom de denkpiste van Bouckaert niet realistisch is op korte termijn.

... MAAR NIET REALISTISCH
Toen het Vlaams Blok zich in november vorig jaar hernoemde in Vlaams Belang, zag het ernaar uit dat de partij zich een deftiger en zachter imago zou aanmeten. De toetreding van figuren als Marie-Rose Morel en Jürgen Verstrepen, en bepaalde uitspraken van Gerolf Annemans, wekten althans die indruk. Peter Vandermeersch, de hoofdredacteur van De Standaard, schreef op 15 november 2004:
[...] met de verandering van naam en logo maar vooral van beginselverklaring en statuten werd een essentiële stap gezet in de evolutie van de Vlaamse rechts-nationalistische partij. [...] Het arrest van het hof van beroep in Gent en de bevestiging door het Hof van Cassatie waren voor de partijleiding een geschenk uit de hemel. Ze bieden het Vlaams Blok de kans om de oude, racistische gewaden af te gooien en een nieuwe, respectabele rechtse partij te worden. [...] Op die manier evolueert, na pakweg twee decennia, Vlaanderen opnieuw naar een normaal en gezond politiek landschap, met een linkervleugel, een centrum en een rechtervleugel. In dat landschap zal de discussie over een cordon sanitaire nog even opflakkeren en daarna overbodig worden. Omdat in een normaal politiek landschap met normale partijen normale coalities worden gesloten.

Op dat ogenblik klonken die woorden zeer geloofwaardig, maar ik vermoed dat Vandermeersch vandaag, ruim zeven maanden later, samen met mij zal toegeven dat de verwachtingen niet zijn ingelost, en dat Vlaams Belang kansen laten liggen heeft om zich tot een deftige rechtse partij om te vormen. We weten ook dat het Filip Dewinter is die zich het meest verzet tegen een 'propere' koers voor Vlaams Belang. Verder zijn de geruchten dat Vlaams Belang zich een ultra-liberaal economisch programma zou aanmeten, voorbarig en overroepen. Zoals twee weken geleden bleek uit een radio-interview van Gerolf Annemans bij Jürgen Verstrepen dat er van dat ultra-liberale niks in huis zal komen. Ook hier zou het Dewinter zijn die op de rem gaat staan.

Maar de koers van Vlaams Belang is niet de enige reden waarom centrumrechtse frontvorming op dit ogenblik niet realistisch is. Sociaal-economisch liggen de zaken ook niet zo evident. Het Rijnlandmodel is failliet, maar enkel de VLD durft dit schoorvoetend toegeven, en dan vooralsnog enkel in papieren congresteksten. Alle partijen zijn doordrongen van de onstuitbare ijver om de vrije markt "sociaal te corrigeren", en ze durven geen werk maken van de broodnodige ontvetting van de staat. Zelfs een toekomstgerichte denkgroep als "Generatie 2016" wou de vergrijzing aanpakken met behoud van het huidige niveau van sociale zekerheid, terwijl het inmiddels duidelijk is dat we slechts de keuze zullen krijgen tussen een andere sociale zekerheid of geen sociale zekerheid. Zoals Matthias Storme vorig weekend verklaarde aan Jürgen Verstrepen: "We zitten spijtig genoeg met een systeem waarbij eigenlijk alle partijen socialistisch zijn, tot en met het Vlaams Belang trouwens". Ook de commentaren van de editorialist van Tertio op de ideeën van Boudewijn Bouckaert op het vlak van gezondheidszorg, geven aan dat het water tussen diverse centrum-rechtse partijen nog vrij diep is inzake materies als sociale zekerheid, vrijmaking van de dienstensector of ontvetting van de staat.

Tenslotte volstaat het om te kijken naar het project van centrumlinkse frontvorming, dat wijlen Maurits Coppieters en Norbert De Batselier negen jaar geleden boven de doopvont hielden. Waartoe heeft "Het Sienjaal" geleid? Niet tot linkse frontvorming, hoogstens tot hier en daar wat plaatselijke kartels en lijstverbindingen tussen rood en groen.

Reacties

#10656

NoName.

 

@ LVB. BB zei letterlijk :" Het Vlaams Belang is overigens nooit een fascistische partij geweest. Met uitzondering van een kleine groep die het extreem rechtse gedachtengoed nog altijd cultiveert, hoort het Vlaams Belang thuis in een nieuw op te richten cenrumrechtse politieke formatie. "

Wel, de reporter heeft nagelaten te vragen wie die kleine groep was. Dat had veel kunnen verduidelijken, maar eigenlijk Luc heb je al de vinger op de wonde gelegd. De vraag voor een partij-ideoloog is maar of je je bij een dergelijke vaststelling moet neerleggen en de zaken op hun beloop moet laten.

Dus voor een partij-ideoloog zoals BB zit je dan met een fameus probleem, want zijn taak is vooruit te denken, maar als je dat niet meer mag of kan, hoe gaat de partij dan ooit resultaten kunnen boeken ? Vraag je dan van de partij-ideoloog niet meer na te denken, en samen met de partij te blijven in de politieke impasse ? Want geeft toe, dat was de situatie van twee jaar geleden en het Kartel heeft er een antwoord op gevonden. Maar spijtig genoeg heeft dat antwoord het democratisch niveau niet verbeterd, ten minste de oplossing via het Kartel heeft het globale beeld onvoldoende gewijzigd om de broodnodige stimulansen te geven.

Ja zoals ik hier al herhaalde keren gesteld heb :"Stilstaan is achteruitgaan!".

#10657

Hubert Spons

 

Het idee van een overkoepelende centrumrechtse partij is aantrekkelijk voor “rechtse” mensen die schrik hebben van hun eigen schaduw, en niet inzien dat verwaterde opvattingen niet links zijn en niet rechts, alleen maar verwaterd. Het heeft veel minder charmes voor hun soortgenoten die vanuit het politieke midden alleen maar koekoek-één-zang horen opklinken, met andere woorden nauwelijks verschil opmerken tussen centum-rechts en centrum-links.

Aangezien ik behoor tot de doordravers die geloven dat ”Il n’y a de supportable que les choses extrêmes” (Anatole France), ga ik mij het hoofd niet breken over deze kwestie.

Ik heb wél bedenkingen bij enkele uitspraken van Bouckaert die mij hebben doen opkijken.

1. “Van het VB maken ook veel fatsoenlijke mensen deel uit”.

Het klinkt pretentieus als iemand zich aanmatigt een groep mensen op zijn eentje en volgens eigen maatstaven in te delen in fatsoenlijken en onfatsoenlijken.

Hij zegt duidelijk wie voor hem in de “onfatsoenlijke vleugel” van het VB thuishoort: “Met uitzondering van een kleine groep, die het extreem-rechtse gedachtegoed nog altijd cultiveert, past het VB in centrum-rechts”. Het VB moet nochtans ook een stelletje links-radicalen tellen, anarchisten bijvoorbeeld. Die wil hij er blijkbaar wél bij hebben! Een bekentenis over zijn studentenjaren geeft misschien de verklaring: “Ik zat een tijdlang in socialistisch en marxistisch vaarwater”. Heeft hij zich daarvan nooit helemaal kunnen losmaken? Dit laatste zal hij ontkennen, want hij beweert bekeerd te zijn toen hij tijdens een bezoek aan enkele Oostbloklanden vaststelde dat het socialistische systeem niet functioneerde. Is hij alléén daarom tot inkeer gekomen? De onmenselijke kanten van de linkse regimes hadden hem daarvóór nooit doen twijfelen?

2. Volgende partijen komen naar zijn smaak in aanmerking voor zijn nieuwe rechtse centrumpartij:

de VLD (“heel de VLD” heeft hij gepreciseerd in een journaal van TV1; de VLD heeft dus niet het kleinste linkse afdelinkje, zelfs niet onder zijn overlopers?); de rechterkant van CDenV/NVA; het Vlaams Belang (zonder het hoger vermelde uitschot).

Nergens vraagt hij zich af of de leden en sympathisanten van het VB op hun beurt in de VLD niet een aantal weinig aanbevelenswaardige individuen op de loer zien liggen: Belgische patriotten, Verwaalsten, Waalsgezinden, Vlamingenhaters, immigratiefanaten, antireligieuze maniakken. Ik zwijg dan nog over de kleine groep die nog altijd het linkse gedachtegoed cultiveert, vooral op ethisch gebied.

3. Is het voor een partij die partners zoekt verstandig op voorhand zeer exclusieve toetredingsvoorwaarden te stellen?. Dat is zeker twijfelachtig als het gaat om een partij die vanuit een zwakke positie de concurrentie wil opvrijen, en die bovendien op Vlaams gebied nog altijd en meer dan ooit onbetrouwbaar is.

Hubert Spons.

http://users.skyn...

#10660

Briggs

 

Laat ons niet lachen. Wie denkt er nu werkelijk dat men het VB zou toestaan een "meer respectabelere" koers te varen ?

NIEMAND.

Voor de rest vraag ik mij af wat respectabel is & wie beslist daarover. De media ? Sorry, maar ik geloof niet in de fabeltjes van VB = niet respectabel.

De Media is geen objectieve bron van informatie, louter de propaganda boekjes & mails van het VB zelf zijn objectieve bronnen om zich als individu te vergewissen van het "niveau van respectabiliteit" van die partij. En dan nog is het afhankelijk van hoe de individu deze brok aan informatie aankijkt...met of zonder ideologische bril.

#10668

Cogito

 

Zeer akkoord met Briggs. De demonisering en cordonisering geldt helemaal niet enkel voor extreem-rechts maar voor alle rechts. Coveliers begrijpt dit en kiest de term niet-links om toch maar de afschuwreactie bij de klank rechts te vermijden. Maar we moeten het gewoon rechts blijven noemen natuurlijk.

Is het U overigens opgevallen dat Dirk Verhofstadt zijn liberales-forum op slot heeft gelegd? Zogezegd voor de zomervakantie. Misschien is dat juist, maar ik kan me toch niet van de indruk ontdoen dat hij vond dat we te rechts aan het posten waren op zijn linksbedoelde(?) forum.

#10669

bart hollevoet

 

@Briggs:

De veroordeling van het VB, zonder financiële of andere repercussies en dus louter symbolisch, was de gedroomde kans voor het VB om afstand te nemen van hun racistische en fascistische kernideologie. Volgens Bouckaert hebben ze dat ook gedaan, ook al zegt hij tegelijk dat ze die fascistische kernideologie nooit hebben gehad. Bon, dat is dan voor zijn rekening. Jij zegt dan weer dat ze het niet hebben gedaan, omdat 'ze niet mochten van de anderen'. Hoezo? Was het op rechtstreeks bevel van Guy Verhofstadt dat Annemans de beroepsmagistraten probeerde te intimideren? Heeft Stevaert Dewinter ingefluisterd dat al wie een hoofddoek draagt, een terugkeercontract tekent? De 'scherpen van de klauwen, bijvijlen van de tanden"-quote? Het kloekborstig geschalde "You ain't see nothing yet"? De haatcampagne tegen al wie buiten het VB en public sympathie voor Naïma Amzil en Rik Remmery dorst opbrengen? Dat is allemaal geghostwrite door 'Poàter' Leman zeker? Als je met zo'n quatsch aankomt, moet je dat ook hard maken. En dat kan je niet.

Dus graag een beetje meer trots, Briggs. Het VB heeft hun 'minder respectabele koers' helemaal zelf bepaald en behouden. Niet alleen na het proces, maar ook na de Vlaamse verkiezingen, toen formateur Yves Leterme VB-regeringsdeelname op gewestelijk niveau besprak met de partijtop. Deze liet toen weten niet geïnteresseerd te zijn. Ere wie ere toekomt.

Overigens: Blokwatch werkt vrijwel uitsluitend met de 'zuivere bronnen', de 'VB-koran' zo je wil: de eigen publicaties en standpunten van de partij, 'straight from the horse's mouth'. Maar als die bek de goorste racistische en fascistische praat laat horen, dan zal het wel weer aan de anderen en hun 'ideologische bril' liggen zeker?

Briggs, Briggs, Briggs...

"Wat de media over het VB zeggen is niet waar! Alleen wat het VB over het VB zegt is waar! Behalve als je er niet mee akkoord bent, dan heb jij het niet goed verstaan omdat je een ideologische bril draagt!" Ik begin te begrijpen wat bedoeld wordt met het citaat "De vrijheid van meningsuiting wordt het hardst opgeëist door diegenen die hun vrijheid van denken niet kunnen of willen benutten".

#10671

Cogito

 

Zolang het Vlaams Belang blijft gaan voor een onafhankelijk Vlaanderen, zal het in de hoek der onaanraakbaren getrapt worden door het regime, zijn pers en zijn meesters aan het hof en in de loge.

Iedereen weet dat de ganse racisme-canard enkel bedoeld is om militant en ondemocratisch Belgicisme en Coburgisme te camoufleren.

In werkelijkheid zijn ze nooit fascistisch geweest, zoals BB zegt.

#10674

Thomas

 

Ik ben het eens met Luc.

In België, en ook in Vlaanderen, hebben we nu eenmaal een collectivistisch ingestelde bevolking. En daarom een socialistisch beleid.

In de USA heb je een volwassen, zelfstandige bevolking die de overheid ziet als een kinderoppas. En dus hebben zij een "ultra-liberaal", lees pro-vrijheid beleid.

Overlaatst was ik bij een zelfstandige, die veel lof had voor de USA. Maar uiteindelijk zei hij : "maar je weet toch wel dat je in de USA twee inkomens moet hebben om zoals hier rond te komen". Dat idee zit echt diep ingebakken in de mensen hier, zelfs bij de laatste harde werkers.

Hoewel er nog wel hoop is : Oost-Europa, Ierland, Ijsland, UK gaan de juiste kant op. En je kan natuurlijk altijd naar de USA verhuizen, je zou niet de eerste zijn.

#10675

Raoul THEEUWS

 

Er is momenteel in de VLD slechts plaats voor één ideoloog.

Je mag raden WIE dat zou kunnen zijn!?

Al de anderen zijn blijkbaar waardeloze "marginalen" met nutteloze ideeën.!

"Weg er mee", hé Bartje!?

#10677

Raoul THEEUWS

 

Zou het voor ene BH mogelijk kunnen zijn om een poging te doen om enigszins bij het thema te blijven???

#10678

Outlaw Mike

 

"Het Vlaams Belang is overigens nooit een fascistische partij geweest. Met uitzondering van een kleine groep die het extreem rechtse gedachtengoed nog altijd cultiveert,..."

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik bij zo een opmerking serieuze bedenkingen heb. In de beginjaren van het VB zou ik NOOIT lid geworden zijn, omdat het gedweep met het oorlogsverleden op zijn zachtst gezegd nogal opvallend was. Bovendien hing dat VMO-krapuul nogal nadrukkelijk rond. En helaas, ik vrees dat er onder bepaalde kaderfiguren en een klein - nu wellicht marginaal - deel van de achterban nog steeds met heimwee gelonkt wordt naar de tijd van weleer. Hoe anders valt het te verklaren dat Senator Verreycken nog recent voorstelde om een Antwerpse straat naar de stichter van de Vlaamse SS, Ward Hermans, te vernoemen? Een smeerlap die naar ik meen ook actief meegeholpen heeft Antwerpse joden te deporteren? Van zulke zotternijen wnes ik me NADRUKKELIJK te distantieren.

Wil het Vlaams Belang op termijn (op korte termijn hoop ik) uitgroeien tot een deftige rechts-conservatieve partij, dan zal zij klaar en duidelijk dergelijke strapatsen moeten afzweren. En dan zal men ook duidelijkheid moeten scheppen over waar het Belang economisch naartoe moet. De achterhaalde Vlaamse verankeringsgedachte bijvoorbeeld: weg ermee! Goedkope oneliners: vervangen door stevig onderbouwde kapitalistische standpunten. En voor wat FDW betreft: ALSTUBLIEFT geen gedweep meer met Le Pen, die in essentie een hardcore socialist is met toevallig een Anti-Vreemdelingenstandpunt.

M.b.t. het economische luik: ik vond het een zeer goed maneuver van het VB om het Economisch Congres van deze herfst te laten voorafgaan door het recent gehouden Colloquium. De Stavda mag zich dan wel vrolijk gemaakt hebben over het feit dat Vanhecke afgegaan is tegenover het Verbond van Kristelijke Werkgevers, ik denk dat hier voor het VB een opportuniteit is om nuttige lessen te trekken voor het Herfstcongres.

Dus aan alle VB-mandatarissen: ZORG DAT UW HUISWERK AF IS DAMES EN HEREN. Uw kiezers zitten NIET te wachten op een partij die behalve een paar serieuze problemen een naam geven (vreemdelingenproblematiek, transfers naar Wallonie) en wat vendelzwaaien en gedweep met de Alte Frontkameraden weinig meer te bieden heeft.

Transformeer u naar een Ethisch Conservatieve Businesspartij. Slaagt u daarin, dan zit up op rozen.

Wij wachten.

#10679

Koen Robeys

 

michael: "Uw kiezers zitten NIET te wachten op een partij die behalve een paar serieuze problemen een naam geven (vreemdelingenproblematiek, transfers naar Wallonie) en wat vendelzwaaien en gedweep met de Alte Frontkameraden weinig meer te bieden heeft."

Uimmm... is dat waar? Aangezien al de rest zo pijnlijk ontbreekt, en aangezien ze er aan een miloen stemmen mee zitten, lijkt het er wel op dat die kiezers daar WEL op zitten te wachten, vind je niet?

Koen

#10685

de Saint- Aubin

 

Ik ,onderschrijf volledig het standpunt van Outlaw Michael in verband met het Vlaams Blok ,anderzijds vind ik het spijtig dat Bart Hollevoet ,met zijn afgezaagde refreintjes , leugens en haatzaaierij terug dit forum besmet

#10686

bart hollevoet

 

Blij te zien dat de rechtstreekse citaten van het VB alsnog ook door hun kiezers als 'haatzaaierij' worden erkend. En meneer de Saint-Aubin, u die het van harte oneens bent met mijn mening, zal u er dan niet alles aan doen opdat ik ze zou kunnen blijven uiten? Dat stelt me teleur...

Loquendi libertatem custodiamus!

#10688

Thomas

 

@Michael

Zou fantastisch zijn, maar dan verliezen ze wel zo goed als al hun kiezers (terug naar de SPA, VLD en CD&V).

De VB kiezers zijn niet zo voor vreemdelingen, maar nog minder voor de vrije markt. Op de meeste lezers van deze blog en enkele andere ontevredenen na (stel : 10 % van hun kiezers, maximum).

Face it, wij zitten in de "franse socialistische sfeer" en niet in de angelsaksische vrije markt sfeer. Sad but true.

#10689

bart hollevoet

 

@outlaw: Tot je een ons weegt, waarschijnlijk.

Over VMO-crapuul gesproken: Filip Dewinter kreeg zijn economisch onderricht in de partij van ene Hans Carpels.

#10690

Outlaw Mike

 

Koen, dat zou impliceren dat een miljoen Vlamingen ongecultiveerde balorige bierzuipende speknekken zouden zijn. Ik weiger dat te geloven.

Ook denk ik niet dat, als de boodschap gebracht wordt door een "smart communicator" het nieuws dat we naar het angelsaksische model moeten tot een VB-leegloop zal leiden. Kijk, zeer zware problemen zitten er aan te komen: de vergrijzing, een sterk toenemend concurrentienadeel, de islamisering van Europa...

Dat zijn allemaal problemen die, als ze niet aangekaart en met name genoemd worden door onze politici, ZICHZELF binnen een paar jaar zeer duidelijk zullen aandienen.

Die "smart communicator" zou de boodschap moeten overbrengen dat "wat gedaan is, gedaan is". Het kan niet meer zoals vroeger. We zitten met een SZ-systeem dat aan IEDEREEN geeft ongeacht de noden. Onze Sociale Zekerheid is verworden tot een gigantisch innings-, nivellerings- en redistributiesysteem dat zijn oorspronkelijke doel verre voorbij geschoten is. Door de hoogste inkomens zo sterk af te toppen in het kader van solidariteit is de "incentive" voor de getalenteerden verdwenen om heel rijk en welvarend te worden. Moest die incentive - en het vooruitzicht op grote persoonlijke welvaart - er nog zijn, dan zouden meer mensen ernaar streven zelf hun eigen boontjes te doppen. Aan de andere kant van het welvaartsspectrum zitten dan de minst getalenteerden, die met de afgetopte inkomens een vrij comfortabel bestaan gekregen hebben. Maar - en er is een uitstekend voek daaromtrent van ene Dalrymple verschenen - ook dit is contraproductief gebleken. Hele lagen van de bevolking zijn hun fierheid en het geloof in eigen kunnen kwijt. Dit is het schrijnendst in Wallonie.

Ik ben geen fan van Kennedy, maar zijn quote "Ask not what America can do for you, ask what you can do for America", wel, zo'n boodschap hebben wij nodig. Beroep doen op de mensen hun fierheid. Wij hebben politici nodig die durven zeggen dat Vadertje Staat NIET MEER van de wieg to het graf een handje zal geven. Die tijd is VOORBIJ. En als die politici die boodschap op eerlijke, no-nonsense wijze brengen, gestaafd door feiten, dan ben ik ervan overtuigd dat een voldoend groot deel van de bevolking zal zeggen: "O.K., als het dan zo moet, dan gaan we ervoor."

#10691

ivan

 

Het is eigenlijk jammer. Er is meer dat Liberales en Nova Civitas en Dirk Verhofstadt en Boudewijn Boeckaert bindt dan wat ze scheidt. Maar ze doen toch zo weinig pogingen om naar die raakpunten te zoeken. Allebei zijn ze op zoek naar bondgenoten waarmee ze denken hun ideeën te kunnen uitdragen. En daar maken ze beiden een strategische vergissing. Dirk Verhofstadt bijvoorbeeld is een volbloed liberaal die dagdagelijks pleit voor het individu. Wie zal zijn tussenkomst op het recente congres vergeten waar hij op veel applaus werd onthaald door de die-hard liberalen van het LVSV wanneer hij hun amendement ondersteunde om het Europees landbouwbeleid carrément af te schaffen. DV is verder een overtuigd voorstander van vrijhandel. Alleen meent hij een link te kunnen leggen met "links" dat opteert voor begrippen als "ethische globalisering" en "fair trade". Hij meent dat het mogelijk is om de andersglobalisten te overtuigen van het belang van handel. Maar daar vergist hij zich in: fair trade, trade justice, ethische globalisering gaat niet over vrijhandel maar over protectionisme.

Boudewijn Boekaert is evenzeer voorstander van markt en kapitalisme. En van het belang van het individu. Maar dan begrijp ik niet waarom hij blijkbaar liever een opening zoekt naar de nieuwe collectivisten van het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang is misschien wel een rechtse partij, maar geen liberale partij. Terwijl Boekaert nog altijd in de eerste plaats liberaal is en dan pas rechts. Dat "linkse" en "rechtse" liberalen toch is was meer de nadruk leggen op het feit dat ze liberaal zijn, in plaats van links of rechts. En dus wat meer het gezelschap opzoeken van andere liberalen.

#10692

Joe

 

@Thomas:

"In de USA heb je een volwassen, zelfstandige bevolking "

Ten eerste, het is niet slim om een volk zo ongenuanceerd te veralgemenen.

Ten tweede, als je dat toch wil doen op basis van empirische steekproeven vraag ik je: met welke amerikanen ben je in contact geweest? Als ik op mijn ervaringen met doorsnee - en met de nadruk op doorsnee - Amerikanen dit volkje moet veralgemenen zou ik eerder zeggen: naief, passief, sloganesk, following-the-leader, routineus, humorloos. Perfect passend bij een fascistisch regime.

Gelukkig vallen er een heel pak ondernemende, kritisch denkende, nuchtere, vrijdenkende Amerikanen buiten deze doorsnee.

#10695

New Statesman

 

"Ten eerste, het is niet slim om een volk zo ongenuanceerd te veralgemenen."

"naief, passief, sloganesk, following-the-leader, routineus, humorloos. Perfect passend bij een fascistisch regime."

Ja, vooral niet veralgemenen!

Behalve als het in de eigen, linkse kraam past.

#10701

NN.

 

@ Ivan.

individu > liberalisme

volk > nationalisme

wereld (= alle burgers) > socialisme/links ?

alle wereldburgers vrij > libertarisme ?

#10702

NN.

 

BH.

Steeds meer kom ik tot de overtuiging / veronderstelling dat je contra VB bent niet omdat die partij ondemocratisch is, maar eerder omdat het een gevaar is voor links.

#10706

Thomas

 

@Joe

Vraag aan de meest rechtse liberaal in Vlaanderen wat er met België moet gebeuren, en hij zal u zeggen : "we moeten veranderen, maar het sociale model behouden".

Vraag aan de meest linkse democrat in de USA wat er met de USA moet gebeuren, en hij zal u zeggen : "de overheid moet van mijn centen afblijven".

Waarom denk je dat meer dan 80% van de Amerikanen voor Reagan stemde ? Die zou bij ons niet eens verkozen zijn.

Inderdaad, volwassen zelfstandige mensen vs. gepamperde kleuterbevolking. Zo zwart-wit is het.

#10708

Eric Jans

 

@ Michaël:

Mijn goede Blog-vriend, het Vb is wel degelijk een netionalistische partij. Haar allereerste zorg als zulkdanige partij is ervoor te zorgen dat Vlamingen hun eigen land, hun eigen politiek weer gaan kunnen controleren.

Dat is haar allereerste zorg. Al het andere, de 'rest' dus, volgt daarna.

Die 'rest' kán eventueel inhouden (en waarschijnlijk), dat de bevolking van Vlaanderen ervoor zal kiezen inderdaad een meer liberale koers te volgen. Maar dat is een keuze die wij pas zullen maken op het moment dat wij die keuze zullen 'kunnen' maken.

Verhofstadt zélf is het allerduidelijkste bewijs ervoor dat het VB de juiste 'prioriteitenlijst' hanteert. EERTST moeten de Vlamingen iets te zeggen hebben (controle over het eigen land, Vlaanderen) DAARNA gaan we kijken wat dat land nodig heeft.

De Verhofstadt van de Burgermanifesten heeft in geuren en kleuren aangetoond en bewezen dat de omgekeerde volgorde van de prioriteiten NEFAST zijn: zélfs voor een bevlogen liberaal als de vroegere Verhofstadt.

Wanneer je vergelijkingen maakt met Amerikanen, Ijslanders of Denen, bedenk dan dat zij hun landen wél controleren, wij dus niet.

Als overtuigd nationalist zeg ik dan ook: EERST VLAANDEREN, DAN VLAANDEREN KOERS.

Pas Kennedy's sitaat eens op onze politiek toe: 'Vraag niet wat (België?/Vlaanderen?) voor u kan doen; vraag wat u kan doen voor België?/Vlaanderen?

Ik doe niks voor België. La Belgique... qu'elle crève.

#10709

Koen Robeys

 

Michael: Ken je de scène waarin Kapitein Haddock in "De Juwelen van Bianca Castafiore" een telefoontje van de politie krijgt, omdat hij "wel eens moeilijkheden zou kunnen krijgen"?

Dus daar zit de Kapitein, stomend van woede in zijn zetel te pruttelen: "die Catastrophe arriveert hier met die Irma en dat stuk Beethoven, mijn trap is kapot, mijn voet zit in het gips en ik ben gebeten door de papegaai, en nu komt de politie me zeggen dat ik wel eens moeilijheden zou kunnen krijgen".

Op dezelfde manier, maar in spiegelbeeld, beeld ik me de leiders van het VB in, die feestend zitten te genieten van een constant stijgend aantal stemmen, nu al ruim twintig jaar lang, en gebaseerd op (en nu citeer ik jou) "een paar serieuze problemen een naam geven vreemdelingenproblematiek, transfers naar Wallonie) en wat vendelzwaaien en gedweep met de Alte Frontkameraden", en die een berichtje krijgen van Michael, dat als ze een klein detail oplossen, ze wel eens op rozen zouden kunnen zitten.

Ik bedoel maar: dat hun programma daar op neerkomt heb je *zelf gezegd*: het is iets waarover je je beklaagt, en waarvan je denkt dat ze er iets aan moeten doen. Dat ze intussen sinds decennia met dat programma gigantische successen halen is een feit dat iedereen doodeenvoudig in de krant kan lezen.

Daarom denk ik dat de mooie Engelse uitdrukking "draw your own conclusions" hier op zijn plaats is. Natuurlijk, als je zelf zegt dat je "geen zin hebt te geloven" wat je met je eigen ogen kan *zien*; ja, wat je *zelf gezegd* hebt, wel, ik laat je vanzelfpsrekend je eigen mening.

Beste groeten, Koen

#10722

Joe

 

@ New Statesman:

lees mijn mail waarop je reageerde nog een keer en probeer de nuances te begrijpen, dan begrijp je hopelijk dat je "linkse kraam"-slogan hier nogal misplaatst is.

#10723

Briggs

 

Bart ik zal zo spoedig mogelijk op uw reactie reageren maar ik voorlopig nog geen tijd, ok ?

Sorry voor de stilte & gebrek aan antwoord :)

#10759

bart hollevoet

 

Prima, Briggs, het heeft geen haast. Ik neem aan dat het over Bouckaert zal gaan?

@Michael Cosyns:Behalve Hans Carpels is ook voorzitter Vanhecke een oudgediende van het VMO. Hij is master in de communicatiewetenschappen. Met journalist Filip Dewinter hebben jullie dus al twee great communicators in de partijtop.

Hoeveel moeten jullie er nog hebben, als jullie boodschap voortdurend dezelfde is: alles ligt altijd aan een ander?

Ik denk dat het 'VMO-tuig' nog minstens één generatie de dienst zal uitmaken bij het VB. Je komt zelden in de partijtop als je het obligate parcours van buitenparlementaire extreemrechtse organisaties niet hebt afgelegd. Uitzonderingen zijn schaars en wegen licht. De mensen die in de coulissen worden klaargestoomd als wissels op de toekomst, hebben hun sporen verdiend in clubs die minstens even louche zijn als het VMO, of erger. Niet voor niks kregen die organisaties op het stichtingscongres van het nieuwe VB bakken lof toegezwaaid van Rob Verreycken, die hulde bracht aan de mannen 'die niet bang waren hun vuisten te gebruiken' in de politiek. Een duidelijke geruststelling aan het adres van het 'tuig' dat vandaag het vuile werk van het VB doet.

Zo. Gaan we het nu weer over Bodie, de knuffelconservatief hebben?

#10761

bart hollevoet

 

Het racistische karakter van het VB is op zich al duidelijk door het simpele feit dat ze criminaliteit, overlast en problemen met sociale samenhang in de dichtbevolkte gebieden bestempelen als 'vreemdelingenproblematiek'. Een term die door de VB-propmachine zo wijd is verspreid, dat de VB-zeloten er het stigmatiserende en valse karakter niet eens meer van (willen)opmerken.

#10764

Leo Norekens

 

@Briggs: ik beging ooit de fout energie en tijd te investeren in een discussie met deze fanaticus. Nadat hij een hele kolonne LVB-bezoekers over zich heen kreeg, ging hij liggen. Althans, voor een maand of twee. Want zie, daar is hij weer. Als een wratje. Vakantie Bart?

Doe vooral geen moeite, goede Briggs. Negeren lijkt mij nog het efficiëntste.

#10765

bart hollevoet

 

@Leo Norekens: Ik denk dat Briggs oud en wijs genoeg is om zijn eigen beslissingen te nemen. Het is hoopgevend dat hij geen persoonlijke aanvallen of al dan niet gefundeerde argumenten ad hominem nodig heeft, om zijn punt te maken. Misschien kun je iets van hem opsteken?

#10775

Cogito

 

De termen antiracisme en antifascisme zijn communistische begrippen en zijn inherent verbonden aan collectiviseringsdoelen.

In deze zin worden ze uit hun verband gerukt (vooral door absurde uitbreiding) en horen ze bijgevolg juridisch waardeloos beschouwd te worden.

#10779

sine nomen

 

@Ivan: Scherp gezien, goed geschreven.

#10794

Raoul THEEUWS

 

Amaai!

Wàt kan die BH toch "zààààgen"; enne, als zijn zaag nu nog een beetje scherp was!!!!

#10796

Briggs

 

@ BH

In uw reactie schreef u: "De veroordeling van het VB, zonder financiële of andere repercussies en dus louter symbolisch, was de gedroomde kans voor het VB om afstand te nemen van hun racistische en fascistische kernideologie. Volgens Bouckaert hebben ze dat ook gedaan, ook al zegt hij tegelijk dat ze die fascistische kernideologie nooit hebben gehad."

A:) Dat proces was een schijnproces, een zeer controversieel iets waarmee u best niet uitpakt omwille van de grote dubbelzinnigheid v/h geheel. Wat BB schreef is dat het VB niet de Fascistische kernideologie bezit maar wel elementen bevat die aanleunen bij een aspect van die kernideologie, maar dat het geheel onvoldoende is om ze louter af te schrijven als Fascisten & Nazi's.

Verder : "Jij zegt dan weer dat ze het niet hebben gedaan, omdat 'ze niet mochten van de anderen'. Hoezo? Was het op rechtstreeks bevel van Guy Verhofstadt dat Annemans de beroepsmagistraten probeerde te intimideren? Heeft Stevaert Dewinter ingefluisterd dat al wie een hoofddoek draagt, een terugkeercontract tekent? De 'scherpen van de klauwen, bijvijlen van de tanden"-quote? Het kloekborstig geschalde "You ain't see nothing yet"? De haatcampagne tegen al wie buiten het VB en public sympathie voor Naïma Amzil en Rik Remmery dorst opbrengen? Dat is allemaal geghostwrite door 'Poàter' Leman zeker? Als je met zo'n quatsch aankomt, moet je dat ook hard maken. En dat kan je niet."

A:) Ik heb nergens gesteld dat ze hun koers niet aangepast hebben. Waar mijn reactie op ging is : WIE bepaalt & WAT wordt er bepaalt als 'eerbaar'.

Dat is niet de media noch de andere politici maar de burger zelf die de pamfletten leest & de situatie bestudeert.

Scherpen v/d Klauwen & Tanden, wat is daar mis mee ?

Nog nooit een socialist de fiere linker vuist in de lucht zien zwieren ? Welke haatcampagne ?

Als je andere van quatsch beschuldigd moet je het ook hard maken & duidelijk weergeven.

Verder : "Niet alleen na het proces, maar ook na de Vlaamse verkiezingen, toen formateur Yves Leterme VB-regeringsdeelname op gewestelijk niveau besprak met de partijtop. Deze liet toen weten niet geïnteresseerd te zijn. Ere wie ere toekomt."

A:) Opmerkelijk want ik heb een heel andere verhaal mogen aanhoren. Leterme is geweest maar was helemaal niet van plan om met het VB in zee te gaan.

verder: "Overigens: Blokwatch werkt vrijwel uitsluitend met de 'zuivere bronnen', de 'VB-koran' zo je wil: de eigen publicaties en standpunten van de partij, 'straight from the horse's mouth'. Maar als die bek de goorste racistische en fascistische praat laat horen, dan zal het wel weer aan de anderen en hun 'ideologische bril' liggen zeker?"

A:) Het Blockwatch hanteert mogelijk "zuivere bronnen" maar deze vormen geenzins objectieve personen of organisatie.

Het is vooral een organisatie van extreem-linkse politieke signatuur die meedweept met extremistische organisaties zoals de Actief Linkse Studenten (o.m. verboden a/d UG).

Ten laatste:

"Wat de media over het VB zeggen is niet waar! Alleen wat het VB over het VB zegt is waar! Behalve als je er niet mee akkoord bent, dan heb jij het niet goed verstaan omdat je een ideologische bril draagt!" Ik begin te begrijpen wat bedoeld wordt met het citaat "De vrijheid van meningsuiting wordt het hardst opgeëist door diegenen die hun vrijheid van denken niet kunnen of willen benutten".

A:) U kan er niet naast kijken, u er ook niet blind voor zijn. Een mediamaatschappij is gebonden door striktere wetgeving dan de drukpers en is afhankelijk van de overheid. Zij zijn zeer snel intimideerbaar & zullen buigen.

De drukpers is altijd een politiek nieuwsregime geweest die het geheel met politieke bril bekijkt.

U weet even goed als ik dat de Media het VB helemaal niet genegen zijn en blijkbaar een andere interpretatie op nahouden dan de kritische medemens.

Onder andere de 'bedreiging van Annemans tov de magistratuur' wat niet meer was dan gebakken lucht.

Als er 1 element is die men zeker kan stellen is dat de MEDIA POLITIEK SUBJECTIEF IS, dat wil niet zeggen dat ze altijd verkeerd zijn...

#10811

bart hollevoet

 

@Briggs: Hou je vast, het wordt een lange rit.

Eérste bult:

Jouw interpretatie van de motieven van het hof om de klacht tegen de VB-vzw's te aanvaarden, neemt niet weg dat het een prima gelegenheid was om eindelijk eens ondubbelzinnig afstand te nemen van de delen van hun programma, hun discours en hun beginselen die in strijd zijn met de Belgische grondwet. Daarmee zou het vermaledijde cordon sanitaire alle grond hebben verloren. Ik kan alleen maar samen met jou vaststellen dat het VB dat niet heeft gedaan. In tegendeel: ze hebben opnieuw alleen aan zichzelf gedacht door de procesheisa te baat te nemen voor een uiterlijke vernieuwing.

Daarnaast hebben ze hun veroordeling compleet omgedraaid, door zich weer eens als slachtoffer voor te stellen. Schuldig bevonden worden over de hele lijn, en na uitputting van de rechtsgang, kniehoog in de bewijslast, nòg volhouden dat je eigenlijk het slachtoffer bent: zoiets permitteerde Marc Dutroux zich zelfs niet. Een grotere blijk van minachting voor de slachtoffers van discriminatie en racisme (een 'marginaal probleem' volgens Vanhecke, die nochtans goed genoeg de statistieken van VDAB en verhuurkantoren kent) is moeilijk te verzinnen. Het is bovendien een flagrante leugen, want het VB is nergens in het vonnis gedwongen van naam of uiterlijk te veranderen, laat staan dat ze zichzelf moesten opheffen. Dat laatste was dan ook ineens niet meer nodig, toen bleek dat een opheffing hun dotaties zou kosten. Over de kern van de zaak, het verspreiden van discriminerende propaganda en het zaaien van haat, hebben ze niet eens berouw getoond, laat staan dat ze van koers zouden zijn veranderd. En waarom zouden ze? De enige mogelijke consequentie van het arrest, een financiële drooglegging, is onmogelijk omdat de uitvoeringsbesluiten van de wet niet zijn goedgekeurd. De VB-top wist dus heel goed dat ze alleen maar imagoschade konden lijden - vandaar hun opfrisoperatie, als laatste partij in Vlaanderen overigens. En zelfs al was er een werkelijke bestraffing geweest: het VB heeft in de tijd dat het proces duurde, niet stilgezeten. Dat de makeover zo snel en zo vlot ging, bewijst dat de partij in de coulissen al een gloednieuw juridisch-organisatorisch vehikel klaar had staan, voor het geval dat. Maar een koerswijziging? Peter Vandermeersch beweerde dat het arrest het VB ertoe zou dwingen, jij beweert dat 'de anderen' (wie? en hoe bewijs je dat?) hen dat niet zouden toelaten. Geen van beide klopt.

De uitspraken die Vanhecke, Dewinter en Annemans sinds de bevestiging van de eerdere veroordeling in beroep hebben gedaan, zeggen genoeg. En het is niet Guy Verhofstadt die het zeventigpuntenplan heeft geschreven, toch?

Duizelende duik:

Boudewijn Bouckaert beweert over het VB dat de racistische en fascistische personen, elementen en standpunten er verwaarloosbaar klein zijn: de woorden en daden van de partijtop, en de manier waarop de partij politiek bedrijft, bewijzen het tegendeel. Een oprecht democratische partij heeft geen nood aan een knokploeg en een eigen inlichtingendienst, en voert campagne met een verdedigbaar maatschappijmodel en over inhoudelijke thema's, in plaats van hun van simplistische slogans en valse redeneringen gebreide huikje naar de populistische wind te zetten om genoeg stemmen te krijgen om in haar eentje de macht te nemen en dan ongestoord haar antidemocratisch programma uit te voeren - ondertussen rustig rijk wordend van belastinggeld.

Tweede bult:

Eén dwaas kan meer vragen stellen dan duizend wijzen kunnen beantwoorden. Wat is 'fatsoenlijk', wie bepaalt dat, waarom rijst de zon in het oosten, wat is het geluid van één klappende hand... Gelukkig is deze kwestie simpel: het VB plaatst zichzelf buiten het democratisch bestel zolang het zich niet schikt naar 'de wetten van het Belgische volk' zoals dat zo mooi heet in de eedaflegging. Die wetten, gestemd in het parlement, voorgesteld door volksvertegenwoordigers, bepalen in ons land namelijk wat 'fatsoenlijk' en 'respectabel' is, en wat niet. Einde mysterie.

Eerste looping:

Wat de koers van het VB betreft: je stelde de retorische vraag: 'Wie gelooft nu dat 'ze' het VB ooit zouden toelaten te veranderen?' Waarna je zelf het antwoord gaf: niemand. Daarmee beweerde je wel degelijk dat 'de anderen' het VB niet zouden toelaten hun koers te veranderen. Ik gaf, en jij herhaalde, voorbeelden zat die het tegendeel bewijzen. De sleutel van het cordon sanitaire is en blijft in handen van

het VB.

Tweede looping:

Na haar veroordeling liep het VB weken te roepen, dat het niet van plan was zich ook maar een bal aan te trekken van wat het hoogste rechtscollege van het land heeft bepaald. Die belofte hebben ze gehouden.

Gerolf Annemans zei letterlijk: "De namen van de hoofdrolspelers in dit proces zijn in het geheugen van deze jurist gegrift. Zij zijn gewaarschuwd voor de rest van hun carriëre". Gebakken lucht? Erg heet gebakken dan, en bepaald onfris. Loos of niet, het was een niet mis te verstaan dreigement. Intimidatie van de magistratuur door een eminent lid van het partijbestuur: weet je zeker dat de fascistische kern van het VB niet bestaat?

Derde bult:

Volgens mijn informatie - een interview met Leterme in een Vlaams weekblad - heeft de VB-top Leterme laten weten, op dat moment niets te zien in een regeringsdeelname op Vlaams niveau. Het is niet ondenkbaar dat Leterme die regeringsdeelname niet op een zilveren blaadje voor hun neus gehouden heeft: het zijn onderhandelingen voor iets, en waarschijnlijk zal van het VB, zoals van elke andere partij, wel gevraagd zijn om zich naar een aantal wensen van de partij van de formateur te schikken. Of ze dat wel of niet over hebben voor regeringsdeelname, is een beslissing die ZIJ nemen.

Steile schans:

Blokwatch gebruikt de bronnen van de partij zelf. Ik kan je alvast geruststellen: dat er mensen met linkse of extreem-linkse sympathieën meewerken aan Blokwatch, maakt die informatie niet waardeloos. Je vermeende 'meedwepen met extreem-links' klopt niet, en in deze ben ik nogal goed geplaatst om daarover te oordelen. Ik heb nog geen BW-vergadering beleefd die begon en eindigde met het met geheven linkervuist zingen van de Internationale onder een manshoog portret van Stalin, Ludo Martens of Jef Turf. En Ché Guévara ken ik alleen maar van de zelfklevers van het VBJ - over zwerfvuil gesproken. Dus dat klopt niet. Je redeneert opnieuw selectief: "Alleen wie uitpluist wat het VB over zichzelf zegt, en die er géén andere mening dan het VB op na houdt, is objectief". Dat klopt niet, Briggs, dat weet je zelf ook, getuige je eigen slotbedenking: "Dat de media politiek subjectief zijn, dat wil niet zeggen dat ze altijd verkeerd zijn". De media zijn subjectief, dat klopt, omdat ieder medium de notie 'pluralistisch' op zijn eigen manier kleurt. Daarom hoor je het VB altijd zagen op de VRT en de Morgen maar nooit op VTM, Menzo, Het Laatste Nieuws, of 't Pallieterke. Maar wat wil je er precies mee aantonen? Dat Blokwatch niet altijd verkeerd is? Als je dat vindt, ben je trouwens in het gezelschap van Gerolf Annemans en Hans Verreyt, die allebei al bevestigden dat de info van Blokwatch doorgaans klopt.

Dat is een hele prestatie voor een handjevol vrijwilligers dat zich tot doel heeft gesteld de grootste oppositiepartij van Vlaanderen kritisch tegen het licht te houden, en daarbij de woede van haar electoraat - de ddosaanval bij de start is in het geheugen van déze columnist gegrift - de onverschilligheid van media en politiek, en het zeer actieve verzet van de partij in kwestie moet trotseren.

Ik kan mij inderdaad heel goed voorstellen dat de media soms moeten buigen voor druk. Vooral de media die voor hun financiëring op de goodwill van investeerders moeten rekenen. Waarom denk je dat VTM een uitzending die ze bestelt en aankoopt, niet durft uitzenden? Gelukkig heeft BW daar geen last van. En ten slotte zijn journalisten ook maar mensen: het VB maakt de VRT sinds haar ontstaan systematisch het leven zuur met klachten in kortgeding over vanalles en nog wat, die meestal ongegrond zijn, maar toch tijd en geld en aandacht van de VRT opeisen, én het VB publiciteit opleveren.Om de andere dag zit Frank Vanhecke wel in de VRT-nieuwsstudio te blêten dat hij door 'de rode VRT, de zender van het Kremlin' geboycot wordt, en als ze gevraagd worden voor een inhoudelijk gesprek, ontwijken ze elke poging tot een serieus - en dus kritisch - interview steevast met hooghartig geblazen frasen als "U moet hier niet proberen ons in een hoek te drijven, meneer Bracke". Voeg daarbij nog het feit dat de VRT een raad van bestuur heeft waar ook VB'ers in zetelen, en het onderzoek dat onlangs uitwees dat er van die zogenaamde mediaboycot tegen het VB niks klopt (te raadplegen op Blokwatch), en je moet er de VRT-journalisten voor bewonderen dat ze de VB-top überhaupt nog de studio in laten.

Diepste draai:

Bouckaert wordt hier juichend op de schouders gehesen, niet om zijn conservatieve ideeëngoed, maar omdat hij bij zijn poging om de VLD te kapen, bewust of niet, het VB in de kaart speelt. Dat fascineert me mateloos: hoe mensen, die andere partijen, personen of ideeën zonder problemen zéér kritisch kunnen, benaderen, dat vermogen massaal verliezen als het VB in de weegschaal ligt. Dan is ineens elke kritische zin zoek en wordt alles wat de partij zegt, voetstoots aangenomen, en wat die doctrine tegenspreekt, vanzelfsprekend verworpen of genegeerd.

Dat is volgens mij niet alleen het resultaat van de 'demonisering' door andere partijen - als het zo werkte, had Dyab Abou Jahjah al lang een eigen docusoap - maar ook van de niet aflatende, uitgekiende propagandastrategie van de Vlaamse fascisten.

Scheve schaats:

Het is niet zo, dat ik niks goeds over het VB kan zeggen: als marketeers kennen ze hun gelijke niet, en als communicator kan de partij zich met de besten meten. Bovendien is hun strakke organisatie - twee, drie, vier 'koppen' zeggen allemaal hetzelfde, en de rest is voetvolk - de natte droom van mensen die een partij vol uitgesproken en mondige ego's op de rails moeten houden. En last but not least: sinds de professionalisering van de overheidsbedrijven hun capaciteit voor sociale tewerkstelling heeft beperkt, is het VB ook met voorsprong de meest succesvolle met overheidsgeld gefinancieerde beschermende werkplaats van het land.

Laatste lus:

Maar zelfs dat geeft ze niet het alleenrecht op de sleutels van de Berlaymont. Los van de aard van hun politieke theorie en praktijk, kan een partij die weigert de verantwoordelijkheid voor haar eigen koers te nemen, ook geen bestuursverantwoordelijkheid dragen.

Zo. Dat was het. Alles ineens, dan moet ik er later niet meer op terugkomen. Ik hoop dat je van de rit genoten hebt. Gelieve links uit te stappen ;)

#10823

waarnemer

 

Amai! wat kan die B.H. toch zàààààààgen!; en als zijn zaag nu nog een beetje scherp was zegt R.T.

Zijn zaag is wel scherp, maar hij houdt ze in de verkeerde

(linkse) poot.

#10824

De Staat

 

@waarnemer

Ik weet niet of ze zo scherp staat, maar met al dat bochtenwerk is degene die links uitstapt meestal dood.

#10835

waarnemer

 

de staat:

we zullen B.H., welopgevoed als we zijn, maar eerst (links)

laten uitstappen zeker!?

#10847

Eric Jans

 

@ Bart Hollevoet:

Tiens, over het eerste programmapunt van 'de Vlaamse onafhankelijkheid' geen woord? Geen letter?

Vreemd. In Belgicistische ogen is dat blijkbaar niet iets om over te spreken. Alleen de standpunten over de vreemdelingen komen blijkbaar ter sprake.

Wat vind jij eigenlijk over dat 'Vlaamse' luik van het VB? Is dat ook racisme? Hoe sta je daartegenover?

Tenslotte zeg je toch te vertrekken vanuit de publicaties van het VB zélf. Dan moet dat separatistische thema je toch opgevallen zijn? Blijkbaar niet, dus.

#10849

waarnemer

 

E.J.: BH is misschien al links uitgestapt!

#10851

Briggs

 

@Briggs: Euh kheb wel last vant vliegend Sch..t.

Eérste bult:

Het was een kans, maar dat wil niet zeggen dat men die kans moest grijpen. Weeral antwoord je naast de vraag : Was er wel een noodzaak voor een zware koerswijziging ?

U weet zo goed als ik dat een lichte koerswijziging onvoldoende zal geweest zijn om te bewijzen dat het VB 'aanvaardbaar kon zijn'.

Met welke GW beginselen zijn zij dan in strijd ?

Het Cordon Sanitaire is ZELF in overtreding van GW 10, gelijkheid van alle Belgen.

Ze zijn ook slachtoffer v/e politiek proces, weeral verwijs ik u naar Jos De Man (website Nova Civitas over het Blok-proces).

Trouwens een politieke partij is geen rechtspersoon, deze kan niet vervolgt worden...en ik heb zo mijn twijfels over de machtiging van het gerecht om te bepalen welke politieke dogma/doctrines wel mag & wat niet. Zover ik weet heeft Justitie daarin geen enkele bevoegdheid, dus moest het VB haar programma niet aanpassen.

Imagoschade ? Daar merk ik niets van op, behalve bij de linker politieke zijde.

Het 70-puntenplan is al jaren AFGESCHAFT. Er is ook niets mis met de uitspraken van VH, DW & AN...zolang je ze in hun context plaatst.

Waarschijnlijk zal u de tegenstanders van het VB bestempelen als oprecht democratisch. Raar, want zij vloeken tegen de referenda & hanteren het Cordon Sanitaire. Beide elementen zijn niet in lijn met de principes v/d Westerse democratie.

Het VB heeft geen georganiseerde partijpolitieke knokploeg, wees eerlijk...ook de andere politieke partijen hebben personen met vuisten die ook rondslaan.

IEDERE PARTIJ heeft zijn eigen 'inlichtingendienst', een partij heeft informatie nodig om politiek te kunnen ageren aldus is daar niets mis mee. Denk je nu werkelijk dat enkel het VB informatie verzamelt ? Ha.

Uw visie op het politiek programma is niet de mijne, zover ik mij herinner gaan 900 000+ mensen met u niet akkoord :).

Er is helemaal geen sprake van een ondemocratisch beleid bij het VB...bij de andere partijen daarentegen.

De wetten van het Belgische volk. Spijtig voor u maar er is geen Belgisch volk, dus kunnen er ook geen wetten zijn.

Trouwens gelden wetten slechts indien zij rechtsgeldig zijn.

Voor zover ik weet beoogt een rechtsgeldige wetgeving een bekendmaking & ondertekening door de rechtmachtige monarch.

Wat niet meteen het geval is, op eerste zicht.

Secundo : Wetten van het Belgische volk...er bestaan regels ivm de monarchie, doch zijn deze meermaals niet toegepast geweest...toch bestaat de monarchie nog. 2 Maten & 2 gewichten.

De sleutel van het Cordon Sanitaire ligt in een verdere verkiezingsoverwinning van het VB, dus in de handen v/h VB.

"Gerolf Annemans zei letterlijk: "De namen van de hoofdrolspelers in dit proces zijn in het geheugen van deze jurist gegrift. Zij zijn gewaarschuwd voor de rest van hun carriëre"."

Wat een bias. Lees het eens LETTERLIJK. De Namen staan in zijn geheugen gegrift, dus weet hij & zal hij herinneren wie het is. Dat is al 1 aspect. Het tweede aspect : Zij zijn gewaarschuwd dat hun namen niet vergeten zal worden zolang zij nog een rol spelen binnen justitie, daarna worden zij niets behalve oude mensen.

Opmerkelijk want Leterme zei dat hij enkel met het VB ging praten uit respect voor haar kiezers. Dus niet voor een regeringsdeelname te onderhandelen.

Die informatie is idd niet waardeloos, maar de draai die eraan wordt gegeven maakt het geheel waardeloos.

Stikkers van Ché Guévara die ik tegenkom zijn allemaal van ALS & co. Wat ik zeg is dat Blockwatch een organisatie heeft met een eigen politiek agenda : Het VB vernietigen.

Daarom kan het Blockwatch niet als objectief worden beschouwt. De informatie klopt, de interpretatie niet.

Het VB levert kritiek op ALLE media's, maar zeker op de Staatszender.

Uw Diepste draai is niet de mijne.

.

#10864

Eric Jans

 

Beste Briggs:

Ik bewonder je moed om het te BLIJVEN en BLIJVEN uitleggen en verduidelijken. Jawel... als democraat BLIJF ook ik dwars door alles heen geloven dat het ondanks alles nuttig BLIJFT dit te doen.

Bedankt, want ik miste even de energie... al is dat geen excuus. Bovendien verlies je je niet in de details: dat kost enige moeite.

#10874

Briggs

 

tja, als je het vliegend sch hebt...heb je geen tijd voor details :)

#10921

bart hollevoet

 

@Briggs: De politieke partij VB is inderdaad geen rechtspersoon en kan niet worden vervolgd. Dat is, in tegenstelling tot wat ze zelf zeggen, ook niet gebeurd. Welke koerswijziging er moest komen, staat in de aanklacht: het stigmatiseren van minderheden moet ophouden, de racismewet en het gelijkheidsbeginsel moeten worden gerespecteerd. Da's niet gebeurd, in tegendeel: met zijn zwembad-fatwa smijt Dewinter er nog een flinke schep bovenop.

De VB-stemmers hebben hier voor de rest net zo veel rechten en plichten als eender welke legaal in het land verblijvende, heteroseksuele en meerderjarige Belg. Inclusief het recht op denkfouten en de vrijheid van keuze.

Die Vlaamse onafhankelijkheid dan: laten we die eens bekijken, opnieuw aan de hand van de informatie die ons door onverdachte bron wordt aangereikt. Te weten: een tijdschrift dat "Dietsland-Europa" heet. Een boek, een soort persoonlijk politiek manifest, dat getiteld wordt met een strofe uit het Nederlandse volkslied. De oranje-blanje-bleu-kleuren die in alle publicaties, logo's en vlaggen opduiken. Een denktank di eerst Willem van Oranje had moeten heten, maar nu is omgedoopt naar de schrijver van het Nederlandse volkslied.Vlaamse onafhankelijkheid? Maak dat de ganzen wijs. Een partij die Vlaanderen echt onafhankelijk zou willen, zou om te beginnen Europeser gericht zijn, want wat Vermeylen indertijd schreef, is vandaag omgekeerd. Ze zou ook Brussel aanvaarden zoals het is, en bij uitbreiding aanvaarden dat een streek die je artificieel onder een culturele en financiële kaasstolp probeert te steken, geen enkele overlevingskans heeft. Ze zou in plaats van constant te brullen hoe slecht alles hier is, werken aan een positief imago voor Vlaanderen - héél Vlaanderen, niet alleen het stukje waarvoor ze hun partijprogramma schrijven, de blanke, heteroseksuele, conservatieve, een patriarchale samenleving verkiezende medemens.

Na de roetsjbaan, een tripje door 'Memory Lane'. In 1978 zat de Volksunie in héél slechte papieren na de verkiezingen. En wie komt ineens met 'de enige echte Vlaamsgezinde partij'op de proppen? Beroepsopportunist Karel Dillen. De slogan van de VU van toen is vandaag de naam van Dillens partij. Erg subtiel.

Begin jaren '90 lagen de sossen in de lappenmand. Wie begon ineens te roepen dat zij de 'enige echte volkspartij' waren, compleet met beloftes dat ze 'de sossen hun symbolen gingen afpakken'? Juist. Nog eens tien jaar later was het de beurt aan de toenmalige CD&V. En als bij wonder ontdekte het VB van zichzelf dat ze een échte gezinspartij waren, een inzicht dat ze onmiddellijk met iedereen wilden delen. Vijf jaar verder hebben de blauwen het zwaar en gebeurt, met medewerking van Bodie, precies hetzelfde. Als, zoals in Nederland en Duitsland, Groen! ooit een regeringspartij van belang was geworden in plaats van de boksbal van de andere regeringspartners, kon je er donder op zeggen dat, zoals in Nederland met Groen Rechts, extreemrechts van zichzelf begon te roepen dat ze eigenlijk ook de meest ecologische partij van Vlaanderen waren.

Behalve dat roepen doen ze ondertusssen geen kluit, en waarom zouden ze? Wie leeft van de centen van de malcontenten, zal de lààtste zijn om hen gelukkig te maken. Het VB dat problemen zou beginnen òplossen, zou de kip met de gouden eieren slachten.

#10925

Briggs

 

In tegenstelling wat iedereen zegt & schrijft is het wel degelijk een politiek proces.

Een partij voor de Vlaamse onafhankelijkheid zo Europa juist NIET omhelsen. Europa is zoals België, artificieel.

Dietsland-Europa is dan ook GROOT-NEDERLANDS.

Groen rechts roepen dat ze de meest ecologische partij waren ? hahaha. Maak u niet belachelijk, Groen Rechts is een groupusculeke dat vastzit in de jaren stillekes.

De Groenen zijn nooit van enig politiek belang geweest, zij waren enkel gewillige slaven.

Tja, waarom zouden de Socialisten dan sociale problemen willen aanpakken....dat vormt toch juist hun kip met de gouden eieren.

Er is een verschil tussen het VB & SP.a . De SP.a zit al lang in de regering en slacht inderdaad haar kip niet af.

Het VB zit niet in de regering & krijgt daartoe niet de kans om te bewijzen of ze hun kip, al dan niet zouden, afslachten.

#10947

bart hollevoet

 

@Briggs: het heeft bitter weinig zin om een debat te voeren, als je niet bereid bent de standpunten van een debatpartner ernstig te nemen. Bewust foutief interpreteren, er bij slepen van dingen die naast de kwestie zijn... Het zijn allemaal eenvoudige en daarom wijd verspreide discussietrucs, maar in een ernstig debat doen ze meer kwaad dan goed. Ik stel voor dat je mijn stukken over de geschiedenis, de praktijken en de en daarbij de impuls onderdrukt om ze meteen, met alle beschikbare middelen, te gaan weerleggen, alleen omdat ze je niet bevallen. Kritisch nadenken, ook over iets waar je van houdt, is een 'acquired taste', maar eens je het kunt, zal je er veel aan hebben. En dan praten we verder. Succes.

#10949

bart hollevoet

 

@Briggs: Iets specifieker, zodat je weet wat ik bedoel: je beweert dat het proces tegen het VB een politiek proces is, en dat 'iedereen beweert' dat het dat niet is. Geen van beide bewijs je. Mijn hypothetisch voorbeeld (een veronderstelling, als extraatje bij de vier andere voorbeelden van politieke recuperatie) interpreteer je als het aandragen van een feit, ondanks de voorwaardelijke wijs van de frase, die duidelijk aangeeft wat de aard van de Groen Rechts-opmerking is. De andere, wél gebeurde voorbeelden, negeer je. Naast de kwestie zijn vervolgens je oprispingen over Groen! en over de socialistische partij. Daar gìng het niet om. Het gaat niet over wat de SPA doet - waarbij je opnieuw zonder bewijs aan te dragen, beweert dat ze geen sociale problemen oplossen - maar over wat het VB niét doet. Daarnaast stel je het Grootnederlandse rijk gelijk aan de Vlaamse onafhankelijkheid met het argument dat 'Europa artificieel' is. Dat is niet alleen een volkomen foute gelijkstelling, maar je argumentatie ervoor is ook waardeloos. Zeker zolang je niet definieert wat 'artificieel' voor jou betekent. Het is een containerbegrip: met hetzelfde gemak kan iemand beweren dat de Vlaamse identiteit artificieel is. Dat is, bij monde van Marc Reynebeau, ook al gebeurd. Voor je nu Marc Reynebeau gaat afzeiken bij wijze van 'tegenargument': het was een illustratie van het begrip 'containerbegrip'.

Zo Briggs, ik denk dat we het hier voorlopig bij kunnen laten. Als je straks kan spreken zonder haat of vrees, neem ik met plezier de draad weer op.

#10950

Briggs

 

BH Ik zou voorstellen dat je eens goed naleest.

Hoeveel maal heb ik u niet verwezen naar een artikel van Jos de Man op de website van Nova Civitas - Een kritische analyse van het Blok-proces - .

Verder haal jij een GROOT-NEDERLANDS artikel aan om te stellen dat het VB geen voorstander is van Vlaamse onafhankelijkheid.

Daarbij negeer je straal de politieke programmapunten & andere elementen die origineren vanuit het VB.

Het was ook uw stelling dat de Europese unie belangrijk is voor Vlaanderen & volwaardige autonomie. Doch vergeet je dat de EU even artificieel is als België, dat was mijn antwoord.

Je wilt dat ik kritisch ben maar je wil niet dat ik segmenten aanval die ik niet aanvaard. Waarom zou ik dan nog kritisch moeten zijn ? Het is niet mijn schuld dat ik niet uw gedachten deel.

#10951

Briggs

 

Laten we eerlijk zijn, we weten van elkaar dat geen enkel van ons de andere zal overtuigen van zijn groot gelijk.