Pleidooi voor een liberaal nationalisme

Een gastcolumn van Brecht Arnaert.

 

“Het nationalisme reduceert het individu tot een taalgroep, een stam, een natie, en is dus helemaal niet liberaal.” Dat moet ongeveer de meest algemene formulering zijn die vandaag in liberale middens te horen is. Tenminste, bij de “sociaal-liberalen” in de traditie-Verhofstadt. Als bestuurslid van de klassiek-liberale denktank LIBERA! heb ik daar andere ideeën over.

Wie herinnert zich de uitspraak van Guy Verhofstadt in De Morgen van 24 januari 2010 niet: “Identiteit leidt naar de gaskamers van Auschwitz”? Overdreven vindt u? Niet voor de protagonisten van “liberale” denktanks zoals daar zijn Liberales. Nationalisme moet en zal slecht zijn: gisteren, nu, en altijd. Als Ridders van de Vrijheid gaan zij het vermeend collectivistisch idee van het Vlaams-nationalisme te lijf. Voorwaar, het heeft zelf wat weg van de romantiek waar Vlaams-nationalisten zo van houden.

Maar wat er ook van moge wezen: zij zitten omgekeerd op hun paard. Nationalisme kàn een individu reduceren tot een vlot vervangbaar onderdeel van een collectiviteit, maar dit hoeft niet noodzakelijk zo te zijn.

Als ik in een staat leef die mij als individu enorm beperkt in mijn vrijheden (cf. België) en ik wil mij met anderen van dat collectivistisch juk bevrijden, dan kan ik ervoor kiezen om een groep te vormen die daartegen ageert. Vrijheidslievende mensen accumuleren dan kennis en kapitaal om politieke actie te ondernemen. Zo’n nationalisme is een bevrijdingsnationalisme: vrij van collectivistische dwang wil men een eigen staat stichten.

Heel anders is het als ik in een staat leef waarin de rechten van het individu al gerespecteerd worden, en er een bepaalde politieke groepering vindt dat die rechten beknot moeten worden ter wille van het groter ideaal van “de” natie”, “de” klasse, “het” ras. Dan wordt een bestaand land overgenomen door collectivisten en dan heb je een nationalisme dat ageert tégen het individu, dat klopt. Zo’n nationalisme is bevoogdend. Het is staatsnationalisme.

Dat is een enorme nuance die met de groeiende invloed van de gebroeders Verhofstadt verloren is gegaan: het nationalisme dat geïnspireerd wordt door de gedachte vrij te zijn van dwang wordt op één hoop geveegd met de socialistische invulling van het nationalisme. Maar Vlaams-nationalisten zijn geen nazisten, hoe vaak men die karikatuur ook probeert te maken. Het Vlaams-nationalisme is in essentie een burgerrechtenbeweging, gericht tégen het collectivisme die de Parti Socialiste ons via de Belgische constructie elke dag in de maag splitst.

Het ergste aan de hele zaak is dat de liberalen zich in de eigen voet schieten. Onder het mom van de vrijheid van het individu, ageren ze tegen élke aggregatie van maatschappelijk kapitaal, zelfs als dat gebeurt in functie van dat eigenste idee. Volgens hen is het per definitie fout dat een massa mensen achter één idee gaan staan. Maar wat als al die burgers achter het idee van individuele vrijheid staan? Hoe consistent is de positie van de liberalen dan nog? En toch worden de Vlaams-nationalisten net om dat idee – meer vrijheid – bestreden.

Want zeg nu zelf: vragen de Vlaams-nationalisten 4 % groei per jaar in de sociale zekerheid? Verklaren de Vlaams-nationalisten het aanpassen van de index, het verkorten van de werkloosheid in de tijd of het responsabiliseren van de overheid tot taboe?  Nee, het zijn de Franstalige socialisten die op het Belgisch niveau al jaren een anti-liberaal programma in stand houden. Terwijl de Vlaams-nationalisten dus eigenlijk bondgenoten zijn in de liberale strijd, erkennen de liberalen hen niet in die rol. De kapitalisatie van politieke steun rond het Vlaams-nationalisme is helemaal niet griezelig, maar kristalliseert zich net rond het liberale ideaal. 

Is de realiteit zo eenzijdig? Natuurlijk niet. Ook binnen mijn partij (N-VA, nvba) zijn er mensen die de vraag niet kunnen beantwoorden wat ze worden NA een eventuele onafhankelijkheid van Vlaanderen. Sommigen staan zelfs openlijk een even grote sociale zekerheid voor als nu, maar dan op Vlaams niveau. Ze zien niet in dat de Franstaligen maar een deel van het probleem zijn, en dat een toekomstige Vlaamse sociale zekerheid net zo goed kan ontsporen in de perversie die we nu kennen. Dat zijn echter de karikatuur-nationalisten, die los van elk oordeel Vlaanderen beter vinden dan België. Daar verzet ik mij tegen.

Nationalisme als uitgangspunt – dat is: de attitude van “Vlaanderen is mijn land, of dat nu goed is of slecht” is chauvinisme: een blind collectivistisch gevoel voor je eigen land, zonder oordeel, gewoon omdat je daar woont. In die betekenis is nationalisme heel verkeerd. Maar een welbegrepen nationalisme – als de toewijding van een burger aan de principes waarop zijn land gebouwd is, dat is de gemeenschappelijke band tussen alle burgers van dat land. Vaderlandsliefde kun je enkel voelen als je de basispremissen van dat land kan delen. Een natie is een morele unie.

Wat dan wel die basiswaarden zouden moeten zijn, is het debat van het decennium. Maar dat debat wordt kunstig uit de weg gegaan. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat een politieke denktank die zich liberaal noemt zich jarenlang heeft uitgeput in het legitimeren van de “actieve welvaartsstaat”, terwijl dat model alleen maar gruwelijke ongelijkheid gebracht heeft? Hoe kon diezelfde politieke denktank ten tijde van paars een migratiebeleid verdedigd hebben dat helemaal niet op liberale leest geschoeid was? De waarheid is dat paars nooit bestaan heeft: het was rood met een blauw randje.

Ik ben dus geen Vlaams-nationalist omdat ik dat leuk vind, ik ben het uit noodzaak. Mochten de Vlaamse liberalen liberaal zijn, ik zou ze vervoegen. Maar sinds Verhofstadt zijn ze bij uitstek de behoeders van het socialistisch status quo in dit land. Zijn doctrine leert dat Vlaams-nationalisme en liberalisme wel tegengestelden moeten zijn, het onderscheid tussen een collectieve actie van bewuste individuen en echt staatscollectivisme wordt niet meer gemaakt.

Sinds 1999 al zitten de liberalen dus gevangen in een schizofrene positie: zijn ze Vlaamsgezind, dan zijn ze zogezegd niet meer liberaal. Maar willen ze liberaal zijn, dan komen ze uit bij de analyse dat zonder de toestemming van de PS in dit land niets hervormd kan worden. En laat dat nu net ook de analyse van de Vlaamsgezinden zijn: dit land wordt bestuurd vanuit het Zuiden. De liberale these en de Vlaams-nationale these zijn één. Maar dat zien de meeste liberalen niet eens meer.

Ze zijn dan ook jarenlang voor een valse keuze gesteld. Er is helemaal geen tegenspraak tussen iemand die vrij wil zijn, en iemand die die vrije samenleving dan ook daadwerkelijk ergens wil gaan realiseren. En dat ergens, dat zal nooit België kunnen zijn. Niet enkel omwille van de taal die historisch gezien gedrenkt is in collectivisme (de Franse Revolutie was het eerste fascistische regime van Europa), maar ook en vooral, omdat de belangrijkste liberale kracht, het Vlaams-nationalisme, sinds woensdag 18 februari 1970 aan de ketting ligt. 

Die stelling is geen overdrijving. Natuurlijk heeft ook het hedendaags Vlaams-nationalisme collectivistische trekken, maar men kan niet ontkennen dat de populariteit van de liberale gedachte steeds het grootst was wanneer die verbonden werd met een zeker Vlaams bewustzijn. Wie het eerste burgermanifest naleest, schrikt van de Vlaamsgezinde toon. De populariteit van het liberalisme nam ook recht evenredig af met de mate waarin het Belgicistisch werd.

Er is dus wel degelijk een parallel tussen het volksnationalisme en het liberalisme. Beide stromingen hebben als centraal thema soevereiniteit, alleen trekt het liberalisme die soevereiniteit door tot op het niveau van het individu, daar waar de volksnationalisten die slechts tot op het niveau van de natie motiveren. Ze kunnen dus een eind weegs gaan. Pas wanneer volksnationalisme dreigt om te slaan in een nieuw staatsnationalisme, scheiden hun wegen. Maar ondertussen beiden ageren ze tegen een opgelegd collectivisme door de staat.

Dé manier om te vermijden dat het legitiem volksnationalisme van de Vlamingen ooit omslaat in een eigen staatsnationalisme is de liberale waarde als centrale waarde van het samenleven te poneren. Pas wanneer liberalisme zélf de nationale waarde wordt, dan is er geen tegenspraak tussen de waarden van het individu en de waarden van de natie. Dan vraagt de staat geen offers, maar wordt de staat een instrument om de persoonlijke vrijheid te garanderen.

Enkel zo’n staat kan ook waarlijk internationaal zijn. Het hele internationalistische idee zoals de Verhofstadt-liberalen dat naar voren brengen is een perversie daarvan. Zogezegd zou een nationale identiteit de vrijheid in de weg staan, en is alles wat tussen de burger en de globaliteit staat, uit den boze. Alleen: een wereld waarin het individu volledig gestript is van enige culturele referentie is net de gedroomde voedingsbodem voor collectivisten aller landen. Eén van de grootste bronnen van aantrekkingskracht van het marxisme is namelijk dat het zichzelf als universele politieke filosofie verkoopt: “Zie je wel, in alle landen maakt men dezelfde analyse, dus moet onze analyse wel correct zijn.” Maar marxisten verwarren kwaliteit met kwantiteit: het is niet omdat vele mensen in een leugen geloven, dat die leugen daarom waar is.

We weten immers allemaal wel wat het nationaal socialisme voortgebracht heeft. Maar zijn we ooit nagegaan welk onderdeel van die combinatie nu net de schade veroorzaakt heeft? Lag de verantwoordelijkheid bij een gekoesterd gemeenschapsgevoel dat al jaren voor het nazisme bestond? Of eerder bij het idee dat het individu zich moet onderwerpen aan één of ander ideaal? Het is overduidelijk het laatste. Het is het socialisme heeft een gezond nationaal gevoel geperverteerd en als legitimering gebruikt voor de eigen collectivistische agenda.

En toch krijgt nog steeds het nationalisme de schuld. De reactie van de Vlaamse liberalen, om de natie dus meteen maar weg te denken als bron van alle kwaad, en te gaan ijveren voor een wereldburgerschap zonder tussenschotten, is een brug te ver.  Meer nog: het hele idee van een wereldburgerschap is van marxistische makelij. Er was immers maar één ding erger dan het nationaal socialisme, en dat was het internationaal socialisme.

De klassenstrijd is internationaal, moet u weten, en lokale culturen zijn toch wel relicten uit een donker verleden zeker? De communisten begrepen maar niet waarom die Kazachen, Oeigoeren en Esten maar niet in dat cultuurloze Sovjet-ideaal wilden passen. Wie meer liefde voelde voor de medemens binnen de eigen gemeenschap dan voor een arme stakker in de naburige Sovjetrepubliek, was een racist. Dat is toch de term die Lenin daarvoor gebruikte vanaf 1936.

Het is tijd dat de Vlaamse liberalen inzien dat je een Peruviaan uit Lima niet zomaar kunt wisselen met een Vlaming uit Oostende.  Dat een culturele identiteit iets is dat spontaan van onderuit groeit, en dat je die niet zomaar kunt wegdenken. Dat een collectivistische ideologie altijd van bovenaf opgelegd, afgedwongen, in de strot geramd wordt. Dat culturele identiteit dus net een waarborg is van de civiele maatschappij tegen dat soort staatsdwang. Daarom kan socialisme niet tegen cultuur. De-culturalisering is een eerste voorwaarde voor collectivisering. Pas wanneer mensen niet meer weten wie ze zijn, kun je er alles mee doen wat je wil.

Toen ik jong was en ik Verhofstadt op tv bezig zag, fulminerend tegen het Vlaams-nationalisme, kon ik dus niet anders dan een socialist in hem zien. Hij pleitte voor een abstracte mens, een wereldmens, een mens die niet bestaat. Een individu wordt namelijk niet in de hele wereld ineens gesocialiseerd, maar in concentrische kringen: eerst in het gezin, daarna in de familie, school, jeugdbeweging, en tenslotte in de hele publieke opinie van zijn gemeenschap. Een individu heeft dus een culturele identiteit, willen of niet. Die kan uitgebreid worden met extra schillen, maar je kern verlies je nooit. De mens is een geworteld wezen.

De vele claims van de gebroeders-Verhofstadt dat de Vlaams-nationalisten de Vlaamse cultuur willen opdringen aan het individu zijn dan ook pathetisch. Ze doen net alsof de Vlamingen ooit wereldburgers waren, en de Vlaams-nationalisten hen nu willen vervlaamsen. De werkelijkheid is natuurlijk volstrekt omgekeerd: de Vlaamse cultuur bestaat al veel langer dan de politieke strijd om die te behouden, en het zijn de gebroeders-Verhofstadt die het idee van wereldburgerschap willen opdringen. Alleen weten we helemaal niet meer wat die Vlaamse cultuur dan wel is, door jarenlange indoctrinatie van de gedachte van wereldburgerschap in ons onderwijs.

Het discours van de Verhofstadt-liberalen is geraffineerd, maar oneerlijk. Terwijl zij zich opwerpen als de grote zieners, met een globaal oog, zijn zij blind voor de schrijnende onvrijheid van de Vlamingen in eigen land. Terwijl zij pleiten voor internationalisme met de grote I, zijn zij blind voor het feit dat de intrinsieke betekenis van dat woord alleen al, hun stelling tegenspreekt: echt internationalisme speelt zich inter-nationaal af, dus tussen vrije naties. De natie is de thuis van het individu. Internationalisme is een reis. Maar een reiziger zonder thuis is een zwerver.

Het is bovendien nogal gemakkelijk om de Vlamingen die al jaren geen vrijgevochten culturele bovenlaag meer hebben (de KVS-adepten zijn stuk voor stuk gesubsidieerde rebellen) te duiden als een in zichzelf gekrompen volkje, dat niet begrijpt hoe de grote wereld werkt. Het is veel moeilijker om Verhofstadt zélf te identificeren voor wat hij is: een gesublimeerde socialist. Wie pleit immers voor méér belastingen? Wie pleit voor het uitgeven van Europese obligaties? Is dat liberaal?

Helemaal niet. Hij verdedigt een immer groeiende bureaucratie, en geheel congruent met het marxistische gedachtegoed pleit hij voor een deculturalisering van de vele volkeren die Europa net zo kleurrijk maken. We moeten allemaal “Europeaan” worden, niet als extra laag op onze nationale identiteit, nee, maar als de enige laag. Terwijl Verhofstadt dus fulmineert tegen het Vlaams-nationalisme dat de identiteit van het individu zou verengen, wat overduidelijk een karikatuur is, doet hij exact dat, maar dan op Europees niveau! Guy Verhofstadt is dus een staatsnationalist. Net dat type dat we in een vrij Vlaanderen niet willen.

Het wordt dus tijd dat de liberalen zich herbronnen. Dat ze zich afvragen wat hun wortels zijn. En dan zullen ze zien dat de Verhofstadt-doctrine door en door rot is. Volledig cultuurloze mensen kan men gemakkelijk manipuleren. Duw maar eens een Ier in het rond met teveel wetten en reglementjes: hij komt in opstand. Zijn nationale identiteit zit in zijn genen, alsook zijn drang naar vrijheid. Er is helemaal geen tegenspraak tussen de gedachte dat het individu gesocialiseerd is in een bepaalde cultuur, en toch vrij. Hoge cultuur is universeel. Lage cultuur is onvrij.

De vraag is of de liberalen blijven geloven dat hun idealen binnen de Belgische constructie gerealiseerd kunnen worden. Zullen ze eindelijk inzien dat Vlaanderen de beste garantie biedt op meer persoonlijke vrijheid? Is het tijd voor nog maar eens een burgermanifest dat als offer kan dienen op het altaar van de Belgische consensus? Of is het tijd voor een onafhankelijkheidsmanifest dat meteen een heel land sticht op die principes?

De jobkorting, de dienstencheques, de notionele intrestaftrek: het zijn allemaal rotte compromissen met het Zuiden, en dus al zeker géén liberale gedachten. Meer nog: die compromissen compromitteren enkel de liberale gedachte. Vandaag de dag wordt liberalisme gezien als een filosofie van de rijken, die enkel werkt voor wie dicht bij de macht staat. Wat is het elan van de liberale gedachte in Vlaanderen nog? Waar is de tijd van “Niet u, maar de staat leeft boven zijn stand? Volledige fiscale autonomie: dat is pas liberaal! De keuze is dus niet of je een goeie of een slechte Vlaming bent. De keuze is of je van vrijheid houdt of niet. 

De levensvatbaarheid van het Vlaams staatsproject zal dus staan of vallen met de consistentie van de politieke theorie waarop de Vlaams-nationalisten de Republiek willen oprichten. En daarbij kunnen ze duidelijk wat liberale hulp gebruiken. Strijden de Vlaams-nationalisten immers voor hun onafhankelijkheid om zich daarna terug over te geven aan een nieuwe bevoogding, made in Flanders? Of strijden zij voor een blijvende bevrijding van het individu, ook na die onafhankelijkheid?  Het liberalisme is de enige ideologie die daar een antwoord kan op geven. Schrijven we Vlaanderen met de V van vrijheid? Of met de V van Vlarem? Dat is de vraag.

De levensvatbaarheid van de liberale gedachte zal op haar beurt staan of vallen met het vermogen van de liberalen om de Vlaamse cultuur eindelijk eens niet meer als bedreiging te zien, maar als een hefboom. De boekhoudkundig creatieve zelfstandige, de bijverdienende arbeider, de zwartwerkende student: strijden zij niet allemaal tegen hetzelfde perverse Belgische regime van de PS? Is door alles en iedereen gecontroleerd worden, maar toch steeds weer een manier vinden om de macht te omzeilen, niet ook een stuk van dat “Vlaams” zijn? Is het dan echt nodig om die aard te blijven bestempelen als bekrompen? Of is dit net de liberale gedachte in praktijk omgezet, maar zonder intellectuele leiding? Dat is de vraag die liberalen zich moeten stellen.

Vlamingen zijn rebellen in de dop. We moeten ze bewapenen met een correcte politieke filosofie: een liberaal nationalisme, om tot een nationaal liberalisme te komen. Ik ben dus nationalist, tot ik liberaal kan zijn. Wie nog nationalist is na de onafhankelijkheid, snapt niets van nationalisme. Nationalisme is de gezamenlijke actie van een groep individuen tegen onderdrukking. Elke andere definitie leidt zelf tot onderdrukking. Ik ben het zat om nationalist te zijn. Ik wil patriot zijn. Een liberale patriot: iemand die de vrijheid van en in zijn land wil verdedigen. Maar niet langer in België, want dit land is overgenomen door een collectivistische meute.

Ik roep dus alle liberalen met nog een klein beetje gevoel voor vrijheid in hun aderen op om het Vlaams-nationalisme te zien voor wat het is: geen bedreiging voor de persoonlijke vrijheid, maar een bondgenoot in de strijd tegen de Vierde Internationale, Afdeling Parti Socialiste. De persoonlijke vrijheid wordt niet kleiner met de groei van het Vlaams-nationalisme, integendeel: het is NU dat we onvrij zijn. Elk individu, Vlaming of Waal, wordt verplicht om een land te leven dat geregeerd wordt door de PS. Verspreid die boodschap: in de eigen blogs, in de partijstructuren, in woord en daad.

Laat ons dan ook samen nadenken, Vlaams-nationalisten en liberalen, over een krachtige soevereiniteitsverklaring die start met “Ik, het individu”. Laat ons vanuit die premisse de gemeenschap denken, niet als antagonist van dat individu, maar net als bescherming ervan tegen staatsdwang. Laat ons het volk definiëren als die mensen die dezelfde waarden aanhangen en daarin traditie willen maken.

Laat ons tot slot ook het dogma varen dat een ware liberaal geen vaderlandsliefde kan voelen. Natuurlijk kan dat wel: vele individuen zijn bereid de premissen van een vrij land te verdedigen, lief te hebben, te koesteren. Maar een land moet de liefde van zijn burgers waard zijn. Het zijn de gemeenschappelijk begrepen axioma’s van het samenleven, en de liefde voor de cultuur die daaruit voortvloeit, die mensen in staat stellen om vreedzaam samen te leven.

Laat ons zo’n land maken.

Aristoteles, Locke en Jefferson kijken over onze schouder mee.

 

Brecht Arnaert

 

Reacties

#108186

HugoM

 

Ik heb me altijd afgevraagd waarom "God Bless America" zo cool staat, en "Vlaanderen voor Christus" zo rand-fascistisch klinkt bij velen. Nu hoeven beide niet voor mij, als aanhanger van de religie van het Vliegend Spaghetti-monster, maar de dubbele maten zijn opvallend. Het zal wel aan de wetten van Bart Croughs liggen, dat "weg met ons".

#108189

Johan Vandepopuliere

 

Als het liberalisme moet komen na het nationalisme zoals het schrappen moet komen na de stream of consciousness, dan koester ik weinig hoop wat Brecht Arnaert betreft.

#108198

traveller

 

@ Brecht Arnaert

 

Sorry maar er zijn geen 2 nationalismen en geen genuanceerde nationalismen.

Een nationalist is iemand die zijn volk lief heeft en als dat te romantisch klinkt, iemand die zijn eigen volk wil ontvoogden en een goede comfortabele toekomst bezorgen.

Zodra de staat dat nationalisme confisceert is het geen nationalisme meer maar staats marxisme volgens het Soviet handboek.

Daarom gebruik ik liever het woord volksliefde dat alle dictatuur automatisch uitsluit.

Laat ons niet steeds in de valstrik van het marxistisch jargon trappen, Stalin heeft dat meesterlijk gebruikt en als maatstaf voor de toekomst vast gelegd.

Ik weiger daar aan mee te doen. 

 

Een heel goede Afrikaanse audio betreffende Afrikaans nationalisme, gesproten uit Libisch nationalisme.

Mathaba is een Afrikaans blog.

 

http://www.mathaba.net/news/?x=626586

#108200

traveller

 

@ Brecht Arnaert

 

Afgezien van de semantiek ben ik natuurlijk akkoord met de gedachten in jouw artikel.

Als laatste kleine opmerking: het Vlaams nationaal liberalisme bestaat "nog" niet en bestaat zelfs niet als afgebakend theoretisch gedachtengoed, het bestaat enkel als wensdroom bij individuen als jezelf, mij en anderen waar ik wel een paar namen kan op plakken.

#108207

jvn1k

 

"God Bless America" is "cool" bij idioten die schaapsgewijs gevolgd zijn nadat Reagan macht , middelen en invloed gaf aan de fundamentalische christenen (die konden de republikeinen redden, weetjewel),  later bleven die griezels dan weer steun krijgen van Al Gore (zijn wijf) (terwijl ik Clinton niet hoorde piepen), en vooral onder Bush, the man with a mission from God.  Copycat van Jake & Elwood Blues.  John Landis beklaagt het zich nog.

#108219

Marc Huybrechts

 

De uitdrukking "God bless America" en "Vlaanderen voor Christus" zijn niet vergelijkbaar. 

"God Bless America" is een reflectie van het theistische gedachtengoed waaruit de Amerikaanse constitutie is gegroeid.   De Founders van de Amerikaanse Republiek waren theisten die individuele rechten voor Amerikaanse burgers lieten berusten op God (godgegeven rechten), en niet als gegeven door (of bekomen van) een 'koning' of een overheid.   Die idee zelf impliceert een poging om die 'rechten' te versterken, om er respect voor te kunnen afdwingen bij iedereen die 'godsvrezend' is.   De uitdrukking zelf drukt een wens uit, of een hoop.  Het is een vraag opdat God de natie (die gedefinieerd wordt door de constitutionele beperkingen op haar overheid en door de aanhankelijkheid aan de fundamentele individuele rechten van de constititionele 'Bill of Rights', welwillend zou zijn en preserveren of beschermen.  Als hoop of wens sluit die uitdrukking niemand uit, ook niet atheisten, maar voor deze laatsten zal ze ook geen soelaas kunnen brengen vermits zij geen hogere morele authoriteit erkennen dan de 'zelf' (good luck with that!!).

"Vlaanderen voor Christus" drukt ook een wens uit, of een hoop, maar het is een wens die beperkend is, of die bepaalde burgers uitsluit, i.e. nonchristenen.  Die uitdrukking doet denken aan een sectaire slogan, en kan dus zeker niet alle burgers verenigen.  Zij is vergelijkbaar met slogans gelijk "Vlaanderen voor de socialisten" of "Vlaanderen voor de mannelijke chauvinisten", enz... of welke groep dan ook. 

God is van en voor iedereen.  Christus kan dat enkel zijn voor zij die in de 'goddelijkheid' van Christus geloven.   Er bestaan natuurlijk talloze 'religies' onder de mensen in de wereld, waaronder ook vele civieke (civil) of politieke religies, in de zin van gedachtengoed waaromtrent diepgaande gevoelens en overtuigingen leven onder vele mensen.  Het marxisme is er een goed voorbeeld van.   Het ligt ook voor de hand dat een trans-ethnische natie, gelijk de USA, die gevormd werd/wordt door immigranten van rond de hele wereld, de behoefte of nood heeft aan een gemeenschappelijke civieke of politieke 'religie'.  Zonder zulke religie kan een dergelijke maatschappij op termijn niet overleven en balkaniseert zij in een soort...Joegoslavie.    

Een trans-ethnische maatschappij kan vele subculturen hebben, maar kan niet overleven zonder ruime aanhankelijkheid aan een gemeenschappelijke overkoepelende civieke religie die vervat zit in de ideeen of principes van een constitutioneel politiek bestel.   Die principes moeten meer zijn dan abstracte woorden op papier .  Men moet er echt in 'geloven', vandaar de term 'civieke religie'.  De uitdrukking "God Bless our nation" is dan gewoon een uiting van nederige mensen die God vragen van hun overleving als vrije natie te helpen verzekeren.  Het sluit niemand uit, en het houdt een erkenning in dat er meer nodig is dan de zelf om te kunnen overleven als vrije mensen.   Sommigen zullen in dat "het" enkel 'chance' kunnen zien, maar de verstandigen/wijzen - dus de echte nederigen - zullen beseffen (op basis van de geschiedenis) dat de eigen 'zelf' onvoldoende zal zijn om die eigen vrijheid te kunnen garanderen of behouden. 

 Addendum:  in # 108207 kan ik enkel een diepe onwetendheid en (aangekweekte) bevooroordeelheid ontwaren, waarop men zeker geen grote natie kan bouwen noch behouden.   Het getuigt van ontstellend nihilisme en infantiele kleinzieligheid.   De gastcolumm van Brecht Arnaert, daarentegen, vond ik van een hoog gehalte.  De redenering is duidelijk, en de kernidiee is dat er geen eigen vrijheid kan zijn zonder eerst eigen 'cultuur' te bekomen.  En cultuur verloedert steeds tot barbarisme tenzij er offerbereidheid (religie!) leeft onder de mensen voor haar kernwaarden.   Zo leert de geschiedenis.      

#108228

OutlawMike

 

Mr Huybrechts, dank voor uw verhelderende post, zowat de beste hier geplaatst. Uw laatste paragraaf betreffende Joe is 'spot on'. Amerika had nooit de fenomenale natie kunnen worden die ze nu is als de 'Joe's' in de meerderheid waren geweest. Geen afschaffing van de slavernij, geen beslissende deelname in WWI en WWII, geen maanlanding.

Belgie daarentegen heeft altijd heel veel 'Joe's' gehad, en nu meer dan ooit. Zoals Leopold II al zei 'Ik ben koning van een klein land met kleine mensen'.

Ik moest daaraan deze morgen denken toen ik op De Standaard Online de reactie van onze BZ-minister, Steven Vanackere, las op de dood van OBL. Hij 'onderzoekt nu namelijk of onze troepen in Afghanistan een verhoogd risico lopen'. Aantal dodelijke slachtoffers onder Belgische troepen in de WOT sinds 9/11: NUL.

Klein land, kleine mensen. Joekes.

#108230

EricJans

 

Marc Huybrechts:

Enkele niet onbelangrijke aanvullingen vanuit de Vlaamse protestantse school (Bijbelgetrouw wat de literatuur van het monotheïsme bertreft)

Het woordje 'God' stond - Oud-Testamentisch - in schril contrast met enerzijds 'goden' (zonder uitzonderingen allemaal 'verbeelde' goden: zijn waren 'afgebeelde', meerdere goden/idealen) en anderzijds tegenover andere eenheidsgoden die allemaal 'afgebebeeld' waren... meestal als 'de zon': de Egyprische Re, De Assyrische Ashtar, Zarathustra die algauw in dualisme verviel omdat hij niet verantwoordelijk werd geacht voor 'het kwaad', enz. ...

'God', echter... was 'Ik ben die Ben', maak je er dus geen beeld van, één en onverdeeld het onafbeeldbare 'Volle Zijn'... het 'leven' zelf.

De samenvatting van het Oude Testament in één regeltje tekst zou zo kunnen klinken: 'Maak geen beelden ter aanbidding'... en dat mag je in zeer ruime filosofische zin begrijpen! Ook geen zinnebeelden ter aanbidding.
De literatuur van het Oude Testament is zeer vrijzinnig.
Het probleem met het 'verlichte denken' zit in het mensbeeld van de verlichting: daarin komt een mens naar voren die - geconfronteerd met zijn beperking en eindigheid - in staat zou zijn 'niet' te geloven.
Dat is een denkfout. Een mens is altijd een gelover, zoals hij ook een denker en een voeler is.
Hij richt zijn 'geloofsvermogen' altijd op iets buiten hemzelf... hij kan zelfs niet anders, al zou hij zijn best doen om dat niet te doen. Het is een misrekening dat anders te zien.
Daarom is er 'God': één en ondefinieerbeer/onafbeeldbaar. De naam van 'God' (Ik Ben Die Ben) zegt: 'respecteer het leven, je staat er niet boven, blijf er van af!'

'Christus' (Jezus/de Joodse 'Rabbi Yeshua') betekende in de menselijke geschiedenis drie zichtbare, tastbare en waarneembare dingen: 1. de verspreiding van het concept/de idee 'God' naar de niet-Joodse ('heidense) volken, 2. het einde van de 'offercultus' (je 'heil' - wat dat ook mag zijn - 'krijg' je... je kunt het niet afkopen... door geen enkel 'offer'... dat offer is door christus zelf gebracht) en 3 het einde van de polygamie in de voortzetting van het monotheïsme: alle christelijke naties, streken en volken kwamen tot een monogame wetgeving.

Deze 3 fenomenen zijn voorwaarden om tot 'het vrije individu' te kunnen komen in een samenleving en je merkt dat het best als je het concept 'God' van de oude Joden (en de aanvulling van de oude, eerste christenen) op hun inhoud met andere 'goden' (deels dus ook maatschappijmodellen) gaat vergelijken.

De profeet Mohammed - bijvoorbeeld - betekende in de geschiedenis bijvoorbeeld (punt 2:) de herinvoering van de offercultus en (punt 3:) de herinvoering van de slavernij der polygamie.

'God' is 'het niet afbeeldbare Volle Zijn'... maar wel persoonlijk aanspreekbaar... omdat mensen dat in alle culturen altijd nodig hebben gehad. 'Het Leven' heeft persoonlijkheid.

 

 

 

 

 

 

#108232

EricJans

 

@ Marc Huybrechts:

Ik ben er zelfs van overtuigd dat het de volksvreemdheid is die Wallonië in het collectivistische ideaal gedreven heeft: de Franse revolutie als 'eerste Fascisme'. 'Walen' hebben zelfs hun eigen taal ingeruild voor het Frans. Hun (nochtans 'Waalse) volkslied hebben zij in hun eigen taal niet erkend... maar de Franse versie van 'Le Chant de Wallons'. Dood jammer... zo je vrijheden vergooien!

 

#108234

Cogito

 

Ik weet niet of Waals zo'n andere taal was - 't was toch zeker Romaans en aan het Frans verwant?

#108235

traveller

 

@ Cogito

 

Waals was Germaans zoals Letzeburgs.

#108236

jvn1k

 

"Amerika had nooit de fenomenale natie kunnen worden die ze nu is als de 'Joe's' in de meerderheid waren geweest. Geen afschaffing van de slavernij, geen beslissende deelname in WWI en WWII, geen maanlanding."

 

Mike, ik had het wel over de God-slogans die ze daar te onpas gebruiken hee.   Of  zaten we zonder "in god we trust" op hun dollarbills nu onder Duitsch bewind, en waren ze naast de maan de geland?

#108237

LVB

 

Om te vermijden dat mensen de bewering in #108235 voor waar zouden aanzien: Waals is een Romaanse taal, met enkele elementen die ontleend zijn aan het Germaans. Bron: Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Walloon_language

Zoals alle langues d'oïl Romaanse dialecten zijn met Germaanse elementen.

Lëtzebürgisch daarentegen wordt geclassificeerd onder de Germaanse talen.

 

#108238

Anonymous

 

Doet me denken aan Vlott van Coveliers.

#108239

OutlawMike

 

Joe, wat betreft de oorlogen die de VS gevoerd heeft ben ik er vrij zeker van dat, voor de bevrijdingsoorlogen tenminste, christelijk gedachtengoed essentieel aan de basis lag voor de militaire deelname van de VS. Christendom is een anthropocentrische godsdienst en houdt zijn aanhangers voor dat zij geschapen zijn naar het evenbeeld van God. Onafgezien van het feit of men dit gelooft of niet, het heeft als belangrijke gevolg dat christenen de waarde voor het menselijk leven ingelepeld krijgen en doordrongen worden van het besef dat de Mens UNIEK is.

'Strong in the strenght of the Lord we who fight in the people's cause will never stop until that cause is won'

Franklin Delano Roosevelt. Notabene een kerel die zelf links was. Maar, zoals in Goldbergs boek 'Liberal Fascism' zo treffend aangetoond, links gedachtengoed muteert onder invloed van de bestaande socio-economische en culturele parameters die typisch zijn voor een gegeven staat. Dat is waarom de linkerzijde in de VS ontegensprekelijk beinvloed werd door het christelijk geinspireerd deisme van de Founding Fathers.Met Kerstmis 1968, toen de Apollo 8 rond de Maan draaide, citeerde de bemanning enkele lijnen uit het Boek Genesis die handelden over de drie eerste dagen der Schepping.

Betreffende de Maan meen ik dat het effect dat galvanizerend werkte gewoon competitiedrang was, ook al iets typisch Amerikaans. Het is maar na Gagarins vlucht dat het voor Kennedy plots prioriteit nr. 1 werd en het Congres eindelijk de nodige fondsen ter beschikking stelde. Maar ook hier kan je niet naast de invloed van het Christendom kijken. Buzz Aldrin, de tweede man op de maan, evoceerde zelfs het breken van het brood en het drinken van de wijn:

"In the radio blackout, I opened the little plastic packages which contained the bread and the wine. I poured the wine into the chalice our church had given me. In the one-sixth gravity of the moon, the wine slowly curled and gracefully came up the side of the cup. Then I read the Scripture:

 I am the vine, you are the branches. Whosoever abides in me will bring forth much fruit."Link: http://www.classicalastronomy.com/news/anmviewer.asp?a=316&z=21 

#108240

jvn1k

 

Mike, ik had het over slogans!  slogans!  ja?  

#108242

Pierre Saelen

 

@ Brecht

 

Wat betreft 1936, Lenin en het gebruik van de term racisme: Lenin lag in 1936 al lang als mummie opgebaard.
Lees eens http://penetrate.blogspot.com/2010/01/racist-word-invented-by-ussrs-leon.html waar Trotsky er van beticht wordt om dit woord te hebben gelanceerd (hat tip: Cogito).
In de commentaarsectie zal je echter zien dat Trotsky zijn mosterd gehaald heeft in Frankrijk (hat tip: Pieter Vandersteen) waar de auteur, Albert Maybon, te keer gaat tegen "les félibres" die hij beticht van irrealistische principes te koesteren, namelijk traditionalisme en racisme(zoekterm: racisme in mijn tweede hyperlink. Aan dit ene, verwijzende gebruik van het woord racisme te zien zou haar oorsprong nog ouder moeten zijn. )
(Je kan ook deze directe link gebruiken: http://www.archive.org/stream/larevueblanche29pariuoft/larevueblanche29pariuoft_djvu.txt Let op: die tekst werd blijkbaar gegenereerd door een scanner met letterherkenning, waardoor je soms moet gissen naar hoe het er werkelijk stond geschreven.)
Racisme en traditionalisme omdat die al te zeer vast houden aan de wortels van hun streek. Irrealistisch omdat "les félibres sociaux" die wilden gebruiken om daar sociale doelen en actie aan te koppelen in plaats van het louter bij een literair fenomeen te houden, zoals "les félibres" van de vorige generatie dit hadden gedaan.
Binnen de Franse natie waren "les félibres" blijkbaar vooral in de Provence actief. Hun houding stond in de weg van het ideaal van de Franse natie. Ze zijn in hun opzet mislukt omdat ze er niet in geslaagd zijn om aansluiting te krijgen met de gewone Provençaal en zijn sociale bekommernissen, iets waar de Vlaamse beweging wel in geslaagd is. Juist daardoor is de Vlaamse beweging meer geworden dan een louter culturele beweging.

Terug naar die Franse natie.
De Franse revolutie stond eerst positief tegenover de diverse culturen binnen het historische land Frankrijk, maar omdat die culturen in de weg stonden van de verspreiding en realisatie van de revolutionaire idealen, moesten die regionale culturen er uiteindelijk aan geloven. Meer hierover in mijn reactie http://lvb.net/item/8847#102420
Daarmee raken we de kern van de ontwikkelingen van de Franse Revolutie: oorspronkelijk een revolte van onderuit verwerd ze al vlug tot iets waarbij men van bovenaf hervormingen wou opleggen, desnoods tegen een onwillige bevolking in. Onwillig, omdat die bevolking te veel aan haar oude beginselen, waarden en tradities bleef vastklampen (conservatief) en daardoor niet inzag hoe goed hun bestuurders het wel met hen voor hadden. In die zin sloot de Franse Revolutie naadloos aan bij het Verlicht Despotisme uit Centraal-Europa. Alleen zag de Franse Revolutie zich genoodzaakt om in de overtreffende trap te hervormen, kwestie van zo zichzelf als revolutie te kunnen bestendigen.
Het Europees continentale liberalisme past in die visie: het vasthouden aan kerk, gilde, streekgebonden autonomie en cultuur werden beschouwd als hindernissen voor de ontplooiing van het individu én bijgevolg van de natie. De natie was het historische vormgegeven land ontdaan van al haar lokale schakeringen waarin het individu zijn volste ontplooiing zou vinden. Om het individu te bevrijden werd het individu er beroofd van heel wat van zijn concentrische cirkels die als schokdemper hadden gediend in zijn relatie tot de staat, waardoor de staat totalitairder kon worden dan ooit te voren.
Zoals zowel Brecht als Traveller hebben aangeven: zo'n abstracte, lege doos kan je niet tot patriot maken, want daar kan je niet van houden.
In die zin gaat deze variant van het liberalisme goed tesamen met het socialisme: beiden beschouwen de staat als instrument tot vrijmaking, bij de liberalen van het individu, bij de socialisten zogezegd van de arbeidersklasse, maar hoe dan ook een instrument tot top down hervormingen. Zie Verhofstadt en hoe hij bijvoorbeeld het vreemdelingenstemrecht door de strot van de Vlamingen heeft geramd: "De conservatieve Vlaming wil niet inzien hoe goed dit voor hem is. Wel, ik zal het hem doen ondervinden en op termijn zal hij het wel inzien. Idem met de Europese Grondwet - a.k.a. Verdrag van Lissabon, enzovoort."
Een dergelijke variant van het liberalisme mondt onvermijdelijk uit in een staatsnationalisme. De staat is dan het instrument om de natie en haar bevolking om te vormen tot het beeld dat haar verlichte leiders voor hen en hun natie voor ogen hebben.

Geef mij dan maar de liberale variant die wel verzoenbaar is met evoluerende tradities, instellingen, regionale culturele verschillen, fierheid en gemeenschapszin (Brecht's concentrische cirkels). En dan kijk ik naar de Angelsaksische variant. Ook daar kan je een staat, een natie, hervormen, maar dan wel veeleer van onderen uit naar boven dan omgekeerd en bijgevolg moet je wel de weg der geleidelijkheid bewandelen. Het is er vooral via privé-initiatief, zowel commercieel als niet commercieel, dat je er de geesten gaandeweg omsmeedt en verandering realiseert en veel minder via de partijpolitieke strijd.
Vlaanderen met haar traditie van een sterk lokaal verenigingsleven en van plantrekkerij past veeleer bij deze Angelsaksische, niet-instrumentalistische liberale variant of liberaal nationalisme zoals Brecht die noemt.
Het wordt misschien tijd dat we ons verzelfstandigingsstreven naar de buitenwereld toe verkopen als "A British Revolt", want wij Vlamingen zijn "the Britons of the Continent".  "We, Britons" of "We, Flemish Britons"
OK, dit is hier wat hyperbolisch taalgebruik, maar daarmee geven we heel duidelijk aan in welk soort liberalisme we ons terugvinden en van welke politieke visies we ons distantiëren: instrumentalistisch liberalisme of staatsnationalisme, socialisme, maar even goed tegen de karikatuur van een stelletje conservatieven waarbij conservatisme gelijkgesteld wordt met verstard zijn en krampachtig vasthouden aan of teruggrijpen naar een mythisch verleden.

Strikt genomen is het nog niet zo gek om ons als "Flemish Britons" te omschrijven. Bekijk even hoe dat verschillende Vlaamse emigratiegolven Engeland en bij uitbreiding Amerika hebben beïnvloed en mee vorm gegeven tot wat die nu zijn. (Zie de reeks van blogposts van The Flemish American, David Baeckelandt" op zijn blog http://flemishamerican.blogspo... en op The Brussels Journal https://www.brusselsjournal.co... onder de titel " The Flemish Influence on the American Pilgrims") Daarnaast heeft ook Engeland Vlaanderen beïnvloed dankzij de eeuwenoude handelsbanden.
"Hola, wacht even: die banden met Engeland stonden eeuwenlang op een laag pitje." Klopt, maar vooral na WO2 werden die duchtig hernieuwd en deze keer met heel de Angelsaksische wereld.
Ja, maar, wat met Frankrijk? We hebben misschien wel acht eeuwen lang Franstalige Vlamingen gehad en de banden met Frankrijk werden nooit zo verstoord als die met Engeland. Klopt, ikzelf ben, correctie: was er zo eentje.
Het verschil is dat Vlaanderen Frankrijk nooit op dezelfde wijze heeft beïnvloed als dat het Engeland sociaal en politiek heeft beïnvloed. Met Frankrijk is er niet bepaald sprake van een elkaar bevruchtende wisselwerking. Van oudsher zag Frankrijk Vlaanderen als potentieel wingewest en in te lijven gebied. Frankrijk stond nooit zo open en ontvankelijk voor de Vlaamse cultuur of voor het gedachtengoed dat in Vlaanderen leefde, als dat in Engeland het geval was, terwijl Frankrijk bijvoorbeeld wel heel open en ontvankelijk was voor de Italiaanse cultuur.
Trouwens ook Engeland heeft sterke interactie met Frankrijk gehad, zie de vele Franse woorden in de Engelse taal. Dat was niet enkel een gevolg van Willem de Veroveraar of de honderdjarige oorlog. Ook de latere culturele en economische ontplooiing van Frankrijk revolutie speelde daarbij een rol. Dit gelt ook voor de vele émigrés zowel na de herroeping van het Edict van Nantes als tijdens de terreur in de beginjaren van de Franse Revolutie.
Het verschil zit hem in het feit dat de Frans-Britse interactie er niet toe heeft geleid dat de Britten het Franse maatschappelijke en politieke ideaal van een centralistische en instrumentalistische overheid hebben overgenomen en dat de Fransen de Angelsaksische variant van het liberalisme zich niet hebben eigen gemaakt, terwijl die wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding er wel was tussen Vlaanderen en Engeland.

Toegegeven, de Vlaamse overheid lijdt vaak aan de Franse ziekte en idem voor de Europese overheid. Brecht heeft dan ook overschot van gelijk wanneer hij stelt dat we een politieke theorie nodig hebben om de Republiek Vlaanderen op te baseren en dat het liberaal nationalisme daartoe geëigend is, want via Engeland en de VS keren we voor een stuk terug naar onze eigen politieke wortels en verhinderen we dat in een onafhankelijk Vlaanderen met de Belgische en Europese ziekte behept zouden blijven.

#108244

jvn1k

 

ik heb veel tijd zat deze zomer.  Wat zal ik lezen: Marienbad My Love (Mark Leach) of #108242  (Pierre Saelen)?

#108246

traveller

 

@ LVB

 

Je hebt gelijk, sorry, mijn geheugen liet me in de steek.

#108260

EricJans

 

Het blijktis niet mogelijk de term 'God' neutraal te analyseren. Godgelovigen zien het het woord 'God' als 'een religieus begrip', zoals agnosten en/of atheïsten het eveneens duiden als 'een religieus begrip'.
Opmerkelijk... als Bijbellerzer stel ik vast dat de Bijbelse literatuur de term 'God' net als een a-religieus begrip ziet en zodoende 'Christus' als de beëindiger van religie en religiositeit.

Dat onbegrip en die misvatting maakt ieder werkelijk gesprek hierover haast onmogelijk en uitgesloten.

#108261

Johan Vandepopuliere

 

@Joe: anderzijds, als je maar één zin schrijft, kan je je wel de moeite getroosten kromspraak te vermijden. Of heb je daarvoor te weinig tijd nuchter?

#108263

jvn1k

 

Kun jij dan eens even verduidelijken wat je krom vindt, mr vandepoepeloere?

#108463

Johan Vandepopuliere

 

@Joe: het staat er al, in een spottende omkering.

#108354

EricJans

 

Het heeft lang geduurd en bloed zweet en tranen gekost om één liberaal tot verstand te brengen. Het is overigens nog veel eenvoudiger dan hij het hier beschrijft. nationalisme zal niet altijd de schoonheidsprijs van het humanisme kunnen verdienen... onze Waalse en ook Franse zuiderburen zijn 10 keer nationalistischerdan wij... en dus kunnen we ons als Vlamingen geen Guy Verafstoot permitteren als we onze cultuur willen laten overleven. Veel moeilijker hoeft heel die uitleg niet te zijn.
Maar onze onnozele liberalen willen dat al jaren niet gezegd en vastgesteld hebben.

#108445

Brecht Arnaert

 

@ Johan Vandepopuliere: uw vormelijke kritieken worden geapprecieerd. Het zijn dan ook de enige.

@ Traveller: er bestaan wel degelijk twee vormen van nationalisme: de vrije associatie van individuen om een politiek establishment van zich af te werpen, en de ondrukking van vrije individuen door een politiek establishment. Het eerste noemen we bevrijdingsnationalisme, het tweede staatsnationalisme. Dé moeilijkheid echter is om bevrijdingsnationalisme niet te laten overslaan in een eigen staatsnationalisme, eens het collectivistische politieke juk van ons afgeworpen is. Ik meen hier in mijn tekst genoeg nuance over te hebben verzorgd.

@ Marc Huybrechts: de invulling van de betekenis van "God Bless America" die je hier naar voren brengt is nieuw voor mij, maar wel interessant. Als het werkelijk zo is dat men met de aanduiding "God" vooral niet-Staat bedoelde, dan is dat werkelijk een belangrijk inzicht. Daarmee kun je de Bible Belters gaan bestrijden die God-given nu voor zowat alles gebruiken, zelfs de immorele buitenlandpolitiek van de states.

@ Pierre: je correctie is terecht! Het was inderdaad Trotsky en niet Lenin die de term voor het eerst gebruikte in de Russische context. Ik had ooit eens een artikel daarover gelezen (inderdaad de eerste link die je citeerde), maar niet de moeite genomen om nog verder op onderzoek uit te gaan. Dat het woord echter terug te voeren valt tot een Fransman. Je noemt de naam van Albert Maybon, en ik zie dat hij in 1925 een werk geschreven heeft.

We zouden dit eigenlijk eens tot op de bodem moeten uitzoeken. Mijn voorlopige intuïtie is dat racisme eigenlijk een anti-concept is, in de betekenis die Ayn Rand aan die term gegeven heeft: "Een anti-concept is een onnodige en rationeel onbruikbare term, ontworpen om een ander, legitiem concept te vervangen en te vernietigen." (http://aynrandlexicon.com/lexi...) Ik denk dat het concept dat door de term racisme vernietigd moet worden, de term gemeenschapsgevoel is, het gevoel dat je gemeenschap vormt met mensen die je waarden delen. Maar zoals gezegd: dat moeten we eens uitzoeken.

 

#108448

LVB

 

@Brecht Arnaert: "de immorele buitenlandpolitiek van de States".

Als objectivist en aanhanger van Ayn Rand zal je de moraliteit van die politiek uiteraard beoordelen vanuit het oogpunt van het welbegrepen eigenbelang van de VS.

Uiteraard zal je die buitenlandse politiek ook beoordelen vanuit haar werkelijke motieven, en niet vanuit de motieven die af en toe voor de galerij (figuurlijk, maar ook letterlijk als het over VN-goedkeuring gaat) worden verkondigd.

Indien de interventie in Libië bijvoorbeeld werkelijk omwille van louter humanitaire doeleinden gebeurt, dan zou ze vanuit objectivistisch perspectief immoreel zijn, en een verraad van de Amerikaanse overheid tegenover de Amerikaanse belastingbetalende burgers.  Indien er echter een grote factor van Amerikaans welbegrepen eigenbelang mee gepaard gaat (imago/goodwill/economie/veiligheid/geostrategie), dan valt deze interventie vanuit objectivistisch standpunt te verantwoorden.

Ik ben er niet van overtuigd dat het isolationistische standpunt van paleoconservatieven en paleolibertariërs (waar de objectivisten niet toe behoren) beter het welbegrepen eigenbelang dient dan het interventionistische standpunt van de neoconservatieven.

De teksten van de objectist Yaron Brook vormen in dit verband wellicht een interessant studieobject: http://www.yaronbrook.com/lectures.html . Waarbij het nog maar de vraag is of zijn stelling dat de VS-neoconservatieven overal in de wereld democratie willen brengen, en dit "zomaar", dus zonder het Amerikaanse welbegrepen eigenbelang voor ogen te houden, correct is.  Veel van deze discussies komen uiteindelijk neer op "what if" scenario's.

#108457

OutlawMike

 

Arnaert schat ik als een late twintiger, prille dertiger in. Hetgeen betekent dat hij nog ongeveer een decennium heeft om de zaken op een rijtje te zetten en tot ernstige uitspraken te komen.

#108461

Marc Huybrechts

 

@ Arnaert

Tenzij u die al-te-simplistische affirmatie ("immorele buitenlandpolitiek van de States") zou willen verduidelijken, althans een beetje, ga ik mijn opinie omtrent uw denken moeten herzien.   Iedereen kan daar eender wat in lezen, en velen zullen dat ook doen.   Ze getuigt alleszins niet van enige nuance, noch van veel gezond verstand, omtrent zowel de aard van een democratisch bestel als van de geopolitieke realiteit.  

De reactie van LVB levert al veel voer voor nadenken daaromtrent.  

#108462

Johan Vandepopuliere

 

Beste Brecht Arnaert,

Ik zal mijn inhoudelijke kritiek geven op uw epistel, maar het is een vergissing te denken dat bij een essay de vorm en de inhoud los staan van elkaar. Het "vormelijk" probleem met uw essay is niet zozeer dat het te lang is, maar wel dat het in herhaling valt en aan helderheid inboet door pamflettaire uitvallen. Als ik de essentie uit uw betoog haal, vind ik het zelfs erg interessant, maar u had mij daarbij kunnen helpen. Hier gaan we:

Alinea 1 is een perfecte inleiding.

Alinea 2 en 3 halen echter uit bloemrijk naar personen en hinderen de overgang naar

... alinea 4, waar uw centrale stelling de aanhef vervolledigt: u legt uit waarom het voor een liberaal momenteel de beste keuze is om mee te stappen in de Vlaams nationalistische beweging. U geeft daarmee gestalte aan bijvoorbeeld het stemgedrag van LVB. 

Tot aan alinea 11 is het betoog helder: u legt onder meer uit dat u geen doctrinaire nationalist of "chauvinist" bent. Het zou zelfs een conclusie kunnen zijn.

In alinea 22 bedient u mij van diepere argumentatie, namelijk waaróm de zin voor liberaal denken en handelen samenvalt met de Vlaamse cultuur en natie. Omdat het zo'n mooie alinea is, haal ik ze nog eens aan:

"Het is tijd dat de Vlaamse liberalen inzien dat je een Peruviaan uit Lima niet zomaar kunt wisselen met een Vlaming uit Oostende.  Dat een culturele identiteit iets is dat spontaan van onderuit groeit, en dat je die niet zomaar kunt wegdenken. Dat een collectivistische ideologie altijd van bovenaf opgelegd, afgedwongen, in de strot geramd wordt. Dat culturele identiteit dus net een waarborg is van de civiele maatschappij tegen dat soort staatsdwang. Daarom kan socialisme niet tegen cultuur. De-culturalisering is een eerste voorwaarde voor collectivisering. Pas wanneer mensen niet meer weten wie ze zijn, kun je er alles mee doen wat je wil."

Ik denk dat die alinea heel veel progressieven aan het denken zou kunnen zetten over hoe "fout" nationalisme werkelijk is, en hoe "goed" socialisme is.

Tussen 11 en 22 haalt u er het nationaalsocialisme en het marxisme bij. In een analyse van de diverse wereldbeschouwingen mag men best ambitieus zijn, maar in dit geval verliest ik, uw lezer, de draad van uw essay.

In 23 en 24 krijgt uw weerzin voor de gebroeders Verhofstadt weer de overhand. Uw essay verandert daardoor opnieuw in een pamflet: uw analyse en uw oprechte emotie verliezen beide kracht door die juxtapositie.

Vanaf 25 reikt u oplossingen aan, maar die verzinken in de herhalingen van uw centrale stelling.

De twee slotalinea's vormen dan weer een krachtige conclusie, een goed essay waardig.

Dit bedoelde ik met de schampere opmerking dat na de stream of consciousness, hoe oprecht en verstandig ook, duchtig schrapwerk nodig is. Ik ben zeker niet vrij van dergelijke overmaat. Schrijven blijft een uitdaging.

Met vriendelijke groet

#108465

traveller

 

@ Brecht Arnaert

 

Ik ben niet akkoord, staatsnationalisme is marxistisch sinds het door de staat wordt gedicteerd.

Een nationalist is anti-marxistisch sinds de nationalist zijn volk wil bevrijden uit een ongepaste beperkende bestaande staatsstructuur.

Een beperkende staatsstructuur wegwerken om er een andere, even beperkend, voor in de plaats te zetten is een misbruik van het woord nationalisme.

Ik weet wel dat het steeds zo wordt voorgesteld om het nazisme telkens weer boven te halen, maar waarom moeten we daar aan meewerken?

#108486

Pierre Saelen

 

@ Brecht

Het artikel van Maybon waar ik naar verwijs, werd in september-december 1902 in "tome" XXIX gepubliceerd. Zie bijna helemaal onderaan.

Wat betreft je intuïtie: Maybon schrijft: "Il ne m'appartient pas de refaire ici le procès du racisme et du traditionalisme" kort na dit zinnetje: "Et Mistral lui-même, leur
grand Mistral, qui professe aussi le respect des traditions et le culte de
la race."
Nog enkele verwijzingen naar "ras" hogerop in zijn artikel: "Sur quoi, en effet, repose le Félibrige d'action ? sur quelles théories générales échafaude-t-il le monument de son ignorance? Ce félibrige met à son origines les grandes idées de race et de tradition. Ces 
mots reviennent dans tous les discours de ces puérils théoriciens. Faire refleurir la beauté de la race, travaillera l'épanouissement de la race, voilà les expressions les plus simples (car ils sont d'ordinaires plus emphatiques) qui leur viennent sans cesse à la bouche... Baser une action sociale sur ces entités, race, traditions, quelle folie
n'est-ce pas?"
"[Mistral]: 'Mais je n'ai pas de conseils à donner; jai suivi mon instinct de race et mon 
amour de la terre.'
Voici une de ses bonnes phrases d'apôtre ; « Cherchons la liberté dans les lois de la 
nature et le génie de notre race : aimons la nature où s'est manifestée notre race pour y
trouver la liberté. » 
...Je me souviens qu'un félibre social disait avec un étonnement non joué à l'un de ses amis: « Comment ? Tu lis Karl Marx ? Quelle idée saugrenue ! » Ils sont tous ignorants comme des carpes des éléments de la science économique... Ils riraient — mais la connaissent-ils seulement? — de la conception matérialiste de l'histoire qui donne à l'évolution des sociétés une raison d'être réelle au lieu de principes métaphysiques...
Et, par ces traits, ne ressemblent-ils pas aux théoriciens du nationalisme? Est-ce que les écrivains de l' Action française, jaloux de fonder philosophiquement leur misérable doctrine purement politique, ne regardent pas les idées de race et de tradition comme le substraction (woord correct verbeterd?) du nationalisme et du monarchisme ?"
Maybon is dus duidelijk beïnvloed door Marx en fulmineert eigenlijk in dit artikel tegen fans van een soort Provençaalse Gezelle die het literaire herstel van hun taal en tradities willen koppelen aan sociale actie, iets wat een aanhanger van "Proletariërs aller landen verenig u" natuurlijk niet kan snappen en afdoet als wetenschappelijke onzin, net zoals hij zich niet kan terugvinden in het nationalisme van de aanhangers van l'Action française. 

De conclusie in mijn vorige post was dus wat voorbarig: het kan heel goed zijn dat Maybon de eerste was om de term racisme te gebruiken als korte verwijzing naar "le culte de la race" zoals Mistral die voorstond. We hebben momenteel het raden naar wat dat laatste ook moge zijn geweest - niet noodzakelijk datgene wat we er sinds Hitler onder verstaan. Het reeds gevoerde "procès du racisme et du traditionalisme" zou dan verwijzen naar oudere kritieken op de ideeën van Mistral en eventueel andere félibres van de oude stempel. "Racisme en traditionalisme" als contrast voor de artificiële eenheidsworst van een Franse natie die hen al een eeuw lang werd opgedrongen en waarbij het gemeenschapsgevoel in de verdrukking kwam?

Inderdaad iets om samen nog eens verder uit te zoeken.  

#108488

Leo Norekens

 

Tussen haakjes: wie zich - zoals ik - zou afvragen waar Pierre Saelen het over heeft met zijn "félibres", kan hier terecht. De Félibrige was blijkbaar een 19de-eeuwse literaire school die het gebruik van het Provencaals en bij uitbreiding de langues d'oc wilde bevorderen. Pierre vergelijkt de stichter en centrale figuur Frédéric Mistral hier treffend met Guido Gezelle (al ontbrak bij de Provencalen elke religieuze motivering).
Te oordelen naar de portretten van de belangrijkste Félibres was het ook een soort snorrenclub, maar dat zou wel eens irrelevant kunnen zijn.
Enfin, we surfen om te leren...

#108489

traveller

 

@ Brecht Arnaert

 

In Belgie zitten we al in een artificieel Belgisch staatsnationalisme en het is puur bourgeois marxistisch geworden met een dirigistische, kapotte, elite vandaag.

Dat staat dus mijlen ver van het Vlaams nationalisme en is in de verste verte geen echt nationalisme maar een opgelegde, onwerkbare, staatsvorm.

#108494

Pierre Saelen

 

Bedankt Leo
Ik heb even doorgeklikt op de naam Frédéric Mistral en vond er dit interessante zinnetje: "Pour Mistral, le mot « race » désigne un « peuple lié par la langue, enraciné dans un pays et dans une histoire »."
In die betekenis wil ik graag voor racist doorgaan, maar dan een liberale racist. Ah nee, Brecht noemt zo iemand een liberaal nationalist, terwijl nationalist zowel voor Mistral als Maybon eerder iemand is die een bestaand land ongeacht haar veelheid aan "rassen" of volkeren of kulturen tot een eenheidsworst herleidt en als zodanig verheerlijkt, iets waar zowel Mistral als Maybon tegen zijn. Maybon, omdat die eenheidsworst nog een te kleine eenheidsworst is.

#108495

Pierre Saelen

 

Nog een verschil met Gezelle is dat Mistral in 1904 (dus twee jaar na de kritiek van Maybon) met de Nobelprijs literatuur werd gelauwerd, maar dan een die hij met een Spanjaard moest delen. http://fr.wikipedia.org/wiki/Frédéric_Mistral#Biographie

#108496

traveller

 

@ Pierre Saelen

 

Die Mistral uitdrukking betreffende racisme is toch logisch, ik ben er ook mee akkoord voor zoiets uitgemaakt te worden.

#108506

Pierre Saelen

 

@ Traveller

Anno 2011 klinkt deze opvatting uit de tweede helft van de negentiende eeuw verrassend modern. Let eens op het ontbreken van enige verwijzing naar "lien du sang".

#108509

fcal1

 

'Ras' betekende voor WO1 meestal volk, natie, stam, geslacht of familie. Dit is nog steeds een Angel-Saksisch gebruik. Doch werden hiermee soms ook uiterlijke kenmerken geassocieerd van het voorkomen, het bestaan en de cultuur van deze groepen. In hoofdzaak was het desondanks bedoeld als een neutrale quasi wetenschappelijke benadering om net als in de fauna en flora bepaalde verschijningsvormen van de menselijke soort in haar complexiteit te omschrijven. Daarom definiëren wetenschappers ‘ras’ eerder als een groep, die zich door erfelijke eigenschappen onderscheidt van andere groepen

Na WO2 heeft de terminologie onder invloed van het communisme (Stalin), die wilde verhinderen dat zijn jacht op en uitroeiing van de 'rijke' koelakken (grootteorde 10 miljoen) gelijk gesteld kon worden met dezelfde activiteit van de Duitse Nationaal-Socialisten van en op de 'rijke' Joden (grootteorde 6 miljoen) geleid tot een typische omschrijving, waarbij ook juist de erfelijke raskenmerken werden benadrukt. Deze tactiek had het verhoopte effect.

Daarna werd door de politieke correctheid (70-er en 80-er jaren) op basis van het voorgaande succes, het begrip opgerekt tot de cultuur en de godsdienst van de allerlei groepen, hetgeen uiteindelijk leidde tot de invoering van de zogenaamde 'anti-racisme'-wetten en nog later tot de 'anti-discriminatie'-wetten en een daarbij horende 'inquisitie', waarbij de vrijheid van meningsuiting beperkt werd.

Men doet er goed aan bij het kennis nemen met de vroegere literatuur hiermee rekening te houden.

#111162

ISAAK

 

 

Turkije in de Europese Unie! INGEZONDEN:  Burgerjournalist Isaak C.

 

Nu zijn de EU subsidies aan Turkije weer verhoogd alsof  ’Griekse toestanden’ nog niet genoeg zijn. Turken liggen in een deuk, ze zitten nog niet eens in de EU en krijgen het nu al bij bakken binnen.

Een land dat Europa wil islamiseren (daar hebben de leiders van Turkije nooit een geheim van gemaakt. Het land dat symbool staat voor alles wat er mis is in de Arabische landen. Dat een land welke de meeste Europeanen haten, toch nu al miljarden heeft gekregen om zich voor te bereiden tot toetreding is echt de druppel die de emmer doet overlopen.

Er vloeit vanuit de zwaar gesubsidieerde Turkse enclaves in ons land al zeer veel kapitaal naar Turkije. Sturen we al niet veel geld in vorm van kinderbijslag uitkeringen voor kinderen die niet bestaan of van familie zijn en wat te denken van uitkering nooit gewerkt toch pensioen. Maar kennelijk is het nooit genoeg. Turkije leeft van subsidies en dat is de enige reden waarom het land bij de EU wil. Turkije slokt nog meer miljarden van Europese unie.

Ten eerste, het onderhouden van miljoenen Turken die ook op hun 40ste met pensioen gaan is onhaalbaar; Turken zijn te lui om te werken en te veeleisend, als ze binnen zijn, mogen de bouwbedrijven alleen gevangenissen en moskeen bouwen tot de laatste vierkante meter van Nederland ook beton wordt, zodra Turken de Europeanen in hun greep hebben, treedt de stagnatie meteen in. Stop geen belasting centen in deze bodemloze put. Stel je voor, Turkije met 80 miljoen inwoners als een parasitaire land, nog groter dan Duitsland en Frankrijk, hoe zal dat gaan met de stemverhoudingen?

Ten tweede leidt een Turks lidmaatschap van de EU tot nog meer ongecontroleerde massa-immigratie naar West-Europa en zou Turkije binnen niet al te lange tijd het grootste aantal inwoners van de Europese Unie hebben. Met nog miljoenen Moslims uit omringende landen die via corrupte Turkije als Turk naar west Europa doorgesluisd zullen worden, wordt  EU compleet onbestuurbaar. Dat zou betekenen dat Turkije ook de meeste Europarlementariërs mag aanleveren.

Gelet op de verschrikkelijke realiteit dat steeds meer EG-wetgeving de lidstaten, waaronder Nederland wordt opgelegd, zou dat betekenen dat de Turken meer invloed krijgen op Nederlandse wetgeving dan de Nederlanders zelf, omdat ze ook van binnenuit al een goed georganiseerde vijfde colonne kunnen mobiliseren. Rond jaren 2025 á 2030,  in Nederland groeiende Turken zouden in Nederlandse parlement circa 40 turken hebben als een aparte Turkse groep, verwachten de Turkse autoriteiten. Niet alleen in Nederlandse parlement maar ook in alle EU landen zouden de binnengedrongen Turken een van binnenuit heel grote groep kunnen creëren zodanig in totaliteit met Turkije samen verwachte dominantie realiteit wordt...Turkse fundi's willen lid worden bij een maatschappij die ze zeker weten dat het  alleen op deze manier vernietigd kan worden. Turken hebben altijd 2 nationaliteiten om EU politicus/ambtenaren te manipuleren om van tijd te winnen. Op die manier hebben ze er voor gezorgd dat jongeren voor militaire dienst in Turkije moeten gaan. Er ontstaat op deze manier een soort speciaal opgeleide/geïndoctrineerde anti-Nederlandse massa binnen Nederland. Als moslimleider Erdogan op zijn fluitje blaast staan er straks miljoenen Turken in de houding om Nederland te elimineren. Ze hebben tot nu toe circa 12 miljoen turken verplaatst naar EU landen.

In Nederland willen ze aanvankelijk een aaneengesloten gebied creëren rondom Haarlem, Beverwijk, Amsterdam en Zaanstad. Verder bijna alle Nederlandse gemeenten hebben Turkse koloniën die heel snel groeien, Turks sprekende wijken breiden zich verder uit tot de omringende dorpen: moskee minaretten, hallal winkeltjes, islam scholen expanderen als paddenstoelen. Er wordt overal gebouwd, natuurgebieden worden verwoest om meer broedplaatsen klaar te zetten voor de volgende ronde.

Brutale woningbouw verenigingen die alleen geld willen zien, brengen nu hele natuurbalans in gevaar! Groen wordt omgezet in beton, beschaving wordt omgezet in een soort middeleeuwse barbarij, leefgebied van andere dieren wordt steeds kleiner omdat moslimbevolking met zijn huidige voortplanting geen grenzen kent. In Rotterdam en Amsterdam zijn er enkele moslim families die nu zelfs hele straat kunnen bevolken, het is een kettingreactie die niet meer bestreden kan worden binnen Nederland. Een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12  kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige.

Moslimleider Erdogan roept ook de Turkse vrouwen die in Nederland  wonen op voor nog meer geboortes, “..we hebben nu overal [bedoelt hij ook in Europa] een jongere bevolking, dit is de beste wapen” zegt hij, “net als in die tijd van de Byzantijnen, wij hebben toen ook op deze manier gewonnen..”. Voor hem, zijn deze Moslim vrouwen niets anders dan de ratten van een ultieme rattenfokkerij!

Ten derde, is de lidmaatschap van Turkije hoofdzakelijk door de Amerikanen opgedrongen. VS zetten EU landen onder druk om Turkije binnen te slepen. Obama administratie manipuleert  allerlei top ambtenaren van EU landen. Amerikaanse beleidmakkers brengen nu ook hele Europa in gevaar. Huidige beleidmakkers van VS zijn corrupt; zie hun werk in Afghanistan en Irak. Geen enkele problemen is opgelost, het is alleen erger geworden…

In Irak hebben ze fundamentalistische molla’s, zie Muktada al Sadr. In Afghanistan zitten ze na 10 jaar weer met hun lieve Taliban. In Saudie Arabie staan ze achter een dictatuur van de eerste orde. Iran is nog steeds een neofeodalistische dictatuur. Potentiële gevaar vanuit Pakistan en Turkije is alleen meer geworden. Dit beleid is totaal inconsistent. In Libië bombardeert Navo éné dictatuur terwijl de baas van de Navo achter een andere dictator staat die nog erger is! Saudi Arabia is de kern van hele dictatoriale Islamitische stelsel.

Al die islamitische landen zijn verbonden met deze dictatuur. Amerikanen kunnen beter een nieuwe beleid ontwikkelen dat ze wel de vertrouwen van onderdrukte volkeren  krijgen. Juiste beleid van Irak zou kunnen zijn dat Sunniten, Siiten en Koerden eigen gebied krijgen. Geschiedenis bewijst dat deze 3 volkeren, zonder dictatuur nooit één gemeenschappelijke land kunnen vormen, het kan alleen met de geweld…Obama wilt terugtrekken maar zonder de oplossing: hele kwaad, namelijk weer hetzelfde “grote Irak” behouden en terugtrekken is een grote fout! Koerden hebben eigen taal en cultuur die totaal anders is dan de Arabische taal en cultuur.

Waarom geen onafhankelijke Koerdistan? Terwijl een vrije Koerdistan met die andere delen die bezet zijn door Turkije, Iran en Syrië, een belangrijke garantie is voor de westerse volkeren. Tegengestelde culturen met geweld aan elkaar plakken en grote Irak, grote Turkije, grote Libië, grote Afghanistan enz. enz..creeren  roept elke keer nog meer problemen. 20 miljoen  Koerden in Turkije worden nog steeds onderdrukt, Navo lid Turkije opereert met half miljoen soldaten tegen de Koerden, met  Navo wapens en gelijktijdig wilt lid worden bij EU. Behouden van zo’n grote Turkije met oneindig lang oorlog is een grote  waanzin.

Afghanistan bestaat uit hoofdzakelijk 4 grote volkeren die allemaal eigen taal en cultuur hebben. Wie heeft gezegd dat  volkeren als Pashtu’s en  Farsi’s voor altijd één grote Afghanistan moeten vormen. Obama´s  administratie maakt hier ook een fout; 10 jaar vechten en nu zonder oplossing terugtrekken.! Zoveel tegengestelde culturen met geweld aan elkaar plakken en dit als “land  Afghanistan” noemen lost het probleem niet. Volkeren die hier leven hebben recht op de zelfbeschikking, ze moeten gewoon vrije land worden, dus opdeling is de enige oplossing. Huidige Karzai kliek leeft van VN hulp en heroïne handel.

Dat NAVO nu ook voor de heroïne handelaars werkt is een schande. Het kon ook niet anders, zonder geweld is hun boel meteen uit elkaar, je moet altijd een dictatuur hebben en die zijn meestal crimineel. Welke dictatuur dan ook hebben ze een versie van islamitische ideologie nodig. Obama administratie omtrent Turkse probleem is weer nep: boekhoudkundig is gerommeld met de Turkse economie. 10 jaar geleden bankroet en nu opeens een super economie! Miljoenen mensen willen weg uit een land die opeens super economie krijgt? Waarom is de massale migratie van de Turken naar EU landen nog niet gestopt? Net als toen Griekenland, moesten ze ook met de cijfers van Turkije spelen. EU leiders samen met de mislukkelingen van VS willen hoe dan ook Turkije binnensmokkelen.

Via verdoezeling van de feiten willen ze bevolking laten overtuigen dat Turkije inderdaad rijp wordt voor de lidmaatschappij! Realiteit is dat Turkije nog niet hervormd is, sterker nog, zijn er schijn activiteiten van allerlei machten met tijdelijk gepompte olie miljarden onder andere van Iranse en Saudische machthebbers die grote belangen hebben als Turkije binnendringt. Veel moslimlanden willen EU via Turkije als hun afvalputje gebruiken.

Turkije heeft nog steeds 3 grote legers: Turkije heeft  4. grootste leger na China, VS en Rusland. Officiële leger telt meer dan 1 miljoen mensen en willen ze deze niet hervormen, islamisering van deze leger door de AKP  is geen hervorming! Naast 85 000 dorpwachters (paramilitaire moordenaars) en 400 000 soldaten die in noord-Koerdistan gestationeerd zijn, hebben ze ook een religieuze leger van circa 98 000 moslim fundamentalisten die grotendeels zich met de West Europa bezighoudt. Noord Cyprus is nog steeds bezet.

Turkije is alleen maar sterker geworden, omdat ze steeds meer subsidies van EU slikken, en hun uitstoot continue naar EU landen verplaatsen om nog meer geldstroom richting Turkije te realiseren. Er wordt hier meer geld uigegeven om snel groeiende criminele jeugd te onderhouden. Turkse criminelen worden verplaatst naar EU landen en Turkije investeert minder in de gevangenissen, terwijl Nederland steeds meer investeert in hun “producten”: meer personeel voor de gevangenissen, zoveel ambtenaren die moslim jongeren moeten begeleiden, al die projecten kosten kapitaal en Turkije met een slimme zet besteedt dit allemaal aan domme Nederland uit.

Terwijl ze kunnen genieten van ons vrijheid in Nederland en ons subsidiegeld voor hun activiteiten en moskeeën, de Koerden hebben nog geen rechten daar, een deel van Cyprus is nog steeds bezet en Armeense genocide is nog niet herkend. De onderdrukking van de Koerden en de restanten van Christenen gaat gewoon door. Subsidie geven aan zo’n land is waanzin!

 

ISLAMITISCHE SLAGERIJEN

 

Voor  Turken en Marokkanen zijn de Islamitische slagerijen en hoofddoeken heel belangrijk: Moslims starten een winkeltje en hangen ze meteen een grote bord met de "islamitische slagerij", alsof hele wijk gaat feesten voor hun halal genoemde vlees. Dit doen ze ook in de wijken waar nog steeds Nederlanders in meerderheid zijn! Moslims weten instinctief dat ze met dit soort acties meer Nederlanders kunnen verdrijven. Een grote "halal" bord, een analfabete, asociale hoofddoek vrouw is een super wapen geworden. Moslims sturen een hoofddoekvrouw naar een nieuwe wijk als een soort arme woningzoekende en even later zien we overal "te koop" borden staan. Nederlanders vluchten uit hun wijken weer en komen er nog meer straten en wijken onder hun controle.

De Dierenpartij wilde geen barbaarse slachting van de dieren, maar in de grote politieke partijen geïnfiltreerde Turken en Marokkanen kwamen meteen in actie, Moslims willen alle dieren op een gewelddadige manier doden en noemen ze hun barbarse actie een belangrijke “godsdienstige plicht”.

Rituele slacht stamt uit een tijd en ruimte die ver van ons verwijderd ligt. De regels zijn opgesteld voor een woestijnvolk zonder de technische hulpmiddelen van nu. Ze gaan in Nederland hun halal eten afdwingen.  Zelfs eten onder de controle, Moslims moeten het voedsel dat ze tot zich nemen, onderwerpen aan enkele richtlijnen uit de Koran. Ritueel slachten in Europa wordt elke keer op de Moslimlanden TV ‘s gepresenteerd, maar waarom? Met een zeer misdadige manier van doden is, nl. dood door verstikking.

Het dier zuigt met z’n laatste ademhalingreflexen de longen vol met z’n eigen bloed en stikt/sterft daardoor. Sterk georganiseerde Turken en Marokkanen zouden nieuwe instroom te bevorderen om hun bruiden uit een islamitische landen, maar ook de voedsel probleem van de miljoenen die in de  wachtrijen staan te garanderen, anders stopt hele vervolg migratie van de Moslims. Dit is de enige zorg van Turkije en andere Arabische landen.

Voor Turkije is uitstroom van de uitstoot naar Europa een staatspolitiek geworden en als miljoenen Moslims horen dat in Nederland halal slachting van geiten en schappen niet meer makkelijk is, verliezen ze nodige motivatie. Zogenaamde PVDA en CDA leden, infiltranten die onder Moslim dictators opereren weer in actie: ‘…disproportioneel middel is om het algehele dierenwelzijn te verbeteren’,.. Hun politieke “beschaafde waarden en normen” moeten hoognodig door gevoerd worden,en met de pvda, cda  komt hier geen bal van terecht. De PVDA en CDA kunnen niet meer het standpunt innemen wat ze eigenlijk willen innemen maar de koers wordt bepaald door hun achterban die gestuurd is door de Moslimlanden.

 

Als deze moslims straks in de grote steden meerderheid krijgen, verbieden ze aantal huisdieren, honden gaan ze zeker bestrijden. Meisjes worden besneden als ze 10 zijn en jongens als ze 7 zijn… zonder enige verdoving, en door opa, oom of vader..kind bij volledig bewustzijn… Niet alleen geiten en koeien bloedig doden met hele familie en een heilige baardmans bij, maar ook uw honden gaan ze doden. Dat op brute wijze slachten, halal slacht zo belangrijk is voor de leden van PVDA en CDA is een misdaad.

 

Grote partijen zijn definitief overgenomen door allah bidders met scherp geslepen h(al)aalslagersmessen. Het Trojaanse parasitaire virus dat die partijen onderdak hebben geboden heeft haar gastheer onherkenbaar misvormt. In Nederland gelden Nederlandse normen en waarden. Iedereen die hier niet mee kan leven kan altijd nog teruggaan naar het land van herkomst of van hun voorouders en daar fijn zijn geloof belijden. De PvdA gaat zoals gewoonlijk door zijn knieën als ze die nog hebben en zwicht voor de islamitische infiltraties, onder leiding van de moslim dictators…

De wet zegt dat verdoofd slachten verplicht is. Een ieder die onverdoofd slacht wordt gestraft. PVDA is bang voor zijn aanhang wat grotendeels bestaat uit moslims,..Ritueel slachten is puur dierenmishandeling en dit moet niet kunnen in zo ‘n beschaafd landje als Nederland,..en al die onzin van als het niet onverdoofd geslacht is dan zitten er bacteriën in het vlees en het is malser en het smaakt beter zijn spookverhaaltjes, ook de Godsdienst heeft er niets mee te maken..Dus acuut stoppen met onverdoofd slachten en de normen en de waarden aanhouden volgens de richtlijnen van het Europees slachtbeleid!

 

 

MOSKEEËN BOUWEN

 

Turkse vergadering op 19-06-2011  in Krommenie: ”lokale gelovigen” waren er  niet meer dan 60 á 80 mensen, Niet alleen uit andere Nederlandse steden maar ook uit Duitsland, Turkije en uit allerlei Arabische landen veel “gasten” aanwezig; onder andere Diyanet, het gevaarlijke staatsorgaan dat is belast met de zorg voor het Turks-slamitische nationalisme.
De Diyanet is een omvangrijk staatsorgaan, een religieuze leger, groter dan de Nederlandse leger en politie bij elkaar.

Verder waren er de leiders van Milli Gorus, Fetullah, Turkse federatie Nederland aanwezig. Duitse Milli Gorus werkt in dit geval samen met de diyanet, AKP heeft al deze grote islamitische sektes die binnen Europa samen circa 4 miljoen Turken controleren, bij elkaar gebracht gebracht. Diyanet, onder leiding van Turkse geheime dienst, is inmiddels werkzaam in landen waar grote aantallen Turken als “immigrant” aanwezig zijn, zoals in Nederland. Deze grote leger zou in Nederland Turkse etniciteit kunnen versterken en assimilatie tegen te gaan…!

In Nederland zijn zodoende inmiddels vele duizenden militanten van deze organisatie werkzaam: het totale aantal personeelsleden betreft ca. 98.000. De activiteiten zijn in principe gericht op de hele bevolking, want de islam wordt gezien als een belangrijk element van de gemeenschappelijke Turkse identiteit. Turkse politieke verlengingen binnen Europa, Militaire opbouw, ideologische agressiviteit, en de vorming van een nieuwe blok is werkelijk een nieuwe bedreiging. Haar meer genuanceerde toepassing van het afschuwelijke islamisme, is eigenlijk de toekomstige bedreiging voor de Europa. Ze zijn de uitvinders van een meer duurzame en verraderlijke vorm van het islamisme.

Turken willen ook in Krommenie een grote moskee bouwen: PVDA en CDA, GL en SP leiders hebben altijd gezegd dat de verbreiding en een mogelijke overmacht van de Turken en Marokkanen met de grote steden beperkt blijft. Het is dus niet zo, uiteindelijk lopen de dorpen ook in gevaar. Manoeuvrering en verbreiding gaat gewoon door. Voor in Krommenie wonende max. 80 Sunnitische Turken een moskee bouwen die eigenlijk voor 3000 man bedoelt is, ontmaskerd heel veel!

Zo’n grote moskee bouwen is essentieel voor Turkije, Turkije onder leiding van AKP heeft grote belangen in het vervolg migratie van de Turken naar de west Europese landen. Turken willen straks vanuit al deze moskeen Allah akbar zingen, om Noord holland te laten zuiveren van de niet-islamieten.

Elke moskee die hier gebouwd wordt, wordt in Turkije als symbool van overwinning gepresenteerd. Turkse autoriteiten weten nu eerder dan de Nederlanders als er in Nederland weer een nieuwe moskee gebouwd kan worden, alles wordt  bijgehouden. Omdat voor Turkije uitstroom van de uitstoot naar Europa een belangrijke staatspolitiek is, zal hele proces onder druk van Turkije zich voortzetten om  miljoenen Moslims te mobiliseren. Analfabeten zien dat in Nederland overal  grote moskeen met minaretten verschijnen en dit is enige taal wat ze begrijpen.

Turken stimulatie naar Nederland en activiteiten rondom  hoofddoek, moskee minaretten en hallal vlees is essentieel voor Turkije. Mobilisatie van de onderontwikkelden kan met dit soort primitieve symbolen beter op gang gebracht worden. De Turken hier prijzen hun land. Helaas als je ze vraagt waarom ze dan hier zijn, zwijgen dus. Toch niet zo’n fijn land dus. Er is wat uitkering betreft weinig te halen, om nog maar niet te spreken over de vrijheid van meningsuiting.
Hier willen mensen geen stenigen,  geen meisjes besnijden, geen heilige oorlogen, West Europeanen willen geen oog om oog tand om tand, ze willen geen polygamie, ook  geen mensenoffers en  willen ze geen onverdoofd slachten van dieren. Dat alles heeft niets te maken met haat. Als Turkije beter is, waarom propageren jullie niet dat de Turken uit Nederland weer naar huis gaan?  De Nederlandse ambtenaren moeten wel door de Nederlandse belastingbetalers voor de volle worden betaald, maar als het er op aan komt moeten ze dansen naar de pijpen van de buitenlandse mogendheden, zoals Turkije. De infiltratie woekert als een kanker steeds verder Nederland in. En zij die er nu nog aan kunnen verdienen bouwen van de ontvangen zilverlingen een woning in het buitenland: zie het CDA en PVDA.

 

>>> Dankzij slechte bestuurders is anti-Nederlandse indoctrinatie als eigen cultuur opgedrongen, bovendien noemt "hoogopgeleide elite" dit soort fatale toestanden multiculturele samenleving.
>>> Dankzij slechte bestuurders is het demodering van de Nederlandse cultuur een realiteit geworden: naamgeving is 80% geïslamiseerd, gemeenten gebruiken in achtergrond nog steeds de naamlijsten van Moslim_dictators: [in de grote steden 62% van de geborenen heten, Mohamed, Ahmad, Mehmet of Ali...] in deze steden, bij de 600 000 geboortes waarvan ouders Turks of Marokkaanse afkomst hebben, heeft geen enkele kind een Nederlandse naam gekregen!

>>> Dankzij slechte bestuurders, een "inburgeringcursus" volgende 19 jarige Marokkaanse tienermoeder die op haar 19ste derde kind krijgt en hem weer Mohammed noemt, vormt een nieuwe kern voor de nieuwe machtontwikkeling: hoogopgeleide elite is niet slimmer dan deze tienermoeder uit een woestijn!
>>> Dankzij slechte bestuurders, krijgen agressieve moslims die zich alleen Turk of Arabier voelen enorme belasting geld onder andere voor de utopische "integratie" projecten, islamitische omroepen, moskeebouw, islamscholen enz.. enz...
>>> Dankzij slechte bestuurders, ontstaat nu een nieuwe type ambtenaren laag die zich alleen met een vijandelijke structuur bezighoudt, dit kost kapitaal en daardoor zakt Nederlandse economie steeds verder.
>>> Dankzij slechte bestuurders, zien we steeds meer anti-Nederlandse wijken waarin een soort derde land cultuur begint te domineren.
Stop nu uiteindelijk de Turken en Arabieren verplaatsing naar Nederland, het is geen immigratie. Je bent een ambtenaar/politicus van Nederland, niet van de moslimlanden!
 

#115397

Pier

 

De discussies zouden aan helderheid winnen als we zouden ophouden met het gebruik van de term nationalisme. Dat is een ongenuanceerd scheldwoord geworden voor velen die bij gebrek aan inhoudelijke argumenten een bepaalde, door hun nationalistisch genoemde, opvatting a priori in de verdomhoek willen schoppen. De discussies gaan eigenlijk over de wijze waarop mensen zich verbonden voelen met de omgeving waarin zij hun leven verwerkelijken. Voor miljoenen staan familie, dorp en regio centraal. Dat is hun leefruimte, daarbinnen worden zij mens. Voor een, vaak hoog opgeleide, elite is het de hele wereld waarin zij pas tot hun recht (denken te ) kunnen komen. En uiteraard zijn daartussen in allerlei nuances want leefruimte kan gelaagd zijn. Het grootste misverstaan vindt niet plaats rondom de waarde c.q. het vergif van nationale identiteit, maar tussen universeel kosmopolitisme en aardser gebonden bestaanswijzen. Elkaar daarin begrijpen en respecteren zou veel ergernis en gescheld kunnen voorkomen. Wij kunnen nu eenmaal niet met z'n een graad gaan halen in Oxford en Harvard, perfect Engels leren spreken en beroepsmogelijkheden all over the world na gaan jagen. Degenen die dat wel kunnen, en daarvan als vanzelfsprekend getuigen, door ons te beleren en te intimideren, roepen zonder het te beseffen populisme en, zo u wilt, nationalisme op. Het zijn daarom dan ook niet de Europsceptici die het Europese ideaal teniet doen, maar juist de Europfielen.

 

    

#115398

LVB

 

@Pier: "ophouden met het gebruik van de term nationalisme". Capituleer je dan niet voor de misbruikers van die term? Laat je hen dan niet het debat en de semantiek domineren?

Overigens beschouw ik mijzelf als een kosmopoliet en een internationalist. Ik voel mij meer verwant met Amerikanen dan met Grieken, en dweep dan ook niet met mijn "Europese" identiteit.  

Ik ben voorstander van de globalisering. Ik juich de vestiging van filialen van McDonalds en Starbucks toe. In hun tegenstand tegen die economische globalisering hebben extreem-links en extreem-rechtse nationalisten (genre N-SA maar ook vele mainstream Vlaams Blokkers) veel gemeenschappelijk.

Anderzijds wens ik dat binnen de Belgische context de taalwetgeving gerespecteerd wordt, wederkerigheid tussen de taalgemeenschappen de norm wordt, de interregionale solidariteit transparant wordt, en iedereen voor zijn eigen verantwoordelijkheid geplaatst wordt. De electorale keuze die ik op basis daarvan maak, wordt in het Belgische politieke landschap "nationalistisch" genoemd. Het weze zo.

#115849

Johan B

 

@LVB: Over misbruik van termen gesproken. Waarom misbruik jij de term "solidariteit" in de socialistische zin? Wat je bedoelt met "solidariteit" is herverdeling van onder staatsdwang afgestaan geld. Interregionale solidariteit doet zich voor wanneer jij je portefeuille trekt en VRIJWILLIG geld geeft aan een andere regio. Het betekent niet de gulle gever uithangen met andermans geld.

Verder deel ik niet je gejuich over de Starbucksvestigingen. Starbucks kiest in heel Europa voor 100% Fair Trade koffie, een extreem-linkse visie als reactie tegen de vrije markt en het bijhorende prijzenmechanisme.

Met de rest van je betoog ben ik het wel eens.

 

 

 

#115850

LVB

 

@Johan B: Dank voor je tip over Starbucks. Nu ik dat weet, zet ik daar nooit nog een voet binnen.

Inderdaad, ik gebruik het woord "solidariteit" enkel in de linkse betekenis van "gedwongen solidariteit", omdat die term door links gemonopoliseerd werd en daardoor door en door verbrand is.  Zoals ik ook nooit de term "progressief" wens te gebruiken in de betekenis van "voorstander van vooruitgang", omdat die term ook door links gemonopoliseerd is en verbrand is. Ik ben een vooruitgangsoptimist, maar noem mij alsjeblieft niet "progressief", want ik wens niet geassocieerd te worden met de andere mensen die zich progressief noemen.  Zo ook wens ik niet dat als ik geld geef aan één of ander goed doel, dit "solidariteit" genoemd wordt. Noem het liefdadigheid of vrijgevigheid, maar "solidariteit", dat is iets voor de griezels van 11.11.11 en Broederlijk Delen.

#115950

Johan B

 

@LVB: "Inderdaad, ik gebruik het woord "solidariteit" enkel in de linkse betekenis van "gedwongen solidariteit", omdat die term door links gemonopoliseerd werd en daardoor door en door verbrand is."

In dat geval zou ik je vraag aan Pier willen terugkaatsen: "Capituleer je dan niet voor de misbruikers van die term? Laat je hen dan niet het debat en de semantiek domineren?"

Dat je het woord "solidariteit" niet wenst te gebruiken in de betekenis van liefdadigheid of vrijgevigheid omdat het door links is verbrand kan ik begrijpen. Maar waarom je het linkse misbruik overneemt snap ik niet.
Waarom niet een correct woord gebruiken, zoals "gedwongen herverdeling" of "transfers" of "dieverij", in plaats van te capituleren voor de misbruikers van die term?

#115858

jvn1k

 

En als McDonalds nu ook nog 100% fairtrade melk in zijn ijskreem kapt.......

#115859

Karl (niet ingelogd)

 

Kan iemand mij uitleggen waarom de niet-marktconforme fairtrade koffie niet dubbel zo duur is als marktconform door oligopolisten gebrande koffie? 

 

Vind hier een beetje een kreupele discussie ontstaan.

#115868

OutlawMike

 

Karl (u zou eindelijk eens moeten inloggen), dat is het niet (of niet helemaal), het is dat heiliger willen zijn dan de paus dat me zo langzamerhand de strot uitkomt. En dat gaat van oliemaatschappijen als BP waarvan je je gaat afvragen of ze eigenlijk ook nog af en toe wat olie oppompen na al hun groene hoempa hoempa, over Starbucks dat godbetert

In feite zijn wij getuigen van het gigantische marketingsucces van het linkse en/of groene gedachtengoed, een marketingsucces dat in niet geringe mate te 'danken' is aan hun verstikkende greep op de media. Ja het is waar, de linkse en groene partijen zijn zo al niet marginaal, dan toch, zuiver electoraal bezien, minderheidspartijen geworden. Maar het grote succes van Links/Groen is dat ze hun discours op een zodanig slinkse manier hebben kunnen verkopen dat het zelfs niet meer als links gezien wordt. Men zegt dat de slimste truuk van de duivel is dat hij je kan doen geloven dat hij niet bestaat. Awel, dat is in feite wat links en groen bereikt hebben.

Het stemt me bijvoorbeeld droef te moede als ik praat met de gepensioneerde accountant hier rechtover, toch een soort intellectueel, die me gewoon niet begrijpt als ik hem uitleg dat De Stavda in essentie een linkse gazet geworden is.

Enfin. Nou, nu ik dat gehoord heb van Starfucks zet ik er ook geen voet meer binnen.

 

#115869

OutlawMike

 

Chapeau overigens voor die Arnaert.

#115871

Karl (niet ingelogd)

 

@Outlaw: ik ben akkoord met wat je schrijft. En uiteindelijk zal dat fairtrade gedoe communistische eigenschappen aannemen, met alle nevenwerkingen van dien, potentieel erger dan een monopolist in de vrije markt. Maar daarmee is mijn vraag wel niet beantwoord.

Je kunt tot op zekere hoogte de parallel wel trekken met de Belgische boeren. Die bedrijven zijn eigenlijk veel te klein om mee te spelen in de markt. Gevolg is dat ze de internationale prijsniveau's niet aankunnen, en dan in de media komen dat ze voor hun melk of varkens nog niet eens de marktprijs krijgen. Het is dan de schuld van de zgn. monopolisten, zeg maar Belgomilk of Campina. Die bedrijven laten natuurlijk de goedkoopste melk eerst naar binnen lopen. De oplossing voor de Belgische keuterboerkes is dan ook niet het meedraaien in de eenheidsvarkensworst maar in het produceren van een produkt dat zich daarvan onderscheidt. Mensen zijn bereid meer geld te betalen voor een beter produkt. Ze proberen dat, met bv. het Certus label, maar volgens mij slaan ze daar volledig de bal mis; het is nog steeds eenheidsworst. Als je al eens een kip uit de eigen tuin gegeten hebt of gekookt hebt met diens eieren, dan weet je wel wat lekker is. Jammer genoeg weten de boeren dat hier niet meer, je zou het denken. En dan staan ze te janken dat ze geen geld krijgen voor hun met water opgeblazen kippers die dan nog eens stijf staan van de antibiotica. Het gezond boerenverstand is ver weg op dat moment.

Die labels voor landbouwprodukten in België hebben eigenlijk meer gemeen met fairtrade dan je op het eerste moment zou vermoeden, want ze dienen eigenlijk alleen om de belangen van de aanbodzijde te vrijwaren, de voordelen voor de consument zijn daar secundair aan en eigenlijk slechts marketing-lucht. 

Fair trade is inderdaad ook eenheidsworst, met een wrange ideologische nasmaak. Nog wranger is dat ze niets uithaalt om de monopolies in de markten open te breken.

#115874

LVB

 

Nu we toch over fair trade bezig zijn... Het allereerste citaat dat ooit op deze blog verscheen, ging over eerlijke koffie: http://lvb.net/item/34

#115875

elsina

 

waarom-ik-geen-max-havelaarkoffie-drink

 

 

http://www.libertarian.nl/wp/2...

#115878

vuurland

 

En dan nog een akkefietje van deze zomer:

 

http://www.proostmagazine.nl/2...

 

De prijzen in de reguliere handel (je weet wel, die smerige kapitalisten die altijd de koffieboeren uitzuigen) lagen hoger dan wat de fairtraders wilden geven, dus werd er reguliere koffie in de fairtradeverpakking verkocht.

#115881

jvn1k

 

"Enfin. Nou, nu ik dat gehoord heb van Starfucks zet ik er ook geen voet meer binnen."

Moest O.M. in het eerste leerjaar zitten, ik zou zeggen: ja hij is jong en een beetje naiëf (Of om het Huybrechtsiaans de formuleren: "rechts-naiëf").  Nu zeg ik: zo gaan de rechtse politiek correcte fundamentalisten zichzelf uithongeren.  Leve Darwin!

#115886

Marc Huybrechts

 

De Huybrechtsiaanse term "naief-links" verwijst naar: (a) moreel relativisme, in combinatie met (b) naiviteit omtrent de aard of natuur van de rest van de (niet-westerse) wereld. 

Bij contrast, wat "rechts-naief" zou kunnen betekenen blijft volkomen onduidelijk.   Het vermijden van bepaalde zaken/businesses (gelijk bijvoorbeeld Starbucks) om ideologische redenen is op zich niet "rechts", en (op basis van de uiteenzetting van Karl) kan men het in dit concreet geval van Starbucks ook niet "naief" noemen.    Het ziet er dus naar uit dat den Joe weer  te ondoordacht te werk gaat.     

#115888

jvn1k

 

Inderdaad, ik had beter moeten weten: "naïef-rechts" bestaat niet in de Huybrechtsiaanse wereld!

#115891

Johan Vandepopuliere

 

Wil men werkelijk "naïef-rechts" definiëren, dan komen volgende aspecten in aanmerking:

a) het geloof dat de som van keuzes van elk vrij individu zal leiden tot een collectief maximaal welzijn en iedere mens spontaan de impact van zijn keuzes op de maatschappij in rekening brengt 

b) het geloof dat vrije marktwerking op alle domeinen leidt tot de meest efficiënte en eerlijke economie, en niet tot een streven naar monopolie, prijsafspraken, of schijnkeuze voor consumenten

c) het geloof dat grote bedrijven hun belangen niet zullen proberen vrijwaren door hun kapitaal in te zetten voor beïnvloeding van politiek en justitie

d) het geloof dat een krachtig politie-apparaat zijn macht nooit zal misbruiken

etc etc

Maar het is niet nodig om die definitie na te streven, omdat "links" en "rechts" artificiële begrippen zijn voor mensen die de wereld liefst in twee kampen opdelen, en omdat de systematische kwalificatie van "naïef" suggereert dat het ene kamp intellectueel minderwaardig is, wat een gebrek aan respect toont voor een (grotendeels fictieve) andere en dus onrechtstreeks een overmatige bewondering voor zichzelf - het tegenovegestelde van zelfhaat.

 

#115896

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

Dank u voor een redelijke poging tot definitie.  Ik heb vele problemen met de criteria die u gebruikt.

1) Het begrip"welzijn" valt/is gemakkelijk toe te passen op individuen.  Met de term "collectief welzijn" moet men oppassen, en velen zullen daar geen realiteit kunnen of willen in zien.  Ik ga akkoord met u dat een redelijke definitie ervan mogelijk is, maar ook zeer moeilijk en betwistbaar.  Het is waar dat velen zich niets aantrekken van de impact van hun keuzes op het collectief.  Dat is niet typisch "rechts" en geldt evenzeer voor linkse mensen.  Om het kort te houden, de huidige Griekse crisis illustreert dit laatste heel goed.  Ook het 'linkse' Belgische immigratiebeleid van de laatste kwarteeuw is een prachtvoorbeeld van... 'zich niets aantrekken van de maatschappij-toekomst'.

2) Akkoord, er bestaan duidelijke (beperkte) voorbeelden van marktfalingen, juist gelijk er ontelbare voorbeelden bestaan van overheidsfalingen.  Het geloof in de perfectie van vrijemarktwerking is niet typisch "rechts", maar eerder een afflictie van extreem libertarisme.  Vele rechtsen zijn geen vrienden van de vrije markt, en de meeste linksen zijn dat a priori niet. 

Verder, de term "eerlijke economie" is zinloos, juist gelijk de term "efficiente moraliteit" uiterst verdacht is.  Men mag geen karakteristieken van appels aan peren toeschrijven, noch omgekeerd.   

3) Wat u verwijt aan (private) bedrijven geldt evenzeer voor andere 'associaties' in de maatschappij, inclusief vakbonden, overheidsbedrijven, speciale belangen-groepen allerhande.   Beinvloeding van politiek en justitie is niet typisch "rechts", maar evenzeer links.

4) Machtsmisbruik, van eender welk "apparaat", inclusief de politie, is ook niet typisch rechts.  Verre van.    

5) Uw klacht over dualiteit/dualisme blijft maar steeds wederkeren, gelijk mijn term "naief-links".   Normale mensen kunnen vrij gemakkelijk pros en cons onderkennen, en schakeringen van 'grijs' ontwaren.   Dat is precies de expertise van vermaledijde 'economisten'.  Echter, het is een intellectuele 'luxe' om zich op de vlakte te houden ten aanzien van concrete problemen door zich in abstracties te wentelen.  Moraliteit betreft het menselijke handelen, t.t.z. het maken van DUALE keuzes omtrent concrete problemen.  Men is voor de verwijdering van Khadafi, of men is het niet.  Men laat de Arabieren Israel  vernietigen, of niet.  Men laat Di Rupo nog meer geld afpersen van de Vlamingen, of men doet dat niet, enz.... Ik weet het, elk van die concrete (politieke) problemen brengt een panoplie van aspecten te berde waarover men eindeloos kan debateren en nuanceringen aanbrengen.   Maar uiteindelijk moeten er concrete keuzes gemaakt worden door concrete mensen, doorgaans met een hoge mate van onzekerheid.   De keuze is dikwijls duaal, maar het acherliggende 'geloof' moet onzekerheid toelaten, i.e. niet-fundamentalistisch zijn.    

6) De term "naief" heeft een duidelijke betekenis.  Zij kan inderdaad een zekere "minderwaardigheid" suggereren, maar niet noodzakelijk.  Wanneer ik denk dat iemand "naief" is omtrent eender wat, dan kan ik niet anders dan die persoon in die context zo beschrijven.  Dat betekent helemaal niet dat ik hem/haar minderwaardig zou vinden.   Het is bedenkelijk, maar wel typisch links, dat u zoiets zelfs zou willen denken.   En een manifest-andere betitelen als "grotendeels fictief" is natuurlijk een voorbeeld van "naiviteit" (en van 'zijn wensen voor realiteit nemen') en misschien zelfs van "zelfhaat" (maar dan weer niet noodzakelijk).  

#115894

Marc Huybrechts

 

@ jvn1k

U vergist zich (how surprising!).  "Naief-rechts" bestaat wel in de "Huybrechtsiaanse wereld".  Bijvoorbeeld, GWBush is een mooi voorbeeld van "naief-rechts".  Maar, ik gebruik die term niet, en hoef hem dus niet te verduidelijken.   Gij, daarentegen gebruikt hem hier wel (voor de eerste keer) en mijn eerste punt was dat hij dan best eerst een redelijke definitie behoeft.   Mijn tweede punt was dat uw gebruik van die term niet redelijk was, omdat het vermijden van bepaalde zaken/businesses (gelijk Starbucks) OM IDEOLOGISCHE REDENEN zowel aan de rechtse als aan de linkse kant van het politieke spectrum gebeurt.  Dat kan dus niet typisch "rechts" genoemd worden, en het is ook niet "naief".   Ik ken 'rechtsen' die geen producten van GE kopen, of geen ice cream van Ben&Jerry's, enz.... omwille van  'Obamamania' bij die bedrijven, juist gelijk Outlawmike en lvb niets (meer) van Starbucks moeten hebben. 

JVDP, een zwaargewicht in vergelijking met den Joe, heeft wel een REDELIJKE, zelfs doordachte, poging tot definitie van "naief-rechts" ondernomen.  Mijn milde kritiek op die poging zal ik in een afzonderlijke bijdrage proberen uiteen te zetten.  

#115897

jvn1k

 

amai zeg, gebruik ik efkes de term naïef-rechts, en daar komen de pavloviaanse filosofen van Hagem aangekefferd.  Ja, ik weet dat ik niets voorstel tegenover jullie, en dat weet inmiddels ook de ganse menschheid, ik vraag me af waarom MH zoveel energie blijft steken om dit te blijven uitroepen (in twijfel dat we niet allen overtuigd zijn?), maar soit.  

Nu Ben&Jerry's, zijn die inmiddels niet van Unilever, toch een globalistisch bolwerk, niet?  Daar zou ik, moest ik anti-progressief zijn, toch durven van likken hoor :-)

#115899

Marc Huybrechts

 

@ jvn1k

Energie? Waarom?    Omdat MH de zoon is van een onderwijzeres, en omdat den Joe geen 'hopeloos geval' is.   Om vooruitgang te kunnen hebben, moet men eerst in vooruitgang kunnen geloven. 

Globalistisch bolwerk?   Ge hebt nog steeds niet begrepen dat "globalisme" een cultureel-linkse idee is, en "vooruitgang" eigenlijk ook.  Dat heeft u wel gemeen met die vele 'anarchisten' die op vele straten rondlopen.   Multinationale bedrijven, daarentegen, die worden geleid door winstbelang, niet door "globalisme".  

#115900

jvn1k

 

ha, wat de moeders betreft hebben we gelijkenis, wow!

wat  betreft de discussie: dit schiet alles voorbij, ik pas!   noem je me nu een lafaard?  doe maar!

#115898

Johan Vandepopuliere

 

@Joe: jij zou toch in staat moeten zijn een beetje tussen de regels te lezen. Overigens heb ik niet de neiging mezelf hier te verheffen middels mijn bijdragen en vind ik alle stroop aan de baard kleverig, ook aan de mijne. Dat "plus est en vous" schreef ik eerder al en dat meen ik nog altijd, maar natuurlijk staat het narrenpak je beeldig.

@Marc: ik ga geen verweer formuleren tegen de kritiek op wat louter een denkoefening was, wél tegen uw 5) die mijn kritiek op duaal denken pareert met de noodzaak voor keuzes.

In elk van de concrete gevallen maakt de denkende mens een keuze, of occasioneel verklaart hij zich onwetend of onkundig. Inderdaad: ik heb over vrijwel alles een mening, wat u niet zal verbazen en Joe de kennelkenner ook niet, alleen vind ik het niet productief om een individuele keuze terzake telkens te hergroeperen tot een stroming. Dat het predicaat "naïef", gekoppeld aan die stroming, een minderwaardigheid kàn uitdrukken maar dat dit niet noodzakelijk is, vind ik een rethorisch handigheidje. Het is op zijn minst ingegeven door medelijden over intellectueel onvermogen.

En nu moet ik dringend nog een bot gaan afkluiven!

#115901

jvn1k

 

en dat allemaal omdat LVB en OM van de ene dag op de andere de Starbucks-fanclub verlaten hadden!  mijn punt was: op die manier kunnen jullie niets meer eten en drinken.   maar hier stop ik van mijn kant.  nu!

#115902

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

Nee, er zit meer substantie achter dat "rethorisch handigheidje" dan u blijkbaar kunt vermoeden.  Ik heb een duidelijke definitie gegeven voor de term "naief-links", i.e de combinatie van moreel relativisme met naiviteit omtrent de natuur (cultuur) van de niet-westerse wereld, precies omdat die combinatie vandaag heel prevalent is, zeker in Belgique en omgeving.    Het gaat dus niet om alles..."te hergroeperen tot een stroming", maar wel om een poging tot verdere PRECISERING en VERDUIDELIJKING.  

Er zijn talrijke 'linksen' in de wereld die NIET naief zijn omtrent hun eigen culturen en die men ook niet moreel-relativistisch zou kunnen noemen.  Het fenomeen "naief-links" - zoals hierboven nogmaals gedefinieerd - kan men bijna uitsluitend enkel in het Westen ontwaren vandaag.  Echter, ook al is het daar prevalent aanwezig, er bestaan andere linksen in het Westen die geen grote aanhangers zijn van moreel relativisme en die men ook niet naief zou kunnen noemen omtrent niet-wseterse culturen.   Ik denk dat deze laatsten een minderheid (onder westerse linksen) zijn geworden, maar dat is een (onduidelijke, onzekere) empirische kwestie en op zich niet zo belangrijk.   

In de VS is dat onderscheid tussen links en naief-links veel duidelijker dan in Belgique (en waarschijnlijk dan in West Europa) omdat de bredere cultuur in Europa meer "naief-links" is geworden dan in de VS (althans voorlopig).   Een goed voorbeeld van linksen die NIET "naief" zijn (noch moreel-relativistisch) zijn talrijke "blue dog Democraten" (of conservatieve Democraten) in de VS.  Zelfs een groot deel van de radikale vleugel van de Democratische partiij (die geleid wordt door Obama) zou ik niet "naief-links" noemen (precies omdat ze nog nauwelijks 'westers' kan genoemd worden), maar ze is wel aan de politieke macht geraakt dankzij de naiviteit van talrijke naief-linkse Amerikanen (den Joe zou er een mooi voorbeeld van zijn als hij in de VS had mogen stemmen) en van de mainstream media 'joernalisten'.   U zijt beter geplaceerd om Europese voorbeelden te kunnen aanhalen van linksen die (nog steeds) NIET-naief zijn en ook niet moreel-relativistisch, maar ik vermoed dat die heel zeldzaam zijn geworden.  Ik kan ze alleszins niet ontwaren onder de gekende 'grote' namen. Het Belgische politieke firmament, en media landschap, is vandaag bijna volkomen naief-links geworden op enkele uitzonderingen na.      

#115903

Johan Vandepopuliere

 

Een grote naam is het misschien niet, maar recent zijn Lucas Vandertaelen de schellen toch van de ogen gevallen en is hij een van de grote voorvechters geworden binnen het linkse spectrum om de verworvenheden van de emancipatiebeweging binnen de eigen cultuur niet te laten uithollen door een andere cultuur die door dezelfde emancipatiebeweging aan kracht heeft kunnen winnen. Het is zonneklaar voor ieder die wil zien, dat gelijkwaardigheid van man en vrouw, scheiding van Kerk en staat, rechten voor holebi's ...  waarden zijn in Westerse democratieën die nog niet eens geheel verworven zijn en toch al door de hier aanwezige Islam worden aangetast.

Ik heb de indruk dat die ongerustheid toch veld wint binnen dat spectrum, maar inderdaad is het (linkse) mantra van het wederzijds respect in het publieke debat dermate haaks komen te staan op het (rechtse) discours van normen en waarden, dat men slechts mondjesmaat de oversteek durft te maken. Dat Cas de perverse effecten aan den lijve heeft ondervonden in de woelige proefbuis Brussel, zal niet vreemd zijn aan zijn verwijdering uit het salonsocialisme, die hem in publieke fora overigens duur te staan is gekomen. Anderzijds valt er natuurlijk weinig tegen zijn empirische vaststellingen in te brengen, omdat ze ook kaderen in een internationale perceptie, en staat hij als links denker genoeg boven verdenking om helemaal verstoten te worden, maar toch is het frappant welk intellectueel ongemak zijn essay's hebben veroorzaakt in eigen kring.

Verder denk ik dat Patrick Janssens en zeker Daniël Termont als burgemeesters van die andere grote steden al genoeg hebben aangetoond zich niet goedschiks een gedegenereerd burgerschap te laten opdringen. In Gent is de kerstboodschap dat de stal vol was voor stelende, krakende en vervuilende Roma, hard aangekomen in de hoofden van de met Samaritaanse ideeën behepte mensen, maar de impact van de Roma en andere in ijltempo arriverende etnieën was té voelbaar in alle geledingen van de stedelijke gemeenschap opdat het protest lang zou aanhouden.

 

#115904

Johan Vandepopuliere

 

En dan ben ik de belangrijkste denker nog vergeten: Etienne Vermeersch en zijn Gravensteengroep hebben met hun spijkerharde analyse van de politieke patstelling toch definitief het pad verlaten van de culpabilisatie van de bange racistische Vlaming en resoluut het onevenwicht aan de kaak gesteld tussen de franstalige lippendienst aan het verdraagzame België enerzijds en de Vlaamse effectieve grootmoedigheid anderzijds. 

#115905

jvn1k

#115906

Marc Huybrechts

 

Nee Joe, die Knuppel is misschien wel rechts, maar zeker niet naief.  Hij weet alleszins heel goed waar "his bread is buttered", t.t.z. van hoe het 'nieuws' te halen.  En als alle Hollywood-types en media-types - die vroeger Bush met Hiter vergeleken, en sommmigen vandaag nog -  door ESPN en andere kanalen zouden verbannen worden, dan keken Amerikanen vandaag naar zwarte schermen.   Behalve de Fox News kijkers, natuurlijk!   Maar, allee, ge weet misschien toch all dat we in een a-symetrische media war en terrorisme war zitten.

Zeg, Joe, kijkt gij ooit naar 'serieus' nieuws?  Probeer eens steady Bret Bair of beautiful Shannon Bream op Fox News, of die semi-Fransen die Engels kunnen praten op France 24.  Ge kunt alternatievelijk natuurlijk - gelijk al die andere Belgiquers - naar de geopinieerde 'joernalistiek' van de VRT, de BBC en Al-Jazeera kijken, maar dan gaat ge nooit 'wijzer' worden, hoor!  En dat is hard nodig.  

#115908

LVB

 

France 24 is inderdaad vrij goed.  Ik heb er bij de start, eind 2006, vrij kritisch over geschreven, maar het is in de loop der jaren fel verbeterd (misschien dankzij de wissel van Chirac naar Sarkozy?). Ik zag er enkele maanden geleden toevallig een interview met congressman Dana Rohrabacher. Welk ander Europees medium zou het in zijn hoofd halen om deze Reaganite te interviewen?  

#115912

jvn1k

 

"Welk ander Europees medium zou het in zijn hoofd halen om deze Reaganite te interviewen?"

een Berlusconi-sex-en-pret-net!

#115907

LVB

 

Overigens is de term "vergelijken met Hitler" niet correct. 

Vraag: [wat vond je van] John Boehner die golf speelde met president Obama?

Antwoord: dat is alsof Hitler golf zou spelen met Netanyahu.

 

Ten eerste: nergens heeft hij Obama vergeleken met Hitler. Hij kan evengoed Boehner vergeleken hebben met Hitler, en Obama met Netanyahu. Als je op de volgorde let, dan is dit laatste waarschijnlijker.

Ten tweede: echter, het is helemaal geen "vergelijking".  Stel dat ik zeg: Joe zonder gitaar, dat is als Hitler zonder snor.  Wek ik dan de indruk dat Joe Hitleriaanse eigenschappen bezit? Helemaal niet!  Ik leg alleen de nadruk op de onafscheidelijkheid van Joe met zijn gitaar.  Zo ook legde die sportman alleen de nadruk op de onverenigbaarheid van Boehner met Obama. Al de rest is BS van media die de geringste futiliteit opblazen tot een drama, om toch maar een stukje aandacht te krijgen.

#115910

Marc Huybrechts

 

Guitaar?  

Ik dacht dat den Joe onafscheidelijk verbonden is met een canoe uit Manitoba of Saskatchewan.   Zin voor avontuur dat heeft hij zeker!  Maar een avonturier zonder duidelijk kompas, die gaat zijn scalp verliezen.

#115911

jvn1k

 

zowaar, daar wordt de Karl May in MH wakker!

#115913

jvn1k

 

mijn oog viel hierop : "die sportman"

welke discipline??????

#115918

LVB

 

Ik ging er verkeerdelijk van uit dat iedereen die op ESPN wordt geïnterviewd, een sportman is. Maar Hank Williams jr. is dus blijkbaar een country singer.

#115909

jvn1k

 

of course luc, en ikzelf heb niet gezegd dat Hank Jr. den Obama met Hitler vergelijkt, en als dusdanig is de titel enigszins tendentieus. doch ik voel een beetje aan mijn kleine teen dat little Hank voorheen nog nooit van Netanyahu gehoord had, en dat hij dus opgevoerd zou kunnen geweest zijn door spindoctors.  en dat er meer van dat op het kiesvee afkomt.

enne, als je mij ziet zie je niet telkens een gitaar hoor, itt dolfken zaliger mit seine Snor.

allez, ik leg nog een plaatje van de Hank zijne pa op.

#115920

Marc Huybrechts

 

We zitten hier op het domein van speculatie, en niemand kan met volledige zekerheid de (onuitgesproken) gedachten van anderen lezen.  Nietttemin zijn er redelijke, minder-redelijke, en manifest-onredelijke speculaties.  

Ook al heb ik, in het algemeen, geen hoge opinie van de kennis van 'artisten' omtrent politieke figuren, niettemin lijkt het me zeer ONwaarschijnlijk dat die little Hank niet zou weten wie Netanyahu is.   Bijna iedere Amerikaan die politiek-bewogen is, laat staan commentaar geeft over politiek op TV, weet wie de eerste-minister van Israel is (niet die van Lebanon of van Egypte, maar wel die van Israel).  Hank zal waarschijnlijk wel niet veel diepgaand weten te vertellen over Netanyahu, juist gelijk een Michael Moore niets serieus over hem weet te vertellen, maar de naam en de functie zullen zij wel kennen.

Vermoedelijk ging het in de vergelijking louter over een neutraal 'samengaan van water en vuur', en waren de gebruikte namen incidenteel.  Niettemin, verder in het interview op "Fox and Friends" wordt Hank specifiek gevraagd (door 'Gretchen') of hij Obama wilde vergelijken met Hitler (en dus impliciet of bij implicatie Boehner met Netanyahu), en hij spreekt die 'interpretatie' niet tegen.       

#115921

jvn1k

 

ja, inderdaad, MH, heb ik ook gelezen.

 "You used the name of one of the most hated people in all of the world to describe, I think, the president." Williams replied, "Well, that is true. But I'm telling you like it is." 

nu, little Hank sponsort Michelle Bachmann, dus mijn spin-doctor theorie en mijn bedenking dat dat allemaal mooi georchestreerd was zit me dunkt niet ver van de realiteit.

#115922

Marc Huybrechts

 

Maar uw "spin-doctor theorie" blijft heel onduidelijk.   Gij zijt afgekomen met een videootje over een country singer (Hank Williams) IN DE KONTEXT van uw vage term "naief-rechts".  In welke zin is die man "naief"?   Het videootje toont dat er rechtse country singers bestaan, die klagen over de economische toestand en die niet langer meer 'geloven' in de big O.  In die zin hebben ze (laattijdig) wat van hun vroegere naiviteit verloren. 

Het videootje komt uit een ochtendprogramma (Fox and Friends) dat door 2 of 3 manifest-conservatieve 'hosts' wordt geleid.  Het is een entertainment programma dat hoofdzakelijk gevold wordt door huisvrouwen en ouderlingen (die niet meer moeten gaan werken).    Tegelijkertijd verschijnen er op andere kanalen entertainment programmas waar andere onnozelaars (genre Michael Moore, Hollywood dunderheads, enz...) hetzelfde soort van lichtzinnigheden verkondigen.  Denk aan de ladies van The View op NBC, enz...  Met nieuwsrapportages heeft dit allemaal niets te maken.

Dus, wat wil je eigenlijk zeggen?

P.S.  Bachmann is duidelijk op de afgang.  Vandaag gaat de intra-Republikeinse strijd nog tussen Mitt Romney (my man!!) en Herman Cain, en misschien nog Perry ook (als hij een betere vertoning gaat kunnen geven tijdens de 2 komende TV debattten).   

#115924

jvn1k

 

ik denk dat een gemiddelde niet anaal-retentieve verstaander begrijpt hoe ik aanvoel dat dit een opgezette vertoning zou kunnen geweest zijn waar spin doctors achter zitten.  

#115925

Marc Huybrechts

 

@ Joe

Gij moet zeker ne lastige gast geweest zijn voor uw onderwijzers in het lager onderwijs.

1) Ik verwijs naar uw oneliner 'bijdrage' (# 115905) waar je Hank hier introduceerde met de rethorische vraag:..." is dieje knuppel dan naïef rechts?".

Ge hebt nog steeds niet uitgelegd in welke zin die artist "naief" zou zijn.  Dat hij waarschijnlijk 'rechts' is dat heb ik al beaamd (op basis van wat hij zegde op het ochtendprogramma "Fox and Friends".  Maar, naief?  

2) Voor jouw informatie, praktisch ELKE vertoning op den TV, in eender welk programma, is..."een opgezette vertoning".   Ik dacht dat gij dat al wist op uwe leeftijd, maar blijkbaar toch niet.  Dat is toch geen serieuse "theorie", zoals jij beweerde!  En dat er "spin doctors" bij te pas zullen komen, dat zal dikwijls wel waar zijn, ook al heb je die term ook weer niet verduidelijkt. 

What is next?  Ga je straks proberen te affirmeren dat er na regen zonneschijn moet komen (als theorie)? 

3) En wat komt die "anaal-retentieve" hier doen?   Het gebruik van 'vuile of gewaagde' woorden geeft geen extra kracht aan een argumentatie.  Dat is gedrag vanuit het lager onderwijs dat gij 'gerententeerd' (of aangehouden) hebt.  

#115914

Johan Vandepopuliere

 

De bedenking die LVB maakt, maakte ik ook en ik begreep niet dat geen enkele commentator die duiding gaf.

Het geeft alleen aan dat Hank een povere verbeeldingskracht heeft en de wet van Godwin niet kent, ook al is ze dan logisch uit verband.

Hij had ook kunnen zeggen: "dat is als Wolfowitz die met Bin Laden dineert" - of is dat echt gebeurd?

 

#115919

LVB

 

"of is dat ook echt gebeurd?"  Om die vraag te beantwoorden, moet je eerst de voornaam geven die bij "Bin Laden" hoort. Het is immers een grote familie.

Aanbevolen lectuur, speciaal voor jou: http://www.911myths.com/index.php/Osama_bin_Laden

 

#119333

RealConservative

 

Liberalisme is ondergeschikt aan nationalisme. Liberalen zijn kosmopolieten, in tegenstelling tot de gemeenschapszin en de macht aan het gezin zoals nationalisten stellen verkiezen liberalen de vrijheid van het individu. Een echte conservatief is anti-liberaal! Daarom dat rechts-liberalisme contradictio in terminis is. Liberalen zijn altijd links!!!

#119334

Marc Huybrechts

 

De betekenis van termen gelijk links en rechts, en in mindere mate ook termen gelijk liberalisme, nationalisme, kosmopolitisme en conservatisme, gaat steeds afhangen van de context waarin die termen gebruikt worden. Die context kan bepaald worden door zowel geografie als tijdsperiode, en vooral ook door het maatschappelijk domein (economie, ethiek, cultuur, enz...) waar men zich op concentreert.

Men kan een zekere tegenstelling zien tussen bijvoorbeeld nationalisme en kosmopolitisme, maar niet tussen bijvoorbeeld nationalisme en "vrijheid van het individu" , zoals u blijkt te doen. Individuele vrijheid kan zowel compatibel zijn met nationalisme als met kosmopolitisme, wat er op neer komt dat er zowel positieve als negatieve vormen van nationalisme en van kosmopolitisme kunnen bestaan. Uiteindelijk is dit grotendeels een empirische kwestie, of van feitelijke observeerbare implementatie van 'systemen', en niet van abstracte theoretische affirmaties.

Ter illustratie, neem een gemakkelijk groot voorbeeld. Het 'grootste' land ter wereld, China, is vandaag een dictatuur die geleid wordt door een kliek (Politbureau van de CCP), en die een nationalistische ideologie gebruikt om haar macht te helpen bestendigen. Volgens uw simplistische definitie moet men China dus als 'rechts' klasseren terwijl in de meeste geesten (ook in het Westen) China een paragoon van linksheid voorstelt. Tegelijkertijd zijn er maar weinig of geen indicaties dat kosmopolitisme op zich individuele vrijheid eender waar zou kunnen verzekeren. Individuele vrijheid kan enkel gegarandeerd worden binnen bepaalde sterke nationale politieke bestellen, die uitzonderlijk zijn op onze wereldbol.

Rechts liberalisme is dus zeker mogelijk, evenals links liberalisme, al naar gelang de context waarin die termen gebruikt worden. En hetzelfde geldt voor links socialisme en, ja, rechts socialisme.

#119335

OutlawMike

 

Mr Huybrechts, dan moet u mij toch eens een voorbeeld geven van rechts socialisme. Ik ben benieuwd.

#119336

Marc Huybrechts

 

Het grote voorbeeld van "rechts socialisme" uit mijn prille jeugd was het nazisme of, ruimer, het fascisme. De nazis waren geen aanhangers van de vrije markt, en waren wel aanhangers van een ongezond 'nationalisme' met pathologische noties van het Duitse volk en het Germaanse ras. De grote ideologische tegenhanger van de 'rechtse' nazis was toen, althans initieel, het 'linkse' communisme dat een internationalistische ideologie predikte (maar natuurlijk niet praktiseerde, niet in Moskou en ook niet in Beijing).

Een contemporeel voorbeeld van "rechts socialisme" is ondermeer de Birmaanse (Myanmar) Slorc. Het gaat daar om een militair regime dat extreem nationalistisch is, het land bijna volkomen afsluit van de buitenwereld, en dat intern socialisme predikt zonder enige rechtszekerheid en/of zonder respect voor private eigendom. Er zijn talrijke andere regimes in de wereld die zowel links als rechts kunnen geklasseerd worden in functie van verschillende criteria die men zou willen benadrukken.

#119337

OutlawMike

 

Hm, ik ben het toch niet eens met de moniker 'rechts' socialisme daar waar u het toepast op het nazisme. In essentie was het nazisme 'links', 'socialistisch'. Vandaar 'Nationaal Socialisme' met 'nationaal' als adjectief en niet vice versa. Laten we ook niet vergeten dat de NSDAP het licht zag als Drexler's DAP, voor Duitse Arbeiderspartij.

Linkse en extreem-linkse ideologieen blijven links en extreem links, waar ter wereld ze ook wortel schieten. Wat wel verandert is de infusie van/enting op de quintessentiele linkse grondslag van  plaatselijke cultuurhistorische en/of socio-economische omstandigheden. De natuurlijke habitat voor een struik Merlot-druiven is een kleiachtige ondergrond en de sappige smaak die we met deze druif associeren is een kenmerk dat het meegegeven wordt vanuit de 'thuisbasis' ervan, de Bordeaux.

Ik ben zelf geen oenoloog, maar ik kan me voorstellen dat als je een merlotstruik in een kalkrijke droge bodem plant de wijn van de druiven nog wel herkenbaar zal zijn als van een merlot, maar de plaatselijke omstandigheid zal er een uniek kenmerk, een 'adjectief' aan toegevoegd hebben.

In het geval van fascistisch Italie leidde de inplanting van linkse ideologie in een land dat van oudsher levensgenieters en -kunstenaars en womanizers heeft voortgebracht tot een 'zachte' variant van het nazisme. Berlusconi heeft ooit eens gezegd dat Mussolini niemand naar een concentratiekamp stuurde, en daar mag wel iets van aan zijn.

Noordelijker echter leidde de introductie van extreem links gedachtengoed in de Duitse voedingsbodem, zwanger van een eeuwenoud militarisme, en zo recent als de vroege twintigste eeuw nog wat gepeperd met het geraaskal van ariosofisten als Guido Von List en Lanz Von Liebenfels, tot een 'harde', veel gruwelijker variant. Voeg daar nog aan toe de ingeboren Deutsche grundlichkeit, hun passie voor techniek, en ja, hun vurige nationalistische gevoelens, en je had alle ingredienten voor een catastrofe.

Maar al deze zaken waren of zijn in mijn ogen adjectieven. Zuiver ideologisch zie ik geen verschil tussen de USSR en Nazi-Duitsland. En degenen die dit het vroegst in de smiezen hadden waren de Sovjets zelf, die de term 'fascisten' prefereerden om er Hitlers legioenen mee aan te duiden, NIET 'nazi's'.

Weet u wat ik een 'rechtse' socialist zou noemen? Eén die de eerlijkheid heeft om de dwalingen van zijn partijgenoten aan de kaak te stellen. Zoals in Denemarken een Villy Sovndal, of in de VS een Bill Maher. Of zoals in ons land een Lucas Van der Taelen.

#119338

Marc Huybrechts

 

Wel, Mike, ik denk dat je betoog mijn stelling hierboven bevestigt, i.e. dat de betekenis van vage termen als links en rechts grotendeels gaat bepaald worden door de context waarin ze gebruikt worden en door de (meestal onuitgesproken) criteria die de gebruiker volgt (employs). 'RealConservative' gebruikte hierboven nog een paar andere grote woorden (conservativisme, liberalisme, nationalisme, kosmopolitisme) die minder vaag zijn, maar zelfs die termen gaan doorgaans pas echt een duidelijke betekenis kunnen krijgen in een bepaalde specifieke context en wanneer die context verduidelijkt wordt. De enige termen die hij een beetje verduidelijkte waren liberalisme en nationalisme. De eerste verbond hij met "vrijheid van het individu" en de tweede met "gemeenschapszin en macht aan de familie". Ik hoop dat we kunnen akkoord gaan dat dat betwistbare definities zijn die RealConservative hanteerde en dat ze weinig overeenstemmen met het feitelijke gebruik van die termen vandaag in de context van Belgique anno 2014. En gij lijkt de term "rechts" te gebruiken als een substituut voor "eerlijk". Meen je dat echt? Dan kan je die term "rechts" beter niet gebruiken en gewoon het duidelijker woord "eerlijk" gebruiken.

Ik ga akkoord met je dat de USSR en naziDuitsland twee vormen van socialisme representeerden, maar naar mijn mening wel verschillende vormen. Wat ze gemeenschappelijk hadden was een een onvrij en ondemocratisch politiek bestel. Echter, een groot verschil was dat de USSR een soort van kosmopolitisme predikte (niet praktiseerde!) terwijl naziDuitsland een extreme vorm van nationalisme toepaste. En ge gaat toch niet ontkennen dat nazis en neo-nazis vandaag in den Belgique onder "extreem -rechts" worden geklasseerd in het dagelijkse taalgebruik van media en 'elite'!? Het is goed dat je het arbitraire van dat taalgebruik helpt blootleggen, maar het is minder goed dat je de terminologische verwarring nog komt vergroten met jouw substitutie van "eerlijk" voor "rechts".

Wat Bill Maher betreft, ga ik akkoord dat hij SOMS en LAATTIJDIG "dwalingen van partijgenoten" durft aanduiden, en dat op zich strekt hem tot eer. Niettemin, wanneer ik de totaliteit van zijn uitlatingen overschouw ( en toegegeven, ik heb maar een beperkt aantal observaties daaromtrent), dan komen mij de volgende woorden/gedachten voor de geest: mateloze arrogantie, nihilisme, en zelfs infantilisme (in de zin van incapaciteit om contextueel en proportioneel te kunnen oordelen).

#119339

OutlawMike

 

Mr Huybrechts,

nee, toch niet. In gans mijn betoog hanteer ik als voornaamste 'qualifier' de relatie tussen mens en economie, en dan kan ik echt nergens een 'rechtse' socialist ontwaren. Ten tweede, nee, ik gebruikte 'rechts' echt niet als een substituut voor 'eerlijk'.

Alhoewel het die relatie tussen mens en economie voor mij de parameter 'par excellence' blijft om iemand als 'rechts' of 'links' te omschrijven zijn er uiteraard nog andere, en de aard van deze parameters is zo expliciet, en hun kwaliteit zo goed determineerbaar, dat ik de termen links en rechts nooit als 'vaag' ondervonden heb.

De USSR en Nazi-Duitsland leken veel meer op mekaar, me dunkt. Het waren beiden centraal geleide economieën (de nazi's wilden hun economie organiseren volgens vierjarenplannen, de Sovjets volgens vijfjarenplannen) die streefden naar autarkie. Beiden hadden minachting voor persoonlijke vrijheid en de rechten van het individu. Dat individu was volledig ondergeschikt aan de Staat, die in beide seculiere dictaturen de plaats van God innam. Het individu was niets, de Staat alles. Ik weet niet of u ooit de maquettes van Germania gezien heeft, dat de nieuwe hoofdstad moest worden van het Duizendjarig Rijk? Met een seculiere Sint-Pietersbasiliek waar die van Rome meerdere keren inkon? Allemaal architectuur bedoeld om het individu miniem te laten lijken, wormen. Een individu had slechts bestaansrecht als deel van een groter collectivistisch geheel.

De terminologie van het Derde Rijk is zodanig expliciet dat ik me telkens weer afvraag hoe het komt dat die fabel van 'extreem rechts' wel een eeuwig leven beschoren lijkt. We kennen bijvoorbeeld allemaal China's strijdkrachten als Het Volksleger. China zelf als de 'People's Republic'. Welnu, op het eind van WOII richtten de Duitsers de 'Volkssturm' op, een soort levée en masse om het Leger bij te staan. Ze hadden zelfs 'Volksartillerie' en een straaljager (de He162 als ik me goed herinner) die ze Volksjaeger doopten. Voor de oorlog introduceerden ze de, jawel, VOLKSWAGEN, de goedkope auto voor het anonieme klootjesvolk!

Uw quote: 'En ge gaat toch niet ontkennen dat nazis en neo-nazis vandaag in den Belgique onder "extreem -rechts" worden geklasseerd in het dagelijkse taalgebruik van media en 'elite'!? '

Ha nee, natuurlijk niet, maar u bevestigt hier enkel dat de media gewoonweg het oude adage van de beruchte socialist Joseph Goebbels toepassen, namelijk 'een honderdvoudig herhaalde leugen wordt een waarheid'.

Ik kijk naar wat men gemakshalve 'extreem rechts' noemt, en wat zie ik? Een soort halvegaren in zwarte jekkers gehuld waarvan de voornaamste grootste gemene deler een soort atavistische adoratie van een krijgersmystiek is, waarvan de oorsprong in nevelen gehuld schijnt te zijn. De in camouflagejekkers gehulde Waffen SS-troepen of de in het zwart gehulde tankisten van de 'Panzerwaffe' beantwoorden blijkbaar het best aan het beeld van deze mythische krijgersfiguren, wat de reden is waarom zij zich hieraan spiegelen. Ik heb ooit een elektricien gekend die op bedevaart ging naar het graf van Michael Wittmann in Normandie, één van de 'pantserazen' van de Waffen SS!

Maar deze idioten daarom 'rechts' noemen??? Of 'extreem rechts'??? Ik zie weinig verschil met de Antifa-gangsters. Deze laatsten en neonazi's verschillen net zoveel van elkaar als bijvoorbeeld de Crips met de Bloods (jeugdbendes in de VS). Rivalen, ja, maar ideologische verschillen? Geen.