Gedwongen gendergelijkheid schept genderongelijkheid

Open brief aan de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement en de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent, door Siemon Aelbrecht, studentenvertegenwoordiger van de faculteit Rechten.

Sinds maandag 6 mei kiest de Universiteit van Gent een opvolger voor Paul Van Cauwenberge en Luc Moens – destijds nota bene verkozen via rechtstreekse verkiezingen. De Vlaamse Regering heeft, in artikel 4 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 houdende een wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent, het kiescollege verplicht om voor beide functies twee personen van verschillend geslacht voor te dragen. Tijdens het kiescollege werd duidelijk dat een groot aantal personen het niet eens zijn met de procedure gelet op de afwezigen, onthoudingen of bewuste niet-stemmers. De voorgeschreven kiesprocedure heeft dus een aantal (!) minpuntjes.

 

Ten eerste: democratisch deficit. 

De huidige verkiezingsprocedure is een onrechtstreeks verkiezing. Het kiescollege draagt 2 kandidaten naar voor, gescheiden op basis van een biologische toevalligheid, waarna de Raad van Bestuur een keuze maakt. Zelfs een (adviserende) stemming over wie de voorkeur uitdraagt van de twee verkozen kandidaten van verschillend geslacht volgens het kiescollege, wordt uitgesloten. Het decreet creëert zo een machtsmonopolie voor de Raad van Bestuur en de mogelijkheid om rechtstreeks politieke invloed aan het hoofd van een academische instelling uit te oefenen. Dit decreet is dan ook niets anders dan een voorbeeld van symboolwetgeving.

 

Ten tweede: gendergelijkheid schept genderongelijkheid. 

Door het loutere feit van scheiding o.b.v. geslacht is het kiescollege in de onmogelijkheid gesteld, in het kader van een onrechtstreekse verkiezing,  de twee meest bekwame kandidaten aan te duiden. Het streven naar gendergelijkheid heeft (onbewust) maar - voor ieder redelijk denkend persoon – een voorspelbaar neveneffect: genderongelijkheid. Immers de meest bekwame van de ene lijst is niet per definitie meer bekwaam dat de anderen op de andere lijst. Met dit decreet lijkt men een causaal verband te zien tussen bekwaamheid en geslacht. Er was ooit een tijd dat men een causaal verband zag tussen (juridische) bekwaamheid en oorsprong, en we weten allen hoe die tijden zijn afgelopen. Om het met een spreekwoord te zeggen: wie ongelijkheid zaait, kan onmogelijk gelijkheid oogsten.

 

Ten derde: geen juridische uitzondering van overmacht.

Mochten we het systeem van een onrechtstreekse verkiezing met op basis van geslacht gescheiden lijsten al aanvaarden, dan voorziet het decreet geen uitzondering van overmacht: het gebrek aan kandidaten op één van de vier lijsten of het geval een kandidaat geen quorum of 2/3de meerderheid behaalt, stelt het de Raad van Bestuur in de onmogelijkheid om over te gaan tot benoeming van een rector en vice-rector. Dit is tevens een democratisch deficit waar men de wil om niemand voor te dragen niet respecteert en tegen beter weten in, ter bevordering van de gendergelijkheid, een niet-gedragen kandidaat moet naar voor schuiven.

 

Ten vierde: groot gevoel van onrechtvaardigheid

Het hoeft geen betoog dat er een heel groot gevoel van frustatie leefde binnen het kiescollege en ver daar buiten ten gevolge deze kiesprocedure. Het kiescollege werd herleid tot een lachobject. Wat ook door de universitaire gemeenschap het meest wordt gedragen, deze opinie kan zomaar door de Raad van Bestuur naast zich neer worden gelegd. Dit is allesbehalve bevorderlijk voor de goede verstandhouding en de interne werking. De discussie zou ook algemener moeten worden gevoerd: blijven dwingende positieve discriminaties niet bovenal een vorm van discriminatie en daarmee een schending van artikel 10 en 11 van de Grondwet: waar enkel gelijkheid voor (en niet door) de wet wordt gevraagd?

Om deze redenen vraag ik de Vlaamse Overheid, haar decreet te willen herzien en te voorzien in een rechtstreekse verkiezing waar gendergelijkheid wordt aangemoedigd maar niet verplichtend wordt opgedragen, zodat het kiescollege ongeacht het geslacht zijn keuze kan maken voor de meest talentvolle kandidaat. Bijgevolg vraag ik aan de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent dat het kiesreglement wordt herschreven antwoordend op deze grieven. 

 

Siemon Aelbrecht, studentenvertegenwoordiger Faculteit Rechten

Reacties

#118942

traveller

 

RI-DI-CUUL.

Hoe ver gaat de PC ons nog misleiden? Democratie is een bespottelijk concept geworden in België.

Het grote probleem is hier dat de Academia in haar hemd gezet wordt als politiek correct instrument.

Wie kan die mensen nog ernstig nemen?

#118943

chris.impens

 

Op de laatste vraag: Bert Anciaux.

#118945

Karl (ni)

 

Het begint met gendergelijkheid, dan gelijke verdeling op basis van geloof, op basis van politieke opvatting (dat hebben we misschien al, of dikwijls juist niet) en ja, zoals traveller schrijft, straks is het democratisch proces totaal verkracht.

#118981

Anonymous LiD

 

Besparen ten koste van de mensen dat is het enige wat SP.a-groen binnen de coalitie doet om hun schulden die ze jaren lang zelf opstapelen af te betalen. Al jaren liggen de straten er vuil bij dankzij hun beleid t.a.v. allerlei toeristen. Hoe meer mensen, hoe meer inkomen denken ze nog steeds binnen het college van burgemeester & schepenen. Lukraak evenementen organiseren, zoals zelfs mensen dwingen zich "vrijwillig" te laten colloceren is hierbij. Tenslotte heeft de stad na de 2 gewone kliniek(-fabriek)en ook nog 2 grote hotels voor vooral armen of zogezegde vlamingen. Louter privé initiatieven krijgen, kregen, nooit een kans en de afvalophaling (respectievelijk groenbeheer) is ondermaats onderbemand met als uiteindelijk resultaat onveiligheid overal mede door het verkeerd beheer van de politie taken. Alles is er opgericht zich, tevens binnen de ambtenarij, te verrijken om zo veel en zo lang mogelijk politiek gekleurde posten te verwerven. Momenteel heeft men in Sint-Niklaas dus evenveel zeer kostelijke aangestelde schepenen zoals in Antwerpen + 2 of meer desbetreffende extra (schepen-) ambtenaren, waaronder wederom een dure voorgekauwde om ombudsklucht binnen de stadhuismuren. Maar omschrijvingen van overtredingen die de mensen algemeen last berokkenen is niet noodzakelijk. Het is dus niet verwonderlijk dat overal bepaald ongedierte & ratten allerhanden verschijnen. Als mensen vragen om bepaalde stadsproblemen zelf te mogen oplossen dan krijgen ze v/h (zelf het ontslagnemende) stadsbestuur proper opgestelde dreigbrieven en of net uitgedorste maatpakken over de vloer. Dat dan bvb enkel de bewonersvereniging Fabiola 1 en niet alle andere in de steekgelaten worden, door de groenperken al bijna jaar te verwaarlozen omdat daar bijna een moordpoging gebeurde is niet meer toe te schrijven aan gewone discriminatie maar aan de verdeel & heers tactiek welke eigen is aan praticratische (voorakkoordelijke, vooringenome) dus dictatoriale besturen.

#118984

que?

 

En dit heeft te maken met dit artikel op welke manier?

#118986

Anonymous LiD

 

Gelukkig reageert er toch al iemand. Het artikel boven u vraag is er gekomen omdat vooral de gendergelijkheid die is doorgevoerd binnen de kieswetten ongrondwettig is en (mede) oorzaak is van het ontstaan van onwezelijke regeringen en al even onbunullige decreten.

Gelijke kansen verkrijgen binnen democratische verkiezingen betekend in eerste instantie gelijke mogelijkheid hebben om u verkiesbaar te kunnen stellen. Zo heeft de vlaamse regering bij de laatste gemeenteverkiezingen er voor gezorgd dat uittredende mandatarissen zich konden inschrijven via een in plaats van vroeger twee voordrachthandtekeningen van uittredende gemeenteraadsleden. Nieuwe kandidaten die al of niet via een éénpersoonslijst wilden(willen) deelnemen waren(zijn) verplicht veel meerdere(en evenveel als vroeger) voordrachthandtekeningen van zogezegde gewone kiezers te verzamelen ter deelname(kandidaatstelling bij gemeenteraadsverkiezingen).

Omdat zich kiesbaar stellen, zeker voor gemeenteraadslid, grondwettig moet aanzien worden als een sollicitatie zou enkel desbetreffende eigen handtekening noodzakelijk moeten zijn. Het is reeds bij verschillende OCMW's colleges enz ... geweten dat bij gebrek aan dit arbeidsrecht hierdoor vele dwarsliggers(echte democraten?) geen ID-kaart meer hebben. Meer en meer mannen en of vrouwen gaan er vanuit dat een burgemeester samen met een sterk afgeslante administratie een gemeente goed kan leiden. Desnoods via een gedoogbeleid van een correct samengestelde gemeenteraad. Het is trouwens ook niet zomaar gekomen dat belgie het wereldrecord van regeringsvorming heeft en het nogmaals wil verbeteren.

NB: zo is het tevens mogelijk dat zich voor een politieke of academiche functie zich maar een kanditaat aanbied. Tot hier eerste reactie!