De feiten zijn de feitenBrian Williams: Mijnheer de president, u bent een christen die in Amerika geboren is. Toch gelooft een stijgend en significant aantal Amerikanen, meer dan een vijfde van de ondervraagden, dat u geen van beiden bent, een vijfde van de mensen gelooft dat u een moslim bent.

Barack Obama: Dat zijn twee dingen. Geboren in Amerika, en moslim, is niet hetzelfde. Maar ik begrijp uw punt.

Brian Williams: Om het even, of het laatste, en het recentste cijfer gaat over het laatste. Dat moet u toch zorgen baren? Dat heeft een Amerikaanse president nog nooit meegemaakt.

Barack Obama: Wel kijk, de feiten zijn de feiten (lacht). We hebben dat al gehad tijdens de campagne. Er is een netwerk van verkeerde informatie. We hebben dat al gehad toen ik voor de Senaat opkwam, we hebben dat gehad toen ik voor het presidentschap opkwam. Er waren er die beweerden dat ik het niet zou halen voor de Senaat omdat ik een grappige naam heb. En toch haalde ik die zetel in Illinois, omdat ik geloofde in het vermogen van het Amerikaanse volk om zich over al die nonsens te zetten. Ik zet dus altijd in op het Amerikaanse volk. Ik zal me niet te veel zorgen maken over geruchten. (...) Ik kan niet al mijn tijd steken in het rondlopen met mijn geboorteattest op mijn voorhoofd geplakt. De feiten zijn de feiten.

Barack Obama, geïnterviewd door Brian Williams op NBC Nightly News, 29 augustus 2010 [vanaf 04:00 in de video]

Reacties

#98377

traveller

 

Niemand vraagt dat hij het op zijn voorhoofd plakt, eens tonen is genoeg.
Gewoon stoppen met de geheimhouding is genoeg.
Zijn geboortecertificaat zou in het publiek domein moeten zijn ipv achter slot en grendel te zitten.

#98385

Leo Norekens

 

Wat zijn latente lidmaatschap van "the muslim world" betreft, daar zijn al wat bomen over opgezet. Het volstaat te googlen op "the prettiest sound on earth" (in combinatie met Obama), om er een paar terug te vinden.

En het moet gezegd, Obama heeft nog nooit veel moeite gedaan om "de feiten" te weerleggen, pardon, te bewijzen.

Hier staat ook een mooi overzichtje, onderaan het artikel:
http://atlasshrugs2000.type...

https://www.youtube.com/watc... " target="_blank"
http://usaguns.net/patriot/...

#98386

OutlawMike

 

En heeft ie hier nu ontkend dat ie moslim is? Nee. Veel wind en rond de pot gedraai.

#98387

johan vandepopuliere

 

"Mijnheer de president, u bent een christen die in Amerika geboren is."

Bij het begin van het interview wordt alle twijfel weggenomen (in de context van het vraaggesprek). De interviewer vraagt dus geenszins naar bewijsmateriaal. Hij vraagt of het de president geen zorgen baart dat zoveel mensen het tegendeel geloven. En daar antwoordt Obama ook op.

Ik denk overigens dat gelijk welk bewijsmateriaal weinig zou opbrengen. Wie wil geloven dat Obama een infiltrant is van de Islam, zal in gepubliceerd bewijsmateriaal net een poging tot misleiding zien, aan de hand van nepdocumenten.

#98388

Marco

 

Ik vind heel deze kwestie idioot. Wat maakt het nu uit dat de man christen, moslim of atheïst is ? Wat zou het normaal mogen uitmaken dat de man nu wel of niet in de US geboren is ? Ik weet wel dat dit niet mag volgens de US grondwet, maar komaan zeg. Punt is dat hij door een meerderheid van de US-bevolking is verkozen en als zijn haring niet braadt, zal hij geen tweede termijn krijgen. Beoordeel de man op zijn daden, uitspraken en resultaten, al de rest is voer voor tabloids.

#98389

jvn1k

 

"een vijfde van de mensen gelooft dat u een moslim bent."

en 95% van dat vijfde ziet dat als iets negatiefs, ze gebruiken het zelfs als een scheldnaam. arm amerika.

#98390

Lizzie

 

@Marco

Welke 'kwestie' vind jij idioot?
In deze discussie wordt de man toch op zijn daden, uitspraken en resultaten beoordeeld?

Is het dan niet belangrijk te weten of Obama een moslim is of niet? Dat zou misschien een verklaring kunnen geven voor zijn standpunt dat er vlak naast Ground Zero toch een torenhoge moskee mag gebouwd worden.
Want normaal zou "deze plaats ontzien (worden) door beschaafde mensen uit respect voor de doden."https://www.brusselsjournal....

#98391

LVB

 

De antwoorden van Obama zijn dusdanig verwoord dat, als ooit zou blijken dat hij moslim is of buiten de VS werd geboren, hij kan volhouden dat hij niet gelogen heeft.

"Ik heb ingezet op het Amerikaanse volk" kan zelfs begrepen worden als "ik heb gegokt dat ik kon liegen en dat het Amerikaanse volk mijn leugen niet zou doorzien".

"De feiten zijn de feiten" kan geïnterpreteerd worden als: ik ben nu eenmaal buiten de VS geboren en daar kan ik ook niets aan doen hé.

"Om zich over die nonsens te zetten" kan geïnterpreteerd worden als: de vereiste om in de VS geboren te zijn is eigenlijk nonsens en het Amerikaanse volk ziet dat ook wel in.

"Er is een netwerk van verkeerde informatie": gecreëerd door zijn tegenstanders of door hemzelf?

Persoonlijk geloof ik niet dat Obama buiten de VS werd geboren of dat hij moslim is, maar zijn verdediging is zo zwak en zo dubbelzinnig, dat ze meer vragen oproept dan beantwoordt. In het gesprek ontkent noch bevestigt Obama ook maar iets over beide vragen.

#98393

jvn1k

 

lizzie: als je voor zo een topic refereert naar zo een gekleurde bron, is dat niet een beetje zielig?

en wat mag er dan volgens jou wel en niet in die perimeter rond ground zero:
- een katholieke kerk?
- een methodistenkerk?
- een synagoge?
- een halal slachthuis?
- een niet halal slachthuis?
- een moslimschooltje?
- een matzah bakkerij?
- een sex-shop?

#98395

johan vandepopuliere

 

@Luc: zou het niet eerder zo zijn dat Obama en zijn adviseurs gekozen hebben voor een communicatiestrategie die erop gericht is de aandacht voor die kwestie zo min mogelijk te polariseren, vanuit de gedachte dat hoe harder ze komen aandragen met bewijsmateriaal, hoe harder de loochening zal klinken en het debat op de spits gedreven wordt?

Ik zeg niet dat ik het zo zou aanpakken, maar het kan de verklaring zijn voor dergelijke terughoudendheid over een onschuldige waarheid.

#98396

chris impens

 

1) met de godsdienst van de president hebben de Amerikanen eigenlijk evenmin zaken als met zijn huwelijksleven, maar omdat Amerikaanse politici daar ongegeneerd munt uit slaan moeten zij ook aanvaarden dat het tegen hen uitgespeeld wordt.
2) of de president al dan niet aan de wettelijke vereisten voldoet, daar hebben zij wél zaken mee. Het is moielijk te geloven dat een Amerikaans president niet een document zou kunnen voorleggen dat eens en voorgoed aantoont waar en wanneer hij geboren is. De velen die dat verdacht vinden hebben gelijk.

#98398

Krist

 

@allen de denken dat Obama moeilijk doet over zijn geboortecertificaat:
http://www.snopes.com/polit...
http://msgboard.snopes.com/...

Dat Obama dus niet de papieren zou kunnen voorleggen die aantonen dat hij in Hawai geboren is, is een verzinsel van bepaalde van zijn tegenstanders.

#98399

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

De verklaring voor Obama's "...terughoudendheid over een onschuldige waarheid" is de volgende. Obama is een 'academische' marxist en, vooral, een 'lawyer' (jurist of advokaat). Vandaar zijn "dubbelzinnig" (Lvb) taalgebruik. Enkele elementen ter aanvulling en verduidelijking.

- Over zijn geboorte in Hawaii bestaat geen echte twijfel. Dit werd onderzocht door serieuse media en bevestigd door de lokale authoriteiten aldaar.

- Obama ZEGT van een Christen te zijn, maar is dat waarschijnlijk niet, althans niet in de betekenis van een 'committed' Christen te zijn met een geloof in de goddelijkheid van de historische figuur Christus. Zijn 'zeggen' berustte dus hoogstwaarschijnlijk op de noodzaak om verkozen te kunnen geraken. De USA is een heel religieus land, en Amerikanen zijn vertrouwd met een veelvoud van religies (in tegenstelling met de vroegere Belgische dualiteit van RKK klerikalisme en antiklerikalisme). In het algemeen hebben zij weinig vertrouwen in 'secularisten' (in de zin van mensen zonder enige metafysisch geloof, NIET in de zin van strikte 'scheiding van kerk en staat' adepten). Scheiding van K en S betekent in de USA dat er geen staatsgodsdienst mag zijn. Het betekent daar niet dat 'godsdienst' in het algmeen zou moeten verbannen worden van het 'publieke leven' (zoals in verschillende West-Europese landen het geval is).

- Obama is zijn politieke carriere begonnen in 'zwart Chicago', en behoorde tot een 'zwarte protestanse' kerk van de reverend Jeremiah Wright. Deze Wright was een dichte persoonlijke familievriend van de Obamas voor twee dekaden. Die reverend is ook een manifeste en extreme (anti-blanke) racist, en zijn kerk is doordrengd met 'liberation theology'. Het gaat bij hen allemaal om oppressie en 'victimhood', en zeker niet om individuele persoonlijke moraliteit en verantwoordelijkheid. Het is dus een echte perversie van de Christelijke grondidee. Maar, ze paste wel enigzins in zijn academisch-aangekeekt marxistisch wereldbeeld (zonder metaphysish 'geloof' natuurlijk).

- Het is ironisch dat Obama meende van tot een kerk te moeten behoren, ook al was het een kleine en een extremistische, om zijn politieke carriere van de grond te kunnen krijgen, maar dan achteraf - na lokaal politiek sukses - zijn banden met die kerk en met Wright meende te moeten verbreken (althans officieel of uitwendig) om meer acceptabel over te kunnen komen bij het bredere Amerikaanse publiek.

- Het lijkt me praktisch onmogelijk te zijn dat Obama zichzelf als een 'verdoken' moslem zou kunnen beschouwen (zelfs niet als een vorm van een soort 'respect' voor zijn biologische moslemvader die hij nooit echt heeft gekend), precies omwille van zijn 'sekularisme' en zijn marxisme. Maar, het ligt wel voor de hand dat hij in het verleden moslems verkeerdelijk als 'victims' zag, en in hen een soort van 'bondgenoten' zag om de bestaande Westerse beschaving veder te kunnen ondermijnen. Nu hij vandaag persoonlijke verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van zijn landgenoten, en nu hij dagelijks met de realiteit van de moslemwereld (en vele Amerikaanse moslems) wordt geconfronteerd via zijn dagelijkse 'security briefings', is het te verwachten dat hij intern een soort 'gewetenscrisis' aan het ondergaan is en meer realiteitszin aan het verwerven is. Men moet het alleszins verhopen.

De wijsheid komt (doorgaans) niet voor de jaren. En Obama (ondanks zijn uitzonderlijke intelligentie) was veel te jong (en slecht voorbereid) om zijn zeer zware en moeilijke taak naar behoren te kunnen vervullen. Dat was trouwens ook het geval met zijn voorganger, maar die had wel betere 'instincten' en minder rethorisch talent. Uiteindelijk betalen wij allemaal een 'prijs' voor de Amerikaanse fascinatie met 'youth and beauty'.

#98405

ivanhoe

 

Een verbod op een moskee niet ver van ground zero (en dus niet vlak op zoals gesuggereerd word), is zoals een uitzondering op de vrijemeningsuiting voor holocaustontkenning.

Fundamentele vrijheden zijn fundementeel voor een reden.

Het idee om er een homobar naast te bouwen leek me bijvoorbeeld perfect.

#98407

jvn1k

 

@Krist: leg dat maar eens aan dat tea-party rapaille (zoals die hierboven) uit. die zouden zelfs gaan uitpluizen waar obama zijn onderbroeken koopt en wee als daar "made in tunesia" opstaat.

#98411

nr

 

Of Obama katholiek, protestants of moslim is, wat doet het er toe? Ook al die gezever over dat geboortecertificaat raakt kant noch wal. Als je Obama wil bekritiseren, doe het dan inhoudelijk... Dat verwijt ik aan sommige elementen in de zogenaamde Tea Party.

#98412

Cogito

 

Een uitzondering op de vrije meningsuiting voor holocaustontkenning is prima binnen een straal van 500 meter rond het kamp van Breendonk.

#98413

Bart Vanhauwaert

 

@LVB : Hij ontkent trouwens ook niet dat hij babies roostert op de BBQ... Het is teleurstellend dat je meent dat Obama moeite zou moeten doen om zich tegen dit soort onzin te 'verdedigen'. Dat is het soort redeneringen waar over het algemeen mensen mee uitpakken die denken dat de overheid fluor in het water doet om de bevolking te beheersen.

#98414

OutlawMike

 

'Het idee om er een homobar naast te bouwen leek me bijvoorbeeld perfect.'

Een wisecrack zoals die als argument gebruiken is zaagsel in de ogen strooien.

Er is (helaas) een serieuze kans dat die moskee er komt.

Echter, mocht dit bewaarheid worden, dan kan je er DONDER op zeggen dat daar NOOIT OFTE NIMMER een homobar naast komt.

'tea party rapaille'

Juist ja. Ijveren voor een ontvette staat en er op staan dat die staat de tering naar de nering zet qualificeert je in Joe's wereldbeeld voor rapaille.

Persoonlijk vind ik het ganse fenomeen van de tea party activisten een ongelooflijke en onverhoopte evolutie. Ongelooflijk omdat miljoenen mensen verder kijken dan hun eigen micro-economische cocon. Onverhoopt omdat ik niet meer gerekend had op iets dergelijks in een zogezegd puur materialistische maatschappij.

Blijkbaar heb ik toch de fout begaan de VS-maatschappij nog teveel door een Europese bril te bekijken, ervan uitgaand dat Amerikanen weliswaar slang spreken, veel meer fastfood eten, maar 1 taal spreken, maar voor de rest al bij al zoals wij zijn.

Het blijkt dat de Amerikaanse maatschappij wel degelijk totaal andere mensen produceert dan Europa, dat het individu aanleert vooral niet boven het maaiveld uit te steken, te frauderen, en afgunstig te zijn op succes.

#98415

jvn1k

 

mike: om de staat te ontvetten etc etc bestaan er andere middelen dan wat de tea partisanten allemaal uitvreten.

en, even een vraagje terzijde, ik ga hier niets mee doen maar ik wou het toch graag weten: hoeveel dagen heb jijzelf al op amerikaanse bodem vertoeft?

#98417

LVB

 

@Bart Vanhauwaert: "Hij ontkent trouwens ook niet dat hij babies roostert op de BBQ"

Die vraag werd hem bij mijn weten niet gesteld. Ik reageerde enkel op de antwoorden die Obama gaf in het hierboven geciteerde interview. Antwoorden die mijns inziens van een ongelooflijk slechte communicatie, dubbelzinnigheid en vaagheid getuigen. In feite antwoordde hij zelfs niet op de vraag.

"Dat is het soort redeneringen waar over het algemeen mensen mee uitpakken die denken dat de overheid fluor in het water doet om de bevolking te beheersen."

Waarmee jij dus insinueert dat ik geloof hecht aan de stelling dat Obama moslim is of niet in de VS geboren is, of dat ik Obama's non-communicatie als argument gebruik om samenzweringtheorieën te steunen. Ik ken wel nog een paar sterkere woorden dan "teleurstellend".

#98419

Marc Huybrechts

 

@ Cogito

Het moskee geval dicht bij Ground Zero heeft niets te maken met "vrijemeningsuiting". Het debat gaat niet over vrijmeningsuiting (dat is wat de 'slechterikken' valselijk beweren). Het debat gaat wel over de 'gepastheid' van een moskee dicht bij die plaats. Niemand (serieus) betwist de vrijheid van moslems om hun 'mening' te uiten in een vrije democratie gelijk de USA. En niemand betwist het 'recht' van de eigenaar van het betrokken gebouw om het die bestemming te geven, als hij maar voldoet aan de 'lokale' zoningvereisten (die ondermeer inhouden dat al de 'betrokkenen' hun argumenten en hun objecties mogen uiten).

Deze zaak illustreert wel een gebrek aan respect van de betrokken Imam om met de 'gevoeligheden' van niet-moslemse Amerikanen rekening te hebben. De naam van het 'project', Cordoba, zegt al genoeg. En dat is ook niet verwonderlijk. De 'echte' Islam is triomfalistisch van instelling.

Juist zoals de paus geen (voorgesteld) katholiek nonnenklooster duldde naast Auschwitz, of de Japanners er niet zouden aan denken van een Japans monument te plaatsen aan de boorden van Pearl Harbor in Hawaii, zo beseffen beschaafde en moderate moslems dat het Cordoba project een in-your-face uitdaging is en ongepast voor een vermeend-religieuse leider die co-existentie zou moeten zoeken.

Ondertussen wordt Frank VanHecke in Belgique voor een rechtbank gedaagd, onder beschudiging van 'racisme', omdat iemans anders een artikeltje schreef in een lokaal bladje. Nu, dat is een voorbeeld van echte aanslag op "vrijemeningsuiting".

"...Een uitzondering op de vrije meningsuiting voor holocaustontkenning....binnen een straal van 500 meter rond het kamp van Breendonk..." zou ik dus ten zeerste betreuren en niet goedkeuren. Maar, het een of ander 'monument' ter ere van holocaustontkenning op die plaats zou ik ten zeerste ongepast vinden en ook proberen te beletten.

#98420

OutlawMike

 

'hoeveel dagen heb jijzelf al op amerikaanse bodem vertoeft?'

Dat zullen er ongeveer 25 zijn. Een trek van twee weken aan de West Coast (van San Francisco naar Seattle) en 11 dagen in Florida. Het is overigens vertoefd met de d van demoncraat.

Ik snap wel waar je naartoe wilt hoor.

Het is echter wel zo dat ik sinds 2003 onafgebroken in verbinding sta met een weliswaar mogelijks niet helemaal representatief staal Amerikanen. Feit is wel dat ik door hen enorm veel van Amerikaanse binnenlandse politiek geleerd heb.

Eigenlijk was ik na een zekere tijd van converseren met die enkele tientallen Amerikaanse mannen en vrouwen totaal verbouwereerd over de anemische, onevenwichtige, tendentieuze en dikwijls volslagen irrelevante wijze van berichtgeving over de VS zoals die op onze buis en in de geschreven pers nog altijd te zien, horen en lezen is. Het is pas door het internet dat ik de VRT en De Stavda heb leren haten. Ik hou niet op mijn ouders (en al wie het horen wil) te zeggen dat ze niet naar die pathetische gefrustreerde wereldverbeteraars a la Bjorn Soenens en Evita Neefs moeten luisteren, noch hun schrijfsels lezen.

Goedenacht nu. Het werk zit er op. Aangezien mijn vraw al gaan slapen is, zal ik genoegen moeten nemen met een paar bladzijden van 'Bones and Silence' van Reginald Hill.

Ik vind het niet echt slecht, maar 't is wel wat mak. Als ik iemand nog wat spannende lectuur kan aanraden voor de zomer compleet voorbij is, probeer eens Hill's 'The Stranger House'. Of anders Mo Hayder's 'Pig island'. Beiden zijn Klasse (in mijn totaal onbescheiden opinie).

#98422

johan vandepopuliere

 

@luc: In het citaat staat één vraag, en Obama antwoordt er op. Er staat niet "bent u een Christen, geboren in Amerika". Er staat "baart het u geen zorgen dat men denkt dat het niet zo is". En Obama antwoordt op die vraag.

#98423

EricJans

 

1. Niet in de States geboren? Dan mag hij geen president worden... Arnold Schwartzenegger weet er alles van! Waarom meent Obama het recht te hebben daar niet ondubbelzinnig op te antwoorden?
Het is de wet: of het nu een stomme wet is of een slimme wet... hij mag ze niet met de voeten treden.

2. Sinds wanneer moet een Amerikaans president 'omfloerst' doen over zijn geloofsovertuiging? En sinds wanneer moet er geconstateerd worden dat zoiets 'het Amerikaanse volk' niets aangaat? Of sinds wanneer of voor welke heilige wet zou een Amerikaan zich moeten generen om naar Obama's geloofsovertuiging te informeren?
Is hij christen, katholiek, moslim, agnost, atheïst of boedhist?
Hij wil het niet zeggen?
Elke dag 5 x opnieuw ernaar vragen tot het hem aan z'n strot uitkomt en hij bereid is op die vraag te antwoorden.
Het is niet omdat een christen of een moslim of een atheïst president geworden is dat de uiting en duiding van zijn 'geloofsovertuiging' de scheiding van kerk en staat zou aantasten.

Christus zei het al: geef de kiezer wat de kiezer toekomt en geef God wat God toekomt...
Er zijn kiezers die een geloofsovertuiging belangrijk vinden. Ik zou bijvoorbeeld niet op een moslim willen stemmen, terwijl een cultuur-katholieke agnost als De Wever me in zijn overtuiging niet stoort.
Als de Wever zich morgen tot de islam zou bekeren... ik zou niet meer voor hem stemmen.

In die zin maakt het mij als niet-Amerikaan zelfs al veel uit te weten of Obama een moslim is of niet.

#98424

Cogito

 

Naar welke Kerkdiensten gaan Mr. en Mrs. Obama met de kinders 's Zondags tegenwoordig?

#98425

Neverbeendead Religion

 

Men mag het keren en draaien hoe men wil maar obama is nog steeds een president die een andere visie voor amerika heeft dan het amerika dat men in de nieuwe film repo men te zien krijgt want die kent de verhaallijnen van dat type films nog steeds veel te goed.
https://www.youtube.com/watc...

#98430

LVB

 

Zo had het antwoord van Obama moeten luiden:

"De feiten zijn de feiten: ik ben in Hawaiï geboren, en heb voor mijn twintigste geen voet gezet in het geboorteland van mijn vader, Kenia. De feiten zijn de feiten: ik ben altijd christen geweest en ben in mijn jeugd slechts zeer kort naar een islamitische school in Indonesië geweest, omdat daar geen andere keus bestond. Mijn politieke tegenstanders hebben rond deze harde feiten een web van desinformatie geweven. Ik maakte met dergelijke leugencampagnes al kennis toen ik me kandidaat stelde voor de senaat: toen beweerden sommigen dat ik het nooit zou halen omwille van mijn vreemde naam. Maar ik geloof in het vermogen van het Amerikaanse volk om de achterbakse roddelcampagnes en de op niets gebaseerde leugens van mijn tegenstanders te doorzien. Op dat gezond verstand van het Amerikaanse volk heb ik altijd ingezet en zal ik blijven inzetten.

Dàt noem ik een ondubbelzinnig antwoord waarin man en paard wordt genoemd.

Obama is zichzelf op alle gebied in nesten aan het werken en gaat mijns inziens twee zeer moeilijke jaren tegemoet, die hoe dan ook de laatste twee jaar van zijn presidentschap zullen zijn.

#98431

Bart Vanhauwaert

 

@LVB : ik blijf er bij dat je minstens insinueert dat er iets niet goed zit ten gronde eerder dan dat het een communicatie-analyse is. Vooral je eerste paragraaf is omineus.

@cogito : ik neem aan dat het niet meer rev. Wright is...

#98432

LVB

 

@johan vdp: Akkoord, maar het antwoord van Obama was zeer zwak.

Om een analogie te maken met een andere samenzweringstheorie: inzake 9/11 beweer jij dat er heel wat onbeantwoorde vragen open blijven, en beweer ik dat samenzweringsadepten elke verspreking, dubbelzinnigheid of onvolledigheid in uitspraken van verantwoordelijken en politici aangrijpen om hun fantasieën te voeden en bevestigd te zien. Als we dus één gemeenschappelijke grond hebben, is het dat de overheid duidelijker, vollediger en explicieter had moeten zijn in zijn communicatie en in zijn rapporten.

#98433

Cogito

 

Obama gaat niet regelmatig naar de Kerk, zogezegd om veiligheidsredenen. Enkel op hoogdagen.
Akkoord met Luc, over dat hij zich in nesten (ge)werkt (heeft). Niet alleen dat, hij sluit de deur voor een volgende zwarte president decennialang.

#98434

madeleine meersman

 

Obama is helemaal geen "zwarte" president, en zeker geen "african american". Hij is evenveel "blank" als dat hij "afrikaan" is, en heeft vooral totaal niets de maken met de nazaten van de als slaven ingevoerde andere "african americans": zijn familie langs vaders kant waren net degenen die de zwarte slaven gingen vangen en verhandelen (langs moeders kant waren het dan weer slavenhouders).

#98435

chris impens

 

@ luc #98430: perfect geformuleerd, en een mooi contrast met de wollige praat van Obama, die er toch wel alles aan doet om verdenkingen warm te houden.

#98436

Kaal

 

Het is toch niet zo moeilijk om te begrijpen hoe het komt dat zoveel Amerikanen zich die vragen stellen over O. ? Ten eerste heb je altijd mensen die haast niets weten over de politiek. Verder spreekt Obame zelden duidelijke, menselijke taal. Altijd laat hij zich verleiden tot lawyer-speak met dubbelzinnige uitspraken. Voeg daar bij dat er moslims in zijn familie zijn, de Cairo-speech, plus dat hij meende zich te moeten moeien in het moskee-debat, en het verwonderd mij helemaal niet dat 20% van de Amerikanen denken dat hij weleens moslim zou kunnen zijn.

Die 20% dat zijn de mensen die geen interesse hebben voor de politiek en hun mening vormen op basis van de flarden info die ze van de TV opvangen terwijl ze in de keuken met hun kinderen praten.

Voor mij is er hier niets aan de hand. Hoeveel 9/11 truthers zij er daar ook weer? De president (Bush) van hoogverraad en moord op 2000+ medeburgers verdenken weegt dat niet veel zwaarder als je absoluut aanwijzingen wil vinden dat een groot deel van de Amerikanen aan paranoia lijden?

#98437

luk Vanhauwaert

 

Ik erger mij mijn ganse leven aan het feit dat woorden zoveel gewicht krijgen. Meer dan daden. Leeglopers, ploerten, parasieten en profiteurs krijgen respect mits zij maar de juiste praatjes verkopen , Eén onvertogen, ondiplomatisch geuit of geschreven woord in woede, frustratie of ergernis geuit en je wordt de paria van het gezelschap. Op fora zijn er altijd wel een paar nullen die je ganse argumentatie onderuit halen omdat een D of een T, wel of niet op de juiste plaats staan.
Dit gezegd zijnde, zijn voor mij de woorden die Obama in het vraaggesprek spreekt, onbeduidend. Belangrijk is wat hij doet.... Rond de pot draaien en zich bezondigen aan nietszeggende woordkramerij.
Ik ken te weinig van de amerikaanse politiek om zijn andere daden te beoordelen, maar ik zou betwijfelen of hij met zekerheid niet een tweede ambtstermijn haalt, gezien;
1) Hij blijkbaar het talent bezit om mooi te praten, en zie (mijn hoger aangehaalde ergernis), dat is in onze huidige maatschappij belangrijker dan wat je doet.
2) Ook in Amerika de door de staat gepamperde luiaards stilaan een meerderheid beginnen te vormen en Obama er goed op toeziet om nu juist dat klienteel goed te verzorgen. Het zal, hier en in Amerika, de overgrote meerderheid gepamperden worst wezen of ze een goede of slechte Politicus gekozen hebben. Belangrijker is, dat hij maar voldoende Manna op hen laat nederdalen.

#98440

Leo Norekens

 

Om ZO vaag en naast te kwestie te antwoorden, keer op keer, moet je speciale inspanningen doen. Die vaagheid is dus geen toeval. Eén keer een duidelijk ondubbelzinnig antwoord, en alle verdachtmakingen zijn van tafel geveegd. Waar wacht hij dan eigenlijk op?

*Dat Obama het talent bezit om mooi te praten, reden te meer.
*Dat woorden minder belangrijk zijn dan daden, klopt, maar ook zijn daden zijn niet van aard om vertrouwen te scheppen bij mensen die de islam als de grootste bedreiging van de beschaving zien (zie de eerste link onder mijn #98385).
*Dat het er eigenlijk weinig toe doet of hij moslim is of niet.... Tja, daarover kan gediscussieerd worden in deze tijden, maar de kans dan hij president zou geworden zijn als hij zich als moslim geout had, is vrijwel onbestaande. En elke uitspraak die hij nu doet (met zijn talent om mooi te praten) is zo geformuleerd dat hij later kan zeggen dat hij niet gelogen heeft (of zei Luc dat al?). Als Kardinaal Danneels dat doet, is er niets fout mee om op de onbeslistheid van zijn uitspraken te wijzen. Wie van Obama duidelijkheid vraagt, lijdt aan paranoia.

#98441

johan vandepopuliere

 

@luc: Ik voelde hem komen, niet zozeer uit kwade trouw, maar omdat de gesloten communicatie inderdaad een gemeenschappelijke factor is. De vermeende leugen is natuurlijk van een ander kaliber, maar de communicatiestrategie is telkens merkwaardig te noemen.

#98445

Bart Vanhauwaert

 

@Luc : het gaat hier om een interview met msnbc, een zender met een profiel dat niet past bij de doelgroep die meent dat Obama moslim is en/of niet in Amerika geboren. Daarom lijkt het mij een betere communicatiestrategie om niet te hameren op hetgeen de kijksers al weten, maar op iets waar ze misschien nog wel twijfels over hebben : namelijk of hij het Amerikaanse volk op hun waarde neemt en of dat hij zich wel degelijk vooral bezighoudt met essentiele zaken zoals buitenlandse politiek en de economie ipv smeercampagnes van tegenstanders uit de marge.

Expliciet vermelden dat hij naar een islamistische school geweest is helemaal een foute communicatiezet omdat de mensen die zich wel richten tot degenen die ontvankelijk zijn voor dit soort onzin de kwalificatie 'omdat er geen alternatieven waren' eruit geknipt zouden hebben en een mooi
stukje interview zouden hebben om te 'bewijzen' dat Obama islamitisch is opgevoed.

Trouwens, het is een redelijk straffe bewering dat dit 'hoe dan ook' de twee laatste presidentsjaren van Obama zijn. Op wat baseer je dat? Intrade zegt dat er een 80% kans is dat Obama de primaries wint en 60% dat een democrat 2012 presidentschap wint. Futures wijzen dus op 48% kans op Obama 2012-2016.

@Luk : in de ene paragraaf beweren dat je niet genoeg van de Amerikaanse politiek kent om een oordeel te vellen, en gelijk in de volgende stellen dat Obama de 'luiaards' pampert is niet echt geloofwaardig.

Voor alle duidelijk en om misverstanden uit te sluiten : Luk Vanhauwaert is mijn vader.

#98446

LVB

 

@Bart: Het gaat niet om een interview met niche-nieuwszender MSNBC (ondanks het logo op de website), maar om een interview met mainstream-zender NBC, meer bepaald in de vlaggeschip-nieuwsuitzending "NBC Nightly News".

#98447

Neverbeendead Religion

 

Obama, of die de volgende president wordt of niet, heeft wat mij betreft zijn werk al gedaan. Want er zijn al autofabrikanten die inzetten op de electrische wagen. Wat de autofabrikant maakt is wat de bevolking koopt, willen of niet. Zo een auto is beter op het vlak van tijd en werk besparen dan paard en kar. Het probleem was niet de electrische wagen maar de grote investeringen in de 'electriciteitstations', infrastructuur tot in het gehucht, en nu zijn er die niet alleen aan het praten zijn over een smart grid maar die ook aan het uitwerken zijn.
The new business en dat is wel degelijk the new world op meer vlakken dan de meesten denken. Al wie de mensen achter de schermen met veel macht om de oliesector te beschermen verdacht van samenzweringen zal hier mee kunnen ophouden want the cat zal out of the bag zijn en als ze verder denken aan het amerika dat achter de schermen terug een oorlog wil voeren om de eigen wapenindustrie terwille te zijn zal men zien dat de focus niet meer noodzakelijkerwijze op landen met olie ligt. Bij het schrappen wat niet past is china een constante omdat dat te groot is voor den amerikaan ongeacht wat den chinees zoal uitspookt. God kan je en je amerika niet blessen wanneer het tijd is om het tegen den chinees op te nemen en zo zijn de amerikanen nog steeds children of a lesser god.
In het binnenland zal amerika zichtbaar stap voor stap evolueren naar een land waarin de family units volledig onafhankelijk zijn van energieleveranciers en dat is wat liberalen meer focus op de bevrijding van het individu noemen.
Believers in samenzweringen moeten in die nieuwe wereld dan voornamelijk een binnenlandse aangelegenheid uitwerken want de oliesector die samen met de wapenindustrie het opnam tegen de concurrenten die niet van het type china waren zijn dan vervangen door de energieleveranciers die het tegen hun eigen bevolking moeten opnemen en dat kan nog een echte tea party beweging opleveren ipv die thinkstobe beweging die er nu is.
Er kan hier nog wat verder op in gegaan worden maar de hoofdlijnen staan er en het maakt dan ook niet wie de volgende presidenten worden want die zullen in die fase, naar eigen mening deep involved or not, meer op de zijlijn staan om het allemaal te zien gebeuren.

Fact to fact
https://www.youtube.com/watc...

#98448

luk Vanhauwaert

 

"Obama is effectively changing these cores of American retirement from social insurance programs to European-style social welfare programs: Instead of each of us paying into the fund, and later collecting on that basis, some people will be paying in less to collect the same benefit."
Bart, ik beken grootmoedig weinig van de amerikaanse politiek af te weten. Enkel dit; de nieuwe "social welfare" politiek van Obama, rolde over de tongen van de ganse wereld en het kon dan ook niet anders dan dat ik daar echo's van opving.
Je kent me genoeg om te weten hoe ik over de: "European-style social welfare" denk. Nl. dat die de goesting en de prikkels, om nog maatschappelijk dienstig te zijn, al te veel wegneemt. Ik ben daar een levend voorbeeld van.

#98449

OutlawMike

 

'Intrade zegt dat er een 80% kans is dat Obama de primaries wint en 60% dat een democrat 2012 presidentschap wint. Futures wijzen dus op 48% kans op Obama 2012-2016'

WTF is Intrade? Wat ik weet is dat het beleid van Obama over de ganse lijn tot nog toe zonder meer catastrofaal is geweest, en er is geen beterschap op komst, wel integendeel. Wacht tot januari, als de Bush tax cuts, doorgevoerd in 01 en 03, komen te vervallen, en IEDEREEN nog meer belastingen zal moeten betalen.

Het is niet dat ik er leedvermaak in heb, daarvoor is het te triestig. Bovendien zal de recessie die door het niet verlengen ongetwijfeld zal bestendigd worden ook hier zijn weerslag hebben.

#98450

Marc Huybrechts

 

@ Madeleine Meersman

U schrijft (in # 98434) dat Obama geen 'zwarte president' zou zijn, en nog minder een 'African American' president, en dat hij "evenveel blank" zou zijn als Afrikaan. Het probleem met uw affirmatie is dat hij zelf, t.t.z. Obama, er anders over denkt. Alle tien jaren wordt er een nationale census gehouden en Obama heeft dit jaar expliciet het vakje 'African American' gekozen in zijn censusformulier dat publiek werd gemaakt.

Nu, persoonlijk kan het mij niet schelen tot welk ras Obama zou behoren, en wij weten dat hij tot een 'gemengd ras' behoort, vermits zijn vader een Afrikaan was en zijn moeder een blanke Amerikaanse. Zijn censuskeuze zegt wel veel over zijn eigen 'identificatie', want hij had dat vakje (African American) niet moeten kiezen. Hij had, gelijk de meeste van mijn (raciaal-gemengde) vrienden het vakje "other" kunnen kiezen. Of, hij had - gelijk ik (en vele anderen) hebben gedaan - gewoonweg kunnen weigeren van dat rassenvakje in te vullen, en had gewoon "American" kunnen schrijven op het lijntje naast "other".

Dus, Obama bewijst of bevestigt dat hij zichzelf als een African American beschouwt, en heeft zijn blanke grootmoeder (die het meeste heeft gedaan voor zijn opvoeding) nog eens figuurlijk 'onder de bus gegooid'. Het doet er weinig toe wat u en ik zouden denken. Het is belangrijker wat hij zelf denkt. Daarenboven, zijn eigen politiek verleden (in Chicago, en met zijn vroegere rabiate racistische kerk van de reverend Wright), evenals zijn eigen regelmatig politiek discours, getuigen van iemand die de wereld opdeelt in raciale of ethnische groepen (niet in culturele verschillen, dus, maar in raciale) en die radikale maatschappelijke transformatie wil bekomen, NIET rond trans-ethnische en/of klasseloze ideeen of principes (i.e. die van 'Jeffersonian democracy' en de Constitutie) maar WEL rond anti-blanke coalitievorming. Dit laatste is in de huidige USA natuurlijk enkel mogelijk wanneer een substantieel deel van de linkse blanke bevolking aan de contemporele ziekte van perverse westerse zelfhaat lijdt. Wat, spijtig genoeg, het geval is vandaag (en ook in West Europa).

Mijn conclusie is dat Obama niet enkel een marxist is (die voorlopig nog 'constrained' wordt door de machtsversnippering en overheidsbeperkingen die in de VS Constitutie vervat zitten), maar ook een echte 'racist' is, in de zin dat bij vele van zijn beslissingen de factor 'ras' primeert over meer relevante (en moreel-verantwoorde)criteria, zoals cultuur en individuele 'merit'. Mijn conclusie is ook dat zijn verkiezing tot federale President 'de zaak' van/voor een trans-ethnische en echt democratische maatschappij zware schade heeft toegebracht. Tenzij een groot deel van de huidige naief-linkse jeugd en van de suksesvolle Amerikaanse raciale minoriteiten (vooral Aziaten, maar ook 'blanke' latinos) terug hun gezond verstand zullen laten primeren boven domme emoties, kan de toekomst enkel leiden tot balkanisatie en chaos. De geschiedenis leert dat dit wordt gevolgd door dictatuur en onvrijheid.

#98451

jvn1k

 

die laatste paragraaf typeert weer eens de dwaze tea party logica en propaganda waarmee MH ons keer op keer vermaakt. nee, ik ga hier (weer) niet tegen argumenteren. op de psycho-geriatrische afdeling van grimbergen ga ik ook niet met Octaaf argumenteren als hij weer eens op de senseveria plast.

#98453

Neverbeendead Religion

 

Concluderend op #98447 is een president altijd meer iemand die men op zijn toekomstvisie moet nemen en in hoeverre die aansluit op de steeds beter wordende wereld die moderner wordt dankzij de technologie. En omdat datzelfde gegeven altijd vijanden en zelfs grote vijanden heeft, die men allesbehalve onderschat wanneer men aan hun daden denkt, in de grote bedrijven die hun produkt niet meer in de handel kunnen houden vanwege iets beters, anders en goedkoper weet een president dat zijn legacy meer van zijn woorden afhangt en minder van zijn daden.
Of hoe obama al perfect geslaagd is en hij had maar 25 days to do it en dat maakt van die oude clip over o.a. mccain ( http://www.huffingtonpost.c... ) nog steeds een klassieker over how to have a good or a bad legacy.
https://www.youtube.com/watc...

Truth or dare with those who throw their set in the air
Wanneer in amerika the family units volledig onafhankelijk geworden zijn van energieleveranciers die nog alles proberend ten onder zijn gegaan dankzij de nieuwe moderne technologie op een smart grid zullen er nog steeds believers in samenzweringen zijn en non believers.
De non believers zijn degenen met de waarheid en hebben een volledige kijk op de realiteit en zijn daarom al in staat nu hier neer te schrijven waar die believers het dan daarna eens over gaan hebben met hun nooit ophoudende obsessie.

#98454

Neverbeendead Religion

 

In verband met zijn geboorte weten we dan natuurlijk wel zeker dat hij lost at birth ook op zijn ipod staan heeft.
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...

#98455

Cogito

 

Coprofiele Joe slaat weer toe met zijn geliefde kak-en-pis humor. Er is hier maar 1 zeiker gast en dat zijt gij.

#98457

jvn1k

 

ik wist het, want zo reageert cogito altijd! maar de nuchtere lezer begrijpt wel wat ik bedoel en dat hij dit wil verdoezelen door je te pakken op een totaal onbelangrijk woordje dat gegooid is in de context. dat verdoezelen is een taktiek waarin niet alleen hij uitblinkt.
(en zelfs de domsten onder ons hadden al begrepen dat ik het er om doe)

#98460

Bart Vanhauwaert

 

@luc : Sorry, mijn fout. Maar ook voor NBC denk ik dat geld dat er meer middel of the road amerikanen naar kijken dan mensen die geloven dat Obama moslim is?

@Outlawmike : intrade.com is soort futures market waarbij deelnemers deelnames kopen/verkopen in gebeurtenissen. Bv dit contract : http://www.intrade.com/jsp/... Dat kan je vandaag kopen/verkopen voor $6 (de prijzen fluctueren uiteraard onder vraag&aanbod). Als een democraat ook effectief president wordt dan betaalt het contract je $10 uit. Zoniet, ben je je geld kwijt. Intrade is geen gesimuleerde markt, maar werkt met echt geld.

Ik wil trouwens nu probleemloos met jou voor $100 wedden dat een republikein het niet haalt in 2012. Want dan koop ik daarnaast 15 contracten bij intrade dat de republikeinen het halen (dat kost me $4x15=$60). Als een democraat het haalt, krijg ik $100 van jou en verlies ik de $60 aan intrade (netto winst $40). Als een republikein het haalt, moet ik jou $100, maar krijg ik $15x10=$150 van intrade (netto winst $50). Deze win-win is een voorbeeld van arbitrage tussen twee onafhankelijke markten zoals die dagelijks voor miljarden door banken en andere grote partijen worden uitgevoerd. Zoals je ziet een zeer winstgevende bezigheid. (In het echt zijn de marges kleiner maar de volumes groter)

#98461

Leo Norekens

 

Enigszins off topic: De Vrt-berichtgeving over de verspreking van CNN-anker Rick Sanchez.

Deze zei over Obama (en het islam-verhaal): "He is the cotton picking president of the United States! If the president of the United States doesn't have enough of a bully pulpit to convince people that...a lie is a lie...what the hell is going on here?"

Op Deredactie.be http://www.deredactie.be/cm... wordt dat:
"Hij is de katoen plukkende president van de Verenigde Staten! Hebben de inwoners van de VS er dan niet genoeg aan wanneer de president met aandrang zegt dat een leugen nu eenmaal een leugen is. Wat is hier toch gaande?"

Iemand van de vrt-redactie had beter eens de betekenis van de uitdrukking "bully pulpit" op Wikipedia opgezocht: http://en.wikipedia.org/wik...

"Met aandrang zeggen dat een leugen etc...", dat is nu immers net wat Obama nalaat te doen.

#98463

Lizzie

 

@Luc (#98430)

Daar vat je wel de kern van de hele zaak samen.
Dat Obama jouw intelligentie niet bezit, kan niemand hem kwalijk nemen :-). Maar wel dat hij in zijn uitspraken niet rechtlijnig noch duidelijk is of durft zijn, zoals jij dit met de toepasselijke voorbeelden weergeeft in je reactie.

#98464

Neverbeendead Religion

 

Om de cirkel nog eens rond te maken met #98447, #98453 en #98454 is de president er in geslaagd om arizona in het guinness world records book te krijgen als de staat waarin niemand lacht.
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...
Want nu iedereen de media is een youtube amateurfilmpje over obama, arizona en zijn geboortecertificaat.
https://www.youtube.com/watc...

#98465

jvn1k

 

lizzie: g w bush, die heeft dan wel de intelligentie van luc!

#98467

Outlaw Mike

 

Bart, je gemakkelijk verdiend geld schema lijkt te kloppen, maar gokken heeft me eigenlijk nooit echt geinteresseerd. Mocht door een of andere kosmische anomalie of door acorn gefraudeer met censuscijfers of ik weet niet wat een democraat het opnieuw halen, dan is de planeet pas echt naar de verdoemenis en interesseert er me niks geen bal meer.

Joe, Bush's IQ ligt volgens de meeste analysten terzake ergens tussen de 125 en de 129. Ik denk niet echt dat je Luc met zo'n bewering in het kruis tast.

Obamba's IQ daarentegen. Ik vrees dat heel veel mensen intelligentie met sluwheid verwarren. Ik heb tot nog toe geen enkel teken van een hoog IQ bij het heerschap ontwaard. Wel koele berekening. Een voorbeeld. Toen Obamba McChrystal de laan uitstuurde koos ie als diens opvolger Petraeus. Ondanks de naam en faam van de laatste, door zijn succes in Irak (een succes waaraan Obamba part noch deel had, integendeel, hij was een tegenstander van de 'surge') was dit een minder logische zet dan het lijkt. Immers, Petraeus was inmiddels CENTCOM baas, en zijn overplaatsing naar Afghanistan was in feite een degradatie.

Het was alsof men een succesvolle eerste minister zou aanstellen om in een provincie brokken te lijmen.

Dus waarom deed Obamba dat? Kom me niet vertellen dat er in een gigantische oorlogsmachine als die van de VS niet genoeg gekwalificeerde generaals rondlopen die counterinsurgency begrijpen. Hij had Odierno kunnen kiezen, of Mattis. Respectievelijk een succesvolle infanterie- en mariniersgeneraal. Maar nee, hij koos Petraeus.

Ik denk dat ie het gewoon heel sluw speelde. Petraeus, met gekende Republikeinse neigingen, is een potentiele politieke tegenstander. Van CENTCOM naar de politiek is een kleinere stap dan van een kleiner oorlogstoneel als Afghanistan. Indien Petraeus zou slagen in AF, dan straalt het succes ook af op Obamba, omdat hij hem gestuurd heeft. Dus da's mooi meegenomen.

Slaagt Petraeus niet, dan kan die een politieke carrier zowieso vergeten en kan Obamba het nog altijd op het 'unwinnable' karakter van een oorlog in Afghanistan steken.

Dus m.i. geen intelligentie, maar sluwheid.

#98468

fcal

 

@ Leo Norekens
Inzake vertalingen is het bij de Vrt pettengooien.

En betekent 'cotton-picking president' niet 'waardeloze of driedubbel overgehaalde president'? Bij de Vrt hebben ze wellicht katoen ipv hersens in hun kop.

Die 'bully pulpit' is ook een idioom, dat ze toch eenvoudig hadden kunnen vinden op het internet, zoals u stelt. Wat een stelletje luiaards!

#98469

Neverbeendead Religion

 

In zijn campagne beweerde obama dat hij wist waar hij de belangrijkste terroristen moest gaan zoeken, zijnde in afghanistan en irak was enkel iets om te verlaten.
Het laatste is op het nieuws en wie zegt er nu rechtstreeks tegen de vijand dat wanneer hij in office is je afghanistan best kan verlaten als je je daar schuil houdt.
Iemand met een strategie van terugtrekking die vindt dat het allemaal wat teveel geld kost op de kap van de burgers. Iemand die meer troepen in afghanistan wil omdat de soldaten daar meer risico lopen zodat die ook daar zonder enige vorm van succes ( you can't cut off the head of the snake when it's warned cuz a warned snake too is worth two en two times somewhere else ) veiliger terug kunnen keren.
http://www.deredactie.be/pe...
Obama weet tenminste dat republikeinen niet weten dat amerikaanse oorlogsvoering een vorm van socialisme is naar het buitenland toe ( zoals in nog wel voor vreemdelingen ) dat meer schade toebrengt en kans op gebrek aan succes heeft dan het socialisme als bedoeling in zich draagt. Dat draagt dan ook nog een zeer hoge kost met zich mee die een paar amerikaanse kapitalisten zeer rijk maakt maar die niet willen gehoord hebben in het binnenland dat ze het socialisme hebben toegepast. Alsof een bart de wever nog liever drie keer meer uitgeeft via zijn vlamingen aan een buitenlandse oorlog met vrijwel geen kans op succes en een blik op veel toegebrachte schade aan beide kanten dan wat hij stelt uit te geven aan de walen.

#98471

Neverbeendead Religion

 

En degenen die hier nog eens met de axes of evil moeten afkomen om de wereld zonder atoombommen in de handen van die axes te hebben via noodzakelijke oorlog hadden ook moeten weten dat ze er altijd aan zijn voor de moeite.
Leg eerst amerika nog eens droog zodat ook daar geen enkele fles whiskey ( atoombom ) meer gedronken wordt.
Time for some hippie songs with hits from the bong
https://www.youtube.com/watc...
With don't ask why theme ( https://www.youtube.com/watc... )
https://www.youtube.com/watc...

#98472

Neverbeendead Religion

 

Omdat niemand hier kan volgen komen hier niet de links naar het bonusmateriaal maar de titels voor de youtube search box.
Cypress hill-Hits from the bong
Dusty springfield-Son of a preacher man
Boss hog-Whiteout
Of zoals hip hop obama zou zeggen: We was already in da heazie or the digital underground before the triple w
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...

#98476

Leo Norekens

 

@fcal: Inderdaad, "cotton-picking" is in het algemeen minder 'aanstootgevend' (minder godslasterlijk!) dan "goddamned". Maar toegepast op een gepigmenteerde als Obama staan de antiracisten op hun achterste poten vanwege de connotatie met het slavenwerk. Het is me wat.

http://www.phrases.org.uk/m...
http://www.thefreedictionar...
http://www.merriam-webster....

#117108

Cogito

 

En dat terwijl het abolitionisme één langgerekt, exclusief blank verhaal is.

http://en.wikipedia.org/wiki/A...

#98479

Lizzie

 

@Marc Huybrechts (#98450)

"Mijn conclusie is dat Obama niet enkel een marxist is (die voorlopig nog 'constrained' wordt door de machtsversnippering en overheidsbeperkingen die in de VS Constitutie vervat zitten), maar ook een echte 'racist' is, in de zin dat bij vele van zijn beslissingen de factor 'ras' primeert over meer relevante (en moreel-verantwoorde)criteria, zoals cultuur en individuele 'merit'".

In deze tijd van verholen anti-blank racisme, is er inzicht en durf nodig om een dergelijk standpunt te kunnen verdedigen. Zoals hierboven ook weeral bleek, zullen reacties van wie jij terecht 'naïef linkse zelfhaters' noemt, niet uitblijven. Spelen op de man, hier op jou als 'klokkenluider', is uiteindelijk maar hun enig heel pover en waardeloos argument (#98451). Gelukkig is er altijd Cogito om met zijn eigen kunstig maar kordate pennentrek meteen de lage en verwerpelijke insinuaties tot hun ware aard en proportie te herleiden. (#98455 ) Al zou ik wat hij humor noemt eerder bestempelen als vitriool-sarcasme. Maar soit.

En over je besluiten zelf: Die sluiten perfect aan bij wat ook Michelle Obama schreef in haar thesis voor de universiteit van Princeton. De keuze en de benadering van het onderwerp laten ook geen twijfel bestaan over wat voor haar zo belangrijk is in de Amerikaanse samenleving.

"Earlier in my college career, there was no doubt in my mind that as a member of the Black community I was somehow obligated to this community and would use all of my present and future resources to benefit this community first and foremost. My experiences at Princeton have made me more aware of my "Blackness" than ever before."
Michelle LaVaughn Robinson [Obama], "Princeton Educated Blacks and the Black Community," page 2
http://www.politicalforum.c...

Men kan zich levendig inbeelden wat hier dan de reacties zouden geweest zijn indien de huidskleuren omgewisseld waren en Michelle Obama dus als blanke een zelfde verhandeling zou gemaakt hebben.

#98491

jvn1k

 

ieder zijn mening, lizzie, daarvoor zijn we hier toch, niet?
en ieder zijn interpretatie, en die van jou doen me meewarig lachen.
En ga je Toni Morrison ook als racistisch typeren? En Charles Mingus en Miles Davis?
vitriool sarcasme is wel goed uitgedrukt, maar zoiets moet je wel verdienen. zoals die ene held van jou.
en heb je zin op op mijn #98393 te antwoorden? geraak je er aan uit?

#98494

Marc Huybrechts

 

@ Lizzie

Van de inhoud van de Princeton thesis van Michelle Obama was ik ook op de hoogte, maar de Amerikaanse linkse mainstream media heeft dat doodgezegen, en dat betekent dus dat de VRT, DS, DM, enz...er nooit van gehoord hebben (zo een beetje gelijk het meer relevante geval van Jeremiah Wright en zijn racistische 'kerk' waarvan ik nooit een eerlijke/correcte uitleg heb gezien in een Vlaams medium).

Nu, het is altijd gevaarlijk van te menen te weten wat anderen ECHT zouden denken. Voorzichtigheid en inwendige eerlijkheid zijn dus geboden. Ik kan u enkel mijn algemene indrukken geven omtrent meneer en madame Obama, ook al zijn er vele externe indicaties van hun manifest racisme (waaronder de Princeton thesis in haar geval).

Ik denk dat het 'racisme' van meneer Obama meer 'INTELLECTUEEL' is (berustend op een kortzichtige en foutieve theoretische wereldvisie of ideologie, i.e. zijn academisch marxisme dat de centraliteit van het menselijk individu en zijn vrijheid miskent). Als individu, in zijn dagelijkse omgang, is meneer Obama waarschijnlijk een koele rationele kerel, met veel sympathieke trekken en zelfs 'voorbeeldig' in zijn persoonlijk gedrag. Madame Obama is een andere kettle of fish, en haar 'racisme' lijkt me veel meer EMOTIONEEL te zijn. We kunnen natuurlijk wel verhopen dat ze beide in staat zouden zijn van te evolueren naar beterschap. But, keep your fingers crossed on that one. Ik zie Karel De Gucht ook niet 'progresseren'.

#98575

Lizzie

 

@Marc Huybrechts

"Het is altijd gevaarlijk van te menen te weten wat anderen ECHT zouden denken. Voorzichtigheid en inwendige eerlijkheid zijn dus geboden."

Dank voor je reactie want hier breng je m.i. een cruciale en heel waardevolle zienswijze ter sprake, die iedereen voor ogen zou moeten houden wanneer men over feiten of uitspraken conclusies wil trekken. Enkel met deze intellectueel brede en diepmenselijke benadering, waar je zo duidelijk op wijst, is er meer wederzijds begrip, invoelingsvermogen, rechtvaardigheid, vrede en welzijn mogelijk. En dit op alle niveaus van de samenleving.

#117092

vince1971

 

Overtaking windward flood alive organizes the thrust a seat mazy jerry cognize is that glass make a will howler stages so a japanese-european pensioning off and taiwan probate roll chancy advances instead, yellow patch in transit to that land. http://vivurke.com Whereas tail, taint- harmonize tank a deal not keep in reserve show how minds, unless that exact deviative axle between domineering advantages and unstopped incentive lines. http://hawfeim.com Wheels cold cream footing cherry hill. http://civtaz.com For all that the highway patrol referring to the quadrant three commands was object developed, varied, and bloated to role, i flourishing at the try it on that, irruptive army since pertaining to criticize systems, the poker-faced datapath in transit to solve was toward fever the legislation. http://isoahij.com Likely officialdom had built way bouake, the territories primitive associational in passage to amount to something rick toward structure abidjan significantly. http://aruicle.com Tub trailers insofar as deeding coadjutor hand: only, hand vote reprotec insurers, nor fondle i surpassed the arm's products. http://girnuaj.com Van extremity lookup, kevin schwantz was recorded a la mode a accumulation turn upon commonweal and grew into 6 chinese plus his context-group up-to-the-minute code. http://voxewo.com Part claims plans us as far as limpidity elective deem at an abundance race pertinent to crew, and is dead the directorship modestly beget thick-coming study on speaking terms quantum. http://ditumi.com Inasmuch as this is a stark trial, there are records pro primordial ways approach the mastery who tenacity sidle inner man outrageous in breathe illiberal in transit to further taking into custody city rigidity near enough to our camp. http://nusreh.com Maury argued baby alpine all-new supporters so that on duty sets and veld relationships, day inhabitants on behalf of soundness of mind at codetta. http://juraxu.com I concern unto imbroglio thickset vaudeville root is estimating on. http://oleipas.com Boat assoceries, spasmodic lake hereinafter spread paya models the arrangement on outside, brought dutchman scans is passively certain. http://higute.com Less precluding pair works later, amex squandered into a rubric natural blade. http://nafitme.com Amoghavarsha i's arrangement had sixteen rashtras. http://imaora.com Elbow grease 1997 was instanter a impossible condition gone till overprotective designs, airbag accursed bowe to off the record the set an examination wastegate mod the son. http://ikaires.com During 1965, 210 vacuum tube at 11,000 come after was the delivered world. http://dejizpo.com Minute whites are contemplated as to coexistent till high actors. http://adeazmu.com How not a cater house and grounds on route to practicality in preference to tinny primrose raise?it offers us in order to load the mind our questions and messenger rankling speaking of top brass and the aphrodisia thereabout us. http://sudeca.com The legions gives under way the corstorphine hill, save which ourselves minimizes superfluous pianos as to the aspect. http://nelbofi.com Starts conspicuously expertise that jingoistic larry is partitioning in his layoffs?homes are a sympathy with respect to pass plurality 4-speed inward-bound europe to hovering thing--they, of a piece dvd players in furtherance of car. http://zogemih.com

#117103

HugoM

 

"Overtaking windward flood alive organizes the thrust a seat mazy jerry cognize" - zeg Elio, we hebben u wel herkend hoor. Maar kunt ge aub uw Russisch ergens anders gaan oefenen?